110. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2014

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "110. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2014"

Transkriptio

1 PTK 110/2014 vp 110. TIISTAINA 11. MARRASKUUTA 2014 kello Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2014 vp 2) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tuomareiden sidonnaisuusja sivutoimirekisteristä sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 224/2014 vp 3) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Georgian yhteistä ilmailualuetta koskevan sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta Hallituksen esitys HE 225/2014 vp 4) Hallituksen esitys eduskunnalle apurahansaajien eläkevakuuttamista koskevien säännösten tarkistamiseksi Hallituksen esitys HE 226/2014 vp Ensimmäinen käsittely 5) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 53/2014 vp Valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 20/2014 vp 6) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 83/2014 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 12/2014 vp

2 2 Tiistaina ) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta annetun lain ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 121/2014 vp Lakivaliokunnan mietintö LaVM 13/2014 vp 8) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi väylämaksulain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä rataverolain 5 ja 7 :n väliaikaisesta muuttamisesta Hallituksen esitys HE 146/2014 vp Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 17/2014 vp 9) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ajoneuvolain, tieliikennelain ja autoverolain 3 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 119/2014 vp Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 19/2014 vp 10) Hallituksen esitys eduskunnalle alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten hyväksymisestä sekä laeiksi uudistetun VI liitteen ja siihen myöhemmin tehtyjen muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja merenkulun ympäristönsuojelulain muuttamisesta 61 Hallituksen esitys HE 86/2014 vp Liikenne- ja viestintävaliokunnan mietintö LiVM 20/2014 vp 11) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevan eurooppalaisen asetuksen kansallisesta täytäntöönpanosta sekä laiksi maatalouden interventiorahastosta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 118/2014 vp Maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 16/2014 vp 12) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työeläkevakuutusyhtiöistä annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 96/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 13/2014 vp 13) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi työttömyysturvalain, työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain ja työttömyysturvalain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 151/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 14/2014 vp

3 110 PTK 110/2014 vp 3 14) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys HE 185/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 15/2014 vp 15) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta Hallituksen esitys HE 201/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 16/2014 vp 16) Laki sotilasvammalain 6 :n muuttamisesta Lakialoite LA 46/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 17/2014 vp 17) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sosiaalihuoltolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain ja kansanterveyslain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännösten muuttamisesta Hallituksen esitys HE 200/2014 vp Sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö StVM 18/2014 vp 18) Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kaupparekisterilain, yhdistyslain ja yritys- ja yhteisötietolain 10 :n muuttamisesta Hallituksen esitys HE 149/2014 vp Talousvaliokunnan mietintö TaVM 19/2014 vp Puhetta johtivat puhemies Eero Heinäluoma ( ), toinen varapuhemies Anssi Joutsenlahti ( ) ja ensimmäinen varapuhemies Pekka Ravi ( ). Nimenhuuto Nimenhuudossa merkittiin täysistunnosta poissa oleviksi seuraavat 34 edustajaa (e = eduskuntatyöhön liittyvä tehtävä; s = sairaus; p = perhevapaa): Sirkka-Liisa Anttila /kesk (e) Thomas Blomqvist /r Tuija Brax /vihr Maarit Feldt-Ranta /sd Christina Gestrin /r (e) Satu Haapanen /vihr (e) Timo Heinonen /kok (e) Mikael Jungner /sd Ilkka Kantola /sd Pia Kauma /kok (e) Pentti Kettunen /ps (e) Kimmo Kivelä /ps (e) Eero Lehti /kok (e) Elina Lepomäki /kok (e) Päivi Lipponen /sd Maria Lohela /ps (s) Marjo Matikainen-Kallström /kok (e) Merja Mäkisalo-Ropponen /sd (s) Markku Mäntymaa /kok (s) Martti Mölsä /ps (e) Elisabeth Nauclér /r

4 4 Tiistaina /1 Sirpa Paatero /sd Mauri Pekkarinen /kesk (e) Tuula Peltonen /sd (e) Arto Pirttilahti /kesk (e) Juha Rehula /kesk (e) Päivi Räsänen /kd (e) Annika Saarikko /kesk (p) Mikko Savola /kesk (e) Jouko Skinnari /sd (e) Kaj Turunen /ps (e) Jutta Urpilainen /sd Pia Viitanen /sd Jyrki Yrttiaho /vr Nimenhuudon jälkeen ilmoittautuivat seuraavat 3 edustajaa: Pia Viitanen /sd (14.18) Jyrki Yrttiaho /vr (14.26) Päivi Lipponen /sd (15.08) Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen eräiden jäsenten vaalin toimittaminen Puhemies Eero Heinäluoma: Kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitoksen hallituksen jäsenistä yksi valitaan valtioneuvoston kanslian, yksi ulkoasiainministeriön, kaksi Suomen Akatemian, yksi Suomen yliopistot UNIFI ry:n ja yksi Ulkopolitiikan tutkimuksen säätiön ehdotuksesta. Nämä kuusi jäsentä valitaan toimikaudeksi Vaali toimitetaan tiistaina kello 14 pidettävässä täysistunnossa. Ehdokaslistat vaalia varten on jätettävä keskuskansliaan viimeistään maanantaina kello 12. PÄIVÄJÄRJESTYKSEN ASIAT: 1) Valtioneuvoston ihmisoikeusselonteko 2014 Lähetekeskustelu Valtioneuvoston selonteko VNS 6/2014 vp Puhemies Eero Heinäluoma: Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään ulkoasiainvaliokuntaan, jolle suuren valiokunnan, perustuslakivaliokunnan, hallintovaliokunnan, lakivaliokunnan, sivistysvaliokunnan, sosiaali- ja terveysvaliokunnan sekä työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan on annettava lausunto. Ulkoasiainministerin ja oikeusministerin esittelypuheenvuorojen jälkeen keskustelu käydään etukäteen pyydettyjen puheenvuorojen osalta nopeatahtisena. Ryhmäpuheenvuorojen pituus on enintään 5 minuuttia ja muiden etukäteen varattujen puheenvuorojen pituus enintään 5 minuuttia. Puhemiesneuvosto suosittaa, että myös nopeatahtisen keskusteluosuuden jälkeen pidettävät puheenvuorot kestävät enintään 5 minuuttia. Keskustelu 1 Ulkoasiainministeri Erkki Tuomioja (esittelypuheenvuoro): Herra puhemies! Hallituksen ihmisoikeusselonteossa korostuu kansainvälisen ja kotimaisen ihmisoikeustoiminnan samansuuntaisuus. Selonteko antaa Suomen ihmisoikeustoiminnan suuntaviivat, joiden ytimessä on yhdenvertaisuuden sekä avoimen päätöksenteon ja kansalaisosallistumisen merkitys. Ulkoministeriö on ollut kokonaisvastuussa selonteon valmistelussa. Oikeusministeriö on koordinoinut selonteon kotimaisten ja EU:ta koskevien osien valmistelua. Myös muut ministeriöt ovat osallistuneet laajaan valmisteluun, jossa on laajasti kuultu asianosaisia, kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskuntaa ja asiantuntijoita. Selontekomenettelyä ovat täydentäneet erillisinä asiakirjoina Suomen ensimmäinen, vuosien kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma ja viime vuonna hyväksytty ulkoasiainhallinnon ihmisoikeusstrategia ja ihmisoikeuspoliittinen toimintaohjelma. Nämä ohjaavat jatkossakin perus- ja ihmisoikeustoimintaa. Selonteko puolestaan on hallituskaudet ylittävät periaatelinjaus. Kansallisen ja kansainvälisen ihmisoikeustoiminnan johdonmukaisuutta on edelleen pyritty tiivistämään eduskunnan edellyttämällä tavalla. Tämä näkyy selonteon siinä osassa, jossa käsitellään neljää temaattista aluetta: sananvapauden turvaamista ja vihapuheen poiskitkentää, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia, vammaisten henkilöiden oikeuksia

5 110/1/1 PTK 110/2014 vp 5 sekä taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien täytäntöönpanoa. Kansainvälisissä kokouksissa kaikki puhujat ovat yleensä keskittyneet muiden, kohteiltaan vaihtelevien maiden ihmisoikeuspuutteisiin, mutta harva on halunnut tuoda esiin niitä ongelmia, joita perus- ja ihmisoikeuksiin liittyy puhujan omassa maassa. Uskottavuus ihmisoikeuksien käsittelyssä syntyy siitä, että kotikenttä on kunnossa, ja avoimuudesta myös omien ihmisoikeuspuutteiden käsittelyssä. Kerromme mielellämme ja perustellusti saavutuksistamme esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon suhteen, joka on keskeinen tekijä siinä, että Suomi on arvioitu maailman vähiten epäonnistuneeksi valtioksi. Samalla on kuitenkin tärkeää tuoda esiin, että myös meillä Suomessa riittää parannettavaa, yhtenä esimerkkinä naisiin kohdistuva väkivalta, johon myös kansainväliset ihmisoikeuselimet ovat kiinnittäneet huomiota. Hallitus onkin antanut eduskunnalle esityksen naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn niin sanotun Istanbulin sopimuksen hyväksymisestä. Maailmanlaajuisessa ihmisoikeustoiminnassa on ristiriitaisia trendejä. EU ja sen kanssa samanmieliset maat ovat joutuneet useammin puolustamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallista luonnetta, erityisesti keskusteltaessa naisten ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksista. On myös kiinnitetty huomiota siihen, että uusien ihmisoikeuksia vahvistavien sitoumusten tekeminen, ja joskus vanhojenkin uusiminen, on kohdannut aikaisempaa enemmän vastustusta. Tämäkin itse asiassa kertoo siitä, että ihmisoikeuksissa on tapahtunut edistystä. Siinä, missä aiemmin monet valtiot olivat valmiita hyväksymään päätöslauselmia ja sopimuksia ihmisoikeuksien vahvistamisesta sen vuoksi, että eivät erityisemmin uskoneet joutuvansa niiden täytäntöönpanosta vastaamaan, ovat ne nyt havainneet, ettei näin ole, vaan kansainvälinen sopimus- ja valvontajärjestelmä toimii. Tähän on vaikuttanut myös se, miten kansalaistoiminta on laajentunut sekä kehittyneissä että kehittyvissä maissa ja miten sekä perinteinen media että uusi sosiaalinen media puuttuvat aktiivisemmin ihmisoikeusloukkauksiin, joiden piilotteleminen, ja vastaavasti niihin reagoimatta oleminen, on käynyt aikaisempaa vaikeammaksi. Rahoitusmarkkinoiden kriisi, taloustaantuma ja julkisen talouden leikkaukset ovat vaikuttaneet ihmisoikeuksien valvonnan voimavaroihin. Säännöstö ei sinänsä estä välttämättömiä julkisten menojen leikkauksia, mutta ne tulee kuitenkin suunnitella ja toteuttaa niin, että niihin ei sisälly heikommassa asemassa elävien väestöryhmien syrjintää eikä ketään sysätä köyhyysrajan alapuolelle. Olemme korostaneet johdonmukaisesti taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien velvoittavuutta. On myös tärkeätä turvata riittävät arvioinnin ja valvonnan edellytykset ja huolehtia siitä, ettei pääsy oikeussuojakeinojen piiriin heikenny. Edellisessä selonteossa asetimme tavoitteeksi kansainvälistä laitonta asekauppaa rajoittavan sopimuksen aikaansaamisen. Tällainen vahvasti ihmisoikeuskriteerit sisältävä sopimus on nyt hyväksytty YK:ssa ja astuu voimaan tämän vuoden jouluna. Suomi on korostanut naisten oikeuksia ja asemaa konflikteissa ja niiden ratkaisuissa. Olemme panostaneet sotarikosten ja ihmisoikeusloukkausten uhreiksi joutuneiden aseman parantamiseen. Kansainvälisen yhteisön on kyettävä puuttumaan riittävän selkeästi ja johdonmukaisesti kaikkiin kansainvälisen oikeuden loukkauksiin, tapahtuivatpa ne millä puolella maailmaa tahansa. Pidämme ihmisoikeuskysymyksiä esillä säännönmukaisesti osana muiden maiden kanssa käymäämme poliittista yhteydenpitoa. Edistysaskeleeksi voi lukea myös ihmisoikeusperustaisuuden vahvistumisen kehityspolitiikassa niin Suomessa kuin maailmanlaajuisesti. Hallitus on kehittänyt ohjeistoa ihmisoikeuksien kunnioittamiseksi yritystoiminnassa, ja kansainvälinen keskustelu yritysvastuusta tulee jatkumaan. Herra puhemies! Taloudellisen taantuman oloissa ja kansainvälisten suhteiden kärjistyessä on vaarana, että voimapolitiikka ja kansalliseen etuun rajoittuminen ajaisivat ihmisarvon vahvistamiseen tähtäävän kansainvälisen yhteistyön ohitse. Tällaisen asenteen yleistyminen olisi hyvin lyhytnäköistä sekä oman kansakuntamme että kansainvälisen kehityksen kannalta. Perusja ihmisoikeuksien kunnioittamisesta ja täytäntöönpanosta täytyy pitää ja kannattaa pitää kiinni. Se tekee myös omasta maastamme ja koko maailmasta enemmän puolustamisen ja toiminnan arvoisen. Kiitoksia.

6 6 Tiistaina /1/2 2 Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (esittelypuheenvuoro): Arvoisa puhemies, värderade talman! Ulkoministeri Tuomioja on esitellyt puheenvuorossaan selonteon valmistelua, Suomen kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaa ja ihmisoikeusongelmia. Kuten ministeri Tuomioja totesi, käsittelen omassa puheenvuorossani selonteon kansallista toimintaa ja EU-asioita koskevia osuuksia, jotka on valmisteltu oikeusministeriön toimesta. Tämä ihmisoikeusselonteko 2014 on toinen ihmisoikeusselonteko, joka sisältää myös kansallista perus- ja ihmisoikeustilannetta käsitteleviä asioita. Kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa turvatut oikeudet toteutuvat kuitenkin ensisijaisesti juuri kansallisella tasolla. Valtioneuvostolla on vastuu näiden oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Tässä selonteossa on ensimmäistä kertaa onnistuttu yhdistämään eri teemojen käsittelyssä Suomen kansainvälistä ihmisoikeuspolitiikkaa ja oikeuksien toteutumista Suomessa koskevia asioita. Tämä on iso edistysaskel. Selonteossa tarkastellaan Suomen kansallista perus- ja ihmisoikeustilannetta lähinnä rakenteiden kautta. Samalla tehdään havaintoja siitä, että tilanteessamme on paljon korjattavaa, ja ei ole merkityksetöntä, millaisten rakenteiden kautta tilannetta tarkastellaan. Esimerkkinä voi mainita laillisuusvalvojien huomautukset, joilla tulisi olla välitön vaikutus hallinnon toimintaan. Temaattisissa jaksoissa on kuitenkin tehty havaintoja myös yksittäisistä perus- ja ihmisoikeusongelmista. Selontekoon kohdistuu sen luonteesta johtuen suuria paineita käsitellä laajasti eri asiakokonaisuuksia. Kaiken kattava yleisesitys ei ole kuitenkaan tehokas tapa edistää oikeuksien toteutumista. Valtioneuvostolla täytyy olla valmius priorisoida ja nostaa tarkasteluun erityisen keskeisiä tai ajankohtaisia aiheita. Tässä on mielestäni onnistuttu hyvin. Selonteko on selkeästi edellistä rajatumpi, ja siinä tehdään konkreettisia kehittämislinjauksia. Värderade talman! Vid beredningen har man utgått från de observationer som riksdagen gjorde i samband med behandlingen av den föregående redogörelsen. I redogörelsen ingår bland annat en utvärdering av genomförandet av Finlands första nationella handlingsplan för grundläggande och mänskliga rättigheter. Handlingsplanen ledde till konkreta åtgärder: 82 procent av projekten som ingick i planen genomfördes helt eller delvis, och enbart 3 procent förverkligades inte alls. Både beredningen och uppföljningen av handlingsplanen har skett i ett nära samarbete mellan statsrådet och människorättsorganisationerna. Därtill har det bland annat gjorts en utredning om förverkligandet av sexuella minoriteters och könsminoriteters rättigheter samt problemen i anslutning till detta. Suomi edistää perus- ja ihmisoikeuksia myös Euroopan unionissa. Tässä selonteossa syvennetään vuoden 2013 EU-selonteossa tehtyjä peruslinjauksia. Suomi ajaa EU:n perusoikeusulottuvuuden vahvistamista ja sitä, että oikeusvaltioperiaate toteutuu jäsenvaltioissa. Näitä tavoitteita edistäisi esimerkiksi EU:n mahdollisimman nopea liittyminen Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja EU:n perusoikeusviraston mandaatin laajentaminen kattamaan koko unionin toimiala. Nämä ovat Suomen keskeisiä tavoitteita. Selonteossa on nostettu neljä teemaa erityistarkasteluun. Tiiviin esitystavan vuoksi haluttiin käsitellä muutamia aiheita yksityiskohtaisemmin. Nämä aiheet valittiin siksi, että ne kaikki ovat tärkeitä Suomen kansainvälisessä toiminnassa osa suorastaan Suomen kansainvälisen ihmisoikeuspolitiikan kärkiä ja ajankohtaisia myös kansallisesti. Olemme saaneet niistä myös huomautuksia kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä, ja kansainvälisen toimintamme uskottavuus edellyttää, että asiat ovat kunnossa myös täällä kotona. Meillä oli ulkoministeriön kanssa teemojen osalta työnjakona se, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä sekä tss-oikeuksia koskevat jaksot valmisteltiin oikeusministeriössä, muut UM:ssä. Haluaisin nostaa esimerkiksi seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien edistämisen, josta on tehty selonteossa konkreettisia kehittämislinjauksia. Selonteon valmistelua varten teetettiin oikeusministeriön julkaisusarjassa julkaistu selvitys seksuaalija sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Selvitys toi esille useita epäkohtia. Syrjintä alkaa usein jo kouluvuosina ja voi estää vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä toteuttamasta oikeuksiaan täysimääräisesti esimerkiksi työelämässä. Tällä voi olla kansantaloudellisiakin vaikutuksia. Suomi ei tällä hetkellä esiinny mitenkään

7 110/1/3 PTK 110/2014 vp 7 edukseen kansainvälisissä vertailuissa, vaikka hallitus onkin ryhtynyt useisiin lainsäädäntötoimiin tilanteen parantamiseksi. Esimerkiksi sateenkaarijärjestöjen kattojärjestön ILGA-Europen vertailussa olemme pudonneet vuosi vuodelta pääasiallisesti sen vuoksi, että verrokkimaissamme lainsäädäntö on edennyt Suomea nopeammin. Puhemies! Toisena teemana haluaisin mainita taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien aseman. Nämä oikeudet, kuten oikeus välttämättömään toimeentuloon tai maksuttomaan perusopetukseen, vaikuttavat suuren joukon elämään hyvin konkreettisesti myös täällä Suomessa. Emme aina tunnista, että köyhyydessä, syrjäytymisessä tai pääsyssä erilaisiin palveluihin on kyse myös perus- ja ihmisoikeuksista. Ne asettavat reunaehtoja sille, miten esimerkiksi säästötoimia tulisi kohdentaa. Oikeustieteellisessä tutkimuksessa on tuotu esiin, että tss-oikeuksia ei aina tunnisteta eikä osata soveltaa. Niihin löytyy esimerkiksi suhteellisen vähän viittauksia kansallisessa oikeuskäytännössä. On tärkeää tunnistaa oikeuksien velvoittavuus ja varmistaa ihmisten yhdenvertaisuuden toteutuminen. Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet toteutuvat usein paikallistasolla ja kunnissa, mistä syystä yhteistyö paikallistason toimijoiden kanssa on ensiarvoisen tärkeää. On myös tärkeää, että resursseja käytetään tehokkaasti ja yhdensuuntaisesti. Kolmas selonteossa erikseen tarkasteltava teema on sananvapauden ja vihapuheen jännitteinen suhde. Nämä kaksi täytyy pystyä erottamaan toisistaan. Useat Suomen kansainvälisiltä ihmisoikeussopimusvalvontaelimiltä saamat suositukset liittyvät tarpeeseen torjua voimakkaammin rasistista ja muuta vihapuhetta. Valtioneuvosto on selonteossa sitoutunut omassa toiminnassaan nollatoleranssiin suhteessa rasistiseen ja muuhun vihapuheeseen. Tämä on tärkeä sitoumus etenkin aikana, jolloin useat tutkimukset ja muut lähteet osoittavat rasistisen ja muukalaisvihamielisen viestinnän voimistuneen vaarallisesti. Ihan lyhyesti, puhemies: Neljäs tarkasteltava teema eli vammaisten oikeudet on hyvin ajankohtainen, kun Suomi valmistautuu ratifioimaan YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksista tehdyn yleissopimuksen. Myös tätä osiota on käsitelty tässä selonteossa seikkaperäisesti. Puhemies! Tiedän, että eduskunnassa on kova kiire saada suuria lakipaketteja eteenpäin. Toivon silti, että tämä selonteko saa perusteellisen käsittelyn. Meidän on tärkeää pysähtyä tarkastelemaan Suomen perus- ja ihmisoikeuspolitiikkaa myös yksittäistä hallituskautta pidemmällä perspektiivillä. Meillä ei ole varaa sulkea silmiämme kansallisilta ongelmiltamme. Toivon siis, että eduskunta keskustelee selonteosta kattavasti ja tekee linjauksia, joiden pohjalta seuraava valtioneuvosto voi suunnata johdonmukaisesti perusja ihmisoikeuspolitiikkaansa. Kiitos. 3 Pauli Kiuru /kok (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa herra puhemies! Kun Yhdistyneet kansakunnat vuonna 1948 hyväksyi Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, oli kulunut vain muutama vuosi toisen maailmansodan päättymisestä. Sekä YK:n perustamisen että ihmisoikeuksien julistuksen laatimisen taustalla oli juuri koettu valtava katastrofi. Ihmisoikeudet perustuvat ajatukseen, että on olemassa universaaleja ja luovuttamattomia oikeuksia, joiden loukkaamista ei voi koskaan hyväksyä. Nämä oikeudet kuuluvat yhtäläisesti kaikille, eikä niitä minkään kulttuurisen, uskonnollisen tai poliittisen syyn varjolla saa jättää huomiotta. Ihmisoikeudet vaativat aktiivista puolustamista siksi on hyvä, että valtioneuvosto tällä selonteolla muistuttaa meitä perusarvoistamme. Suomi toimii ihmisoikeuksien puolesta lukuisilla kansainvälisillä areenoilla. Meille luontevin väylä kansainväliseen vaikuttamiseen on Euroopan unioni, mutta myös niin ikään YK, Etyj ja rauhankumppanuuden kautta myös Nato ovat Suomelle tärkeitä toimintakenttiä. Ihmisoikeuksien perusta on oikeudessa elämään ja fyysiseen koskemattomuuteen, joiden loukkaamisesta joutuvat globaalisti kärsimään erityisesti naiset. Usein naisten oikeuksien kohentumisen esteenä ovat uskonnolliset ja kulttuuriset syyt. Tällaisten syiden varjolla ei kuitenkaan voida hyväksyä mitä tahansa. Vieraiden kulttuurien suvaitseminen ei ole peruste katsoa läpi sormien tyttölasten silpomista, alaikäisten naittamista tai pedofiliaa. Ikävä tosiasia on sekin, että sotien ja konfliktien uhrit ovat yhä useammin siviilejä. Väkivalta siviilejä kohtaan on lisääntynyt sotatoimialueilla, eikä sotarikollisia ole helppoa saada oikeuteen. Erityisessä vaarassa kehittymättömissä maissa ovat usein vammaiset ja seksuaaliset vähemmistöt.

8 8 Tiistaina /1/4 Ihmisoikeuksien etenemisen kannalta keskeistä on vahvistaa kansalaisyhteiskuntaa ja ihmisten tietoisuutta omista luovuttamattomista oikeuksistaan. Tässä yhteydessä nousee esille etenkin sananvapaus ja vapaa, poliittisista päättäjistä riippumaton lehdistö, jonka merkitys myös korruption vastaisessa työssä ja demokratian edistämisessä on keskeinen. Ihmisoikeuksien toteuttamista edistää myös vapaa kauppa ja taloudellisen kanssakäymisen lisääminen. Maailmankaupan avautumisen myötä köyhyys on maailmassa vähentynyt nopeammin kuin kukaan olisi vielä 1990-luvulla uskaltanut ennustaa. Lisääntynyt kauppa ja kehittynyt teknologia ovat myös lisänneet ihmisten keskinäistä vuorovaikutusta ja auttaneet siten myös kehitysmaiden ihmisiä tulemaan paremmin tietoisiksi omista oikeuksistaan. Ihmisoikeustilanteen kansainvälinen parantaminen ja Suomen kaupalliset intressit kulkevat parhaimmillaan käsi kädessä. Hyvänä ajankohtaisena esimerkkinä on Team Finlandin, Tekesin ja ulkoministeriön yhteistyönä valmistelema BEAM Business with Impact -ohjelma, joka edistää kehitysmaihin suuntautuvaa innovaatioja liiketoimintaa. Ensi vuoden alusta käynnistyvän ohjelman ajatuksena on rahoittaa suomalaisten yritysten ja muiden toimijoiden, kuten yliopistojen ja järjestöjen, kehitysmaita hyödyttäviä innovaatioita. Tämänkaltaiset hankkeet avaavat monia kasvun mahdollisuuksia kehitysmaaliiketoiminnassa aikana, jona perinteiset markkinat vetävät huonosti ja yrityksemme etsivät esimerkiksi Afrikan suunnalta uusia kasvumahdollisuuksia. Arvoisa puhemies! Samalla kun edistämme ihmisoikeuksien toteutumista maailmalla, tulee meidän seurata tilannetta myös lähellämme. Esimerkiksi Unkarin kehitys Euroopan unionin sisällä on erittäin huolestuttavaa. Suomen ihmisoikeustilanne on kansainvälisesti vertaillen huippuluokkaa, mutta parantamisen varaa on meilläkin. Suomi on saanut Euroopan ihmisoikeustuomioistuimelta eurooppalaisesti vertaillen poikkeuksellisen paljon langettavia tuomioita sananvapautta koskien. EIT on useissa tapauksissa katsonut, että suomalaisten tuomioistuinten ratkaisut ovat loukanneet lehdistön vapaata tiedonvälitysoikeutta. Myös tuomioistuinten käsittelyajat ovat venyneet kohtuuttoman pitkiksi, mikä voi johtaa oikeusturvan vaarantumiseen. Ihmisoikeusrikkomuksia tapahtuu Suomessa myös kodeissa ja suljetuissa yhteisöissä, kaikissa sosioekonomisissa luokissa. Myös pienempien uskonnollisten ryhmien keskuudessa on paljastunut sekä henkistä että fyysistä väkivaltaa, johon puuttuminen saattaa usein olla viranomaisille vaikeaa yhteisöjen pyrkiessä painostamaan jäseniään vaikenemaan hyväksikäyttötapauksista. Avun pyytämisen kynnystä tulee madaltaa, ja turvakotien palvelut ja viranomaisten tuki väkivallan uhreille on taattava. Kokoomuksen eduskuntaryhmä katsoo, etteivät ihmisoikeudet ole eivätkä saa olla pelkkää teoriaa tai hyväntekeväisyyttä kaukaisissa maissa. Niiden tulee olla koko ajattelumme perusta, niin kansainvälisesti, kotimaassa kuin yksityisessä elämässämmekin. 4 Merja Kuusisto /sd (ryhmäpuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Kun eduskunta viisi vuotta sitten käsitteli edellistä ihmisoikeusselontekoa, ryhmämme totesi monien kansallisten ja kansainvälisten ihmisoikeuskysymysten nivoutuvan erottamattomasti yhteen. Ihmisoikeuspolitiikan on oltava johdonmukaista ollakseen vaikuttavaa. Siksi pidämme hyvänä sitä, että kotimaista perusoikeustoimintaa ja kansainvälistä politiikkaa käsitellään rinta rinnan. Voimme esiintyä kansainvälisenä toimijana uskottavasti vain, jos tunnustamme avoimesti omat ihmisoikeusongelmamme kotimaassa ja sitoudumme parantamaan tilannetta toimintaohjelman avulla. Arvoisa puhemies! Viime vuosikymmeninä ihmisoikeuksien kehitystä on leimannut pirstaleisuus. Moninaisten ihmisoikeussopimusten valvonta vaihtelee sopimustyypeittäin. YK:n piirissä varsin kattava ja yleismaailmallinen määräaikaistarkastelu perustuu vertaisarviointiin, ja se on parantanut vuoropuhelua myös kansallisten viranomaisten ja YK:n sopimusvalvontaelinten välillä. Useat raportointi- ja seurantamenettelyt ovat mahdollistaneet myös kansalaisyhteiskunnan aktiivisuuden eri maiden ihmisoikeustilanteen kehittämiseksi. Silloin kun valvontajärjestelmää osataan hyödyntää tehokkaasti, voi seurauksena olla ihmisoikeussuojan tason selvä parantuminen. Pirstaloitumisen myönteisenä seurauksena voi pitää ihmisoikeuskentän verkostoitumista ja vuorovaikutuksen lisääntymistä. Ihmisoikeuksien kehitys ei ole ollut pelkästään myönteinen. Erilaiset konfliktit ja niitä seuranneet vakavat paikalliset ihmisoikeusloukkauk-

9 110/1/4 PTK 110/2014 vp 9 set ovat paikoitellen jääneet ilman riittävää kansainvälisen yhteisön huomiota. Kansainvälinen oikeus on ollut hampaaton tarjoamaan konkreettisia työkaluja hädänalaisten ihmisten puolustamiseksi. Se on heikentänyt luottamusta ihmisoikeuksien yleismaailmallisuuteen ja koko ihmisoikeussopimusjärjestelmään. Arvoisa puhemies! Selonteko nostaa poliittisena periaatelinjauksena selkeästi esiin ne painopisteet, joihin Suomi on ihmisoikeuksien edistämisessä kansainvälisesti sitoutunut. Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä painottaa taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien velvoittavuutta myös taloudellisen taantuman aikana niin kotimaassa kuin kansainvälisesti. Suomen on toimittava aktiivisena ulkopoliittisena vaikuttajana. Voimme omien vahvuuksiemme mukaisesti tarjota keinoja, joilla parannetaan vaikeimmissa asemissa olevien maiden ja alueiden ihmisten elämänolosuhteita. Eräs tärkeä suomalainen tavoite on nousta maailman huippuasiantuntijaksi koulutuksen ja ympäristöteknologioiden saralla. Vahvuuksiamme hyödyntämällä voimme myös auttaa rakentamaan yhteiskuntia, joissa demokratia on vielä hauras. Arvoisa puhemies! Kansallisina häpeäpilkkuina pidämme naisiin kohdistuvan väkivallan yleisyyttä ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtelua. Tilanteen vakavuutta lisää se, että kyseiset teemat ovat myös kansainvälisen politiikkamme painopistealueita. Myös vammaisten oikeuksia koskevan sopimuksen ratifiointi ja sen vaatimat lainsäädännön uudistushankkeet on saatava maaliin tällä hallituskaudella. Olemme tyytyväisiä, että naisiin kohdistuvan väkivallan ehkäisemiseen ja torjumiseen tähtäävä Istanbulin sopimus saadaan ratifioitua tämän hallituksen toimesta. Seuraavan hallituksen on tärkeää turvata riittävät voimavarat sen käytännön toteuttamiselle esimerkiksi väkivallan uhrien auttamiseen. Suomi laahaa jäljessä omien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien kehittämisessä, vaikka pyrimme kansainvälisessä toiminnassamme edistämään myös vähemmistöjen oikeuksia. Eduskuntaryhmämme katsoo, että Suomeen tarvitaan ohjelma, johon on kirjattava selkeät toimenpiteet, joilla edistetään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuutta ja oikeuksia. (Timo Soini: Entäs enemmistö?) Esimerkiksi nyt valmisteilla oleva translain muutos korjaa vain osan transsukupuolisten ihmisten kokemista ihmisoikeusongelmista. Isyyslain muutos jätti puolestaan vielä kehittämisen varaa erilaisten vanhempien yhdenvertaisuuden varmistamisessa. Arvoisa puhemies! Globaalin muuttoliikkeen kasvu on tosiasia. Ihmiset joutuvat lähtemään kotimaistaan monista eri syistä: toiset pakenevat sisällissotia, toiset poliittista vainoa ja sortoa, toiset köyhyyttä ja kaaosta epäonnistuneissa valtioissa. Lähialueiden kriiseistä johtuen Eurooppaan henkensä uhalla pyrkivien joukko on nyt suurempi kuin kertaakaan edellisen 20 vuoden aikana. Samalla on hyvä muistaa, että maailman 52 miljoonasta pakolaisesta vain murto-osa päätyy Eurooppaan. Viime vuosina Välimereen on hukkunut tuhansia pakolaisia. Meidän tulee vaikuttaa tämän murhenäytelmän pysäyttämiseksi. Unionin yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa on viime vuosina viety lainsäädäntötasolla eteenpäin. Silti monin paikoin Euroopassa pakolaisten kohtelu on ala-arvoista. Poliittinen vastuunjako EU:n sisällä on saatava reilummaksi. Pakolaiset ansaitsevat ihmisarvoisen kohtelun ja turvaa hakevat oikeudenmukaisen prosessin riippumatta siitä, mihin päin Eurooppaa sattuvat päätymään. Kansalaisyhteiskunnalla on keskeinen rooli ihmisoikeuksien suojelemisessa ja kehittämisessä. Eri maissa ihmisoikeuksia edistävät aktiiviset yksilöt, jotka puuttuvat paikallisiin ihmisoikeusloukkauksiin ja tuovat niitä yleiseen tietoon. Tietyissä tilanteissa ihmisoikeuspuolustajien työ aiheuttaa heille vakavan turvallisuusriskin. Suomen tulee yhdessä EU:n kanssa luoda turvallisia reittejä hakea turvaa Euroopan alueelta ja kehittää (Puhemies koputtaa) kansallisia menettelytapoja, jotta ihmisoikeuspuolustajien olisi mahdollista saada Suomeen viisumi nopeutetulla menettelyllä. Arvoisa puhemies! Sosialidemokraatit edellyttävät, että seuraavalla hallituskaudella annetaan uusi kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma, jossa seurattaisiin erityisesti tämän selonteon esiin nostamien kehittämistarpeiden toteutumista. Edellytämme myös, että hallitusohjelman yhteydessä päätetään ohjelman toteuttamisen tarvitsemista voimavaroista. Nyt käsittelyssä oleva selonteko tarjoaa aktiiviselle ihmisoikeuksien seuranta- ja kehittämistyölle hyvän alustan. Kiitos.

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014

115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 PTK 115/2014 vp 115. KESKIVIIKKONA 19. MARRASKUUTA 2014 kello 14.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Vaaleja 1) Valiokuntien täydennysvaali... 6 Ainoa käsittely 2) Avoin ja yhdenvertainen osallistuminen Valtioneuvoston

Lisätiedot

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012

441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 18/2012 441 002 Painotuote Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Kuva: Rodeo.fi Paino: Edita Prima Oy, Helsinki 2012 KUVAILULEHTI 31.1.2012 Julkaisun nimi Kansallinen perus- ja ihmisoikeustoimintaohjelma

Lisätiedot

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011

52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 PTK 52/2011 vp 52. TORSTAINA 13. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys HE

Lisätiedot

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011

56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 PTK 56/2011 vp 56. TORSTAINA 20. LOKAKUUTA 2011 kello 16.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Suullinen kyselytunti 1) Suullisia kysymyksiä... 2 Vastaamassa ovat seuraavat ministerit: Pääministeri Jyrki Katainen

Lisätiedot

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011

29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 PTK 29/2011 vp 29. TORSTAINA 8. SYYSKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Keskustelu 1) Pääministerin ilmoitus ajankohtaisesta taloustilanteesta... 2 Pääministerin ilmoitus PI 1/2011 vp Suullinen

Lisätiedot

Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta

Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Kansallinen SivistySliitto ry Kansallinen Sivistyliitto ry Itseisarvona ihmisyys puheenvuoroja ihmisoikeuspolitiikasta Kansallinen Sivistyliitto

Lisätiedot

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011

51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 PTK 51/2011 vp 51. KESKIVIIKKONA 12. LOKAKUUTA 2011 kello 10.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2012... 5 Hallituksen esitys

Lisätiedot

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011

9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 PTK 9/2011 vp 9. TIISTAINA 24. TOUKOKUUTA 2011 kello 12.03 Päiväjärjestys Ilmoituksia Ainoa käsittely 1) Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle Portugalille annettavaa lainoitusta varten Euroopan rahoitusvakausvälineen

Lisätiedot

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015

143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 PTK 143/2014 vp 143. TIISTAINA 27. TAMMIKUUTA 2015 kello 14.00 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan velvollisuudesta järjestää eräitä terveydenhuollon

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA

VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA VALTIONEUVOSTON PERIAATEPÄÄTÖS MAAHANMUUTON TULEVAISUUS 2020 -STRATEGIASTA SISÄLLYS LUKIJALLE 3 1 MAAHANMUUTON NYKYTILA 5 1.1 Lyhyessä ajassa maahanmuuttomaaksi... 5 1.2 Maahanmuutto on monimuotoistunut...

Lisätiedot

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet

SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet SEPPO NIEMELÄ Toteutumattomat oikeudet Seppo Niemelä Toteutumattomat umattomat oikeudet Edita Prima, Helsinki, 2007 Esipuhe 5 1.Yhdenvertaisuus 7 1.1. Lainsäädäntö ja sopimukset 7 1.2. Oikeusministeriön

Lisätiedot

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015

Suomalaisten puolesta. Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Suomalaisten puolesta Perussuomalaisten sosiaali- ja terveyspoliittinen ohjelma 2015 Perussuomalainen sosiaalija terveyspolitiikka Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta on käsite, josta olemme voineet suomalaisina

Lisätiedot

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS

RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS RAPORTTI IRLANNIN PUHEENJOHTAJUUSKAUDEN KOKOUS Köyhyyttä kokevien ihmisten osallisuus yhteiskunnassa Tie osallisuuteen on kaksisuuntainen EU:n kolmas köyhyyttä kokevien ihmisten kokous Palais d Egmont,

Lisätiedot

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011

33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 PTK 33/2011 vp 33. KESKIVIIKKONA 14. SYYSKUUTA 2011 kello 14.01 Päiväjärjestys Ilmoituksia Lähetekeskustelu 1) Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 136 artiklan

Lisätiedot

Paluu Pekingiin. Nyt.

Paluu Pekingiin. Nyt. Paluu Pekingiin. Nyt. Marjo Rantala Paluu Pekingiin. Nyt. SUKUPUOLTEN TASA-ARVON TILA SUOMESSA 2010 Naisjärjestöjen Keskusliitto Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry. Marjo Rantala Naisjärjestöjen

Lisätiedot

Tasa-arvoa yli rajojen

Tasa-arvoa yli rajojen SOSIALIDEMOKRAATTISTEN NAISTEN 14. LIITTOKOKOUKSEN TAUSTA-ASIAKIRJA TYÖSTÄ JA TASA-ARVOSTA Tasa-arvoa yli rajojen Contents 1. PAREMPI SUOMI KAIKILLE...2 Yhdenkin työttömyys perheessä on yhteinen murhe

Lisätiedot

19/2014. Jukka Viljanen Pauli Rautiainen Heta Heiskanen Tarja Seppä

19/2014. Jukka Viljanen Pauli Rautiainen Heta Heiskanen Tarja Seppä 19/2014 19/2014 Jukka Viljanen Pauli Rautiainen Heta Heiskanen Tarja Seppä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 Taitto: Mainostoimisto Visuviestintä Oy, Taina Ståhl Valokuvat: Sari Heikkilä KUVAILULEHTI 31.3.2014

Lisätiedot

Maahanmuuttajat töissä Suomessa

Maahanmuuttajat töissä Suomessa Maahanmuuttajat töissä Suomessa - Tarvitsemme uutta maahanmuuttopolitiikkaa Vihreät De Gröna Turvapaikkapoliittiset ehdotukset on valmistellut työryhmä, jonka puheenjohtajina toimivat Vihreän eduskuntaryhmän

Lisätiedot

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta!

Vaikuta! Suomen politiikkaan. Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Va Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! V ikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Suomen politiikkaan Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta! Vaikuta

Lisätiedot

Laki ja asiakkaan oikeudet

Laki ja asiakkaan oikeudet Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset tekijät -työryhmä Loppuraportti IV RAPORTTI 48 2011 RAPORTTI 48 /2011 Laki ja asiakkaan oikeudet Sosiaali- ja terveydenhuollon ulkopuoliset

Lisätiedot

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen

In Finland har vi this thing called reilu meininki. 10vuotta år. Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen 10vuotta år Vähemmistövaltuutettu Minoritetsombudsmannen Vähemmistövaltuutettu edistää etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa ja oikeuksia yhteiskunnassa puuttuu sekä yhteiskunnassa esiintyvään

Lisätiedot

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen

Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta. Anna Kontula & Taneli Hämäläinen pamfletti_final.indd 1 Paperiton, älä sairastu -puheita universaalin terveydenhuollon puolesta Anna Kontula & Taneli Hämäläinen 23.7.2015 13:48:47 Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry Lintulahdenkatu 10,

Lisätiedot

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa Ihmisoikeudet yritystoiminnassa 1 Kristiina Kouroksen ja Kristiina Vainion artikkeli on alun perin julkaistu teoksessa Ihmisoikeuksien käsikirja (Tietosanoma 2014). Ihmisoikeuskeskus 2014, Helsinki ISBN:

Lisätiedot

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä

Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä Internet-pohjainen koulutuspaketti sukupuolten tasa-arvon edistämisestä kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyössä 10.06.2003 1 / 26 I Etusivu Sukupuolten välinen tasa-arvo kuuluu Suomen kehitysmaapolitiikan

Lisätiedot

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito

yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito -liike on ihmisen muotoinen 2 2011 yhteisöllisyys yhdessäolo vuorovaikutus osallisuus huolenpito välittäminen vastuullisuus inhimillisyys 2 11 3 [ pääkirjoitus ] Setlemettisanasto Kuuntelemisen ja konsensuksen

Lisätiedot

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS

LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS LAPSI- JA NUORISOPOLITIIKAN KEHITTÄMISOHJELMA, SISÄLLYS 1 1. KEHITTÄMISOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 1.1 SÄÄDÖSPOHJASTA... 3 1.2 VALMISTELUSTA... 3 1.3 SISÄLLÖSTÄ... 4 2. LAPSET JA NUORET TÄNÄÄN SEKÄ TULEVAISUUDEN

Lisätiedot

Pelastakaa Lapset ry:n

Pelastakaa Lapset ry:n Pelastakaa Lapset ry:n toimintastrategia 2015 2018 Sisällysluettelo VISIO JA MISSIO 3 ESIPUHE 4 TOIMINTAPERIAATTEET 5 LAPSEN OIKEUKSIEN TILANNEANALYYSI 8 PELASTAKAA LASTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 10 STRATEGISET

Lisätiedot

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET

POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET POHJOISMAIDEN NAISLIIKKEEN PÄÄTÖSASIAKIRJA POHJOISMAINEN FOORUMI MALMÖSTÄ 2014 NEW ACTION ON WOMEN S RIGHTS FEMINISTISET SOPIMUKSET JA VAATIMUKSET 1 JOHDANTO YK järjesti neljännen naisten maailmankonferenssin

Lisätiedot

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015

Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 Kehitysyhteistyöohjelma 2013 2015 SISÄLLYSLUETTELO 1. TIIVISTELMÄ... 2 2. OHJELMAN SUHDE KANSAINVÄLISIIN JA KANSALLISIIN KEHITYSPOLIITTISIIN TAVOITTEISIIN... 4 3. SOLIDAARISUUDEN KEHITYSVISIO JA OHJELMAN

Lisätiedot

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2

T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Uusi Invalidi 1/2012 1 T a p a t u r m a - j a s a i r a u s i n v a l i d i e n l i i t t o r y : n s o s i a a l i n e n u u d i s t u s l e h t i 1 / 2 0 1 2 Rohkeasti julkisten palvelujen puolesta

Lisätiedot