OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1

2 KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

3 Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa Lapsen ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille 2 2. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen 2 3. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Oppilashuollon kokonaistarve Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Koulupsykologi Kuraattori Neuvolaterveydenhuolto 5 4. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Oppilashuoltoryhmät Kankaanpään kaupungin oppilashuoltoryhmä eli ohjausryhmä Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä eli hyvinvointiryhmä Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä Esiopetusyhteisön ja ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Esiopetuksen kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisen tuen toteuttamiseksi Yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä Lapsen sairauden vaatiman hoidon tai lääkityksen järjestäminen Ruokailu ja erityisruokavaliot 14

4 5.5. Esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa kuten perhe- ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat Asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys Yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten perheneuvola, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito 17

5 5 Esiopetuksen oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä lapsi, oppilaitoksesta nimitystä esiopetusyksikkö tai esiopetus. Koulutuksen järjestäjään viitataan käsitteellä opetuksen järjestäjä. Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten myötä oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuolto liittyy kiinteästi esiopetuksen tehtävään edistää lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen edellytyksiä. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia. Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Tämän lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Monialainen yhteistyö on oppilashuollossa keskeistä. Oppilashuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen. Esiopetuksessa oppilashuolto on esiopetusyhteisössä työskentelevien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien työntekijöiden tehtävä. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista on esiopetuksen henkilökunnalla. Oppilashuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina. Näiden asiantuntijoiden tehtävät liittyvät niin lapseen, lapsen kehitysympäristöihin kuin yhteistyöhön. Palveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiseksi Lapsen ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa Yhteisöllistä oppilashuoltotyötä suunnitellaan yhteistyössä vanhempien ja lasten kanssa. Esiopetusyksikössä voidaan tehdä lapsille kyselyitä ja kutsua huoltajia ja lapsia mukaan oppilashuoltoryhmään.

6 6 Vanhemmilta kerätään tietoa ja mielipiteitä esiopetusryhmien ja koko yhteisön toiminnasta vanhempainilloissa, arviointikeskusteluissa ja kyselyiden avulla. Esiopetusyksikön oppilashuoltosuunnitelma tehdään yhteistyössä vanhempien kanssa. Yksilökohtaisen oppilashuoltotyön suunnittelu tapahtuu aina yhdessä huoltajan ja lapsen kanssa. Huoltaja, opettaja tai oppilashuollon palveluiden edustaja sopivat yhdessä, ketkä osallistuvat monialaisen asiantuntijaryhmän kokoukseen, joka toteutetaan mahdollisimman pienellä kokoonpanolla Yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille Lapsen huoltajalle annetaan tieto käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Lapsen ja huoltajan osallisuus oppilashuollossa, suunnitelmallinen yhteistyö ja oppilashuollosta tiedottaminen lisää oppilashuollon tuntemusta ja edesauttaa palveluihin hakeutumista. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäinen konsultaatio on tärkeä työmenetelmä oppilashuollossa. Oppilashuollon periaatteista ja toimintatavoista tiedotetaan vanhempainilloissa, keskusteluissa vanhempien kanssa ja ilmoitustauluilla. 2. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Opetuksen järjestäjä seuraa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho esiopetuksessa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu. Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen esiopetuksen oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen lapsille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen

7 7 oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. Kankaanpään kunnallinen monialainen oppilashuollon ohjausryhmä johtaa, ohjaa, seuraa ja arvioi yksikkökohtaista oppilashuoltotyötä. Lisäksi ohjausryhmä laatii vuosittain oman toimintasuunnitelman, jossa määritetään painopistealueet kunta- ja yksikkökohtaisen arviointitiedon perusteella seuraavalle toimintakaudelle. Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä eli hyvinvointiryhmä laatii yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman, jossa kuvataan seurattavat toimenpiteet ja toimintatavat, joiden toteutumista ja vaikuttavuutta arvioidaan vuosittain kevätlukukauden päättyessä. Oppilashuoltosuunnitelma on laadittava yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön, huoltajien ja lasten kanssa. Suunnitelma voi olla myös kahden tai useamman esiopetusyksikön yhteinen. Suunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkistettu. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma hyväksytään kunkin kunnan kunnanvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 3. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Oppilashuoltosuunnitelmassa esitetään arvio esiopetusyksikön oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuuden varmistamiseksi ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamiseksi. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevien oppilashuoltopalvelujen määrä ilmoitetaan sen mukaisena, mitkä ne ovat suunnitelmaa valmisteltaessa. Arviota voidaan tarpeiden muuttuessa tarkistaa. Arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta tukee esiopetuksen käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön sekä oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa huomioidaan oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arviossa hyödynnetään monipuolisesti lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi huomioidaan esiopetusyhteisön ja - ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä esiopetuksessa. Arvion valmistelussa otetaan huomioon myös lapsilta ja huoltajilta sekä esiopetuksen ja oppilashuollon henkilöstöltä saatava tieto. Kankaanpään kaupungin oppilashuoltotyön linjaukset määritellään Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmassa. Kankaanpään oppilashuollon lähivuosien kehittämiskohteina ovat Kankaanpään oppilas- ja opiskelijahuoltotyön ohjausryhmän mukaiset linjaukset:

8 8 säännöllinen osallistuminen esiopetukseen, viihtyvyyden lisääminen lasten kuulluksi tuleminen ja myönteinen vuorovaikutuskulttuuri yhteistyö huoltajien kanssa, osallisuutta edistävä toimintakulttuuri kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastainen työ 3.1. Oppilashuollon kokonaistarve Oppilashuollon kokonaistarvetta arvioidaan lapsilta ja huoltajilta sekä esiopetuksen ja oppilashuollon henkilöstöltä saadun tiedon perusteella. Tätä tarvetta arvioidaan säännöllisesti sekä tarpeen mukaan. Toteutuneen oppilashuollon kokonaisarviointi sekä tulevan lukuvuoden oppilashuollon painopisteiden määrittely tapahtuu yksikkökohtaisessa oppilashuoltoryhmässä eli hyvinvointiryhmässä keväällä. Esiopetusyksikön arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta: 3.2. Käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Oppilashuoltosuunnitelmassa arvioidaan lisäksi käytettävissä olevia oppilashuoltopalveluita (neuvola-, psykologi- ja kuraattoripalvelu). Lisäksi suunnitelmassa kuvataan: oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava yhteistyö oppilashuollon palveluiden kohdentaminen yksittäisiin lapsiin, yhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan Psykologi- ja kuraattoripalveluilla tarkoitetaan psykologin tai kuraattorin antamaa lapsen kasvun ja oppimisen tukea ja ohjausta, joilla edistetään esiopetusyhteisön hyvinvointia sekä yhteistyötä lasten ja perheiden ja muiden läheisten kanssa sekä tuetaan lasten oppimista ja hyvinvointia sekä sosiaalisia ja psyykkisiä valmiuksia. Jos päiväkodin tai oppilashuollon työntekijä arvioi lapsen tarvitsevan psykologi- tai kuraattoripalveluja, hänen on viipymättä otettava yhteyttä oppilashuollon psykologiin tai kuraattoriin. Myös muissa ammatillisissa tehtävissä toimiva voi salassapidon estämättä ottaa yhteyttä oppilashuollon psykologiin tai kuraattoriin havaitessaan lapsen tuen tarvetta. Psykologi tai kuraattori arvioi, millaista tukea ja / tai ohjausta lapsi tarvitsee ja ohjaa hänet tarpeen mukaan saamaan muita oppilashuollollisia palveluita. Psykologi- ja kuraattoripalveluja tarjotaan siten, että ne ovat helposti saatavilla ja ne järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Lapsen tai huoltajan pyytäessä tai päiväkodin työntekijän katsoessa sen aiheelliseksi, on lapselle järjestettävä mahdollisuus psykologi- tai kuraattoripalveluun viimeistään seitsemäntenä työpäivänä pyynnöstä. Kiireellisissä tapauksissa tämä mahdollisuus on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä.

9 9 Esiopetuksen psykologipalveluista vastaa pääsääntöisesti perheneuvola. Kankaanpään kaupungissa työskentelee kolme koulukuraattoria, joista yhden tehtäväkuvaan sisältyy myös esiopetuksen kuraattoripalvelu Koulupsykologi Psykologi osallistuu oppilashuoltoryhmiin oman alansa asiantuntijana sekä yksittäisen lapsen että koko yhteisön hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Psykologin työn tavoitteena on tukea lasten kasvua ja oppimista psykologisten arviointi-, konsultaatio- ja neuvontapalvelujen avulla. Psykologin työ sisältää lapsen oppimisvaikeuksien ja psyykkisen tilanteen arviointia sekä tukitoimien suunnittelua ja toteuttamista yhteistyössä lapsen lähiverkoston ja tarvittavan viranomaisverkoston kanssa. Psykologit ohjaavat tarvittaessa perheitä esiopetuksen ulkopuolisten tukitoimien piiriin Kuraattori Kuraattorit tarjoavat palveluita esi- ja perusopetuksen oppilaille sekä toiseen asteen opiskelijoille. Kuraattorityön lainsäädännöllinen perusta on kirjattu lastensuojelulakiin sekä oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin. Kuraattorin työ on osa esiopetuksen oppilashuoltoa. Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä näiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona ja tämän lisäksi yksilökohtaisena oppilashuoltona. Kuraattori on tilanteen ja tarpeen mukaan suunnittelemassa, keskustelemassa ja päättämässä lapselle tarjottavista yleisen, tehostetun ja erityisen tuen muodoista. Kuraattorin tehtävä on huolehtia siitä, että lapsi tulee kuulluksi ja on aidosti osallisena omien asioidensa hoidossa. Hän tukee lapsia esiopetukseen, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa ja työskentelee yhdessä lapsen, esiopetusryhmien, päiväkodin henkilöstön sekä vanhempien/huoltajien kanssa. Kuraattoriin voivat ottaa yhteyttä vanhemmat/huoltajat, päiväkodin henkilöstä tai muu lapsen kanssa työskentelevä henkilö Neuvolaterveydenhuolto Lastenneuvolan tavoitteena on lapsen kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin turvaaminen. Neuvolassa pyritään tunnistamaan ja havaitsemaan ongelmat ja tuen tarpeet mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja järjestämään tarkoituksenmukainen tuki ja hoito. Lapsen määräaikainen 6-vuotistarkastus tehdään lastenneuvolassa ja yhteenveto terveystiedoista siirtyy kouluterveydenhoitajalle.

10 10 4. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Oppilashuolto on tärkeä osa esiopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia. Lisäksi huolehditaan esiopetusympäristön terveellisyydestä, turvallisuudesta ja esteettömyydestä. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittämisessä tehdään yhteistyötä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden kunnan lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Lasten ja huoltajien osallisuus ja kuulluksi tuleminen on yhteisöllisessä oppilashuollossa tärkeää ja hyvinvointia vahvistavaa. Yhteisöllinen oppilashuolto luo esiopetuksessa edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat myös ongelmien ennalta ehkäisyä, niiden varhaista tunnistamista ja tarvittavan tuen järjestämistä. Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan turvallisuuden varmistaminen kaikissa tilanteissa. Rauhallinen ilmapiiri edistää työrauhaa. Opetuksen järjestäjä laatii suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä osana yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa. Esiopettaja tai päiväkodin johtaja ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen tai kotiin tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden huoltajille. Rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Turvallisuuden edistämiseen kuuluvat myös esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat. Oppilashuollon tehtävänä on kehittää hyvinvointia tukevaa kasvuympäristöä ja vahvistaa esiopetusyksikön yhteisöllistä toimintatapaa. Yhteisöllinen oppilashuolto on ensisijaisesti esiopetusyhteisön kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin pyrkivää ennaltaehkäisevää työtä. Yhteisöllisyyttä tuetaan edistämällä lapsen ja huoltajan osallisuutta esiopetusyhteisön hyvinvoinnin kehittämisessä. Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä eli hyvinvointiryhmä kokoontuu säännöllisesti (vähintään 1 krt / lukukaudessa) käsittelemään esiopetusryhmien tilanteita. Hyvinvointiryhmä voi olla suunnittelemassa erilaisia esiopetusyksikön toimintakulttuurin kehittämiseen tähtääviä toimenpiteitä, esim. vanhempainillat ja erilaisten teemojen käsittely yhteisössä. Hyvinvointiryhmä vastaa siitä, että lasten mielipiteet tulevat kuulluksi esiopetusympäristössä ja huolehtii vanhempien mahdollisuudesta olla osana esiopetuksen osallisuutta edistävää toimintakulttuuria.

11 Oppilashuoltoryhmät Oppilashuoltotyötä Kankaanpään esi- ja perusopetuksessa toteutetaan kolmella tasolla: kunnallisesti, yksikkökohtaisesti sekä yksilökohtaisesti. Opetuksen järjestäjä asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät eli hyvinvointiryhmät. Yksittäistä lasta koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä. Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat monialaisia, mikä tarkoittaa että ryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi kouluterveydenhuoltoa sekä psykologi- ja kuraattoripalveluja edustavia jäseniä sen mukaan kun käsiteltävä asia edellyttää. Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lapsen ja hänen huoltajansa kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa Kankaanpään kaupungin oppilashuoltoryhmä eli ohjausryhmä Kankaanpään oppilashuoltotyötä ohjaa ja koordinoi kunnallinen monialainen ohjausryhmä vastaten esi- ja perusopetuksen sekä lukioiden oppilashuollollisen työn yleisestä suunnittelusta, toimintatapojen määrittelystä, kehitystyöstä ja oppilashuoltotyön arvioinnista kunnan sisällä. Ohjausryhmä organisoi koulutustilaisuuksia sekä hyvinvointiin liittyviä teemoja ja projekteja. Se käsittelee myös erilaisten kyselyjen ja tutkimusten tuloksia ja arvioi niiden pohjalta oppilashuollollisten palvelujen tarvetta ja toiminnan kehittämistä. Ohjausryhmän Kankaanpäässä muodostavat kasvatus- ja opetustoimen sekä sosiaali- ja terveystoimen viranhaltijat. Ohjausryhmä kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä eli hyvinvointiryhmä Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä eli hyvinvointiryhmä vastaa esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteuttamisesta ja arvioinnista omassa yksikössään. Sitä johtaa esiopetuksessa kyseisen yksikön päiväkodinjohtaja. Oppilashuoltoryhmä voi tarvittaessa kuulla asiantuntijoita. Ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön ja oppimisympäristön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Ryhmän työssä otetaan huomioon ja edistetään oppimisympäristön terveellisyyttä, turvallisuutta, sosiaalista vastuullisuutta ja esteettömyyttä. Ryhmän työn tarkoituksena on ylläpitää ilmapiirin rauhallisuutta, ennaltaehkäistä epäkohtia ja ongelmia ja ottaa huomioon lapsen yksilölliset tarpeet kehitykseen ja kasvuun liittyen. Oppilashuoltoryhmä on monialainen ja siihen voi kuulua päiväkodinjohtajan lisäksi kiertävä erityislastentarhanopettaja tai erityislastentarhanopettaja, esiopettaja, psykologi, kuraattori sekä neuvolan terveydenhoitaja. Pääsääntöisesti neuvolan terveydenhoitaja ja kuraattori osallistuvat yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön.

12 12 Oppilashuoltoryhmät kokoontuvat vähintään 1 krt / lukukaudessa tai tarpeen vaatiessa useammin. Kokouksesta laaditaan aina vapaamuotoinen muistio. Lapsikohtaisia asioita käsitellessä kootaan ko. asian käsittelyyn oma moniammatillinen asiantuntijaryhmä Oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa Oppilashuollon tavoitteet, tehtävät ja toteuttamisen periaatteet muodostavat esiopetuksesta toisen asteen koulutukseen ulottuvan jatkumon. Eri koulutusasteiden vuorovaikutus on tärkeää pohdittaessa oppilashuollon toimintaa kokonaisuutena. Yhtenäiset käytännöt tukevat eri kehitysvaiheissa oppilaan terveyttä, hyvinvointia ja oppimista. Oppilashuollon monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja kehitetään esiopetusyhteisössä ja eri yhteistyötahojen kanssa. Kehittämistyö edellyttää oppilashuollon suunnitelmallista arviointia Nivelvaiheissa huolehditaan sekä opetuksen että oppilashuollon järjestämiseksi tarvittavien tietojen siirtämisestä. Tietoja siirretään yhteistyössä huoltajan kanssa. Yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisen kannalta välttämättömät tiedot voidaan kuitenkin siirtää joka tapauksessa. Toiselle opetuksen tai koulutuksen järjestäjälle oppilashuollon jatkuvuuden kannalta tarpeellisia tietoja annetaan vain oppilaan tai huoltajan kirjallisella suostumuksella. Perusopetuslain mukaan opetuksen järjestämisen kannalta välttämätön tieto saa ja pitää siirtyä opetuksen järjestäjältä toiselle ilman suostumusta, mutta oppilas- ja opiskelijalain mukaan oppilashuollollisen tiedon siirtämiseen opetuksen järjestäjältä toiselle tarvitaan aina huoltajan suostumus. Lapsen siirtyessä päivähoidosta esiopetukseen, päivähoidon työntekijä huolehtii siitä, että tiedot lapsesta siirtyvät esiopetukseen (Lapsen varhaiskasvatussuunnitelma). Jos lapselle on tehty varhaiskasvatuksessa Toiminta- ja kuntoutussuunnitelma ja tuen tarve jatkuu, lapselle laaditaan pedagoginen arvio ja tehostetun tuen oppimissuunnitelma. Kaikille esiopetuksessa oleville lapsille laaditaan henkilökohtainen lapsen esiopetuksen suunnitelma (LEOPS) yhteistyössä lapsen huoltajan kanssa. Suunnitelma sisältää lapsen kasvulle ja kehitykselle ja oppimiselle asetettavat tavoitteet sekä seurannan. Suunnitelma lähetetään lapsen tulevalle alkuopettajalle esiopetusvuoden keväällä. Esiopetusvuoden keväällä järjestetään esiopettajan ja tulevan alkuopettajien yhteinen tiedonsiirtopalaveri, jossa opetuksen järjestämistä koskeva tarpeellinen tieto välitetään alkuopettajalle. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen yhteistyö on tarkemmin kuvattuna Kankaanpään kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassa, esiopetussuunnitelmassa sekä esiopetuksen vuosikellossa.

13 Yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten lasten ja nuorten hyvinvointia edistävien tahojen kanssa yhteisöllisen oppilashuollon kehittämisessä Kankaanpään kaupungissa toimii varhaiskasvatusryhmä, jonka tehtävänä on sekä varhaiskasvatuksen että esiopetuksen oppilashuollollisen työn koordinointi ja kehittäminen moniammatillisen yhteistyön kautta. Työryhmän tavoitteena on lisäksi yhteistyökäytänteiden selkiinnyttäminen ja uusien käytänteiden luominen, esi- ja alkuopetuksen nivelvaiheen kehittäminen sekä ajankohtaisen tiedon välittäminen. Varhaiskasvatustyöryhmässä ovat edustettuina päivähoito, esiopetus, alkuopetus, neuvolaterveydenhuolto, erityisopetus sekä kuraattorityö. Tarvittaessa mukaan kutsutaan muita yhteistyötahoja esim. psykologit, eri terapeutit, lastensuojelu, seurakunta. Ryhmä kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Lisäksi esiopetuksen oppilashuolto on yhteistyössä useiden muiden lasten hyvinvointia edistävien tahojen esim. kulttuuritoimi, liikuntatoimi, nuorisotyö, ruokahuolto, kolmas sektori, poliisi jne. kanssa Esiopetusyhteisön ja ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen Esiopetuksen toimintayksikön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin valvonta ja tarkastelu on monen tahon määrätietoista ja järjestelmällistä yhteistyötä. Se tähtää esiopetusympäristön riskien hallintaan lasten ja henkilöstön turvallisuuden ja hyvinvoinnin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Päivähoitolaki velvoittaa toimintayksikön huolehtimaan päivähoidon turvallisesta järjestämisestä. Asetuksessa lasten päivähoidossa annetaan säännökset toimintayksikön päivähoitohenkilöstön määrästä ja kelpoisuusvaatimuksista, jotka ovat eräitä tärkeimmistä päivähoidon turvallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Päivähoidon turvallisuussuunnittelu: Stakes Oppaita 71 ohjaa esiopetusyksiköiden turvallisuussuunnittelua ja on pohjana Kankaanpään kaupungin päivähoidon Turvallisuussuunnitelmalle. Turvallisuussuunnitelmaan on kirjattu toimintaa uhkaavat vaarat ja riskit sekä niihin varautuminen.

14 14 Toimintayksikön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen tukena ovat lisäksi työsuojelun toimintaohjelma, hallintamallit, työterveyshuollon työpaikkaselvitykset, ympäristöterveydenhuollon raportit ja tarkastukset, yksiköiden riskien arvioinnit, sisäilmatyöryhmän toiminta sekä aluehallintoviraston työsuojelutarkastukset. Esiopetusyhteisön ja -ympäristön tulee olla terveellinen, turvallinen, esteetön ja esteettisesti viihtyisä. Fyysiset työolot, kuten sisäilman laatu, ergonomia ja tapaturmavaarat huomioidaan. Yleisten tilojen lisäksi on huolehdittava kalusteiden, sosiaalitilojen ja säilytystilojen kunnosta ja siivouksen asianmukaisesta tasosta. Kankaanpään kaupungin Tekninen keskus / Tilapalveluyksikkö vastaa kiinteistöjen hoidosta ja kunnosta Tapaturmien ehkäiseminen sekä ensiavun järjestäminen ja hoitoonohjaus Tapaturmien ehkäisy on osa turvallisuuden edistämistä esiopetuksessa. Turvallisuussuunnittelun tulee pohjautua aina yksikkökohtaiseen uhkatekijöiden selvittämiseen. Erilaisia tapaturmiin johtavia syitä on mainittu sosiaali- ja terveysministeriön julkaisussa Turvallisuussuunnitteluopas sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksiköille (Sosiaali- ja terveysministeriö, Oppaita 2005:13). Tapaturmien ensiapuohjeita on esitetty muun muassa Suomen Punaisen Ristin internet-sivuilla Lasten tapaturmia ehkäistään kiinnittämällä erityistä huomiota välineisiin, materiaaleihin ja ympäristön turvallisuuteen. Kankaanpään kaupungin päivähoidon Turvallisuussuunnitelmaan on kirjattu toimintaohjeet päivän aikana sattuvan tapaturman varalle. Esiopetuksen henkilökunnan ensiaputaitoja ylläpidetään säännöllisillä ensiapukoulutuksilla. Jos lapsi joudutaan viemään lääkäriin tai sairaalahoitoon, häntä saattavalla henkilöllä tulee olla mukanaan lasta koskevat tiedot eli lapsen henkilötiedot ja huoltajan yhteystiedot sekä mahdollisuuksien mukaan tiedot lapsen sairauksista, allergioista tai yliherkkyyksistä. Lapsi kuljetetaan tapauksesta riippuen taksilla tai sairasautolla.

15 Esiopetuksen kuljetusten odotusaikoja ja turvallisuutta koskevat ohjeet Esiopetuskuljetukset kuuluvat sivistyslautakunnan toimivaltaan. Esiopetuskuljetus järjestetään lapsille, jotka osallistuvat pelkkään maksuttomaan esiopetukseen. Lapsella on oikeus maksuttomaan kuljetukseen, jos matka kotoa esiopetukseen on pidempi kuin viisi kilometriä tai kun matka, oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen, muodostuu lapselle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on lapsen kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. Lapsi voi osallistua joko pelkkään esiopetukseen tai lisäksi esiopetuksen yhteydessä järjestettävään päivähoitoon. Vain esiopetuksessa olevien lasten kulkemisesta noudatetaan perusopetuslain 32 :ää. Perusopetuslain mukaan oppilaan päivittäinen matka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. Esiopetuksessa kuljetusta odottavalle lapselle järjestetään mahdollisuus ohjattuun toimintaan. Ajan tasalla olevat ohjeet löytyvät Kankaanpään kaupungin koulukuljetusoppaasta Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä laaditaan suunnitelma. Suunnitelmassa otetaan huomioon sekä lasten keskinäiset että lasten ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet esiopetuksessa. Suunnitelmassa kuvataan: kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäiseminen ja siihen puuttuminen, edellä mainittujen asioiden käsittely yhteisö-, ryhmä- ja yksilötasolla, yksilöllinen tuki, tarvittava hoito, muut toimenpiteet ja jälkiseuranta sekä teon tekijän että sen kohteena olevan osalta yhteistyö huoltajien kanssa yhteistyö tarvittavien viranomaisten kanssa suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, lapsille, huoltajille ja yhteistyötahoille suunnitelman päivittäminen, seuranta ja arviointi.

16 Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa Yksikön turvallisuussuunnitelmassa määritellään toiminta äkillisissä kriiseissä, uhka- ja vaaratilanteissa. Kriisisuunnitelma valmistellaan yhteistyössä tarvittavien viranomaisten kanssa ottaen huomioon muut uhka-, vaara ja kriisitilanteita koskevat ohjeistukset kuten pelastussuunnitelma. Suunnitelmassa kuvataan: kriisitilanteiden ehkäisy, niihin varautuminen ja toimintatavat äkillisissä kriisitilanteissa, johtamisen periaatteet, yhteistyö sekä työn- ja vastuunjako kriisitilanteissa ja niihin varautumisessa, sisäisen ja ulkoisen sekä päiväkodin ja esiopetuksen järjestäjän välisen tiedottamisen ja viestinnän periaatteet, psykososiaalisen tuen ja jälkihoidon järjestäminen suunnitelmaan perehdyttäminen ja siitä tiedottaminen henkilöstölle, lapsille, huoltajille ja yhteistyötahoille, toimintavalmiuksien harjoittelu sekä suunnitelman arviointi ja päivittäminen. Kankaanpään kaupungin päivähoidolle / esiopetusyksiköille on laadittu Turvallisuussuunnitelma, joka sisältää em. kokonaisuudet. Turvallisuussuunnitelma on pelastussuunnitelmaa laajempi kokonaisturvallisuuden parantamiseen ja ylläpitoon tähtäävä suunnitelma-asiakirja. Turvallisuussuunnitelmassa arvioidaan toimintaa uhkaavia vaaroja ja uhkia. Turvallisuussuunnitelman tarkoituksena on lisätä henkilö- ja paloturvallisuutta, ennaltaehkäistä vaaratilanteita sekä antaa valmiuksia onnettomuuksien ja poikkeustilanteiden varalle. Kirjallisen suunnitelman keskeisin tehtävä on välittää turvallisuustietoa toimintayksikön koko henkilökunnalle. Uudet työntekijät perehdytetään mahdollisimman pian toimintayksikön turvallisuutta ylläpitäviin menettelytapoihin. Sekä palvelua tuottavan tahon että toimintayksiköiden tulee jatkuvasti itse varmistautua tarjoamansa palvelun turvallisuudesta. Yksikkökohtaiset pelastussuunnitelmat ovat turvallisuussuunnitelmien liitteenä. Turvallisuussuunnitelmaan kirjataan tarkistamisajankohdat ja seurannasta vastaavat henkilöt.

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut

Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014 Sisällysluettelo Johdanto... 3 1. Esiopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 Oppilashuolto ja Turvallisuuden edistäminen 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO

TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO TUUSNIEMEN KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 1. JOHDANTO Uusi oppilashuoltolaki (linkki oppilashuoltolakiin) http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287 astuu voimaan 1.8.2014, mikä velvoittaa kuntia

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3.1 Oppilashuoltolaki hyvinvointityön suuntaajana Esiopetuksen oppilashuollolla tarkoitetaan esiopetuksessa olevan lapsen fyysisen ja psyykkisen

Lisätiedot

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA

Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA Opetushallituksen 2014 perusteiden mukaiset PARIKKALAN LUKION OPETUSSUUNNITELMAN TÄYDENNYKSET OPISKELIJAHUOLLON OSALTA LIITE 6/011/2014 Opetushallitus Hakaniemenranta 6, PL 380, 00531 Helsinki, puhelin

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 4.3 Opiskelijahuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 2014 OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Pieksämäen kaupunki Pieksämäen kaupunki Päivitetty: 24.9.2014 AJATUS YHTEISTYÖN ARJESTA Neljä tyyppiä JOKAINEN, JOKU, KUKA TAHANSA, EI KUKAAN ryhtyi tuumasta toimeen. JOKAISTA

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö

Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Oppilas- ja opiskelija- huoltolainsäädäntö Paasitorni 28.4.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1/3 Lait

Lisätiedot

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA

OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLTO KAUHAVALLA SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO 5 1. OPPILAS- JA OPISKELIJAHUOLLON MÄÄRITTELY JA TOIMINNAN TAVOITTEET 7 1.1 Oppilas- ja opiskelijahuollon määrittely 7 1.2 Strategia 7

Lisätiedot

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6

INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA. Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 INKOON KUNTA INKOON KUNNAN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Esiopetus Perusopetuksen luokat 1-6 Satu Suonpää 31.10.2014 Sisällys 1. JOHDANTO... 3 2. OPPILASHUOLLON TAVOITE, TARVE JA OPPILASHUOLTOPALVELUT... 3

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19

Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie. HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle. Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Kristiina Laitinen ja Merja Hallantie HUOMISEN HYVINVOINTIA Kehys oppilashuollon kehittämiselle Oppaat ja käsikirjat 2011:19 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2011:19 ISBN 978-952-13-4981-2

Lisätiedot

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan

Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan Pihkoon koulun opetussuunnitelman täydennysosa 29.10.2010 perusteiden mukaan 14.12.2010 Muilta osin aiemmin hyväksytyt opetussuunnitelmat on voimassa 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Koulut toimivat

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA

OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA tarkastusversio OPPILASHUOLTO JA KOULUNKÄYNNIN TUKI LIMINGASSA Oppilashuolto ja koulunkäynnin tuki Limingassa Hyväksytty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty Päivitetty 2 ESIPUHE

Lisätiedot

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. 23.4.2014 Helsinki. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 23.4.2014 Helsinki Hallintojohtaja Matti Lahtinen Säädökset ja määräykset, hallituksen esitys ja eduskunta-asiakirjat sekä voimaantulo 1. Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOKSET Oulunsalon kunnan sivistyslautakunta on kesäkuussa 2011 hyväksynyt opetussuunnitelman yleistä osaa koskevan muutosasiakirjan. Muutokset (2.6, 4 ja 8) löytyvät

Lisätiedot

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Tampereen palvelualan ammattiopiston OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA 1.8.2014 Sisällysluettelo 1. Opiskeluhuoltosuunnitelman tavoitteet ja periaatteet... 1 2. Opiskeluhuollon järjestäminen... 2 3. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja

Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Esiopetuksen oppilashuollon käsikirja Kuvalähde www.lahti.fi Sivistyslautakunta 19.4.2011 29 www.nurmijarvi.fi Sisällysluettelo 1. Johdanto... 1 1.1. Käsikirjan käyttäjälle... 1 1.2. Mitä esiopetuksen

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot