Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kunnanhallitus 14/2014. KOKOUSAIKA 21.10.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE"

Transkriptio

1 YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 14/2014 KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 136 Toimielinten pöytäkirjat 137 Saapuneet asiakirjat 138 Viranhaltijapäätökset 139 Valtuustopäätösten laillisuusvalvonta ja täytäntöönpano, kuntalain Lausunto Urjalan tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksesta Ypäjän kunnan/kirjaston liittyminen yleisten kirjastojen konsortioon 142 Vanhusneuvoston valitseminen Lausuntopyyntö taksilupakiintiöiden vahvistamista varten 144 Lausuntopyyntö Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle ,37 Palvelukeskuksen osasto Valkovuokon muutostyöt Ypäjä Loimaa siirtoviemäri 147 Muut/tiedoksi tuotavat asiat Oikaisuvaatimusohjeet ja muutoksenhakukiellot PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVÄNÄPITO Kokouksen tarkastettu pöytäkirja, johon on liitetty oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus, pidetään yleisesti nähtävänä Ypäjän kunnanvirastossa klo PUHEENJOHTAJA MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

2 YPÄJÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA nro sivu Kunnanhallitus / KOKOUSAIKA klo KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA OLLEET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Markku Leppälahti Tapio Ahonen Eija Kara Heikki Levomäki Anni Vääri Jenni Mäntynen Päivi Laine Juha Lundström Matti Alanko Jari Hepomaa Veijo Simola Vesa Ketola Hanna Sulantola puheenjohtaja (1. vpj) (2. vpj) varajäsen kvalt. puheenjohtaja kvalt. I varapuheenjohtaja kvalt. II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja, esittelijä atk-tukihenkilö, pöytäkirjanpitäjä LAILLISUUS- JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. ASIAT :t PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tapio Ahonen ja Heikki Levomäki. PÖYTÄKIRJAN ALLEKIRJOITUS JA VARMENNUS Markku Leppälahti puheenjohtaja Hanna Sulantola pöytäkirjanpitäjä PÖYTÄKIRJAN TARKASTUSAIKA ALLEKIRJOITUKSET Tapio Ahonen pöytäkirjantarkastaja Heikki Levomäki pöytäkirjantarkastaja PÖYTÄKIRJA ON OL- LUT YLEISESTI NÄH- TÄVÄNÄ Ypäjän kunnanvirastossa klo Arkistonhoitaja Tapani Rasila

3 Kunnanhallitus TOIMIELINTEN PÖYTÄKIRJAT Kh 136 Kuntalain 51 :n 1 momentin mukaan kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja, kunnanjohtaja tai johtosäännössä määrätty kunnan viranhaltija voivat ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi asian, joka on tämän lain nojalla siirretty kunnanhallituksen alaisen viranomaisen tai kunnanhallituksen jaoston toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Saman lainkohdan 3 momentin mukaan asia on otettava ylemmän toimielimen käsiteltäväksi viimeistään sen ajan kuluessa, jossa 89 :ssä tarkoitettu oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. Ylemmän toimielimen käsiteltäväksi ei kuitenkaan saa ottaa: 1) lain tai asetuksen mukaisia lupa-, ilmoitus-, valvonta- tai toimitusmenettelyä koskevia asioita; eikä 2) yksilöön kohdistuvia opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asioita. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat lautakuntien ja toimikuntien päätökset, joita ei ole tarpeen ottaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi: a) Sivistyslautakunta b) Tekninen lautakunta c) Tekninen lautakunta d) Tarkastuslautakunta

4 Kunnanhallitus SAAPUNEET ASIAKIRJAT Kh 137 Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi seuraavat kirjelmät ja päätökset ja hyväksyy niiden kohdalla jäljempänä mahdollisesti esitetyt toimenpide-ehdotukset: a) Valtiokonttorin päätös /perintösiat, kunta tyytyy Valtiokonttorin päätökseen. b) Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen maksatuspäätös 255/2014; päätös korvauksesta kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen, kunnalle maksetaan 5 347,70.

5 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSET Kh 138 Hallintosäännön 31 :n mukaan asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Hallintosäännön 32 :n mukaan kunnan viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle ja lautakunnalle niiden määräämällä tavalla niistä päätöksistä, jotka voidaan ottaa kunnanhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Kunnanhallituksen kokouksen yhteydessä ovat nähtävinä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan päätöspöytäkirjat. Kunnanhallitus merkitsee tietoonsa saatetuksi - kunnanjohtajan päätökset :t 17-18, - Jouko Käkösen päätökset koskien taloushallinnon henkilöstöä :t sekä ja päättää, ettei ym. päätöksiä oteta kunnanhallituksen käsiteltäväksi. Lomituspalvelupäällikön päätös (nro 385). Kunnanhallitus päättää asiasta.

6 Kunnanhallitus VALTUUSTOPÄÄTÖSTEN LAILLISUUSVALVONTA JA TÄYTÄNTÖÖNPANO, KUNTALAIN 23 Kh 139 Valtuusto on kokoontunut toimintavuoden 2014 kolmanteen kokoukseensa Kunnanhallitus kuulee valtuuston kokouksessaan tekemät päätökset ja Kuntalain 23 :n mukaan panee tehdyt päätökset täytäntöön.

7 Kunnanhallitus LAUSUNTO URJALAN TUULIVOIMAOSAYLEISKAAVAEHDOTUKSESTA Kh 140 Urjalan kunta pyytää mm. Ypäjän kunnan lausuntoa Urjalan tuulivoimaosayleiskaava ehdotuksesta. Urjalan kunnanhallitus on kokouksessaan päättänyt pyytää kaavaehdotuksesta viranomaisilta lausunnot ja asianosaisilta mielipiteet sekä asettanut kaavaehdotuksen liitteineen MRL 65 :n ja MRA 19 :n mukaisesti nähtäville 30 vuorokauden ajaksi. Urjalan ja Humppilan kunnat laativat tuulivoimayleiskaavat yhteistyössä suunnittelualueelle joka sijaitsee kuntien välisen rajan molemmin puolin. Urjalan tuulivoimayleiskaavoitus koskee Urjalan kunnan Nuutajärven kylässä aluetta joka etelässä rajoittuu valtatie 9:än, lännessä Humppilan kunnanrajaan, pohjoisessa Sammakkolammin pohjoisrannan korkeudelle ja idässä Kaakkosuon itäreunaan ja Kivijärven länsipuolitse. Suunnitelmaa on tarkistettu luonnosvaiheessa saatujen lausuntojen ja mielipiteiden sekä yhteysviranomaisten lausunnon ja tehtyjen lisäselvityksien perusteella osayleiskaavaehdotukseksi. Tuulivoimaosayleiskaavaehdotuksessa suunnittelualueelle, joka on 10 km 2, on sijoitettu seitsemän tuulivoimala-aluetta, jolle on mahdollista rakentaa voimala. Kaavaehdotus liitteineen on nähtävänä Urjalan kunnan internet sivuilla osoitteessa Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan klo mennessä. Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa laaditusta Urjalan tuulivoimaosayleiskaava ehdotuksesta. Päätös:. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8 Sivistyslautakunta Kunnanhallitus YPÄJÄN KUNNAN/KIRJASTON LIITTYMINEN YLEISTEN KIRJASTOJEN KONSORTIOON Sivla 54 Maakuntakirjastot ovat olleet edelläkävijöitä ja perustaneet maakuntakirjastojen konsortion jo vuonna Konsortioajatusta on laajennettu koskemaan Suomen yleisiä kirjastoja Yleisten kirjastojen konsortio hankkeessa ja kirjastojen on mahdollista solmia Yleisten kirjastojen yhteistyösopimus Helsingin kaupungin/kaupunginkirjaston kanssa. Yhteistyösopimus hyväksyttiin Helsingin kulttuuri- ja kirjastolautakunnassa Konsortion jäsenyys on vapaaehtoista. Konsortio on yleisten kirjastojen rahoittama toimintamalli yhteisten asioiden hoitoon. Konsortion tarkoitus on ennen kaikkea järkeistää sellaisia kirjastotoimintoja, joita nyt tehdään hajautetusti ja päällekkäisesti, ja tätä kautta vapauttaa kirjastoissa tehtävää työtä johonkin muuhun. Konsortion tehtäviksi on määritelty yleisten kirjastojen valtakunnallisen yhteistyön kehittäminen esimerkiksi seuraavissa toiminnoissa: hankinnat, luettelointi, kirjastojärjestelmät, koulutus, tiedottaminen ja markkinointi. Tarkoituksena on, että kaikki Suomen yleiset kirjastot liittyisivät konsortioon. Yhteistyöllä haetaan taloudellisia säästöjä, volyymietuja, toiminnan tehostumista sekä tietämyksen ja osaamisen jakamista. Alkuvaiheessa keskitytään yleisille kirjastoille ajankohtaisiin e-aineistoihin ja niiden yhteishankintaan. Seuraavaksi on vuorossa luettelointitietojen yhteishankinnat. Myöhemmin voi tulla muita yhteishankintojen muotoja. Louna-kirjastojen johtajisto on käsitellyt asiaa kokouksessaan ja päättänyt esittää kuntien/louna-kirjastojen liittymistä konsortioon. Liittyjä on aina kunta ja liittyminen tulee vahvistaa kunnan hallintosäännön mukaisessa järjestyksessä. Vuonna 2014 konsortioon kuuluminen ei aiheuta kunnalle kustannuksia, sillä Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus kattaa toiminnasta aiheutuvat kulut. Vuoden 2015 alusta alkaen Ypäjän kunnan maksu on 150 euroa vuodessa (alle asukkaan kunnat). Yhteistyösopimus on liitteenä 34. Rehtorin päätösehdotus: Sivistyslautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ypäjän kunta /kunnankirjasto liittyy Yleisten kirjastojen konsortioon ja allekirjoittaa Yleisten kirjastojen yhteistyösopimuksen Helsingin kaupungin/kaupunginkirjaston kanssa. Liite 34. Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin. _

9 Kunnanhallitus (YPÄJÄN KUNNAN/KIRJASTON LIITTYMINEN YLEISTEN KIRJASTOJEN KONSORTIOON jatkuu) Kh 141 Kunnanhallitus hyväksyy sivistyslautakunnan tekemän päätöksen.

10 Kunnanhallitus Kunnanhallitus VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN Kh 14 Kunnanvaltuusto on perustanut Ypäjän kuntaan toimikaudekseen vanhusneuvoston, johon kutsutaan 2 edustajaa ja varaedustajaa perusturvalautakunnan esittämistä yhteisöistä (Eläkeliiton Ypäjän osasto, Ypäjän Eläkkeensaajat ry, Ypäjän Sotaveteraanit ry, Ypäjän Sotaveteraanit ry:n naisjaosto, Ypäjän Rintamamiesveteraanit ry, Sotainvalidien Veljesliiton Ypäjän os., Ypäjän seurakunta) ja edustajat kunnanhallituksesta, perusturvalautakunnasta ja eri hallintokunnista, jotka nimeää kunnanhallitus. Järjestöjen edustajien tulee olla 65 vuotta täyttäneitä. Vanhusneuvoston kokoukset ovat pääsääntöisesti kaksi kertaa vuodessa. Kokoukset ovat virka-aikana. Jäsenille ei makseta kokouspalkkiota, koska vanhusneuvosto ei ole kuntalain tarkoittama kunnan toimielin. Vanhusneuvoston eri järjestöjen edustajien matkakustannuksista vastaa kunkin jäsenen taustayhteisö. Vanhusneuvoston puheenjohtajana ja varapuheenjohtajana toimii järjestön edustaja. Neuvoston sihteerinä toimii vanhus- ja vammaistyönjohtaja. Vanhusneuvoston kokouksesta laaditaan muistio, joka tarkastetaan neuvoston seuraavassa kokouksessa. Vanhusneuvosto kokoontuu palvelukeskuksessa, joka vastaa kokousten kahvitarjoilusta. Kutsun vanhusneuvoston ensimmäiseen kokoukseen antaa kunnanhallituksen nimeämä henkilö. Kunnanhallitus pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään edustajan ja varaedustajan Ypäjän vanhusneuvostoon toimikaudeksi : - Eläkeliiton Ypäjän osasto, - Ypäjän Sotaveteraanit ry, - Sotainvalidien Veljesliiton Ypäjän os., - Sotainvalidien Veljesliiton Ypäjän osaston naisosasto, - Ypäjän seurakunta Samalla kunnanhallitus nimeää kunnan edustajat Vanhusneuvostoon toimikaudeksi (kunnanhallitus, hallinto-, sosiaali- ja tekninen osasto) ja pyytää perusturvalautakuntaa ja sivistyslautakuntaa nimeämään oman edustajansa vanhusneuvostoon toimintakaudeksi Päätös: Kunnanhallitus päätti pyytää seuraavia yhteisöjä nimeämään edustajan ja varaedustajan Ypäjän vanhusneuvostoon toimikaudeksi : - Eläkeliiton Ypäjän osasto, - Ypäjän Sotaveteraanit ry, - Sotainvalidien Veljesliiton Ypäjän os., - Sotainvalidien Veljesliiton Ypäjän osaston naisosasto, - Ypäjän seurakunta Samalla kunnanhallitus nimesi Vanhusneuvostoon toimikaudeksi kunnanhallituksen edustajaksi Anni Vääri, hallinto-osaston edustajaksi Erkki Virolaisen, perusturvaosaston edustajaksi Eila Puolamäen ja tekninen osaston edustajaksi Jouko Käkösen. Kunnanhallitus pyytää perusturvalautakuntaa ja sivistyslautakuntaa nimeämään oman edustajansa vanhusneuvostoon toimintakaudeksi

11 Kunnanhallitus (VANHUSNEUVOSTON VALITSEMINEN jatkuu) Kh 142 Vanhusneuvoston on kokouksessaan ehdottanut, että vanhusneuvostossa edustettuina olevista järjestöistä olisi kustakin kaksi edustajaa vanhusneuvoston jäseninä. Järjestöjen nimeämät varajäsenet olisivat kuluvan toimikauden 2016 loppuun varsinaisia jäseniä. Vanhusneuvosto on myös kokouksessaan pyytänyt kunnanhallitusta nimeämään uuden hallinto-osaston edustajan eläkkeelle siirtyneen Erkki Virolaisen tilalle. Kunnanhallitus päättää, että järjestöt voivat valita Vanhusneuvoston jäseniksi kaksi (2) varsinasta edustajaa ja heille varaedustajat. Lisäksi kunnanhallitus nimeää hallintoosaston edustajan vanhusneuvostoon. Edustajaksi nimettiin Jouko Käkönen.

12 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN Kh 143 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on kirjeellään pyytänyt kuntien lausuntoa taksilupakiintiöiden vahvistamista varten. Taksiliikennelain 19 :n mukaan toimivaltaisen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tulee vahvistaa kuntakohtaiset taksilupien enimmäismäärät vuosittain. Nyt on valmisteilla kiintiöpäätös vuoden 2015 enimmäismääräksi kuntiin Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnissa. Kiintiöpäätöksen perustaksi ELY-keskuksen tulee seurata taksin kysynnän ja tarjonnan muutoksia sekä toimialan kannattavuuden kehitystä alueellaan. ELY-keskuksen on seurattava myös kuluttajien palautetta taksin saatavuudesta ja laadusta sekä taksien riittävyyttä elinkeinoelämän ja kuntien kuljetustarpeiden kannalta. Taksilupien enimmäismäärä tulee vahvistaa sellaiselle tasolle, että ne eivät rajoita taksien saatavuutta myöskään vilkkaan kysynnän aikana eivätkä heikennä palvelujen laatua. Enimmäismäärää koskevassa päätöksessä on myös määrättävä, kuinka moneen taksilupaan sisällytetään esteettömyyttä koskevat vaatimukset. Uudenmaan ELY-keskus pyytää kunnan lausuntoa taksien riittävyydestä ja esteettömän kaluston määrästä sekä taksipalvelujen laadusta. Kunnan kuljetuspalveluja koskevan viimeisimmän tarjouskilpailun osalta pyydetään kohteittain tiedot saatujen tarjousten keskimäärästä. Kuntaa pyydetään myös ilmoittamaan, kuinka usein ja millaisiin ostoliikenteen laatua koskeviin sopimusrikkeisiin kunta on joutunut puuttumaan viimeisen vuoden aikana. Lausunnossaan kunta voi myös yleisesti ottaa kantaa taksiliikenteen laatutasoon alueellaan. Taksipalvelujen riittävyyden osalta ELY-keskus pyytää huomioimaan erityisesti sosiaali- ja terveystoimen sekä opetustoimen henkilökuljetusten järjestämistarpeet. Tietoa pyydetään myös siitä, kuinka monella on oikeus käyttää esteetöntä autoa. Kunnassa on tällä hetkellä viisi taksilupaa, joista neljä on henkilöautoa ja yksi esteetön henkilöauto. Sosiaalitoimi siirrettiin vuoden 2014 alusta Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymälle, joten Ypäjän kunta voi antaa lausunnon ainoastaan opetustoimen osalta. Opetustoimen lausunnon mukaan nykyinen taksimäärä on riittävä. Lausunnon mukaan oppilaskuljetukset hoidetaan pääasiassa paikkaisilla pikkubusseilla. Taksipalvelujen saatavuudessa ei ole ollut ongelmia ja nykyinen taksilupamäärä sekä henkilöautojen että esteettömien henkilöautojen osalta on sopiva. Kunnanhallitus toteaa Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, että Ypäjän kunnan taksilupamäärä on riittävä, samoin kuin esteettömien autojen määrä eikä ostoliikenteen laatua koskevia sopimusrikkeitä ole viimeisen vuoden aikana ilmennyt. Kunnan koulutoimessa olevien kuljetusoikeutettujen määrä on yhteensä 96 henkilöä. Kunnanhallitus liittää lausuntoonsa opetustoimen antamat tiedot, liite 35.

13 Kunnanhallitus (LAUSUNTOPYYNTÖ TAKSILUPAKIINTIÖIDEN VAHVISTAMISTA VARTEN... jatkuu) Kh 143

14 Kunnanhallitus LAUSUNTOPYYNTÖ HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2015 Kh 144 Hämeen liiton perussopimuksen 22 :n mukaan taloussuunnitelmaa valmisteltaessa jäsenkunnille varataan tilaisuus esityksen tekemiseen Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi ja painopisteiksi. Toiminta- ja taloussuunnitelman luonnos on toimitettava jäsenkuntiin lausunnolle syyskuun loppuun mennessä. Maakuntahallitus käsitteli luonnoksen Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle 2015 ja päätti pyytää perussopimuksen mukaisesti jäsenkunnilta esitykset Hämeen liiton toiminnan kehittämiseksi. Jäsenkuntien lausunnot on pyydetty toimittamaan Hämeen liittoon mennessä. Hämeen liiton vuoden 2015 toiminnan ja talouden suunnittelun lähtökohtina ovat olleet maakuntien liitoille säädettyjen lakisääteisten tehtävien hoitaminen ja Hämeen liitossa suunnitellut toiminnan painopisteet ja näistä johdettujen tulostavoitteiden määrittely. Hyväksytyn voimassaolevan toiminta- ja talousarviosuunnitelman mukaan talousarviovuoden 2015 toiminnan taloudellinen raami perustui alun perin 2 %:n suuruiseen jäsenkuntien maksuosuuksien nousuun. Talousarvio on kuitenkin valmisteltu kesäkuun lähetekäsittelyn perusteella 1,5 %:n maksuosuuksien nousuun perustuen. Maakuntahallitus ohjaa valtuuston hyväksymän toimintasuunnitelman ja talousarvion perusteella viraston toimintaa valtuuston asettamien tavoitteiden saavuttamiseksi sekä hyväksyy talousarvion käyttösuunnitelma I:n. Sekä tarkemmat operatiiviset tavoitteet että käyttösuunnitelma I sisältyvät työohjelmaan, jonka maakuntahallitus käsittelee ja päättää vuoden 2015 ensimmäisessä kokouksessa. Vuodelle 2015 laaditussa ta-esityksessä on sekä liiton toimisto että kesäyliopisto huomioon ottaen toimintatuottoja (vuonna ). Toimintatuotoista selvästi merkittävin osa, 66,6 %, muodostuu jäsenkuntien maksuosuuksista, joita on laskettu kannettavan liiton 11 jäsenkunnalta yhteensä euroa ( vuodesta 2014). Ta-esityksessä ensi vuodelle toimintakulut ovat (muutos -2,9 % meneillään olevan vuoden talousarviosta). Toimintakulujen väheneminen johtuu pääasiassa projektitoiminnan volyymin pienenemisestä. Vuoden 2015 toimintakate on ja tilikauden tulos Tilikausi päätyy talousarviossa lähelle nollatulosta, ollen alijäämäinen Jäsenkuntia pyydetään toimittamaan lausuntonsa Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelmasta vuosille ja talousarviosta vuodelle 2015 liittoon viimeis-

15 Kunnanhallitus (LAUSUNTOPYYNTÖ HÄMEEN LIITON TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMASTA VUOSILLE JA TALOUSARVIOSTA VUODELLE 2015 jatkuu) Kh 144 tään Maakuntahallitus tekee sen jälkeen esityksensä maakuntavaltuustolle, joka kokoontuu Oheismateriaalina on Hämeen liiton toiminta- ja taloussuunnitelma ja talousarvio Liiton johto ja operatiivinen toiminta ovat osaavissa käsissä. Alueiden ja maankäytön suunnittelun ja liikenteellisten ratkaisujen merkityksen huomioon ottaminen ovat kunnan kehittämistyössä olennaisen tärkeitä. Lievähköt kuntien maksuosuuksien korotukset ovat maltillisia. Edellä sanottu hyväksytään annettavaksi Ypäjän kunnan lausuntona pyydettyyn asiaan.

16 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus PALVELUKESKUKSEN OSASTO VALKOVUOKON MUUTOSTYÖT Tela 34 Vuoden 2014 investointiohjelmassa on Palvelukeskuksen osasto Valkovuokon muutostöiden aloitus. Hankkeeseen on saatu ARA:lta ehdollinen varauspäätätös avustuksesta erityisryhmien asunto-olojen parantamiseen sekä vuokraasuntojen rakentamisen korkotukilainaksi hyväksymiseen. Hanke on tarkoitus käynnistää syksyllä 2014 ja töiden tulee valmistua kesällä Valkovuokon asukkaat siirtyvät palvelukeskuksen muihin osastoihin muutostöiden ajaksi. Hankkeen suunnitelmien perustuen on pyydetty hankkeen toteutuksesta urakkatarjouksia. Liitteen 18 mukainen tarjouspyyntö on julkaistu julkisten hankintojen HILMA www-sivuilla, Ypäjän kunnan www-sivuilla sekä kunnan ilmoitustaululla. Tarjoukset tulee jättää viimeistään Tj:n esitys: Lautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle, että Valkovuokon muutostöiden urakoitsijoiksi valitaan seuraavat urakoitsijat: Rakennusurakka: Rakennusliike Laaksokunnas Oy, urakkasumma LVI urakka: Loimaan HT Asennus Oy, urakkasumma Sähköurakka: Sallila Sähköasennus Oy, urakkasumma Saapuneista tarjouksista on laadittu yhteenveto pöytäkirjan liitteeksi, liite 19. Kh 145 Ypäjän kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen. Liitteet 36, 37.

17 Tekninen lautakunta Kunnanhallitus YPÄJÄ LOIMAA SIIRTOVIEMÄRI Tela 35 Ypäjän kunnan investointisuunnitelmassa on Ypäjä Loimaa siirtoviemärin rakentamien Yhteistyössä Loimaan kaupungin liikelaitoksen Loimaan Veden kanssa. Hankkeentoteutuksesta on laadittu Ypäjän kunnan ja Loimaan Veden välinen sopimus Sopimuksen mukaisesti hankkeesta on aikanaan jätetty avustusanomus Hämeen ELYkeskukselle jotta hanke toteutettaisiin valtion vesihuoltotyönä. Valtio on kuitenkin luopumassa vesihuoltohankkeiden toteuttamisesta valtion vesihuoltotyönä ja jatkossa valtio tukeekin hankkeita pääsääntöisesti vain avustamalla. Hämeen ELY- keskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa on Hämeen ELY- keskuksen edustaja ilmoittanut, että ympäristöministeriö on osoittanut Hämeen ELYkeskukselle vuoden 2014 talousarvion momentin ympäristötöihin tarkoitettua määrärahaa yhteensä euroa. Lisäksi YM on tehnyt varauksen myös vuoden 2015 määrärahalle (yht euroa). Ypäjä-Loimaa siirtoviemäri ja yhdysvesijohto -hankkeeseen on käytettävissä valtionavustusta yhteensä euroa, edellyttäen että vuoden 2015 avustusosuus ELY- keskukselle myönnetään. Neuvottelussa on todettu, että Hämeen ELY- keskuksella on valmiudet tehdä tuensaajalle hankkeen rahoittamisesta avustuspäätös heti kun tarvittavat luvat, lausunnot sekä hankkeen käynnistämiseen liittyvät asiat ovat varmistuneet ja toteutettu. Hankkeen rakentamissuunnitelmat ovat valmistuneet, johtolinjan maanomistajilta on hankittu maanomistajaluvat, ELY- keskukselta on saatu yleisten teiden alitusluvat, rautatien alituslupa on saatu Liikennevirastolta. Museovirasto ja Turun maakuntamuseo ovat antaneet lausuntonsa hankkeesta. Museovirasto on edellyttänyt lisätutkimuksia Kurjenmäen kaava-alueella, jätevedenpuhdistamon ja Loimaantien välisellä johto-osalla. Koska hanketta ei voida toteuttaa valtion vesihuoltotöinä on hankkeen rakennuttamisvastuu kunnilla. Loimaan Veden edustaja on neuvotteluissa todennut, että koska Ypäjän kunnan maksuosuus ja pumpattava jätevesimäärä on suurempi kuin Loimaan tulee rakennuttamisvastuukin olla Ypäjän kunnalla. Loimaa maksaa Ypäjän kunnalle sovitun mukaisen osuuden hankkeen kustannuksista. Hankkeeseen myönnettävä tuki maksetaan kokonaisuudessaan Ypäjän kunnalle ja tuen osuus huomioidaan Loimaan maksuosuudessa. Tj:n esitys: Tekninen lautakunta merkitsee Ypäjä Loimaa siirtoviemärihankkeen tilannekatsauksen tietoonsa saatetuksi. Lisäksi lautakunta esittää kunnanhallitukselle, että Ypäjä Loimaa siirtoviemärin toteutussopimuksesta poistetaan ehto, että hankkeen toteutus edellyttää hankkeen rakentamista valtion vesihuoltotyönä. Lisäksi lautakunta esittää, että Ypäjän kunta toimii hankkeen rakennuttajana.

18 Kunnanhallitus (YPÄJÄ LOIMAA SIIRTOVIEMÄRI..jatkuu) Kh 146 Esityslistan liitteenä 38 on tarkistettu Ypäjän kunnan ja Loimaan Vesi -liikelaitoksen välinen sopimus Ypäjä Loimaa siirtoviemärihankkeen toteuttamisesta. Ypäjän kunnanhallitus hyväksyy teknisen lautakunnan ehdotuksen ja hyväksyy Ypäjän kunnan ja Loimaan Vesi -liikelaitoksen välisen tarkistetun sopimuksen Ypäjä Loimaa siirtoviemärihankkeen toteuttamisesta, liitteen 38 mukaisena.

19 Kunnanhallitus MUUT/TIEDOKSI TUOTAVAT ASIAT Kh 147 a) Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän talousarvio 2015 ja toimintasuunnitelma vuosille b) Irtisanoutuminen puhtaus- ja ruokapalvelun keittiöapulaisen palvelusuhteesta eläkkeelle siirtymisen johdosta /Anna-Liisa Hyvärinen. c) Janika Paijan työsuhdetta jatketaan , työaika on 85 % normaali työajasta. Merkitään tiedoksi.

20 Kunnanhallitus OIKAISUVAATIMUSOHJEET JA MUUTOKSENHAKUKIELLOT MUUTOKSENHAKUKIELLOT Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: ,143,144 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 141,142, HValL 3 :n 1 mom. / muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: OIKAISUVAATIMUSOHJEET Oikaisuvaatimusviranomainen ja -aika Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite: Ypäjän kunnanhallitus Perttulantie YPÄJÄ Pykälät: 141,142, Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Päätösten katsotaan yleisesti tulleen kunnan jäsenten tietoon pöytäkirjan nähtävänäolopäivänä Oikaisuvaatimuksen sisältö Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava. Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje liitetään pöytäkirjanotteeseen.

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2015 KOKOUSAIKA 12.5.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 70 Toimielinten pöytäkirjat 71 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 6/2013. KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 6/2013 KOKOUSAIKA 6.5.2013 klo 18.00 19.24 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 69 Toimielinten pöytäkirjat 70 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 9/2014. KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 9/2014 KOKOUSAIKA 10.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 87 Toimielinten pöytäkirjat 88 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti

MARKKU LEPPÄLAHTI Markku Leppälahti YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus ASIALUETTELO 10/2014 KOKOUSAIKA 24.6.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 100 Ypäjän liikuntahalliasia 105 30 Sopimus henkilökuljetusten

Lisätiedot

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Kunnanhallitus 8/2014. KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSKUTSU 8/2014 KOKOUSAIKA 27.5.2014 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 76 Toimielinten pöytäkirjat 77 Saapuneet asiakirjat

Lisätiedot

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto

LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Sivistyslautakunta 27.5.2014. Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto LUVIAN KUNTA Kokouspäivämäärä 56 Kokousaika 27.5.2014 klo 17.30 Kokouspaikka Kunnanvirasto Käsiteltävät asiat 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO

Sivistyslautakunta nro 8/2014 8.10.2014 SISÄLLYSLUETTELO nro 8/2014 SISÄLLYSLUETTELO SIVLTK 64 SIVLTK 65 SIVLTK 66 SIVLTK 67 SIVLTK 68 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Investointimäärärahan poistaminen vuoden 2014 talousarviosta

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014. 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150. 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen... PÖYTÄKIRJA 13/2014 Kunnanhallitus 15.9.2014 Asialista 122. Lausunto taksilupakiintiöstä 2015...150 123. Palkanlaskentaohjelmiston uusiminen...151 124. Talouden tasapainotusohjelma 2015-2019...152 125.

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 1 2 Vuoden 2009 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2009 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 12.1.2009 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Hirvihaaran kartano 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 6.6.2012. KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00. KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 6.6.2012 KOKOUSAIKA 6.6.2012 klo 19.00 KOKOUSPAIKKA Caissaniemi, Tanilantie 110 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 18 Saapuneet asiakirjat 19 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista. 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa... PÖYTÄKIRJA 18/2011 Kunnanhallitus 12.12.2011 Asialista 210. Suositus vaikutusten ennakkoarvioinnista kunnallisessa päätöksenteossa...285 211. Maaseutuhallinnon uudistus ja yhteistoimintasopimus...287 212.

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 413 Nro 14 Kokoustiedot Aika: Tiistai 7.10.2014, valtuuston kokouksen jälkeen Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 232 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 415

Lisätiedot

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015

PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 PÄIJÄT-HÄMEEN LIITTO PÖYTÄKIRJA Sivu 1 (10) Päijät-Hämeen pelastuslaitos SISÄLLYSLUETTELO Johtokunta 08.05.2015 Nro 3/2015 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 29 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 30 PÖYTÄKIRJAN

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011. Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011... PÖYTÄKIRJA 15/2011 Kunnanhallitus 24.10.2011 Käsiteltävät asiat 175. Perustoimeentulotuen valtionosuusennakon tarkistaminen 2011...235 176. Lausunto taksilupakiintiöistä vuodeksi 2012...236 177. Tuloveroprosentti

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 346 Nro 15 Kokoustiedot Aika: Maanantai 23.9.2013, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 235 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 348 236 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 280 Nro 9 Kokoustiedot Aika: Maanantai 30.6.2014, klo 17.00 18.45. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 158 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 282 159 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu " Väkevä Terttu "

Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti. Kärmeniemi Päivi Suoknuuti Kaisu  Väkevä Terttu 121 Kokousaika Tiistaina 27.3.2012 klo 18.00-20.15 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali. Mika Männistö. Henri Kantola Katriina Koho Maarit Markkula Marko Pelttari Heli Vanha-Rauvola varajäsen Viranomainen No 4/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 128 KOKOUSAIKA Maanantai 25.3.2013 kello 18.00 21.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015

Kokouksen tarkistettu pöytäkirja, johon liitetty oikaisuvaatimusohjeet pidetään nähtävänä 31.8.2015 Kunnanhallitus 138 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 16.00 94 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 95 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 96 Työjärjestyksen hyväksyminen 97 Kunnanvaltuuston 15.6.2015

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 641 Nro 21 Kokoustiedot Aika: Maanantai 15.12.2014 klo 17.30 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä 328 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 643 329 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti

Kokousaika Maanantaina 16.4.2012 klo 18.00-19.28 Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti 16.04.2012 Kokousaika Maanantaina klo 18.00-19.28 Kokouspaikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Taavetti Kutsutut jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Suoanttila Hilkka puheenjohtaja

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00

Hämeen liitto Maakuntahallitus pöytäkirja 9/11.11.2013 09:00 pöytäkirja 9/ 09:00 Kokoustiedot... 1 166 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 2 167 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 168 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen... 4 169 Hämeen liiton toiminta-

Lisätiedot

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala

Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Iitin kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Tekninen lautakunta 10.03.2015 Aika 10.03.2015 klo 18:00-19:25 Paikka Iitin Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Rautatienkatu 20, Kausala Saapuvilla Poissa Holmström

Lisätiedot

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali

Kunnanhallitus. 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 1 2 Kunnanvaltuuston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien vaali PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 1/2008 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 14.1.2008 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 1 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 360 Nro 12 Kokoustiedot Aika: Maanantai 01.09.2014, valtuuston kokouksen jälkeen klo 18.30 20.15. Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 202 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot