KUNNANHALLITUS 8/2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KUNNANHALLITUS 8/2014"

Transkriptio

1 KUNNANHALLITUS 8/2014 Aika Maanantai klo Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski Risto jäsen Ohrankämmen Jukka puheenjohtaja Otava Antti jäsen Suominen Päivi varapuheenjohtaja Poissa Niemenmaa Jaana jäsen Vainionpää Joni kunnanvaltuuston I varapj. Muut saapuvilla olleet Hosiasluoma Tarja Raita-aho Voitto Kaskimäki Veijo Laitila Sami Honkanen Arja kunnanjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanvaltuuston II varapj kunnanvaltuuston III varapj palkanlaskija-arkistonhoitaja, ptk-pitäjä Pöytäkirjantarkastus Pöytäkirja on tarkastettu Karvian kunnantalolla Nähtävilläolo Pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Karvian kunnantalolla

2 SISÄLLYSLUETTELO: KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN 3 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA 4 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA LAUSUNTO VAPO OY MUSTAKEITAAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA 6 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA LAUSUNTO KOSKIEN VESISTÖJEN TAI VESISTÖOSIEN KALASTUSLAIN 119 :N MUKAISTA MÄÄRITTELYÄ LOHI- JA SIIKAPITOISIKSI VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUKSEN KALATALOUSPALVELUT RYHMÄN TOIMIALUEELLA VARSINAIS-SUOMEN JA SATAKUNNAN MAAKUNNISSA 10 RAKENNUSVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KARVIAN KUNNASSA 13 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA 15 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HINTAVELVOITTEIDEN KORVAAMISEEN VUODELLE KARVIAN KUNNANTALON JULKISIVUN MAALAUS-PUHDISTUS- JA KORJAUSTÖIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ 18 TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN 20 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT VUONNA MUUT ASIAT 22 ILMOITUSASIAT 25 OIKAISUVAATIMUSOHJE JA VALITUSOSOITUS 30

3 Ennen varsinaisen kokouksen alkua PoSa:n vanhuspalvelujohtaja Anne Vanhatalo oli kertomassa kunnanhallitukselle Karvian vanhuspalvelun tämänhetkisiä näkymiä ja tulevia tarpeita sekä kotihoidon tilannetta ja resursseja. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KH 120 Kuntalain 58 :n mukaan muu toimielin kuin valtuusto on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. PÄÄTÖS: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALITSEMINEN KH 121 Kunnanhallituksen pöytäkirjan tarkastaminen tapahtuu kokousta seuraavana toisena arkipäivänä klo 15:00 kunnantalolla. Pöytäkirjat pidetään julkisesti nähtävänä pääsääntöisesti kokousta seuraavan kalenteriviikon tiistaina. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. PÄÄTÖS: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiina Järvinen ja Kaija Kangas.

4 TARKASTUSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJA KH 122 Tarkastuslautakunta on kokoontunut Kokouksen pöytäkirja on liitteenä. Liitteet: Tarkastuslautakunnan pöytäkirja sekä sen liitteenä tilintarkastuspöytäkirja. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi tarkastuslautakunnan pöytäkirjan tiedoksi.

5 KUNTIEN HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN VUONNA 2014 KH 123 Valtiovarainministeriö on lähestynyt kunnanhallituksia kirjeellä koskien kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakemista vuonna Kunnan valtionosuutta voidaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30 :n mukaan korottaa hakemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vaikeuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Korotuksen myöntämisen ehtona on, että kunta on hyväksynyt suunnitelman taloutensa tasapainottamiseksi toteutettavista toimenpiteistä. Suunnitelma tulee liittää valtionosuuden korotusta koskevaan hakemukseen. Valtionapuviranomainen voi asettaa korotuksen myöntämiselle ja käytölle myös muita kunnan talouteen liittyviä ehtoja. Valtiovarainministeriö on päättänyt, että avustuksen myöntämisen ehtona on myös, että kunta toteuttaa kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 63 a :n mukaisen arviointiryhmän ehdotuksen mukaiset toimenpiteet palveluiden edellytysten turvaamiseksi niissä kunnissa, joihin kyseinen arviointiryhmä on asetettu. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotukseen on käytettävissä enintään euroa. Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 48 :n 2 momentin mukaan rahoitusavustusta on haettava valtiovarainministeriön päättämään ajankohtaan, mennessä. Karvian kunnan kunnallistalous ei ole valtionosuuden korotukseen oikeuttavalla tavalla vaikeuksissa. Liitteet: VM:n kirje , VM/1042/ /2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, ettei Karvian kunta hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti, ettei Karvian kunta hae kuntien harkinnanvaraisen valtionosuuden korotusta vuonna 2014.

6 LAUSUNTO VAPO OY MUSTAKEITAAN TURVETUOTANTOALUEEN YMPÄRISTÖLUPAMÄÄRÄYSTEN TARKISTAMISESTA KH 124 Etelä-Suomen Aluehallintovirasto pyytää Karvian kunnan lausuntoa Vapo Oy:n Mustakeitaan turvetuotantoalueen ympäristöluvan lupamääräysten tarkistamisesta, laajennusalueesta ja toiminnan aloittamisesta muutoksenhausta huolimatta. Kuulutus ja hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Karvian kunnantalolla Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava Etelä-Suomen aluehallintovirastoon viimeistään mennessä. Kunnan lausunto tulee toimittaa mennessä. Hakemus koskee Karvian kunnassa sijaitsevan Mustakeitaan turvetuotantoalueen voimassaolevan ympäristöluvan ehtojen tarkistamisesta. Lisäksi haetaan ympäristölupaa 3,8 ha laajennusalueen turvetuotannolle ja myös toiminnan aloittamislupaa tälle laajennusalueelle. Mustakeitaalla on aloitettu turvetuotanto vuonna Turvetuotannon arvioidaan jatkuvan Mustakeitaalla vuoteen 2035 saakka. Mustakeitaan turvetuotantoalue sijaitsee pääosin Karvianjoen päävesistöalueen Suomijoen valuma-alueella ja tarkemmin Kattilajoen valuma-alueella. Osa tuotantoalueesta sijaitsee Mustajoen valuma-alueella ja Suomijärven alueella. Mustakeitaan lupahakemusalue on pääosin tuotantokunnossa olevaa aluetta ja lähiympäristö on pääasiassa suo- ja metsäaluetta. Alle 500 metrin etäisyydellä Mustakeitaan tuotantoalueesta sijaitsee useita asuinkiinteistöjä, joista lähin on n. 200 metrin etäisyydellä. Lähimmillään n. 500 m etäisyydellä tuotantoalueesta sijaitsee Rastiaisnevan Natura-alue. Välittömässä lähiympäristössä ei sijaitse muita suojelualueita tai muita merkittäviä luontoarvoja ja kulttuurisesti arvokkaita kohteita joihin turvetuotannolla voisi olla vaikutusta. Pitkien etäisyyksien vuoksi Mustakeitaan turvetuotannolla ei arvioida olevan vaikutuksia luokiteltuihin pohjavesialueisiin eikä tiedossa ole yksityisiä kaivoja, joihin turvetuotannolla voisi jatkossa olla vaikutusta. Mustakeitaan tuotannosta voi ajoittain aiheutua turvepölyä ja melua tuotantoalueen lähiympäristöön. Lupaehtojen mukaisesti Mustakeitaalla on tehty pöly- ja melutarkkailua. Mustakeitaan toimintaan liittyen lähiasutukselta ei ole tullut valituksia pölystä tai melusta. Toiminnasta ei katsota aiheutuvan naapurikiinteistöjen käytölle kohtuutonta rasitusta pölyn tai melun muodossa. Mustakeitaan turvetuotantoalueen kuivatusvesien vesistövaikutukset jäävät arvion mukaan vähäisiksi ja ne kohdistuvat ensisijaisesti Mustajokeen, Kattilajokeen ja Suomijärveen. Mustakeitaan turvetuotannon kuormitus voi kuitenkin omalta osaltaan ylläpitää alapuolisten vesistöjen rehevyyttä. Mustakeitaan kalastoon ja kalatalouteen kohdistuvien vaikutusten arvioidaan pysyvän ennallaan. Mustakeitaan kuormituksen ei arvioida vaarantavan vesiensuojelun toimenpideohjelmassa määriteltyjen

7 tavoitteisen saavuttamista. Mustakeitaan turvetuotannosta alapuoliseen vesistöön mahdollisesti aiheutuvat kalataloudelliset haitat esitetään korvattavaksi 1500 euron suuruisella vuotuisella kalatalousmaksulla. Liitteet: Lausuntopyyntö Dnro ESAVI/26/04.08/2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Vapo Oy Mustakeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti ilmoittaa, että kunnanhallituksella ei ole lausuttavaa Vapo Oy Mustakeitaan turvetuotantoalueen ympäristölupahakemuksesta. Kunnanhallitus näkee kuitenkin tärkeänä, että ympäristön kuormitusta seurataan säännöllisesti.

8 LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN PELASTUSLAITOKSEN TALOUSARVIOSTA 2015 KH 125 Kunnanhallitukselle on saapunut lausuntopyyntö koskien Satakunnan pelastuslaitoksen talousarviota vuodelle Satakunnan pelastuslaitoksen johtokunta käsittelee laitoksen talousarvioesityksen kuntia kuultuaan. Lopullisesti talousarvion vahvistaa Porin kaupunginvaltuusto. Johtokunta on hyväksynyt talousarvion laadintaperiaatteet ja näiden periaatteiden mukaisen alustavan talousarvion ja kuntien maksuosuudet. Johtokunnan esitys perustuu vakiintuneen palvelutason ja toimintojen säilyttämiseen ennallaan. Porin kaupunki on edellyttänyt kustannusten sopeuttamista ja tämä sopeutus on arvioitu tarkoittavan euron leikkausta kuntien maksuosuuksiin asukaslukuperusteisiin eriin. Leikkauksesta euroa katetaan investointien supistamisella ja toinen puoli käyttötalouden kiristämisellä, lähinnä henkilöstön käyttöä tarkentamalla ja vapautuvia virkoja hyödyntämällä. Karvian osalta ehdotettu muutos maksuosuudessa on -0,2 % eli 869 euroa. Lausuntoa pyydetään mennessä osoitteella: Satakunnan pelastuslaitos Kirjaamo Satakunnankatu Pori s-posti: Liitteet: Talousarvion laadintaperiaatteet Kuntien maksuosuudet KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan pitävänsä hyvänä sitä, että Satakunnan pelastuslaitos sopeuttaa toimintaansa kuntien taloudellista tilannetta vastaavaksi. Edelleen tulee kiinnittää huomiota päällekkäisyyksien karsintaan sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyneen ensihoidon osalta. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti todeta lausuntonaan pitävänsä hyvänä sitä, että Satakunnan pelastuslaitos sopeuttaa toimintaansa kuntien taloudellista tilannetta vastaavaksi.

9 Edelleen tulee kiinnittää huomiota päällekkäisyyksien karsintaan sairaanhoitopiirin vastuulle siirtyneen ensihoidon osalta.

10 LAUSUNTO KOSKIEN VESISTÖJEN TAI VESISTÖOSIEN KALASTUSLAIN 119 :N MUKAISTA MÄÄRITTELYÄ LOHI- JA SIIKAPITOISIKSI VARSINAIS-SUOMEN ELY- KESKUKSEN KALATALOUSPALVELUT RYHMÄN TOIMIALUEELLA VARSINAIS- SUOMEN JA SATAKUNNAN MAAKUNNISSA KH 126 Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kalatalouspalvelut on lähettänyt lausuntopyynnön , Dnro 1836/5715/2014 koskien vesistöjen määrittelyä lohi- ai siikapitoisiksi. Edellisen kerran määrittely on tehty vuosina 1997 ja Varsinais-Suomen ELY-keskus on nyt laatinut ehdotuksen uudeksi määrittelyksi toimialueellaan. Taustaa: Kalastuslain 119 mukaan lohi- tai siikapitoisena pidetään jokea tai muuta vesistöä, jota nämä kalalajit käyttävät nousu- tai vaellustienään taikka johon niitä on merkittävässä määrin istutettu. Loheksi luetaan tässä yhteydessä myös meritaimen, järvitaimen, purotaimen sekä kirjolohi. ELY-keskuksen tulee tarvittaessa ratkaista, onko vesistöä tai sen osaa pidettävä lohi- tai siikapitoisena. Määrittelyn seurauksena kalastuslain 8 mainitut yleiskalastusoikeudet (onkiminen, pilkkiminen ja viehekalastus läänikohtaisella luvalla) eivät ole voimassa näiden vesistöjen koski- ja virtapaikoissa. Kalastusasetuksen 10 mukaan lohi- tai siikapitoisessa joessa sekä meressä 5 km lähempänä tällaisen joen suuta on kalastus liikkuvalla rihmapyydyksellä kielletty lukuun ottamatta lippoamista rannalta tai rantaan liittyvältä kiinteältä alustalta. Em. merialueelle ei myöskään ilman aiemmin saavutettua oikeutta saa panna isoarysää 3 km lähemmäksi joen suuta. Kalastusasetuksen 12 mukaan kalastus atraimella, harppuunalla tai niihin verrattavalla terällä, koukulla tai kärjellä varustetulla välineellä, samoin kuin tulta tai valoa käyttäen haavilla, on kielletty lohi- tai siikapitoisessa vesistössä. Lisäksi koukkukalastus, jonka tarkoituksena on tartuttaa kala ulkopuolelta, on kielletty. Lohi- tai siikapitoisen vesistön koski- tai virtapaikassa koukkukalastus luonnollisella syötillä tai harrilautaa käyttäen on myös kielletty. Koski- ja virtapaikkamäärittelyssä on yleisesti käytetty seuraavia perusteluja: - Koskessa vedenpinta on havaittavasti kalteva, vesi aaltoilee virran ja vesisyvyyden mataluudesta johtuen epäsäännöllisesti, veden pinta on rikkoutunut ja aikaansaa kohisevan äänen. Koskipaikka on yleensä merkitty peruskarttoihin omalla tunnuksella. - Virtapaikassa vesi virtaa silminnähtävästi, tuuli ei vaikuta virtaussuuntaan ja jää on talvisin heikkoa tai alue pysyy sulana. Virtapaikkoja ovat tyypillisesti koskien ylä- ja alapuoliset osuudet. Päätös:

11 Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä alla luetellut vesistöt, tai niiden osat, ovat kalastuslain 119 mukaisesti määritelty lohi- tai siikapitoisiksi. Vesistöalueita koskevat nimet, numerot ja sijainnit ovat vesi- ja ympäristöhallituksen julkaisusarjan, (A) nro 126 Suomen vesistöalueet, mukaisia. Päätöksen liitteestä käyvät erikseen ilmi ne vesistöt, jotka ovat vesilain luvun 3 :n tarkoittamia jokia ja joihin tulee soveltaa kalastusasetuksen 10 :n ja 12 :n mukaisi kalastusrajoituksia. Tämä päätös on voimassa toistaiseksi ja sitä voidaan tarvittaessa muuttaa tai täydentää Varsinais-Suomen ELY-keskuksen päätöksellä. Tällä päätöksellä kumotaan Turun maaseutuelinkeinopiirin antama päätös sekä Varsinais-Suomen TE-keskuksen antama päätös. Päätöksessä on lueteltu lohi- tai siikapitoisia vesistöt ja vesistön osat Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Niiden joukossa ovat muun muassa: Karvianjoen vesistöalue nro 36, Uksjoen vesistöalue , Kokemäenjoen vesistöalue nro 36, Loimijoen vesistöalue nro 35.9, Pinkjärven vesistöalue nro , Eurajoen vesistöalue nro 34 ja Raumanjoen vesistöalue nro Muut vesistöalueet on luettavissa liitteenä olevasta päätösluonnoksesta. Päätöksessä luetellut vesistönosat ovat Varsinais-Suomen ELY-keskuksen tietojen perusteella lohen, taimenen, tai siian lisääntymisalueita ja vaellusteitä tai vesistöihin on merkittävissä määrin istutettu ko. kalalajeja. Päätökseen sisältyy useita jokia sivuhaaroineen, joissa on elinvoimaisia taimenkantoja. Päätöksellä pyritään turvaamaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueella esiintyviä vaelluskalakantoja, joiden esiintymisestä on käytettävissä paras mahdollinen tieto. Edellisistä, nyt kumottavista päätöksistä poiketen, on tässä päätöksessä monissa tapauksissa määritelty koko vesistö lohi- tai siikapitoiseksi riippumatta siitä, millä alueella ko. vesistöä päätöksessä tarkoitetut kalalajit tai niiden kannat esiintyvät. Nyt kyseessä olevien kalalajien levinneisyys eri vesistöissä muuttuu jatkuvasti kalateiden rakentamisen ja kotiutusistutusten myötä. Lausunto pyydetään mennessä joko kirjeitse ELY-keskuksen postiosoitteeseen tai sähköpostiosoitteeseen: Lausunnon asiakohdassa tulee mainita kalatalouspalvelut sekä Lohi- tai siikapitoiset vesistöt. Päätöksen voimaantulo: Päätös on luonteeltaan sellainen, että se on hallintolainkäyttölain (586/1996) 31 :n mukaan pantava täytäntöön heti, lainvoimaa vailla olevana. ELY-keskus katsoo, että muutoin Varsinais-Suomen ja Satakunnan vaelluskalakannat ja pitkäaikainen hoitotyö kantojen vahvistamiseksi vaarantuvat.

12 Muutoksenhaku Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Liitteet: Lausuntopyyntö , dnro 1863/5715/2014 Päätösluonnos , dnro 1863/5715/2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus ilmoittaa kantanaan, että Karvian Kirkonkylän pohjapato ja Marttilan myllypato tulisi jättää ulkopuolelle lohi- ja siikapitoiseksi määritellyistä vesialueista. Nämä onkipaikat ovat yleisiä virkistyskalastukseen kuuluvia kohteita ja ne ovat erityisesti lasten ja lapsiperheiden suosimia onkipaikkoja. Kirkonkylän pohjapadon läheisyydessä järjestetään muutamia onkikilpailuja vuodessa. Kirkonkylän pohjapadon tai myllypadon alueelta ei ole tähän mennessä saatu lohta tai siikaa. Päätöstä voidaan muuttaa, mikäli tilanne kalakannan osalta muuttuu. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti ilmoittaa kantanaan, että Karvian Kirkonkylän pohjapato ja Marttilan myllypato tulisi jättää ulkopuolelle lohi- ja siikapitoiseksi määritellyistä vesialueista. Nämä onkipaikat ovat yleisiä virkistyskalastukseen kuuluvia kohteita ja ne ovat erityisesti lasten ja lapsiperheiden suosimia onkipaikkoja. Kirkonkylän pohjapadon läheisyydessä järjestetään muutamia onkikilpailuja vuodessa. Kirkonkylän pohjapadon tai myllypadon alueelta ei ole tähän mennessä saatu lohta tai siikaa. Päätöstä voidaan muuttaa, mikäli tilanne kalakannan osalta muuttuu.

13 RAKENNUSVALVONNAN JÄRJESTÄMINEN KARVIAN KUNNASSA KH Karvian kunta ja Honkajoen kunta ovat hyväksyneet sopimuksen rakennusvalvonnan järjestämisestä Honkajoen rakennustarkastaja on vastannut Karvian kunnan rakennusvalvonnasta ja Karvian kunnan rakennusmestari taas on hallinnoinut Honkajoen kunnan vesihuoltolaitosta. Järjestely on toiminut hyvin ja siihen on oltu tyytyväisiä. Molemmat viranhaltijat ovat pitäneet järjestelyä hyvänä ja sen avulla on saatu taloudellista säästöä. On kuitenkin osoittautunut, että rakennusmestarin työpanos tarvittaisiin kokonaisuudessaan Karvian kunnan omissa työtehtävissä. Asia on tuotu esille Honkajoen kunnan ja Karvian kunnanhallituksen välisessä tapaamisessa ja kunnan hallituksen aiemmissa keskusteluissa on otettu esiin mahdollinen sopimuksen irtisanominen resurssien vähyyden vuoksi. Honkajoen kunnan ja Karvian kunnan välisessä sopimuksessa on kuuden kuukauden irtisanomisaika. Parkanon kaupunki on ilmoittanut olevansa halukas tarjoamaan Karvian kunnalle rakennustarkastajan palveluita elokuun alusta lukien. Parkanoon ollaan rekrytoimassa uutta rakennustarkastajaa ja Parkanon kaupunki pystyisi tarjoamaan Karvian kunnalle palveluja alkaen. Karvian kunnan kantaa palveluiden ostoon odotetaan pikaisesti. Jaakko Kallioniemi on kutsuttu kokoukseen esittelemään oman näkemyksensä asiasta. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää Jaakko Kallioniemeä kuultuaan rakennusvalvontasopimuksen jatkosta ja kannasta Parkanon kaupungin tarjoukseen. PÄÄTÖS: Kunnanrakennusmestari Jaakko Kallioniemi oli läsnä tämän pykälän käsittelyn aikana klo Kunnanhallitus kuuli Jaakko Kallionimeä rakennusvalvontasopimuksen jatkosta. Keskustelun jälkeen kunnanhallitus päätti, että Honkajoen kunnan ja Karvian kunnan välinen sopimus Rakennusvalvontapalveluista sekä vesihuoltolaitoksen hoitamisesta irtisanotaan alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päätti valtuuttaa kunnanjohtajan neuvottelemaan Parkanon kaupungin kanssa rakennusvalvontapalveluita sekä maa-ainesasioiden käsittelyä koskevasta sopimuksesta.

14 KH 127 Honkajoen kanssa on sovittu, että rakennusvalvontasopimus päättyy alkaen. Kunnanjohtaja on neuvotellut Parkanon kaupungin kanssa rakennusvalvontasopimuksesta ja ollut yhdessä Jaakko Kallioniemen kanssa mukana haastattelemassa rakennustarkastajaehdokkaita. Virkaan valittiin Vesa Pihlaja Kankaanpäästä (insinööri, rakennustekniikka AMK) Uusi rakennustarkastaja aloittaa Parkanossa työnsä ja tulee tutustumaan Karvian tilanteeseen ennen kuin virallisesti aloittaa työnsä Karviassa alkaen. KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää, että Karvian kunta osaltaan hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen ja antaa rakennusvalvontatehtävän Parkanon kaupungin rakennustarkastajan hoidettavaksi. Sopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että Parkanon kaupunki osaltaan hyväksyy sopimuksen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti, että Karvian kunta osaltaan hyväksyy liitteenä olevan sopimusluonnoksen ja antaa rakennusvalvontatehtävän Parkanon kaupungin rakennustarkastajan hoidettavaksi. Sopimuksen syntymisen edellytyksenä on, että Parkanon kaupunki osaltaan hyväksyy sopimuksen.

15 SISÄINEN VALVONTA JA RISKIENHALLINTA KH 128 Kunnanvaltuusto on kokouksessaan hyväksynyt kunnan sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevat periaatteet sekä uudistetun kunnan hallintosäännön. Perusteiden mukaan kunnanhallituksella on vastuu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeistamisesta ja asianmukaisesta järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta ja tuloksellisuudesta. Kunnanhallituksen alaiset toimielimet vastaavat omien tehtäväalueidensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, toimeenpanon valvonnasta, tuloksellisuudesta sekä niistä raportoinnista hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti. Johtavien viranhaltijoiden, erityisesti tilivelvollisten, tehtävänä on toimeenpanna sisäisen valvonta ja riskienhallinta vastuualueellaan ja raportoida niistä hyväksyttyjen ohjeiden mukaisesti (sisäisenvalvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta valvonnasta vastuussa olevalle toimielimelle). Konserniyhteisöjen hallitukset ja toimitusjohtajat vastaavat niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta. Konserniyhteisöt raportoivat konsernijohdolle sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä ja tuloksellisuudesta sekä merkittävien riskien hallinnasta. Sisäinen valvonta on osa hyvän hallinnon periaatteita on säännöllistä, järjestelmällistä, muuntuvaa ja ennakoivaa on avointa ja positiivista on osa normaalia toimintaa, jossa koko työyksikkö on mukana on myös riskienhallintaan liittyvää toimintaa estää väärinkäytökset, virheet ja epätarkoituksenmukaisen toiminnan Hallintosäännön mukaan sisäinen valvonta on johtamisen väline, ja sen järjestäminen on annettu kunnanhallituksen vastuulle. Sisäisen valvonnan ohjeen uudistaminen yhtenäiseksi ja koko kuntaa kattavaksi on osa sisäisen valvonnan asianmukaista järjestämistä. Sisäisen valvonnan ohjeessa on tarkemmat selosteet valvonnan suorittamisesta ja raportoinnista. Valvonta on jatkossa tarkoitus jakaa säännölliseen, raportoitavaan sisäiseen tarkkailuun sekä toimialojen talousarvion yhteydessä laatiman suunnitelman mukaan suoritettavaan valvontaan, jonka tavoitteena on erityisesti epätarkoituksenmukaisen toiminnan estäminen tai korjaaminen. Lisäksi kaikkien vastuuhenkilöiden tehtäviin kuuluu vastuualueensa seuranta ja raportointi. Liitteet: sisäisen valvonnan ohjeet KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS:

16 Kunnanhallitus hyväksyy liitteenä olevat sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan ohjeet toimitetaan hallintokunnille, joiden tehtävänä on toimeenpanna oman toimialueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että siitä voidaan asianmukaisesti raportoida kunnanhallitukselle vuosittain. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus hyväksyi liitteenä olevat sisäisen valvonnan ohjeet. Sisäisen valvonnan ohjeet toimitetaan hallintokunnille, joiden tehtävänä on toimeenpanna oman toimialueensa sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen tuloksellisesti ja tarkoituksenmukaisesti niin, että siitä voidaan asianmukaisesti raportoida kunnanhallitukselle vuosittain.

17 VALTIONAVUSTUSPÄÄTÖS HINTAVELVOITTEIDEN KORVAAMISEEN VUODELLE 2014 KH 129 Karvian kunta on hakenut Varsinais-Suomen ELY-keskukselta 1000 euron valtionavustusta hintavelvoitteiden korvaamiseen vuodelle ELY-keskus on tutkinut hakemuksen ja päättänyt myöntää enimmäismäärältään 700 euron valtionavustuksen. Valtionavustusta myöntäessään ELY-keskus on ottanut huomioon hakemuksen ja kunnan vuoden 2013 määrärahan käytön haettuun avustuskohteeseen. Valtionavustusta saa käyttää vuoden 2014 hintavelvoitteiden korvaamiseen. Avustusmäärä on 700 euroa, kuitenkin enintään 50 % kunnalle aiheutuvista nettokustannuksista. Valtionavustusta voidaan myöntää palvelusopimusasetuksen mukaisen liikenteen ostoihin ja hintavelvoitteiden korvaamiseen enintään 50 prosenttia kustannuksista. Valtionavustus maksetaan laskutuksen perusteella. Laskuun liitetään jäljennökset tositteista, joilla osoitetaan valtionavustuksen piiriin kuuluvien kustannusten toteutuminen. Alkuvuoden avustus maksetaan ajalta hakemuksen perusteella. Loppuvuoden maksatus suoritetaan, kun päätöksessä vaaditut koko vuotta koskevat seurantatiedot ja selvitykset on saatu ja hyväksytty. Liitteet: Valtionavustuspäätös, ,VARELY/104/ /2014 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus merkitsee valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae siihen oikaisua. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus merkitsi valtionavustuspäätöksen tiedoksi ja päättää, ettei se hae siihen oikaisua.

18 KARVIAN KUNNANTALON JULKISIVUN MAALAUS-PUHDISTUS- JA KORJAUSTÖIDEN LISÄMÄÄRÄRAHAPYYNTÖ Tekn. ltk Kunnanrakennusmestari on laatinut tarjouspyynnön Karvian kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus ja korjaustöistä. Urakkatarjouksia on pyydetty kahdeksalta urakoitsijalta ja tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä. PÄÄTÖSEHDOTUS: Tarjouksen oli määräaikaan mennessä jättänyt neljä urakoitsijaa. Tarjoukset avattiin kunnanrakennusmestarin, kunnanjohtajan ja teknisen lautakunnan puheenjohtajan läsnä ollessa. Tarjouksien avaamisen jälkeen todettiin, että kaikki tarjoukset olivat reilusti yli budjetoidun määrärahan, joten kaikki tarjoukset päätettiin hylätä ja päätettiin pyytää uusi tarjous, missä urakka sisältää yhden pintamaalauskerran alkuperäisen kahden maalauskerran sijaan. Uudet tarjoukset on pyydetty toimittamaan klo mennessä ja tarjoukset avataan kokouksessa. PÄÄTÖS: Tarjoukset avattiin kokouksessa. Tarjoushinnat olivat seuraavanlaisia: - Maalausliike Tuomikoski Oy kiinteä kokonaishinta - Kurikan Rakennusmaalaus Ky kiinteä kokonaishinta - Kaukomaalaus Oy kiinteä kokonaishinta % alv % alv % alv Tarjouspyynnön mukaan halvin kokonaisurakka hinta ratkaisee, joten Karvian kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus ja korjaustöiden urakoitsijaksi tekninen lautakunta valitsi Maalausliike Tuomikoski Oy:n. Valinta on kuitenkin ehdollinen, koska urakkatarjous oli kuitenkin vielä reilusti yli budjetoidun määrärahan ( ). Tämän vuoksi tekninen lautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntäisi lisämäärärahan kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus ja korjausurakkaa varten. Lopullinen, tilaajaa sitova sopimus syntyy jos kunnanvaltuusto myöntää lisämäärärahan ja kun tilaaja sekä urakoitsija ovat urakkaneuvottelussa yhdessä tarkastaneet tarjouksen ja urakkasopimus on allekirjoitettu.

19 KH 130 KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus esittää teknisen lautakunnan esityksen mukaisesti kunnanvaltuustolle, että se myöntää euron lisämäärärahan kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus- ja korjausurakkaa varten. PÄÄTÖS: Käydyn keskustelun pohjalta kunnanhallitus hyväksyi kunnanjohtajan päätösehdotuksen sillä muutoksella, että maalaus-, korjaus- ja puhdistusurakan yhteydessä mahdollisesti tulevien lisätöiden varalle kunnanhallitus päätti korottaa lisämäärärahaesitystä 5000 eurolla. Kunnanhallitus päätti esittää kunnanvaltuustolle, että se myöntää tekniselle toimelle euron lisämäärärahan kunnantalon julkisivun maalaus-, puhdistus- ja korjausurakkaa varten.

20 TAITEEN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN ALKAEN KOLTK Honkajoen kunta on järjestänyt kuvataiteen perusopetusta lapsille ja nuorille Honkajoen lisäksi myös Karviassa. Karviassa on toiminut neljä opetusryhmää. Honkajoen kunnan kuvataiteen lehtorin jäädessä eläkkeelle on Honkajoen kunta neuvotellut Petäjä-opiston kanssa kuvataiteen perusopetuksen järjestämisestä, ja osaltaan päättänyt esittää Karvian kunnan ja Honkajoen kunnan kuvataiteen perusopetusta koskevan sopimuksen purkua alkaen. Liite: Sopimusluonnos/ Petäjä-opisto Irtisanomisilmoitus/ Honkajoen kunta Koulutoimenjohtajan päätösehdotus Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää ehdottaa kunnanhallitukselle kuvataiteen perusopetuksen ostoa Honkajoen kunnalta koskevan sopimuksen purkua alkaen. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että taiteen perusopetus kuvataiteen osalta ostetaan alkaen Petäjä-opistolta. PÄÄTÖS Kasvatus- ja opetuslautakunta päätti ehdottaa kunnanhallitukselle kuvataiteen perusopetuksen ostoa Honkajoen kunnalta koskevan sopimuksen irtisanomista alkaen. Lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta päätti, että taiteen perusopetus kuvataiteen osalta ostetaan alkaen Petäjä-opistolta. KH 131 Liitteet: Irtisanomisilmoitus/ Honkajoen kunta Sopimus taiteen perusopetuksen Sopimusluonnos/ Petäjäopisto KUNNANJOHTAJAN PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti sanoa irti kuvataiteen perusopetuksen ostoa Honkajoen kunnalta koskevan sopimuksen alkaen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus päätti kasvatus- ja opetuslautakunnan esityksen mukaisesti sanoa irti kuvataiteen perusopetuksen ostoa Honkajoen kunnalta koskevan sopimuksen alkaen.

21 KUNNANHALLITUKSEN KOKOUSPÄIVÄT VUONNA 2014 KH 132 Kuntalaki edellyttää, että kunnanhallituksen säännöllisiä kokouksia varten vahvistetaan ajat etukäteen esim. vuodeksi kerrallaan, minkä ohessa pidetään tarpeen mukaan muita kokouksia. Alkuvuoden 2014 kokouspäivät päätettiin kunnanhallituksen kokouksessa Muut asiat, kohta 1. seuraavasti: , , , , , , sekä KJ:N PÄÄTÖSEHDOTUS: Kunnanhallitus päättää loppuvuoden 2014 kokousajat seuraavasti: Mikäli näiden kokouspäivien ulkopuolella on tarvetta kokoontua, niin niistä päivistä sovitaan erikseen. PÄÄTÖS: Kunnanhallitus pääti loppuvuoden 2014 kokousajat seuraavasti: Mikäli näiden kokouspäivien ulkopuolella on tarvetta kokoontua, niin niistä päivistä sovitaan erikseen.

22 MUUT ASIAT KH 133 Muut asiat: Kunnanjohtaja toi tiedoksi kh:lle: 1. Kunnan edustajien nimeäminen PoSa kuntien neuvotteluun. Kunnanjohtajan ehdotus on, että nimetään puheenjohtajisto. Ensimmäinen tapaaminen Kankaanpään valtuustosalissa heti tiistaina alkaen klo Kunnanhallitus nimesi PoSa kuntien neuvotteluun edustajiksi puheenjohtajiston ja kunnanjohtajan eli Voitto Raita-aho, valt.pj. Joni Vainionpää, valt. I vpj. Veijo Kaskimäki, valt. II vpj. Sami Laitila, valt. III vpj. Jukka Ohrankämmen, kh. pj. Päivi Suominen, kh. vpj. Tarja Hosiasluoma, kj. 2. Lounais-Suomen aluehallintoviraston tarkastuskertomus , nro 2014/18096 koskien työsuojelun yhteistoimintaa, työn vaarojen selvittämistä ja arviointia, työsuojelun toimintaohjelmaa, työterveyshuollon järjestämistä ja työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa. Riskejä on käyty lävitse työkohteittain. Merkittiin tiedoksi. 3. Lounais-Suomen aluehallintoviraston päätös /Lasten ja nuorten paikallisen harrastustoiminnan valtionavustus: Karvian kunta / nuorisotoimi on hakenut valtionavustusta lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan. Lounais-Suomen aluehallintoviraston on päättänyt myöntää hankkeeseen valtionavustusta 3200 euroa, kuitenkin enintään hankkeesta aiheutuvien todellisten ja hyväksyttävien kustannusten suuruisena käytettäväksi mennessä. Valtionavustus tulee käyttää välisenä aikana 7 18-vuotiaiden lasten ja nuorten vapaa-aikana järjestettävään harrastustoimintaan ja/tai lomaaikaiseen päiväleiritoimintaan valtionavustushakuohjeen mukaisesti. Merkittiin tiedoksi. 4. Lounais-Suomen aluehallintoviraston lausuntopyyntö talous- ja velkaneuvontapalvelujen järjestämisestä maksettavan lisäkorvauksen jakaminen Lounais- Suomen aluehallintoviraston toimialueen sopimuskunnille. Lisäkorvaus maksetaan aluehallintoviraston tarveharkinnan perusteella. Lisäkorvauksen perusteita ovat palvelujen saatavuuden varmistamien, neuvonnan kysyntä ja tarve tai neu-

KUNNANHALLITUS 9/2013

KUNNANHALLITUS 9/2013 KUNNANHALLITUS 9/2013 Aika Maanantai 5.8.2013 klo 18.00 21.48 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 11/2013

KUNNANHALLITUS 11/2013 KUNNANHALLITUS 11/2013 Aika Maanantai 16.9.2013 klo 18.00-21.46, tauko klo 18.05-19.00 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2013

KUNNANHALLITUS 2/2013 KUNNANHALLITUS 2/2013 Aika Torstai 7.2.2013 klo 19.30-22.32 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2014

KUNNANHALLITUS 2/2014 KUNNANHALLITUS 2/2014 Aika Maanantai 10.2.2014 klo 18.00-21.58, tauko klo 20.30-20.38 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2013

KUNNANHALLITUS 14/2013 KUNNANHALLITUS 14/2013 Aika Maanantai 18.11.2013 klo 18.30-22.42, tauko klo 21.33.-21.40 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen, esteellinen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 10/2012

KUNNANHALLITUS 10/2012 KUNNANHALLITUS 10/2012 Aika Keskiviikko 5.9.2012, klo 18.59 20.54 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen, esteellinen 168 Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 17/2014

KUNNANHALLITUS 17/2014 KUNNANHALLITUS 17/2014 Aika Maanantai 22.12.2014 klo 19.36-21.55 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2012

KUNNANHALLITUS 7/2012 KUNNANHALLITUS 7/2012 Aika Torstai 7.6.2012 klo 18.03 19.41 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen, esteellinen 127 ajan, klo 18.08 18.09 Holkko Merja jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 6/2014

KUNNANHALLITUS 6/2014 KUNNANHALLITUS 6/2014 Aika Maanantai 5.5.2014 klo 18.32-21.22 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Niemenmaa Jaana jäsen Ohrankämmen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 2/2015

KUNNANHALLITUS 2/2015 KUNNANHALLITUS 2/2015 Aika Maanantai 9.2.2015 klo 18.00 20.33 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 7/2015

KUNNANHALLITUS 7/2015 KUNNANHALLITUS 7/2015 Aika Maanantai 25.5.2015 klo 18.45 21.08 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2013

KUNNANHALLITUS 3/2013 KUNNANHALLITUS 3/2013 Aika Maanantai 4.3.2013 klo 18.00-22.30 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko jäsen Mustakoski

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 8/2013

KUNNANHALLITUS 8/2013 KUNNANHALLITUS 8/2013 Aika Maanantai 17.6.2013 klo 18.l05 22.55 tauko 21.30 21.35 :n 143 aikana Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen, esteellinen 144,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2014

KUNNANVALTUUSTO 3/2014 KUNNANVALTUUSTO 3/2014 Aika Maanantai 23.6.2014 klo 19.00-20.00 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 3/2012

KUNNANHALLITUS 3/2012 KUNNANHALLITUS 3/2012 Aika Keskiviikko 14.3.2012 klo 18.10-19.15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja Niemenmaa Jaana

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2015

KUNNANHALLITUS 5/2015 KUNNANHALLITUS 5/2015 Aika Maanantai 13.4.2015 klo 18.04 22.03, tauko klo 20.30 20.37 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Hietaluoma Jaakko jäsen Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2013

KUNNANVALTUUSTO 2/2013 KUNNANVALTUUSTO 2/2013 Aika Torstaina 21.2.2013 klo 19.00 20.43 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari, esteellinen 31 Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 2/2014

KUNNANVALTUUSTO 2/2014 KUNNANVALTUUSTO 2/2014 Aika Torstai 15.5.2014, klo 19.00-20.15 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 KUNNANHALLITUS 10.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2014 SISÄLLYSLUETTELO 94 POIKKEAMINEN KOSKIEN LIESIPOUKAMA NIMISTÄ TILAA RN:O 2:127 HULIPPAAN KYLÄSSÄ... 216 95 VESIJOHTOVUOTOJEN LASKUTUSPERUSTEET... 218 96 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 5/2012

KUNNANVALTUUSTO 5/2012 KUNNANVALTUUSTO 5/2012 Aika Maanantai 8.10.2012 klo 19.00 19.38 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja Kannisto Jari Kaskimäki

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 KUNNANHALLITUS 17.2.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 SISÄLLYSLUETTELO 19 VALTUUSTON 3.2.2014 PITÄMÄN KOKOUKSEN LAILLISUUS JA TÄYTÄNTÖÖNPANO... 40 20 JUUPAJOEN KUNNAN SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT/ AJANKOHTAISKATSAUS... 41

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 4/2013

KUNNANVALTUUSTO 4/2013 KUNNANVALTUUSTO 4/2013 Aika Torstai 27.6.2013 klo 19.10 20.59 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Holkko Merja Huhtaluoma

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 13/2012

KUNNANHALLITUS 13/2012 KUNNANHALLITUS 13/2012 Aika Keskiviikko 7.11.2012 klo 18.15-21.03 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Aho Anne jäsen Hietanen Toni jäsen Holkko Merja jäsen Kangas Kaija jäsen Laitila Sami puheenjohtaja,

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 12/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA Maanantai 31.08.2015 klo 17.00-19.13 Kunnanviraston valtuustosali SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Viranomainen No 3/2013

Viranomainen No 3/2013 Viranomainen No 3/2013 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 96 KOKOUSAIKA Maanantai 25.2.2013 kello 18.00 21.05 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka

UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1. Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka UTAJÄRVEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 15/2013 1 Kunnanhallitus AIKA 20.08.2013 09:00-11:50 PAIKKA Utajärven kunnanvirasto, kokoushuone Sotka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 213 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Viranomainen No 1/2014

Viranomainen No 1/2014 Viranomainen No 1/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 20.1.2014 kello 18.00 20.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot