LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 LAUKAAN KUNTA Hallintosääntöön lisäys valtuusto / 775/011/2005, Maankäyttöja rakennuslain 130 :n mukainen maisematyölupien käsittely siirretään johtavan rakennustarkastajan tehtäväksi Hallintosääntöön lisäys valtuusto / 240/342/2006, Nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin luvanvaraisuus ja valvonta Hallintosäännön muutokset valtuusto Asiakirjojen lunastus Hallintosäännön lisäys valtuusto Lautakunta toimii ulkoilulain tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena Hallintosäännön lisäys valtuusto /011/2007, Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimiminen osoitejärjestelmästä vastaavana viranomaisena asemakaavan ulkopuolisilla alueilla. Hallintosäännön muutos valtuusto /010/2009, Kunnan hallintosäännön muutos koskien pykälää 4 lautakunnat. Hallintosäännön lisäys valtuusto , Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toimiminen Ympäristönsuojelulain 27 d :n tarkoittamana toimivaltaisena viranomaisen ja myöntää poikkeamisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista. Hallintosäännön muutokset valtuusto , Maaseutuelinkeinoviranomaisena toimimiseen, ruokapalvelukeskuksen lisääminen teknisen lautakunnan toimialaan, koulutuslautakunnan nimenmuutos kasvun ja oppimisen lautakunnaksi sekä päivähoidon siirtäminen sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialasta kasvun ja oppimisen lautakunnan toimialaan, ympäristöterveyslautakunnan lisääminen ja siihen liittyvän toimialakuvauksen lisäys ja vastaavien tehtävien poistaminen kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimialasta, sosiaali- ja terveyslautakunnan nimenmuutos perusturvalautakunnaksi. Hallintosääntö muutos valtuusto , Tilintarkastuksen kilpailuttaminen/hallintosäännön muuttaminen tilintarkastajan toimikauden osalta. LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ S I S Ä L L Y S Sivu I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA 2 III LUKU: KOKOUSMENETTELY 8 IV LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 13 V LUKU: KUNNAN TALOUS 17 VI LUKU: HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS 19 VII LUKU: MUUT MÄÄRÄYKSET 21 Hyväksytty valtuuston kokouksessa

2 1 LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Viite: KuntaL 50 Hyväksytty: Valtuuston kokous Voimaantulo: alkaen I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Säännön soveltamisala Laukaan kunnan hallinto organisoidaan tässä säännössä määrätyllä tavalla. Tässä säännössä määritellään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet, ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin nähden hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena: - valtuuston työjärjestys - kunnan palkkiosääntö Tällä hallintosäännöllä kumotaan: - hallintosääntö (kv ja ) Kuntalain muuttamisesta annetun lain 305/2003 voimaantulosäännöksen mukaan virkasäännöt ovat kumoutuneet alkaen. Kunnan hallinnosta vastaavat valtuusto, kunnanhallitus ja lautakunnat sekä viranhaltijat. Hallinnon ja talouden tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja siten kuin VI luvussa määrätään. Kunnan keskusvaalilautakunnasta, vaalilautakunnista ja vaalitoimikunnasta on laissa säädetty erikseen. Kunnan toiminta-ajatus, kehittämisen painopistealueet ja valtuustoon nähden sitovat tavoitteet asetetaan vuosittaisissa talousarvioissa ja - suunnitelmissa. Kokousmenettelystä sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeudesta määrätään tämän hallintosäännön 3. luvussa. Ohjeita tämän säännön soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus.

3 2 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA 2 Valtuuston ratkaisuvalta Kuntalain 13 :n mukaisesti valtuusto ratkaisee asiat, jotka koskevat: 1. toiminnan ja talouden keskeisiä tavoitteita, 2. hallinnon järjestämisen perusteita, 3. talouden ja rahoituksen perusteita sekä talousarvion ja taloussuunnitelman (kuntal 65 ) hyväksymistä, 4. kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisiä perusteita, 5. kunnan liikelaitoksille asetettavia toiminnallisia ja taloudellisia tavoitteita, 6. takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamista toisen velasta, 7. kunnan toimielinten jäsenten valintaa niiltä osin kuin se on valtuustolle säädetty, 8. luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteita, 9. tilintarkastajien valintaa, 10. tilinpäätöksen hyväksymistä ja vastuuvapaudesta päättämistä, sekä 11. muita valtuuston päätettäväksi säädettyjä ja määrättyjä asioita. 3 Kunnanhallituksen ratkaisuvalta Kunnanhallitus johtaa ja valvoo kunnan hallintoa ja konsernin toimintaa siten kuin Kuntalain 23 :ssä on säädetty. Pääsääntöisesti kunnanhallitus ratkaisee asiat, joita ei ole pakottavalla lainsäädännöllä, säännöillä tai valtuuston päätöksillä määrätty muun toimielimen ratkaistavaksi. Eriteltynä kunnanhallitus ratkaisee mm. asiat, jotka koskevat: 1. kiinteän omaisuuden ostamista kunnalle noudattaen niitä ohjeita ja määräyksiä, joita valtuusto määrärahan myöntäessään tai muuten mahdollisesti on antanut. 2. asemakaavan toteuttamista tai muuta varten tarvittavien maa-alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamista, vaihtamista ja lunastamista, 3. kunnan omistaman kiinteän omaisuuden myymistä, vaihtamista, vuokraamista ja kiinnittämistä, 4. asemakaavan muuttamista, milloin muutos ei ole olennainen, 5. kunnan riskien hallintaa valtuuston määrittämien periaatteiden mukaisesti, 6. kunnassa perittävistä maksuista ja taksoista päättämistä valtuuston talousarvion yhteydessä hyväksymien yleisten perusteiden mukaisesti,

4 7. hallintoon, talouteen, tietohallintoon, kuluttajaneuvontaan, elinkeino-, matkailu- ja maataloustoimeen liittyviä sellaisia asioita, jotka edellyttävät luottamushenkilöelimen käsittelyä, 8. henkilöstöasioita siltä osin kuin niitä erillisten ohjeiden mukaan ei ole delegoitu lautakunnille tai viranhaltijoille, 9. viran tai pysyväisluonteisen työsopimussuhteen (toimen) perustamista tai lakkauttamista, 10. selityksen antamista valtuuston päätöksistä tehtyihin valituksiin, 11. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämistä kunnallisveron, kiinteistöveron, kansaneläke- ja sairausvakuutusmaksun sekä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta niiltä osin kuin niitä ei ole delegoitu talousjohtajalle tai talouspäällikölle, 12. velkajärjestely- ja saneerauslausunnoista niiltä osin kuin niitä ei ole delegoitu talousjohtajalle, 13. selitysten, lausuntojen ja vastineiden antamista sekä valitusten tekemistä verotusta koskevissa asioissa, 14. materiaalitoimintojen yleisohjeita, 15. tiedottamisen yleisohjeita, 16. arkistotoimen yleistä järjestämistä, 17. yleishallinnon käyttöön tulevien rakennusten vastaanottamista, sekä 18. kuntayhtymien suunnitelmia koskevien lausuntojen antamista. Kunnanhallitus voi saattaa ratkaisuvaltaansa kuuluvan asian valtuuston päätettäväksi. Kunnanhallitus voi tarvittaessa asettaa avukseen jaostoja ja toimikuntia. Kunnanhallitus voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen lautakunnille, asettamilleen jaostoille ym. ja alaisilleen viranhaltijoille. Viranhaltijoille siirrettävä toimivalta hankintojen ja sopimusten osalta voi kokonaiskustannuksiltaan olla enintään kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksiltaan yli :n päätökset edellyttävät aina myös kunnanhallituksen puheenjohtajan hyväksymisen. Ko. toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa keskushallinnon kirjaamoon, jossa niistä pidetään ajantasaista luetteloa. Kunnanhallituksessa on 11 jäsentä ja 11 henkilökohtaista varajäsentä. Kunnanhallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja sekä vähintään yhden jäsenen valtuutettu tai varavaltuutettu. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi vuotta. 3

5 4 4 Lautakunnat Kunnassa toimii 1 :ssä mainittujen lautakuntien lisäksi seuraavat lautakunnat: Sosiaali- ja terveyslautakunta Koulutuslautakunta Vapaa-ajan lautakunta Kaavoitus- ja rakennuslautakunta Tekninen lautakunta ja sen alainen tiejaosto Ympäristöterveyslautakunta ( alkaen) Valtuusto valitsee kuhunkin lautakuntaan yhdeksän jäsentä ja yhdeksän henkilökohtaista varajäsentä, pois lukien ympäristöterveyslautakunta, jonka jäsenmäärä on todettu :ssä 5. Lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan tulee olla valtuutettuja sekä vähintään yhden jäsenen valtuutettu tai varavaltuutettu. Teknisen lautakunnan tiejaostossa on kolme jäsentä ja kolme varajäsentä. Tässä pykälässä mainittujen lautakuntien toimikausi on kaksi vuotta. Valtuusto alk. sosiaali- ja terveyslautakunta nimi muutettu perusturvalautakunnaksi, koulutuslautakunnan nimi muutettu kasvun ja oppimisen lautakunnaksi. Uutena lautakuntana aloittaa ympäristöterveyslautakunta. 5 Lautakuntien toimialajako Laukaan kunnan lautakuntien toimiala määräytyy tässä pykälässä todettavalla tavalla. Kunnan kanslian eli hallinto-, talous-, henkilöstö- sekä elinkeinoasioidenlautakuntana toimii kunnanhallitus. Kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisena toimii kunnan maataloussihteeri. Muutos valt Laukaan kunnan maaseutuhallinnon yksikössä työskentelevät viranhaltijat toimivat maaseutuelinkeinoviranomaisena yhteistoiminta-alueen kuntien alueella. Maankäyttö- ja rakennuslain mukainen päätösvallan delegointiluettelo on tämän hallintosäännön liitteenä. * Sosiaali- ja terveyslautakunta alk. perusturvalautakunnan toimiala:

6 5 Perusturvalautakunta vastaa lakisääteisten pakollisten ja vapaaehtoisten sosiaalipalvelujen, toimeentuloturva, sosiaaliavustusten ja niihin liittyvien toimintojen, päivähoidon ja esiopetuksen sekä lakisääteisten ja vapaaehtoisten kansanterveys- ja erikoissairaanhoitopalvelujen järjestämisestä, kehittämisestä ja toimeenpanosta. Valtuusto : Päivähoito siirtyy kasvun ja oppimisen lautakunnan toimialaan. * Koulutuslautakunta alk. kasvun ja oppimisen lautakunnan toimiala: Kasvun ja oppimisen lautakunta vastaa kunnan koulutoimen (esiopetus, perusopetus ja toisen asteen koulutus) järjestämisestä ja kehittämisestä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta. Valtuusto lisäys: Toimialaan lisätään päivähoito. * Vapaa-ajan lautakunnan toimiala Vapaa-ajan lautakunta vastaa kunnan kirjasto-, aikuiskoulutus-, nuoriso-, vapaa-ajan tila- ja vapaa-aikapalveluiden sekä osaltaan viherpalveluiden järjestämisestä ja kehittämisestä. * Kaavoitus- ja rakennuslautakunnan toimiala: Kaavoitus- ja rakennuslautakunta vastaa valtuuston hyväksymän kaavoitus- ja maapoliittisen ohjelman antaman ohjauksen mukaisesti maankäytön strategiseen ja muuhun suunnitteluun sekä maan hankintaan ja luovutukseen liittyvien asioiden valmistelusta. Edelleen lautakunta vastaa kunnan maa- ja metsäomaisuudesta siltä osin kuin sitä ei ole määrätty muulle hallintokunnalle, rakennustoiminnan valvonnasta kunnan alueella, toimii maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennusvalvontaviranomaisena, maa-aineslain 7 :n tarkoittamana lupaviranomaisena ja 14 :n tarkoittamana valvontaviranomaisena sekä ylläpitää ja kehittää kunnan kartastoa. (Lisäys valtuusto ): Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toimii Laukaan kunnan osoitejärjestelmästä vastaavana viranomaisena asemakaavan ulkopuolisilla alueilla ja päättää mm. teiden nimeämisestä. Kaavoitus- ja rakennuslautakunta toimii kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta annetun lain tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena ja lisäksi vastaa ympäristön-

7 suojelulain, jätelain, vesilain, maastoliikennelain ja vesiliikennelain mukaisista kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä. Lisäksi lautakunta toimii kemikaalilain mukaisena kunnan kemikaalivalvontaviranomaisena ja vastaa luonnonsuojelulaissa kunnalle osoitetuista tehtävistä. Lautakunta vastaa myös luonnon virkistyskäytön edistämisestä sekä luonnon- ja maisemansuojelutehtävistä. Lautakunta toimi ympäristöterveydenhuollon tehtävistä vastaavana viranomaisena, jolloin se on terveydensuojelulain tarkoittama kunnan terveydensuojeluviranomainen ja vastaa eläinlääkintähuoltolain, elintarvikelain, hygienialain sekä kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuutta koskevan lain mukaisista kunnan valvontaviranomaisen tehtävistä. Lisäksi lautakunta toimii naudanlihan merkitsemisestä annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisena kunnan valvontaviranomaisena ja huolehtii tupakkalain mukaan kunnalle kuuluvista valvontatehtävistä sekä eläinsuojelulain mukaan kunnan huolehdittavaksi säädetyistä tehtävistä. Hallintosäännön lisäys valtuusto : Lautakunta toimii Ympäristönsuojelulain 27 d :n tarkoittamana toimivaltaisena viranomaisena ja myöntää Ympäristönsuojelulain 27 d :n mukaisen poikkeamisen talousjätevesien käsittelyvaatimuksista. Hallintosäännön muutos valtuusto : Poistetaan ympäristöterveydenhuoltoa koskeva osa. * Teknisen lautakunnan toimiala: Tekninen lautakunta vastaa kunnan rakennetuista kiinteistöistä ellei tehtävää ole annettu muille hallintokunnille, kunnan toimesta tapahtuvasta julkisesta rakentamisesta, rakennuttamisesta ja kunnossapitotehtävistä, ympäristö- ja kunnallistekniikan ylläpidosta ja kehittämisestä sekä yleensä kunnan teknisten palveluiden järjestämisestä. Edelleen tekninen lautakunta vastaa kunnan tiehallinnosta, joukkoliikenteen kehittämisestä, liikelaitoksista sekä asuntotoimesta sekä pelastustoimeen liittyvästä edunvalvonnasta, väestönsuojelusta ja ruokapalvelusta. Lautakunnan alainen tiejaosto toimii kunnan tielautakuntana. Valtuusto Lisätään toimialaan ruokapalvelukeskus. * Ympäristöterveyslautakunta: ( alk.) 6

8 6 Lautakuntien yleiset tehtävät Lautakunta on ympäristöterveydenhuollon yhteistoimintalaissa tarkoitettu ylikunnallinen lautakunta, jossa on 3 jäsentä Laukaasta, 3 jäsentä Äänekoskelta ja 1 jäsen Konnevedeltä siten, että lautakunnan puheenjohtaja on Laukaasta. Lautakunta vastaa isäntäkunta periaatteella Konneveden, Laukaan ja Äänekosken alueella kunnan ympäristöterveydenhuollolle ja eläinlääkintähuollolle terveydenhuoltolain (1326/2012) 21 :ssä määrättyjen tehtävien hoitamisesta. Lautakunta toimialallaan 1 asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet; 2 kehittää toiminnan voimavaroja ja organisaatiota; 3 vastaa valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden ja toiminnan tuloksellisuudesta; 4 ohjaa ja valvoo suunnittelua ja toteutusta; 5 ohjaa ja valvoo osaltaan erityisesti kuntien yhteistoimintaa ja sen taloudellisuutta. 7 Lautakuntien yleinen ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää: 1. niistä asioista, jotka ovat tarpeen sen toimialan toiminnan turvaamiseksi ja sille määrättyjen tulosten saavuttamiseksi talousarvion ja -suunnitelman sekä lakien ja sääntöjen mukaisesti, 2. toiminnassaan noudatettavista perusteista ja yleisistä ohjeista, 3. hallinnassaan olevien alueiden ja huoneistojen vuokralle antamisesta, 4. hankinnoista sekä ostopalvelu- ja muista sopimuksista määrärahojen puitteissa sekä irtaimen omaisuuden myynnistä ja käytettäväksi luovuttamisesta 5. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, 6. käyttöönsä tulevien rakennusten vastaanottamisesta, sekä 7. päättää toimialallaan järjestö- ym. avustusten myöntämisestä. 8. velkajärjestely- ja saneerauslausunnoista Lautakunta voi tarvittaessa asettaa avukseen jaostoja ja toimikuntia. Lisäksi kunnan kouluilla voi olla koulutuslautakunnan harkinnan mukaisesti joko koulukohtaisia tai useamman koulun yhteisiä johtokuntia. 7

9 Lautakunta voi harkintansa mukaan siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen hallinnollista pakkoa koskevaa päätösvaltaa lukuun ottamatta asettamilleen jaostoille ym. ja viranhaltijoille. Viranhaltijoille siirrettävä toimivalta hankintojen ja sopimusten osalta voi kokonaiskustannuksiltaan olla enintään kuitenkin niin, että kokonaiskustannuksiltaan yli päätökset edellyttävät aina myös ao. lautakunnan puheenjohtajan hyväksymisen. Ko. toimivallan siirtopäätöksistä tulee ilmoittaa keskushallinnon kirjaamoon, joissa niistä pidetään ajantasaista luetteloa. 8 Käyttäjä- ja lähidemokratia Toimielimet voivat päättää asiakkaiden ja kunnan välisen yhteistoimintaelimen perustamisesta, valintatavasta ja tehtävistä sekä muusta kunnan hallinnon ja asukkaiden välisestä yhteistoiminnasta ja sen kehittämisestä. 9 Osasto-, tulosyksikkö- ja tulospaikkajako sekä esimiehet Kunnan toiminnot jaetaan pääsääntöisesti osastoihin ja nämä tulosyksikköihin, jotka tarpeen mukaan jaetaan edelleen tulospaikkoihin. Osasto- ja tulosyksikköjaosta päättää kunnanhallitus. Kunnanviraston päällikkönä toimii kunnanjohtaja. Kullakin osastolla on osastopäällikkö, tulosyksiköllä ja tulospaikalla esimies ja näillä kaikilla vähintään yksi sijainen. Kunnanhallitus määrää toimikaudekseen kunnanjohtajan sijaiset sekä osastopäälliköt ja heidän sijaisensa. Tulosyksikköjen esimiehet määrää kunnanhallitus toistaiseksi. Tulosyksikön esimiehen sijaiset määrää osastopäällikkö. Kunnanhallituksen alaisten tulosyksiköiden esimiesten sijaiset määrää kunnanjohtaja. Tulospaikkajaosta päättää asianomainen osastopäällikkö. Tulospaikan esimiehen ja tämän sijaiset määrää osastopäällikkö. Jos syntyy epäselvyyttä, minkä lautakunnan tai osaston toimialueeseen jokin toiminta, henkilö tai asia kuuluu, sen ratkaisee kunnanjohtaja kuultuaan asianomaisia esimiehiä. Vastaavan asian tulosyksikköjen ja tulospiirien välillä ratkaisee osastopäällikkö kuultuaan asianomaisia esimiehiä. 8

10 9 Kukin esimies vastaa alueensa toiminnasta ja talouden raamissa pysymisestä sekä raportoi säännöllisesti välittömälle esimiehelleen. 10 Johtoryhmät Kunnanvirastossa on johtoryhmä, jonka kokoonpanosta päättää kunnanjohtaja kunnanhallitusta kuultuaan. Kunnan yhteistyöryhmän henkilöstön edustajat valitsevat kuitenkin johtoryhmään yhden edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. Johtoryhmä kokoontuu kunnanjohtajan kutsusta. Osastoissa sekä tulosyksiköissä voi olla johtoryhmä, jonka kokoonpanosta ja kokoontumisesta päättää ao. osastopäällikkö / tulosyksikön esimies. Kunnan yhteistyöryhmän henkilöstön edustajat valitsevat kuitenkin ao. johtoryhmiin yhden edustajansa kalenterivuodeksi kerrallaan. III LUKU: KOKOUSMENETTELY 11 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin tarkastuslautakunnassa, käyttäjädemokratiaelinten ja toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa. 12 Kokousaika ja -paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 13 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja.

11 10 Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä, mikäli mahdollista, siinä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu ja esityslista lähetetään jäsenille ja mahdollisuuksien mukaan varajäsenille, sekä muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 14 Jatkokokous Mikäli kokousasioita ei ole saatu kokouksessa käsitellyksi, jäljellä olevat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksessa poissa olleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 15 Varajäsenen kutsuminen 16 Kokouksen pitäminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen kokoukseen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja, esittelijä tai sihteeri voi toimittaa kutsun varajäsenelle. Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnä olevat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. 17 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Varoituksen annettuaan puheenjohtaja saa määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 18 Tilapäinen puheenjohtaja

12 Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, iältään vanhimman jäsenen johdolla valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 19 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielimissä on lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: - kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, - muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla ja kunnanjohtajalla. Muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden läsnäolosta ja puheoikeudesta päättää asianomainen toimielin. Koulujen johtokunnissa läsnäolo ja puheoikeus voidaan asianomaisen johtokunnan päätöksellä antaa 15 vuotta täyttäneelle henkilölle. Kunnanhallituksen edustuksesta valtuuston kokouksessa määrätään valtuuston työjärjestyksessä Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä 21 Esittely Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. Kunnanhallituksen edustajaa ei nimetä vaaleja varten asetettaviin toimielimiin eikä koulujen johtokuntiin. Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Kunnanhallituksessa esittelijänä on kunnanjohtaja. Muissa toimielimissä esittelijöinä toimivat ao. toimielimen määräämä viranhaltija tai viranhaltijat.

13 Esittelijän ollessa poissa tai esteellinen toimii esittelijänä hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä Esteellisyyden toteaminen Esteellisen henkilön on ilmoitettava omasta esteellisyydestään ja sen syystä, joka merkitään pöytäkirjaan. Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 23 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään. 24 Pöytäkirjan laatiminen, tarkastaminen ja nähtävänä pitäminen Pöytäkirjan kirjoittaa puheenjohtajan johdolla pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirjan allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävillä toimielimen päättämänä aikana ja paikassa siten, kuin siitä vähintään yhtä päivää aikaisemmin on ilmoitettu. Toimielimen pöytäkirjaan merkitään 1. järjestäytymistietoina: - toimielimen nimi - kokouksen alkamis- ja päättymisaika sekä kokouspaikka - läsnä ja poissa olleet ja missä ominaisuudessa kukin on ollut läsnä - kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

14 13 2. asian käsittelytietoina: 3. laillisuustietoina: - asiaotsikko - selostus asiasta - päätösehdotus - esteellisyys - tehdyt ehdotukset ja onko niitä kannatettu - äänestykset: äänestystapa, äänestysjärjestys, äänestysesitys sekä äänestyksen tulos - vaalit: vaalitapa ja vaalin tulos - päätöksen toteaminen sekä - eriävä mielipide - oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus - puheenjohtajan allekirjoitus - pöytäkirjanpitäjän varmennus - merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä - merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirjaan liitettävässä oikaisuvaatimusohjeissa annetaan tarpeelliset ohjeet oikaisuvaatimuksen tekemiseksi. Pöytäkirjaan liitettävässä valitusosoituksessa on mainittava valitusviranomainen, valitusaika ja mitä valituskirjaan on liitettävä. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä valitusta, on liitettävä tästä ilmoitus ja samalla mainittava, mihin lain tai asetuksen kohtaan kielto perustuu. Mitä edellä on määrätty, noudatetaan soveltuvin osin viranhaltijan ja luottamushenkilön tekemiin päätöksiin. 25 Kunnanhallituksen ja lautakunnan otto-oikeus Asian ottamisesta kunnanhallituksen käsiteltäväksi voi päättää kunnanhallitus, kunnanhallituksen puheenjohtaja ja kunnanjohtaja. Asian ottamisesta lautakunnan käsiteltäväksi voi päättää lautakunnan ja sen puheenjohtajan lisäksi lautakunnan esittelijä. 26 Ottokelpoisen päätöksen ilmoittaminen Kunnanhallituksen alaisen viranomaisen on ilmoitettava kunnanhallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta seuraavia asioita:

15 14 - kaikki ne ns. erillislainsäädännön perusteella tehtävät päätökset, joista on säädetty erillinen valitustie esim. hallintooikeuteen - kuntalain 51 :n 4 momentissa mainitut asiat (1. lain tai asetuksen mukaiset lupa-, ilmoitus-, valvonta- ja toimitusmenettelyä koskevat asiat sekä 2. yksilöön kohdistuvat opetustoimen, terveydenhuollon tai sosiaalitoimen asiat), sekä - ne asiat tai asiaryhmät, joista kunnanhallitus mahdollisesti erikseen päättää ettei se käytä otto-oikeuttaan. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta edellä esitettyjä asioita ja asioita/asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä ottooikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Päätös asian ottamisesta ylemmän toimielimen käsiteltäväksi on tehtävä viimeistään sen ajan kuluessa, jossa oikaisuvaatimus päätöksestä on tehtävä. IV LUKU TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 27 Luvun määräysten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa (304/03) tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä taikka muussa johtosäännössä muuta määrätty. Mitä tässä säännössä on mainittu virkasuhteesta, noudatetaan soveltuvin osin myös työsopimussuhteisiin toimiin. 28 Toimivalta viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisessa työsuhteeksi Kunnanhallitus päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi.

16 15 29 Viran haku Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran, johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa kuitenkin haettavaksi kunnanhallitus. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentissa säädetyn lisäksi henkilö voidaan ottaa ilman hakumenettelyä sellaiseen virkasuhteeseen, jota vastaavia tehtäviä hän on hoitanut kunnassa työsopimussuhteessa tai määräaikaisessa virkasuhteessa vähintään vuoden yhtäjaksoisesti. 30 Henkilöstö ja kelpoisuusehdot Kunnan palveluksessa on vakinaista henkilökuntaa sen mukaan kuin kunnanhallitus erikseen päättää. Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 31 Henkilöstövalinnat 32 Toimenkuvaukset Valtuusto päättää kunnanjohtajan valinnasta. Kunnanhallitus päättää tulosyksikköjen esimiesten valinnasta. Muun vakinaisen henkilöstön valinnasta päättää valittavan henkilön lähimmän esimiehen esimies lähimmän esimiehen esittelystä (periaate yksi yli yhden). Väliaikaisen henkilöstön ja väliaikaiset tuntiopettajat valitsee lähin esimies. Koeajan määräämisestä tai siitä sopimisesta ja koeajan pituudesta päättää henkilöstöstrategiassa määriteltyjen periaatteiden mukaan se, joka ottaa palvelussuhteeseen.

17 Toimenkuvauksissa määritellään henkilön asema organisaatiossa, hänen tehtävänsä ja ratkaisuvaltansa. Toimenkuvaukset valmistelee ja vahvistaa lähin esimies yhteistyössä asianomaisen henkilön kanssa. Toimenkuvaukset tarkistetaan tarvittaessa esimiehen kanssa käytävissä kehityskeskusteluissa. Toimenkuvaukset tarkistetaan myös henkilömuutosten ja tehtävämuutosten yhteydessä. Kunnanjohtajan toimenkuvauksen hyväksyy kunnanhallitus, joka lisäksi käy vuosittain kunnanjohtajan kanssa tulos- ja tavoitekeskustelun Viranhaltijan siirtäminen toiseen virkasuhteeseen 34 Virka- ja työvapaa 35 Sivutoimilupa Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanjohtaja tai se viranhaltija, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Jollei 38 :stä (jäljempänä) muuta johdu, kunnanhallitus päättää alaisensa henkilöstön virka- ja työvapaan myöntämisestä. Sijaisen määrää tarvittaessa se viranomainen, joka myöntää virka- tai työvapaan. Sama viranomainen päättää myös sijaisen palkkauksesta. Sivutoimiluvan myöntämisestä sekä sivutoimen vastaanottamisen ja pitämisen kieltämisestä päättää hallitus. 36 Virantoimituksesta pidättäminen Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää kunnanhallitus tai johtosäännössä määrätty muu viranomainen. Kunnanjohtajan virasta pidättämisestä päättää valtuusto (ennen valtuuston kokousta väliaikaisesti valtuuston puheenjohtaja). 37 Palvelussuhteen päättyminen ja lomauttaminen

18 Palvelussuhteen päättymisestä ja lomauttamisesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. (Ao. viranomainen, käytännössä viranhaltija, panee kaikki palvelussuhteen päättymiset täytäntöön, mutta poikkeavista palvelussuhteen päättämiskeinoista, esim. ei-tavanomaisista lomautuksista ja irtisanomisista päättää periaatteellisena päätöksenä kunnanhallitus). 38 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta henkilöstöasioissa Kunnanhallituksen, lautakunnan ja muun toimielimen ratkaisuvaltaa henkilöstöasioissa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty. Kunnanjohtaja, osastopäällikkö sekä tulosyksikköjen ja tulospaikkojen esimiehet ratkaisevat alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1. myöntävät vuosiloman. Kunnanjohtajan vuosiloman myöntää kunnanhallituksen puheenjohtaja. 2. myöntävät sellaisen virkavapauden tai työloman, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön, virka- ja työehtosopimuksen tai virkasäännön nojalla ehdoton oikeus, 3. myöntävät harkinnanvaraisen virkavapauden ja työloman enintään vuodeksi kerrallaan, mikäli harkittavaksi ei tule virkavapauden tai työloman ajalta maksettavan palkan määrä, 4. antavat alaiselleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen; sekä 5. määräävät tarvittaessa lisä- yli-, lauantai- ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon. 6. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä 7. päättävät koulutuksesta ja täydennysopiskelusta, sekä 8. vahvistavat suoranaisten alaistensa virkavaalin, mikäli lääkärintodistus on varaukseton 9. päättävät muistakin henkilöstöasioista virka- ja työehtosopimuksen määräysten ollessa sitovia. 17 V LUKU: KUNNAN TALOUS 39 Talousarvion täytäntöönpano

19 Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle tehtäväkohtaiset ja hankekohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Kunnanhallitus ja lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat. Nämä toimielimet voivat siirtää käyttösuunnitelman hyväksymiseen liittyvää toimivaltaa toimikaudekseen edelleen alaisilleen viranhaltijoille Talousarvion muutokset Talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä valtuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen talousarvion muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Tilinpäätöksen allekirjoittamisen jälkeen talousarvion muutosehdotusta ei voida valtuustolle tehdä. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. 41 Käyttöomaisuuden myynti Käyttöomaisuuden myynnistä päättää valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti kunnanhallitus. Irtaimen omaisuuden sekä osakkeiden ja osuuksien myynnistä kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 42 Poistosuunnitelman hyväksyminen Suunnitelmapoistojen perusteet hyväksyy valtuusto. Käyttöomaisuuden perusparannusmeno lisätään poistamattomaan hankintamenoon, jollei erilliseen poistosuunnitelmaan ole erityistä syytä. Valtuuston hyväksymien suunnitelmapoistojen perusteiden pohjalta kunnanhallitus hyväksyy hyödyke- tai hyödykeryhmäkohtaiset poistosuunnitelmat. Kunnanhallitus vahvistaa poistolaskennan pohjaksi pienhankintarajan.

20 19 43 Rahatoimen hoitaminen Valtuusto päättää lainan ottamista sekä lainan antamista ja muuta sijoitustoimintaa koskevista periaatteista. Talousarvion ja -suunnitelman hyväksymisen yhteydessä valtuusto päättää antolainojen ja vieraan pääoman muutoksista. Muista rahoitukseen liittyvistä asioista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää lainan ottamisen ja sijoitustoimintaa koskevaa toimivaltaansa toimikaudekseen edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. 44 Maksujen määrääminen 45 Riskienhallinta Valtuusto päättää maksujen yleisistä perusteista. Maksuista ja niiden yksityiskohtaisista perusteista päättää kunnanhallitus. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen muille toimielimille ja viranhaltijoille. Kunnanhallitus vastaa riskienhallinnan toteuttamisesta ja yhteensovittamisesta sekä päättää kunnan omaisuuden ja vastuiden vakuuttamisesta. Kunnanhallitus voi siirtää toimivaltaansa toimikaudekseen edelleen muille toimielimille ja viranhaltijoille. VI LUKU: HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS VALVONTAJÄRJESTELMÄ 46 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. Ulkoinen valvonta järjestetään toimivasta johdosta riippumattomaksi. Ulkoisesta valvonnasta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja kuntalain ja tämän säännön mukaisesti.

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ

Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 / 25 HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymähallitus 1.10.2014 Yhtymävaltuusto 8.10.2014 Sivu 2 / 25 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET JA ORGANISAATIO...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt...4 2

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995

1 KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA 002 01 T:JOHTSÄÄNHALLSÄÄN.002. Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 1 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston 13.11.1995 hyväksymä. voimaantulo 1.11.1995 Kaupunginvaltuuston muutokset: 18.12.1995 (voimaantulo 1.1.1996), 9.12.1996 (voimaantulo 1.1.1997), 20.1.1997 (voimaantulo

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN

SAVONLINNAN KAUPUNGIN SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa Voimaantulo 1.1.2013 LUONNOS 2 SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ... 4 1 LUKU... 4 Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ SAVONLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 12.11.2012 10 Voimaantulo 12.11.2012 Muutettu Savonlinnan kaupunginvaltuustossa 19.12.2012 62, 28.1.2013 90, 91, 11.3.2013

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot