YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen"

Transkriptio

1 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDIOKSIDI-, TYPENOKSIDI- JA HIUKKASPÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA 1. Ehdotuksen pääasiallinen sisältö Ehdotuksen tarkoituksena on rajoittaa polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin (MW) polttolaitoksista ja kaasuturbiineista ilman tulevia happamoitavia, rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä päästöjä sekä hiukkaspäästöjä. Asetuksessa säädettäisiin vähimmäisvaatimuksena siitä määrästä, johon näitä päästöjä on rajoitettava. Asetuksella pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta. Ehdotusta sovellettaisiin polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n kiinteää, nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta polttaviin polttolaitoksiin sekä kaasuturbiineihin, jotka tuottavat lämpöä ja sähköä. Ehdotuksen soveltamisalasta rajattaisiin ulkopuolelle muun muassa kemianteollisuuden reaktorit, metsäteollisuuden meesauunit ja soodakattilat, esineiden kuivaukseen tai lämmitykseen taikka aineiden muuhun käsittelyyn kaasua tuottavat laitokset, jälkipolttolaitokset, jotka on suunniteltu puhdistamaan savukaasuja polttamalla ja joita ei käytettäisi erilisinä polttolaitoksina sekä laitteet, joilla rikkivety muunnetaan rikiksi. Ehdotuksessa säädettäisiin nykyisiä päästöraja-arvoja tiukemmista päästörajaarvoista asetuksen voimaantulon jälkeen luvan saaville ja toimintansa aloittaville laitoksille ja kaasuturbiineille sekä osittain tiukennettaisiin olemassa olevien polttolaitosten päästöraja-arvoja vuoden 2008 alusta lukien. Lisäksi olemassa olevien, kiinteää polttoainetta käyttävien yli 500 MW:n polttolaitosten typenoksidien päästörajaarvoa tiukennettaisiin vuoden 2016 alusta lukien. Ehdotuksen mukaan olemassa olevien polttolaitosten, joille toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa ennen , päästöjä olisi mahdollista rajoittaa päästörajaarvojen sijaan toiminnanharjoittajille yhteisesti asetettavalla velvoitteella (valtioneuvoston päätös tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista) edellyttäen, että päästöt näistä laitoksista vähenisivät saman verran ja samassa aikataulussa kuin jos asetuksen päästöraja-arvoja sovellettaisiin näihin laitoksiin. Ehdotuksen mukaan olemassa olevat polttolaitokset, joille toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa ennen , olisi mahdollista olla noudattamatta päästörajaarvoja tai jäädä tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston päätöksen ulkopuolelle, jos toiminnan harjoittaa ilmoittaisi käyttävänsä laitosta enintään tuntia vuosien 2008 ja 2015 välisenä aikana.

2 2 Ehdotusta sovellettaisiin uusiin polttolaitoksiin ja kaasuturbiineihin toiminnan alkaessa ja olemassa oleviin polttolaitoksiin ja kaasuturbiineihin vuoden 2008 alusta lukien. Soveltamisalaan kuuluvien polttolaitosten ja kaasuturbiinien on haettava ympäristönsuojelulain (86/2000) 28 :n mukainen ympäristölupa ympäristönsuojeluasetuksessa (169/2000) määrätyssä aikataulussa. Ympäristönsuojelulain muutoksella (944/2002), joka on tullut voimaan 20 päivänä marraskuuta 2002, pannaan täytäntöön osa suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevaa direktiiviä (sähkön ja lämmön yhteistuotannon edistäminen) sekä mahdollistetaan direktiivissä määritellyn kansallisen päästöjen vähentämissuunnitelman käyttö päästöraja-arvojen sijaan olemassa olevissa laitoksissa (valtioneuvoston päätös tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista). Lisäksi lain muutoksella säädetään ympäristölupaviranomaisten mahdollisuudesta antaa lupamääräyksiä häiriötilanteita koskevista aikamääristä. Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 9 päivänä joulukuuta Voimassa olevat valtioneuvoston päätökset kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjä rajoittamisesta (256/1990), yleisistä ohjeista kattiloiden ja kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi (527/1991), turvetta polttoaineena käyttävien kattiloiden rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi (367/1994) sekä kattiloiden hiukkaspäästöjen rajoittamisesta (368/1994) kumottaisiin tämän asetuksen voimaantullessa lukuun ottamatta päätöksen (256/1990) 1, 4 ja 5 :n sekä päätöksen (527/1991) 2, 3 ja 4 :n säännöksiä, joita sovellettaisiin 31 päivään joulukuuta 2007 saakka. 2. Nykyiset säännökset Euroopan yhteisöjen (EY) aikaisempi suuria polttolaitoksia koskeva lainsäädäntö eli tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan pääsevien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annettu neuvoston direktiivi 88/609/ETY (vanha LCP-direktiivi) on pantu täytäntöön nyttemmin kumotun ilmansuojelulain (67/1982) nojalla annetuilla valtioneuvoston päätöksillä. Ympäristönsuojelulakia (86/2000) säädettäessä jäivät kumotun ilmansuojelulain nojalla annetut valtioneuvoston päätökset voimaan ympäristönsuojelulainsäädännön voimaanpanosta annetun lain (113/2000) nojalla. Valtioneuvoston päätöksessä kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjä rajoittamisesta annetaan päästömääräykset kivihiiltä polttoaineena käyttävien uusien yli 150 MW:n ja vanhojen yli 200 MW:n laitosten sekä päästöohjearvot uusien yli 50 ja enintään 150 MW:n laitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta. Uusien 1 päivän huhtikuuta 1990 jälkeen toimintansa aloittavien yli 150 MW:n laitosten rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo laitokseen syötetyn polttoaineen yhden megajoulen (MJ) suuruista energiamäärää kohti saa olla enintään 140 milligrammaa. Uusille polttoaineteholtaan yli 50 ja enintään 150 MW:n kattiloille on ohjeena, että rikkidioksidipäästön vuoden keskiarvo saa olla enintään 230 mg/mj. Vanhoihin kattiloihin, jotka ovat aloittaneet toimintansa ennen 1 päivää huhtikuuta 1990, on vuoden 1994 alusta lukien sovellettu rikkidioksidin päästörajaa 230 mg/mj vuoden keskiarvona. Tämä määräys ei kuitenkaan koske kattiloita, joissa 1 päivä tammikuuta 1994 jälkeen käytettävän polttoaineen määrä riittää laitoksen käyttämiseen huipputeholla enintään tunnin ajan.

3 3 Valtioneuvoston päätöksessä yleisistä ohjeista kattiloiden ja kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen rajoittamiseksi on annettu päästöohjearvot yli 50 MW:n uusille ja yli 100 MW:n vanhoille kattiloille ja kaasuturbiineille. Päästöohjearvot on annettu vuoden keskiarvoina laskettuna milligrammoina typpidioksidia kattilaan tai kaasuturbiiniin syötetyn yhden megajoulen suuruista energiamäärää kohti. Uusien, 1 päivä huhtikuuta 1991 jälkeen toimintansa aloittavien laitosten ja kaasuturbiinien ohjearvot vaihtelevat polttoaineen ja polttoainetehon mukaan mg NO 2 /MJ. Vanhojen, ennen 1 päivää huhtikuuta 1991 toimintansa aloittaneiden, laitosten ja kaasuturbiinien päästöohjearvot vaihtelevat mg NO 2 /MJ ja niitä on sovellettu vuoden 1995 alusta lukien. Vanhojen laitosten ja kaasuturbiinien ohjearvot eivät kuitenkaan koske kattiloita tai kaasuturbiineja, joissa 1 päivän tammikuuta 1995 jälkeen käytettävän polttoaineen määrä riittää kattilan tai kaasuturbiinin käyttämiseen huipputeholla enintään tunnin ajan. Tätä mahdollisuutta käyttävän toiminnanharjoittajan oli ilmoitettava asiasta asianomaiselle lääninhallitukselle ennen 1 päivää tammikuuta Valtioneuvoston päätöksessä turvetta polttoaineena käyttävien kattiloiden rikkidioksidipäästöjen rajoittamiseksi on annettu päästömääräykset turvetta polttoaineena käyttäville, uusille vähintään 50 MW:n kattiloille ja monipolttoainekattiloille. Uusien, 1 päivä tammikuuta 1994 jälkeen toimintansa aloittavien laitosten rikkidioksidipäästöt saavat olla enintään 140 mg /MJ kattilaan syötettyä energiayksikköä kohti vuoden keskiarvoksi laskettuna. Niille polttoaineille, joille ei ole annettu rikkidioksidipäästömääräyksiä, käytetään laskennallisesti arvoa 140 milligrammaa rikkidioksidi yhden megajoulen suuruista energiamäärää kohti monipolttoainekattilan rikkidioksidipäästörajaa laskettaessa. Valtioneuvoston päätöksessä kattiloiden hiukkaspäästöjen rajoittamisesta on annettu päästömääräykset uusien vähintään 50 MW:n laitosten hiukkaspäästöille. Uusien, 1 päivä tammikuuta 1994 jälkeen toimintansa aloittavien, vähintään 50 MW mutta enintään 300 MW:n laitosten hiukkaspäästöt saavat kiinteää ja nestemäistä polttoainetta poltettaessa olla enintään 50 milligrammaa (mg) normaalikuutiometrissä (m 3 (n)) ja yli 300 MW:n kattiloissa enintään 30 mg/m 3 (n). Kaasumaisia polttoaineita poltettaessa hiukkaspäästöt saavat olla enintään 5 mg/m 3 (n), masuunikaasua poltettaessa enintään 10 mg /m 3 (n), ja terästeollisuuden tuottamia kaasuja, joita voidaan käyttää muualla, poltettaessa enintään 50 mg/m 3 (n). Päästöjä laskettaessa savukaasujen hiukkaspitoisuus muunnetaan niin, että se on 6 tilavuusprosenttia poltettaessa kiinteää polttoainetta ja 3 tilavuusprosenttia poltettaessa nestemäistä tai kaasumaista polttoainetta. Vuonna 2000 annetulla valtioneuvoston asetuksella raskaan polttoöljyn ja kevyen polttoöljyn rikkipitoisuudesta, rajoitetaan lämmitykseen käytettävän raskaan polttoöljyn rikkipitoisuus enintään 1 painoprosenttiin. Tätä pitoisuusmääräystä ei kuitenkaan sovelleta raskaaseen polttoöljyyn, jota käytetään yli 50 MW:n polttolaitoksessa, johon sovelletaan rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta annettuja valtioneuvoston päätöksiä eikä polttolaitoksessa, jonka rikkidioksidipäästöt ovat enintään 500 mg/mj tai mg/m 3 (n), happipitoisuuden ollessa 3 tilavuusprosenttia eikä öljynjalostamossa, jos jalostamon kaikkien laitosten, lukuun ottamatta polttoaineteholtaan yli 50 MW:n polttolaitoksia, joille on myönnetty lupa 1 päivä heinäkuuta 1987 jälkeen, rikkidioksidipäästöjen kuukauden keskiarvo on polttoaineyhdistelmästä ja polttoainetyypistä riippumatta enintään mg/m 3 (n).

4 4 3. Tilanne euroopan yhteisössä Tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/80/EY (jäljempänä LCP-direktiivi), on osa toimia, joita tarvitaan happamoitumisen torjumiseksi asetettujen ympäristön laatutavoitteiden saavuttamiseksi. Tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisista päästörajoista annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/81/EY (jäljempänä päästökattodirektiivi), asetetaan tavoitteeksi tilanne, jossa happamoitumisen kriittiset kuormitukset eivät ylittyisi yhteisön alueella. Päästökattodirektiivissä määrätään kullekin jäsenmaalle rikkidioksidin, typenoksidien, haihtuvien orgaanisten yhdisteiden ja ammoniakin ilmaan meneville päästöille enimmäismäärät, jotka tulisi saavuttaa vuonna 2010 ja jotka tulee alittaa tämän jälkeen. LCP-direktiivi on annettu yhteisön perustamissopimuksen artiklan 175 kohdan 1 nojalla vähimmäisvaatimuksena. Jäsenmaat voivat asettaa tiukempia rajoituksia kuin mitä direktiivi edellyttää. Vanhalla LCP-direktiivillä asetettiin uusille jälkeen luvan saaville yli 50 MW:n polttolaitoksille rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvot sekä rajoitettiin olemassa olevien, ennen luvan saaneiden polttolaitosten kokonaispäästöjä vuoden 1980 päästöjen määrästä siten, että tietty päästöjen vähenemä on saavutettava vuoteen 1993, 1998 ja 2003 mennessä. Direktiivissä edellytettiin komission tekevän uuden ehdotuksen päästöraja-arvojen tarkistamiseksi vuoden 1994 loppuun mennessä. Komission ehdotus direktiivin muutokseksi valmistui vuonna LCP-direktiivissä suuret polttolaitokset jaetaan kolmeen ryhmään: 1) olemassa olevat polttolaitokset lupa myönnetty ennen ) nykyiset uudet polttolaitokset lupa myönnetty jälkeen ja ennen ) tulevat uudet polttolaitokset lupa myönnetty jälkeen. Tuleville uusille polttolaitoksille annetaan vanhan LCP-direktiivin päästöraja-arvoja noin kaksi kertaa tiukemmat päästörajat. Lisäksi annetaan erikseen päästöraja-arvot biomassan poltosta aiheutuville päästöille sekä päästöraja-arvot kaasuturbiineille. Direktiivin mukaan on myös selvitettävä sähkön ja lämmön yhteistuotannon edellytysten olemassa olo ja tarvittaessa toimittava sen mukaisesti uusia laitoksia perustettaessa tai rakennettaessa sekä laajennettaessa laitosta vähintään 50 MW:lla. LCP-direktiivissä määrätään vuoden 2008 alusta lukien sovellettavista päästörajaarvoista olemassa oleville polttolaitoksille ja vuoden 2016 alusta tiukkenevista typenoksidien päästöraja-arvoista yli 500 MW:n kiinteän polttoaineen laitoksille. Nykyisten uusien polttolaitosten päästöraja-arvot säilyvät vuoteen 2008 saakka samoina kuin vanhassa LCP-direktiivissä on säädetty ja vuoden 2008 alusta lukien sovelletaan näihin laitoksiin samoja päästöraja-arvoja kuin olemassa oleviin laitoksiin. Vuoden 2008 alusta sovellettavat rikkidioksidin ja typenoksidien päästöraja-arvot ovat osit-

5 5 tain tiukemmat kuin mitä vanhassa LCP-direktiivissä on edellytetty uusilta laitoksilta. Olemassa olevien laitosten päästöjen rajoittaminen vuoden 2008 alusta lukien on mahdollista joko soveltamalla LCP-direktiivin liitteiden III - VIII A-osien päästörajaarvoja tai laatimalla näitä laitoksia koskeva kansallinen päästöjen vähentämissuunnitelma, jolla päästään samaan kokonaispäästöjen vähenemiseen ja samassa aikataulussa kuin jos päästöraja-arvoja sovellettaisiin näihin laitoksiin. Olemassa olevaan laitokseen ei tarvitse soveltaa päästöraja-arvoja tai se voi jäädä kansallisen vähentämissuunnitelman ulkopuolelle, jos laitoksen käyttäjä sitoutuu toimivaltaiselle viranomaiselle 30 päivään kesäkuutta 2004 mennessä toimittamallaan kirjallisella ilmoituksella olemaan käyttämättä laitosten enempää kuin käyttötunnin ajan ajanjaksolla, joka alkaa 1 päivänä tammikuuta 2008 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta Olemassa olevan laitoksen kuuluminen kansalliseen päästöjen vähennyssuunnitelmaan ei poista laitoksen velvoitetta noudattaa ympäristön pilaantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi annetun neuvoston direktiivin 96/91/EY säännöksiä. LCP-direktiivissä määrätään tulevien uusien kaasuturbiinien päästöjen rajoittamisesta. Toiminnassa oleville kaasuturbiineille ei aseteta päästöraja-arvoja. LCP-direktiivissä määrätään häiriötilanteiden sallitusta kestosta ja velvoitteista ilmoittaa puhdistin-laitteiden rikkoutuminen tietyn ajan kuluessa sekä mahdollistetaan poikkeuksien myöntäminen asetetuista määräajoista tietyissä erityistilanteissa kuten tilanteessa, jossa on tarpeen turvata energian saanti. Lisäksi määrätään suurten polttolaitosten päästöjen tarkkailusta, päästötietojen raportoinnista sekä päästörajojen noudattamisen todentamisesta. 4. Ehdotuksen sisältö LCP-direktiivi olisi tullut saattaa osaksi kansallista lainsäädäntöä 27 päivään marraskuuta 2002 mennessä. Direktiivin tarkoittama kansallinen päästöjen vähentämissuunnitelma on esitettävä komissiolle 27 päivään marraskuuta 2003 mennessä. LCPdirektiivi korvaa ja tietyssä aikataulussa kumoaa vanhassa LCP-direktiivissä säädetyt velvoitteet suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta Soveltamisala ja määritelmät Ehdotuksella pannaan toimeen suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamista koskevan LCP-direktiivin velvoitteet sekä kootaan yhteen kansallisessa lainsäädännössä erillisinä valtioneuvoston päätöksinä aiemmin annetut näitä laitoksia koskevat päästöraja-arvot. Asetuksella säädettäisiin vähimmäisvaatimuksista tiettyjen suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisessa. Ehdotusta sovellettaisiin vain energiantuotantoon tarkoitettuihin polttolaitoksiin. Sitä ei sovellettaisi sellaisiin polttolaitoksiin, jotka käyttäisivät palamistuotteita suoraan hyväkseen prosessissa. Laitoksia, joihin ehdotusta ei sovellettaisi, olisivat muun muassa jälkipolttolaitokset, joilla puhdistettaisiin savukaasuja ja joita ei käytettäisi erillisinä polttolaitoksina. Metsäteollisuuden prosessien meesauuneihin tai soodakattiloihin ei myöskään asetusta sovellettaisi. Soveltamisalaan eivät kuuluisi katalyyttisiä krakkauskatalyyttejä regeneroivat laitteet, rikkivetyä rikiksi muuntavat laitteet, ke-

6 6 mianteollisuuden reaktorit, koksaamot eivätkä merialueilla toimivien lauttojen kaasuturbiinit. Soveltamisalaan eivät myöskään kuuluisi laitokset, jotka toimivat diesel-, bensiini- tai kaasukäyttöisillä moottoreilla. Ehdotuksessa määriteltäisiin erikseen polttolaitokset ja kaasuturbiinit. Polttolaitoksilla tarkoitettaisiin erilaisia polttotekniikoita käyttäviä laitoksia. Kaasuturbiinit määriteltäisiin erikseen. LCP-direktiivissä rajoitetaan vain uusien kaasuturbiinien päästöjä. Nyt ehdotettavassa asetuksessa rajoitettaisiin myös toiminnassa olevien kaasuturbiinien päästöjä, joita on jo säädelty aikaisemmassa kansallisessa lainsäädännössä. Ehdotuksessa olemassa oleva laitos määriteltäisiin toiminnassa olevaksi polttolaitokseksi tai kaasuturbiiniksi, jonka toimintaan olisi myönnetty lupa ennen tämän asetuksen voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaisesti taikka laitokseksi, jonka lupahakemus olisi kuulutettu ennen asetuksen voimaantuloa ja joka otettaisiin käyttöön viimeistään vuoden kuluttua asetuksen voimaantulosta. Olemassa oleva polttolaitos tarkoittaisi LCP-direktiiviin mukaisia olemassa olevia polttolaitoksia (lupa myönnetty ennen ) sekä nykyisiä uusia polttolaitoksia (lupa myönnetty jälkeen ja ennen LCP-direktiivin voimaansaattamista). Asetuksen olemassa olevan laitoksen määrittely poikkeaisi LCP-direktiivin määrittelystä, sillä se kattaisi sekä olemassa olevat että nykyiset uudet polttolaitokset. Ehdotuksen kohdissa, joissa määrättäisiin vain LCP-direktiivin mukaisten olemassa olevien polttolaitosten pääs- joille on myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta Ehdotuksen mukaan uusia töjen rajoittamisesta, mainittaisiin että tarkoitetaan olemassa olevia polttolaitoksia, polttolaitoksia olisivat polttolaitokset ja kaasuturbiinit, joille lupa myönnettäisiin jälkeen. Ehdotuksessa määriteltäisiin biomassaksi maa- ja metsätaloudesta peräisin oleva kasviaines tai sen osa, joiden energiasisältöä voidaan hyödyntää polttoaineena sekä tietyt polttoaineena käytetyt jätteet. Jos muita kuin tässä asetuksessa biomassaksi lueteltuja jätteitä poltettaisiin, niin polttoon sovellettaisiin jätteenpoltosta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2000/76/EY ja sen täytäntöön panemiseksi annettavia säännöksiä. Biomassa määriteltäisiin samalla tavalla sekä tässä asetuksessa että valmisteilla olevassa jätteenpolttoa koskevassa asetuksessa. Polttolaitoksia olisivat ehdotuksen mukaan kaikki energiantuotantoyksiköt lukuun ottamatta kaasuturbiineja, jotka määritellään erikseen. Kattila -käsite korvattaisiin polttolaitoksella tai laitoksella. Polttolaitos voisi siis olla yhden tai useamman laitoksen käsittävä yksikkö. Esimerkkinä toiminnassa oleva polttolaitos, jossa on kaksi erilaisen polttotekniikan omaavaa kattilaa, toinen polttoaineteholtaan 250 MW ja toinen 80 MW. Asetuksen mukaan kumpikin "kattila" olisi vastedes polttolaitos, joihin kumpaankin erikseen sovellettaisiin asetuksen päästöraja-arvoja samalla tavoin kuin tähän saakka on sovellettu kattilakohtaisia päästöraja-arvoja. Asetuksessa säädettäisiin, miten sitä sovellettaisiin polttolaitoskokonaisuudessa eli useamman laitoksen käsittävässä yksikössä. Jos kaksi tai useampia laitoksia rakennettaisiin tai olisi rakennettu 1 päivän heinäkuuta 1987 jälkeen siten, että lupaviranomaisen mukaan niiden savukaasut voitaisiin tekniset ja taloudelliset seikat huomioon ottaen johtaa samaan piippuun, tällaisten laitosten muodostamaa kokonaisuutta pidettäisiin yhtenä polttolaitoksena. Polttolaitoskokonaisuutena ei pidettäisi kahta polttolaitosta, jos kummallakin olisi oma erillinen sisäpiippu yhteisen piipun sisällä.

7 7 Polttolaitoskokonaisuuden määritelmä tulisi sovellettavaksi vain LCP-direktiivin mukaisesti määriteltyihin uusiin laitoksiin Uusia polttolaitoksia ja kaasuturbiineja koskevat säännökset Ehdotuksen mukaan uusiin polttolaitoksiin ja kaasuturbiineihin sovellettaisiin asetuksen liitteen 1 päästöraja-arvoja, jotka olisi määritelty milligrammoina rikkidioksidia, typenoksideja typpidioksidiksi laskettuna taikka hiukkasia normaalikuutiometrissä happipitoisuuden ollessa 6 % kiinteitä ja 3 % nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita poltettaessa sekä 15 % poltettaessa polttoaineita kaasuturbiineissa. Päästörajaarvoihin ei luettaisi kuuluvaksi laitoksen käynnistys- ja alasajontilanteista taikka häiriötilanteista aiheutuvia päästöjä. Biomassaa polttaville laitoksille säädettäisiin tiukemmat rikkidioksidin päästöraja-arvot kuin muille kiinteää polttoainetta polttaville laitoksille. Ehdotuksen mukaan polttolaitoksen tai kaasuturbiinin olennaiseen muutoksen sovellettaisiin aina liitteen 1 taulukoiden 1-8 uusille laitoksille säädettyjä päästörajaarvoja. Olennaisella muutoksella tarkoitettaisiin polttolaitoksen tai kaasuturbiinin muuttamista siten, että toiminnan päästöt tai niiden vaikutuksen ympäristöön lisääntyisivät. Uusien laitosten päästöraja-arvoja sovellettaisiin myös olemassa olevan laitoksen laajennukseen, jos laajennus olisi vähintään 50 MW. Tällöin laajennuksen kohteena olevan osan päästöraja-arvo määräytyisi laitoksen koko tehon perusteella. Jos olemassa olevaa 250 MW:n laitosta laajennettaisiin vähintään 60 MW:lla, niin silloin uuteen osaan sovellettaisiin uudelle yli 300 MW:n polttolaitokselle määrättyä päästöraja-arvoa. Ehdotetut päästöraja-arvot uusille polttolaitoksille ja kaasuturbiineille noudattaisivat pääosin LCP-direktiivissä määrättyjä päästöraja-arvoja. Liitteen 1 taulukossa 1 biomassan ja muiden kiinteiden polttoaineiden päästöraja-arvot olisivat LCP-direktiivin mukaiset, mutta uusien polttoaineteholtaan yli MW:n turvelaitosten päästöraja-arvoksi ehdotettaisiin 400 mg SO 2 /m 3 (n), joka vastaisi voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen päästömääräystä 140 mg SO 2 /MJ. Lisäksi ehdotettaisiin, että turvetta käyttävällä polttoaineteholtaan MW:n laitoksella olisi mahdollista noudattaa 92 %:n rikinpoistoastetta tai päästöraja-arvoa 300 mg SO 2 /m 3 (n), jos turpeen ominaisuuksien vuoksi ei voida noudattaa säädettyä päästöraja-arvoa. Taulukossa 4 biomassaa ja kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten typenoksidien päästöraja-arvot olisivat yli 300 MW:n laitoksille direktiivin päästöraja-arvoja hieman tiukemmat, mutta vastaisivat kansallisessa lainsäädännössä uusille laitoksille vuoden 1991 alusta lukien voimassa ollutta päästöraja-arvoa 50 mg NO 2 /MJ (150 mg NO 2 /m 3 (n)). Pitoisuutena esitetyn päästöraja-arvon noudattamisen tarkastelussa laitoksen häiriötilanteiden tai käynnistysten taikka alasajojen aikaisia päästöjä ei otettaisi huomioon tiettyyn tuntimäärään saakka, josta säädettäisiin asetuksen 14 :ssä. Nykyisessä kansallisessa lainsäädännössä rikkidioksidia ja typenoksideja koskevat päästömääräykset on annettu ominaispäästömääräyksinä milligrammoina tuotettua energiayksikköä kohden vuosikeskiarvoina. Näihin päästöraja-arvoihin on sisältynyt myös häiriötilanteiden ja laitoksen käynnistys- ja alasajotilanteiden päästöt. Hiukkaspäästöjä koskevat kansalliset säädökset on annettu pitoisuusmääräyksinä. Nyt annettavaksi ehdotetut päästörajat muuttaisivat vuosikeskiarvoina annetut raja-arvot ly-

8 8 hytaikaispitoisuuksiksi, joiden noudattamista valvottaessa päästöraja-arvoon ei luettaisi kuuluvaksi laitoksen käynnistys- ja alasajotilanteiden taikka häiriötilanteiden päästöjä tiettyyn määrään saakka. Päästöjä olisi mitattava jatkuvasti polttoaineteholtaan yli 100 MW:n laitoksilla. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien päästöraja-arvojen noudattamisen valvonta poikkeaisi olemassa olevien laitosten vastaavista säännöksistä. Päästöraja-arvoja uusissa laitoksissa katsottaisiin noudatetun, jos yksikään vuorokausikeskiarvo ei ylittäisi päästöjen raja-arvoja eikä 95 prosenttia vuoden aikana raja-arvoon verrattavista päästöjen tuntikeskiarvoista ylittäisi 200 prosenttia päästöjen raja-arvoista. Rajaarvoon verrattavat keskiarvot laskettaisiin vähentämällä mitatuista pitoisuuksista raja-arvopitoisuudesta laskettu 95 prosentin luotettavuutta kuvaava osuus. Esimerkiksi rikkidioksidille tämä osuus on 20 prosenttia päästöjen raja-arvosta. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että raja-arvoon verrattava mitattu pitoisuus saisi olla 20 prosenttia suurempi kuin raja-arvo. Jos rikkidioksidipäästöille olisi annettu päästöraja-arvo 200 mg/m 3 (n), ja mitattu pitoisuus olisi 225 mg SO 2 /m 3 (n), niin päästöraja-arvoon verrattava pitoisuus olisi tällöin 185 mg SO 2 /m 3 (n) Olemassa olevia polttolaitoksia ja kaasuturbiineja koskevat säännökset Ehdotuksen mukaan kaikkiin olemassa oleviin polttolaitoksiin ja kaasuturbiineihin sovellettaisiin vuoden 2008 alusta lukien liitteen 2 taulukoiden 9-15 mukaisia päästöraja-arvoja, jotka olisi määritelty milligrammoina rikkidioksidia, typenoksideja typpidioksidiksi laskettuna taikka hiukkasia normaalikuutiometrissä happipitoisuuden ollessa 6 % kiinteitä ja 3 % nestemäisiä ja kaasumaisia polttoaineita poltettaessa sekä 15 % poltettaessa polttoaineita kaasuturbiineissa. Lisäksi yli 500 MW:n kiinteitä polttoaineita polttavien laitosten typenoksidien päästöraja-arvoja tiukennettaisiin vuoden 2016 alusta lukien (II vaihe). Päästöraja-arvojen noudattamista koskevia asetuksen 11 :n säännöksiä noudatettaisiin olemassa olevissa laitoksissa myöskin vuoden 2008 alusta lukien. Liitteen 3 määräyksiä kuten vaatimusta mitata päästöjä jatkuvasti vähintään 100 megawatin polttolaitoksissa, olisi kuitenkin noudatettava olemassa olevissa laitoksissa 27 päivästä marraskuuta 2004 lukien. Olemassa oleville kivihiiltä käyttäville polttolaitoksille ehdotettaisiin direktiivin mukaisia päästöraja-arvoja (taulukko 9) kuitenkin tiukennettuna siten, että rikkidioksidin päästöraja-arvo 400 mg/m 3 (n), koskisi polttoaineteholtaan yli 400 MW:n laitoksia, kun LCP-direktiivin mukaan raja-arvoa sovellettaisiin yli 500 MW:n laitoksiin. Samoin rikkidioksidipäästöraja-arvon lineaarinen tiukennus koskisi laitoksia, joiden polttoaineteho olisi 100 ja 400 MW:n välillä. Lausunnolla olleen asetusluonnoksen mukaan lineaarinen tiukennus ehdotettiin sovellettavaksi 100 ja 300 MW:n välillä oleviin laitoksiin, joka olisi tiukentanut ns. vanhojen kivihiililaitosten rikkidioksidipäästöraja-arvoa (230 mg SO 2 /MJ), josta on säädetty valtioneuvoston päätöksellä 256/1990. Polttoaineteholtaan vähintään 50 MW:n olemassa oleville turvetta polttaville laitoksille, joille toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa jälkeen ja ennen tämän asetuksen voimaantuloa, ehdotettaisiin vuoden 2008 alusta rikkidioksidin päästöraja-arvoa 400 mg/m 3 (n), joka vastaisi nykyisin voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen 367/1994 mukaista päästömääräystä, jota on sovellettu vuoden 1994 alun jälkeen toimintansa aloittaneisiin laitoksiin.

9 9 Olemassa oleville turvetta polttaville laitoksille, joille toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa ennen ehdotettaisiin vuoden 2008 alusta noudatettavaksi rikkidioksidipäästöraja-arvoja, jotka olisivat LCP-direktiivin kiinteille polttoaineille määrättyjä tiukemmat. Turpeen rikkipitoisuus on kivihiilen rikkipitoisuutta huomattavasti alempi, runsasrikkisimmillään Suomessa 0,30 0,36 painoprosenttia. Polttoaineteholtaan MW:n turvelaitoksille päästöraja-arvona olisi 800 mg SO 2 /m 3 (n), ja polttoaineteholtaan MW:n laitoksille lineaarisesti tiukkeneva päästörajaarvo mg SO 2 /m 3 (n) ja yli 400 MW:n laitoksille päästöraja-arvo 400 mg SO 2 /m 3 (n). Päästöraja-arvoon 800 mg SO 2 /m 3 (n) sekä välillä mg SO 2 /m 3 (n) oleviin päästörajoihin päästäisiin ilman lisätoimia myös niissä turvetta polttavissa olemassa olevissa laitoksissa, joissa käytettäisiin turpeen keskimääräistä rikkipitoisuutta (0,21-0,22 %) runsaammin rikkiä sisältäviä turvelaatuja. Lisäksi turvetta polttavissa, polttoaineteholtaan MW:n pölypolttolaitoksissa voitaisiin polttotekniikan erityspiirteistä johtuen noudattaa turpeen poltossa lineaarisesti tiukkenevaa päästöraja-arvoa mg SO 2 /m 3 (n). LCP-direktiivissä ei ole määritelty päästöraja-arvoja olemassa oleville biopolttoaineita käyttäville laitoksille. Suomessa monipolttoainekattiloissa käytetään usein puuta tai muuta puuperäistä poltto-ainetta yhdessä turpeen kanssa. Turpeen rikkidioksidipäästöille on polttoaineen matalan rikkipitoisuuden vuoksi ehdotettu kivihiilen päästöraja-arvoista poikkeavia kansallisia päästöraja-arvoja, joita käytettäisiin myös laskettaessa jäljempänä tarkoitetun valtioneuvoston päätöksen mukaisia päästöjen vähennystavoitteita tietyille olemassa oleville polttolaitoksille. Puun poltosta aiheutuville rikkidioksidipäästöille ehdotettaisiin tässä asetuksessa päästöraja-arvoa 400 mg SO 2 /m 3 (n), jota käytettäisiin sekä monipolttoainekattilan päästöraja-arvoja määrättäessä että laskettaessa valtioneuvoston päätöksen mukaisia päästöjen vähennystavoitteita tietyille olemassa oleville polttolaitoksille. Vastaavanlainen säännös monipolttoainekattilan päästöjen määräämiseksi on valtioneuvoston päätöksessä turvetta polttoaineena käyttävien kattiloiden rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta (367/1994). Suomessa typenoksidipäästöjä on tähän mennessä rajoitettu yli 100 MW:n vanhoissa laitoksissa. Vuoden 2008 alusta lukien kaikissa vähintään 50 MW:n polttolaitoksissa olisi noudatettava taulukon 12 mukaisia typenoksidipäästöjen päästöraja-arvoja. Polttoaineteholtaan MW:n kiinteää polttoainetta polttavien laitosten päästörajaarvot olisivat LCP-direktiivin mukaiset eli 600 mg NO 2 /m 3 (n), yli 100 MW:n olemassa oleville polttoaineteholtaan MW:n turvetta käyttäville laitoksille 600 mg NO 2 /m 3 (n) ja muita kiinteitä polttoaineita käyttäville 600 mg NO 2 /m 3 (n). Ehdotetut päästöraja-arvot on laskettu vuosikeskiarvoina annetuista valtioneuvoston päätöksen 527/1991 mukaisista typenoksidipäästöjen ohjearvoista. Ohjearvot yli 100 MW:n turvekattiloille ovat valtioneuvoston päätöksen mukaan polttotekniikasta riippuen typpidioksidiksi (NO 2 ) laskettuna 180 mg/mj tai 150 mg/mj. Happipitoisuudessa 6 % on käytetty jyrsinturpeelle muunnoskerrointa: 1 mg NO2/MJ ~ 2,54 mg NO 2 /m 3 (n), jolloin vastaaviksi päästöraja-arvoiksi saadaan 457 ja 381 mg NO 2 /m 3 (n). Päästöraja-arvoksi ehdotettaisiin MW:n polttolaitoksille direktiivin mukaista ja samaa päästöraja-arvoa 600 mg NO 2 /m 3 (n) kuin muille kiinteille polttoaineille. Laitoksille, joiden polttoaineteho on MW:n välillä ehdotettaisiin päästöraja-arvoa 500 mg NO 2 /m 3 (n). Olemassa oleville polttoaineteholtaan yli MW:n laitoksille ehdotettaisiin typenoksidien päästöraja-arvoa 200 mg NO 2 /m 3 (n) vuoden 2008 alusta lukien. Suo-

10 10 messa toimii tällä hetkellä yksi laitos, johon tätä päästöraja-arvoa sovellettaisiin. Laitoksessa typenoksidipäästöjä rajoitetaan tällä hetkellä selektiivisellä katalyyttisellä menetelmällä (SCR = Selective Catalytic Reduction) ja sen vuosikeskiarvona määrätty päästöraja-arvo vastaa ehdotettua arvoa. Vuoden 2016 alussa voimaan tulevaksi ehdotettu polttoaineteholtaan yli 500 MW:n kiinteää polttoainetta polttavien laitosten typenoksidipäästöraja-arvo 200 mg NO 2 /m 3 (n) edellyttäisi näiden laitosten varustamista katalyyttisella typenpoistolaitteistolla (SCR). Suomessa näitä polttolaitoksia olisi kahdeksan. Vuonna 2001 neljä laitosta toimi peruskuormakäytössä ja neljä oli huippu- tai varalaitoksena. Asetuksen liitteen 2 taulukossa 14 määrättäisiin myös olemassa olevien vähintään 100 MW:n kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen raja-arvoista vuoden 2008 alusta lukien. Päästöraja-arvot olisivat tiukemmat kaasuturbiineille, joille lupa on myönnetty 1 päivä huhtikuuta 1991 jälkeen, koska nykyisessä typenoksidipäästöjen rajoittamista koskevassa valtioneuvoston päätöksessä (527/1991) on ns. uusille kaasuturbiineille tiukemmat päästöohjearvot kuin ennen tuon päätöksen voimaantuloa luvan saaneilla ns. vanhoilla kaasuturbiineilla. Päästöraja-arvot on laskettu kertoimien (3 %:n happipitoisuudessa nestemäisille 3,48 ja maakaasulle 3,57) avulla nykyisistä kansallisista päästöohjearvoista ja muunnettu 15 prosentin happipitoisuuteen. Asetuksen liitteen 2 taulukossa 15 määrättäisiin olemassa olevien vähintään 50 MW:n polttolaitosten hiukkaspäästöjen raja-arvoista. Päästöraja-arvo olisi sama 50 mg/m 3 (n) kaikille olemassa oleville MW:n laitoksille sekä olemassa oleville yli 300 MW:n laitoksille, joille on myönnetty lupa ennen Muille polttoaineteholtaan yli 300 MW:n olemassa olevien laitosten hiukkaspäästörajaarvoksi ehdotettaisiin 30 mg/m 3 (n). Nämä päästöraja-arvot vastaisivat voimassa olevan valtioneuvoston päätöksen (368/1994) päästörajoja uusille laitoksille, jotka ovat olleet voimassa vuoden 1994 alusta lukien. Osittain tiukentuneet olemassa olevien yli 300 MW:n polttolaitosten hiukkaspäästöjen raja-arvot voidaan saavuttaa tehostamalla sähkösuodattimien toimintaa ja tarvittaessa lisäämällä sähkösuodattimeen yksi tai useampia kenttiä. Kenttien lisääminen sähkösuodattimeen on kustannuksiltaan vähäinen verrattuna esimerkiksi rikin- tai typenpoiston vaatimiin investointeihin. Tietyissä olemassa olevissa laitoksissa, jotka toimivat huippu- tai varakäytössä vuoden 2008 alun jälkeen enintään tuntia vuodessa viiden vuoden liukuvana keskiarvona laskettuna, olisi mahdollista noudattaa vuoden 2015 loppuun saakka asetuksen liitteen 2 taulukoissa säädettyjä päästöraja-arvoja lievempiä päästöraja-arvoja. Jos laitosta käytettäisiin vuoden 2016 alusta lukien enintään tuntia vuodessa viiden vuoden liukuvana keskiarvona laskettuna, niin laitoksessa voitaisiin noudattaa liitteen 2 taulukoissa säädettyjä raja-arvoja lievempiä päästörajoja. Lievemmistä päästöraja-arvoista säädettäisiin asetuksen 10 :ssä. Asetuksen 10 :ssä olisi myös typenoksidipäästöjen rajoittamisesta kattiloissa ja kaasuturbiineissa annettuun valtioneuvoston päätökseen 527/1991 sisältyvä. ns. vanhojen kaasuturbiinien jäljellä olevaan tunnin käyntiaikaan liittyvä säännös, jonka käyttämisestä tuli ilmoittaa asianomaiselle lääninhallitukselle vuoden 1995 alkuun mennessä. Laitoksia ja kaasuturbiineja, jotka ovat tällaisen ilmoituksen tehneet ja sitoutuneet huipputehoa vastaavaan tunnin käyntiaikaan on saadun tiedon mukaan kuusi polttolaitosta ja yksi kaasuturbiini. Koska valtioneuvoston päätös kat-

11 11 tiloiden ja kaasuturbiinien typenoksidipäästöjen rajoittamisesta oli ohje eikä sitova määräys, kaikkiin kaasuturbiineihin ei sitä tuolloin sovellettu. Asetuksessa ehdotetut päästöraja-arvot olemassa oleville kaasuturbiineille ovat sitovia määräyksiä. Valmistelun aikana on ilmennyt, että huippu- ja varakäytössä on kaasuturbiineja, joille lupa toiminnan aloittamiseksi on myönnetty ennen valtioneuvoston päätöksen määräaikaa ja joiden päästöjä ei ole rajoitettu päätöksen mukaan, mutta jotka eivät myöskään ole ilmoittaneet käyttävänsä tunnin säännöstä. Jotta näissä vähän käyvissä kaasuturbiineissa vältyttäisiin turhilta investoinneilta, asetuksen 10 :ssä on mahdollistettu kaasuturbiinien tunnin käyntiajan säännöksen käyttäminen laskettuna vuoden 1995 alusta, jos toiminnanharjoittajat ilmoittavat asiasta alueelliselle ympäristökeskukselle viimeistään kesäkuun loppuun mennessä Asetuksen 9 :n mukaan olemassa olevassa polttolaitoksessa, jolle toiminnan aloittamiseen on myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta 1987, ei kuitenkaan sovellettaisi ehdotetun asetuksen päästöraja-arvoja eikä valtioneuvoston päätös tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista koskisi sitä, jos toiminnanharjoittaja ympäristölupaviranomaiselle 30 päivään kesäkuuta 2004 mennessä jättämällään kirjallisella ilmoituksella sitoutuu käyttämään laitosta enintään tuntia ajanjaksolla, joka alkaa vuoden 2008 alusta ja päättyy vuoden 2015 loppuun. Käytännössä tämän 9 soveltaminen tarkoittaisi sitä, että laitos tulisi poistaa käytöstä tunnin käytön jälkeen viimeistään vuoden 2015 lopussa Jos laitos kuuluisi valtioneuvoston päätöksen mukaisen yhteisen päästöjen vähentämisvelvoitteen piiriin, ja toiminnan harjoittaja ilmoittaisi käyttävänsä jäljellä olevan käyntiajan optiota, tulisi valtioneuvoston päätöstä tarkistaa ilmoituksen jättämisen jälkeen. Asetuksen 9 :n säännös syrjäyttäisi meillä kansallisessa lainsäädännössä typenoksidipäästöjen rajoittamista koskevassa ohjearvopäätöksessä olleen polttolaitoksia (kattiloita) koskevan tunnin ajan poikkeuksen. Kattilat tai polttolaitokset, jotka olisivat ilmoittaneet käyttävänsä tunnin sääntöä, voisivat nyt niin halutessaan käyttää asetuksen 9 :n mukaista siirtymää vuoden 2015 loppuun saakka. Nyt ehdotettu 9 :n ajallisesti rajattu säännös tulee suoraan LCP-direktiivistä, jota on noudatettava. Nykyisessä vuonna 1991 annetussa valtioneuvoston päätöksessä huipun käyttöaikaa vastaavaa tuntimäärä ei ole rajattu päättyväksi tiettyyn ajankohtaan. Asetuksen 9 :n säännöstä ei kuitenkaan voisi käyttää sellainen laitos, joka on käyttänyt kivihiiltä käyttävien voimalaitosten ja kattilalaitosten rikkidioksidipäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston päätöksen (256/1990) 4 :n 2 momentin säännöstä. Vuoteen 2008 saakka olemassa olevissa polttolaitoksissa sovellettaisiin nykyistä kansallista lainsäädäntöä (valtioneuvoston päätökset) tai ympäristöluvissa määrättyjä päästörajoituksia Valtioneuvoston päätös tiettyjen olemassa olevien laitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista Ehdotuksen 12 :n mukaan olemassa olevissa laitoksissa, joille toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta 1987, päästöjä voitaisiin vähentää ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetulla valtioneuvoston päätöksellä, jossa velvoitetaan vähentämään näiden laitosten päästöjä vähintään yhtä paljon kuin ne

12 12 vähentyisivät, jos laitoksissa noudatettaisiin asetuksen liitteessä 2 määrättyjä päästöraja-arvoja vuoden 2008 alusta lähtien. Valtioneuvoston päätös vastaisi meillä LCPdirektiivin tarkoittamaa olemassa olevia laitoksia koskevaa kansallista päästöjen vähentämissuunnitelmaa. Valtioneuvoston päätöksessä asetettaisiin päästöjen vähennysvelvoite vuoden 2008 ja vuoden 2016 alusta lukien. Ympäristönsuojelulain muutoksessa (944/2002) säädetään mahdollisuudesta valtioneuvoston päätöksellä asettaa tietyille toimialoille ympäristönsuojeluvaatimuksia, jotka voisivat poiketa asetuksessa vähimmäisvaatimuksina säädetyistä päästörajaarvoista. Ehdotuksen valtioneuvoston päätökseksi voi tehdä toiminnanharjoittajien nimeämä tai niitä edustava elin tai taho. Ehdotus toimitetaan ympäristöministeriölle, joka valmistelee asian valtioneuvoston päätettäväksi. Kyseessä olisi hallinnollinen päätös, johon liitettäisiin valitusosoitus. Ennen päätöksen tekoa olisi ehdotuksesta pyydettävä tarpeelliset lausunnot ja varattava niille, joiden etuun asia voi vaikuttaa, mahdollisuus tulla kuulluksi. Valtioneuvoston päätöksessä asetettavat yksityiskohtaiset laitoksia koskevat päästöjen vähentämisvelvoitteet korvaisivat tässä asetuksessa annettavat näitä laitoksia koskevat päästöraja-arvot sekä laitoksen ympäristöluvassa asetetun lupamääräyksen. Ympäristönsuojelulain uudessa 110a :ssä säädettäisiin lupamääräyksen ja valtioneuvoston päätöksessä annetun vähentämisvelvoitteen suhteesta. Valtioneuvoston päätöksen tulisi koskea kaikkia yli 50 MW:n olemassa olevia suuria polttolaitoksia, joille toiminnan aloittamiseksi olisi myönnetty lupa ennen 1 päivää heinäkuuta 1987 ja jotka olivat toiminnassa vuonna Näiden laitosten oletettu toiminta (käyntiaika, käytettävät polttoaineiden kulutus ja polttoaineteho) vuonna 2008 määrättäisiin kunkin laitoksen vuosien todellisen käyntiajan, polttoaineen kulutuksen ja polttoainetehon keskiarvona. Vuoden 2008 ja 2016 päästöjen sitova vähentämisvelvoite (ns. kokonaispäästökupla) laskettaisiin soveltamalla kuhunkin laitokseen asetuksen liitteen 2 mukaisia päästöraja-arvoja, tai asetuksen 9 :ssä määrättyjä päästöraja-arvoja, jos laitos toimisi huippu- tai varakäytössä enintään asetuksen 9 :ssä tarkoitetun ajan. Kokonaisvähennysvelvoitteen saavuttamiseksi kullekin laitokselle voitaisiin päätöksessä määrätä asetuksen päästöraja-arvoista poikkeava päästöjen vähennysvelvoite, mutta myös asetuksen päästöraja-arvoja voitaisiin soveltaa laitoksiin taikka tiettyyn ryhmään laitoksia. Valtioneuvoston päätös voisi myös koskea vain jonkin epäpuhtauspäästön, esimerkiksi typenoksidien päästöjen rajoittamista tai kaikkia epäpuhtauspäästöjä. Energiaalan keskusliitto ry, Metsäteollisuus ry sekä ympäristöministeriö ovat yhdessä rahoittaneet tutkimuksen, jossa energiantuotantolaitoksille tehdyn kyselyn pohjalta selvitettiin, millainen päästöjen vähennyssuunnitelma voisi olla ja millaiset kokonaispäästöjen vähennystavoitteet olemassa oleville laitoksille tulisi direktiivin päästö-raja-arvoja soveltamalla sekä ehdotetun asetuksen päästöraja-arvoja soveltamalla. Ehdotus valtioneuvoston päätökseksi tulisi jättää tai esittää ympäristöministeriölle viimeistään toukokuun lopussa 2003, jolloin ympäristöministeriölle jäisi noin puoli vuotta aikaa valmistella valtioneuvoston päätöstä, pyytää siitä tarvittavat lausunnot ja kuulla asianosaisia. Valtioneuvoston päätös olisi toimitettava komissiolle viimeistään 27 päivänä marraskuutta 2003, jonka jälkeen komissio tutkii suunnitelman ja voisi käyttää sille LCP-direktiivissä annettua oikeutta puuttua suunnitelman sisältöön.

13 13 Toiminnanharjoittajille valtioneuvoston päätöksellä asetettavat ympäristönsuojeluvaatimukset sisältäisivät kuhunkin toiminnanharjoittajaan ja laitokseen kohdistuvan yksityiskohtaisen sitovan päästöjen vähentämisvelvoitteen, joka voisi olla sama kuin asetuksen päästöraja-arvo tai erikseen sovittu muu päästöraja-arvo edellyttäen että kokonaispäästöjen vähennystavoite saavutettaisiin. Yhteinen päästövähennyskupla antaisi laitoksille mahdollisuuden toteuttaa LCP-direktiivin vaatimukset joustavasti. Jos valtioneuvoston päätöksen velvoite poikkeaisi ympäristöluvassa asetetusta velvoitteesta, niin noudatettaisiin valtioneuvoston päätöstä. Lupaviranomainen voisi kuitenkin ympäristönsuojelulain 110 a :n 3 momentin mukaisesti antaa valtioneuvoston päätöksen velvoitetta tiukemman lupamääräyksen, jos se on tarpeen luvan myöntämisen edellytysten täyttämiseksi tai ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi. Laitoksen, jota valtioneuvoston päätös koskisi, olisi haettava ympäristönsuojelulain 28 :n tarkoittama ympäristölupa ja noudatettava ehdotettavan asetuksen muita kuin päästöraja-arvoja koskevia säännöksiä kuten esimerkiksi päästöjen tarkkailua ja seurantaa koskevia säännöksiä Poikkeuksellisista tilanteista ilmoittaminen ja niitä koskevat määräykset Toiminnan harjoittajan olisi ehdotuksen mukaan ilmoitettava alueelliselle ympäristökeskukselle polttoaineen saatavuudessa ilmenneistä häiriöistä välittömästi ja savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriöistä ja rikkoontumisista 48 tunnin kuluessa niiden ilmenemisestä. Ehdotuksen mukaan lupaviranomaisen olisi laitosta koskevassa ympäristöluvassa määrättävä. että savukaasujen puhdistinlaitteiden häiriötilanteissa tai niiden rikkoontuessa, laitoksessa olisi käytettävä vähän päästöjä aiheuttavia polttoaineita tai jos se ei olisi mahdollista, määrättävä toiminnanharjoittaja rajoittamaan laitoksen toimintaa ja keskeyttämään se määräajaksi, jollei normaaliin toimintaan voitaisi palata 24 tunnissa. Laitos voisi toimia silloinkin, kun savukaasujen puhdistinlaitteet olisivat poissa käytöstä, mutta tällaisten tilanteiden kesto olisi rajattu enintään 120 tuntiin 12 kuukauden jakson aikana. Alueellinen ympäristökeskus voisi määrätä edellä mainituista häiriötilanteiden kestoa koskevista aikamääristä toisin, jos se on tarpeen energian saannin turvaamiseksi tai jos laitos korvattaisiin enemmän päästöjä aiheuttavalla laitoksella. Ehdotuksen mukaan alueellinen ympäristökeskus voisi edellä mainittujen luvassa asetettavien poikkeavia tilanteita koskevien lupamääräysten lisäksi antaa ympäristönsuojelulain 64 a :n nojalla määräyksiä poikkeuksellista tilannetta koskevan ilmoituksen johdosta. Alueellinen ympäristökeskus voisi sallia laitoksen noudattavan asetuksen päästöraja-arvoa korkeampaa päästörajaa enintään kuuden kuukauden ajan, jos polttoaineen toimitukset ovat keskeytyneet polttoaineen vakavan puutteen vuoksi. Jos kaasumaisia polttoaineita käyttävä laitos ei voisi noudattaa asetuksen päästörajaarvoja polttoaineen saatavuudessa ilmenneiden puutteiden vuoksi, ja jos laitokseen olisi asennettava savukaasujen puhdistinlaite, alueellinen ympäristökeskus voisi myöntää kaasumaisia polttoaineita käyttävälle laitokselle luvan käyttää muita polttoaineita 10 päivän ajan. Ympäristökeskus voisi hyväksyä muun polttoaineen käytön jatkamisen pidempäänkin, jos laitoksen käyttö on välttämätöntä energian saannin

14 14 turvaamiseksi. Kauppa- ja teollisuusministeriöltä olisi pyydettävä lausunto energian saannin turvaamisen välttämättömyydestä Valvonta ja tarkkailu Asetuksen liitteessä 3 määrättäisiin päästöjen tarkkailusta ja niistä tiedoista, jotka olisi vuosittain toimitettava alueelliselle ympäristökeskukselle sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle. Jatkuvia mittauksia edellytettäisiin kaikilta yli 100 MW:n laitoksilta. Laitosten, jotka ovat saaneet luvan ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja joilla ei ole tällaista velvoitetta ympäristöluvassa, olisi aloitettava päästöjen jatkuvat mittaukset alkaen. Asetuksen liitteessä 3 määriteltäisiin myös tilanteet, joissa jatkuvia mittauksia ei edellytettäisi laitokselta. Tällainen tilanne olisi esimerkiksi se, että laitoksessa käytettävän polttoaineen rikkipitoisuus tunnetaan tarkoin ja laitoksen savukaasuista ei poisteta rikkiä, jolloin kertamittauksin ja ainetaselaskelmin voitaisiin riittävän luotettavasti määritellä laitoksen rikkidioksidipäästöjen taso ja vuosittaiset kokonaispäästöt. 5. Asetuksen taloudelliset vaikutukset Asetuksessa uusille laitoksille ehdotetut päästöraja-arvot voidaan saavuttaa soveltamalla parasta käyttökelpoista tekniikkaa päästöjen rajoittamisessa. Merkittäviä lisäkustannuksia ei asetuksen täytäntöönpanosta aiheutune, sillä uusien laitosten voimassa olevat päästörajat ovat samantasoisia kuin ehdotuksessa. Asetuksen täytäntöönpano ei aiheuta merkittäviä kustannuksia olemassa olevien laitosten rikkidioksidipäästöjen vähentämisessä. Suomessa näiden laitosten rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä on rajoitettu kansallisesti valtioneuvoston päätöksillä. Olemassa olevien yli 200 MW:n kivihiililaitosten rikinpoistoon on Suomessa investoitu 1990-luvun alkupuolella noin 260 miljoonaa euroa. Näitä laitoksia on kahdeksan. Kustannukset poistettua rikkidioksiditonnia kohti ovat olleet eroa. Ehdotetun asetuksen päästöraja-arvot eivät edellyttäisi lisäinvestointeja näiden laitosten rikinpoistossa. Käyttökustannuksia saattaisi aiheutua lisää, koska päästörajaarvoa olisi noudatettava jatkuvasti eikä vuosittaisena keskiarvona kuten tähän saakka. Typenoksidipäästöjen vähentämisestä olemassa olevissa laitoksissa aiheutuvat kustannukset riippuvat pääosin yli 500 MW:n laitosten päästöjen vähentämisen toisen vaiheen (vuonna 2016 voimaan tulevat päästöraja-arvot) toteuttamistavasta. Vuoteen 1995 mennessä investoitiin Suomessa vanhojen kivihiililaitosten (17 kpl) primäärisin keinoin toteutettavaan typenpoistoon noin 67 miljoonaa euroa, joka laitostasolla vaihteli välillä 5,4 1,7 miljoonaa euroa. Primäärisin keinoin saavutettavat päästötasot ovat näissä laitoksissa vaihdelleet välillä mg NO 2 /m 3 (n). Samat tekniset primääriset vähennyskeinot typenoksidipäästöjen vähentämiseksi on pääosin toteutettu sekä paljon että vähän käyvissä laitoksissa. Lisäksi kaasuturbiinien typenpoistoon on Suomessa 1990-luvulla investoitu noin 17 miljoonaa euroa. Kustannukset poistettua typpidioksiditonnia kohti ovat olleet kivihiililaitoksissa noin 500 euroa ja kaasuturbiineissa noin 370 euroa. Vuoden 2008 alusta voimaan tuleviksi ehdotetut typenoksidipäästöraja-arvot voitaneen olemassa olevissa laitoksissa saavuttaa vaikuttamalla ajoparametreihin sekä mahdollisesti investoimalla polttotekniikkaan. Näistä

15 15 lisätoimista aiheutuvat kustannukset olisivat kuitenkin vähäiset jo toteutettuihin investointeihin verrattuna. Joillakin laitoksilla on ollut vaikeuksia saavuttaa valtioneuvoston päätöksellä 527/1991 annetut ohjearvot, joista lupaviranomainen onkin voinut poiketa lupamääräyksiä antaessaan. Vuoden 2016 alussa voimaan tulevaksi ehdotettu toisen vaiheen päästöraja-arvo 200 mg NO 2 /m 3 (n) yli 500 MW:n kiinteää polttoainetta polttavissa laitoksissa edellyttäisi laitosten varustamista sekundäärisellä typenpoistolaitteistolla, jolloin kustannukset laitosta kohti olisivat 8,4 11,7 miljoonaa euroa. Polttoaineteholtaan yli 500 MW:n laitoksia Suomessa on yhdeksän, joista yksi on varustettu katalyyttisellä typenpoistolla, neljä toimi vuonna 2001 peruskuormakäytössä ja neljä vara- tai huippulaitoksena. Jos neljään peruskuormaa ajavaan laitokseen sovellettaisiin vuoden 2016 alusta lukien tiukempaa päästöraja-arvoa ja ne varustettaisiin typenpoistolaitteistoilla, investoinneista aiheutuvat kokonaiskustannukset on arvioitu 42 50,4 miljoonaksi euroksi. Kustannukset jäisivät todennäköisesti arvioitua vähäisemmiksi, jos direktiivin ja asetuksen mahdollistamaa valtioneuvoston päätöstä tiettyjen suurten polttolaitosten ympäristönsuojeluvaatimuksista käytettäisiin päästöjen vähentämiseksi olemassa olevista polttolaitoksista, joille toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa ennen , päästöraja-arvojen sijaan. Ympäristöministeriö, Energia-alan Keskusliitto ry FINERGY ja Metsäteollisuus ry ovat yhdessä rahoittaneet selvityksen päästöjen vähennyssuunnitelman käytöstä, johon sisältyy alustava laskelma siitä, millainen kokonaispäästöjen vähennystavoite olisi vuonna 2008 ja Vähennyssuunnitelmaa käyttämällä olisi mahdollista, että olemassa olevien yli 500 MW:n polttolaitosten typenoksidipäästöjen toisen vaiheen (2016) vähentämisestä aiheutuvat kustannukset jäisivät pienemmiksi kuin on arvioitu aiheutuvan katalyyttisten typenpoistolaitteistojen asentamisesta näihin laitoksiin. Asetuksen mukaan rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjä on mitattava jatkuvasti 27 marraskuuta 2004 alkaen vähintään 100 MW:n polttolaitoksissa ja kaasuturbiineissa. Velvoitteen täytäntöön paneminen edellyttää myös hiukkaspäästöjen jatkuvatoimisten mittalaitteiden hankkimista sekä tietyin aikavälein suoritettavia vertailumittauksia. Laitokselle aiheutuvat kustannukset jatkuvatoimisen hiukkasmittauslaitteen hankinnasta ovat karkeasti arvioiden ja euron välillä. Lisäksi esimerkiksi kolmen vuoden välein tehtävien vertailumittausten kustannuksiin on varattava arviolta kymmenen tuhatta euroa. 6. Asetuksen ympäristövaikutukset Ehdotetut suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamistoimet ovat osa Euroopan yhteisön happamoitumisstrategian toimeenpanoa sekä toimia, joilla vähennetään alailmakehän otsonipitoisuuksia. Komission tiedonannossa yhteisön strategiaksi happamoitumisen torjumiseksi asetettiin pitkän ajan tavoitteeksi rikkidioksidi- ja typenoksidipäästöjä vähentäminen siten, että happamoittava laskeuma ja pitoisuudet eivät ylittäisi kriittistä kuormitusta tai sen tasoa. Päästöraja-arvojen asettaminen yhteisön tasolla myös kaasuturbiineille vaikuttaa merkittävästi typenoksidipäästöjen vähenemiseen, koska vuoteen 2010 mennessä on sähköntuotannon ennustettu lisääntyvässä määrin pohjautuvan maakaasun käyttöön EU:n alueella. Uusien laitosten tiukempien päästöraja-arvojen toimeenpanon arvioi-

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 09.08.2007 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUOSTON ASETUKSEKSI VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDIOKSIDI-, TYPENOKSIDI-

Lisätiedot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot

N:o 1017 4287. Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot N:o 1017 4287 Uusien polttolaitosten ja kaasuturbiinien, joiden polttoaineteho on suurempi tai yhtä suuri kuin 50 megawattia päästöraja-arvot Taulukko 1. Kiinteitä polttoaineita polttavien polttolaitosten

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SUURTEN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SUURTEN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen 5.11.2014 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI SUURTEN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA 1 Ehdotuksen pääasiallinen sisältö

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Ylitarkastaja Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 10.11.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN JA KAASUTURBIINIEN RIKKIDI- OKSIDI-,

Lisätiedot

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT

Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT LUONNOS 6.9.2017 Liite 1A UUDET PÄÄSTÖRAJA-ARVOT Uudet energiantuotantoyksiköt noudattavat tämän liitteen 1A päästöraja-arvoja 20.12.2018 alkaen, olemassa olevat polttoaineteholtaan yli 5 megawatin energiantuotantoyksiköt

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/ (5) Ympäristölautakunta Ypv/ Helsingin kaupunki Pöytäkirja 17/2012 1 (5) Asia tulisi käsitellä 346 Lausunto luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi koskien siirtymäsuunnitelmaa rajoittaa tiettyjen yli 50 megawatin polttolaitosten

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 16.12.2012 Anneli Karjalainen VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 110 A :SSÄ TARKOI- TETUSTA POLTTOAINETEHOLTAAN VÄHINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAI-

Lisätiedot

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset

Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Isojen ja pienten polttolaitosten päästövaatimukset Teollisuuden polttonesteet - seminaari Tampere 9.-10.9.2015 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Polttolaitosten päästöjen sääntely Ympäristönsuojelulaki

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Lassilan huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta /2014 Valtioneuvoston asetus. suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä marraskuuta 2014 936/2014 Valtioneuvoston asetus suurten polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta Helsingissä 13 päivänä marraskuuta 2014 Valtioneuvoston

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Leena Rantanen (6) Leena Rantanen 07.05.2014 1 (6) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian Ruskeasuon huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan Valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä

Lisätiedot

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi

HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset. Ympäristövaliokunta Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE 167/2017 vp keskeiset ehdotukset Ympäristövaliokunta 16.11.2017 Hallitussihteeri Katariina Haavanlammi HE liittyy niin sanotun MCP-direktiivin kansalliseen täytäntöönpanoon MCP - direktiivi koskee keskisuurista

Lisätiedot

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä

Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ajankohtaista suurten ja pienten polttolaitosten päästösääntelyssä Ilmansuojelupäivät Lappeenranta 23. -24.8.2016 Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen Ajankohtaista päästösääntelyssä suuret ja pienet

Lisätiedot

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.

Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset. Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9. Suurten ja pienten polttolaitosten asetusten muutokset Anneli Karjalainen, Ympäristöministeriö Kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäivä 4.9.2013 Suurten polttolaitosten päästöjen rajoittaminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta 1 Asian vireilletulo Asia

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja COM(2013) 919 final Annexes 1 to 4 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18170/13 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: ENV 1236 ENER 601 IND 389 TRANS 694 ENT 357 SAN 557 PARLNAT

Lisätiedot

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta

Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta Ympäristöministeriö MUISTIO Neuvotteleva virkamies Luonnos 13.7.2012 Anneli Karjalainen Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta

Lisätiedot

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja

1) vähintään 5 megawattia, mutta alle 50 megawattia; ja Ympäristönsuojelulain toimeenpanoprojekti 5 Suuret polttolaitokset - pienryhmä 16.5.2014 MUISTIO/TOIMEENPANOASIAKIRJA TULKINTOJA ERÄISTÄ POLTTOLAITOKSIA KOSKEVISTA SÄÄNNÖKSISTÄ Päästöraja-arvoista ja niiden

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, L 52/12 Euroopan unionin virallinen lehti 24.2.2012 PÄÄTÖKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS, annettu 10 päivänä helmikuuta 2012, teollisuuden päästöistä annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä

Lisätiedot

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA

EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 29.1.2013 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI POLTTOAINETEHOLTAAN VÄ- HINTÄÄN 50 MEGAWATIN POLTTOLAITOSTEN PÄÄSTÖJEN RAJOITTAMISESTA

Lisätiedot

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano

LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano LCP BAT -päätelmien kansallinen täytäntöönpano Sami Rinne Ilmansuojelupäivät 23.8.2017 Suurten polttolaitosten (LCP, Large Combustion Plants) BAT -päätelmät BAT (Best Available Technology) paras käyttökelpoinen

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta Annettu Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2005

Lisätiedot

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005.

Asetus ehdotettaisiin tulevan voimaan 31 päivänä lokakuuta 2005. YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Ylitarkastaja 17.10.2005 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI- EN

Lisätiedot

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7)

Helsingin Energia Tuotannon tukipalvelut Julkinen Anna Häyrinen (7) Anna Häyrinen 05.05.2014 1 (7) Ympäristölupahakemus Helsingin Energian n huippulämpökeskuksen ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi vastaamaan valtioneuvoston asetuksen (96/2013) määräyksiä 1. Hakijan

Lisätiedot

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia,

HE 51/2002 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ympäristönsuojelulakia, jotta se vastaisi sanamuodoltaan voimassa olevaa lakia tarkemmin

Lisätiedot

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE

KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.12.2016 COM(2016) 793 final KOMISSION TIEDONANTO NEUVOSTOLLE JA EUROOPAN PARLAMENTILLE Tiettyjen neuvoston direktiivin 91/692/EY mukaisesti annettujen unionin ympäristöalan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D049061/02. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. helmikuuta 2017 (OR. en) 5896/17 AGRILEG 26 VETER 10 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 1. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D049061/02 Asia:

Lisätiedot

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S

PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S H Ä M E E N PÄÄTÖS (epävirallinen) Y M P Ä R I S T Ö K E S K U S Dnro....................... Nro YSO/92/07 Annettu julkipanon jälkeen 20.8.2007 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen ympäristöluvan

Lisätiedot

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö

Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015. Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Ajankohtaista polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta MCP ja LCP BREF Ilmansuojelupäivät 19.8.2015 Jaakko Kuisma Ympäristöministeriö Esityksen sisältö Keskisuuria polttolaitoksia (MCP) koskeva direktiiviehdotus,

Lisätiedot

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö

Valtakunnalliset päästömittaajapäivät Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö Valtakunnalliset päästömittaajapäivät 12.- Energiateollisuus ja uusi lainsäädäntö LCP-BREF:n päästö- ja mittausvelvoitteet Heidi Lettojärvi Päästösääntely Jätteenpolttoasetus (151/2013) JÄTTEENPOLTON BREF

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta

Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta Ympäristönsuojelulain mukainen valvonta ilmaan johdettavien päästöjen osalta 40. Ilmansuojelupäivät, Lappeenranta 18.-19.8.2015 Ylitarkastaja Juha Lahtela Esityksen sisältö Ympäristönsuojelulain mukainen

Lisätiedot

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000).

Uusi ympäristönsuojelulaki (527/2014) tuli voimaan syyskuun 1 päivänä Se korvaa samannimisen vanhan lain (86/2000). 1 Ympäristöministeriö Muistio Klaus Pfister 2.2.2015 EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSIKSI JÄTTEEN POLTTAMISESTA ANNETUN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN MUUTTAMISESTA, KAIVANNAISJÄTTEISTÄ ANNETUN VALTIONEUVOSTON

Lisätiedot

Lausunto suuria polttolaitoksia koskevasta asetusluonnoksesta

Lausunto suuria polttolaitoksia koskevasta asetusluonnoksesta LAUSUNTO 1(5) Jukka Makkonen 14.9.2012 Ympäristöministeriö Kirjaamo PL 35 00023 Valtioneuvosto Lausunto suuria polttolaitoksia koskevasta asetusluonnoksesta Viite: Ehdotus valtioneuvoston asetukseksi polttoaineteholtaan

Lisätiedot

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT

TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA PÄÄSTÖJEN JA VAIKUTUSTEN TARKKAILUT JOHTAMIS- JÄRJESTELMÄT JA -STRATEGIAT TULEVIEN BAT-PÄÄTELMIEN VAIKUTUKSET SUURILLA POLTTOLAITOKSILLA Ilmansuojelupäivät Kirsi Koivunen SOSIAALISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI (SVA), SIDOSRYHMÄTYÖ JA VAIKUTUKSET ALUETALOUTEEN YMPÄRISTÖLAINSÄÄNNÖN

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen YMPÄRISTÖMINISTERIÖ Muistio Neuvotteleva virkamies 7.9.2010 Anneli Karjalainen EHDOTUS VALTIONEUVOSTON ASETUKSEKSI ORGAANISTEN LIUOTTIMIEN KÄYTÖSTÄ ERÄISSÄ TOIMINNOISSA JA LAITOKSISSA AIHEUTUVIEN HAIHTUVI-

Lisätiedot

Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n Linnankadun voimalaitos Linnankatu Turku

Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n Linnankadun voimalaitos Linnankatu Turku Etelä-Suomi Päätös Nro 252/2013/1 Dnro ESAVI/409/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 13.12.2013 ASIA Vaasan Hallinto-oikeuden palauttama asia, koskien Oy Turku Energia-Åbo Energi Ab:n Linnankadun voimalaitoksen

Lisätiedot

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE)

Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) Suurten polttolaitosten BAT-päätelmät tulevat, oletko valmis? (IMAGE) 1 MIKSI BAT-PÄÄTELMÄT OVAT TÄRKEITÄ JUURI NYT? Suuria polttolaitoksia (LCP) koskeva sääntely uudistui, päätelmät hyväksyttiin 28.4.2017

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Ympäristölautakunta Ysp/7 25.08.2015 Helsingin kaupunki Pöytäkirja 12/2015 1 (6) Asia tulisi käsitellä 25.8.2015 283 Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätös Helen Oy:n Patolan huippulämpökeskuksen ympäristölupa-asiassa HEL 2015-001987 T

Lisätiedot

SISÄLLYS. alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä N:o 797. Laki

SISÄLLYS. alusten harjoittaman turskan kalastuksen keskeyttämisestä N:o 797. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 24 päivänä elokuuta 2007 N:o 797 801 SISÄLLYS N:o Sivu 797 Laki liikenneväylien ja yleisten alueiden rakennustuotteiden hyväksynnästä... 3707 798 Valtioneuvoston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 68/04/1 Dnro PSY-2004-Y-95 Annettu julkipanon jälkeen 17.9.2004 ASIA HAKIJA Kemijärven Sellu Oy:n ympäristölupapäätöksen muuttaminen, Kemijärvi Kemijärven Sellu Oy, PL 100, 98101 Kemijärvi SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2001L0080 FI 27.11.2001 000.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2001/80/EY, annettu 23

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO EUROOPAN UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 6.11.2014 JOIN(2014) 37 final 2014/0323 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON ASETUS Syyrian tilanteen johdosta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 21/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 353 Annettu julkipanon jälkeen 16.4.2008 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen lupahakemus, joka koskee Helsingin Energian

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain muutosehdotuksen 233 :n tai 234 :n mukaisessa hakemuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot:

Ympäristönsuojelulain muutosehdotuksen 233 :n tai 234 :n mukaisessa hakemuksessa on esitettävä vähintään seuraavat tiedot: Ympäristönsuojelulain toimeenpanoprojekti 5 Suuret polttolaitokset -pienryhmä 16.5.2014 Tämän ohjeen (toimeenpanoasiakirjan) tarkoituksena on tarkastella vähintään 50 MW:n polttolaitosten päästöjen rajoittamisesta

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0442(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/0442(COD) teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta EUROOPAN PARLAMENTTI 2014-2019 Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta 19.1.2015 2013/0442(COD) LAUSUNTOLUONNOS teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnalta ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.4.2016 COM(2016) 215 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE tiettyjen vaarallisten aineiden käytön rajoittamisesta sähkö- ja elektroniikkalaitteissa

Lisätiedot

Suuria polttolaitoksia ja jätteenrinnakkaispolttolaitoksia koskevat erityisäännökset. Anneli Karjalainen Ympäristösuojelulaki uudistuu 5.6.

Suuria polttolaitoksia ja jätteenrinnakkaispolttolaitoksia koskevat erityisäännökset. Anneli Karjalainen Ympäristösuojelulaki uudistuu 5.6. Suuria polttolaitoksia ja jätteenrinnakkaispolttolaitoksia koskevat erityisäännökset Anneli Karjalainen Ympäristösuojelulaki uudistuu 5.6.2014 YSL/ Luku 10 Eräitä toimialoja koskevat säännökset Suuret

Lisätiedot

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet

Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet 151/2013 11 Liite 1 Dibentso-p-dioksiinien ja dibentsofuraanien ekvivalenttikertoimet Dioksiinien ja furaanien kokonaispitoisuuksien määrittämiseksi seuraavien dibentso-pdioksiinien ja dibentsofuraanien

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Uwe CORSEPIUS, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 23. joulukuuta 2013 (OR. en) 18165/13 Toimielinten välinen asia: 2013/0448 (NLE) EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 20. joulukuuta 2013 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry

SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI 30.1.2014 Kirsi Koivunen, Pöyry SUURTEN POLTTOLAITOSTEN BREF PALJONKO PÄÄSTÖJEN VÄHENTÄMINEN MAKSAA? ENERGIATEOLLISUUDEN YMPÄRISTÖTUTKIMUSSEMINAARI Kirsi Koivunen, Pöyry JOHDANTO Suurten polttolaitosten uuden BREF:n luonnos julkaistiin

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp. Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta. EDUSKUNNAN VASTAUS 29/2006 vp Hallituksen esitys laiksi ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2005 valtiopäivillä antanut eduskunnalle esityksensä

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 236. Laki

SISÄLLYS. N:o 236. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2005 Julkaistu Helsingissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 N:o 236 240 SISÄLLYS N:o Sivu 236 Laki alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen

Lisätiedot

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO

Pohjois-Savo ASIA SAAJA. KUOPION ENERGIA OY Haapaniementie 32 PL 105, Kuopio ASIAN VIREILLE TULO PÄÄTÖS 25.9.2017 POSELY/2217/2015 Pohjois-Savo ASIA SAAJA Ympäristönsuojelulain (YSL 527/2014) 80 :n mukainen arvio ympäristöluvan tarkistamisen tarpeesta uusien päätelmien vuoksi sekä määräys ympäristöluvan

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 2012 590/2012 Valtioneuvoston asetus päästökaupan uusista osallistujista ja laitosten toiminnan muutoksista päästökauppakaudella 2013 2020

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO KOMISSION LAUSUNTO EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.04.2003 KOM(2003) 193 lopullinen 2001/0265 (COD) KOMISSION LAUSUNTO EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan c alakohdan nojalla Euroopan

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä

Valtioneuvoston asetus PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä 1 30.8.2016 1. PCB-laitteistojen käytön rajoittamisesta ja PCB-jätteen käsittelystä Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään jätelain (646/2011) nojalla: 1 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

Lisätiedot

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta?

Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Näkemyksiä biomassan kestävään käyttöön: Miltä komission suunnitelmat vaikuttavat Suomen kannalta? Energiateollisuuden ympäristötutkimusseminaari 25.1.2017 Pörssitalo Hanne Siikavirta RED II / Bioenergian

Lisätiedot

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö

Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty. Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Miten prosessi etenee, kun BAT-päätelmät on hyväksytty Ilmansuojelupäivät 20.8.2014 Hallitussihteeri Jaana Junnila Ympäristöministeriö Direktiivilaitosten luvat käytävä läpi, kun laitoksen pääasiallisen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi

LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon. Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi LCP-BAT Toiminnanharjoittajan näkökulma päätelmien täytäntöönpanoon Ilmansuojelupäivät 2017 Heidi Lettojärvi LCP-päätelmät toiminnanharjoittajan silmin Merkittävät investoinnit Luvituksen ja investointien

Lisätiedot

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s

Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s Neuvoston direktiivi 98/59/EY, annettu 20 päivänä heinäkuuta 1998, työntekijöiden joukkovähentämistä koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä Virallinen lehti nro L 225, 12/08/1998 s. 0016-0021

Lisätiedot

U 13/2014 vp. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen

U 13/2014 vp. Asunto- ja viestintäministeri Pia Viitanen U 13/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (1 50 megawatin polttolaitosten direktiiviehdotus) Perustuslain 96 :n 2 momentin perusteella

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0008 (NLE) 9666/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENV 544 COMER 73 MI 452 ONU 72 SAN 221 IND 138 NEUVOSTON

Lisätiedot

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen

Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntö on uudistunut 1.9.2014 alkaen Ympäristönsuojelu- ja vesihuoltolainsäädäntöjen muutokset ovat olleet vireillä tätä suojelusuunnitelmaa laadittaessa. Suojelusuunnitelmassa

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry

Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry Energiateollisuus ry, Metsäteollisuus ry LCP BREF:N KUSTANNUSVAIKUTUKSET BIOMASSAA JA TURVETTA KÄYTTÄVILLE POLTTOLAITOKSILLE SISÄLTÖ Johdanto 3 Tarkastelun lähtökohdat / päästökomponentit 4 Tarkasteltavat

Lisätiedot

Ympäristöministeriön päätös

Ympäristöministeriön päätös Ympäristöministeriön päätös valtioneuvoston päätöksen olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelman, joka on annettu Helsingissä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 23.2.2009 KOM(2009)81 lopullinen 2009/0023 (CNS) C6-0101/09 Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS elatusvelvoitteisiin sovellettavaa lakia koskevan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan

Lisätiedot

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE

KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.1.2016 COM(2016) 21 final KOMISSION KERTOMUS EUROOPAN PARLAMENTILLE JA NEUVOSTOLLE hyväksyttävän pääoman määritelmän asianmukaisuuden tarkastelusta asetuksen (EU) N:o 575/2013

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.10.2014 COM(2014) 653 final 2014/0302 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Romanialle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti

Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti Jätteen rinnakkaispolton vuosiraportti 2016 1 Johdanto Tämä raportti on jätteenpolttoasetuksen 151/2013 26 :n mukainen vuosittain laadittava selvitys Pankakoski Mill Oy:n kartonkitehtaan yhteydessä toimivan

Lisätiedot

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE

-)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VALITUS 1 (5) VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE VALITUS 1 (5) -)t'-. YNPJAoS(ÖiI.fi.14 VAASAN HALLINTO-OIKEUDELLE ASIA Selvitys Metsä Fibre Oy Kemin tehtaan TRS-yhdisteiden keräily - ja käsittelyjärjestelmien tehokkuudesta sekä soodakattilan ja meesauunin

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja 8 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä

Lisätiedot

Suurten polttolaitosten BAT Päätelmien soveltaminen

Suurten polttolaitosten BAT Päätelmien soveltaminen Suurten polttolaitosten BAT 2017 Päätelmien soveltaminen Tekninen ohjeistus Ympäristöministeriön, Energiateollisuuden Ympäristöpoolin ja Metsäteollisuus ry.:n toimeksiannosta, Novox Oy 27.9.2017 rev. 1

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

Polttolaitosten sääntely. Kaukolämpöpäivät Heidi Lettojärvi

Polttolaitosten sääntely. Kaukolämpöpäivät Heidi Lettojärvi Polttolaitosten sääntely Kaukolämpöpäivät 23.- Heidi Lettojärvi Kaikkien polttolaitosten ympäristösääntely uudistumassa LCP-BAT Päätelmät julkaistiin 17.8. Lupien tarkistaminen alkaa Kansallisen soveltamisohjeistuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 29.10.2009 KOM(2009)608 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta Viron tasavallalle ja Slovenian tasavallalle soveltaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I

Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I P7_TA-PROV(2011)0452 Joustojärjestelmän mukaisesti markkinoille saatetut moottorit ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 25. lokakuuta 2011 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016

ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 ÄÄNEVOIMA OY ILMANSUOJELUN VUOSIRAPORTTI 2016 Sisällysluettelo 1. TUOTANTOTIEDOT 2. POLTTOAINETIEDOT 3. SAVUKAASUPÄÄSTÖT 3.1 BIOKATTILA 3.2 S40-KATTILA 3.3 HÖGFORS-KATTILA 4. YKSITTÄISMITTAUKSET 5. YHTEENVETO

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.1.2017 COM(2017) 2 final 2017/0006 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Ranskalle tehdä Sveitsin kanssa sopimus, joka sisältää direktiivin 2006/112/EY

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Euroopan yhteisön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain 6 ja :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

A7-0277/102

A7-0277/102 10.9.2013 A7-0277/102 102 Johdanto-osan 19 a kappale (uusi) (19 a) Olisi varmistettava, että ympäristöraportit todentavilla henkilöillä on pätevyytensä ja kokemuksensa ansiosta tarvittava tekninen asiantuntemus

Lisätiedot

Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus

Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus Uusiutuvan energian direktiivi RED II, tilannekatsaus Jyväskylä 25.9.2017 Kutsuvierastilaisuus biokaasualan toiminnanharjoittajille ja viranomaisille Järjestäjät: Keski-Suomen liitto ja Suomen Biokaasuyhdistys

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. marraskuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0288 (NLE) 14521/1/14 REV 1 SC 163 ECON 944 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle

1993 vp - HE Esityksen mukaan ympäristölle 1993 vp - HE 74 Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kemikaalilain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen

Lisätiedot

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista

asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista EBA/GL/2015/19 19.10.2015 Ohjeet asuntoluottodirektiivin mukaisista luotonvälittäjiä koskevista notifikaatioista 1 1. Noudattamista ja ilmoittamista koskevat velvoitteet Näiden ohjeiden asema 1. Tämä asiakirja

Lisätiedot

KOMISSION ASETUS (EU)

KOMISSION ASETUS (EU) FI FI FI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel, C Luonnos KOMISSION ASETUS (EU) N:o /.. annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], yhteisistä siviili-ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentoturvallisuusviraston perustamisesta

Lisätiedot

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010

Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä. Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy Laskelma lämmityksen päästöistä Loppuraportti 60K30031.02-Q210-001D 27.9.2010 Tausta Tämän selvityksen laskelmilla oli tavoitteena arvioida viimeisimpiä energian kulutustietoja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.11.2015 COM(2015) 552 final 2015/0256 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS Belgian kuningaskunnalle annettavasta luvasta ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta /2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä tammikuuta 2012 30/2012 Valtioneuvoston asetus maksutta jaettavien päästöoikeuksien jakoperusteista päästökauppakaudelle 2013 2020 Annettu Helsingissä

Lisätiedot

Helsinki No YS 232

Helsinki No YS 232 YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Helsinki 20.2.2008 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS 2007 Y 588 111 No YS 232 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 58 :n mukaisesta lupahakemuksesta, joka koskee Helsingin Ruskeasuossa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.1.2013 COM(2013) 15 final 2013/0010 (COD) C7-0021/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Euroopan yhteisöön suuntautuvaa puutavaran tuontia koskevan FLEGTlupajärjestelmän

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ympäristölupa Lupamääräys Päästöt ilmaan LCP-asetus Monipolttoaineyksikkö Olemassa oleva laitos Päästöraja-arvon määritys Laskentakaava Rikkidioksidi

Ympäristölupa Lupamääräys Päästöt ilmaan LCP-asetus Monipolttoaineyksikkö Olemassa oleva laitos Päästöraja-arvon määritys Laskentakaava Rikkidioksidi Vuosikirjanumero KHO:2009:49 Antopäivä 4.6.2009 Taltionumero 1386 Diaarinumero 27/1/08 Ympäristölupa Lupamääräys Päästöt ilmaan LCP-asetus Monipolttoaineyksikkö Olemassa oleva laitos Päästöraja-arvon määritys

Lisätiedot