HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet"

Transkriptio

1 Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

2 SISÄLLYS 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LINJAUKSET JA TAVOITTEET LIIKUNTATUTKIMUKSEN RAHOITTAMISESSA LIIKUNTATIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET Teema-alueet Uudet hakemukset Suomen Akatemian verkkoasiointiin Jatkohakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon Yleiset ohjeet OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN YHTEYSTIEDOT LIIKUNTATIETEELLISIÄ VALTIONAVUSTUSASIOITA KOSKIEN... 7 LIITE Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2015 hakuun... 8 LIITE Lomake LIITE Lomake LIITE Liite lomakkeeseen

3 Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LINJAUKSET JA TAVOITTEET LII- KUNTATUTKIMUKSEN RAHOITTAMISESSA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Ministeriö on linjaa periaatteet liikuntatieteen rahoitukselle asiakirjassa Linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi vuoteen Vaikuttavuustavoitteista on teema-alueita, joihin tutkimushankkeet jo hakuvaiheessa sijoitetaan ja joiden sisällä hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi ministeriön järjestämiä seminaareja tai keskustelutilaisuuksia. Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka sijoittuvat määritellyille teema-alueille ja joissa pääasiallisena tavoitteena on tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseen eduskunnan asettamien liikuntapoliittisten tavoitteiden suunnassa. Tutkimusrahoituksen suuntaamisen tarkoituksena on lisätä liikuntapoliittisesti relevantin tutkimuksen määrää, lisätä vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden sekä virkamiesten kanssa, vahvistaa tutkimuksen asemaa päätöksenteon tukena ja sitä myöten lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja liikuntatieteen jaosto seuraavat tutkimusten toteutumista, keskeisiä tieteellisiä tuloksia, niiden soveltamismahdollisuuksia sekä niiden antia liikuntapoliittiseen keskusteluun. Rahoitetun tutkimuksen tulokset on integroitava päätöksentekoon nykyistä paremmin ja suunnitelmallista tutkimusviestintää on pohdittava entistä enemmän jo tutkimussuunnitelmassa. Yksittäisistä tutkimustuloksista ja tiedon sirpaleista tulee siirtyä kohti kokonaisvaltaisempaa näkemystä siitä, miten uusi tutkimustieto sijoittuu alan aikaisempaan tutkimukseen ja miten uusi tieto saavuttaa sekä käytännön hyödyntäjät että tutkijakentän. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimuksen tulee täyttää seuraavat kriteerit: Tutkimus sijoittuu sisällöllisesti tässä hakuohjeessa linjattuihin teema-alueisiin. Tutkimus on tieteellisesti korkeatasoista ja innovatiivista sekä sovellettavuusarvoltaan korkeaa. Biolääketieteellisiin tutkimushankkeisiin myönnetään avustusta ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat osia laajemmista monitieteisistä liikuntatieteellisistä tutkimushankkeista tai niiden sovellettavuus käytännön liikuntapoliittiseen päätöksentekoon voidaan arvioida korkeaksi. Lisäksi arvioinnissa ja rahoituspäätöksissä huomioidaan seuraavat asiat: Tutkimuksen monitieteisyys ja yhteistyö liikuntatieteiden sisällä ja muiden tieteenalojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti Tutkimuksen muu rahoituspohja Suunnitelma tutkimuksen tiedeviestinnästä ja tulosten jalkauttamisesta sekä hyödynnettävyydestä liikunnan edistämiseen liittyvän päätöksenteon näkökulmasta 1 Ministeriö on linjaa periaatteet liikuntatieteen rahoitukselle julkaisussaan Linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi vuoteen Julkaisu on luettavissa osoitteessa:

4 2 LIIKUNTATIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET 2.1 Teema-alueet Teema-alueet on linjattu liikunnan toimialalle valtion talousarviossa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisesti. Tutkimusteemat ja niiden painopisteet ovat toisiaan tukevia tutkimusalueita ja tutkimushankkeet voivat kohdistua usealle teema- tai painopistealueelle. Hakemuksia toivotaan erityisesti monitieteisiltä ja laajoilta hankkeilta, jotka voivat kattaa useita painopistealueita Väestön liikunnan edistäminen Teema-alueen yleisenä tavoitteena on selvittää väestön liikunnan edistämiseen liittyviä tekijöitä koko elämänkulussa. Tulosten odotetaan luovan tietopohjaa väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Väestön liikunnan edistäminen teema-alueen painopisteinä ovat: Fyysisen aktiivisuuden edistäminen eri ikäryhmissä, painopisteenä lapset ja nuoret sekä iäkkäät Liikunnallisen elämäntavan ja liikuntasuhteen rakentumiseen ja rakentumattomuuteen vaikuttavat tekijät Liikuntaa edistävät toimintamallit ja -käytännöt eri ikäryhmissä, elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä Liikunnan saavutettavuus ja liikuntakäyttäytymiseen liittyvän polarisaation vähentäminen Teema-alueen yleisenä tavoitteena on selvittää liikunnan saavutettavuuteen ja polarisaatioon liittyviä kysymyksiä sekä maantieteellisestä ja kunnallisesta näkökulmasta että arvoihin ja asenteisiin liittyvistä näkökulmista katsottuna. Tulosten odotetaan tuottavan sovellettavaa tietoa liikunnan saavutettavuudesta eri alueilla, liikunnasta syrjäytymisen ja polarisaation ehkäisystä sekä tehokkaiden interventiotoimenpiteiden tuottamisesta. Liikunnan saavutettavuus ja liikuntakäyttäytymiseen liittyvän polarisaation vähentäminen teema-alueen painopisteinä ovat: Alueellinen ja paikallinen liikunnan palvelutuotanto sekä aluerakenteen muutosten vaikutukset liikunnan saavutettavuuteen Liikunnasta syrjäytymisen ilmentymät ja syyt Liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Liikunta- ja urheilukulttuurin muutokset ja osallisuuden edistäminen Teema-alueen yleisenä tavoitteena on selvittää järjestäytyneen liikunnan ja huippu-urheilun kohtaamia muutoksia ja haasteita liikuntakulttuurissa. Rahoitettavien tutkimusten odotetaan tuottavan sovellettavaa tietoa liikunnan kansalaistoiminnan muutoksista sekä osallisuuden edistämisestä etenkin sellaisten väestöryhmien osalta, joiden osallistumisen esteenä ovat sosiaaliset, taloudelliset tai kulttuuriset tekijät. Tietoa odotetaan myös huippu-urheilun toimintaympäristön muutoksista sekä asemasta ja arvostuksesta yhteiskunnassa. Liikunta ja -urheilukulttuurin muutokset ja osallisuuden edistäminen teema-alueen painopisteinä ovat: Liikunnan kansalaistoimintojen muutossuunnat ja osallisuuden edistäminen 2

5 Eettinen ja yhteiskuntavastuullisen huippu-urheilu sekä huippu-urheilumenestyksen edellytykset Teema-alueita poikkileikkaavat tietotarpeet Liikunnan edistämiseksi ja liikunnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi tietoa em. teema-alueita poikkileikkaavista kokonaisuuksista. Teema-alueita poikkileikkaavia tietotarpeita ovat: Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisuuden toteutuminen julkisella sektorilla ja päätöksenteossa Liikunnan edistämistoimien vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 2.2 Uudet hakemukset Suomen Akatemian verkkoasiointiin Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia käynnistivät yhteistyön liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden hakemusten arvioinnissa syksystä 2013 alkaen. Arviointiyhteistyö koskee ministeriölle osoitettuja uusia valtionavustushakemuksia. Hakemukset jätetään Suomen Akatemian verkkoasiointiin opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sijaan. Liikuntatieteellisten määrärahahakemusten arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin Akatemian yleisiä arviointikäytäntöjä ja -kriteerejä. Akatemia käyttää hakemusten tieteellisinä arvioijina ulkomaisia asiantuntijoita. Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään englanniksi, jotta hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti sekä niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa. Hakukelpoisuus ja avustuksen hakija Avustuksen hakijana voi olla 1) tutkimuksen suorituspaikka tai 2) yksityinen vähintään tohtoritasoinen tutkija. 1) Avustuksen hakijaksi merkitään se yhteisö, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutetaan (suorituspaikka). Tutkimushankkeelle nimetään vastuullinen tutkija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksen koordinoinnista. 2) Yksityisen tutkijan tohtorin tutkinto tulee olla kirjattu hakuajan päättymiseen mennessä. Yksityisen henkilön ollessa hakijana rahoitus työskentelyyn myönnetään verottomana henkilökohtaisena apurahana. Yksittäisiä väitöskirjatutkimuksia ei rahoiteta, vaan rahoitusta haettaessa väitöskirjatutkimuksen tulee olla osa laajempaa tutkimushanketta. Hankkeita, jotka koostuvat ainoastaan väitöskirjatasoisista tutkimuksista ei myöskään rahoiteta. Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella voidaan kattaa sekä hankkeen välittömiä että välillisiä kustannuksia, jotka syntyvät: 1) Tutkimusryhmän tutkijoiden palkkakustannuksista Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen suorituspaikan tavanomaisen palkkaustason mukaisesti. 3

6 2) Apurahoista Hakijan ollessa yksityinen tutkija, haetaan avustus apurahana. Jos apurahalla työskennellään tieteellisessä tutkimuksessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja apurahasta aiheutuva työtulo on vähintään 1.238,43 euroa (vuonna 2014), apurahan saajan tulee ilmoittaa apurahastaan Melalle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos). Mela perii eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut vakuutuksen voimassaoloaikana eli apurahatyöskentelyn aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Nämä lakisääteiset vakuutusmaksut ovat yhteensä n. 15 % työskentelyapurahan määrästä. (Lisätiedot Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää apurahoja myös tutkijan työskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisen tutkijan työskentelyyn Suomessa soveltaen Suomen Akatemian apurahakäytäntöjä ja apurahojen mitoitusta (http://www.aka.fi/apurahat). 3) Muista kustannuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa harkinnanvaraisesti myös tutkimushankkeiden muita kustannuksia. Muiden kustannusten ulkopuolelle jäävät suorituspaikan, ainakin osittain yleiskustannuksilla kustantamat ja järjestämät perusedellytykset. Muut kustannukset eritellään hakulomakkeeseen selkeästi menolajeittain ja vuosittain: o aineet, tarvikkeet, tavarat o kongressi- ja kokousmatkat (enintään vuodessa) o muut kulut Tutkimushankkeen hyväksyttävien kongressi- ja kokousmatkakustannusten kriteerinä on hyväksytty tieteellinen esitys kongressissa tai kokouksessa (hyväksyntä esitettävä tutkimuksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoitaessa), keskeinen luottamustoimi järjestävässä yhteisössä tai toimiminen puheenjohtajistossa. 4) Yleiskustannuksista (enintään 15 % myöntöpäätöksestä) Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa tutkimuslaitokselle yleiskustannuksen, jonka tarkoituksena on kattaa tutkimusrahoitusta saavien hankkeiden perusedellytyksiä. Tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli esimerkiksi työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. tietohallinto), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointija kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus. Valtionavustuslain (688/2001, 6 ) mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Hakemukseen tulee kirjata muualta saatu rahoitus ja tutkimuslaitoksen omarahoitus. Rajoitukset Valtionavustuslain (2001/688) mukaisesti samalle tutkimushankkeelle ei myönnetä rahoitusta samanaikaisesti sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä että Suomen Akatemiasta. Jos saman tutkimuskokonaisuuden eri osille kuitenkin haetaan rahoitusta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että Suomen Akatemialta tulee hakijan osoittaa erilliset hakemuksensa molemmille rahoittajille. Hakemusten käsittelyn ehtona on, että rahoittajille osoitetuilla hakemuksille ei haeta rahoitusta samaan käyttötarkoitukseen. Lisäksi hakemuksissa tulee kuvata tutkimuksen liittyminen laajempaan tutkimuskokonaisuuteen. Lähtökohtana on, että tutkimuskokonaisuuteen liittyvät perustutkimukset suunnataan Akatemian hakuun ja soveltavat tutkimukset opetus- ja kulttuuriministeriön hakuun. 4

7 Avustuspäätös ja rahoituskausi Hakemusten tieteellinen taso arvioidaan Suomen Akatemian järjestämässä kansainvälisessä arviointipaneelissa. Tämän jälkeen liikuntalain (1054/1998) 4 :n mukainen valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto arvioi täyttävätkö tieteelliseltä tasoltaan korkeiksi arvioidut hakemukset ministeriön antamat muut rahoituskriteerit (ks. luku 1.). Liikuntatieteen jaosto antaa liikunta-asetuksen (1055/1998) 6 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisen lausuntonsa liikuntatieteellisistä valtionavustuksista opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston liikuntayksikölle, minkä jälkeen ministeriö tekee päätökset avustuksista ja tiedottaa asiasta hakijoille. Ministeriö ottaa päätöksiä tehdessään huomioon hakemuksen saamat arviot, tiedejaoston lausunnot, käytettävissä olevat määrärahat sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi. Arviointilausunnot eivät sido opetus- ja kulttuuriministeriötä päätöksenteossa. Tutkimushankkeen rahoituskausi voi alkaa Rahoitusta on oikeus käyttää myöntövuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee avustuspäätökset maaliskuussa Ministeriö rahoittaa yksittäistä tutkimushanketta yleensä enintään kolmen vuoden ajan. Edellytyksenä on, että valtionavustusta tai määrärahaa saava tutkimus etenee suunnitelmansa mukaisesti, hankkeelle esitetään realistinen jatkosuunnitelma ja että eduskunta osoittaa liikuntatieteellisille tutkimushankkeelle riittävät määrärahat. Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet toimitetaan Suomen Akatemian käytäntöjen mukaisesti Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään englanniksi, jotta hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti sekä niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa. Pakolliset liitteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2014 hakuun linkki (lomake myös hakuohjeen liitteenä) Tämä liite kirjoitetaan mahdollisuuksien mukaan SUOMEKSI. Tutkimussuunnitelma Vastuullisen tutkijan ansioluettelo Vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo Vastuullisen tutkijan suomalainen tutkintotodistus tai englanninkielinen tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tohtorintutkinnosta. Tapauskohtaiset liitteet: Ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, mikäli työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla Eettisen toimikunnan lausunto (eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa) Näin laadit hakemuksen Hakuaika päättyy klo Hakuaika on ehdoton. 5

8 Tee hakemus Akatemian verkkoasioinnissa, valitse Avoimet haut > Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus. Katso ohje, tämän hakuoppaan liitteestä Ohje Akatemian verkkoasiointiin. 2.3 Jatkohakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon 2.4 Yleiset ohjeet Hakemukset, jotka ovat saaneet vuonna 2014 ehdollisen päätöksen rahoituksen jatkumisesta vuonna 2015 ja jotka valtion liikuntaneuvoston tiedejaosto on arvioinut aiemmin, muodostavat jatkohakemusten ryhmän. Tähän ryhmään kuuluvat hakemukset käsitellään keskenään yhdenvertaisella tavalla liikuntatieteen jaostossa. Jatkorahoituksen saaminen edellyttää, että tutkimus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja että eduskunta osoittaa liikuntatieteelliseen tutkimukseen riittävät määrärahat. Hakemukseen on liitettävä selvitys tutkimuksen edistymisestä ja siinä on kuvattava hankkeessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Hakijan on haettava jatkorahoitusta aikana ja osoitettava hakemus OKM:lle: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, Valtioneuvosto. Hakemus katsotaan tulleen ajoissa, jos kirje on leimattu Toimitettavat hakemusasiakirjat (3 nippua seuraavaa kokonaisuutta): OKM:n hakulomake 15, liikuntatieteelliset tutkimushankkeet jatkohakemus vuodelle 2014 (lomake 15 myös hakuohjeen liitteenä) Hankkeen alkuperäinen tutkimussuunnitelma ja alkuperäinen tiivistelmä Jos tutkimushankkeeseen on tullut työnjaollisia muutoksia alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan nähden, on uusien tutkijoiden toimitettava seuraava asiakirjat: o Ansioluettelo o Julkaisuluettelo. Luettelo laaditaan OKM:n luokittelun mukaisena (ohje: kohdasta Avustukset Liikunta). o Tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta/ todistus jatko-opinto-oikeudesta o Eettisen toimikunnan lausunto (tarvittaessa) Hakemusten arviointi ja arvioimatta jättäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö voi perustellusta syystä jättää hakemuksen arvioimatta. Asiaa harkittaessa käytetään mm. seuraavia perusteita: Hakemus on myöhästynyt tai yhden täydennyspyynnön jälkeen olennaisilta osin puutteellinen. Hakija tai hakemus ei täytä haulle asetettuja pätevyys- tai muita keskeisiä vaatimuksia. Hakemus kohdistuu tarkoitukseen, jota varten opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä rahoitusta tai hakemus ei kuulu asianomaiseen hakuun. Jos on aivan ilmeistä, ettei hakija muusta syystä voi jätetyn hakemuksen perusteella saada rahoitusta. Muutokset rahoituksen käytössä Vähäisiin tutkimussuunnitelman muutoksiin ei tarvita opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa. Lupa tarvitaan esimerkiksi tutkijan, suorituspaikan tai tutkimussuunnitelman muutokseen. 6

9 Vapaamuotoinen muutoshakemus on tehtävä myös muusta tutkimuksen toteuttamiseen merkittävästi vaikuttavasta syystä. Alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitetun kustannusarvion menolajit ovat ohjeellisia ja niistä poikkeaminen on sallittua vain, mikäli se tukee esitetyn tutkimussuunnitelman toteuttamista. Yli 15 prosentin poikkeamissa tulee olla yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Mikäli avustuksen saaja ei ole käyttänyt saamaansa avustusta sinä aikana, joksi avustus on myönnetty, tulee jäljellä oleva avustus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle tai tehdä hyvissä ajoin ennen avustuksen käyttöajan päättymistä perusteltu hakemus avustuksen käyttöoikeuden jatkamisesta. Raportointi Rahoituksen päätyttyä hankkeet toimittavat rahoitusselvityksen lomakkeella 4 ja tutkimusraportin lomakkeen 4 liitteellä (molemmat tämän hakuohjeen liitteenä). Selvitys jätetään avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä, osoitteella: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, VALTIONEUVOSTO. Mikäli selvitystä ei voida toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan kuluessa, tulee selvitykselle hakea jatkoaikaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä vapaamuotoisella hakemuksella. Raportointilomakkeet ovat saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta osoitteessa kohdasta Avustukset Liikunta 3 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN YHTEYSTIEDOT LIIKUNTATIETEEL- LISIÄ VALTIONAVUSTUSASIOITA KOSKIEN : Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, , Suunnittelija Tiina Ahtiainen, , Osastosihteeri Päivi Wathén, , Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto Puheenjohtaja yliopettaja Kirsi Hämäläinen, LitT Jäsen lastentautien erikoislääkäri Kaija Hartiala, LKT Jäsen professori Hannu Itkonen, YTT Jäsen professori Jaakko Kaprio, LKT Jäsen liikuntatieteellinen johtaja, Raija Laukkanen, FT Jäsen erikoistutkija Tomi Mäki-Opas, FT Jäsen yliopistonlehtori Anneli Pönkkö, LitT Jäsen professori Kimmo Suomi, LitT Jäsen professori Matti Uusitupa, LKT Opetus- ja kulttuuriministeriön postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, Valtioneuvosto 7

10 LIITE 14 Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2015 hakuun (lomake täytetään suomeksi) LIITELOMAKE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VUODEN 2015 LIIKUNTATUTKIMUSHANKKEIDEN HAKUUN 1. PERUSTIEDOT Akatemian verkkoasioinnin hakemusnumero Hakijana on Suorituspaikka (yhteisö) Yksityinen tutkija (ei suorituspaikkaa) Hakija (suorituspaikka/yksityinen tutkija) Vastuullinen tutkija Hakijan pankkitili (iban & bic-koodi) 2 Tutkimus kohdistuu seuraavaan teema-alueeseen: Väestön liikunnan edistäminen Liikunnan saavutettavuus ja polarisaatio Liikunta- ja urheilukulttuurin muutokset ja osallisuuden edistäminen Poikkileikkaavat tietotarpeet Tutkimuksen alkamisajankohta kk/vv Tutkimuksen arvioitu päättymisajankohta kk/vv 2. VUODEN 2015 RAHOITUS 2.1 RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE Tutkimuksen kokonaiskustannukset ( ) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettava rahoitus ( ) Tutkijayhteisön omarahoitus ( ) Muu saatu/haettava rahoitus (tarkemmin kohta 2.3) ( ) 2.2 ERITTELY OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLTÄ HAETTAVASTA RAHOITUKSESTA VUODELLE 2015 PALKAT Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen suorituspaikan tavanomaisen palkkaustason mukaisesti. Nimi 3 Palkka ( /kk/hlö) ilman sivukuluja Palkka sivukuluineen (max 30 %)/kk Hlötyökk Yhteensä/ Kaikki palkat yhteensä ( ) APURAHAT Nimi³ Apurahan suuruus /kk Hlötyökk Mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan? Yhteensä/ Kaikki apurahat yhteensä ( ) 2 Tietosuojasyistä luonnollinen henkilö voi ilmoittaa pankkitilinumeronsa avustuksen myöntämisen jälkeen. Yksityisen henkilön on myös ilmoitettava sosiaaliturvatunnuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön myönteisen avustuspäätöksen saatuaan. 3 Mikäli tutkijaa ei ole vielä nimetty, merkitään kohtaan NN ja tutkinnon taso esim. tohtori. 8

11 MUUT KUSTANNUKSET Aineet, tavarat, tarvikkeet (erittely) Kaikki yhteensä/ Kongressi- ja kokousmatkat, max /vuosi (kuvaus: osallistujan nimi, kongressi/kokous, pvm, paikka, matkan peruste, kulut ( )) Kaikki yhteensä/ Muut kulut (erittely) Kaikki yhteensä/ Haettavat yleiskustannukset yhteensä ( ) Haettavat yleiskustannukset lasketaan haettavien palkkojen, apurahojen ja muiden kustannusten summasta. Myönnettävien yleiskustannusten määrä voi olla enintään 15 prosenttia. VUODELLE 2015 HAETTAVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ( ) 2.3 SELVITYS TUTKIMUKSEEN SAADUSTA, HAETUSTA JA HAETUKSI AIOTUSTA RAHOITUKSESTA (Valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti hakija on velvoitettu ilmoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimuksen rahoituksessa tapahtuvat muutokset.) Tutkimukseen jo saadut avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Myönnetty ( ) Myöntö pvm kk/vv Mihin avustus käytetään/on käytetty? Tutkimukseen haettavana olevat avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Hakuaika päättyi Mihin avustus käytetään? Tutkimukseen on suunnitelmissa hakea rahoitusta / Rahoittaja 3. TUTKIMUSRYHMÄ Hakuaika päättyy Mihin avustusta haetaan? Vastuullinen tutkija / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Tutkijat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Jatkokoulutettavat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Muut / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa 4. TUTKIMUKSEN LIIKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS Kuvaus tutkimuksen liikuntapoliittisesta merkityksestä. 5. TIEDEVIESTINTÄ JA TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS Kuvaus tutkimuksen tiedeviestinnästä ja tulosten jalkauttamisesta sekä hyödynnettävyydestä liikunnan edistämiseen liittyvän päätöksenteon näkökulmasta 6. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tutkimussuunnitelman julkisuus (julkisuuslain 24 :n 21 momentti) Liikuntatieteelliset valtionavustushakemukset ovat julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta tutkimussuunnitelmia ja edistymisraporttia. Haluatteko, että myös tutkimuksen tiivistelmä on salainen? Kyllä Ei Päätösten julkisuus Lomakkeen tiedot talletetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten käsittelyä tukeviin tietojärjestelmiin. 9

12 Luonnollisen henkilön ollessa hakijana voi hän tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa (henkilötietolaki L 523/1999). Yksityiselle henkilölle myönnettyä avustusta koskevat päätöstiedot saa julkaista internetissä (saaja, käyttötarkoitus ja myöntösumma) 7. ALLEKIRJOITUKSET ei saa julkaista Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että sen rahoittamissa liikuntatieteellisissä tutkimushankkeissa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita (www.tenk.fi). Mikäli todetaan, ettei hakija ole noudattanut ohjeita, katkaistaan rahoitus ja jo mahdollisesti maksettu avustus peritään takaisin. Allekirjoittamalla hakemuksen laitoksen johtaja ja tutkimuksen vastuullinen tutkija sitoutuvat noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita. Hakemuslomakkeen allekirjoituksella tutkimuksen vastuullinen tutkija ja suorituspaikan johtaja osoittavat, että ovat tutustuneet hakuohjeisiin ja noudattavat annettuja ohjeita. Vastuullisen tutkijan ja suorituspaikan johtajan allekirjoituksella tutkimuksen suorituspaikka sitoutuu turvaamaan hankkeelle perusedellytykset, jotka ovat samat kuin laitoksen muillakin tutkijoilla ja noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita. Hakijana olevan suorituspaikan johtajan allekirjoitus (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) Vastuullisen tutkijan allekirjoitus (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) Tutkimusryhmän allekirjoitukset 4 (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) 4 Hakemuslomakkeen allekirjoittavat hakijana olevan suorituspaikan johtajan ja vastuullisen tutkijan lisäksi ne tutkijat, joille haetaan palkkaa tai henkilökohtaista apurahaa vuodelle

13 LIITE Lomake 15 LOMAKE 15 LIIKUNTATIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET JATKOHAKEMUS VUODELLE PERUSTIEDOT Hakija 5 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29, VALTIONEUVOSTO Vastuullinen tutkija Hakijan osoite Hakijan pankkitili (iban & bic-koodi) 6 Puhelin Sähköpostiosoite Tutkimuksen nimi Tieteenala(t), jota tutkimus edustaa Tutkimuksen alkamisajankohta kk/vv Tutkimuksen arvioitu päättymisajankohta kk/vv 2. TUTKIMUSRYHMÄ Vastuullinen tutkija / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Tutkijat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Jatkokoulutettavat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Muut / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa 3. VUODEN 2015 RAHOITUS 3.1 Rahoitussuunnitelma vuosille Tutkimuksen kokonaiskustannukset ( ) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettava rahoitus ( ) Tutkimusyhteisön omarahoitus ( ) Muu saatu/haettava rahoitus ( ) 3.2 Erittely opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavasta rahoituksesta vuodelle 2015 PALKAT Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen suorituspaikan tavanomaisen palkkaustason mukaisesti. Nimi Palkka ( /kk/hlö) ilman sivukuluja Palkka sivukuluineen (max 30 %)/kk Hlötyökk Yhteensä/ Kaikki palkat yhteensä ( ) 5 Avustuksen hakijana tulee olla suorituspaikka, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutetaan. Mikäli hakijana on yksityinen henkilö, joka itsenäisesti vastaa tutkimuksesta, ilmoitetaan hakijana ko. tutkijan nimi. 6 Tietosuojasyistä luonnollinen henkilö voi ilmoittaa pankkitilinumeronsa avustuksen myöntämisen jälkeen. Yksityisen henkilön on myös ilmoitettava sosiaaliturvatunnuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön myönteisen avustuspäätöksen saatuaan. 11

14 APURAHAT Nimi Apurahan suuruus /kk Hlötyökk Mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan? Yhteensä/ Kaikki apurahat yhteensä ( ) MUUT KUSTANNUKSET Aineet, tavarat, tarvikkeet (erittely) Kaikki yhteensä/ Kongressi- ja kokousmatkat, max /vuosi (kuvaus: osallistujan nimi, kongressi/kokous, pvm, paikka, matkan peruste, kulut ( )) Kaikki yhteensä/ Muut kulut (erittely) Kaikki yhteensä/ Haettavat yleiskustannukset yhteensä ( ) Haettavat yleiskustannukset lasketaan haettavien palkkojen, apurahojen ja muiden kustannusten summasta. Myönnettävien yleiskustannusten määrä voi olla enintään 15 prosenttia. VUODELLE 2015 HAETTAVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ( ) 3.3 Selvitys tutkimukseen saadusta, haetusta ja haetuksi aiotusta rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön ulkopuolella Valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti hakija on velvoitettu ilmoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimuksen rahoituksessa tapahtuvat muutokset. Tutkimukseen jo saadut avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Myönnetty ( ) Myöntö pvm Mihin avustus käytetään? Tutkimukseen haettavana olevat avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Hakuaika päättyi Mihin avustusta haetaan? Tutkimukseen on suunnitelmissa hakea rahoitusta / Rahoittaja Hakuaika päättyy Mihin avustusta haetaan? 4. HANKKEEN EDISTYMISKUVAUS 4.1 OKM:n rahoituksen käyttö vuonna 2014 PALKAT Nimi Palkanmaksukuukausien lkm. Maksettu palkka ilman sivukuluja /kk Maksettu palkka sivukuluineen /kk Maksettu yhteensä ( ) 12

15 APURAHAT Nimi Apurahanmaksukuukausien lkm. Maksettu apuraha /kk Maksettu yhteensä ( ) MUUT KUSTANNUKSET Aineet, tavarat, tarvikkeet (erittely) Erittely ( ) Yhteensä/ Kongressi ja kokousmatkat (kuvaus: osallistujan nimi, kongressi/kokous, pvm, paikka, matkan peruste, kulut ( )) Erittely ( ) Yhteensä/ Muut kulut Erittely ( ) Yhteensä/ YLEISKUSTANNUKSET (OKM:n avustuksesta yleiskustannuksiin käytetty): OKM RAHOITUKSEN KÄYTTÖ VUONNA 2014 YHTEENSÄ ( ) 4.2 Hankkeen edistyminen Kuvaus hankkeen edistymisestä suhteessa alkuperäisen tutkimussuunnitelman tavoitteisiin nähden: Analyysi tutkimuksen jatkoedistymisestä ja valmistumisaikataulusta: Analyysi tutkimuksen rahoituksen tilanteesta Selvitys tutkijaryhmän kokoonpanosta, työnjaosta ja tutkimusolosuhteista vuodelle 2015 sekä niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista vuoden 2014 aikana: 4.3 Tulokset ja tuotokset Kansainvälisissä ja kotimaisissa vertaisarviointia käyttävissä julkaisusarjoissa ilmestyneet alkuperäistyöt aikajärjestyksessä hankkeen käynnistymisestä lähtien: Pvm, tekijä(t) ja julkaisu: Keskeiset tulokset: Tutkimuksessa valmistuneet väitöskirjat: Pvm, tekijä(t), ohjaajat ja nimi: Keskeiset tulokset: Muut tuotokset, asiantuntijaesitykset ja kongressiabstraktit tutkimuksen käynnistymisestä lähtien aikajärjestyksessä: Pvm, tekijä(t) ja tuotos: Tärkeimmät valmistumassa olevat tuotokset (mm. arvioitavaksi lähetetyt käsikirjoitukset): Pvm, tekijä(t), ohjaajat ja nimi: Keskeiset tulokset: 4.4 Tiedeviestintä ja tulosten hyödynnettävyys Kuvaus tutkimuksen tähänastisesta tiedeviestinnästä ja tulosten jalkauttamisesta sekä hyödynnettävyydestä liikunnan edistämiseen liittyvän päätöksenteon näkökulmasta Arvioitu valmistuminen, tekijä(t) ja julkaisu: Keskeiset tulokset: 5. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tutkimussuunnitelman julkisuus (julkisuuslain 24 :n 21 momentti) 13

16 Opetus- ja kulttuuriministeriöön tulevat liikuntatieteelliset valtionavustushakemukset ovat julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta tutkimussuunnitelmia ja edistymisraporttia. Päätösten julkisuus Lomakkeen tiedot talletetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten käsittelyä tukeviin tietojärjestelmiin. Luonnollisen henkilön ollessa hakijana voi hän tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa (henkilötietolaki L 523/1999). Yksityiselle henkilölle myönnettyä avustusta koskevat päätöstiedot saa julkaista internetissä (saaja, käyttötarkoitus ja myöntösumma) 6. ALLEKIRJOITUKSET ei saa julkaista Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että sen rahoittamissa liikuntatieteellisissä tutkimushankkeissa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita (www.tenk.fi). Mikäli todetaan, ettei hakija ole noudattanut ohjeita, katkaistaan rahoitus ja jo mahdollisesti maksettu avustus peritään takaisin. Allekirjoittamalla hakemuksen laitoksen johtaja ja tutkimuksen vastuullinen tutkija sitoutuvat noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita. Hakemuslomakkeen allekirjoituksella tutkimuksen vastuullinen tutkija ja suorituspaikan johtaja osoittavat, että ovat tutustuneet hakuohjeisiin ja noudattavat annettuja ohjeita. Vastuullisen tutkijan ja suorituspaikan johtajan allekirjoituksella tutkimuksen suorituspaikka sitoutuu turvaamaan hankkeelle perusedellytykset, jotka ovat samat kuin laitoksen muillakin tutkijoilla ja noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita Hakijana olevan suorituspaikan johtajan allekirjoitus (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) Vastuullisen tutkijan allekirjoitus (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) Tutkimusryhmän allekirjoitukset 7 (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) 7 Hakemuslomakkeen allekirjoittavat hakijana olevan suorituspaikan johtajan ja vastuullisen tutkijan lisäksi ne tutkijat, joille haetaan palkkaa tai henkilökohtaista apurahaa vuodelle

17 LIITE Lomake 4 LOMAKE 4 SELVITYS LIIKUNTATIETEELLISEEN TUTKIMUSTYÖ- HÖN SAADUN VALTIONAVUSTUKSEN KÄYTTÄMI- SESTÄ OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29, VALTIONEUVOSTO Huom! Opetus- ja kulttuuriministeriö tukee yksittäistä tutkimushanketta pääsääntöisesti enintään kolmen vuoden ajan. Samaan tutkimushankkeeseen saadut peräkkäisinä vuosina saadut valtionavustukset raportoidaan samalla kertaa hankkeen päätyttyä päätöskirjeen päiväyksen mukaisesti. Avustuksen saaja 8 Tutkimuksen vastuullinen tutkija Osoite Puhelin työ Sähköpostiosoite Tutkimuksen nimi ja avustuksen käyttötarkoitus: Valtionavustuspäätösten diaarinumerot ja päätöskohtaiset avustusmäärät: Selvitysjakso (aika jolloin päätöskohtaiset valtionavustukset on käytetty): Käyttötarkoituksen muutos tai käyttöajanjatkopäätökset: Avustuksesta on palautettu opetus- ja kulttuuriministeriön tilille pvm Nordea FI OKO FI Danske Bank FI Opetus- ja kulttuuriministeriön merkintöjä Selvitys muista tutkimusta varten saaduista avustuksista eri vuosina Avustuksen myöntäjä Myönnetty Myöntämisaika Käyttöaika Selvitys valtionavustuksen käytöstä eri vuosina 8 Avustuksen saaja on alkuperäisen hakemuksen mukaan suorituspaikka, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutettiin tai yksityinen henkilö, joka itsenäisesti vastaa tutkimuksesta. 15

18 1. PALKAT Tutkijoiden palkat + sosiaalikulut Nimi, tutkinto, tehtävänimike Palkka / vuosi Sosiaalikulut / vuosi Jatkokoulutettavien palkat+ sosiaalikulut Nimi, tutkinto, tehtävänimike Palkka / vuosi Sosiaalikulut / vuosi Muut palkat ja palkkiot+ sosiaalikulut Nimi, tutkinto, tehtävänimike Palkka / vuosi Sosiaalikulut / vuosi 2. APURAHAT Kaikki palkat yhteensä vuosina Yhteensä Yhteensä Yhteensä Nimi, tutkinto, tehtävänimike Apuraha / vuosi Euroa Apurahat yhteensä Kaikki apurahat yhteensä Onko hakijalla ollut apurahajaksolla muuta päätoimiseen tuloon verrattavaa tuloa? Päätoimiseksi katsotaan sellainen virka tai työ, jossa työaika on keskimäärin vähintään 20 tuntia viikossa. Ei Kyllä, jos kyllä, päätoimisesta tulosta on annettava erillinen selvitys 3. MUUT KUSTANNUKSET Aineet, tarvikkeet, tavarat (erittely kuluista) Euroa Yhteensä Kongressi- ja kokousmatkat (erittely matkoista) Muut kulut (erittely muista kustannuksista) 16

19 TUTKIMUKSEN KAIKKI KUSTANNUKSET SELVITYSAJANJAKSOLLA YHTEENSÄ: Onko myönnetty avustus käytetty haettuun tarkoitukseen? Kyllä Ei, jos ei, miten ja miksi on poikettu suunnitelmasta? Päiväys ja nimenselvennys: Avustuksen saajan/ vastuullisen tutkijan allekirjoitus: 17

20 LIITE Liite lomakkeeseen 4 LIITE LOMAKKEESEEN 4 LIIKUNTATIETEELLISEN TUTKIMUSHANKKEEN LOPPURAPORTTI HUOM! RAPORTIN MAKSIMIPITUUS ON 1 A4 Avustuksen saaja 9 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29, VALTIONEUVOSTO Tutkimuksen vastuullinen tutkija Tutkimuksen nimi Asiasanat Tutkimus on alkanut/päättynyt (vuodet) Kuvaus tutkimuksen tavoitteesta Yhteenveto tutkimuksen taustasta, tutkimusmenetelmistä, aineistosta ja tutkimuksen toteutuksesta Kuvaus tulosten hyödynnettävyydestä 1) Liikunnan toimialan näkökulmasta. Voidaanko tuloksia hyödyntää liikuntatoimelle asetettujen vaikuttavuuden tavoitteiden näkökulmasta? 2) Muiden hallinnonalojen näkökulmasta (esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, ympäristöministeriö jne.) 3) Käytännön toimijoiden näkökulmasta (esimerkiksi kunnat, järjestöt, muut loppukäyttäjät jne.) 9 Avustuksen saaja on alkuperäisen hakemuksen mukaan suorituspaikka, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutettiin tai yksityinen henkilö, joka itsenäisesti vastaa tutkimuksesta. 18

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet Hakuopas vuoden 2016 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun 1.9 30.9.2015 HAKUOPAS 2016 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2015 30.9.2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö 12/626/2015

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset liikunnan strategiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset liikunnan strategiseen selvitys- ja tutkimustoimintaan. HAKUOHJE 17.6.2014 Asia: Avustukset liikunnan strategisen selvitys- ja tutkimustoiminnan hankkeille AVUSTUKSEN TARKOITUS Valtion talousarvion mukaisesti liikunnan toimialan strateginen johtaminen ja ohjausjärjestelmät

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 27.9.2016 1 LIIKUNNALLISEN ELÄMÄNTAVAN PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSET VUONNA 2017 2 AVUSTUKSEN TARKOITUS JA PERIAATTEET Liikunnallisen elämäntavan o Liikunnallisen

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 18.9.2015 1 PAIKALLISTEN KEHITTÄMISHANKKEIDEN VALTIONAVUSTUS VUONNA 2015 LAPIN ALUEHALLINTOVIRASTO 2 Lasten ja nuorten liikunnan kehittämisavustus Valtio tukee lasten ja nuorten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään liikuntalain (390/2015) nojalla: Valtioneuvoston asetus liikunnan edistämisestä 1 luku Valtion liikuntaneuvosto 1 Valtion liikuntaneuvoston ja sen jaostojen

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIMUSSTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkimusstipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen rahasto

Lisätiedot

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS

TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS TUTKIMUSAPURAHOJEN HAKUOPAS 2015 OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö Kyösti Haatajan säätiö SÄÄTIÖIDEN SYNTY JA TOIMINTA OP-Pohjola-ryhmän tutkimussäätiö ja Kyösti Haatajan säätiö ovat tukeneet tieteellistä

Lisätiedot

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004

APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 AGRONOMILIITON TIEDE- JA TUTKIMUSSÄÄTIÖ P. Makasiinikatu 6 A 8, 00130 Helsinki Puh. (09) 2511 160, faksi (09) 2511 1610 Saapunut: 1 APURAHAHAKEMUS Linjattu säätiön hallituksessa 15.12.2004 A Matka-apuraha

Lisätiedot

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset

TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö. Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Yhdistyksen vuosiavustushakemus 2017 ja avustussääntö Sosiaali- ja terveysalan järjestöt ja yhdistykset Tuusulan sosiaali- ja terveyslautakunta PL 60 04301 Tuusula

Lisätiedot

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso

Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Hanketoiminnan kansalliset rahoituslähteet: Kirjastot, liikunta ja nuoriso Kirsi Kohonen Suunnittelija Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto, Kirsi Kohonen, OKT-vastuualue 5.9.2014

Lisätiedot

HAKUOPAS vuoden 2009 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun

HAKUOPAS vuoden 2009 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun HAKUOPAS vuoden 2009 liikuntatieteellisten valtionavustusten ja määrärahojen hakuun Annettu opetusministeriössä 25.6.2008 115/626/2008 ISSN 12386065 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 Opetusministeriö liikuntatieteellisen

Lisätiedot

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN

JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN JÄRJESTÖPÄIVÄT LIIKUNTAA EDISTÄVIEN JÄRJESTÖJEN AVUSTAMINEN Valtionavustukseen oikeutetut uudet liikuntaa edistävät järjestöt. Liikuntalain 10 :ssä säädetään, että liikuntaa edistävän järjestön valtionavustuksen

Lisätiedot

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS

Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS Kuinka laadin tutkimussuunnitelman? Ari Hirvonen 15.9.2014 I NÄKÖKULMIA II HAKUILMOITUS I NÄKÖKULMIA Hyvä tutkimussuunnitelma Antaa riittävästi tietoa, jotta ehdotettu tutkimus voidaan arvioida. Osoittaa,

Lisätiedot

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta.

ERITYISAVUSTUS Hakemuslomake. HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. 1 HUOM! Avustuksenhakijan on täytettävä vähintään *-merkityt kohdat hakemuksesta. Saapumismerkinnät Saapumisleima Diaarinumero 1 Tiedot hakijasta* a) Hakijan yhteystiedot: Nimi* Jakeluosoite* Postinumero*

Lisätiedot

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1 YRITYSTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMIS- AVUSTUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita... 2 Hakijan perustiedot... 3 Maksatuksen tiedot...

Lisätiedot

Nero-rahoitus. Maarit Niva

Nero-rahoitus. Maarit Niva Nero-rahoitus Maarit Niva rahoittaja Oulun kaupunki valtuuston kullekin vuodelle myöntämä määräraha ennaltaehkäisevään työhön hyvinvoinnin palvelualueelle Huom! ta-päätös tulee joulukuussa v 2012 hyvinvointilautakunta

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008)

Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleiset ehdot (Suomen Akatemian hallintoviraston päätös 18.12.2008) Varttuneen tutkijan palkkaus Tutkijatohtorin projektin määräraha Suomen Akatemian tutkimusrahoituspäätösten

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS

VALTIONAVUSTUSHAKEMUS Hakija Hankkeen hallinnoinnista vastaava kunta, kuntayhtymä tai muu toimija Hakijan postiosoite Vastuuhenkilön Yhteyshenkilön Talouden vastuuhenkilön Hankkeen nimi ja siitä käytettävä lyhenne sekä hankkeen

Lisätiedot

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet.

WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET. Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. WIIPURILAISEN OSAKUNNAN STIPENDISÄÄTIÖN APURAHAT 2017 OHJEET Apurahoja voivat hakea vain Wiipurilaisen Osakunnan nykyiset ja entiset jäsenet. Hakuaika alkaa 1.12.2016 ja päättyy 31.1.2017 klo 19.00. Ajoissa

Lisätiedot

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009)

Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009) ja asetus (1766/2009) HAKUTIEDOTE 45/2010 4.5.2010 Asia HAKUTIEDOTE 2010 Yleissivistävä koulutus Oppilaanohjauksen kehittäminen Taustaa Valtionavustuslaki (688/2001) Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annettu laki (1705/2009)

Lisätiedot

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset

Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset HAKUTIEDOTE 7.2.2013 22/2013 Asia HAKUTIEDOTE 2013 Ammatillinen lisäkoulutus Valtakunnalliset työelämän kehittämis- ja palvelutehtävän valtionavustukset Taustaa Säädösperusta Valtionavustuslaki (688/2001)

Lisätiedot

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus

ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus ALUEELLISET INNOVAATIOT JA KOKEILUT (AIKO) Rahoitushakemus Kymenlaakson liitto täyttää Saapumispvm Hakemusnumero Valmistelija Diaari-/muu tunnus 1. HANKE Kyseessä on Uusi hakemus Jatkorahoitushakemus Korjaus/täydennys

Lisätiedot

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017

Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Tutkimuksen rahoitus valtion talousarviossa 2017 Heikki Mannila 12.10.2016 1 Jäsentely Rahoituksen kokonaisuudesta Akatemian rahoitus Kilpaillun tutkimusrahoituksen ominaisuuksia 2 Julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto

Työllisyyspoliittinen avustus Lapin TE-toimisto Työllisyyspoliittinen avustus 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus Työttömien työnhakijoiden työllistymisen edistäminen * parannetaan yleisiä työmarkkinavalmiuksia ja ammatillista osaamista Erityisesti

Lisätiedot

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT

SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT SEURASAARISÄÄTIÖN TUTKIJAHUONESTIPENDIT Suomessa tehtävään kansatieteelliseen tutkimukseen on haettavissa tutkijahuonestipendejä Seurasaarisäätiön Emil ja Lempi Hietasen rahastosta. Emil ja Lempi Hietasen

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset 2016 Toni Bärman 22.3.2016 Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset, taustaa 18.3.2016 2 Taustaa, laki & asetus Valtionavustuslaki 688/2001 Hakemus-, myöntö-, maksatusprosessi

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Tiedotustilaisuus 7.5.2015, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä

Lisätiedot

Akatemian rahoitusinstrumentit

Akatemian rahoitusinstrumentit Akatemian rahoitusinstrumentit Ohjelmapäällikkö Mikko Ylikangas, 10.6.2010 1 14.6.2010 Suomen Akatemian tehtävät Edistää tieteellistä tutkimusta ja sen hyödyntämistä Kehittää kansainvälistä tieteellistä

Lisätiedot

Lapin aluehallintovirasto

Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 1 LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KÄRKIHANKE: LIIKKUVA KOULU OHJELMAN KEHITTÄMISAVUSTUKSET LUKUVUODELLE 2016-2017 Lapin aluehallintovirasto 25.2.2016 2 o OKM toimeenpanee Sipilän

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ

NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Kaupunginhallituksen toimiala NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Nastolan aluejohtokunta 23.02.2016 12 1 NASTOLAN ALUEJOHTOKUNNAN AVUSTUSSÄÄNTÖ Sisällysluettelo Sivu 1. Avustuksen saajat... 2 2. Avustuksen

Lisätiedot

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS

Suomen Akatemian rahoitusmuodot SUOMEN AKATEMIA 2016 TUTKIMUSRAHOITUS Suomen Akatemian rahoitusmuodot 1 Suomen Akatemian rahoitusmuodot Akatemiaohjelmat Strategisen tutkimuksen ohjelmat Akatemiaprofessori Tutkimus Akatemiahanke Suunnattu akatemiahanke Tutkijatohtori Tutkijat

Lisätiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista

Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan rahoitusmahdollisuuksista Museoista hyvinvointia ja terveyttä Vava Lunabba Suunnittelija Opetus- ja kulttuuriministeriö Kulttuuribudjetin jakautuminen 2011

Lisätiedot

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat

Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Kirjasto-, liikunta- ja nuorisotoimien ajankohtaiset asiat Eeva Hiltunen Sivistystoimentarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Mikkeli 5.3.2014 Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen, OKT-vastuualue

Lisätiedot

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen

Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen Pohjois-Suomen koordinaattoreiden tapaaminen 1.9.2012 Aija Rinkinen Opetusneuvos Opetushallitus Yleissivistävän koulutuksen kehittäminennen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Lisätiedot

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola

Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola Liikkumisen ohjauksen valtionavustukset Jenni Eskola 21.5.2014 Avustuksen tausta: lainsäädäntö Avustuksen taustaa Avustuksella on tarkoitus tukea kestävien liikkumisen muotojen edistämiseen tähtääviä hankkeita

Lisätiedot

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan

Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Ohje apurahan myöntäjälle (Luonnos) Miten myönnetyt apurahat ilmoitetaan Melaan Tämä ohjeluonnos perustuu eduskunnassa vielä käsiteltävänä olevaan lakiesitykseen (HE 92/2008), jonka on esitetty tulevan

Lisätiedot

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela

Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun. Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela Harkitsetko kehittämishanketta - 10 hyvää vinkkiä suunnitteluun Seija Sukula Kehittämispäällikkö Kela 21.1.2015 Kelan rooli Kelalla lakisääteinen velvollisuus kehittää kuntoutusta Suomen merkittävimpiä

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta

Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Työllisyyspoliittinen avustus -tarkoitus ja tuettava toiminta Toimijalle, joka järjestää ja kehittää työttömille työnhakijoille työmahdollisuuksia tai työkokeiluja sekä niihin liittyviä palveluja ja toimintamalleja

Lisätiedot

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm

KIRJAUSMERKINNÄT ELY- keskuksen nimi Vastaanottajan nimi Saapunut, pvm Vireille tulo, pvm MAKSUHAKEMUS TEEMAHANKE Lnro 3318 1(5) ROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Uusi maksuhakemus Korjaus/täydennys vireillä olevaan maksuhakemukseen

Lisätiedot

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta

Valtionavustushankkeiden talouden hallinta Valtionavustushankkeiden talouden hallinta 7.11.2016 Hankeryhmät: Osaamisperusteisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen ja Ammatillisen koulutuksen kansainvälistyminen Marja Savilepo taloustarkastaja

Lisätiedot

Konsortiohakemuksen laatiminen

Konsortiohakemuksen laatiminen 1. Konsortiohakemuksen laatiminen Konsortion vastuullinen johtaja, jonka konsortio itse valitsee, jättää konsortion yhteisen hakemuksen osahankehakemuksineen. Hän luo Akatemian järjestelmään konsortion,

Lisätiedot

Oheismateriaali Kult

Oheismateriaali Kult KANGASALAN KUNTA Avustustoiminnan yleiset periaatteet 1. Johdanto Tähän Kangasalan kunnan avustustoiminnan yleiset periaatteetasiakirjaan on koottu Kangasalan kunnan avustusten myöntämiseen liittyviä ohjeita,

Lisätiedot

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio

Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku. Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio Ansioluettelot ja tutkimusrahoituksen haku Ohjelmapäällikkö Sirpa Nuotio 1 2.6.2006 Rahoituksen haku Akatemiasta Uudet hakuajat Sähköinen asiointi Uudet hakuohjeet Hakemus Hakulomake Tutkimussuunnitelma

Lisätiedot

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna

Hyvä hankehallinto. Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off Eeva-Kaisa Linna Hyvä hankehallinto Varhaiskasvatuksen kehittäminen Kick-off 20.9.2016 Eeva-Kaisa Linna Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista ja menettelyistä,

Lisätiedot

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016

Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Työllisyyspoliittinen avustus Hankkeiden julkinen haku 2016 Tilaisuus välityömarkkinatoimijoille Pohjois-Pohjanmaalla 15.12.2015 Palveluesimies Virpi Niemi 1 Työllisyyspoliittisen avustuksen tarkoitus

Lisätiedot

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö

Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Vapaa-aikalautakunnan avustussääntö Kurikan vapaa-aikalautakunnan 16.3.2016 hyväksymä Voimaantulo, kun vapaa-aikalautakunnan päätös on lainvoimainen. Vuoden 2016 haettavat avustukset käsitellään hyväksytyn

Lisätiedot

Valtionavustusten käytön valvonta

Valtionavustusten käytön valvonta Valtionavustusten käytön valvonta Yleistä avustusten myönnöstä Valtionavustuspäätös Avustuksen käyttötarkoitus/hyväksyttävät menot/ valtionavustus Avustuksen maksu, käyttöaika Avustuksen käytön valvonta/tarkastus

Lisätiedot

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle

Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle Humanistisen tiedekunnan väitöskirja-apurahat vuodelle 2012 Petri Karonen 28.10.2011 Jyväskylän yliopiston tohtorikoulutusjärjestelmä 1) Jyväskylän yliopiston tutkijakoulu kattoorganisaationa - Aloittanut

Lisätiedot

Mitä avustusta haetaan

Mitä avustusta haetaan 1 Hakemus palautetaan: Pirkkalan kunta /Kirjaamo Suupantie 6 C 33960 Pirkkala tai kirjaamo@pirkkala.fi vapaa-aikapäällikkö Tero Saatsi 040 133 5629 Hakemus on jätettävä viimeistään 112016 klo 15.00 Huom!

Lisätiedot

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan)

Päätöksen pvm Tampereen yliopisto Myönnetään euroa. HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet (puhuttelunimi alleviivataan) TAMPEREEN YLIOPISTO Saapunut Opinto ja kansainvälisten asiain osasto Päätöksen pvm 33014 Tampereen yliopisto Myönnetään euroa OPISKELIJOIDEN MATKA APURAHAHAKEMUS HAKIJAN HENKILÖTIEDOT Sukunimi Etunimet

Lisätiedot

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu

FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -ohjelma Projektin valmistelu FiDiPro -info aiehakemuksia valmisteleville 15.1. 2014 Hanna Rantala FiDiPro-ohjelma Tekesin ja Suomen Akatemian yhteinen rahoitusohjelma. Tavoitteena on kasvattaa

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 390/2015 Liikuntalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 14 päivänä huhtikuuta 2015 390/2015 Liikuntalaki Annettu Helsingissä 10 päivänä huhtikuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset

Lisätiedot

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele.

Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Hyvä Helsingin kaupungin tutkimusapurahan hakija! Pyydämme sinua täyttämään hakemuksen huolella ja noudattamaan ohjeita. Puutteellisia hakemuksia emme käsittele. Apurahat on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus

Valtionavustukset järvien kunnostamiseen. Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Valtionavustukset järvien kunnostamiseen Pasi Lempinen, Uudenmaan ELY-keskus Kotijärvet kuntoon Espoossa -seminaari 22.9.2016 Avustukset järvien kunnostamiseen ELY-keskus voi myöntää valtionavustusta järven

Lisätiedot

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta

STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta STN:n huhtikuun haun Rahoituksesta Huhtikuun 2015 haku 10.3.2015 Verkostoitumistilaisuus 1 Tavoite STN rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittävää ja vaikuttavaa, tieteellisesti korkealaatuista tutkimusta

Lisätiedot

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemus. Maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemus Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) Maakunnan kehittämisraha Haettava rahoitus on Alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha

Lisätiedot

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun

KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN. Opas vuoden 2014 hakuun KULTTUURIN MATKAILULLINEN TUOTTEISTAMINEN Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013 1 Sisällys Esipuhe... 2 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Jaana Airaksinen, asiantuntija Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutus vuonna 2014 tiedotustilaisuus 1.11.2013, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki

Lisätiedot

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET

ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET ALUEHALLINTOVIRASTON HARKINNANVARAISET NUORISOTYÖN VALTIONAVUSTUKSET Nuorisotoimen ylitarkastaja Kirsi-Marja Stewart Pohjois-Suomen aluehallintovirasto Harkinnanvaraiset valtionavustukset Nuorten työpajatoiminta

Lisätiedot

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus

Valtionavustuksen asianmukainen käyttö. Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off , Opetushallitus Valtionavustuksen asianmukainen käyttö Opetustoimen henkilöstökoulutuksen Kick off 12.5.2014, Opetushallitus Valtionavustuslaki (688/2001) Valtionavustuslaki on yleislaki, jossa säädetään niistä perusteista

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA)

ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) VM056:00/2016 3.10.2016 ASIAKASPALVELUN UUSI TOIMINTAMALLI AUTETAAN ASIAKASTA DIGITAALISTEN PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ (AUTA) 1. AUTA-hankkeen valtionavustusohje Tässä ohjeessa kuvataan AUTA-hankkeen kokeilulle

Lisätiedot

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten

Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Ohjeet tutkimustukien ja apurahojen hakemista, raportointia ja maksatusta varten Viestintäalan tutkimussäätiö myöntää avustukset vuosittain vahvistetun budjetin mukaisesti. Säätiö voi sitoutua myös pidempiaikaisiin

Lisätiedot

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKUOHJE VUODELLE 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö

LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKUOHJE VUODELLE 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö 1 LIIKUNNAN KOULUTUSKESKUSTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKUOHJE VUODELLE 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö 12.11.2014 Viite: Laki vapaasta sivistystyöstä (632/1998) ja liikuntalaki (1054/1998) Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus

Kansalaisuus Valitaan annetuista vaihtoehdoista tai valitaan Muu/mikä? ja kirjoitetaan oma kansalaisuus 1(5) TÄYTETTÄVÄT LOMAKKEET 2016 Suomenkielisten hakijoiden toivotaan kirjoittavan koko hakemuksensa liitteineen suomeksi. Jos suomenkielisen hakijan työskentelykieli on englanti, liitteet voivat olla englanninkielisiä,

Lisätiedot

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili ) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili 23.01.22) Eduskunnan sivistys- ja tiedejaosto 7.10.2015 Projektipäällikkö Sari Löytökorpi, VNK Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta (TA-tili

Lisätiedot

Liikuntalain uudistus

Liikuntalain uudistus Liikuntalain uudistus Liikuntatoimen koulutuspäivät 27.-28.11.2014 ylitarkastaja Sari Virta Lähtökohdat Yhteiskunnan muutos: kansalaisten vähentynyt päivittäinen liikuntaaktiivisuus, liiallinen istuminen.

Lisätiedot

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää

Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu Järvenpää Lasten ja nuorten palvelualue/nuorisotyö Hallintokatu 2 04400 Järvenpää 09.03.2016 VUODEN 2016 NUORISOAVUSTUSTEN HAKEMINEN JA VUODEN 2015 AVUSTUSTEN TILITTÄMINEN Nuorisoyhdistysten ja muun nuorten toimintaryhmien

Lisätiedot

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._...

Päätös 19.12.2013 ... Maksetaan pankkitilille F16180001001261602 DABAFIHH ._... Päätös OKM/359/522/2013 19.12.2013 Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Sibeliuksenväylä 55 A 04400 Järvenpää Viite Hakemuksenne 28.11.2013 Asia Erityisavustuksen myöntäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö

Lisätiedot

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika

Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika HAKURYHMÄ: Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen Hakuryhmän tavoitteet, painopisteet, valintaperusteet ja hakuaika Hakutiedote, ammattikoulutus, Ammatillisen koulutuksen läpäisyn tehostaminen18.4.2011

Lisätiedot

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta.

Maaseutuvirasto pyytää tarvittaessa hakijaa täydentämään hakemustaan, ja tekee maksuhakemusta käsiteltyään päätöksen tuen maksamisesta. 1(5) LOMAKKEEN 3317 TOIMINTARYHMÄN TOIMINTARAHAN MAKSUHAKEMUKSEN TÄYTTÖOHJE Lnro 3316A EUROOPAN UNIONI Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto: Eurooppa investoi maaseutualueisiin Manner-Suomen

Lisätiedot

Valtion liikuntapaikkarakentamisen linjaukset

Valtion liikuntapaikkarakentamisen linjaukset Valtion liikuntapaikkarakentamisen linjaukset Koulutuspäivät jäähallien ja ulkojäiden huoltajille 30.10.2014 Rovaniemi Lapin aluehallintovirasto, M. Huhtala, OKT-vastuualue 30.10.2014 1 LIIKUNTAPAIKKARAKENTAMISEN

Lisätiedot

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008

Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 KLIINIKKO, TUTKIJA VAI KLIINIKKOTUTKIJA? Kokemuksia kliinikkotutkijalle kohdistetuista hankeapurahoista 2001 2008 Tero Kivelä Säätiöstä Suomen Lääketieteen Säätiö Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin perustama

Lisätiedot

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17%

HANKEHAKEMUS / FLATRATE 17% Tutustu ennen hankehakemuksen täyttämistä Joensuun KAKE hankkeen hankekriteereihin sekä hakemuksen täyttöohjeisiin. 1. Hakija Hakijan virallinen nimi Jakeluosoite Y-tunnus Postinumero Postitoimipaikka

Lisätiedot

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014

Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 Ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen valtionavustukset 2014 TIEDOTUSTILAISUUS 25.2.2014 Ryhmä 3 Oppilas- ja opiskelijahuoltolain toimeenpanon tuki Aira Rajamäki Opetushallituksen valtionavustustoiminta

Lisätiedot

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata.

Oheisessa liitteessä on määritelty lyhyesti, millaiset kehittämistoimet hankerekisteriin laitetaan, ja mitä rekisterikenttiin on tarkoitus kirjata. 09.12.2015 1 (5) n käyttöönotto Satakunnan sairaanhoitopiirissä Satakunnan sairaanhoitopiirissä tehdään paljon hyvää kehittämistyötä eri vastuualueilla ja yksiköissä. Laajan kehittämistyön näkyväksi tekemisen

Lisätiedot

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016

Kirje Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 Kirje OKM/62/592/2015 16.09.2015 Jakelussa mainituille Viite Asia Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 2016 1. Aikuisten osaamisperustan vahvistaminen, valtionavustusten

Lisätiedot

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto

MUISTIO 12.10.2015. 1. Johdanto MUISTIO 12.10.2015 1. Johdanto Strateginen tutkimus on pitkäjänteistä, horisontaalista, ratkaisuhakuista ja tieteellisesti korkeatasoista tutkimusta, jonka tarkoituksena on löytää ratkaisuja merkittäviin

Lisätiedot

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti:

Tutkimuslain alainen tutkimus on sellaista, jossa seuraavat kaksi ehtoa täyttyvät samanaikaisesti: LAUSUNTOHAKEMUS tutkimuseettiselle toimikunnalle Pvm Dnro / (sihteeri täyttää tämän kohdan) Keski-Suomen sairaanhoitopiirin (Ksshp) tutkimuseettinen toimikunta on alueellinen lakisääteinen toimikunta,

Lisätiedot

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA

TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA TERVEYSTIETEIDEN LAITOS TIETOA JATKO-OPISKELUSTA Sisällys: 1. Suunnitteletko maisterintutkinnon jälkeisiä jatko-opintoja? Väitöskirjaa? 2. Alustavaa informaatiota jatko-opiskelusta perustutkintovaiheessa

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET

KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET KIRKKONUMMEN KUNTA VALTIONEUVOS C.F. JA MARIA VON WAHLBERGIN RAHASTON TAITEILIJA-APURAHAN MYÖNTÄMISPERUSTEET Sisällysluettelo 1. Taiteilija apurahojen tarkoitus...2 2. Apurahamuodot...2 2.1.Työskentelyapurahat...2

Lisätiedot

Kulttuuriavustussääntö 2016

Kulttuuriavustussääntö 2016 Kulttuuriavustussääntö 2016 www.nurmijarvi.fi SISÄLTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ Sivistyslautakunta 28.01.2016 3 1. YLEISET PERIAATTEET... 3 1. YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET... 4 2.1

Lisätiedot

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään.

Dosentin arvoa henkilö on oikeutettu käyttämään myös eläkkeelle siirryttyään. 1/4 OHJEET DOSENTIN ARVOA HAKEVILLE 1. Kelpoisuusvaatimukset Yliopistolain (558/2009) 89 :n mukaan yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan,

Lisätiedot

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen

Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Tietoa päätöksentekoon: tilaisuuden avaus 2.4.2014 Valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen Oppiva päätöksenteko ja toimeenpano Yhteinen agenda Strategiset integraatioprosessit Hallitusohjelma Ohjauspolitiikka

Lisätiedot

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen

Keskeiset muutokset Akatemian. Ylijohtaja Riitta Mustonen Keskeiset muutokset Akatemian rahoitusehdoissa ja -muodoissa Ylijohtaja Riitta Mustonen 1 1.9.2010 Keskeiset muutokset Suomen Akatemian päätös Rahoitusmuotojen uudistus syksyllä 2010 Eduskunnan päätös

Lisätiedot

Marraskuun haku

Marraskuun haku SUOMEN AKATEMIA MARRASKUUN 2005 HAKUJULISTE 1(8) Marraskuun haku 14.10.-15.11.2005 Sisällys: 1 Yleiset hakuohjeet...2 1.1 Sähköinen asiointi...3 1.2 Hakulomakeasiointi...3 2 Akatemiatutkijan virat...4

Lisätiedot

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE

NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE NUORISOPALVELUT AVUSTUSOHJE MIKKELIN KAUPUNGIN NUORISOPALVELUIDEN AVUSTUSOHJE Nuorisolain mukaan nuorisotyö ja -politiikka kuuluvat kunnan tehtäviin. Kunnan tulee paikalliset olosuhteet huomioon ottaen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA HAKEMUS KASVATUSPSYKOLOGIAN MAISTERIOPINTOIHIN JOUSTAVAN OPINTOPOLUN OHJELMASSA Ennen kuin täytät lomakkeen, tutustu valintaperusteisiin, jotka ovat tämän hakemuslomakkeen

Lisätiedot

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio

Hankeprosessi ajankohtaiset asiat. Kirjastojen hankepäivä , Kuopio Hankeprosessi ajankohtaiset asiat Kirjastojen hankepäivä 7.10.2016, Kuopio 1 Valtionavustukset, hanke ja hankerekisteri Valtionavustukset: hakeminen ja käytettävissä olevat määrärahat Rahoitustoiminnan

Lisätiedot

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä

Uusi rahoituslaki ja soveltaminen. Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Uusi rahoituslaki ja soveltaminen Hallitusneuvos Tuula Manelius AKY/Aluestrategiaryhmä Rahoituslaki ja rahoitusasetus Laki eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamisesta

Lisätiedot

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta

Liite 3 Avustusehdot. Poliittinen toiminta Liite 3 Avustusehdot Poliittinen toiminta Valtioneuvoston antamat puoluelain (10/1969) 9 :n 4 momentissa sekä valtionavustuslain 11 :n 3 ja 4 momentissa tarkoitetut valtionavustuksen maksamista, käyttöä,

Lisätiedot

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA

Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä. Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA Tuen myöntäminen rakennerahastohankkeissa - rahoituspäätökset EURA 2007 järjestelmässä Ylitarkastaja Jenni Hyvärinen TEM/AKY/RAHA EURA 2007 järjestelmän rahoituspäätösmallit 2010 ESR:ssa käytössä seuraavat

Lisätiedot

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella

HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty punaisella Jyväskylän yliopisto 28.4.2016 Humanistinen tiedekunta 31.12.2016 asti Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 1.1.2017 alkaen HUOM! Tämä ohje korvaa 19.4.2016 päivätyn ohjeen. Muutokset on merkitty

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014

Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014 Valtionavustukset ammatillisen peruskoulutuksen kehittämiseen vuonna 2014 Tiedotustilaisuus 25.2.2014 Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen peruskoulutuksen

Lisätiedot

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager

Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager Avustukset rakennusperinnön hoitoon miksi, paljonko ja millä perusteella myönnetään? Henrik Wager 26.10.2016 15 Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusta edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla

Lisätiedot

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö

Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö Nurmijärven kunnan kulttuuriavustussääntö www.nurmijarvi.fi 2 NURMIJÄRVEN KUNNAN KULTTUURIAVUSTUSSÄÄNTÖ 1.YLEISET PERIAATTEET 2. AVUSTUKSET 2.1 Tuotantotuki 2.2 Yhdistyksen vuokra-avustus 2.3 Työskentelyapuraha

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta

RAHOITUSHAKEMUS. HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen lomakkeen täyttämistä! Maakunta 1(6) RAHOITUSHAKEMUS Kansallinen maakunnan kehittämisraha Alueellinen koheesio- ja kilpailukykyohjelma (KOKO) Osaamiskeskusohjelma HUOM! Hakemus tulee täyttää suomeksi tai ruotsiksi. Lue täyttöohjeet ennen

Lisätiedot

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016

Arne Ritari -säätiö. Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus, hallinto, toimintatavat ja kehitys 23.4.2016 Säätiön tarkoitus Suomalaisen Lionstoiminnan tukeminen Historia Säätiö perustettiin Kuvernöörineuvoston päätöksellä 1986. Tavoitteena on

Lisätiedot