SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA 31.10.2006"

Transkriptio

1 LAUSUNTO (8) Työympäristön kehittäminen SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA Työterveyslaitos, Neulaniementie 4, PL 93, Kuopio puh , faksi , sähköposti:

2 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 Miihkinen/Rautiala Suonenjoen kaupunki Tekninen osasto Kiinteistöpäällikkö PL Suonenjoki SISÄILMASTOSELVITYS SUONENJOEN KAUPUNGINTALOLLA Yleistä Tutkimusten kohteena oli Suonenjoen kaupungintalo osoitteessa Herralantie 6, Suonenjoki. Tutkimukset olivat jatkoa arviointikatselmukselle, joka tehtiin kaupungintalolla Tutkimukset tilasi kiinteistöpäällikkö Kari Hiltunen. Näytteitä ottivat Arja Miihkinen ja Sirpa Rautiala Työterveyslaitokselta sekä Martti Pääkkönen Suonenjoen kaupungilta. Tutkimukset tehtiin Itä Suomen työsuojelupiirin aloitteesta. Tutkimusten tarkoituksena oli selvittää kaupungintalon ja ulkoseinärakenteiden mikrobivaurioiden laajuutta ja saada varmuus lattiamateriaalin mahdollisesta hajoamisesta. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää polykloorattujen bifenyyli yhdisteiden lähde sisäilmaan. 2. Tietoja tutkittavista tiloista 2.1 Perustiedot Tiedot rakennuksesta on saatu taustatietolomakkeesta ja haastattelemalla arviointikatselmuksessa paikalla olleita henkilöitä. Rakennuksen taustatiedot: Rakennusvuosi 1971 Kerrosala 1780 m 2 Kerroslukumäärä maanpäällistä kerrosta Tutkittavien tilojen sijainti koko rakennus Työntekijämäärä noin 40 Runkotyyppi pilari palkki runko Ulkoverhoustyyppi tiili ja puu Eristysmateriaali mineraalivilla Perustamistapa osittain maan alla Kattomuoto ja yläpohja tasakatto, tuulettumaton Vesikate bitumikermi ja singeli Ikkunatyyppi Ilmanvaihtotapa 2 lasinen koneellinen tulo ja poistoilmanvaihto, puhdistus ja säätö vuonna Tutkimuskohteessa aikaisemmin tehdyt selvitykset Työterveyslaitoksen sisäilmastoselvitys Suonenjoen kaupungintalon hallintotoimistossa (Työterveyslaitoksen lausunto 1806 "Sisäilmastoselvitys Suonenjoen kaupungintalolla 4. ja ") Työterveyslaitoksen arviointikatselmus Suonenjoen kaupungintalolla (Työterveyslaitoksen lausunto TY "Arviointikatselmus Suonenjoen kaupungintalolla )

3 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 3. Havainnot Rakennuksen ssa sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen välisessä betonipintaisessa palkissa on jälkiä poikkeavasta kosteudesta (kuva 1). Muurattujen tiiliseinien saumoissa on kalkkikertymiä, jotka ovat osoitus ylimääräisestä kosteudesta rakenteessa. Lisäksi tiiliseinän muurausten jälkisaumaukset ovat rapautuneet. Rakennuksen ikkunat ovat huonokuntoiset. Kuva 1. Kaupungintalon ulkopuolelta havainnoituja merkkejä kosteudesta.

4 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 4. Näytteenottopaikat ja tutkimusmenetelmät Näytteenottopaikat ja otetut näytteet on esitetty taulukossa 1. Tarkemmat menetelmäkuvaukset on esitetty liitteissä 1 4. Taulukko 1. Näytteenottopaikat ja niistä otetut näytteet. Näytteenottopaikka Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 1 (VOC) Polyklooratut bifenyylit 2 (PCB) Mikrobit 3 Kammionäyte Sisäilmanäyte Pyyhintänäyte Materiaalinäyte Kivivilla Kellarikerros nuorisotila x x kopiointitila x x 1. kerros Anu Helinin entinen x ulkoseinä, uretaani Arja Juntusen ulkoseinä, maalattu asbestisementtilevy Sosiaalitoimisto Marjatta Hassisen ulkoseinä, Entinen Mattilan ulkoseinä, sos.toimisto, 1. vasemmalla Päivähoito Hilkka Koposen ulkoseinä, Jaakko Roiton Ulla Merran ulkoseinä palkanlaskenta ATK keskus ulkoseinä, Puhelinvaihde Aula 2. kerros Tekninen johtaja Turkin ulkoseinä Suunniteluinsinööri Hälisen ulkoseinä Kartanpiirtäjä Rossin ulkoseinä Kiinteistörekisterin hoitaja ulkoseinä Jalkasen Rakennustarkastaja Pirisen ulkoseinä Valtuuston vaatetila ulkoseinä Lautakuntien kokous 213 ulkoseinä Kaupunginhallituksen istuntosali ulkoseinä 212 Valtuustosali 210 ulkoseinä 1 haihtuvat orgaaniset yhdisteet kerättiin Tenax TA adsorbenttia sisältäviin putkiin, näytteet analysoitiin termodesorptiolla ja kaasukromatografialla käyttäen yhdisteiden tunnistamiseen massaselektiivistä detektoria 2 PCB näytteet otettiin pyyhkimällä tutkittava pinta etanolilla kostutetulla pumpulilla, näytteet analysoitiin kaasukromatokrafisesti. 3 materiaalinäytteet kerättiin puhtailla välineillä muovipussiin ja mikrobit analysoitiin kasvatusmenetelmällä

5 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 5. Tavoite ja ohjearvot 5.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Sisäilman haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonaispitoisuudelle (TVOC) on esitetty Sisäilmayhdistyksen Sisäilmastoluokitus 2000:ssa tavoitearvot, jotka eivät ole terveysperusteisia. On huomioitava, että sisäilmastoluokituksen pääasiallisena ja ensisijaisena tarkoituksena on olla apuvälineenä asetettaessa tavanomaisia työ ja asuintiloja koskevia sisäilmastotavoitteita uudisrakennuksille suunnitteluvaiheessa. Luokitus on kolmitasoinen. Laatuluokat ovat S1 (TVOC max. 200 µg/m³), S2 (TVOC max. 300 µg/m³), ja S3 (TVOC max. 600 µg/m³). S1 luokka vastaa noin 90 %:n tyytyväisten osuutta käyttäjistä eli tilan sisäilma on erittäin hyvä. Luokka S3 vastaa säännösten mukaista vähimmäistasoa. Materiaalinäytteestä vapautuvien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuuksia ei kuitenkaan voi verrata näihin tavoitearvoihin eikä materiaalien päästöluokituksiin (M luokat). 5.2 Polyklooratut bifenyylit PCB toimikunnan mietinnön (Komiteamietintö 1983:47. Valtioneuvoston painatuskeskus, Helsinki, 188 s. ISBN ) mukaan työtilan pinnat ovat riittävän puhtaat, kun PCB pitoisuus pinnoilla on alle 100 µg/m Mikrobit Työympäristön bakteeri ja sieni itiöpitoisuuksille ei ole olemassa terveysperusteisia raja arvoja, joten mikrobituloksia on tulkittava työpaikkakohtaisesti. 6. Olosuhteet mittausten aikana Näytteenoton aikana tiloissa tehtiin normaalia toimistotyötä. 7. Tulokset ja niiden tarkastelu Yhteenveto analyysituloksista on esitetty taulukossa 2. Tarkemmat analyysivastaukset löytyvät liitteistä 1 4.

6 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 Taulukko 2. Yhteenveto analyysituloksista. Näytteenottopaikka Haihtuvat orgaaniset yhdisteet 1 Kellarikerros nuorisotila viittaa lattiamateriaalin hajoamiseen kopiointitila näyte sisälsi PCB:tä, viittaa kosteus ja mikrobivaurioon 1. kerros Anu Helinin entinen (VOC) Polyklooratut bifenyylit 2 (PCB) Mikrobit 3 Kammionäyte Sisäilmanäyte Pyyhintänäyte Ulkoseinä Sokkeli näyte sisälsi PCB:tä, viittaa kosteus ja mikrobivaurioon näyte sisälsi PCB:tä näyte sisälsi PCB:tä, viittaa kosteus ja mikrobivaurioon näyte sisälsi PCB:tä Arja Juntusen näyte sisälsi PCB:tä Sosiaalitoimisto Marjatta Hassisen Entinen Mattilan sos.toimisto, 1. vasemmalla Päivähoito Hilkka Koposen heikko viite heikko viite vahva viite heikko viite Jaakko Roiton Ulla Merran palkanlaskenta vahva viite ATK keskus Puhelinvaihde Aula 2. kerros Tekninen johtaja Turkin Suunniteluinsinööri Hälisen Kartanpiirtäjä Rossin Kiinteistörekisterin hoitaja Jalkasen Rakennustarkastaja Pirisen viittaa vaurioon Valtuuston vaatetila vahva viite Lautakuntien kokous 213 Kaupunginhallituksen istuntosali 212 Valtuustosali 210 takaseinä Valtuustosali 210 heikko viite

7 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 sivuseinä Valtuustosali 210 etuseinä 7.1 Haihtuvat orgaaniset yhdisteet Suunnattujen ilmanäytteiden (kammionäytteet) VOC pitoisuuksille ei ole olemassa virallisia viitearvoja, mutta Suonenjoen kaupungintalolta otettujen näytteiden VOC pitoisuudet olivat tavanomaista VOC pitoisuutta suurempia verrattuna Työterveyslaitoksella vastaavalla menetelmällä tutkittuihin näytteisiin. Kellarikerroksen nuorisotilan PVC lattiassa esiintyi pääkomponenttina 2 etyyli 1 heksanolia, jonka osuus TVOC pitoisuudesta oli 55 %. Muovimatoissa pehmittimenä käytetyt ftalaatit hajoavat alkalisen kosteuden vaikutuksesta muodostaen 1 butanolia ja 2 etyyli 1 heksanolia, mikä viittaa lattiamateriaalin hajoamisprosessiin ja siten vaurioitumiseen. Toisaalta pieninä pitoisuuksina näitä yhdisteitä voi esiintyä normaalistikin liimoissa ja tasoitteissa. Kellarikerroksen lattiarakenteesta löytyi myös monenlaisia MVOC yhdisteitä, jotka saattavat viitata lattian kosteus ja/tai mikrobivaurioon. Näistä MVOCyhdisteistä 2 heptanonia ja 2 pentanonia esiintyi myös kopiointitilan sisäilmassa. Sisäilmasta otetuista VOC näytteistä löytyi polykloorattuja bifenyylejä (PCB) kellarikerroksesta ja 1. kerroksessa Anu Helinin esta (suunnattu ilmanäyte). Näitä yhdisteitä ei tulisi esiintyä sisäilmassa, sillä ne ovat todennäköisesti syöpävaarallisia ja saattavat aiheuttaa haittaa lisääntymisterveydelle. Lisäksi kellarikerroksen kopiointitilan sisäilmassa esiintyi MVOC yhdisteitä, jotka voivat viitata rakenteiden kosteus ja/tai mikrobivaurioon. Muutoin sisäilmanäytteiden TVOCpitoisuudet olivat Sisäilmastoluokituksen tavoitearvoihin verrattuna erittäin pieniä. 7.2 Polyklooratut bifenyylit Helinin ja Juntusen iden ulkoseinistä otetuissa pyyhintänäytteissä esiintyi PCB:tä. 7.3 Mikrobit Ensimmäisestä kerroksesta otetuissa näytteissä esiintyi viitteitä mikrobi sosiaalitoimiston ja palkanlaskennan sokkeleista otetuissa materiaalinäytteissä. Lisäksi päivähoidon tiloista, Hilkka Koposen työen ulkoseinästä, otetussa kivivillanäytteessä esiintyi heikko viite mikrobi. Toisessa kerroksessa viitteitä mikrobi esiintyi rakennustarkastaja Pirisen työesta, valtuuston vaatetilasta ja valtuustosalin sivuseinästä otetuissa materiaalinäytteissä. 8. Johtopäätökset Kellarikerroksen nuorisotilan lattiapinnoitemateriaalit hajoavat kemiallisesti. Ulkoseinän sisäpuolinen maalattu asbestisementtilevy ja uretaani ovat PCB lähde sisäilmaan ensimmäisessä kerroksessa. VOC näytteiden perusteella rakennuksessa esiintyy myös muita PCBlähteitä. Lähteenä saattaa olla käytetty maali. Mikrobivaurioita esiintyy eri puolilla rakennusta ulkoseinissä ja ssa.

8 TYÖTERVEYSLAITOS LAUSUNTO /8 9. Suositukset Suositamme poistamaan kaikki PVC pinnoitteet liima ja tasoitekerroksineen puhtaalle betonille ja korvaamaan ne uusilla materiaaleilla. Lisäksi suositamme poistamaan koko rakennuksesta päätyseinien tiiliverhoukset ja eristemateriaalit, uusimaan ikkunat ja purkamaan ikkunan alla olevat PCB lähteenä toimivat rakenneosat. Mikrobivaurioituneet n eristeet suositamme vaihtamaan. Suositamme selvittämään myös kellarikerroksen PCB lähteet. Marjut Reiman Tiimipäällikkö Bioaerosolit ja sisäilma tiimi Arja Miihkinen Laboratorioinsinööri Bioaerosolit ja sisäilma tiimi Liitteet 1. VOC ja MVOC analyysit ilmanäytteistä, tilaus VOC ja MVOC analyysit suunnatuista ilmanäytteistä, tilaus PCB analyysivastaus Mikrobianalyysivastaus MS Jakelu työnantajan edustaja/työsuojelupäällikkö työntekijäin edustaja/työsuojeluvaltuutettu työterveyshuolto/ lääkäri, terveydenhoitaja

SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4

SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY, PERHEPALVELUKESKUS, PIHLAJAVEDENTIE 4 LAUSUNTO TY04-2008-54580 1 (15) Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Rakennusmestari Viljo Alapuranen Keskussairaalantie 6 57120 Savonlinna 15.12.2008 SISÄILMASTOSELVITYS 12.11.2008 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014

Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 10.10.2014 Luumäen kunta, tekninen osasto Seppo Ukkola Linnalantie 33 54500 TAAVETTI Sisäilmastoselvitys Kirkonkylän koulu Luumäki 22.1.2014, 27.8.2014 Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370

Lisätiedot

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski

HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski Kaupunginhallitus 20.1.2014 oheismater. asianro 3 (1/55) Kaupunginhallitus 17.2.2014 liite nro 11 (1/55) Kaupunginvaltuusto 17.2.2014 liite nro 1 (1/55) HISKINMÄEN KOULU Mannilantie 4 Äänekoski KUNTO-

Lisätiedot

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos

Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Kiinteistöjen käytönohjaus Sisäilmatutkimukset Lapuan virastotalo Etelä-Pohjanmaan poliisilaitos Lassilantie 12, Lapua Senaatti-kiinteistöt Lausunto 15.3.2010 LAUSUNTO 2 (14) 15.3.2010 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl.

Työterveyslaitos Asiakasratkaisut Arinatie 3 A, 00370 Helsmko puh. 030 4 741, fakso 09 506!08 7 Y tunnus 0 220266 9, wwvd tl. ~ yöterveyslai tos LAUSUNTO AR23-24-25549 9.6.24 Sipoon kunta Tekniikka- ja ympäristöosasto/toimitilat Rainer L~ngsjö Iso Kylätie 8, PL 7 43 Sipoo Sisä ilmastoselvitys Talman koulu.3., 24.-25.4.24 Asiakasratkaisut

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa

VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa RAPORTTI 1 (5) ISS Proko Oy 22.11.2011 VANTAAN KAUPUNKI Tilakeskus, Hankepalvelut, Rakennuttaminen, Rakennesuunnittelu rak.suunn.ins. Jouni Räsänen Kielotie 13 01300 Vantaa SISÄILMAN LAATUUN VAIKUTTAVIEN

Lisätiedot

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä

PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS. KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä PISTOKOELUONTOINEN RAKENNESELVITYS JA HAITTA AINETUTKIMUS KANGAS, PK2, VANHEMPI OSA Kympinkatu 3 40100 Jyväskylä 15.5.2011 Rakenneselvitys ja haittaainetutkimus Kangas, PK2 2(12) 15.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss..

i (sienet) ja mukaisesti inkuboitiinn mikrobilähteeseen. talviaikana. Sisäilman toimistotiloissa 13.01.12 1 (7) ISS Proko Oy 0205 1555 www.iss.. Analyysivastaus n:o 103312OT, ilma- ja pintasivelynäytteet 13.01.12 1 (7) Tilaaja: ISSS Proko Oy, Tampere Tutkimuskohde: Itä-Hakkilan päiväkoti Näytteenottaja: Tuomo Laitinen Näytteenottopäivä: 27.12.2011

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA

TUTKIMUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILMASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS METSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄMEENLINNA TUTKIUSRAPORTTI 18.5.2015 SISÄILASTON JA RAKENTEIDEN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIUS ETSOLA KORKEAKOULUNKATU 6, HÄEENLINNA Yhteenveto ja toimenpide-ehdotukset Koulurakennus etsola on rakennettu vuonna 1972

Lisätiedot

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT

3. OLOSUHTEET, KÄYTETYT MENETELMÄT JA NÄYTTEENOTTOPAIKAT Vantaan kaupunki Sisäilmatutkimus 4.04.2012 1. Toimeksianto Tutkimuskohde: 01200 Vantaa Tutkimusajankohta: 24.02.2012 Tilaaja: Rakennesuunnittelijainsinööri Jouni Räsänen Vastuuhenkilö: Jouko Arvola, ISS

Lisätiedot

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat

Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Sastamalan Tukipalvelu Oy:n toimitilat Keikustie 3, 32740 Sastamala Sisäilmasto ja kosteustekninen kuntotutkimus 10.6.2014 Työnro 31 7088.10 Ins. Saija Korpi Rkm. Timo Ekola 2 (15) Sastamalan Tukipalvelu

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com

TUTKIMUSSELOSTUS. Niemenkartanon koulu Kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus 17.4.2015. www.ideastructura.com Kuva IdeaStructura IdeaStructura Oy Kutomotie 16 003 Helsinki Satamatie 330 / PL 17 67101 Kokkola etunimi.sukunimi@ideastructura.com Y-tunnus 2424612-8 2/34 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistiedot... 3 1.1 Tutkimuksen

Lisätiedot

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS RAKENNETEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Korjausrakentaminen PÄIVÄYS PROJEKTI Kiinteistön rakennetekninen kuntotutkimus TILAAJA Helsingin Kaupungin rakennusvirasto KOHDE Puistolan ala-aste (alakoulu),, 00760 Helsinki

Lisätiedot

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU

SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 1 (8) Tilaaja: Limingan kunta Simo Pöllänen Kauppakatu 4 91900 Liminka LIMINGANLAHDEN KOULU SISÄILMATUTKIMUS Projektipalvelu Prodeco Oy 2015 SISÄILMATUTKIMUS 17.2.2015 2 (8)

Lisätiedot

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO

TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO Vastaanottaja Luhangan kunta Asiakirjatyyppi Kuntoarvioraportti Päivämäärä 28.08.2014 Viite 1510012871 TAMMIJÄRVEN KOULU, VANHA OSA KUNTOARVIO VANHA OSA KUNTOARVIO 1. Perustiedot 3 2. ASIAKIRJATARKASTELUN

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014

TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS 11.9.2014 TUTKIMUSSELOSTUS VOISALMEN KOULU, LAPPEENRANTA RAKENNUSTEKNINEN KUNTOSELVITYS Tutkimusselostus 2 (43) TIIVISTELMÄ Kuntoselvityksen tarkoituksena oli selvittää n rakennusten tämän hetkinen kunto ja korjaustarpeet.

Lisätiedot

Rakennustekninen kuntoarvio

Rakennustekninen kuntoarvio KUNTOARVIO 16.5.2009 Rakennustekninen kuntoarvio Terveysasema Ruukki Tilaaja: Raahen seudun terveydenhuollon kuntayhtymä Tekniset palvelut Rantakatu 4 PL 25 92101 Raahe KUNTOARVIO 1 (18) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot

Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Teija Meklin Tuula Putus Anne Hyvärinen Ulla Haverinen-Shaughnessy Ulla Lignell Aino Nevalainen Koulurakennusten kosteus- ja homevauriot Opas ongelmien selvittämiseen Kansanterveyslaitoksen julkaisuja

Lisätiedot

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi

Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Mikko Kallinen Mikrobi- ja hajuvaurioituneen arkistomateriaalin puhdistamisen onnistumisen arviointi Aducate Reports and Books 4/2010 Aducate Centre for Training and Development MIKKO KALLINEN Mikrobi-

Lisätiedot

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611

Tutkimusraportti. Ahveniston koulu, rakennus E Rakennetekninen kuntotutkimus. Projekti 306611 Tutkimusraportti Ahveniston koulu, rakennus E Projekti 306611 30.3.2014 Sisältö Sisältö... 2 1 Tutkimuskohde ja lähtötiedot... 4 1.1 Yleistiedot... 4 1.2 Tehtävä ja työn rajaus... 4 1.3 Tutkimuksen luotettavuus...

Lisätiedot

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000

Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014. Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953. 37470 Vesilahti laajennus: 2000 1 VAURIOTARKASTUS Aika Elokuu - marraskuu 2013 Täydennys: 01/2014 Paikka Vesilahden Kirkonkylän koulu Rakennusaika: 1953 Rautialantie 77 remontoitu: 1991 vanhaosa 37470 Vesilahti laajennus: 2000 Läsnä

Lisätiedot

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS

MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Mika Tuukkanen Heidi Lepistö MIKKELIN PÄÄMAJAKOULUN SISÄILMASELVITYS Projektihässäkkä T571SA Maaliskuu 2013 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 17.5.2013 Tekijä(t) Mika Tuukkanen, Heidi Lepistö Koulutusohjelma

Lisätiedot

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus

Kuntotutkimus. Kalmarin Kyläkoulu Kalmarintie 117 43270 Kalmari. Hanke nro: 9124 / 07.04.2015. A-rakennus. B-rakennus A-rakennus B-rakennus Kalmarintie 117 43270 Kalmari Hanke nro: 9124 / 07.04.2015 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska

Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen. Katajan koulu. Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14 27.12.2014 Sisäilman kuntoon vaikuttavien asioiden tarkastaminen Katajan koulu Tilaaja: Ylivieskan kaupunki Kyöstintie 4 84100 Ylivieska TUTKIMUSSELOSTUS OAMK- BS- 076-14

Lisätiedot

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014

HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 HAITTA-AINETUTKIMUS VOISALMEN KOULU VOISALMENTIE 19 53920 LAPPEENRANTA 4.9.2014 VAHANEN LAPPEENRANTA VAHANEN SUUNNITTELUPALVELUT OY Luukkaantori 7, FI-53300 Lappeenranta puh. +358 20 769 8698 www.vahanen.com

Lisätiedot

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo

Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Sisäilmatutkimus Limingan nuorisotalo Limingan nuorisotalo Alapääntie 5 91900 Liminka Hanke nro: 9052 Inspecta Puh. 010 521 600 Y-tunnus: 1787853-0 Sörnäistenkatu 2 Fax. 010 521 6002 00580 Helsinki asiakaspalvelu@inspecta.com

Lisätiedot

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari

Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari Helmi Kokotti Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen 8. seminaari 7.5.2010 Aducate Reports and Books 11/2010 Aducate Centre for Training and Development HELMI KOKOTTI Rakennusterveysasiantuntija koulutuksen

Lisätiedot

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013

ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 ASBESTI JA HAITTA-AINEKARTOITUS Poikolan koulu, Rakennus E, Piippukoulu Poikolantie 6 E, JUUKA Tammikuu 2013 Suomen Rakennusterveyspalvelut Oy Länsikatu 15 JOENSUU Tämän asiakirjan osittainenkin julkaiseminen

Lisätiedot

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS

PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS 1 (33) TUTKIMUSSELOSTUS NRO 1355 PIISPANRISTIN KOULUN KOSTEUSTEKNINEN KUNTOTUTKIMUS Tampere 2004 2 (33) (33 sivua + 28 liitesivua) Tilaaja Kaarinan kaupunki, Tilakeskus Tilakeskuksen päällikkö Tapani Mellanen

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013

TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN 14.11.2013 TUTKIMUSSELOSTUS SJÖKULLAN OPPIMISKESKUS VANHAN KOLURAKENNUKSEN KUNTOTUTKIMUS SUUNNITTELUA VARTEN Tutkimusselostus 2 (29) Vanhan kolurakennuksen kuntotutkimus Suunnittelua varten Sisällys 1 Kohdetiedot...

Lisätiedot