TURVALLISUUSASIAKIRJA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURVALLISUUSASIAKIRJA"

Transkriptio

1 Sanssinkoulu Koiviston siiven vesikaton uusiminen Nro 9206

2 (11 SISÄLLYSLUETTELO YLEISTÄ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennuttaja (tilaaja Päätoteuttaja Töiden yhteensovitus Yhteyshenkilöt Ulkomaisen työvoiman käyttö Tunnistettavuus Ilmoitusvelvollisuus TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET Työmaa-alue Ympäristö, rakenteet, laitteet ja johdot Liikenne Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Sääolot VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT Kuvaus tehtävistä töistä Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit RAKENNUSTYÖN TURVALLISUUSVAATIMUKSIA Yleistä työn suorituksesta Työntekijöitten pätevyys Työalueet Henkilökohtaiset suojaimet Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Melua aiheuttavat työt Putoamissuojaukset Viikottaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta YMPÄRISTÖN SUOJAUS Työalueiden suojaaminen Ympäristön puhtaanapito Työturvallisuuden valvonta rakennuttajan taholta

3 (11 1. YLEISTÄ Tämä turvallisuusasiakirjan päivitys on laadittu rakennuttajan asiakirjojen ajan tasalla pitoa, tietojen antoa sekä toimenpiteiden täytäntöönpanon seurantaa varten. VNa 205/ Turvallisuusasiakirjan tarkoitus Sen lisäksi mitä Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 205 /2009 määrää noudatettavaksi, tämä asiakirja osoittaa urakoitsijoille työmaan erityispiirteitä työturvallisuusnäkökulmasta. Tämä asiakirja ei kumoa asetuksessa annettuja määräyksiä, vaan antaa informaatiota paikallisista olosuhteista ja kohteen erityispiirteistä. Työnantaja on tarpeellisilla toimenpiteillä velvollinen huolehtimaan työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä. Tässä tarkoituksessa työnantajan on otettava huomioon työhön, työolosuhteisiin ja muuhun työympäristöön samoin kuin työntekijän henkilökohtaisiin edellytyksiin liittyvät seikat. (Työturvallisuuslaki /738. Sen lisäksi, mitä viitatussa laissa säädetään, noudatetaan, mitä työturvallisuudesta tietyssä työssä erikseen säädetään. Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa työmaan ominaisuuksista ja luonteesta aiheutuvat ja sen toteuttamiseen liittyvät tarpeelliset turvallisuustiedot. Tämä asiakirja on tarjousasiakirjojen liite ja se täydentää muiden asiakirjojen työsuoritusta koskevia määräyksiä. VNa 205 / Jokaisen työmaalla toimivan urakoitsijan ja itsenäisen työnsuorittajan on otettava huomioon ja noudatettava tilaajan laatiman turvallisuusasiakirjan turvallisuusmääräyksiä ja muita velvoitteita. Urakoitsijan tulee ottaa huomioon tämän turvallisuusasiakirjan tiedot urakkahintaa laskiessaan ja työmaan turvallisuussuunnitelmaa laatiessaan. 1.1 Rakennushankkeen osapuolten yleiset velvollisuudet Rakennushankkeessa on rakennuttajan, suunnittelijan, työnantajan ja itsenäisen työnsuorittajan yhdessä ja kunkin osaltaan huolehdittava siitä, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville eikä muille työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Päätoteuttajan on huolehdittava perehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen rakennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tuntevat kyseessä olevan rakennustyömaan vaara- ja haittatekijät sekä niiden poistamiseen tarvittavat toimenpiteet (VNa 205/2009 3

4 ( Rakennuttaja (tilaaja Rakennuttaja, Kauhajoen kaupungin toimitilapalveluyksikkö huolehtii, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Rakennuttajan on varmistettava, että päätoteuttaja on tehnyt valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta / ja 11 :ssä tarkoitetut rakennustyön turvallisuussuunnitelmat. 1.3 Päätoteuttaja Kauhajoen kaupungin kanssa sopimussuhteessa oleva rakennusurakoitsija toimii tässä lainsäädännön (RakVNA 6 tarkoittamana päätoteuttajana ja vastaa siten Rakentamisen Yleisten Sopimusehtojen YSE 1998 mukaisesti päätoteuttajan velvollisuuksista. Päätoteuttajan tulee huolehtia myös muista työnantajia velvoittavan riskikartoituksen tekemisestä, työntekijöiden perehdyttämisestä ja lakisääteisten tarkastusten suorittamisesta. Päätoteuttajan on esitettävä rakennuttajalle edellä olevassa kappaleessa mainitut 10 ja 11 tarkoitetut rakennustöiden työturvallisuutta koskevat suunnitelmat. 1.5 Töiden yhteensovitus Rakennuskohteessa (vesikattotyössä voi olla samanaikaisesti muiden urakoitsijoiden, tilaajan tai kolmansien osapuolten työskenteleviä henkilöitä ja työkoneita. 1.6 Yhteyshenkilöt Työmaan turvallisuudesta vastaavista henkilöistä sekä tilaajan turvallisuusasioista vastaavista henkilöistä pidetään työmaakokouksissa ajan tasalla olevaa luetteloa. Yhdyshenkilöluetteloon merkitään työmaalla toimivien urakoitsijoiden ja kolmansien osapuolten turvallisuudesta vastaavat henkilöt. Rakennuttajan asettama työturvallisuuskoordinaattori työmaalla on työpäällikkö Hannu Törrönen. 1.7 Ulkomaisen työvoiman käyttö Työnantajayrityksen on varmistettava henkilön kansalaisuus ja varmistettava, että mikäli henkilö on EU:n ulkopuolinen kansalainen, hänellä tulee olla oleskelupa tai ettei hän sitä tarvitse. Työnantajan työpaikalla säilytettävistä tiedoista tulee käydä ilmi ulkomaalaisen työntekijän henkilötiedot sekä se, perustuuko työntekijän työnteko-oikeus EU - tai ETA-maan kansalaisuuteen, voimassaolevaan työntekijän oleskelulupaan vai muuhun ulkomaalaislaissa säädettyyn työnteko-oikeuden perustavaan seikkaan.

5 ( Tunnistettavuus Työnantajan tulee säilyttää työpaikalla tiedot palveluksessaan olevista ulkomaalaisista ja heidän työnteko-oikeutensa perusteista siten, että ne ovat tarvittaessa vaivattomasti työsuojeluviranomaisen tarkastettavissa. Lisätietoja: Jokaisella työmaalla työskentelevällä on oltava työmaalla liikkuessaan näkyvillä henkilön yksilöivä kuvallinen tunniste. Tunnisteesta on käytävä ilmi, onko työmaalla työskentelevä työsuhteessa oleva työntekijä vai itsenäinen työnsuorittaja. Tunnisteessa tulee olla näkyvissä veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä annetussa laissa (1231/2011 tarkoitettu henkilökohtainen veronumerorekisteriin merkitty veronumero lain tältä osin tullessa voimaan. Työntekijän tunnisteessa tulee lisäksi olla työnantajan nimi. Sovelletaan myös: 1 pääurakoitsijaan tai muuhun päätoteuttajaan; 2 työnantajaan omien työntekijöidensä ja sopimuskumppaniensa osalta. 1.8 Ilmoitusvelvollisuus Päätoteuttaja on velvollinen ilmoittamaan urakkatietoina urakkasopimusta koskevaa tietoa sekä laskutustiedot verottajalle kuukausittain. Päätoteuttajan tulee antaa urakkatietojen lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä tiedot työsuhteesta tai laadusta riippumatta. Tiedot annetaan myös itsenäisistä ammatinharjoittajista. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot kuukausittain Verohallinnolle. Tilaaja antaa kuukausittain vastaavat tiedot. Laki Verohallinnosta (503/ mom. 2. TYÖALUE JA SEN OLOSUHTEET 2.1 Työmaa-alue Työmaa-alue sijaitsee Kauhajoella, osoite on Eduskunnankatu, Kauhajoki ja sen välittömässä läheisyydessä Ympäristö, rakenteet, laitteet ja johdot Työmaa-alue rajautuu pohjoisessa pallokenttään, lännessä pallokenttään ja piha-alueeseen, etelässä toiseen rakennukseen ja idässä piha-alueeseen.

6 (11 Työmaa-alueella on kiinnitettävä erityistä huomiota eristyispiirteeseen, joka aiheutuu rakennuksen ollessa 3-kerroksinen. Työalueella ja sen välittömässä läheisyydessä on erilaisia työtä rajoittavia ja haittaavia esteitä kuten: - pallokenttä, kenttä käytössä ympäri vuoden - henkilöliikennettä ulko-ovista rakennukseen, varsinkin eduskunnankadun puoleinen ovi yleisökäytössä koko kesän ajan - autoliikennettä rakennuksen läheisyydessä - pylväitä Liikenne Rakennustyömaan läheisyydessä liikkuu rakennuksen käyttäjiä, joiden liikehdintään tulee kiinnittää erityistä huomiota ja noudattaa urakka- ja liikenne- sekä piha-alueilla tarpeellista varovaisuutta. Lastaamiset ja purkamiset on suoritettava nimetyllä ja rakennuttajan osoittamalla rakennusalueella. Kulkuväyliä ei saa käyttää lastaamiseen ja purkamiseen, vaan ko. toimenpiteet on suoritettava nimetyllä ja rakennuttajan osoittamalla rakennusalueella. Urakkakohteessa työskentelevien autot on säilytettävä niille osoitetulla, rakennuttajan ja urakoitsijan kanssa yhteisesti sovitulla paikalla. Lisäksi pysäköintialue ja sen liikenne tulee sijoittaa niin, että sen kulkuväylä ei risteä lasten koulureitin kanssa. Muista menettelyistä sovitaan rakennuttajan kanssa. Paikoituksella ei saa estää sähköverkon käyttöön ja huoltoon liittyvien toimenpiteiden suorittamista: Muuntamoille ja vesiposteille on aina varmistettava esteetön pääsy Lähialueen kiinteistöt ja rakenteet Työ tapahtuu rakennetussa ympäristössä ja työssä on käytettävä menetelmiä joista ei aiheudu vaurioita rakennuksille, laitteille ja ympäristön kasvillisuudelle. Koska työmaa-alue on olemassa olevassa rakennuksessa ja liittyy oleviin rakennuksiin, tulee niiden välittömässä läheisyydessä noudattaa erityistä varovaisuutta. Päätoteuttajan tulee rakennusten tai rakenteitten mahdollisten vaurioitten selvittämiseksi suorittaa rakennusten katselmus ja kuvaaminen ennen töiden aloittamista. Paikalleen jäävät puut ja pensaat suojataan siten ettei niitä työn aikana vaurioiteta. 2.2 Sääolot Talvella työmaalla on huolehdittava siitä, ettei liukkaus aiheuta vaaraa työn suorittamiselle. Sääolosuhteet on otettava huomioon ylimääräisenä riskiteki-

7 (11 jänä koska, sade, tuuli ja pimeys voi vaikeuttaa työskentelijöiden ympäristön havaitsemista. Rakennusmateriaalit on peitettävä sääsuojalla kastumisen ja jäätymisen ehkäisemiseksi. (Katso myös rakennuttajan laatuasiakirja. Kappaleiden liukuminen kaltevilta pinnoilta on estettävä kiinnityksin ja kattokaitein ja jalkalistoin. 3. VAARAA AIHEUTTAVAT RAKENNUSTYÖT 3.1 Kuvaus tehtävistä töistä Työalueilla tehtävät työt käsittävät erityistä huolellisuutta ja tarkkaavaisuutta vaativia sekä tavanomaisia rakentamiseen liittyviä töitä, kuten telinetöitä, kattotöitä, nostoja, purkamista ja muita yleensä rakentamiseen liittyviä töitä, sekä työmaan ympäristön viimeistelytöitä. Kohteen erityisenä piirteenä 3- kerroksisuus sekä liittyminen muihin rakennuksiin, sijainti ja liikenne. 3.2 Kohteen tyypilliset työturvallisuusriskit Kohde on vaativaa koulurakennuksen peruskorjaustyötä, joka tulee huomioida työmaan ja työturvallisuuden suunnittelussa ja toteutuksessa. Rakennuksen kolmikerroksisuus asettaa riskitekijän, joka urakoitsijan on omassa työmaan turvallisuussuunnittelussaan huomioitava. Kohteen rakentamistyölle tyypillisiä ja työmaan turvallisuussuunnittelussa huomioitavia työturvallisuusriskejä sisältäviä työvaiheita ovat: - Nostojen riskit o runkorakenteiden, palkistojen ja kannattimien nostot o elementtien nostot ja elementtien kaatuminen o nostolenkkien, liinojen tai ketjujen katkeaminen o kiinnityskohdan pettäminen o nosturin tukialustan tai jalkojen pettäminen ja nosturin kaatuminen o sääolosuhteet nostoissa - Muita riskejä o nosturin alustan pettäminen ja nosturin kaatuminen o muun työkoneen kaatuminen o työkoneista ja työkalujen käytöstä aiheutuvat riski o työkoneiden poikkeuksellinen toiminta rakennustyömaalla o putoaminen telineiltä tai materiaalien putoaminen telineiltä o putoaminen yläpohjan holvilta tai vesikatolta o telineiden tai alustan pettäminen ja telineiden kaatuminen o materiaalin leikkaamisen tai irrottamisen aiheuttama kipinöinti, pölyäminen ja putoavien kappaleiden riski o työskentely poikkeuksellisissa olosuhteissa (liukkaus, lumisade, pimeys

8 (11 o tulityöt o asennustöissä syntyvät riskit, irtoavat kappaleet, kipinöinti tms. o yllättävät tilanteet työssä o henkilöiden itse aiheuttamat riskit ja suojainten käytön laiminlyönnit - Työskentely sähköjohtojen läheisyydessä työn turvallisesta suorittamisesta sähköjohtojen läheisyydessä saa tietoa Internetissä osoitteessa: ro_ilmajohtoja.pdf o 20 kv keskijänniteilmajohdon 10 metrin johtoalueelle ei saa sijoittaa rakennelmia tai varastoida tavaraa! o kaikissa sähkötöissä on ennen töiden aloittamista varmistettava olemassa olevien asennusten jännitteettömyys poistamalla varokkeet tai/ja irrottamalla kytkennät sähkökeskukselta. 4. RAKENNUSTYÖN TURVALLISUUSVAATIMUKSIA 4.1 Yleistä työn suorituksesta Päätoteuttajan tulee laatia ennen töiden aloittamista rakennustyömaa-alueen käytöstä suunnitelma joka esitetään rakennuttajalle, huomioida yleiset työmaan VNa 205/2009 turvallisuusmääräykset ja erilaiset työkohtaiset turvallisuussuunnitelmat. Päätoteuttajan on tehtävä ennen rakennustöiden aloittamista kirjallisesti työturvallisuutta koskevat suunnitelmat, joiden mukaan työt, työvaiheet ja niiden ajoitus järjestetään mahdollisimman turvallisiksi ja ettei niistä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville ja muille työn vaikutuspiirissä oleville. VNa 205/ Ennen työn aloittamista on selvitettävä kantavat ja muut tukirakenteet. Lisäksi ennen työn aloittamista päätoteuttajan on selvitettävä rakenteiden ja laitteiden tarkat sijainnit ja suunniteltava ajoreitit, siirrot, kuormaukset ym. siten, että em. varusteet säilyvät vahingoittumattomina. Päätoteuttajan tulee varmistaa, että myös sivu- ja aliurakoitsijat toteuttavat laadittuja suunnitelmia. 4.2 Työntekijöitten pätevyys Työntekijöiden tulee olla yleensä rakentamiseen perehtyneitä. Työmaalla käytetään myös alihankkijoiden henkilöitä rakennustöissä ja heidän pätevyydestään tulee varmistua.

9 (11 Suotavaa on, että kaikki urakoitsijan työsuorittajat omaavat voimassa olevan työturvallisuuskortin. 4.3 Työalueet Työalueet ja urakkarajat on rakennuttaja nimennyt asemapiirroksessa. Päätoteuttaja esittää toimintasuunnitelmassa käytettävät työkoneet, työmenetelmät, materiaalin varastointialueet suojineen ja kuormausperiaatteet, jotta työalueilla työskentelevien työturvallisuus että ulkopuolisten turvallisuus on varmistettu. Urakoitsijan on huolehdittava, ettei työstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville, eikä muillekaan työn vaikutuspiirissä oleville henkilöille. Työskentelyalueet ilmajohtojen läheisyydessä tulee järjestää 3.2 kohdan mukaisten turvallisuusohjeiden mukaisesti. Mikäli etäisyyksiä ei poikkeustapauksissa pystytä täyttämään, on rakentajan neuvoteltava johdon jännitteettömäksi kytkemisestä Fortum Sähkönsiirto Oy:n käyttökeskuksen kanssa. Turvallisuuteen liittyvissä asioissa välitön yhteydenotto: Fortum Sähkönsiirto Oy Käyttökeskus, vikailmoitusnumero Henkilökohtaiset suojaimet Valtioneuvoston päätös henkilösuojainten valinnasta ja käytöstä työssä 1407 /1993 Työ on järjestettävä siten, ettei siitä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville. Jos tapaturman tai sairastumisen vaaraa ei voi välttää tai rajoittaa riittävästi teknisillä työolosuhteisiin kohdistuvilla suojelutoimenpiteillä tai työn organisoinnilla, työnantajan on hankittava työntekijöiden käyttöön henkilön- suojaimet. Kuhunkin työvaiheeseen liittyvien henkilönsuojainten valinnan ja käytön tulee perustua päätoteuttajan suorittamaan vaaranarviointiin. Työntekijöitten velvollisuus on noudattaa henkilösuojaimista annettuja määräyksiä ja ohjeita sekä ilmoittaa työnjohdolle havaitsemistaan terveydelle vaarallisista töistä ja työkohteista. Rakennustyössä tarvittavia henkilökohtaisia suojaimia ovat: o suojavisiirillä ja kuulosuojaimilla varustetut suojakypärät, o kasvonsuojaimet, o hengityksensuojaimet, o käsiensuojaimet, o suojajalkineet, o putoamissuojaimet, o näkyvä varoitus- ja suojavaatetus. o viiltosuojahousut ja suojavisiirillä sekä kuulosuojaimilla varustettu suojakypärä moottorisahaa käytettäessä

10 ( Rakennustyövälineet, koneet ja laitteet Työvälineiden ja koneiden sekä muiden rakennusvälineiden tulee olla tarkoitukseen soveltuvia ja niiden tulee täyttää työturvallisuudelle asetetut vaatimukset. Ne on tarvittaessa varustettava sellaisilla apulaitteilla, ettei käsiteltäville tarvikkeille, valmiille työnosalle tai ympäristölle aiheuteta vahinkoa. Kaikille työmaalle saapuville koneille tulee tehdä käyttöönottotarkastus ja siitä tulee myös laatia tarkastuspöytäkirja. Nostoissa käytettävät torninosturit, henkilönostimet ja muu nostokalusto tulee olla vuosi- ja työmaatarkastuksessa hyväksyttyjä. VNa 403/ 2008 ja 205/ o Tärkeimmät nostotöitä koskevat säädökset ovat työturvallisuuslaki (738/2002, Rakennustyön turvallisuuspäätös sekä valtioneuvoston asetus koneiden turvallisuudesta ja niiden käytöstä ( /403. Katso myös: Nostotöiden turvallisuus Ratu S. 4.7 Terveydelle ja ympäristölle haitalliset aineet ja materiaalit Päätoteuttaja vastaa, että työmaalla noudatetaan voimassa olevia työntekijöiden suojaamista koskevia asetuksia ja määräyksiä. Vastuu käsittää myös työssä käytettävien aineiden ja materiaalien ympäristönsuojelun huomioonottamisen. Terveydelle haitallisten tai vaarallisten rakennusaineiden ja osien hävittämisessä on noudatettava erityislaeissa ja asetuksissa mainittuja turvallisuus- ja käsittelyohjeita. Jätteet on käsiteltävä ongelmajätteenä. 4.8 Melua aiheuttavat työt Työstä ympäristölle aiheutuvan melun osalta päätoteuttajan on otettava huomioon ja huolehdittava meluntorjuntalain 13 :n mukaisesta, erityisen häiritsevää melua aiheuttavia tilapäisiä toimintoja koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta. Purettaessa kohteessa tarvittavia rakennusosia pääurakoitsijan tulee huolehtia täysin tiiviistä suojauksista pölyn ja muiden purkamisesta aiheutuvien haittojen eliminoimiseksi toiminnassa olevissa terveyskeskuksen tiloissa. 4.9 Putoamissuojaukset Putoamissuojauksissa on noudatettava mitä valtioneuvoston asetuksessa rakennustyön turvallisuudesta / :ssä on määrätty Viikottaiset kunnossapitotarkastukset ja turvallisuusseuranta Rakennustyömaalla on työn aikana ainakin kerran viikossa, suoritettavissa kunnossapitotarkastuksissa tarkastettava muun muassa työmaan ja työkohteiden yleisjärjestys, putoamissuojaus, valaistus, rakennustyön aikainen sähköistys, nosturit, henkilönostimet ja muut nostolaitteet, nostoapuvälineet, rakennussahat, telineet, kulkutiet sekä maan ja kaivantojen sortumavaaran estäminen. Lisäksi on tarkastettava muutkin turvallisuuden kannalta merkittävät asiat.

11 ( YMPÄRISTÖN SUOJAUS 5.1 Työalueiden suojaaminen Työmaa-alue on rajattava yhtenäisellä tukevalla aitauksella, johon asennetaan työmaasta varoittavat kyltit. Alueelle ylimääräisten henkilöiden pääsy tulee olla estetty. Työalueiden ym. merkitsemisessä on otettava huomioon työn luonteen edellyttämät vaatimukset ja toteuttamisedellytykset sekä työntekijöiden turvallisuuden kannalta, että ympäristön aiheuttamista lähtökohdista. 5.2 Ympäristön puhtaanapito Työt on järjestettävä siten, ettei ympäristölle ja ympäristön asutukselle tai muille rakennuksille aiheudu tarpeettomia pölystä tai likaantumisesta aiheutuvia haittavaikutuksia. Työmaan päättyessä tulee kaikki tarpeeton materiaali ja työvälineet poistaa alueelta. Työmaan päättyessä pidetään rakennusurakoitsijan kanssa yhteisesti alueen katselmus. 5.3 Työturvallisuuden valvonta rakennuttajan taholta. Rakennuttaja on asettanut työmaalle koulutetun työturvallisuuskoordinaattorin, joka suorittaa työturvallisuuden valvontaa asemansa oikeutuksella. Rakennuttajan asettamalla turvallisuuskoordinaattorilla on oikeus, laiminlyöntejä havaitessaan, antaa huomautus urakoitsijalle ja työn suorittajalle. Laiminlyönnin toistumisesta urakoitsija on velvollinen poistamaan kyseisen työn suorittajan työmaalta. Lisäksi rakennuttaja asettaa urakoitsijan korvattavaksi 1000 euron sanktion. Menettelystä annetaan myös kirjallinen tiedote urakoitsijan työturvallisuudesta vastaavalle johdolle ja työsuojelupiirille. Tekninen osasto Hannu Törrönen rakennuttajan asettama turvallisuuskoordinaattori

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU

NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU NOKIAN KAUPUNKI TILAPALVELU KANKAANTAAN PÄIVÄKODIN PURKUTYÖN TURVALLISUUSASIAKIRJA 29.05.2015 Nokian kaupunki TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilapalvelu 29.05.2015 2(7) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011

KIIMINGIN KUNTA. Turvallisuusasiakirja. Oulu 28.2.2011 KIIMINGIN KUNTA KIIMINGIN YRITYSPUISTON JA HONKIMAAN TEOLLISUUSALUEEN KEHITTÄMINEN, RAKENNUSURAKKA Turvallisuusasiakirja Oulu 28.2.2011 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414

Lisätiedot

TURVALLISUUSASIAKIRJA

TURVALLISUUSASIAKIRJA Urakkaohjelman liite 1. KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto LEVIN YDINKESKUSTAN KADUT, KATUJEN LAATOITUS, ASFALTOINTI JA MUUT VIIMEISTELYTYÖT TURVALLISUUSASIAKIRJA 1(6) 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015

Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 Turvallisuusasiakirja 1 (15) ja Vappulanmetsän alueen kunnallistekniikan rakentaminen - turvallisuusasiakirja 27.7.2015 15561 15560 Turvallisuusasiakirja 2 (15) ja 1. YHTEYSTIEDOT... 4 2. YLEISTÄ TURVALLISUUSASIAKIRJASTA...

Lisätiedot

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka

Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A HATTULAN KUNTA JA HS-VESI OY Päivärinteen koulun alueen kunnallistekniikka Turvallisuusasiakirja FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P23058 Turvallisuusasiakirja 1 (20)

Lisätiedot

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja

HARJAVALLAN KAUPUNKI. Koulukeskuksen pysäköintialue. Turvallisuusasiakirja Koulukeskuksen pysäköintialue Turvallisuusasiakirja SISÄLLYSLUETTELO 0. RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT... 1 0.1 RAKENNUTTAJA... 1 0.2 RAKENNUTTAMINEN JA VALVONTA... 1 0.3 SUUNNITTELIJAT... 1 1. YLEISTÄ...

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010

EURAJOEN KUNTA. Koulutien katusuunnitelma. Turvallisuusasiakirja. Työ: E24139. Turku 4.11.2010 EURAJOEN KUNTA Koulutien katusuunnitelma Turvallisuusasiakirja Työ: E24139 Turku 4.11.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013

VIHDIN KUNTA. Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja. Työ: E25810.20. Turku 21.5.2013 VIHDIN KUNTA Pisteen kiertoliittymä Katusuunnitelman muutos (KKJ, N60) Turvallisuusasiakirja Työ: E25810.20 Turku 21.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 401

Lisätiedot

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet

Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet Pieksämäen kaupunki Turvallisuussäännöt ja menettelyohjeet (VNa 205/2009) Virtasalmen kaatopaikka Sulkemisen pintarakenneurakka 1.6.2015 Dokumentinversiohallinta Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t)

Lisätiedot

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009

UTAJÄRVI. Ahmasjärvi Viemäröinti. Turvallisuusasiakirja. Työ: E23196. Oulu, 29.9.2009 UTAJÄRVI Ahmasjärvi Viemäröinti Turvallisuusasiakirja Työ: E23196 Oulu, 29.9.2009 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 OULU Puhelin 010 2414 000 Telefax 010 2414 601 www.airix.fi Toimistot: Turku,

Lisätiedot

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT

LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI KAUPUNKIRAKENNEPALVELUT Yhdyskuntatekniikka Turvallisuusasiakirja 9.4.2010 LUTAKON SATAMAN SANEERAUS RANTALAITURIRAKENTEET JA KEVYENLIIKENTEEN VÄYLÄT SISÄLLYSLUETTELO 1 1 YLEISTÄ 2

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja KAJAANIN KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja Kaupungintalo Heikki Juntunen 8.6.2015 Kaupungintalon pääsisäänkäynnin ja julkisivulasien uusimista. 1 2 Sisällysluettelo 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA... 6 1.1 YHTEYSHENKILÖT

Lisätiedot

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 11.4.2014 Sivu 1/23 Tilaaja: Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen ky PL 230 13101 Hämeenlinna Hanke: Mustiala Uusi Navetta, Maanrakennustyöt KOKONAISURAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Hämeen ammatillisen korkeakoulutuksen

Lisätiedot

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS

OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS Oulaisten kaupunki OULAISTENKOSKEN SILLAN KORJAUS TURVALLISUUSASIAKIRJA 23.1.2013 Oulaistenkosken sillan korjaus TURVALLISUUSASIAKIRJA 1 /12 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ...2 1.1 TURVALLISUUSSUUNNITTELUN

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja Siltojen ja taitorakenteiden ylläpitourakka HKR/KPO 2015-2016 (HEL 2014-013773) Turvallisuusasiakirja Yksikköhintaperusteinen kokonaisurakka 29.1.2015 Asiakirjan päivitykset: Sisältö Vaihe Päivämäärä Laatija

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt. Toukovuori PORVOON KAUPUNKI Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt A-Insinöörit Suunnittelu Oy 22.08.2012 TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 (10) Sisältö 1 Johdanto 3 1.1 Säädösperusta ja turvallisuusasiakirjan tarkoitus

Lisätiedot

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun.

8.10.2009 Korvaa: Soveltamisalaan kuuluva suunnittelu voidaan jakaa tuotesuunnitteluun sekä tuotannon- ja työnsuunnitteluun. Työturvallisuuskeskus TTK Sähköalojen työalatoimikunta Työturvallisuusohje STO 5/2009 8.10.2009 Korvaa: Laatija: Jukka Tamminen Liittyvä lainsäädäntö: Työturvallisuuslaki (738/2002) Valtioneuvoston asetus

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205

Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 1 of 32 04/08/2011 13:56 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2009» 26.3.2009/205 26.3.2009/205 Seurattu SDK 804/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Valtioneuvoston

Lisätiedot

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009)

TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1. TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 1 TEHDASKATU JA SAARISTOKATU LIITTYMÄALUE VAIHE 1 TURVALLISUUSASIAKIRJA (VNa 205/2009) 2 Asiakirjan päivitykset: Versio Sisältö Vaihe Päiväys Laatija(t) / Hyväksyjä 0.1 Turvallisuusasiakirja Rakennussuunnittelu

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt .R1-3 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Rakennustyöt Vt 6 Saimaan kanavan matkailualueen eritasoliittymä ja Vt 13 Mustolan eritasoliittymä, Lappeenranta Liikenneministeriö 29.4.2011 TURVALLISUUSASIAKIRJA

Lisätiedot

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 1 ASUIN- JA PIHARAKENNUKSEN PURKU-URAKKA, VILLENTIE 5, NAKKILA RAKENNUTTAJAN TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA 15.1.2015 2 0. YLEISTÄ 0.1 Työturvallisuusasiakirjan tarkoitus Tämä turvallisuusliite on rakennustyön

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt

Turvallisuusasiakirja. VNa 205/2009 8. Rakennustyöt LAPPEENRANNAN KAUPUNKI TEKNINEN TOIMI Kadut ja ympäristö R1-2 Turvallisuusasiakirja VNa 205/2009 8 Valtatie 13, Mustolan eritasoliittymän rakentaminen tiejärjestelyineen, Lappeenranta Toteutusvaihe II

Lisätiedot

Turvallisuusasiakirja

Turvallisuusasiakirja IRJANKUJAN RAKENTAMINEN HATTULAN KUNTA Turvallisuusasiakirja Tässä urakassa on noudatettava: -Vna 205/09 - Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta -Tilapäiset liikennejärjestelyt katualueella

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSLIITE

TYÖTURVALLISUUSLIITE Työturvallisuusliite 24.2.2015 1(9) LIITE TYÖTURVALLISUUSLIITE SÄHKÖ-LOGISTIIKKA OSASTOT VESIKATTOJEN SANEERAUS Timo Alapere Insinööritoimisto Timo Alapere Oy Näsintie 27 06100 Porvoo Työturvallisuusliite

Lisätiedot

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS Oppaat ja käsikirjat 2012:14 RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS RAKENNUS-, PINTAKÄSITTELY- JA TALOTEKNIIKKA-ALOJEN OPPIMISYMPÄRISTÖJEN TURVALLISUUSOPAS

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUS YLEISET

TYÖTURVALLISUUS YLEISET siltojen korjaus LIIKENNEVIRASTO Taitorakenneyksikkö YLEISOHJEET TYÖTURVALLISUUS YLEISET LAATUVAATIMUKSET 1.111 04/2012 (korvaa ohjeen 11/00) YLEISOHJEEN SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ... 3 2. TYÖTURVALLISUUSSUUNNITTELU

Lisätiedot

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE

PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE PERUSKORJAUS YLIVIESKAN LUKIO TYÖTURVALLISUUSLIITE 10.7.2014 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus 3 0.2 Päätoteuttaja 3 0.3 Töiden yhteensovitus ja työsuojelu 3 0.4 Työsuojelusäädökset

Lisätiedot

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA

TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.1/10 Tilaaja: Äänekosken kaupunki Tilapalvelut PL 193 44101 ÄÄNEKOSKI Hanke: TYÖTURVALLISUUSASIAKIRJA s.2/10 1 YLEISTÄ 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus 1.2 Päätoteuttaja 1.3 Töiden yhteensovitus

Lisätiedot

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA

Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä. Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA Tilaaja: Myrskylän kunta Virastotie 5 07600 Myrskylä Hanke: TERVEYSASEMAN PERUSKORJAUS JAETUN URAKAN TURVALLISUUSASIAKIRJA 2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. YLEISTÄ... 3 1.1 Turvallisuusasiakirjan tarkoitus... 3

Lisätiedot

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy

YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014. Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Saneeraus 2014 TYÖTURVALLISUUSLIITE 22.4.2014 Arkkitehtitoimisto Jorma Paloranta Oy SISÄLLYSLUETTELO Sivu 0. YLEISTÄ 0.1 Turvallisuusliitteen tarkoitus

Lisätiedot