PARAISTEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PARAISTEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA"

Transkriptio

1 PARAISTEN KAUPUNGIN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

2 Sisällysluettelo Paraisten kaupungin esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 3 1. Johdanto 3 2. Oppilashuollon monialainen yhteistyö Paraisten kaupungin oppilashuollon ohjausryhmä 4 3. Yhteisöllinen oppilashuolto Oppilashuoltoryhmä Oppilashuoltoon kuulumattomat muut ryhmät 7 4. Yksilökohtainen oppilashuolto Asiantuntijaryhmä Oppilashuoltohenkilöstö 10 Terveydenhoitaja 10 Kuraattori 10 Psykologi Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Perustiedot Oppilashuollon ja saatavilla olevien palvelujen kokonaistarve Yhteisöllinen oppilashuolto 13 Yhteistyö 13 Oppilashuoltoryhmä Yksilökohtainen oppilashuolto Oppilashuollon, lasten ja huoltajien välinen yhteistyö Oppilashuoltosuunnitelman toteutus ja seuranta 16 2

3 Paraisten kaupungin esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. Johdanto Oppilashuollolla tarkoitetaan lapsen oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetuksessa. Oppilashuolto on siksi läheisesti nivoutunut yhteen esiopetuksen kasvatus- ja opetustehtävän kanssa. Oppilashuollon lähtökohtana on aina lapsen etu. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi lapsilla on laissa säädetty oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Luottamukselliseen lähestymistapaan pohjautuva monialainen yhteistyö on keskeisessä asemassa oppilashuollossa. Lapsen ja huoltajan osallisuus sekä heidän kohtaamisensa kunnioittaen ovat oppilashuollossa läpäisyperiaatteena. Oppilashuollon suunnittelua ja toteuttamista ohjaa kolme eri suunnitelmaa: Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma Paraisten kaupungin esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat Paraisten kaupungin oppilashuoltosuunnitelmaan sisältyy yleinen kuvaus oppilashuollosta, joka perustuu Opetushallituksen voimaan tulleeseen julkaisuun Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos. Suunnitelman viimeinen luku muodostaa yksikkökohtaisen oppilashuoltosuunnitelman pohjan. Tälle pohjalle kukin esiopetusyksikkö laatii oman oppilashuoltosuunnitelmansa. Suunnitelmassa kuvataan yksikön omat oppilashuoltotarpeet ja -resurssit. Suunnitelma käsittää myös kuvauksen yhteistyöstä, joka on toimivan oppilashuollon edellytyksenä. 3

4 2. Oppilashuollon monialainen yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva kokonaisuus. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja heidän huoltajiensa sekä tarvittaessa myös muiden toimijoiden kanssa. Ohjausryhmä ottaa kantaa seuraaviin asioihin: sosiaali- ja terveydenhuollon rooli, tehtävät ja vastuu (suhteessa resurssien kohdentamiseen eri toimialoilla ja kunnanosissa ym.) milloin sosiaalitoimi kutsutaan oppilashuoltotyöhön johtavan koulukuraattorin rooli. Esiopetushenkilöstö kantaa päävastuun esiopetusyhteisön hyvinvoinnista. Esiopetuksen oppilashuolto kuuluu kaikille esiopetusyhteisössä työskenteleville ja kaikille oppilashuoltopalveluista vastaaville. Tärkeä osa oppilashuoltoa on eri ammattiryhmien henkilöstön mahdollisuus konsultoida toisiaan. Lapsille ja heidän huoltajilleen on tiedotettava saatavilla olevasta oppilashuollosta. Heitä on myös ohjattava hakemaan tarvittavia oppilashuoltopalveluja. Oppilashuollon suunnittelusta, seurannasta ja toteutuksesta vastaa kolme ryhmää koulutusjärjestelmän eri tasoilla. Ohjausryhmä Oppilashuoltoryhmä Asiantuntijaryhmät (yksikkökohtaiset) Jokaisella kolmella ryhmällä on omat tehtävänsä ja niiden perusteella määräytyvä kokoonpano. Kaikki oppilashuoltoryhmät ovat moniammatillisia. 2.1 Paraisten kaupungin oppilashuollon ohjausryhmä Oppilashuollon ohjausryhmä on monialainen, eri toimialojen edustajista koottu ryhmä, joka vastaa oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista. Ohjausryhmä on Paraisten kaupungin ruotsin- ja suomenkielisen koulutusyksikön yhteinen, ja sen asettaa sivistyslautakunta. 4

5 Ohjausryhmä ottaa kantaa omavalvonnan käytännön toteuttamiseen. Opetushallitus antaa seuraavat ohjeet: Opetuksen järjestäjä vastaa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen oppilashuoltopalveluista vastuussa olevien viranomaisten kanssa oppilashuollon kokonaisuuden omavalvonnan toteutumisesta. Oppilashuoltosuunnitelman toteuttaminen ja seuraaminen on osa tätä omavalvontaa. Ohjausryhmä ottaa kantaa myös seuraaviin tehtäviin: hyvinvointisuunnitelman päivitys ja seuranta sekä oppilashuoltosuunnitelmasta esitettävät kannanotot. Ohjausryhmän jäsenet ovat suomenkielisen koulutuksen opetuspäällikkö (puheenjohtaja) ruotsinkielisen koulutuksen opetuspäällikkö sosiaali- ja terveysjohtaja ylilääkäri johtava kuraattori hoitotyön päällikkö. 3. Yhteisöllinen oppilashuolto Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja lapsiryhmien hyvinvointia. Tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja esteetön esiopetusympäristö. Lapset ja huoltajat ovat tärkeitä yhteistyötahoja tässä työssä. Myös muut lasten ja nuorten hyvinvointia edistävät viranomaiset ja toimijat otetaan mukaan työhön. Lasten ja huoltajien osallistaminen yhteisöllistä oppilashuoltoa koskeviin asioihin vahvistaa hyvinvointia. Tavoitteena on yhteenkuuluvuuden, huolenpidon ja avoimen vuorovaikutuksen kehittäminen esiopetuksessa, mikä edesauttaa myös ongelmien ennalta ehkäisyä ja niiden tunnistamista esiopetuksessa. Lapsille ja huoltajille on annettava mahdollisuus osallistua opetussuunnitelman ja siihen liittyvien suunnitelmien laatimiseen. Lapsella on oikeus turvallisiin oppimisympäristöihin, joihin kuuluvat niin psyykkinen, fyysinen kuin sosiaalinenkin turvallisuus. Opetuksen järjestämisen lähtökohtana on lasten ja henkilökunnan turvallisuuden 5

6 varmistaminen kaikissa tilanteissa. Jokaisessa yksikössä laaditaan yhteiset säännöt yhdessä lasten ja huoltajien kanssa. Kaikilla esiopetusyhteisön aikuisilla on yhteisesti vastuu lasten hyvinvoinnista. Käytännössä tämä edellyttää (esimerkiksi kokouksissa tai suunnittelupäivillä laadittuja) yhteisiä linjauksia siitä, miten konfliktitilanteisiin puututaan. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluu myös rakennuksesta sekä opetustiloista ja -välineistä huolehtiminen. Jos esiopetus järjestetään koulussa, otetaan myös esiopetus huomioon kouluympäristön ja kouluhyvinvoinnin tarkastuksissa. Yhteisölliseen oppilashuoltoon sisältyvät myös koulukuljetuksia, tietoturvallisuutta ja tapaturmien ehkäisyä koskevat toimintatavat. Esiopetuksessa on oltava yhtenäiset menettelytavat eri oppimisympäristöissä sekä sisä- että ulkotiloissa ja turvallisuusmääräyksiä on noudatettava. Jokaisessa yksikössä on nimetty turvallisuusvastaava. Esiopetusympäristö on tarkastettava ja arvioitava kolmen vuoden välein. Viheryksikkö tarkastaa ulkoalueet neljästi vuodessa. 3.1 Oppilashuoltoryhmä Esiopetuksella on oma kaksikielinen oppilashuoltoryhmä, joka vastaa esiopetuksen oppilashuollon suunnittelusta, kehittämisestä, toteutuksesta ja arvioinnista. Ryhmän tärkein tehtävä on hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen esiopetuksessa ja esiopetuksen yhteisöllisen oppilashuollon muu kehittäminen. Oppilashuoltoryhmä ei käsittele yksittäisiä lapsia koskevia asioita. Ohjausryhmä valitsee yhden päiväkodin johtajista vastuuhenkilöksi (koollekutsujaksi) lukuvuodeksi kerrallaan ja vahvistaa ryhmän kokoonpanon seuraavasti: päiväkodin johtaja terveydenhoitaja kuraattori psykologi erityislastentarhanopettaja. Tarvittaessa ryhmä voi myös kuulla muita asiantuntijoita, kuten esimerkiksi esiopetuksen opettajia. 6

7 3.2 Oppilashuoltoon kuulumattomat muut ryhmät Edellä mainittujen oppilashuoltoryhmän ja yksittäisten lasten asioita käsittelevien asiantuntijaryhmien lisäksi esiopetuksessa on myös monialaisia ryhmiä, jotka eivät kuulu oppilashuoltoon. Kiusaamistapauksia selvittävät ryhmät eivät kuulu oppilashuoltoon. Oppilashuoltoon eivät myöskään kuulu kolmivaiheista tukea koskevat asiat. Kolmivaiheista tukea käsitellään yksikkökohtaisessa pedagogisessa tukiryhmässä. Ryhmän jäseniä voivat olla esimerkiksi päiväkodin johtaja asianomainen erityislastentarhanopettaja asianomainen erityisopettaja asianomainen esiopetuksen opettaja psykologi kuraattori. Kolmivaiheinen tuki käynnistetään ja järjestetään kuitenkin yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Terveydenhoitaja, lääkäri, kuraattori ja psykologi sekä esiopetuksen ulkopuoliset asiantuntijat voivat täten jatkossakin antaa työssä tarvittavaa tietoa. Päiväkodin johtaja vastaa työstä, ja kokouksissa tehdyt muistiinpanot ja asiakirjat säilytetään yksikössä. Kolmivaiheinen tuki toteutetaan yhteistyössä huoltajien kanssa. Pedagogisen tukiryhmän työskentely ei edellytä välitöntä suostumusta eikä tuesta voi myöskään kieltäytyä, sillä kolmivaiheinen tuki ei sisälly oppilashuoltoon. Tehostettu tuki aloitetaan ja järjestetään monialaisesti pedagogisen arvioinnin pohjalta yhteistyössä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Lapselle laaditaan oppimissuunnitelma yhteistyössä huoltajan kanssa lapsen tarpeiden pohjalta. Erityisen tuen tarvetta selvitetään monialaisen yhteistyön avulla yhdessä oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Ennen erityistä tukea koskevan päätöksen tekemistä on kuultava huoltajia. (Perusopetuslain ) 4. Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista kokonaisvaltaisesti. 7

8 Varhaisen tuen turvaamisella ja ongelmien ehkäisyllä on tärkeä merkitys. Lasten yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen suunnittelussa että esiopetuksen arjessa. Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä lasta koskevaa monialaista oppilashuoltoa. Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon eivät kuulu asiat, jotka koskevat opetuksen järjestämistä, pedagogisten selvitysten laatimista tai kiusaamisen selvittelyä. Yksilökohtaisen oppilashuollon linjaukset Yksilökohtainen oppilashuolto esiopetuksessa edellyttää aina huoltajan suostumusta. Yksilökohtaisen oppilashuollon toteuttamisessa on tärkeää tukea huoltajien osallisuutta ja kuulla heidän mielipiteitään. Lapsen osallisuus, omat toivomukset ja mielipiteet otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja edellytystensä mukaisesti. Vuorovaikutuksen on oltava avointa ja sen on pohjauduttava kunnioitukseen ja luottamukseen. Oppilashuoltotyö järjestetään niin, että lapsi kokee tilanteen kiireettömänä ja hän tulee kuulluksi. Työssä noudatetaan tietojen luovuttamista ja salassapitoa koskevia säännöksiä. Terveydenhuollon henkilöstö ja psykologit kirjaavat yksilökohtaisen oppilashuoltotyön potilaskertomukseen ja muihin potilasasiakirjoihin. Vastaavalla tavalla oppilashuollon kuraattorit kirjaavat asiakastiedot kuraattorin asiakaskertomukseen. 4.1 Asiantuntijaryhmä Suostumus (kirjallisena) Asian käsittely yksittäisen lapsen tueksi koottavassa asiantuntijaryhmässä ja ryhmän kokoonpano perustuvat huoltajan suostumukseen. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. Ryhmän jäsenillä on lisäksi oikeus pyytää neuvoa lapsen asiassa tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta. 8

9 Asiantuntijaryhmä selvittää tuen tarpeen ja järjestää oppilashuoltopalvelut lapselle tai lapsille. Ryhmän kutsuu koolle henkilö, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu. Ryhmä valitsee keskuudestaan asian kirjaamisesta sekä liittämisestä oppilashuoltokertomukseen vastaavan henkilön. Ryhmän monialainen kokoonpano perustuu tapauskohtaiseen harkintaan ja käsiteltävään asiaan. Asiantuntijaryhmän jäseniä voivat olla esimerkiksi kuraattori terveydenhoitaja psykologi esiopetuksen opettaja tarpeelliset yhteistyötahot tai lapsen läheiset Kuraattori vastaa opetuksen järjestäjän ylläpitämästä oppilashuoltorekisteristä, minne oppilashuoltokertomus tallennetaan. Oppilashuoltokertomukseen kirjataan seuraavat tiedot: lapsen nimi, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot huoltajan tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot kirjauksen päivämäärä sekä kirjauksen tekijä ja hänen ammattiasemansa kokoukseen osallistuneet henkilöt ja heidän asemansa asian aihe ja vireillepanija lapsen tilanteen selvittämisen aikana toteutetut toimenpiteet kuten arviot, tutkimukset ja selvitykset toteutetut toimenpiteet kuten yhteistyö eri tahojen kanssa sekä aiemmat ja nykyiset tukitoimet tiedot asian käsittelystä ryhmän kokouksessa, tehdyt päätökset ja niiden toteuttamissuunnitelma sekä toteuttamisesta ja seurannasta vastaavat tahot. 9

10 Oppilashuoltorekisteriin kirjatut tiedot, jotka koskevat yksittäistä lasta, ovat salassa pidettäviä. Jos sivulliselle annetaan oppilashuoltokertomukseen sisältyviä tietoja, asiakirjaan on lisäksi merkittävä, mitä tietoja, kenelle ja millä perusteella tietoja on luovutettu. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolain ) Opetuksen järjestäjällä on arkistonmuodostajan ominaisuudessa oltava arkistointisuunnitelma, jossa on kuvattuna määräykset menettelytavoista ja ajoista. Koulutoimella on arkistointisuunnitelma. Asiantuntijaryhmän jäsen ei saa käyttää asiantuntijaryhmän jäsenenä saamiaan salassa pidettäviä tietoja muuhun kuin oppilashuoltoon liittyvään tarkoitukseen. Esimerkiksi päiväkodin johtajan osallistumiselle asiantuntijaryhmän työhön ei ole laillista estettä, mutta hänen osallistumisensa ei tule olla itsestään selvää, vaan sille tulee olla selvä tarve. Hallinnolliset päätökset asiantuntijaryhmässä käsitellyn lapsen asioista eivät saa pohjautua salassa pidettäviin tietoihin, jotka ovat tulleet ilmi asiantuntijaryhmän työssä. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolain 14 ja 21 ) 4.2 Oppilashuoltohenkilöstö Terveydenhoitaja Lastenneuvolan tavoitteena on turvata jokaisen lapsen paras mahdollinen terveys sekä tukea perhettä vanhemmuudessa, jotta lapsella olisi mahdollisimman hyvät edellytykset kasvuun ja terveeseen kehitykseen. Lapselle tehdään 6 vuoden iässä terveystarkastus lastenneuvolassa. Mahdolliset jatkotutkimukset tai tukitoimet voidaan suunnitella ja toteuttaa yhteistyössä perheen, esikoulun ja muiden asiantuntijoiden kesken. Työ on jatkuvaa. Kuraattori Kuraattoripalvelu on osa oppilashuollon palveluista. Kuraattori voi tarvittaessa osallistua lapsen tuen järjestämiseen erityisesti nivelvaiheen yhteistyössä. Kaupungissa nimetään johtava kuraattori. Kuraattori on oppilashuollon ohjausryhmän jäsen. Kaupungin esikoulujen kuraattorit voivat kääntyä johtavan kuraattorin puoleen konsultaatiota ja tukea varten. Psykologi Esikoulun psykologi työskentelee lähinnä lasten kehitystä, mielenterveyttä ja hyvinvointia koskevien kysymysten parissa. Psykologi 10

11 neuvoo ja tukee huoltajia sekä ohjaa ja konsultoi esiopetushenkilöstöä. Psykologi selvittää lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja suunnittelee mahdollisia tukitoimia yhdessä lapsen huoltajien ja esiopetuksen opettajien kanssa. Tarvittaessa psykologi ohjaa lapsen jatkotutkimuksiin esimerkiksi puheterapeutille, toimintaterapeutille, neurologille tai lastenpsykiatrille. Psykologi osallistuu pedagogisen tukiryhmän työhön. 11

12 5. Esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Oppilashuoltosuunnitelma laaditaan yhteistyössä esiopetushenkilöstön, lasten ja huoltajien kesken. Suunnitelma on tarkastettava vuoden kuluessa siitä, kun kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on tarkastettu. Alla mainitut tiedot ilmoitetaan suunnitelman laatimishetkellä vallitsevien tarpeiden mukaan. Otsikkojen alapuolella oleva kursivoitu teksti korvataan yksikkökohtaisilla kuvauksilla. 5.1 Perustiedot a. Esiopetusyksikön nimi ja osoite (tähän luettelo eri yksiköistä) 5.2 Oppilashuollon ja saatavilla olevien palvelujen kokonaistarve Tarpeet: a. Lasten lukumäärä (luettelo + lapset/yksikkö ja yhteensä eritellen ru/su) b. Tulokset eri kyselytutkimuksista, esimerkiksi esiopetusryhmän omista arvioinneista. c. Mahdolliset tilastotiedot terveystarkastuksista, lääkärintarkastuksista ja vastaanottokäynneistä. d. Kolmivaiheiseen tukeen osallistuvien lasten lukumäärä (tehostettu tuki, erityinen tuki: ru + su = yhteensä). e. Lapsilta ja huoltajilta sekä opetus- ja oppilashuoltohenkilöstöltä saadut tiedot. (Miten kerätä tietoa hyvinvoinnista esimerkiksi vanhempainilloissa ja vanhempainyhdistyksissä). (Yhteinen kuvaus parilla lauseella) Käytettävissä olevat resurssit: f. Oppilashuoltopalvelujen saatavuus esiopetuksessa. (1 alle kouluikäisten psyk.+ 4 lastenneuvolan terv.hoitajaa, 1 ru + 1 su kuraattori) Käytännössä edellä mainittu henkilöstö osallistuu tarvittaessa yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. 12

13 5.3 Yhteisöllinen oppilashuolto Yhteisöllisessä oppilashuoltotyössä seurataan, arvioidaan ja kehitetään esiopetusyhteisön ja lapsiryhmien hyvinvointia. Tavoitteena on terveellinen, turvallinen ja esteetön esiopetusympäristö. Kaikilla esiopetusyhteisön aikuisilla on yhteisesti vastuu lasten hyvinvoinnista. Yhteistyö siirryttäessä esiopetuksesta perusopetukseen Yhteistyötä tekemällä vierailuja esikouluun ja kouluun. Yhteiset tapaamiset tietojen vaihtoa varten kolmivaiheisen tuen yhteydessä. Tarvittaessa erilliset henkilökohtaiset tapaamiset tietojen vaihtoa varten. Tietoja käytetään ryhmien, tukitoimintojen ja oppilashuollon toimien suunnitteluun. Saman kunnan sisällä kaikki tiedot ovat siirrettävissä. esiopetusyksiköstä toiseen esiopetusyksikköön Saman kunnan sisällä kaikki tiedot ovat siirrettävissä. Opetuksen tai koulutuksen järjestämisessä välttämättömät tiedot on siirrettävä lapsen siirtyessä esiopetukseen toiseen kuntaan. Muut tiedot siirretään ainoastaan suostumuksella. Tavoitteena on, että lapsi saa edelleen tarvitsemansa tuen ja oppilashuoltopalvelut myös esikoulun vaihtamisen jälkeen. Oppilashuoltoryhmä Ryhmä vastaa esiopetuksen yhteisöllisestä oppilashuollosta. Oppilashuoltoryhmä kokoontuu vähintään 1 2 kertaa lukukauden aikana. Päiväkodin johtajan tehtävänä on informoida työyhteisöä oppilashuoltoryhmän työstä. Oppilashuoltoryhmän tehtävänä on Linjausten laatiminen lapsen hyvinvoinnin tukemiseksi sekä vahvistaminen oppilashuollon teema- ja painopistealueet Huolehtiminen esiopetusympäristön ja -viihtyvyyden säännönmukaisten tarkastusten toteuttamisesta ja seurannasta Kuvaus oppilashuollon toimintatavoista ja yhteistyöstä. Terveysneuvonnan kanssa tehtävä yhteistyö 13

14 Kuvaus yhteistyöstä, esimerkiksi suuhygienistin käynnit ryhmässä. Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi Kuvaus. Poissaolojen seuranta ja informointi Kuvaus: Pro Consona. Tapaturmien ehkäisy, ensiapu ja hoitoon ohjaaminen Yksikkökohtainen kuvaus (esim. turvallisuusvastaava vastaa ensiapukoulutuksen saaneen henkilöstön ja terveydenhuollon saatavuudesta, viheryksikkö tarkistaa leikkivälineet ja koulujen pihat neljästi vuodessa). Esiopetuksen pelastussuunnitelma. Yksikön turvallisuusvastaava päivittää suunnitelman, ryhmä seuraa päivitystä ja informoi työyhteisöä. Kiusaamisen vastainen suunnitelma (läpikäynti kerran lukuvuodessa) Paraisten kaupungin kiusaamisen vastainen suunnitelma (suunnitelman päivittäminen ja suunnitelmasta informointi), yhteinen kaikille yksiköille, mukaan liitteeksi! Kriisisuunnitelma (läpikäynti kerran lukuvuodessa) Paraisten kaupungin kriisisuunnitelma (suunnitelman päivittäminen ja suunnitelmasta informointi), ruotsinkielisen esiopetuksen opetussuunnitelman yhteinen ja yleinen suunnitelma mukaan liitteeksi! Koulukuljetukset, odotusajat ja turvallisuus Esiopetuksessa olevan lapsen päivittäinen koulumatka odotuksineen saa kestää enintään kaksi ja puoli tuntia. (Perusopetuslain 32 ) Paraisten kaupungin koulukuljetusperiaatteet ovat nähtävillä kaupungin verkkosivuilla. Kuljetusta odottavalle lapselle on järjestettävä mahdollisuus ohjattuun toimintaan. (Perusopetuslain 32 ) Lasten on oltava hyvissä ajoin pysäkillä. Lasten on istuttava autossa turvavyö kiinnitettynä koko matkan ajan. Lasten poistuessa autosta esiopetushenkilöstö ottaa heidät vastaan. Heijastinten tai heijastinliivien käyttö on suositeltavaa. 5.4 Yksilökohtainen oppilashuolto 14

15 Yksilökohtaisen oppilashuollon tavoitteena on seurata ja edistää lapsen kehitystä, terveyttä, hyvinvointia ja oppimista kokonaisvaltaisesti. Varhaisen tuen turvaamisella ja ongelmien ehkäisyllä on tärkeä merkitys. Lasten yksilölliset edellytykset, voimavarat ja tarpeet otetaan huomioon sekä oppilashuollon tuen suunnittelussa että esiopetuksen arjessa. Terveydenhuollon kanssa tehtävä yhteistyö neuvolakäyntien yhteydessä (esimerkiksi asiantuntijaryhmän tapaaminen tutkimusten jälkeen yhdessä esiopetuksen opettajan, avustajan ja päiväkodin johtajan ym. kanssa). Hoidon, erityisruokavalion tai lapsen sairauden edellyttämän lääkityksen järjestäminen. Kuvaus: yhteinen ohje Tehostetun ja erityisen tuen yhteydessä tehtävä yhteistyö, joustava esiopetus ja sairaalaopetus. Kuvaus: Asiantuntijaryhmät, koolle kutsuminen, miten suostumus hankitaan (lomake Loggissa), yhtenäiset rutiinit yksittäisen lapsen asian käsittelemisessä, asiantuntijaryhmäprosessi liitteenä. Ilmoitetaan asiantuntijaryhmän tapaamisesta huoltajille ennen tapaamista ja huoltajia pyydetään vastaamaan. Huoltajan yksilöidyllä kirjallisella suostumuksella asian käsittelyyn voi osallistua tarvittavia oppilashuollon yhteistyötahoja tai lapsen läheisiä. Oppilashuoltokertomusten laatiminen ja säilyttäminen. Kuraattori kerää kertomuksen oppilashuollon rekisteriin ja vastaa opetuksen järjestäjän ylläpitämästä rekisteristä. Yhteistyö ulkopuolisten palveluntuottajien ja yhteistyötahojen kanssa, kuten lastensuojelu, erikoissairaanhoito ja poliisi. Kuvaus 15

16 5.5 Oppilashuollon, lasten ja huoltajien välinen yhteistyö Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä lasten ja heidän huoltajiensa kanssa. Lapsen ja huoltajien osallistuminen yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. Kuvaus: Lasten, huoltajien ja yhteistyötahojen informointi yhteisöllisen ja yksilökohtaisen oppilashuollon periaatteista ja käytännöistä. Kuvaus: 5.6 Oppilashuoltosuunnitelman toteutus ja seuranta Opetuksen järjestäjä seuraa oppilashuoltosuunnitelman toteutusta. Päiväkodin johtaja vastaa suunnitelman seurannasta omassa yksikössään. Tiedonkeräämistavat. Jokainen yksikkö tekee omat palautekyselynsä ja tiedottaa tuloksista, miten? Miten usein suunnitelmaa seurataan? Miten tietoja käsitellään ja hyödynnetään esiopetuksen oppilashuollon kehittämisessä. Tiedot kootaan ja käsitellään henkilökuntakokouksissa. Miten lapsille, huoltajille ja yhteistyötahoille tiedotetaan keskeisimmistä tuloksista. Vanhempainillassa käsitellään. 16

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto

ESIOPETUS. Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Luku 5.3. Esiopetuksen oppilashuolto Oppilashuoltoon sisältyvät opetuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen oppilashuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (6) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Lasten kehitysympäristön ja esiopetuksen toimintaympäristön muutosten

Lisätiedot

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

5.2 Oppilashuolto. 5.2.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.2 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä oppilashuolto, opiskelijasta käsitettä

Lisätiedot

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014

Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 1 Nastolan kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2014 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Nastolassa esiopetuksen oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä sivistystoimen ja sosiaali

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 7. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön muuttuessa oppilashuollosta on

Lisätiedot

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto

Paltamon kunta. Paltamon lukio. [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto 2014 Paltamon kunta Paltamon lukio [LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 4.3 Opiskelijahuolto PALTAMON KUNNAN NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen

OPPILASHUOLTO. Savonlinnan normaalikoulu / Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen OPPILASHUOLTO Savonlinnan normaalikoulu 26.5.2014 / 12.4.2017 Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho ja Katja Räisänen SNOR - Oppilashuoltokäytännöt uudistuvat ENNEN / OPS 2012 Oppilashuollolla tarkoitetaan Oppilaan

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (8) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3. Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2

LUKU 8 OPPILASHUOLTO. 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö. Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) 1 3 mom. 2 Sisällys LUKU 8 OPPILASHUOLTO... 1 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö... 1 8.2 Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto... 4 8.4 Oppilashuoltosuunnitelmat... 6 8.5 Paikallisesti

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014

VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 VAALAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA (2011) Sivistyslautakunta 72/30.7.2014 Tämä opetussuunnitelman päivitys sisältää Opetushallituksen tekemän perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutoksen

Lisätiedot

Monialainen oppilashuollon yhteistyö

Monialainen oppilashuollon yhteistyö LUKU 5.3 ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Tornion esiopetussuunnitelman lukuun neljä Esiopetuksen oppilashuollon tavoitteena on lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja

Lisätiedot

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa.

Palveluja tarjotaan opiskelijoille siten, että ne ovat helposti saatavilla. Palvelut järjestetään lain edellyttämässä määräajassa. Luku 4.3. Opiskeluhuolto Opiskeluhuoltoon sisältyvät koulutuksen järjestäjän hyväksymän opetussuunnitelman mukainen ennaltaehkäisevä ja yhteisöllinen opiskeluhuolto sekä lakisääteinen yksilökohtainen opiskeluhuolto.

Lisätiedot

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Paltamon kunta. Perusopetus. [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 2014 Paltamon kunta Perusopetus [PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS] 5.4 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen PALTAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 6.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan lapselle annettavia terveydenhoitopalveluja, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina

Lisätiedot

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 6.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit

Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Opiskeluhuolto ja opetustoimen prosessit Osaava, Lempäälä 15.4.2014 Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Esko Lukkarinen, Opetus- ja kulttuuritoimi-vastuualue 17.4.2014 1 Opiskeluhuollon prosessit ja toimijat

Lisätiedot

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto

Espoon perusopetuksen opetussuunnitelman luku 5.4. Oppilashuolto 5.4 Oppilashuolto Oppilashuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa koulun perustoimintaa. Se liittyy läheisesti koulun kasvatus- ja opetustehtävään. Oppilashuollon tavoitteena on oppilaan kokonaisvaltaisen

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3

Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011. Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3 Mäntsälän kunnan esiopetuksen esiopetussuunnitelma 2011 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos/ luku 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Sisällysluettelo: 5.3 Oppilashuolto 5.3.1

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 8 UUDESSA OPS:SSA LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1.

2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. OPETUS- JA VARHAISKASVATUSLAUTAKUNTA XX.XX.2014 XXX 2014 ESIOPETUS LUONNOS 1. LIITE 1 (12) 5/011/2014 MUHOKSEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 Muhoksen kunta Opetus-

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Helsingin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas-

Lisätiedot

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto

Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Esiopetuksessa olevien oppilashuolto Valtakunnalliset neuvolapäivät 21. - 22.10.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ja opetussuunnitelmien perusteet Oppilas-

Lisätiedot

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1.

Opiskeluhuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa 1. 1 LUKION OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 6.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on 1) edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia sekä osallisuutta ja ehkäistä

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 0 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja

Lisätiedot

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu?

Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Kuraattori- ja psykologityö esi- ja perusopetuksessa Mikä muuttuu? Oppilas- ja opiskelijahuollon kansalliset kehittämispäivät XIII 27.-28.11.2013 Vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen, Tampere

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LIITE 1 (9) 4/011/2014 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS

OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS OPISKELUHUOLTO JA ERITYISOPETUS 7.3.2016 Annamari Murtorinne yläkoulun rehtori ja Niina Rekiö-Viinikainen erityisopettaja TOIMINTAKULTTUURIN KESKEISET PIIRTEET Hyvinvointi ja turvallinen arki Yhdenvertaisuus

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 ESPOON SUOMENKIELISEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 1.8.2014 / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Esiopetuksen oppilashuollosta ja siihen liittyvistä suunnitelmista säädetään

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Kokkolan kaupunki Perusopetuksen opetussuunnitelman muutos 1.8.2014 alkaen PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto

Lisätiedot

Oppilashuolto Koulussa

Oppilashuolto Koulussa 1.8. 2014 Oppilashuolto Koulussa Keskeistä uudessa oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa Kokoaa yhteen oppilas- ja opiskelijahuoltoa koskevat säännökset, jotka aiemmin olleet hajallaan lainsäädännössä. Korostetaan

Lisätiedot

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS

ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS ESIOPETUS OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITYS 1 SISÄLLYS: JOHDANTO... 3 1. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO... 4 2. ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTORYHMÄT... 5 2.1 Moniammatillinen oppilashuollon ohjausryhmä... 5 2.2 Päiväkotien

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO Karkkilan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa

OPPILASHUOLTO Karkkilan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa 1 Liite esiopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 27.1.2015 4 OPPILASHUOLTO Karkkilan esiopetuksessa ja varhaiskasvatuksessa LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen

Lisätiedot

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa

6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa 6.2.2 Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden ja monialaisen yhteistyön keinoin hyvinvoivan ja turvallisen

Lisätiedot

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN

PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN RAAHEN KAUPUNKI Varhaiskasvatuspalvelut OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTIEN ESIOPETUSRYHMIIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Raahessa esi- ja perusopetuksella sekä lukioilla on yhteinen opiskelu/ oppilashuoltosuunnitelma.

Lisätiedot

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori

Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto. Leena Nousiainen / Rondo Training Oy Pori Yhteisöllinen ja osallistava opiskelijahuolto Leena Nousiainen / Rondo Training Oy 11.1.2013 Pori Keskeisiä linjauksia Uuteen lakiin ehdotetaan koottavaksi lainsäädännössä nyt hajallaan olevat oppilas-

Lisätiedot

ESIOPETUS 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

ESIOPETUS 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen ESIOPETUS 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta nimitystä

Lisätiedot

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 5.3 Oppilashuolto

5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen. 5.3 Oppilashuolto 5.3 Esiopetuksen oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen opiskeluhuollosta

Lisätiedot

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opetussuunnitelman kuntakohtainen osa Kotkan lukiokoulutuksessa opiskelijahuollon osalta 1.8.2014 lukien. LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO Opiskeluhuolto sisältää lain mukaan koulutuksen järjestäjän hyväksymän

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO LIITE 6/011/2014 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista,

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3.2 Yhteisöllinen oppilashuolto 5.3.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 5.3.4 Oppilashuoltosuunnitelmat 5.3.5 Yksikkökohtainen

Lisätiedot

Oppilashuollosta hyvinvointia

Oppilashuollosta hyvinvointia Oppilashuollosta hyvinvointia Uudistuva esiopetus Marraskuu 2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Mihin oppilashuoltoa koskevaan kysymykseen haluaisit saada vastauksen tänään? Kristiina Laitinen

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA LV 2016-2017 UTRAN KOULU OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA children 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut Utran koulussa on 430 oppilasta oppilashuollon piirissä. Oppilashuollon

Lisätiedot

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa

Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Oppilashuolto Lahden kaupungin perusopetuksessa Piirros Iita Ulmanen Oppilashuolto Oppilashuollolla tarkoitetaan huolenpitoa oppilaiden oppimisesta ja psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista.

Lisätiedot

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 8.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö Oppilashuolto järjestetään monialaisessa yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Ulla Rasimus PRO koulutus ja konsultointi Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki yhden lainsäädännön piirissä nyt hajallaan olevat oppilas- ja opiskelijahuoltoa, henkilötietojen käsittelyä, kirjaamista, rekisteröimistä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELIJAHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien

Oppilashuollossa kehitetään, seurataan ja arvioidaan koko kouluyhteisön, yksittäisten luokkien ja ryhmien LIITE 1 (7) 4/011/2014 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.4 Oppilashuolto Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä

ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä ESITE Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisesta monialaisesta oppilashuoltotyöstä Tällä asiakirjalla esitellään Nilakan yhtenäiskoulun yksilökohtaisen monialaisen oppilashuoltotyön toiminta ja sillä voidaan

Lisätiedot

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 (13) LOPEN KUNNAN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LUKU 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön

Lisätiedot

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN

OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN OPPILAS- ja OPISKELIJAHUOLTOLAIN SOVELTAMINEN HANGON KAUPUNGIN SIVISTYSTOIMESSA 1.8.2014 - (luku 3.5 Oikeusturva, lisätty 1.8.2015 alkaen) Lisäys kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin esiopetuksen opetussuunitelma

Lisätiedot

Oppilashuollosta hyvinvointia

Oppilashuollosta hyvinvointia Oppilashuollosta hyvinvointia Uudistuva esiopetus Joensuu 26.11.2014 Kristiina Laitinen Opetusneuvos Opetushallitus Mihin oppilashuoltoa koskevaan kysymykseen haluaisit saada vastauksen tänään? Kristiina

Lisätiedot

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö

LUKU 5.3 Oppilashuolto. 5.3.1 Monialainen oppilashuollon yhteistyö 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 OPPILASHUOLTO LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki. Aulanko 2.4.2014 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Aulanko 2.4.2014 1 Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (voimaan 1.8.2014) Yhteisöllinen opiskeluhuolto ja yksilökohtaisen opiskeluhuolto Ennaltaehkäisevyys ja suunnitelmallisuus

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Helsinki 27.2.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ 13.4. Oppilashuollon ja turvallisuuden edistäminen paikallisessa opetussuunnitelmassa OPPILASHUOLTO LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Me Kempeleessä haluamme taata kaikille kasvatuskumppanuuden

Lisätiedot

Esiopetuksen opetussuunnitelman luku 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Esiopetuksen opetussuunnitelman luku 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Esiopetuksen opetussuunnitelman luku 5.3. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen 1 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta esiopetuksen

Lisätiedot

Esiopetuksen yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuksen yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma Esiopetuksen yksikkökohtainen oppilashuoltosuunnitelma Outokummun kaupunki 2016 2017 2 Sisältö 1 Oppilashuollon kokonaistarve ja käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut... 4 1.1 Arvio esiopetuksen käytettävissä

Lisätiedot

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 1 NUORILLE TARKOITETUN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN JOROISTEN KUNNAN OPETUSSUUNNITELMAN LUKU 5.4 5.4. OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Mitä tässä suunnitelmassa mainitaan oppilaasta ja koulutuksenjärjestäjästä koskee myös esiopetukseen osallistuvaa

Lisätiedot

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO

Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Pälkäneen perusopetuksen opetussuunnitelma: OPPILASHUOLTO Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon paikallisen toteuttamisen tavoitteet ja toimintatavat. Siinä määritellään opetussuunnitelman

Lisätiedot

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma

Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma Mänttä-Vilppulan perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 1. ARVIO OPPILASHUOLLON KOKONAISTARPEESTA Mänttä-Vilppulassa perusopetusta annetaan luokille 1-6 Savosenmäen koulussa, Koskelan alakoulussa, Vilppulankosken

Lisätiedot

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016

ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 ASUNTILAN JA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinne-Asuntila vuosikello 2015-2016.....2

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki - Oppilas- ja opiskelijahuollon kokonaisuus - Yhteisöllinen opiskeluhuolto Seinäjoki 5.3.2014 Marjaana Pelkonen, neuvotteleva virkamies STM Opiskeluhuolto muodostaa kokonaisuuden

Lisätiedot

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa

Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa Monialaiset verkostot lasten ja nuorten hyvinvointia takaamassa 25.9.2015 Tampere Käytännön kokemuksia yhteistyöstä Hanna Gråsten-Salonen Vastaava koulukuraattori Varhaiskasvatus ja perusopetus Tampere

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI VENLANTUVAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

PÄIVÄKOTI VENLANTUVAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA PÄIVÄKOTI VENLANTUVAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Sisältö 1. Johdanto... 2 2. Oppilashuollon kokonaistarve ja oppilashuoltopalvelut... 2 3. Yhteisöllinen oppilashuolto... 3 3.1. Suunnitelma lasten

Lisätiedot

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto

8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto 8.3 Yksilökohtainen oppilashuolto Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaalle annettavia kouluterveydenhuollon palveluja, oppilashuollon psykologi- ja kuraattoripalveluja sekä yksittäistä

Lisätiedot

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus

Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus Opiskeluhuollon asiantuntijaryhmän asettaminen ja toiminta Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymän hallitus 17.6.2015 Sisällys Ryhmän asettaminen ja sen toimintatavat... 3 Opiskeluhuollon rekisterit ja kertomukset

Lisätiedot

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa

Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opiskelijahuolto lisäopetuksessa Opetushallitus 17.3.2015 Kristiina Laitinen Opetusneuvos 1 Säädökset, eduskunta-asiakirjat sekä opetussuunnitelmien perusteet Lait Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013)

Lisätiedot

HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA

HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA varhaiskasvatus HATTULAN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLLON SUUNNITELMA ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN (24.10.2016) Sisällys 5.3 Esiopetuksen

Lisätiedot

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO

KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO KERAVAN LUKION JA AIKUISLUKION NUORTEN LUKIOKOULUTUKSEN OPETUS- SUUNNITELMAN MUUTOS, LUKU 4.3 OPISKELUHUOLTO 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu. Koulutuspäivä Oulussa Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Oulussa 6.2.2014 Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman toteutumisesta 2. yhteistyön

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 1 (8) PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.4 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.4 Oppilashuolto Lasten ja nuorten kehitysympäristön ja koulun toimintaympäristön

Lisätiedot

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma

Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Esiopetuskohtainen oppilashuoltosuunnitelma Asiakirja tallennetaan nk. I-asemalle/levylle ja siitä tulostetaan paperikopio, jota säilytetään esiopetusyksikössä paloturvallisessa paikassa. Taustatiedot

Lisätiedot

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki

Oppilashuolto Huittisissa. Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Oppilashuolto Huittisissa Koulu ja oppilaitos lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena 1.11.2017 Pori Eija Mattila, Huittisten kaupunki Tuen ja oppilashuollon selvitystyö Huittisissa käynnistettiin keväällä

Lisätiedot

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014

Esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos 1.8.2014 Uudistunut oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) sekä Opetushallituksen antamien esi- ja perusopetuksen sekä nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden muutos (4/011/2014 ja 5/011/2014)

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Helsingissä 27.2.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Järjestämisvastuut Koulutuksen järjestäjä vastaa 1. opetussuunnitelman mukaisen opiskeluhuoltosuunnitelman

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu

Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Oppilas- ja opiskelijahuolto uudistuu Koulutuspäivä Kuopiossa 26.3.2014 Hallitusneuvos Anne-Marie Brisson Summa summarum Opiskeluhuoltoa järjestetään joko yhteisöllisenä tai yksilökohtaisena Yksilökohtaista

Lisätiedot

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA

KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA KALLIORINTEEN PÄIVÄKODIN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA 2014 2015 SISÄLLYS 1. Yhteisöllinen oppilashuolto.....1 1.1 Yksikkökohtainen oppilashuolto....1 - Kalliorinteen vuosikello 2014-2015.....2 1.2 Laajennettu

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET

PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLLON PERUSTEET 5.4. Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain käsitteistön sijasta perusopetuksen

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos

Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos Oppilas- ja opiskelijahuoltolakiluonnos SORA-KOULUTUS 31.1.2013 Anne Heikinkangas Lyhennelty OKM:n ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhosen esityksestä Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki uudistuu Koskee esi- ja perusopetusta

Lisätiedot

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa

Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen. esiopetuksessa Opas monialaisen asiantuntijaryhmän kokoamiseen ja neuvottelun toteuttamiseen esiopetuksessa Tätä opasta on työstetty Lahden koulukuraattori- ja psykologipalveluissa vuosien 2009-2010 aikana kokemuksellisen

Lisätiedot

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa

Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa Yhteisöllisen opiskeluhuollon toteuttaminen kouluissa ja oppilaitoksissa 17.9.2014 Opetushallitus KOULUKOHTAINEN OPPILASHUOLTOSUUNNITELMA Oppilashuollon vuosisuunnitelma PAIKALLINEN OPETUSSUUNNITELMA LASTEN

Lisätiedot

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa

Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki voimaan 1.8.2014 Oppilashuollon näkökulmia esiopetuksessa 28.11.2014 OPH koulutustilaisuus Uudistuva esiopetus kasvatus- ja opetuspäällikkö Pia Kola-Torvinen Tampere Oppilas-

Lisätiedot

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto

Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 1 Espoon suomenkielisen lukiokoulutuksen opetussuunnitelman muutos, Luku 3.2 Opiskelijahuolto 3.2 Opiskeluhuolto Opiskeluhuollosta on tullut yhä tärkeämpi osa oppilaitoksen perustoimintaa. Opiskeluhuollon

Lisätiedot

Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman muutos / Luku 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen

Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman muutos / Luku 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Vantaan esiopetuksen opetussuunnitelman muutos / Luku 5.3 Oppilashuolto ja turvallisuuden edistäminen Opetuslautakunta 10.6.2014 Sisällys Johdanto...3 Hyvinvointityö (oppilashuolto) Vantaan esiopetuksessa...4

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta

LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO. Kuopio Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta LIPERIN KUNNAN ESI- JA PERUSOPETUKSEN OPPILASHUOLTO Kuopio 26.3.2014 Tukipalvelujen koordinaattori Päivi Ikonen Liperin kunta Oppilashuollon kehittäminen Liperissä Lukuvuoden 2011-12 aikana yhteensä neljä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN Muutos Salon varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelman lukuun yhdeksän Opetuslautakunta 21.10.2014 102 1. Esiopetuksen oppilashuollon toteuttamisen

Lisätiedot

Ville Järvi

Ville Järvi LSSAVI Lastensuojelukoulutus Ville Järvi 21.2.2017 Näkökulma päivän aiheeseen Millaisia oppilaan kasvua ja oppimista ja arjen hallintaa tukevia toimenpiteitä varhaiskasvatuksessa ja koulussa tehdään ennen

Lisätiedot

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki

Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuki Luonnos kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin tuen opetussuunnitelman perusteteksteiksi Nyt esitetyt muutokset perustuvat käytännön työstä saatuihin kokemuksiin, palautteisiin

Lisätiedot

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet

4.3 Opiskeluhuolto. 4.3.1. Opiskeluhuollon keskeiset periaatteet 1 4.3 Opiskeluhuolto Lukion opiskeluhuollon tavoitteena on edistää opiskelijoiden oppimista, terveyttä ja hyvinvointia ja huolehtia oppilaitosyhteisön hyvinvoinnista sekä opiskeluympäristön terveellisyydestä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN. LUKU 5.3 Oppilashuolto

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN. LUKU 5.3 Oppilashuolto LIITE 1 (19) 5/011/2014 ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään

Lisätiedot

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS LIITE 1 (4) AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS VAMMAISTEN OPISKELIJOIDEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLISEEN

Lisätiedot

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto

Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto 25.08.2016 Leppäkaarteen päiväkodin yhteisöllinen oppilashuolto Päiväkodissamme noudatetaan Siilinjärven kunnan esiopetuksen oppilashuoltosuunnitelmaa. Yhteisöllisen oppilashuollon tarkoituksena on luoda

Lisätiedot

Esiopetuksen opetussuunnitelma

Esiopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 22.10.2014 Liite 6 Esiopetuksen opetussuunnitelma Luku 5.3. 1 (14) ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / LUKU 5.3 OP- PILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN LUKU 5.3

Lisätiedot

OPPILAIDEN TUKEMINEN ESIOPETUKSESSA

OPPILAIDEN TUKEMINEN ESIOPETUKSESSA OPPILAIDEN TUKEMINEN ESIOPETUKSESSA JOENSUU 24.3.2015 Katja Pussinen Palvelupäällikkö Varhaiskasvatus- ja koulutuskeskus Hallintopalvelut Joensuun kaupunki Katja Pussinen - Lähtökohtana vahvuudet -> onnistumisen

Lisätiedot

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta

8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta 8.5 Paikallisesti päätettävät asiat ja koulukohtaisen oppilashuoltosuunnitelman laadinta Opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus oppilashuollosta Opetussuunnitelmassa kuvataan perusopetuksen oppilashuollon

Lisätiedot