KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006-

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA 2006-"

Transkriptio

1 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2005 KAAVOITUSOHJELMA MAANKÄYTTÖOSASTO / SUUNNITTELUTOIMISTO

2 1 Kankaanpään tori 1960-luvulla Asemakaava on työohjelma. Samoin kuin mitään inhimillistä työtä ei voida suorittaa ilman järkiperäistä ohjelmaa joutumatta täydellisen epäonnistumisen vaaralle alttiiksi, ei kelvollista asutusta ja yhdyskuntaa voida ilman sitä aikaansaada. Kuitenkin on huomattava, ettei yhteiskunnallinen rakennusohjelma aina voi pysyä muuttumattomana. Päinvastoin. Olosuhteet kehittyvät vuosikymmenestä toiseen ja vuosisadasta toiseen erittäin huomattavasti. Uusi polvi katsoo elämää toisin silmin kuin sen edeltäjät, ja tulevaisuus ei tyydy nykyhetken olosuhteisiin. Vaatimukset muuttuvat ja kasvavat. Ei voida senvuoksi edellyttää, että yhdyskuntien rakennusohjelmakaan vakinaisesti säilyisi samanlaisena. Otto-Iivari Meurman v teoksessa Asemakaavaoppi

3 KAAVOITUSKATSAUS 2005 JA KAAVOITUSOHJELMA Kaavoituskatsaus kertoo Kankaanpään kaupungissa vireillä olevista kaava-asioista ja kaupunkisuunnittelun muista ajankohtaisista asioista. Kaavoitusohjelma ennakoi tulevien vuosien hankkeita. Kankaanpään kaupunki laatii vuosittaisen kaavoituskatsauksen ja kaavoitusohjelman syksyisin liittyen talousarvion ja taloussuunnitelman valmisteluun. Kaupungin strategiset päämäärät vaikuttavat ohjelman sisältöön ja ohjelman priorisointia tarkistetaan tarpeen mukaan. Ohjelman toteutumiseen vaikuttavat suunnittelutoimelle myönnettävät resurssit ja suunnitelmien saama palaute. Maankäytön suunnittelussa pyritään avoimuuteen. Hankkeista tiedotetaan jo niiden käynnistyessä ja osallisille tarjotaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitteluun sen eri vaiheissa. Tietoa näistä mahdollisuuksista saa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta (OAS), joka laaditaan jokaisesta kaavasta suunnittelua aloitettaessa. Kankaanpäässä maankäytön suunnittelua hoitaa hallintokeskuksessa maankäytön vastuualueen suunnittelutoimisto, jossa maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämänä kaavoittajana toimii kaupunginarkkitehti Maija Anttila. Suunnittelutiimiin kuuluvat kaavoitusteknikko Mikko Hietapakka ja suunnitteluavustaja Marjo Lahtinen. Kaikissa kaupunkisuunnittelua koskevissa asioissa voi kääntyä suunnittelutoimiston puoleen. Yhteystiedot löytyvät raportin lopusta. Kaavoituskatsauksesta tiedotetaan paikallislehden välityksellä sekä asettamalla asiakirjat julkisesti nähtäville. Kaavoituskatsaus on luettavissa myös internetistä kaupungin kotisivuilta Kankaanpäässä MAANKÄYTTÖOSASTO / SUUNNITTELUTOIMISTO Maija Anttila, kaupunginarkkitehti SISÄLTÖ: sivu Maakuntakaavoitus 3 Yleiskaavoitus 4 Asemakaavoitus 6 Ranta-asemakaavat 13 Muut maankäyttöön liittyvät hankkeet 13 Ympäristölautakunta ja yhteystiedot 16 LIITTEET: Kartta 1 Yleiskaava- ja ranta-asemakaavahankkeet Kartta 2 Asemakaavahankkeet Kaavojen käsittelyvaiheet

4 MAAKUNTAKAAVOITUS 3 Satakuntaliiton liittovaltuuston hyväksymä Satakunnan seutukaava 5 on vahvistettu ympäristöministeriön päätöksellä ja se on saanut lainvoiman (KHO). Seutukaava on ohjeena viranomaistoiminnalle ja laadittaessa kuntien alempiasteisia kaavoja. Seutukaavan kartta on myös numeeristettu. Karttaaineistoon voi tutustua Satakuntaliiton kotisivuilla osoitteessa Ote Satakunnan seutukaavasta Kankaanpään keskustan kohdalta Satakunnan maakuntakaavan laadinta käynnistyi helmikuussa Maakuntakaava toimii valtakunnallisten, ylimaakunnallisten, maakunnallisten, seudullisten ja ylikunnallisten alueidenkäyttökysymysten yhteen sovittajana. Se tulee olemaan ohjeena kuntakaavoitukselle ja viranomaisten muulle alueiden käyttöä koskevalle suunnittelulle. Kuntien paikalliset alueidenkäyttökysymykset käsitellään kuntien yleis- ja asemakaavoissa. Satakunnan maakuntakaavan suunnitteluvaiheet ja aikataulu: I) Aloitusvaihe: osallistumis- ja arviointisuunnitelma 2003 II) Laatimisvaihe a) Tavoiteraportti 2004 b) Valmisteluvaiheen erillisselvitykset Laatimisvaiheen aineisto ja luonnos nähtäville vuonna 2006 III) Ehdotusvaihe: Maakuntakaavaehdotus virallisesti nähtäville IV) Hyväksymisvaihe: Maakuntakaavaehdotus maakuntavaltuustoon V) Vahvistamisvaihe: Maakuntakaava ympäristöministeriön vahvistettavaksi VI) Seuranta Kankaanpään kaupunki on antanut lausuntonsa maakuntakaavan tavoitteiden valmisteluvaiheessa sekä maakuntakaavan tavoiteraportista Muita keskeisiä maakunnan suunnitteluun kuuluvia asiakirjoja ovat Satakunnan maakuntasuunnitelma 2030, jossa osoitetaan maakunnan tavoiteltu pitkän tähtäimen kehitys sekä Satakunnan maakuntaohjelma ja sen vuosittain laadittava toteuttamissuunnitelma. Lisätietoja maakuntakaavan laadintaprosessista ja muista maakunnan suunnitteluun kuuluvista asiakirjoista löytyy Satakuntaliiton kotisivuilta

5 YLEISKAAVOITUS (KARTTA 1) 4 Yleiskaava määrittelee yleispiirteisesti kaupungin alueidenkäytön mm. asumisen, liikenteen ja virkistyksen tarpeisiin. Yleiskaava voidaan laatia joko koko kaupungin alueelle tai rajatulle alueelle, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi. Kankaanpään kaupungissa on osayleiskaavoja yhteensä hehtaarin alueella seuraavasti: Taajamien (Keskusta ja Niinisalo) osayleiskaava 1992 (oikeusvaikutukseton) Majajärven osayleiskaava 1990 (oikeusvaikutukseton) Venesjärven osayleiskaava, vahvistettu 1996 Vihteljärven - Niemenkylän osayleiskaava, vahvistettu 1999 Karvianjokilaakson osayleiskaava * kaupunginvaltuusto on hyväksynyt osayleiskaavan * huolimatta hallinto-oikeuteen jätetyistä kahdesta valituksesta on osayleiskaava tullut voimaan muilta osin kaupunginhallituksen päätöksellä * Karvianjokilaakson osayleiskaavaan ja sen rinnalla vv laadittuun Lempusta Soikkaan Karvianjokilaakson kehittämissuunnitelmaan voi tutustua internetissä kaupungin kotisivuilla Osayleiskaavoituksen tarve tulevaisuudessa Kankaanpään keskustaajaman ja Niinisalon osayleiskaava on vuodelta 1992 ja se on oikeusvaikutukseton. Yleiskaava on rakenteeltaan edelleen toimiva maankäytön tarkemman suunnittelun ohjausväline. Poikkeamat yleiskaavasta ovat olleet kokonaisuuteen nähden vähäisiä ja ne on voitu tutkia asemakaavoituksen keinoin. Viime aikoina on kuitenkin taajamien lievealueille (Lohikko, Narvinpää, Jyränkylä, Niinisalo) kohdistuneiden suunnittelutarveratkaisuiden yhteydessä noussut esiin näiden alueiden yleiskaavallisen tarkastelun tarve. Suunnittelutoimisto onkin päätynyt esittämään em. alueiden ottamista vaiheittain tarkemman suunnittelun piiriin. (vrt. kartta 1, kohteet Y1 ja Y2). Kankaanpään keskustan oikeusvaikutukseton osayleiskaava ei ole riittävä ohjausväline keskeisen Ruokojärven ympäristön kehittämiseksi. Kaavoitusohjelmassa ehdotetaankin oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatimista alueelle.

6 5 Ranta-alueille rakentaminen ei lakien mukaan ole sallittua ilman oikeusvaikutteista yleiskaavaa tai ranta-asemakaavaa. Myös poikkeuslupien saanti on vaikeaa suunnittelemattomille ranta-alueille. Kankaanpäässä alkaa rantojen suunnittelutilanne olla melko hyvä, kun Venesjärven, Vihteljärven ja Karvianjokilaakson alueilla on kaupungin laatimat oikeusvaikutteiset yleiskaavat. Ranta-asemakaavoja on näiden lisäksi eri järvillä. Tarkoituksenmukaisen yleiskaavakokonaisuuden muodostaisi tulevaisuudessa kuitenkin ns. Eteläinen järvialue (vrt. kartta 1, kohde Y3). Y1 Ruokojärven osayleiskaava Alustavan työohjelman ja talousarvioesityksen mukaan hanke ajoittuisi pääosin vuodelle 2006 alkaen kuitenkin jo kuluvana syksynä ja päättyen vuoden 2007 puolella. Hankkeen käynnistämiselle olisi hyvät edellytykset suoraan Ruokojärven vesistön kunnostussuunnittelun jatkona ja saman konsulttitoimiston kanssa, koska vesistöprojektin yhteydessä on jo tehty osa tarvittavista luontoselvityksistä sekä rantavyöhykkeiden maisemanhoito- ja virkistyskäyttösuunnittelua. Hankkeen loppuraportti valmistuu syksyn 2005 kuluessa. Hankkeen yhteydessä on kiinnitetty huomiota järven valuma-alueiden jätevesikuormitukseen ja suositeltu asian ratkaisemista yhdessä pitkän tähtäyksen maankäytön suunnittelun kanssa. Ruokojärven ympäristön rakennuskanta on inventoitu vuonna Ruokojärven osayleiskaavatyön yhteydessä tulee selvitetyksi keskeisen järvialueen kokonaisvaltainen hyödyntäminen sekä virkistyskäyttöä että järven ympäristön tonttitarjontaa ajatellen - kulttuurimaiseman ja luonnon arvot huomioon ottaen. Y2 Pohjoiset lievealueet Tarkempi suunnittelu on tarpeen myös keskustaajaman pohjoisilla lievealueilla eli Jyränkylässä, Lohikossa ja Hapualla. Nämä kaikki alueet kuuluvat myös suunnittelutarvealueeseen eli rakentaminen näille alueille edellyttää aina tapauskohtaisesti tutkittua ympäristölautakunnan suunnittelutarveratkaisua. Etenemistapoja ovat joko oikeusvaikutteisen osayleiskaavan laatiminen koko alueelle yhdessä/ kahdessa osassa tai keskeisimpien osa-alueiden asemakaavoittaminen. Y3 Eteläinen järvialue Suunnittelualueeseen kuuluvat mm Hapuan- ja Äpätinjärvi, Kivijärvet, Madesjärvet ja Verttuunjärvi. Tätä ohjelmaa laadittaessa on kohteet Y1 ja Y2 nähty kuitenkin kiireellisemmiksi hankkeiksi.

7 6 ASEMAKAAVOITUS (KARTTA 2) Asemakaavassa alueiden käyttö ja rakentamistapa määritellään yksityiskohtaisesti: rakennusoikeus, rakennusten korkeus ja rakennusten sijainti tontilla. Asemakaava tai asemakaavan muutos laaditaan joko kaupungin tai maanomistajien aloitteesta. Kaavat laatii maankäyttöosaston suunnittelutoimisto. Kankaanpään kaupungissa on vahvistettua asemakaavaa yhteensä 853,53 ha (rasteroitu alue kartalla 2). Vuoden 2005 aikana ei kaava-alueen pinta-ala sanottavasti kasvanut, kun valmistuneet kaavat olivat pääosin muutoksia kuten Satakunnan Osuuskaupan, Konte Oy:n kerrostalohankkeen ja Myllykaaren rivitalokorttelin muutokset. Uutta asemakaava laadittiin Käpylän kaupunginosaan rakennusliike Markku Vuorisen rivitalokohteelle ympäristöineen. Vanhaa, maalaiskunnan aikaista rakennuskaavaa (nyk. myös asemakaava) on jäljellä vielä 75,27 ha. Asemakaavoituskohteita on vireillä vv seuraavasti: (Kaavoituskatsaus, kartta 2) 1. Kaukolämpölaitoksen kaavamuutos Vatajankosken Sähkö Oy on pyytänyt saada ostaa kaukolämpölaitoksen tonttiin lisäaluetta viereiseltä puistoksi kaavoitetulta alueelta eli kaupungin omistamasta tilasta Pirkansalo RN:o 3:790 ja hakenut samassa yhteydessä asemakaavan muutosta ko. alueelle. Ympäristölautakunnan päätöksellä kaavamuutos otettiin laadittavaksi. Kaavan käsittely on edennyt ristiriidattomasti. Kaavaehdotus oli nähtävillä Myyntisopimus Vatajankosken Sähkö Oy:n kanssa solmittiin ja kaupunginhallitus esitti kaavamuutoksen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. 2. Kaivolan pientaloalue Järventaustan asuntoalueen ja Opistonkadun välisen alueen asemakaavoittaminen tuo vaihtoehtoista tonttitarjontaa suositulle Järventaustan suunnalle. Kaavahanke on ollut vireillä vuoden 2000 syksystä lähtien. Kaavaehdotus valmistui monien vaiheiden jälkeen , mutta sen mukainen ratkaisu hylättiin ympäristölautakunnan käsittelyissä vuoden 2005 keväällä. Uusi asemakaavaehdotus tuodaan ympäristölautakunnan käsittelyyn Kaikki hankkeen aikaisemmat käsittelyvaiheet on luettavissa kaavaselostuksesta.

8 7 Ympäristölautakunnan käsittelyn jälkeen Kaivolan kaavaehdotus esitetään kaupunginhallitukselle asetettavaksi nähtäville MRL 65 :n ja MRA 27 :n mukaisesti vähintään 30 päivän ajaksi. Mahdolliset muistutukset ja lausunnot käsitellään ympäristölautakunnassa, minkä jälkeen kaava etenee kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Valtuuston päätöksestä on vielä mahdollisuus valittaa hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Mikäli uusi kaava etenee nyt ristiriidattomasti, on tavoitteena osoittaa alueelta tontteja jo vuoden 2006 rakentamiseen. 3. Ydinkeskusta/ Ruokorinteen alue Ruokorinteen alueeksi kutsutaan ydinkeskustan osa-aluetta, jota rajaavat Keskuskatu, Tapalankatu, Laviantie ja Vilhonrinne. Alue on ollut rakennuskiellossa asemakaavan muuttamista varten jo vuodesta 1989 lähtien ydinkeskustan kaavarunkotyön perusteella. Kaupunginhallitus on todennut Ruokorinteen alueen asemakaavan edelleen vanhentuneeksi. Kaavoitustyö käynnistettiin kesällä 2005 nopealla aikataululla, kun Oy Shell Ab:n tontille tuli vireille noin 3000 m2:n lisärakennushanke liikerakentamiseen (Nova Group). kaavatyön aloituskokous järjestettiin , missä esiteltiin mm osallistumis- ja arviointisuunnitelma ja vaihtoehtoisia alustavia luonnoksia ympäristölautakunta hyväksyi saadun palautteen pohjalta vaihtoehdon D1 pohjaksi jatkotyölle toden sen antavan riittävän pohjan liikerakennushankkeen poikkeamispäätökselle.

9 4. Ydinkeskusta/ torin ympäristö 8 Ydinkeskustan kehittäminen on kaupungin tärkeä painopistealue. Syksystä 1995 lähtien on kehittämistyötä tehty aktiivisesti tavoitteena mm kaupunkiympäristön parantaminen ja keskustan toiminnallinen elävöittäminen. Katseet Kankaanpäähän EU -rahoitteinen kehittämisprojekti toteutettiin vuosina ja Pohjois- Satakunnan toriprojekti sai rahoituspäätöksen Suunnitelmat valmistuvat vuoden 2005 loppuun mennessä (vrt. s. ) Kaavoitusmielessä tilanne on seuraava: - kaupunginhallitus teki päätöksen torin ympäristön asemakaavan muuttamisesta jo vuonna Asemakaava todettiin edelleen vanhentuneeksi, joten alueella on voimassa rakennuskielto saakka. - vaihtoehtoisia asemakaavaluonnoksia käsiteltiin vuonna kaavatyön eteneminen on odottanut ns. Leppäsen korttelin ratkaisuja, mitä varten on tehty useita selvityksiä vuosien mittaan - kaavatyötä tulee jatkaa syksyn 2005 kuluessa, jotta mm torin yleissuunnitelman mukaiset ratkaisut saadaan kirjatuksi asemakaavaan. Myös Leppäsen korttelin ja ns. kulttuurikorttelin sisällöt tulevat tarkasteltaviksi. Torin ja sitä ympäröivien katualueiden yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Suunnitelman on laatinut Ramboll Finland Oy. Suunnitelma on eräiltä osiltaan ristiriidassa voimassa olevan asemakaavan kanssa. 5. Niinisalon varuskunnan asuinalue Kruunuasunnot Oy:n aloitteesta on kaupunginhallitus päättänyt käynnistää alueen asemakaavoituksen ja merkinnyt tässä vaiheessa tiedoksi asiassa valmistellun maankäyttösopimuksen luonnoksen. Kaupunki vastaa kaavoitusprosessista ja kaavan laatijana toimii Kruunuasunnot Oy:n palkkaamana Arkk.tsto Kujala & Myllymäki Tampereelta. Alue kuuluu museoviraston viimeisimmän selvityksen perusteella valtakunnallisesti arvokkaisiin rakennettuihin kulttuuriympäristöihin yhdessä viereisen Niinisalon varuskunta-alueen kanssa. - ympäristölautakunta hyväksyi osallistumis- ja arviointisuunnitelman , aloituskokous järjestettiin ja viranomaisneuvottelu vaihtoehtoisia asemakaavaluonnoksia laadittiin talvella 2005, ympäristölautakunta käsitteli niitä , luonnosten esittelytilaisuus järjestettiin

10 - luonnoksista saatuja lausuntoja käsiteltiin viranomaisneuvottelussa alueen meluselvityksen on määrä valmistua syksyllä 2005, jolloin kaavatyötä on tarkoitus jatkaa ja tuoda ympäristölautakunnan päätettäväksi kaavatyön pohjaksi otettavan vaihtoehdon valinta 9 Niinisalon varuskunnan asuinalueella on kolme eri vuosikymmeninä rakennettua tyyppitaloaluetta: Rantakylä 1930-luvulta (kuva yllä), Susitalot 1940-luvulta ja ja Selvaagit luvulta. 6. Golfkenttä Kankaanpään Golfseura ry:n aloitteesta on käynnistetty golfkentän suunnittelu liikuntakeskuksen maastoon. Ensi vaiheessa on tavoitteena 9-reikäinen golfkenttä. Hankkeen eteenpäinvieminen edellyttää kaavallisia toimenpiteitä. Väylät sijaitsevat mm osittain korttelimaalla. Alueen yleinen virkistyskäyttö, mm reitistöt tulee turvata suunnittelussa. - kaavoitusprosessi on käynnistetty laatimalla OAS ja järjestämällä kaavoituksen aloituskokous OAS:n nähtävänä oloaikana hankkeesta jätettiin kaksi huomautusta. - Suomen Golfliiton edustajat tekivät katselmuksen kohteeseen syksyllä 2004 ja antoivat raportissaan suosituksia jatkotyöhön. Suunnittelu on sen jälkeen jatkunut vaihtoehtojen selvittelyllä. - tavoitteellisen kenttäratkaisun löydyttyä tullaan sen pohjalta laatimaan asemakaavaluonnos julkiseen keskusteluun. Golfkentän sijoittaminen liikuntakeskukseen toteuttaisi hyvin Kankaanpäässä omaksuttua toimintojen keskittämisen ja sitä kautta vetovoiman kasvattamisen periaatetta. Kansanpuistoalueen käyttö yleiseen virkistystoimintaan tulee turvata alueen suunnittelussa. 7. Keskuskadun varren kaavamuutos Käpylän kaupunginosan korttelin 172 eräät maanomistajat ovat kirjeellään anoneet vuonna 1994 vahvistetun asemakaavan muuttamista omistamiensa tonttien osalta Keskuskadun varrella lukiosta pohjoiseen. Tavoitteena on säilyttää oleva rakennuskanta ja tutkia mahdollinen uudisrakentaminen pienimuotoisempana.

11 Hankkeen aloituskokous järjestettiin Luonnokset ovat tekeillä. Kaavan laatijana toimii aluearkkitehti Ilmari Mattila Käpylä, Keskuskadun itäpuoli Keskuskadun varteen laadittiin vireillä olleiden hankkeiden vuoksi (Autoluojus Ky ja Helluntaiseurakunta) asemakaavaluonnos ja kuuleminen toteutettiin syksyllä Alueella havaitun liito-oravakannan johdosta kaavoitustyötä ei ole päästy jatkamaan. - kaavoitusta on kiirehditty yksityisten maanomistajien taholta - kaavatyön jatkaminen edellyttää, että löydetään ratkaisut luonnonsuojelun ja keskusta-alueen kaavoituksen yhteen sovittamiseksi - luontoselvityksen uusiminen on vireillä 9. Vanha hautausmaa Seurakunnan aloitteesta ympäristölautakunta päätti ottaa jo pitkään keskusteluissa ollut vanhan hautausmaan asemakaavan muutostyö laadittavaksi. Kaava-alue käsittää Laviantien ja Keskuskadun välisen alueen Toivontien ja Kappelinpuiston välissä. Muutos turvaa Kappelinpuiston säilymisen nykyisen levyisenä ja toisaalta hautausmaan huoltopihan järjestelyt. Hankkeen yhteydessä asemakaavoitetaan vanhaa rakennuskaava-aluetta Toivontielle asti. Mm Käpymonttu kuuluu suunnittelualueeseen. Asemakaavan aloituskokous järjestettiin ja OAS käsiteltiin ympäristölautakunnassa Pitkämäen asuinalue Jämintien varteen sijoittuvan Pitkämäen uuden asuntoalueen kaavarunko on vuodelta 1992 ja ensimmäisen osa-alueen asemakaava vuodelta Asemakaavan käsittely kuitenkin keskeytettiin ja alueen käyttöönottoa päätettiin siirtää, kun pientalorakentamiselle avautui uusia mahdollisuuksia lähempänä keskustaa. Alueen kaavoitusta voidaan jatkaa tonttien kysynnän edellyttämässä aikataulussa. Pitkämäen alueen kaavarunko on vuodelta Alueen käyttöönotto tarjoaisi uusia vaihtoehtoja tonttitarjonnalle.

12 Asemakaavoituskohteita on tulossa vv seuraavasti: (Kaavoitusohjelma, kartta 2) Monet seuraavista kohteista ovat olleet kaavoitusohjelmassa jo pitkään. Suunnittelun tarve on selkeästi olemassa, mutta kiireellisempien kohteiden mennessä edelle, nämä ovat siirtyneet. Toisaalta kyseisille alueille kohdistuvien hankkeiden ajankohtaistuessa mikä tahansa näistä kohteista voi nousta ohjelman kärkeen. Ympäristölautakunta päivittää kaavoitusohjelmaa tarpeen mukaan Myllymäen keskusta Myllymäen keskustassa Saarivirrantien ja Vuohiniityntien kulmauksessa on n 1.2 ha:n laajuinen rakentamaton YO -tontti , joka aikanaan on kaavoitettu ala-asteen korttelikoulua varten. Vanhustenhuollon kehittämistä selvittänyt toimikunta on esittänyt, että alue tulisi varata uuden vanhustentalon rakentamiseen. Selvitystä päivitetään parhaillaan. Myös ympäristölautakunta on ollut yhdyskuntarakenteen tiivistämisen kannalla ja esittänyt alueen ottamista asuntokäyttöön. Hanke edellyttää yhteistyössä sidosryhmien kanssa laadittavaa asemakaavan muutosta 12. Käpylä, ent. meijerin alue Kankaanpään entisen osuusmeijerin alueen uusi omistaja on korjannut rakennuksia uuteen käyttöön. Alue on vanhan rakennuskaavan mukaista teollisuusaluetta. Alueelle ja sitä ympäröivään suurkortteliin (Rautatienkadulta entiselle rautatieasemalle asti) on tarpeen laatia asemakaava. Hanketta viedään eteenpäin tarpeen mukaan yhteistyössä kiinteistönomistajan kanssa meijerialueen ja olevan rakennuskannan tulevan käyttötarkoituksen täsmennyttyä. 13. Pansian teollisuusalue Maankäytön suunnittelu Pansian teollisuusalueella on ollut vireillä vuosia liittyen alueen teollistamishankkeisiin sekä tasaus- ja tiesuunnitelmiin. Teknisen keskuksen ja kaavoitusyksikön yhteistyönä on laadittu sora-alueiden tasaussuunnitelma ja alueen mittavia tiehankkeita on jo toteutettu tielaitoksen (Pansiantie) ja kaupungin (Kenttäkadun jatke) toimesta. - alustava asemakaavaluonnos asemakaavojen välialueelle laadittiin vuonna 1994, jolloin järjestettiin myös maanomistajien kuuleminen - kaavatyö etenee osissa tarpeen mukaan: mm. Knauf-Kipso Oy:n hankkimien lisäalueiden liittäminen yhtiön teollisuustonttiin sekä tulevat laajennustarpeet tulisi mahdollistaa asemakaavan muutoksella ja laajennuksella yhtiön toimintojen kehittämisen edellyttämässä aikataulussa Osa Pansian alueesta on Kankaanpään kohdealueena Pohjois-Satakunnan kehittämiskeskuksen hankkeessa Vetovoimaiset teollisuusalueet Pohjois- Satakunnassa, jolla pyritään teollisuusalueiden ilmeen kohentamiseen, informaation parantamiseen jne.

13 Käpylä, Keskuskadun länsipuoli Entisten rakennuskaava-alueiden asemakaavoittamista tulisi kiirehtiä mm täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Rauhankadun pohjoispäässä on myös asemakaavan muutostarvetta. 15. Käpylä, Kruunuhaan alue Alue on kaupunkirakenteessa keskeistä, yksityisessä omistuksessa olevaa entistä rakennuskaava-aluetta, jota on jonkin verran rakennettu poikkeusluvin. Asemakaavoittamisen edellytykset tulisi selvittää täydennysrakentamisen mahdollistamiseksi. Alueen kaavarunkosuunnittelua on tehty viimeksi 1980 luvulla. 16. Niinisalo, Pikku Parkanon alue Niinisalon kylätoimikunta on toivonut asemakaavan laatimista Niinisalon kylän ns Pikku Parkanon alueelle. Alue on Valkiajärven rannalla ja rajoittuu varuskuntaalueeseen, rautatiehen ja Taulunojantiehen. Alue on lähes täyteen rakennettu, mutta kaavan laatiminen on tarpeen rannan käyttömahdollisuuksien, kulkuyhteyksien yms ratkaisemiseksi. 17. Myllymäki, Halmeenkadun jatke Halmeen teollisuusalueen toteuttamisen yhteydessä saatiin valtatieltä 23 osayleiskaavan mukainen uusi liittymä teollisuusalueelle. Halmeenkadun jatkaminen Saarivirrankadulle, tosin vuoden 1992 hyväksytystä yleiskaavasta poiketen, ja kadun jatketta ympäröivien alueiden asemakaavoittaminen olisi kaupunkirakennetta eheyttävä kaavoituskohde. Entinen rakennuskaava-alue Kaavoitusohjelman kohteet 8, 10, 12, 14 ja 15 sisältävät maalaiskunnan aikana vahvistunutta rakennuskaavaa. Näiden lisäksi ko. aluetta on Ruokojärven rannassa ja Koskenojan alueella. Alue on ollut rakennuskiellossa kuntamuodon muutoksesta 1967 lähtien. Kielto umpeutui eikä sitä voi MRL :n mukaan enää uusia entisiin päätöksiin nojaten. Kaava on siis tullut voimaan asemakaavana, vaikka se on suurimmalta osaltaan täysin vanhentunut. Ensisijainen lääke asiaan on asemakaavojen kiirehtiminen, mutta milloin tämä ei ole mahdollista, tulee harkita joko kaavan kumoamista tai selvittää uuden rakennuskiellon tarpeellisuus. Alueet kuuluvat joka tapauksessa suunnittelutarvealueeseen. Ohjelmakauden ulkopuolelle jäävät kohteet (mustalla rajatut alueet kartalla 2) Ohjelmakauden ulkopuolelle jää vielä useita kohteita, joiden kaavoitus selkiinnyttäisi alueen kiinteistöteknistä tilannetta ja täydennysrakentamisen mahdollisuuksia, mutta

14 joiden sisällyttäminen ohjelmaan ei ole resurssisyistä mahdollista. Tällaisia ovat erityisesti Niinisalon taajaman eri osa-alueet: keskusta, Kytölä, Vilhonpelto, Asemanseutu. Uutta asuinaluetta on tarpeen mukaan kaavoitettavissa esim. Mettälänkankaan alueelle. Lohikon Sahanmäen alueen kaavoittamisen edellytyksiä ollaan myös tutkimassa. 13 RANTA-ASEMAKAAVAT (KARTTA 1) Kankaanpään kaupungin alueella on eri järvien rannoilla rantakaavoitettua aluetta yhteensä 551,46 ha. Ranta-asemakaavan laatiminen on maankäyttö- ja rakennuslain mukaan pääsääntöisesti maanomistajien asia. Kankaanpäässä ovat vireillä seuraavat kaksi ranta-asemakaavahanketta: R 1 Herrainkallio, Iso-Madejärvi Kaavoitus on käynnistynyt v maanomistajan aloitteesta. Alkuvaiheen kohdekiinteistöjä ovat Lisä-Hakkuri 35:3 ja Valkama 3:812 Kankaanpään kaupungin Kankaanpään kylässä. Viranomaisneuvottelu on järjestetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Rantakaavaluonnos on valmistunut maanomistajien ja viranomaisten kommentoitavaksi ja siitä on järjestetty epävirallinen viranomaisneuvottelu Kaavan laatijana toimii maanmittausteknikko Veikko Kuusinen. R 2 Vähäsalo, Soikanlahti/ Iso-Madejärvi Kaavoitus on käynnistynyt v maanomistajan aloitteesta. Alkuvaiheen kohdekiinteistö on Vähäsalo 7:11. Viranomaisneuvottelu on järjestetty Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on pidetty nähtävillä Rantakaavaluonnos on valmistunut maanomistajien ja viranomaisten kommentoitavaksi ja siitä on järjestetty epävirallinen viranomaisneuvottelu Kaavan laatijana toimii maanmittausteknikko Veikko Kuusinen. MUUT MAANKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT HANKKEET Pohjois-Satakunnan toriprojekti Kaupunginhallitus nimesi toimikunnan jatkamaan Kankaanpään keskustan kehittämistyötä. Toimikunta selvitteli keinoja Leppäsen korttelin rakentumisen vauhdittamiseksi mm päivittämällä keväällä 2003 Leppäsen korttelin kehittämisselvityksen (Keskustakehitys Oy). Toimikunnan valmistelema Pohjois-Satakunnan toriprojekti sai rahoituspäätöksen Satakuntaliitolta. EAKR -rahoitus myönnettiin hankkeen suunnitteluun, joka käynnistyi keväällä 2004 konsulttina Ramboll Finland Oy:n monialainen suunnittelutyöryhmä. Torin yleissuunnitelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa Suunnitelmaan voi tutustua internetissä kaupungin kotisivuilla. Projektille

15 on myönnetty jatkoaikaa vuoden 2005 loppuun. Tavoitteena on siihen mennessä saada pääosin valmiiksi myös alueen yksityiskohtaiset suunnitelmat. 14 Toriprojektissa suunnitellaan toriympäristön ja torirakennuksen kohentaminen; esiintymislava, yleisöwc, huoltotilat, valaistus, kadunkalusteet, kävely- ja terassialueet yms. Toriprojektin toteuttamisen hankesuunnitelmassa työt on jaettu vuosille Ensimmäiseen vaiheeseen eli Keskuskadun uudistamiseen on Satakunnan TE -keskus myöntänyt 35% rahoitusosuuden. Jatkorahoitusta on tarkoitus hakea syksyllä Ruokojärven vesistön kunnostuksen suunnittelu Ruokojärven vesistön kunnostuksen suunnittelu sai rahoituspäätöksen Satakunnan TE keskukselta elokuussa Työ on tilattu AirIx Ympäristö Oy:ltä ja hankkeessa toimii osa-aikainen projektisihteeri. Suunnittelualue käsittää Ruokojärven, Ruokoaltaan ja Kankaanjärven alueet. Suunnitelmaluonnoksia esiteltiin osallisille keväällä 2005 ja uusi esittelytilaisuus järjestetään syksyllä 2005 suunnitelmien valmistuttua. Työn etenemiseen voi tutustua kaupungin kotisivuille avatussa projektitietopankissa Hankkeen toteuttaminen tulee edellyttämään monien tahojen toimenpiteitä. Ruokojärven, Ruokoaltaan ja Kankaanjärven kunnostuksen suunnittelussa ovat yhteistyökumppaneita Kankaanpään Kuntoutuskeskus ja Ruokojärven- Kankaanjärven kalastuskunta (osuuskunta)

16 15 Kankaanpään liittymän parantaminen kiertoliittymänä Kiertoliittymän tiesuunnitelma on laadittu vuonna 2003 ja liittymän rakennussuunnitelmat vuonna Liittymä on tarkoitus toteuttaa vuosina Liittymäjärjestelyt voidaan toteuttaa ilman kaavoitustoimenpiteitä. Kankaanpään liittymän painopenkereet on rakennettu syksyllä Liittymän varsinainen rakentaminen aloitetaan syksyllä 2005 ja se valmistuu pääosin vuonna Kaavoitussopimukset Kaupungin toimesta ei viime aikoina ole tehty merkittäviä kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin vaikuttavia sopimuksia. Keskustan rakennuskannan inventointihanke Lounais-Suomen ympäristökeskus myönsi kaupungille 4000 euron avustuksen keskustan rakennuskannan inventointiin. Opiskelija/ rak.ins.amk Laura Hesso on tehnyt työtä kesinä 2004 ja 2005 ja työ viimeistellään syksyn 2005 aikana. Pääosa 1950 luvulla ja sitä ennen valmistuneesta rakennuskannasta, yhteensä yli 100 kohdetta on tutkittu. Työ palvelee mm asemakaavoitusta.

17 16 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maankäytön suunnittelusta vastaa Kankaanpäässä ympäristölautakunta, jolle kuuluvat myös mittaus- ja kiinteistötoimen, rakennusvalvonnan sekä asuntotoimen asiat. Ympäristölautakunnan kokoonpano kaudella on: JÄSENET Koskela Arno (pj) Kujanpää Katri (varapj) Hemminki Heikki Korjansalo Nina Kortteus Jorma Päivike Pekka Rintala Lisbeth Sainala Jenni Viitasalo Jouni VARAJÄSENET Loukkaanhuhta Tapio Rantala Marita Harju Mika Rosenberg Irmeli Raukola Heikki Aira Aukeenpää Kunnaspuro Raili Suominen Markku Syvänen Keijo Kaupunginhallituksen edustajana ympäristölautakunnassa on Jarmo Lehtilä. Kaavoitusta koskevat asiat saavat lopulliset päätöksensä yleensä kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. KAAVOITUSTA KOSKEVIIN TIEDUSTELUIHIN VASTAAVAT - Maija Anttila, kaupunginarkkitehti, puh. (02) , GSM maija.anttila(at)kankaanpaa.fi - Mikko Hietapakka, kaavoitusteknikko, puh. (02) , GSM mikko.hietapakka(at)kankaanpaa.fi - Marjo Lahtinen, suunnitteluavustaja, puh. (02) marjo.lahtinen(at)kankaanpaa.fi Kankaanpäätä ja ympäristökuntia; Merikarviaa, Siikaista, Honkajokea, Karviaa ja Jämijärveä palvelee maankäyttöön ja rakentamiseen liittyvissä asioissa - Ilmari Mattila, aluearkkitehti puh. (02) , GSM ilmari.mattila(at)kankaanpaa.fi KANKAANPÄÄN KAUPUNKI/ HALLINTOKESKUS MAANKÄYTTÖOSASTO/ SUUNNITTELUTOIMISTO Kaupungintalo, 3.kerros, Kuninkaanlähteenkatu 12, PL 36, KANKAANPÄÄ

18 LIITE 1: Yleiskaava- ja ranta-asemakaavahankkeet 17

19 LIITE 2: Asemakaavahankkeet 18

20 LIITE 3: Kaavojen käsittelyvaiheet 19

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015

Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 30.9.2015 30.9.2015 Lepänkorvan silta kaavan muutos kaava nro 488 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä e n t i e 2 3

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2004/ 28.3.2006 ASEMAKAAVAN MUUTOS 1. kaupunginosan (Keskus) urheilualue (liikuntakeskus ja golfkenttä) 1. SUUNNITTELUALUE SIJAINTI

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177

EURAJOEN KUNTA. Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 25177 EURAJOEN KUNTA Lapijoen päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 25177 Turussa 19.3.2012, tark. 5.6.2012, tark. 4.9.2012, tark. 9.11.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI

HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI HAAPAJÄRVEN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2010 Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka

Lisätiedot

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tietola, kaava nro 460 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti. Lisäksi kerrotaan,

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.9.2013 ÄHTÄRIN KAUPUNKI Mustikkavuoren asemakaavan muutos, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö-ja rakennuslain 63 :n mukaan tulee kaavoitustyöhön sisällyttää

Lisätiedot

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016

Kerhomajankadun. kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA. 16.11.2015, tark 25.1.2016 16.11.2015, tark 25.1.2016 Kerhomajankadun kaavamuutos kaava nro 487 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k s m ä

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024

EURAJOEN KUNTA. Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Työ: 26024 EURAJOEN KUNTA Kirkonseudun asemakaavan muutos, korttelin 40 tontti 2 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Työ: 26024 Turku, 21.12.2012, tark. 28.3.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010

Lisätiedot

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista.

Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Tässä katsauksessa kerrotaan kaupungin vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Lisätietoja kaava-asioista saa maankäyttöinsinööri Päivi Valkamalta puh. 050-32 95 303 tai maankäyttöteknikko

Lisätiedot

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Jouko ja Minna Poukkanen SAPPEEN RANTA-ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA

LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA LAPUAN KAUPUNKI 11. KOSKIKYLÄN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS HUHTALANTIE VÄLI KOULUKATU-TILHENTIE OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 5.10.2015 5.10.2015 Lapuan kaupunki Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)

Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Lintulan päiväkodin asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Tässä asiakirjassa esitetään suunnittelualueen sijainti sekä aluetta koskevat lähtötiedot ja tavoitteet yleispiirteisesti.

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5186 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 16.8.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 26 osaa koskeva asemakaavan

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 18.2.2016 ASEMAKAAVA Asemakaava koskee Kankaanpään kaupungin 12. kaupunginosan (Jyllinmäki) tilaa Kangastus 214-406-1-819. 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus MEIJERITIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS, LÄNSIOSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 11.5.2015 päivitetty: 4.2.2016 on lakisääteinen

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2015 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus HANHIJOEN ASEMAKAAVAN MUUTOS, ALASTALO OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo: 9.3.2016 päivitetty: 13.4.2016 on lakisääteinen (MRL

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.

LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3. LAPUAN KAUPUNKI 8. LIUHTARIN KAUPUNGINOSA ASEMAKAAVAN MUUTOS JA LAAJENNUS KORTTELI 849 OAS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.3.2014 18.3.2014 Lapuan kaupunki Maankäyttö- ja kiinteistöosasto Poutuntie

Lisätiedot

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LAVIAN KUNTA ASEMAKAAVAN MUUTOS 29.10.2012 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET... 2 3. LAADITUT SELVITYKSET JA AIEMMAT SUUNNITELMAT... 2 3.1. VALTAKUNNALLISET

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 214005183 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 17.12.2015 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 4. kaupunginosan (Tapala) korttelia 303 (tontit 1 ja

Lisätiedot

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3

SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 SIMO Simojoen yleiskaavan muutos Tila Harjusranta RN:o 14:58 (Lohiranta Oy) Tila Vehkaperä RN:o 48:4 (Simon kunnan tila Hannilassa) Tila RN:o 50:3 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) SIMON KUNTA

Lisätiedot

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN

KASKISTEN KAUPUNKI KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN KASKÖ STAD SATAMA - ALUEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS DETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DETALJPLAN I HAMNEN 2006 Närpiöntie 2, 64200 NÄRPIÖ Närpesvägen 2, 64200 NÄRPES 2 KASKISTEN KAUPUNKI SATAMA-ALUEEN

Lisätiedot

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

tark Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 8.8.2007 tark. 11.1.2010 Leivonmäen kunta Niinniemen alueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.1.2010 1 TEHTÄVÄN KUVAUS ESIPUHE Niinniemen alueen asemakaavoitus käynnistyi virallisesti

Lisätiedot

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24

NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 1 (6) HAMINAN KAUPUNKI KAUPUNKISUUNNITTELU Maankäytön suunnittelu PL 70 49401 HAMINA NUOTTASAAREN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN SUMMAN KYLÄN TILALLA 2:24 SELOSTUS NRO 515 KAAVA- ALUEEN SIJAINTI Sijainti Kymenlaakson

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 Ak 5171 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 20.11.2012 RUOKORINTEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelin 61 tonttia 1, tilaa 214-406-3-466

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 2 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston.

Suunnittelualue käsittää Äänejärven vesialueen ja sen kaupungin puolella sijaitsevan rantapuiston. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 24.2.2014 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI ÄÄNEJÄRVEN RANTAPUISTON ASEMAKAAVA SUUNNITTELUALUE Suunnittelualueen sijainti ja rajaus Suunnittelualue käsittää Äänejärven

Lisätiedot

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012

KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 KOSKEN TL KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2012 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille

Lisätiedot

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA

VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos. kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA 12.10.2015 VANHANKYLÄN LIIKEALUEEN MUUTOS Asemakaavan muutos kaava nro 485 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTI- SUUNNITELMA V a l k e a k o s k e n k a u p u n k i K a u p u n k i s u u n n i t t e l u S ä ä k

Lisätiedot

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2016

POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2016 POSION KUNTA Toimintaympäristölautakunta KAAVOITUSKATSAUS VUODELTA 2016 YLEISTÄ KAAVAJÄRJESTELMÄSTÄ Kaavat jaetaan yleispiirteisiin ja yksityiskohtaisiin kaavoihin. Yleispiirteisiä kaavoja ovat maakunta-

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012

HAMINAN KAUPUNKI Tekninen toimi 4.10.2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(8) ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELIN 54 TONTEILLA 3 JA 4 (PURSIMIEHENKATU 3 JA 5) 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee Saviniemen kaupunginosassa korttelin

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA Länkipohjan teollisuusalueen asemakaava (55. kaupunginosa) Tampereentie Tampere 65 km Jämsä 27 km Hirsikankaantie Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 63 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI VENESJÄRVEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS 26.1.2016 OSAYLEISKAAVAN MUUTOS koskee Kankaanpään Venesjärven kylän tiloja 214-423-1-176 Hohkaranta,

Lisätiedot

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8

MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KOSKEE: korttelin 35 tontteja 6-8 MUKULAMÄEN ASEMAKAAVAN MUUTOKSELLA MUODOSTUU: Korttelin 35 tontit 6-8 MAANKÄYTTÖOSASTO 2 ULVILA Mukulamäen asemakaavan muutos 1. PERUS- JA

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI

ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI KOKKOLAN KAUPUNKI KARLEBY STAD KAAVOITUSPALVELUT ASEMAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA VANHA VEISTÄMÖNTIE 37, HALKOKARI ASEMAKAAVATYÖN SUUNNITTELUALUE Markku Mattila ja Johanna Salminen ovat

Lisätiedot

Kaavoituskatsaus 2016

Kaavoituskatsaus 2016 Kaavoituskatsaus 2016 Kemiönsaaren kunta Kaavoituskatsaus sisältää muun muassa: sivu Mitä kaavoitus on? 2 Ajankohtaista kaavoituksessa Vuonna 2016 kaavoitusyksikkö tulee työskentelemään useamman ison asemakaavahankkeen

Lisätiedot

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta

Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu- ja puistoaluetta LOIMAAN KAUPUNKI 29.4.2016 1( 5) Asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma AK 0183 Torin ympäristö, 1. (Keskusta) kaupunginosa Asemakaavamuutos koskee kortteleita 9, 10, 16 ja 17 sekä katu-

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2007

KAAVOITUSKATSAUS 2007 LUVIAN KUNTA Rakennusvalvonta KAAVOITUSKATSAUS 2007 Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan jokaisen kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan kunnassa ja maakunnan liitossa

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Asemakaavan muutos koskien Alavuden kaupungin Salmi 10. kaupunginosan korttelia 10046 ja siihen / Ympäristöpalvelut 20.10.2014 2 / 8 1 Osallistumis- ja

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO

KITTILÄN KUNTA TEKNINEN OSASTO 1 KITTILÄN KUNTA, 1. kunnanosa, Kittilä Kirkonkylän teollisuusalueen asemakaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 28.4.2015 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2013 2 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4.3.2013 KOKEMÄEN KAUPUNKI RISTEN VANHAN KOULUN ASEMAKAAVA RISTEN (201) KAUPUNGINOSAN OSAKORTTELI 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa (OAS) täydennetään

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden kaupungin RITOLA 16. kaupunginosan kortteli 16005 ja siihen liittyvä suojaviheralue / Ympäristöpalvelut 27.01.2015 2 1 n sisältö ja tarkoitus Maankäyttö-

Lisätiedot

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS

LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus LANATIEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2016 päivitetty: 16.12.2016 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA

REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Tekninen virasto Kaavoitus 19.05.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA REIJOLAN ALUEEN OSAYLEISKAAVA Kuva 1. Suunnittelualue OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Uuden rakennus- ja maankäyttölain

Lisätiedot

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18

Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1(7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut 11.12.2014, päivitetty 1.6.2015 Asemakaavan muutos (2304) Visatie 16-18 Aloite Asemakaavan

Lisätiedot

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NUMMEN PALVELUKESKUS ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Hämeenlinnan kaupunki 4.6.2015 1 Sisällysluettelo 1. TEHTÄVÄ... 2 2. SUUNNITTELUALUE... 2 3. ALOITE... 2 4. NYKYINEN SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA

KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA KALAJOEN KAUPUNKI KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN LAAJENNUS UUSI PALOASEMA OSALLISTUMIS JA ARVIOINTISUUNNITELMA 4.10.2016 0 OSALLISTUMIS JA ARVIOIN TISUUNNITELMAN (OAS) TAR KOITUS MRL 63 :n mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87)

ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) Liite 5 / Ymp.ltk 21.1.2014 / 8 ISO-KALAJÄRVI, RANTA-ASEMAKAAVA Ranta-asemakaava koskee Juhtimäen kylän (407), tilaa Metsäkestilä (2-87) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.1.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS: VILPPULAN KORTTELI 18/OSA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) TARKISTETTU 17.11.2014 17.11.2014 2/8 1 Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus...

Lisätiedot

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos

Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos 1 KITTILÄN KUNTA, 2. kunnanosa, Sirkka Utsuvaaran asemakaavan laajennus ja korttelin 802 asemakaavamuutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 11.4.2016 Ilmakuva Maanmittauslaitos 2014 2 1. Osallistumis-

Lisätiedot

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58)

Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) LIEKSAN KAUPUNKI Mähkön (6.) kaupunginosan korttelia nro 58 koskeva asemakaavamuutos ja sitova tonttijako (osakortteli 58) Kuva 1. Kaavamuutoksen tarkastelualue Maankäyttö- ja rakennuslain 63 ja asetuksen

Lisätiedot

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Salla Vaadinselän Lakilampien ranta-asemakaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 26.07.2010 Seitap Oy 2010 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN

HAMINAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu 6.9.2014 ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 1(6) ASEMAKAAVA E18 -TIEN LELUN ERITASOLIITTYMÄN ALUEELLE MAINOSLAITETTA VARTEN 1 SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue sijaitsee tilalla 3:14 E18 -tien Lelun eritasoliittymän

Lisätiedot

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS Liite / Ymp.ltk 16.12.2014 / KIVINIEMI KIVINIEMEN PUISTON OSA, ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2014 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Asemakaavan muutos, Santtio 11, kortteli 32 sekä puisto- ja lähivirkistysalue Liite 1 1 Sijainti opaskartalla Aluerajaus Suunnittelualueen sijainti ja nykytilanne

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy OAS 1 (5) KAAVIN KUNTA KAAVINJÄRVI RIKKAVESI YMPÄRISTÖN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 MIKÄ ON OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI Konginkangas Käpykolon ranta-asemakaava Pyyrinlahden kylän tiloille Käpykolo 5:29, Lisäkolo 5:33, Mäkikolo 5:41 ja Kallionkolo 14:1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) LUONNOSVAIHE

Lisätiedot

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS PAIMION KAUPUNKI Tekninen ja ympäristöpalvelut Kaavoitus KAPTENSKANPOLUN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA vireille tulo:..2017 päivitetty: 10.1.2017 on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658

ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 ASEMAKAAVAN MUUTOS, NEITSYTMÄKI, KORTTELI 658 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 15.8.2016 KUNTA Euran kunta 050 KYLÄ Kauttua 406 KORTTELI 658 TONTTI 3 KIINTEISTÖT 2:574 (osa) 2:261 Kaavan laatija

Lisätiedot

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma LOIMAAN KAUPUNKI Asemakaavan ja asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma 17.09.2013 Nahinlahden alue (Myllykylä) 1( 5) Kaava-alueen sijainti Ilmakuva kaava-alueesta. Mikä osallistumis-

Lisätiedot

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS

KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS KEURUUN KAUPUNKI KIPPAVUOREN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 16.10.2015 Kaava-alueen ohjeellinen sijainti, kaava-alue rajattu punaisella. Sisältö 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Liite 42 / Ymp.ltk / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Liite 42 / Ymp.ltk 27.8.2013 / 63 SARKKILANJÄRVI, PATRAKAN ALUE, ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 21.8.2013 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus- ja mittaustoimi 2013 1. SUUNNITTELUALUE Suunnittelualue

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SOMERON KAUPUNKI VALIMOTIEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS TYÖNUMERO: 20600874 PÄIVÄYS: 10.8. 2016, TARK. 10.10. 2016 Sweco Ympäristö Oy SOMERON KAUPUNKI Valimotien

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Osallistumis- ja arviointisuunnitelman tarkoitus: Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :ssä on esitetty OAS:n tarkoitus. Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella

JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS. Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella JOUTSAN ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELISSA 407 / 5,6,7 ASEMAKAAVASELOSTUS Ote peruskartasta, kaavamuutosalue rajattuna keltaisella SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA LUUMÄKI Päiväys 9.1.2014 KIVIJÄRVEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SEKÄ LUUMÄEN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN TARKOITUS Osallistumis-

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, Kuusikallio OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Alue Alavuden rantaosayleiskaavan 2. osan muutos Kuorasjärvi, pohjoisosa, 10-405-23-89 Kuusikallio Maankäyttö- ja rakennuslain 63 1 momentin mukaan kaavaa laadittaessa

Lisätiedot

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE

KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE Liite 17 / Ymp.ltk 18.2.2014 / 25 KESKEISEN ALUEEN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS, KOLMOSTIEN JA KYLPYLÄKADUN LIITTYMÄALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 18.2.2014 tark. 16.12.2014 IKAALISTEN KAUPUNKI Kaavoitus-

Lisätiedot

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 634/2013 9:15 Agroreal Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 9.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2. SUUNNITTELUALUE... 1 3. ALOITE...

Lisätiedot

KAAVOITUSKATSAUS 2014

KAAVOITUSKATSAUS 2014 YHTEYSTIEDOT KAAVOITUSASIOISSA: Tekninen virasto Mittaus- ja kaavoitusosasto Hovilankatu 2, 83500 Outokumpu puh. (013) 5591 www.outokummunkaupunki.fi e-mail. etunimi.sukunimi@outokummunkaupunki.fi Va.

Lisätiedot

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos

Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos 1 Laitakallion VP-alueen ja yleisen tiealueen (LT) asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ote opaskartasta ja suunnittelualueen rajaus. Fonecta kartat 1. Miksi kaavoitukseen on

Lisätiedot

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos

Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos 1(7) HYÖKÄNNUMMI KORTTELI 801 ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROJ. NRO 256 Hyökännummi Kortteli 801 asemakaavan muutos OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Sijainti on osoitettu oheisessa

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 16.3.2016 KURIKAN KAUPUNKI Pitkämön tekojärven tilan 7:391 ranta-asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n mukaan

Lisätiedot

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Dnro 1454/2014 14:15 Y-TONTTI TOIVONTIE Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaavan muutos Riihimäen kaupunki Kaavoitusyksikkö 11.1.2015 päivitetty 9.11.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TEHTÄVÄ... 1 2.

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA LEVIN KORTTELIN 33 TONTTIEN 1 JA 6 SEKÄ KORTTELIN 35 TONTIN 5 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVASELOSTUS. Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Vastaanottaja KITTILÄN KUNTA Asiakirjatyyppi KAAVASELOSTUS, KAAVAEHDOTUSVAIHE Päivämäärä 28.03.2014 / 04.08.2014 Hyväksymispäivämäärä ja -pykälä 25.8.2014 31 Kaavatunnus 261V250814A 31 KITTILÄN KUNTA LEVIN

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNKI. MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA JÄMSÄN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN 63 :n MUKAINEN OSALLISTUMIS- JA ASEMAKAAVA KOSKEE Jämsän kaupungin Jämsänkosken taajamassa sijaitsevaa kaupunginosaa 205 (Virtasalmi) Koskenväylä Suunnittelualaueen

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ASKOLA/MONNINKYLÄ Monninkylän kauppapaikka Päiväys7.9.2011 ASEMAKAAVAN MUUTOS SEKÄ ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN MÄNTSÄLÄNTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavan muuttamista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA NAANTALIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖVIRASTO / SUUNNITTELUOSASTO SANTALANTIEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Suunnittelualue Asemakaavoitettava alue sijaitsee Naantalin Luonnonmaalla, noin

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008

PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 PÄLKÄNEEN KUNTA, TOMMOLAN ALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 20.8.2008 SISÄLLYSLUETTELO 1. SUUNNITTELUALUE... 2 2. SUUNNITTELUTEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TAVOITTEET...3 3. LAADITUT

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) Ak 5188 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI 25.10.2016 ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Kankaanpään kaupungin 1. kaupunginosan (Keskus) korttelia 40 koskeva asemakaavan

Lisätiedot

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark

KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu tark KUHMOINEN RUOKOMÄEN ALUEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Laadittu 17.1.2008. tark 6.5.2008. Kartta 1. Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Osallistumis- ja arviointisuunnitelman

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN

ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN TORNION KAUPUNKI Tekninen keskus Kaupunkirakenne 20.3.2002 1 ASEMAKAAVAN LAATIMINEN KIVIRANNAN KAAKKOISKULMAAN 2VDOOLVWXPLVMDDUYLRLQWLVXXQQLWHOPD.DDYRLWXNVHQNRKGH Asemakaavoitettava alue sijaitsee 22.

Lisätiedot

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS)

Ylitornio. Alkkulan asemakaavan muutos Kortteli 32a OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Ylitornio Alkkulan asemakaavan muutos OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 30.6.2016 YLITORNIO KUNTA SEITAP OY 2016 Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kemijärven kaupunki 1 (7) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Asemakaava Pyhätunturin matkailukeskuksessa Suopursunmutkan varrella. Suunnittelualue ja kaavan tavoite Suunnittelualue sijaitsee Pyhätunturin

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 164-RAK1503 2 (9) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuvaa ranta-asemakaavan tavoitteet sekä sen, miten laatimis- ja suunnittelumenettely etenee. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisältää myös

Lisätiedot

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS

Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Akm 217: ASEMAKADUN JA NIITTYKADUN ASEMAKAAVAN MUUTOS Raahen kaupungin 16.kaupunginosan korttelin 64 tontteja 32, 39, 40, 41, 42 ja 43 sekä korttelin 62 tontteja 38 ja 52 koskeva asemakaavan muutos. OSALLISTUMIS-

Lisätiedot

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki)

Kuva 1:Alueen sijainti. ( Nilsiän kaupunki) Nilsiän kaupunki 1/5 NILSIÄN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KORTTELI 615 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Nilsiän Mäntyrinteen kaupunginosassa. Asemakaavan muutos

Lisätiedot

Osallistumis ja arviointisuunnitelma

Osallistumis ja arviointisuunnitelma ASEMAKAAVAN MUUTOS 3. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 139 TONTIT 13 JA 14, KAIRATIE 20 JA 24 1 Osallistumis ja arviointisuunnitelma Kaavoituksen kohde: Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosan korttelin 139 tontit

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2016 23.11.2016 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo Osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällysluettelo 0 YLEISTÄ... 2 1 SUUNNITTELUALUE... 2 2 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 3 KAAVATILANNE... 2 4 MAANOMISTUS... 3 5 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI...

Lisätiedot

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus

Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 1 Heinäveden kunnan kaavoituskatsaus 2013 2 HEINÄVEDEN KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS 2013 Kaavoituskatsauksen tavoite ja sisältö Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan tulee vähintään kerran vuodessa

Lisätiedot

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS

JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS JOUTSAN RANTAOSAYLEISKAAVAN MUUTOS SIIKANIEMI SELOSTUS Ote rantayleiskaavakartasta SISÄLLYSLUETTELO 1. LÄHTÖKOHDAT 1.1 Selvitys suunnittelualueen oloista 1.2 Alueen yleiskuvaus 1.3 Luonnonympäristö 1.4

Lisätiedot

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Nilsiän kaupunki 1/6 NILSIÄN KAUPUNKI LASTUVIRRAN JA UPM:n PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. HANKEKUVAUS Ranta-asemakaava koskee osaa UPM-Kymmene Oyj:n omistamia

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA KÄRKÖLÄ JÄRVELÄ JAAKONSAARI ASEMAKAAVAN MUUTOS Päiväys 31.10.2016 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen

Lisätiedot

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut

3.11.2015. Maankäyttöpalvelut 1(5) Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) (MRL 63 ) Maankäyttöpalvelut Asemakaavan muutos (2314) Asemantie 1-3 Asemakaavan muutos koskee 4. keskustan kaupunginosan rautatiealuetta. 3.11.2015 Osallistumis-

Lisätiedot