3.0 Kuluttajasopimusehdot

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "3.0 Kuluttajasopimusehdot"

Transkriptio

1 AURIME OY:N TOIMITUS- JA SOPIMUSEHDOT ALKAEN Aurime Oy toimittaa uusiutuviin energiamuotoihin perustuvia lämmitys- ja viilennysratkaisuja koko Suomeen. Ratkaisut voivat sisältää palvelua, tuote ja palvelukokonaisuuksia tai pelkästään tuotetoimituksia. Toimitukseen sisältyvät tuotteet, palvelut, myyntihinnat ja muut sopimuskohtaiset kaupalliset ehdot ilmenevät tilaajan ja toimittajan välillä tehtävästä tilaussopimuksesta sekä sen liitteistä. 1.0 Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Aurime Oy:n ( Myyjä ) antamiin tarjouksiin, vastaanottamiin tilauksiin ja/tai solmimiin sopimuksiin (yhdessä Sopimus ), jotka koskevat tavaroiden tai palveluiden (yhdessä Tuotteet ) myyntiä ja/tai toimittamista asiakkaalle ( Ostaja ) Suomessa, elleivät osapuolet ole kirjallisesti erikseen toisin sopineet. Toimitussopimus katsotaan aina solmituksi näillä ehdoilla, kun Myyjä on kirjallisesti vahvistanut Ostajan tilauksen, vaikka Ostaja toimittaa Myyjälle ostoehtonsa tai viittaa niihin tilauksessa taikka muussa yhteydessä, ilman että Myyjän tarvitsee nimenomaisesti vastustaa Ostajan ostoehtojen soveltamista. Myyjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia Tuotteisiin ja tuoteluetteloonsa ilman erillistä ilmoitusta. Asiakkaan tekemä tilaus tulee Myyjää sitovaksi vasta jos, ja vain siinä laajuudessa kuin Myyjä on oman harkintansa mukaan erikseen kirjallisesti vahvistanut tilauksen. 2.0 Yleiset sopimusehdot Myyjä noudattaa kaikissa tekemissämme LVI-asennus töissä virallisia rakennusalalla yleisesti käytössä olevia sopimusehtoja. 3.0 Kuluttajasopimusehdot Rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot ovat tehneet yhdessä Rakennusteollisuus RT Ry, Kattoliitto Ry, Suomen Maalarimestariliitto Ry, LVI- Tekniset Urakoitsijat LVI-TU Ry ja Suomen sähkö- ja teleurakoitsijaliitto Ry. Rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot ovat kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät. Kuluttajasopimusehdot jakautuvat alle euron töitä koskeviin sopimusehtoihin ja yli euron töitä koskeviin sopimusehtoihin. 3.1 Alle euron arvoisissa remonteissa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan erikoistöitä koskevat yleiset kuluttajasopimusehdot REYS Yli euron arvoisissa remonteissa noudatettavat sopimusehdot ovat rakennusalan yleiset kuluttajasopimusehdot RYS Taloyhtiöiden ja yritysten sopimusehdot Taloyhtiö- ja yritysasiakkaiden kanssa käytämme rakennusalan yleisiä sopimusehtoja YSE-98, jotka koskevat kaikkia urakkakokoja. Ne ovat yleisesti rakennusalalla käytössä olevat sopimusehdot. 5.0 Aurime Oy yleiset laitteistojen toimitus- ja asennusehdot Myyjän kokonaishinta toimitukselle sisältää laitteistojen toimituskulut. Asennustyön lisäksi asennushinta sisältää tarvittavat ja tilatut asennustarvikkeet tilaussopimuksen mukaisesti. Matkakulut sisältyvät hintaan. 5.1 Tilattu laitteisto asennetaan ennalta määriteltyyn ja suunnitelmien mukaiseen paikkaan tilausvahvistuksen mukaisesti. Asennukset suoritetaan valmistajan ja viranomaisten edellyttämällä tavalla. Mikäli asennusta ei voida tilaajasta riippuvasta syystä tehdä valmiiksi ja tämän johdosta asennuskohteeseen on tultava uudemman kerran, veloitetaan tilaajalta matkakorvaukset yleisten sopimusehtojen mukaisesti sekä 59 /h tuntiveloitus jokaisesta asennustyössä tarvittavasta asentajasta toteutuneiden tuntien mukaan. Lisäksi mahdolliset nostin kulut laskutetaan toteutuneiden kulujen mukaisesti. 5.2 Tilatut laitteistot asennetaan toimintakuntoon tilaussopimuksen sisällön ja tilatun toimituskokonaisuuden mukaisesti. Myyjä ei vastaa olemassa olevien laitteiden kunnostamisesta niiltä osin jos/kun osa uusista laitteistoista kytketään olemassa oleviin laitteistoihin. Näiden korjaamisesta ja/tai kunnostamisesta voidaan tarvittaessa sopia erikseen erillisellä sopimuksella. 5.3 asennustyö ei sisällä erillisiä rakennusteknisiä töitä, joita mahdollisesti saattaa ilmetä asennuksen aikana. Asennus sisältää ainoastaan tilattujen uusien laitteistojen asennuksen ja niihin liittyvien kannakointijärjestelmien asennuksen oletusarvoisesti kunnossa oleviin rakenteisiin. Myyjä ei suorita erillisiä purkutöitä ellei erikseen asiasta mainita tarjousta ja tilaussopimusta tehdessä. Asiakkaan niin halutessa veloitetaan purkutöistä aihetuvat kustannukset erillisellä tuntihinnalla 59 /h toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Vanhojen varaajien ja laitteistojen toimitus kaatopaikalle kuuluu asiakkaalle. Raskaiden kattiloiden, varaajien ja öljysäiliöiden purkaminen voi aiheuttaa naarmuja lattia- ja seinäpintoihin. Näiden pintojen suojaamisesta vastaa tilaaja.

2 5.4 Tilaajan velvollisuutena on selvittää kiinteistössä olevien vesija viemäriputkien sekä sähkökaapeleiden sijainti, jotta mahdolliset läpiviennit voidaan porata putkia ja kaapeleita vahingoittamatta. Talon rakenteisiin tehtävien läpivientien paikat osoittaa tilaaja. Vastuu mahdollisesta putkien tai kaapeleiden vahingoittumisesta on tilaajalla. 5.5 Onnistuneen asennustyön edellytyksenä on, että ylimääräiset tavarat on siirretty pois asennustyön tieltä. Mahdolliset tilaajalle sovitut työt jotka estävät tai hidastavat asennustyötä, on tehtävä ennen asennuksen aloittamista. 5.6 Mahdollinen asbestipurku tai asbestilla eristettyjen putkien eristepaikkaustyöt eivät sisälly urakkaan ja nämä on tehtävä ennen asennustyön aloittamista. Mikäli asbestia jää eristeeksi, on tämä eriste suojattava tilaajan toimesta siten, että asbesti ei ole näkyvissä, eikä siitä irtoa haitallisia aineita asennustyön aikana. Asbestitöitä saavat tehdä vain tähän työhön pätevöityneet henkilöt. 5.7 Tilaaja vastaa mahdollisesta sähkökapasiteetin hankinnasta ja liittymäkoon kasvattamisesta, mikäli sellainen tarvitaan. Urakoitsijalla on oikeus käyttää asennustöiden tekemiseen tilaajan sähköä ja vettä. Urakkaan kuulumattomat tilaajan tilaamat lisätyöt ja tarvikkeet laskutetaan erikseen. 6.0 Tavaratoimitukset Tavaratoimitusten osalta Myyjä noudattaa rakennusalan yleistä hankinta- ja toimitusehtoa RYHT Toimitusehto Toimituksiin sovelletaan seuraavaa toimitusehtoa CPT (nimetty määräpaikka) Finnterms 2001 / Kuljetus maksettuna (nimetty määräpaikka) Finnterms Myyjä toimittaa tavaran ostajalle, kun hän luovuttaa sen valitsemalleen rahdinkuljettajalle sovittuna toimitusaikana lähtöpaikalla. Myyjä tekee kuljetussopimuksen ja maksaa rahdin sovittuun määräpaikkaan. Myyjä maksaa kustannukset ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista, kunnes tavara on toimitettu. Ostaja vastaanottaa toimituksen myyjältä, kun myyjä luovuttaa tavaran rahdinkuljettajalle. Ostaja vastaanottaa tavaran rahdinkuljettajalta määräpaikalla. Ostaja maksaa toimituksen jälkeiset kustannukset lukuun ottamatta rahtia ja vastaa tavaralle aiheutuvista vahingoista sen jälkeen, kun se on toimitettu. 7.2 Myyjä laskuttaa toimituksen toteutuneet rahtikustannukset ostajalta tuotteiden laskutuksen yhteydessä. 8. Kaupan päättäminen Mikäli voimassaoloaikaa ei ole mainittu tarjouksessa, on se 30 päivää tarjouksen päiväyksestä. Toimitussopimus syntyy, kun Ostaja on ilmoittanut hyväksyvänsä Myyjän tarjouksen ja Myyjä on vahvistanut tilauksen. Kun tarjousta ei ole tehty, Sopimus syntyy kun Myyjä vahvistaa tilauksen tai toimittaa Tuotteen. 9. Asiakirjat Sopijapuolen, ennen sopimuksen syntymistä tai sen jälkeen, luovuttamat piirustukset, tiedostot ja muut tekniset asiakirjat Tuotteesta, sen valmistuksesta tai käytöstä, pysyvät luovuttavan osapuolen omaisuutena. Tällaisia asiakirjoja ei ilman luovuttavan osapuolen kirjallista suostumusta saa käyttää tai jäljentää eikä niistä saa antaa tietoja kolmannelle osapuolelle muussa kuin kyseisen toimituksen toteuttamiseen liittyvässä tarkoituksessa ja ne on vaadittaessa palautettava asiakirjojen luovuttajalle, jos toimitussopimusta ei synny. 10. Toimitusaika Ellei toisin ole sovittu, toimitusaika on luettava alkavaksi siitä alla mainitusta ajankohdasta, joka on myöhäisin: a) Sopimuksen solmimispäivästä, b) viranomaisen lupaa edellyttävissä kaupoissa lupailmoituksen saapumisesta myyjälle, c) sovitun vakuuden tai ennakkomaksun vastaanottamisesta, d) Ostajan toimitukselle välttämättömien tietojen antamisesta. 11. Tuotteen ominaisuudet Esitteissä ja muussa markkinointimateriaalissa oleva tieto on tarkoitettu ainoastaan yleisohjeeksi, eikä se yksittäisissä tapauksissa sido Myyjää, mikäli sopimuksessa ei nimenomaan ole viitattu tällaiseen tietoon. Myyjä ei vastaa siitä, että Tuote soveltuu Ostajan tai tämän asiakkaan käyttötarkoitukseen. 12. Vastaanottotarkastus Vastaanottaessaan Tuotteen Ostajan on huolellisesti tarkistettava, että toimitus on lähetysluettelon mukainen ja, että se on ulkoisesti vahingoittumaton. Kuljetusvahingosta tai kollien puuttumisesta on tehtävä merkintä rahtikirjaan tai vastaavaan asiakirjaan. 13. Virheellinen tavara Ostajan on viipymättä ja viimeistään 7 päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta reklamoitava Myyjälle näkyvästä Tuotteen virheestä tai puutteesta. Ennen Tuotteen käyttämistä, kiinnittämistä tai asentamista Ostajan on vielä kerran suoritettava Tuotteen asianmukainen tarkastus. Mikäli vikaa ei ole voitu havaita

3 toimituksen yhteydessä, on virheestä reklamoitava viipymättä, kuitenkin 7 päivän kuluessa virheen ilmenemisestä. Reklamaatio tulee tehdä tai vahvistaa kirjallisesti ja sen tulee sisältää tiedot virheen ja puutteen laadusta sekä likimääräinen arvio niiden suuruusluokasta. Mikäli ostaja ei noudata edellä mainittuja ilmoitus- ja reklamaatioaikoja menettää hän oikeutensa vedota virheisiin tai puutteisiin Myyjän vastuu rajoittuu virheisiin, joista on kirjallisesti reklamoitu 2 vuoden kuluessa Tuotteen toimituspäivästä. Myyjän tulee harkintansa mukaan korjata, vaihtaa tai hyvittää viallinen Tuote tai sen osa. Ennen korjaustoimenpiteisiin ryhtymistä osapuolten on keskenään sovittava virheen korjaamisen menettelytavasta ja kustannuksista. Myyjän koko vastuu Tuotteessa olevasta virheestä on rajoitettu virheellisen Tuotteen verottomaan arvoon Myyjä ei vastaa vioista, jotka ovat aiheutuneet väärästä varastoinnista, väärästä käytöstä, väärästä asentamisesta, puutteellisesta huollosta, väärästä korjauksesta, väärinkäytöksistä, laiminlyönneistä, onnettomuuksista tai muista ulkopuolisista syistä, jotka eivät johdu Myyjästä. Myyjän vastuu ei koske tavaran normaalia kulumista, huononemista tai ulkopuolisista syistä johtuvia vahinkoja. Myyjä ei vastaa esieristettyjen putkien virtausputken sisäpuolisen korroosion aiheuttamista vioista Korvatut tai vaihdetut Tuotteet ovat Myyjän omaisuutta ja ne on luovutettava hänen käyttöönsä Myyjän vastuu vioista on rajoitettu kohdissa 11, 12 ja 15 mainitulla tavalla. Ostaja ei voi esittää muita vaatimuksia tai seuraamuksia Myyjää kohtaan. Erityisesti Myyjä ei ole velvollinen korvaamaan viasta Ostajalle aiheutuneita välillisiä vahinkoja, kuten tuotanto tappiota, saamatta jäänyttä voittoa tai muuta taloudellista seurannaisvahinkoa. Vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, mikäli Myyjä on syyllistynyt törkeään huolimattomuuteen. 14. Kauppahinta ja vakuus Tuotteiden hinnat ovat kulloinkin voimassaolevan Myyjän hinnaston tai Myyjän antaman erillisen tarjouksen mukaisia verottomia hintoja. Hintoihin lisätään arvonlisävero sovellettavan lain mukaan Myyjä pidättää itsellään oikeuden hintojen tarkistukseen, mikäli Tuotteen raaka-ainehinnat tai valuuttakurssit, jotka välittömästi vaikuttavat tuotteeseen liittyviin kustannuksiin, arvonlisävero, tuonti- tai vienti maksut, eläke tai sosiaalimaksut tai muut tavaran tai palvelun toimittajasta riippumattomat maksut tai verot muuttuvat ennen toimituspäivää Myyntilaskulla maksuaika on 14 päivää laskutuspäivästä. Maksun viivästyessä Ostaja on velvollinen maksamaan 16 % vuotuista viivästyskorkoa sekä korvaamaan perintäkulut. Ostajalla ei ole oikeutta kuitata maksamatonta kauppahinnan osaa tai viivästyskorkoa mahdollista hänen Myyjää vastaan esittämäänsä vaatimusta vastaan Mikäli osapuolet ovat sopineet vakuuden asettamisesta, vakuus on annettava ennen tavaran toimittamisen aloittamista. Myyjällä on kuitenkin aina oikeus vaatia vakuutta kauppahinnan maksamiseksi, mikäli hänellä on syytä olettaa, että kauppahinta tai sen osa jäisi suorittamatta. Rajoittamatta Myyjän kohdan mukaista oikeutta, Myyjällä on oikeus viivyttää jatkotoimituksia, kunnes erääntyneet maksut on kokonaisuudessaan suoritettu tai Myyjän hyväksymä vakuus on annettu. Tästä viivytyksestä johtuvia korvausvaatimuksia ei Ostajalla ole oikeutta esittää Myyjän työtä tahi urakointia sisältävissä sopimuksissa kauppahinta laskutetaan työn edistymisen mukaisissa maksuerissä siten, että jokainen erä vastaa tehtyä suoritusta. Maksuerät sovitaan tilaushetkellä ja ne kirjataan tilaussopimukseen. Maksuehto kullekin erälle on 7 päivää netto Jos ostaja ei maksa kauppahintaa maksuaikataulun mukaisesti, myyjällä on oikeus pidättäytyä jäljellä olevasta toimituksesta tai asennustyöstä, kunnes maksu on tapahtunut. Toimituksen tai asennustyön keskeytymisestä on viipymättä ilmoitettava ostajalle. Mahdolliset urakkaan kuulumattomat tuotteet ja palvelut laskutetaan välittömästi työsuoritteen tai toimituksen tapahduttua. 15. Tuotteiden palautukset Ainoastaan virheetön ja käyttämätön Tuote virheettömässä alkuperäispakkauksessaan voidaan ottaa palautuksena Myyjän varastoon, eri sopimuksesta. Hyvitys voi olla enimmillään 70 % tavaran maksetusta kauppahinnasta, edellyttäen että Tuote ja sen pakkaus vastaavat uutta ja käyttämätöntä tavaraa. Jos palautuksesta ei ole sovittu, palautusta ei hyvitetä. Tuotteen palautus tapahtuu Ostajan riskillä ja kustannuksella. Esimerkiksi erikoistavaroita, jotka on valmistettu ja/tai hankittu Ostajalle, ei voi palauttaa. Myyjä päättää hyvityksestä lopullisesti vasta kun Myyjä on tarkistanut tavaran. Mikäli ilmenee, että tavara ei ole edellä kuvatussa kunnossa, voi Myyjä kieltäytyä tavaran vastaanottamisesta, jolloin ostaja on velvollinen hakemaan tavaran takaisin tai maksamaan tavaran hävittämiskustannukset.

4 15.1 Kun Tuote palautetaan, palautuksen mukana on oltava lähetysluettelo, josta on käytävä ilmi ainakin seuraavat seikat: - Tuotenimike ja määrä - Myyjän kirjallinen, alustava hyväksyntä palautukselle - Myyjän lähetysluettelo ja/tai laskun numero Muussa tapauksessa Myyjä ei vastaa siitä, että palautus voidaan käsitellä. Myyjällä on oikeus veloittaa palautuksesta aiheutuneet ylimääräiset käsittelykustannukset. 16. Sopimuksen purkaminen Myyjällä on oikeus purkaa tilaussopimus, mikäli lain edellyttämät työturvallisuusmääräykset eivät toteudu. Työturvallisuuspuutteita voi syntyä esim. virheellisesti suoritetusta asbestipurusta. Tilaussopimuksen purun syynä voi olla myös tilaajan mahdollinen maksuhäiriömerkintä, kauppahinnan tai sen osan maksamisen olennainen viivästyminen Jos myyjä purkaa sopimuksen tai jos tilaaja peruuttaa palveluksen, myyjällä on oikeus vastikkeeseen jo suoritetusta palveluksen osasta sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava sopimuksen purkamisesta tai peruutuksesta huolimatta. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen muista kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen täyttämisestä ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi, sekä sopimuksen purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon palveluksen hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen korvaukseen, jos tilaajan maksuviivästys tai palveluksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota tilaaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa Myyjän purkaessa tilauksen edellä mainituista syistä tai ostajan peruuttaessa tilauksen, myyjällä on oikeus vastikkeeseen jo tehdystä toimituksesta, asennustyöstä sekä toimenpiteistä, jotka on suoritettava purusta tai peruutuksesta huolimatta Mikäli Myyjän toimitus poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä virhettä tai puutetta Ostajan kirjallisen huomautuksen johdosta kohtuullisessa ajassa korjata tai uutta sopimuksen mukaista tavaraa toimiteta tai jos toimitus viivästyy ainoastaan Myyjästä johtuvasta syystä, Ostajan kirjallisesta huomautuksesta huolimatta, siten, että siitä aiheutuu Ostajalle kohtuutonta haittaa, Ostajalla on oikeus purkaa virheellinen tai myöhästynyt toimitus Jos kaupan kohteena oleva Tuote tai sen osa on valmistettu tai hankittu erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa ja toivomustensa mukaisesti, eikä Myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, Ostaja saa purkaa kaupan vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan virheen tai viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta Mikäli Ostaja purkaa virheellisen tai myöhästyneen toimituksen, hänellä on oikeus vaatia kärsimästään välittömästä vahingosta vahingonkorvausta enintään 15 % puretun toimituksen osan verottomasta kauppahinnasta Mikäli kauppahintaa ei makseta määräaikana eikä tämä johdu Myyjästä, Myyjällä on oikeus purkaa kauppa tai se osa kauppaa, jota koskevaa Tuotetta Ostaja ei ole vielä vastaanottanut, mikäli viivästys on oleellinen. Myyjällä on purkuoikeus myös silloin, kun voidaan kohtuudella olettaa, että Ostajan suoritus tulee viivästymään oleellisesti, eikä Ostaja ole asettanut hyväksyttävää vakuutta Myyjän asettamassa kohtuullisessa määräajassa Myyjä voi lisäksi purkaa kaupan, jos Ostaja ei myötävaikuta kauppaan sillä tavalla kuin häneltä kohtuudella voidaan edellyttää, jotta Myyjä voi täyttää sopimuksen. Myös tapaukset, joissa Ostaja ei nouda tai vastaanota tavaraa oikeaan aikaan oikeuttavat purkamaan kaupan. Myyjällä on lisäksi oikeus korvaukseen, jonka suuruus on enintään toimituksen puretun osan kauppahinnan suuruinen. 17. Vastuu Tuotteen vahinkoa tuottavista ominaisuuksista (tuotevastuu) Myyjän vastuu vahinkotapauksissa Tuotteen henkilölle tai muulle omaisuudelle (tuotevastuu) aiheuttamasta vahingosta määräytyy voimassaolevan tuotevastuu-lainsäädännön mukaan. Molemmilla osapuolilla tulee olla voimassaoleva vastuuvakuutus Vaaranvastuu ja omistusoikeuden siirtyminen Myyjällä on vaaranvastuu eli riski kaupan kohteen tuhoutumisesta, katoamisesta tai kaikista ostajasta riippumattomista syistä siihen asti, kun tavara on luovutettu ostajan hallintaa. Ostajan asiana on huolehtia tavaran suojaamisesta ja vakuuttamisesta siitä lähtien, kun

5 vaaranvastuu on luovutuksella siirtynyt hänelle Omistusoikeus tavaraan siirtyy ostajalle vasta silloin, kun kaupan kokonaishinta mahdollisine korkoineen on kokonaan maksettu Myyjän kehotuksesta tulee Ostajan varustaa tavara merkinnällä, josta ilmenee, että se on Myyjän omaisuutta, tai pitää Tuote erillään Ostajan omaisuudesta Vaihtoehtoisesti tulee Ostajan omalla kustannuksellaan palauttaa maksamaton Tuote Myyjälle tai antaa Myyjän noutaa tavara. sovelleta Sopimukseen. Sopimuksesta aiheutuvat riidat ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysääntöjen mukaisesti. Välimiesoikeus on yksijäseninen. Välimiesmenettelyn paikka on Helsinki ja välimiesmenettelyn kieli on suomi. Myyjällä on edellä todetusta huolimatta aina oikeus haastaa Ostaja saatavien perintää, tavaran vastaanottoa ja vakuuden asettamista ja/tai realisointia koskevissa asioissa Ostajan kotipaikan alioikeuteen taikka muuhun tuomiovaltaiseen tuomioistuimeen Jos ostajan maksukykyä on perustellusti syytä epäillä, myyjä saa kieltää tavaran asentamisen tahi toimittamisen rakennuskohteeseen. 19. Ylivoimainen este (force majeure) Myyjä ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos odottamattomat olosuhteet, joihin Myyjä ei voi vaikuttaa, esimerkiksi myrsky, tulva tai muu luonnonmullistus, tulipalo tai muu onnettomuus, sota, liikekannallepano tai odottamattomat sotilaskutsunnat, mellakat tai kapinat, pakkoluovutuskäskyt, takavarikot, työselkkaus, valuuttarajoitukset, vienti- tai tuontikielto, kuljetustarvikepula, yleinen tavarapula, konerikko, suurten tuotantomäärien peruutus, tärkeiden raaka-aineiden tai energialähteidenniukkuus, alihankkijoiden virheelliset, puutteelliset tai viivästyneet toimitukset, liikennehäiriö tai muu sellainen este estää tai tekee kohtuuttoman vaikeaksi tai kalliiksi tavaran tai sen osan toimittamisen. 20. Erimielisyyksien ratkaiseminen Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Kauppalakia (355/1987) ei

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero *

TILINAVAUSHAKEMUS. Toimitusosoite. Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Katuosoite * Postinumero * TILINAVAUSHAKEMUS * Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia Asiakkaan nimi * Y-tunnus * Toimitusosoite Katuosoite * Postinumero * Postitoimipaikka * Laskutusosoite (jos eri kuin toimitusosoite) Katuosoite

Lisätiedot

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot.

Asiakkuuden edellytyksenä on, että asiakkaalle on avattu SelectorPRO Finland Oy:ssä asiakastiedot. 1. YLEISTÄ Tämä sopimus perustuu yleisesti kaupan yleisiin toimitusehtoihin. Sopimuksen osapuolet sitoutuvat pitämään salassa toiselta osapuolelta saamansa tarjouspyynnöt, tarjoukset, tilaukset ja niiden

Lisätiedot

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013

LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 LVI-WaBeK Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot alkaen 8.11.2013 1. SOVELTAMISALA Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan, ellei muuta kirjallista sopimusta ole tehty. Nämä toimitusehdot ovat voimassa

Lisätiedot

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet

3.6 Välillinen vahinko Välillistä vahinkoa koskevissa korvaustapauksissa noudatetaan kauppalain määräyksiä. 4 Ostajan velvollisuudet TEKSTIILIHUOLTOLIITTO RY KULUTUSTAVARARYHMÄ RY 1 TEKSTIILIHUOLTOALAN LAITEHANKINTASOPIMUS voimassa 1.3.2005 alkaen 1 Soveltamisala Nämä ehdot koskevat elinkeinonharjoittajien välisiä kauppoja kotimaan

Lisätiedot

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot. KKT Group Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan KKT Group Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin,

Lisätiedot

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.

LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5. LATTIAN- JA SEINÄNPÄÄLLYSTELIITTO RY (RAKENNUSTEOLLISUUS) LAATTA- JA OHEISTUOTTEIDEN KULUTTAJAKAUPAN YLEISET SOPIMUSEHDOT 2013 Kuluttaja-asiamiehen tarkastamat ja hyväksymät Voimassa 2.5.2014 alkaen 1

Lisätiedot

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000)

RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) Sivu 1/(7) RAKENNUSTEOLLISUUDEN KESKUSLIITTO RTK RAKENNUSTUOTETEOLLISUUS RTT RAKENNUSTUOTTEIDEN YLEISET HANKINTA- JA TOIMITUSEHDOT (RYHT 2000) KORVAAVAT RYHT 1996 -EHDOT 1 SOVELTAMISALA 1.1 Hankinnoissa

Lisätiedot

Ryhmä 14-05. Rakennuskiinnikkeet

Ryhmä 14-05. Rakennuskiinnikkeet Ryhmä 14-05 0607 Rakennuskiinnikkeet Tuotteisiin löytyy materiaalitodistukset, sekä kulmaraudoista osalle löytyy VTT-lausunto kulmien käytöstä puurakenneliitoksissa. akemisto Ankkurinaulat...4 Asennusnauhat...7

Lisätiedot

FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT

FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT FINTRONIC OY:N TOIMITUSEHDOT Voimassa 1.6.2005 alkaen 1. TARJOUS Myyjän tarjous annetaan sitovana ja se on voimassa 30 päivää tarjouksen päiväyksestä, ellei toisin sovita. Mikäli myyjän tarjous on tehty

Lisätiedot

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995 Kattoliitto ry LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry Suomen Maalarimestariliitto ry Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL REYS-8 1995-Y RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT, REYS-8 1995

Lisätiedot

Myynti- ja toimitusehdot

Myynti- ja toimitusehdot Nemco Myynti- ja toimitusehdot Yleiset sopimusehdot Yleiset sopimusehdot, jotka on tarkoitettu käytettäviksi koneiden sekä mekaanisten, elektronisten ja sähköisten laitteiden asennustoimituksissa Tanskassa,

Lisätiedot

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005

KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 KYLMÄALAN URAKOINNIN YLEISET TOIMITUSEHDOT KYLA 05 30.12.2005 Suomen Kylmäliikkeiden Liitto ry (jäljempänä SKLL) on 30.12.2005 vahvistanut nämä sopimusehdot sovellettavaksi asennuksen sisältävien laitetoimitusten

Lisätiedot

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa,

1 SOVELTAMISALA. soveltuvat käytettäviksi urakoitsijan ja kuluttajatilaajan välillä tehtävissä urakkasopimuksissa, RT 16-10783 LVI 03-10350 Ratu 425-T KH X4-00326 ohjetiedosto lokakuu 2002 korvaa RT 16-10685 1(7) RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET RYS-9 1998 KULUTTAJASOPIMUSEHDOT pienurakka, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Sopimuksen päiväys ja nro:

Sopimuksen päiväys ja nro: Julkisen hallinnon IT-hankintojen sopimusehdot YLEISET SOPIMUSEHDOT 2007 Sopimuksen päiväys ja nro: Liite nro: 1 SOVELTAMINEN (1) Näitä julkisen hallinnon IT-hankintojen yleisiä sopimusehtoja noudatetaan

Lisätiedot

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta

perusteella 28 Työn keskeyttäminen 29 Urakkasopimuksen purkaminen 30 Vahingonkorvaus urakkasopimusta RT 16-10686 LVI 03-10288 Ratu 421-T KH X4-00261 ohjetiedosto marraskuu 1998 1(7) RAKENNUSALAN ERIKOISTÖITÄ KOSKEVAT YLEISET SOPIMUSEHDOT REYS-8 1995 pienurakka, erikoistyöt, sopimusehdot, kuluttajasopimus

Lisätiedot

Ryhmä 14-04 Helsinki 0210. Niitit kestäviin liitoksiin

Ryhmä 14-04 Helsinki 0210. Niitit kestäviin liitoksiin Ryhmä 14-04 Helsinki 0210 Niitit kestäviin liitoksiin Sisältö Vetoniitti yleiskäyttöön VETONIITTI KUPUKANTA 1031 niitti (AIMg 3/5) / kara Ø2,4 - Ø6,4 mm... 2-3 1041 niitti / kara Ø3,0 - Ø6,4 mm... 4-5

Lisätiedot

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet.

2.1. Tarjouksen tulee olla tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous poikkeaa tarjouspyynnöstä, on tarjouksessa selvitettävä eroavuudet. JULKISTEN HANKINTOJEN YLEISET SOPIMUSEHDOT Kauppa- ja teollisuusministeriön valtion hankinnoista annetun asetuksen(1416/93) perusteella 22.12.1993 vahvistamat julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI

RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI RAKENNUSALAN TÖITÄ KOSKEVAT YLEISET KULUTTAJASOPIMUSEHDOT URAKOIHIN, JOIDEN URAKKASUMMA ON N. 10 000 EUROA TAI YLI Nämä sopimusehdot on mukailtu eri urakoitsijaliittojen yhdessä laatimista, kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN

HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1.5.2009 HAMMASVÄLINE OY:N YLEISET TOIMITUSEHDOT VOIMASSA 1.5.2009 ALKAEN 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan Hammasväline Oy:n (myöh. myyjä) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden

Lisätiedot

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy)

HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HÄMEENLINNAN SEUDUN VESI OY SOPIMUSLUONNOS 1/18 HS-Vesi (Hämeenlinnan Seudun Vesi Oy) HANKINTASOPIMUS VENTTIILIT (Hämeenlinna-Hattula-Iittala-Toijala -vesihuoltolinjat) SOPIMUSOSAPUOLET HÄMEENLINNAN SEUDUN

Lisätiedot

Ryhmä 13a-01-04 Helsinki 0110. Paineilmakompressorit

Ryhmä 13a-01-04 Helsinki 0110. Paineilmakompressorit Ryhmä 13a-01-04 Helsinki 0110 Paineilmakompressorit Sisältö Paineilmakompressorit Valovirtakompressorit...1-2 Voimavirtakompressorit...3-4 Varaosat ja tarvikkeet...5 Tehdastoimitustuotteet...6 Hyvä tietää

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

GRAAFINEN TEOLLISUUS RY 1.12.2003

GRAAFINEN TEOLLISUUS RY 1.12.2003 1 (7) GRAAFINEN TEOLLISUUS RY 1.12.2003 TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi

Lisätiedot

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND*

TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* TRADING TERMS AND CONDITIONS OF BIO-RAD LABORATORIES, FINLAND* *These General Terms and Conditions fully correspond to those published by SAI-LAB RY, Mannerheimintie 76 A, 00250 Helsinki SAI-LAB RY:N SUOSITUS

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen

Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen Valtavalo Oy:n Toimitusehdot Voimassa 22.12.2011 alkaen 1. Soveltamisala Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot ) sovelletaan Valtavalo Oy:n (jäljempänä Myyjä ) ja asiakkaan (jäljempänä Ostaja

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013

Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Yleiset sopimusehdot 27.8.2013 Saatekirje yleisiin sopimusehtoihin 27.8.2013 Arvoisa Elintarviketeollisuusliiton jäsenyrityksen edustaja Elintarviketeollisuusliitto on valmistellut nämä yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY

Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY Sisällysluettelo Liite 193. / YLEISET SOPIMUSEHDOT, ENYMIND OY...1 1 - Sopimusosapuolet... 2 2 - Sopimuksen kohde... 2 3 - Sopimusehtojen soveltaminen...2

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita.

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita. Qualproof Oy Toimitusehdot 1.1.2012 (1 / 7) TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi

Lisätiedot