Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet"

Transkriptio

1 Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet Kuntakentän keskustelunavaus Uudenmaan liitto

2 Uudenmaan liitto 2014 Valokuvat: Tuula Palaste-Eerola (ellei toisin mainita) Uudenmaan liitto // Nylands förbund Uusimaa Regional Council // Helsinki-Uusimaa Region Esterinportti 2 B Helsinki Finland uudenmaanliitto.fi 2

3 Sisällys JOHDANTO... 5 OSA I KYSELY... 6 Kyselyn tausta ja toteutus... 6 Kyselyn yhteenveto... 7 Esteet ja kannusteet -kyselyn tuloksia... 8 Uudet ja joustavammat toimintatavat... 8 Valitusoikeuden rajaaminen ja valitusten käsittelyn nopeuttaminen... 9 Asunto-osakeyhtiölain tarkistaminen Normien, ohjeistuksen ja tulkinnan uudelleen tarkastelu Kumppanuushankkeet Maankäyttösopimusten kannusteet Kehittämiskorvausten ja kehittämisaluemenettelyn kehittäminen Tontinluovutus ja kaavojen toteutumisen varmistaminen Valtion tuet ja verotusporkkanat Kyläalueiden suunnittelun ja haja-asutuksen ohjaaminen Muita hyviä käytäntöjä ja kokeiluhankkeita OSA II TYÖSEMINAARI Työseminaarin toteutus Seminaarin yhteenveto Kuntien mahdollisuuksia sujuvoittaa täydennysrakentamista Kokonaisnäkemys ja vuorovaikutus täydennysrakentamisen mahdollisuuksista Kaavahankkeen ja rakennusluvan kytkeminen toisiinsa Päätöksenteon delegointi Autopaikoituksen järjestäminen tarkoituksenmukaisesti Maankäyttösopimusten mahdollisuudet Tietojärjestelmien yhtenäistäminen

4 Lainsäädännön tarkistustarpeita Asunto-osakeyhtiölain tarkistaminen Kevennettyjen rakentamis- ja kaavamääräysten kokeilulain laajentaminen Planning permit uusi kevennetty menettely? Valitusoikeuden rajaaminen ja valitusten käsittelyn nopeuttaminen Melutason ohjearvojen tarkistaminen Kehittämisaluemenettelyn tarkistaminen Valtion ohjaus- ja tukipolitiikan muuttamistarpeita ARA:n infra-avustusten suuntaaminen uudella tavalla Valtion tukipolitiikka ja viranomaisohjaus joustavammaksi JATKOTOIMENPITEET LIITTEET Kyselyyn vastanneet Työseminaariin osallistuneet

5 JOHDANTO Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on aikanaan laadittu pitkälti uusien alueiden kaavoitusta ajatellen. Tänä päivänä merkittävä osa kaupunkiseutujen kasvusta mahdollistetaan kuitenkin nykyrakennetta tiivistämällä ja täydentämällä. Siihen velvoittavat tarkistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteetkin (VAT). Täydennysrakentamisen merkitys on tunnistettu ja tunnustettu myös kuluvana vuonna valmistuneessa maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisarvioinnissa 1. Kunnat voivat tehdä paljon itse täydennysrakentamiseen kannustamiseksi ja siksi hyvien käytäntöjen jakaminen on järkevää. On kuitenkin myös tilanteita, joissa MRL tai muu lainsäädäntö tulevat täydennysrakentamisen esteeksi tai vähintään hidasteeksi. Nyt on oikea aika arvioida lainsäädännön joustavuutta täydennysrakentamisen näkökulmasta ja ideoida uutta keinovalikoimaa sen tueksi. Jatkossa myös alueiden sekä maan eri osien erilaisuus voitaisiin huomioida suunnittelujärjestelmässä nykyistä paremmin, sillä kasvavien kaupunkiseutujen ja taantuvien pienten paikkakuntien suunnittelukysymyksiin tarvitaan ehkä hyvinkin erilaisia menettelyitä ja ohjausvälineitä. Uudenmaan lokakuussa 2014 vahvistetussa 2. vaihemaakuntakaavassa otettiin käyttöön uusi tiivistettävän alueen kehittämisperiaatemerkintä, jolla osoitetaan tiivistettävät taajama- ja keskustatoimintojen alueet, jotka tukeutuvat kestävään liikennejärjestelmään. Myös Uudenmaan liiton intresseissä on siis löytää kuntien käyttöön uusia ja entistä parempia välineitä täydennys- ja tiivistämisrakentamisen edistämiseksi. Uudenmaan maapolitiikkaryhmä avasi syksyllä 2014 kuntakentällä keskustelun täydennysrakentamisen esteistä ja kannusteista. Aluksi toteutettiin nopea sähköpostikysely ja sen tuloksia jatkojalostettiin työseminaarissa. Tähän raporttiin on koottu tulokset näistä kahdesta vaiheesta. Työtä on tarkoitus jatkaa ensi vuonna keskustelulla rakennusalan edustajien sekä valtion tahojen kanssa sekä kokoamalla laajemmin hyviä käytäntöjä kuntien hyödynnettäväksi. Tämä raportti on kuntakentän puheenvuoro ja avaus keskustelulle, joka toivottavasti jatkuu hyvin vilkkaana. Tekijä kiittää lämpimästi kaikkia kyselyyn ja työseminaariin osallistuneita tärkeästä panoksesta asian edistämiseksi. Helsingissä marraskuussa 2014 Kristiina Rinkinen maakunta-arkkitehti Uudenmaan maapolitiikkaryhmän valmistelija Uudenmaan liitto 1 Arviointi maankäyttö- ja rakennuslain toimivuudesta 2013, Suomen ympäristö 1/2014, Helsinki. 5

6 OSA I KYSELY Kyselyn tausta ja toteutus Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet -kysely toteutettiin nopeana sähköpostikyselynä lokakuun alussa Kysely suunnattiin maapolitiikan, kaavoituksen, asumisen ja liikenteen asiantuntijoille Uudellamaalla sekä maapolitiikan, kaavoituksen ja asumisen asiantuntijoille kymmenellä suurimmalla kasvavalla kaupunkiseudulla Suomessa. Kysely lähetettiin yhteensä 33 kuntaan ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymään (HSY). Uudenmaan maapolitiikkaryhmä lähestyy kahdella täydennysrakentamiseen liittyvällä kysymyksellä: 1. Esteet tai hidasteet: Miten lainsäädäntöä tulisi muuttaa, jotta täydennysrakentaminen olisi sujuvampaa? 2. Kannusteet: Mikä on paras vinkkisi (kokeiltu tai vasta ideoitu) tiivistys- ja täydennysrakentamisen edistämiseksi? Lyhyt ja vapaamuotoinen sähköpostivastaus riittää. Näkökulma on vapaa; ei tarvitse rajoittua maapolitiikkaan eikä edes maankäyttö- ja rakennuslakiin. Vastauksia kyselyyn saatiin puolentoista viikon kuluessa 23. Osa niistä oli yksittäisten asiantuntijoiden palautteita, osaan oli koottu laajemmin kunnan viranhaltijoiden näkemyksiä tai jonkin aikaisemmin toteutetun aihetta käsitelleen tilaisuuden tai koosteen aineistoja. Vastaajat kävivät sähköpostien jakelulistoilla myös keskinäistä keskustelua ja ottivat kantaa toistensa näkemyksiin. Tällä tavalla jotkut teemat vaikuttivat saavan enemmän painoarvoa kuin toiset. Toisaalta saattoi käydä myös niin, että jo esiin tuotua näkökulmaa pidettiin tärkeänä, mutta tyhjentävästi esitettyä asiaa ei nähty enää tarpeelliseksi toistaa seuraavissa vastauksissa. Kyselyn osalta painotukset ovatkin lähinnä suuntaa antavia. Vastaukset on tiivistetty ja ryhmitelty asiakokonaisuuksiin nopeaa silmäilyä varten raportin osassa I. Kannusteet ja esteet lomittuivat odotetustikin toisiinsa saumattomasti, eikä niitä ole kyselyä purettaessa eroteltu toisistaan. Lain tarkistustarpeita ja hyviä käytäntöjä ei myöskään vielä tässä vaiheessa jaoteltu erilleen. Vastauksia on lyhennetty ja kiteytetty tähän raporttiin pyrkien kuitenkin säilyttämään alkuperäinen sävy ja kaikki kehittämisen kannalta olennainen tieto. Useasti toistuneita näkökulmia on yhdistetty samojen teemojen alle. Kyselyn tuloksia hyödynnettiin lähtöaineistona Uudenmaan maapolitiikkaryhmän järjestämässä Täydennysrakentamisen esteet ja kannusteet -työseminaarissa , jonka tuloksia avataan raportin osassa II. Jotkut kyselyssä nousseista teemoista tai yksityiskohdista jäivät melko vähäiselle käsittelylle työseminaarissa, jossa priorisoitiin kiireellisimpiä muutostarpeita. Jotta hyvät ideat ja jatkopohdinnan arvoiset yksityiskohdat eivät menisi hukkaan, on myös kyselyn tulokset koettu tarpeelliseksi julkaista omana kokonaisuutenaan. 6

7 Kyselyn yhteenveto Kyselyssä tärkeimpinä nousseet kokonaisuudet Vastauksissa mainintoja viisi tai enemmän (eivät ole tärkeysjärjestyksessä) Kevennetyt menettelyt, kuten alueelliset poikkeamispäätökset tai planning permit Lainsäädännön joustavampi tulkinta (mukanaan kauttaaltaan vastauksissa) Valitusoikeuden rajaaminen ja valitusten käsittelyn nopeuttaminen täydennysrakentamiskaavoissa Asunto-osakeyhtiölain tarkistus (yksimielisestä päätöksestä enemmistöpäätökseen) Pysäköintinormien lieventäminen Maankäyttösopimusten kannusteet (tähän suhtauduttiin myös osin varauksella) Valtion tuet ja verotusporkkanat täydennysrakentamisessa (erityisesti ARA-infra-avustus) Muita tärkeitä aihekokonaisuuksia mm. Täydennysrakentamisen kokonaistarkastelu ja neuvonta Kaavainstrumentin joustavuus Melu-, palomääräys-, esteettömyys-ja väestönsuojien vaatimusten uudelleentarkastelu Luonto-, virkistys- ja kulttuuriympäristötekijöiden väljempi tulkinta Kumppanuushankkeiden kehittäminen Kehittämiskorvauksen ja kehittämisaluemenettelyn kehittäminen Tontinluovutusmenettelyt ja kaavojen toteutumisen varmistaminen Kyläalueiden suunnittelun ja haja-asutuksen ohjaaminen + joukko muita hyviä käytäntöjä ja kokeiluhankkeita kunnissa ja maailmalla 7

8 Esteet ja kannusteet -kyselyn tuloksia Uudet ja joustavammat toimintatavat Kevennetyt menettelyt Määräaikainen planning permit -menettely täydennysrakentamishankkeissa: Eräänlainen kevytkaava, sovellettaisiin vain jo asemakaavoitetuilla alueilla, jossa olemassa oleva ympäristö rajoittaa tai ohjaa rakentamista. Hakemuksen perusteella kiinteistönomistajalle kaavalliset reunaehdot tontin (korttelin) kehittämiseen, rakennuslupa haettaisiin sen mukaisesti. Rakennuslupaprosessiin lisäksi menettely, jossa raati (kaavoittaja mukana), arvioisi hankkeen laatua. Määräaikainen; lupa lakkaa ja kaavatilanne säilyy ennallaan jos hanke ei etene. Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet turvattaisiin planning permit -vaiheessa. Planning permitin reunaehdot ja rakennuslupavaiheen raati korvaisivat tiukat kaavamääräykset. Pieniä hankkeita voidaan nykyisinkin toteuttaa poikkeamismenettelyllä, mutta käyttötarkoituksen muutokset ja rakennusoikeuden korotukset vaativat (vähintään rinnalle) asemakaavan muutoksen, jotta myöhemmät muutokset esim rakennuslupavaiheessa eivät johda toistuvaan poikkeamiskierteeseen. Kevennetyt menettelyt nostettiin esiin ainakin 3 muussakin vastauksessa. Ehdotettiin mm. Nykyistä laajemman poikkeamisen sallimista kunnan päätöksellä tai Poikkeamismenettelyn lakia pysyväksi ja sen tulkintaa täydennysrakentamismyönteiseksi sekä Alueellisten poikkeamispäätösten ns. ullakkorakentamispykälän laajentamista koskemaan myös muuta lisärakentamista. Innovatiivisia projektiryhmiä peräänkuulutettiin täydennysrakentamisen piloteiksi useassa vastauksessa. Toivottiin myös rohkeutta vaihtoehtojen kokeilemiseen; hidasteista ja kuulemisen haasteista huolimatta. Kokonaistarkastelun merkitys Yleisluonteinen täydennysrakennustarkastelu ja täydennysrakennuskaava laajemmalle alueelle kuin yksittäiselle tontille (koko taajama, kaupunginosa). Voi toimia lääkkeenä myös nimby-ilmiöön (2 vastaajaa) Asukkaat kannattavat usein täydennysrakentamista mutta ei kuitenkaan juuri tässä paikassa, tai ihmettelevät, miksi naapurit saivat täydennysrakentaa mutta he eivät. Tarkastelua ei pidä rajoittaa hallinnollisiin kaupunginosa- tai kuntarajoihin Kartta + selvitys mahdollisista täydennysrakentamiskohteista tarjoaa informaatiota asukkaiden lisäksi myös rakennuttajille, päättäjille jne. Porkkanana rahallista hyötyä ja neuvontaa täydennysrakentamisprosessissa taloyhtiöille Taloudellinen yhtälö ratkaisee hankkeen käynnistymisen (2 vastaajaa), siksi kaupungin aktiivisesti tarjoamat kannusteet, helpotukset ja tiedotus ovat tärkeitä. Rahaa on jäätävä tarpeeksi taloyhtiölle sekä rakennusliikkeelle / rakennuttajalle, mutta myös kaupungille. 8

9 Lakien joustavampi tulkinta Ongelmana lain tulkinta, eivät lakipykälät sinänsä pelisääntöjä tulee kehittää: Kunnat ja valvovat viranomaiset voisivat yhdessä avartaa ja väljentää käytäntöjä lain tulkinnassa. Maankäyttö- ja rakennuslain tulkintaohjeissa tulisi korostaa suunnittelun ja terveen järjen merkitystä, että lain henki toteutuu niin vanhojen alueiden täydennysrakentamisessa kuin uusien alueiden toteuttamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi suunnittelu- ja lupajärjestelmää ohjaa joukko muitakin lakeja (vesilaki, metsälaki, luonnonsuojelulaki jne.), joita kukin sektoriviranomainen tulkitsee kapeasta näkökulmastaan. Täydennysrakentamisessa päällekkäisten, toisensa poissulkevien tai rinnakkaisten säädösten tulkinta vaatii uudenlaista hallintokulttuuria. Sama koskee tietysti myös oikeuskäytäntöjä. Esimerkkejä joustavasta tulkinnasta edempänä muiden otsikoiden alla Kaavainstrumentin tarkoituksenmukaisempi käyttö Kaavamuotojen välisiä eroja tulisi selkiyttää lainsäädännössä. Maakuntakaavoihin vain ylikunnallisia asioita. Yleiskaavoitus olisi kunnan strateginen valinta yhdyskuntarakenteen kehittämiseksi. Asemakaava olisi nopea ja tehokas hankkeiden toteuttamiseen panostava kaavamuoto. Kaavatasoista tulisi poistaa liiallinen epämääräisyys ja tulkinnallisuus, erityisesti joustavuuden käsitettä tulisi avata paremmin. Vaikutusten arviointi vastaamaan paremmin kaavatason tarpeita (kuntataloudelliset ratkaisut ja strategisuus). Nyt viranomaiset vaativat asemakaavatasoista tarkkuutta yleiskaavoissa. Yleiskaavaa tulisi pelkistää ja siihen tulisi konkreettisemmin liittää kuntatalouden vaikutukset. Kuntakaavojen kaavamääräyksiä voisi tarkastella innovatiivisesti (kantavana ajatuksena kaavamääräyksen selkeys). MRL 9 :n tarkistusta selvitysten riittävyyden tulkinnasta (joka etenee parhaillaan), on hyvä asia. Valitusoikeuden rajaaminen ja valitusten käsittelyn nopeuttaminen Tarve rajata täydennysrakentamiskaavojen valitusoikeutta ja/tai nopeuttaa valitusten käsittelyä oikeusasteissa otettiin esiin ainakin 9 vastauksessa. Yksityiskohtaisia ehdotuksia: Valitusoikeutta rajattava seuraaavasti: Vain välittömät naapurit tai naapurit, joiden toteutunut/rakennusluvan saanut rakennus on enintään uudisrakennusten 1½ korkeuden päässä (juridiset omistajat, ei yksittäinen asukas) Vahvistetun kaavan mukaisesta rakennushankkeesta ei valitusoikeutta rakennuslupavaiheessa muutoin kuin poikkeamien osalta. Poikkeamislupien osalta poistetaan oikeus valittaa kilpailua edistävästä kaavahankkeesta, ellei suoraan vaikeuta elinkeinonharjoittajan tontille pääsyä tai tontin autopaikkamääriä (olevan liike- tms. tilan määrä tai ylitarjonta tai katupysäköintipaikkojen vähentäminen eivät olisi laillisia valitusperusteita) Tiukka valitusoikeuden seulonta hallinto-oikeudessa heti kun valitus saapuu (onko lain mukaan valitusoikeutta, valitus juridisen maanomistajan nimissä + yhteisön päätös ja selvitys sen laillisuudesta, koskeeko valitus suoraan kaavaa vai liittyykö vaikkapa kaavaillustraation väritykseen, lyhytaikainen vaatimus puutteellisen valituksen täydentämiselle uhalla. että valitusoikeus muutoin menetetään) ja välitön hylkääminen ilman valitusoikeutta jos todetaan asiattomaksi Yleiskaavojen sekä asuntotuotantoa koskevien asemakaavojen valitusten käsittelyä nopeutettava hallinto-oikeuksissa. 9

10 Eroteltava ja käsiteltävä nopeammin valitukset, jotka kohdistuvat tarkoituksenmukaisuusratkaisuihin. Tarkistukset MRL:n ja kuntalakiin. Valitusoikeuden muuttaminen siten, että yleiskaavoissa säilyisi kunnallisvalitus ja asemakaavoihin tulisi hallintovalitus muuttaisi muutoksenhakijoiden ja osallisten panosta kaavaprosessissa. Muutoksenhakijalla olisi asemakaavassa oma erityinen intressi, joka loisi perusteen valitukselle. Nyt muutoksenhakujärjestelmä ja osalliselle syntynyt käsitys omasta roolistaan (rinnastaa itsensä kaavoittajaan tai suunnittelijaan) vääristävät sekä kaavoitusmonopolin perimmäistä tarkoitusta että lainsäädännössä määriteltyä osallisen roolia. Asunto-osakeyhtiölain tarkistaminen Asunto-osakeyhtiölain muuttaminen niin, että enemmistöpäätös riittää yksimielisen päätöksen sijasta nostettiin esiin ainakin 5 vastauksessa nykyistä menettelyä pidettiin merkittävimpänä täydennysrakentamisen esteenä. Lakia on tarvetta tarkistaa vähintään siten, että lisärakentaminen ja rakennusten purkaminen on (tarkemmin määriteltyjen) ehtojen vallitessa mahdollista enemmistöpäätöksellä. Normien, ohjeistuksen ja tulkinnan uudelleen tarkastelu Pysäköintinormit ja muut liikenneratkaisut Autopaikoituksen järjestäminen nimettiin täydennysrakentamisen pullonkaulaksi ainakin 11 vastauksessa. Pysäköintinormeja ei kuitenkaan säädellä lailla, vaan kunnat voivat itse harkita pysäköintivaatimusten lieventämistä tarkoituksenmukaisilla paikoilla ja tarkoituksenmukaisissa tilanteissa. Muutamia esimerkkejä: Pysäköintinormeja ei ole määritelty laissa, mutta normit muodostavat paljon esteitä maankäytön kehittämiselle. Pysäköintipaikkojen kriittinen tarkastelu tarpeen täydennysrakentamishankkeissa (ja muutenkin) etenkin silloin kun alueiden tiivistäminen lisää joukkoliikenteen kysyntää. Pysäköintipaikkojen hinta selkeästi esiin ja vain paikan haluavat maksavat. Täydennysrakentamisalueella / tiiviissä ympäristössä, hyvän joukkoliikenteen piirissä yksityisautoilu vähenee ja ympäristö, palvelut sekä joukkoliikenteen tarjonta paranevat kun käyttäjiä tulee lisää. Paikoitusmääräyksiin vyöhykeperiaate (esim. Rovaniemellä; Suojeltavien rakennusten ja nykyisen rakennuskannan merkitys täydennyskaavoituksen paikoitusnormistossa ohjaa mitoitusta vyöhykeperiaatteen lisäksi). Asukaspysäköinnin salliminen pienemmissäkin kaupungeissa ja keskusta-alueilla, taksat asianmukaisiksi. VSS- vuorottaiskäyttö usean käyttötarkoituksen kohteissa (pilotoidaan Jyväskylässä Kankaan alueella) 10

11 Peruskorjausavustus uusiin pysäköintiratkaisuihin ja täydennyskaavoituksen vaatiman vanhan asuintalon uudelle pysäköintiratkaisulle (vrt. hissi- tai muu peruskorjausavustus) Liikennesuunnittelunormeista poikkeaminen tai valtion teiden muuttaminen kaduksi. Väyläverkon suunnittelu kokonaisuutena siten että ohjataan erilaiset tietoliikennelinjat sekä energiansiirtoverkot samoihin käytäviin liikenneväylien kanssa. Paljon synergiaetuja, vaikka yleisiä teitä koskevan lain ja tienpitäjän kannalta haasteena onkin yhteensovittaminen. Voi edellyttää väyläsuunnittelun perusteiden ja esimerkiksi tie- ja katupoikkileikkausten uudelleen hahmottamista. Melunormit Melumääräykset saatettava nykypäivän vaatimusten mukaisiksi. Yhdyskuntarakenne hajautuu, kun liikenneyhteyksien varteen ei saa rakentaa asuntoja melumääräysten takia. Valtioneuvoston päätös vuodelta 1992 on vanhentunut (kuka tarvitsee pihalla yöllä erityistä hiljaisuutta?). Melunormeista voitava poiketa kaupunkialueilla. Tiivistämisellä voidaan parantaa melutilannetta, sillä suurin ongelma asuntokortteleissa pihamelun saaminen melunormien puitteisiin. Rakennusten rakenteiden melunormit täyttyvät jo tiukentuneen energiansäästönkin kautta, ja lähes pakollinen koneellinen ilmanvaihto korjaa aiemmin olleen tuloilma-ongelman. Esteettömyysvaatimukset Esteettömyyttä koskevia lakipykäliä tulisi tulkita väljemmin täydennysrakentamishankkeissa. Tiukkoja esteettömyysvaatimuksia piti hidasteena ainakin 4 vastaajaa. Väestönsuojat Väestönsuojien rakentamisvelvoitteesta luovuttava ainakin täydennysrakentamisessa. Lisäkustannusvaikutus on 5-10 %. Pienistä väestönsuojista luovuttava. Tiivistämisrakentamisessa pienten väestönsuojien toteuttaminen pohjakerrokseen tuottaa kuollutta, ikkunatonta tilaa lähinnä polkupyörien säilytykseen. Uudisrakennusten pitäisi voida tuoda elävyyttä kortteliin ja korjata menneiden vuosikymmenten virheitä mahdollistaen pohjakerrokseen esim. liike- ja kerhotiloja yms. Palomääräykset Palomääräykset ongelmallisia täydennysrakentamisessa tiiviissä ympäristössä. Palomääräyksiä kehitettävä siten, että nostolava-autojen pelastustietarpeet voidaan ratkaista toisin ja että yli 8-kerroksisia asuinrakennuksia voidaan rakentaa tehokkaammin (vrt. Hollanti). 11

12 Luonto-, virkistys- ja kulttuuriympäristötekijöiden väljempi tulkinta EU:n direktiivilajit, NATURA ja luonnonsuojelu sekä muinaismuistot: lainsäädäntöä pitää voida soveltaa ja tulkita nykyistä joustavammin. Yleisen edun vaatimusten asemaa pitää parantaa. Luonnonsuojelulakia tulisi tulkita avarammin kaupunkialueilla: yksilöiden suojelusta laajempien kokonaisuuksien turvaamiseen. Liito-orava hidasteena ja kustannustekijänä epätarkoituksenmukaiset kaavarakenteet (alueita jää kokonaan rakentamatta) kaupunkirakenteen hajautuminen kerrannaisvaikutuksineen (mm. liikkumiskustannukset) aikatauluviiveistä johtuvat kustannusnousut (pahimmillaan useiden vuosien viiveitä) konsulteille maksettavat toistuvat liito-oravaselvitykset ylimääräiset konsulttityöt (kaava-, vesihuolto-, katu-, viher-, maasto- ja pohjatutkimukset) kaupungin ylimääräinen työpanos, ylimääräiset palaverikustannukset rakentamatta jääneet tontit ja niiden arvo, rakentamatta jääneet asunnot ja työpaikat rakentamatta jääneet asuntojen, rakennusten ja infran työllisyysvaikutukset (menetetyt työpaikat) kalliimmat rakentamisen ratkaisut (edullisin ja järkevin aluerakenne ei toteudu) louhintakustannusten lisääntyminen aikataulujen muuttuminen viime hetkillä (seurauksena monesti infran rakentamisen valmisteluaika lyhyt, johtaa samalla kalliimpiin rakennuskustannuksiin) Asemakaavoitettujen ja vähällä käytöllä olevien laajojen viheralueiden (VL) rakentamiskäyttöön ottamisen helpottaminen. Rakennettua ympäristöä koskevia lakipykäliä tulisi tulkita avarammin kaupunkialueilla; ei aluesuojelua vaan yksittäisten arvokkaiden rakennusten käsittelemistä rakennetun ympäristön kerrostumana. Kumppanuushankkeet Kiinteistökehittämishankkeet asuntotuotannon lisäämisessä ja keskustan elävöittämisessä tärkeitä: Pienet hankkeet poikkeamismenettelyllä, mutta käyttötarkoituksen muutokset ja rakennusoikeuden korotukset vaativat asemakaavan muutoksen, etteivät johda poikkeamiskierteeseen. Varhaiset neuvottelut kiinteistönomistajien kanssa. Kaavamuutos voidaan laatia yhtä aikaa rakennussuunnittelun kanssa. Ennakoiminen, prosessin aikatauluttaminen ja hallinnollisen tyhjäkäynnin välttäminen on kaikkien osapuolten (myös kiinteistökehittäjien ja osallistenkin) etu. Kaava syntyy tarvittaessa alle vuodessa jos kaikki käy kuin Strömsössä. Samanaikaisessa rakennussuunnittelussa, kiinteistönomistajan päätöksenteossa, maankäyttösopimusten viimeistelyssä yms. kuluu helposti ainakin kaksinkertainen aika. Tärkeää, että kunnalla on selkeät ja tunnetut käytännöt ja että eri maanomistajia kohdellaan yhdenvertaisesti. Hankkeet vahvasti riippuvaisia taloudellisesta tilanteesta: jos hanke viivästyy, rahaa ei enää ehkä olekaan. Monikumppanuuskaavalla hälvennetään kaavoituksen ja hankevalmistelun, kaava-, lähiympäristö- ja rakennussuunnittelun rajapintoja täydennysrakentamisessa. (Jyväskylässä jo 7 kohdetta on menestyksekkäästi tehty tai käynnissä). Aluesuunnittelukohteessa aktiiviset neuvottelut maanomistajien- ja haltijoiden kanssa, koska he vastaavat kaupungin laatimien asemakaavojen toteutumisesta ilman pakkotoimia (rakentamiskehotukset, kehittämiskorvaus). (esim. Rovaniemen Lampelan teollisuusalueen kaavoitus). 12

13 Hanke- ja kumppanuuskaavoitus sekä kansainväliset toteuttamistavat vahvemmin asemakaavoituksen lähtökohdaksi. Ilman hanketta ei kaava toteudu, joten tontinluovutuskilpailut tai hankekaavat antavat realistisemman kuvan tulevasta kehityksestä kuin yleisiin visioihin perustuva perinteinen asemakaavoitus. Muotosidonnainen, virheitä poissulkeva kaavoitusprosessi sekä viranomaisten tiukat laintulkinnat ja osallisen muutoksenpelko rajoittavat innovointia: panostetaan siihen että kaavat pärjäävät muutoksenhaussa. Painopiste on lainsäädännön ohjauksen ja tulkinnan vuoksi siirtynyt varmistavaan ja varovaiseen sekä kankeaan kaavoitukseen. Kaavoista tulisi oikeasti tehdä joustavampia ja rakennussuunnittelullekin pitäisi antaa tilaa. Ulkomaiset esimerkit hyödyllisiä. Ns. kohtuuhintaisen rakentamisen monikumppanuushankkeet löytyisikö kilpailuasetelmalla innovatiivisuutta? Maankäyttösopimusten kannusteet Maankäyttösopimuskorvauksen alentaminen täydennysrakentamisalueilla nostettiin keskeiseksi kannusteeksi ja esille ainakin 9 vastauksessa. Alla vastaajien esimerkit: Vuokratonteilla vuokralainen saa kolmasosan hyödystä. Yksityisillä tonteilla maankäyttösopimuskorvauksen kynnysehto sopimukselle on asuntotonttien täydennysrakentamisessa muita korkeampi. Uudiskaavoitusta pienempi maankäyttökorvaus (pitäisi olla automaatio, kun kaupungin kustannuksetkin ovat pienemmät; jos maankäyttömaksu perustuu arvonnousuun, huomioidaan arvonnousua alentavana tekijänä vanhan talon pihaväljyyden pieneneminen ja uuden pysäköintiratkaisun rakentaminen sekä vanhan purku). Maankäyttökorvaukset poistetaan asunto-osakeyhtiöiden tonteilta kaupunki saa joka tapauksessa verohyötyä eikä infran rakentamiskustannuksia juuri muodostu. Vastaavasti vuokratonteilla koko arvonnousu tulee antaa vuokralaisen hyväksi. Täydennysrakentamisen maankäyttökorvausta (50 % arvonnoususta) lasketaan Vantaalla 35 %:iin (asuntotontin jo kaavoitetusta rakennusoikeudesta tulee olla käytetty yli 50 %, ja asunto-osakeyhtiön osakkaina tulee pääsääntöisesti olla talon asukkaat). Arvonnousua alentavina tekijöinä huomioidaan purkukulut, maanpuhdistuskuluja sekä asumisen täydennysrakentamiskohteiden osalta olemassa olevien autopaikkojen korvaaminen rakenteellisilla autopaikoilla säilytettävien asuinrakennusten osalta. Maankäyttösopimuksissa kannusteena joko erittäin kevyet korvaukset tai luovuttava niistä kokonaan. Kaavoituksesta aiheutuvat kulut tulisi tietysti maksaa. Täydennysrakentamisen maankäyttösopimusmenettely toimijalle kevyemmäksi kuten minimihyödyn raja, sopimusten hinnoittelu, pysäköinnin ja purkujen huomioiminen yms. (Jyväskylässä Piia Sipinen tutkii diplomityössään). 13

14 Asuinkortteleiden täydennyksessä kriteerit, joiden perusteella maankäyttösopimuskorvaus voi alentua. Vuokratonttien täydentämiseen tietyt perusteet nykyisen vuokran alentamiselle mikäli tontille sijoittuu uutta rakentamista. Toistaiseksi ei ole törmätty yhdenvertaisuusongelmaan. 3 vastaajaa suhtautui em. ehdotuksiin varauksella: Emme kannata maankäyttökorvauksen alentamista tai sen poistamista täydennysrakentamisen yhteydessä. Maankäyttösopimusten korvausten alennuksiin suhtaudutaan varauksella tasapuolisuus vaikeaa toteuttaa jos eri ryhmille asetetaan erilaisia sääntöjä. Ja vieläkin helpommin saadaan sitten riita aikaiseksi niiden tulkinnasta. Kaavan tuomaa hyötyä arvioitaessa otettava huomioon kaavan tuoman rakennusoikeuden käyttöönsaamiseksi tarvittavat erityiskulut, kuten purkaminen ja olemassa oleville rakennuksille aiheutuva haitta piha-alueen pienentymisestä yms. jolloin hyöty ja sopimuskorvaus usein jäänevät kovin pieniksi. Lisäksi kunta voisi sitoutuneemmin suunnitella ko. rahojen käytön konkreettisesti täydennysrakennuskohdetta hyödyttäväksi, esim. lähialueiden kevyen liikenteen raittien, leikkipaikkojen tms. peruskorjaus - tai rakentaminen. Yksittäisten omakotitonttien asemakaavanmuutoksissa tehdään tontin arvonnoususta 50 %:n leikkaus maankäyttösopimuksella. Muunlainen menettely nostaa maan ja tonttien hintaa. Maankäyttösopimuksen laatiminen niin, että korvaus (ja kiinteistönveron nousu) laukeaisivat vasta kun hanke on esim. lupavaiheessa: Yksityinen taloyhtiö tai maanomistaja (muu kuin ammattimainen kiinteistökehittäjä tai rakennuttaja) lähtee tonttinsa täydennysrakentamisessa liikkeelle hitaasti ja varovaisesti. Suurin osa hankkeista kaatuu jo ennen asemakaavan aloittamista. Ne, jotka etenevät kaavoitukseen, pysähtyvät helposti sopimuskeskusteluihin, jos maankäyttökorvauksen maksamista edellytetään heti kaavan valmistumisen jälkeen. Silloin ei yleensä vielä ole hanketta tai toimijaa, joka korvauksen maksaisi. Toimija, joka on kiinnostunut uudesta rakennusoikeudesta löytyy helpommin, kun asemakaava on valmis, eikä ikuisessa luonnos/valitusvaiheessa. Taloyhtiö/maanomistaja uskaltaa edetä kaavan kanssa loppuun asti, kun tietäisi ettei se vielä nosta taloyhtiön kustannuksia. Kehittämiskorvausten ja kehittämisaluemenettelyn kehittäminen Edellisestä menettelystä oli kuitenkin myös vastakkainen mielipide: Kehittämiskorvaussäädöksiä (MRL 91a-91p ) tulisi muuttaa maankäyttösopimusten suuntaan, paitsi olisi pakollinen niille maanomistajille, joiden mukaan saaminen johonkin kaavoituskokonaisuuteen on välttämätöntä. Kaavoituskorvaus pitäisi voida periä tontinomistajalta silloin kun asemakaava on lainvoimainen ja kunnallistekniikka tontille rakennettu. Nyt korvaus on sidottu siihen, että omistaja hakee rakennusluvan ja silloinkin luvan volyymi vaikuttaa korvaukseen. Kehittämisaluemenettely paremmaksi, jäänyt toistaiseksi käyttämättä. Kuntaliitto pohtii ko. pykälän kehittämistä MRL:n kokonaisarvioinnin yhteydessä. 14

15 Kehittämiskorvausmenettely tulisi kytkeä jotenkin kehittämisaluesäädöksiin (MRL ), nyt ovat eri asioita. 112 :n kolmannen kohdan kehittämismaksu ja sen muodostumisperuste on jäänyt vieraaksi. Tontinluovutus ja kaavojen toteutumisen varmistaminen Tontinluovutuskilpailut ja toteuttajan sitominen kilpailuun jo varhaisessa vaiheessa varmistavat parhaiten hankkeen mahdollisuudet toteuttamisen. (Rovaniemen esimerkkinä Lapinaukean tontinluovutuskilpailu ja Valionrannan kaksivaiheinen suunnittelukilpailu). Asemakaavan toteuttamista koskevat toimet erityisesti yksityisen omistamalla maalla ovat kankeita ja poliittisesti vaikeita, jopa kalliita (lunastusluvat, rakentamiskehotukset, kehittämiskorvaus, korotettu kiinteistövero). Valtion tuet ja verotusporkkanat Valtion tukia ehdotettiin kehitettävän täydennysrakentamiseen kannustaviksi ainakin 3 vastauksessa: ARA:n kuntatekniikan avustusta pitäisi uusien alueiden avaamisen sijaan kohdentaa vahvemmin täydennysrakentamishankkeisiin (mm. pysäköinnin uudelleen järjestäminen ja johtosiirrot). Lisäksi tuen saannin ehtona ei voi olla ARA-tuotanto (sosiaalisen eheyden varmistaminen on tärkeämpää täydennysrakentamisessa). Infra-avustukset myös vanhoille alueille täydennysrakentamisen edistämiseksi. Tukea / joustoa ARA-hintoihin, esirakentamiseen haastavilla tonteilla. Purkukustannusten sisällyttäminen ARAn investointitukirahoitukseen (silloin kun tällaisten hankkeiden osoittaminen purkukohdetonteille on järkevää ja perusteltua) Avustusten yms. rahoitusjärjestelmien yksinkertaistaminen kannusteeksi ylipäätään Helpotukset myyntivoiton verotuksessa (2 vastaajaa), esim. uudet kalliimmat pysäköintiratkaisut jäävälle tontinosalle ja vanhojen purku otetaan huomioon myyntivoittoa vähentävänä tekijänä, kun omistaja myy tontistaan osan täydennysrakentamiselle (myös uuden pysäköintiratkaisun kustannusarvio hyväksyttäisiin; verottaja voi tarvittaessa ackreditoida tekijöitä). Kyläalueiden suunnittelun ja haja-asutuksen ohjaaminen Kylien oikeusvaikutteisten osayleiskaavojen alueilla tulee tiivistää rakentamista, etenkin kun vesiosuuskuntien verkosto kattaa alueet lähes kokonaan. Miten kunta voisi saada tuloja ja samalla sallia pienemmät tontit näillä vesiosuuskuntien alueilla? Ongelmana on nyt yksityinen maanomistus ja suuret (noin 5000 neliötä) yksittäiset. Kaavoittamalla kunta saisi kontolleen vain kulut infran toteuttamisen myötä, ja tulot tonttien lohkomisesta saisi maanomistaja. Haja-asutusalueelle haluavat ottamaan vastuuta maksamalla valinnastaan (mm. koulukyydit, jätevesiavustukset jne. kannustimet ). 15

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TAMPEREELLA Onko taloyhtiöönne tulossa isoja remontteja? Mistä rahaa putkiremonttiin tai muihin perusparannuksiin? Täydennysrakentaminen samalla tontilla tai nykyisen asuinrakennuksen

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla. Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3. Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Vantaalla Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen -klinikan tulosseminaari 5.3.2015 Täydennysrakentamistarpeen tausta Vantaalla 2010: 51 063 aluerakentamisen

Lisätiedot

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa

Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Täydennysrakentamisen tärkeys ja edistäminen Espoossa Kehittämisjohtaja Olli Isotalo RAKLI: Täydennysrakentamiskäytäntöjen kehittäminen Finlandiatalo 5.3.2015 Espoo toteuttaa Helsingin seudun MAL-sopimusta

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 maakuntakaavoitus on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. Kaava on kartta tulevaisuuteen Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

Asuntotuotanto Vantaalla

Asuntotuotanto Vantaalla Asuntotuotanto Vantaalla Vantaan kaupunkirakenteen kehitys 1960-2014 Asuntopolitiikan päätavoitteita Täydennysrakentamisen edistäminen Vantaan asuntorakentamisennuste 2015-2024 ARY:n vierailu Vantaalla

Lisätiedot

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle. Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohdat ja tarpeet täydennysrakentamisen kehittämiselle Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Tarpeet täydennysrakentaminen kehittämiselle? Rakennetun ympäristön

Lisätiedot

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke

Tampereenseudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ -hanke Hankeaika 03/2015-12/2017 Suunnitelmallinen energiatehokkuuteen tähtäävä kiinteistönpito ja korjaaminen taloyhtiöissä Yhteiskorjaaminen Täydennysrakentaminen kohderyhmänä asunto-osakeyhtiöt, Tampereen

Lisätiedot

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN

TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN TÄYDENNYS- RAKENTAMINEN Lisärakentamista tontille HYÖTYÄ TÄYDENNYS- RAKENTAMISESTA Uusien asuinalueiden lisäksi Helsingin vanhoilla alueilla rakennetaan paljon. Kaupunki kannustaa taloyhtiöitä täydennysrakentamiseen,

Lisätiedot

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely

Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Rakennusten käyttötarkoituksen muutosten ja täydennysrakentamisen sujuvoittamien sekä kevennetty kaavamenettely Ympäristöneuvos Antti Irjala Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Hallitusohjelma

Lisätiedot

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Käsitteet selviksi ja monimutkaisesta kohti yksinkertaista Täydennysrakentaminen onnistuu! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Kyselyt täydennysrakentamisen edistämisen tarpeista Kiinteistö-

Lisätiedot

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia

Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia Rakennepoliittinen ohjelma kiirehti maankäyttö- ja rakennuslain muutoksia teemana kaavoitus ja kilpailun esteet Ritva Laine MRL -muutostyö käynnistynyt Kilpailun edistämisen näkökulman sisällyttäminen

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi valmistumassa P-Savon ELY-keskus 4.12.2013 Timo Saarinen, ympäristöministeriö MRL:n toimivuus arvioidaan vuoden 2013 loppuun mennessä, hallitusohjelman

Lisätiedot

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet

Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Kaavajärjestelmän ja rakentamisen lupajärjestelmän sujuvoittaminen - hallitusohjelman tavoitteet Täydennysrakentaminen onnistuu! Uudenmaan liiton seminaari 11.11.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013

Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden arviointi 2013 Maanmittauspäivät 20. 21.3.2013 Seinäjoki Lainsäädäntöneuvos Jyrki Hurmeranta Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) toimivuutta on seurattu jatkuvasti

Lisätiedot

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA?

MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? MIKÄ ON MAAKUNTAKAAVA? 2 MAAKUNTAKAAVOITUS on suunnittelua, jolla päätetään maakunnan tai useamman kunnan suuret maankäytön linjaukset. KAAVA ON KARTTA TULEVAISUUTEEN Kaavoituksella ohjataan jokaisen arkeen

Lisätiedot

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI

KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KEHITTÄMISKORVAUSTEN ARVIOINTI KUNTIEN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN KIINTEISTÖTEHTÄVIEN KOULUTUSPÄIVÄ 20.9.2011 Seppo Sadeharju Varsinais-Suomen maanmittaustoimisto 1 MAANMITTAUSLAITOS TIETOA MAASTA MIKÄ KEHITTÄMISKORVAUS,

Lisätiedot

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori

Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset. Pori Poikkeamislupien ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset Pori 19.12.2013 Poikkeamisen edellytykset (MRL 172 ): Poikkeaminen ei saa: aiheuttaa haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueiden

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella

Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella Korjausrakentaminen palvelua ja teollista toimintaa KESTÄVÄ KEHITYS Asunto-osakeyhtiöiden korjausrakentamisen rahoitus lisärakentamisella 3.10.2014 kello 10.20-10.27 Messukeskus, Finnbuild Messuaukio 1,

Lisätiedot

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen

Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen Kuntaliiton alustavia näkemyksiä MRL-uudistukseen 26.1.2018 Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava kokonaisuutena Maankäyttöä ja rakentamista on tarkasteltava uudistuksessa kokonaisuutena, johon

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( )

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/ (7) Kaupunginhallitus Kaj/ *********************** ( ) Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2012 1 (7) 1135 Poikkeamishakemus (Vartiokylä, tontti 45270/17) HEL 2012-006696 T 10 04 01 Rakvv 45-640-12-S Päätös Rakennuspaikka Hakemus Säännökset, joista poiketaan

Lisätiedot

Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla

Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla Tonttikohtainen lisärakentaminen: Prosessi taloyhtiöissä ja kaupungilla Pohjois-Haagan renessanssi 18.4.2011 Kaupunki haluaa edistää täydennysrakentamista Tasapainoinen kestävä kehitys edellyttää panostusta

Lisätiedot

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET

MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET 1 MAAKUNTALÄHIÖN TÄYDENNYS- JA LISÄRAKENTAMISEN TALOUDELLISHALLINNOLLISET EDELLYTYKSET Eheyttämisen edellytykset (EHED) Oulun yliopisto, Arkkitehtuurin tiedekunta Tutkijatohtori Sari Hirvonen-Kantola sari.hirvonen-kantola@oulu.fi

Lisätiedot

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella

Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Yleiskaavat ja rakentaminen asemakaava-alueiden ulkopuolella Valmisteilla olevat MRL:n muutokset Seminaari, sipoo 13.5.2016 Matti Laitio, ympäristöministeriö Hallitusohjelman kirjauksia Helpotetaan haja-asutusalueiden

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen valmistelu http://www.ym.fi/mrluudistus Tietopohjan

Lisätiedot

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM

Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen. 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Uuden hallitusohjelman toteuttaminen Normien sujuvoittaminen 2.12.2015 Matti Vatilo, YM Hallituksen keskeiset tavoitteet pelkistetysti Tavoitteet Asuntokysyntään ja asuntotarpeen muutoksiin vastaaminen

Lisätiedot

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö

ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä. Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö ELY-keskuksen rooli alueidenkäytössä Irma Mononen, yksikön päällikkö, luonto ja alueidenkäyttö yksikkö 9.10.2015 2 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tehtävät MRL 18 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Lisätiedot

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta

Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset. 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta Jyväskylän maapolitiikan ja maankäyttöpolitiikan linjaukset 24.1.2013 Ora Nuutinen Kaupunkirakennepalvelut/Maankäyttö Tontit ja maanhallinta maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa,

Lisätiedot

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva

Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva Kaavoituksen tulevaisuus Työnjako IHA:n ja kunnan välillä? Merja Vikman-Kanerva 26.4.2016 Maakuntakaavan toimintaympäristö muutoksessa Kaavoituksen tulee vastata aluehallintouudistuksen tarpeisiin Kaavaprosessia

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 143 25.06.2014. 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 10/2014 1 (1) 143 Asianro 3804/10.03.00.01/2014 Poikkeaminen (LTK) / Lamperila, 419-3-117 (Suovunniementie 131) Suunnittelujohtaja Tapio Räsänen Kaupunkiympäristön suunnittelupalvelut

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa

Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Maankäyttö- ja rakennuslaki pähkinänkuoressa Alueidenkäytön ajankohtaispäivä 19.4.2017 27.3.2017 Maankäyttö- ja rakennuslaki lyhyesti Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) on alueiden käyttöä ja suunnittelua

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) 4/2015 TYÖNUMERO: E27370 SIIKAJOEN KUNTA RUUKIN ASEMANSEUDUN ASEMAKAAVAMUUTOS YH KORTTELIN 20 AJONEUVOLIITTYMÄÄ VARTEN SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU JOHDANTO Maankäyttö-

Lisätiedot

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä

MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa. Raportti julkistetaan 13.2.2014. Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä MRL-arvioinnin raportti viimeistelyvaiheessa Raportti julkistetaan 13.2.2014 Eri luvuissa päätelmiä kyseisestä aihepiiristä Loppuun (luku 14) tiivistelmä, jossa keskeisimmät asiat Raporttiin tulossa n.

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva

Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Maankäyttö- ja rakennuslain muuttaminen Talousvaliokunta 14.2.2017 Uudenmaan liitto Johtaja Merja Vikman-Kanerva Hajarakentamisen helpottaminen 44 Yleiskaavan käyttö rakennusluvan perusteena Muutos on

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen ja asemakaavoitus. Lokakuu 2017 Linda Wiksten Asemakaavoitus Asemakaavakoordinointi

Täydennysrakentaminen ja asemakaavoitus. Lokakuu 2017 Linda Wiksten Asemakaavoitus Asemakaavakoordinointi Täydennysrakentaminen ja asemakaavoitus Lokakuu 2017 Linda Wiksten Asemakaavoitus Asemakaavakoordinointi Helsinki kasvaa ja tiivistyy Uuden strategian tavoitteet: Kaupunkiin rakennetaan vuosittain 6 000

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007

Kaupunginhallituksen iltakoulu 15.10.2007 Kaupunginhallituksen iltakoulu Maapoliittinen ohjelma Liittyy asuntopoliittisiin linjauksiin Kaupungin strategia kv 28.5.2007 Linjaukset 2007 08 Kunnallistekninen valmius > 1,5 v jo rakennettu 0,5 v suunniteltu

Lisätiedot

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008

Hausjärven kunnan maapoliittinen ohjelma 2008 Hausjärven kunta ohjelma 2008 Ehdotus 2.12.2008, hyväksyminen: Kvalt 16.12.2008 104 1 SISÄLLYS 1 JOHDANTO...2 1.1 MAAPOLITIIKAN YLEISET MÄÄRITELMÄT... 2 1.1.1 Maapolitiikka... 2 1.1.2 Maankäyttöpolitiikka...

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos

Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos Hallitusohjelma ja MRL:n uudistaminen -tilannekatsaus 1.12.2015 Jyrki Hurmeranta hallitusneuvos MRL:n uudistamisen yleiset tavoitteet Kansanedustaja Matti Vanhanen KIRA -foorumissa 17.11.2015: Kaavoituksen

Lisätiedot

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola

Kauppa ja kaavoitus. Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä Klaus Metsä-Simola Kauppa ja kaavoitus Suomen Ympäristöoikeustieteen Seuran ympäristöoikeuspäivä 8.9.2011 OTL 2 Kauppa ja kaavoitus Esityksen sisältö Johdanto Maankäyttö- ja rakennuslain muutos 15.4.2011 Uusi 9 a luku Tausta

Lisätiedot

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät

YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät YMPÄRISTÖPALVELUT Päätehtävät OMAISUUDEN HALLINTA ja YLLÄPITO RAKENTAMISEN EDELLYTYKSET Palvelualuepäällikkö Petri Joro YMPÄRISTÖPALVELUT MAA- OMAISUUS KADUT JA VIHERALUEET KUNNAN RAKENNUKSET Maankäyttöpäällikkö

Lisätiedot

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja

ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Kaavatunnus: 3-331 Asianumero: 507/10.2.03/2012 ASEMAKAAVAMUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Kiikkaistenkuja Asemakaavanmuutos koskee korttelin 3086 tonttia 2 Asemakaavanmuutoksella muodostuu osa korttelista

Lisätiedot

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet

Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet Maankäyttösopimusten soveltamisohjeet 1 Maankäyttösopimuksen tarpeellisuus Mikäli ensimmäinen asemakaava tai kaavamuutos laaditaan alueelle, jolla sijaitsee yksityisen omistamaa maata, tulee aina selvittää

Lisätiedot

Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä. Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto

Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä. Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Ympäristöministeriö täydennysrakentamisen edistäjänä Ylijohtaja Helena Säteri Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Lähtökohtia täydennysrakentamiselle - millaisiin tulevaisuuden haasteisiin

Lisätiedot

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012

Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 (- MAL aiesopimusmenettely) Kaisa Mäkelä 6.6.2012 Valtioneuvoston asuntopoliittinen toimenpideohjelma vuosille 2012-2015 Hallituksen

Lisätiedot

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö

ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen. Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö ELY yleiskaavoituksen ohjaajana ja metsät ELYkeskuksen näkökulmasta Aimo Huhdanmäki Uudenmaan ELY-keskus Elinympäristöyksikön päällikkö 30.8.2013 ELY:n tehtäviä (kytkös metsiin) Alueidenkäyttö, yhdyskuntarakenne

Lisätiedot

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto

Maapolitiikan linjat ja yleiskaava. KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto Maapolitiikan linjat ja yleiskaava KV:n seminaari 5.2.2013 Timo Koivisto maapolitiikka Käsitteitä kaupungin suorittamaa maanhankintaa, tonttien luovutusta, hinnoittelua sekä omistus- ja hallintasuhteiden

Lisätiedot

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015

Katsaus maakuntakaavoituksen. Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Katsaus maakuntakaavoituksen maailmaan Maisema-analyysin kurssi Aalto-yliopisto 30.11.2015 Iltapäivän sisältö Mikä on Uudenmaan liitto? Entä maakuntakaava? Maakunta-arkkitehti Kristiina Rinkinen Maisema-arkkitehdin

Lisätiedot

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014

LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET (OSAT KORTTELEITA 32 JA 51) OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 28.8.2014 MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0932 LEHMUSKYLÄN PIENET MUUTOKSET

Lisätiedot

VALINTATALON KORTTELI 43

VALINTATALON KORTTELI 43 VALINTATALON KORTTELI 43 Asemakaavan muutos Vireilletulovaiheen yleisötilaisuus pääkirjaston Muikku-Sali ti 2.2.2016, klo 18.00 Kaavoitusarkkitehti Simo Vaskonen VUOROVAIKUTUS ASEMAKAAVOITUKSESSA Maankäyttö-

Lisätiedot

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN

OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN OSALLISTUMINEN MAANKÄYTÖN SUUNNITTELUUN KEURUU 18.4.2012 Ritva Schiestl Ympäristölakimies Ritva Schiestl 19.4.2012 Osallistuminen ja vaikuttaminen perustuslain mukaan Kansanvaltaisuus Kansanvaltaan sisältyy

Lisätiedot

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa

ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa ELY-keskusten hyvät käytännöt alueidenkäytön ja rakentamisen ohjauksessa 22.10.2015 Tausta ELY-keskusten toimintaa alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaajina selvitettiin maankäyttö- ja rakennuslain toimivuuden

Lisätiedot

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Ylitarkastaja Jukka Timperi Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 28.11.2013 1 Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) Laki ympäristövaikutusten

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS NATTARIN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LOUKKAANTIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 13.9.2016 ASEMAKAAVAN NUMERO 782 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI/2 KORTTELI 1112 OSA KAAVA-ALUEEN

Lisätiedot

edellytykset yy Kankaanpää

edellytykset yy Kankaanpää Poikkeamislupien i i ja suunnittelutarveratkaisujen edellytykset yy Kankaanpää 5.9.2013 Poikkeamispäätös / suunnittelutarveratkaisu rakennusluvan edellytyksenä Asemakaavoitettu alue rakennuslupa kaavanmukaiseen

Lisätiedot

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091

KAAVOITUS JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI SEPÄNKATU KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVATUNNUS 11:091 A S E M A K A A V A N S E L O S T U S 11. KAUPUNGINOSAN KORTTELIN 19 TONTIN 13 SEKÄ KATU- JA LIIKENNEALUEEN ASEMAKAAVAN MUUTOS SEPÄNKATU 14 KAAVATUNNUS 11:091 KAAVAN PÄIVÄYS 3.6.2010 SELOSTUKSEN PÄIVÄYS

Lisätiedot

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen

Martinlaakson asemanseudun täydentäminen VANTAAN KAUPUNKI Kaupunkisuunnittelu / NKo 20.10.2006 Ilmoitus kaavoituksen vireille tulosta Teillä on mahdollisuus osallistua kaavoitukseen Asemakaavan muutos nro 001936, Martinlaakso Osallistumis- ja

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen onnistuu

Täydennysrakentaminen onnistuu Täydennysrakentaminen onnistuu Ohjaavan viranomaisen näkemyksiä täsmäiskuihin Alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin/Uudenmaan ELY-keskus Näkemykset perustuvat ELY:n rooliin ELY-keskusten tehtävä

Lisätiedot

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. )

Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L m o m. ) Asemakaavan laatiminen tai muuttaminen yleiskaavasta poiketen ( M R L 4 2 4 m o m. ) R a k e n n e t u n y m p ä r i s t ö n n e u v o t t e l u p ä i v ä 1 2. 1 2. 2 0 1 7 Va a s a Yleiskaavapäällikkö

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 32. LPA, VL ja VP-alueiden asemakaavan muutos, Karhulammen hotelli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta ja suunnittelualueen

Lisätiedot

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016

Kehittämisaluemenettelystä. Matti Holopainen 5_2016 Kehittämisaluemenettelystä Matti Holopainen 5_2016 Kuntien tehtäviä uudistuksen jälkeen?? 2 9.3.2016 Timo Kietäväinen Suomen Kuntaliitto Ajankohtaisia Yhdyskuntien kehittämisen linjaukset: http://www.kunnat.net/fi/tietopankit/uutisia/2016

Lisätiedot

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva

MRL:n muutokset. Merja Vikman-Kaverva MRL:n muutokset Merja Vikman-Kaverva 2.10.2015 Kaavoitusta ja rakentamisen ohjausta uudistetaan Tavoitteena menettelyjen sujuvoittaminen ELY-keskuksille kuuluva poikkeamistoimivalta siirretään kuntiin

Lisätiedot

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 )

RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 5 Kortteli: 57 Tontti: 15 Osoite: Mäntymäentie 16 Kaava: Voimassaoleva asemakaava (v.1964 ) Rakennuslautakunta 31 17.06.2015 Rakennuslautakunta 37 26.08.2015 Helsingin hallinto-oikeuden lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 31, 17.6.2015 (5.kaupunginosan korttelin 57 tontti 15, Mäntymäentie

Lisätiedot

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016

Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 1 Kärsämäen kunta Kaavoituskatsaus 2016 Hyväksytty: Valtuusto 29.11.2016 97 2 1. Yleistä kaavoituskatsauksesta Maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (MRA) säätelevät kaavoitusta

Lisätiedot

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013

Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen. Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen 12.2.2013 Kohtuuhintaiseen metropoliasumiseen Espoon kaupunkisuunnittelukeskus Torsti Hokkanen Esityksen sisältö Hieman asuntotuotannon ja kaavoituksen volyymeistä Espoossa Asuntotuotannon kriittiset tekijät maankäytön

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/

Helsingin kaupunki Esityslista 7/ (5) Kaupunkisuunnittelulautakunta Vp/ Helsingin kaupunki Esityslista 7/2016 1 (5) 3 Selvitys kaupunkisuunnitteluviraston virastopäällikön päätöksistä poikkeamisasioissa vuonna 2015 (b-asia) HEL 2016-002097 T 00 01 01 Päätösehdotus päättää

Lisätiedot

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa.

- Hyvän suunnittelun avulla voidaan lisäksi vaalia maaseutuympäristön vetovoimatekijöitä: maisemaa, luontoa ja perinteistä rakentamistapaa. Lapin 25. kylätoimintapäivät 12. 13.10.2013 Levi, Hotelli Hullu Poro - Rakentamalla jo olemassa oleviin kyliin ja niiden yhteyteen helpotetaan palvelujen ja teknisten järjestelmien tehokasta ja edullista

Lisätiedot

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 0058 GRAANIN RANNAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 3.10.2013

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA SIUNTIO ASEMAKAAVA BOTÅKER OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Päiväys 12.6.2014 1. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) laaditaan kaavoituksen alkaessa osana

Lisätiedot

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS

Iin kunta PL 24 91101 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Iin kunta PL 24 90 Ii 5.2.2007 KAAVOITUSKATSAUS Kaavoituskatsaus käsittää tarkastelun Iin kunnassa ja Pohjois-Pohjanmaan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista. Iin

Lisätiedot

Täydennysrakentaminen etenee! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto

Täydennysrakentaminen etenee! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Täydennysrakentaminen etenee! Erityisasiantuntija Satu Åkerblom Uudenmaan liitto Mitä? Täydennysrakentaminen on olemassa olevan kaupunkirakenteen alueellista kehittämistä ja sen sisään kohdistuvaa rakentamista,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila

Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille. Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Kaupunginarkkitehti Ilmari Mattila 13.4.2016 Maankäyttö- ja rakennuslain poikkeamistoimivallan siirto kunnille Poikkeamistoimivallan siirtoa

Lisätiedot

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa

MUISTIO 1 (3) 28.2.2007 MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI. 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa MUISTIO 1 (3) MAANTIEN MUUTTAMINEN KADUKSI 1. Asemakaavan laatimisessa huomioitavaa Valta-, kanta- ja seututeitä sekä niitä yhdistäviä ja niiden jatkeena olevia teitä varten, jotka palvelevat pääasiassa

Lisätiedot

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen

Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen 1 Sallatunturin matkailukeskuksen korttelin 24 RM-, YK- ja VL-alueiden sekä katualueen asemakaavan muutos, Hotelli Revontulen kortteli Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 5.11.2015 Kuva 1. Ilmakuva suunnittelualueelta

Lisätiedot

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus

Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus Rantapoikkeamiset kunnalla entä vastuu? Tuire Nurmio Turun hallinto-oikeus 14.6.2016 Kunta voi erityisestä syystä hakemuksesta myöntää poikkeamisen myös uuden rakennuksen rakentamiseen ranta-alueella,

Lisätiedot

haasteet ja ratkaisut

haasteet ja ratkaisut Täydennysrakentamisen haasteet ja ratkaisut pääkaupunkiseudulla MAL-verkoston seminaari Mari Siivola yleiskaavapäällikkö Strateginen valinta kehittää nykyistä kaupunkia Olemassa oleva kehittyy uudisrakentamisen

Lisätiedot

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS

SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS Asukastilaisuus 17.2.2015 SEPÄNKATU 15 JA 17 ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVAHANKKEEN TAUSTAA Tavoite keskustan täydennysrakentamisesta ja uusien asukkaiden saamisesta keskustan palveluiden äärelle: keskustan

Lisätiedot

Vähittäiskaupan ohjaus

Vähittäiskaupan ohjaus Vähittäiskaupan ohjaus Kaavoituksen ja rakentamisen lupien sujuvoittaminen -työryhmä 25.11.2015 Pekka Normo Ympäristöministeriö Vähittäiskaupan ohjaus, nykytilanne MRL -muutos 2011, keskeinen sisältö Kauppaa

Lisätiedot

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012

Maapolitiikan pääperiaatteet. Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapolitiikan pääperiaatteet Kymppi-Moni työpaja 15.2.2012 Maapoliittinen ohjelma Maapoliittinen ohjelma on asiakirja, jossa valtuusto määrittelee maapoliittiset tavoitteet ja periaatteet. Sipoon kunnan

Lisätiedot

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi

KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli (at) sipoo.fi Valtuusto 9 07.04.2014 9 S 23 Söderkullan asemakaavan eteläosan kumoaminen, ehdotus 324/10.02.03/2013 KAAVJAOS 10 Kaavoitusjaosto 18.1.2012 Valmistelija: kaavoitusarkkitehti Johanna Horelli johanna.horelli

Lisätiedot

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli

Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli Kunnat ja valtio vuokra-asumisen mahdollistajina Helsingin malli 00.0.2008 Esitelmän pitäjän nimi Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri Tallinna 2.4.2014 Rakentamisen määrä Suomessa 2 Helsingin asuntokanta

Lisätiedot

KAAVA- JA LUPA-ASIAT CASE LOPINKULMA

KAAVA- JA LUPA-ASIAT CASE LOPINKULMA KAAVA- JA LUPA-ASIAT CASE LOPINKULMA 1.11.2017 Rainer Linderborg Vuokratalokohde Helsingin Munkkiniemessä Rakennuttaja Kaatuneiden muistosäätiö Perinteinen Munkkiniemeläiskortteli osin umpikorttelia, osin

Lisätiedot

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU 31 ASEMAKAAVAMUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MIKKELIN KAUPUNKI tekninen toimi / kaupunkisuunnittelu PL 278, 50101 Mikkeli Tuija Mustonen puh. 040 129 4114, fax. (015) 194 2613, e-mail: etunimi.sukunimi@mikkeli.fi 954 URPOLANKATU 22 - SELÄNNEKATU

Lisätiedot

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 )

1. SUUNNITTELUALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (MRL 63 ) 3.11.2015 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VT 4:N JA KOTAKENNÄÄNTIEN RISTEYSALUEEN ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN Kuva 1 Suunnittelualueen likimääräinen sijainti osoitettu

Lisätiedot

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI

POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI POHJANMAAN LIIKENNEJÄRJESTELMÄSUUNNITELMA 2040 SEMINAARI VALTAKUNNALLISTEN ALUEDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN OHJAAVUUS JOUNI LAITINEN 23.1.2012 VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET (VAT) Valtioneuvosto päätti

Lisätiedot

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto

Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma. Maija Stenvall, Uudenmaan liitto Asemakaava-alueiden ulkopuolinen rakentaminen Uudellamaalla, maakuntakaavoituksen näkökulma Maija Stenvall, Uudenmaan liitto MAL verkosto Oulu 13.11.2012 Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava 2 Suunnittelualueena

Lisätiedot

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos

Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 2013 Sodankylä, Kakslauttasen asemakaava ja asemakaavan muutos Seitap Oy Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 SODANKYLÄ KAKSLAUTTASEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN RANTA-ASEMAKAAVAN OSITTAINEN MUUTOS ASEMAKAAVAKSI JA ASEMAKAAVAN MUUTOS KAKSLAUTTASEN

Lisätiedot

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016

Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Tampereen seudun asuinalueet vähähiilisiksi TARMO+ Ilari Rautanen 26.4.2016 Hankkeen tietoja Ekokumppanit Oy:n hallinnoima EAKR rahoitteinen kolmivuotinen (2015-2017) hanke Toiminta-alueena Tampere ja

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa

NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS Hyväksytty kaupunginhallituksessa NAANTALIN KAUPUNKI KAAVOITUSKATSAUS 2008 Hyväksytty kaupunginhallituksessa 04.02.2008 53 YLEISKAAVOITUS Luonnonmaan ja Lapilan ym. saarien osayleiskaavan tarkistus on käynnistynyt keväällä 2005. Työn tavoitteena

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie

ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Kaavatunnus 3-337 Asianumero ASRA.ltk: 19.4.2016 ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS Klaukkala, Vanha Myllytie Asemakaavan muutos koskee korttelin 3772 tonttia 4 Asemakaavan muutoksella muodostuu kortteli 3772

Lisätiedot

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus

Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Metsätalous ja kaavoitus Suomen metsäkeskus Mika Salmi, Projektipäällikkö 10.10.2017 Metsätalous ja kaavoitus hanke Suomen metsäkeskus Hankeaika on 1.3.2017 31.12.2018 Hanke tukee Kansallisessa metsästrategiassa

Lisätiedot

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa

Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa Kunnan tavoitteet maankäytössä ja yhteensovittamisessa 15.2.2017 Kuntastrategian linjaukset Maankäyttöstrategia KL 27.1.2017 - poimintoja - Yhteiskunnan edun mukaista olisi, että kaikki elinkeinot voisivat

Lisätiedot

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus:

Kolpin asemakaavan muutos, korttelit ja sekä viheralue. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: Kolpin asemakaavan muutos, korttelit 210-211 ja 221-229 sekä viheralue Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavatunnus: 599407201606 2 Sisältö: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET...

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT

KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT 1 KAJAANIN KAUPUNGISSA KAAVOITUKSESTA JA MUISTA KAAVOITUKSEEN LIITTYVISTÄ VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ PERITTÄ- VÄT MAKSUT Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa 30.9.2015 71 Voimassa 23.10.2015 alkaen.

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN

KANGASALAN KUNNAN TEKNINEN KANGASALAN KUNTA TEKNINEN KESKUS VATIALAN ASEMAKAAVAN MUUTOS, LENKKITIE 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT PÄIVÄYS 8.10.2013 ASEMAKAAVAN NUMERO 727 KUNTA KANGASALA OSA-ALUE NATTARI KYLÄ VATIALA KORTTELIT 1350

Lisätiedot

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II

tilaa, valoa ja pohjoista voimaa HAUKIPUDAS, KIIMINKI, OULU, OULUNSALO, YLI- II tilaa, valoa ja pohjoista voimaa Pohjois- Pohjanmaan maakuntakaava - tarkistaminen aloitettu 2011 Uuden Oulun yleiskaava - laatiminen aloitettu 2011 Oulun seudun kuntien yhteinen yleiskaava - lainvoima

Lisätiedot

Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus

Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus Hankeidea: Liikenteen ja maankäytön yhteistyömenetelmien kehittäminen ja testaus Tulevaisuuden kaupunkiseudut, tulostyöpaja 14.6.2017 Hankeidean tausta ja tavoitteet Käynnissä tai valmistumassa projekteja,

Lisätiedot

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala

Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet. Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen lähtökohdat ja tavoitteet Ympäristöministeriö Rakennetun ympäristön osasto Antti Irjala Maankäyttö- ja rakennuslain uudistamisen lähtökohtia Tavoitteena on, että

Lisätiedot

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402

Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 Pännäisten asemakaavan muutos korttelissa 3 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kaavakoodi: 599401201402 2 Sisällysluettelo: 1. SUUNNITTELUALUE... 3 2. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 4 3. SUUNNITTELUTILANNE...

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.8.2017 SPINELLIKUJAN PYSÄKÖINTILAITOS ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 002351 Kaavamuutosalue sijaitsee 23. Kivistön kaupunginosassa osoitteessa Spinellikuja 2 (tontti 23-183-2).

Lisätiedot

Normien ja määräysten vaikutus. ARY 15.11.2011 Lauri Jääskeläinen

Normien ja määräysten vaikutus. ARY 15.11.2011 Lauri Jääskeläinen Normien ja määräysten vaikutus ARY 15.11.2011 Lauri Jääskeläinen Normeilla on tarkoituskin vaikuttaa Prof. Esko Suhonen tutki 1960-luvulla kerrostalojen asuttavuutta; suunnittelunormit vaikuttivat usein

Lisätiedot