Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 Aluejaostojen ohjesääntö"

Transkriptio

1 Suomen Ratsastajainliitto ry 1/5 ALUEJAOSTOJEN OHJESÄÄNTÖ Käsitelty AVK:ssa Käsitelty ja hyväksytty SRL:n hallituksessa Käsitelty ja hyväksytty Keski-Suomen aluejaoston hallituksessa Nimi Aluejaoston (myöhemmin alue) nimi on Keski-Suomen aluejaosto. Alueesta voidaan käyttää myös nimeä Keski-Suomen ratsastusjaosto. Toimialueen rajat noudattavat Suomen Ratsastajainliitto ry:n (myöhemmin SRL tai liitto) aluejakoa ja poikkeamat vahvistetaan liiton hallituksessa. 2 Alueen tarkoitus Alue toimii jäsenseurojensa ja alueella toimivien yhteisöjäsenten yhdyssiteenä ja liiton edustajana paikallistasolla. Alueen toiminnan tarkoituksena on ratsastuksen edistäminen niin, että mahdollisimman moni voi harrastaa sitä liikunta- ja urheilumuotona. Lisäksi alue 1. Edistää eläinten ja luonnon kunnioitusta. 2. Vaalii nuorten kiinnostusta ratsastukseen ja ohjaa jäsenistöään hyvään hevostaitoon. 3. Myötävaikuttaa hyvien ratsastusalueiden ja -olosuhteiden toteutumiseen. 4. Edistää hevostaloutta ja ratsu- sekä ponijalostusta. Tarkoituksen toteuttamiseksi alue 1. Vastaa seuratoiminnan kehittämisestä alueella 2. Järjestää koulutus- ja valmennustilaisuuksia. 3. Vahvistaa alueen kilpailukalenterin. 4. Tiedottaa SRL:n ja alueen toiminnasta jäsenistölle, laatii ja julkaisee alueen kilpailutoiminnan ohjeita ja määräyksiä sekä valvoo näiden ja liiton kilpailusääntöjen noudattamista. 5. Tukee nuoriso- ja harrastetoimintaa. 3 Alueen jäsenet Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä alueella toimivat SRL:n varsinaiset jäsenet ja yhteisöjäsenet. Kunniajäsenet voivat olla yksityisiä henkilöitä, julkisia yhteisöjä sekä organisaatioita. 4 Maksut Varsinaisilta jäseniltä (ratsastusseurat) ja yhteisöjäseniltä ei peritä jäsenmaksua. Alue perii jäseniltään palvelumaksua, jonka suorittaminen oikeuttaa aluesihteerin

2 Suomen Ratsastajainliitto ry 2/5 palvelujen käyttöön, aluekilpailujen järjestämiseen ja aluekilpailulupien myöntämiseen sekä muuhun alueen koulutus- ja tukitoimintaan. Palvelumaksun suuruuden ja maksuajan määrää alueen kokous. 5 Alueen kokoukset Alue kokoontuu hallituksen kutsusta varsinaiseen kokoukseen kaksi kertaa vuodessa: syyskokoukseen syys-lokakuun aikana ja kevätkokoukseen helmi-maaliskuun aikana. Alue kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun alueen hallitus katsoo sen aiheelliseksi tai kun vähintään 1/5 alueen jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta tietyn asian käsittelyä varten pyytää. Tällöin kokous on järjestettävä yhden (1) kuukauden sisällä kirjallisen pyynnön saapumisesta. Alue voi kokoontua ylimääräiseen kokoukseen myös SRL:n hallituksen pyynnöstä. Kokouskutsu on lähetettävä posti- tai sähköpostikirjeenä jäsenille vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta. Kokouksiin saavat jäsenet lähettää haluamansa määrän edustajia. Kullakin varsinaisella jäsenellä on kokouksessa yksi (1) ääni. Jos varsinaisella jäsenellä on kokouksessa useampia edustajia, tulee heidän valtakirjoissaan olla selvitys siitä, miten äänivaltaa edustajien kesken on käytettävä. Varsinaisten jäsenten edustaja ei saa äänestää suuremmalla kuin enintään yhdellä kymmenesosalla (1/10) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä äänimäärästä. Yhteisöjäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yhteisöjäsenet eivät saa äänestää suuremmalla kuin enintään yhdellä neljäsosalla (1/4) saapuvilla olevien edustajien yhteisestä määrästä. Äänestykset alueen kokouksissa ovat avoimia, mikäli joku edustajista ei vaadi suljettua äänestystä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei määräenemmistöä näiden sääntöjen mukaan vaadita. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa. Alueen kokouksiin saavat osallistua ilman äänioikeutta myös ne varsinaisten jäsenten jäsenet, jotka eivät ole kokouksessa valtuutettuina edustajina. 5.1 Alueen syyskokouksessa käsiteltävät asiat - valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri - valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - vahvistetaan ääniluettelo - valitaan joka toinen vuosi alueen hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi - valitaan hallituksen jäsenet ja tarvittaessa varajäsenet kaksivuotiskaudeksi erovuoroisten sijaan - esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle vuodelle - vahvistetaan alueen palvelumaksujen suuruus sekä päätetään toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistamisesta

3 Suomen Ratsastajainliitto ry 3/5 - valitaan kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajat - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 6 Hallitus 5.2 Alueen kevätkokouksessa käsiteltävät asiat - valitaan kokouksen puheenjohtaja ja kutsutaan sihteeri - valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa - todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus - vahvistetaan ääniluettelo - esitetään edellisen vuoden tuloslaskelma, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto - päätetään niistä toimenpiteistä, joihin hallituksen toimintakertomus tai tilinpäätös antavat aihetta. - käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat Jos alueen jäsen haluaa jonkin asian kokouksen käsiteltäväksi, tulee siitä ilmoittaa kirjallisesti alueen hallitukselle viimeistään 30 päivää ennen kokousta. Hallituksen toimikausi alkaa 1. päivänä tammikuuta. Hallitukseen kuuluu kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja sekä kuusi (6) tai kahdeksan (8) kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuorollaan eroaa puolet (1/2), kun toimikausi on päättynyt. Jos jäsen, joka ei ole erovuorossa valitaan puheenjohtajaksi tai eroaa kesken kauden, on hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen valittava uusi jäsen. Hallitukselle voidaan tarvittaessa valita varajäsenet. SRL:n hallituksella on oikeus nimetä edustaja alueen hallitukseen. SRL:n hallituksen edustajalla on kokouksessa puheoikeus. Puheenjohtaja ja hallituksen jäsen voi toimia korkeintaan kolme täyttä kautta kerrallaan. Tämän jälkeen hän voi tulla valituksi uudestaan aikaisintaan vuosi sen jälkeen kun hänen toimikautensa päättyi. Hallituksen jäseneksi tai puheenjohtajaksi voidaan valita vain henkilö, joka on liiton jäsenyhdistyksen jäsen. Hallitus valitsee keskuudestaan yhden (1) varapuheenjohtajan vuodeksi kerrallaan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (½) jäsenistä on saapuvilla. Varajäsenten päätösvaltaisuus kokouksissa on todettava kussakin kokouksessa erikseen, kun on selvillä ketkä varsinaisista ovat estyneitä. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut. Kokouksissa on laadittava pöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja allekirjoittaa ja sihteeri varmentaa

4 Suomen Ratsastajainliitto ry 4/5 Hallitus - vastaa alueen toiminnasta ja hallinnosta asettamiensa jaosten, valiokuntien ja toimikuntien sekä ottamiensa toimihenkilöiden avustamana - huolehtii alueen ja liiton kokousten päätösten toimeenpanosta - vastaa alueen omaisuuden hoidosta - pitää yhteyttä sidosryhmiin - valvoo alueen ja liiton sääntöjen ja kilpailusääntöjen noudattamista - valmistelee alueen kokouksille kuuluvat asiat - hankkii liiton hallituksen vahvistuksen toimintasuunnitelmalle ja talousarviolle sekä liiton talousvaliokunnan suostumuksen merkittäviin (20%) talousarvion ylityksiin. 7 Alueen nimen kirjoittaminen 8 Aluevaliokunta Alueen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja kumpikin yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen oikeuttaman henkilön kanssa. Hallitus nimeää keskuudestaan tai ulkopuolelta rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt Alueiden yhteistyöelimenä toimii alueiden puheenjohtajien muodostama aluevaliokunta (AVK). Aluevaliokunta koordinoi ja valvoo yhteistyössä SRL:n hallituksen kanssa liiton aluetoimintaa, vastaa alueiden yhteistyöprojekteista, antaa määräyksiä alueille ja tekee esityksiä SRL:n hallitukselle. AVK:n kokouksissa alueen virallisena edustajana toimii alueen puheenjohtaja, joka käyttää alueen puhe- ja äänioikeutta. Puheenjohtajan ollessa estynyt valitsee aluehallitus keskuudestaan virallisen kokousedustajan AVK:n kokoukseen. Muilla aluehallitusten edustajille on aluevaliokunnan kokouksissa läsnäolo-oikeus. SRL:n hallitus nimeää AVK:aan yhden tai kaksi edustajaa, joilla on AVK:n kokouksissa puheoikeus. AVK on päätösvaltainen, kun vähintään puolet (1/2) sen edustajista on paikalla. Aluevaliokunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan kerrallaan kaksivuotiskaudeksi. AVK:n toimikausi on kalenterivuosi. 9 Tilikausi ja tilintarkastus Alueen tilikausi on kalenterivuosi. Kirjanpidossa noudatetaan hyvää kirjanpitotapaa ja SRL:n ohjeistusta. Alueen kirjanpitäjä ja rahastonhoitaja eivät voi olla sama henkilö. Alueen tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava alueen tilintarkastajille tilivuoden päättymistä seuraavan tammikuun aikana. Tilintarkastajien lausunto käsitellään alueen hallituksen kokouksessa viimeistään kuukausi (1 kk) ennen SRL:n kokousta. Tilikauden tositeaineisto, vahvistettu tilinpäätös ja SRL:n hallitukselle annettava alueen tilintarkastajien lausunto sekä mahdollinen tilintarkastuspöytäkirja palautetaan SRL:lle välittömästi kokouksen jälkeen.

5 Suomen Ratsastajainliitto ry 5/5 11 Ohjesääntöjen muuttaminen ja alueen purkautuminen Ehdotus näiden sääntöjen muuttamisesta tai alueen purkautumisesta hyväksytään alueen hallituksen kokouksessa. Päätöksen vahvistaa SRL:n hallitus. Jos alue on päättänyt purkautua, sen varat palautuvat SRL:lle.

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt

Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt Suomen fotoniikan seura ry:n säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen fotoniikan seura ry, englanniksi Photonics Finland, jota näissä säännöissä kutsutaan Yhdistykseksi. Kansainvälisissä,

Lisätiedot

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT. 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka SUOMEN LIIKEMATKAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Liikematkayhdistys ry ja sen epävirallisena englanninkielisenä vastineena käytetään Finnish Business Travel

Lisätiedot

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku.

Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry Säännöt 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Turun Opiskelevat Muotoilijat TOM ry. ja sen kotipaikka on Turku. 2 Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

EHDOTUS: 3 Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. SUOMEN LIGHTNINGLIITTO FINLANDS LIGHTNINGFÖRBUND RY SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Suomen Lightningliitto - Finlands Lightningförbund ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2 Tarkoitus

Lisätiedot

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005

AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 AURINKOLAHDEN VENEKERHO RY:N SÄÄNNÖT 15.9.2005 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Aurinkolahden Venekerho ry ja kotipaikka Helsinki. Yhdistyksen nimestä käytetään epävirallista lyhennettä AVK. 2

Lisätiedot

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY

SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY 1 (5) SUOMEN KROMATOGRAFIASEURA RY SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on, sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko valtakunnan alue. Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä

Lisätiedot

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT

HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT HUOLTOUPSEERIYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI 1 Yhdistyksen nimi on Huoltoupseeriyhdistys ry. KOTIPAIKKA 2 Yhdistyksen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistyksen toimintaalueeseen kuuluu Suomen

Lisätiedot

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry.

Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Säännöt 1 Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue Yhdistyksen nimi on Kotkan Seudun muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Kotka ja toiminta-alueena Kotka lähiympäristöineen.

Lisätiedot

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka

Säännöt. Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011. 1 Nimi ja kotipaikka 1/6 Säännöt Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 14.11.2011 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry. Delegationen för stiftelser och fonder rf. Yhdistys on

Lisätiedot

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA

RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA RAJUPUSU LEADER RY 24.10.2006 SÄÄNNÖT 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Rajupusu Leader ry ja sen kotipaikka on Juvan kunta. Yhdistyksen toiminta-alueena ovat Joroisten, Juvan, Rantasalmen ja Sulkavan

Lisätiedot

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt

Tampereen Kivikerho ry:n säännöt Tampereen Kivikerho ry:n säännöt 1 NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Tampereen Kivikerho ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Tampere. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen

Lisätiedot

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus

1 Nimi ja kotipaikka. Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus HYVINKÄÄN REUMAYHDISTYS R.Y. 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hyvinkään Reumayhdistys ja kotipaikka Hyvinkään kaupunki. 2 Tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena on työskennellä reumasairauksien ja

Lisätiedot

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 1 Yhdistyksen nimi on Kotkan Konepäällystöyhdistys ry. Sen kotipaikka on Kotka. 2 Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Konepäällystöliittoon

Lisätiedot

Monika-Naiset liitto ry Säännöt

Monika-Naiset liitto ry Säännöt Monika-Naiset liitto ry Säännöt 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Monika-Naiset liitto ry. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue on koko maa. Yhdistyksen englanninkielinen nimi

Lisätiedot

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä.

Yhdistys voi harjoittaa kustannustoimintaa sekä muistoesineiden myyntiä ja järjestää maksullisia tilaisuuksia, arpajaisia ja rahankeräyksiä. KAAKKOIS-SUOMEN EPILEPSIAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Kaakkois-Suomen Epilepsiayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja sen toimialueena

Lisätiedot

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009

TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 TURUN AVANTOUIMARIT RY SÄÄNNÖT Jäsenkokouksen hyväksymä 24.8.2009 ja PRH:n vahvistama 6.11.2009 1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Turun Avantouimarit ry ja sen kotipaikka Turku. 2 YHDISTYKSEN

Lisätiedot

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä.

Yhdistys toimii Suomen Musiikinopettajien liitto ry:n alaisena valtakunnallisena jäsenyhdistyksenä. VARHAISIÄN MUSIIKINOPETTAJAT ry SMÅBARNS MUSIKLÄRARE rf SÄÄNNÖT YHDISTYKSEN NIMI TARKOITUS JA TOIMINTA 1 Yhdistyksen nimi on Varhaisiän musiikinopettajat ry, Småbarns Musiklärare rf. Yhdistyksen nimistä

Lisätiedot

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka

Hallitus voi erottaa yhdistyksestä jäsenen, joka BUDOSEURA KOBUSHIKAIN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Budoseura Kobushikai. Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 2 Tarkoitus ja toiminnan laatu 3 Jäsenet Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti.

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka on Lahti. SUOMEN ERIKOISKULJETUSTEN LIIKENTEENOHJAAJAT SEKLI RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 9/2013 1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Suomen Erikoiskuljetusten Liikenteenohjaajat SEKLI ry ja sen kotipaikka

Lisätiedot

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA

HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT. Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA HÄMEEN PELASTUSLIITTO RY SÄÄNNÖT Hyväksytty oikeusministeriössä 3.5.1994 NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on Hämeen Pelastusliitto ry. Yhdistystä kutsutaan näissä säännöissä pelastusliitoksi. Pelastusliiton

Lisätiedot

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T

HELSINGIN HUONOKUULOISET ry. S Ä Ä N N Ö T Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen vuosikokouksessa 19.02.1994, vahvistettu Kuulonhuoltoliiton liittovaltuuston kokouksessa 23.04.1994, sekä merkitty Yhdistysrekisteriin 05.12.1995. HELSINGIN HUONOKUULOISET

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo.

Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka Espoo. Espoon Reumayhdistys ry., Esbo Reumaförening rf. Suomen Reumaliitto ry:n jäsenyhdistyksen SÄÄNNÖT 1 Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on ESPOON REUMAYHDISTYS RY., ESBO REUMAFÖRENING RF. ja kotipaikka

Lisätiedot

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt

Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt Pirkanmaan Pinna yhdistyksen säännöt 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pirkanmaan Pinna ry ja sen kotipaikka on Ylöjärvi. 2. Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt

Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt Viikinkiajan Laiva yhdistyksen säännöt 1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Viikinkiajan Laiva ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 2. Tarkoitus ja toiminta Yhdistyksen tarkoituksena on edistää

Lisätiedot

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt

Kouvolan seudun Muisti ry. Säännöt 1 Kouvolan seudun Muisti ry Säännöt 2 Yhdistyksen syyskokous on vahvistanut säännöt kokouksessaan 21.11.2012, rekisteröity PRH:ssa 29.7.2013. Kouvolan seudun Muisti ry YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen

Lisätiedot

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka

Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry. Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS. 1.1. Nimi ja kotipaikka Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Säännöt 3.12.2014 SÄÄNNÖT 1 YHDISTYKSEN NIMI, KOTIPAIKKA JA TARKOITUS 1.1. Nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Porin Ylioppilasyhdistys Pointer ry Yhdistyksen kotipaikka

Lisätiedot

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY 1 SÄÄNNÖT NIMI, KOTIPAIKKA JA TOIMIALUE 1 Yhdistyksen nimi on Varsinais-Suomen Muistiyhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turun kaupunki ja sen

Lisätiedot

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010.

1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. HOLIDAY CLUB GOLF RY:N SÄÄNNÖT TOIMINTASÄÄNNÖT 1. NIMI JA KOTIPAIKKA Yhdistyksen nimi on Holiday Club Golf ry ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. Yhdistys on perustettu 8.10.2010. 2. TARKOITUS JA SEN

Lisätiedot

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä. 1 SUKELLUSSEURA PIEKSÄMÄEN URHEILUSUKELTAJAT RY TOIMINTASÄÄNNÖT 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Pieksämäen Urheilusukeltajat ry ja sen kotipaikka on Pieksämäki. Yhdistys toimii suomenkielisenä.

Lisätiedot

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014

HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 HIRSITALOTEOLLISUUS RY:N SÄÄNNÖT 21.3.2014 1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka Yhdistyksen nimi on Hirsitaloteollisuus r.y. ja kotipaikka on Helsingin kaupunki. 2 Yhdistyksen tarkoitus Yhdistyksen tarkoituksena

Lisätiedot