RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi alkaen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RAISIOAGRO OY. MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi 12.9.2012 alkaen"

Transkriptio

1 MUIDEN KUIN POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi alkaen 1. Soveltamisala Näitä yleisiä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan Raisioagro Oy:n (jäljempänä "Raisio") tuotteiden (jäljempänä "Tuote" tai "Tuotteet") toimitukseen ja niitä koskeviin tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja sopimuksiin asiakkailleen (jäljempänä "Ostaja"), ellei muuta ole erikseen kirjallisesti sovittu. 2. Toimitus Raisio ilmoittaa tarvittaessa tarjouksessaan tai tilausvahvistuksessaan ajankohdan, jolloin Tuotteet ovat lähetysvalmiina Raision tai sen alihankkijan varastossa. Mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu, toimitusaika on ohjeellinen eikä se ole Raisiota sitova. Mikäli toimitus viivästyy Ostajan syystä, Raisioilla on oikeus laskuttaa Tuotteet sovittujen hintojen, maksuehtojen ja sovitun aikataulun mukaisesti. Raisio huolehtii tällöin Tuotteiden varastoinnista Ostajan vastuulla ja kustannuksella. Mikäli viivästys kestää yli yhden (1) kuukauden, Raisio on oikeutettu purkamaan kaupan siltä osalta, jota Ostajan laiminlyönnin vuoksi ei ole toimitettu. Raisio ei ole velvollinen palauttamaan saamaansa kauppahintaa. Ostajan tulee korvata Raisioille vahinko, joka on aiheutunut Ostajan laiminlyönnistä. Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Raisio toimittaa Tuotteet FCA Raision tai alihankkijan varasto (Incoterms 2010). Raisioilla on oikeus tarvittaessa sopia Tuotteiden kuljettamisesta tavanomaisin ehdoin Ostajan puolesta ja lukuun, ellei muuta ole sovittu. ne rahtikirjaan. Huomautukset Raisioille on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta. 3. Hinta, laskutus ja maksu Ellei muuta ole kirjallisesti sovittu, Raision ilmoittamat hinnat ovat ilman veroa ja julkisia maksuja, jotka lisätään erikseen kuhunkin laskuun. Ellei muuta ole sitovasti sovittu, Ostaja maksaa laskut Raisiolle neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Maksun viivästyessä Ostaja maksaa 14 % p.a. viivästyskoron sekä mahdolliset perimiskulut oikeudenkäymiskuluineen. Raisiolla on tällöin oikeus tehdyistä sopimuksista huolimatta keskeyttää Ostajan tilaamien muiden Tuotteiden valmistus ja toimitukset. Ostajan on esitettävä mahdolliset laskua koskevat huomautukset viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. 4. Raision vastuu Ellei Suomen pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, on Raision vastuu seuraava: Mikäli toimitetussa Tuotteessa on virhe, on siitä reklamoitava Raisiolle seitsemän (7) päivän kuluessa Tuotteen vastaanottamisesta tai virheen havaitsemisesta. Mikäli Tuotteessa on virhe, sitoutuu Raisio toimittamaan Ostajalle vastaavan Tuotteen tai palauttamaan Ostajalle Ostajan Tuotteesta jo maksaman hinnan. Tämä korvaus on ainoa Raision vastuu ja Ostajan ainoa hyvitys virheellisen Tuotteen osalta. Muutoin kuin mitä yllä olevassa kappaleessa on ko. korvauksesta sovittu, Raisio ei vastaa missään tilanteessa tästä sopimuksesta johtuvista välittömistä, välillistä eikä epäsuorista vahingoista, ellei ole aiheuttanut niitä tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Ostajan on tarkastettava mahdolliset kuljetusvauriot sekä toimituksen tilauksenmukaisuus Tuotteen vastaanottamisen yhteydessä ja merkittävä Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 1/6

2 5. Ylivoimainen este Ylivoimaisen esteen vallitessa Raisio ja Ostaja vapautuvat velvoitteistaan siltä ajalta kun kyseinen syy kestää. Ylivoimaisena esteenä pidetään ulkopuolista tapahtumaa tai tilannetta, jota sopijapuoli ei ole kohtuudella voinut ennakoida eikä välttää ja joka estää sopimuksen täyttämisen. 6. Sovellettava laki ja riitojen ratkaisupaikka Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia, lukuun ottamatta sen lainvalintasäännöksiä. Mahdolliset riitaisuudet ratkaistaan lopullisesti välimiesmenettelyssä välimiesmenettelystä annetun lain mukaisesti. Välimiesoikeudessa on yksi jäsen. Turun kauppakamarin välityslautakunta nimeää hakemuksesta välimiehen välityslautakunnan johtosääntöjen mukaisesti. Välityspaikkana on Turku ja kielenä suomi. Raisiolla on kuitenkin oikeus periä saatavansa valitsemassaan käräjäoikeudessa. Ostajan yleisiä osto- ja/tai myyntiehtoja ei sovelleta miltään osin eikä missään tilanteessa Raision ja Ostajan välisissä sopimussuhteissa. Katso polttoöljy- ja dieseltuotteiden yleiset myynti- ja toimitusehdot seuraavilta sivuilta. Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 2/6

3 POLTTOÖLJY- JA DIESELTUOTTEIDEN YLEISET MYYNTI- JA TOIMITUSEHDOT Voimassa toistaiseksi alkaen 1. Yleistä 1.1 Näitä Raisioagro Oy:n polttoöljy- ja dieseltuotteiden myynti- ja toimitusehtoja ( Myyntiehdot ) noudatetaan Raisioagro Oy:n öljytuotteiden myynnissä ja toimituksissa. 2. Määritelmiä Näissä Myyntiehdoissa: 2.1 "Asiakas" tarkoittaa elinkeinonharjoittajaa tai yksityishenkilöä, joka ostaa Myyjältä Tuotetta. 2.2 Lailla tarkoitetaan kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia, säädöksiä ja ohjesääntöjä (kuten EU asetuksia ja direktiivejä) sekä toimivaltaisten tuomioistuinten tai viranomaisten antamia määräyksiä, päätöksiä ja ohjeita (kaikilla lainkäyttöalueilla). 2.3 "Myyjä" tarkoittaa Raisioagro Oy:tä (Y-tunnus: ). 2.4 Toimittaja tarkoittaa Neste Markkinointi Oy:tä (Y-tunnus: ). 2.5 "Sopijapuoli" ja "Sopijapuolet" tarkoittaa Asiakasta ja Myyjää yksin tai yhdessä. 2.6 Sopimus tarkoittaa Tuotetta koskevaa, Sopijapuolten välistä sopimusta tai sitoumusta, jonka olennaisina osina ovat Myyjän tekemä Tarjous, Asiakkaan tekemä Tilaus ja nämä Myyntiehdot. 2.7 "Tarjous" tarkoittaa Myyjän Tuotetta koskevaa kirjallista, suullista tai sähköisessä muodossa tehtyä tarjousta. 2.8 "Tilaus" tarkoittaa Asiakkaan Tuotetta koskevaa kirjallista, suullista tai sähköisessä muodossa tehtyä tilausta. 2.9 "Tuote" tarkoittaa Myyjän kulloinkin Asiakkaalle myymää ja Toimittajan kulloinkin Asiakkaalle toimittamaa polttoöljy- ja dieseltuotetta ja/tai näinäihin liittyviä palveluita Vähimmäistoimituserä tarkoittaa pienintä määrää Tuotetta, jonka Toimittaja toimittaa Asiakkaalle ilman lisämaksua. Vähimmäistoimituserä vaihtelee tuotteittain. 3. Sopimuksen syntyminen 3.1 Sopimuksen katsotaan syntyneen Asiakkaan hyväksyttyä Myyjän Tarjouksen tai Myyjän hyväksyttyä Asiakkaan Tilauksen. Tilauksen tekemällä Asiakas hyväksyy Myyjän Myyntiehdot. Asiakkaan Tilaukseen mahdollisesti liittämät ehdot, jotka poikkeavat näistä Myyntiehdoista, pätevät vain, jos Myyjä nimenomaisesti ja kirjallisesti ilmoittaa hyväksyvänsä Asiakkaan ehdot. 4. Hinnoitteluperusteet, hintojen muuttaminen ja tuotemuutokset 4.1 Tuotteiden myyntihinta on Myyjän kulloinkin voimassaoleva tilauspäivän hinta. 4.2 Myyntihinta sisältää toimitushetkellä sovellettavan arvonlisäveron mutta ei muita mahdollisia Lakiin perustuvia lisämaksuja, kuten voiteluaineiden osalta öljyjätemaksua. Myyntihintaan lisätään Lakiin perustuvat lisämaksut laskutuksen yhteydessä samalla laskulla, kuin myyntihinta laskutetaan. Lakiin perustuvat lisämaksut tulee maksaa Sopimuksessa sovittujen maksuehtojen mukaisesti samanaikaisesti myyntihinnan kanssa. 5. Maksuehto Tapauksesta riippuen myyntihintaan voidaan lisätä Myyjän normaalin käytännön mukaisia lisiä. 5.1 Maksuaika on 14 päivää laskun päiväyksestä. 5.2 Viivästyneelle maksulle on maksettava eräpäivästä lukien viivästyskor- Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 3/6

4 koa, joka on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen. Lisäksi Asiakas on velvollinen maksamaan Myyjän kulloinkin voimassaolevat maksumuistutus- ja perintäkulut. 5.3 Laskuun liittyvät huomautukset on tehtävä seitsemän (7) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. 6. Tilaus ja toimitus 6.1 Asiakkaalla on velvollisuus tarkastaa säiliötilanteensa ennen Tuotteen tilaamista, jotta tilatuille Tuotteille olisi tarpeeksi varastotilaa. Mikäli Tuotetta ei mahdu Asiakkaan säiliöön tilattua määrää, on Myyjällä oikeus tarkistaa tilatun Tuotteen yksikköhinta toimitusmäärää vastaavaksi ja lisäksi veloittaa Asiakkaalta kulloinkin voimassaoleva pientoimituslisä, paluurahti ja muut Myyjälle mahdollisesti aiheutuneet lisäkulut. Myyjällä on oikeus poiketa toimituksessa enintään 10 % Tilauksen mukaisesta määrästä niin, että toimitettu määrä on Tilauksen mukaista pienempi tai suurempi. Laskutus tapahtuu toimitetun määrän mukaan. Mikäli Myyjä on toimittanut Tuotetta muusta kuin Asiakkaasta johtuvasta syystä alle 90 % Tilauksen mukaisesta määrästä ja polttonesteiden osalta vaje on vähintään 400 litraa, toimittaa Myyjä puuttuvan määrän Tuotetta lisätoimituksena. Myyjä ei vastaa vajaaksi jääneen toimituksen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista. 6.2 Polttonesteet toimitetaan 5 työpäivän kuluessa tilauspäivästä ja harvaan asutuissa Lapin kunnissa 7 työpäivän kuluessa tilauspäivästä (työpäivällä tarkoitetaan viikonpäiviä maanantaista perjantaihin). Asiakkaan pyytäessä Myyjä voi toimittaa Tuotteet normaalia toimitusaikaa nopeammin, mikäli Tuotteita on saatavilla. Normaalista aikataulusta poikkeavat toimitukset vaativat erityisjärjestelyjä, minkä vuoksi Myyjä veloittaa normaalia toimitusaikaa nopeammin tapahtuvista toimituksista kulloinkin voimassaolevan pikatoimituslisän, hätätoimitusmaksun tai, mikäli Asiakas pyytää toimitusta sunnuntaiksi tai pyhäpäiväksi, kulloinkin voimassaolevan pyhälisän. 6.3 Toimittajan tuotteilleen määrittämä vähimmäistoimitusmäärä on 1000 litraa. Asiakkaan pyytäessä Myyjä voi erittäin painavista syistä toimittaa pienemmän erän ja veloittaa silloin toimituksesta kulloinkin voimassaolevan pientoimituslisän. 6.4 Asiakas vastaa siitä, että Tuotteiden käsittelemiseen ja varastointiin tarvittavat kaikki luvat ovat voimassa ja, että Tuotteita säilytetään voimassa olevien Lakien mukaisesti. Ennen Tuotteen käyttöönottoa Asiakkaan tulee perehtyä käyttöön liittyviin ohjeisiin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin. Käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät osoitteesta ja/tai https://shop.raisioagro.com tai Asiakkaan pyynnöstä Myyjältä. 6.5 Asiakas vastaa siitä, että öljysäiliön täyttöaukolle tai varastolle kulkee tie, joka on sellaisessa ajokunnossa, että se kestää säiliöautolla ajon ja on säiliöautolla turvallisesti ja tietä vahingoittamatta ajettavissa. Tien tulee olla talvella hiekoitettu ja aurattu. Mikäli säiliöautolla ajaminen purkupaikalle tai sieltä pois on tavanomaista hitaampaa purkupaikan sijainnin vuoksi, Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle aiheutuneet lisäkulut. 6.6 Lisäksi Asiakas vastaa siitä, että Myyjälle on Tilauksen yhteydessä annettu täsmälliset purkuohjeet ja, että purkupaikka, laitteistot ja säiliöt ovat Lakien mukaiset. Myyjällä/Toimittajalla on oikeus olla toimittamatta Tuotetta, eikä Myyjän katsota tällöin rikkoneen Sopimusta, mikäli säiliöautolla ei ole esteetöntä ja turvallista pääsyä purkupaikalle tai Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 4/6

5 mikäli purkupaikalla on turvallisuuden vaarantavia puutteita. 6.7 Myyjä ei vastaa Asiakkaasta tai Asiakkaan toiminnasta tai laiminlyönnistä johtuvasta toimituksen viivästymisestä taikka estymisestä ja siitä aiheutuvista kuluista. Myyjällä on oikeus veloittaa Asiakkaalta Myyjälle tästä aiheutuneet lisäkulut. 6.8 Tuotetta tai toimitusta koskevat reklamaatiot on tehtävä kuuden (6) päivän kuluessa Tuotteen toimituksesta. Jos Tuotteen laatua koskeva reklamaatio on aiheellinen, Myyjällä on oikeus vaihtaa kyseinen Tuote. Myyjä ei ole velvollinen suorittamaan muita korvauksia. 6.9 Tuotteen toimituksissa noudatetaan yleistä toimitusehtoa TOP Asiakkaan purkuliitin FIN01, ellei toisin ole sovittu. 7. Myyjän viivästys 7.1 Elleivät Sopijapuolet ole sopineet täsmällisestä toimituspäivästä vaan ainoastaan ajanjaksosta, jonka kuluessa toimitus tapahtuu, katsotaan toimitusajan alkavan siitä hetkestä, jolloin Sopimus on tullut voimaan. 7.2 Jos Myyjän velvoitteiden täyttäminen viivästyy kohdassa 12 tarkoitetun ylivoimaisen esteen takia, jatketaan toimitusaikaa sillä ajalla, jolla ylivoimainen este on toimitusta viivästyttänyt. 8. Omistusoikeuden siirtyminen 8.1 Omistusoikeus Tuotteeseen siirtyy Myyjältä Asiakkaalle samalla hetkellä, kun vaaranvastuu siirtyy 6.9 kohdan mukaisesti sovitun toimitusehdon perusteella. 9. Takuut 9.1 Myyjä ei anna Tuotteesta Asiakkaalle mitään muuta takuuta, ei nimenomaista eikä hiljaista, kuin että Tuote on tuotetiedotteen mukaista. Myyjä ei vastaa Tuotteen soveltumisesta mihinkään erityiseen tarkoitukseen, tai tarkoitukseen, johon Tuotteita yleensä käytetään. 9.2 Asiakas vastaa luovutuksen jälkeen Tuotteelle tapahtuneista vahingoista, jotka katsotaan aiheutuneeksi virheellisestä varastoinnista, käsittelystä tai Asiakkaan säiliöiden epäpuhtauksista. Asiakas vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat Asiakkaan laitteissa ilmenneistä puutteista tai vioista tai muista Asiakkaan huolehtimisvastuun piirissä olevista seikoista. Asiakas vastaa myös sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Asiakkaan tilausvirheestä (esim. Asiakas on tilannut väärää tuotetta). 10. Vastuu vahingosta 10.1 Myyjä/Toimittaja ei vastaa mistään välillisestä tai epäsuorasta vahingosta, kuten liikevaihdon vähenemisestä, saamatta jääneistä voitoista tai muun omaisuuden kuin Tuotteen vahingoittumisesta. Tätä vastuurajoitusta ei kuitenkaan sovelleta niihin vahinkoihin, jotka aiheutuvat tahallisesta menettelystä tai törkeästä huolimattomuudesta Myyjän ei katsota rikkoneen Sopimuksen ehtoja, jos yksittäistapauksessa Sopimuksen ehtojen täyttäminen vaatisi kohtuuttomia uhrauksia Myyjältä verrattuna Asiakkaan saamaan etuun ja Myyjä tällä perusteella jättää täyttämättä Sopimuksen ehtoja. 11. Muutokset Myyntiehtoihin 11.1 Myyjällä on oikeus yksipuolisesti muuttaa näitä Myyntiehtoja edellyttäen, etteivät muutokset olennaisesti lisää Asiakkaan velvollisuuksia tai ole muuten Asiakkaan kannalta kohtuuttomia. 12. Ylivoimainen este 12.1 Ylivoimaiseksi esteeksi katsotaan sellainen Sopimuksen solmimisen Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 5/6

6 (eli kohdassa 3.1 eriteltyjen tapahtumien) jälkeen sattunut, Sopijapuolista riippumaton ja ennalta arvaamaton seikka, joka ei ollut Sopijapuolten tiedossa ja, joka estää tai viivästyttää Sopimukseen perustuvien velvoitteiden täyttämisen. Tällaisiksi seikoiksi katsotaan mm. huono ajokeli, tulipalo, luonnonmullistus, liikekannallepano, sota, kapina, takavarikko, muuttuneet tai uudet lainsäännökset tai viranomaismääräykset, vientilisenssin epääminen, valuuttarajoitukset, tuonti- ja vientirajoitukset, liikenteen ja tietoliikenteen keskeytyminen, raaka-aineiden ja muiden komponenttien puute, alihankkijan tai Toimittajan toimitusvaikeudet, lakko tai työsulku taikka muu vaikutuksiltaan merkittävä, epätavallinen Sopijapuolista riippumaton seikka Mikäli Sopimuksen ehtojen täyttäminen tai noudattaminen estyy Sopijapuolta kohdanneen ylivoimaisen esteen takia, Sopijapuolen ei katsota rikkoneen Sopimusta Milloin Sopimuksen täyttäminen ylivoimaisen esteen vuoksi on viivästynyt tai ilmeisesti viivästyy vähintään kuusi (6) kuukautta, Sopijapuolella on oikeus irtisanoa Sopimus päättymään välittömästi ilmoittamalla tästä kirjallisesti toiselle Sopijapuolelle. huomautuksen toiselta Sopijapuolelta, on toisella Sopijapuolella oikeus purkaa Sopimus ilmoittamalla tästä kirjallisesti Sopimusta rikkoneelle Sopijapuolelle. 13. Erimielisyyksien ratkaisu ja sovellettava laki 13.1 Sopimuksesta aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Varsinais- Suomen käräjäoikeudessa Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia lukuun ottamatta sen lainvalintaa koskevia säännöksiä. 14. Sopimuksen purkaminen 14.1 Jos Sopijapuoli olennaisesti rikkoo Sopimuksen ehtoja eikä ole korjannut rikkomustaan yhden (1) kuukauden kuluessa saatuaan asiasta Y-TUNNUS Päivitetty Sivu 6/6

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot

Atea Finland Oy Yleiset sopimusehdot 1. Yleisten sopimusehtojen soveltaminen ja sopimuksen syntyminen 1.1. Näitä yleisiä ehtoja ( Yleiset Ehdot ) sovelletaan Atea Finland Oy:n ( Atea ) ja sen kanssa sopimuksen ( Sopimus ) tehneen asiakkaan

Lisätiedot

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644.

Palvelun Hankintaehdot [N:o] 1 (15) 01/01/2015. Posti Group. Palvelun Hankintaehdot. Posti Group. Domicile: Helsinki VAT-number FI15318644. Palvelun ehdot [N:o] 1 (15) Palvelun ehdot Palvelun ehdot 2 (15) konsernin ehdot palveluille Näitä Konsernin Palvelun ehtoja sovelletaan konserniin kuuluvan yhtiön ( Asiakas ) hankkiessa palveluita hankintasopimuksessa

Lisätiedot

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille

Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille Porrasinfo Oy:n palvelujen yleiset toimitusehdot yritysasiakkaille 1. Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Porrasinfo Oy:n (jäljempänä Porrasinfo ) asiakkaalle toimittamiin palveluihin,

Lisätiedot

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi.

Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Rammy Oy ja kotisivujen ominaisuudet sekä toimitusehdot 19.8.2014 alkaen, voimassa toistaiseksi. Ylläpitäjä: Rammy Oy, Koivupurontie 54, 70900 Toivala. Y-tunnus: 2550304-2, yritys on perustettu 2013. Asiakaspalvelu

Lisätiedot

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä

Elisa Oyj Sivu 1 / 7. OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2. 2 Sopimuksen syntyminen. 1 Yleistä Sivu 1 / 7 OPERAATTORITUOTTEIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT v1.2 1 Yleistä Näitä ehtoja sovelletaan, kun Teleyritys tekee Elisa Oyj:n tai tämän kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön (myöhemmin yhdessä tai

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa JYSE 2009 TAVARAT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita... 4 Julkisten tavarahankintojen yleiset

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus

Yleiset sopimusehdot. Määritelmät. Sopimuksen sisältö. Järjestelmän toimitus 1 (5) Yleiset sopimusehdot 1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan Smarthome by EKE (aiemmin ebts ) -kotiautomaatiojärjestelmien toimituksiin, mikäli osapuolet ovat siitä kirjallisesti tai muulla tavalla

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT)

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot tavarahankinnoissa (JYSE 2009 TAVARAT) Marraskuu 2009 VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 09 16001 (vaihde) Internet:

Lisätiedot

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot.

Nämä myynti- ja toimitusehdot korvaavat kaikki aikaisemmat myynti- ja toimitusehdot. KKT Group Oy:n yleiset myynti- ja toimitusehdot 1. Soveltamisala Näitä myynti- ja toimitusehtoja sovelletaan KKT Group Oy:n (jäljempänä myyjä) ja sen asiakkaiden (jäljempänä ostaja) väliseen kaupankäyntiin,

Lisätiedot

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007

AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 AinaCom Oy:n palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille 1.1.2007 ainacom.fi 2 AinaCom Oy:n yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala... 4 1.1 Sopimusehtojen soveltaminen... 4 1.2 Laitteiden

Lisätiedot

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT

IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT IT2010 YSE YLEISET SOPIMUSEHDOT 1 SOVELTAMINEN 1.1 Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan tietotekniikan tuotteiden kauppaan ja käyttöoikeuden luovutukseen sekä palveluihin. 2 MÄÄRITELMÄT 2.1 Avoin lähdekoodi

Lisätiedot

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita.

Tarjouspyyntö, tarjous ja asiakkaan hyväksyvä vastaus muodostavat yhdessä tilaussopimuksen, jollei sellaista erikseen laadita. Qualproof Oy Toimitusehdot 1.1.2012 (1 / 7) TOIMITUSEHDOT 1. Soveltamisala Toimitusehtojen määräyksiä sovelletaan, ellei muusta ole sovittu. Yritystä, joka tilauksesta suorittaa työn kutsutaan suorittajaksi

Lisätiedot

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot.

5 Palvelun sisältö ja palveluun sovellettavat erityiset ehdot. palvelun kohtuullisen ajan kuluessa sopimuksen allekirjoittamisesta tai tilausvahvistuksesta. 1 Sopimusehtojen voimaantulo Nämä toimitusehdot tulevat voimaan 1.7.2010 ja ovat voimassa toistaiseksi. Näiden

Lisätiedot

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille

Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille Palveluiden yleiset sopimusehdot yrityksille ja yhteisöille EHDOT 1 (13) KAISANET OY YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. SOVELTAMINEN 1.1. Näitä yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimittajan

Lisätiedot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot

Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot Voimassa alkaen 18.3.2015 1 / 5 Verifone maksupäätetuotteiden ja palveluiden yleiset toimitusehdot 1 Soveltamisala 1.1 Toimitusehtojen soveltaminen Näitä toimitusehtoja sovelletaan Verifone Finland Oy:n

Lisätiedot

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen

SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE. 3 Palvelu ja palvelun käyttäminen 1 (9) SAAS 11 ELISAN SAAS-PALVELUIDEN ERITYISEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1 Soveltamisala ja muut sopimusehdot Näitä sopimusehtoja sovelletaan Elisa Oyj:n ja sen konserniyhtiöiden (jäljempänä Elisa) yritysasiakkaille

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012

MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 MÄNTSÄLÄN SÄHKÖ OY / MSOYNET YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYSASIAKKAILLE 1.6.2012 Nämä ehdot ovat Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry:n suosittelemat ja Kuluttajaviraston/kuluttajaasiamiehen

Lisätiedot

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy

Yleiset sopimusehdot. 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Nebula Oy. Nebula Oy. Nebula Oy 01.08.2014 Yleiset sopimusehdot Sivu 2/13 Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 2. Määritelmät... 3 3. Sopimuksen syntyminen... 3 4. Sopimuskausi ja sopimuksen irtisanominen... 4 5. Palvelun toimittaminen ja

Lisätiedot

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen

ALSO Toimitusehdot. Voimassa 1.7.2012 alkaen ALSO Toimitusehdot Voimassa 1.7.2012 alkaen 1 Soveltamisala Näitä toimitusehtoja sovelletaan ALSO Finland Oy:n (myöh. ALSO) ja asiakkaan (myöh. ostaja) väliseen tuotteiden sekä palvelujen (myöh. tavara)

Lisätiedot

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010)

YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) Sivu 1/6 YLEISET SOPIMUSEHDOT v4.00 (04/2010) 1. Sopimusosapuolet Erillisessä sopimuksessa osapuolet ovat K&T neutech Oy ja sopimuksen tekevä osapuoli jäljempänä Asiakas. 2. Sopimuksen kohde Sopimuksella

Lisätiedot

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014

Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) Keskeiset sopimusehdot. pp.kk.2014 Helsingin käräjäoikeus TARJOUSPYYNTÖ / Liite 4 1 (6) HANKINTASOPIMUS 1. SOPIJAPUOLET Tilaaja Helsingin käräjäoikeus Porkkalankatu 13 00180 Helsinki Toimittaja Yritys X osoite 2. YHTEYSHENKILÖT 3. SOPMUKSEN

Lisätiedot

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO

1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1 SOPIMUSOSAPUOLET JA VOIMAANTULO 1.1 Näitä yleisiä toimitusehtoja ( Yleiset Toimitusehdot ) sovelletaan osana sopimuksia ( Sopimus ), joilla Oy Capnova Ltd ( Toimittaja tai Palveluntarjoaja ) toimittaa

Lisätiedot

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta.

1.1.1. KL tarkoittaa Kauppalehti Oy:tä, joka vastaa Kauppalehti Tietopalvelut nimisestä palvelukokonaisuudesta. Kauppalehti Tietopalvelut Sopimus- ja käyttöehdot 1. Määritelmät 1.1. Nämä sopimus- ja käyttöehdot määrittävät, millä ehdoin Kauppalehti Tietopalveluiden tuottamia, välittämiä ja/tai jälleenmyymiä tietoaineistoja

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2009 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Marraskuu 2009 Päivitetty 21.10.2010 Sisällys JYSE 2009 ehtojen soveltamisessa huomioitavia asioita...4 Julkisten palveluhankintojen yleiset

Lisätiedot

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita.

Tarjous 1. Tilitoimiston tarjous on voimassa kolmekymmentä(30) päivää tarjouksen päiväyksestä, jos tarjouksessa ei muuta mainita. 1(8) Alan yleiset sopimusehdot YSE KL2004 Tilityy - Tilitoimisto- ja taloushallintopalvelu -alla tarjottaviin palveluihin, tarjouksiin, tilausvahvistuksiin ja palveluiden toimitussopimuksiin sovelletaan

Lisätiedot

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT

DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT DIGITAN PÄÄLÄHETYSASEMIEN ANTENNI- PAIKKOJEN JA ANTENNIKAPASITEETIN VUOKRAUSEHDOT 1. SOVELTAMISALA 1.1 Näitä toimitusehtoja (jäljempänä Toimitusehdot) sovelletaan, kun yritys tai yhteisö (jäljempänä Asiakas)

Lisätiedot

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT

Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa JYSE 2014 PALVELUT Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa Heinäkuu 2014 Sisältö Saatteeksi...3 ehtojen soveltamisessa erityisesti huomioitavia asioita...5 Julkisten palveluhankintojen yleiset sopimusehdot

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT

INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT INNOVITALEN SOPIMUSEHDOT 1. SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT 1.1. Nämä ovat Innovitale Web Solutions palvelun tuottajan Niko Vittaniemen sekä palvelun tilanneen asiakkaan välisen sopimuksen ehdot. Näissä ehdoissa

Lisätiedot

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS

YRITYKSET & YHTEISÖT 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT 1. YLEISTÄ 2. MÄÄRITELMÄT 3. SOPIMUKSEN SYNTYMINEN 4. TOIMITUS 1(5) 01.01.2012 SOPIMUSEHDOT YRITYKSET & YHTEISÖT TELEYRITYKSEN PALVELUIDEN YLEISET SOPIMUSEHDOT YRITYKSILLE JA YHTEISÖILLE 1. YLEISTÄ Näitä ehtoja sovelletaan Teleyrityksen palveluiden toimituksiin yritys-

Lisätiedot