FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015"

Transkriptio

1 FINNPULP OY KUOPION SORSASALOON SUUNNITELLUN UUDEN HAVUSELLUTEHTAAN YVA-OHJELMA Kesäkuu 2015

2 YVA-menettelyn vaiheet Arvioitavat vaihtoehdot Arviointimenetelmät ja selvitykset Seurantaryhmän kokoonpano Suunniteltu aikataulu FINNPULP OY, YVA 2

3 FINNPULP OY, YVA 3

4 YVA-VAIHTOEHDOT YVA-menettelyssä tarkastellaan uuden sellutehtaan rakentamista ja käyttöä Kuopion Sorsasalossa YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja, joissa kaikissa havusellutehtaan tuotantokapasiteetti on 1,2 miljoonaa tonnia vuodessa Nollavaihtoehto Vaihtoehto 1a (VE1a) Vaihtoehto 1b (VE1b) Vaihtoehto 2a (VE2a) Vaihtoehto 2b (VE2b) Hankkeen toteuttamatta jättäminen eli sellutehdasta ei rakenneta. Uusi havusellutehdas Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroidaan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin. Uusi havusellutehdas. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi. Uusi havusellutehdas. Osa Savon Sellu Oy:n toiminnoista integroidaan Finnpulp Oy:n tehtaan prosesseihin. Lisäksi vaihtoehdossa tarkastellaan puusta liuotetun ligniinin erotusta syntyvästä jäteliemestä ja sen jalostamista biotuotteeksi. Integrointi tarkoittaa sitä, että Savon Sellu Oy:n tehtaan jätevedet johdetaan Finnpulp Oy:n jätevedenpuhdistamolle. Lisäksi Savon Sellu Oy:llä syntyvä kuori ja jäteliemet poltetaan Finnpulp Oy:n uusissa kattilalaitoksissa. Kaikkien toteutusvaihtoehtojen osalta tarkastellaan lisäksi seuraavia alavaihtoehtoja: Raaka- ja jäähdytysveden ottopaikkavaihtoehtoja A ja B Voimajohdon reittivaihtoehtoja, joita ovat liityntä uuteen kytkinasemaan Sorsasalossa ja liityntä Iloharjun sähköasemaan FINNPULP OY, YVA 4

5 5

6 6

7 VAIKUTUKSET VESISTÖÖN YVA-selostuksessa kuvataan: tarvittavan jäähdytysveden määrä jäähdytysvesien purkumäärät Kallaveteen miten jäähdytysvesien lämpötila muuttuu tehtaan kierron aikana eri vuodenaikoina tehtaan jätevesien käsittelyn jälkeinen vedenlaatu (päästöt) jätevesien purkumäärät kuukausitasolla. Tehtaan jäähdytys- ja jätevesien vaikutuksia Kallaveden vedenlaatuun arvioidaan vesistömallitarkasteluun pohjautuen. Selostuksessa arvioidaan myös päästöjen vaikutukset vesialueen eliöstöön, sedimentteihin ja kalastoon sekä jääoloihin ja vesistön käyttöön. Vesistömallinnus Veden laadun muutosta mallinnetaan merkittävimpien kuormitteiden osalta kahdessa eri hydrologisessa tilanteessa Mallilaskelmien avulla määritetään sopiva purkupaikka sellutehtaan päästövesille. Arvioidaan lämpökuorman vaikutusta purkuvesistön lämpötiloihin avovesikauden aikana sekä lämpökuorman vaikutusta purkualueen jääpeitteisyyteen. Päästövesien leviämismallinnuksissa huomioidaan mahdollinen purkuveden ja purkualueen veden tiheysero FINNPULP OY, YVA 7

8 VAIKUTUKSET ILMANLAATUUN Ilmanlaatuvaikutuksissa huomioidaan sellutehtaan ja siihen liittyvien kuljetusten aiheuttamat päästöt ilmaan. Sellutehtaan maksimipäästötasot määräytyvät lainsäädännön ja BAT-päätelmien asettamien raja-arvojen mukaan. Kokonaispäästöt ilmaan arvioidaan sellutehtaan suunnittelutietojen perusteella. Kuljetusten päästöt arvioidaan kuljetusetäisyyksien sekä VTT:n määrittämien liikenteen päästökertoimien perusteella. Päästömääriä ja niiden vaikutuksia havainnollistetaan vertaamalla niitä Kuopion kaupungin kokonaispäästötasoon sekä vallitsevaan ilmanlaatuun. Savukaasupäästöjen ja hajujen leviämismallinnus Leviämismallilaskelmilla määritetään sellutehtaan päästöjen aiheuttamat typen oksidien, rikkidioksidin, hiukkasten ja pelkistyneiden rikkiyhdisteiden pitoisuudet maanpintatasossa laitoksen ympäristössä. Sellutehtaan aiheuttamat hajujen pitoisuudet (TRS pitoisuus ) ja hajun esiintyminen laitoksen lähiympäristössä määritetään leviämismallilla. FINNPULP OY, YVA 8

9 VAIKUTUKSET MELUTILANTEESEEN Meluvaikutuksia tarkastellaan sellutehtaan lähiympäristössä ja tehtaalle johtavien teiden ympäristössä Meluvaikutusten arviointi perustuu sellutehtaan suunnittelutietoihin toimintaan liittyvien kuljetusten määriin muista vastaavista toiminnoista saataviin kokemuksiin sijoituspaikan ympäristön melutasoa koskeviin tietoihin Melumallinnus Sellutehdasalueella syntyvän melun leviämistä arvioidaan melumallinnuksella Tarkastellaan sellutehtaan normaalitoiminnasta ja toimintaan liittyvistä maantie- ja raidekuljetuksista aiheutuvaa melua laitoksen lähialueella noin 3 kilometrin säteellä tehtaasta ja kuljetusreittien varrella Tuloksia verrataan valtioneuvoston melun ohjearvoihin. FINNPULP OY, YVA 9

10 VAIKUTUKSET LIIKENTEESEEN Liikennevaikutuksia tarkastellaan arvioimalla sellutehtaan toimintaan liittyvien kuljetusten määrä ja käytetyt reitit Tarkastelualueena on sellutehtaan alueelle johtavat kulkuyhteydet ympäristöineen Kuljetuksista huomioidaan kaikki kuljetusmuodot (rautatie, maantie, laiva). Kuljetusten vaikutukset melutasoon, turvallisuuteen ja viihtyvyyteen arvioidaan liikenteellisten muutosten perusteella Erityistä huomiota kiinnitetään kuljetusreittien varrella mahdollisesti sijaitseviin herkkiin kohteisiin, kuten asutus, päiväkodit ja virkistysalueet Kuljetusreitit ja muutokset liikennemäärissä esitetään havainnollisina karttakuvina. FINNPULP OY, YVA 10

11 VAIKUTUKSET KASVILLISUUTEEN, ELÄIMIIN JA SUOJELUKOHTEISIIN Suunnitellun sellutehtaan sijaintialueen luonnonympäristön nykytila selvitetään ympäristöhallinnon ja paikallisten ympäristönsuojeluviranomaisten tietojen sekä muiden saatavilla olevien julkisten tietojen perusteella. Olemassa olevaa luontoaineistoa täydennetään kenttäkaudella 2015 tehtävillä luontoselvityksillä (pesimälinnustoselvitys ja kasvillisuus- ja luontotyyppiselvitys). Tulokset esitetään YVAselostuksessa. Hankkeen vaikutukset kasvillisuuteen, eläimiin ja suojelukohteisiin arvioidaan olemassa olevan tiedon perusteella. Hankealueen välittömällä läheisyydessä ei sijaitse Natura-alueita tai aluemaisia luonnonsuojelukohteita. Mahdollisten välillisten vaikutuskanavien osalta laaditaan YVA-selostusvaiheessa asiantuntijatyönä Natura-arvioinnin tarveselvitys. FINNPULP OY, YVA 11

12 VAIKUTUKSET MAANKÄYTTÖÖN, RAKENNETTUUN YMPÄRISTÖÖN, MAISEMAAN JA KULTTUURIYMPÄRISTÖÖN Sijaintialueen asemakaavan laatiminen on käynnissä. Hankkeen vaikutuksia maankäyttöön arvioidaan nykyisten ja suunniteltujen maankäyttösuunnitelmien kannalta. Maisemavaikutuksissa huomioidaan maisemakokonaisuus, mahdollisesti esiin nousevat osakohteet sekä arvo- ja muut herkät kohteet Maisemavaikutusten arvioinnissa tarkastellaan myös tehtaan valaistuksen vaikutuksia Valokuvasovitteet Maisemavaikutuksia havainnollistetaan valokuvasovitteiden avulla. FINNPULP OY, YVA 12

13 LUONNONVAROJEN KÄYTÖN VAIKUTUKSET Tarkastellaan raaka-aineen hankinnan vaikutuksia luonnonvarojen käyttöön ja hankinnan kestävyyttä asiantuntija-arvioina. Arvion lähtökohtana on voimassaolevien ja parhaiden käytäntöjen mukaisten suositusten noudattaminen. Vaikutusten arvioinnissa tarkastellaan raaka-aineen hankinnan vaikutuksia mm. Maaperään Vesistöihin Metsien terveyteen ja tuhoihin Luonnon monimuotoisuuteen Virkistyskäyttöön ja maisemaan Kulttuuriperintöön Melu- ja pölypäästöihin Ilmapäästöihin FINNPULP OY, YVA 13

14 VAIKUTUKSET IHMISTEN TERVEYTEEN, ELINOLOIHIN JA VIIHTYVYYTEEN Arviointimenetelminä hyödynnetään muiden arvioinnin osioiden tuloksia (mm. vesistö-, maisema-, melu- ja liikennevaikutuksista) Muut vaikutusten arvioinnit Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota paikallisten sidosryhmien näkemyksiin ja suhtautumiseen hankkeeseen. Näkemyksistä saadaan tietoa hankkeeseen liittyvän sidosryhmävuoropuhelun kautta (mm. yleisötilaisuudet, seurantaryhmä). Uutisointi ja keskustelu mediassa Paikkatieto- ja kartta-aineisto Ihmisten elinolot YVA-ohjelmasta annetut mielipiteet Eri menetelmät (kyselyt jne.) Hankkeen työllisyysvaikutuksia tarkastellaan työllisyysarvioiden perusteella. Arvio sisältää työllisyysvaikutukset puun hankinnan, kuljetusten ja sellutehtaan osalta. Lisäksi tunnistetaan ne lähialueen elinkeinot, joihin hankkeella on mahdollisesti vaikutuksia. Tiedonkeruumenetelmiä: ryhmähaastattelut asukaskysely muu osallistuminen FINNPULP OY, YVA 14

15 OSALLISTUMINEN JA VUOROVAIKUTUS Seurantaryhmä ja yleisötilaisuudet: YVA-menettelyä ohjaamaan perustetaan seurantaryhmä, joka kokoontuu sekä ohjelmaettä selostusvaiheessa Yleisötilaisuudet järjestetään YVA-ohjelman ja -selostuksen nähtävilläoloaikoina Seurantaryhmään kutsutut tahot Jännevirta-Rissalan kyläyhdistys ry Kettulanlahden asukastoimikunta Päivärannan Asukasyhdistys ry Päivärannan puiston Asukasyhdistys ry Päivärannan siirtolapuutarhayhdistys Ranta-Toivala-Uuhimäen Kylätoimikunta Toivalan kylätoimikunta Vuorelan kylätoimikunta Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys Savo-Karjalan Vesiensuojeluyhdistys ry Siilinjärven luonnonsuojeluyhdistys ry Kallaveden kalastusalue Metsäkeskus (Kuopio) MTK, Pohjois-Savo Pohjois-Savon Kalatalouskeskus ry Kuopion yrittäjät Kuopion kauppakamari Pohjois-Savon liitto Ekokem-Palvelu Oy, Kuopion käsittelykeskus Savon Sellu Oy Fingrid Oyj Kuopion Vesi Liikelaitos Kuopion kaupunki Siilinjärven kunta Itä-Suomen AVI FINNPULP OY, YVA 15

16 16

17 JATKOAIKATAULU Kuulutus Savon Sanomissa ja Uutis-Jousessa Nähtävilläolo Seurantaryhmän kokous Yleisötilaisuus klo Kuopion valtuusto-virastotalolla FINNPULP OY, YVA 17

18 Pirkko Seitsalo YVA konsultin yhteyshenkilö Puh FINNPULP OY, YVA 18

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. 16X283045 Kesäkuu 2015 FINNPULP OY. Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. 16X283045 Kesäkuu 2015 FINNPULP OY. Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16X283045 FINNPULP OY Uuden havusellutehtaan ympäristövaikutusten arviointiohjelma COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa kopioida tai jäljentää missään

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma. Yhteenveto Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiohjelma Yhteenveto Syyskuu 2013 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki Puhelin: 020 757 9222

Lisätiedot

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa

VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa 52K30045.50 VANTAAN ENERGIA OY Ongelmajätteiden poltto Långmossebergenin jätevoimalassa Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä

Lisätiedot

METSÄ FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

METSÄ FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS METSÄ FIBRE OY ÄÄNEKOSKEN BIOTUOTETEHTAAN Kannen havainnekuva: Sweco Industry Oy Karttakuvat: Maanmittauslaitos (MML) Suomen ympäristökeskus (SYKE) SISÄLLYS YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄOLO... 1 TERMIT JA

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma FCG Finnish Consulting Group Oy Suomen Hyötytuuli Oy LAITILAN KAUPUNKI JA PYHÄRANNAN KUNTA KAKONJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 172461-P18059 22.8.2012 FCG

Lisätiedot

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus n uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Marraskuu 2014 Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi

Lisätiedot

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä

Ympäristövaikutusten arviointiselostus. Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Ympäristövaikutusten arviointiselostus Olkiluodon ydinvoimalaitoksen laajentaminen neljännellä laitosyksiköllä Sisältö SANASTO JA LYHENTEET 6 YHTEYSTIEDOT 8 TIIVISTELMÄ 9 1 JOHDANTO 16 2 HANKE 18 2.1 Hankkeesta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X161236.D001 Kesäkuu 2013 UPM-KYMMENE OYJ Kokkosuon tuulivoimahanke Kokkosuon tuulivoimahankkeen YVA-ohjelma Kokkosuon tuulivoimahanke COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään. Tätä asiakirjaa

Lisätiedot

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus

Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiselostus Uraanin talteenoton ympäristövaikutusten arviointi Arviointiselostus Kehittyvä kaivos Tiivistelmä Johdanto Arvioidussa hankkeessa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo Oy suunnittelee

Lisätiedot

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto

WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN. tuulipuisto WPD FINLAND OY AILANGANTUNTURIN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Maaliskuu 2013 ESIPUHE JA HANKKEEN TAHOT Esipuhe Tämän ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA-menettelyn) tarkoituksena

Lisätiedot

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus

Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 3.7.2009 82122611 Ekokem Oy Ab Jätteen energiakäytön laajennuksen ympäristövaikutusten arviointiselostus SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ 4

Lisätiedot

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma

KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA 16X172206 20.12.2013 KYMENLAAKSON VESI OY LIIKELAITOS KOUVOLAN VESI Selänpään pohjavedenottohankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelma YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA

Lisätiedot

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011

YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA. Ohjausryhmä 4.4.2011 KUUSAMON KULTAKAIVOSHANKE YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIOHJELMA Ohjausryhmä 4.4.2011 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI Ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset

Lisätiedot

IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava

IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava OAS 16WWE1127.B723M.SLU 10.4.2012 IIN KUNTA Myllykankaan tuulivoimapuiston osayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Sisältö 1 1 JOHDANTO JA OSAYLEISKAAVAN TARKOITUS 2 2 SUUNNITTELUALUE 2 3 PERUSTIETOA

Lisätiedot

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto

MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto WPD FINLAND OY METSÄHALLITUS LAATUMAA MIELMUKKAVAARAN tuulipuisto Ympäristövaikutusten arviointiselostus Huhtikuu 2010 YHTEYSTIEDOT JA NÄHTÄVILLÄ OLO HANKKEEN TAHOT Yhteystiedot: Arviointiselostus on nähtävillä

Lisätiedot

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin.

Myös nollavaihtoehdon osalta on arvioitu syntyvä ympäristökuormitus (päästöt, liikennemäärät ym.) ja sitä on verrattu toteutusvaihtoehtoihin. 78/(260) 6 YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINNIN RAJAUS Jätteenpolton merkittävimmät ympäristövaikutukset liittyvät jätteen palamisprosessissa syntyviin päästöihin sekä polttoaineiden kuljetuksiin. YTV:n jätevoimalahankkeen

Lisätiedot

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A. wpd Finland Oy. Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A wpd Finland Oy Palovaara Ahkiovaara TUULIVOIMAHANKE Huhtikuu 2014 Palovaara Ahkiovaaran tuulivoimahanke FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy Ulkoasu FCG / Leila Väyrynen

Lisätiedot

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI

BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI FORTUM POWER AND HEAT OY BERGÖN TUULIVOIMAPUISTON YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTI ARVIONTISELOSTUS TAMMIKUU 2011 Fortum Power and heat Oy n YVA - selostus n YVA SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 1 2 HANKKEESTA

Lisätiedot

Biokaasulaitosten YVAmenettely

Biokaasulaitosten YVAmenettely Biokaasulaitosten YVAmenettely Jyväskylä 9.9.2004 Tekes STREAMS Programme Juhani Suvilampi FT Watrec Oy Juhani Suvilampi Watrec Oy 1 Watrec Oy tarjoaa asiantuntemustaan teollisuudelle sekä jätehuollon

Lisätiedot

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 16X187607.B004 Huhtikuu 2015 UPM-KYMMENE OYJ Reväsvaaran tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiselostus COPYRIGHT PÖYRY FINLAND OY Kaikki oikeudet pidätetään Tätä asiakirjaa tai osaa siitä ei saa

Lisätiedot

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma

Tammikuu 2014. Oulun Energia. Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi. Arviointiohjelma Tammikuu 2014 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma 1 Oulun Energia Oulun Energian uuden voimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointi Arviointiohjelma

Lisätiedot

Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta

Liite 1. Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Liite 1 Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta Lausunto 1/29 15.7.2014 Dnro KESELY/8/07.04/2014 Metsä Fibre Oy PL 30, Revontulenpuisto 2 C 02020 Espoo Viite Äänekosken biotuotetehtaan ympäristövaikutusten

Lisätiedot

Porin Mäntyluodon akkuterminaali. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2015

Porin Mäntyluodon akkuterminaali. Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2015 Porin Mäntyluodon akkuterminaali Ympäristövaikutusten arviointiselostus 2015 Ympäristövaikutusten arviointiselostus Tiivistelmä Kuusakoski Oy suunnittelee akkuterminaalin perustamista Porin Mäntyluodon

Lisätiedot

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus)

PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS. Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) 52K30045.49 Marraskuu 2012 PUHURI OY JA TUULIWATTI OY Raahen eteläiset tuulipuistot Ympäristövaikutusten arviointiselostus (YVA-selostus) COPYRIGHT PÖYRY MANAGEMENT CONSULTING OY Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Lahti Energia Bio2020-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus

Lahti Energia Bio2020-hanke. Ympäristövaikutusten arviointiselostus Lahti Energia Bio2020-hanke Ympäristöten arviointiselostus LAHTI ENERGIA OY Lahti Energia Bio2020-hanke YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS 2.4.2014 Käyttö- ja julkaisuluvat SYKE (Oiva-paikkatietoaineisto

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LESTIJÄRVEN TUULIVOIMAPUISTON OSAYLEISKAAVA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P20818 FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy FCG SUUNNITELU JA TEKNIIKKA OY LESTIJÄRVEN KUNTA Lestijärven tuulipuiston osayleiskaava

Lisätiedot

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A

S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A SUUNNITTELU JA TEKNII IKKA SIMON SEIPIM MÄEN JA TIKKA ALAN TUULIVOIMAHANKKKEET Ympäristövaikutusten arviointiohjelma 16.12.2013 Simon Seipimäen ja Tikkalan tuulivoimahankkeet FCG Suunnittelu ja tekniikka

Lisätiedot

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Siikajoen Karhukankaan tuulivoimahanke Ympäristövaikutusten arviointiohjelma Hankkeesta vastaa: YVA-konsultti: 12.1.2015 1510015514 ESIPUHE Tämä ympäristövaikutusten arviointiohjelma on suunnitelma Siikajoen

Lisätiedot

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS

JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS JÄMSÄNKOSKI BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKE Biovakka Jämsä Oy YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTISELOSTUS Joulukuu 2008 Watrec Oy Wahreninkatu 11 30100 Forssa BIOKAASULAITOKSEN RAKENNUSHANKKEEN YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN

Lisätiedot

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014

Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus Helmikuu 2014 Ydinvoimalaitoksen ympäristövaikutusten arviointiselostus 1 Yhteystiedot Hankkeesta vastaava: Fennovoima Oy Postiosoite: Salmisaarenaukio

Lisätiedot