PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) MH

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta 22.8.2013 28 liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) 2.8.2013MH"

Transkriptio

1 1 PUUMALAN KUNNAN Tekninen lautakunta liite 9 HALLINTOSÄÄNTÖ (Työversio) MH Sisällysluettelo

2 2 1. YLEISET MÄÄRÄYKSET 3 2. LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO 4 3. VIRASTO-ORGANISAATIO 9 4. KOKOUSMENETTELY KUNNAN TALOUS HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUS MUUT MÄÄRÄYKSET 27 1.

3 3 Yleiset määräykset 1 Säännön soveltamisala Puumalan kunnan hallinto järjestetään tässä säännössä määrätyllä tavalla. Tässä säännössä määrätään myös toimielinten ja viranhaltijoiden väliset päätösvallan jakoperusteet, ellei laissa tai asetuksessa toisin säädetä. Hallintosäännön ohella kunnan toimintaa ohjataan seuraavilla johtosäännöillä, joihin hallintosääntöä sovelletaan toissijaisena, jollei jonkin asian kohdalla toisin määrätä kunnanvaltuuston työjärjestys palkkiosääntö nuorisovaltuuston johtosääntö Kunnan hallinnosta vastaavat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, lautakunnat ja viranhaltijat. Kunnan hallinnon ja taloudenhoidon tarkastuksesta vastaa tarkastuslautakunta. Kunnan keskusvaalilautakunnasta ja vaalilautakunnista on säädetty vaalilaissa 714/1998. Kokousmenettelystä sekä kunnanhallituksen ja lautakuntien otto-oikeudesta määrätään tämän hallintosäännön 6 luvussa. Mitä tässä säännössä on sanottu viranhaltijasta, koskee soveltuvin osin myös työsopimussuhteista työntekijää, mikäli ei ole toisin määrätty. Tarkemmat ohjeet soveltamisesta antaa tarvittaessa kunnanhallitus. 2.

4 4 Luottamushenkilöorganisaatio Hallinnollinen jako, toimielimet ja niiden ratkaisuvalta 2 Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto valitsee kunnanhallitukseen seitsemän (7) ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen kunnanvaltuutettujen ja varavaltuutettujen keskuudesta. Valtuusto valitsee kunnanhallituksen jäsenten keskuudesta hallituksen toimikaudeksi puheenjohtajan sekä yhden varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuuston varsinaisia jäseniä. Kunnanhallituksen toimikausi on kaksi (2) vuotta. Vaali suoritetaan parittomien kalenterivuosien ensimmäisessä valtuuston kokouksessa. Toimikausi jatkuu kunnes kunnanvaltuusto on valinnut uuden kunnanhallituksen. Mikäli kunnanhallitus erotetaan kuntalain 365/ mukaisesti toimikauden aikana, valitaan uusi kunnanhallitus jäljellä olevan toimikauden ajaksi. Asiat ratkaistaan kunnanhallituksen kokouksessa kunnanjohtajan esittelystä. Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai esteellinen, esittelijänä toimii palvelujohtaja. Mikäli molemmat esittelijät ovat estyneitä tai esteellisiä, käsitellään asia puheenjohtajan selostuksen ja päätösehdotuksen pohjalta. 3 Kunnanhallituksen tehtävät Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta, sekä valtuuston päätöksien valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etua ja edustaa kuntaa ja käyttää kunnan puhevaltaa. Kunnanhallitus antaa tarvittaessa ohjeita kuntaa eri yhteisöjen, laitosten ja säätiöiden hallintoelimissä edustaville henkilöille kunnan kannan ottamisesta käsiteltäviin asioihin. Kunnanhallitus toimii Puumalan kunnan jätehuoltoviranomaisena. Lisäksi kunnanhallituksen tulee johtaa elinkeinopolitiikkaa kuntasuunnittelua kunnan maapolitiikkaa sekä saariston kehittämisestä annetun lain (494/1981) mukaisia tehtäviä 4 Kunnanhallituksen päätösvalta Muualla säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi kunnanhallitus päättää 1. selityksen antamisesta valtuuston puolesta valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kunnanhallitus katsoo, että valtuuston päätöstä ei ole kumottava, 2. kiinteän omaisuuden ostamisesta kunnalle valtuuston päättämien perusteiden ja määrärahojen puitteissa,

5 5 3. osakkeiden ja arvopapereiden ostamisesta kunnalle valtuuston päättämien perusteiden ja määrärahojen puitteissa, 4. asemakaavan ja tonttijaon toteuttamista varten tarvittavien alueiden, rakennusten ja laitteiden ostamisesta, myymisestä, vaihtamisesta ja lunastamisesta, 5. kiinteän omaisuuden vuokralle antamisesta ja ottamisesta, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 6. irtaimen omaisuuden hankkimisesta, myymisestä, vuokrauksesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta kunnan hankintaohjeiden mukaisesti, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 7. investointihankkeitten toteuttamisesta talousarviossa olevien määrärahojen puitteissa siltä osin kuin sitä ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 8. rakennustöiden pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle, 9. urakkasopimusten ja suunnittelusopimusten hyväksymisestä siltä osin kuin sitä ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 10. maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa asemakaava-alueella sijaitseva rakennustontti tai -paikka, 11. kunnalle annettujen vakuuksien hyväksymisestä, muuttamisesta samanarvoiseksi ja vapauttamisesta velan tai muun saamisen vähentymisen myötä, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 12. talousarviolainan ottamisesta valtuuston hyväksymän talousarvion mukaisesti ja lyhytaikaisen lainan nostamisesta niiltä osin, kun päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 13. talousarvioon varattujen yleisluonteisten avustusmäärärahojen jakamisesta, 14. vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi, siltä osin kuin päätösvaltaa ei ole annettu lautakunnalle tai viranhaltijalle, 15. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisveron suorittamisesta, 16. vapautuksen tai lykkäyksen myöntämisestä kunnallisen maksun ja sille määrätyn viivästyskoron suorittamisesta, milloin se säädösten tai määräysten mukaan on sallittu sekä 17. virka- ja työehtosopimusten ja paikallisten järjestelyvaraerien täytäntöönpanosta siltä osin kuin sitä ei ole annettu viranhaltijalle. 18. sopimusperustaisesta jätteenkuljetuksesta ja sen ehdoista (JL 10 2 mom.) sekä järjestetyn jätteenkuljetuksen alueesta (10 3 mom.).

6 6 19.jätteenkäsittelyn ja hyödyntämisen antamisesta yksityisten hoidettavaksi (JL 13 2 mom.). (poistetaan em. kohdat) 5 Toimivallan siirtäminen Toimielin, luottamushenkilö tai viranhaltija voi päättää sille hallintosäännössä siirretyn toimivallan siirtämisestä alaiselleen viranomaiselle, ei kuitenkaan niissä asioissa, joista toimielimen on lainsäädännön mukaan päätettävä. 6 Kunnassa on seuraavat lautakunnat, niiden päätoimialueet ja kokoonpano: Peruspalvelulautakunta Lautakunnan tehtävänä on päivähoito-, opetus-, nuoriso-, liikunta-, aikuiskoulutus- ja kirjastopalvelujen järjestäminen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen ja kirjastopalvelujen osalta järjestämisvastuu on seudullisilla lautakunnilla, mutta peruspalvelulautakunta vastaa näiden palvelujen rahoituksesta ja seuraa palvelujen järjestämistä sekä toimivuutta. Tekninen lautakunta Lautakunnan tehtävänä on vastata kunnan omien kiinteistöjen hallinnasta ja hoidosta, kunnan ruokapalvelusta sekä seuraavien lakien mukaiset tehtävät: Laki yksityisistä teistä maa-aineslaki 555/1981 tarkoittamana kunnan lupa- ja valvontaviranomaisena Vesihuoltolaki 119/2001 Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 ulkoilulaki 606/1973 tarkoittamana kunnan leirintäalueviranomaisena ympäristönsuojelulaki 86/2000 tarkoittamana kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena luonnonsuojelulaki 1096/1996 vesilaki 587/2011 (lisätään em. kohdat) Peruspalvelulautakunnan kokoonpano Valtuusto valitsee peruspalvelulautakuntaan yhdeksän (9) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan on oltava valtuutettu. Varapuheenjohtajan ja neljän (4) jäsenen on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenistä kuuden (6) on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Teknisen lautakunnan kokoonpano Valtuusto valitsee tekniseen lautakuntaan seitsemän (7) jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Lautakunnan jäsenten keskuudesta valtuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Puheenjohtajan on oltava valtuutettu. Varapuheenjohtajan ja kahden (2) jäsenen on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Varajäsenistä neljän (4) on oltava valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Tarkastuslautakunta Tarkastuslautakunnasta säädetään kappaleessa kahdeksan (8), hallinnon ja talouden tarkastus. 7 Toimitusjaosto

7 7 Teknisessä lautakunnassa on kolmejäseninen (3) toimitusjaosto, johon lautakunta valitsee toimikaudekseen jäsenistään puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja jäsenistään tai varajäsenistään yhden jäsenen. Toimitusjaosto vastaa yksityistielain mukaisista tielautakunnan toimituksista. Toimitusjaoston esittelijänä toimii toimitusjaoston puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjänä tekninen johtaja. (poistetaan em. kohta) 8 1. Lautakuntien yleisenä tehtävänä toimialallaan on 1. vastata toimialallaan palvelujen järjestämisestä, johtaa, kehittää ja valvoa toimialan toimintaa, 2. antaa tarpeelliset kertomukset, tilastot ja muut selvitykset annetussa määräajassa, 3. osallistua hanke- ja tilasuunnitelmia koskevaan suunnitteluun omalla toimialallaan sekä 4. huolehtia yhteistyöstä muiden viranomaisten, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa 2. Ratkaisuvalta Lautakunta toimialallaan päättää 1. päättää omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä, 2. päättää perittävien maksujen perusteista, taksoista ja niistä vapauttamisesta, ellei asia kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäväksi, 3. päättää palveluiden hankkimisesta, ellei asia kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäväksi, 4. päättää toimialalleen kuuluvan irtaimen omaisuuden hankkimisesta tai myymisestä talousarviossa olevien määrärahojen tai kunnanhallituksen päättämissä rajoissa kunnan hankintaohjeiden puitteissa, ellei asia kuulu muun toimielimen tai viranhaltijan päätettäväksi, 5. päättää ratkaisuvaltansa siirtämisestä alaiselleen viranhaltijalle tai toimielimelle lainsäädännön asettamissa rajoissa sekä 6. talousarvio- ja taloussuunnitelmaesityksen sekä toimintakertomuksen tekemisestä. 9 Peruspalvelulautakunta lisäksi Peruspalvelulautakunnan tehtävänä on päättää 1. toimialansa palvelujen ostoa ja myyntiä koskevista sopimuksista,

8 8 2. esiopetuksen, perusopetuksen ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmien hyväksymisestä, 3. antamansa koulutuksen arvioinnista, 4. iltapäivätoiminnan järjestämisestä tai hankkimisesta sekä sen toimintasuunnitelmasta ja arvioinnista, 5. pätevästä syystä esiopetuksen ja perusopetuksen oppilaan määräämisestä väliaikaisesti käymään koulua jossakin muussa samankielisessä koulussa kuin omassa lähikoulussa. 10 Tekninen lautakunta lisäksi Teknisen lautakunnan tehtävänä on päättää tehtäväalueelleen kuuluvien erityislaeissa säädettyjen tai määrättyjen asioiden lisäksi 1. rakennustöiden pääpiirustusten ja lopullisen kustannusarvion hyväksymisestä kunnanhallituksen päättämissä rajoissa, 2. toimialansa mukaisista urakoista ja suunnittelusopimuksista talousarviossa olevien määrärahojen ja kunnanhallituksen päättämissä rajoissa sekä urakkasuoritusten vastaanottamisesta, 3. Kunnalle laissa ja asetuksissa määrätyistä tehtävistä oman toimialansa osalta: hoitaa kadunpidon ja päättää kadunpidosta (katupäätös) hyväksyy katupiirustukset ja niiden muutokset 4. hallussaan olevien alueiden, kiinteistöjen ja toimitilojen maksuista ja vuokraamisesta kunnanhallituksen päättämissä rajoissa, siltä osin kuin sitä ei ole annettu viranhaltijalle, 5. asuinhuoneistojen vuokrista ja vuokrantarkistuksista paikkakunnan käyvän vuokratason mukaan, 3.

9 9 Virasto-organisaatio 11 Luvun säännösten soveltaminen Niistä virkasuhteeseen ja viranhaltijaan liittyvistä asioista, joista on säädetty kunnallisesta viranhaltijasta annetusta laissa 304/2003 tai muussa laissa, päättää kunnanhallitus, ellei laissa ole toisin säädetty tai hallintosäännössä muuta määrätä. 12 Kunnan toimialat ja vastuualueet Toimiala Hallintopalvelut Peruspalvelut Tekniset palvelut Vastuualue Päällikkö Kunnanjohtaja Palvelujohtaja Tekninen johtaja Vastuualueen vastuuhenkilö Hallintopalvelut Kunnanvaltuusto Tarkastuslautakunta Kunnanhallitus Hallinto- ja talouspalvelut Matkailu- ja kulttuuripalvelut Elinkeinopalvelut Maaseutuasiat Kunnanjohtaja Tarkastuslautakunnan sihteeri Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Kunnanjohtaja Peruspalvelut Peruspalvelulautakunta Sosiaalityö Vanhustyö Terveyspalvelut Opetuspalvelut Nuoriso- ja liikuntapalvelut Kirjastopalvelut Aikuiskoulutuspalvelut Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Palvelujohtaja Tekniset palvelut Tekninen lautakunta Yhdyskuntapalvelut Kiinteistöpalvelut Ympäristövalvonta Kaavoitus Asumispalvelut Ruokapalvelut Tekninen johtaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Rakennustarkastaja Tekninen johtaja Tekninen johtaja Ruokapalvelupäällikkö

10 10 Maa- ja metsätilat Tekninen johtaja 13 Viran perustaminen, lakkauttaminen ja viran haku Valtuusto päättää viran perustamisesta ja lakkauttamisesta sekä virkasuhteen muuttamisesta työsuhteeksi. Viran julistaa haettavaksi se, jonka tehtävänä on valita viranhaltija avoinna olevaan virkaan. Viran johon valtuusto valitsee viranhaltijan, julistaa haettavaksi kuitenkin kunnanhallitus. 14 Viranhaltijan ottaminen, ero ja siirtäminen toiseen virkasuhteeseen Valtuusto päättää kunnanjohtajan ja toimialajohtajien valinnasta. Kunnanhallitus päättää kunnanjohtajan, palvelujohtajan ja teknisen johtajan sijaisen tai avoimen viran hoitajan palkkaamisesta enintään kuuden kuukauden ajaksi. Kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisenaan olevien vastuuhenkilöiden valinnasta. Toimialajohtajat ja kunnanjohtaja päättää alaisenaan olevien vastuuhenkilöiden viransijaisen tai avoimen viran hoitajan palkkaamisesta enintään kuuden kuukauden ajaksi. Vastuuhenkilö päättää muiden vakinaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden valinnasta sekä tilapäisten ja määräaikaisten viranhaltijoiden ja työntekijöiden sekä tuntipalkkalaisten ottamisesta. Viranhaltijan siirtämisestä toiseen virkasuhteeseen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :ssä tarkoitetuissa tapauksissa päättää kunnanhallitus tai se viranomainen, joka päättää molempiin virkasuhteisiin ottamisesta. Toimialajohtajia tai kunnanjohtajaa koskevissa siirroissa päätöksen tekee kuitenkin valtuusto. Koeajan määräämisestä tai sen sopimisesta ja sen pituudesta päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Eron myöntämisestä, lomauttamisesta, osa-aikaeläkkeen, osa-aikalisän tai vuorotteluvapaan myöntämisestä päättää se viranomainen ja toimielin joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Valtuuston valitsemien henkilöiden osalta päätöksen tekee kunnanhallitus. Viranhaltijan virantoimituksesta pidättämisestä päättää se, joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Muiden viranhaltijoiden kuin kunnanjohtajan virantoimituksesta pidättämisestä voi väliaikaisesti päättää myös kunnanjohtaja tai asianomainen toimialajohtaja. Palvelussuhteen päättämisestä päättää se joka valitsee viranhaltijan tai ottaa työntekijän työsopimussuhteeseen. Valtuuston valitsemien henkilöiden osalta päätöksen tekee kunnanhallitus. 15 Kelpoisuusehdot Henkilöstöltä vaadittavasta kelpoisuudesta pidetään erillistä luetteloa. Virkasuhteeseen ottava viranomainen päättää henkilön ottamisesta määräaikaiseen

11 11 virkasuhteeseen erityisistä kelpoisuusvaatimuksista riippumatta kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 6 :n 2 momentin mukaisesti. 16 Sijaisuus ja esteellisyys Kunnanjohtajan ollessa estynyt tai viran ollessa avoimena valtuusto voi, jos viran avoimena olo tai poissaolo kestää enemmän kuin kaksi kuukautta, ottaa virkaan viransijaisen. Valtuusto määrää viransijaisen valtuuston ottamalle muulle viranhaltijalle, mikäli sijaisuus kestää enemmän kuin kuusi kuukautta. Muussa tapauksessa viransijaisen ottaa kunnanhallitus. 17 Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus Sivutoimiluvasta päättää se viranomainen, joka tekee henkilövalinnan. Kuitenkin valtuuston valitseman henkilön osalta sivutoimiluvan myöntää kunnanhallitus. Sivutoimi-ilmoitus toimitetaan sille viranomaiselle, joka myöntää asianomaiselle viranhaltijalle sivutoimiluvan. Tämä viranomainen päättää myös mahdollisesta sivutoimen kieltämisestä. 18 Virka- ja työvapaa Jollei 19 :stä muuta johdu, kunnanhallitus ja lautakunnat päättävät alaisensa kunnanjohtajan, toimialajohtajien ja vastuualueiden vastuuhenkilöiden virka- ja työvapaan myöntämisestä enintään kuudeksi (6) kuukaudeksi. Yli kuuden (6) kuukauden virka- ja työvapauden myöntää se viranomainen, joka 13 :n mukaisesti tekee henkilövalinnan. Jollei 19 :stä muuta johdu, muiden kuin edellä mainittujen henkilöiden virka- ja työvapaan myöntämisestä päättää se viranomainen, joka 13 :n mukaisesti tekee henkilövalinnan. 19 Viranhaltijoiden ratkaisuvalta Ratkaisuvaltaa siirretään viranhaltijoille niin kuin jäljempänä määrätään. Viranhaltijan toimivallasta on lisäksi voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty tai määrätty Yleinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja, toimialajohtajat, vastuualueiden vastuuhenkilöt, päiväkodin opettaja, peruskoulun rehtori ja peruskoulun apulaisrehtorina toimiva luokanopettaja päättävät alaisiaan koskevat seuraavat henkilöstöasiat: 1. myöntävät vuosiloman, 2. myöntävät sellaisen virka- ja työvapaan, jonka saamiseen viranhaltijalla ja työntekijällä on lainsäädännön tai virka- ja työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus, 3. myöntävät harkinnanvaraisen virka- ja työvapaan enintään 30 kalenteripäiväksi kerrallaan, 4. antavat alaisilleen viranhaltijoille ja työntekijöille oikeutuksen osallistua koulutukseen,

12 12 5. antavat alaisilleen viranhaltijalle ja työntekijälle virkamatkamääräyksen, 6. määräävät tarvittaessa henkilöstön lisä-, yli-, lauantai ja sunnuntaityöhön sekä varallaoloon, sekä 7. terveydentilaa koskevien tietojen pyytämisestä ja terveydentilaa koskeviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin määräämisestä Erityinen ratkaisuvalta Kunnanjohtaja päättää: 1. tilapäisluoton ottamisesta kerrallaan korkeintaan 2,5 miljoonaan euroon asti, 2. kunnan kassavarojen tilapäisestä sijoittamisesta rahalaitoksiin, 3. tilapäisen maksulykkäyksen myöntämisestä kunnalle tulevasta maksuvelvollisuudesta tai sitoumuksesta enintään 6 kk:n ajaksi, 4. kunnan maksujen määräämisoikeuden antamisesta ja poistamisesta, 5. oman auton käyttöoikeuden myöntämisestä virka- ja työajoissa kunnan henkilöstölle, 6. merkkipäivälahjan hankkimisesta, viirin luovuttamisesta, huomionosoituksista ja kannatusilmoitusten antamisesta sekä lahjoitusten tekemisestä tavanomaisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin, 7. edustus- ja vastaavien tilaisuuksien järjestämisestä, 8. Suomen Kuntaliiton ansiomerkkien hakemisesta kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille, 9. kunnan henkilöstön työkokemuslisästä, 10. vuosilomaan oikeuttavan palvelusajan hyväksymisestä, 11. kunnan vaakunan käyttöoikeudesta, 12. kunnan etuosto-oikeuden käyttämättä jättämisestä, 13. oikeudesta saada kunnan puhelin sekä korvauksesta puheluista ja vuosimaksuista, 14. vapaan myöntämisestä ammattiyhdistyskoulutukseen osallistuville henkilöstön jäsenille sekä 15. muutoksesta henkilöstön työtehtäviin ja toimipisteisiin muutoksen koskettaessa kahta tai useampaa toimialaa. Vastuualueen vastuuhenkilö päättää

13 13 1. toimintayksikkönsä palvelujen järjestämisestä, 2. vastuualueensa käyttötalousosan hankinnoista, sekä myymisestä talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeiden mukaisesti, 3. hallinnassaan olevien tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta, 4. vastuualueensa irtaimen omaisuuden myymisestä, vuokralle antamisesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta, 5. asuinhuoneistojen vuokraamisesta teknisen lautakunnan päättämän käyvän vuokratason mukaisesti sekä 6. vastuualueen vahingonkorvauksen myöntämisestä tapauksissa, joissa kunta on katsottava korvausvelvolliseksi. Matkailu- ja kulttuurisihteeri päättää 1. museoiden aukioloajoista ja pääsymaksuista sekä 2. kulttuuripalveluiden avustusten jakamisesta Palvelujohtaja päättää 1. esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuvasta lukuvuosittaisesta suunnitelmasta, 2. esiopetuksen ja perusopetuksen lukuvuoden työ- ja loma-ajoista, 3. koulukuljetuksista, 4. iltapäivätoimintaan otettavista lapsista, 5. kotikuntastipendien myöntämisestä, 6. nuoriso- ja liikuntapalvelujen avustusten jakamisesta ja stipendien myöntämisestä, 7. korvaus- ja muiden hakemusten vireillepanosta sekä 8. lausuntojen antamisesta ja esityksien tekemisestä. Peruskoulun rehtori päättää 1. perusopetuspalvelujen antamisesta, 2. yhtenäiskoulun kokeiluihin osallistumisesta,

14 14 3. yhtenäiskoulun perusopetuslain 18 :n mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä, 4. yhtenäiskoulun oppilaan erottamisesta määräajaksi, 5. yhtenäiskoulun oppivelvollisen edistymistä tutkivan opettajan määräämisestä, 6. yhtenäiskoulun oppilaan valinnaisaineesta, jos huoltaja ei suorita valintaa määräajassa tai huoltajan valitsemaa opetusta ei voida järjestää, 7. yhtenäiskoulun oppilaan vapauttamisesta kielenopetuksesta, 8. yhtenäiskoulun stipendien ja muiden apurahojen jakamisesta opettajia kuultuaan, mikäli rahastojen säännöissä tai lahjakirjassa ei toisin määrätä, 9. yhtenäiskoulussa kuulustelun toimittavista opettajista sellaisille henkilöille, jotka haluavat suorittaa erityisessä tutkinnossa peruskoulun oppimäärän tai osan siitä, 10. yhtenäiskoulun päättötodistuksen, erotodistuksen ja oppimäärän suorittamisesta annettavan todistuksen antamisesta, 11. poissaololuvan myöntämisestä yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle yli 3 päiväksi, 12. kirjallisen varoituksen antamisesta yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle, 13. opetusharjoittelijan ottamisesta yhtenäiskoulun luokille, 14. yhtenäiskoulussa ehtojen hyväksymisestä ao. opettajaa kuultuaan, 15. opetuksen julkisuuden rajoittamisesta yhtenäiskoulussa, 16. hallinnassaan olevien yhtenäiskoulun tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta, 17. yhtenäiskoulun luokkien osalta käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti sekä 18. yhtenäiskoulun irtaimen omaisuuden myymisestä, vuokralle antamisesta ja muusta käytettäväksi luovuttamisesta. Peruskoulun apulaisrehtorin tehtäviä hoitava luokanopettaja päättää 1. erityisen tuen antamisesta, jatkamisesta ja poistamisesta, 2. pidennettyyn oppivelvollisuuteen siirtämisestä, 3. luvan myöntämisestä koulunkäynnin aloittamiseen yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin, 4. poissaololuvan myöntämisestä yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle yli 3 päiväksi, 5. kirjallisen varoituksen antamisesta yhtenäiskoulun luokkien oppilaalle, 6. opetusharjoittelijan ottamisesta yhtenäiskoulun luokille sekä

15 15 7. yhtenäiskoulun luokkien osalta käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Luokanopettaja ja luokanohjaaja päättävät 1. poissaololuvan myöntämisestä oppilaalle 1 3 päiväksi. Päiväkodin johtaja päättää 1. päivähoidon palvelujen antamisesta, 2. päivähoidon käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti, 3. kokeiluihin osallistumisesta, 4. poissaololuvan myöntämisestä esioppilaalle, 5. esiopetuksen julkisuuden rajoittamisesta sekä 6. hallinnassaan olevien tilojen lyhytaikaisesta vuokraamisesta. Vapaa-aikasihteeri päättää 1. nuoriso- ja liikuntapalvelujen hallinnassa olevien laitosten ja alueiden käyttövuoroista ja vuokrauksesta, 2. nuoriso- ja liikuntapalvelujen antamisesta sekä 3. nuoriso- ja liikuntapalvelujen käyttötalousosan hankinnoista talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa kunnan hankintaohjeen mukaisesti. Puumalan kansalaisopiston rehtori päättää 1. vapaasta sivistystyöstä annetun lain (632/98) 6 :ssä tarkoitetusta kansalaisopiston toimintasuunnitelmasta, 2. opiston opetussuunnitelmasta, 3. opiskelijoiden ottamisesta ja erottamisesta sekä todistusten antamisesta, 4. opiston hankinnoista ja vuokrauksista, 5. opiston opettajille annettavista todistuksista viran/työsuhteen hoidosta sekä 6. maksupalvelukoulutuksen antamisesta ja maksupalvelutoiminnasta. Tekninen johtaja päättää: 1. toimialansa mukaisista urakkasopimuksista ja suunnittelusopimuksista talousarviossa olevien määrärahojen ja lautakunnan päättämissä rajoissa, 2. toimialansa irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja myymisestä talousarviossa olevien

16 16 määrärahojen puitteissa ja lautakunnan päättämissä rajoissa sekä vuokraamisesta että muusta käytettäväksi luovuttamisesta lautakunnan päättämissä rajoissa lukuun ottamatta osakehuoneistoja, 3. lausunnon antamisesta elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen päätösvaltaan kuuluvista poikkeamishakemuksista, 4. haja-asutusalueella asemakaavamääräyksistä poikkeamisesta kerrosluvun, rakennuksen sijoittamisen, rakennusten lukumäärän, kattomuodon ja asemakaava-alueella rakennustapaohjeen suhteen, 5. selityksen tai lausunnon antaminen lautakunnan tekemän päätöksen johdosta jätettyyn valitukseen, silloin kun lautakunnan päätöstä ei ole syytä muuttaa, 6. kiinteistönhuollosta annettavista ohjeista ja määräyksistä, 7. teknisen lautakunnan hallinnassa olevien alueiden, kiinteistöjen ja toimitilojen vuokraamisesta, 8. kunnanhallituksen hyväksymien jakoperusteiden mukaisten yksityisteiden kunnossapito- ja harkinnanvaraistenavustusten jakamisesta talousarvion puitteissa, 9. hallussaan olevien kiinteistöjen, alueiden ja liikenneväylien käytöstä annettavista ohjeista ja määräyksistä, 10. liikenneohjauslaitteiden sijoittamisesta asemakaava-alueella ja kunnan suostumuksesta liikennemerkkien sijoittamiseksi yksityisteillä, 11. haja-asutusalueen osoitejärjestelmän muutoksista, 12. metsästysvuokrasopimuksista ja pienriistan metsästyslupien myöntämisestä, 13. kalastusoikeuden myöntämisestä ja vuokrasopimuksista kunnan vesiosakkuusalueilla sekä, 14. toimii öljyvahinkojen torjuntalain 1673/ :n 5 kohdan tarkoittamana torjuntaviranomaisena Rakennustarkastaja päättää: 1. luvasta enintään 2 huoneistoisen rakennuksen rakentamiseksi kunnan alueella, 2. luvasta eläinsuojien, varasto- ja talousrakennuksen rakentamiseen, 3. luvasta alle 400 m2:n teollisuusrakennukselle, 4. MRL 126 :n mukaisesta toimenpideluvasta, 5. MRL 161 :n mukaisista yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta, 6. luvasta hyväksyttyjen rakennuslupapiirustusten vähäisiin muutoksiin,

17 17 7. rakennustyön vastaavan työnjohtajan ja rakenteiden valvojan hyväksymisestä, 8. LVI-työnjohtajan hyväksymisestä, 9. MRL 143 :n mukaisesta jatkoajasta, 10. MRL 133 :n mukaisesta katselmuksesta, Ympäristösihteeri päättää: Poistettu työversiosta kohdat 1. ja 2, numeroitu uudelleen Kunnanhallitus delegoi päätöksellään (KH päätös /145 ) - JäteL 143 jätteenkuljetusrekisterin ylläpidon ympäristösihteerille - JäteL 42 kunnalliseen jätehuoltoon kuulumisesta poikkeaminen yksittäisissä tapauksissa palvelujen ja hallinnon jätteen osalta ympäristösihteerille - JäteL 81 jätemaksujen määräämisen, kohtuullistamisesta päättämisen ja muistutusten käsittelyn ympäristösihteerille - JäteL 145 jätemaksujen perinnän ympäristösihteerille - JäteL 93 jäteneuvonnan järjestämisen ympäristösihteerille 2. jätehuoltomääräysten mukaisesta poikkeamisesta yksittäistapauksessa (Jätehuoltomääräysten 33 ), 3. jätehuoltomääräyksiä tarkentavien ohjeiden ja määräysten antamisesta (Jätehuoltomääräysten 34 ), 4. romuajoneuvojen siirroista, 5. maa-ainesluvan myöntämisestä, enintään k-m3 saakka, 6. maa-aineisten oton jälkitöiden ja vakuuden hyväksymisestä sekä vakuuden palauttamisesta, 7. kiireellisissä tapauksissa maa-ainesten oton keskeyttämisestä, 8. lausunnon antamisesta elinkeino- liikenne ja ympäristökeskuksen päätösvaltaan kuuluvista ympäristölupahakemuksista, 9. ympäristölupaan liittyvän vakuuden hyväksymisestä ja palauttamisesta, 10. lautakunta delegoi erillispäätöksellään (ymp.ltk:n päätös /72 ): - Ymp.s.L 83 tiedonsaanti- ja tarkastusoikeuden ympäristösihteerille - Ymp.s.L 84 määräyksenanto-oikeuden ympäristösihteerille - Ymp.s.L 86 päätöksenteko-oikeuden ympäristösihteerille. 11. Ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta ilmoituksesta melua ja tärinää

18 18 aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta, 12. MRL 128 :n mukainen maisematyöluvan myöntämisestä, ei maa-ainesten ottolupa. 4.

19 19 Kokousmenettely 22 Luvun määräysten soveltaminen Tämän luvun määräyksiä sovelletaan, kunnanvaltuustoa lukuun ottamatta kunnan toimielimissä sekä soveltuvin osin toimitus- ja katselmusmiesten kokouksissa 23 Kokousaika- ja paikka Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja paikassa. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 24 Kokouksen koollekutsuminen Kokouskutsun antaa ja allekirjoittaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kokouskutsu lähetetään toimielimen päättämällä tavalla. Kokouskutsu lähetetään toimielimen jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai velvollisuus, toimielimen päättämällä tavalla. 25 Jatkokokous Jos kokousasioita ei ole saatu siinä kokouksessa käsitellyksi, asiat voidaan siirtää jatkokokoukseen, johon ei tarvitse antaa eri kutsua. Kokouksesta poissaolleille on kuitenkin pyrittävä antamaan tieto jatkokokouksesta. 26 Varajäsenen kutsuminen Toimielimen jäsenen, joka on estynyt saapumasta kokoukseen, on kutsuttava varajäsen sijaansa. Milloin jäsen on esteellinen käsittelemään jotakin asiaa kokouksessa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen sitä asiaa käsittelemään. Myös puheenjohtaja tai esittelijä voi toimittaa kutsun varajäsenelle. 27 Kokouksen pitäminen Avattuaan kokouksen puheenjohtaja toteaa läsnäolijat sekä kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto hyväksynyt 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 2 SYSMÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 15.11.2010 Voimaantulo 01.01.2011 Sisällysluettelo sivu 1 luku Yleiset

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET

VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ. Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 VESILAHDEN KUNTA VESILAHDEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: 25.11.2013 / 86 Voimaantulo: 01.01.2014 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ VETELIN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ 2 Sisällysluettelo 1 luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Kunnan toiminta-ajatus 4 2 luku KOKOUSMENETTELY 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa.

Toimielin pitää kokouksensa päättämänään aikana ja päättämässään paikassa. Riihimäen kaupunki SÄÄNNÖT RIIHIMÄEN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty 9.12.2013 Voimaantulo 1.1.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 2 luku Kokousmenettely

Lisätiedot

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 -

Hallintosääntö. Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Hallintosääntö Hyväksytty Hall 27.5.2015 50, ja Valt 12.6.2015 12 voimassa 1.8.2015 alkaen. - 1 - Sisällysluettelo Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä H a l l i n t o s ä ä n t ö 1.8.2015 alk Sisältö

Lisätiedot

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT

LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT LESTIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ JA JOHTOSÄÄNNÖT Kunnanhallituksen johtosääntö Tilintarkastussääntö Sivistystoimen johtosääntö Teknisen toimen johtosääntö Kaustisen seutukunnan lautakunnan (Seutuvaltuusto)

Lisätiedot

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1

Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 Ylivieskan kaupunki HALLINTOSÄÄNTÖ 1 YLIVIESKAN KAUPUNKI Hallintosääntö Voimaantulo Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 9.11.2004 78 1.11.2004 Kaupunginvaltuusto on muuttanut 26.3.2007 21 1.4.2007 1 luku

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 LEMPÄÄLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston hyväksymä 12.12.2012, voimaantulopäivä 1.1.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 2 Toimivallan siirtäminen Hallintosäännössä

Lisätiedot

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö

Seinäjoen kaupungin hallintosääntö Seinäjoen kaupungin hallintosääntö I LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään kaupungin päätöksenteko- ja kokousmenettelystä. Hallintosäännön ohella

Lisätiedot

Kurikan kaupungin hallintosääntö

Kurikan kaupungin hallintosääntö Kurikan kaupungin hallintosääntö Hyväksytty 20.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 1 Luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään päätöksenteko- ja

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009

HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ 01.01.2010 Kaupunginvaltuusto 15.06.2009 SISÄLLYSLUETTELO I LUKU... 1 Yleiset määräykset... 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 1 2 Säännön

Lisätiedot

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014

Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto 3.3.2014 25 voimaan 1.5.2014 Hallintosääntö 2 (33) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET... 5 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt... 5 2 LUKU

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ

KAARINAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ Kaupunginvaltuusto 1.12.2008 Kaupunginvaltuusto 23.2.2009 Kaupunginhallitus 20.4.2009 Kaupunginvaltuusto 27.4.2009 Kaupunginvaltuusto 14.12.2009 Kaupunginvaltuusto 27.8.2012 Kaupunginvaltuusto 21.1.2013

Lisätiedot

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos

Hallintosääntö. xx.xx.2011. Luonnos xx.xx.2011 muutokset 2 (25) Sisällysluettelo 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET...4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt...4 2 LUKU ORGANISAATIO...4 2 Luottamushenkilöorganisaatio ja sen tehtävät...4

Lisätiedot

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä.

Tämän luvun määräyksiä noudatetaan valtuustoa lukuun ottamatta kuntayhtymän toimielimissä. ÖSTERBOTTENS FÖRBUND - POHJANMAAN LIITTO kuntayhtymä Hyväksytty 5.5.2008 Muutos (35 ) hyväksytty 8.3.2010 HALLINTOSÄÄNTÖ Muutos (31, 35 ) hyväksytty 12.5.2014 1 luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.2 HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuuston 12. päivänä marraskuuta 2008/23 hyväksymä ja valtuuston 11. päivänä marraskuuta 2013/38 tarkastama I LUKU YLEISET

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuustossa hyväksytty 15.11.2011 POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ POLVIJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO I LUKU YLEISTÄ 1 1. Säännön soveltamisala 1 II LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ EURAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.2.2013 alkaen Khall 21.1.2013 Valt 28.1.2013 2 Sisällysluettelo I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET sivu 1 Säännön soveltaminen... 1 2 Toimintastrategiat... 1 II luku LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ

AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ AKAAN KAUPUNGIN SÄÄNTÖKOKOELMA HALLINTOSÄÄNTÖ Valtuusto hyväksynyt 17.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kaupungin johtosäännöt 1 2 LUKU LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO

Lisätiedot

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1 HALSUAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 2 I luku YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Soveltamisala II luku KUNNAN ORGANISAATIO 2 Luottamushenkilöorganisaatio 3 Päävastuualueet ja niiden jakaminen toimialueiksi 4 Henkilöstö-

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot