Valtioneuvoston päätös

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston päätös"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta Yleistä Tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY (LCP-direktiivi) 4 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltio voi, kustannukset ja hyödyt sekä tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY (päästökattodirektiivi) ja ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY mukaiset velvoitteet huomioon ottaen, laatia ja panna täytäntöön kansallisen suunnitelman päästöjen vähentämiseksi olemassa olevissa laitoksissa. Näillä laitoksilla tarkoitetaan sellaisia laitoksia, joille on myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta Suunnitelmassa on otettava huomioon muun muassa LCP-direktiivin liitteissä I ja II asetettujen enimmäismäärien noudattaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) soveltamista. Suunnitelmassa rajoitetaan sen piiriin kuuluvien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vuosittaista kokonaismäärää tasolle, johon olisi päästy, jos laitoksiin sovellettaisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1017/2002, LCP-asetus) säädettyjä päästöraja-arvoja. LCP-asetuksella on saatettu LCPdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. LCP-direktiivin artiklan 4 kohdan 6 mukaiset kansallisen suunnitelman laskentaa ja edellytyksiä koskevat säännökset on pantu täytäntöön LCPasetuksen 12 :n säännöksin. LCP-asetuksen 4 :n tarkoittamaa polttolaitoskokonaisuus - säännöstä (yhteinen piippu), joka perustuu LCP-direktiivin 2 artiklan 7 kohdan viimeiseen kappaleeseen, ei noudateta suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa. Suunnitelmaan kuuluvana laitoksena pidetään kattilaa. Olemassa olevien laitosten, joille lupa myönnetty ennen rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöt ilmaan Suomessa viimeisen neljän vuoden ajalta sekä Suomen kokonaispäästöt on esitetty taulukossa 1.

2 2 Taulukko 1 Rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöt ilmaan vuosina NO 2 t/a SO 2 t/a Hiukkaset LCP-vanhat kokonais- LCP-vanhat kokonais- LCP-vanhat kokonaispäästöt päästöt päästöt Taulukon 1 "LCP-vanhat" päästöt sisältävät kaikkien ennen luvan saaneiden polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt. Näitä laitoksia on 107. Suunnitelman kuuluvat kaikki ne polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n polttolaitokset, joille on myönnetty lupa ennen 1 heinäkuuta 1987 ja jotka ovat olleet toiminnassa vuonna Suunnitelmaan eivät kuulu laitokset, jotka ovat LCP-asetuksen 9 mukaisesti ilmoittaneet 30. kesäkuuta 2004 mennessä sitoutuvansa käyttämään laitosta enintään tuntia ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015 sekä sen jälkeen lopettamaan laitoksen toiminnan. Näitä laitoksia on 20 ja ne on esitetty liitteen 6 kohdassa A. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöt vuonna 2001 ja 2003 olivat: Vuosi NO 2 SO 2 Hiukkaset t/a t/a t/a Suunnitelman tavoite Suunnitelman tavoitteena on vähentää sen piirissä olevien polttolaitosten rikkidioksidin ja hiukkasten kokonaispäästöjä yhtä paljon ja samassa aikataulussa kuin ne vähentyisivät, jos näihin laitoksiin sovellettaisiin LCP-asetuksen mukaisia rikkidioksidin ja hiukkasten päästöraja-arvoja 1 päivästä tammikuuta Suunnitelman piirissä olevien polttolaitosten typenoksidien kokonaispäästöjen tulee alentua yhtä paljon ja samassa aikataulussa kuin ne vähentyisivät, jos näihin laitoksiin sovellettaisiin LCP-asetuksen mukaisia typenoksidipäästöjen päästöraja-arvoja ensi vaiheessa 1 päivästä tammikuuta 2008 ja toisessa vaiheessa 1 päivästä tammikuuta Suunnitelmaan kuuluvien useampaa kuin yhtä polttoainetta samanaikaisesti käyttävien laitosten, joita suunnitelmassa on 29, rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt on laskettu määräämällä kullekin laitokselle polttoainepainotettu päästöraja-arvo. Päästöraja-arvon laskennassa on polttoaineiden jakaumana käytetty vuosina toteutuneiden polttoaineiden keskimääräistä kulutusta, joka on esitetty liitteessä 5. Polttoainepainotettu päästöraja-arvo on laskettu kullekin polttoaineelle kertomalla kullakin polttoaineella saavutettu teho sitä vastaavalla päästöraja-arvolla ja jakamalla näin saatu tulo kaikkien käytettyjen polttoaineiden teho-

3 3 jen summalla. Päästöraja-arvo on saatu laskemalla yhteen kunkin polttoaineen painotettu päästöraja-arvo. Päästöt ja päästöraja-arvot on laskettu liitteen 8 mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidin kokonaispäästöt rajoitetaan tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen. Poikkeuksellisinakaan vuosina päästöjen kokonaismäärä ei saa ylittää LCP-asetuksen 12 mukaisesti ja asetuksen päästöraja-arvoilla määrättyä enimmäispäästötasoa tonnia vuodessa. Poikkeuksellisella vuodella tarkoitetaan vuotta, jolloin suunnitelmaan kuuluvista laitoksista riippumattomista syistä näitä laitoksia käytetään huomattavasti keskimääräistä enemmän. Tällaisia syitä voivat olla Suomen poikkeuksellisen kylmä talvi tai Pohjoismaissa vallitseva poikkeuksellinen kuivuus tai merkittävä sähköntuotannon tai -tuonnin häiriö. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöt rajoitetaan enintään tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen ja toisessa vaiheessa enintään tonniin vuodessa vuodesta 2016 alkaen. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten yhteenlasketut vuosittaiset hiukkaspäästöt rajoitetaan enintään tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen. Suunnitelman piiriin kuuluvat 80 laitosta luetellaan liitteessä 1 ja liitteissä 2, 3 ja 4 osoitetaan rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöjen laskentaperusteet. Liitteissä 2, 3 ja 4 laskettuja laitoskohtaisia päästömääriä käytetään vain kokonaispäästöjen laskemisessa. Suunnitelmasta on poistettu olemassa olevat laitokset, jotka ovat hakeneet lupaa jatkaa jätteen rinnakkaispolttoa jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (362/2003) mukaisesti. Näitä laitoksia on kolme ja ne on esitetty liitteen 6 kohdassa B. 3. Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen rajoittamiseksi jäljempänä esitetyt päästörajaarvot, päästöjen tarkkailuvaatimukset sekä päästöraja-arvojen noudattamista koskevat velvoitteet vahvistetaan vuonna 2005 annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen vähentämiseksi mahdollisesti tarvittavat toimet on lueteltu liitteessä 7. Liitteessä 7 luetellaan ne indikatiiviset toimet, joita kullakin laitoksella voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön, mutta toimet eivät ole toiminnanharjoittajia sitovia Rikkidioksidi Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten rikkipäästöjä vähennetään soveltamalla näihin laitoksiin LCP-asetuksen päästörajoja. LCP-asetuksen päästörajat ovat osin tiukemmat kuin LCPdirektiivin päästörajat, mutta perustuvat aiempaan kansalliseen lainsäädäntöön. LCP-asetuksen vuoden 2008 alusta lukien noudatettavat päästöraja-arvot suunnitelmaan kuuluville laitoksille on esitetty taulukossa 2. Ympäristöluvassa voidaan kuitenkin määrätä, että polttoaineteholtaan MW:n muuta kiinteää polttoainetta kuin turvetta tai biomassaa polttavissa polttolaitoksissa voidaan noudattaa rikkidioksidipäästöraja-arvoa, joka on enintään 800 mg SO 2 /m 3 (n) 6 prosentin happipitoisuudessa, jos toiminnanharjoittaja osoittaa lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla, että laitoksessa ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattaa taulukon 2 rikkidioksidipäästöraja-arvoa.

4 4 Taulukko 2 Rikkidioksidipäästöraja-arvot lukien Kiinteät polttoaineet Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot, mg SO 2 /m 3 (n), 6 % O 2 MW Polttoaine Biomassa Turve Muut kiinteät 50 P < P > 400* > 400 lineaarinen vähennys lineaarinen vähennys P > * pölypolttolaitoksissa voidaan noudattaa päästöraja-arvoa mg SO 2 /m 3 (n), lineaarinen vähennys Nestemäiset polttoaineet Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot MW mg SO 2 /m 3 (n), 3 % O 2 50 P < P 500 P > > 400 (lineaarinen vähennys) 400 Kaasumaiset polttoaineet ( 50 MW) Polttoaine Päästöraja-arvot mg SO 2 /m 3 (n), 3 % O 2 Kaasumaiset yleensä 35 Nestekaasu 5 Jalostamojakeiden kaasutuksessa saadut lämpöarvoltaan vähäiset kaasut, masuunikaasu, koksaamokaasu 800 Rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi on yli 200 MW:n kivihiililaitokset jo 1990-luvulla varustettu savukaasujen rikinpoistolaitteistoille. Päästöraja-arvo 230 mg SO 2 /MJ vuodenkeskiarvo on ollut voimassa vuoden 1994 alusta. Rikinpoistomenetelminä on käytetty puolikuivaa tai märkää rikinpoistomenetelmä. Lisäksi maahantuotavan kivihiilen rikkipitoisuus on saanut vuoden 1994 alusta olla enintään 390 mg /MJ ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 1 painoprosenttia vuodesta 1992 lukien. Runsasrikkisempää kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä on saanut käyttää laitoksissa, joissa savukaasuista poistetaan rikkiä tai jotka muulla tavoin noudattavat säädettyjä rikkidioksidipäästörajoja. Tämän lisäksi Suomessa käytetään runsaasti puuta ja turvetta polttoaineina. LCP-asetuksen rikkidioksidipäästöraja-arvot ovat näille polttoaineille tiukemmat kuin LCP-direktiivin SO 2 -päästöraja-arvot kiinteille polttoaineille. Turpeen rikkipitoisuus on kuitenkin alempi kuin esimerkiksi kivihiilen, enimmillään se on noin 0,35 painoprosenttia.

5 5 Rikkidioksidipäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevista suurista polttolaitoksista noin 54 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat tonnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmassa asetetun kokonaispäästöjen vähennystavoitteen ja annettujen raja-arvojen alittamiseksi riittävät pääosin jo tehdyt päästövähennystoimet, rikinpoisto kivihiiltä käyttävissä laitoksissa sekä vähärikkisten polttoaineiden käyttö Typenoksidit Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöjä vähennetään vuoden 2008 alusta lukien noudattamalla LCP-asetuksen päästöraja-arvoja. Näitä raja-arvoja noudatetaan laitoksissa 31 päivään joulukuuta 2015 saakka ja ne on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3 Typenoksidipäästöraja-arvot lukien Kiinteät polttoaineet: Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot, mg NO 2 /m 3 (n), 6 % O 2 MW Polttoaine Turve Muut kiinteät 50 P P > Nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet (polttolaitokset) Polttoaineteho MW Päästöraja-arvot, mg NO 2 /m 3 (n), 3 % O Polttoaine Nestemäinen Kaasumainen 50 P P > Vuoden 2016 alusta sovelletaan suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa taulukossa 3 esitettyjä päästöjen raja-arvoja, jotka vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella noudettaviksi, jos 1) päästöjen kehitys osoittaa riittävällä varmuudella, että päästöt vuoden 2016 jälkeen jäävät pienemmiksi kuin tonnia, 2) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ei edellytä ankarampia toimia, ja 3) komissio hyväksyy sille esitetyn suunnitelman. Valtioneuvoston asetuksen valmistelu aloitetaan vuoden 2012 aikana. Kansallisen lainsäädännön nojalla on lähes kaikissa yli 100 MW:n olemassa olevissa polttolaitoksissa otettu 1990-luvulla käyttöön polttotekniset keinot typenoksidipäästöjen vähentämiseksi. Päästöohjearvoja olemassa olevien polttolaitosten typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi on sovellettu vuoden 1995 alusta. Nyt asetetun vähennystavoitteen saavuttamiseksi low noxpolttimia joudutaan uusimaan joillakin laitoksilla ja myös asentamaan niitä muutamiin laitoksiin, joissa polttimia ei vielä ole. Myös yläilmansyötön käyttöä lisätään.

6 6 Osa suunnitelmaan kuuluvista laitoksista on leijukerroskattiloita, joilla typenoksidipäästöjen raja-arvot useimmiten alitetaan. Typenoksidipäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevissa polttolaitoksissa noin 42 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat t onnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmassa asetetun kokonaispäästöjen vähentämistavoitteen alittamiseksi on suunnitelmaan kuuluvien laitosten käytön on oltava riittävän alhaisella tasolla, jotta typenoksidipäästöt jäisivät riittävän alhaisiksi ja edellytykset uusien raja-arvojen vahvistamiselle olisivat olemassa. Tällä hetkellä tiedossa oleva, tähän suuntaan vaikuttava tekijä on kasvihuonekaasujen päästökauppa. Jos edellytykset uusien raja-arvojen vahvistamiselle eivät täyty, suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöjen rajoittamiseen sovelletaan LCP-asetusta 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen Hiukkaset Suunnitelmaan kuluvien laitosten hiukkaspäästöjä vähennetään noudattamalla LCP-asetuksen päästörajoja seuraavin poikkeuksin: Suunnitelmaan kuuluvassa nestemäistä polttoainetta käyttävässä laitoksessa voidaan noudattaa hiukkaspäästöjen raja-arvoa 100 mg/m 3 (n), jos laitos toimii enintään 800 tuntia vuodessa laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Vuoden 2008 alusta noudatettavat hiukkaspäästöraja-arvot on esitetty taulukossa 4: Taulukko 4 Hiukkaspäästöraja-arvot lukien Polttoaineteho (P) MW Päästöraja-arvot, mg/m 3 (n) Polttoaine Kiinteä Nestemäinen (6% O 2) ) (3% O 2 ) P 50 MW / 100 * * voidaan noudattaa laitoksessa, joka toimii enintään 800 h/a kolmen vuoden liukuvana keskiarvona Kaasumaiset, 3 % O 2 yleensä masuuni- terästeollisuus kaasut, joita kaasu voidaan käyttää muualla P 50 MW Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hiukkaspäästöjen raja-arvosta. Poikkeus voi koskea olemassa olevaa polttoaineteholtaan alle 500 MW:n kiinteää polttoainetta käyttävää laitosta tai sellaista nestemäistä polttoainetta käyttävää laitosta, jossa polttoaineen tuhkapitoisuus on yli 0,06 prosenttia. Raja-arvoksi voidaan asettaa enintään LCP-direktiivin päästöraja 100 mg/m 3 (n).

7 7 Suunnitelmaan kuuluvista laitoksista suurin osa on varustettu sähkösuodattimilla, jolloin esitetyt hiukkaspäästöraja-arvot alitetaan. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää hiukkaspäästöjen vähentämisen tehostamista joillakin laitoksilla. Hiukkaspäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevissa polttolaitoksissa noin 62 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat tonnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmaan kuuluvan laitoksen katsotaan noudattavan taulukoissa 2-4 määrättyjä päästöraja-arvoja jatkuvissa mittauksissa, jos kalenterivuoden aikana yhdenkään kuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoja Päästöjen tarkkailu ja seuranta Suunnitelman piiriin kuuluvan laitoksen sulkemisen seurauksena eivät suunnitelman piiriin edelleen kuuluvien laitosten vuosittaiset kokonaispäästöt saa kasvaa. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen kokonaismäärän kehitystä seurataan vuosittain. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjä tarkkaillaan LCP-asetuksen 19 :n ja liitteen 3 mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten ympäristöluvassa asetetaan määräykset päästöjen tarkkailusta ja tarkkailusuunnitelmasta annettavassa päätöksessä hyväksytään tarkkailun yksityiskohdat. Ympäristölupaviranomainen voi lupapäätöksessä hyväksyä, että laitos sitoutuu LCPasetuksen 9 :n 1 momentissa tarkoitettuun tunnin jäljellä olevaan käyntiaikaan välisenä aikana. Toiminnanharjoittajan on LCP-asetuksen 9 :n 3 momentin mukaisesti kalenterivuosittain muun vuosiraportoinnin yhteydessä kirjallisesti ilmoitettava, kuinka monta tuntia tunnin käyntiajasta on vielä jäljellä. Ympäristölupaviranomainen voi lupapäätöksessä hyväksyä, että suunnitelmaan kuuluva yli 500 MW:n laitos noudattaa vuoden 2008 alusta lukien LCP-asetuksen 10 :n 2 momentin mukaiseen tunnin käyntiaikaan ja vuoden 2016 alusta lukien LCP-asetuksen 10 :n 3 momentin mukaiseen tunnin käyntiaikaan sidottua lievempää typenoksidipäästöraja-arvoa. Käyntiajat lasketaan viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain ilmoitettava muun vuosiraportoinnin yhteydessä, kuinka paljon tästä käyntiajasta on vielä jäljellä. 4. Suunnitelman tarkistaminen ja toimeenpanon seuranta Suunnitelman kokonaispäästöjen enimmäismääriä tarkistetaan, kun siihen kuluvia laitoksia suljetaan tai jos suunnitelman toteuttamisen aikana ympäristölupaviranomainen hyväksyy, että suunnitelmaan kuuluva laitos hyödyntää LCP-asetuksen 10 :n mukaiseen vähäiseen käyntiaikaan liittyviä typenoksidipäästöraja-arvojen poikkeuksia. Suunnitelman tarkistamisesta voi ympäristöministeriö tehdä päätöksen. Ympäristöministeriön päätös on toimitettava tiedoksi ympäristölupa- ja valvontaviranomaisille sekä komissiolle. Ympäristöministeriö asettaa suunnitelman toteutumisen seurantaa varten yhteistyöryhmän, johon kutsutaan toiminnanharjoittajien ja asianomaisten ministeriöiden edustajat.

8 8 Toiminnanharjoittajat ilmoittavat suunnitelman kuuluvien laitosten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästötiedot vuosittain helmikuun loppuun mennessä laitosta koskevan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä alueelliselle ympäristökeskukselle. Poikkeuksellisena pidetyn vuoden päästöjen määristä on erikseen toimitettava tiedot alueelliselle ympäristökeskukselle, Suomen ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle ja arvioitava ja esitettävä syyt päästöjen poikkeuksellisuuteen. Suomen ympäristökeskus laskee suunnitelmaan kuuluvien laitosten poikkeuksellisena pidetyn vuoden kokonaispäästöt ja toimittaa tiedot ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö tarkistaa päästötiedot ja arvioi poikkeuksellisuuden kuultuaan suunnitelman seurantaa varten asetettua yhteistyöryhmää. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen tarkkailussa noudatetaan LCP-asetuksen päästöjen tarkkailua ja seurantaa koskevia määräyksiä. Yksityiskohdista päätetään ympäristöluvan yhteydessä annettavilla lupamääräyksillä tai erikseen hyväksyttävässä laitoskohtaisessa päästöjen seurantaohjelmassa. Ympäristönsuojelulain (86/2000, muutos 506/2002) 46 mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä sekä siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten muita tarpeellisia tietoja. Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa esittämään tarkkailusuunnitelma edellä tarkoitetun tarkkailun tarkemmasta järjestämisestä lupaviranomaisen tai sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväksi niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Tarkkailumääräyksiä ja hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. 5. Ympäristönsuojelulain noudattaminen Polttolaitosten toimintaan ja niiden ympäristölupiin sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2000) säännöksiä. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 42 :n mukaan olemassa olevat polttoaineteholtaan 50 megawatin polttolaitokset hakivat ympäristölupaa viimeistään vuonna 2002 ja polttoaineteholtaan yli 50 megawatin polttolaitokset hakevat sitä viimeistään 31 päivänä joulukuuta Ympäristönsuojelulain 51 mukaan lupamääräys voi olla ympäristönsuojelulain lain nojalla annettuun asetukseen sisältyvää yksilöityä ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusta ankarampi luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi, asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi tai vesien suojelemiseksi. Ympäristönsuojelulain 50 :n mukaan laitoksen toiminta ei saa olla ristiriidassa 26 :n 1 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvien, toiminnanharjoittajaa sitovien velvoitteiden kanssa. Luvassa on lisäksi otettava huomioon tarvittavissa määrin 26 :n 1 momentin nojalla hyväksytyt muut suunnitelmat.

9 9 6. Kansallisen suunnitelman ja tietojen toimittaminen komissiolle Ympäristöministeriö toimittaa täydennetyn suunnitelman komissiolle viimeistään 28 marraskuuta Ympäristöministeriö toimittaa valtioneuvoston hyväksymän suunnitelman Euroopan yhteisöjen komissiolle viimeistään 30 päivänä marraskuuta Komissio arvioi kuuden kuukauden kuluessa asiakirjan toimittamisesta, täyttääkö se asetetut vaatimukset. Jos komissio ilmoittaa Suomelle, ettei päätös täytä asetettuja vaatimuksia, on Suomen kolmen kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle uusista ja muutetuista toimista, jotka se toteuttaa vaatimusten täyttämiseksi. Ympäristöministeriö toimittaa vuosittain lokakuun loppuun mennessä komissiolle yhteenvedon edellisen vuoden vähintään 50 MW:n polttolaitosten kokonaispäästöistä. Suomen ympäristökeskus tekee yhteenvedon päästötiedoista. Samassa yhteydessä ympäristöministeriö lähettää komissiolle yhteenvedon suunnitelmaa koskevien laitosten päästöistä ja kokonaispäästöistä sekä arvion päästöjen kehittymisestä. 7. Suunnitelman valmistelu Toiminnanharjoittajia edustavat tahot jättivät 31 päivänä toukokuuta 2003 ympäristöministeriölle ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Ehdotuksen tavoitteena oli rajoittaa näiden laitosten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöjä ensin vuoden 2008 ja toiseksi vuoden 2016 alusta lukien. Toiminnanharjoittajien ehdotus sisälsi myös LCP-direktiivin päästöraja-arvoilla lasketut päästöjen enimmäismäärät vuoden 2008 alusta olemassa oleville polttolaitoksille (107 laitosta). Näin lasketut rikkidioksidipäästöt olivat tonnia, typenoksidipäästöt tonnia ja hiukkaspäästöt tonnia. LCP-asetuksen päästöraja-arvoilla lasketut vastaavien laitosten rikkidioksidipäästöt olivat tonnia, typenoksidipäästöt tonnia ja hiukkaspäästöt tonnia. Ympäristöministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnot viranomaisilta, mukaan lukien ministeriöt sekä lupa- ja valvontaviranomaiset sekä kansalaisjärjestöiltä. Ehdotus oli nähtävillä siihen kuuluvien laitosten sijaintikuntien ja vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja samalla varattiin mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen niille, joiden etua asia saattoi koskea. Lausuntoja saatiin 47. Mielipiteitä tai muistutuksia ei asiassa ole jätetty. Toiminnanharjoittajille varattiin tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoissa esiin tulleista seikoista. Toiminnanharjoittajat jättivät vastineen ympäristöministeriölle 24 päivänä syyskuuta Toiminnanharjoittavat täydensivät vastinettaan ympäristöministeriölle toimittamallaan kirjeellä , jossa he peruuttivat jättämänsä ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi. Samalla toiminnanharjoittajat ehdottivat, että kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelman toteutetaan vain typenoksidipäästöjen osalta ympäristönsuojelulain 26 perusteella ja että ympäristöministeriö alkaisi valmistella LCP-asetuksen muuttamista hiukkaspäästöjen osalta. Ympäristöministeriö järjesti kuulemistilaisuuden toiminnanharjoittajien uudesta ehdotuksesta niille tahoille (ministeriöt, ympäristölupa- ja valvontaviranomaiset, toiminnanharjoittajat, kansalaisjärjestöt), joilta oli aiemmasta ehdotuksesta pyydetty lausuntoja. Kuule-

10 10 mistilaisuudessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä asiasta. Päätöstä täydennettiin suunnitelman tarkistamismenettelyä ja ympäristövaikutuksia koskevista kohdista sekä lisättiin taloudellisiin vaikutuksiin vertailutietoja jo toteutuneiden toimien kustannuksista. Ympäristöministeriö toimitti typenoksidipäästöjen vähentämistä koskevan valtioneuvoston hyväksymän suunnitelman komissiolle 27 päivänä marraskuuta Komission ympäristöpääosasto katsoi Suomelle 12 helmikuuta 2004 toimittamassaan kirjeessä, ettei vain typenoksidipäästöjen vähentämistä koskeva suunnitelma täytä LCP-direktiivin artiklan 4 kohdan 6 vaatimuksia, vaan suunnitelman tulisi kattaa kaikkien kolmen epäpuhtauden rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen. Lisäksi kirjeessä todettiin, että komissio voi myöntää Suomelle lisäaikaa täydennysten toimittamiseen. Ympäristöministeriö on 24 päivänä maaliskuuta ja 25 päivänä toukokuuta päivätyillä kirjeillään pyytänyt komissiolta lisäaikaa marraskuun 2004 loppuun täydennysten toimittamiseksi. Suunnitelmaa on täydennetty toiminnanharjoittajien toimittamien lisäselvitysten pohjalta rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevin ehdotuksin. Lisäksi suunnitelmasta on poistettu 21 olemassa olevaa polttolaitosta, jotka LCP-asetuksen 9 :n mukaisesti ovat 30 kesäkuuta 2004 mennessä ilmoittaneet sitoutuvansa tunnin jäljellä olevaan käyntiaikaan. Ympäristöministeriö järjesti 25 päivänä lokakuuta 2004 kuulemistilaisuuden täydennetystä suunnitelmasta. Kuulemistilaisuudessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä asiasta. Myös kirjallisia mielipiteitä voi toimittaa viimeistään 27 päivänä lokakuuta Ympäristöministeriö toimitti suunnitelman komissiolle ja komission ilmoituksen mukaan kuuden kuukauden määräaika alkoi 8 päivästä joulukuuta Suunnitelmassa oleva virhe korjattiin valtioneuvoston päätöksellä 27 päivänä tammikuuta Suomi sai komissiolta päivätyn kirjeen, jossa komissio ilmoitti, että se selvittää LCP-direktiivin tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä kaikkien jäsenmaiden osalta ja vastaa sen jälkeen Suomen suunnitelmaa koskevaan asiaan. Suomi sai päivätyn kirjeen komissiolta, jossa pyydettiin täydentämään suunnitelmaa sekä ottamaan huomioon komission kirjeessään toteamat tulkinnat LCP-direktiivistä. Komissio on valmis hyväksymään mahdollisuuden yhdistää kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelma ja päästöraja-arvot direktiivin täytäntöönpanossa (kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelman joidenkin laitosten osalta ja päästöraja-arvot toisten osalta). Komissio lisäksi korostaa kirjeessään, että valitusta lähestymistavasta riippumatta tulee "olemassa olevan polttolaitoksen " tulkinnassa, jota käytetään laskutoimituksia tehtäessä, noudattaa esitettyä "yhteinen piippu" lähestymistapaa. Täydennykset tuli toimittaa komissiolle 7 päivään marraskuuta 2005 mennessä. Ympäristöministeriö on pyytänyt komissiolta lisäaikaa täydennysten toimittamiselle 28 päivään marraskuuta 2005 saakka. 8. Vaikutukset ympäristöön Suunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidipäästöjen osuus oli noin 32 prosenttia, typenoksidipäästöjen osuus oli noin 15 prosenttia ja hiukkaspäästöjen osuus noin 3 prosenttia Suomen rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöistä vuonna Typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt aiheuttavat happamoitumista, ja hiukkaspäästöt voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Lisäksi eri yhdisteillä on yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi typenoksidit muodostavat auringon valossa yhdessä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kanssa otsonia sekä

11 11 voivat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen rehevöitymistä yhdessä ammoniakkipäästöjen kanssa. Tehokkaimmin toimet vaikuttavat, kun niitä toteutetaan sekä Suomessa että koko Euroopassa. Omilla toimilla voi kuitenkin olla merkittäviä alueellisia ja paikallisia vaikutuksia. Tämän suunnitelman sekä LCP-asetuksen toimet päästöjen vähentämiseksi ovat osa toimia, joilla päästökattodirektiivin toteuttamiseksi vahvistetussa Suomen kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa, jonka valtioneuvosto hyväksyi syyskuussa 2002, asetetut rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen enimmäismäärät voitaisiin vuonna 2010 saavuttaa. Tässä ilmansuojeluohjelmassa on kirjattu rikkidioksidipäästöjen enimmäismääräksi t ja typenoksidipäästöjen enimmäismääräksi t vuodesta 2010 alkaen Päästökattojen määrittämisen lähtökohtana on ilman epäpuhtauksien ympäristövaikutusten vähentäminen koko yhteisön alueella. Suunnitelmassa vuodesta 2008 ja edelleen vuodesta 2016 noudatettaviksi määrättävillä rikkidioksidi-, typenoksidi ja hiukkaspäästöjen enimmäismäärillä pyritään siihen, että päästöt näistä laitoksista vähenevät ja vähintään säilyvät nykytason alapuolella. Käytännössä suunnitelmalla ei ole todennäköisesti juurikaan vaikutusta rikkidioksidin päästöihin. Energiantuotannon rikkidioksidipäästöjä on rajoitettu tehokkaasti jo 1990-luvun alkupuolelta saakka. Myös hiukkaspäästöjen osalta suunnitelman vaikutukset päästöihin jäävät pieniksi. Suunnitelma saattaa lisätä päästöjä muutamissa yksittäisissä öljykäyttöisissä laitoksissa, joissa ilman suunnitelmaa noudatettaisiin poikkeuksetta päästörajaa 50 mg/m 3 (n). Jos suunnitelma laaditaan, voivat nämä öljykäyttöiset laitokset noudattaa päästöraja-arvoa 100 mg /m3(n). Nämä vaikutukset jäävät kuitenkin paikallisiksi ja pieniksi, sillä mahdollisuus on rajattu vain laitoksiin, jotka käyvät alle 800 tuntia vuodessa. Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hiukkaspäästöjen raja-arvoista suuremmillekin laitoksille. Tällöin ympäristövaikutukset arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Ympäristöministeriö ei voi kuitenkaan määrätä päästöraja-arvoa suuremmaksi, kuin mitä LCP-direktiivissä on säädetty. Pääkaupunkiseudulla tehdyissä leviämislaskelmissa on todettu, että energiantuotannon hiukkaspäästöjen aiheuttamat keskimääräiset hiukkaspitoisuudet ovat alle yhden prosentin mitatuista PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvoista. Energiantuotannon päästöjen aiheuttamat korkeimmat hiukkaspitoisuudet ovat alle 3 prosenttia ohjearvoista. Onkin oletettavaa, että joidenkin vähän käyvien öljylaitosten päästöjen mahdollinen lisääntyminen ei näy käytännössä kaupunkien ilmanlaadussa. Typenoksidien päästöjen oletetaan vähenevän nykytilaan verrattuna, koska useilla laitoksilla otetaan käyttöön uusia polttoteknisiä typenpoistomenetelmiä. Verrattaessa suunnitelmaa siihen, että suunnitelmaa ei laadittaisi, niin käytännössä suunnitelman noudattaminen saattaa johtaa siihen, että viidellä paikkakunnalla sijaitsevan kahdeksan yli 500 MW:n kiinteän polttoaineen laitoksen typenoksidipäästöt eivät vähene vuonna 2016 samalla tavoin kuin ne vähenisivät noudatettaessa LCP-asetuksen (1017/2002) mukaisia päästöraja-arvoja. Voimalaitosten päästöjen vaikutuksista ilman laatuun ja ympäristöön tehdyistä selvityksistä käy ilmi, että energiantuotannon typpidioksidipäästöjen merkitys on Suomessa vähäinen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olevasta voimalaitoksesta tehdyt leviämislaskelmat osoittavat, että sen aiheuttama suurin lisä typenoksidipitoisuuksien vuosikeskiarvoon on 0,58 µg NO x /m 3. Katalyytit laskisivat laitoksen aiheuttamaa suurinta lisäystä vuosikeskiarvoon 0,33 µg NO x /m 3. Pääkaupunkiseudulla esiintyvät typenoksidien vuosikeskiarvot ovat tasolla µg NO x /m 3, joten katalyytin asentamisella olisi suurimmillaankin vain vähäinen vaikutus.

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010

Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2010/1 Dnro ESAVI/506/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2010 ASIA Tapiolan jäähdytyslaitoksen ja CPS-järjestelmän varavoimakoneiden toimintaa koskeva ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara

EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA. 16.2.2001 Johanna Kara EPER PÄÄSTÖREKISTERIN VAIKUTUKSET ENERGIA-ALALLA 16.2.2001 Johanna Kara 2 TIIVISTELMÄ Komission päätöksen 2000/479/EY mukaan luodaan Euroopan laajuinen epäpuhtauspäästörekisteri EPER (European Pollutant

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011.

Hakemus on tullut vireille 24.8.2011. Etelä-Suomi Päätös Nro 59/2012/1 Dnro ESAVI/201/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 30.3.2012 ASIA Fortum Power and Heat Oy:n Järvenpään voimalaitoksen toiminnan olennaista muutosta koskeva hakemus sekä

Lisätiedot

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa

HE 100/2009 vp. Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain. suoraan lain säännökseen. Samalla luetteloa Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutoksia ympäristönsuojelulain säännöksiin, jotka koskevat valtioneuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 30.01.2002 KOM(2002) 44 lopullinen 2002/0035 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisestä Euroopan yhteisön puolesta vuonna 1979 tehtyyn, valtiosta toiseen tapahtuvaa

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012

PÄÄTÖS. Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 PÄÄTÖS Nro 173/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/61/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 21.11.2012 ASIA HAKIJA LÄNSI- JA SISÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO puh. 0295 018 450 Vaasan päätoimipaikka

Lisätiedot

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg)

1.3.2 Polttoaineet ja muut raaka-aineet Biolämpökeskuksella poltetaan kotimaisia polttoaineita seuraavasti: LÄMPÖARVO (MJ/kg) sivu 1 1 HAKEMUS 1.1 Luvan hakija Savon Voima Lämpö Oy, Y-tunnus 1740587-2 PL 1024 70101 KUOPIO Hakijan yhteyshenkilö: Eero Kuusela, puhelin 0290 223 502, eero.kuusela@savonvoima.fi Laitoksen yhteyshenkilö:

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski

Selvitys jätteenpolton luvista. Risto Saarinen ja Mervi Leikoski SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista Risto Saarinen ja Mervi Leikoski Suomen ympäristökeskus SUOMEN YMPÄRISTÖKESKUKSEN RAPORTTEJA 8 2009 Selvitys jätteenpolton luvista

Lisätiedot

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue

Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue Voimalaitosselvitys Kirkkokallion teollisuusalue pakokaasu 350K 2,14 kg/s 650K kv5 Jäähdytysvesi 364K 2,22 kg/s polttoilma 461 K 2,07 kg/s 298K 345 K m kv = 7,9kg/s 358K kv3 m k v 4 Kaukolämpö 327 K 318K

Lisätiedot

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä

1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Ilmanlaadun tarkkailun vuosiraportti 2011 1 1. KOKKOLAN ILMANLAATU 2011 Tiivistelmä Tässä raportissa tarkastellaan vuoden 2011 aikana saatuja rikkidioksidin, typen oksidien, hengitettävien hiukkasten (PM

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina LUONNOS 20.1.2015 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Lainsäädäntöneuvos Tuire Taina Muistio LUONNOS 20.1.2015 VALTIONEUVOSTON ASETUS TALOUSJÄTEVESIEN KÄSITTELYSTÄ VIEMÄRI- VERKOSTOJEN ULKOPUOLISILLA ALUEILLA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmastonmuutosta koskevan Yhdistyneiden Kansakuntien puitesopimuksen Kioton pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011

Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010. Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 Etelä-Suomi Päätös Nro 173/2011/1 Dnro ESAVI/478/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.12.2011 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee Plastilon Oy:n

Lisätiedot

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa

Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa S u o m e n y m p ä r i s t ö 649 YMPÄRISTÖN- SUOJELU Jukka Jalovaara, Juha Aho, Eljas Hietamäki ja Hille Hyytiä Paras käytettävissä oleva tekniikka (BAT) 5-50 MW:n polttolaitoksissa Suomessa... SUOMEN

Lisätiedot

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta

Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta RAPORTTI 52A16339 25.6.2012 Työ- ja elinkeinoministeriö Selvitys jätteen energiakäytöstä ja päästökaupasta Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere

ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro 102/2012/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/20/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2012 ASIA Muoviraaka-aineita valmistavan tehtaan ympäristölupa, Tampere HAKIJA IonPhasE

Lisätiedot

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1

i toiminnan muuttamista, Lahti. PL 93 15141 Lahti Yritys- ja yhteisötunnus: 0804747-1 ASIA Etelä-Suomi t e l ä - S u o Päätös Nro 7/2013/1 Dnro ESAVI/158/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 15.1.2013 Ympäristönsuojelulain m mukainen hakemus, joka koskee Sopenkorven lämpökeskuksen i toiminnan

Lisätiedot

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus

Ympäristöluvat dataa. huomaa aluehallintouudistus Ympäristölupa Tärkein ympäristönsuojelulainsäädännön ennakkovalvontainstrumentti kuuluu hallinnollisiin ohjauskeinoihin on yksilöllinen hallintopäätös korostaa mm. ennalta varautumisen periaatetta Ympäristöluvat

Lisätiedot

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta 1 LUONNOS Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain sekä ajoneuvoverolain liitteen muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia.

Lisätiedot

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus

Westenergy Oy Ab. Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Westenergy Oy Ab Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäyttöhanke ympäristövaikutusten arviointiselostus 7.4.2008 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 3 2. HANKKEEN TAUSTA JA

Lisätiedot

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä

Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä Suomen ympäristö 454 Eero Siitonen, Mika Pohjonen, Lea Gynther, Pertti Koski Taustaselvitys energiatehokkuudesta ympäristölupamenettelyssä HELSINKI 2001 Ympäristöministeriö 1... YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Suomen

Lisätiedot

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja

Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET. Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja EUROOPAN KOMISSIO Komission tiedonanto TULEVAISUUDEN ENERGIA: UUSIUTUVAT ENERGIALÄHTEET Yhteisön strategiaa ja toimintasuunnitelmaa koskeva valkoinen kirja SISÄLLYSLUETTELO 1 Taustaa p.4 1.1 Yleiset puitteet

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE JA LUPAVIRANOMAISEN TOIMIVALTA TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 133 04.03.2008 1 Ymp 8418-2002 (235) Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän krematoriotoimintaa koskeva ympäristölupahakemus Tiivistelmä:

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 Istuntoasiakirja 2004 C5-0224/1999 03/11/1999 ***II YHTEINEN KANTA Asia: Neuvoston 22 päivänä lokakuuta 1999 vahvistama yhteinen kanta (EY) N:o../1999 Euroopan parlamentin ja

Lisätiedot

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26.

KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA. Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry. Loppuraportti 26. KAUKOLÄMMÖN ASEMA SUOMEN ENERGIAJÄRJESTELMÄSSÄ TULEVAISUUDESSA Työ- ja elinkeinoministeriö Energiateollisuus ry Loppuraportti 26. elokuuta 211 PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY, 52A14971 Yhteystiedot Pöyry

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010

PÄÄTÖS. Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 PÄÄTÖS Länsi- ja Sisä-Suomi Nro 15/2010/1 Dnro LSSAVI/8/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 19.2.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta voimassa olevan ympäristöluvan tarkistamista koskevasta

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12.

2. Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry, Helsinki. Vantaan Energia Oy, Vantaa. Uudenmaan ympäristökeskus 30.12. VAASAN HALLINTO-OIKEUS PÄÄTÖS Nro 11/0369/1 Korsholmanpuistikko 43 Antopäivä PL 204, 65101 VAASA Puhelin 029 56 42611 Faksi 029 56 42760 Sähköposti vaasa.hao@oikeus.fi 30.12.2011 00162/10/5107 00212/10/5107

Lisätiedot

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö

Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa. Toimikunnan mietintö Kivihiilen käytön hallittu rajoittaminen sähkön ja lämmön tuotannossa Toimikunnan mietintö Valmistunut 21.06.2004 2 Esipuhe Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti 3.10.2002 toimikunnan selvittämään kivihiilen

Lisätiedot