ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa, 1287/2013. LUKU 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Esiopetuksen oppilashuolto on esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuollolla edistetään lapsen tervettä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytyksiä lapsen hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Oppilashuollolla edistetään hyvinvoinnin edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisöissä. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen esiopetusryhmän jäsenenä ja yksilönä. Oppilashuoltotyötä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona lapsen ja kasvatuskumppanuudessa huoltajien kanssa. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus, luottamuksellisuus, vastuullinen ja kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä osallisuuden edistäminen. Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluu: yhteisöllinen oppilashuolto yksilökohtainen oppilashuolto, joka sisältää terveydenhoitopalvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Huoltajille ja lapsille tiedotetaan esiopetusyksikön ja esiopetuksessa olevien lasten käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja jokaisen lapsena oikeudesta yksilölliseen oppilashuoltoon. Esiopetuksessa lapsi tulee kuulluksi ja kokee, että hän voi turvautua aikuisen apuun huolinensa eri tilanteissa Monialainen oppilashuollon yhteistyö Esiopetuksen oppilashuolto toteutetaan monialaisena yhteistyönä sosiaali- ja terveystoimen, lasten kuntoutuspalvelujen ja neuvolan palvelujen kanssa sekä suomenkielisen opetuksen kanssa. Oppilashuollon kaikkia espoolaisia lapsia koskevat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat yhdenmukaiset myös ruotsinkielisen esiopetuksen kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä huoltajan ja lapsen kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

2 2 Lasten huoltajille annetaan tieto käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista heti esiopetuksen alkaessa. Myös esiopetusvuoden aikana heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Huoltajalle ja lapselle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden kanssa. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä esiopetuksen työpäivänä sen jälkeen kun huoltaja tai lapsi on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäistä konsultaatiota vahvistetaan entisestään ja käytetään oppilashuollon keskeisenä työmenetelmänä varhaiskasvatuksen prosessien mukaisesti. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista oppilashuoltotyössä on esiopettajalla ja esiopetusryhmän ja -yksikön johtajalla ja muulla henkilökunnalla. Myös esiopetukseen liittyvän päivähoidon henkilökunta toteuttaa yhteisöllistä oppilashuoltoa ja on mukana rakentamassa lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksen oppilashuollon organisointi ja yhteistyörakenteet Espoossa esiopetuksen pääasiallinen järjestämisvastuu on Suomenkielisellä varhaiskasvatuksella. Esiopetusta järjestetään Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymissä esiopetusyksiköissä: kunnallisissa päiväkodeissa ja koulujen tiloissa ostopalvelupäiväkodeissa yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa suomenkielisen opetuksen järjestämänä koulujen toimintana Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa järjestämänsä ja hankkimansa esiopetuksen oppilashuollon toteuttamisesta sekä oppilashuollon suunnitelmallisesta arvioinnista. Arvioinnin pohjalta kehitetään monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja esiopetusyhteisöissä ja yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Esiopetuksen oppilashuollon palveluja ovat terveydenhuoltopalvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut ja muu monialainen oppilashuolto. Asiantuntijoiden työ kohdentuu hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn lapsen kehitysympäristössä sekä yhteistyöhön oppilashuoltotyön toimijoiden kanssa. Esiopetuksen oppilashuollossa terveydenhoitopalvelut toteutetaan terveydenhuoltolain mukaisina neuvolapalveluina. Psykologipalvelut toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen lasten kuntoutuspalvelut Kuraattoripalvelut toteuttaa suomenkielinen opetus. Yhteistyö lastensuojelun kanssa toteutetaan koko varhaiskasvatusta koskevan prosessin mukaisena. Tarvittaessa ilmoitus lastensuojelutarpeen arvioimiseksi on tehtävä viipymättä.

3 3 Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä suomenkielisen opetuksen järjestämässä esiopetuksessa. Suomenkielien opetus vastaa myös koulujen startti- ja esi I -luokkien sekä valmistavan opetuksen yhteisöllisestä oppilashuollosta. Lapset, joilla on pidennetty oppivelvollisuus, osallistuvat esiopetukseen päiväkodeissa. Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa heidän osaltaan oppilashuollon toteutuksesta ja yhteisöllinen oppilashuolto toteutuu muun varhaiskasvatuksen rakenteissa. Yksilöllinen oppilashuolto toteutuu yhteistyössä suomenkielisen opetuksen oppilashuollon palvelujen kanssa. Edellä mainittu koskee sekä vapaaehtoiseen esiopetukseen (viisivuotiaat) että oppivelvollisuuteen kuuluvaan esiopetukseen (kuusivuotiaat) osallistuvia. Yhteistyö näiltä osin tapahtuu esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen oppilashuollon toimijoiden kanssa. Viisi- ja kuusivuotiaiden lasten neuvolaseurantaan kuuluu terveydenhoitajan toteuttamat määräaikaistarkastukset sekä tarpeen mukaan yksilöllinen seuranta. Tapauskohtaisen oppilashuollon osalta myös koulujen esiopetuksessa yhteistyötä tehdään tarvittaessa neuvolan terveydenhoitajien kanssa. Suurin osa esiopetuksessa olevista lapsista on myös esiopetukseen liittyvässä päivähoidossa. Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä lasten kasvun ja oppimisen tuen järjestämisestä lapsen kokonaisen päivän osalta, ei vain esiopetuksen aikana. Yhteistyö muun varhaiskasvatuksen, huoltajien sekä eri yhteistyökumppanien kanssa on tiivistä ja jatkuvaa jo ennen esiopetusta ja esiopetuksen aikana. Oppilashuoltoryhmät Espoon sivistystoimi yhteistyössä ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät. 1. Oppilashuollon ohjausryhmä Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä toimii suomenkielisen ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen sekä lukio- ja ammattioppilaitosten oppilashuollon yhteisenä ohjausryhmänä. Ohjausryhmä vastaa espoolaisen oppilashuoltokokonaisuuden yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista sekä vastaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisestä. 2. Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä Yksikkökohtaisen ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen yksikkökohtainen oppilashuolto on kaksitasoinen: palvelualueiden esiopetusyksiköiden oppilashuoltoa koordinoiva ryhmä esiopetusyksikön oppilashuoltoryhmä.

4 4 2.1 Palvelualueen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Palvelualueen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida päiväkodeissa ja koulujen tiloissa toimivien esiopetusryhmien ennaltaehkäisevää, moniammatillista oppilashuoltotyötä ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Ryhmän tehtävänä on varmistaa tasavertaisen oppilashuollon toteutuminen palvelualueella ja koordinoida oppilashuoltoa yhdessä esiopetusyksiköiden esimiesten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää oppimisympäristöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta ja etsiä ratkaisuja lasten tarvitsemalle tukemiselle. Palvelualueen oppilashuoltoryhmä vastaa osaltaan yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä Espoon esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman linjausten mukaisesti. Ryhmä sopii alueellisista toimintatavoista ja yhteistyön muodoista sekä kuulee asiantuntijoita ja koordinoi alueensa oppilashuoltopalveluja. Ryhmä kutsuu tarvittaessa, asiantuntijoita perusopetuksesta ja perhe- ja sosiaalipalveluista, kuten koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja, rehtori, opetuksen aluepäällikkö tai lastensuojelun työntekijä. 2.2 Esiopetusyksikön yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa päiväkodin johtaja kokoaa yksikkönsä oppilashuoltoryhmän ja johtaa yhteisöllistä oppilashuoltoa palvelualueen linjausten mukaisesti. Tehtävinä ovat: esiopetusyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Oppilashuoltotyö koskee kaikkia esiopetusyksiköitä, päiväkodeissa ja päiväkoteihin kuuluvia ryhmiä koulun tiloissa. Oppilashuoltotyöstä vastaa esiopetusryhmän lastentarhanopettaja yhdessä päiväkodin johtajan kanssa. Yksikön oppilashuoltotyötä toteutetaan palvelualueen esiopetuksen oppilashuoltoryhmän linjausten mukaisesti ja toteutetaan oppilashuollollista työtä koko yksikössä yhdessä muun varhaiskasvatuksen kanssa. Jokainen esiopetusyksikön henkilökunta toteuttaa oppilashuoltotyötä vastuullaan olevia tehtäviä esimiehen johdolla: vastaavat oppilashuoltosuunnitelman päivittämisestä, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä arvioinnista oman yksikkönsä osalta. 3. Tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä Tapauskohtainen, monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien mukaisesti kuuluu. Asiantuntijaryhmän kokoonpano perustuu aina huoltajan suostumukseen. Monialainen ryhmä kootaan tapauskohtaisen harkinnan ja käsiteltävän asian perusteella. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kokoaa ja nimeää asiantuntijat ryhmän jäseniksi. Vastuuhenkilö selvittää huoltajan suostumuksen muiden yhteistyötahojen tai lapsen läheisten osallistumisesta ryhmän työskentelyyn.

5 5 OHJAUSRYHMÄ: Espoon lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO: Palvelualueen ja esiopetusyksiköiden ryhmät PALVELUALUEEN ESIOPETUS- YKSIKÖIDEN OPPILASHUOLTORYHMÄ Varhaiskasvatuksen järjestämä esiopetus: kunnallinen, ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen esiopetus. Ryhmää johtaa: varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, osallistujina mm: alueen esiopetusyksikköjen esimiehet (12 20/alue) palvelualueen asiantuntija, konsultoiva erityislastentarhanopettaja, neuvolan terveydenhoitajien edustaja, psykologi, kuraattori sekä kutsuttaessa muita asiantuntijoita esim. keväällä perusopetuksen asiantuntijoita. Tehtävänä on esiopetusyhteisöjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä muu yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen, toteuttaminen ja kehittäminen. Vastaa oppilashuollon suunnittelusta ja kehittämisestä. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO ESIOPETUSYKSIKÖN OPPILASHUOLTORYHMÄ Esiopetusyksiköissä oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja lasten kanssa. Johtaa: päiväkodin johtaja, osallistujina: esiopettaja ja muu esiopetuksen henkilökunta sekä tarvittaessa kelto ja muut asiantuntijat. Seuraa, arvioi ja kehittää esiopetusryhmien hyvinvointia. Huolehtii mm. suunnitelmien päivittämisestä ja toteuttamisesta omassa yksikössään. TAPAUSKOHTAISESTI KOOTTAVA ASIANTUNTIJA- RYHMÄ Monialainen, tapauskohtaisesti koottava yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen järjestäminen. Ryhmän nimeämä oppilashuoltopalvelujen vastuuhenkilö kokoaa. Osallistujat huoltajan suostumuksellaà oppilashuoltokertomus Kolmiportainen tuki Y K S I L Ö K O H T A I N E N O P H Kuva 1. Oppilashuollon rakenteet Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa Yhteisöllinen oppilashuolto Esiopetuksen toimintakulttuuriin kuuluu keskeisesti oppilashuolto. Sen myötä seurataan, arvioidaan ja kehitetään koko esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Palvelualueen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa yhdessä esiopetusta toteuttavien yksiköiden kanssa esiopetuksen oppilashuollon seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä, sekä alueen esiopetusyksikkökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvien asioiden kirjaamisesta ja päivittämisestä sekä yhteistyökysymyksistä huoltajien kanssa. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen toteutuu yhteistyönä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden Espoossa lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palvelualuekohtainen ryhmä kokoontuu vähintään syksyllä ja keväällä sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen aluepäällikön johtamana yhdessä esiopetuksen yksikköesimiesten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ryhmään kuuluvat aluepäällikön lisäksi alueen esiopetusyksikköjen esimiehet palvelualueen esiopetuksesta vastaava asiantuntija

6 6 konsultoivien erityislastentarhanopettajien ja suomi toisena kielenä opettajien edustus neuvolan terveydenhoitajien edustus psykologi lasten kuntoutuspalveluista kuraattori suomenkielisestä opetuksesta sekä muita tarvittavia asiantuntijoita Esiopetusyksiköiden yhteisöllinen oppilashuoltotyö tarkoittaa esiopetusyksikön oppilashuoltosuunnitelman toteuttamista yhteistyössä päiväkodin esiopetushenkilöstön ja huoltajien kanssa. Esiopetusyksiköiden oppilashuoltoryhmää ja oppilashuoltotyötä johtaa päiväkodin johtaja. Esiopetusyksikön oppilashuoltoryhmään osallistuvat esiopettaja ja muu varhaiskasvatuksen henkilökunta kuten esiopetusryhmän ja esiopetukseen liittyvän päivähoidon edustus muita asiantuntijoita palvelualuekohtaisen ryhmän rakenteiden ja käsiteltävän asian mukaisesti. Yksikkökohtaisessa oppilashuoltotyössä huolehditaan, että esiopetusympäristö on sekä lapsille, huoltajille että henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja esteetön. Esiopetuksen oppilashuoltotyöllä turvataan lasten oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus kaikissa tilanteissa. Rauhallisen ilmapiirin turvaaminen luo lapsille työrauhan. Rakennuksesta sekä esiopetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lasten ja huoltajien hyvinvointia vahvistetaan edistämällä osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Yhteisöllisyys luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat ongelmien ennaltaehkäisyä, ongelmien varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä. Esiopettaja, päiväkodin johtaja tai rehtori ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen, kotiin tai päivähoitoon tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden lasten huoltajille. Kuntatasolla laadittua Varhaiskasvatuksen turvallisuus käsikirja ja toimintaohjeet - suunnitelmia noudatetaan ja ne päivitetään yksikkötasolla ohjeen mukaisesti. Suunnitelma sisältää suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Siihen sisältyvät kuljetuksia, tapaturmien ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat, jotka ovat kaikkien käytössä ja suunnitelmat päivitetään säännöllisesti. Suunnitelmat ovat osa yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Keskeinen merkitys on lasten varhaisen tuen ja hyvinvoinnin turvaamisella. Lasten yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon esiopetuksen arjessa.

7 7 Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan: lapselle neuvolan kautta annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina, oppilashuollon psykologipalveluja, jotka tulevat perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvien lasten kuntoutuspalvelujen psykologeilta kuraattoripalveluja, jotka ovat yhteisiä Suomenkielisen opetuksen kanssa yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Neuvolantoiminta on osa esiopetuksen oppilashuoltoa ja neuvolan terveydenhoitaja toimii tarvittaessa esiopetuksen oppilashuollon asiantuntijana. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö varhaiskasvatuksessa olevien lasten tukemisessa luo pohjaa ennaltaehkäisevästi jo ennen esiopetusta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja lapsen kehityksen arviointi toteutuu moniammatillisena yhteistyönä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja huoltajien kanssa lapsen ollessa 4-vuotias. Esiopetusikäisellä lapsella on neuvolan terveydenhoitajan tarkastus 6- vuotiaana. Lasten kuntoutuspalvelujen psykologipalvelut on osa esiopetuksen oppilashuoltoa. Psykologi toimii asiantuntijana myös muun varhaiskasvatuksen osalta. Psykologipalvelujen konsultaatiorakenne on laadittu kattamaan sekä esiopetuksen että siihen liittyvän varhaiskasvatuksen osuuden. Kuraattoripalvelut järjestetään suomenkielisen opetuksen kuraattoripalvelusta ja toteutetaan palvelualuekohtaisissa oppilashuoltoryhmissä sovittujen rakenteiden kautta. Lapsen osallisuutta vahvistetaan ja lapsen omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa otetaan huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, että lapsi voi kokea tilanteen kiireettömänä ja tulee kuulluksi. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Huoltajan osallisuutta ja mielipiteiden kuulluksi tulemista edistetään lapsen yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutettaessa. Kasvatuskumppanuuden mukaisesti vuorovaikutus huoltajan ja lapsen kanssa on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Asian käsittely yksittäisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu aina huoltajan suostumukseen. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. Oppilashuoltoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittäistä lasta tai ryhmää koskevan asian käsittely asiantuntijaryhmässä Asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä.

8 8 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa edellytetään, että oppilashuoltokertomukseen kirjataan seuraavat asiat: yksittäisen lapsen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa asian aihe ja vireille panija lapsen tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä lasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä lasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. Lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä lapsen opettajalle, rehtorille tai päiväkodin johtajalle ja opetuksen järjestäjälle lapsen opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Oppilashuoltokertomukseen sisältyvien tietojen luovuttamisesta sivulliselle on asiakirjaan merkittävä, mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön lapsen tai muiden lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea sellaista lapsen tilannetta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä lapsen huoltajan suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta.

9 9 Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle esi- tai perusopetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden esi- tai perusopetuksen järjestäjän pyynnöstä Oppilashuoltosuunnitelmat Oppilashuoltosuunnitelmien kokonaisuus: Espoo-tason Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Espoon esiopetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma (palvelualueen suunnitelman, jonka esiopetusyksiköt osaltaan täydentävät). Suunnitelmat yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua, ohjausta sekä toteutusta. Espoossa laaditaan yhteinen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma, jota palvelualueet ja esiopetusyksiköt osaltaan täydentävät. Oppilashuoltosuunnitelma sisältää kuvauksen oppilashuollon kokonaistarpeesta ja alueellisesti käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat sekä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämisen periaatteet. Oppilashuoltosuunnitelma sisältää kuvaukset toimintatavoista turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimintatavat koskien esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien ehkäisyä sekä tietoturvallisuutta. Yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelma tehdään yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Palvelualueilla sovitaan menettelytavat, miten huoltajia ja lasta kuullaan, perehdytetään ja tiedotetaan oppilashuollosta. Oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun Espoon Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkastettu, eli vähintään kerran neljässä vuodessa Paikallisesti päätettävät asiat ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Yksikkökohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisältyvät seuraavat asiat: 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Oppilashuoltosuunnitelma laaditaan Espoo-tasolla. Siinä kuvataan arvio esiopetusyksikön oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuudesta ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamisesta.

10 10 Kuntatasolla laaditaan arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta sekä esiopetuksen käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön ja oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arvioon liitetään lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi arvioissa otetaan huomioon esiopetusyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä esiopetuksessa. Arvion valmistelussa on mukana myös lapsilta ja huoltajilta sekä esiopetuksen ja oppilashuollon henkilöstöltä saatava tieto. Arviota tarkistetaan tarpeiden muuttuessa. Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio esiopetuksen käytettävissä olevista neuvolan sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen oppilashuoltopalveluista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan: oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin, yhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan. 2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilashuoltosuunnitelmaan kuvataan: Turvallisuuskäsikirja ja -ohjeet esiopetusta koskevat kohdat yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano ja toimintatavat oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa erityisesti esiopetuksen siirtymävaiheissa a. Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Espoon varhaiskasvatuksen Turvallisuus -käsikirja ja ohjeet, sisältää suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminnan äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. Suunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuosittain ja ne ovat voimassa kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Suunnitelmaa tarkistettaessa otetaan huomioon sekä lasten keskinäiset että lasten ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet esiopetuksessa. esimiehet vastaavat yksikkönsä suunnitelmaan perehdyttämisestä ja siitä tiedottamisesta henkilöstölle, lapsille, huoltajille yhteistyötahoille varhaiskasvatuksen aluepäällikkö vastaa esiopetusyksikköjensä suunnitelman päivittämisestä, seurannasta ja arvioinnista yhdessä esiopetusyksiköiden esimiesten kanssa.

11 11 b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa kunta- ja päiväkotikohtaisesti suunnitelma on laadittu koko varhaiskasvatukseen suunnitelmaan perehdytetään ja siitä tiedotetaan henkilöstölle, lapsille, huoltajille ja yhteistyötahoille toimintavalmiuksien harjoittelusta sovitaan palvelualuekohtaisesti säännöllisesti suunnitelma arvioidaan ja päivitetään vuosittain. 3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Kuntatason suunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi. Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan: yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä, lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen esiopetuksessa esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa kuten perhe- ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten perheneuvola, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. 4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja huoltajien kanssa Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan esiopetuksen oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan: lapsen ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille. 5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Opetuksen järjestäjä seuraa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho esiopetuksessa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu.

12 12 Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen esiopetuksen oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen lapsille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnasta.

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1 SISÄLLYS: JOHDANTO... 3 1. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO... 4 2. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTORYHMÄT... 5 2.1 Moniammatillinen oppilashuollon ohjausryhmä... 5 2.2 Päiväkotien

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN SOVELTAMINEN HANGON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMESSA 1.8.2014 - (luku 3.5 Oikeusturva, lisätty 1.8.2015 alkaen) Lisäys kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin esiopetuksen opetussuunitelma

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma 1/6 Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Asiakirja tallennetaan nk. I-asemalle/levylle ja siitä tulostetaan paperikopio, jota säilytetään esiopetusyksikössä paloturvallisessa paikassa. Taustatiedot

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA

HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA varhaiskasvatus HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN (24.10.2016) Sisällys 5.3 Esiopetuksen

Lisätiedot

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 5.3.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 5.3.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 5.3.5 Yksikkökohtainen

Lisätiedot

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Juupajoen perusopetus: PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN. LUKU 5.3 Oppilashuolto

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN. LUKU 5.3 Oppilashuolto LIITE 1 (19) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia

Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia 1 Esipuhe Kirkkonummen kunnan opiskeluhuollon strategia perustuu Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin(1287/2013), joka astui voimaan 1.8.2014. Strategian tavoitteena

Lisätiedot

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa Hallintojohtaja Matti Lahtinen Julkisuus ja tietosuoja oppilashuollon asioissa 29.4.2011 Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Julkisuutta ja tietosuojaa koskevia säädöksiä perusopetuksessa Perustuslaki (731/1999) 10 : Jokaisen yksityiselämä,

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta

Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Lastensuojelulaki yhteistyötahojen näkökulmasta Seinäjoki 11.3.2014 Ville Järvi Erityisopetuksen rehtori Seinäjoen kaupunki Tehtävänanto 1. Yhteistyötä edistävät tekijät 2. Yhteistyön kannalta kehitettävää

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS/ OPPILASHUOLTO

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS/ OPPILASHUOLTO ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS/ OPPILASHUOLTO Hyväksytty sivistyslautakunnassa 01.07.2014 64 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinteen vuosikello 2014-2015.....2 1.2 Laajennettu

Lisätiedot

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa

Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Vanhemmat mukana oppilaitoksen hyvinvointia rakentamassa Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät XIV Ulla Siimes, toiminnanjohtaja Suomen Vanhempainliitto

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 22.10.2014 Liite 6 Esiopetuksen opetussuunnitelma Luku 5.3. 1 (14) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OP- PILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

REKISTERISELOSTE. Tervon kunta 4.2.2016. Tarkoitettu asiakkaille. Henkilötietolaki (523/99) 10, 24. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Tervon kunta 4.2.2016 REKISTERISELOSTE Tarkoitettu asiakkaille Henkilötietolaki (523/99) 10, 24 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sisällys 1. REKISTERIN NIMI 2. REKISTERINPITÄJÄ 3. REKISTERIN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu - missä mennään lainvalmistelussa? Ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma Turun esiopetussuunnitelman liite 1

Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma Turun esiopetussuunnitelman liite 1 Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma Turun esiopetussuunnitelman liite 1 Paattisten päivähoitoyksikkö 31.3.2016 Satu Puhakka-Nuolemo 1 (7) Sisällys Johdanto... 1 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan 1.8.2014 Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa 28.11.2014 OPH koulutustilaisuus Uudistuva esiopetus kasvatus- ja opetuspäällikkö Pia Kola-Torvinen Tampere Oppilas-

Lisätiedot

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KANKAANPÄÄN KAUPUNKI Esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisällysluettelo Esiopetuksen oppilashuolto... 1 1. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja heidän huoltajiensa kanssa... 1 1.1. Lapsen

Lisätiedot

Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan alkaen Sivu 1 / 14

Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan alkaen Sivu 1 / 14 Naantalin perusopetus, muutos opetussuunnitelmaan 1.8.2014 alkaen Sivu 1 / 14 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Opetushallitus Peltonen Heidi, opetusneuvos Hyvinvointi ja erilaiset oppimisympäristöt VI Uusi koulu- hyvinvointia tukeva yhteisöllinen toimintakulttuuri 31.3.-1.4.2015

Lisätiedot

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat

Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat 1 Alakoulujen oppilashuoltosuunnitelma Säkylän sivistyslautakunta 13.12.2016 78 Alakoulujen koulukohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat Alakoulujen tarkennukset täydentävät Säkylän kunnan oppilas-

Lisätiedot

Iisalmen kaupungin esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Iisalmen kaupungin esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Iisalmen kaupungin esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Koulutuslautakunta 19.1.2016 5 1 Sisällysluettelo 1.Esiopetuksen oppilashuolto... 3 2. Oppilashuollon kokonaisuus ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Ulvilan esiopetus SISÄLLYSLUETTELO 1 Esiopetuksen oppilashuolto... 3 2 Oppilashuollon kokonaisuus ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 5 3 Yhteisöllinen oppilashuolto...

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA PUNKALAITUMEN KUNNAN OPPILAITOSKOHTAINEN OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan koulukohtainen oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus

Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus Iitin kunnan oppilashuoltosuunnitelma, perusopetus YLEISTÄ Koulujen oppilashuoltotyö koostuu yhteisöllisestä oppilashuollosta ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta. Oppilashuoltotyö järjestetään Iitissä

Lisätiedot

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Taipalsaaren kunta

Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma Taipalsaaren kunta Esiopetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma 2014-2015 Taipalsaaren kunta 1 / 13 Sisällysluettelo 1. OPETUKSEN PAINOPISTEALUEET... 2 2. OPETUKSEN YLEINEN JÄRJESTÄMINEN... 3 3. ARVIOINTI... 3 3.2.

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa

Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa Salassapito ja tiedonsiirto opiskeluhuollossa ja oppimisen tuessa 17.11.2016 Helsinki Erkkaa verkossa -verkkoluento Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilaalle annettavan yksilöllisen tuen vaihtoehtoja Monialainen

Lisätiedot

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016

GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 GUMERUKSEN KOULUN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LUKUVUONNA 2015-2016 Opetuksen järjestäjä vastaa siitä, että oppilashuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Opiskeluhuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto - Ajankohtaista Kuopio 26.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies, STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Liite koulun opetussuunnitelmaan Sisältää myös esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman KOULU: Lintuvaaran koulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus

Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät Helsingin Messukeskus Oppilas- ja opiskelijahuollosta kohti uutta opiskeluhuoltoa Kansalliset kehittämispäivät 27.- 28.11.2014 Helsingin Messukeskus 28.11.2014 Päivän teema: Opiskeluhuollon monialainen yhteistyö ja yksilökohtaisen

Lisätiedot

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa

1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa Opiskeluhuollon opas 1. Johdanto 2. Keskeiset käsitteet 3. Opiskeluhuolto Turun ammatti-instituutissa 4. Hyvinvoiva opiskelija TAIssa 1. Johdanto Oppilas- ja opiskeluhuoltolaki (1287/2013) tuli voimaan

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen;

2) perusopetuslain 46 :n 2 momentissa tarkoitettuun oppilaaseen; 1287/2013 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain soveltamisala Tässä laissa säädetään

Lisätiedot

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä

Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Uudenmaan liitto 26.4. LAINSÄÄDÄNNÖLLISIÄ NÄKÖKULMIA TOISEN ASTEEN AMMATILLISTEN OPPILAITOSTEN ARJEN TYÖHÖN Yhteisöllinen opiskeluhuolto arjessa. Lain hengen toteuttaminen Helsingissä Crister Nyberg, ohjauspalveluiden

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa

Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa 1. JOHDANTO Oppilashuollon määritelmä perusopetuksen opetussuunnitelmassa Oppilashuoltoon kuuluu lapsen ja nuoren oppimisen perusedellytyksistä, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot: kehittämispäällikkö Tuija Öberg 040 553 8654 tai

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA

LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA LUKIOKOULUTUKSEN OPISKELUHUOLLON OPETUSSUUNNITELMA 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista

Lisätiedot

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma

Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1 Harjavallan kaupungin koulukohtainen oppilas- ja opiskelijahuoltosuunnitelma 1. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Uusi oppilas- ja opiskelijahuoltolaki astui voimaan 1.8.2014. Laki velvoittaa kunnan uudistamaan

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen

Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä Helsinki, Paasitorni. Hallintojohtaja Matti Lahtinen Oppilashuollon lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä 30.11.2011 Helsinki, Paasitorni Hallintojohtaja Matti Lahtinen 1 Oppilashuollon määritelmä perusopetuslaissa Perusopetuslaki (628/1998) 31 a 1 ja 2 mom.

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa

Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa Opetustoimen lainsäädäntö ja OPS: n perusteet muutoksessa Hanna-Mari Sarlin, hanna-mari.sarlin@avi.fi Opetustoimen ylitarkastaja, Pohjois-Suomen aluehallintovirasto KM, erityisopettaja, työnohjaaja Ajankohtaista

Lisätiedot

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0)

LIITE 1. (O ph, 20 13) LIITE 2/1. Kalajoen kaupunki Kalajoentie 5, KALAJOKI p (0) 1 LIITE 1 (O ph, 20 13) LIITE 2/1 2 LIITE 2/2 PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJARYHMÄ: ENNEN PALAVERIA: LUOKANOPETTAJA/ AINEENOPETTAJA LAATII TARVITTAESSA YHTEISTYÖSSÄ MUIDEN OPPILASTA OPETTAVIEN OPETTAJIEN KANSSA

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opiskeluterveydenhuolto Opiskeluterveydenhuollon toimivuus - Opiskelijan terveys, hyvinvointi ja opiskelukyky -seminaari 29.4.2015, Oulu Marjaana Pelkonen Neuvotteleva

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen oppimisen

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Yhteisiä asioita

Yhteisiä asioita Yhteisiä asioita 3.9.2014 Koulun järjestyssäännöt ja muut yhteiset sopimukset (mm. ruokailu, liikuntakäytänteet, mobiililaitteiden käyttö) Pihan yhteiskäyttö ja pihasta huolehtiminen Liikennekäyttäytyminen

Lisätiedot

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.

Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta. Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4. Tietosuoja arjessa, puheenvuoro käytännön tilanteista näkökulma peruskoulusta Kirsi Ruoppila Rehtori Huhtasuon yhtenäiskoulu 8.4.2016 11.4.2016 Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2013 Laki perusopetuslain

Lisätiedot

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay

1287/2013 Lauri Liusvaara Oikeus- ja koulutuspalvelu Law Point ay 1287/2013 Lauri Liusvaara Oppilas = opiskelija Koulu = oppilaitos Vastuu koulutuksen järjestäjällä Opetussuunnitelman mukainen opiskeluhuoltosuunnitelma toteutuu Yhteistyö opetus ja sosiaali- ja terveyspuolen

Lisätiedot

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen

1 Johdanto Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen 22.9.2016 1 Johdanto... 1 2 Opiskeluhuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat opiskeluhuoltopalvelut... 2 3 Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja sen toimintatavat... 4 4 Yksilökohtaisen opiskeluhuollon

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET

KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖN JA OPISKELIJAHUOLLON KESKEISET PERIAATTEET SEKÄ OPETUSTOIMEEN KUULUVAN OPISKELIJAHUOLLON TAVOITTEET OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMAN LAATIMINEN Määräys 94, 101/011/2014 OPETUSHALLITUS

Lisätiedot

Espoossa on käytössä yhteinen pohja oppilashuoltosuunnitelmalle, jota koulu täydentää. Oppilashuoltosuunnitelma on koulun opetussuunnitelman liite.

Espoossa on käytössä yhteinen pohja oppilashuoltosuunnitelmalle, jota koulu täydentää. Oppilashuoltosuunnitelma on koulun opetussuunnitelman liite. KOULU: Kalajärven koulu KOULUN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMAN LAADINTA JA HYVÄKSYMINEN Espoossa on käytössä yhteinen pohja oppilashuoltosuunnitelmalle, jota koulu täydentää. Oppilashuoltosuunnitelma on koulun

Lisätiedot

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan

Rondo Training Oy / Leena Nousiainen. OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan OPISKELUHUOLTOLAKI 1287/2013 voimaan 1.8.2014 Uudistuksen taustaa Oppilashuoltoon liittyvän lainsäädännön uudistamistyöryhmässä (STM selvityksiä 2006:33) ja Oppilas- ja opiskelijahuoltotyöryhmässä (STM

Lisätiedot

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE

RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE Ratkaisuvallan delegointi suomenkielisen 3.1.1 1 (6) RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN VARHAIS- KASVATUKSEN JA SIVISTYSTOIMEN TOIMIALAN ESIKUNNAN VIRANHALTIJOILLE RATKAISUVALLAN DELEGOINTI SUOMENKIELISEN

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

LUKU 5.4 Oppilashuolto

LUKU 5.4 Oppilashuolto LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta

Lisätiedot

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi

Tietosuoja ja. yhteistyön. Kommenttipuheenvuoro Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Tietosuoja ja salassapitovelvollisuus moniammatillisen yhteistyön kompastuskivenä Kommenttipuheenvuoro 6.10.2015 Erityisopetuksen rehtori Ville Järvi Lähtökohtia Yksittäisen toimijan usein vaikea hahmottaa,

Lisätiedot

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA

VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA Sivistyslautakunta 75 07.09.2016 Sosiaali- ja terveysltk. 135 03.11.2016 VASTAUS VALTUUTETTU MARIANNE KORVEN ALOITTEESEEN KOSKIEN KOULUSOVITTELIJAA 228/22/2016 SIVLK 07.09.2016 75 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOL- TO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOL- TO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOL- TO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä

Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Lastensuojelutarpeen ehkäisy peruspalveluiden yhteistyönä Auta lasta ajoissa- moniammatillisessa yhteistyössä 14.1.2016 Alkoholi, perhe- ja lähisuhdeväkivalta lapsiperheiden palvelut tunnistamisen ja puuttumisen

Lisätiedot