PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) MH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH"

Transkriptio

1 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) MH Sisällysluettelo

2 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4. KOKOUSMENETTELY KUNNAN TALOUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS MUUT MÄÄRÄYKSET 27 1.

3 3 Yleiset määräykset 1 Säännön soveltamisala Puumalan kunnan hallinto järjestetään tässä säännössä määrätyllä tavalla. Tässä säännössä määrätään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet, ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena, jollei jonkin asian kohdalla toisin määrätä kunnanvaltuuston työjärjestys palkkiosääntö nuorisovaltuuston johtosääntö Kunnan hallinnosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat. Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastuksesta vastaa tarkastuslautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty vaalilaissa 714/1998. Kokousmenettelystä sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien otto-oikeudesta määrätään tämän hallintosäännön 6 luvussa. Mitä tässä säännössä on sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteista työntekijää, mikäli ei ole toisin määrätty. Tarkemmat ohjeet soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 2.

4 4 Luottamushenkilöorganisaatio Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden ratkaisuvalta 2 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen toimikaudeksi puheenjohtajan sekä yhden varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuuston varsinaisia jäseniä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vaali suoritetaan parittomien kalenterivuosien ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Toimikausi jatkuu kunnes kunnanvaltuusto on valinnut uuden kunnanhallituksen. Mikäli kunnanhallitus erotetaan kuntalain 365/ mukaisesti toimikauden aikana, valitaan uusi kunnanhallitus jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii palvelujohtaja. Mikäli molemmat esittelijät ovat estyneitä tai esteellisiä, käsitellään asia puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta. 3 Kunnanhallituksen tehtävät Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, sekä valtuuston päätöksien valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus toimii Puumalan kunnan jätehuoltoviranomaisena. Lisäksi kunnanhallituksen tulee johtaa elinkeinopolitiikkaa kuntasuunnittelua kunnan maapolitiikkaa sekä saariston kehittämisestä annetun lain (494/1981) mukaisia tehtäviä 4 Kunnanhallituksen päätösvalta Muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi kunnanhallitus päättää 1. selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava, 2. kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle valtuuston päättämien perusteiden ja määrärahojen puitteissa,

5 5 3. osakkeiden ja arvopapereiden ostamisesta kunnalle valtuuston päättämien perusteiden ja määrärahojen puitteissa, 4. asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta, 5. kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 6. irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta kunnan hankintaohjeiden mukaisesti, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 7. investointihankkeitten toteuttamisesta talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa siltä osin kuin sitä ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 8. rakennustöiden pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle, 9. urakkasopimusten ja suunnittelusopimusten hyväksymisestä siltä osin kuin sitä ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 10. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennustontti tai -paikka, 11. kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta samanarvoiseksi ja vapauttamisesta velan tai muun saamisen vähentymisen myötä, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 12. talousarviolainan ottamisesta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja lyhytaikaisen lainan nostamisesta niiltä osin, kun päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 13. talousarvioon varattujen yleisluonteisten avustusmäärärahojen jakamisesta, 14. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 15. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron suorittamisesta, 16. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittu sekä 17. virka- ja työehtosopimusten ja paikallisten järjestelyvaraerien täytäntöönpanosta siltä osin kuin sitä ei ole annettu viranhaltijalle. 18. sopimusperustaisesta jätteenkuljetuksesta ja sen ehdoista (JL 10 2 mom.) sekä järjestetyn jätteenkuljetuksen alueesta (10 3 mom.).

6 6 19.jätteenkäsittelyn ja hyödyntämisen antamisesta yksityisten hoidettavaksi (JL 13 2 mom.). (poistetaan em. kohdat) 5 Toimivallan siirtäminen Toimielin, luottamushenkilö tai viranhaltija voi päättää sille hallintosäännössä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle, ei kuitenkaan niissä asioissa, joista toimielimen on lainsäädännön mukaan päätettävä. 6 Kunnassa on seuraavat lautakunnat, niiden päätoimialueet ja kokoonpano: Peruspalvelulautakunta Lautakunnan tehtävänä on päivähoito-, opetus-, nuoriso-, liikunta-, aikuiskoulutus- ja kirjastopalvelujen järjestäminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kirjastopalvelujen osalta järjestämisvastuu on seudullisilla lautakunnilla, mutta peruspalvelulautakunta vastaa näiden palvelujen rahoituksesta ja seuraa palvelujen järjestämistä sekä toimivuutta. Tekninen lautakunta Lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan omien kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta, kunnan ruokapalvelusta sekä seuraavien lakien mukaiset tehtävät: Laki yksityisistä teistä maa-aineslaki 555/1981 tarkoittamana kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena Vesihuoltolaki 119/2001 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 ulkoilulaki 606/1973 tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena ympäristönsuojelulaki 86/2000 tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena luonnonsuojelulaki 1096/1996 vesilaki 587/2011 (lisätään em. kohdat) Peruspalvelulautakunnan kokoonpano Valtuusto valitsee peruspalvelulautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan on oltava valtuutettu. Varapuheenjohtajan ja neljän (4) jäsenen on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenistä kuuden (6) on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Teknisen lautakunnan kokoonpano Valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan on oltava valtuutettu. Varapuheenjohtajan ja kahden (2) jäsenen on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenistä neljän (4) on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnasta säädetään kappaleessa kahdeksan (8), hallinnon ja talouden tarkastus. 7 Toimitusjaosto

7 7 Teknisessä lautakunnassa on kolmejäseninen (3) toimitusjaosto, johon lautakunta valitsee toimikaudekseen jäsenistään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenistään tai varajäsenistään yhden jäsenen. Toimitusjaosto vastaa yksityistielain mukaisista tielautakunnan toimituksista. Toimitusjaoston esittelijänä toimii toimitusjaoston puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä tekninen johtaja. (poistetaan em. kohta) 8 1. Lautakuntien yleisenä tehtävänä toimialallaan on 1. vastata toimialallaan palvelujen järjestämisestä, johtaa, kehittää ja valvoa toimialan toimintaa, 2. antaa tarpeelliset kertomukset, tilastot ja muut selvitykset annetussa määräajassa, 3. osallistua hanke- ja tilasuunnitelmia koskevaan suunnitteluun omalla toimialallaan sekä 4. huolehtia yhteistyöstä muiden viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa 2. Ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää 1. päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, 2. päättää perittävien maksujen perusteista, taksoista ja niistä vapauttamisesta, ellei asia kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäväksi, 3. päättää palveluiden hankkimisesta, ellei asia kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäväksi, 4. päättää toimialalleen kuuluvan irtaimen omaisuuden hankkimisesta tai myymisestä talousarviossa olevien määrärahojen tai kunnanhallituksen päättämissä rajoissa kunnan hankintaohjeiden puitteissa, ellei asia kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäväksi, 5. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle tai toimielimelle lainsäädännön asettamissa rajoissa sekä 6. talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sekä toimintakertomuksen tekemisestä. 9 Peruspalvelulautakunta lisäksi Peruspalvelulautakunnan tehtävänä on päättää 1. toimialansa palvelujen ostoa ja myyntiä koskevista sopimuksista,

8 8 2. esiopetuksen, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä, 3. antamansa koulutuksen arvioinnista, 4. iltapäivätoiminnan järjestämisestä tai hankkimisesta sekä sen toimintasuunnitelmasta ja arvioinnista, 5. pätevästä syystä esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan määräämisestä väliaikaisesti käymään koulua jossakin muussa samankielisessä koulussa kuin omassa lähikoulussa. 10 Tekninen lautakunta lisäksi Teknisen lautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueelleen kuuluvien erityislaeissa säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi 1. rakennustöiden pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä kunnanhallituksen päättämissä rajoissa, 2. toimialansa mukaisista urakoista ja suunnittelusopimuksista talousarviossa olevien määrärahojen ja kunnanhallituksen päättämissä rajoissa sekä urakkasuoritusten vastaanottamisesta, 3. Kunnalle laissa ja asetuksissa määrätyistä tehtävistä oman toimialansa osalta: hoitaa kadunpidon ja päättää kadunpidosta (katupäätös) hyväksyy katupiirustukset ja niiden muutokset 4. hallussaan olevien alueiden, kiinteistöjen ja toimitilojen maksuista ja vuokraamisesta kunnanhallituksen päättämissä rajoissa, siltä osin kuin sitä ei ole annettu viranhaltijalle, 5. asuinhuoneistojen vuokrista ja vuokrantarkistuksista paikkakunnan käyvän vuokratason mukaan, 3.

9 9 Virasto-organisaatio 11 Luvun säännösten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laissa 304/2003 tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätä. 12 Kunnan toimialat ja vastuualueet Toimiala Hallintopalvelut Peruspalvelut Tekniset palvelut Vastuualue Päällikkö Kunnanjohtaja Palvelujohtaja Tekninen johtaja Vastuualueen vastuuhenkilö Hallintopalvelut Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Hallinto- ja talouspalvelut Matkailu- ja kulttuuripalvelut Elinkeinopalvelut Maaseutuasiat Kunnanjohtaja Tarkastuslautakunnan sihteeri Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Peruspalvelut Peruspalvelulautakunta Sosiaalityö Vanhustyö Terveyspalvelut Opetuspalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Aikuiskoulutuspalvelut Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Tekniset palvelut Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut Kiinteistöpalvelut Ympäristövalvonta Kaavoitus Asumispalvelut Ruokapalvelut Tekninen johtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Ruokapalvelupäällikkö

10 10 Maa- ja metsätilat Tekninen johtaja 13 Viran perustaminen, lakkauttaminen ja viran haku Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kuitenkin kunnanhallitus. 14 Viranhaltijan ottaminen, ero ja siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan, palvelujohtajan ja teknisen johtajan sijaisen tai avoimen viran hoitajan palkkaamisesta enintään kuuden kuukauden ajaksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisenaan olevien vastuuhenkilöiden valinnasta. Toimialajohtajat ja kunnanjohtaja päättää alaisenaan olevien vastuuhenkilöiden viransijaisen tai avoimen viran hoitajan palkkaamisesta enintään kuuden kuukauden ajaksi. Vastuuhenkilö päättää muiden vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta sekä tilapäisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä tuntipalkkalaisten ottamisesta. Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Toimialajohtajia tai kunnanjohtajaa koskevissa siirroissa päätöksen tekee kuitenkin valtuusto. Koeajan määräämisestä tai sen sopimisesta ja sen pituudesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Eron myöntämisestä, lomauttamisesta, osa-aikaeläkkeen, osa-aikalisän tai vuorotteluvapaan myöntämisestä päättää se viranomainen ja toimielin joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Valtuuston valitsemien henkilöiden osalta päätöksen tekee kunnanhallitus. Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Muiden viranhaltijoiden kuin kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä voi väliaikaisesti päättää myös kunnanjohtaja tai asianomainen toimialajohtaja. Palvelussuhteen päättämisestä päättää se joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Valtuuston valitsemien henkilöiden osalta päätöksen tekee kunnanhallitus. 15 Kelpoisuusehdot Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen

11 11 virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 16 Sijaisuus ja esteellisyys Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoimena valtuusto voi, jos viran avoimena olo tai poissaolo kestää enemmän kuin kaksi kuukautta, ottaa virkaan viransijaisen. Valtuusto määrää viransijaisen valtuuston ottamalle muulle viranhaltijalle, mikäli sijaisuus kestää enemmän kuin kuusi kuukautta. Muussa tapauksessa viransijaisen ottaa kunnanhallitus. 17 Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus Sivutoimiluvasta päättää se viranomainen, joka tekee henkilövalinnan. Kuitenkin valtuuston valitseman henkilön osalta sivutoimiluvan myöntää kunnanhallitus. Sivutoimi-ilmoitus toimitetaan sille viranomaiselle, joka myöntää asianomaiselle viranhaltijalle sivutoimiluvan. Tämä viranomainen päättää myös mahdollisesta sivutoimen kieltämisestä. 18 Virka- ja työvapaa Jollei 19 :stä muuta johdu, kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisensa kunnanjohtajan, toimialajohtajien ja vastuualueiden vastuuhenkilöiden virka- ja työvapaan myöntämisestä enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Yli kuuden (6) kuukauden virka- ja työvapauden myöntää se viranomainen, joka 13 :n mukaisesti tekee henkilövalinnan. Jollei 19 :stä muuta johdu, muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden virka- ja työvapaan myöntämisestä päättää se viranomainen, joka 13 :n mukaisesti tekee henkilövalinnan. 19 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty Yleinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja, toimialajohtajat, vastuualueiden vastuuhenkilöt, päiväkodin opettaja, peruskoulun rehtori ja peruskoulun apulaisrehtorina toimiva luokanopettaja päättävät alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1. myöntävät vuosiloman, 2. myöntävät sellaisen virka- ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, 3. myöntävät harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan enintään 30 kalenteripäiväksi kerrallaan, 4. antavat alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille oikeutuksen osallistua koulutukseen,

12 12 5. antavat alaisilleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 6. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, sekä 7. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä Erityinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja päättää: 1. tilapäisluoton ottamisesta kerrallaan korkeintaan 2,5 miljoonaan euroon asti, 2. kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, 3. tilapäisen maksulykkäyksen myöntämisestä kunnalle tulevasta maksuvelvollisuudesta tai sitoumuksesta enintään 6 kk:n ajaksi, 4. kunnan maksujen määräämisoikeuden antamisesta ja poistamisesta, 5. oman auton käyttöoikeuden myöntämisestä virka- ja työajoissa kunnan henkilöstölle, 6. merkkipäivälahjan hankkimisesta, viirin luovuttamisesta, huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin, 7. edustus- ja vastaavien tilaisuuksien järjestämisestä, 8. Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien hakemisesta kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille, 9. kunnan henkilöstön työkokemuslisästä, 10. vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan hyväksymisestä, 11. kunnan vaakunan käyttöoikeudesta, 12. kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 13. oikeudesta saada kunnan puhelin sekä korvauksesta puheluista ja vuosimaksuista, 14. vapaan myöntämisestä ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuville henkilöstön jäsenille sekä 15. muutoksesta henkilöstön työtehtäviin ja toimipisteisiin muutoksen koskettaessa kahta tai useampaa toimialaa. Vastuualueen vastuuhenkilö päättää

13 13 1. toimintayksikkönsä palvelujen järjestämisestä, 2. vastuualueensa käyttötalousosan hankinnoista, sekä myymisestä talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeiden mukaisesti, 3. hallinnassaan olevien tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta, 4. vastuualueensa irtaimen omaisuuden myymisestä, vuokralle antamisesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta, 5. asuinhuoneistojen vuokraamisesta teknisen lautakunnan päättämän käyvän vuokratason mukaisesti sekä 6. vastuualueen vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi. Matkailu- ja kulttuurisihteeri päättää 1. museoiden aukioloajoista ja pääsymaksuista sekä 2. kulttuuripalveluiden avustusten jakamisesta Palvelujohtaja päättää 1. esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvasta lukuvuosittaisesta suunnitelmasta, 2. esiopetuksen ja perusopetuksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista, 3. koulukuljetuksista, 4. iltapäivätoimintaan otettavista lapsista, 5. kotikuntastipendien myöntämisestä, 6. nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustusten jakamisesta ja stipendien myöntämisestä, 7. korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä 8. lausuntojen antamisesta ja esityksien tekemisestä. Peruskoulun rehtori päättää 1. perusopetuspalvelujen antamisesta, 2. yhtenäiskoulun kokeiluihin osallistumisesta,

14 14 3. yhtenäiskoulun perusopetuslain 18 :n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä, 4. yhtenäiskoulun oppilaan erottamisesta määräajaksi, 5. yhtenäiskoulun oppivelvollisen edistymistä tutkivan opettajan määräämisestä, 6. yhtenäiskoulun oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää, 7. yhtenäiskoulun oppilaan vapauttamisesta kielenopetuksesta, 8. yhtenäiskoulun stipendien ja muiden apurahojen jakamisesta opettajia kuultuaan, mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä, 9. yhtenäiskoulussa kuulustelun toimittavista opettajista sellaisille henkilöille, jotka haluavat suorittaa erityisessä tutkinnossa peruskoulun oppimäärän tai osan siitä, 10. yhtenäiskoulun päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen antamisesta, 11. poissaololuvan myöntämisestä yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle yli 3 päiväksi, 12. kirjallisen varoituksen antamisesta yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle, 13. opetusharjoittelijan ottamisesta yhtenäiskoulun luokille, 14. yhtenäiskoulussa ehtojen hyväksymisestä ao. opettajaa kuultuaan, 15. opetuksen julkisuuden rajoittamisesta yhtenäiskoulussa, 16. hallinnassaan olevien yhtenäiskoulun tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta, 17. yhtenäiskoulun luokkien osalta käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti sekä 18. yhtenäiskoulun irtaimen omaisuuden myymisestä, vuokralle antamisesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta. Peruskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitava luokanopettaja päättää 1. erityisen tuen antamisesta, jatkamisesta ja poistamisesta, 2. pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirtämisestä, 3. luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, 4. poissaololuvan myöntämisestä yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle yli 3 päiväksi, 5. kirjallisen varoituksen antamisesta yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle, 6. opetusharjoittelijan ottamisesta yhtenäiskoulun luokille sekä

15 15 7. yhtenäiskoulun luokkien osalta käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Luokanopettaja ja luokanohjaaja päättävät 1. poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle 1 3 päiväksi. Päiväkodin johtaja päättää 1. päivähoidon palvelujen antamisesta, 2. päivähoidon käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti, 3. kokeiluihin osallistumisesta, 4. poissaololuvan myöntämisestä esioppilaalle, 5. esiopetuksen julkisuuden rajoittamisesta sekä 6. hallinnassaan olevien tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta. Vapaa-aikasihteeri päättää 1. nuoriso- ja liikuntapalvelujen hallinnassa olevien laitosten ja alueiden käyttövuoroista ja vuokrauksesta, 2. nuoriso- ja liikuntapalvelujen antamisesta sekä 3. nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Puumalan kansalaisopiston rehtori päättää 1. vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/98) 6 :ssä tarkoitetusta kansalaisopiston toimintasuunnitelmasta, 2. opiston opetussuunnitelmasta, 3. opiskelijoiden ottamisesta ja erottamisesta sekä todistusten antamisesta, 4. opiston hankinnoista ja vuokrauksista, 5. opiston opettajille annettavista todistuksista viran/työsuhteen hoidosta sekä 6. maksupalvelukoulutuksen antamisesta ja maksupalvelutoiminnasta. Tekninen johtaja päättää: 1. toimialansa mukaisista urakkasopimuksista ja suunnittelusopimuksista talousarviossa olevien määrärahojen ja lautakunnan päättämissä rajoissa, 2. toimialansa irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myymisestä talousarviossa olevien

16 16 määrärahojen puitteissa ja lautakunnan päättämissä rajoissa sekä vuokraamisesta että muusta käytettäväksi luovuttamisesta lautakunnan päättämissä rajoissa lukuun ottamatta osakehuoneistoja, 3. lausunnon antamisesta elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen päätösvaltaan kuuluvista poikkeamishakemuksista, 4. haja-asutusalueella asemakaavamääräyksistä poikkeamisesta kerrosluvun, rakennuksen sijoittamisen, rakennusten lukumäärän, kattomuodon ja asemakaava-alueella rakennustapaohjeen suhteen, 5. selityksen tai lausunnon antaminen lautakunnan tekemän päätöksen johdosta jätettyyn valitukseen, silloin kun lautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa, 6. kiinteistönhuollosta annettavista ohjeista ja määräyksistä, 7. teknisen lautakunnan hallinnassa olevien alueiden, kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraamisesta, 8. kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden mukaisten yksityisteiden kunnossapito- ja harkinnanvaraistenavustusten jakamisesta talousarvion puitteissa, 9. hallussaan olevien kiinteistöjen, alueiden ja liikenneväylien käytöstä annettavista ohjeista ja määräyksistä, 10. liikenneohjauslaitteiden sijoittamisesta asemakaava-alueella ja kunnan suostumuksesta liikennemerkkien sijoittamiseksi yksityisteillä, 11. haja-asutusalueen osoitejärjestelmän muutoksista, 12. metsästysvuokrasopimuksista ja pienriistan metsästyslupien myöntämisestä, 13. kalastusoikeuden myöntämisestä ja vuokrasopimuksista kunnan vesiosakkuusalueilla sekä, 14. toimii öljyvahinkojen torjuntalain 1673/ :n 5 kohdan tarkoittamana torjuntaviranomaisena Rakennustarkastaja päättää: 1. luvasta enintään 2 huoneistoisen rakennuksen rakentamiseksi kunnan alueella, 2. luvasta eläinsuojien, varasto- ja talousrakennuksen rakentamiseen, 3. luvasta alle 400 m2:n teollisuusrakennukselle, 4. MRL 126 :n mukaisesta toimenpideluvasta, 5. MRL 161 :n mukaisista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, 6. luvasta hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten vähäisiin muutoksiin,

17 17 7. rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja rakenteiden valvojan hyväksymisestä, 8. LVI-työnjohtajan hyväksymisestä, 9. MRL 143 :n mukaisesta jatkoajasta, 10. MRL 133 :n mukaisesta katselmuksesta, Ympäristösihteeri päättää: Poistettu työversiosta kohdat 1. ja 2, numeroitu uudelleen Kunnanhallitus delegoi päätöksellään (KH päätös /145 ) - JäteL 143 jätteenkuljetusrekisterin ylläpidon ympäristösihteerille - JäteL 42 kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta ympäristösihteerille - JäteL 81 jätemaksujen määräämisen, kohtuullistamisesta päättämisen ja muistutusten käsittelyn ympäristösihteerille - JäteL 145 jätemaksujen perinnän ympäristösihteerille - JäteL 93 jäteneuvonnan järjestämisen ympäristösihteerille 2. jätehuoltomääräysten mukaisesta poikkeamisesta yksittäistapauksessa (Jätehuoltomääräysten 33 ), 3. jätehuoltomääräyksiä tarkentavien ohjeiden ja määräysten antamisesta (Jätehuoltomääräysten 34 ), 4. romuajoneuvojen siirroista, 5. maa-ainesluvan myöntämisestä, enintään k-m3 saakka, 6. maa-aineisten oton jälkitöiden ja vakuuden hyväksymisestä sekä vakuuden palauttamisesta, 7. kiireellisissä tapauksissa maa-ainesten oton keskeyttämisestä, 8. lausunnon antamisesta elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen päätösvaltaan kuuluvista ympäristölupahakemuksista, 9. ympäristölupaan liittyvän vakuuden hyväksymisestä ja palauttamisesta, 10. lautakunta delegoi erillispäätöksellään (ymp.ltk:n päätös /72 ): - Ymp.s.L 83 tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden ympäristösihteerille - Ymp.s.L 84 määräyksenanto-oikeuden ympäristösihteerille - Ymp.s.L 86 päätöksenteko-oikeuden ympäristösihteerille. 11. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää

18 18 aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, 12. MRL 128 :n mukainen maisematyöluvan myöntämisestä, ei maa-ainesten ottolupa. 4.

19 19 Kokousmenettely 22 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä sovelletaan, kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa 23 Kokousaika- ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 24 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa ja allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 25 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 26 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 27 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

20 20 28 Kokouksen johtaminen Puheenjohtajan tehtävänä on johtaa asioiden käsittelyä sekä pitää huolta järjestyksestä toimielimen kokouksessa. Puheenjohtaja saa varoituksen annettuaan määrätä poistettavaksi henkilön, joka käyttäytyy sopimattomasti. Jos syntyy epäjärjestys, puheenjohtajan on keskeytettävä tai lopetettava kokous. 29 Tilapäinen puheenjohtaja Jos sekä puheenjohtaja että varapuheenjohtaja ovat poissa tai esteellisiä jossakin asiassa, valitaan kokousta tai asian käsittelyä varten tilapäinen puheenjohtaja. 30 Läsnäolo toimielinten kokouksissa Kunnan eri toimielinten kokouksissa on jäsenten lisäksi läsnäolo- ja puheoikeus: Kunnanhallituksen kokouksessa valtuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla, sekä hallituksen esittelijällä muun toimielimen kokouksessa kunnanhallituksen puheenjohtajalla, kunnanhallituksen 26 :n mukaisesti määräämällä henkilöllä, kunnanjohtajalla sekä toimielimen esittelijällä. 31 Kunnanhallituksen edustus muissa toimielimissä Kunnanhallitus voi määrätä muihin toimielimiin edustajansa, jolla on läsnäolo- ja puheoikeus toimielimen kokouksessa. Edustajaksi voidaan määrätä myös kunnanhallituksen varajäsen tai kunnanjohtaja. 32 Esittely Asiat päätetään toimielimen kokouksessa viranhaltijan esittelystä. Esittelijän ehdotus on käsittelyn pohjana (pohjaehdotus). Jos esittelijä on muuttanut esityslistalla olevaa ehdotustaan ennen kuin toimielin on tehnyt päätöksen asiasta, pohjaehdotus on muutettu ehdotus. Jos ehdotus on peruutettu, asia on poistettava esityslistalta, jollei toimielin toisin päätä. Esittelijän ollessa poissa esittelijänä toimii hänen sijaisekseen määrätty. Toimielin voi erityisestä syystä päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ilman viranhaltijan esittelyä. 33 Esteellisyyden toteaminen Toimielimen puheenjohtajan on tarvittaessa saatettava jäsenen tai muun läsnäoloon oikeutetun henkilön esteellisyys toimielimen ratkaistavaksi. 34 Äänestys ja vaalit Äänestyksestä ja vaalin toimittamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valtuuston työjärjestyksessä määrätään.

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.)

(KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

Hallintosääntö. Ylöjärven kaupunki. Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 (8) Ylöjärven kaupunki Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto hyväksynyt x.x.2014 Voimaantulo 01.01.2015 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Espoon kaupungin hallintosääntö 1.6 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto 8.12.2008 Voimaan 1.1.2009 Valtuusto 24.5.2010 Voimaan 1.1.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 10.12.2012 Voimaan 1.1.2013

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo:

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous Yhtymäkokous (muutos 46) Voimaantulo: Sivu 1/8 VAALIJALAN KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Yhtymäkokous 2.11.2011 Yhtymäkokous 7.11.2012 (muutos 46) Voimaantulo: 1.1.2012 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7)

POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN 1 (7) Valtuuston 15.12.2003 hyväksymä ja 1.1.2004 voimaan tuleva - päivitys 23.10.2006 - päivitys 9.6.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Astuu voimaan 3.9.2012 SIUNTION KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että ulkoinen ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän. TAIVALKOSKEN KUNTA TARKASTUSSÄÄNTÖ Hyväksytty valtuustossa 15.11.1996 57 Voimaantulo 1.1.1997 1 luku Valvontajärjestelmä 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään

Lisätiedot

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Kuntayhtymän hallitus 28.4.2006 50 ITÄ-LAPIN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Kuntayhtymän hallinnon järjestämisessä noudatetaan tämän säännön määräyksiä, jollei muualla

Lisätiedot

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.

PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö. (KV hyväksynyt Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä. PORIN KAUPUNGIN H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö (KV hyväksynyt 12.6.1995. Myöhemmin tehdyt muutokset ja lisäykset on mainittu tekstin yhteydessä.) I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuunottamatta kaupungin toimielimissä. Hallintosääntö Kuopion kaupungin HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU, YLEISET MÄÄRÄYKSET Kaupungin hallinto ja johtosäännöt Tässä hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö 1 Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Valtuuston 18.2.2013 22 hyväksymä. Tarkennukset 27.10.2014 106 15.12.2014 141 16.2.2015 17 I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt

Lisätiedot

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET. Kvalt Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 1 VIMPELIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Kvalt. 19.12.2016 74 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset

Alajärven kaupunki. Alajärven kaupungin hallintosääntö. Hallintosääntö. 1. luku. Yleiset määräykset Alajärven kaupunki Kvalt 29.10.2012 70 Hallintosääntö Voimaantulo 1.11.2012 1 Alajärven kaupungin hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2. luku

Lisätiedot

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1

Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Pirkkalan kunta Tarkastussääntö 1 Sisällysluettelo 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta... 2 2 Lautakunnan kokoonpano... 2 3 Lautakunnan kokoukset... 2 4 Lautakunnan tehtävät... 2 5 Tilintarkastajan valinta...

Lisätiedot

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015

Hallintosääntö 1 (13) Yhtymähallitus 15.12.2014 268. Käsittely Yhtymähallitus 15.12.2014 268 Voimaantulo 1.1.2015 1 (13) Käsittely Voimaantulo 1.1.2015 Päijät-Hämeen koulutuskonserni kuntayhtymän hallintosääntö 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT

ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ. 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 1 ILMAJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 17.12.2010 - Tulee voimaan 1.1.2011 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 14.4.2005 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. 2 Kunnan toiminta-ajatus Tämän säännön ohella kunnan

Lisätiedot

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55

SIILINJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kunnanvaltuustossa , 55 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan

Lisätiedot

Hallinto- ja taloussääntö

Hallinto- ja taloussääntö Hyväksytty maakuntavaltuustossa 10.6.2014 9 Voimaantulo 1.7.2014. Kumoaa 1.1.2007 voimaan tulleen hallinto- ja taloussäännön. I luku TOIMINTAA OHJAAVA SÄÄNNÖSTÖ 1 Toiminnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 10.12.2013 186 LIITE 58 YPÄJÄN KUNTA Punaisella merkityt poistetaan Sinisellä merkityt ovat talous- ja tarkastussäännöt HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto 8.11.2012 22 Voimaantulo: 1.1.2013

Lisätiedot

+ - PUUMALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus /24 Valtuusto

+ - PUUMALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Peruspalvelulautakunta Kunnanhallitus /24 Valtuusto PUUMALAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Peruspalvelulautakunta 1.6.2015 21 Kunnanhallitus 8.6.2015 65 1/24 Valtuusto 15.6.2015 21 + - Sisällysluettelo 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö

Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan keskushallinnon toimialan liikelaitosten johtosääntö Sisällysluettelo Liikelaitosten organisaatio

Lisätiedot

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat.

Järjestelytoimikunta valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajat. LIITE 4 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN TOIMINTASÄÄNTÖ 1 JÄRJESTELYTOIMIKUNNAN ASEMA JA TEHTÄVÄT Kuntajakolain 29 mukaan uutta kuntaa varten on kuukauden kuluessa siitä, kun kuntajaon muutos on määrätty, asetettava

Lisätiedot

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä

valtuuston työjärjestys kunnanhallituksen johtosääntö toimielinten johtosäännöt tarkastussääntö sopimus seutukuntayhteistyöstä Soinin kunnan hallintosääntö 1.luku: Yleiset määräykset 1. Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2. luku: Kokousmenettely 2.Luvun määräysten soveltaminen 3.Kokousaika- ja paikka 4.Kokouksen

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo

Oulun kaupunki. Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö. Voimaantulo Oulun kaupunki Ulkoisen tarkastuksen johtosääntö Voimaantulo 1.1.2013 päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 110 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 10

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ JOKILATVOJEN TILAPALVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO VALVONTAJÄRJESTELMÄ...5 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta...5 TARKASTUSLAUTAKUNTA...5 2 Lautakunnan kokoonpano...5 3 Lautakunnan

Lisätiedot

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LIITE 130 Kunnanhallitus 19/07.12.2010 444 Valtuusto hyväksynyt xx.x.2010 43 KEMINMAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU YLEIS ET MÄÄRÄYKS ET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Kunnan toiminta-ajatus

Lisätiedot

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa,

1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään sen lisäksi, mitä on määrätty kuntayhtymän perussopimuksessa, HELSINGIN SEUDUN LIIKENNE -KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Yhtymäkokouksen hyväksymä 17 päivänä marraskuuta 2015 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosääntö ja muut johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 14 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 14 LASTEN JA NUORTEN PALVELUIDEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 6.6.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Lautakunnan erityisenä tehtävänä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1. luku Yleiset määräykset

1. luku Yleiset määräykset 1 Nykyinen versio Muutettu versio (23.4.2008) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen Tässä hallintosäännössä

Lisätiedot

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ

JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 JOKILATVOJEN TILAPAVELUIDEN KUNTAYHTYMÄN HALLINTOSÄÄNTÖ Ohjausryhmä 8.6.2005 2 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU...5 YLEISET MÄÄRÄYKSET...5 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...5 2 LUKU...6 KUNTAYHTYMÄN TEHTÄVÄ, HALLINNOLLINEN

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI KIURUVEDEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 31 päivä lokakuuta 2011 57, 3. luvun muutos kvalt 20.5.2013 52 ja 53. 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä.

Hallintosäännön ohella seutuyhteistyötä ohjataan seutusopimuksella ja seutuvaltuuston työjärjestyksellä. OUL UN SEUDUN SEUTUYHTEISTYÖN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 L UKU YLEISET MÄÄRÄ YKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja seutuyhteistyön johtosäännöt Hallintosäännöllä määrätään Oulun seudun seutuyhteistyön hallinto-,

Lisätiedot

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ

LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ LAPIN LIITTO 2 LAPIN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Sivu 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET... 2 2 luku PÄÄTÖSVALTA... 2 3 luku KOKOUSMENETTELY... 3 4 luku ORGANISAATIO... 6 5 luku VIRASTO... 6 6 luku TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA...

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja.

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat valtuutettuja. 1 LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toimiala Tekninen lautakunta vastaa kaupungin rakennusomaisuuden suunnittelusta, rakentamisesta, kunnossapidosta ja kehittämisestä; kaavoituksesta;

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. 1 ULVILAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 31.01.2011 Valt. 7 Voimaantulo: 01.02.2011 1 Toiminta-ajatus Ympäristölautakunnan päämääränä on hyvä ja turvallinen elinympäristö. Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö

Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö 1 (5) Kurikan kaupunginhallituksen johtosääntö Yhteisvaltuuston hyväksymä 29.12.2015 Voimaantulo 1.1.2016 Tämä sääntö korvaa nyt voimassa olevan säännön. 1 Toimiala Kaupunginhallituksen tehtävänä on johtaa

Lisätiedot

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö

Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 1 Sastamalan kaupungin uusi hallintosääntö 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on seitsemän jäsentä, joista valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Lisätiedot

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö

Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymän tarkastussääntö Eteva kuntayhtymä Tarkastuslautakunta 7.4.2016 13 liite 5 Yhtymähallitus 21.4.2016 32 liite 9 Yhtymäkokous 19.5.2016 14 liite 14 Sisältö 1 Valvontajärjestelmä... 3 1

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta

HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET. 2 luku Toimielinorganisaatio. 9 Tarkastuslautakunta HALLINTOSÄÄNTÖ, TARKASTUSLAUTAKUNNAN OSUUDET 2 luku Toimielinorganisaatio 9 Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnassa on 7 (5?) jäsentä, joista kaupunginvaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja

Lisätiedot

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3

YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 1 TÖYSÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ, tullut voimaan 1.4.2010 Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 3 2 LUKU 3 KOKOUSMENETTELY 3 2 Luvun määräysten

Lisätiedot

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET

KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS YLEISKIRJEEN 20/2003 LIITE 3 1 (5) HALLINTOSÄÄNTÖÖN SISÄLLYTETTÄVÄT HENKILÖSTÖASIOITA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain ja kuntalain muuttamisesta

Lisätiedot

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta.

Toimielin voi myös tehdä päätöksiä suljetussa sähköisessä päätöksentekomenettelyssä ennen kokousta. HALLINTOSÄÄNTÖ IV OSA PÄÄTÖKSENTEKO- JA HALLINTOMENETTELY 17 Luku Kokousmenettely 1 Määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin muissa toimielimissä

Lisätiedot

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset

KORJAUSEHDOTUKSET (merkitty vahvennuksella) Maakuntavaltuusto , luku 1. luku Yleiset määräykset Maakuntavaltuusto 15.11.2004 9, 5.5.2008 39 KORJAUSEHDOTUKSET 30.10.2008 (merkitty vahvennuksella) KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ KAINUUN MAAKUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. luku 1. luku Yleiset määräykset Yleiset

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Hyvinvointipalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Hyvinvointipalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 116 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 13 1.1.2013 Kaupunginvaltuusto

Lisätiedot

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto

2 luku Toimielinorganisaatio Valtuusto Kaupunginhallitus, konsernijaosto sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan jaosto 6 Sisällysluettelo I OSA Hallinnon ja toiminnan järjestäminen... 12 1 luku Kunnan johtaminen... 12 1 Hallintosäännön soveltaminen... 13 2 Kunnan johtamisjärjestelmä... 13 3 Esittely kaupunginhallituksessa...

Lisätiedot

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA PERUSTURVAN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ Voimaan 1.2.2013 1 Sisällys 1 LUKU... 3 PERUSTURVAN TOIMIALA... 3 1 Lautakunnan tehtävät... 3 2 LUKU... 3 PERUSTURVALAUTAKUNTA JA JAOSTOT... 3 2 Lautakunnan

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 16 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2011 Nro 16 KYMENLAAKSON PELASTUSLAITOKSEN LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 14.11.2011, tulee voimaan 1.1.2012) 1 Toimiala Kymenlaakson pelastuslaitoksen

Lisätiedot

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.

K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4. Hallintosääntö K A L A J O E N K A U P U N G I N H A L L I N T O S Ä Ä N T Ö HYVÄKSYTTY: Yhteistoimintaelin: 19.4.2010 Hallitus: 19.4.2010 Valtuusto: 27.4.2010 MUUTETTU: Valtuusto 27.9.2011 Valtuusto 26.2.2013

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009

HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 3 11 01.1 HELSINGIN KAUPUNGIN SUOMENKIELISEN TYÖVÄENOPISTON JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuuston hyväksymä kesäkuun 17 p:nä 2009 1 Toimiala Helsingin kaupungin suomenkielisen työväenopiston johtokunta ja sen

Lisätiedot

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10.

Heinolan kaupunki Kunnallinen sääntökokoelma I/HAL Konsernihallinto Kaupunginvaltuuston hyväksymä Voimassa 1.10. Hallintosääntö I Luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen 3 Otto-oikeus Hallintosäännössä määrätään Heinolan kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä.

Lisätiedot

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA

VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA VI TOIMIVALTA HENKILÖSTÖASIOISSA 45 Henkilöstöpolitiikka ja henkilöstöjohtaminen Kunnan henkilöstöpolitiikka perustuu kunnanvaltuuston hyväksymään henkilöstöstrategiaan. Käytännön toteutuksesta ja seurannasta

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sosiaali- ja terveystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Toimialan toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja

Hollolan kunta Tehtävä YHTEISET TALOUSASIAT. Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat. Toimialan johtaja 1 Päättää oman toimialansa painotuotteiden ja asiakirjojen hinnat Päättää hankintarajoista Kh konsernipalvelut, kukin toimielin omalta toimialaltaan Päättää oman toimialansa/ tulosalueensa hankinnoista

Lisätiedot

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ

LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ LUKIOLIIKELAITOS TAVASTIAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. SOVELTAMISALA Hämeenlinnan seudun koulutuskuntayhtymän ylläpitämästä lukioliikelaitos Tavastiasta ovat voimassa laissa säädetyn lisäksi tämän johtosäännön määräykset.

Lisätiedot

1. Luku Yleiset määräykset

1. Luku Yleiset määräykset Merijärven nuorisovaltuuston johtosääntö (voimaantulo 17.11.2004) Nämä säännöt sisältävät seuraavat luvut: 1. Luku Yleiset määräykset 2. Luku Nuorisovaltuuston valitseminen 3. Luku Nuorisovaltuuston järjestäytyminen

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1

HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 HELSINGIN KAUPUNGINVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 6/2007 1 77 HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSSÄÄNNÖN MUUTTAMINEN Khs 2006-1644 Esityslistan asia Kj/6 Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

Lisätiedot

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF

NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa , 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF NILSIÄN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuuston kokouksessa 26.1.2010, 7 T:\KUNTA\SÄÄNNÖT/HALLINTOSÄÄNTÖ.RTF Sisällysluettelo 1 YLEISET MÄÄRÄYKSET...3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin

Lisätiedot

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö

Oulun kaupunki. Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö Oulun kaupunki Sivistys- ja kulttuuripalvelujen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 117 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 14 1.1.2013

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö

Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö www.nurmijarvi.fi Nurmijärven kunnan sivistystoimen toimialan johtosääntö Sisällysluettelo 1. Sivistystoimen toimialan toiminta-ajatus... 1 2. Toimielimien

Lisätiedot

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

56100 Ruokolahti Voimaan Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Ruokolahden kunta Hallintosääntö 1(14) 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kunnan päätöksenteko- ja kokousmenettelystä ja taloushallinnosta.

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA 1 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA KV 10.11.2008 2005 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN KASVATUS- JA OPETUSKESKUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Soveltamisala Toiminta-ajatus Organisaatio 1 Kasvatus- ja opetuslautakunnan alaisen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä

SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 8. Kotkan kaupungin. TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa ) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2016 Nro 8 TEKNISEN LAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ (Hyväksytty valtuustossa 29.2.2016) 1 Lautakunnan erityinen tehtävä 2 Lautakunnan ja jaoston kokoonpano Teknisen lautakunnan

Lisätiedot

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ TERVOLA Myönteisiä mahdollisuuksia KUNNANHALLITUKSEN JOHTOSÄÄNTÖ 2 SISÄLTÖ YLEISTÄ... 3 Kunnanhallituksen asema... 3 Johtosäännön rakenne... 3 1 ' Toiminta-ajatus... 3 2 ' Kunnanhallituksen tulosalueet...

Lisätiedot

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ

LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LOHJA (958/01/003/01) 828/01/003/05 HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 24.9.2003 ' 83 Voimassa 1.1.2004 alkaen Muutettu kaupunginvaltuusto 8.11.2006 81: lisäys 15 kohta 16 ja muutettu 38 Voimassa 9.11.2006

Lisätiedot

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta.

Lisäksi pelastuslaitoksella on johtokunnan hyväksymä toimintasääntö, jossa on määräyksiä pelastuslaitoksen toiminnasta. PÄIJÄT-HÄMEEN LIITON HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 02.12.2004 Voimaantulo 01.01.2005 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kuntayhtymän johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kuntayhtymän

Lisätiedot

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä: MUUTOKSET HALLINTOSÄÄNTÖÖN KH 30.062016 vs. 13.06.2016 6 Kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta Kaupunginhallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä on säädetty sen toimialaan kuuluvista tehtävistä:

Lisätiedot

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS

VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 (10) VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN HALLINTOSÄÄNTÖ 1. LUKU VAASAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTA-AJATUS SEKÄ HALLINNON JA TEHTÄVIEN YLEISKUVAUS 1 Sairaanhoitopiirin toiminta-ajatus Vaasan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (12) LAIHIAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan hallinto- ja päätöksentekomenettelystä.

Lisätiedot

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Osmo Pylkkö puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 16.00-16.30 Paikka Saapuvilla olleet jäsenet Kunnanvirasto Pylkkö Osmo Huttunen Matti Pesari Markku puheenjohtaja varapuheenjohtaja varajäsen Muut saapuvilla olleet - Laillisuus

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä

Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, LAPPEENRANTA. Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu kokouksen kulun mukaiseksi. Lemillä Lemin kunta 1 Aika klo 9-9.10 Paikka Etelä-Karjalan Hankintapalvelut, Tullitie 7 D, 53500 LAPPEENRANTA Saapuvilla olleet jäsenet Pylkkö Osmo Huttunen Matti Värtö Veijo puheenjohtaja varapuheenjohtaja jäsen

Lisätiedot

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö

Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö Oulun kaupunki Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen johtosääntö päätöspäivä voimaantulo Johtamisjärjestelmätoimikunta 5.10.2012 22 Yhdistymishallitus 7.11.2012 118 Kaupunginvaltuusto 12.11.2012 16 1.1.2013

Lisätiedot

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ----

HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET. III luku. Muut määräykset. VI luku. Nimenkirjoitus 1(6) ---- 1(6) HALLINTOMENETTELYÄ KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET III luku Muut määräykset - 19 Asukkaiden aloitteet Aloiteoikeus ja aloitteen käsittely VI luku Nimenkirjoitus Kaupungin asukkaalla sekä kaupungissa toimivalla

Lisätiedot

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Käsitelty Kunnanhallituksessa 3.11.2014/ 306 Hyväksytty Kunnanvaltuustossa 10.11.2014/ 46 Voimaantulo 18.11.2014 Sisällysluettelo TOHMAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LUKU

Lisätiedot

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ KANNUKSEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 9.12.2008 61 (muutokset 4 ja 39 kv. 18.2.2010, 3 ja 35 kv. 17.2.2011, 4 ja 35 11.4.2012, 31 ja 46 13.10.2014, 3 kv. 2.11.2015) Voimaantulo:

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja.

Lautakunnan esittelijänä toimii vapaa-aikatoimenjohtaja. 1 SIMON KUNTA SIVISTYSTOIMEN PÄÄVASTUUALUEEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Simon kunnanvaltuusto 15.6.2015 36 Voimaantulo 1.8.2015 1 Toiminta-ajatus Sivistystoimen tehtävänä on varhaiskasvatuksen, koulutuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ

KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNTA SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ KIRKKONUMMEN KUNNAN SOSIAALITOIMEN TOIMIALAN JOHTOSÄÄNTÖ 1. LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET...1 1 Toimialan toiminta-ajatus...1 2. LUKU: SOSIAALILAUTAKUNTA...1

Lisätiedot

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU -LIIKELAITOKSEN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 1.12.2003 1. luku YLEISTÄ 1 Soveltamisala Tätä johtosääntöä sovelletaan Kajaanin kaupungin ylläpitämän, kunnallisena

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen

ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ. 1.6.2014 alkaen ETELÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymän HALLINTOSÄÄNTÖ 1.6.2014 alkaen 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET Toiminta-ajatus 1 Sen lisäksi mitä laeissa, asetuksissa,

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 1 TUUSNIEMEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltaminen Tässä säännössä määrätään kunnan hallinnosta. Tämän säännön ohella kunnan toimintoja ohjataan seuraavilla asiakirjoilla: - valtuuston

Lisätiedot

Hallintosääntö

Hallintosääntö LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 1 (16) Hallitus 8.11.2010 125 Valtuusto 29.11.2010 26 Hallintosääntö 1.1.2011 - LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ Hallintosääntö 2 (16)

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio...

HALLINTOSÄÄNTÖ luku... 3 Yleiset määräykset Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Organisaatio... HALLINTOSÄÄNTÖ... 3 1 luku... 3 Yleiset määräykset... 3 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt... 3 2 Organisaatio... 3 3 Toimielinten kokoonpano ja toimikausi... 4 2 luku... 5 Kokousmenettely...

Lisätiedot

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö

Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö Valtuusto 10.6.2009 1 SISÄLLYSLUETTELO Apuvälinekeskusliikelaitoksen johtosääntö... 2 1 Toimiala... 2 2 Johtokunta... 2 3 Johtokunnan tehtävät ja ratkaisuvalta...

Lisätiedot

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 )

Toimintasääntö. Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa 24.3.2010 (6 ) Toimintasääntö Hyväksytty Savonia-ammattikorkeakoulun hallituksessa (6 ) Toimintasääntö 1 / 14 Sisällys 1 Toimintasäännön soveltaminen ja ammattikorkeakoulua koskevat muut säännöt... 2 2 Ammattikorkeakoulun

Lisätiedot

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta

FINLEX - Säädökset alkuperäisinä: 578/2006. Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006. Laki kuntalain muuttamisesta Sivu 1/5 Finlex» Lainsäädäntö» Säädökset alkuperäisinä» 2006» 578/2006 578/2006 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Naantalissa 29 päivänä kesäkuuta 2006 Laki kuntalain muuttamisesta kumotaan 17 päivänä

Lisätiedot

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet

1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt ja toimintaohjeet Ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 (5) Siilinjärven ympäristöterveyslautakunnan johtosääntö 1 LUKU Yleiset määräykset 1 Ympäristöterveyslautakunnan johtosäännön soveltaminen ja kunnan muut säännöt

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014.

SUONENJOEN KAUPUNKI KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27. Voimaantulo: 1.8.2014. SUONENJOEN KAUPUNKI 1 KOULUTUSLAUTAKUNNAN JOHTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Kaupunginvaltuusto 16.6.2014 27 Voimaantulo: 1.8.2014 1 Soveltamisala Koulutuslautakunnan alaisen toiminnan järjestämisessä noudatetaan

Lisätiedot

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan

Hallintosääntö 1(13) Kaupunginvaltuusto hyväksynyt tulee voimaan Hallintosääntö 1(13) KEMIN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 8.10.2012 98 tulee voimaan 1.1.2013. Muutoksia KV 9.12.2013, 164 1, 33, 34, 35 Voimaan 1.1.2014 Muutoksia KV 26.10.2015,

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ

ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Teknisen ja ympäristötoimen 4.1 1 (6) ESPOON KAUPUNGIN TEKNISEN JA YMPÄRISTÖTOIMEN LAUTAKUNTIEN JOHTOSÄÄNTÖ Valtuusto 12.12.2011 Viimeksi muutettu Valtuusto 26.1.2015 Voimaan 26.1.2015 Viimeksi muutettu

Lisätiedot

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N

T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N VALTIMON KUNNAN T E K N I S E N T O I M E N P Ä Ä V A S T U U A L U E E N J O H T O S Ä Ä N T Ö Hyväksytty 6.11.2012 Voimaantulo 1.1.2013 2 TEKNISEN TOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ 1 Toiminta-ajatus 2 Tekninen lautakunta

Lisätiedot

Khall. 16.12.2014 liite 233 1 / 42 Kvalt. 22.12.2014 liite 68 TAIPALSAAREN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

Khall. 16.12.2014 liite 233 1 / 42 Kvalt. 22.12.2014 liite 68 TAIPALSAAREN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Khall. 16.12.2014 liite 233 1 / 42 TAIPALSAAREN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VOIMAANTULO 1.1.2015 Khall. 16.12.2014 liite 233 2 / 42 Sisällys 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan

Lisätiedot

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa.

Niiltä osin kuin tehtävät hoitaa kuntayhtymä tai muu ulkopuolinen toimija, sosiaali- ja terveyslautakunta toimii ko. palveluiden tilaajan roolissa. Riihimäen kaupunki JOHTOSÄÄNNÖT SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN JOHTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 26.1.2015 Voimaantulo 1.4.2015 1. LUKU SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA 1 Toimiala Sosiaali- ja terveystoimialan

Lisätiedot

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen.

Muutokset koskien talousjohtajaa tulevat voimaan 1.3.2016 alkaen. KOLARIN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2007-08-29 54 Kunnanvaltuusto Korjattu 2009-01-20 8 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-04-07 21 Kunnanvaltuusto Korjattu 2010-11-15

Lisätiedot