) Aluehallintovirasto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ") Aluehallintovirasto"

Transkriptio

1 1E31,.k ) Aluehallintovirasto Muistio TR- Mittarin kalibrointitilaisuus Aika Klo Paikka Lujatalo Oy las Oy Kallaveden loiste klo YIT Rakennus Oy / Teknian saneeraustyömaa Klo ISAVIn kokoustilat Klo Osallistujat Ville Ahokas YIT Rakennus Jari Huttunen YIT Rakennus Olli Vahvaselkä NCC Rakennus Juho Ovaskainen NCC Rakennus Ville Pirskanen NCC Rakennus Jarmo Jokela Lemminkäinen Talo Tuomo Savolainen Lemminkäinen Talo Markku Ruotsalainen Lemminkäinen Talo Matti Nousiainen ISAVI / Martti Pennanen ISAVI / Pasi Karttunen ISAVI / Arto Liukkonen ISAVI / Pauli Rytkönen ISAVI / Jukka Ikävalko Lemminkäinen Talo Marko Huttunen Rakennusliitto Kari Laitinen Lujatalo Jukka Moilanen Lujatalo Martti Juntunen Rakennusliitto Veikko Matikainen Talonrakennusteollisuus Lujatalo Oy las Oy Kallaveden loiste klo Jukka Moilanen / Lujatalo Oy esitteli lyhyesti Lujatalojen turvallisuusasioita. Rakennustyömaan vastaava työnjohtaja esitteli rakennushankkeen aikatauluasioita. Lyhyen esittelyn jälkeen siirryimme työmaalle. Työmaalla kiersimme työmaata läpi ryhmänä ja keskustelimme havainnoistamme ja siitä, miten tulkit sisimme asioita tr- mittauksessa. YIT Rakennus Oy / Teknian saneeraustyömaa Klo Jari Huttunen / YIT Rakennus Oy esitteli lyhyesti saneeraushanketta yhdessä rakennustyömaan vastaa van työnjohtajan kanssa. Työmaakierros aloitettiin arvioimalla rakennuttajan työmaalle laatimia Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin Käyntiosoite Vuorikatu 26 A 5. krs, Kuopio TS

2 Itä-Suomen aluehallintovirasto Muistio 2 (6) asiakirjoja alueellista turvallisuuskilpailua varten laaditulla pohjalla. Työmaalla kiersimme työmaata läpi ryhmänä ja keskustelimme havainnoistamme ja siitä, miten tulkitsisimme asioita tr- mittauksessa. Alla on listattu keskeisimmät asiat, mistä työmaakierroksilla keskustelimme ja mitä tulkintoja yhdessä sovimme / tarkensimme. Kysymys Vaaditaanko siirrettäviin työtelineisiin nousutietä? Mikä on riittävä jalkalistan korkeus? Onko rakennuksen vaippa suljettu silloin kun ikkuna-aukoissa on muovit? Arvioidaanko järjestys jajätehuolto - kohta paikallavaluholvin tyltätyltä alapuolelta? Riittääkö lippusiima kulkuesteenä? Mitä töitä saa tehdä A-tikkailta? Pitääkö myös hitsaajan käyttää suojakypärää? Voiko työmaalla olla työpukki, jossa on askelmat vain toisella puolella? Vaaditaanko rakentamisaikaisissa portaissa kaide (sekä käsi että välijohde) molemmin puolin? Porrastomin hyväksymisperusteet? Vastaus Yli 0,5m korkea työteline on varustettava raken teeltaan ja sijoitukseltaan sopivalla nousutiellä. Nousutienä on käytettävä askelmallista kaltevaa kulkutietä. Kulkutien on oltava paikoillaan teli neellä työskenneltäessä. oikein on myös, että kulkutie on tehneen mukana, kun telineellä ei työskennellä (esimerkiksi siirron ajaksi kulkutie on irroitettu). 1 OOmm Ei ole Ei arvioida Kyllä, jos se on sijoitettu vähintään 1,5m:n etäi syydelle putoamisvaaralhisesta kohdasta, sen on oltava helposti havaittavissa, eikä se saa siirtyä tahattomasti paikoiltaan. A-tikasta saa käyttää työalustana pääasiassa vain alle lm:n korkeudessa. Tällöin A-tikkaita ei saa käyttää töissä, joissa joudutaan käyttä mään huomattavan suurta voimaa vaativia työ kaluja, eikä töissä, joissa aiheutuu A-tikkaiden kaatumisvaara. Kuitenkin jos tikkaat täyttävät työpukin seisontavakavuus vaatimukset, voi työntekijä seisoa myös l-2m:n korkeudessa ja tehdä voimaa vaativaa työtä ja hitsaustyötä. Kyllä TR- mittauksen hyväksymisperusteiden mukaan työpukissa on askelmat molemmilla puolilla tai putoamisvaarallisella puolella on ohiastumisen estävä rakenne. Kyllä. Matalissa muutaman askeleen portaissa riittää käsijohde toisella sivulla. Muutaman as keleen portaat ovat alle 0,5m korkeita. Porrastomi on pystytetty käyttöohjeiden edellyt tämällä tavalla. Porrastornista tehdään yksi ha vainto. Oikein merkintään edellytetään että telineestä löytyy telinekortti ja teline on tarkas tettu säännöllisesti. Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin tyosuojeiu.ita~avi.fi Käyntiosoite Vuorikatu 26 A 5. krs, Kuopio

3 Itä-Suomen aluehallintovirasto Muistio ISAVIn kokoustilat Klo Pasi Karttunen ISAVI / kävi läpi keskeisimmät asiat, mistä työmaakierroksilla keskusteltiin ja mitä tulkintoja yhdessä sovimme ja tarkensimme. Lisäksi käytiin läpi työmaan turvalli suusjohtamisen taso lomakkeen kohdat. Työmaan turvallisuusjohtamisen taso - lomakkeen kohdat 1 3 olivat kaikkien mielestä selviä, eikä niihin kaivattu tarkennuksia. kohdat 4 ja 5 herättivät keskustelua ja niihin toivottiin tarkennuksia. Kohtia 6 12 piettiin kaikkien mielestä selvinä. Näissä kohdissa tuli ainoa tarkennus kohtaan 7 työmaa-alueen käytön suunnitelmat on tehty - suunnitelmien täytyy olla myös ajan tasalla. Muistion laati Pasi Karttunen ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto työsuojelun vastuualue ylitarkastaja Liite 1: Tarkennuksia työmaan turvallisuusjohtamisen taso - lomakkeeseen Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin Käyntiosoite Vuorikatu 26 A 5. krs, Kuopio

4 Itä-Suomen aluehallintovirasto Muistio Liite 1. Tarkennuksia työmaan turvallisuusjohtamisen taso arviointilomakkeeseen. kohta 4 Rakennuttaja on laatinut turvallisuussäännöt O Turvallisuussäännöistä selviää turvallisuushalljnnan tavoitteet O Turvallisuussäännöissä on ohjeet turvallisuusseurantaan O Turvallisuussäännöissä on ohjeet henkilötunnisteen käyttöön O Turvallisuussäännöissä on ohje osapuolten hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. P2 man uttajan ~ ~ sflnnö on t*~oiutet 5UeI1P~ ~ tmfntatn Ja iakokoul&iln, henkilön tiina käyttöön j~kuhail sekä o ptx yntfl edeli Dli ni enkä&yyn. Ja työ idi) Turvallisuussäännölssä Ja menettelyohjelssa esitettävät asiat Kirjalliset turvauisuussääiuim Ja menette1yol~eet (8 ~ 3 moni) voidaan esittää turvallisuus asiakirjassa tai sisällyttää ne eri urakka aslakirjoiliin (urakkasopimus, urakkaohjelma, sopimus neuvottelumuistio yms.). nirvallisuussäännöt ja menettelyohjeet voivat tarvittaessa olla myos erillinen asiakirja. Saannoiss~ ja menettelyohjeissa tulee esittää: turvalllsuushallinnan tavoitteet ja toimenpiteet ohjeet turvallisuusseurantaan ja tarkastukslin, yhteistoimintaan ja työmaaltokouksiin - o4eet henidiöntunnisteen käyttöön ja kulkulupaan ohjeet osaptioltcn hyväksyntää edellyttävien turvallisuussuunnltelmlen käsittelyyn töiden ajoltuksen vaatimukset - erityisiä työmenetelmiä koskevat vaatimukset - allurakoinnin järjestin menettelyt - työhygleenlslä nilttauksia työnant~kn osalta koskevat menettelyt Rakennuttajan selkeät vaatimukset työturvallisuuden osalta ovat kaiken turvallisuustolininnan perusta työmaalla Niillä työmailla, Joilla rakennuttaja on alusta asti edellyttänyt korkeaa turvalli suuden tasoa, on päästy huipputuloksiin niin työolosuhtelden tasossa kuin tapaturmien mintinoin nissakin Tavallisimpia asioita ovat esim.: työmaalle asetettu turvallisuustaso Tlt-mlttnilla ja! tai MVR-mlttarilla mitattuna - pölyn ja muiden työllman epipuhtaulcsien leviämisen estäminen työn vaikutuspiirissä olevien henkilöiden Ja ympäristön suojaus paloturvallisuuden järjestäminen - sattuneiden tyotapaturmien määrä sekä tapaturmien ja naratilanteiden raportointi ohjeet turvallisuusseurantaan ja yhteistoimintaan ovat keskeisiä koska rakennuttaja koordlnoi kaikkien osapuolten toimintaa rakennushankkeessa. Perinteisen kokonalsurakan rinnalle ovat yleistyneet muun muassa Jaetut urakat, osaurakoinli, suunnittelua sisaltävi rakennusurakat, projektinjolitourakointi, tuoteosakauppa tai muut vastaavat Yhteensovittamisen sääntöjen laadinta on säädetty rakennuttajan tehtäväksi. jotta kaikissa urakkamuodoissa työturvallisuus tulee hoide tuksl asiallisesti Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin tyosuojelu.ita~avi.fi Käyntiosoite Vuorikatu 26 A 5. krs, Kuopio

5 Itä-Suomen aluehallintovirasto Muistio 5 (6) Lähde: Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen s.38 T~ o1urvauisuuden kannalta on täysin välttämätöntä, että tyomaalla tiedetään, keitä slefla työsken telee. Rakennutt4a vastaa viime kädessä siitä, että kaikilla tyoniaifla työskentekvillä on näkyviliä kuvallinen henkilötunnisia ratä velvo tetta taydenaäinadn on saädeity myös rakennuttajalle antaa säännöt siitä, miten henkilötunniste Ja kulkulupa asiat käytannossä jäijestetään. Vaikka turvalllsuussuunnittelu on nimenomaan päätoteuttajan tehtävä, yhä enenevässä maarin turvallisuus ja toteutuksen suunnittelu Jcytkeytyy tuotesuunnitteluun. Tällöin usein myos eri suurrnittelqat hyvaksyvät näitä suunnite mia. Koska suunnittelun ohjaus on rakennuttajan tehtavä nä, pitää rakennuttajan katimissa säännöissa ottaa kantaa osapuolten hyväksyritää edellyttävien turvallisuussuunnitelmien käsittelyyn. Lähde: Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen Kohta 5 Rakennuttaja on laatinut työmaata koskevat kirjalliset menettelyohjeet O menettelyohjeissa on otettu kantaa töiden ajoitukseen O O menettelyohjeissa on aliurakoinnin menettelyt menettelyohjeissa on työhygienisia mittauksia koskevat menettelyt Rakennushanlckeen töiden ajoitus ja eri töihin varattava aika valloittaa merlcittäväsu tyoturvai]isuuteen ja asian tulee kuulua rakennunajan menettelyoh)elslln. Samoin merkittävia asioita voivat olla esi merldksi samanailcaisestl ja peräkkäin tapahtuvat työvailteet sekä erilaisia altistuksia aiheuttava työt, joista on annettava menettelyohjeita. Rakennuttajan on omalta osaltaan ohjattava työmaan ajallista (urakoiden yhteensovittaminen) suunnittelua turvallisuuden nakökulmasta Työmenetelmien suunnittelu on päatoteuttajan tehtävä, mutta rakennuttajan on annettava turvalli suuden kannalta erityisen merkittävistä työmenetehnistä työturvallisuutta koskevat vaatimukset ja kaytön reunaehdot. Toteutustapa, jossa ralcennushanke toteutetaan aliurakointia käyttäen, on turvallisuuden hal]innan a työntekijöiden turvallisten työtapojen kannalta erittäin vaativa. Ralcennuttaja valitsee rakennus hankkeen toteutus- ja urakointitavan, Säädöksellä halutaan rakennuttajan osaltaan huolehtivan eta myös aiiurakointitiiantelssa työturvaifisuudesta on huolehdittu säädösten edeliyttämälla taval la. Rakennuttaja voi raamlttaa mm. tilaajavastuulaln (1233/2006) velvoltteiden hoitamisen kaikkien työmaalla toimivien aliurakoitsuokkn osalta. Menettelyohjeet votvat sisältää määräykset aliurakoinnin kequtuksesta. Ohjeissa vol olla määräykset myös allurakoltsljolden hyväksymismenettelyistä, ali urakoitsijoilta edellytettivästä tun allisuuden halllnnasta sekä vaatimukset standardisoiduista turvallisuusjärjesteknistä. Vaatimukset voivat koskea myös aliurakointiyritysten kyvyn ja taidon määrittäniistä esimerkiksi flirvallisuuskynippi-menetelman avulla. Säädöksen ohjaavana tavoittee na on osaltaan allhanldnnan kehittär nen sellaiseksi, jossa yksinättisen halvunman hinnan rinnalle tuodaan allhankintaverlcoston toiminnan kehittaminen»nioleininat voittavar -periaatteella. Lähde: Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen s.39 Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin tyosuojelu.ita~avi.fi Käyntiosoite Vuorikatu 26 A 5. krs, Kuopio

6 Itä-Suomen aluehallintovirasto Muistio 6 (6) 45 rakennust> ten mlttau*ten annettava j O4ai3mÖ. ennutfa ajaio4.n ii a TyöIiygieenksten mittausten menettdyt 70.3,1. RakennulWan on esitettävä yömaan urakeitaljoille ja paatoteuttaja& aseiuksen 8 S:n 3 momentin tarlcoittam,ssa rakenrnntaj tekeniissi inrneneiyo~eisss perlaalteet, että mitä mitataan a milloin, m ssa Iyönihelssa Ja kenen toimesta. Päätoteuttaja on toinen tarkeä vastuuwnen osa puoli ohjaamaan urakoitsljolta mittauksissa, Tållöln on 10 ~n 4 momentin tarkoittamassa pää toteuttajan tekem~ssa rakennustöiden turvallkuussutjnnjttlngssa )4csL1~ftavä se, mitä nkennuttaja veivolttaa meneftelyohjeissa. Ptiäperlaate on, että työnantajien on suoritettava niiltauksia iäänn6fli. sesti. Mittauksia on tehtävä myös aina, kun olosuhteissa tapahtuu altistumista lisäävii muutoksia. Mittatistulolcsia on venattava raja-arvoihin. Raja-arvot yllttiivien mittaustalosten on }ohdettava välitt&niin paranniisto&menpiteisiln. Niitä arannustoimenpiteitä on päitotcuflajan ja rakennutta Jan vaivottava vastuiåensa puitteissa. Lähde: Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen s.161 Wöpa&an vaarojen amolntl ja mlttauk~et I~öpaikaIIa on arvioltava vaarat ja haitat kemikaalien osaha. Tällöin on väluämät6nrä mita ta työ jeenjahä arvo)a. Ttönantajien on tditävä tarvittavat mittaukset tarvittaessa asiantuntijaa käyttäen. Mlttaukset tdidian paätoteuttajan laatiman mittaussuumiftdnnn perusteella. Mitattavat suureet riippuvat tehtävistä työvalheista a Uyteuävisti kesnikaaleista. Mitattavia suureita voivat olla eslmetkiksl Kokonais$ty Øorgaanlnen pöly - Aiveolipöly Kvartsi Puupöly Kova piuu Mineraalivilla cl NO NO3 Liuottimet - Asbest PCB Lyijy PhIl yhdisteet Melu 1 iiti~ Lähde: Rakennustöiden turvallisuusmääräykset selityksineen s Postiosoite PL 1741, Kuopio Puhelin tyosuojelu.ita~avi.fi Käyntiosoite Vuorikatu 26 A 5 krs, Kuopio

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen

Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Työsuojelujulkaisuja 88 Jorma Lappalainen Simo Sauni Päivi Piispanen Eeva Rantanen Tarja Mäkelä Työterveyslaitos VTT Rakennustyömaan hyvä turvallisuusjohtaminen Toimintaopas Työsuojeluhallinto Tampere

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Turvallisuuskoordinaattorin tehtävät Rakennuttajakonsultti turvallisuuskoordinaattorina 34. Rakennuttajakoulutus Tutkielma Seppo Lappalainen R-Insinöörit Oy Mikkeli 19.10.2012 Aalto University Professional

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät

Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät LIIKENNEVIRASTON TURVALLISUUSKOORDINAATTORIEN KOULUTUS 28.10.2011 Turvallisuuskoordinaattorin keskeiset tehtävät Simo Sauni 1 LÄHTÖKOHTA Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 2 (205/2009)

Lisätiedot

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori

Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Tampereen ammattikorkeakoulu Rakennustekniikan koulutusohjelma Rakennustuotanto Jukka Lindholm Opinnäytetyö Rakennuttajan turvallisuuskoordinaattori Turvallisuuskoordinaattorin ohje Työn ohjaaja Työn teettäjä

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betonikeskus ry 1 Turbea_taitto_071017.indd 1 17.10.2007 12:53:56 Ohjausryhmä Seppo Immonen, Betset Oy, puh. joht. Vesa Engman, VIE- Rakennus Oy Anssi Koskenvesa,

Lisätiedot

Betonielementtien turvallinen asennus

Betonielementtien turvallinen asennus Betonielementtien turvallinen asennus Betoniteollisuus ry 1 SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 3 1. YHTEINEN TYÖPAIKKA 4 1.1. Asenne, lainsäädäntö ja huolehtimisvelvollisuus...4 1.2. Työturvallisuusjärjestelmät...5

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS

MUOTTITYÖN TURVALLISUUS MUOTTITYÖN TURVALLISUUS Muottityön turvallisuus Betonikeskus ry Ohjausryhmä Pekka Ylänne Peri Suomi Ltd Oy puh. joht. Mirja Pahkala Ramirent Finland Oy Risto Lehikoinen Doka Finland Oy Seppo Petrow Betonikeskus

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1

1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015. Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola. Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 1/6 TURVALLISUUSASIAKIRJA 3.7.2015 Hattulan seurakunta Parolantie 47 13720 Parola Hanke: Virastotalon ja seurakuntatalon korjaus vaihe 1 Turvallisuusasiakirja laadittu suunnittelua varten 2/6 Sisällysluettelo:

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA

TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Itä-Suomen läänin rakennusalan työturvallisuuden motivointi- ja koulutushanke TURVALLISUUDEN HALLINTA RAKENNUSTYÖMAALLA Toiminnallinen työturvallisuuskansio pienille ja keskisuurille rakennusyrityksille

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla

3.1 Työmaaperehdytys- ja kulkulupakäytäntö YIT:n työmailla 1 (8) YLEISET TYÖTURVALLISUUSVAATIMUKSET YIT:n TYÖMAILLA Muutoshistoria 27.2.2015 henkilösuojainten leukahihnavaatimus + EN koodit Muutettu Urakoitsija termi Työnantaja 19.6.2014 Asiakirja laadittu 1 Työturvallisuusvaatimusten

Lisätiedot

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen

TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007. Putoamissuojaus pientalorakentamisessa. Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen TUTKIMUSRAPORTTI Nro VTT-R-05842-07 27.6.2007 Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Kirjoittajat Tarja Mäkelä, Hannu Kauranen Raportin nimi Putoamissuojaus pientalorakentamisessa Asiakkaan nimi, yhteyshenkilö

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

TELINETURVALLISUUSOHJE HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO

TELINETURVALLISUUSOHJE HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO TELINETURVALLISUUSOHJE HARJAVALLAN SUURTEOLLISUUSPUISTO Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Telineen määritteleminen... 3 3. Telinetyön aikatauluttaminen... 3 4. Telineen tilaamainen... 3 5. Käyttöohje...

Lisätiedot

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista

Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista Päätoteuttajan turvallisuuskulttuurin välittyminen aliurakoitsijoille osana työmaan turvallisuussuunnittelua ja - johtamista ii iii ALKUSANAT Käsillä oleva teksti on Pääurakoitsijan turvallisuuskulttuurin

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 30.6.2015 Sivu 1/8 Tilaaja: Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Evo, Asuntola Kivelän saneeraus KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammattikorkeakoulu Oy PL 230, 13101

Lisätiedot

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Rakennustyön turvallisuusjohtamisen HYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ MITKÄ OVAT TEHOKKAITA KEINOJA VÄHENTÄÄ TYÖTAPATURMIA? RATUKE hanke Rakentamisturvallisuuden kehittäminen Jorma Lappalainen TTL Simo Sauni VTT Päivi

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt

Kohti nolla-tapaturmatavoitetta. Miten hyviä käytäntöjä sovelletaan yrityksessä? Tärkeimmät hyvät käytännöt Rakennustyön turvallisuusjohtamisen hyvät käytännöt vähentävät työtapaturmia Jorma Lappalainen, tekniikan lisensiaatti Työturvallisuusinsinööri, Tampereen aluetyöterveyslaitos jorma.lappalainen@ttl.fi

Lisätiedot

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN

HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN HATTULAN YHTEISKOULU/LUKION VESIKATTEEN UUSIMINEN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA TYÖTURVALLISUUS JA YMPÄRISTÖASIAT 3.1 Yleistä Työturvallisuuteen liittyvät asiat ja työsuojeluorganisaatio on esitettävä työmaan

Lisätiedot

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 9.7.2014 Sivu 1/7 Tilaaja: RVLE kiinteistöyksikkö Niskapietiläntie 32 E 55910 Imatra Projekti: Onttola 2010R-00020.01, Ivalo 2010R-00041.01 Ivalon ja Onttolan ampumaratojen kehittäminen JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot