Valtioneuvoston päätös

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Valtioneuvoston päätös"

Transkriptio

1 Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta Yleistä Tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY (LCP-direktiivi) 4 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltio voi, kustannukset ja hyödyt sekä tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista 23 päivänä lokakuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/81/EY (päästökattodirektiivi) ja ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta 27 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/62/EY mukaiset velvoitteet huomioon ottaen, laatia ja panna täytäntöön kansallisen suunnitelman päästöjen vähentämiseksi olemassa olevissa laitoksissa. Näillä laitoksilla tarkoitetaan sellaisia laitoksia, joille on myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta Suunnitelmassa on otettava huomioon muun muassa LCP-direktiivin liitteissä I ja II asetettujen enimmäismäärien noudattaminen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän direktiivin ja ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 24 päivänä syyskuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/61/EY (IPPC-direktiivi) soveltamista. Suunnitelmassa rajoitetaan sen piiriin kuuluvien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vuosittaista kokonaismäärää tasolle, johon olisi päästy, jos laitoksiin sovellettaisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston asetuksessa (1017/2002, LCP-asetus) säädettyjä päästöraja-arvoja. LCP-asetuksella on saatettu LCPdirektiivi osaksi kansallista lainsäädäntöä. LCP-direktiivin artiklan 4 kohdan 6 mukaiset kansallisen suunnitelman laskentaa ja edellytyksiä koskevat säännökset on pantu täytäntöön LCPasetuksen 12 :n säännöksin. LCP-asetuksen 4 :n tarkoittamaa polttolaitoskokonaisuus - säännöstä (yhteinen piippu), joka perustuu LCP-direktiivin 2 artiklan 7 kohdan viimeiseen kappaleeseen, ei noudateta suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa. Suunnitelmaan kuuluvana laitoksena pidetään kattilaa. Olemassa olevien laitosten, joille lupa myönnetty ennen rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöt ilmaan Suomessa viimeisen neljän vuoden ajalta sekä Suomen kokonaispäästöt on esitetty taulukossa 1.

2 2 Taulukko 1 Rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöt ilmaan vuosina NO 2 t/a SO 2 t/a Hiukkaset LCP-vanhat kokonais- LCP-vanhat kokonais- LCP-vanhat kokonaispäästöt päästöt päästöt Taulukon 1 "LCP-vanhat" päästöt sisältävät kaikkien ennen luvan saaneiden polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt. Näitä laitoksia on 107. Suunnitelman kuuluvat kaikki ne polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n polttolaitokset, joille on myönnetty lupa ennen 1 heinäkuuta 1987 ja jotka ovat olleet toiminnassa vuonna Suunnitelmaan eivät kuulu laitokset, jotka ovat LCP-asetuksen 9 mukaisesti ilmoittaneet 30. kesäkuuta 2004 mennessä sitoutuvansa käyttämään laitosta enintään tuntia ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2015 sekä sen jälkeen lopettamaan laitoksen toiminnan. Näitä laitoksia on 20 ja ne on esitetty liitteen 6 kohdassa A. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöt vuonna 2001 ja 2003 olivat: Vuosi NO 2 SO 2 Hiukkaset t/a t/a t/a Suunnitelman tavoite Suunnitelman tavoitteena on vähentää sen piirissä olevien polttolaitosten rikkidioksidin ja hiukkasten kokonaispäästöjä yhtä paljon ja samassa aikataulussa kuin ne vähentyisivät, jos näihin laitoksiin sovellettaisiin LCP-asetuksen mukaisia rikkidioksidin ja hiukkasten päästöraja-arvoja 1 päivästä tammikuuta Suunnitelman piirissä olevien polttolaitosten typenoksidien kokonaispäästöjen tulee alentua yhtä paljon ja samassa aikataulussa kuin ne vähentyisivät, jos näihin laitoksiin sovellettaisiin LCP-asetuksen mukaisia typenoksidipäästöjen päästöraja-arvoja ensi vaiheessa 1 päivästä tammikuuta 2008 ja toisessa vaiheessa 1 päivästä tammikuuta Suunnitelmaan kuuluvien useampaa kuin yhtä polttoainetta samanaikaisesti käyttävien laitosten, joita suunnitelmassa on 29, rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöt on laskettu määräämällä kullekin laitokselle polttoainepainotettu päästöraja-arvo. Päästöraja-arvon laskennassa on polttoaineiden jakaumana käytetty vuosina toteutuneiden polttoaineiden keskimääräistä kulutusta, joka on esitetty liitteessä 5. Polttoainepainotettu päästöraja-arvo on laskettu kullekin polttoaineelle kertomalla kullakin polttoaineella saavutettu teho sitä vastaavalla päästöraja-arvolla ja jakamalla näin saatu tulo kaikkien käytettyjen polttoaineiden teho-

3 3 jen summalla. Päästöraja-arvo on saatu laskemalla yhteen kunkin polttoaineen painotettu päästöraja-arvo. Päästöt ja päästöraja-arvot on laskettu liitteen 8 mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidin kokonaispäästöt rajoitetaan tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen. Poikkeuksellisinakaan vuosina päästöjen kokonaismäärä ei saa ylittää LCP-asetuksen 12 mukaisesti ja asetuksen päästöraja-arvoilla määrättyä enimmäispäästötasoa tonnia vuodessa. Poikkeuksellisella vuodella tarkoitetaan vuotta, jolloin suunnitelmaan kuuluvista laitoksista riippumattomista syistä näitä laitoksia käytetään huomattavasti keskimääräistä enemmän. Tällaisia syitä voivat olla Suomen poikkeuksellisen kylmä talvi tai Pohjoismaissa vallitseva poikkeuksellinen kuivuus tai merkittävä sähköntuotannon tai -tuonnin häiriö. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöt rajoitetaan enintään tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen ja toisessa vaiheessa enintään tonniin vuodessa vuodesta 2016 alkaen. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten yhteenlasketut vuosittaiset hiukkaspäästöt rajoitetaan enintään tonniin vuodessa vuodesta 2008 alkaen. Suunnitelman piiriin kuuluvat 80 laitosta luetellaan liitteessä 1 ja liitteissä 2, 3 ja 4 osoitetaan rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöjen laskentaperusteet. Liitteissä 2, 3 ja 4 laskettuja laitoskohtaisia päästömääriä käytetään vain kokonaispäästöjen laskemisessa. Suunnitelmasta on poistettu olemassa olevat laitokset, jotka ovat hakeneet lupaa jatkaa jätteen rinnakkaispolttoa jätteen polttamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (362/2003) mukaisesti. Näitä laitoksia on kolme ja ne on esitetty liitteen 6 kohdassa B. 3. Toimet tavoitteiden saavuttamiseksi Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen rajoittamiseksi jäljempänä esitetyt päästörajaarvot, päästöjen tarkkailuvaatimukset sekä päästöraja-arvojen noudattamista koskevat velvoitteet vahvistetaan vuonna 2005 annettavalla valtioneuvoston asetuksella. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen vähentämiseksi mahdollisesti tarvittavat toimet on lueteltu liitteessä 7. Liitteessä 7 luetellaan ne indikatiiviset toimet, joita kullakin laitoksella voitaisiin tarvittaessa ottaa käyttöön, mutta toimet eivät ole toiminnanharjoittajia sitovia Rikkidioksidi Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten rikkipäästöjä vähennetään soveltamalla näihin laitoksiin LCP-asetuksen päästörajoja. LCP-asetuksen päästörajat ovat osin tiukemmat kuin LCPdirektiivin päästörajat, mutta perustuvat aiempaan kansalliseen lainsäädäntöön. LCP-asetuksen vuoden 2008 alusta lukien noudatettavat päästöraja-arvot suunnitelmaan kuuluville laitoksille on esitetty taulukossa 2. Ympäristöluvassa voidaan kuitenkin määrätä, että polttoaineteholtaan MW:n muuta kiinteää polttoainetta kuin turvetta tai biomassaa polttavissa polttolaitoksissa voidaan noudattaa rikkidioksidipäästöraja-arvoa, joka on enintään 800 mg SO 2 /m 3 (n) 6 prosentin happipitoisuudessa, jos toiminnanharjoittaja osoittaa lupaviranomaisen hyväksymällä tavalla, että laitoksessa ei ole teknisesti ja taloudellisesti mahdollista noudattaa taulukon 2 rikkidioksidipäästöraja-arvoa.

4 4 Taulukko 2 Rikkidioksidipäästöraja-arvot lukien Kiinteät polttoaineet Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot, mg SO 2 /m 3 (n), 6 % O 2 MW Polttoaine Biomassa Turve Muut kiinteät 50 P < P > 400* > 400 lineaarinen vähennys lineaarinen vähennys P > * pölypolttolaitoksissa voidaan noudattaa päästöraja-arvoa mg SO 2 /m 3 (n), lineaarinen vähennys Nestemäiset polttoaineet Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot MW mg SO 2 /m 3 (n), 3 % O 2 50 P < P 500 P > > 400 (lineaarinen vähennys) 400 Kaasumaiset polttoaineet ( 50 MW) Polttoaine Päästöraja-arvot mg SO 2 /m 3 (n), 3 % O 2 Kaasumaiset yleensä 35 Nestekaasu 5 Jalostamojakeiden kaasutuksessa saadut lämpöarvoltaan vähäiset kaasut, masuunikaasu, koksaamokaasu 800 Rikkidioksidipäästöjen vähentämiseksi on yli 200 MW:n kivihiililaitokset jo 1990-luvulla varustettu savukaasujen rikinpoistolaitteistoille. Päästöraja-arvo 230 mg SO 2 /MJ vuodenkeskiarvo on ollut voimassa vuoden 1994 alusta. Rikinpoistomenetelminä on käytetty puolikuivaa tai märkää rikinpoistomenetelmä. Lisäksi maahantuotavan kivihiilen rikkipitoisuus on saanut vuoden 1994 alusta olla enintään 390 mg /MJ ja raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 1 painoprosenttia vuodesta 1992 lukien. Runsasrikkisempää kivihiiltä tai raskasta polttoöljyä on saanut käyttää laitoksissa, joissa savukaasuista poistetaan rikkiä tai jotka muulla tavoin noudattavat säädettyjä rikkidioksidipäästörajoja. Tämän lisäksi Suomessa käytetään runsaasti puuta ja turvetta polttoaineina. LCP-asetuksen rikkidioksidipäästöraja-arvot ovat näille polttoaineille tiukemmat kuin LCP-direktiivin SO 2 -päästöraja-arvot kiinteille polttoaineille. Turpeen rikkipitoisuus on kuitenkin alempi kuin esimerkiksi kivihiilen, enimmillään se on noin 0,35 painoprosenttia.

5 5 Rikkidioksidipäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevista suurista polttolaitoksista noin 54 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat tonnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmassa asetetun kokonaispäästöjen vähennystavoitteen ja annettujen raja-arvojen alittamiseksi riittävät pääosin jo tehdyt päästövähennystoimet, rikinpoisto kivihiiltä käyttävissä laitoksissa sekä vähärikkisten polttoaineiden käyttö Typenoksidit Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöjä vähennetään vuoden 2008 alusta lukien noudattamalla LCP-asetuksen päästöraja-arvoja. Näitä raja-arvoja noudatetaan laitoksissa 31 päivään joulukuuta 2015 saakka ja ne on esitetty taulukossa 3. Taulukko 3 Typenoksidipäästöraja-arvot lukien Kiinteät polttoaineet: Polttoaineteho (P) Päästöraja-arvot, mg NO 2 /m 3 (n), 6 % O 2 MW Polttoaine Turve Muut kiinteät 50 P P > Nestemäiset ja kaasumaiset polttoaineet (polttolaitokset) Polttoaineteho MW Päästöraja-arvot, mg NO 2 /m 3 (n), 3 % O Polttoaine Nestemäinen Kaasumainen 50 P P > Vuoden 2016 alusta sovelletaan suunnitelmaan kuuluvissa laitoksissa taulukossa 3 esitettyjä päästöjen raja-arvoja, jotka vahvistetaan valtioneuvoston asetuksella noudettaviksi, jos 1) päästöjen kehitys osoittaa riittävällä varmuudella, että päästöt vuoden 2016 jälkeen jäävät pienemmiksi kuin tonnia, 2) ympäristön pilaantumisen ehkäiseminen ei edellytä ankarampia toimia, ja 3) komissio hyväksyy sille esitetyn suunnitelman. Valtioneuvoston asetuksen valmistelu aloitetaan vuoden 2012 aikana. Kansallisen lainsäädännön nojalla on lähes kaikissa yli 100 MW:n olemassa olevissa polttolaitoksissa otettu 1990-luvulla käyttöön polttotekniset keinot typenoksidipäästöjen vähentämiseksi. Päästöohjearvoja olemassa olevien polttolaitosten typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi on sovellettu vuoden 1995 alusta. Nyt asetetun vähennystavoitteen saavuttamiseksi low noxpolttimia joudutaan uusimaan joillakin laitoksilla ja myös asentamaan niitä muutamiin laitoksiin, joissa polttimia ei vielä ole. Myös yläilmansyötön käyttöä lisätään.

6 6 Osa suunnitelmaan kuuluvista laitoksista on leijukerroskattiloita, joilla typenoksidipäästöjen raja-arvot useimmiten alitetaan. Typenoksidipäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevissa polttolaitoksissa noin 42 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat t onnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmassa asetetun kokonaispäästöjen vähentämistavoitteen alittamiseksi on suunnitelmaan kuuluvien laitosten käytön on oltava riittävän alhaisella tasolla, jotta typenoksidipäästöt jäisivät riittävän alhaisiksi ja edellytykset uusien raja-arvojen vahvistamiselle olisivat olemassa. Tällä hetkellä tiedossa oleva, tähän suuntaan vaikuttava tekijä on kasvihuonekaasujen päästökauppa. Jos edellytykset uusien raja-arvojen vahvistamiselle eivät täyty, suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten typenoksidipäästöjen rajoittamiseen sovelletaan LCP-asetusta 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen Hiukkaset Suunnitelmaan kuluvien laitosten hiukkaspäästöjä vähennetään noudattamalla LCP-asetuksen päästörajoja seuraavin poikkeuksin: Suunnitelmaan kuuluvassa nestemäistä polttoainetta käyttävässä laitoksessa voidaan noudattaa hiukkaspäästöjen raja-arvoa 100 mg/m 3 (n), jos laitos toimii enintään 800 tuntia vuodessa laskettuna kolmen vuoden liukuvana keskiarvona. Vuoden 2008 alusta noudatettavat hiukkaspäästöraja-arvot on esitetty taulukossa 4: Taulukko 4 Hiukkaspäästöraja-arvot lukien Polttoaineteho (P) MW Päästöraja-arvot, mg/m 3 (n) Polttoaine Kiinteä Nestemäinen (6% O 2) ) (3% O 2 ) P 50 MW / 100 * * voidaan noudattaa laitoksessa, joka toimii enintään 800 h/a kolmen vuoden liukuvana keskiarvona Kaasumaiset, 3 % O 2 yleensä masuuni- terästeollisuus kaasut, joita kaasu voidaan käyttää muualla P 50 MW Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hiukkaspäästöjen raja-arvosta. Poikkeus voi koskea olemassa olevaa polttoaineteholtaan alle 500 MW:n kiinteää polttoainetta käyttävää laitosta tai sellaista nestemäistä polttoainetta käyttävää laitosta, jossa polttoaineen tuhkapitoisuus on yli 0,06 prosenttia. Raja-arvoksi voidaan asettaa enintään LCP-direktiivin päästöraja 100 mg/m 3 (n).

7 7 Suunnitelmaan kuuluvista laitoksista suurin osa on varustettu sähkösuodattimilla, jolloin esitetyt hiukkaspäästöraja-arvot alitetaan. Suunnitelman toteuttaminen edellyttää hiukkaspäästöjen vähentämisen tehostamista joillakin laitoksilla. Hiukkaspäästöt ovat näiden vähennystoimien johdosta vähentyneet olemassa olevissa polttolaitoksissa noin 62 prosenttia vuodesta 1990 vuoteen 2004 mennessä ja olivat tonnia vuonna 1990 ja tonnia vuonna Suunnitelmaan kuuluvan laitoksen katsotaan noudattavan taulukoissa 2-4 määrättyjä päästöraja-arvoja jatkuvissa mittauksissa, jos kalenterivuoden aikana yhdenkään kuukauden keskiarvo ei ylitä raja-arvoja Päästöjen tarkkailu ja seuranta Suunnitelman piiriin kuuluvan laitoksen sulkemisen seurauksena eivät suunnitelman piiriin edelleen kuuluvien laitosten vuosittaiset kokonaispäästöt saa kasvaa. Suunnitelman piiriin kuuluvien laitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen kokonaismäärän kehitystä seurataan vuosittain. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjä tarkkaillaan LCP-asetuksen 19 :n ja liitteen 3 mukaisesti. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten ympäristöluvassa asetetaan määräykset päästöjen tarkkailusta ja tarkkailusuunnitelmasta annettavassa päätöksessä hyväksytään tarkkailun yksityiskohdat. Ympäristölupaviranomainen voi lupapäätöksessä hyväksyä, että laitos sitoutuu LCPasetuksen 9 :n 1 momentissa tarkoitettuun tunnin jäljellä olevaan käyntiaikaan välisenä aikana. Toiminnanharjoittajan on LCP-asetuksen 9 :n 3 momentin mukaisesti kalenterivuosittain muun vuosiraportoinnin yhteydessä kirjallisesti ilmoitettava, kuinka monta tuntia tunnin käyntiajasta on vielä jäljellä. Ympäristölupaviranomainen voi lupapäätöksessä hyväksyä, että suunnitelmaan kuuluva yli 500 MW:n laitos noudattaa vuoden 2008 alusta lukien LCP-asetuksen 10 :n 2 momentin mukaiseen tunnin käyntiaikaan ja vuoden 2016 alusta lukien LCP-asetuksen 10 :n 3 momentin mukaiseen tunnin käyntiaikaan sidottua lievempää typenoksidipäästöraja-arvoa. Käyntiajat lasketaan viiden vuoden liukuvana keskiarvona. Toiminnanharjoittajan on kalenterivuosittain ilmoitettava muun vuosiraportoinnin yhteydessä, kuinka paljon tästä käyntiajasta on vielä jäljellä. 4. Suunnitelman tarkistaminen ja toimeenpanon seuranta Suunnitelman kokonaispäästöjen enimmäismääriä tarkistetaan, kun siihen kuluvia laitoksia suljetaan tai jos suunnitelman toteuttamisen aikana ympäristölupaviranomainen hyväksyy, että suunnitelmaan kuuluva laitos hyödyntää LCP-asetuksen 10 :n mukaiseen vähäiseen käyntiaikaan liittyviä typenoksidipäästöraja-arvojen poikkeuksia. Suunnitelman tarkistamisesta voi ympäristöministeriö tehdä päätöksen. Ympäristöministeriön päätös on toimitettava tiedoksi ympäristölupa- ja valvontaviranomaisille sekä komissiolle. Ympäristöministeriö asettaa suunnitelman toteutumisen seurantaa varten yhteistyöryhmän, johon kutsutaan toiminnanharjoittajien ja asianomaisten ministeriöiden edustajat.

8 8 Toiminnanharjoittajat ilmoittavat suunnitelman kuuluvien laitosten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästötiedot vuosittain helmikuun loppuun mennessä laitosta koskevan vuosittaisen raportoinnin yhteydessä alueelliselle ympäristökeskukselle. Poikkeuksellisena pidetyn vuoden päästöjen määristä on erikseen toimitettava tiedot alueelliselle ympäristökeskukselle, Suomen ympäristökeskukselle ja ympäristöministeriölle ja arvioitava ja esitettävä syyt päästöjen poikkeuksellisuuteen. Suomen ympäristökeskus laskee suunnitelmaan kuuluvien laitosten poikkeuksellisena pidetyn vuoden kokonaispäästöt ja toimittaa tiedot ympäristöministeriölle. Ympäristöministeriö tarkistaa päästötiedot ja arvioi poikkeuksellisuuden kuultuaan suunnitelman seurantaa varten asetettua yhteistyöryhmää. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen tarkkailussa noudatetaan LCP-asetuksen päästöjen tarkkailua ja seurantaa koskevia määräyksiä. Yksityiskohdista päätetään ympäristöluvan yhteydessä annettavilla lupamääräyksillä tai erikseen hyväksyttävässä laitoskohtaisessa päästöjen seurantaohjelmassa. Ympäristönsuojelulain (86/2000, muutos 506/2002) 46 mukaan luvassa on annettava tarpeelliset määräykset toiminnan käyttötarkkailusta, päästöjen, jätteiden ja jätehuollon, toiminnan vaikutusten sekä toiminnan lopettamisen jälkeisen ympäristön tilan tarkkailusta. Tarkkailun toteuttamiseksi luvassa on määrättävä mittausmenetelmistä ja mittausten tiheydestä sekä siitä, miten tulokset arvioidaan ja miten tarkkailun tulokset toimitetaan valvontaviranomaiselle. Toiminnanharjoittaja voidaan myös määrätä antamaan valvontaa varten muita tarpeellisia tietoja. Toiminnanharjoittaja voidaan velvoittaa esittämään tarkkailusuunnitelma edellä tarkoitetun tarkkailun tarkemmasta järjestämisestä lupaviranomaisen tai sen määräämän viranomaisen hyväksyttäväksi niin ajoissa, että tarkkailu voidaan aloittaa toiminnan alkaessa tai muuna toiminnan vaikutusten kannalta tarkoituksenmukaisena ajankohtana. Tarkkailumääräyksiä ja hyväksyttyä tarkkailusuunnitelmaa voidaan tarvittaessa muuttaa luvan voimassaolosta huolimatta. 5. Ympäristönsuojelulain noudattaminen Polttolaitosten toimintaan ja niiden ympäristölupiin sovelletaan ympäristönsuojelulain (86/2000) säännöksiä. Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 42 :n mukaan olemassa olevat polttoaineteholtaan 50 megawatin polttolaitokset hakivat ympäristölupaa viimeistään vuonna 2002 ja polttoaineteholtaan yli 50 megawatin polttolaitokset hakevat sitä viimeistään 31 päivänä joulukuuta Ympäristönsuojelulain 51 mukaan lupamääräys voi olla ympäristönsuojelulain lain nojalla annettuun asetukseen sisältyvää yksilöityä ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimusta ankarampi luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi, asetuksella annetun ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi tai vesien suojelemiseksi. Ympäristönsuojelulain 50 :n mukaan laitoksen toiminta ei saa olla ristiriidassa 26 :n 1 momentissa tarkoitettuihin valtakunnallisiin suunnitelmiin ja ohjelmiin sisältyvien, toiminnanharjoittajaa sitovien velvoitteiden kanssa. Luvassa on lisäksi otettava huomioon tarvittavissa määrin 26 :n 1 momentin nojalla hyväksytyt muut suunnitelmat.

9 9 6. Kansallisen suunnitelman ja tietojen toimittaminen komissiolle Ympäristöministeriö toimittaa täydennetyn suunnitelman komissiolle viimeistään 28 marraskuuta Ympäristöministeriö toimittaa valtioneuvoston hyväksymän suunnitelman Euroopan yhteisöjen komissiolle viimeistään 30 päivänä marraskuuta Komissio arvioi kuuden kuukauden kuluessa asiakirjan toimittamisesta, täyttääkö se asetetut vaatimukset. Jos komissio ilmoittaa Suomelle, ettei päätös täytä asetettuja vaatimuksia, on Suomen kolmen kuukauden kuluessa ilmoitettava komissiolle uusista ja muutetuista toimista, jotka se toteuttaa vaatimusten täyttämiseksi. Ympäristöministeriö toimittaa vuosittain lokakuun loppuun mennessä komissiolle yhteenvedon edellisen vuoden vähintään 50 MW:n polttolaitosten kokonaispäästöistä. Suomen ympäristökeskus tekee yhteenvedon päästötiedoista. Samassa yhteydessä ympäristöministeriö lähettää komissiolle yhteenvedon suunnitelmaa koskevien laitosten päästöistä ja kokonaispäästöistä sekä arvion päästöjen kehittymisestä. 7. Suunnitelman valmistelu Toiminnanharjoittajia edustavat tahot jättivät 31 päivänä toukokuuta 2003 ympäristöministeriölle ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista. Ehdotuksen tavoitteena oli rajoittaa näiden laitosten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöjä ensin vuoden 2008 ja toiseksi vuoden 2016 alusta lukien. Toiminnanharjoittajien ehdotus sisälsi myös LCP-direktiivin päästöraja-arvoilla lasketut päästöjen enimmäismäärät vuoden 2008 alusta olemassa oleville polttolaitoksille (107 laitosta). Näin lasketut rikkidioksidipäästöt olivat tonnia, typenoksidipäästöt tonnia ja hiukkaspäästöt tonnia. LCP-asetuksen päästöraja-arvoilla lasketut vastaavien laitosten rikkidioksidipäästöt olivat tonnia, typenoksidipäästöt tonnia ja hiukkaspäästöt tonnia. Ympäristöministeriö pyysi ehdotuksesta lausunnot viranomaisilta, mukaan lukien ministeriöt sekä lupa- ja valvontaviranomaiset sekä kansalaisjärjestöiltä. Ehdotus oli nähtävillä siihen kuuluvien laitosten sijaintikuntien ja vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja samalla varattiin mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen niille, joiden etua asia saattoi koskea. Lausuntoja saatiin 47. Mielipiteitä tai muistutuksia ei asiassa ole jätetty. Toiminnanharjoittajille varattiin tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoissa esiin tulleista seikoista. Toiminnanharjoittajat jättivät vastineen ympäristöministeriölle 24 päivänä syyskuuta Toiminnanharjoittavat täydensivät vastinettaan ympäristöministeriölle toimittamallaan kirjeellä , jossa he peruuttivat jättämänsä ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi. Samalla toiminnanharjoittajat ehdottivat, että kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelman toteutetaan vain typenoksidipäästöjen osalta ympäristönsuojelulain 26 perusteella ja että ympäristöministeriö alkaisi valmistella LCP-asetuksen muuttamista hiukkaspäästöjen osalta. Ympäristöministeriö järjesti kuulemistilaisuuden toiminnanharjoittajien uudesta ehdotuksesta niille tahoille (ministeriöt, ympäristölupa- ja valvontaviranomaiset, toiminnanharjoittajat, kansalaisjärjestöt), joilta oli aiemmasta ehdotuksesta pyydetty lausuntoja. Kuule-

10 10 mistilaisuudessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä asiasta. Päätöstä täydennettiin suunnitelman tarkistamismenettelyä ja ympäristövaikutuksia koskevista kohdista sekä lisättiin taloudellisiin vaikutuksiin vertailutietoja jo toteutuneiden toimien kustannuksista. Ympäristöministeriö toimitti typenoksidipäästöjen vähentämistä koskevan valtioneuvoston hyväksymän suunnitelman komissiolle 27 päivänä marraskuuta Komission ympäristöpääosasto katsoi Suomelle 12 helmikuuta 2004 toimittamassaan kirjeessä, ettei vain typenoksidipäästöjen vähentämistä koskeva suunnitelma täytä LCP-direktiivin artiklan 4 kohdan 6 vaatimuksia, vaan suunnitelman tulisi kattaa kaikkien kolmen epäpuhtauden rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen vähentäminen. Lisäksi kirjeessä todettiin, että komissio voi myöntää Suomelle lisäaikaa täydennysten toimittamiseen. Ympäristöministeriö on 24 päivänä maaliskuuta ja 25 päivänä toukokuuta päivätyillä kirjeillään pyytänyt komissiolta lisäaikaa marraskuun 2004 loppuun täydennysten toimittamiseksi. Suunnitelmaa on täydennetty toiminnanharjoittajien toimittamien lisäselvitysten pohjalta rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevin ehdotuksin. Lisäksi suunnitelmasta on poistettu 21 olemassa olevaa polttolaitosta, jotka LCP-asetuksen 9 :n mukaisesti ovat 30 kesäkuuta 2004 mennessä ilmoittaneet sitoutuvansa tunnin jäljellä olevaan käyntiaikaan. Ympäristöministeriö järjesti 25 päivänä lokakuuta 2004 kuulemistilaisuuden täydennetystä suunnitelmasta. Kuulemistilaisuudessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä asiasta. Myös kirjallisia mielipiteitä voi toimittaa viimeistään 27 päivänä lokakuuta Ympäristöministeriö toimitti suunnitelman komissiolle ja komission ilmoituksen mukaan kuuden kuukauden määräaika alkoi 8 päivästä joulukuuta Suunnitelmassa oleva virhe korjattiin valtioneuvoston päätöksellä 27 päivänä tammikuuta Suomi sai komissiolta päivätyn kirjeen, jossa komissio ilmoitti, että se selvittää LCP-direktiivin tulkintaan liittyviä seikkoja, jotka ovat merkityksellisiä kaikkien jäsenmaiden osalta ja vastaa sen jälkeen Suomen suunnitelmaa koskevaan asiaan. Suomi sai päivätyn kirjeen komissiolta, jossa pyydettiin täydentämään suunnitelmaa sekä ottamaan huomioon komission kirjeessään toteamat tulkinnat LCP-direktiivistä. Komissio on valmis hyväksymään mahdollisuuden yhdistää kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelma ja päästöraja-arvot direktiivin täytäntöönpanossa (kansallinen päästöjen vähennyssuunnitelman joidenkin laitosten osalta ja päästöraja-arvot toisten osalta). Komissio lisäksi korostaa kirjeessään, että valitusta lähestymistavasta riippumatta tulee "olemassa olevan polttolaitoksen " tulkinnassa, jota käytetään laskutoimituksia tehtäessä, noudattaa esitettyä "yhteinen piippu" lähestymistapaa. Täydennykset tuli toimittaa komissiolle 7 päivään marraskuuta 2005 mennessä. Ympäristöministeriö on pyytänyt komissiolta lisäaikaa täydennysten toimittamiselle 28 päivään marraskuuta 2005 saakka. 8. Vaikutukset ympäristöön Suunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidipäästöjen osuus oli noin 32 prosenttia, typenoksidipäästöjen osuus oli noin 15 prosenttia ja hiukkaspäästöjen osuus noin 3 prosenttia Suomen rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöistä vuonna Typenoksidi- ja rikkidioksidipäästöt aiheuttavat happamoitumista, ja hiukkaspäästöt voivat aiheuttaa terveyshaittaa. Lisäksi eri yhdisteillä on yhteisvaikutuksia. Esimerkiksi typenoksidit muodostavat auringon valossa yhdessä haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kanssa otsonia sekä

11 11 voivat aiheuttaa maaperän ja vesistöjen rehevöitymistä yhdessä ammoniakkipäästöjen kanssa. Tehokkaimmin toimet vaikuttavat, kun niitä toteutetaan sekä Suomessa että koko Euroopassa. Omilla toimilla voi kuitenkin olla merkittäviä alueellisia ja paikallisia vaikutuksia. Tämän suunnitelman sekä LCP-asetuksen toimet päästöjen vähentämiseksi ovat osa toimia, joilla päästökattodirektiivin toteuttamiseksi vahvistetussa Suomen kansallisessa ilmansuojeluohjelmassa, jonka valtioneuvosto hyväksyi syyskuussa 2002, asetetut rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjen enimmäismäärät voitaisiin vuonna 2010 saavuttaa. Tässä ilmansuojeluohjelmassa on kirjattu rikkidioksidipäästöjen enimmäismääräksi t ja typenoksidipäästöjen enimmäismääräksi t vuodesta 2010 alkaen Päästökattojen määrittämisen lähtökohtana on ilman epäpuhtauksien ympäristövaikutusten vähentäminen koko yhteisön alueella. Suunnitelmassa vuodesta 2008 ja edelleen vuodesta 2016 noudatettaviksi määrättävillä rikkidioksidi-, typenoksidi ja hiukkaspäästöjen enimmäismäärillä pyritään siihen, että päästöt näistä laitoksista vähenevät ja vähintään säilyvät nykytason alapuolella. Käytännössä suunnitelmalla ei ole todennäköisesti juurikaan vaikutusta rikkidioksidin päästöihin. Energiantuotannon rikkidioksidipäästöjä on rajoitettu tehokkaasti jo 1990-luvun alkupuolelta saakka. Myös hiukkaspäästöjen osalta suunnitelman vaikutukset päästöihin jäävät pieniksi. Suunnitelma saattaa lisätä päästöjä muutamissa yksittäisissä öljykäyttöisissä laitoksissa, joissa ilman suunnitelmaa noudatettaisiin poikkeuksetta päästörajaa 50 mg/m 3 (n). Jos suunnitelma laaditaan, voivat nämä öljykäyttöiset laitokset noudattaa päästöraja-arvoa 100 mg /m3(n). Nämä vaikutukset jäävät kuitenkin paikallisiksi ja pieniksi, sillä mahdollisuus on rajattu vain laitoksiin, jotka käyvät alle 800 tuntia vuodessa. Ympäristöministeriö voi hakemuksesta myöntää poikkeuksen hiukkaspäästöjen raja-arvoista suuremmillekin laitoksille. Tällöin ympäristövaikutukset arvioidaan kussakin yksittäistapauksessa erikseen. Ympäristöministeriö ei voi kuitenkaan määrätä päästöraja-arvoa suuremmaksi, kuin mitä LCP-direktiivissä on säädetty. Pääkaupunkiseudulla tehdyissä leviämislaskelmissa on todettu, että energiantuotannon hiukkaspäästöjen aiheuttamat keskimääräiset hiukkaspitoisuudet ovat alle yhden prosentin mitatuista PM10-pitoisuuden vuosikeskiarvoista. Energiantuotannon päästöjen aiheuttamat korkeimmat hiukkaspitoisuudet ovat alle 3 prosenttia ohjearvoista. Onkin oletettavaa, että joidenkin vähän käyvien öljylaitosten päästöjen mahdollinen lisääntyminen ei näy käytännössä kaupunkien ilmanlaadussa. Typenoksidien päästöjen oletetaan vähenevän nykytilaan verrattuna, koska useilla laitoksilla otetaan käyttöön uusia polttoteknisiä typenpoistomenetelmiä. Verrattaessa suunnitelmaa siihen, että suunnitelmaa ei laadittaisi, niin käytännössä suunnitelman noudattaminen saattaa johtaa siihen, että viidellä paikkakunnalla sijaitsevan kahdeksan yli 500 MW:n kiinteän polttoaineen laitoksen typenoksidipäästöt eivät vähene vuonna 2016 samalla tavoin kuin ne vähenisivät noudatettaessa LCP-asetuksen (1017/2002) mukaisia päästöraja-arvoja. Voimalaitosten päästöjen vaikutuksista ilman laatuun ja ympäristöön tehdyistä selvityksistä käy ilmi, että energiantuotannon typpidioksidipäästöjen merkitys on Suomessa vähäinen. Esimerkiksi pääkaupunkiseudulla olevasta voimalaitoksesta tehdyt leviämislaskelmat osoittavat, että sen aiheuttama suurin lisä typenoksidipitoisuuksien vuosikeskiarvoon on 0,58 µg NO x /m 3. Katalyytit laskisivat laitoksen aiheuttamaa suurinta lisäystä vuosikeskiarvoon 0,33 µg NO x /m 3. Pääkaupunkiseudulla esiintyvät typenoksidien vuosikeskiarvot ovat tasolla µg NO x /m 3, joten katalyytin asentamisella olisi suurimmillaankin vain vähäinen vaikutus.

12 12 Pääkaupunkiseudulla 27 päästöiltään suurimman voimalaitoksen ja lämpökeskuksen rikkidioksidi-, typenoksidien- ja hiukkaspäästöjen vaikutuksia ilman laatuun välisellä ajanjaksolla on selvitetty ilmatieteen laitoksen mallilaskelmin. Tulosten mukaan tutkimuksessa käytettyjen energiantuotannon päästöjen perusteella lasketut typpidioksidipitoisuudet alittavat vuorokausi- ja tuntiohjearvot kaikkialla tutkimusalueella. Typpidioksidipitoisuuden korkein vuorokausikeskiarvo on 5 prosenttia ja tuntikeskiarvo 6 prosenttia vastaavista ohjearvoista. Energiantuotannon päästöillä on tutkimuksen mukaan varsin pieni vaikutus pääkaupunkiseudun typenoksidipitoisuuksiin. Kristiinan, Tahkoluodon ja Vaskiluodon voimalaitoksilla 1990-luvun lopulla tehtyjen leviämislaskelmien mukaan voimalaitosten päästöjen osuus läheisten taajamien typpidioksidipitoisuuksista on tyypillisesti 1 2 µg/m 3. Ilman laadun ohje- ja raja-arvot eivät ylity Kristiinankaupungin, Porin tai Vaskiluodon kaupungeissa. Tahkoluodon, Kristiinan ja Vaskiluodon voimalaitokset sijaitsevat länsirannikolla, jossa seudun tila mm. tehtyjen bioindikaattoritutkimusten mukaan on parantunut huomattavasti 1980-luvulta. Voimalaitosten typpipäästöjen osuus laskeumasta on enintään joitain prosentteja. Inkoon voimalaitoksen ympäristössä tehtyjen ilmanlaatumittausten ja muiden tutkimusten mukaan voimalaitoksen päästöillä ei ole käytännössä vaikutusta alueen ilmanlaatuun. Voimalaitoksen päästöjen vaikutusta ilman laatuun korkean käyttöasteen vuosina on 1990-luvun puolivälissä selvitetty leviämismallilaskelmin, joiden mukaan kolmen yksikön käydessä täydellä teholla ja nykyisillä ominaispäästötasoilla typenoksidipäästöt aiheuttavat suurimmillaan vuosipitoisuuden 0,7 µg/m 3, vrk-pitoisuuden 8 µg/m 3 ja tuntipitoisuuden 63 µg/m 3. Päästövähennyksien ansiosta erityisesti rikkilaskeuma on selvästi pienentynyt niin Suomessa kuin myös muualla. Suomen ympäristökeskuksen mittausasemilla on laskeuma vuodesta 1985 vähentynyt rikin osalta ja typen osalta prosenttia. 9. Taloudelliset vaikutukset Merkittävimmät taloudelliset vaikutukset aiheutuisivat typenoksidipäästöjen vähentämisessä yli 500 MW:n kiinteää polttoainetta polttavien laitosten päästöjen vähentämisen toisen vaiheen, vuonna 2016 voimaan tulevan päästöraja-arvon 200 mg NO 2 /m 3 (n) edellyttämistä toimista. Tämä edellyttäisi laitosten varustamista sekundäärisellä typenpoistolaitteistolla (selektiivinen katalyyttinen pelkistys, SCR), jolloin kustannukset laitosta kohti olisivat noin 13 miljoonaa euroa. Tieto perustuu mm. maailmanpankin ja Yhdysvaltojen ympäristöviraston (US EPA) julkaisemiin tietoihin sekä alan yhtiöissä tehtyihin arvioihin. Tarkat investointikusta vaihtelevat laitoksittain muun muassa sen mukaan millaisia muutostöitä laitoksella tulee tehdä typenpoistolaitteiston sijoittamiseksi. Toiminnanharjoittajat ovat arvioineet, että kokonaiskustannukset mukaan lukien käyttökustannukset, olisivat euroa / vähennetty NO 2 tonni käyden täydellä teholla tuntia vuodessa. Polttoaineteholtaan yli 500 MW:n vanhoja laitoksia Suomessa on kahdeksan (Salmisaari, Kristiina, Tahkoluoto, Vaskiluoto, Inkoo 1, 2, 3 ja 4), joista osa toimii koko ajan peruskuorman tuotannossa, osa vara- ja huipputuotannossa. Vanhoissa laitoksissa joudutaan käyttämään katalyyttistä typenpoistoa asennettaessa huomattavasti erilaisia ratkaisuja kuin uusissa laitoksissa. Tilanpuute ja joissain tapauksissa esimerkiksi savukaasupuhaltimien muuttamis- tai uusimistarve voi johtaa 1,5 3 kertaa suurempiin investointikustannuksiin kuin uusissa laitoksissa.

13 13 Näistä kahdeksasta laitoksesta useimman keskimääräinen käyttö jäänee toiminnanharjoittajien arvion mukaan verraten vähäiseksi vuoden 2016 jälkeen. LCP-asetuksen 10 mahdollistaman tunnin säännön käyttäminen näillä laitoksilla ei ole mahdollista, sillä pohjoismaisista energiamarkkinoista johtuen laitoksia tarvitaan edelleen erityisesti kuivina ja kylminä kausina. Pohjoismaisen markkina-alueen sähköntuotannosta lähes puolet perustuu vesivoimaan, jonka tuotantomahdollisuudet riippuvat käytössä olevista vesivaroista. Suomen polttolaitoksilla, erityisesti lauhdutusvoimalla on huomattava strateginen merkitys pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Vuosien 2002 ja 2003 kaltaisina kuivina vesivuosina Suomen lauhde- ja varavoimantuotanto korvaa vähentynyttä vesivoimantuotantoa pohjoismaisilla markkinoilla. Keskimääräisinä ja runsasvetisinä vuosina lauhde- ja varavoimantuotanto on puolestaan verrattain alhainen. Valtakunnallisesti mainitun kahdeksan laitoksen varustaminen katalyyttisellä typenpoistolla vähentäisi typenoksidipäästöjä jonkin verran. Näiden kahdeksan yli 500 MW:n laitoksen yhteiset typenoksidipäästöt olivat vuonna 2001 noin 9100 tonnia. Katalyyttisen typenpoistolaitteiston rakentaminen kaikkiin laitoksiin vähentäisi päästöjä noin 70 prosenttia eli noin 6000 tonnia vuoden 2001 päästöjen tasosta. Tämän saavuttaminen merkitsisi investointikustannuksina miljoonaa euroa. Päästöjen vähennyssuunnitelman avulla kyseiset kustannukset voitaisiin pääosin välttää. Jo 1990-luvulla on kansalliseen lainsäädäntöön pohjautuen investoitu Suomessa vanhojen kivihiililaitosten polttoteknisin keinoin toteutettavaan typenpoistoon noin 67 miljoonaa euroa, joka laitostasolla oli välillä 5,4 1,7 miljoonaa euroa. Näin saavutettavat päästötasot ovat näissä laitoksissa vaihdelleet välillä mg NO 2 /m 3 (n). Samat tekniset vähennyskeinot typenoksidipäästöjen vähentämiseksi on pääosin toteutettu sekä paljon että vähän käyvissä laitoksissa. Lisäksi kaasuturbiinien typenpoistoon on samanaikaisesti investoitu noin 17 miljoonaa euroa. Vuoden 2008 alusta voimaan tuleviksi ehdotetut typenoksidipäästöraja-arvot vastaavat tasoa, joka Suomessa edellytettiin vuonna 1991 annetuilla kansallisilla ohjearvoilla. Uudet raja-arvot voitaneen olemassa olevissa laitoksissa saavuttaa pääosin vaikuttamalla ajoparametreihin, mutta osassa laitoksia nämä raja-arvot edellyttävät kuitenkin jo asennettujen Low-NO x - polttimien uusimista uusinta tekniikkaa vastaaviksi ja/tai investointeja yläilmansyöttöjärjestelmään. Näiden lisäkustannusten arvioidaan olevan noin 0,5 2 miljoonaa euroa laitosta kohti. Vuosina investointiin Suomessa vanhojen kivihiilivoimalaitosten rikinpoistoon noin 260 miljoonaa euroa, mikä vaikutti merkittävimmin energiantuotannon rikkidioksidipäästöjen vähentymiseen. Näiden investointien kustannukseksi on arvioitu euroa poistettua rikkidioksiditonnia peruskuormaa ajavilla laitoksilla ja euroa huippukuormaa ajavilla laitoksilla. Hiukkaspäästöraja-arvon 50 mg /m 3 (n) noudattaminen vanhoissa ja 1980 luvuilla rakennetussa pääasiassa huippu- ja varalaitoksina toimivissa öljyä käyttävissä yli 50 MW:n polttolaitoksissa edellyttäisi uusia investointeja hiukkaspuhdistustekniikkaan. Nämä laitokset toimivat tyypillisesti alle 800 tuntia vuodessa ja vain poikkeuksellisissa tilanteissa käyntiajat ovat suuremmat. Nykyisellään pääosa näistä laitoksista saavuttaa hiukkaspäästötason, joka vaihtelee mg/m 3 (n) välillä. Vaikutukset ovat paikallisia, mutta jäänevät lyhyen käyntiajan vuoksi vähäisiksi. Multisyklonin investointikustannukset ovat euroa/mwh vanhaan MW:n öljylaitokseen. Päästötason 50 mg alittaminen ei riipu vain erotustekniikasta vaan myös käytettävästä öljylaadusta.

14 Päätöksestä tiedottaminen Ympäristöministeriö toimittaa päätöksen ehdotuksen tehneelle toiminnanharjoittajia edustavalle taholle. Ympäristöministeriö tiedottaa päätöksestä lupa- ja valvontaviranomaisille. Päätös on yleistiedoksiantona nähtävillä ympäristöministeriön ilmoitustaululla. Ympäristöministeriö tiedottaa samoille tahoille komission kannanoton päätökseen. 11. Aiemmin annetun valtioneuvoston päätöksen kumoaminen Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston 25 päivänä marraskuuta 2004 tekemä päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta ja valtioneuvoston 27 päivänä tammikuuta 2005 tekemä suunnitelmaa koskeva päätös kirjoitusvirheen korjaamisesta. Ympäristöministeri Jan-Erik Enestam Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

15 15 Liite 1 Suunnitelmaan kuuluvat laitokset Liite 2 LCP-direktiivin artiklan 4.6 ja LCP-asetuksen 12 mukaisesti lasketut laitosten yhteiset rikkidioksidin kokonaispäästöt Liite 3 LCP-direktiivin artiklan 4.6 ja LCP-asetuksen 12 mukaisesti lasketut laitosten yhteiset typenoksidien kokonaispäästöt Liite 4 LCP-direktiivin artiklan 4.6 ja LCP-asetuksen 12 mukaisesti lasketut laitosten yhteiset hiukkasten kokonaispäästöt Liite 5 Keskimääräinen polttoaineen kulutus v , TJ/a Liite 6 Suunnitelmasta poistetut laitokset A tunnin käyntiaikaan sitoutuneet laitokset B jätteen rinnakkaispolttolaitokset Liite 7 Suunnitelmaan kuuluvien laitosten päästöjen indikaatiiviset vähentämistoimet Liite 8 Savukaasumäärien kertoimet ja monipolttoaineyksikön päästöjen laskentakaava

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

Ympäristöministeriön päätös

Ympäristöministeriön päätös Ympäristöministeriön päätös valtioneuvoston päätöksen olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelman, joka on annettu Helsingissä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 09.08.2007 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUOSTON ASETUKSEKSI VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDIOKSIDI-, TYPENOKSIDI-

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 10.11.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDI- OKSIDI-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta 1 Asian vireilletulo Asia

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 23. -24.8.2016 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Ajankohtaista päästösääntelyssä suuret ja pienet

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 52/12 Euroopan unionin virallinen lehti 24.2.2012 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SUURTEN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SUURTEN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 5.11.2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SUURTEN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA 1 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014 936/2014 Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014 Valtioneuvoston

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 27.11.2002 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDIOKSIDI-, TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja Ympäristönsuojelulain toimeenpanoprojekti 5 Suuret polttolaitokset - pienryhmä 16.5.2014 MUISTIO/TOIMEENPANOASIAKIRJA TULKINTOJA ERÄISTÄ POLTTOLAITOKSIA KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ Päästöraja-arvoista ja niiden

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset Ympäristövaliokunta 16.11.2017 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE liittyy niin sanotun MCP-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon MCP - direktiivi koskee keskisuurista

Lisätiedot

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9. Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittaminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 17.10.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI- EN

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE)

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) 1 MIKSI BAT-PÄÄTELMÄT OVAT TÄRKEITÄ JUURI NYT? Suuria polttolaitoksia (LCP) koskeva sääntely uudistui, päätelmät hyväksyttiin 28.4.2017

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö Keskisuuria polttolaitoksia (MCP) koskeva direktiiviehdotus,

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

SISÄLLYS. alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä N:o 797. Laki

SISÄLLYS. alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä N:o 797. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 N:o 797 801 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä... 3707 798 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2004 ASIA HAKIJA Kemijärven Sellu Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Kemijärvi Kemijärven Sellu Oy, PL 100, 98101 Kemijärvi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 76. Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 29.08.2013 Sivu 1 / 1 3133/11.01.01/2013 76 Espoon ympäristölautakunnan lausunto Uudenmaan ELY-keskukselle pääkaupunkiseudun energiantuotantolaitosten päästöjen yhteistarkkailusuunnitelmasta

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.3.2014 C(2014) 1423 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 10.3.2014, teollisuuden päästöistä annetun direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan mukaisesta Suomen kansallista siirtymäsuunnitelmaa

Lisätiedot

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS

TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS TURUN SEUDUN PÄÄSTÖJEN LEVIÄMISMALLISELVITYS Valoku vaus: H eikki L askar i Energiantuotannon, teollisuuden, laivaliikenteen ja autoliikenteen typenoksidi-, rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjen leviämislaskelmat

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh.

PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS. PL 297 Päivämäärä Diaarinumero TAMPERE PIR 2006 Y Puh. Ympäristölupaosasto Annettu julkipanon jälkeen PL 297 Päivämäärä Diaarinumero 33101 TAMPERE 16.11.2007 PIR 2006 Y 4 111 Puh. 020 490 104 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Helsinki No YS 232

Helsinki No YS 232 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 588 111 No YS 232 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Ruskeasuossa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa

Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Vesipuitedirektiivin täytäntöönpano Suomessa Satu Räsänen, Ympäristöministeriö 16.9.2009 Lappeenranta Kaivannaisalan ympäristöpäivä Satu Räsänen /Ympäristöministeriö /Vesipolitiikan puitedirektiivi 1 Valtioneuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 06.01.2005 KOM(2004) 854 lopullinen Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Alankomaiden kuningaskunnalle soveltaa jäsenvaltioiden liikevaihtoverolainsäädännön yhdenmukaistamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.1.2015 COM(2014) 749 final 2014/0358 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS valtiosta toiseen tapahtuvaa ilman epäpuhtauksien kaukokulkeutumista koskevaan vuoden 1979 yleissopimukseen

Lisätiedot

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO PÄÄTÖS 25.9.2017 POSELY/2217/2015 Pohjois-Savo ASIA SAAJA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 74. Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.06.2014 Sivu 1 / 1 2522/11.01.00/2014 74 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle Fortum Power and Heat Oy:n Kaupunginkallion lämpökeskuksen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistushakemuksesta

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0442(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0442(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 19.1.2015 2013/0442(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 247/54 Euroopan unionin virallinen lehti 24.9.2011 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 21 päivänä syyskuuta 2011, jätteenpoltosta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/76/EY

Lisätiedot

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI

PL VALKEAKOSKI LAITOS JA SEN SIJAINTI PIRKANMAAN YMPÄRISTÖKESKUS PÄÄTÖS PL 297 Annettu julkipanon jälkeen 33101 TAMPERE Puh. (03) 2420 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Pirkanmaan ympäristökeskuksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012

J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 J AI uehall intovirasto Dnro ESAVl/168/04.08/2012 Etelä-Suomi 11.12.2013 Naantalin kaupunki Kaupunginhallitus PL 43 21101 NAANTALI!/. C:'.?('. ()(/ Viite Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen/

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös 16/2004 ( , Dnro LAP 2003 Y ).

Lapin ympäristökeskuksen ympäristölupapäätös 16/2004 ( , Dnro LAP 2003 Y ). YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 16/2006 11.8.2006 LAP 2003 Y 224 111 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Kemin Energia Oy:n Karjalahden lämpökeskuksen

Lisätiedot

Suuria polttolaitoksia ja jätteenrinnakkaispolttolaitoksia koskevat erityisäännökset. Anneli Karjalainen Ympäristösuojelulaki uudistuu 5.6.

Suuria polttolaitoksia ja jätteenrinnakkaispolttolaitoksia koskevat erityisäännökset. Anneli Karjalainen Ympäristösuojelulaki uudistuu 5.6. Suuria polttolaitoksia ja jätteenrinnakkaispolttolaitoksia koskevat erityisäännökset Anneli Karjalainen Ympäristösuojelulaki uudistuu 5.6.2014 YSL/ Luku 10 Eräitä toimialoja koskevat säännökset Suuret

Lisätiedot

Broilertilojen ympäristöluvat

Broilertilojen ympäristöluvat Broilertilojen ympäristöluvat Lähde: www.ymparisto.fi Kuva Pekka Koskinen Ympäristölupavaatimukset Eläinsuoja tarvitsee ympäristöluvan, jos se on tarkoitettu vähintään (YSA 1 1 momentti 11 kohta) 10 000

Lisätiedot

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista

Luonnos. KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, XXX Luonnos KOMISSION ASETUKSEKSI (EU) n:o /2010, annettu [ ], yhteisen ilmatilan käyttöä koskevista vaatimuksista ja toimintaohjeista (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 30.6.2016,

KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 30.6.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.6.2016 C(2016) 3942 final KOMISSION PÄÄTÖS, annettu 30.6.2016, teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU 32 artiklan 6 kohdan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.7.2014 COM(2014) 454 final 2014/0211 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Biskajanlahden sardellin kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta kalastuskaudeksi 2014/2015 FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu

Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/ annettu EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2010 KOM(2010)336 lopullinen 2010/0183 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o xxxx/20010 annettu asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b

Ympäristönsuojelulain 28 :n 1 momentti Ympäristönsuojelulain 58 :n 1 momentti Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin kohta 6 b 1(6) YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Nro Dnro 35 YLO LOS-2003-Y-1335-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.4.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Wipro Infrastructure Engineering Oy:n ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta muutoshakemuksesta,

Lisätiedot

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015

ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ILMANTARKKAILUN VUOSIRAPORTTI 2015 Kaupunkirakenteen toimiala Rakentaminen ja Ympäristö Yleistä Tähän raporttiin on koottu yhteenveto Jyväskylän keskustan ja Palokan mittausasemien

Lisätiedot

direktiivin kumoaminen)

direktiivin kumoaminen) Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi neuvoston direktiivin 2003/48/EY kumoamisesta (säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun direktiivin kumoaminen)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.2.2017 COM(2017) 51 final 2017/0016 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS otsonikerrosta heikentävistä aineista tehdyn Montrealin pöytäkirjan muuttamista koskevan Kigalissa hyväksytyn

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2001L0080 FI 27.11.2001 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/80/EY, annettu 23

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit

Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Liite 1 Suunnnitelmaan kuuluvat laitokset, luvan myöntämisajankohta, polttoaineteho ja käyttötunnit Komission täytäntöönpanosäännöksen 2012/115/EU lisäyksen A taulukon A.1 mukaiset polttoainetehoa, luvan

Lisätiedot

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999.

muutos johtuvat Euroopan unionin neuvoston direktiivin muuttamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 1999. HE 13/1999 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luvanvaraisesta

Lisätiedot

LCP BREFin päivityksen tilanne

LCP BREFin päivityksen tilanne LCP BREFin päivityksen tilanne Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 12.1.2012 Jaakko Kuisma 1 Esityksen sisältö LCP BREF ja sen uudistaminen Kansallinen valmistautuminen uudistamiseen Kansalliset

Lisätiedot

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

BAT-päätelmistä poikkeaminen. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö BAT-päätelmistä poikkeaminen Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö - BAT huomioon ottaminen ympäristöluvissa - Poikkeamien soveltaminen 2 BAT ja direktiivilaitokset (YSL 527/2014) UUTTA:

Lisätiedot

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI

OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI FI LIITE OHJELMA DIREKTIIVIN 91/271/ETY TÄYTÄNTÖÖNPANEMISEKSI Taulukko 1 Perustiedot Jäsenvaltio: Suomi Raportointipäivä: 30.9.2014 Viitepäivä, jonka avulla tunnistetaan vaatimustenvastaisuudet tai erääntyvät

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Ympäristöasioiden, kansanterveyden ja kuluttajapolitiikan valiokunta 17. heinäkuuta 2003 PE 331.654/9-18 TARKISTUKSET 9-18 Mietintöluonnos (PE 331.654) Guido Sacconi Ehdotus

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o Laki. sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 1998 N:o 1114 1127 SISÄLLYS N:o Sivu 1114 sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.9.2011 KOM(2011) 577 lopullinen 2011/0248 (CNS) C7-0311/11 FI Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS päätöksen 2007/659/EY muuttamisesta koskien sen soveltamisaikaa ja vuosittaista kiintiötä,

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot