VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS Luonnos

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS Luonnos"

Transkriptio

1 VALTIONEUVOSTON PÄÄTÖS Luonnos Asia Valtioneuvoston päätös ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetusta polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevasta kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta 2. Asian vireilletulo 3. Hakijat Asia on tullut vireille ympäristöministeriön kirjaamoon saapuneella hakemuksella. Energiateollisuus ry ja Metsäteollisuus ry. 4. Hakemuksen sisältö Energiateollisuus ry ja Metsäteollisuus ry ovat toimittaneet ympäristöministeriön kirjaamoon hakemuksen ympäristönsuojelulain (86/2000) 110 a :n (560/2012) mukaisen kansallisen siirtymäsuunnitelman hyväksymisestä. Hakemuksen kohteena oleva suunnitelma on laadittu väliseksi ajaksi. Hakemuksen tavoitteena on rajoittaa näiden laitosten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten kokonaispäästöjä siten, että vuoden 2019 ja vuoden 2020 aikana päästöt ovat yhtä suuret kuin jos laitoksissa noudatetaan teollisuuden päästöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/75/EU (jäljempänä teollisuuspäästödirektiivi) liitteen V 1 osan mukaisia päästöraja-arvoja. Toiminnanharjoittajien hakemukseen kansallisesta siirtymäsuunnitelmasta kuuluu 73 laitosta, ja se koskee 63 polttolaitoksen osalta rikkidioksidi- ja hiukkaspäästöjä ja 73 polttolaitoksen osalta typenoksidipäästöjä. Hakemuksen liitteeseen sisältyvät laitosten yksityiskohtaiset tiedot, joita ovat ajankohta, jolloin laitokselle on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseksi ja laitosta on laajennettu, laitoksen polttoaineteho, käytetyt polttoaineet, kunkin laitoksen laskennallinen osuus päästöjen enimmäismäärästä vuonna 2016 ja 2019 sekä laskennassa käytetyt päästörajaarvot. Hakemuksen liitteessä on myös esitetty jokaisen polttolaitoksen alustavat päästöjen vähennystoimet, jotka laitoksissa on toteutettava teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 1 osan mukaisten päästöraja-arvojen noudattamiseksi viimeistään alkaen.

2 2 Hakemuksessa on esitetty kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidin (SO 2 ), typenoksidien (NOx) ja hiukkasten päästöjen enimmäismäärät ilmaistuna tonneina vuodessa (t/a) vuosina ja vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla seuraavasti: SO NO x Hiukkaset Hakemuksen liitteisiin 1 ja 2 sisältyvät tiedot vuotta 2016 ja vuotta 2019 koskevista laitosten laskennallisista osuuksista ja päästöjen enimmäismääristä. 5. Hakemuksen käsittely Ympäristöministeriö pyysi luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi lausunnot keskeisiltä viranomaisilta sekä kansalaisjärjestöiltä. Hakemus oli nähtävillä siihen kuuluvien laitosten sijaintikuntien ja vaikutusalueen kuntien ilmoitustauluilla ja samalla varattiin mahdollisuus mielipiteiden esittämiseen niille, joiden etua asia koskee. Lausuntoja saatiin xx. Mielipiteitä tai muistutuksia jätettiin xx. Ympäristöministeriö järjesti kuulemistilaisuuden kansallisen siirtymäsuunnitelman valmistelusta ja luonnoksesta valtioneuvoston päätökseksi. Kuulemistilaisuudessa oli mahdollisuus esittää mielipiteitä asiasta. Myös kirjallisia mielipiteitä oli mahdollista toimittaa saakka. Toiminnanharjoittajille varattiin tilaisuus vastineen antamiseen lausunnoissa ja kuulemistilaisuudessa esiin tulleista seikoista. [Ehdotukseen mahdollisten mielipiteiden, lausuntojen ja vastineen perusteella tehdyt muokkaukset] 6. Päätös Valtioneuvosto hyväksyy ympäristönsuojelulain 110 a :ssä tarkoitetun polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia koskevan kansallisen siirtymäsuunnitelman ajalle Päätöksen sisältö 7.1 Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvat laitokset Kansallinen siirtymäsuunnitelma koskee päätöksen [liitteessä x] lueteltuja laitoksia. Liitteeseen sisältyy myös merkitykselliset tiedot laitosten toiminnallisista piirteistä.

3 3 7.2 Päästöjen enimmäismäärät Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen enimmäismäärien on ympäristönsuojelulain 110 a :n mukaan vähennyttävä lineaarisesti vuodesta 2016 vuoteen Edellytyksenä on, että päästöt ovat vuoden 2019 ja vuoden 2020 aikana yhtä suuret kuin jos näissä laitoksissa noudatettaisiin teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 1 osan mukaisia päästöraja-arvoja. Polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta annetun valtioneuvoston asetuksen (1017/ 2002, jäljempänä LCP- asetus) 12 b :n (574/2012) mukaan laitosten vuosittainen päästöjen enimmäismäärä lasketaan laitoksen polttoainetehon mukaan siten teollisuuspäästödirektiivin 41 artiklan ensimmäisen kohdan b alakohdan nojalla annetuissa Euroopan komission täytäntöönpanosäännöissä K(2012)612, jäljempänä komission täytäntöönpanopäätös) on tarkemmin määrätty. Päästöjen enimmäismäärät lasketaan ottaen huomioon oletettu käyntiaika ja käytettävä polttoaine, jotka lasketaan vuosien keskiarvona vuotuisen käyntiajan ja käytetyn polttoaineen perusteella. Päästöjen enimmäismäärä on yksittäisten laitosten laskennallisten päästöjen summa. Vuoden 2016 päästöjen enimmäismäärä lasketaan tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjen rajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY liitteiden III VII mukaisilla päästöraja-arvoilla. Turvetta ja biomassaa polttoaineena käyttävien laitosten rikkidioksidipäästöjen vuoden 2016 päästöjen enimmäismäärän laskennassa käytetään LCP-asetuksen liitteessä 1 ja 2 määrättyjä turvetta ja biomassaa polttavien laitosten rikkidioksidipäästöraja-arvoja. Laskettaessa kiinteää polttoainetta käyttävän, polttoaineteholtaan yli 500 megawatin polttolaitoksen, jonka toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa jälkeen, osuutta typenoksidipäästöjen enimmäismäärästä, käytetään typenoksidipäästöjen rajaarvoa 200 mg/m 3 (n) typpidioksidiksi laskettuna. Vuosien 2019 ja 2020 päästöjen enimmäismäärät lasketaan teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 1 osan päästöraja-arvojen mukaisesti. Vuosien 2017 ja 2018 päästöjen enimmäismäärät vahvistetaan vähentämällä päästöjä lineaarisesti vuoden 2016 ja 2019 välillä. Vuoden 2017 enimmäispäästö saadaan vähentämällä vuoden 2016 päästöjen määrästä kolmasosa vuosien 2016 ja 2019 päästöjen [määrien] erotuksesta. Vuoden 2018 päästöjen enimmäismäärä saadaan vähentämällä vuoden 2016 päästöjen määrästä kaksi kolmasosaa vuosien 2016 ja 2019 päästöjen [määrien] erotuksesta. Vuoden 2020 päästöjen enimmäismäärä on puolet vuoden 2019 päästöjen määrästä. Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvien laitosten rikkidioksidin (SO 2 ), typenoksidien (NOx) ja hiukkasten päästöjen enimmäismäärä ilmaistuna tonneina vuodessa (t/a) saa olla vuosina ja vuoden 2020 ensimmäisellä puoliskolla:..

4 4 7.3 Toimet päästöjen vähentämiseksi Suunnitelmaan kuuluvien laitosten toiminnanharjoittajien on toteutettava riittävät toimet suunnitelmakauden aikana sen varmistamiseksi, että laitoksissa noudatetaan alkaen teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 1 osan rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvoja. Tämän päätöksen [liite x] sisältää toiminnanharjoittajien toimittamat alustavat tiedot suunnitelmakauden aikana toteutettavista päästöjen vähentämistoimista kussakin suunnitelmaan kuuluvassa polttolaitoksessa. Edellä mainittujen tietojen täsmentämiseksi hakijoiden on ympäristönsuojelulain 110 d :n 1 momentin mukaisesti toimitettava yksityiskohtaiset tiedot suunnitelman toteuttamiseksi tarvittavista toimista kussakin laitoksessa ympäristöministeriöön viimeistään sen arvioimiseksi, että päätöksessä asetetut rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen enimmäismäärät päätöksen voimassaoloajalta eivät ylity ja että laitokset noudattavat teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 1 osan mukaisia päästöraja-arvoja alkaen. 7.4 Suunnitelmakauden aikana noudatettavat päästöraja-arvot Suunnitelmaan kuuluvat laitokset vapautetaan ympäristönsuojelulain 110 a :n 2 momentinnojalla päätöksen voimassaoloajaksi teollisuuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V mukaisten rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvojen noudattamisesta. Laitosten on viimeistään alkaen noudatettava ympäristöluvassa asetettuja teollisuuspäästödirektiiviin perustuvia lupamääräyksiä päästöjen rajoittamiseksi tai vähintään teollisuuspäästödirektiivin liitteen V 1 osan mukaisia päästörajaarvoja. Suunnitelmaan kuuluvien laitosten ympäristöluvassa on ympäristönsuojelulain 110 c :n nojalla määrättävä päätöksen voimassaolon ajan noudatettavat rikkidioksidin, typenoksidien ja hiukkasten päästöraja-arvot. Laitosten päästöraja-arvojen on LCP- asetuksen 12 a :n mukaisesti päätöksen voimassaolon ajan perustuttava voimassa oleviin LCP-asetuksen 6 tai 8 :n taikka 10 :n 1 ja 2 momentin mukaisiin tai ympäristönsuojelulain 51 :n nojalla asetettuihin päästöraja-arvoihin. Kiinteää polttoainetta käyttävässä, polttoaineteholtaan yli 500 megawatin polttolaitoksessa, jonka toiminnan aloittamiseksi on myönnetty lupa jälkeen, on noudatettava typenoksidipäästöjen raja-arvoa 200 mg/m 3 (n) typpidioksidiksi laskettuna. Laitoksen luvassa voidaan asettaa näitä päästöraja-arvoja ankarammat päästöraja-arvot, jos se on tarpeen luvan myöntämisen edellytysten täyttymiseksi tai valtioneuvoston asetuksella annettujen ympäristön laatuvaatimusten turvaamiseksi. Jos kyse on ympäristönsuojelulain 110 b :n 2 momentissa tarkoitetusta polttolaitoksesta, joka koostuu kahdesta tai useammasta yksiköstä, polttolaitoksen polttoaineteho on vahvistettava laitoksen ympäristöluvassa ja tällaiselle polttolaitokselle on määrättävä päästöraja-arvot.

5 5 7.5 Tietojen toimittaminen Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvan polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on ympäristönsuojelulain 110 e :n 1 momentin mukaisesti toimitettava vuosittain helmikuun loppuun mennessä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot polttolaitoksen toiminnasta ja päästöistä. Toiminnanharjoittajan on lisäksi ympäristönsuojelulain 81 :n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ilmoitettava välittömästi valvontaviranomaiselle laitoksen toiminnan olennaisesta muutoksesta, jolla saattaa olla vaikutusta päätöksen päästöjen enimmäismäärien noudattamiseen. 7.6 Ympäristöluvan tarkistaminen Suunnitelmaan kuuluvien laitosten ympäristöluvat on tarkistettava. Tarkistaminen voi ympäristönsuojelulain 110 c :n 2 momentin mukaisesti koskea vain tämän päätöksen kohdassa 7.4 tarkoitettuja seikkoja, jollei ympäristönsuojelulain 28 :n 3 momentista muuta johdu. Kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan kuuluvan polttolaitoksen toiminnanharjoittajan on jätettävä hakemus lupaviranomaiselle laitoksen kyseisten lupamääräysten tarkistamiseksi viimeistään Päätöksen perustelut Ympäristönsuojelulain 110 b :n mukaan valtioneuvoston päätös voi koskea sellaisia teollisuuspäästödirektiivin 28 artiklassa tarkoitettuja polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitoksia, joille on myönnetty lupa toiminnan aloittamiseksi ennen sekä laitoksia, joiden ympäristölupahakemus oli kuulutettu ennen mainittua päivää ja joiden toiminta alkoi viimeistään Jos kahden tai useamman polttoaineteholtaan vähintään 15 megawatin kattilan tai kaasuturbiinin savukaasut poistetaan yhteisen yhdestä tai useammasta savuhormista koostuvan savupiipun kautta, tällaisten yksiköiden yhdistelmää pidetään yhtenä polttolaitoksena ja niiden polttoainetehot lasketaan yhteen määritettäessä edellä tarkoitettua polttolaitosta. Valtioneuvoston päätös voi koskea vain tällaista polttolaitosta kokonaisuudessaan. Valtioneuvoston päätös ei voi koskea laitoksia, joihin sovelletaan teollisuuspäästödirektiivin 33 tai 35 artiklaa taikka tiettyjen suurista polttolaitoksista ilmaan joutuvien epäpuhtauspäästöjenrajoittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/80/EY (jäljempänä LCP-direktiivi) 4 artiklan 4 kohtaa, eikä laitoksia, jotka sijaitsevat jalostamoissa ja jotka käyttävät omaan kulutukseensa jalostamisjäännösten kaasutuksesta saatuja lämpöarvoltaan vähäisiä kaasuja tai raakaöljyn jalostamisesta saatuja tislaus- ja konversiojäännöksiä yksin tai yhdessä muiden polttoaineiden kanssa. Hakemuksen liitteen 1 mukaan kansalliseen siirtymäsuunnitelmaan tarkoitetut polttolaitokset ovat kaikki saaneet luvan toiminnan aloittamiseksi ennen Kahta polttolaitosta on laajennettu vähintään 50 megawatilla vuoden 2002 jälkeen, ja ne on

6 6 myös otettu käyttöön ennen Hakemuksen polttolaitoksista 32 on sellaista polttolaitosta, jossa laitos koostuu kahdesta tai useammasta yksiköstä, joiden savukaasut johdetaan yhteiseen piippuun. Suunnitelmaan ei kuulu yhtään sellaista polttolaitosta tai sen osana toimivaa yksikköä, jonka toiminnanharjoittaja on LCP-direktiivin 4 artiklan kohta 4 mukaisesti sitoutunut käyttämään laitosta enintään tuntia välisenä aikana. Hakemus kansalliseksi siirtymäsuunnitelmaksi on laadittu komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. Se sisältää LCP-asetuksen 12 :n 2 momentissa ja komission täytäntöönpanopäätöksessä edellytetyt tiedot kustakin suunnitelmaan tarkoitetusta laitoksesta sekä päästöjen enimmäismäärän laskemiseksi tarvittavat lähtötiedot (hakemuksen liitteet 1 ja 2). Hakemukseen sisältyvät päästöjen enimmäismäärät on laskettu valtioneuvoston asetuksen 12 b :n ja komission täytäntöönpanopäätöksen mukaisesti. 9. Päätöksen noudattamisen valvonta Ympäristöministeriö seuraa vuosittain päästöjen enimmäismäärien toteutumista. Suomen ympäristökeskus laatii ympäristöministeriölle yhteenvedon toiminnanharjoittajien vuosittain toimittamien tietojen perusteella. Jos ympäristöministeriö yhteenvedon perusteella toteaa, että päästöjen enimmäismäärät ylittyvät tai ovat vaarassa ylittyä, se pyytää asiasta selvityksen hakijoilta. Ympäristöministeriö voi ympäristönsuojelulain 110 f :n mukaan muuttaa valtioneuvoston päätöstä ympäristöministeriön, valvontaviranomaisen taikka toiminnanharjoittajien aloitteesta, jos päätöksessä tarkoitettu laitos poistetaan käytöstä, se ei enää täytä suunnitelmaan kuuluville laitoksille ympäristönsuojelulain 110 b :ssä asetettuja edellytyksiä tai laitoksen toiminnassa tapahtuu olennainen muutos taikka jos päätökseen sisältyviä tietoja on muutoin tarkistettava. Ympäristöministeriö voi myös tehdä valtioneuvostolle esityksen valtioneuvoston päätöksen muuttamisesta tai peruuttamisesta, jos se edellä mainitun selvityksen perusteella toteaa, että päätöksen mukaisia päästöjen enimmäismääriä ei noudateta. Valtioneuvosto voi ympäristöministeriön esityksestä päättää suunnitelman muuttamisesta taikka suunnitelmaa koskevan päätöksen peruuttamisesta ja määräajasta, jonka kuluessa suunnitelmaan kuuluvien laitosten on noudatettava teollisuuspäästödirektiivin III luvun ja liitteen V mukaisia päästöjen raja-arvoja. 10. Kansallista siirtymäsuunnitelmaa koskevien tietojen toimittaminen komissiolle Ympäristöministeriö toimittaa valtioneuvoston päätöksen Euroopan komissiolle viimeistään Komissio arvioi 12 kuukauden kuluessa valtioneuvoston päätöksen vastaanottamisesta, täyttääkö sen kohteena oleva kansallinen siirtymäsuunnitelma teollisuuspäästödirektiivissä asetetut vaatimukset. Jos komissio ei ole tänä aikana esittänyt vastaväitteitä, suunnitelma katsotaan tulleen hyväksytyksi. Jos komissio katsoo, ettei suunnitelma ole komission täytäntöönpanopäätöksen mukainen, se ilmoittaa, ettei suunnitelmaa voida hy-

7 7 väksyä. Siinä tapauksessa päätöstä on muutettava ja ympäristöministeriön on toimitettava muutettu suunnitelma komissiolle, joka arvioi muutetun suunnitelman hyväksyttävyyden kuudessa kuukaudessa. Ympäristöministeriö toimittaa vuosittain joulukuun loppuun mennessä komissiolle teollisuuspäästödirektiivin 72 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot polttolaitoksen toiminnasta ja päästöistä edellisen vuoden osalta. Ympäristöministeriö ilmoittaa komissiolle myös suunnitelman mahdollisista muutoksista. 11. Sovelletut oikeussäännökset Ympäristönsuojelulaki (86/2000) 110 a 110 f (560/2012) Valtioneuvoston asetus polttoaineteholtaan vähintään 50 megawatin polttolaitosten ja kaasuturbiinien rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamisesta (1017/2002) 12, 12 a ja 12 b (574/2012). 12. Päätöksen tiedoksiantaminen Saantitodistuksella: Energiateollisuus ry PL Helsinki Metsäteollisuus ry PL Helsinki Päätöksestä tiedotetaan yleistiedoksiantona ilmoittamalla päätösasiakirjan nähtäville asettamisesta virallisessa lehdessä ja päätöksen kohteena olevien laitosten sijaintikuntien ilmoitustaululla. Päätös on nähtävillä myös ympäristöministeriön internet-sivulla ( Ympäristöministeriö tiedottaa tämän päätöksen tiedoksi saaville tahoille Euroopan komission kannanoton päätökseen. 13. Aiemmin annetun valtioneuvoston päätöksen kumoaminen Tällä päätöksellä kumotaan valtioneuvoston tekemä päätös olemassa olevien suurten polttolaitosten rikkidioksidi-, typenoksidi- ja hiukkaspäästöjen rajoittamista koskevasta suunnitelmasta.

8 8 14. Muutoksenhaku Tästä päätöksestä saa valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle. Valitus voidaan tehdä sillä perusteella, että päätös on lainvastainen. Valituskirjelmä on toimitettava korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta, yhteystiedot ja valituksen kohteena oleva päätös, päätökseen haettava muutos ja haettavan muutoksen perusteet. Valitusosoitus on päätöksen liitteenä. Helsingissä päivänä joulukuuta 2012 Ympäristöministeri Neuvotteleva virkamies Asiassa lisätietoja antaa neuvotteleva virkamies (sähköposti:, p.) Tiedoksi Aluehallintovirastot Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Suunnitelmaan kuuluvien laitosten sijaintikunnat ja vaikutusalueen kunnat Suomen ympäristökeskus Liitteet Toiminnanharjoittajien hakemukseen sisältyvät liitteet: Liitteet 1 ja 2: TNP_hakemus (laitostiedot, alustavat päästöjenvähennystoimet, vuosien 2016 ja 2019 laitoskohtaiset päästöosuudet sekä päästöjen enimmäismäärä) Liite 3: TNP_hakemus_ kattilaluettelo Liite 4: TNP_hakemus_laskentakuvaus Valitusosoitus

9 9 V A L I T U S O S O I T U S Valitusviranomainen Tähän päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella. Valitusaika Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tahi arkilauantai, saa valituksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Päätöksen tiedoksisaanti: postitse kirjeellä toimitettu päätös katsotaan tiedoksisaaduksi seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Viranomaiselle päätöksen katsotaan tulleen tiedoksi kirjeen saapumispäivänä postitse saantitodistusta vastaan toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa saantitodistus haastetiedoksiantona toimitetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksiantotodistus vastaanottajalle tai tämän edustajalle henkilökohtaisesti luovutetun päätöksen tiedoksisaantipäivän osoittaa vastaanottamisesta laadittu tiedoksiantotodistus milloin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksisaaduksi kolmantena (3) päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä yleistiedoksiannossa tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä päätöksen nähtäville asettamista koskevan ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä. Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa päätös, johon haetaan muutosta miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmän liitteet Valituskirjelmään on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä tiedoksianto- tai saantitodistus tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai julkinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja. Valituskirjelmän toimittaminen perille Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän voi toimittaa henkilökohtaisesti tai valtuutetun asiamiehen välityksellä. Omalla vastuulla valituskirjelmän voi lähettää myös postitse, lähetin välityksellä, telekopiona tai sähköpostina. Valituskirjelmä on toimitettava niin ajoissa, että se ehtii perille viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen kor-

10 10 keimman hallinto-oikeuden aukioloajan päättymistä. Korkeimman hallinto-oikeuden kirjaamon aukioloaika on kello Suljetussa laitoksessa oleva henkilö voi antaa valituskirjelmän valitusajan kuluessa myös laitoksen johtajalle. Valituskirjelmän toimittamisesta telekopiona tai sähköpostina säädetään tarkemmin sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003). Korkeimman hallinto-oikeuden yhteystiedot Unioninkatu 16, Helsinki PL 180 puhelinvaihde puhelin kirjaamo, asiakaspalvelu telefax Oikeudenkäyntimaksu Muutoksenhakijalta peritään korkeimmassa hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 226 euroa (Laki tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta 1213/2010). Laissa tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista (701/1993, muutos 452/2011) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.