HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku 1.9.2014 24.9.2014 Liikuntatieteelliset tutkimushankkeet"

Transkriptio

1 Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun HAKUOPAS 2015 Liikuntatieteellisten valtionavustusten haku Opetus- ja kulttuuriministeriö 1702/625/2014

2 SISÄLLYS 1 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LINJAUKSET JA TAVOITTEET LIIKUNTATUTKIMUKSEN RAHOITTAMISESSA LIIKUNTATIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET Teema-alueet Uudet hakemukset Suomen Akatemian verkkoasiointiin Jatkohakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon Yleiset ohjeet OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN YHTEYSTIEDOT LIIKUNTATIETEELLISIÄ VALTIONAVUSTUSASIOITA KOSKIEN... 7 LIITE Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2015 hakuun... 8 LIITE Lomake LIITE Lomake LIITE Liite lomakkeeseen

3 Hakuopas vuoden 2015 liikuntatieteellisten valtionavustusten hakuun OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN LINJAUKSET JA TAVOITTEET LII- KUNTATUTKIMUKSEN RAHOITTAMISESSA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa valtion talousarviossa linjattujen liikuntatoimen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisia liikuntatieteellisiä tutkimushankkeita. Ministeriö on linjaa periaatteet liikuntatieteen rahoitukselle asiakirjassa Linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi vuoteen Vaikuttavuustavoitteista on teema-alueita, joihin tutkimushankkeet jo hakuvaiheessa sijoitetaan ja joiden sisällä hankkeiden edellytetään tekevän yhteistyötä. Yhteistyöllä tarkoitetaan esimerkiksi ministeriön järjestämiä seminaareja tai keskustelutilaisuuksia. Rahoitusta myönnetään hankkeille, jotka sijoittuvat määritellyille teema-alueille ja joissa pääasiallisena tavoitteena on tuottaa uutta tietoa liikunnan edistämiseen eduskunnan asettamien liikuntapoliittisten tavoitteiden suunnassa. Tutkimusrahoituksen suuntaamisen tarkoituksena on lisätä liikuntapoliittisesti relevantin tutkimuksen määrää, lisätä vuoropuhelua tutkijoiden ja päätöksentekijöiden sekä virkamiesten kanssa, vahvistaa tutkimuksen asemaa päätöksenteon tukena ja sitä myöten lisätä tutkimuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Opetus- ja kulttuuriministeriö ja liikuntatieteen jaosto seuraavat tutkimusten toteutumista, keskeisiä tieteellisiä tuloksia, niiden soveltamismahdollisuuksia sekä niiden antia liikuntapoliittiseen keskusteluun. Rahoitetun tutkimuksen tulokset on integroitava päätöksentekoon nykyistä paremmin ja suunnitelmallista tutkimusviestintää on pohdittava entistä enemmän jo tutkimussuunnitelmassa. Yksittäisistä tutkimustuloksista ja tiedon sirpaleista tulee siirtyä kohti kokonaisvaltaisempaa näkemystä siitä, miten uusi tutkimustieto sijoittuu alan aikaisempaan tutkimukseen ja miten uusi tieto saavuttaa sekä käytännön hyödyntäjät että tutkijakentän. Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittaman tutkimuksen tulee täyttää seuraavat kriteerit: Tutkimus sijoittuu sisällöllisesti tässä hakuohjeessa linjattuihin teema-alueisiin. Tutkimus on tieteellisesti korkeatasoista ja innovatiivista sekä sovellettavuusarvoltaan korkeaa. Biolääketieteellisiin tutkimushankkeisiin myönnetään avustusta ainoastaan siinä tapauksessa, että ne ovat osia laajemmista monitieteisistä liikuntatieteellisistä tutkimushankkeista tai niiden sovellettavuus käytännön liikuntapoliittiseen päätöksentekoon voidaan arvioida korkeaksi. Lisäksi arvioinnissa ja rahoituspäätöksissä huomioidaan seuraavat asiat: Tutkimuksen monitieteisyys ja yhteistyö liikuntatieteiden sisällä ja muiden tieteenalojen kanssa sekä kansallisesti että kansainvälisesti Tutkimuksen muu rahoituspohja Suunnitelma tutkimuksen tiedeviestinnästä ja tulosten jalkauttamisesta sekä hyödynnettävyydestä liikunnan edistämiseen liittyvän päätöksenteon näkökulmasta 1 Ministeriö on linjaa periaatteet liikuntatieteen rahoitukselle julkaisussaan Linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi vuoteen Julkaisu on luettavissa osoitteessa:

4 2 LIIKUNTATIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET 2.1 Teema-alueet Teema-alueet on linjattu liikunnan toimialalle valtion talousarviossa asetettujen yhteiskunnallisten vaikuttavuuden tavoitteiden mukaisesti. Tutkimusteemat ja niiden painopisteet ovat toisiaan tukevia tutkimusalueita ja tutkimushankkeet voivat kohdistua usealle teema- tai painopistealueelle. Hakemuksia toivotaan erityisesti monitieteisiltä ja laajoilta hankkeilta, jotka voivat kattaa useita painopistealueita Väestön liikunnan edistäminen Teema-alueen yleisenä tavoitteena on selvittää väestön liikunnan edistämiseen liittyviä tekijöitä koko elämänkulussa. Tulosten odotetaan luovan tietopohjaa väestön liikunta-aktiivisuuden lisäämiseksi. Väestön liikunnan edistäminen teema-alueen painopisteinä ovat: Fyysisen aktiivisuuden edistäminen eri ikäryhmissä, painopisteenä lapset ja nuoret sekä iäkkäät Liikunnallisen elämäntavan ja liikuntasuhteen rakentumiseen ja rakentumattomuuteen vaikuttavat tekijät Liikuntaa edistävät toimintamallit ja -käytännöt eri ikäryhmissä, elämäntilanteissa ja toimintaympäristöissä Liikunnan saavutettavuus ja liikuntakäyttäytymiseen liittyvän polarisaation vähentäminen Teema-alueen yleisenä tavoitteena on selvittää liikunnan saavutettavuuteen ja polarisaatioon liittyviä kysymyksiä sekä maantieteellisestä ja kunnallisesta näkökulmasta että arvoihin ja asenteisiin liittyvistä näkökulmista katsottuna. Tulosten odotetaan tuottavan sovellettavaa tietoa liikunnan saavutettavuudesta eri alueilla, liikunnasta syrjäytymisen ja polarisaation ehkäisystä sekä tehokkaiden interventiotoimenpiteiden tuottamisesta. Liikunnan saavutettavuus ja liikuntakäyttäytymiseen liittyvän polarisaation vähentäminen teema-alueen painopisteinä ovat: Alueellinen ja paikallinen liikunnan palvelutuotanto sekä aluerakenteen muutosten vaikutukset liikunnan saavutettavuuteen Liikunnasta syrjäytymisen ilmentymät ja syyt Liikunnan tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen Liikunta- ja urheilukulttuurin muutokset ja osallisuuden edistäminen Teema-alueen yleisenä tavoitteena on selvittää järjestäytyneen liikunnan ja huippu-urheilun kohtaamia muutoksia ja haasteita liikuntakulttuurissa. Rahoitettavien tutkimusten odotetaan tuottavan sovellettavaa tietoa liikunnan kansalaistoiminnan muutoksista sekä osallisuuden edistämisestä etenkin sellaisten väestöryhmien osalta, joiden osallistumisen esteenä ovat sosiaaliset, taloudelliset tai kulttuuriset tekijät. Tietoa odotetaan myös huippu-urheilun toimintaympäristön muutoksista sekä asemasta ja arvostuksesta yhteiskunnassa. Liikunta ja -urheilukulttuurin muutokset ja osallisuuden edistäminen teema-alueen painopisteinä ovat: Liikunnan kansalaistoimintojen muutossuunnat ja osallisuuden edistäminen 2

5 Eettinen ja yhteiskuntavastuullisen huippu-urheilu sekä huippu-urheilumenestyksen edellytykset Teema-alueita poikkileikkaavat tietotarpeet Liikunnan edistämiseksi ja liikunnan yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan lisäksi tietoa em. teema-alueita poikkileikkaavista kokonaisuuksista. Teema-alueita poikkileikkaavia tietotarpeita ovat: Liikunnan edistämisen poikkihallinnollisuuden toteutuminen julkisella sektorilla ja päätöksenteossa Liikunnan edistämistoimien vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 2.2 Uudet hakemukset Suomen Akatemian verkkoasiointiin Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Akatemia käynnistivät yhteistyön liikuntatieteellisten tutkimushankkeiden hakemusten arvioinnissa syksystä 2013 alkaen. Arviointiyhteistyö koskee ministeriölle osoitettuja uusia valtionavustushakemuksia. Hakemukset jätetään Suomen Akatemian verkkoasiointiin opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamon sijaan. Liikuntatieteellisten määrärahahakemusten arvioinnissa noudatetaan soveltuvin osin Akatemian yleisiä arviointikäytäntöjä ja -kriteerejä. Akatemia käyttää hakemusten tieteellisinä arvioijina ulkomaisia asiantuntijoita. Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään englanniksi, jotta hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti sekä niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa. Hakukelpoisuus ja avustuksen hakija Avustuksen hakijana voi olla 1) tutkimuksen suorituspaikka tai 2) yksityinen vähintään tohtoritasoinen tutkija. 1) Avustuksen hakijaksi merkitään se yhteisö, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutetaan (suorituspaikka). Tutkimushankkeelle nimetään vastuullinen tutkija, joka vastaa hankkeen toteuttamisesta ja rahoituksen koordinoinnista. 2) Yksityisen tutkijan tohtorin tutkinto tulee olla kirjattu hakuajan päättymiseen mennessä. Yksityisen henkilön ollessa hakijana rahoitus työskentelyyn myönnetään verottomana henkilökohtaisena apurahana. Yksittäisiä väitöskirjatutkimuksia ei rahoiteta, vaan rahoitusta haettaessa väitöskirjatutkimuksen tulee olla osa laajempaa tutkimushanketta. Hankkeita, jotka koostuvat ainoastaan väitöskirjatasoisista tutkimuksista ei myöskään rahoiteta. Rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella voidaan kattaa sekä hankkeen välittömiä että välillisiä kustannuksia, jotka syntyvät: 1) Tutkimusryhmän tutkijoiden palkkakustannuksista Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen suorituspaikan tavanomaisen palkkaustason mukaisesti. 3

6 2) Apurahoista Hakijan ollessa yksityinen tutkija, haetaan avustus apurahana. Jos apurahalla työskennellään tieteellisessä tutkimuksessa yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja apurahasta aiheutuva työtulo on vähintään 1.238,43 euroa (vuonna 2014), apurahan saajan tulee ilmoittaa apurahastaan Melalle (Maatalousyrittäjien eläkelaitos). Mela perii eläke-, tapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksut vakuutuksen voimassaoloaikana eli apurahatyöskentelyn aikana. Sairausvakuutuslain mukaiset maksut perii verottaja jälkikäteen. Nämä lakisääteiset vakuutusmaksut ovat yhteensä n. 15 % työskentelyapurahan määrästä. (Lisätiedot Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää apurahoja myös tutkijan työskentelyyn ulkomailla sekä ulkomaisen tutkijan työskentelyyn Suomessa soveltaen Suomen Akatemian apurahakäytäntöjä ja apurahojen mitoitusta (http://www.aka.fi/apurahat). 3) Muista kustannuksista Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa harkinnanvaraisesti myös tutkimushankkeiden muita kustannuksia. Muiden kustannusten ulkopuolelle jäävät suorituspaikan, ainakin osittain yleiskustannuksilla kustantamat ja järjestämät perusedellytykset. Muut kustannukset eritellään hakulomakkeeseen selkeästi menolajeittain ja vuosittain: o aineet, tarvikkeet, tavarat o kongressi- ja kokousmatkat (enintään vuodessa) o muut kulut Tutkimushankkeen hyväksyttävien kongressi- ja kokousmatkakustannusten kriteerinä on hyväksytty tieteellinen esitys kongressissa tai kokouksessa (hyväksyntä esitettävä tutkimuksesta opetus- ja kulttuuriministeriölle raportoitaessa), keskeinen luottamustoimi järjestävässä yhteisössä tai toimiminen puheenjohtajistossa. 4) Yleiskustannuksista (enintään 15 % myöntöpäätöksestä) Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa tutkimuslaitokselle yleiskustannuksen, jonka tarkoituksena on kattaa tutkimusrahoitusta saavien hankkeiden perusedellytyksiä. Tavanomaiset perusedellytykset ovat samat kuin laitoksen muilla tutkijoilla eli esimerkiksi työskentely- ja laboratoriotilat, laitteet (ml. tietohallinto), tietoliikenne-, puhelin-, posti-, kopiointija kirjastopalvelujen käyttömahdollisuus. Valtionavustuslain (688/2001, 6 ) mukaan valtionavustus ei saa kattaa valtionavustuksen kohteena olevasta toiminnasta tai hankkeesta aiheutuvien kokonaiskustannusten täyttä määrää, jollei valtionavustuksen myöntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu. Hakemukseen tulee kirjata muualta saatu rahoitus ja tutkimuslaitoksen omarahoitus. Rajoitukset Valtionavustuslain (2001/688) mukaisesti samalle tutkimushankkeelle ei myönnetä rahoitusta samanaikaisesti sekä opetus- ja kulttuuriministeriöstä että Suomen Akatemiasta. Jos saman tutkimuskokonaisuuden eri osille kuitenkin haetaan rahoitusta sekä opetus- ja kulttuuriministeriöltä että Suomen Akatemialta tulee hakijan osoittaa erilliset hakemuksensa molemmille rahoittajille. Hakemusten käsittelyn ehtona on, että rahoittajille osoitetuilla hakemuksille ei haeta rahoitusta samaan käyttötarkoitukseen. Lisäksi hakemuksissa tulee kuvata tutkimuksen liittyminen laajempaan tutkimuskokonaisuuteen. Lähtökohtana on, että tutkimuskokonaisuuteen liittyvät perustutkimukset suunnataan Akatemian hakuun ja soveltavat tutkimukset opetus- ja kulttuuriministeriön hakuun. 4

7 Avustuspäätös ja rahoituskausi Hakemusten tieteellinen taso arvioidaan Suomen Akatemian järjestämässä kansainvälisessä arviointipaneelissa. Tämän jälkeen liikuntalain (1054/1998) 4 :n mukainen valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto arvioi täyttävätkö tieteelliseltä tasoltaan korkeiksi arvioidut hakemukset ministeriön antamat muut rahoituskriteerit (ks. luku 1.). Liikuntatieteen jaosto antaa liikunta-asetuksen (1055/1998) 6 :n 1 momentin 4 kohdan mukaisen lausuntonsa liikuntatieteellisistä valtionavustuksista opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston liikuntayksikölle, minkä jälkeen ministeriö tekee päätökset avustuksista ja tiedottaa asiasta hakijoille. Ministeriö ottaa päätöksiä tehdessään huomioon hakemuksen saamat arviot, tiedejaoston lausunnot, käytettävissä olevat määrärahat sekä opetus- ja kulttuuriministeriön linjaukset liikuntatutkimuksen tukemiseksi. Arviointilausunnot eivät sido opetus- ja kulttuuriministeriötä päätöksenteossa. Tutkimushankkeen rahoituskausi voi alkaa Rahoitusta on oikeus käyttää myöntövuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana. Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee avustuspäätökset maaliskuussa Ministeriö rahoittaa yksittäistä tutkimushanketta yleensä enintään kolmen vuoden ajan. Edellytyksenä on, että valtionavustusta tai määrärahaa saava tutkimus etenee suunnitelmansa mukaisesti, hankkeelle esitetään realistinen jatkosuunnitelma ja että eduskunta osoittaa liikuntatieteellisille tutkimushankkeelle riittävät määrärahat. Hakemuksen liitteet Hakemuksen liitteet toimitetaan Suomen Akatemian käytäntöjen mukaisesti Hakemukset liitteineen pyydetään jättämään englanniksi, jotta hakemukset voidaan arvioida kansainvälisesti sekä niiden yhdenmukainen valmistelu ja hakemuskäsittelyn sujuvuus voidaan varmistaa. Pakolliset liitteet: Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2014 hakuun linkki (lomake myös hakuohjeen liitteenä) Tämä liite kirjoitetaan mahdollisuuksien mukaan SUOMEKSI. Tutkimussuunnitelma Vastuullisen tutkijan ansioluettelo Vastuullisen tutkijan julkaisuluettelo Vastuullisen tutkijan suomalainen tutkintotodistus tai englanninkielinen tutkintotodistus ulkomailla suoritetusta tohtorintutkinnosta. Tapauskohtaiset liitteet: Ulkomaisen yliopiston tai tutkimuslaitoksen kutsu, mikäli työ tai osa siitä suoritetaan ulkomailla Eettisen toimikunnan lausunto (eettiset näkökohdat on aina kuvattava tutkimussuunnitelmassa) Näin laadit hakemuksen Hakuaika päättyy klo Hakuaika on ehdoton. 5

8 Tee hakemus Akatemian verkkoasioinnissa, valitse Avoimet haut > Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus. Katso ohje, tämän hakuoppaan liitteestä Ohje Akatemian verkkoasiointiin. 2.3 Jatkohakemukset opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamoon 2.4 Yleiset ohjeet Hakemukset, jotka ovat saaneet vuonna 2014 ehdollisen päätöksen rahoituksen jatkumisesta vuonna 2015 ja jotka valtion liikuntaneuvoston tiedejaosto on arvioinut aiemmin, muodostavat jatkohakemusten ryhmän. Tähän ryhmään kuuluvat hakemukset käsitellään keskenään yhdenvertaisella tavalla liikuntatieteen jaostossa. Jatkorahoituksen saaminen edellyttää, että tutkimus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja että eduskunta osoittaa liikuntatieteelliseen tutkimukseen riittävät määrärahat. Hakemukseen on liitettävä selvitys tutkimuksen edistymisestä ja siinä on kuvattava hankkeessa mahdollisesti tapahtuneet muutokset. Hakijan on haettava jatkorahoitusta aikana ja osoitettava hakemus OKM:lle: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, Valtioneuvosto. Hakemus katsotaan tulleen ajoissa, jos kirje on leimattu Toimitettavat hakemusasiakirjat (3 nippua seuraavaa kokonaisuutta): OKM:n hakulomake 15, liikuntatieteelliset tutkimushankkeet jatkohakemus vuodelle 2014 (lomake 15 myös hakuohjeen liitteenä) Hankkeen alkuperäinen tutkimussuunnitelma ja alkuperäinen tiivistelmä Jos tutkimushankkeeseen on tullut työnjaollisia muutoksia alkuperäiseen tutkimussuunnitelmaan nähden, on uusien tutkijoiden toimitettava seuraava asiakirjat: o Ansioluettelo o Julkaisuluettelo. Luettelo laaditaan OKM:n luokittelun mukaisena (ohje: kohdasta Avustukset Liikunta). o Tutkintotodistus suoritetusta tutkinnosta/ todistus jatko-opinto-oikeudesta o Eettisen toimikunnan lausunto (tarvittaessa) Hakemusten arviointi ja arvioimatta jättäminen Opetus- ja kulttuuriministeriö voi perustellusta syystä jättää hakemuksen arvioimatta. Asiaa harkittaessa käytetään mm. seuraavia perusteita: Hakemus on myöhästynyt tai yhden täydennyspyynnön jälkeen olennaisilta osin puutteellinen. Hakija tai hakemus ei täytä haulle asetettuja pätevyys- tai muita keskeisiä vaatimuksia. Hakemus kohdistuu tarkoitukseen, jota varten opetus- ja kulttuuriministeriö ei myönnä rahoitusta tai hakemus ei kuulu asianomaiseen hakuun. Jos on aivan ilmeistä, ettei hakija muusta syystä voi jätetyn hakemuksen perusteella saada rahoitusta. Muutokset rahoituksen käytössä Vähäisiin tutkimussuunnitelman muutoksiin ei tarvita opetus- ja kulttuuriministeriön lupaa. Lupa tarvitaan esimerkiksi tutkijan, suorituspaikan tai tutkimussuunnitelman muutokseen. 6

9 Vapaamuotoinen muutoshakemus on tehtävä myös muusta tutkimuksen toteuttamiseen merkittävästi vaikuttavasta syystä. Alkuperäisessä hakemuksessa ilmoitetun kustannusarvion menolajit ovat ohjeellisia ja niistä poikkeaminen on sallittua vain, mikäli se tukee esitetyn tutkimussuunnitelman toteuttamista. Yli 15 prosentin poikkeamissa tulee olla yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Mikäli avustuksen saaja ei ole käyttänyt saamaansa avustusta sinä aikana, joksi avustus on myönnetty, tulee jäljellä oleva avustus palauttaa opetus- ja kulttuuriministeriölle tai tehdä hyvissä ajoin ennen avustuksen käyttöajan päättymistä perusteltu hakemus avustuksen käyttöoikeuden jatkamisesta. Raportointi Rahoituksen päätyttyä hankkeet toimittavat rahoitusselvityksen lomakkeella 4 ja tutkimusraportin lomakkeen 4 liitteellä (molemmat tämän hakuohjeen liitteenä). Selvitys jätetään avustuspäätöksessä mainittuun päivämäärään mennessä, osoitteella: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, VALTIONEUVOSTO. Mikäli selvitystä ei voida toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan kuluessa, tulee selvitykselle hakea jatkoaikaa opetus- ja kulttuuriministeriöltä vapaamuotoisella hakemuksella. Raportointilomakkeet ovat saatavilla opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivuilta osoitteessa kohdasta Avustukset Liikunta 3 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN YHTEYSTIEDOT LIIKUNTATIETEEL- LISIÄ VALTIONAVUSTUSASIOITA KOSKIEN : Kulttuuriasiainneuvos Päivi Aalto-Nevalainen, , Suunnittelija Tiina Ahtiainen, , Osastosihteeri Päivi Wathén, , Valtion liikuntaneuvoston liikuntatieteen jaosto Puheenjohtaja yliopettaja Kirsi Hämäläinen, LitT Jäsen lastentautien erikoislääkäri Kaija Hartiala, LKT Jäsen professori Hannu Itkonen, YTT Jäsen professori Jaakko Kaprio, LKT Jäsen liikuntatieteellinen johtaja, Raija Laukkanen, FT Jäsen erikoistutkija Tomi Mäki-Opas, FT Jäsen yliopistonlehtori Anneli Pönkkö, LitT Jäsen professori Kimmo Suomi, LitT Jäsen professori Matti Uusitupa, LKT Opetus- ja kulttuuriministeriön postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, Valtioneuvosto 7

10 LIITE 14 Opetus- ja kulttuuriministeriön liikuntatutkimus, liitelomake vuoden 2015 hakuun (lomake täytetään suomeksi) LIITELOMAKE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN VUODEN 2015 LIIKUNTATUTKIMUSHANKKEIDEN HAKUUN 1. PERUSTIEDOT Akatemian verkkoasioinnin hakemusnumero Hakijana on Suorituspaikka (yhteisö) Yksityinen tutkija (ei suorituspaikkaa) Hakija (suorituspaikka/yksityinen tutkija) Vastuullinen tutkija Hakijan pankkitili (iban & bic-koodi) 2 Tutkimus kohdistuu seuraavaan teema-alueeseen: Väestön liikunnan edistäminen Liikunnan saavutettavuus ja polarisaatio Liikunta- ja urheilukulttuurin muutokset ja osallisuuden edistäminen Poikkileikkaavat tietotarpeet Tutkimuksen alkamisajankohta kk/vv Tutkimuksen arvioitu päättymisajankohta kk/vv 2. VUODEN 2015 RAHOITUS 2.1 RAHOITUSSUUNNITELMA VUOSILLE Tutkimuksen kokonaiskustannukset ( ) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettava rahoitus ( ) Tutkijayhteisön omarahoitus ( ) Muu saatu/haettava rahoitus (tarkemmin kohta 2.3) ( ) 2.2 ERITTELY OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖLTÄ HAETTAVASTA RAHOITUKSESTA VUODELLE 2015 PALKAT Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen suorituspaikan tavanomaisen palkkaustason mukaisesti. Nimi 3 Palkka ( /kk/hlö) ilman sivukuluja Palkka sivukuluineen (max 30 %)/kk Hlötyökk Yhteensä/ Kaikki palkat yhteensä ( ) APURAHAT Nimi³ Apurahan suuruus /kk Hlötyökk Mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan? Yhteensä/ Kaikki apurahat yhteensä ( ) 2 Tietosuojasyistä luonnollinen henkilö voi ilmoittaa pankkitilinumeronsa avustuksen myöntämisen jälkeen. Yksityisen henkilön on myös ilmoitettava sosiaaliturvatunnuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön myönteisen avustuspäätöksen saatuaan. 3 Mikäli tutkijaa ei ole vielä nimetty, merkitään kohtaan NN ja tutkinnon taso esim. tohtori. 8

11 MUUT KUSTANNUKSET Aineet, tavarat, tarvikkeet (erittely) Kaikki yhteensä/ Kongressi- ja kokousmatkat, max /vuosi (kuvaus: osallistujan nimi, kongressi/kokous, pvm, paikka, matkan peruste, kulut ( )) Kaikki yhteensä/ Muut kulut (erittely) Kaikki yhteensä/ Haettavat yleiskustannukset yhteensä ( ) Haettavat yleiskustannukset lasketaan haettavien palkkojen, apurahojen ja muiden kustannusten summasta. Myönnettävien yleiskustannusten määrä voi olla enintään 15 prosenttia. VUODELLE 2015 HAETTAVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ( ) 2.3 SELVITYS TUTKIMUKSEEN SAADUSTA, HAETUSTA JA HAETUKSI AIOTUSTA RAHOITUKSESTA (Valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti hakija on velvoitettu ilmoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimuksen rahoituksessa tapahtuvat muutokset.) Tutkimukseen jo saadut avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Myönnetty ( ) Myöntö pvm kk/vv Mihin avustus käytetään/on käytetty? Tutkimukseen haettavana olevat avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Hakuaika päättyi Mihin avustus käytetään? Tutkimukseen on suunnitelmissa hakea rahoitusta / Rahoittaja 3. TUTKIMUSRYHMÄ Hakuaika päättyy Mihin avustusta haetaan? Vastuullinen tutkija / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Tutkijat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Jatkokoulutettavat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Muut / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa 4. TUTKIMUKSEN LIIKUNTAPOLIITTINEN MERKITYS Kuvaus tutkimuksen liikuntapoliittisesta merkityksestä. 5. TIEDEVIESTINTÄ JA TULOSTEN HYÖDYNNETTÄVYYS Kuvaus tutkimuksen tiedeviestinnästä ja tulosten jalkauttamisesta sekä hyödynnettävyydestä liikunnan edistämiseen liittyvän päätöksenteon näkökulmasta 6. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tutkimussuunnitelman julkisuus (julkisuuslain 24 :n 21 momentti) Liikuntatieteelliset valtionavustushakemukset ovat julkisia asiakirjoja lukuun ottamatta tutkimussuunnitelmia ja edistymisraporttia. Haluatteko, että myös tutkimuksen tiivistelmä on salainen? Kyllä Ei Päätösten julkisuus Lomakkeen tiedot talletetaan opetus- ja kulttuuriministeriön valtionavustusten käsittelyä tukeviin tietojärjestelmiin. 9

12 Luonnollisen henkilön ollessa hakijana voi hän tarkistaa rekisterissä olevat tietonsa opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa (henkilötietolaki L 523/1999). Yksityiselle henkilölle myönnettyä avustusta koskevat päätöstiedot saa julkaista internetissä (saaja, käyttötarkoitus ja myöntösumma) 7. ALLEKIRJOITUKSET ei saa julkaista Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että sen rahoittamissa liikuntatieteellisissä tutkimushankkeissa noudatetaan tutkimuseettisen neuvottelukunnan antamia ohjeita (www.tenk.fi). Mikäli todetaan, ettei hakija ole noudattanut ohjeita, katkaistaan rahoitus ja jo mahdollisesti maksettu avustus peritään takaisin. Allekirjoittamalla hakemuksen laitoksen johtaja ja tutkimuksen vastuullinen tutkija sitoutuvat noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita. Hakemuslomakkeen allekirjoituksella tutkimuksen vastuullinen tutkija ja suorituspaikan johtaja osoittavat, että ovat tutustuneet hakuohjeisiin ja noudattavat annettuja ohjeita. Vastuullisen tutkijan ja suorituspaikan johtajan allekirjoituksella tutkimuksen suorituspaikka sitoutuu turvaamaan hankkeelle perusedellytykset, jotka ovat samat kuin laitoksen muillakin tutkijoilla ja noudattamaan tutkimuseettisiä ohjeita. Hakijana olevan suorituspaikan johtajan allekirjoitus (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) Vastuullisen tutkijan allekirjoitus (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) Tutkimusryhmän allekirjoitukset 4 (aika ja paikka, allekirjoitus ja nimenselvennys) 4 Hakemuslomakkeen allekirjoittavat hakijana olevan suorituspaikan johtajan ja vastuullisen tutkijan lisäksi ne tutkijat, joille haetaan palkkaa tai henkilökohtaista apurahaa vuodelle

13 LIITE Lomake 15 LOMAKE 15 LIIKUNTATIETEELLISET TUTKIMUSHANKKEET JATKOHAKEMUS VUODELLE PERUSTIEDOT Hakija 5 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ PL 29, VALTIONEUVOSTO Vastuullinen tutkija Hakijan osoite Hakijan pankkitili (iban & bic-koodi) 6 Puhelin Sähköpostiosoite Tutkimuksen nimi Tieteenala(t), jota tutkimus edustaa Tutkimuksen alkamisajankohta kk/vv Tutkimuksen arvioitu päättymisajankohta kk/vv 2. TUTKIMUSRYHMÄ Vastuullinen tutkija / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Tutkijat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Jatkokoulutettavat / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa Muut / Nimi Tutkinto Tehtävänimike tutkimuksessa 3. VUODEN 2015 RAHOITUS 3.1 Rahoitussuunnitelma vuosille Tutkimuksen kokonaiskustannukset ( ) Opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettava rahoitus ( ) Tutkimusyhteisön omarahoitus ( ) Muu saatu/haettava rahoitus ( ) 3.2 Erittely opetus- ja kulttuuriministeriöltä haettavasta rahoituksesta vuodelle 2015 PALKAT Haettavien palkkojen suuruus tulee mitoittaa tutkimuksen suorituspaikan tavanomaisen palkkaustason mukaisesti. Nimi Palkka ( /kk/hlö) ilman sivukuluja Palkka sivukuluineen (max 30 %)/kk Hlötyökk Yhteensä/ Kaikki palkat yhteensä ( ) 5 Avustuksen hakijana tulee olla suorituspaikka, jossa tai jonka koordinoimana tutkimus pääasiallisesti toteutetaan. Mikäli hakijana on yksityinen henkilö, joka itsenäisesti vastaa tutkimuksesta, ilmoitetaan hakijana ko. tutkijan nimi. 6 Tietosuojasyistä luonnollinen henkilö voi ilmoittaa pankkitilinumeronsa avustuksen myöntämisen jälkeen. Yksityisen henkilön on myös ilmoitettava sosiaaliturvatunnuksensa opetus- ja kulttuuriministeriöön myönteisen avustuspäätöksen saatuaan. 11

14 APURAHAT Nimi Apurahan suuruus /kk Hlötyökk Mihin tarkoitukseen apurahaa haetaan? Yhteensä/ Kaikki apurahat yhteensä ( ) MUUT KUSTANNUKSET Aineet, tavarat, tarvikkeet (erittely) Kaikki yhteensä/ Kongressi- ja kokousmatkat, max /vuosi (kuvaus: osallistujan nimi, kongressi/kokous, pvm, paikka, matkan peruste, kulut ( )) Kaikki yhteensä/ Muut kulut (erittely) Kaikki yhteensä/ Haettavat yleiskustannukset yhteensä ( ) Haettavat yleiskustannukset lasketaan haettavien palkkojen, apurahojen ja muiden kustannusten summasta. Myönnettävien yleiskustannusten määrä voi olla enintään 15 prosenttia. VUODELLE 2015 HAETTAVAT KUSTANNUKSET YHTEENSÄ ( ) 3.3 Selvitys tutkimukseen saadusta, haetusta ja haetuksi aiotusta rahoituksesta opetus- ja kulttuuriministeriön ulkopuolella Valtionavustuslain (688/2001) mukaisesti hakija on velvoitettu ilmoittamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle tutkimuksen rahoituksessa tapahtuvat muutokset. Tutkimukseen jo saadut avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Myönnetty ( ) Myöntö pvm Mihin avustus käytetään? Tutkimukseen haettavana olevat avustukset / Rahoittaja Haettu ( ) Hakuaika päättyi Mihin avustusta haetaan? Tutkimukseen on suunnitelmissa hakea rahoitusta / Rahoittaja Hakuaika päättyy Mihin avustusta haetaan? 4. HANKKEEN EDISTYMISKUVAUS 4.1 OKM:n rahoituksen käyttö vuonna 2014 PALKAT Nimi Palkanmaksukuukausien lkm. Maksettu palkka ilman sivukuluja /kk Maksettu palkka sivukuluineen /kk Maksettu yhteensä ( ) 12

15 APURAHAT Nimi Apurahanmaksukuukausien lkm. Maksettu apuraha /kk Maksettu yhteensä ( ) MUUT KUSTANNUKSET Aineet, tavarat, tarvikkeet (erittely) Erittely ( ) Yhteensä/ Kongressi ja kokousmatkat (kuvaus: osallistujan nimi, kongressi/kokous, pvm, paikka, matkan peruste, kulut ( )) Erittely ( ) Yhteensä/ Muut kulut Erittely ( ) Yhteensä/ YLEISKUSTANNUKSET (OKM:n avustuksesta yleiskustannuksiin käytetty): OKM RAHOITUKSEN KÄYTTÖ VUONNA 2014 YHTEENSÄ ( ) 4.2 Hankkeen edistyminen Kuvaus hankkeen edistymisestä suhteessa alkuperäisen tutkimussuunnitelman tavoitteisiin nähden: Analyysi tutkimuksen jatkoedistymisestä ja valmistumisaikataulusta: Analyysi tutkimuksen rahoituksen tilanteesta Selvitys tutkijaryhmän kokoonpanosta, työnjaosta ja tutkimusolosuhteista vuodelle 2015 sekä niissä mahdollisesti tapahtuneista muutoksista vuoden 2014 aikana: 4.3 Tulokset ja tuotokset Kansainvälisissä ja kotimaisissa vertaisarviointia käyttävissä julkaisusarjoissa ilmestyneet alkuperäistyöt aikajärjestyksessä hankkeen käynnistymisestä lähtien: Pvm, tekijä(t) ja julkaisu: Keskeiset tulokset: Tutkimuksessa valmistuneet väitöskirjat: Pvm, tekijä(t), ohjaajat ja nimi: Keskeiset tulokset: Muut tuotokset, asiantuntijaesitykset ja kongressiabstraktit tutkimuksen käynnistymisestä lähtien aikajärjestyksessä: Pvm, tekijä(t) ja tuotos: Tärkeimmät valmistumassa olevat tuotokset (mm. arvioitavaksi lähetetyt käsikirjoitukset): Pvm, tekijä(t), ohjaajat ja nimi: Keskeiset tulokset: 4.4 Tiedeviestintä ja tulosten hyödynnettävyys Kuvaus tutkimuksen tähänastisesta tiedeviestinnästä ja tulosten jalkauttamisesta sekä hyödynnettävyydestä liikunnan edistämiseen liittyvän päätöksenteon näkökulmasta Arvioitu valmistuminen, tekijä(t) ja julkaisu: Keskeiset tulokset: 5. ASIAKIRJOJEN JULKISUUS Tutkimussuunnitelman julkisuus (julkisuuslain 24 :n 21 momentti) 13

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015

RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 SUOMEN AKATEMIA RAHOITUKSEN YLEISET EHDOT JA OHJEET 2014 2015 Päätös 1.12.2014 Näitä Suomen Akatemian rahoituspäätösten yleisiä ehtoja sovelletaan 1.9.2014 31.8.2015 toteutettavissa hauissa ja niiden perusteella

Lisätiedot

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015

HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016. Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2015 2016 Akatemian hallituksen päätös 7.5.2015 2 (19) SUOMEN AKATEMIA HALLITUS TUTKIMUSRAHOITUSPÄÄTÖSTEN PERUSTEET 2014 2015 SISÄLTÖ JOHDANTO 3 RAHOITUSPERIAATTEIDEN

Lisätiedot

Konsortiohakemus 1.7.2015

Konsortiohakemus 1.7.2015 1 Konsortiohakemus 1.7.2015 Tämä on Suomen Akatemian hakuilmoituksiin liittyvä ohjeistus konsortiohakemuksen perusteista, jättämisestä, tarvittavista liitteistä ja liitteiden laatimisohjeista sekä hakemuksen

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA

OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA OPAS HAKIJOILLE OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HARKINNANVARAISTEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMISESTA, KÄYTÖSTÄ JA KÄYTÖN VALVONNASTA 12 1 Sisällys 1. Yleistä... 2 2. Avustusten hakemuslomakkeet ja hakuajat...

Lisätiedot

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014

Hakuopas 2014. Apurahat. Hakuopas 2014 Apurahat Hakuopas 2014 1 Sisällysluettelo Suomen Kulttuurirahaston apurahat...3 Mihin apurahoja myönnetään?...4 Työskentely- ja kohdeapurahat...4 Kolmivuotiset apurahat...5 Perusopinnot...5 Mihin apurahoja

Lisätiedot

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA

Päivitetty 7.5.2013 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA 1 OPAS TERVEYDEN EDISTÄMISEN MÄÄRÄRAHASTA Tähän oppaaseen on koottu terveyden edistämisen määrärahan hakemiseen, käyttämiseen, raportointiin, arviointiin ja seurantaan liittyviä asioita. Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset

Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin tehostamiseksi myönnettävät valtionavustukset Sosiaali- ja terveydenhuollon paikallisen ja alueellisen tietojärjestelmäinfrastruktuurin myönnettävät valtionavustukset Valtionavustusohje Vuoden 2015 hakuaika päättyy - keväällä 30.4.2015 ja - syksyllä

Lisätiedot

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015

MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 1(8) MAATILATALOUDEN KEHITTÄMISRAHASTOSTA MYÖNNETTYJEN TUTKIMUS JA KEHITTÄMISHANKKEIDEN AVUSTUKSEN YLEISET EHDOT 2015 SISÄLTÖ 1. YLEISET OHJEET 1.1 Käyttöehdot ja soveltamisala 1.2 Hankkeen vastuullisen

Lisätiedot

1. Rahoituksen käytön yleiset edellytykset

1. Rahoituksen käytön yleiset edellytykset 1 SUOMEN AKATEMIAN RAHOITUSPÄÄTÖSTÄ KOSKEVAT YLEISET EHDOT YLIOPISTOILLE, VALTION TUTKIMUSLAITOKSILLE JA VIRASTOILLE SEKÄ HANKKEIDEN VASTUULLISILLE JOHTAJILLE (5.9.2006) Akatemian myöntämän tutkimusrahoituksen

Lisätiedot

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013

VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ Nuorisoyksikkö 25.9.2012 VALTIONAVUSTUKSET ETSIVÄN NUORISOTYÖN TUKEMISEEN VUONNA 2013 1. YLEISTÄ Nuorisolain 13 mukaan määräraha etsivään nuorisotyöhön varataan valtion budjettiin

Lisätiedot

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE

HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE HANKETOIMIJAN KÄSIKIRJA MANNER-SUOMEN MAASEUDUN KEHITTÄMISOHJELMISTA 2007 2013 RAHOITETTAVILLE HANKKEILLE Maaseutuverkoston julkaisuja 1/2008 1. JOHDANTO HANKETOIMINTAAN... 4 1.1. Hankekäsikirjan tehtävä

Lisätiedot

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi.

Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. 1 Tämän käsikirjan on laatinut komission yksikkö SG-C-2 Toiminta kansalaisten eduksi. Avustusohjelmia hallinnoivat eri aihepiireistä vastaavat komission pääosastot. Yksityiskohtaiset tiedot avustusohjelmista

Lisätiedot

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje

Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje Palosuojelurahaston erityisavustushakemuksen täyttöohje YLEISTÄ Lomakkeen käyttötarkoitus: lomakkeella haetaan määräaikoina haettavaksi julistettavia erityisavustuksia (oppimateriaalin tuotantoon/hankintaan,

Lisätiedot

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille

Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille Maakunnan kehittämisraha: Ohjeet tuensaajille 1 2 Sisällysluettelo: 1 SÄÄDÖSPERUSTA... 3 2 HANKKEEN KÄYNNISTÄMINEN... 3 3 ASIAKIRJOJEN SÄILYTTÄMINEN... 3 4 MYÖNNETYN AVUSTUKSEN KÄYTÖN VALVONTA JA OIKEUS

Lisätiedot

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet

Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Kehittämishanketuen myöntäminen ja hakemuksen täyttöohjeet Yleistä Tätä hakulomaketta käytetään haettaessa maaseudun kehittämisen tukemisesta annetun lain (28/2014) ja maaseudun hanketoiminnan tukemisesta

Lisätiedot

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto

Hakijan opas. Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto Hakijan opas Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto 0 Sisällys OSA I HAKIJALLE... 3 1.1. Oppaan tarkoitus... 3 1.2 Euroopan unionin sisäasioiden rahastot ja niiden rahoitusosuudet... 3 Turvapaikka-,

Lisätiedot

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus

MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus MAAKUNNAN KEHITTÄMISRAHA Rahoitushakemus 1 Hakemus on Uusi Jatkorahoitushakemus (täytä myös kohta 1 C) Korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Etelä Pohjanmaan liitto täyttää Saapunut Dnro FIMOS nro Hakemusnro

Lisätiedot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot

Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot 10.3.2015 1 (11) Julkisen tutkimuksen rahoituksen yleiset ehdot Sisällysluettelo 1 Soveltamisala ja rahoituspäätöksen julkisuus... 2 2 Projektin toteuttaminen... 2 2.1 Ohjausryhmän kokoonpano ja tehtävät...

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto

SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto SISÄASIAINMINISTERIÖ Alueiden ja hallinnon kehittämisosasto OHJE Antopäivä Dnro 14.1.2004 SM-2003-03789/Ha-6 Voimassaoloaika Toistaiseksi Aluekehittämisviranomaisille Säädösperusta (pl. Ahvenanmaan maakuntahallitus)

Lisätiedot

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto

Kansallisen rahoituksen hakuohjeet. Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto Kansallisen rahoituksen hakuohjeet Maakunnan kehittämisraha ja Pohjois-Savon kehittämisrahasto 1 2 Sisällys 1 KANSALLISEN RAHOITUKSEN HAKEMINEN POHJOIS-SAVON LIITOSTA... 3 2 RAHOITUKSEN HAKEMINEN... 4

Lisätiedot

MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2011 - HAKUOHJE 30.3.2010

MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN NEUVOTTELUKUNTA TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAT 2011 - HAKUOHJE 30.3.2010 MATINE MAANPUOLUSTUKSEN TIETEELLINEN 30.3.2010 1. JOHDANTO... 2 2. HAKEMUKSEN MÄÄRÄAIKA JA TOIMITUS... 2 3. TUTKIMUSMÄÄRÄRAHAHAKEMUKSEN LAATIMINEN JA HAKEMUKSEN SISÄLTÖ... 2 3.1. HAKEMUS... 3 3.2. YHTEENVETO...

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

OHJE. Kumoaa/muuttaa ohjeen (pvm, nro): Työministeriön ohje investoinneista, työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta OHJE Päivämäärä Nro 5.9.2005 O/17/2005TM Jakelu: Työvoima- ja elinkeinokeskusten työvoimaosastot ja työvoimatoimistot Ohjeen nimi: Ohje työllisyyspoliittisesta projektituesta ja omatoimisuusavustuksesta

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun

TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT. Opas vuoden 2014 hakuun TAIDE- JA KULTTUURITAPAHTUMAT Opas vuoden 2014 hakuun Opetus- ja kulttuuriministeriö 2013 1 Sisällys Esipuhe... 2 1 Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteet taide- ja kulttuuritapahtumien tukemisessa...

Lisätiedot

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha

Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Rahoitushakemuksen täyttöohje maakunnan kehittämisraha Uusi hakemus, jatkorahoitus, korjaus/täydennys edelliseen hakemukseen Tällä lomakkeella haetaan rahoitusta uudelle hankkeelle, joka tulee ensimmäistä

Lisätiedot

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä.

NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015. Päätökset tehdään aluehallintovirastossa 30.4.2015 mennessä. 8.10.2014 Dnro 20/691/2014 NUORTEN TYÖPAJATOIMINNAN AVUSTAMINEN VUONNA 2015 Opetus- ja kulttuuriministeriö julistaa haettavaksi valtionavustukset nuorten työpajatoimintaan edellyttäen, että eduskunta osoittaa

Lisätiedot

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015

Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Valtionavustusten yleisohje hakijoille ja käyttäjille 1/2015 Sisällys 1. Valtionavustukset... 1 2. Valtionavustuksen käyttöön liittyviä ohjeita... 1 2.1. Avustuksen käyttöön liittyviä yleisiä ohjeita...

Lisätiedot