Valtioneuvoston päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston päätös"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta Yleistä Tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY (LCP-direktiivi) 4 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltio voi, kustannukset ja hyödyt sekä tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY (päästökattodirektiivi) ja ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY mukaiset velvoitteet huomioon ottaen, laatia ja panna täytäntöön kansallisen suunnitelman päästöjen vähentämiseksi olemassa olevissa laitoksissa. Näillä laitoksilla tarkoitetaan sellaisia laitoksia, joille on myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta Suunnitelmassa on otettava huomioon muun muassa LCP-direktiivin liitteissä I ja II asetettujen enimmäismäärien noudattaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) soveltamista. Suunnitelmassa rajoitetaan sen piiriin kuuluvien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vuosittaista kokonaismäärää tasolle, johon olisi päästy, jos laitoksiin sovellettaisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1017/2002, LCP-asetus) säädettyjä päästöraja-arvoja. LCP-asetuksella on saatettu LCPdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. LCP-direktiivin artiklan 4 kohdan 6 mukaiset kansallisen suunnitelman laskentaa ja edellytyksiä koskevat säännökset on pantu täytäntöön LCPasetuksen 12 :n säännöksin. LCP-asetuksen 4 :n tarkoittamaa polttolaitoskokonaisuus - säännöstä (yhteinen piippu), joka perustuu LCP-direktiivin 2 artiklan 7 kohdan viimeiseen kappaleeseen, ei noudateta suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa. Suunnitelmaan kuuluvana laitoksena pidetään kattilaa. Olemassa olevien laitosten, joille lupa myönnetty ennen rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöt ilmaan Suomessa viimeisen neljän vuoden ajalta sekä Suomen kokonaispäästöt on esitetty taulukossa 1.

2 2 Taulukko 1 Rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöt ilmaan vuosina NO 2 t/a SO 2 t/a Hiukkaset LCP-vanhat kokonais- LCP-vanhat kokonais- LCP-vanhat kokonaispäästöt päästöt päästöt Taulukon 1 "LCP-vanhat" päästöt sisältävät kaikkien ennen luvan saaneiden polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt. Näitä laitoksia on 107. Suunnitelman kuuluvat kaikki ne polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n polttolaitokset, joille on myönnetty lupa ennen 1 heinäkuuta 1987 ja jotka ovat olleet toiminnassa vuonna Suunnitelmaan eivät kuulu laitokset, jotka ovat LCP-asetuksen 9 mukaisesti ilmoittaneet 30. kesäkuuta 2004 mennessä sitoutuvansa käyttämään laitosta enintään tuntia ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015 sekä sen jälkeen lopettamaan laitoksen toiminnan. Näitä laitoksia on 20 ja ne on esitetty liitteen 6 kohdassa A. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöt vuonna 2001 ja 2003 olivat: Vuosi NO 2 SO 2 Hiukkaset t/a t/a t/a Suunnitelman tavoite Suunnitelman tavoitteena on vähentää sen piirissä olevien polttolaitosten rikkidioksidin ja hiukkasten kokonaispäästöjä yhtä paljon ja samassa aikataulussa kuin ne vähentyisivät, jos näihin laitoksiin sovellettaisiin LCP-asetuksen mukaisia rikkidioksidin ja hiukkasten päästöraja-arvoja 1 päivästä tammikuuta Suunnitelman piirissä olevien polttolaitosten typenoksidien kokonaispäästöjen tulee alentua yhtä paljon ja samassa aikataulussa kuin ne vähentyisivät, jos näihin laitoksiin sovellettaisiin LCP-asetuksen mukaisia typenoksidipäästöjen päästöraja-arvoja ensi vaiheessa 1 päivästä tammikuuta 2008 ja toisessa vaiheessa 1 päivästä tammikuuta Suunnitelmaan kuuluvien useampaa kuin yhtä polttoainetta samanaikaisesti käyttävien laitosten, joita suunnitelmassa on 29, rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt on laskettu määräämällä kullekin laitokselle polttoainepainotettu päästöraja-arvo. Päästöraja-arvon laskennassa on polttoaineiden jakaumana käytetty vuosina toteutuneiden polttoaineiden keskimääräistä kulutusta, joka on esitetty liitteessä 5. Polttoainepainotettu päästöraja-arvo on laskettu kullekin polttoaineelle kertomalla kullakin polttoaineella saavutettu teho sitä vastaavalla päästöraja-arvolla ja jakamalla näin saatu tulo kaikkien käytettyjen polttoaineiden teho-

3 3 jen summalla. Päästöraja-arvo on saatu laskemalla yhteen kunkin polttoaineen painotettu päästöraja-arvo. Päästöt ja päästöraja-arvot on laskettu liitteen 8 mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidin kokonaispäästöt rajoitetaan tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen. Poikkeuksellisinakaan vuosina päästöjen kokonaismäärä ei saa ylittää LCP-asetuksen 12 mukaisesti ja asetuksen päästöraja-arvoilla määrättyä enimmäispäästötasoa tonnia vuodessa. Poikkeuksellisella vuodella tarkoitetaan vuotta, jolloin suunnitelmaan kuuluvista laitoksista riippumattomista syistä näitä laitoksia käytetään huomattavasti keskimääräistä enemmän. Tällaisia syitä voivat olla Suomen poikkeuksellisen kylmä talvi tai Pohjoismaissa vallitseva poikkeuksellinen kuivuus tai merkittävä sähköntuotannon tai -tuonnin häiriö. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöt rajoitetaan enintään tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen ja toisessa vaiheessa enintään tonniin vuodessa vuodesta 2016 alkaen. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten yhteenlasketut vuosittaiset hiukkaspäästöt rajoitetaan enintään tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen. Suunnitelman piiriin kuuluvat 80 laitosta luetellaan liitteessä 1 ja liitteissä 2, 3 ja 4 osoitetaan rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöjen laskentaperusteet. Liitteissä 2, 3 ja 4 laskettuja laitoskohtaisia päästömääriä käytetään vain kokonaispäästöjen laskemisessa. Suunnitelmasta on poistettu olemassa olevat laitokset, jotka ovat hakeneet lupaa jatkaa jätteen rinnakkaispolttoa jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (362/2003) mukaisesti. Näitä laitoksia on kolme ja ne on esitetty liitteen 6 kohdassa B. 3. Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen rajoittamiseksi jäljempänä esitetyt päästörajaarvot, päästöjen tarkkailuvaatimukset sekä päästöraja-arvojen noudattamista koskevat velvoitteet vahvistetaan vuonna 2005 annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen vähentämiseksi mahdollisesti tarvittavat toimet on lueteltu liitteessä 7. Liitteessä 7 luetellaan ne indikatiiviset toimet, joita kullakin laitoksella voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön, mutta toimet eivät ole toiminnanharjoittajia sitovia Rikkidioksidi Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten rikkipäästöjä vähennetään soveltamalla näihin laitoksiin LCP-asetuksen päästörajoja. LCP-asetuksen päästörajat ovat osin tiukemmat kuin LCPdirektiivin päästörajat, mutta perustuvat aiempaan kansalliseen lainsäädäntöön. LCP-asetuksen vuoden 2008 alusta lukien noudatettavat päästöraja-arvot suunnitelmaan kuuluville laitoksille on esitetty taulukossa 2. Ympäristöluvassa voidaan kuitenkin määrätä, että polttoaineteholtaan MW:n muuta kiinteää polttoainetta kuin turvetta tai biomassaa polttavissa polttolaitoksissa voidaan noudattaa rikkidioksidipäästöraja-arvoa, joka on enintään 800 mg SO 2 /m 3 (n) 6 prosentin happipitoisuudessa, jos toiminnanharjoittaja osoittaa lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla, että laitoksessa ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattaa taulukon 2 rikkidioksidipäästöraja-arvoa.

4 4 Taulukko 2 Rikkidioksidipäästöraja-arvot lukien Kiinteät polttoaineet Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot, mg SO 2 /m 3 (n), 6 % O 2 MW Polttoaine Biomassa Turve Muut kiinteät 50 P < P > 400* > 400 lineaarinen vähennys lineaarinen vähennys P > * pölypolttolaitoksissa voidaan noudattaa päästöraja-arvoa mg SO 2 /m 3 (n), lineaarinen vähennys Nestemäiset polttoaineet Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot MW mg SO 2 /m 3 (n), 3 % O 2 50 P < P 500 P > > 400 (lineaarinen vähennys) 400 Kaasumaiset polttoaineet ( 50 MW) Polttoaine Päästöraja-arvot mg SO 2 /m 3 (n), 3 % O 2 Kaasumaiset yleensä 35 Nestekaasu 5 Jalostamojakeiden kaasutuksessa saadut lämpöarvoltaan vähäiset kaasut, masuunikaasu, koksaamokaasu 800 Rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi on yli 200 MW:n kivihiililaitokset jo 1990-luvulla varustettu savukaasujen rikinpoistolaitteistoille. Päästöraja-arvo 230 mg SO 2 /MJ vuodenkeskiarvo on ollut voimassa vuoden 1994 alusta. Rikinpoistomenetelminä on käytetty puolikuivaa tai märkää rikinpoistomenetelmä. Lisäksi maahantuotavan kivihiilen rikkipitoisuus on saanut vuoden 1994 alusta olla enintään 390 mg /MJ ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 1 painoprosenttia vuodesta 1992 lukien. Runsasrikkisempää kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä on saanut käyttää laitoksissa, joissa savukaasuista poistetaan rikkiä tai jotka muulla tavoin noudattavat säädettyjä rikkidioksidipäästörajoja. Tämän lisäksi Suomessa käytetään runsaasti puuta ja turvetta polttoaineina. LCP-asetuksen rikkidioksidipäästöraja-arvot ovat näille polttoaineille tiukemmat kuin LCP-direktiivin SO 2 -päästöraja-arvot kiinteille polttoaineille. Turpeen rikkipitoisuus on kuitenkin alempi kuin esimerkiksi kivihiilen, enimmillään se on noin 0,35 painoprosenttia.

5 5 Rikkidioksidipäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevista suurista polttolaitoksista noin 54 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat tonnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmassa asetetun kokonaispäästöjen vähennystavoitteen ja annettujen raja-arvojen alittamiseksi riittävät pääosin jo tehdyt päästövähennystoimet, rikinpoisto kivihiiltä käyttävissä laitoksissa sekä vähärikkisten polttoaineiden käyttö Typenoksidit Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöjä vähennetään vuoden 2008 alusta lukien noudattamalla LCP-asetuksen päästöraja-arvoja. Näitä raja-arvoja noudatetaan laitoksissa 31 päivään joulukuuta 2015 saakka ja ne on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3 Typenoksidipäästöraja-arvot lukien Kiinteät polttoaineet: Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot, mg NO 2 /m 3 (n), 6 % O 2 MW Polttoaine Turve Muut kiinteät 50 P P > Nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet (polttolaitokset) Polttoaineteho MW Päästöraja-arvot, mg NO 2 /m 3 (n), 3 % O Polttoaine Nestemäinen Kaasumainen 50 P P > Vuoden 2016 alusta sovelletaan suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa taulukossa 3 esitettyjä päästöjen raja-arvoja, jotka vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella noudettaviksi, jos 1) päästöjen kehitys osoittaa riittävällä varmuudella, että päästöt vuoden 2016 jälkeen jäävät pienemmiksi kuin tonnia, 2) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ei edellytä ankarampia toimia, ja 3) komissio hyväksyy sille esitetyn suunnitelman. Valtioneuvoston asetuksen valmistelu aloitetaan vuoden 2012 aikana. Kansallisen lainsäädännön nojalla on lähes kaikissa yli 100 MW:n olemassa olevissa polttolaitoksissa otettu 1990-luvulla käyttöön polttotekniset keinot typenoksidipäästöjen vähentämiseksi. Päästöohjearvoja olemassa olevien polttolaitosten typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi on sovellettu vuoden 1995 alusta. Nyt asetetun vähennystavoitteen saavuttamiseksi low noxpolttimia joudutaan uusimaan joillakin laitoksilla ja myös asentamaan niitä muutamiin laitoksiin, joissa polttimia ei vielä ole. Myös yläilmansyötön käyttöä lisätään.

6 6 Osa suunnitelmaan kuuluvista laitoksista on leijukerroskattiloita, joilla typenoksidipäästöjen raja-arvot useimmiten alitetaan. Typenoksidipäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevissa polttolaitoksissa noin 42 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat t onnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmassa asetetun kokonaispäästöjen vähentämistavoitteen alittamiseksi on suunnitelmaan kuuluvien laitosten käytön on oltava riittävän alhaisella tasolla, jotta typenoksidipäästöt jäisivät riittävän alhaisiksi ja edellytykset uusien raja-arvojen vahvistamiselle olisivat olemassa. Tällä hetkellä tiedossa oleva, tähän suuntaan vaikuttava tekijä on kasvihuonekaasujen päästökauppa. Jos edellytykset uusien raja-arvojen vahvistamiselle eivät täyty, suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöjen rajoittamiseen sovelletaan LCP-asetusta 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen Hiukkaset Suunnitelmaan kuluvien laitosten hiukkaspäästöjä vähennetään noudattamalla LCP-asetuksen päästörajoja seuraavin poikkeuksin: Suunnitelmaan kuuluvassa nestemäistä polttoainetta käyttävässä laitoksessa voidaan noudattaa hiukkaspäästöjen raja-arvoa 100 mg/m 3 (n), jos laitos toimii enintään 800 tuntia vuodessa laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Vuoden 2008 alusta noudatettavat hiukkaspäästöraja-arvot on esitetty taulukossa 4: Taulukko 4 Hiukkaspäästöraja-arvot lukien Polttoaineteho (P) MW Päästöraja-arvot, mg/m 3 (n) Polttoaine Kiinteä Nestemäinen (6% O 2) ) (3% O 2 ) P 50 MW / 100 * * voidaan noudattaa laitoksessa, joka toimii enintään 800 h/a kolmen vuoden liukuvana keskiarvona Kaasumaiset, 3 % O 2 yleensä masuuni- terästeollisuus kaasut, joita kaasu voidaan käyttää muualla P 50 MW Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hiukkaspäästöjen raja-arvosta. Poikkeus voi koskea olemassa olevaa polttoaineteholtaan alle 500 MW:n kiinteää polttoainetta käyttävää laitosta tai sellaista nestemäistä polttoainetta käyttävää laitosta, jossa polttoaineen tuhkapitoisuus on yli 0,06 prosenttia. Raja-arvoksi voidaan asettaa enintään LCP-direktiivin päästöraja 100 mg/m 3 (n).

7 7 Suunnitelmaan kuuluvista laitoksista suurin osa on varustettu sähkösuodattimilla, jolloin esitetyt hiukkaspäästöraja-arvot alitetaan. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää hiukkaspäästöjen vähentämisen tehostamista joillakin laitoksilla. Hiukkaspäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevissa polttolaitoksissa noin 62 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat tonnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmaan kuuluvan laitoksen katsotaan noudattavan taulukoissa 2-4 määrättyjä päästöraja-arvoja jatkuvissa mittauksissa, jos kalenterivuoden aikana yhdenkään kuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoja Päästöjen tarkkailu ja seuranta Suunnitelman piiriin kuuluvan laitoksen sulkemisen seurauksena eivät suunnitelman piiriin edelleen kuuluvien laitosten vuosittaiset kokonaispäästöt saa kasvaa. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen kokonaismäärän kehitystä seurataan vuosittain. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjä tarkkaillaan LCP-asetuksen 19 :n ja liitteen 3 mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten ympäristöluvassa asetetaan määräykset päästöjen tarkkailusta ja tarkkailusuunnitelmasta annettavassa päätöksessä hyväksytään tarkkailun yksityiskohdat. Ympäristölupaviranomainen voi lupapäätöksessä hyväksyä, että laitos sitoutuu LCPasetuksen 9 :n 1 momentissa tarkoitettuun tunnin jäljellä olevaan käyntiaikaan välisenä aikana. Toiminnanharjoittajan on LCP-asetuksen 9 :n 3 momentin mukaisesti kalenterivuosittain muun vuosiraportoinnin yhteydessä kirjallisesti ilmoitettava, kuinka monta tuntia tunnin käyntiajasta on vielä jäljellä. Ympäristölupaviranomainen voi lupapäätöksessä hyväksyä, että suunnitelmaan kuuluva yli 500 MW:n laitos noudattaa vuoden 2008 alusta lukien LCP-asetuksen 10 :n 2 momentin mukaiseen tunnin käyntiaikaan ja vuoden 2016 alusta lukien LCP-asetuksen 10 :n 3 momentin mukaiseen tunnin käyntiaikaan sidottua lievempää typenoksidipäästöraja-arvoa. Käyntiajat lasketaan viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain ilmoitettava muun vuosiraportoinnin yhteydessä, kuinka paljon tästä käyntiajasta on vielä jäljellä. 4. Suunnitelman tarkistaminen ja toimeenpanon seuranta Suunnitelman kokonaispäästöjen enimmäismääriä tarkistetaan, kun siihen kuluvia laitoksia suljetaan tai jos suunnitelman toteuttamisen aikana ympäristölupaviranomainen hyväksyy, että suunnitelmaan kuuluva laitos hyödyntää LCP-asetuksen 10 :n mukaiseen vähäiseen käyntiaikaan liittyviä typenoksidipäästöraja-arvojen poikkeuksia. Suunnitelman tarkistamisesta voi ympäristöministeriö tehdä päätöksen. Ympäristöministeriön päätös on toimitettava tiedoksi ympäristölupa- ja valvontaviranomaisille sekä komissiolle. Ympäristöministeriö asettaa suunnitelman toteutumisen seurantaa varten yhteistyöryhmän, johon kutsutaan toiminnanharjoittajien ja asianomaisten ministeriöiden edustajat.

8 8 Toiminnanharjoittajat ilmoittavat suunnitelman kuuluvien laitosten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästötiedot vuosittain helmikuun loppuun mennessä laitosta koskevan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä alueelliselle ympäristökeskukselle. Poikkeuksellisena pidetyn vuoden päästöjen määristä on erikseen toimitettava tiedot alueelliselle ympäristökeskukselle, Suomen ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle ja arvioitava ja esitettävä syyt päästöjen poikkeuksellisuuteen. Suomen ympäristökeskus laskee suunnitelmaan kuuluvien laitosten poikkeuksellisena pidetyn vuoden kokonaispäästöt ja toimittaa tiedot ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö tarkistaa päästötiedot ja arvioi poikkeuksellisuuden kuultuaan suunnitelman seurantaa varten asetettua yhteistyöryhmää. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen tarkkailussa noudatetaan LCP-asetuksen päästöjen tarkkailua ja seurantaa koskevia määräyksiä. Yksityiskohdista päätetään ympäristöluvan yhteydessä annettavilla lupamääräyksillä tai erikseen hyväksyttävässä laitoskohtaisessa päästöjen seurantaohjelmassa. Ympäristönsuojelulain (86/2000, muutos 506/2002) 46 mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä sekä siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten muita tarpeellisia tietoja. Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa esittämään tarkkailusuunnitelma edellä tarkoitetun tarkkailun tarkemmasta järjestämisestä lupaviranomaisen tai sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväksi niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Tarkkailumääräyksiä ja hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. 5. Ympäristönsuojelulain noudattaminen Polttolaitosten toimintaan ja niiden ympäristölupiin sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2000) säännöksiä. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 42 :n mukaan olemassa olevat polttoaineteholtaan 50 megawatin polttolaitokset hakivat ympäristölupaa viimeistään vuonna 2002 ja polttoaineteholtaan yli 50 megawatin polttolaitokset hakevat sitä viimeistään 31 päivänä joulukuuta Ympäristönsuojelulain 51 mukaan lupamääräys voi olla ympäristönsuojelulain lain nojalla annettuun asetukseen sisältyvää yksilöityä ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusta ankarampi luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi, asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi tai vesien suojelemiseksi. Ympäristönsuojelulain 50 :n mukaan laitoksen toiminta ei saa olla ristiriidassa 26 :n 1 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvien, toiminnanharjoittajaa sitovien velvoitteiden kanssa. Luvassa on lisäksi otettava huomioon tarvittavissa määrin 26 :n 1 momentin nojalla hyväksytyt muut suunnitelmat.

9 9 6. Kansallisen suunnitelman ja tietojen toimittaminen komissiolle Ympäristöministeriö toimittaa täydennetyn suunnitelman komissiolle viimeistään 28 marraskuuta Ympäristöministeriö toimittaa valtioneuvoston hyväksymän suunnitelman Euroopan yhteisöjen komissiolle viimeistään 30 päivänä marraskuuta Komissio arvioi kuuden kuukauden kuluessa asiakirjan toimittamisesta, täyttääkö se asetetut vaatimukset. Jos komissio ilmoittaa Suomelle, ettei päätös täytä asetettuja vaatimuksia, on Suomen kolmen kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle uusista ja muutetuista toimista, jotka se toteuttaa vaatimusten täyttämiseksi. Ympäristöministeriö toimittaa vuosittain lokakuun loppuun mennessä komissiolle yhteenvedon edellisen vuoden vähintään 50 MW:n polttolaitosten kokonaispäästöistä. Suomen ympäristökeskus tekee yhteenvedon päästötiedoista. Samassa yhteydessä ympäristöministeriö lähettää komissiolle yhteenvedon suunnitelmaa koskevien laitosten päästöistä ja kokonaispäästöistä sekä arvion päästöjen kehittymisestä. 7. Suunnitelman valmistelu Toiminnanharjoittajia edustavat tahot jättivät 31 päivänä toukokuuta 2003 ympäristöministeriölle ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Ehdotuksen tavoitteena oli rajoittaa näiden laitosten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöjä ensin vuoden 2008 ja toiseksi vuoden 2016 alusta lukien. Toiminnanharjoittajien ehdotus sisälsi myös LCP-direktiivin päästöraja-arvoilla lasketut päästöjen enimmäismäärät vuoden 2008 alusta olemassa oleville polttolaitoksille (107 laitosta). Näin lasketut rikkidioksidipäästöt olivat tonnia, typenoksidipäästöt tonnia ja hiukkaspäästöt tonnia. LCP-asetuksen päästöraja-arvoilla lasketut vastaavien laitosten rikkidioksidipäästöt olivat tonnia, typenoksidipäästöt tonnia ja hiukkaspäästöt tonnia. Ympäristöministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnot viranomaisilta, mukaan lukien ministeriöt sekä lupa- ja valvontaviranomaiset sekä kansalaisjärjestöiltä. Ehdotus oli nähtävillä siihen kuuluvien laitosten sijaintikuntien ja vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja samalla varattiin mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen niille, joiden etua asia saattoi koskea. Lausuntoja saatiin 47. Mielipiteitä tai muistutuksia ei asiassa ole jätetty. Toiminnanharjoittajille varattiin tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoissa esiin tulleista seikoista. Toiminnanharjoittajat jättivät vastineen ympäristöministeriölle 24 päivänä syyskuuta Toiminnanharjoittavat täydensivät vastinettaan ympäristöministeriölle toimittamallaan kirjeellä , jossa he peruuttivat jättämänsä ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi. Samalla toiminnanharjoittajat ehdottivat, että kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelman toteutetaan vain typenoksidipäästöjen osalta ympäristönsuojelulain 26 perusteella ja että ympäristöministeriö alkaisi valmistella LCP-asetuksen muuttamista hiukkaspäästöjen osalta. Ympäristöministeriö järjesti kuulemistilaisuuden toiminnanharjoittajien uudesta ehdotuksesta niille tahoille (ministeriöt, ympäristölupa- ja valvontaviranomaiset, toiminnanharjoittajat, kansalaisjärjestöt), joilta oli aiemmasta ehdotuksesta pyydetty lausuntoja. Kuule-

10 10 mistilaisuudessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä asiasta. Päätöstä täydennettiin suunnitelman tarkistamismenettelyä ja ympäristövaikutuksia koskevista kohdista sekä lisättiin taloudellisiin vaikutuksiin vertailutietoja jo toteutuneiden toimien kustannuksista. Ympäristöministeriö toimitti typenoksidipäästöjen vähentämistä koskevan valtioneuvoston hyväksymän suunnitelman komissiolle 27 päivänä marraskuuta Komission ympäristöpääosasto katsoi Suomelle 12 helmikuuta 2004 toimittamassaan kirjeessä, ettei vain typenoksidipäästöjen vähentämistä koskeva suunnitelma täytä LCP-direktiivin artiklan 4 kohdan 6 vaatimuksia, vaan suunnitelman tulisi kattaa kaikkien kolmen epäpuhtauden rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen. Lisäksi kirjeessä todettiin, että komissio voi myöntää Suomelle lisäaikaa täydennysten toimittamiseen. Ympäristöministeriö on 24 päivänä maaliskuuta ja 25 päivänä toukokuuta päivätyillä kirjeillään pyytänyt komissiolta lisäaikaa marraskuun 2004 loppuun täydennysten toimittamiseksi. Suunnitelmaa on täydennetty toiminnanharjoittajien toimittamien lisäselvitysten pohjalta rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevin ehdotuksin. Lisäksi suunnitelmasta on poistettu 21 olemassa olevaa polttolaitosta, jotka LCP-asetuksen 9 :n mukaisesti ovat 30 kesäkuuta 2004 mennessä ilmoittaneet sitoutuvansa tunnin jäljellä olevaan käyntiaikaan. Ympäristöministeriö järjesti 25 päivänä lokakuuta 2004 kuulemistilaisuuden täydennetystä suunnitelmasta. Kuulemistilaisuudessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä asiasta. Myös kirjallisia mielipiteitä voi toimittaa viimeistään 27 päivänä lokakuuta Ympäristöministeriö toimitti suunnitelman komissiolle ja komission ilmoituksen mukaan kuuden kuukauden määräaika alkoi 8 päivästä joulukuuta Suunnitelmassa oleva virhe korjattiin valtioneuvoston päätöksellä 27 päivänä tammikuuta Suomi sai komissiolta päivätyn kirjeen, jossa komissio ilmoitti, että se selvittää LCP-direktiivin tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä kaikkien jäsenmaiden osalta ja vastaa sen jälkeen Suomen suunnitelmaa koskevaan asiaan. Suomi sai päivätyn kirjeen komissiolta, jossa pyydettiin täydentämään suunnitelmaa sekä ottamaan huomioon komission kirjeessään toteamat tulkinnat LCP-direktiivistä. Komissio on valmis hyväksymään mahdollisuuden yhdistää kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelma ja päästöraja-arvot direktiivin täytäntöönpanossa (kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelman joidenkin laitosten osalta ja päästöraja-arvot toisten osalta). Komissio lisäksi korostaa kirjeessään, että valitusta lähestymistavasta riippumatta tulee "olemassa olevan polttolaitoksen " tulkinnassa, jota käytetään laskutoimituksia tehtäessä, noudattaa esitettyä "yhteinen piippu" lähestymistapaa. Täydennykset tuli toimittaa komissiolle 7 päivään marraskuuta 2005 mennessä. Ympäristöministeriö on pyytänyt komissiolta lisäaikaa täydennysten toimittamiselle 28 päivään marraskuuta 2005 saakka. 8. Vaikutukset ympäristöön Suunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidipäästöjen osuus oli noin 32 prosenttia, typenoksidipäästöjen osuus oli noin 15 prosenttia ja hiukkaspäästöjen osuus noin 3 prosenttia Suomen rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöistä vuonna Typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt aiheuttavat happamoitumista, ja hiukkaspäästöt voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Lisäksi eri yhdisteillä on yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi typenoksidit muodostavat auringon valossa yhdessä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kanssa otsonia sekä

11 11 voivat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen rehevöitymistä yhdessä ammoniakkipäästöjen kanssa. Tehokkaimmin toimet vaikuttavat, kun niitä toteutetaan sekä Suomessa että koko Euroopassa. Omilla toimilla voi kuitenkin olla merkittäviä alueellisia ja paikallisia vaikutuksia. Tämän suunnitelman sekä LCP-asetuksen toimet päästöjen vähentämiseksi ovat osa toimia, joilla päästökattodirektiivin toteuttamiseksi vahvistetussa Suomen kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa, jonka valtioneuvosto hyväksyi syyskuussa 2002, asetetut rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen enimmäismäärät voitaisiin vuonna 2010 saavuttaa. Tässä ilmansuojeluohjelmassa on kirjattu rikkidioksidipäästöjen enimmäismääräksi t ja typenoksidipäästöjen enimmäismääräksi t vuodesta 2010 alkaen Päästökattojen määrittämisen lähtökohtana on ilman epäpuhtauksien ympäristövaikutusten vähentäminen koko yhteisön alueella. Suunnitelmassa vuodesta 2008 ja edelleen vuodesta 2016 noudatettaviksi määrättävillä rikkidioksidi-, typenoksidi ja hiukkaspäästöjen enimmäismäärillä pyritään siihen, että päästöt näistä laitoksista vähenevät ja vähintään säilyvät nykytason alapuolella. Käytännössä suunnitelmalla ei ole todennäköisesti juurikaan vaikutusta rikkidioksidin päästöihin. Energiantuotannon rikkidioksidipäästöjä on rajoitettu tehokkaasti jo 1990-luvun alkupuolelta saakka. Myös hiukkaspäästöjen osalta suunnitelman vaikutukset päästöihin jäävät pieniksi. Suunnitelma saattaa lisätä päästöjä muutamissa yksittäisissä öljykäyttöisissä laitoksissa, joissa ilman suunnitelmaa noudatettaisiin poikkeuksetta päästörajaa 50 mg/m 3 (n). Jos suunnitelma laaditaan, voivat nämä öljykäyttöiset laitokset noudattaa päästöraja-arvoa 100 mg /m3(n). Nämä vaikutukset jäävät kuitenkin paikallisiksi ja pieniksi, sillä mahdollisuus on rajattu vain laitoksiin, jotka käyvät alle 800 tuntia vuodessa. Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hiukkaspäästöjen raja-arvoista suuremmillekin laitoksille. Tällöin ympäristövaikutukset arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Ympäristöministeriö ei voi kuitenkaan määrätä päästöraja-arvoa suuremmaksi, kuin mitä LCP-direktiivissä on säädetty. Pääkaupunkiseudulla tehdyissä leviämislaskelmissa on todettu, että energiantuotannon hiukkaspäästöjen aiheuttamat keskimääräiset hiukkaspitoisuudet ovat alle yhden prosentin mitatuista PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvoista. Energiantuotannon päästöjen aiheuttamat korkeimmat hiukkaspitoisuudet ovat alle 3 prosenttia ohjearvoista. Onkin oletettavaa, että joidenkin vähän käyvien öljylaitosten päästöjen mahdollinen lisääntyminen ei näy käytännössä kaupunkien ilmanlaadussa. Typenoksidien päästöjen oletetaan vähenevän nykytilaan verrattuna, koska useilla laitoksilla otetaan käyttöön uusia polttoteknisiä typenpoistomenetelmiä. Verrattaessa suunnitelmaa siihen, että suunnitelmaa ei laadittaisi, niin käytännössä suunnitelman noudattaminen saattaa johtaa siihen, että viidellä paikkakunnalla sijaitsevan kahdeksan yli 500 MW:n kiinteän polttoaineen laitoksen typenoksidipäästöt eivät vähene vuonna 2016 samalla tavoin kuin ne vähenisivät noudatettaessa LCP-asetuksen (1017/2002) mukaisia päästöraja-arvoja. Voimalaitosten päästöjen vaikutuksista ilman laatuun ja ympäristöön tehdyistä selvityksistä käy ilmi, että energiantuotannon typpidioksidipäästöjen merkitys on Suomessa vähäinen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olevasta voimalaitoksesta tehdyt leviämislaskelmat osoittavat, että sen aiheuttama suurin lisä typenoksidipitoisuuksien vuosikeskiarvoon on 0,58 µg NO x /m 3. Katalyytit laskisivat laitoksen aiheuttamaa suurinta lisäystä vuosikeskiarvoon 0,33 µg NO x /m 3. Pääkaupunkiseudulla esiintyvät typenoksidien vuosikeskiarvot ovat tasolla µg NO x /m 3, joten katalyytin asentamisella olisi suurimmillaankin vain vähäinen vaikutus.

12 12 Pääkaupunkiseudulla 27 päästöiltään suurimman voimalaitoksen ja lämpökeskuksen rikkidioksidi-, typenoksidien- ja hiukkaspäästöjen vaikutuksia ilman laatuun välisellä ajanjaksolla on selvitetty ilmatieteen laitoksen mallilaskelmin. Tulosten mukaan tutkimuksessa käytettyjen energiantuotannon päästöjen perusteella lasketut typpidioksidipitoisuudet alittavat vuorokausi- ja tuntiohjearvot kaikkialla tutkimusalueella. Typpidioksidipitoisuuden korkein vuorokausikeskiarvo on 5 prosenttia ja tuntikeskiarvo 6 prosenttia vastaavista ohjearvoista. Energiantuotannon päästöillä on tutkimuksen mukaan varsin pieni vaikutus pääkaupunkiseudun typenoksidipitoisuuksiin. Kristiinan, Tahkoluodon ja Vaskiluodon voimalaitoksilla 1990-luvun lopulla tehtyjen leviämislaskelmien mukaan voimalaitosten päästöjen osuus läheisten taajamien typpidioksidipitoisuuksista on tyypillisesti 1 2 µg/m 3. Ilman laadun ohje- ja raja-arvot eivät ylity Kristiinankaupungin, Porin tai Vaskiluodon kaupungeissa. Tahkoluodon, Kristiinan ja Vaskiluodon voimalaitokset sijaitsevat länsirannikolla, jossa seudun tila mm. tehtyjen bioindikaattoritutkimusten mukaan on parantunut huomattavasti 1980-luvulta. Voimalaitosten typpipäästöjen osuus laskeumasta on enintään joitain prosentteja. Inkoon voimalaitoksen ympäristössä tehtyjen ilmanlaatumittausten ja muiden tutkimusten mukaan voimalaitoksen päästöillä ei ole käytännössä vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Voimalaitoksen päästöjen vaikutusta ilman laatuun korkean käyttöasteen vuosina on 1990-luvun puolivälissä selvitetty leviämismallilaskelmin, joiden mukaan kolmen yksikön käydessä täydellä teholla ja nykyisillä ominaispäästötasoilla typenoksidipäästöt aiheuttavat suurimmillaan vuosipitoisuuden 0,7 µg/m 3, vrk-pitoisuuden 8 µg/m 3 ja tuntipitoisuuden 63 µg/m 3. Päästövähennyksien ansiosta erityisesti rikkilaskeuma on selvästi pienentynyt niin Suomessa kuin myös muualla. Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla on laskeuma vuodesta 1985 vähentynyt rikin osalta ja typen osalta prosenttia. 9. Taloudelliset vaikutukset Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset aiheutuisivat typenoksidipäästöjen vähentämisessä yli 500 MW:n kiinteää polttoainetta polttavien laitosten päästöjen vähentämisen toisen vaiheen, vuonna 2016 voimaan tulevan päästöraja-arvon 200 mg NO 2 /m 3 (n) edellyttämistä toimista. Tämä edellyttäisi laitosten varustamista sekundäärisellä typenpoistolaitteistolla (selektiivinen katalyyttinen pelkistys, SCR), jolloin kustannukset laitosta kohti olisivat noin 13 miljoonaa euroa. Tieto perustuu mm. maailmanpankin ja Yhdysvaltojen ympäristöviraston (US EPA) julkaisemiin tietoihin sekä alan yhtiöissä tehtyihin arvioihin. Tarkat investointikusta vaihtelevat laitoksittain muun muassa sen mukaan millaisia muutostöitä laitoksella tulee tehdä typenpoistolaitteiston sijoittamiseksi. Toiminnanharjoittajat ovat arvioineet, että kokonaiskustannukset mukaan lukien käyttökustannukset, olisivat euroa / vähennetty NO 2 tonni käyden täydellä teholla tuntia vuodessa. Polttoaineteholtaan yli 500 MW:n vanhoja laitoksia Suomessa on kahdeksan (Salmisaari, Kristiina, Tahkoluoto, Vaskiluoto, Inkoo 1, 2, 3 ja 4), joista osa toimii koko ajan peruskuorman tuotannossa, osa vara- ja huipputuotannossa. Vanhoissa laitoksissa joudutaan käyttämään katalyyttistä typenpoistoa asennettaessa huomattavasti erilaisia ratkaisuja kuin uusissa laitoksissa. Tilanpuute ja joissain tapauksissa esimerkiksi savukaasupuhaltimien muuttamis- tai uusimistarve voi johtaa 1,5 3 kertaa suurempiin investointikustannuksiin kuin uusissa laitoksissa.

13 13 Näistä kahdeksasta laitoksesta useimman keskimääräinen käyttö jäänee toiminnanharjoittajien arvion mukaan verraten vähäiseksi vuoden 2016 jälkeen. LCP-asetuksen 10 mahdollistaman tunnin säännön käyttäminen näillä laitoksilla ei ole mahdollista, sillä pohjoismaisista energiamarkkinoista johtuen laitoksia tarvitaan edelleen erityisesti kuivina ja kylminä kausina. Pohjoismaisen markkina-alueen sähköntuotannosta lähes puolet perustuu vesivoimaan, jonka tuotantomahdollisuudet riippuvat käytössä olevista vesivaroista. Suomen polttolaitoksilla, erityisesti lauhdutusvoimalla on huomattava strateginen merkitys pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Vuosien 2002 ja 2003 kaltaisina kuivina vesivuosina Suomen lauhde- ja varavoimantuotanto korvaa vähentynyttä vesivoimantuotantoa pohjoismaisilla markkinoilla. Keskimääräisinä ja runsasvetisinä vuosina lauhde- ja varavoimantuotanto on puolestaan verrattain alhainen. Valtakunnallisesti mainitun kahdeksan laitoksen varustaminen katalyyttisellä typenpoistolla vähentäisi typenoksidipäästöjä jonkin verran. Näiden kahdeksan yli 500 MW:n laitoksen yhteiset typenoksidipäästöt olivat vuonna 2001 noin 9100 tonnia. Katalyyttisen typenpoistolaitteiston rakentaminen kaikkiin laitoksiin vähentäisi päästöjä noin 70 prosenttia eli noin 6000 tonnia vuoden 2001 päästöjen tasosta. Tämän saavuttaminen merkitsisi investointikustannuksina miljoonaa euroa. Päästöjen vähennyssuunnitelman avulla kyseiset kustannukset voitaisiin pääosin välttää. Jo 1990-luvulla on kansalliseen lainsäädäntöön pohjautuen investoitu Suomessa vanhojen kivihiililaitosten polttoteknisin keinoin toteutettavaan typenpoistoon noin 67 miljoonaa euroa, joka laitostasolla oli välillä 5,4 1,7 miljoonaa euroa. Näin saavutettavat päästötasot ovat näissä laitoksissa vaihdelleet välillä mg NO 2 /m 3 (n). Samat tekniset vähennyskeinot typenoksidipäästöjen vähentämiseksi on pääosin toteutettu sekä paljon että vähän käyvissä laitoksissa. Lisäksi kaasuturbiinien typenpoistoon on samanaikaisesti investoitu noin 17 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 alusta voimaan tuleviksi ehdotetut typenoksidipäästöraja-arvot vastaavat tasoa, joka Suomessa edellytettiin vuonna 1991 annetuilla kansallisilla ohjearvoilla. Uudet raja-arvot voitaneen olemassa olevissa laitoksissa saavuttaa pääosin vaikuttamalla ajoparametreihin, mutta osassa laitoksia nämä raja-arvot edellyttävät kuitenkin jo asennettujen Low-NO x - polttimien uusimista uusinta tekniikkaa vastaaviksi ja/tai investointeja yläilmansyöttöjärjestelmään. Näiden lisäkustannusten arvioidaan olevan noin 0,5 2 miljoonaa euroa laitosta kohti. Vuosina investointiin Suomessa vanhojen kivihiilivoimalaitosten rikinpoistoon noin 260 miljoonaa euroa, mikä vaikutti merkittävimmin energiantuotannon rikkidioksidipäästöjen vähentymiseen. Näiden investointien kustannukseksi on arvioitu euroa poistettua rikkidioksiditonnia peruskuormaa ajavilla laitoksilla ja euroa huippukuormaa ajavilla laitoksilla. Hiukkaspäästöraja-arvon 50 mg /m 3 (n) noudattaminen vanhoissa ja 1980 luvuilla rakennetussa pääasiassa huippu- ja varalaitoksina toimivissa öljyä käyttävissä yli 50 MW:n polttolaitoksissa edellyttäisi uusia investointeja hiukkaspuhdistustekniikkaan. Nämä laitokset toimivat tyypillisesti alle 800 tuntia vuodessa ja vain poikkeuksellisissa tilanteissa käyntiajat ovat suuremmat. Nykyisellään pääosa näistä laitoksista saavuttaa hiukkaspäästötason, joka vaihtelee mg/m 3 (n) välillä. Vaikutukset ovat paikallisia, mutta jäänevät lyhyen käyntiajan vuoksi vähäisiksi. Multisyklonin investointikustannukset ovat euroa/mwh vanhaan MW:n öljylaitokseen. Päästötason 50 mg alittaminen ei riipu vain erotustekniikasta vaan myös käytettävästä öljylaadusta.

14 Päätöksestä tiedottaminen Ympäristöministeriö toimittaa päätöksen ehdotuksen tehneelle toiminnanharjoittajia edustavalle taholle. Ympäristöministeriö tiedottaa päätöksestä lupa- ja valvontaviranomaisille. Päätös on yleistiedoksiantona nähtävillä ympäristöministeriön ilmoitustaululla. Ympäristöministeriö tiedottaa samoille tahoille komission kannanoton päätökseen. 11. Aiemmin annetun valtioneuvoston päätöksen kumoaminen Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 25 päivänä marraskuuta 2004 tekemä päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta ja valtioneuvoston 27 päivänä tammikuuta 2005 tekemä suunnitelmaa koskeva päätös kirjoitusvirheen korjaamisesta. Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

15 15 Liite 1 Suunnitelmaan kuuluvat laitokset Liite 2 LCP-direktiivin artiklan 4.6 ja LCP-asetuksen 12 mukaisesti lasketut laitosten yhteiset rikkidioksidin kokonaispäästöt Liite 3 LCP-direktiivin artiklan 4.6 ja LCP-asetuksen 12 mukaisesti lasketut laitosten yhteiset typenoksidien kokonaispäästöt Liite 4 LCP-direktiivin artiklan 4.6 ja LCP-asetuksen 12 mukaisesti lasketut laitosten yhteiset hiukkasten kokonaispäästöt Liite 5 Keskimääräinen polttoaineen kulutus v , TJ/a Liite 6 Suunnitelmasta poistetut laitokset A tunnin käyntiaikaan sitoutuneet laitokset B jätteen rinnakkaispolttolaitokset Liite 7 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen indikaatiiviset vähentämistoimet Liite 8 Savukaasumäärien kertoimet ja monipolttoaineyksikön päästöjen laskentakaava

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Ympäristöministeriön päätös

Ympäristöministeriön päätös Ympäristöministeriön päätös valtioneuvoston päätöksen olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelman, joka on annettu Helsingissä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 52/12 Euroopan unionin virallinen lehti 24.2.2012 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 17.10.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI- EN

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja Ympäristönsuojelulain toimeenpanoprojekti 5 Suuret polttolaitokset - pienryhmä 16.5.2014 MUISTIO/TOIMEENPANOASIAKIRJA TULKINTOJA ERÄISTÄ POLTTOLAITOKSIA KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ Päästöraja-arvoista ja niiden

Lisätiedot

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9. Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittaminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 C(2014) 1423 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Lisätiedot

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö Keskisuuria polttolaitoksia (MCP) koskeva direktiiviehdotus,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3133/11.01.01/2013 76 Espoon ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 30.6.2016,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 30.6.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 C(2016) 3942 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 30.6.2016, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 6 kohdan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

LCP BREFin päivityksen tilanne

LCP BREFin päivityksen tilanne LCP BREFin päivityksen tilanne Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Jaakko Kuisma 1 Esityksen sisältö LCP BREF ja sen uudistaminen Kansallinen valmistautuminen uudistamiseen Kansalliset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) 26.1.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 26/11 KOMISSION ASETUS (EU) N:o 73/2013, annettu 25 päivänä tammikuuta 2013, vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista annetun Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja Nro 2/2016 Ympäristönsuojelulautakunta 97 36 Päätös ympäristöluvan raukeamisesta Ritva Haarala, Pöytyä Asia Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän ympäristöjaoston Ritva Haaralalle 6.9.2006 myöntämän broilerikasvattamon ympäristöluvan ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS.

HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS. HELSINGIN ENERGIA HANASAARI B VOIMALAITOKSEN RIKINPOISTOLAITOKSEN OHITUSTILANTEEN RIKKIDIOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN LEVIÄMISSELVITYS Timo Rasila ILMATIETEEN LAITOS - ILMANLAADUN TUTKIMUS Helsinki 18.06.2002

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 1031 PÄÄTÖS Helsinki 24.7.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2003 Y 96 119 No YS 1031 ASIA Päätös Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon toiminnasta aiheutuvan melun tarkkailuohjelman muuttamisesta ja jalostamoalueen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 111/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta annetun lain 6 ja 10 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

HE 12/2000 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 2/2000 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.10.2015 COM(2015) 494 final 2015/0238 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset

Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla. Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset Valtatie 7, raskaan liikenteen etäodotusalueen rakentaminen Vaalimaalla Liikenteen päästöselvitys ja ilmanlaatuvaikutukset VALTATIE 7 RASKAAN LIIKENTEEN ETÄODOTUSALUEEN RAKENTAMINEN VAALIMAALLA LIIKENTEEN

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa

Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa Parhaan käyttökelpoisen tekniikan (BAT) rooli uudessa ympäristönsuojelulaissa Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 30.1.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö BAT ja ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012

Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012. Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 Etelä-Suomi Päätös Nro 145/2012/1 Dnro ESAVI/193/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.9.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Lassila & Tikanoja Oyj:n Savion jätehuoltoalueen

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2014 COM(2014) 736 final 2014/0352 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin

Lisätiedot

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015

SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 SUOSITUSSOPIMUS YHDYSKUNTAJÄTEVESIEN PINTAVESIÄ REHEVÖITTÄVÄN RAVINNEKUORMITUKSEN VÄHENTÄMISEKSI VUOTEEN 2015 Sopimuspuolet Ympäristöministeriö (ministeriö), Suomen Kuntaliitto ry (Kuntaliitto) ja Suomen

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT

TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT Teollisuuden toimintaa ohjaavat tekijät: TEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖLUVAT prof. O. Dahl Puhtaat teknologiat -tutkimusryhmä Dia n:o 1, CHEM-A1100 Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit (5 op) Nykyinen ympäristölainsäädäntö

Lisätiedot

Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle. Heidi Lettojärvi,

Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle. Heidi Lettojärvi, Mitä suurten polttolaitosten BATvertailuasiakirjalle kuuluu? Heidi Lettojärvi, Sisältö Missä vaiheessa ollaan? Kokemuksia ja kommentteja prosessista Mitä tulossa? Mitä vaikutuksia? Seuraavaksi 2 2011 Sevilla-prosessi

Lisätiedot

Todentaminen - tausta

Todentaminen - tausta ÅF-Enprima Oy Liikevaihto 38,3 milj. v. 2005 260 energia-alan asiantuntijaa Laatujärjestelmä sertifioitu, ISO9001:2000 Omistajana ruotsalainen ÅF- Process AB Käynnissä olevia toimeksiantoja 20 maassa 1

Lisätiedot

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata?

Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Mitä päästökaupan tarkkailuvelvollisten tulee mitata? Luotettavuutta päästökauppaan liittyviin mittauksiin MIKES 21.9.2006 Ryhmäpäällikkö, Jarno Ilme Energiamarkkinavirasto Tarkkailun lähtötilanne pk-sektorilla

Lisätiedot

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle

Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaratojen ympäristölupaohjeistus OSA C Lupaviranomaiselle Ampumaradat ja viranomaisohjauksen tulevaisuuden näkymät Messukeskus,11. maaliskuuta 2011 Outi Pyy/Suomen ympäristökeskus OSA C LUPAVIRANOMAISELLE

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (06.09) (OR. en) 12963/10 DENLEG 79 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 26. elokuuta 2010 Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Asia: Luonnos

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2014 COM(2014) 622 final 2014/0288 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013

Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Ympäristönsuojelulain uudistumisen vaikutus yrityksen ympäristölupaprosessiin 12.3.2013 Yritysten on hyvä huomioida ympäristölupahakemuksissa uudistuva ympäristönsuojelulaki jo nyt Ympäristölupapäätökset

Lisätiedot

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten

Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet toimivaltaisia viranomaisia ja yhteissijoitusyritysten rahastoyhtiöitä varten Ohjeet riskinarvioinnista ja tietyn tyyppisten strukturoitujen yhteissijoitusyritysten kokonaisriskin laskennasta ESMA/2012/197

Lisätiedot

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004

KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 2004 KAJAANIN ILMANLAADUN MITTAUSTULOKSET VUODELTA 04 Kajaanin kaupunki Ympäristötekninen toimiala Ympäristö ja maankäyttö 04 ILMANLAADUN SEURANTA KAJAANISSA Kajaanin ilmanlaadun seurannan toteuttavat Kajaanin

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 29.1.2013 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2015 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 2 2. Mitattavia komponentteja... 3 3. Ilmanlaadun ohje- ja raja-arvot... 4 4. Imatran ilmanlaatutulokset 2015... 5 4.1 Imatran hajurikkiyhdisteet

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 05.08.2002 KOM(2002) 451 lopullinen 2002/0201 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 95/2/EY muuttamisesta elintarvikelisäaineen E

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 116. Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 13.11.2014 Sivu 1 / 1 4278/11.01.00/2014 116 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kivenlahden lämpökeskuksen toiminnan muutosta ja ympäristöluvan

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011. 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011. 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 2011 544/2011 Työ- ja elinkeinoministeriön asetus maksuttomien päästöoikeuksien hakemiseksi päästökauppakaudelle 2013 2020 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013

KUIVAN LAATUHAKKEEN 11.11.2013 KUIVAN LAATUHAKKEEN MARKKINAT 11.11.2013 KUIVA LAATUHAKE Kuiva laatuhake tehdään metsähakkeesta, joka kuivataan hyödyntämällä Oulussa olevien suurten teollisuuslaitosten hukkalämpöjä ja varastoidaan erillisessä

Lisätiedot

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt. Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Rekisteröinti ja ilmoitusmenettelyt Ympäristönsuojelulaki uudistuu Syksyn 2014 koulutukset Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Viitekehys YSL Ympäristön tilatavoitteet ja - vaatimukset Asetukset

Lisätiedot

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa

Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Energialaitosten polttoainevaihtoehdot nyt ja tulevaisuudessa - nestemäiset ja kaasumaiset vs. kiinteä biomassa Teollisuuden polttonesteet seminaari, 10.9.2015 Sisältö Kaukolämmön ja siihen liittyvän sähköntuotannon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.9.2015 COM(2015) 426 final 2015/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön TRIPS-neuvostossa ja yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta,

Lisätiedot

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19

22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 22.7.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 189/19 KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/49/EY 7 artiklassa tarkoitetuista yhteisistä

Lisätiedot

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016

KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 2016 KUOPION, SIILINJÄRVEN JA VARKAUDEN ILMANLAATU: Kuukausiraportti syyskuulta 216 YHTEENVETO TULOKSISTA Syyskuussa syksy ei vielä edennyt kovin pitkälle, vaan säätyyppi pysyi varsin lämpimänä. Syyskuussa

Lisätiedot

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013

Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 Etelä-Karjalan ilmanlaatu 2013 1. Yleistä Etelä-Karjalan yhdyskuntailmanlaaduntarkkailun mittausverkko muodostuu Imatran, Lappeenrannan ja Svetogorskin mittauspisteistä. Vuonna 2013 mittausverkossa oli

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010.

ASIAN VIREILLETULO, LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAINEN. Hakemus on tullut vireille aluehallintovirastossa 21.9.2010. Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 99/10/1 Dnro ISAVI/242/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 27.10.2010 ASIA HAKIJA Kuopion Energia Oy:lle 10.8.2010 myönnettyä kivihiilen käyttöä varapolttoaineena

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 20.11.2012 COM(2012) 697 final 2012/0328 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS poikkeamisesta tilapäisesti kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien kaupan järjestelmän

Lisätiedot

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki

Päätös. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus PL 36 00521 Helsinki Päätös Etelä-Suomi Nro 27/2012/1 Dnro ESAVI/321/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 13.2.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 57 :n mukainen hakemus, joka koskee Altia Oyj:n Rajamäen tehtaiden vanhan

Lisätiedot

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS

Liikenne- ja matkailuvaliokunta LAUSUNTOLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Liikenne- ja matkailuvaliokunta 15.10.2010 2010/0195(COD) LAUSUNTOLUONNOS liikenne- ja matkailuvaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden

Lisätiedot

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO

ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO ILMANLAADUN MITTAUKSIA SIIRRETTÄVÄLLÄ MITTAUSASEMALLA TURUSSA 3/05 2/06 KASVITIETEELLINEN PUUTARHA, RUISSALO Turun kaupunki ympäristönsuojelutoimisto 2006 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 MITTAUSJÄRJESTELMÄ...

Lisätiedot

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista,

1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman muuttamista, Etelä-Suomi Päätös Nro:t 1) 51/2010/2 2) 52/2010/2 Dnro:t 1) ESAVI/554/04.08/2010 2) ESAVI/569/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2010 ASIA 1) Hakemus, joka koskee Aikkalan kaatopaikan tarkkailuohjelman

Lisätiedot

Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vaikutukset energiateollisuuteen

Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vaikutukset energiateollisuuteen Teollisuuspäästödirektiivin toimeenpanon vaikutukset energiateollisuuteen Uudistuva ympäristölainsäädäntö, 12.3.2013 Jukka Makkonen Energiateollisuus ry 1 Energiateollisuus ry energia-alan elinkeino- ja

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010,

KOMISSION PÄÄTÖS. tehty 15.3.2010, EUROOPAN KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS tehty 15.3.2010, Bryssel, 15.3.2010 K(2010)1797 ihmisille tarkoitetun lääkkeen "Temozolomide HEXAL - temotsolomidia" myyntiluvan myöntämisestä Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2

Kiinteistö Oy Rajasampaanranta 2 c/o Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma PL 4 00098 Varma Y-tunnus: 1047504-2 Etelä-Suomi Päätös Nro 13/2010/2 Dnro ESAVI/288/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukaisen pilaantuneen maaperän kunnostamista koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Ympäristölupa Lupamääräys Päästöt ilmaan LCP-asetus Monipolttoaineyksikkö Olemassa oleva laitos Päästöraja-arvon määritys Laskentakaava Rikkidioksidi

Ympäristölupa Lupamääräys Päästöt ilmaan LCP-asetus Monipolttoaineyksikkö Olemassa oleva laitos Päästöraja-arvon määritys Laskentakaava Rikkidioksidi Vuosikirjanumero KHO:2009:49 Antopäivä 4.6.2009 Taltionumero 1386 Diaarinumero 27/1/08 Ympäristölupa Lupamääräys Päästöt ilmaan LCP-asetus Monipolttoaineyksikkö Olemassa oleva laitos Päästöraja-arvon määritys

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004

ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU 2004 ETELÄ-KARJALAN ILMANLAATU Ilmanlaatuindeksi vuonna Mansikkalassa Mansikkala ERITTÄIN HUONO ÄITSAARI RAUTIONKYLÄ 15 HUONO 1 VÄLTTÄVÄ TYYDYTTÄVÄ 5 HYVÄ tammikuu helmikuu maaliskuu huhtikuu toukokuu kesäkuu

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 115 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Länsi-Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 23/04 Pvm Dnro 31.3.2004 1608/01/2004 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 14.4.2004 alkaen Valtuussäännökset Rehulaki (396/1998) 9 ja 26 Vastaavat EY-säännökset Euroopan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 17.2.2003 Kokouspvm 13. 2.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Liite 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset tiedot

Liite 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset tiedot Liite 1 Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset tiedot Numero Laitoksen nimi Laitoksen sijainti (osoite) Päivämäärä, jolloin laitokselle myönnettiin ensimmäinen

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla. Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Ilmanlaadun kehittyminen ja seuranta pääkaupunkiseudulla Päivi Aarnio, Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä 7.11.2011 Ilmanlaadun seurantaa vuoden jokaisena tuntina HSY huolehtii jäsenkuntiensa

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain muutosehdotuksen 233 :n tai 234 :n mukaisessa hakemuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

Ympäristönsuojelulain muutosehdotuksen 233 :n tai 234 :n mukaisessa hakemuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot: Ympäristönsuojelulain toimeenpanoprojekti 5 Suuret polttolaitokset -pienryhmä 16.5.2014 Tämän ohjeen (toimeenpanoasiakirjan) tarkoituksena on tarkastella vähintään 50 MW:n polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA HYVINKÄÄN KAUPUNKI Ympäristölautakunta 1(5) YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA Ympäristölautakunta 24.11.2016 95 Voimaantulopäivä 1.1.2017 1 Soveltamisala 1.1 Hyvinkään kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen

Lisätiedot