Poniraviliiga, yhteisomistussäännöt

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Poniraviliiga, yhteisomistussäännöt"

Transkriptio

1 Poniraviliiga, yhteisomistussäännöt Yhtymän nimi ja kotipaikka: V-S Poniraviliiga, Rusko. Tällä sopimuksella sopijapuolet sopivat yhdessä omistamansa ponin omistuksesta ja käytöstä seuraavaa: Yleistä Tämän ponikimpan tavoitteena on mahdollistaa ponin omistamisesta kiinnostuneille henkilöille helppo sekä edullinen tapa tutustua poninomistamiseen, poniraviurheiluun sekä raviurheiluun. Samalla tarjotaan mahdollisuus ponin valmentajalle valmentamiseen ja kilpailemiseen. Tarkoituksena on tuottaa elämyksiä omistajille ponin elämää, valmentautumista ja kilpailemista seuraamalla sekä mukavaa yhdessäoloa samanhenkisten ihmisten kanssa. Kimppa ei tuota osakkailleen taloudellista voittoa. Suomen Poniraviyhdistyksen (myöhemmin SPRY) hallituksen valitsema valmentaja yhdessä kimpan osakkaiden kanssa valitsee kimpalle sopivan ponin esitetyistä vaihtoehdoista. Kimpat valitsevat ponin siinä järjestyksessä kuin kimpat on myyty täyteen. Jos useampi kimppa on myyty samaan aikaan ja he haluavat saman ponin, suoritetaan arvonta. Ponin omistajaksi merkitään Suomen Hippos ry:n rekisteriin kimpalle valittu tallinimi. Sopijapuolet Tämän sopimuksen sopijapuolia (osakkaita) ovat kaikki ne, jotka ovat suorittaneet osuudestaan 100 euron maksun jäljempänä mainitulle kimpan pankkitilille, kuitenkin enintään 30 ensimmäistä osuutta maksaneet maksujärjestyksessä. Kukin osakas sitoutuu näihin sääntöihin sekä kimpan jäseneksi. Maksamalla osuusmaksun hyväksyt sopimuksen ehdot. Pankkitili Kimpalle on perustettu tili: V-S Poniraviliiga FI , jolle osuusmaksut, kuukausimaksut sekä mahdolliset muut tulot tallennetaan ja josta maksetaan ponin kulut. Tilillä olevat varat ovat kimpan osakkaiden yhteisiä osuuksien suhteessa. Tilin käyttöoikeus on kimpan rahastonhoitajalla sekä yhdellä muulla, heidät vahvistetaan vuosittain vuosikokouksessa. Osuuksien määrä ja kimpan voimassaoloaika Osuuksien yhteismäärä on 30 kpl. Kukin osakas voi omistaa enintään 5 osuutta. Yhden osuuden voi ostaa yksi tai useampi henkilö. Jos yhtä osuutta kohden on useampi osakas, nimetään heistä yksi osuudenhaltijaksi. Osuuden voi ostaa yritys tai yhdistys. Yhteisomistus on voimassa tällä sopimuksella saakka ja sen jälkeen kimpan voimassaolosta päätetään vuodeksi kerrallaan osakkaiden kolmen neljäsosan (¾) äänten enemmistöllä. Poniraviliigassa palkitaan voittaja kunkin vuoden lopussa. Ensimmäinen kilpailukausi kestää ja tästä alkaen Poni voi lopettaa kilpailemisen Raviliigassa aikaisintaan vuoden 2016 jälkeen. 1

2 Jos poni osoittautuu sopimattomaksi poniravikäyttöön, on kimpalla oikeus purkaa yhteisomistussopimus jo aiemmin. Valmentaja V-S Poniraviliigajoukkueen ponin valmentajana toimii HEPSIS Team / Maret Ehrlund. Hän on sitoutunut näihin sääntöihin ja tekee parhaansa ponin kilpauran edistämisen eteen. Valmentaja vastaa ponin hoidosta ja valmennuksesta aiheutuvista kustannuksista. Kimppa maksaa ponin kengityksen, madotukset, mahd. mittauksen, rokotukset sekä muut eläinlääkärikulut. Valmentajan kanssa on erikseen tehty valmennussopimus, jonka allekirjoittaa myös mahdollisen alaikäisen valmentajan huoltaja. Valmentaja saa ponin juoksemat rahapalkinnot, ponin voittamat mahdolliset kunniapalkinnot kuuluvat kimpalle. Valmentaja vastaa ponin kilpailuttamiskuluista. Valmentaja päättää ponin hoidosta, valmennuksesta ja kilpailuttamisesta kuullen tarvittaessa osakkaita. J o s p o n i n v a l m e n t a j a o n a l a i k ä i n e n, o n h ä n e l l ä n i m e t t y k i l p a i l u h u o l t a j a. Päätöksenteko ja kimpanvetäjä Yhtymän jokainen osuus antaa osuuden haltijalle yhden (1) äänen käytettäväksi äänestystä vaativissa kysymyksissä. Alaikäisten osakkaiden äänivaltaa käyttää heidän huoltajansa. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Yhtymän kokouksissa osuuden haltija voi edustaa muita osuuksien haltijoita valtakirjalla. Yhtymän nimenkirjoitusoikeus on kimpanvetäjällä (joka samalla toimii yhteyshenkilönä osakkaisiin, valmentajaan, viranomaisiin ja hevosalan järjestöihin) sekä yhtymän rahastonhoitajalla. Kimpanvetäjän ja rahastonhoitajan mahdollisista korvauksista päätetään aloituskokouksessa ja myöhemmin aina vuosikokouksessa. Kimpanvetäjän tai rahastonhoitajan tullessa esteelliseksi toimimaan on toinen heistä velvollinen aloittamaan toimet uuden edustajan tai rahastonhoitajan valitsemiseksi. Ponin mahdollisesti voittamat kunnia ja esinepalkinnot arvotaan vuosittain osakkaiden kesken. Ponin mahdolliset voittoloimet arvotaan kimpan päätyttyä osakkaiden kesken. Valmentajalle ja/tai ohjastajalle annetut kunniapalkinnot kuuluvat valmentajalle/ohjastajalle. Osakkaan oikeudet ja velvollisuudet Menot ja tulot jaetaan tasan osuuksien kesken. Kuukausimaksu / osuus on kimpan alkaessa 10 e/kk, tällä kerätään puskurirahastoa mahdollisia ylimääräisiä menoja varten. Kuukausimaksun suuruudesta päätetään jatkossa vuosikokouksessa. Kuukausimaksulla katetaan ponin kengityksiä, mahdollisia eläinlääkärikuluja sekä muita muuttuvia kuluja. Kuukausimaksu suoritetaan yhtymän pankkitilille kimpan perustamiskokouksessa sopiman käytännön mukaan, suositus neljännesvuosittain etukäteen, kuukauden 28. päivään mennessä. Osakkaille ei toimiteta laskuja erikseen vaan heidän tulee hoitaa velvoitteet 2

3 yhteisomistussopimuksessa mainitulle pankkitilille. Yllättävistä kulueristä tulee kimpanvetäjän ja/ tai rahastonhoitajan ilmoittaa välittömästi niiden tultua ilmi. Kuukausimaksun maksuvelvollisuus alkaa. / 2015 ja on voimassa osuuden omistussuhteen päättymiseen saakka. Mikäli osakas laiminlyö kuukausimaksun suorittamisen ajallaan, kimpanvetäjä tai rahastonhoitaja ilmoittaa hänelle kirjatulla kirjeellä, että hänet tullaan erottamaan yhtymästä, ellei kuukausimaksua lisättynä 40 euron sakkomaksulla ole suoritettu seuraavan kuukauden loppuun mennessä. Erottamisesta ilmoitetaan erotetulle hänen yhtymän sopimuksessa tai muussa asiakirjassa ilmoittamaansa postiosoitteeseen. Osakas on velvollinen pitämään yhteystietonsa ajan tasalla kimpanvetäjän suuntaan. Osakas on velvollinen korvaamaan yhtymälle vahingon, jonka hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti yhtymälle aiheuttaa. Osakkuudesta luopuminen ja siitä johtuva lunastusoikeus Mikäli osakas haluaa luopua osuudestaan, tulee osuutta ensin tarjota yhtymän muiden osakkaiden lunastettavaksi. Ellei kukaan osakkaista halua käyttää lunastusoikeuttaan, voidaan osuus myydä ulkopuoliselle. Myyntimenettely: Kimpanvetäjä tiedottaa osakkaita sähköpostilla (osakkaiden sopimuksessa ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen) Osuutta tarjotaan ensin osakkaille ja vasta tämän jälkeen ulkopuolisille. Osuuden hankinnasta kiinnostuneet osakkaat tekevät kukin oman tarjouksensa osuudesta edustajalle. Kimpanvetäjä tiedottaa korkeimmasta tarjouksesta osakkaille sähköpostilla. Mikäli kimpanvetäjä haluaa, voi hän tehdä tarjouksen osuudesta. Jos hän tekee korkeimman tarjouksen, on toiseksi korkeamman tarjouksen antajalle annettava mahdollisuus tehdä uusi tarjous. Jos korkeimpia tarjouksia on useampia, on näillä mahdollisuus kerran korottaa tarjoustaan. Jos tämän jälkeen korkeimpia tarjouksia on edelleen useita, ratkaistaan tulos arvalla. Mikäli yhtymän osakkaat eivät tee tarjousta osuudesta, tarjotaan osuutta yhtymän ulkopuolisille. Lunastusoikeus ei koske perintöön, testamenttiin, ositukseen eikä yhteisön jakautumiseen tai sulautumiseen perustuvia saantoja. Jos luopumisen syynä on yhtymästä erottaminen, on myyntimenettely sama kuin edellä kuvattu. Mikäli yhtymän osakkaat eivät tee tarjousta osuudesta, kimpanvetäjä tarjoaa osuutta yhtymän ulkopuolisille. Aikaa tarjousten jättämiseen on kaksi viikkoa. Korkein tarjous voittaa. Jos korkeimpia tarjouksia on useampia, on näillä mahdollisuus kerran korottaa tarjoustaan. Jos tämän jälkeen korkeimpia tarjouksia on edelleen useita, ratkaistaan tulos arvalla. Saadusta myyntihinnasta vähennetään myyntikustannukset ja yhtymän saatavat sakko- ja viivästyskorkoineen ja tämän jälkeen mahdollinen ylijäämä tilitetään erotetulle osakkaalle. Yhtymä voidaan purkaa lain ja yhtymäsopimuksen määräysten mukaan siten, että sen varat ja velat luetteloidaan. Mikäli kaikki yhtymän velat eivät ole tiedossa, on otettava julkinen haaste yhtymän 3

4 kotipaikan käräjäoikeudelta yhtymän tuntemattomien velkojien selvittämiseksi. Purkutilanteessa jäljelle jäävät varat ja velat jaetaan tasan osuuksien kesken. Vakuutus Poni vakuutetaan vähintään henkivakuutuksella sekä vastuuvakuutuksella. Muista vakuutuksista päätetään kimpan perustamiskokouksessa. Kimpanvetäjä vastaa, että poni on vakuutettu päätöksen mukaisesti. Tiedottaminen ja toiminta Kimpanvetäjä tiedottaa ponin kuulumisista tiimin omalla, avoimella Facebook-sivulla vähintään kerran viikossa. Kimpan sisäisistä asioista tiedotetaan sähköpostitse. Osakkaille tiedotetaan ponin asioista kootusti. Tapaamiset ponin ja valmentajan kanssa järjestetään keskitetysti kimpanvetäjän kautta. Vuosikokous Kimppa kokoontuu vuosikokoukseen kerran vuodessa syys-lokakuussa. Vähintään 10 osakkaan niin vaatiessa tulee järjestää ylimääräinen yhtymän kokous. Kimpanvetäjä kutsuu osakkaat vuosikokoukseen tai ylimääräiseen yhtymän kokoukseen viimeistään 14 päivää ennen kokousta. Vuosikokouksessa valitaan kimpanvetäjä, rahastonhoitaja sekä toiminnantarkastaja. Siellä esitetään talouslaskelma, joka käsittää tulot ja menot. Vuosikokouksessa päätetään kuukausimaksun suuruudesta sekä kimpanvetäjän ja rahastonhoitajan korvauksista. Lisäksi käsitellään muut kimpanvetäjän kutsussa ilmoittamat asiat. Vuosikokouksessa arvotaan hevosen mahdollisesti voittamat kunniapalkinnot. Jos kimppaa päätetään jatkaa jälkeen, tehdään myös päätös Poniraviliigassa jatkamisesta. Jos osanotto liigassa ei jatku, päätetään myös ponin valmentajasta vuodeksi kerrallaan. Kimpanvetäjä ja valmentaja ovat paikalla ja kokouksessa käydään läpi kimpan talousasiat sekä menneet ja tulevat ajankohtaiset asiat. Vuonna 2016 ja tämän jälkeen, vuosikokouksessa päätetään myös kimpan jatkosta, vuodeksi kerrallaan. Poniraviliiga Poniraviliigassa kilpailevat liigajoukkueiden ponit keskenään Poniraviliigan pistelaskusysteemin mukaan. Eniten pisteitä kunkin vuoden loppuun mennessä keränneen ponin joukkue voittaa sen vuoden Poniraviliigan. Poniraviliigan voittanut joukkue palkitaan erikseen määritettävällä palkinnolla kyseisen vuoden Poniravigaalassa. Pistelaskusysteemiä voidaan tarkistaa ennen seuraavan vuoden alkua. Voimassaolo 4

5 Tämä sopimus on sitovana voimassa niin kauan kuin kimppaponi on myymättä tai mahdolliset ylijääneet varat tilittämättä osakkaille. Jos kimppa jää pois Poniraviliigasta, voivat he halutessaan laatia uuden yhteisomistussopimuksen. Mahdolliset tätä sopimusta, yhteisomistusta ja kimppavarsaa koskevat erimielisyydet ratkaisee Varsinais-Suomen käräjäoikeus. Tätä sopimusta on laadittu 30 kappaletta, yksi kullekin osakkaalle. Lisäksi kopio kimpanvetäjälle sekä valmentajalle, jos he eivät ole osakkaina. Jokainen osakas allekirjoittaa sopimuksen ja toimittaa erillisen allekirjoitussivun kimpanvetäjälle. Alaikäisen osakkaan holhoojan pitää allekirjoittaa sopimus. Kimpanvetäjä säilyttää alkuperäisiä allekirjoitussivuja ja ylläpitää osakasluetteloa. 5

6 Yhteisomistussopimuksen allekirjoitussivu V-S Poniraviliiga. Olen lukenut yhteisomistussäännöt ja täten hyväksyn sopimuksen ja sen ehdot Osuuden haltija Pvm Paikka Allekirjoitus Nimenselvennys Alaikäisen puolesta allekirjoittaa huoltaja. Tämä allekirjoitussivu toimitetaan kimpanvetäjän antamaan osoitteeseen. 6

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ HAUKIPUDAS-ONKAMONSELÄN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Haukipudas-Onkamonselän yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka on Oulun kaupunki. Yhteismetsän

Lisätiedot

Uskonto 10, matikka 4?

Uskonto 10, matikka 4? Uskonto 10, matikka 4? - Kimpan hyvä taloudenhoito, tilinavaus ja kirjanpito Johanna Heinonen Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry Kimpan hyvä taloudenhallinta Kimpalle avataan tili, jonne osakkaat

Lisätiedot

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko.

JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT. 1 Toiminimi ja kotipaikka. Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kierikkalan Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Rusko. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo.

Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. Vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kitö Vattenandelslag Kitön Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sipoo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on Sipoon kunnan Spjutsundin

Lisätiedot

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä.

1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. YLÄNEENJOEN JÄTEVESIOSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Yläneenjoen Jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Pöytyä. 2 Toimiala Osuuskunnan toimiala on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT

LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT LEMPYYN VESIHUOLTO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT Vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa 6.11.2009 2 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan nimi on Lempyyn vesihuolto-osuuskunta ja sen kotipaikka on Suonenjoen

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. ALAJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Alajärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Alajärven kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9)

Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) Pohjois-Kangasalan vesihuolto-osuuskunta 23.1.2006 1(9) VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Pohjois-Kangasalan Vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kangasala.

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero

Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero LÄNSI-SOMERON JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja toimipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Länsi-Someron jätevesiosuuskunta ja kotipaikka on Somero Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa.

Osuuden nimellisarvo (osuusmaksu) on 90,00 euroa. 1(9) VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on LAUTTOLAHDEN SEUDUN VESIOSUUSKUNTA ja kotipaikka on KAJAANIN KAUPUNKI. Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt

Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt Vuolahden vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Vuolahden Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa

Lisätiedot

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt

Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt Linnanrauniontien vesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Linnanrauniontien Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Kaarina. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki.

Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. ANJALAN VESIHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Anjalan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Kouvolan kaupunki. Osuuskunnan

Lisätiedot

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS Sivu 1 Kaupparekisterijärjestelmä 28.12.2007 4 Y-tunnus: 2162941-4 SÄÄNNÖT Yritys- ja yhteisötunnus: 2162941-4 Yhtiö: Vesiosuuskunta Uurainen Käsittelevä toimisto: Kaupparekisteri

Lisätiedot

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT RITASJÄRVEN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Ritasjärven Vesiosuuskunta ja kotipaikka on Hyvinkää. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt

Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt Hyväksytty osuuskunnan kokouksessa 12.6.2014, rekisteröity kaupparekisteriin16.7.2014 Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman jätevesiosuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Kaukolan-Tuohitun-Ylikulman

Lisätiedot

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ

SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ 1 SALLAN YHTEISMETSÄN OSAKASKUNNAN OHJESÄÄNTÖ YLEISET MÄÄRÄYKSET Yhteismetsän osakaskunnan nimi on Sallan yhteismetsän osakaskunta ja kotipaikka Sallan kunta. 1 2 Yhteismetsän osakas on se, jonka omistamaan

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio.

Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. SUKSELAN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Sukselan jätevesiosuuskunta ja kotipaikka Paimio. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on suunnitella, rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VIHTASILLAN VESHUOLTO-OSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Vihtasillan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Laukaa. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

LEVANNON VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

LEVANNON VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT LEVANNON VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Levannon vesiosuuskunta ja 2 TOIMIALA kunnan Levannon kylä. sen kotipaikka on Mäntsälän Osuuskunnan tarkoituksena on

Lisätiedot

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki.

Sääntömuutosesitys. 1 Toiminimi ja kotipaikka. kaupunki. Osuuskunta PPO:n säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Osuuskunta PPO ja kotipaikka Ylivieskan kaupunki. 2 Toimiala Osuuskunta PPO:n toimialana on tuottaa jäsenilleen tietoyhteiskunnan

Lisätiedot

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola.

1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. POHJOIS- HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT Toiminimi ja kotipaikka 1 Osuuskunnan toiminimi on Pohjois- Hartolan Vesiosuuskunta ja kotipaikka Hartola. Toimiala 2 Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT

AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT AROLAN-JOKELANSEUDUN-HALKIAN VESIOSUUSKUNTA SUONEN SÄÄNNÖT 1 TOIMINIMI JA KOTIPAIKKA Osuuskunnan toiminimi on Arolan-Jokelanseudun-Halkian Vesiosuuskunta Suoni ja sen kotipaikka on Mäntsälän kunta. 2 TOIMIALA

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna.

Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. Osuuskunnan säännöt TUULOKSEN TIETOVERKKO-OSUUSKUNTA SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Tuuloksen tietoverkko-osuuskunta ja kotipaikka on Hämeenlinna. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana

Lisätiedot

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat.

Toimialoina ovat kaikki kulttuurin ja taiteen alat ja näiden toimintaa välittömästi tai välillisesti tukevat toimialat. Kulttuuriosuuskunta Bertta Osuuskunnan säännöt 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Kulttuuriosuuskunta Bertta ja sen kotipaikka on Kotka. Osuuskunnan tarkoituksena on vahvistaa

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon JÄPPILÄN SEUDUN VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala Osuuskunnan toiminimi on Jäppilän seudun vesiosuuskunta ja kotipaikka on Pieksämäki. Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää

Lisätiedot

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon

4 Muiden kuin jäsenten oikeus käyttää palveluja ja liittyä osuuskunnan verkostoon VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka 2 Toimiala 3 Jäseneksi ottaminen Osuuskunnan toiminimi on Naapurinvaaran vesiosuuskunta ja kotipaikka on Sotkamon kunta. Osuuskunnan toimialana on rakentaa,

Lisätiedot

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen.

Tavoitteena on osuustoiminnallinen omavaraisuus. Ellei ylijäämää jaeta, se käytetään toimintatavoitteiden saavuttamiseen. 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on JAK FINLAND OSK ja kotipaikka ESPOO... 2 Toimiala Osuuskunnan tarkoituksena ja toimialana on jäsenten päivittäisen rahatalouden tukemiseksi ylläpitää

Lisätiedot

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus

1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 (10) APTEEKKIEN ELÄKEKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Kassan nimi, kotipaikka, toimintapiiri ja tarkoitus 1 Vakuutuskassan nimi on Apteekkien Eläkekassa (jäljempänä kassa), ruotsiksi Apotekens Pensionskassa,

Lisätiedot

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo.

Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. VESIOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Toiminimi ja kotipaikka Osuuskunnan toiminimi on Karunan vesihuolto-osuuskunta ja kotipaikka on Sauvo. 2 Toimiala Osuuskunnan toimialana on rakentaa, ylläpitää ja hoitaa vesi-

Lisätiedot