ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN"

Transkriptio

1 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa, 1287/2013. LUKU 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Esiopetuksen oppilashuolto on esiopetuksen perustoimintaa. Oppilashuollolla edistetään lapsen tervettä ja tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä luodaan edellytyksiä lapsen hyvälle oppimiselle, psyykkiselle ja fyysiselle terveydelle sekä sosiaaliselle hyvinvoinnille. Oppilashuollolla edistetään hyvinvoinnin edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisöissä. Tavoitteena on lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäminen esiopetusryhmän jäsenenä ja yksilönä. Oppilashuoltotyötä toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona lapsen ja kasvatuskumppanuudessa huoltajien kanssa. Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus, luottamuksellisuus, vastuullinen ja kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä osallisuuden edistäminen. Esiopetuksen oppilashuoltoon kuuluu: yhteisöllinen oppilashuolto yksilökohtainen oppilashuolto, joka sisältää terveydenhoitopalvelut sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut. Huoltajille ja lapsille tiedotetaan esiopetusyksikön ja esiopetuksessa olevien lasten käytettävissä olevasta oppilashuollosta ja jokaisen lapsena oikeudesta yksilölliseen oppilashuoltoon. Esiopetuksessa lapsi tulee kuulluksi ja kokee, että hän voi turvautua aikuisen apuun huolinensa eri tilanteissa Monialainen oppilashuollon yhteistyö Esiopetuksen oppilashuolto toteutetaan monialaisena yhteistyönä sosiaali- ja terveystoimen, lasten kuntoutuspalvelujen ja neuvolan palvelujen kanssa sekä suomenkielisen opetuksen kanssa. Oppilashuollon kaikkia espoolaisia lapsia koskevat sosiaali- ja terveystoimen palvelut ovat yhdenmukaiset myös ruotsinkielisen esiopetuksen kanssa. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä huoltajan ja lapsen kanssa ottaen huomioon lapsen ikä ja edellytykset. Esiopetusyhteisön tai lasten hyvinvoinnissa havaittuihin huolenaiheisiin etsitään ratkaisuja yhdessä huoltajan kanssa.

2 2 Lasten huoltajille annetaan tieto käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista heti esiopetuksen alkaessa. Myös esiopetusvuoden aikana heitä ohjataan hakemaan tarvitsemiaan oppilashuollon palveluja. Huoltajalle ja lapselle järjestetään mahdollisuus keskustella henkilökohtaisesti oppilashuollon palvelujen asiantuntijoiden kanssa. Mahdollisuus henkilökohtaiseen keskusteluun psykologin tai kuraattorin kanssa on järjestettävä viimeistään seitsemäntenä esiopetuksen työpäivänä sen jälkeen kun huoltaja tai lapsi on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa mahdollisuus keskusteluun on järjestettävä samana tai seuraavana päivänä. Eri ammattiryhmiin kuuluvien työntekijöiden keskinäistä konsultaatiota vahvistetaan entisestään ja käytetään oppilashuollon keskeisenä työmenetelmänä varhaiskasvatuksen prosessien mukaisesti. Ensisijainen vastuu esiopetusyhteisön hyvinvoinnista oppilashuoltotyössä on esiopettajalla ja esiopetusryhmän ja -yksikön johtajalla ja muulla henkilökunnalla. Myös esiopetukseen liittyvän päivähoidon henkilökunta toteuttaa yhteisöllistä oppilashuoltoa ja on mukana rakentamassa lasten hyvinvointia varhaiskasvatuksessa. Esiopetuksen oppilashuollon organisointi ja yhteistyörakenteet Espoossa esiopetuksen pääasiallinen järjestämisvastuu on Suomenkielisellä varhaiskasvatuksella. Esiopetusta järjestetään Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymissä esiopetusyksiköissä: kunnallisissa päiväkodeissa ja koulujen tiloissa ostopalvelupäiväkodeissa yksityisen hoidon tuen päiväkodeissa suomenkielisen opetuksen järjestämänä koulujen toimintana Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa järjestämänsä ja hankkimansa esiopetuksen oppilashuollon toteuttamisesta sekä oppilashuollon suunnitelmallisesta arvioinnista. Arvioinnin pohjalta kehitetään monialaisen yhteistyön rakenteita, muotoja ja toimintatapoja esiopetusyhteisöissä ja yhteistyössä eri yhteistyötahojen kanssa. Esiopetuksen oppilashuollon palveluja ovat terveydenhuoltopalvelut, psykologi- ja kuraattoripalvelut ja muu monialainen oppilashuolto. Asiantuntijoiden työ kohdentuu hyvinvoinnin edistämiseen ja ongelmien ennaltaehkäisyyn lapsen kehitysympäristössä sekä yhteistyöhön oppilashuoltotyön toimijoiden kanssa. Esiopetuksen oppilashuollossa terveydenhoitopalvelut toteutetaan terveydenhuoltolain mukaisina neuvolapalveluina. Psykologipalvelut toteuttaa sosiaali- ja terveystoimen lasten kuntoutuspalvelut Kuraattoripalvelut toteuttaa suomenkielinen opetus. Yhteistyö lastensuojelun kanssa toteutetaan koko varhaiskasvatusta koskevan prosessin mukaisena. Tarvittaessa ilmoitus lastensuojelutarpeen arvioimiseksi on tehtävä viipymättä.

3 3 Koulukohtainen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä toimii esiopetuksen oppilashuoltoryhmänä suomenkielisen opetuksen järjestämässä esiopetuksessa. Suomenkielien opetus vastaa myös koulujen startti- ja esi I -luokkien sekä valmistavan opetuksen yhteisöllisestä oppilashuollosta. Lapset, joilla on pidennetty oppivelvollisuus, osallistuvat esiopetukseen päiväkodeissa. Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa heidän osaltaan oppilashuollon toteutuksesta ja yhteisöllinen oppilashuolto toteutuu muun varhaiskasvatuksen rakenteissa. Yksilöllinen oppilashuolto toteutuu yhteistyössä suomenkielisen opetuksen oppilashuollon palvelujen kanssa. Edellä mainittu koskee sekä vapaaehtoiseen esiopetukseen (viisivuotiaat) että oppivelvollisuuteen kuuluvaan esiopetukseen (kuusivuotiaat) osallistuvia. Yhteistyö näiltä osin tapahtuu esi- ja perusopetuksen sekä varhaiskasvatuksen oppilashuollon toimijoiden kanssa. Viisi- ja kuusivuotiaiden lasten neuvolaseurantaan kuuluu terveydenhoitajan toteuttamat määräaikaistarkastukset sekä tarpeen mukaan yksilöllinen seuranta. Tapauskohtaisen oppilashuollon osalta myös koulujen esiopetuksessa yhteistyötä tehdään tarvittaessa neuvolan terveydenhoitajien kanssa. Suurin osa esiopetuksessa olevista lapsista on myös esiopetukseen liittyvässä päivähoidossa. Suomenkielinen varhaiskasvatus vastaa lasten hyvinvoinnista ja turvallisuudesta sekä lasten kasvun ja oppimisen tuen järjestämisestä lapsen kokonaisen päivän osalta, ei vain esiopetuksen aikana. Yhteistyö muun varhaiskasvatuksen, huoltajien sekä eri yhteistyökumppanien kanssa on tiivistä ja jatkuvaa jo ennen esiopetusta ja esiopetuksen aikana. Oppilashuoltoryhmät Espoon sivistystoimi yhteistyössä ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa asettaa oppilashuollon ohjausryhmän ja yksikkökohtaiset oppilashuoltoryhmät. 1. Oppilashuollon ohjausryhmä Lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä toimii suomenkielisen ja ruotsinkielisen esi- ja perusopetuksen sekä lukio- ja ammattioppilaitosten oppilashuollon yhteisenä ohjausryhmänä. Ohjausryhmä vastaa espoolaisen oppilashuoltokokonaisuuden yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista sekä vastaa Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman päivittämisestä. 2. Yksikkökohtainen oppilashuoltoryhmä Yksikkökohtaisen ryhmän keskeinen tehtävä on yhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen yksikkökohtainen oppilashuolto on kaksitasoinen: palvelualueiden esiopetusyksiköiden oppilashuoltoa koordinoiva ryhmä esiopetusyksikön oppilashuoltoryhmä.

4 4 2.1 Palvelualueen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Palvelualueen oppilashuoltoryhmän tehtävänä on koordinoida päiväkodeissa ja koulujen tiloissa toimivien esiopetusryhmien ennaltaehkäisevää, moniammatillista oppilashuoltotyötä ohjausryhmän linjausten mukaisesti. Ryhmän tehtävänä on varmistaa tasavertaisen oppilashuollon toteutuminen palvelualueella ja koordinoida oppilashuoltoa yhdessä esiopetusyksiköiden esimiesten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Toiminnan tavoitteena on edistää oppimisympäristöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta ja etsiä ratkaisuja lasten tarvitsemalle tukemiselle. Palvelualueen oppilashuoltoryhmä vastaa osaltaan yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä Espoon esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman linjausten mukaisesti. Ryhmä sopii alueellisista toimintatavoista ja yhteistyön muodoista sekä kuulee asiantuntijoita ja koordinoi alueensa oppilashuoltopalveluja. Ryhmä kutsuu tarvittaessa, asiantuntijoita perusopetuksesta ja perhe- ja sosiaalipalveluista, kuten koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja, rehtori, opetuksen aluepäällikkö tai lastensuojelun työntekijä. 2.2 Esiopetusyksikön yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä Suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa päiväkodin johtaja kokoaa yksikkönsä oppilashuoltoryhmän ja johtaa yhteisöllistä oppilashuoltoa palvelualueen linjausten mukaisesti. Tehtävinä ovat: esiopetusyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen sekä muun yhteisöllisen oppilashuollon toteuttaminen ja kehittäminen. Oppilashuoltotyö koskee kaikkia esiopetusyksiköitä, päiväkodeissa ja päiväkoteihin kuuluvia ryhmiä koulun tiloissa. Oppilashuoltotyöstä vastaa esiopetusryhmän lastentarhanopettaja yhdessä päiväkodin johtajan kanssa. Yksikön oppilashuoltotyötä toteutetaan palvelualueen esiopetuksen oppilashuoltoryhmän linjausten mukaisesti ja toteutetaan oppilashuollollista työtä koko yksikössä yhdessä muun varhaiskasvatuksen kanssa. Jokainen esiopetusyksikön henkilökunta toteuttaa oppilashuoltotyötä vastuullaan olevia tehtäviä esimiehen johdolla: vastaavat oppilashuoltosuunnitelman päivittämisestä, kehittämisestä ja toteuttamisesta sekä arvioinnista oman yksikkönsä osalta. 3. Tapauskohtaisesti koottava asiantuntijaryhmä Tapauskohtainen, monialainen asiantuntijaryhmä kootaan yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Ryhmän kokoaa se esiopetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien mukaisesti kuuluu. Asiantuntijaryhmän kokoonpano perustuu aina huoltajan suostumukseen. Monialainen ryhmä kootaan tapauskohtaisen harkinnan ja käsiteltävän asian perusteella. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka kokoaa ja nimeää asiantuntijat ryhmän jäseniksi. Vastuuhenkilö selvittää huoltajan suostumuksen muiden yhteistyötahojen tai lapsen läheisten osallistumisesta ryhmän työskentelyyn.

5 5 OHJAUSRYHMÄ: Espoon lasten ja nuorten hyvinvointityön johtoryhmä YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO: Palvelualueen ja esiopetusyksiköiden ryhmät PALVELUALUEEN ESIOPETUS- YKSIKÖIDEN OPPILASHUOLTORYHMÄ Varhaiskasvatuksen järjestämä esiopetus: kunnallinen, ostopalvelu- ja yksityisen hoidon tuen esiopetus. Ryhmää johtaa: varhaiskasvatuksen aluepäällikkö, osallistujina mm: alueen esiopetusyksikköjen esimiehet (12 20/alue) palvelualueen asiantuntija, konsultoiva erityislastentarhanopettaja, neuvolan terveydenhoitajien edustaja, psykologi, kuraattori sekä kutsuttaessa muita asiantuntijoita esim. keväällä perusopetuksen asiantuntijoita. Tehtävänä on esiopetusyhteisöjen hyvinvoinnin ja turvallisuuden sekä muu yhteisöllisen oppilashuollon edistäminen, toteuttaminen ja kehittäminen. Vastaa oppilashuollon suunnittelusta ja kehittämisestä. YHTEISÖLLINEN OPPILASHUOLTO ESIOPETUSYKSIKÖN OPPILASHUOLTORYHMÄ Esiopetusyksiköissä oppilashuoltotyötä toteutetaan yhteistyössä huoltajien ja lasten kanssa. Johtaa: päiväkodin johtaja, osallistujina: esiopettaja ja muu esiopetuksen henkilökunta sekä tarvittaessa kelto ja muut asiantuntijat. Seuraa, arvioi ja kehittää esiopetusryhmien hyvinvointia. Huolehtii mm. suunnitelmien päivittämisestä ja toteuttamisesta omassa yksikössään. TAPAUSKOHTAISESTI KOOTTAVA ASIANTUNTIJA- RYHMÄ Monialainen, tapauskohtaisesti koottava yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen järjestäminen. Ryhmän nimeämä oppilashuoltopalvelujen vastuuhenkilö kokoaa. Osallistujat huoltajan suostumuksellaà oppilashuoltokertomus Kolmiportainen tuki Y K S I L Ö K O H T A I N E N O P H Kuva 1. Oppilashuollon rakenteet Espoon suomenkielisen varhaiskasvatuksen järjestämässä esiopetuksessa Yhteisöllinen oppilashuolto Esiopetuksen toimintakulttuuriin kuuluu keskeisesti oppilashuolto. Sen myötä seurataan, arvioidaan ja kehitetään koko esiopetusyhteisön ja ryhmien hyvinvointia, turvallisuutta ja esteettömyyttä. Palvelualueen yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä vastaa yhdessä esiopetusta toteuttavien yksiköiden kanssa esiopetuksen oppilashuollon seurannasta, arvioinnista ja kehittämisestä, sekä alueen esiopetusyksikkökohtaiseen oppilashuoltoon kuuluvien asioiden kirjaamisesta ja päivittämisestä sekä yhteistyökysymyksistä huoltajien kanssa. Yhteisöllisten toimintatapojen kehittäminen toteutuu yhteistyönä varhaiskasvatuksen, neuvolan sekä muiden Espoossa lasten hyvinvointia edistävien viranomaisten ja toimijoiden kanssa. Palvelualuekohtainen ryhmä kokoontuu vähintään syksyllä ja keväällä sekä tarvittaessa varhaiskasvatuksen aluepäällikön johtamana yhdessä esiopetuksen yksikköesimiesten ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Ryhmään kuuluvat aluepäällikön lisäksi alueen esiopetusyksikköjen esimiehet palvelualueen esiopetuksesta vastaava asiantuntija

6 6 konsultoivien erityislastentarhanopettajien ja suomi toisena kielenä opettajien edustus neuvolan terveydenhoitajien edustus psykologi lasten kuntoutuspalveluista kuraattori suomenkielisestä opetuksesta sekä muita tarvittavia asiantuntijoita Esiopetusyksiköiden yhteisöllinen oppilashuoltotyö tarkoittaa esiopetusyksikön oppilashuoltosuunnitelman toteuttamista yhteistyössä päiväkodin esiopetushenkilöstön ja huoltajien kanssa. Esiopetusyksiköiden oppilashuoltoryhmää ja oppilashuoltotyötä johtaa päiväkodin johtaja. Esiopetusyksikön oppilashuoltoryhmään osallistuvat esiopettaja ja muu varhaiskasvatuksen henkilökunta kuten esiopetusryhmän ja esiopetukseen liittyvän päivähoidon edustus muita asiantuntijoita palvelualuekohtaisen ryhmän rakenteiden ja käsiteltävän asian mukaisesti. Yksikkökohtaisessa oppilashuoltotyössä huolehditaan, että esiopetusympäristö on sekä lapsille, huoltajille että henkilökunnalle terveellinen, turvallinen ja esteetön. Esiopetuksen oppilashuoltotyöllä turvataan lasten oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus kaikissa tilanteissa. Rauhallisen ilmapiirin turvaaminen luo lapsille työrauhan. Rakennuksesta sekä esiopetustiloista ja -välineistä huolehtiminen ylläpitää ympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta. Lasten ja huoltajien hyvinvointia vahvistetaan edistämällä osallisuutta ja kuulluksi tulemista. Yhteisöllisyys luo edellytyksiä yhteenkuuluvuudelle, huolenpidolle ja avoimelle vuorovaikutukselle. Osallisuutta lisäävät toimintatavat edesauttavat ongelmien ennaltaehkäisyä, ongelmien varhaista tunnistamista ja tuen järjestämistä. Esiopettaja, päiväkodin johtaja tai rehtori ilmoittaa esiopetuksessa tai matkalla esiopetukseen, kotiin tai päivähoitoon tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta tilanteeseen osallistuneiden lasten huoltajille. Kuntatasolla laadittua Varhaiskasvatuksen turvallisuus käsikirja ja toimintaohjeet - suunnitelmia noudatetaan ja ne päivitetään yksikkötasolla ohjeen mukaisesti. Suunnitelma sisältää suunnitelman lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Siihen sisältyvät kuljetuksia, tapaturmien ehkäisyä ja tietoturvallisuutta koskevat toimintatavat, jotka ovat kaikkien käytössä ja suunnitelmat päivitetään säännöllisesti. Suunnitelmat ovat osa yksikkökohtaista oppilashuoltosuunnitelmaa Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen hyvinvointia ja oppimista sekä kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja terveyttä. Keskeinen merkitys on lasten varhaisen tuen ja hyvinvoinnin turvaamisella. Lasten yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon esiopetuksen arjessa.

7 7 Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan: lapselle neuvolan kautta annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina, oppilashuollon psykologipalveluja, jotka tulevat perhe- ja sosiaalipalveluihin kuuluvien lasten kuntoutuspalvelujen psykologeilta kuraattoripalveluja, jotka ovat yhteisiä Suomenkielisen opetuksen kanssa yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Neuvolantoiminta on osa esiopetuksen oppilashuoltoa ja neuvolan terveydenhoitaja toimii tarvittaessa esiopetuksen oppilashuollon asiantuntijana. Neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyö varhaiskasvatuksessa olevien lasten tukemisessa luo pohjaa ennaltaehkäisevästi jo ennen esiopetusta. Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja lapsen kehityksen arviointi toteutuu moniammatillisena yhteistyönä neuvolan, varhaiskasvatuksen ja huoltajien kanssa lapsen ollessa 4-vuotias. Esiopetusikäisellä lapsella on neuvolan terveydenhoitajan tarkastus 6- vuotiaana. Lasten kuntoutuspalvelujen psykologipalvelut on osa esiopetuksen oppilashuoltoa. Psykologi toimii asiantuntijana myös muun varhaiskasvatuksen osalta. Psykologipalvelujen konsultaatiorakenne on laadittu kattamaan sekä esiopetuksen että siihen liittyvän varhaiskasvatuksen osuuden. Kuraattoripalvelut järjestetään suomenkielisen opetuksen kuraattoripalvelusta ja toteutetaan palvelualuekohtaisissa oppilashuoltoryhmissä sovittujen rakenteiden kautta. Lapsen osallisuutta vahvistetaan ja lapsen omat toivomukset ja mielipiteet häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa otetaan huomioon hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, että lapsi voi kokea tilanteen kiireettömänä ja tulee kuulluksi. Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina huoltajan suostumukseen. Huoltajan osallisuutta ja mielipiteiden kuulluksi tulemista edistetään lapsen yksilökohtaista oppilashuoltoa toteutettaessa. Kasvatuskumppanuuden mukaisesti vuorovaikutus huoltajan ja lapsen kanssa on avointa, kunnioittavaa ja luottamuksellista. Oppilashuoltotyössä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Asian käsittely yksittäisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuu aina huoltajan suostumukseen. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. Oppilashuoltoryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. Yksittäistä lasta tai ryhmää koskevan asian käsittely asiantuntijaryhmässä Asiantuntijaryhmän vastuuhenkilö kirjaa yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi välttämättömät tiedot oppilashuoltokertomukseen. Kirjauksia voivat tehdä myös muut asiantuntijaryhmän jäsenet. Kertomus laaditaan jatkuvaan muotoon, joka etenee aikajärjestyksessä.

8 8 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa edellytetään, että oppilashuoltokertomukseen kirjataan seuraavat asiat: yksittäisen lapsen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot sekä huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot, kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammatti- tai virka-asemansa kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa asian aihe ja vireille panija lapsen tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot Oppilashuoltokertomukset sekä muut oppilashuollon tehtävissä laaditut tai saadut yksittäistä lasta koskevat asiakirjat tallennetaan oppilashuoltorekisteriin. Opetuksen järjestäjä vastaa henkilötietojen käsittelystä ja ylläpitää edellä mainittua rekisteriä. Oppilashuoltorekisteriin tallennetut tiedot, jotka koskevat yksittäistä lasta taikka muuta yksityistä henkilöä, ovat salassa pidettäviä. Terveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön säädetysti potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. Lapsen yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseen ja toteuttamiseen osallistuvilla on salassapitovelvollisuuden estämättä oikeus saada toisiltaan ja luovuttaa toisilleen sekä oppilashuollosta vastaavalle viranomaiselle sellaiset tiedot, jotka ovat välttämättömiä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämiseksi ja toteuttamiseksi. Lisäksi heillä on oikeus saada ja luovuttaa toisilleen sekä lapsen opettajalle, rehtorille tai päiväkodin johtajalle ja opetuksen järjestäjälle lapsen opetuksen asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot. Oppilashuoltokertomukseen sisältyvien tietojen luovuttamisesta sivulliselle on asiakirjaan merkittävä, mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. Tiedon luovuttaja joutuu harkitsemaan onko kysymys sellaisesta tiedosta, joka on välttämätön lapsen tai muiden lasten turvallisuuden varmistamiseksi. Luovutettava tieto voi koskea sellaista lapsen tilannetta, joka tulee ottaa opetustilanteissa huomioon. Vaikka tiedon luovuttamiselle olisikin edellä todettu lain tarkoittama peruste, yhteistyön ja luottamuksen turvaamiseksi pyritään aina ensisijaisesti hankkimaan huoltajan suostumus salassa pidettävän tiedon luovuttamiseen. Jos lapsi siirtyy toisen opetuksen järjestäjän opetukseen, aikaisemman opetuksen järjestäjän on pyydettävä lapsen huoltajan suostumus siihen, että uudelle opetuksen järjestäjälle voidaan siirtää oppilashuollon asiakasrekisteristä sellaiset salassa pidettävät tiedot, jotka ovat tarpeellisia oppilashuollon jatkuvuuden kannalta.

9 9 Opetuksen järjestämisen kannalta välttämättömät tiedot toimitetaan salassapidon estämättä viipymättä toiselle esi- tai perusopetuksen järjestäjälle. Vastaavat tiedot voidaan antaa myös uuden esi- tai perusopetuksen järjestäjän pyynnöstä Oppilashuoltosuunnitelmat Oppilashuoltosuunnitelmien kokonaisuus: Espoo-tason Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Espoon esiopetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma (palvelualueen suunnitelman, jonka esiopetusyksiköt osaltaan täydentävät). Suunnitelmat yhdessä ohjaavat oppilashuollon suunnittelua, ohjausta sekä toteutusta. Espoossa laaditaan yhteinen esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma, jota palvelualueet ja esiopetusyksiköt osaltaan täydentävät. Oppilashuoltosuunnitelma sisältää kuvauksen oppilashuollon kokonaistarpeesta ja alueellisesti käytettävissä olevista oppilashuollon palveluista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat sekä yksilökohtaisen oppilashuollon järjestämisen periaatteet. Oppilashuoltosuunnitelma sisältää kuvaukset toimintatavoista turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi sekä toimintatavat koskien esiopetuksen kuljetuksia, tapaturmien ehkäisyä sekä tietoturvallisuutta. Yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelma tehdään yhteistyössä esiopetuksen henkilöstön ja huoltajien kanssa. Palvelualueilla sovitaan menettelytavat, miten huoltajia ja lasta kuullaan, perehdytetään ja tiedotetaan oppilashuollosta. Oppilashuoltosuunnitelma tarkistetaan vuoden kuluessa siitä, kun Espoon Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkastettu, eli vähintään kerran neljässä vuodessa Paikallisesti päätettävät asiat ja yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Yksikkökohtaiseen oppilashuoltosuunnitelmaan sisältyvät seuraavat asiat: 1. Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Oppilashuoltosuunnitelma laaditaan Espoo-tasolla. Siinä kuvataan arvio esiopetusyksikön oppilashuollon kokonaistarpeesta ja käytettävissä olevista oppilashuoltopalveluista niiden yhdenvertaisen saatavuudesta ja toiminnan tarkoituksenmukaiseksi kohdentamisesta.

10 10 Kuntatasolla laaditaan arvio oppilashuollon kokonaistarpeesta sekä esiopetuksen käytettävissä olevien resurssien kohdentamista yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltotyöhön ja oppilashuollon yhteistyöhön. Arviossa otetaan huomioon oppilashuollon seurannassa, kehittämisessä ja toteuttamisessa vaadittava opetushenkilöstön ja oppilashuollon palveluiden asiantuntijoiden työpanos. Arvioon liitetään lasten terveyttä ja hyvinvointia sekä elinoloja koskevaa seurantatietoa. Lisäksi arvioissa otetaan huomioon esiopetusyhteisön ja -ympäristön tarpeet, asuinalueen erityispiirteet sekä tehostettua ja erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä esiopetuksessa. Arvion valmistelussa on mukana myös lapsilta ja huoltajilta sekä esiopetuksen ja oppilashuollon henkilöstöltä saatava tieto. Arviota tarkistetaan tarpeiden muuttuessa. Oppilashuoltosuunnitelmaan sisällytetään arvio esiopetuksen käytettävissä olevista neuvolan sekä psykologi- ja kuraattoripalvelujen oppilashuoltopalveluista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan: oppilashuollon palveluiden järjestäminen ja sen edellyttämä työn- ja vastuunjako sekä palvelujen toteuttamisessa tarvittava monialainen yhteistyö oppilashuollon palvelujen kohdentaminen yksittäisiin lapsiin, yhteisöön ja yhteistyöhön liittyviin tehtäviin sekä oppilashuollon kehittämiseen ja seurantaan. 2. Yhteisöllinen oppilashuolto ja sen toimintatavat Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan yhteisöllisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yhteisöllisen oppilashuollon järjestäminen ja sen toimintatavat esiopetusyhteisön ja -ympäristön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Oppilashuoltosuunnitelmaan kuvataan: Turvallisuuskäsikirja ja -ohjeet esiopetusta koskevat kohdat yksikkökohtaisen oppilashuoltoryhmän kokoonpano ja toimintatavat oppilashuollon yhteistyö muun varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa erityisesti esiopetuksen siirtymävaiheissa a. Suunnitelma lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä Espoon varhaiskasvatuksen Turvallisuus -käsikirja ja ohjeet, sisältää suunnitelmat lasten suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toiminnan äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa. Suunnitelmat päivitetään tarvittaessa vuosittain ja ne ovat voimassa kaikissa varhaiskasvatusyksiköissä. Suunnitelmaa tarkistettaessa otetaan huomioon sekä lasten keskinäiset että lasten ja aikuisten väliset vuorovaikutussuhteet esiopetuksessa. esimiehet vastaavat yksikkönsä suunnitelmaan perehdyttämisestä ja siitä tiedottamisesta henkilöstölle, lapsille, huoltajille yhteistyötahoille varhaiskasvatuksen aluepäällikkö vastaa esiopetusyksikköjensä suunnitelman päivittämisestä, seurannasta ja arvioinnista yhdessä esiopetusyksiköiden esimiesten kanssa.

11 11 b. Toiminta äkillisissä kriiseissä ja uhka- ja vaaratilanteissa kunta- ja päiväkotikohtaisesti suunnitelma on laadittu koko varhaiskasvatukseen suunnitelmaan perehdytetään ja siitä tiedotetaan henkilöstölle, lapsille, huoltajille ja yhteistyötahoille toimintavalmiuksien harjoittelusta sovitaan palvelualuekohtaisesti säännöllisesti suunnitelma arvioidaan ja päivitetään vuosittain. 3. Yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen Kuntatason suunnitelmassa kuvataan yksilökohtaisen oppilashuollon kokonaisuus, josta ilmenee yksilökohtaisen oppilashuollon järjestäminen lapsen kehityksen, hyvinvoinnin ja oppimisen seuraamiseksi ja edistämiseksi sekä yksilöllisten tukitoimien toteuttamiseksi. Tämän lisäksi oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan: yhteistyö tehostetun ja erityisen tuen sekä sairaalaopetuksen yhteydessä, lapsen sairauden vaatiman hoidon, erityisruokavalion tai lääkityksen järjestäminen esiopetuksessa esiopetuksen oppilashuollon tuki lapsen elämäntilanteesta johtuvissa vaikeuksissa kuten perhe- ja lähisuhdeväkivalta tai päihde- ja mielenterveysongelmat asiantuntijaryhmän kokoaminen ja suostumuksen hankkiminen sekä ryhmän yhtenäiset menettelytavat yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelyssä oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilytys yhteistyö esiopetuksen ulkopuolisten palvelujen ja yhteistyökumppaneiden kanssa kuten perheneuvola, lastensuojelu ja erikoissairaanhoito. 4. Oppilashuollon yhteistyön järjestäminen lasten ja huoltajien kanssa Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja huoltajien kanssa. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan esiopetuksen oppilashuollon toimintatavat lasten ja huoltajien osallisuuden edistämiseksi sekä yhteistyön järjestämiksi. Suunnitelmassa kuvataan: lapsen ja huoltajan osallisuus yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnittelussa, toteuttamisessa ja arvioinnissa yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja menettelytavoista tiedottaminen huoltajille ja yhteistyötahoille. 5. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen Opetuksen järjestäjä seuraa esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelman toteutumista. Oppilashuoltosuunnitelmassa kuvataan toimenpiteet suunnitelman toteuttamiseksi ja seuraamiseksi. Näitä ovat seurannasta vastuussa oleva taho esiopetuksessa, seurattavat asiat ja käytettävät menetelmät tietojen kokoamiseksi sekä seurannan aikataulu.

12 12 Lisäksi kuvataan seurantatietojen käsittely ja hyödyntäminen esiopetuksen oppilashuollon kehittämisessä sekä keskeisistä tuloksista tiedottaminen lapsille, huoltajille ja tarvittaville yhteistyötahoille. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa opetuksen järjestäjän omavalvontaa koskevaa tehtävää. Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnasta.

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltotyötä ohjaa lapsen edun ensisijaisuus. Lapsella on oikeus saada maksutta oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto

LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018. Oppilashuolto. Johdanto 1 LAHDEN KAUPUNGIN OPETUSSUUNNITELMA 2014-2018 Oppilashuolto Johdanto Tämä opetussuunnitelma on laadittu yhteistyössä kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviä hoitavien viranomaisten kanssa. Nuorisovaltuusto

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4

Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Perusopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Huittisten perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4 Huittisten kaupunki Kasvatus- ja opetuspalvelut Kasvatus- ja opetuslautakunta 9.12.2014

Lisätiedot

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki

4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4 Oppilashuollon yhteisöllinen ja yksilöllinen tuki 4.4.1 Oppilashuollon määritelmä Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010)

Euran kunnassa oppilashuoltotyötä tehdään seuraavilla tasoilla (Oppilashuollon ohjeistus, 2010) 6. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Varhaiskasvatus, esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun, kehityksen ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden. Esiopetuksen oppilashuolto

Lisätiedot

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI

KOULUN KONSTIT II. Oppilashuollon strategia ja toimintatavat VARKAUDEN. Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Oppijan polku Eskarista eteenpäin KAUPUNKI KOULUN KONSTIT II Oppijan polku Eskarista eteenpäin VARKAUDEN KAUPUNKI Oppilashuollon strategia ja toimintatavat Esi- ja perusopetus / v. 2010 > Koulun Konstit II - 6 / 2011 Sivu 1 (101) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA

1. YLEISTÄ OPPILASHUOLLOSTA 1. YLEISTÄ OPPILSHUOLLOST Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuolto on sekä yhteisöllistä että yksilöllistä

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015

Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 Oppimisen ja koulunkäynnin tukipalvelut 2011 2015 LEMPÄÄLÄN KUNTA SIVISTYSTOIMI Sivistyslautakunta 15.12.2010 Kunnanhallitus 24.1.2011 Kunnanvaltuusto 25.1.2012 Sisältö Sisältö... 5 Esipuhe... 3 1. Oppimisen

Lisätiedot

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA OPPIMISEN, KOULUNKÄYNNIN TUEN JA OPPILASHUOLLON KÄSIKIRJA ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Naantalin kaupunki Naantali 2013 NAANTALIN

Lisätiedot

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA

LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA LAPINLAHDEN LUKION JA KUVATAIDELUKION OPISKELUHUOLTOSUUNNITELMA Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä,

Lisätiedot

(2O±5 - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. *t&a. EIoa, iioa ja alya! bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* Rautavann kunta 2015-2018.

(2O±5 - Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. *t&a. EIoa, iioa ja alya! bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* Rautavann kunta 2015-2018. *t&a. 1 -- k %, -4 WI.- 5:.-;.t:4* Tfl 7 EIoa, iioa ja alya! 2015-2018 Rautavann kunta bstenja nuoften hyvinvointity5ryhm* :/ -- j _% 4 Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma (2O±5-2018 Rautavaaran

Lisätiedot

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628

LukiMat Tietopalvelu PERUSOPETUSLAKI 21.8.1998/628 Keskeisiä kohtia perusopetuslaista sekä asetuksista, joilla on vaikutusta opetuksen eri tukitoimien toteuttamiseen. Tekstit ovat suoria lainauksia, joista luettavuuden takia on jätetty lainausmerkit pois.

Lisätiedot

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ 5.2.1 KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa 48. Opetus ja kasvatus tulee järjestää yhteistyössä kotien ja huoltajien kanssa siten, että jokainen oppilas saa

Lisätiedot

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve

Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve Toimintamalli tilanteessa, jossa lapsella on vakavia koulunkäyntiongelmia ja lastensuojelutarve..................... Prosessit, toimintamallit ja vastuualueet Sisällysluettelo Johdanto... 3 Hyvät käytännöt

Lisätiedot

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus

Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön. Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön Opetushallitus Laatua kodin ja koulun yhteistyöhön 2007 Yhteistyöryhmässä ovat olleet mukana: Krisse Hannén (Utbildningsstyrelsen), Martti Hellström (Auroran koulu,

Lisätiedot

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma

Meilahden ala-asteen koulun opetussuunnitelma en koulun opetussuunnitelma Lapset ja nuoret ovat tärkeimmät olennot: heidän on maitten valtakunta. Ja se, jota ei jaksa alituisesti kiinnostaa, mitä heidän kalloissaan liikahtaa, siirtyköön turhana hyllylle.

Lisätiedot

Oulunkaaren kuntayhtymä

Oulunkaaren kuntayhtymä 1 Oulunkaaren kuntayhtymä Neuvolapalvelujen ennaltaehkäisevän työn toimintaohjelma vuosille 2011 2012 Palvelutuotantolautakunta 31.8.2011 2 Sisältö 1.Johdanto...1 2. Toimintaohjelman lähtökohdat...3 3.

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELIJATERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA 2013-2016 Lapuan kaupunki Perusturvalautakunta xx.4.2013 x SISÄLLYS LUETTELO 1. TAUSTAA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2005

OPETUSSUUNNITELMA 2005 OPETUSSUUNNITELMA 2005 KALLION ALA ASTEEN KOULU OPETUSSUUNNITELMAN RUNKO 1. Koulun työn perusta. 1 1.1. Arvoperusta... 1 1.2. Koulun toiminta ajatus 1 1.3. Koulun kasvatus ja oppimistavoitteet. 1 1.3.1.

Lisätiedot

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ

4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4. LASTEN, NUORTEN SEKÄ PERHEIDEN PALVELUT SODANKYLÄSSÄ 4.1 Terveysneuvonta Vastuualueen tarkoituksena on tarjota kuntalaisille lakisääteisiä terveyspalveluja. Neuvolapalvelut ovat kuntalaisille maksuttomia.

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012

MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 MIKKELIN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA VUOSILLE 2010-2012 Hirvensalmi Kangasniemi Mikkeli Mäntyharju Pertunmaa Puumala Ristiina Suomenniemi Laatija Johanna Will-Orava Lapsiperhepalveluiden

Lisätiedot

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia

Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Tukimateriaali kouluyhteisön terveys- ja hyvinvointiohjelman suunnitteluun Kouluyhteisön terveyden edistämiseen liittyviä säädöksiä ja suosituksia Elina Savola, Koulun terveys- ja hyvinvointihanke 2 Kouluyhteisön

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI

YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikkina työpäivinä on jokaisen oppilaan oikeus. Koulutyössä otetaan huomioon

Lisätiedot

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA TOIMINTASUUNNITELMA 2014-2015 2 (11) 1. Iltapäivätoiminta on laadukasta vapaa-ajan toimintaa... 2 1.1 Tavoitteet... 3 1.1.1 Kodin kasvatustyön tukeminen... 3 2.1.2 Hyvinvoinnin,

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ

OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ OPS osa 2 6. OPISKELUN YLEINEN TUKI 6.1. KODIN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Huoltajilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsesta ja nuoresta. Koulu vastaa oppilaan kasvatuksesta ja oppimisesta koulu-yhteisön

Lisätiedot