HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun"

Transkriptio

1 HAKUOPAS vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Liikuntatieteelliset tutkimusprojektit Liikuntatieteelliset- ja tiedonvälitysyhteisöt Annettu opetus- ja kulttuuriministeriössä /625/2012 ISSN

2 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TAVOITTEET LIIKUNTATIETEELLISEN TUTKIMUKSEN RAHOITTAMISESSA LIIKUNTATIETEELLISTEN TUTKIMUSPROJEKTIEN HAKUA KOSKEVAT OHJEET Hakukelpoisuus Tutkimusprojektiavustusten käyttötarkoitukset Tutkijoiden tai muun tutkimushenkilöstön palkat ja henkilösivukulut Apurahat Muut kustannukset Yleiskustannukset Hakemus Tutkimusprojektien käsittelyluokat ja tarvittavat hakemusasiakirjat Tutkimussuunnitelman sisältö ja arviointikriteerit Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö Hakemuksen jättäminen Hakemuksen täydentäminen Hakemuksen julkisuus Hakemuksen arviointi Avustuspäätös Käyttöaika ja muutokset avustuksen käytössä LIIKUNTATIETEELLISTEN JA TIEDONVÄLITYSYHTEISÖJEN TOIMINTAAN MYÖNNETTÄVÄT VALTIONAVUSTUKSET Avustamisen perusteita Selvitys yleisavustuksen käytöstä opetus- ja kulttuuriministeriölle SUOMESSA JÄRJESTETTÄVIEN LIIKUNNAN ALAN KANSAINVÄLISTEN KONGRESSIEN JA KOKOUSTEN AVUSTAMINEN OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN YHTEYSTIEDOT LIIKUNTATIETEELLISIÄ VALTIONAVUSTUSASIOITA KOSKIEN... 16

3 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN TAVOITTEET LIIKUNTATIETEELLI- SEN TUTKIMUKSEN RAHOITTAMISESSA 3 Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa liikuntatoimen yleisestä johdosta, kehittämisestä ja yhteensovittamisesta valtionhallinnossa liikuntalain ja hallitusohjelman linjausten mukaisesti. Liikuntapolitiikan tavoitteena on liikunnan edistäminen ja tämän myötä väestön hyvinvoinnin lisääminen. Hallitusohjelmaan on kirjattu liikunnallisesta elämäntavasta syrjäytymiseen johtavien syiden selvittäminen. Liikuntapolitiikan keskeisiä toiminta-alueita ovat lasten ja nuorten liikunta, liikunnan kansalaistoiminta sekä kilpaja huippu-urheilu. Ministeriö myöntää vuosittain veikkausvoittovaroista valtionavustuksia ja määrärahoja liikunnan tutkimus- ja tiedonvälitystoimintaan. Vuonna 2012 myönnetyt harkinnanvaraiset avustukset liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille, liikuntatieteellisille ja tiedonvälitysyhteisöille sekä Suomen Akatemian tutkimusohjelmayhteistyöhön ovat noin 7,15 miljoonaa euroa. Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee liikuntatieteellisesti korkeatasoista ja merkityksellistä tutkimusta, joka on sovellettavuusarvoltaan korkeaa, innovatiivista ja huomioi käytännön liikuntatoimen sekä hyvinvoinnin kehittämisen tietotarpeet. Voimassa olevat linjaukset liikuntatutkimuksen rahoittamiseen ja tiedon hyödyntämiseen on esitetty Uusi Suunta liikuntatutkimukseen -strategiassa (OPM 2009:18). Ministeriön tutkimusrahoituksen keskeisenä kriteerinä on, että tutkimus käsittelee keskeisiltä osiltaan liikuntaa sekä palvelee liikunnan hallinnonalaa ja päätöksentekoa. Ministeriö hakee tutkimusrahoituksella vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti relevanttia tietopohjaa liikunnan eri ilmiöistä ja liikuntakulttuurin tilasta. Ministeriö huomioi rahoituspäätöksissä erityisesti korkeatasoiset ja yhteistyöhön pyrkivät tutkimukset. Tutkimusstrategian mukaisesti tutkimusrahoitusta kohdennetaan erityisesti yhteiskunta-käyttäytymistieteiden alueille, joilta ei ole riittävästi tieteellistä tietoa ja jotka vievät uudella näkökulmallaan liikuntatieteellistä tutkimusta eteenpäin sekä yhteiskunta-käyttäytymistieteellisiä sekä biolääketieteellisiä tieteenaloja yhdistäviin, monitieteisiin tutkimusprojekteihin. Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa liikunnan biolääketieteellistä tutkimusta pääasiallisesti osana liikuntalääketieteen keskusten, Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön sekä Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen harkinnanvaraisia avustuksia. Liikuntatutkimuksen avulla opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii sekä luomaan profiilia liikkuvista ja liikkumattomista ihmisistä ja heidän liikuntasuhteestaan että keinoista vaikuttaa eri-ikäisten liikkumiseen. Ministeriön kannalta olennaista on saada tietoa liikunnan ja yhteiskunnallisten ilmiöiden välisistä suhteista. Erityistä huomiota ministeriö kiinnittääkin liikunnan yhteiskunta-käyttäytymistieteellisen ja taloustieteellisen tutkimuksen vähäiseen määrään. Jatkossa ministeriö huomioi rahoituspäätöksissään myös valtion liikuntaneuvoston liikuntapoliittisten toimenpiteiden vaikutusten arviointityön (OKM 2011:3) suositukset liikuntaa koskevan tietopohjan vahvistamiseksi.

4 4 2 LIIKUNTATIETEELLISTEN TUTKIMUSPROJEKTIEN HAKUA KOSKEVAT OH- JEET Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki liikuntatieteellisille tutkimusprojekteille on noin 2,7 miljoonaa euroa vuosittain. Ministeriö rahoittaa kilpailuun perustuen vain korkeatasoisimmat tutkimussuunnitelmat määrittelemiensä arviointikriteereiden mukaisesti. Opetus- ja kulttuuriministeriön asiantuntijaelimenä liikuntatieteellisissä asioissa toimii liikuntalain (1054/1998) 4 :n mukainen valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto. Se antaa opetus- ja kulttuuriministeriölle liikunta-asetuksen (1055/1998) 6 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisen lausunnon liikuntatieteelliseen tutkimukseen ja tiedonvälitykseen sekä liikuntalääketieteelliseen toimintaan myönnettävistä avustuksista. Opetus- ja kulttuuriministeriö noudattaa liikuntatieteellisten valtionavustus- ja määrärahahakemusten käsittelyssä soveltuvin osin Suomen Akatemian tieteellisen arvioinnin menetelmiä. Valtion liikuntaneuvoston jäseniin ja tieteellistä arviointityötä tekeviin asiantuntijoihin sovelletaan hallintolain (434/2003) esteellisyyssäännöksiä. Ministeriön tutkimusprojektihakuun tulee vuosittain hakemuksia, joissa ei ole otettu huomioon hakuohjeita ja voimassa olevan tutkimusstrategian linjauksia (OPM 2009:18). Hakemusta jätettäessä tulee huomioida mm. seuraavat asiat: Ministeriö rahoittaa vain vähintään väitöskirjatasoisia tutkimuksia. Ministeriön liikuntatutkimusrahoitusta ei ole tarkoitettu tutkimusten suunnitteluun. Hakemuslomake allekirjoitetaan koko tutkimusryhmän toimesta. Menettelyllä pyritään takaamaan suunnitelmien huolellinen valmistelu ja korkea taso. Yksittäiset väitöskirjasuunnitelmat haetaan väitöskirjan tekijän nimellä. Hakemuslomake allekirjoitetaan väitöskirjan ohjaajien ja hakijayhteisön johtajan toimesta. Hakemuslomakkeen allekirjoituksella vastuullinen tutkija ja hakijayhteisön johtaja osoittavat, että ovat tutustuneet hakuohjeisiin ja noudattavat annettuja ohjeita. Tutkimussuunnitelmien arvioinnissa keskeisenä puutteena on havaittu kirjallisuuskatsausten puutteellisuus. Tutkijat eivät riittävästi esittele alan aiempaa tutkimuskirjallisuutta, kirjallisuuskatsaus ei ole ajantasainen tai tutkija ei mainitse hakemuksessaan vastaavia käynnissä olevia tutkimushankkeita. Olennaista rahoituksen saannin kannalta on, että tutkija pystyy kuvaamaan, mitä uutta tutkimus tuo liikuntatutkimuksen kenttään. Ministeriö hakee tutkimusrahoituksella vaikuttavaa ja yhteiskunnallisesti relevanttia tietopohjaa liikunnan eri ilmiöistä. Hakijan tulee analysoida hankkeen merkitys ja sovellettavuusarvo käytännön liikuntatoiminnan ja liikuntapolitiikan näkökulmasta. Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon tutkijan aktiivisuus hakea rahoitusta eri lähteistä (Suomen Akatemia, Tekes, säätiöt, EU jne.) Hakemukseen tulee merkitä kaikki rahoitushaut, joista hankkeelle on saatu, haettu tai aikomuksissa hakea rahoitusta. Mikäli tutkimus saa hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta ministeriöstä haettavaan tarkoitukseen, hakijan tulee viipymättä ilmoittaa tästä ministeriöön. Ministeriö huomioi rahoituspäätöksissä korkeatasoiset, yhteistyöhön pyrkivät, sekä erityisesti yhteiskunta-käyttäytymistieteellisiä sekä biolääketieteellisiä tieteenaloja yhdistävät, monitieteiset tutkimushankkeet. Menestymistä ministeriön rahoituskilpailussa edesauttaa voimavarojen yhdistäminen eri tutkimuslaitosten tai -ryhmien välillä.

5 2.1 Hakukelpoisuus 5 Hakemusasiakirjat löytyvät osoitteesta kohdasta Avustukset Liikunta 1) Hakijana yhteisö Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusrahoitus osoitetaan pääasiallisesti tutkijan taustaorganisaatiolle. Avustuksen hakijaksi merkitään se yliopisto, yksityinen tutkimuslaitos, liikuntatieteellinen yhteisö, ammattikorkeakoulu, valtion laitos, muu itsenäinen julkisoikeudellinen laitos, yhdistys, säätiö tai muu yhteisö, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutetaan. Avustus maksetaan yhteisölle. Lähtökohtaisesti taustayhteisö tarjoaa tutkimusprojektille sen toteuttamisen perusedellytykset, kuten tutkimustilat, laitteistot sekä erilaisia palveluita. Taustayhteisö, jolle avustus on myönnetty, huolehtii myös tutkimusprojektissa työskentelevien osalta palkkaan liittyvistä maksuista. Tutkimusprojektille nimetään vastuullinen tutkija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksen koordinoinnista. Yksittäinen jatko-opiskelija (ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut) Tutkimuksen vastuulliseksi tutkijaksi merkitään väitöskirjan tekijä. Hakijaksi merkitään jatko-opinto-oikeuden myöntänyt taustayhteisö. Tutkimussuunnitelma allekirjoitetaan väitöskirjan tekijän, väitöskirjan ohjaajien ja hakijayhteisön johtajan toimesta. Menettelyllä pyritään takaamaan hakuun jätettävien väitöskirjasuunnitelmien riittävä valmiusaste ja korkea taso. Yksittäinen tutkija (tohtorin tutkinnon suorittanut) Tutkimuksen vastuulliseksi tutkijaksi merkitään tutkija. Hakijaksi merkitään tutkimuksen taustayhteisö. Tutkimussuunnitelma allekirjoitetaan tutkijan ja hakijayhteisön johtajan toimesta. Tutkimusryhmä Tutkimusryhmä valitsee tutkimuksen vastuullisen tutkijan itse. Hakijaksi merkitään tutkimuksen taustayhteisö. Tutkimusryhmän yhteisen tutkimussuunnitelman allekirjoittavat hakulomakkeen 15 kohdassa neljä mainitut tutkijat ja jatkoopiskelijat, tutkimuksen vastuullinen tutkija ja hakijayhteisön johtaja. o Jos tutkimus koostuu erillisistä osatutkimuksista kuten useammasta väitöskirjatyöstä tai muusta tutkimuksesta, tulee kunkin omaa palkkaansa hakevan osatutkimuksen tekijän toimittaa oma tutkimussuunnitelmansa sekä omat hakemusasiakirjansa yhteisen tutkimussuunnitelman lisäksi. o Samaan tutkimuskokonaisuuteen kuuluvien tutkimusten nimet ilmoitetaan hakulomakkeen 15 kohdassa 1.9. o Kunkin osatutkimuksen hakemusasiakirjoissa ilmoitetaan ainoastaan omaan osatutkimukseen liittyvät tiedot. Osatutkimuksen hakulomake allekirjoitetaan osatutkimuksen tekijän ja tutkimuksen vastuullisen tutkijan toimesta. o Osatutkimuksista koostuva tutkimusprojekti käsitellään yhtenä kokonaisuutena. Osatutkimuksista koostuva hakemus voidaan ottaa käsittelyyn vain, jos yhteinen tutkimussuunnitelma ja kaikkien osatutkimusten hakemukset on jätetty ennen hakuajan päättymistä. Konsortio Yhteisöt voivat hakea rahoitusta myös yhteisesti, konsortiona. Tällöin merkitään yksi yhteisö hakemusta koordinoivaksi yhteisöksi. Muut hakijayhteisöt on aina mainittava, koska myönnetyn avustuksen mahdollisesta palauttamisesta saajat vastaavat yhteisvastuullisesti. Yhteisöjen yhteisen tutkimussuunnitelman allekirjoittavat hakulomakkeen 15 kohdassa neljä mainitut tutkijat ja jatko-

6 opiskelijat, tutkimuksen vastuullinen tutkija ja konsortiota koordinoivan hakijayhteisön johtaja. 6 2) Hakijana yksityinen henkilö Tutkimusavustuksen hakijana voi olla yksityinen henkilö, joka itsenäisesti vastaa tutkimuksen toteutuksesta. Tällöin avustus maksetaan tutkijan henkilökohtaiselle tilille. Hakijan tulee olla vähintään tohtoritasoinen tutkija (tutkinto tulee olla kirjattu hakuajan päättymiseen mennessä). Yksityisen henkilön ollessa hakijana rahoitus työskentelyyn myönnetään verottomana henkilökohtaisena apurahana. 2.2 Tutkimusprojektiavustusten käyttötarkoitukset Tutkimusprojektirahoitusta voi hakea seuraaviin kustannuksiin: Tutkijoiden tai muun tutkimushenkilöstön palkat ja henkilösivukulut Opetus- ja kulttuuriministeriön tutkimusprojektirahoituksen hakijana on useimmiten yliopisto, yksityinen tutkimuslaitos, ammattikorkeakoulu, valtion laitos tai muu liikuntatieteellinen yhteisö, joka huolehtii tutkimusprojektin tutkijoiden palkan maksusta. Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen hakijayhteisön tavanomaisen palkkaustason mukaisesti. Haettavissa palkkakustannuksissa tulee huomioida tehtävän vaativuustaso ja henkilökohtainen työn suoritustaso hakijayhteisön palkkausjärjestelmän mukaisesti. Palkkauksen perusteet tulee kuvata hakulomakkeen 15 liitelomakkeella palkkaselvitys. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää harkintaansa palkkojen myöntämisessä. Mikäli tutkijan hakijayhteisön mukainen palkka ylittää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämän palkan määrän, hakijayhteisö vastaa ylimenevästä osasta. Yksityisen henkilön ollessa tutkimusprojektin hakijana korvaus työskentelystä maksetaan henkilökohtaisena verottomana apurahana. Mikäli samalle henkilölle haetaan palkkaa tai henkilökohtaista apurahaa useammassa opetus- ja kulttuuriministeriölle tässä haussa jätetyssä hakemuksessa, tulee hakijan tehdä hakulomakkeen 15 liitelomakkeelle palkkaselvitys asiasta. Selvitys liitetään kaikkien niiden hakemusten yhteyteen, joissa tutkijan nimi mainitaan palkkaa hakevana tutkijana Apurahat Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee tutkimushankkeita pääosin palkkausperusteisesti. Verottomat apurahat harkitaan aina tapauskohtaisesti. Verottomia apurahoja myönnetään pääsääntöisesti vain työskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisten tutkijoiden lyhytaikaiseen vierailuun tutkimusprojektissa. Verottoman apurahan saajan tulee olla vähintään jatko-opiskelija. Apurahoja ei makseta avustavien tehtävien suorittamista varten. Tämän lisäksi yksityisen henkilön ollessa tutkimushankkeen hakijana korvaus työskentelystä maksetaan henkilökohtaisena verottomana apurahana. Henkilökohtaiset verottomat apurahat on aina ilmoitettava opetus- ja kulttuuriministeriölle jo hakemuslomakkeessa. Jos tutkimushankkeessa ilmenee tarve maksaa henkilökohtaista apurahaa tutkijalle ministeriön rahoituspäätöksen jälkeen, on siitä aina oltava erikseen yhteydessä ministeriöön. Apurahan saajien sosiaaliturvaa koskeva lainsäädäntö astui voimaan Vähintään neljän kuukauden työskentelyajalle tieteelliseen tutkimukseen tai taiteelliseen toimintaan haettavan apurahan tulee sisältää lakisääteiset vakuutusmaksut. Apurahan

7 saajien sosiaaliturva-asiaa hallinnoi Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Mela (www.mela.fi). 7 Yliopistolain muutoksesta johtuen yliopistoja ei Suomen tuloverotuksessa enää pidetä julkisyhteisöinä. Tästä johtuen projektin sisällä tapahtuva yliopiston maksama apuraha on sen saajalle lähtökohtaisesti veronalaista tuloa, mikäli apurahan määrä ylittää valtion taiteilija-apurahan vuotuisen määrän. Ministeriö ei vastaa apurahan maksamisesta aiheutuvista veroseuraamuksista. Oheisessa taulukossa on esitetty ministeriön ohjeelliset verottomien apurahojen määrät. Apurahojen mitoituksessa on otettu huomioon apurahansaajan tarve järjestää eläke-, tapaturma- ja henkivakuutusturvansa. Jatko-opiskelija (ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut) Lisensiaatti Tohtori /kk /kk /kk Muut kustannukset Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa harkinnanvaraisesti myös tutkimusprojektien muita kustannuksia. Muut kustannukset tulee eritellä hakulomakkeessa. Muiden kustannusten ulkopuolelle jäävät hakijayhteisön, ainakin osittain yleiskustannuksilla kustantamat ja järjestämät perusedellytykset. Muut kustannukset eritellään hakulomakkeeseen selkeästi menolajeittain ja vuosittain: 1) Aineet, tarvikkeet ja tavarat Tutkimuksen tekoon olennaisesti kuuluvat aineet, käyttötavarat ja -tarvikkeet. 2) Kongressi- ja kokousmatkat Opetus- ja kulttuuriministeriö edistää osaltaan liikuntatutkimuksen kansainvälistä vuorovaikutusta ja tutkijoiden verkostoitumista. Tutkimusprojektin yhteydessä suoritettavien matkojen on oleellisilta osiltaan liityttävä suoritettavan tutkimusprojektin aihepiiriin ja edistettävä tutkimusprojektin etenemistä ja laatua. Tutkimusprojektin hyväksyttävien matkakustannusten kriteereitä ovat: Hyväksytty tieteellinen esitys (kuten esitelmä, posteri) kongressissa tai kokouksessa (hyväksyntä esitettävä tutkimuksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoitaessa) ja yleinen perehtyminen kokouksen aiheeseen Keskeinen luottamustoimi kongressin tai kokouksen järjestävässä yhteisössä Toimiminen kongressin tai kokouksen puheenjohtajistossa Muun kuin kongressimatkan osalta etukäteen hyvin suunniteltu ja opintokohteiden kanssa sovittu ohjelma, joka palvelee tutkimusprojektin toteuttamista. Yksittäisen tutkimusprojektin yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriö hyväksyy kongressi- ja kokousmatkojen enimmäiskustannuksiksi euroa vuodessa (ei sisällä aineiston keruumatkoja, jotka tuodaan esille kohdassa muut kulut). Tutkimuksen vastuullinen tutkija voi päättää projektin sisällä kongressi- ja kokousmatkojen toteuttamisesta, kunhan ne tapahtuvat yllämainittujen hyväksyttävien matkustuskriteereiden mukaisesti. 3) Muut kulut Muut haettavat kulut kuten aineistonkeruumatkat eritellään hakulomakkeeseen.

8 2.2.4 Yleiskustannukset Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa tutkimuslaitokselle yleiskustannuksen, jonka tarkoituksena on kattaa tutkimusrahoitusta saavien hankkeiden perusedellytyksiä. Tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli esimerkiksi työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. tietohallinto), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointi- ja kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus. Yleiskustannuksen osuus voi olla korkeintaan 15 prosenttia myöntöpäätöksestä Hakemus Johtajan allekirjoituksella tutkimuksen hakijayhteisö sitoutuu turvaamaan hankkeelle perusedellytykset, jotka ovat samat kuin laitoksen muillakin tutkijoilla ja noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita. Yksityisellä henkilöllä ei ole oikeutta yleiskustannuksiin Tutkimusprojektihakemusten käsittelyluokat ja tarvittavat hakemusasiakirjat 1) Uudet hakemukset Hakemukset, jotka eivät ole aiemmin saaneet valtionavustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä ovat uusia hakemuksia ja käsitellään keskenään yhdenvertaisella tavalla tieteenalapaneelissa ja liikuntatieteen jaostossa. UUSI HAKEMUS Toimitettavat hakemusasiakirjat (5 nippua seuraavaa kokonaisuutta): OKM:n lomake 15 (jos tutkimus koostuu erillisistä osatutkimuksista kukin omaa palkkaansa hakeva osatutkimuksen tekijä toimittaa oman tutkimussuunnitelmansa sekä omat hakemusasiakirjansa yhteisen tutkimussuunnitelman lisäksi) Palkkaselvitys palkkaa haettaessa (liite lomakkeeseen 15) Tutkimuksen tiivistelmä (liite lomakkeeseen 15) Tutkimussuunnitelma enintään 10 sivua Ansioluettelo, enintään kolme sivua (ansioluettelon toimittavat: tutkimuksen vastuullinen tutkija, jokainen henkilökohtaista rahoitusta hakeva tieteellistä tutkimusta tekevä tutkija, vastuullisen tutkijan harkinnan mukaan enintään kolme (3) projektin keskeisintä tutkijaa) Julkaisuluettelo. Luettelo laaditaan OKM:n luokittelun mukaisena (ohje: kohdasta Avustukset Liikunta). Julkaisuista korostetaan viisi tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua (julkaisuluettelon toimittavat: tutkimuksen vastuullinen tutkija, jokainen henkilökohtaista rahoitusta hakeva osatutkimuksen tekijä, vastuullisen tutkijan harkinnan mukaan enintään kolme (3) projektin keskeisintä tutkijaa) Tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta/ todistus jatko-opinto-oikeudesta (todistukset toimittavat: tutkimuksen vastuullinen tutkija sekä jokainen henkilökohtaista rahoitusta hakeva tieteellistä tutkimusta tekevä tutkija) Eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa) 2) Jatkohakemukset Hakemukset, jotka ovat saaneet vuonna 2012 ehdollisen päätöksen rahoituksen jatkumisesta vuonna 2013 ja joiden tieteellinen taso ja liikuntatieteellinen merkitys on arvioitu aiemmin, muodostavat jatkohakemusten ryhmän. Tähän ryhmään kuuluvat hakemukset käsitellään keskenään yhdenvertaisella tavalla liikuntatieteen jaostossa.

9 Jatkorahoituksen saaminen edellyttää, että tutkimus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja että eduskunta osoittaa liikuntatieteelliseen tutkimukseen riittävät määrärahat. Hakijan on myös haettava jatkorahoitusta vuosittain normaalin hakuajan mukaisesti. Hakemukseen on liitettävä selvitys tutkimuksen edistymisestä. JATKOHAKEMUS Toimitettavat hakemusasiakirjat (3 nippua seuraavaa kokonaisuutta): OKM:n lomake 15 Palkkaselvitys palkkaa haettaessa (liite lomakkeeseen 15) Tutkimuksen päivitetty tiivistelmä (liite lomakkeeseen 15) Tutkimuksen edistymisraportti (liite lomakkeeseen 15) Hankkeen alkuperäinen tutkimussuunnitelma ja alkuperäinen tiivistelmä Jos tutkimusprojektiin on tullut työnjaollisia muutoksia alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan nähden, on uusista tutkijoista toimitettava uutta hakemusta vastaavat liitteet 3) Lisähakemukset Lisähakemuksiin kuuluvat hakemukset, joita opetus- ja kulttuuriministeriö on aiemmin avustanut, mutta joilla ei ole rahoitusvarausta vuodelle Tähän ryhmään voivat kuulua mm. hankkeet, jotka ovat saaneet ministeriöltä rahoitusta ohjeellisen kolmen vuoden ajan, mutta joiden kokonaiskesto on pidempi kuin ministeriön pääsääntöinen avustusaika tai hankkeet, jotka ovat olleet ministeriön rahoituksessa, mutta keskeytyneet, viivästyneet tai muusta syystä jääneet loppuunsaattamatta. Ryhmään kuuluvat hakemukset käsitellään tapauskohtaisesti liikuntatieteen jaostossa. LISÄHAKEMUS Toimitettavat hakemusasiakirjat (3 nippua seuraavaa kokonaisuutta): OKM:n lomake 15 (jos tutkimus koostuu erillisistä osatutkimuksista kukin omaa palkkaansa hakeva osatutkimuksen tekijä toimittaa tekijä toimittaa oman tutkimussuunnitelmansa sekä omat hakemusasiakirjansa yhteisen tutkimussuunnitelman lisäksi) Palkkaselvitys palkkaa haettaessa (liite lomakkeeseen 15) Tutkimuksen tiivistelmä (liite lomakkeeseen 15) Tutkimussuunnitelma enintään 10 sivua. HUOM: Lisähakemusten ryhmään kuuluvien hankkeiden kohdalla tutkimussuunnitelma tehdään vastaavasti kuin uuden hakemuksen kohdalla, mutta sen yhteydessä tuodaan selkeästi esille aiemmin ministeriön rahoituksella aikaansaadut tulokset, tutkimusprojektin tilanne sekä hankkeen jatko- ja loppuunsaattamissuunnitelmat. Ansioluettelo, enintään kolme sivua (ansioluettelon toimittavat: tutkimuksen vastuullinen tutkija, jokainen henkilökohtaista rahoitusta hakeva tieteellistä tutkimusta tekevä tutkija, vastuullisen tutkijan harkinnan mukaan enintään kolme (3) projektin keskeisintä tutkijaa) Julkaisuluettelo. Luettelo laaditaan OKM:n luokittelun mukaisena (ohje: kohdasta Avustukset Liikunta). Julkaisuista korostetaan viisi tutkimussuunnitelman kannalta merkittävintä julkaisua (julkaisuluettelon toimittavat: tutkimuksen vastuullinen tutkija, jokainen henkilökohtaista rahoitusta hakeva osatutkimuksen tekijä, vastuullisen tutkijan harkinnan mukaan enintään kolme (3) projektin keskeisintä tutkijaa) Tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta/ todistus jatko-opinto-oikeudesta (todistukset toimittavat: tutkimuksen vastuullinen tutkija sekä jokainen henkilökohtaista rahoitusta hakeva tieteellistä tutkimusta tekevä tutkija) Eettisen toimikunnan tai koe-eläintoimikunnan lausunto (tarvittaessa) 9

10 2.3.2 Tutkimussuunnitelman sisältö ja arviointikriteerit Hyväksyttävän tutkimussuunnitelman pituus saa tiivistelmän lisäksi olla enintään 10 sivua kuvineen, taulukoineen ja lähdeluetteloineen. Tutkimussuunnitelma voi olla suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen. Hakemusten vertailukelpoisuuden takaamiseksi OKM pyytää noudattamaan tutkimussuunnitelman jäsentelyä. Tutkimussuunnitelmassa on kuvattava hakemuksen arviointia varten seuraavat asiat: 1. Tutkimuksen aihe, lähtökohdat ja tavoitteet Tutkimuksen tarkoitus ja tavoitteet Tutkimuksen liikuntatieteellinen merkitys kansallisesti ja kansainvälisesti Aiheen innovatiivisuus ja uutuusarvo Tutkimuksen sovellettavuus ja hyödynnettävyys käytännön liikuntatoiminnan ja liikuntapolitiikan näkökulmasta 2. Teoriatausta Kattava ja ajantasainen kansallinen ja kansainvälinen kirjallisuuskatsaus 3. Tutkimusaineisto, ja menetelmät sekä eettiset kysymykset Viitekehyksen tarkoituksenmukaisuus ja soveltuvuus suhteessa tutkittavaan ilmiöön Tutkimusongelman ja -hypoteesin kohdentaminen Aineisto ja tutkimusmenetelmät menetelmien soveltuvuus ja kelpoisuus aiottuun tutkimukseen menetelmien ajanmukaisuus, innovatiivisuus ja taloudellisuus tutkimusaineiston kuvaus, laatu ja riittävyys viitekehyksen, aineiston ja menetelmien yhteensopivuus Eettiset kysymykset sekä mahdolliset tutkimusluvat tai niiden hakeminen 4. Tutkimuksen aikataulu ja rahoitus Aikataulun ja asetettujen välitavoitteiden selkeys ja realistisuus Rahoitus (taustayhteisön omarahoitus, muun rahoitus) 5. Tutkimuksen toteuttamisedellytykset ja tutkimusympäristö Vastuullisen tutkijan ja tutkimusryhmän liikuntatieteellinen ja muu asiantuntevuus sekä tieteelliset ansiot Tutkimusryhmän jäsenten työnjako ja sitoutuminen tutkimukseen (tutkimukseen käytettävä työaika) Tutkijoiden liikkuvuus ja yhteistyö kansallisesti ja kansainvälisesti Taustayhteisön käytössä olevat tutkimuslaitteistot, tilat, henkilöstö Riskien hallintasuunnitelma: hankkeen onnistumisen kannalta kriittiset kohdat ja vaihtoehtoiset toteutustavat 6. Keskeinen kirjallisuus tai lähdeluettelo Tutkimusetiikka ja hyvä tieteellinen käytäntö Eettisten asioiden asianmukainen käsittely tutkimussuunnitelmassa on ehtona opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituspäätökselle. Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että sen rahoittamissa liikuntatieteellisissä tutkimusprojekteissa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan (www.tenk.fi) antamia ohjeita. Lisäksi ministeriö toivoo tutkijoiden seuraavan aktiivisesti tutkimuseettisten asioiden valmistelua, mm. Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (2010) 10

11 11 Humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja käyttäytymistieteellisen tutkimuksen eettiset periaatteet ja ehdotus eettisen ennakkoarvioinnin järjestämiseksi (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, Helsinki 2009) Yksi tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttävyyden sekä sen luotettavuuden ja tulosten uskottavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön (good scientific practice) edellyttämällä tavalla. Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkijat ja tieteelliset asiantuntijat: 1) noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja: rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten arvioinnissa 2) soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttavat tieteellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan 3) ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kunnioittavat näiden työtä ja antavat heidän saavutuksilleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan Hyvän tieteellisen käytännön mukaista on edelleen, että 4) tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla 5) tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet sekä tutkimustulosten omistajuutta ja aineistojen säilyttämistä koskevat kysymykset on määritelty ja kirjattu kaikkien osapuolten hyväksymällä tavalla ennen tutkimuksen aloittamista tai tutkijan rekrytoimista ryhmään 6) rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoitetaan tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan tutkimuksen tuloksia julkaistaessa 7) noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilöstö- ja taloushallintoa. Eri tieteenaloilla on lisäksi niille tyypillisiä hyvään tieteelliseen käytäntöön liittyviä erityispiirteitä, joita käsitellään yksityiskohtaisemmin tieteellisten seurojen ja ammattijärjestöjen alakohtaisissa ohjeistoissa. Yliopistot, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakoulut ovat julkaisseet ja voivat julkaista niissä harjoitettavaa tutkimusta koskevia tarkentavia menettelyohjeita. Yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakoulujen ja muiden tieteellistä tutkimusta harjoittavien organisaatioiden tulee huolehtia siitä, että hyvään tieteelliseen käytäntöön perehdyttäminen ja tutkimusetiikan opettaminen ovat osa niiden antamaa koulutusta. Jokaisen tutkijankoulutusta antavan yksikön tehtävä on lisäksi liittää koulutusalan mukaisen hyvän tieteellisen käytännön erityiskysymykset osaksi tutkijankoulutusohjelmaansa. Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta kuuluu koko tiedeyhteisölle. Sitoutumisesta hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen vastaa ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimusryhmän jäsen itse, mutta myös jokainen tutkimusryhmä kokonaisuutena, tutkimusyksikön johtaja ja tutkimusta harjoittavien organisaatioiden johto. Suomessa toimivat tieteelliset seurat ovat myös omalta osaltaan vastuussa hyvän tieteellisen käytännön vaalimisesta ja edistämisestä ja voivat ylläpitää sitä muun muassa tieteellisten julkaisujen vertaisarviointijärjestelmän avulla. Edellä mainittujen tutkimuseettisen neuvottelukunnan asettamien edellytysten lisäksi opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että:

12 12 Hakemusasiakirjat, mukaan lukien CV ja julkaisuluettelo, on laadittu huolellisesti ja niissä esitetyt tiedot ovat totuudenmukaisia. Tutkimuksen toteutuksessa noudatetaan sitä tutkimussuunnitelmaa ja niitä periaatteita ja käytäntöjä, jotka on kuvattu opetus- ja kulttuuriministeriölle osoitetussa hakemuksessa ja eettiselle toimikunnalle osoitetussa hakemuksessa. Mikäli todetaan, ettei hakija ole noudattanut ohjeita, rahoitus katkaistaan ja jo mahdollisesti maksettu avustus peritään takaisin. 2.4 Hakemuksen jättäminen Vuoden 2013 liikuntatieteellisten valtionavustus- ja määrärahahakemusasiakirjat toimitetaan opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon (Meritullinkatu 10) viimeistään perjantaina Hakemus katsotaan ajoissa saapuneeksi, jos hakemuksen postileima on kyseiseltä päivältä. Hakuaika on ehdoton. Kirjaamon osoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, Valtioneuvosto Vastuu hakemuksen saapumisesta perille määräajassa on hallintolain 17 :n mukaan lähettäjällä. Hakemuksen katsotaan olevan vireillä opetus- ja kulttuuriministeriössä, kun hakemusasiakirjat ja pakollisiksi määritellyt liitteet on toimitettu opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon määräajassa. Hakemukseen tulee sisällyttää vain pyydetyt liitteet eikä mainittuja enimmäispituuksia saa ylittää. 2.5 Hakemuksen täydentäminen Mikäli hakija havaitsee hakuajan päätyttyä merkittäviä puutteita hakemuksessaan, häntä kehotetaan ottamaan välittömästi yhteyttä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Hakijan täydennys otetaan huomioon, mikäli se on mahdollista hakemuksen arviointi-, valmistelu- ja päätöksentekoprosessin kannalta. Mikäli hakija saa hakemuksen jättämisen jälkeen muualta rahoitusta tutkimusprojektiin, hänen tulee viipymättä ilmoittaa tästä opetus- ja kulttuuriministeriöön. 2.6 Hakemuksen julkisuus Opetus- ja kulttuuriministeriöön tulevat liikuntatieteelliset valtionavustushakemukset ovat liitteineen julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta tutkimussuunnitelmaa ja edistymisraporttia. Julkisuus perustuu lakiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Hakemuslomakkeessa 15 kysytään erikseen hakijalta, onko myös tutkimussuunnitelman tiivistelmä salassa pidettävä. 2.7 Hakemuksen arviointi Hakemusten saavuttua opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaostolta lausunnon hakemuksista. Uusien hakemusten tieteellisen tason arviointi tapahtuu liikuntatieteen jaoston koordinoimassa arviointipaneelissa. Paneeli laatii kollektiivisen lausunnon kustakin arvioitavasta hakemuksesta. Arviointi keskittyy tutkimusaiheen, tutkimussuunnitelman, tutkimusmenetelmien ja tutkimuksen toteutumisedellytysten arviointiin. Arvioinnissa otetaan huomioon tutkijat, joille on esitetty suunnitelmassa konkreettinen työtehtävä ja jotka ovat allekirjoittaneet suunnitelman. Paneelin lausunto toimitetaan tutkimuksen nimetylle vastuututkijalle/yhteyshenkilölle päätöksenteon jälkeen.

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen 2002 TUTKIMUSEETTINEN NEUVOTTELUKUNTA FORSKNINGSETISKA DELEGATIONEN NATIONAL ADVISORY BOARD ON RESEARCH ETHICS Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausten käsitteleminen God vetenskaplig praxis och handläggning

Lisätiedot

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012)

Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan ohje (2012) Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama (asetus 1347/1991) tutkimuseettinen neuvottelukunta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

1. Rahoituksen käytön yleiset edellytykset

1. Rahoituksen käytön yleiset edellytykset 1 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT YLEISET EHDOT YLIOPISTOILLE, VALTION TUTKIMUSLAITOKSILLE JA VIRASTOILLE SEKÄ HANKKEIDEN VASTUULLISILLE JOHTAJILLE (5.9.2006) Akatemian myöntämän tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 27.8.2013 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja

Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian valtakunnallinen tohtoriohjelma Toimintakäsikirja Opiskelijan käsikirja Psykologian tohtoriohjelma www.dopsy.fi Psykologian

Lisätiedot

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013

Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS. Opas tuensaajille. Ohjelmakausi 2007 2013 Liite 1 EAKR-PROJEKTIOPAS Opas tuensaajille Ohjelmakausi 2007 2013 Päivitetty 1.9.2012 1 Saatesanat Hämeen liitto on myöntänyt projektillenne tukea Etelä-Suomen EAKR-toimenpideohjelmasta. Tuensaajan, projektissa

Lisätiedot

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET:

SISÄLLYS JOHDANTO 2 LIITTEET: SISÄLLYS JOHDANTO 2 1. YLIOPISTOJEN TÄYDENTÄVÄ RAHOITUS 3 1.1. Säädösperusta, määrittely ja lähteet 3 1.2. Täydentävän rahoituksen käsittely talousarviossa 4 1.2.1. Täydentävän rahoituksen muodot 4 1.2.2.

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun

TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013 1 Sisällys Esipuhe... 2 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet taide- ja kulttuuritapahtumien tukemisessa...

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala

Vaasan yliopisto. Filosofinen tiedekunta. Humanistinen ala Vaasan yliopisto Filosofinen tiedekunta Humanistinen ala Jatkokoulutusopas 2012 Hyväksytty tiedekuntaneuvostossa 12.12.2011 1 Sisältö 1 Vaasan yliopiston Tutkijakoulu 2 Jatko-opinnot humanistisella alalla

Lisätiedot

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE

OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE OPAS EU-PROJEKTIN TOTEUTTAJALLE Versio VI 11.10.2005 Länsi-Suomen lääninhallitus http://www.laaninhallitus.fi/lansi/siv/www/eu-hankkeet 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Lukijalle 5 I RAHOITUKSEN HAKEMINEN 1. Hyvä

Lisätiedot

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010

OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE. LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 OHJEITA Lapin liiton rahoittamille EAKR PROJEKTEILLE LIITE 2 Päivitetty 1.6.2010 2 1. RAHOITUKSEN MYÖNTÄMINEN...4 1.1 PROJEKTISUUNNITELMAN MUUTTAMINEN...4 1.2 PROJEKTIN KIRJANPITO...4 1.3 VIRANOMAISTARKASTUKSET,

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot