MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2014 182"

Transkriptio

1 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Aika klo 17:00-20:24 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 96 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Työjärjestyksen vahvistaminen Pöytäkirjan tarkastajien valinta Teema-aihe: Aikuissosiaalityö Mäntsälän kunnan osallistuminen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaan (Kaste) 101 Perintörahan käyttö ikääntyvien toimintakyvyn tukeen ja ennaltaehkäisyyn Hoitotarvikkeiden jakoperusteet Mäntsälän välinehuollon järjestämistapa Attendo Oy:n kanssa solmitun ulkoistussopimuksen aikaisen virkavapauden myöntäminen 105 Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyssopimuksen optiovuoden käyttö Ilmoitusasiat Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset 201

2 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Osallistujat Nimi Tehtävä Lisätiedot Läsnä Liljavirta Eija puheenjohtaja Aarrelampi Hannu jäsen Ekonen Sinikka jäsen Ikonen Raija jäsen Lavikainen Aija jäsen Leino Timo jäsen Liu Päivi jäsen Norro Soili jäsen Peussa Kari jäsen läsnä Pienimäki Anna jäsen Ylimartimo Lauri jäsen Muut Tilvis Reijo Mäntsälän kh:n läsnä edustaja Runolinna Liljan-Kukka Pornaisten kh:n läsnä edustaja Rintala Eija esittelijä Peltonen Marjut pöytäkirjanpitäjä Peltola Veijo Mäntsälän kh:n pj. Tolttila Arja asiantuntija läsnä Hatunpää Anu asiantuntija läsnä Kuosmanen Heini asiantuntija läsnä Kuusimäki Heli asiantuntija läsnä Koivumäki Minna asiantuntija läsnä Poissa Kippilä Jarkko jäsen Allekirjoitukset Eija Liljavirta puheenjohtaja Marjut Peltonen pöytäkirjanpitäjä Käsitellyt asiat Pöytäkirjan tarkastus Mäntsälä Lauri Ylimartimo Hannu Aarrelampi Pöytäkirja yleisesti nähtävillä Kunnantalo, perusturvapalvelut

3 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Perusturvalautakunta 96 Päätösesitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Työjärjestyksen vahvistaminen Perusturvalautakunta 97 Päätösesitys: Vahvistetaan työjärjestys.

5 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Pöytäkirjan tarkastajien valinta Perusturvalautakunta 98 Päätösesitys: Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Lauri Ylimartimo ja Hannu Aarrelampi. Pöytäkirja tarkastetaan

6 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Teema-aihe: Aikuissosiaalityö Perusturvalautakunta 99 Teema-aihetta alustavat lasten, nuorten ja perheiden palveluiden asiantuntijat. Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta keskustelee teema-aiheesta ja merkitsee esityksen tiedoksi. Jäsen Kari Peussa saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana klo

7 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Mäntsälän kunnan osallistuminen Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaan (Kaste) 589/05.05/2014 Perusturvalautakunta 100 Ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmaan kuuluvassa Kotona kokonainen elämä-hankkeessa on kehitetty hyviä käytäntöjä iäkkäiden ihmisten kotona asumisen tukemiseksi, palveluohjausta ja työstetty uusia yhteistyömalleja kolmannen sektorin ja yritysten kesken Etelä-Suomen alueella. Kehittämisohjelma on saanut rahoituksen STM:n sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisesta kehittämisohjelmasta (KASTE) ja se jatkuu syksyyn Hyvinkää toimii hankkeen hallinnoijana. Kotona kokonainen elämä-hankkeen Länsi- ja Keski-Uudenmaan Oma koti-osakokonaisuudessa keskeisin yhteisen kehittämisen kohde on kotihoidon työprosessien selkeyttäminen, jotta asiakkaiden kasvavaan palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan nykyisellä henkilöstömäärällä. Henkilöstön toimintakäytäntöjä muuttamalla on tehostettu henkilöstön työajan kohdentumista (mm. välittömän asiakastyön osuuden kasvu). Asiakkaan osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia omien palvelujensa suunnitteluun ja hänen kokemuksiaan arjen sujuvuudesta sekä kotihoidon palveluista selvitettiin laajalla vastuuhoitajien tekemällä haastattelulla, joka toteutettiin oppilaitosyhteistyönä. Oma koti-osakokonaisuus jatkuu lokakuuhun Kehittämisohjelman seuraavaan vaiheeseen, Kotona Kotoa Kotiin -osakokonaisuuteen, haetaan myös valtionavustusta Kaste kehittämisohjelmasta. Tässä hankkeessa pureudutaan sekä kotona annettavien palvelujen että ympärivuorokautisen hoidon prosessien lisäksi myös asiakastyön sisältöihin, laadun parantamiseen, asumisen ympäristöihin sekä erityisesti kuntouttaviin työtapoihin. Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien yhteinen hanke toteutetaan yhteistyössä alueen sosiaalialan osaamiskeskuksen, Sosiaalitaidon, kanssa Muuta tarvittavaa erityisasiantuntemusta hankitaan tarkentuvan projektisuunnitelman mukaisesti myös muilta yhteistyötahoilta. KKK (Kotona, kotoa, kotiin) -osakokonaisuus kuuluu laajempaan koko Etelä-Suomen alueella toteutettavaan hankkeeseen, jonka tavoitteena on tuottaa kestävää hyvinvointia ikäihmisille. Länsi- ja Keski-Uudenmaan alueen Kotona Kotoa Kotiinkehittämisohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat seuraavat: 1. Hankkeessa mukana olevien Länsi- ja Keski-Uudenmaan kuntien toimintakäytäntöjen yhtenäistäminen ja valmistautuminen tulevaan sote-integraatioon ja mahdolliseen sote-alueseen. 2. Kansallisen muistiohjelman jalkauttaminen: Kehitetään toimiva muistisairauksien hoito- ja palveluketju, joka liittää sosiaalitoimen, perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja kuntoutuksen palvelut eheäksi kokonaisuudeksi sote-integraatiota/-aluetta ajatellen. Muistisairaiden ihmisten kuntoutusta monimuotoistetaan nykyisestä.

8 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Kuntoutuksen moninaistaminen eri osa-alueilla 4. Yhteistyössä kehittäminen (vertaistuki, benchmarking) 5. Kuntien tukeminen toiminnan muutoksissa, kuten vanhuspalvelulain, laatusuositusten, muistiohjelman, sote-integraation ja taloudellisten realiteettien käytäntöön viemisessä. 6. Resurssien oikea kohdentaminen prosesseja tehostamalla, henkilöstön osaamista uudistamalla ja toimintakäytäntöjä muuttamalla. 7. Laadun (työn laadun ja asiakkaan elämänlaadun) paraneminen, henkilökunnan tukeminen oman työnsä systemaattisessa kehittämisessä ja palvelujen valvonnan ja käytäntöjen yhtenäistäminen. 8. Palvelu- ja hoitosuunnitelman kehittäminen kattavammaksi ja monipuolisemmaksi. Hankkeen tarkempi talousarvio laaditaan, kun tiedossa on myönnettävän valtionosuuden ja osallistuvien kuntien määrä. Alla olevassa taulukossa on määritettynä omavastuuosuuden jakautuma kuntaa kohti, huomioituna kuntien mukanaolo hankkeessa eri % vaihtoehdoin. Taulukko on suuntaa antava. omavastuuosuuden jakautuma vuosi Kokonaissumma Kuntaosuus 25% Kertoimet suhteessa asukasmääriin 100% kunnista mukana 0, , , , % mukana 0, , , , % mukana 0, , , , Mikäli 75 % kunnista lähtee mukaan, Mäntsälän kuntaosuus tulee olemaan 8 517,54 euroa koko hankekaudelta. Liite 1: uusi Kaste talousarvio Liite 2: Kotona, kotoa, kotiin - osakokonaisuuden hankesuunnitelma

9 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta (Valmistelija/lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että Mustijoen perusturva osallistuu Kaste/Kotona Kotoa Kotiin - kehittämisohjelmaan. Liite 1. Liite 2. uusi Kaste talousarvio Kotona, kotoa, kotiin - osakokonaisuuden hankesuunnitelma

10 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perintörahan käyttö ikääntyvien toimintakyvyn tukeen ja ennaltaehkäisyyn Perusturvalautakunta 101 Perintörahalla tehtävän hankkeen oli tarkoitus alkaa ja kestää vuoden 2015 loppuun. Henkilöstöresurssitilanteen takia hankkeen aloitus siirtyy vuodelle Alun perin oli tarkoitus järjestää hankkeen henkilöstöresurssit tulosalueen sisältä. Jatkossa tavoitteena on rekrytoida hanketyöntekijä ulkoa. Hankkeen suunnittelu oli suunniteltu tapahtuvan oman hankehenkilön toimesta kevään - syksyn aikana. Henkilöstöresurssin niukkuuden vuoksi suunnitelmaa ei voitu toteuttaa. Hankkeen tiiviimpi suunnittelu jatkuu hanketyöntekijän rekrytoinnin jälkeen. Alustavan suunnitelman mukaan hankkeessa kokeillaan ja arvioidaan erilaisia ennaltaehkäisyä ja hyvinvointia tukevia toimintamalleja. Jatkossa palvelualueen toimintaa tukevat ja soveltuviksi arvioidut mallit otetaan käyttöön. Ennaltaehkäisevien kotikäyntien kokeilu on osana hanketta, mutta yhtä tärkeänä osana kokeillaan muita varhaisenvaiheen tuen malleja kuten ikäryhmittäiset informaatiotilaisuudet, joissa pääpainona on kannustaminen omaehtoiseen hyvinvoinnin ylläpitämiseen. Lisäksi hankkeen tavoitteena on kokeilla malleja syrjäytymisvaarassa olevien ikäihmisten tavoittamiseksi esim. yhteistyössä sosiaalityön ja seurakunnan kanssa. Vanhuspalvelulaki tuli voimaan Vuoden 2015 alusta kuntaa velvoitetaan entistä enemmän tukemaan ikääntyneen väestön hyvinvointia, toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista. Lisäksi laissa painotetaan iäkkäiden henkilöiden tarvitsemien sosiaali- ja terveyspalvelujen laadukasta järjestämistä ja niitä varten riittävän monipuolista asiantuntemusta ( 10). (Valmistelija/lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee hankkeen aloitusaikataulumuutoksen tiedoksi.

11 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Hoitotarvikkeiden jakoperusteet Perusturvalautakunta 102 Mäntsälän perusturvalautakunta on vahvistanut viimeksi pitkäaikaissairaille jaettavat hoitotarvikkeiden myöntämisperusteet. Pitkäaikaissairaalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on pitkäaikainen tai parantumaton sairaus, ja jolla asianmukaisesta hoidosta huolimatta on olemassa hoitotarvikkeen tarve. Sairaudenhoitoon liittyvät hoitotarvikkeet ovat käyttäjilleen maksuttomia (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista 734/1992, 5 ). Uusissa liitteenä olevissa hoitotarvikkeiden jakoperusteissa painotetaan Kuntainfo 4/2013 ohjeistuksen mukaisesti asiakkaan yksilöllistä tarvetta hoitotarvikkeisiin. Hoitotarvikkeissa on Käypä -hoitosuositusten mukaiset suositusmäärät, mutta jakelu perustuu aina yksilöllisesti määriteltyyn tarpeeseen ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön suorittamaan arviointiin ja seurantaan. Hoitotarvikkeiden jakoperusteet alkaen ovat liitteenä 1. (Valmistelijat/lisätietoja: vanhuspalvelupäällikkö Minna Koivumäki, puh , kotihoidon osastonhoitaja Vuokko Leirimaa, puh ja diabeteshoitaja Marja-Leena Rintala, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta hyväksyy liitteenä 1. olevat hoitotarvikkeiden jakoperusteet ja päättää, että ne tulevat voimaan alkaen. Liite 1. Hoitotarvikkeiden jakoperusteet alkaen

12 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta Mäntsälän välinehuollon järjestämistapa 409/ /2014 Perusturvalautakunta Mäntsälän terveyskeskuksen välinehuolto on järjestetty kunnan omana tuotantona ja fyysisesti se toimii terveyskeskuksen tiloissa. Välinehuollon vuotuiset toimintamenot ovat noin Yksikössä on kaksi vakituista työntekijää. Välinehuollon toimintamenoista palkkakustannusten osuus on noin , laitteiden huoltokustannukset ovat noin vuodessa. Välinehuolto pesee ja steriloi välineet suun terveydenhuollolle, vastaanotolle, ja päivystykseen, kotihoitoon, neuvolaan, vuodeosastolle sekä HUS-laboratorion Mäntsälän yksikköön. Erityisesti suun terveydenhuollon toiminta on riippuvainen välinehuollosta. Suun terveydenhuollon toimintaa joudutaan organisoimaan uudelleen välinehuollon toimintaongelmissa jo ensimmäisestä päivästä lähtien. Välinehuollon laitteet ovat erikoislaitteita, joiden hankinta, huolto ja kalibrointi vaativat yhä enenevässä määrin erikoisosaamista. Tämä on Mäntsälän terveyspalveluissa haaste. Yhden laitteen hinta on noin euroa ja huoltokustannukset ovat suuret. Laadunvalvonta on haasteellista erityisosaamisen puuttuessa. Välinehuollon laitteet ovat lääkintälaitteita, joilta vaaditaan Euroopan neuvoston direktiivissä 93/42/ETY määritellyt vaatimukset lääkinnällisistä laitteista, joka on päivitetty direktiivillä 2007/47/EY. Direktiivissä on säädetty CE-merkityistä laitteista tarkat vaatimukset ja valvontavelvoitteet. Lääkintälaitteiden valvonnasta vastaa Valvira. Vaatimusten mukaisia ammattikoulutuksen omaavia välinhuoltajia on vaikea rekrytoida. Sijaisten rekrytointi on käytännössä mahdotonta. Suun terveydenhuollon palvelujen sujuvuus on täysin riippuvainen desinfioitujen ja steriloitujen välineiden saannista, minkä vuoksi välinehuoltopalveluiden saanti on turvattava katkottomasti. Välinehuollon toimipiste sijaitsee suun terveydenhuollon tiloissa. Suun terveydenhuollon toiminnan kehittäminen ja palvelutarpeeseen vastaaminen tarvitsee pitkällä tähtäimellä lisätiloja. Välinehuollon tiloista olisi mahdollista saada yksi hammaslääkärin työhuone, joka mahdollistaisi ostopalveluiden vähentämisen. Kunnallisista toimijoista välinehuollon palveluita tuottaa HUS-Desiko. HUS-Desiko tuottaa HUS:n lisäksi mm. Nurmijärvelle ja Porvoolle kunnan välinehuollon palvelut. HUS-Desikon osaaminen on vahva ja se on valmis räätälöimään palveluitaan kuntien tarpeiden mukaisesti. HUS-Desikolla on alustavien tiedustelujen mukaan kapasiteettia ottaa tuotettavakseen Mäntsälän välinehuollon palvelut. Välinehuollon toimipaikka HUS-Desikon tuottaessa Mäntsälän tarvitsemat palvelut olisi joko edelleen Mäntsälässä tai vaihtoehtoisesti HUS-Desikon nykyisissä toimipaikoissa, riippuen Mäntsälän kunnan toiveista, kustannuksista sekä Mäntsälän välinehuollon laitteiden käyttökunnosta. Lähtökohtana

13 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta palveluiden ulkoistamisessa HUS-Desikolle olisi kustannustason pysyminen nykyisellään. Mäntsälän välinehuollon henkilökunnan kanssa on keskusteltu välinehuollon tulevaisuudesta ja ulkoistamismahdollisuudesta Pornaisten välinehuolto on pienimuotoista ja se toimii pöytälaitteilla terveysaseman perushenkilökunnan tekemänä. Pornaisten laitekanta ei vaadi erityiskäyttökoulutusta. Pornaisten välinehuollon järjestämistapaa ei tässä vaiheessa ole tarpeellista eikä tarpeenmukaista muuttaa. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh , talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta valtuuttaa viranhaltijat aloittamaan Mäntsälän välinehuollon ulkoistuksen valmistelun HUS-Desikolle. Perusturvalautakunta 103 Perusturvan viranhaltijat ovat käyneet neuvotteluja HUS-Desikon kanssa välinehuollon ulkoistamismahdollisuudesta ja sen vaatimista järjestelyistä. HUS-Desiko on neuvottelujen perusteella antanut tarjouksen Mäntsälän kunnalle välinehuollon järjestämisestä. Tarjouksessa on kaksi järjestämisvaihtoehtoa: 1. Välinehuollon toiminta Mäntsälän terveysaseman tiloissa lakkaa, henkilökunta ja laitteet siirtyvät HUS-Desikolle ja välineet kuljetetaan HUS-Desikon muihin toimipisteisiin puhdistettaviksi. 2. Välinehuollon toiminta Mäntsälän terveysaseman tiloissa jatkuu, henkilökunta ja laitteet siirtyvät HUS-Desikolle. Tulevaisuudessa kun laitteita hajoaa, HUS-Desiko siirtää toiminnan muihin toimipisteisiinsä jos katsoo uusien laitteiden hankinnan Mäntsälän terveyskeskukseen kustannustehottomaksi. HUS-Desikon tarjous molemmissa vaihtoehdoissa oli kalliimpi (17 24 %) kuin välinehuollon kustannukset tällä hetkellä ja tarjouksen mukainen toiminta vaatisi suun terveydenhuollon välinekannan lisäämistä ja muita investointeja kertaluontoisesti vähimmillään noin euron arvosta. Sote-ratkaisu on Mäntsälän kunnan osalta avoin. Hyvinkään sairaanhoitoalueen muilla kunnilla ei ole HUS-Desikoa välinehuollon palveluntuottajana. Jos Mäntsälän kunta ulkoistaa välihuollon laitteineen HUS-Desikolle, ei Mäntsälällä olisi enää käytössään välinehuollon laitteita, mikä rajoittaisi toiminnan järjestämisvaihtoehtoja siinä tapauksessa jos tuleva sote-alue aikoisi järjestää välinehuoltopalvelun alueellisesti itse. Riskinä nykyisen toiminnan jatkamiselle on laiterikko, jonka seurauksena pitää tehdä nopea investointi uuteen laitteeseen ja henkilökunnan

14 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunta sijaistuksen haavoittuvuus. (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ja talouspäällikkö Satu Komulainen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Lautakunta päättää, että välinehuollon ulkoistusselvitykset keskeytetään toistaiseksi.

15 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Attendo Oy:n kanssa solmitun ulkoistussopimuksen aikaisen virkavapauden myöntäminen Perusturvalautakunta 104 Perusturvalautakunta on myöntänyt terveyskeskushammaslääkäri Anu Aallolle virkavapautta ajalle Pornaisten hammashoidon ulkoistussopimuksen jatkokauden ajaksi. Perusturvalautakunta on päättänyt Pornaisten hammashoidon ulkoistuksen jatkamisesta ja tarjouskilpailun järjestämisestä. Kilpailutuksen järjestämisen ja tarjousvertailun suorittamisen sekä toiminnan uudelleen järjestämisen vuoksi voimassa oleva sopimus irtisanottiin lukien. Hammaslääkäri Anu Aallon virkavapautta on toiminnallisista syistä tarpeellista jatkaa sopimuksen irtisanomisaikaan saakka. Virkavapauden myöntö tuodaan lautakunnan päätettäväksi, koska se on suora jatko lautakunnan myöntämälle, yli vuoden kestäneelle, harkinnanvaraiselle virkavapaudelle. (Valmistelijat/lisätietoja: vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh ja vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta myöntää virkavapautta terveyskeskushammaslääkäri Anu Aallolle ajalle

16 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyssopimuksen optiovuoden käyttö 587/ /2014 Perusturvalautakunta 105 SUUN TERVEYDENHUOLLON VIRKA-AJAN ULKOPUOLISEN PÄIVYSTYKSEN HANKINTA Perusturvalautakunta Kansanterveyslain ja edelleen terveydenhoitolain perusteella kunnan tulee järjestää kiireellinen sairaanhoito, mukaan lukien suun terveydenhuolto. Valviran kannanotossa kiireellisten suun terveydenhuoltopalvelujen järjestäminen ( ) linjataan, että terveyskeskusten on järjestettävä virka-ajan ulkopuolinen päivystys. Terveydenhuoltolaki edellyttää kuntien ja sairaanhoitopiirien keskinäistä sopimista päivystyksen järjestämisestä, toteuttamisesta ja resursseista. Tulevassa terveydenhuoltolakiin liittyvässä asetuksessa (lausunnoille keväällä 2012) tullaan linjaamaan tarkemmin myös päivystysjärjestelyiden vaatimuksista ja järjestämissuunnitelmasta. HUS:n Töölön sairaalan tapaturma-asemalla toimii sairaanhoitopiirin alueen väestölle tarkoitettu suu- ja leukakirurginen erikoissairaanhoidon ympärivuorokautinen päivystys, joka on tarkoitettu potilaille, joilla on mm. vakava, sairaalahoitoa edellyttävä hampaasta lähtöisin oleva infektio tai leukojen alueelle kohdistunut vamma. Terveydenhuoltolakiin liittyvän asetuksen tultua voimaan päivystystoiminta laajennetaan koskemaan myös yöaikaisen (klo 21-08) ensiapuluonteisen hoidon antamista. Perusterveydenhuollon oman toiminnan ensiapuhoidon laajuus kussakin kunnassa säilyy entisellään sisältäen arkisin virka-aikana annettavan kiireellisen hoidon. Virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen kustannustehokas järjestäminen edellyttää kuntien yhteisiä järjestelyitä. Laadukas hoito ja potilasturvallisuuden toteutuminen puolestaan edellyttävät riittäviä voimavaroja ja osaamista, jotka toteutuvat parhaiten käyttöasteen kasvaessa. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin johdolla on selvitelty yhteisen virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen (arkisin klo sekä lauantaisin, sunnuntaisin, arkipyhien aattoina ja arkipyhinä klo ) järjestämismahdollisuuksia seuraaville kaupungeille ja kunnille: Hanko, Raasepori, Nurmijärvi, Hyvinkää, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Mäntsälä, Pornainen, Askola, Porvoo, Loviisa, Lapinjärvi, Sipoo (arki-iltojen päivystys) sekä Perusturvakuntayhtymä Karviainen (Karkkila, Nummi-Pusula, Vihti) ja Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue LOST (Lohja, Karjalohja, Inkoo, Siuntio). Päivystyskäyntejä arvioidaan olevan noin kpl vuodessa. Vaihtoehtoina on käyty läpi toiminnan yhdistäminen Pääkaupunkiseudun kuntien ja Kirkkonummen yhteiseen suun terveydenhuollon päivystykseen tai järjestäminen vuokratyövoiman avulla joko HUS:n tiloissa (Töölön sairaala, Kirurginen sairaala, Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikka, Jorvin sairaala) tai yliopiston hammaslääketieteen laitoksella tai Helsingin

17 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Päätösehdotus / perusturvajohtaja: omistamassa Kivelän sairaalassa tai palvelun ulkoistaminen kokonaisuutena. Haartmanin sairaalan toiminnan laajentaminen osoittautui mahdottomaksi. HUS:n sairaaloissa ei ilman merkittäviä investointeja löydy sopivaa tilaa, lisäksi näissä vaihtoehdoissa tulisi ratkaistavaksi muita hankaluuksia mm. potilas-tietojärjestelmiin liittyen. Koska selvitystyö tapahtuu murrosvaiheessa ennen asetuksen voi-maantuloa, suuriin investointeihin ei katsottu olevan syytä lähteä. Näin ollen työryhmä päätyi ostopalveluvaihtoehtoon. Kuuma-kuntien (Tuusula, Kerava, Hyvinkää, Järvenpää, Nurmijärvi, Mäntsälä) Seudullinen Hankintapalvelukeskus järjestää tarjouskilpailun virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen tuottamisesta. Palvelu ostetaan kokonaisuutena sisältäen puhelimessa tapahtuvan hoidontarpeen arvion ja tuotetaan sopimushammaslääkärin omalla vastaanotolla. Ostopalveluensiapu koskee vain yhteisesti sovittujen ensiapuhoidon kriteereiden mukaista akuutin säryn tai vaivan hoitoa. Potilaat ohjataan jatkohoitoon kotikuntansa terveyskeskukseen. Kaksivuotinen ostopalvelusopimus sisältää kaksi yhden vuoden optiokautta ja perustuu terveyskeskuksille tarjottaviin kiinteisiin toimenpidehintoihin. Perusturvalautakunta päättää järjestää suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen ostopalveluna edellä selostetun mukaisesti ja antaa päivystyksen kilpailutuksen Hankintapalvelukeskuksen toteutettavaksi. Perusturvalautakunta Optiovuoden käyttö liittyy perusturvalautakunnan päätökseen Suun terveydenhuollon virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimus kilpailutettiin Nurmijärven Seudullisen hankintapalvelukeskuksen toimesta, hankintapäätös , 21. Kilpailutuksen voitti Mediverkko Oy. Sopimus tehtiin Nurmijärven hankintajohtajan toimesta Mäntsälän ollessa hankintapalvelukeskuksen jäsen. Tehty sopimus on voimassa saakka. Sopimuksessa on mahdollisuus kahteen yhden vuoden mittaisen option käyttöön. Toiminta on ollut sujuvaa ja sopimuksen mukaista, vuonna 2013 mäntsäläläisten käyntejä oli 87 ja pornaislaisten käyntejä oli 26. Kustannusvaikutus suhteessa palvelun ajalliseen laajuuteen on vähäinen. Päivystysasetuksen velvoitteet tulee täyttää. Optiovuoden käyttö on tässä vaiheessa perusteltua sote- ja kuntauudistuksen keskeneräisyyden vuoksi. Perusteena on myös uuden päivystysasetuksen velvoitteiden toimeenpanoon ja toteutukseen tarvittava aika.

18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta (Valmistelijat/lisätietoja: vt. johtava ylilääkäri Laura Nikunen, puh ja vastaava hammaslääkäri Arja Pulli, puh ) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää valtuuttaa Nurmijärven Seudullisen hankintapalvelukeskuksen käymään sopimusneuvottelut Mediverkko Oy:n kanssa virka-ajan ulkopuolisen päivystyksen sopimuksessa olevan yhden vuoden optiomahdollisuuden käytöstä. Syntyvä sopimus tuodaan lautakunnalle tiedoksi ja Mäntsälän kunnassa allekirjoitettavaksi.

19 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Ilmoitusasiat Perusturvalautakunta 106 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan seuraavat asiat: Kunnan talouden tasapainotusohjelma Esityslistakäytäntö Talouden toteumaraportti Kotihoidon henkilöstön kirje koskien varallaolon korvausta Laskentasuunnittelija Tero Heikkilä aloittaa Lautakunnan jäsenten esille tuomat asiat: Lautakunnan jäsen Timo Leino esitti kysymyksiä liittyen apuvälinelainaukseen. Asia valmistellaan erikseen lautakunnalle. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta merkitsee edellä esitetyt asiat tietoonsa saatetuksi. Mäntsälän kunnanhallituksen edustaja Reijo Tilvis ja Pornaisten kunnanhallituksen edustaja Liljan-Kukka Runolinna poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

20 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Perusturvalautakunta Perusturvalautakunnan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset Perusturvalautakunta 107 Perusturvalautakunnan tiedoksi saatetaan otto-oikeuden piiriin kuuluvat viranhaltijapäätökset ajalta , liite 1. (Valmistelija: hallintosihteeri Marjut Peltonen) Perusturvajohtajan päätösesitys: Perusturvalautakunta päättää, että se ei käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta liitteen 1. päätöksiin.

21 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ Mäntsälän perusturvalautakunta Pöytäkirja yleisesti nähtävänä MUUTOKSENHAKU Muutoksenhakukiellot Kieltojen perusteet Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: 96, 97, 98, 99, 101, 103, 106, 107 Koska päätöksestä voidaan tehdä kuntalain 89 :n 1 mom. mukaan kirjallinen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: 100, 102, 104, 105 Hallintolainkäyttölaki 5 1 mom./muun lainsäädännön mukaan seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät ja valituskieltojen perusteet: Oikaisuvaatimusohjeet Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteluineen ja tekijän on allekirjoitettava se. Oikaisuvaatimuksen voi tehdä myös sähkö postitse. Pykälät: 100, 102, 104, 105 Valitusosoitus Mäntsälän perusturvalautakunta, Heikinkuja 4, Mäntsälä puh. (019) (vaihde), faksi (019) sähköposti: Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksin vain se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Mikäli päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta kunnallisvalituksin myös asianosainen sekä kunnan jäsen. Valitusviranomainen: Helsingin hallinto-oikeus, Radanrakentajantie HELSINKI puh (vaihde), faksi: sähköposti: Valitusaika on 30 päivää ja se alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Seuraaviin hankintaa koskeviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Pykälät: Valitusviranomainen: Markkinaoikeus, Radanrakentajantie 5, Helsinki puhelin: , faksi: sähköposti: Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoi keuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen. Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen. Ohjeita muutoksenhausta Asianosaisen katsotaan saaneen päätök sestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katso taan saaneen päätöksestä tiedon, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi. Valitusaikaa laskettaessa tiedoksisaantipäivää ei oteta lukuun. Oikaisuvaatimus- / valituskirjelmässä on ilmoitettava:

22 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/ valittajan nimi, ammatti, asuinkunta ja postiosoite (asiamiehen osalta vastaavat tiedot) päätös, johon haetaan muutosta miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi muutosvaatimuksen perusteet Valituskirjelmä on vaatimuksen tekijän tai hänen valtuuttamansa muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Valitus kirjelmään on liitettävä päätös, josta valitetaan, sekä todistus siitä päivästä, josta valitusaika on luettava. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten hallintolainkäyttölain 21 :ssä säädetään. Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviran omaiselle ennen valitusajan päättymistä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päätty mistä.

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 75 Perusturvalautakunta 29.04.2015 Aika 29.04.2015 klo 17:00-18:10 Paikka Kunnantalo, kokoushuone 1-2 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 160 Perusturvalautakunta 24.09.2014 Aika 24.09.2014 klo 17:00-20:55 Paikka Mäntsälän terveysasema, ruokasali, Kivistöntie 14, Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 84

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2014 204 Perusturvalautakunta 12.11.2014 Aika 12.11.2014 klo 17:00-20:35 Paikka Hyvinvointineuvola, Menninkäinen 4, 04620 Mäntsälä Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 108 Kokouksen

Lisätiedot

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO

Perusturvalautakunta nro 4/2013 15.5.2013 SISÄLLYSLUETTELO nro 4/2013 SISÄLLYSLUETTELO PTLTK 31 PTLTK 32 PTLTK 33 PTLTK 34 PTLTK 35 Kokouksen järjestäytyminen Viranhaltijapäätösten laillisuusvalvonta Perhetyöntekijän virkanimikkeen muutos erityissosiaaliohjaajaksi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja Seppälä Merja poissa 279 Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 24/2013 604 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika Maanantai 04.11.2013 klo 17:30-18:56 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2014 124 Perusturvalautakunta 16.09.2014 AIKA 18:00-20:30 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 74 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 126 75 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24)

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 7/2013 1 (24) Yhtymähallitus Aika 07.05.2013 klo 17:30-18:45 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 80 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 135 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 9/2006 Kokousaika 31.10.2006 kello 17.00 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kunnanvaltuusto 15.10.2007. Kunnanvaltuuston istuntosali. 102 197 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen PORNAISTEN KUNTA Kokouskutsu 9/2007 Lähettämispäivä Kunnanvaltuusto 15.10.2007 KOKOUSAIKA Maanantai 22.10.2007 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 102

Lisätiedot

Esityslista Johtokunta

Esityslista Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Esityslista Johtokunta N:o 16 / 2010 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 2.11.2010 klo 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse Hautala

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3

Sisällysluettelo. 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 8/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 20.08.2015 Sisällysluettelo Sivu 44 Kotihoidon toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton tilannekatsaus 3 45 Sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.04.2015 AIKA 08.04.2015 klo 17:30-19:11 PAIKKA Sosiaali- ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 KOKOUKSEN

Lisätiedot

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46

44 HAILUODON KUNTA 14.12.2011 Perusturvalautakunta Kokouspöytäkirja 6/2011. Otsikko sivu. 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 44 KOKOUSAIKA Tiistai 20.12.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, johtokeskus Käsitelyt asiat: Otsikko sivu 58 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 46 59 valinta 47 60 Perusturvan ajankohtaiskatsaus

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 10/2009 135 KOKOUSAIKA Tiistai 15.12.2009 klo 10.00-11.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET POISSA MUUT

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta 08.10.2014 AIKA 08.10.2014 klo 17:30 22:36 PAIKKA Sosiaali ja terveysaseman kokoushuone Pinsetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 83 KOKOUKSEN

Lisätiedot

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska

Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1. Yhtymähallitus. Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35. Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Peruspalvelukuntayhtymä Kallio Pöytäkirja 6/2015 1 Yhtymähallitus Aika 12.06.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Hallintokeskus, Vierimaantie 5, Ylivieska Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160. Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone TYRNÄVÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2013 160 Sosiaali- ja terveyslautakunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 18:00-21:20 PAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 81 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 99 Kunnanhallitus 24.02.2015 AIKA 17:00-18:23 PAIKKA Askolan kunnanvirasto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 52 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 101 53 TALOUDEN SUUNNITTELU- JA

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen kuulumisia Nastolan kunta Pöytäkirja 4/2015 44 Perusturvalautakunta Aika 23.04.2015 klo 18:00-19:47 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone. Kokouksen alussa klo 17-18 Eve Nissinen kertoi Taipale-hankkeen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 10/2013 192 Perusturvalautakunta 18.12.2013 AIKA 18.12.2013 klo 17:00-18:10 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 104 SIRKKA-LIISA

Lisätiedot

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85

ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 ASKOLAN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2015 85 Perusturvalautakunta 16.06.2015 AIKA 18:00-19:35 PAIKKA Palvelukeskus Mäntyrinne KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 87 65 PERUSTURVALAUTAKUNNAN

Lisätiedot

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä

Vehmaan kunta Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Kunnanvirasto, Vinkkilä Kunnanhallitus Kokous 37 Nro 2 Kokoustiedot Aika: Maanantai 3.2.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 19 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 39 20 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014

TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 TEKNINEN LAUTAKUNTA 4/2014 Aika: Maanantai 16.6.2014 klo. 17.00 17.19 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen huone Läsnä: Veijo Kaskimäki puheenjohtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Marita Hietakoivisto

Lisätiedot

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo

Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17. Haapaveden kaupungintalo HAAPAVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA/JULKINEN Nro Sivu Perusturvaltk/Sosiaali- ja terveyspiiri Helmi 6/2011 97 KOKOUSAIKA Torstai 12.5.2011 klo 09.00-10.17 KOKOUSPAIKKA Haapaveden kaupungintalo SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55 Yhtymähallitus Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2

Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20. Mäntsälän kunnantalo PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN, LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 2 KERAVAN KAUPUNKI KUUMA-johtokunta PÖYTÄKIRJA N:o 1/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 7.1.2015 klo 18.00-19.20 Paikka Mäntsälän kunnantalo KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIA NO PÖYTÄKIRJAN SIVU 1 LÄSNÄOLIJOIDEN,

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa

Torstaina 11.04.2013 klo 9.00-11.00 sosiaali- ja terveystoimistossa Sosiaali- ja terveyslautakunta 3/2013 43 (-56) Aika Torstai 04.04.2013 klo 17.00-18.20 Paikka Terveyskeskuksen kokoushuone SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Korhonen Osmo Eronen Sinikka

Lisätiedot

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Markku Niemelä, toimitusjohtaja, esittelijä Kimmo Luoti, hallintoassistentti, pöytäkirjanpitäjä. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 5 / 2012 75 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Torstai 21.6.2012 klo 10.00 10.20 Kokouspaikka Kuntayhtymän hallintorakennus, Einontie 1, 04600 MÄNTSÄLÄ Saapuvilla

Lisätiedot