Joel lupaus pyhästä hengestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joel lupaus pyhästä hengestä"

Transkriptio

1 Joel lupaus pyhästä hengestä

2

3 VALTTER LUOTO JOEL LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ JOELIN KIRJAN KOMMENTAARI

4 Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin Vanhan testamentin selitysteosten sarjassa: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja. Aamoksen kirjan kommentaari. Aikamedia Joosua luvatun maan valloittaja. Joosuan kirjan kommentaari. Aikamedia Hoosea rakkauden profeetta. Hoosean kirjan kommentaari. Aikamedia Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta, ellei toisin mainita. Sivunvalmistus Aikamedia Oy Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2012

5 Sisältö Lukijalle... 7 Johdatus Vanhan testamentin profeettoihin... 9 Johdatus Joelin kirjaan...13 Tekijä ja kirjan ajoittuminen Tekstin jaottelu Sanoma Joelin kirjan otsikko (1:1) ja ensimmäinen osa (1:2 2:17)...21 Otsikko (1:1) Heinäsirkkojen hyökkäys (1:2 2:17) Valittakaa ja vaikeroikaa! (1:5 20) Herran päivä (2:1 11) Vielä on mahdollista kääntyä (2:12 17) Joelin kirjan toinen osa (2:18 4:21)...73 Jumala vastaa katuville (2:18 27) Herra vuodattaa henkensä ihmisiin (3:1 5) Joel 3:1 5 ja Uusi testamentti... 95

6 Kansat tuomitaan (4:1 16) Tulevaisuuden lupauksia Juudalle ja Jerusalemille (4:17 21) Kirjassa esiintyvät raamatunkohdat Lähdekirjallisuutta

7 Lukijalle Joelin kirjan eksegeettinen kommentaari on viides teos Vanhan testamentin profeettakirjoja käsittelevässä kommentaarisarjassa. Koska sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt jo kaksi profeettakirjoja selittävää teosta, en puutu enää tämän teoksen johdannossa Vanhan testamentin profeettainstituutioon siltä osin, mitä olen jo esittänyt aikaisemmissa teoksissa. Lukijalle on kuitenkin hyödyllistä tutustua siihen, mitä yleistä profeetta Aamoksen ja Hoosean kirjoja käsittelevissä kommentaareissa sanotaan Vanhan testamentin profeetoista. Edellisten teosten tapaan pitäydyn melko tarkasti Joelin kirjan eksegeettisen sisällön tarkastelussa. Sidon Joelin kirjan sanoman siellä täällä myös Uuden testamentin sanomaan auttaakseni lukijaa havaitsemaan joitakin koko Raamatun läpi kulkevia yhteyksiä. Sen sijaan pidättäydyn erilaisten hermeneuttisten tulkintojen ja homileettisen aineksen esittelystä yksin jo sen vuoksi, ettei kirja paisuisi liian laajaksi. Toivottavasti teksti kuitenkin antaa lukijalle riittävästi vihjeitä myös Raamatun tekstin hengellisen sanoman avautumiselle. Raamatunlainaukset ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottaman suomennoksen mukaisia, jollei muuta mainita. Raamatunkäännöksiin viittaan seuraavilla lyhenteillä: VKR 1776 tarkoittaa Anders Lizeliuksen toimittamaa Vanhaa kirkkoraamattua, KR 1933 yleisen kirkollis-

8 kokouksen vuonna 1933 käyttöön ottamaa Vanhan testamentin suomennosta ja KR 1992 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta. Luovutan Joelin profeetallista sanomaa käsittelevän teokseni lukijoiden käsiin rukoillen, että Joelin välittämä ennustus voisi olla todellisuutta kristittyjen keskuudessa. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. (Joel 3:1) Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. (Joel 3:5) Oulunkylän Veräjälaaksossa keskellä helmikuisia valkoisia hankia ja paukkuvaa pakkasta 2012 Valtter Luoto 8

9 Johdatus Vanhan testamentin profeettoihin Vanhan testamentin profeetoista on laajempi kuvaus tekijän laatimissa Aamoksen ja Hoosean kirjan kommentaareissa, 1 joihin tämänkin kommentaarin lukijan olisi hyödyllistä tutustua. Niissä tarkastellaan profeettojen asemaa juutalaisessa yhteiskunnassa Vanhan testamentin aikana ja heidän erilaista tehtäväänsä pappeihin verrattuna. Tässä yhteydessä ei ole tarpeen toistaa samoja asioita, vaan otan esille vain muutamia lisänäkökulmia Vanhan testamentin profeettoihin. Ensimmäisen temppelin aikana aina sen hävittämiseen asti vuonna 586 ekr. juutalaisten pyhät kirjoitukset eivät vielä olleet saavuttaneet sitä kanonista, vakiintunutta asemaa, jonka ne saivat myöhempien vuosisatojen kuluessa. Toisen temppelin aikana, joka alkoi kansan palaamisesta takaisin Siioniin vuonna 538 ekr. ja päättyi temppelin hävittämiseen vuonna 70 jkr., juutalaisten uskonnollis-kansallisessa elämässä tapahtui monia muutoksia. Niitä koettiin etenkin Aleksanteri Suuren valloitettua koko Lähi-idän vuonna 330 ekr. Tuona aikana tapahtui kaksi keskeistä asiaa: juutalaisten synagogaseurakunnat ja synagogajumalanpalvelukset va- 1 Luoto 2010, 11 23; Luoto 2011, 9 17.

10 kiintuivat ja Raamatun kirjoitukset 2 saivat keskeisen aseman juutalaisten uskonnollisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä. Ennen tätä kehitystä oli tavallista, että Jumala ilmoitti oman sanansa ja suunnitelmansa profeettojen suulla. Juuri siihen aikaan sijoittuu nyt käsiteltävänä olevan profeetta Joelin julistus. Profeettojen lisäksi myös papit saattoivat kysyä Jumalan mieltä käyttäen apunaan muun muassa urimia ja tummimia. 3 Kun sitten profeettojen ääni vaimeni Haggain, Sakarjan ja Malakian jälkeen ja temppelin papisto oli menettänyt asemansa temppelijumalanpalvelusten lakattua, kirjoitettu Jumalan sana nousi entistä tärkeämpään asemaan. Tällöin syntyi se Israelin kansa, jota alettiin nimittää kirjan kansaksi. Profeetat eivät enää olleet niin keskeisessä asemassa Jumalan tahdon ilmoittajina kuin he olivat olleet tätä edeltävällä ajalla. Profeettojen merkitys Raamatussa on hyvin suuri. Sana profeetta esiintyy eri muodoissaan Raamatussa yli 660 kertaa, joista kaksi kolmasosaa Vanhassa testamentissa. Kuusitoista profeettaa, jotka kirjoittivat Vanhan testamentin seitsemäntoista profeetallista kirjaa, elivät noin 420 vuoden aikajaksolla. Vanhan testamentin aikana Israelissa oli satoja profeettoja, mutta vain kuudentoista profeetan kirjat tulivat mukaan Raamatun kaanoniin. Vanhan testamentin historiallisissa kirjoissa tai varhaisemmissa profeettakirjoissa on esillä profeettoja, joiden elämästä ja teoista kerrotaan paljon enemmän kuin heidän sanomastaan. Muutamista profeetoista on mainintoja sekä heidän elämästään että sanomastaan. Heitä ovat esimerkiksi Gad (1. Sam. 22; 2. Sam. 24), Natan (2. Sam. 7, 12; 1. Kun. 1) ja Hulda (2. 2 Kristityt ovat tottuneet nimittämään Raamatun alkuosaa Vanhaksi testamentiksi, mutta juutalaisille se on vain Raamattu eli Pyhät kirjoitukset. 3 Urim ja tummim olivat ehkä tietynlaiset kivet, jotka toimivat arvontavälineinä. Niiden avulla saatiin tietää, oliko Jumalan vastaus myöntävä vai kieltävä. 10

11 Kun. 22). Vanhan testamentin kertovassa kirjallisuudessa kerrotaan profeetoista, mutta niissä profeetat ovat äänessä vain vähän. Varsinaisissa profeetallisissa kirjoissa profeetat puhuvat meille, mutta profeetoista itsestään niissä on tietoja hyvin vähän. Vanhan testamentin profeetalliset kirjat ovat Raamatun vaikeimmin selitettäviä kokonaisuuksia. Niiden lukeminen ja ymmärtäminen voi tuntua joskus raskaalta. Tässä auttaa, jos ymmärtää jotakin Vanhan testamentin profetian luonteesta ja tehtävästä sekä kirjojen muodosta. Moni on saattanut myös huomata, kuinka vaikeaa profeetallista kirjaa on lukea yhtenä kokonaisuutena. Ehkä niitä ei ole tarkoitettukaan siten luettaviksi. Useimmiten ne, etenkin pitemmät kirjat, ovat kokoelma profeetan eri yhteyksissä suullisesti esille tuomia sanomia. Niitä ei ole kerrottu kronologisessa järjestyksessä. Raamatun profeetalliset sanomat koskevat menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Me yhdistämme profeettojen sanomat tavallisesti tulevaisuuteen, mutta suurin osa niistä koskee menneisyyttä ja heidän omaa aikaansa. Profeetat puhuivat toki paljon myös tulevaisuudesta, mutta useimmiten kyseessä oli Israelin ja Juudan tai naapurivaltioiden lähitulevaisuus eikä niinkään nykyihmisten tulevaisuus. Jos ajattelemme profeettoja liiaksi tulevaisuuden ennustajina, ohitamme niiden ensisijaisen tehtävän, Jumalan sanoman tuomisen silloin eläneille ihmisille. Tosin osa profetioista suuntautuu aina messiaaniseen ja eskatologiseen lopun aikaan koskettaen näin myös meidän aikaamme. Vanhan testamentin historiallisessa tilanteessa profeetoilla oli eräänlainen yhteiskunnallinen virka. He olivat kuin taivaallisen hallituksen suurlähettiläitä maan päällä. He eivät tuoneet jotakin aivan uutta sanomaa, vaan he muistuttivat Jumalan sanan ilmoituksesta. Profeetat olivat saaneet Jumalalta erityiskutsun tehtävään, eikä kukaan voinut tulla profeetaksi syntymänsä 11

12 perusteella. Vanhan testamentin aikana papiksi tultiin syntymän perusteella, koska pappistehtävä oli uskottu tietylle suvulle. Tässä profeetan tehtävä erosi merkittävästi papin tehtävästä. Pappien tuli opettaa kansalle, mitä laki sanoo. Profeettojen tehtävänä taas oli muistuttaa laista ja kehottaa kansaa elämään lain mukaan. On luonnollista, että laki, joka oli kaiken pohjana ja jota oli noudatettava, sai seurakseen profeettakirjoitukset, jotka muistuttivat kansaa lain pitämisestä seuraavasta siunauksesta tai lain hylkäämisestä seuraavasta tuomiosta. Vanhan testamentin aikana, kuten kaikkina aikoina, oli myös vääriä profeettoja. He olivat julistajia, joita Jumala ei ollut kutsunut, mutta jotka kuitenkin sanoivat toimivansa Jumalan profeettoina. Silkkaa valhetta julistavat profeetat minun nimissäni! Minä en ole heitä lähettänyt, en ole antanut heille tehtävää enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, tyhjiä ennustuksia ja petollisia kuvitelmiaan he teille julistavat. (Jer. 14:14.) Uudessa testamentissa Jeesus varoitti vääristä profeetoista lopun aikoina. Jos joku silloin sanoo teille: Täällä on Messias, tai: Messias on tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. (Matt. 24:23 24.) Profeettojen kirjoitukset saivat paikkansa juutalaisen yhteisön kaanonissa ja saivat vähitellen hyväksytyn auktoriteettiaseman lain rinnalla. 4 Profeettakirjoilla on keskeinen asema myös kristittyjen Raamatun kaanonissa. Vanhan testamentin profeetallisiin kirjoihin kuuluu enemmän yksittäisiä kirjoja kuin mihinkään muuhun Vanhan testamentin kirjojen ryhmään. 4 Profeettakirjojen asemasta kaanonissa ks. enemmän Luoto 2010,

13 Johdatus Joelin kirjaan Tekijä ja kirjan ajoittuminen Joelin kirja on saanut nimensä profeetta Joelista (hepr. jo el Herra on Jumala ), jonka julistusta kirja sisältää. Joelista itsestään kirjassa on vain niukka maininta: hänet esitellään Joeliksi, Petuelin pojaksi. Tekstissä olevien mainintojen ja painotuksien johdolla on arveltu, että hän olisi ollut Jerusalemin juutalaisen seurakunnan jäsen. Missään ei mainita, että nimenomaan Joel olisi kirjoittanut tämän kirjan. On kuitenkin luonnollista ajatella, että profeettakirjojen tapaan kirjan sisältö koostuu Joelin julistamasta profeetallisesta sanasta. Sen jälkeen kun se oli julistettu, sanoma saatettiin kirjalliseen asuun. Ei ole mitään syytä asettaa kyseenalaiseksi, etteikö Joel olisi ollut todellinen historiallinen henkilö ja profeetta, joka on vastuussa kirjan sisällöstä. 5 Tutkijat ovat keskustelleet paljon siitä, kuinka yhtenäinen kokonaisuus kirja on ja onko siinä myöhemmässä toimitusvaiheessa tehtyjä lisäyksiä. Niitä on yritetty tunnistaa. Tarkemmasta tekstikritiikistä kiinnostuneet voivat lukea asiasta laajemmista kom- 5 Garrett 1997, 284.

14 mentaareista. 6 Kysymys kirjan ajoituksesta on tietysti aivan eri asia silloin, jos Joelin kirjaa pidetään useamman kuin yhden kirjoittajan työnä. Tämä teos ei puutu liiemmälti tekstikriittiseen näkökulmaan, vaan lähtökohtana on yksinkertaisesti se, että teksti välittää meille profeetta Joelin julistaman sanoman. Joelin toiminnan ajoittaminen ja kirjan syntyaika ovat olleet tutkijoille vaikea asia. Vanhan testamentin profeettakirjoissa viitataan usein profeetan aikana hallinneisiin kuninkaisiin tai muihin historian tunnistettaviin tapahtumiin. Joelin kirjassa tällaisia viittauksia ei ole. Lisäksi Joelia ei mainita muualla Vanhassa testamentissa. Siksi arvelut ajankohdasta vaihtelevat varhaisesta kuningasajasta aina maanpakolaisuuden jälkeiseen aikaan. Joelin vaikutusajasta on vallalla kolme erilaista näkemystä. Varhaisin ajoitus sijoittaa Joelin 800-luvulle ekr. ja myöhäisin pakkosiirtolaisuuden jälkeen 400-luvulle ekr. Näiden väliin jää näkemys, jonka mukaan Joel vaikutti 600-luvulla ekr. Juutalainen traditio sijoittaa Joelin 800-luvulle ekr., minkä käsityksen myös varhaisimpaa ajoitusta kannattavat kristilliset kommentaattorit ovat omaksuneet. 7 Tämän varhaisimman ajoituksen mukaan Joelia pidetään vanhimpana kirjaprofeettana, ja perusteluina esitetään muun muassa tekstin viittauksia Egyptiin ja Edomiin. Koska kirjassa ei ole mitään mainintoja kuninkaista, sen on ajateltu sijoittuvan aikaan, jolloin juutalaisilla ei ollut omaa kuningasta. Niinpä Joelin kirja on sijoitettu Juudan kuninkaan Joasin ( ekr.) alaikäisyysaikaan. 8 Lisäksi Joelin kirjan paikan 6 Garrett 1997, ; Allen 1976, 19 25; Crenshaw 2008, 21 29; Harrison 1969, Näin mm. Credner, Ewald, Pusey, Keil ja von Orelli. Edelleenkin monet selittäjät pitäytyvät tässä näkemyksessä sijoittaen Joelin vuosille ekr. (Allen 1976, 19). 8 Puukko 1945,

15 kaanonissa Hoosean ja Aamoksen välissä on ajateltu viittaavan varhaiseen ajoitukseen. Nykyisin monet eksegeetit sijoittavat Joelin kuitenkin myöhempään, maanpakolaisuuden jälkeiseen aikaan noin 400-luvulle ekr. Saksalaisen Vanhan testamentin professorin Rudolf Smendin mukaan tämä ajoitus on parhaiten perusteltavissa ja varhaisen ajoituksen kannattaminen alkaa olla jo harvinaista. 9 Tätäkin näkemystä perustellaan sillä, että tekstissä ei mainita kuninkaita. Teksti olisi siis syntynyt aikana, jolloin Jerusalemissa ei ollut kuningasta, mikä viittaa maanpakolaisuuden jälkeiseen aikaan. Tekstistä käy lisäksi ilmi, että temppeli ja papit olivat tärkeässä asemassa, mikä kertoo siitä, että he olivat yhteisön johtajina. Jerusalemin temppeli rakennettiin kaupungin hävityksen jälkeen uudelleen vuonna 515 ekr., joten tämän näkemyksen mukaan Joelin kirja olisi syntynyt tuon ajan jälkeen. Lisäksi Joel ei viittaa tekstissään lainkaan pohjoiseen Israelin kuningaskuntaan vaan kuvaa Israelnimityksellä koko Jumalan kansaa samoin kuin tehdään maanpakolaisuuden jälkeiseltä ajalta olevissa Aikakirjoissa. Tämän perusteella arvellaan, että kirja on syntynyt aikana, jolloin pohjoinen kuningaskunta oli jo hävitetty. Myös maininta Jerusalemin muurista kertoo ajasta, jolloin Jerusalemin muurit olivat taas pystyssä. Muitakin argumentteja on esitetty näiden molempien ajoituksien puolesta tai niitä vastaan. Lisäksi jotkut asettavat Joelin 600-luvulle ekr. 10 Professori Puukko on todennut: Jooelin vaikutusaika on riidanalainen. Vanhemmat selittäjät sijoittavat sen 9:nteen vuosisataan, uudemmat tavallisesti maanpaon jälkeiseen aikaan. Tuskin erehtyy, jos olettaa Jooelin julistuksen kuvastavan oloja Juudassa noin ekr Smend 1989, Näin mm. Carl A. Keller (Allen 1976, 21). 11 Puukko 1940,

16 Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella kysymystä Joelin kirjan ajoittumisesta enempää. Todistelut eri näkökohtien puolesta ja toisia vastaan eivät kuitenkaan ole niin ehdottomia ja aukottomia, että niiden perusteella voitaisiin ilman muuta asettua jonkin näkemyksen taakse. Voimme hyvin yhtyä uskonpuhdistaja Calvinin ajatukseen: Koska Joelin toiminnan ajasta ei ole olemassa varmuutta, on parempi jättää asia päättämättä, koska vielä saamme huomata, että sillä ei ole suurtakaan merkitystä. Se, että emme tiedä Joelin toiminnan aikaa, ei merkitse Joelin kirjan lukijalle suurtakaan menetystä. On tietysti tekstejä, joiden ymmärtäminen vaatii historian tuntemusta, mutta Joelin sanoman kohdalla tämä ei ole niinkään tärkeää, koska hänen sanomansa tulee selväksi huolimatta hänen toimintansa ajoituksen ongelmasta. 12 Tässä teoksessa kysymys ajoituksesta pysyy avoimena ja viittaan paikoitellen eri vaihtoehtojen mukaisiin selityksiin. 13 Tekstin jaottelu Joelin kirjan asema heprealaisessa kaanonissa on ollut alusta alkaen suhteellisen selvä, kuten muidenkin profeettakirjojen. Hepreankielinen alkuteksti on säilynyt varsin hyvänä, joten sen ymmärtämisessä ei ole merkittäviä tekstikriittisiä ongelmia. Joelin kirjan alkuteksti pohjautuu käsikirjoituksiin, jotka ovat peräisin vuosilta jkr Allen 1976, Aamoksen kirjan kommentaarin Vanhan testamentin profeettoja käsittelevässä johdanto-osassa Joelin kirja on sijoitettu varhaisempaan aikaan eli luvuille ekr. (Luoto 1010, 23). 14 Cairo Codex, 9.vuosisata jkr., Aleppo Codex, 10. vuosisata jkr. ja Leningrad Codex, 11. vuosisata jkr. (Würthwein 1973, 38 40). 16

17 Kirjan lukujaossa on eroavaisuuksia eri raamatunkäännösten välillä. Kun Canterburyn arkkipiispa Stephen Langton laati latinalaiseen Vulgataan lukujaon noin vuonna 1205, hän jakoi Joelin kirjan kolmeen lukuun: 1:1 20, 2:1 32 ja 3:1 21. Sama jako siirtyi Septuagintaan ja hepreankieliseen painettuun rabbiiniseen versioon Tätä jakoa noudattavat monet englanninkieliset raamatunkäännökset samoin kuin vanhemmat suomennokset. Toinen rabbiininen heprealainen Raamattu vuosilta uudisti jaon neljään lukuun (1:1 20, 2:1 27, 3:1 5, 4:1 21), jota jakoa nykyiset heprealaiset tekstiversiot noudattavat. 15 Kirkkoraamattu 1992 noudattaa myös kirjan jakoa neljään lukuun. Joelin kirja voidaan jakaa osiin monella eri tavalla, kuten eri kommentaareista on havaittavissa. Tässä teoksessa jaan kirjan kahteen osaan erillisen otsikkojakeen (1:1) jälkeen, vaikka Joelin kirja on itse asiassa rakenteeltaan monitahoisempi. Ensimmäinen osa sisältää jakson 1:2 2:17 ja toinen osa 2:18 4:21. Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että alkuosassa pääpaino on jo tapahtuneissa asioissa, kun taas jälkimmäisessä osassa katse kääntyy tulevaisuuteen ja teksti saa apokalyptisiä sävyjä kuvaillessaan lopunajan tapahtumia. Ensimmäinen osa puhuu Jerusalemin tuomiosta heinäsirkkavitsauksen ja pohjoisesta maahan tunkeutuvan, tarkemmin määrittelemättömän vihollisen välityksellä. Toinen osa sisältää Jumalan antamia tulevaisuudennäkyjä. Niissä tulee esille Jumalan tuomio kansoille, jotka ovat kohdelleet Israelia väärin, ja Jumalan lupaama aineellinen ja hengellinen siunaus omalle kansalleen, joka tekee parannuksen ja tahtoo palata takaisin Jumalansa luo. Kirja voidaan jakaa luontevasti myös kolmeen asiakokonaisuuteen: tuomioon, parannuksen tekoon ja pelastumiseen. 15 Barton 2001, 5. 17

18 Tässä kommentaarissa pitäydyn KR 1992:n mukaisessa väliotsikoinnissa. Tarkempi jaottelu käy ilmi teoksen sisällysluettelosta. Kirjan yksityiskohtaisemmista rakenneanalyyseistä kiinnostuneet voivat tutustua niihin laajemmista kommentaareista, joita on mainittu teoksen lopussa olevassa kirjallisuusluettelossa. Sanoma Joelin kirjan teologia rakentuu muiden profeettakirjojen tapaan Jumalan ja Israelin väliselle liitolle. Sen pohjalta kirjan alussa tuodaan ensin esille Israelille koituva Jumalan rangaistus siitä, että se ei ole pitänyt liittoa kunniassa kaikilta osin. Vanhan testamentin suuri teema on, että tuomio alkaa Jumalan omasta kansasta. Sama teema toistuu myös Uudessa testamentissa. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta (1. Piet. 4:17). Jumalan ja Israelin välinen liitto pitää sisällään myös Jumalan armahtavaisuuden ja hänen tarjoamansa parannuksenteon ja paluun mahdollisuuden liiton rikkoneelle kansalleen. Joelin kirjan kaksi vahvaa pääteemaa ovat Herran päivä ja Jumalan lupaama aineellinen ja hengellinen siunaus omalle kansalleen. Tunnetuin kohta tässä tulevaisuuteen suuntautuvassa ennustuksessa on Jumalan lupaama Hengen vuodatus kaiken lihan päälle. Apostoli Pietari lainaa helluntaisaarnassaan juuri tätä Joelin kirjan ennustusta soveltaen sitä ensimmäisen helluntaipäivän tapahtumiin. Tämän Pietarin antaman selityksen pohjalta kristillinen seurakunta on voinut omistaa Joelin lupauksen Pyhästä Hengestä myös itselleen. Herran päivä oli juutalaisille erityinen Jumalan ilmestymisen päivä, jolloin Jumala tuli taistelemaan oman kansansa puolesta sen vihollisia vastaan. Se oli perinteisen odotuksen mukaan israe- 18

19 lilaisille hyvä päivä ja sen vihollisille tuomion päivä. 16 Profeetta Aamos tyrmäsi tämän odotuksen ilmoittaen, että Herran päivä merkitsisi tuomiota myös Jumalan omalle kansalle (Aam. 5:18). Tästä lähtien Herran päivä sisälsi sekä tuomion että siunauksen sanoman. Sanoma tulossa olevasta Herran päivästä kulkee läpi koko Joelin kirjan. Joelin kirjan mukaan Jumalan tuomio kohtaa Herran päivänä kaikkia Israelin vihollisia, mutta katuvalle Jumalan omalle kansalle koittaa suuri siunauksen aika. Siion on oleva Jumalan asuinpaikka läpi aikojen. Kirja päättyy voitolliseen toteamukseen: Herra itse asuu Siionissa. Vanhan testamentin profeettakirjojen tapaan Joelin kirja päättyy toivon sanomaan. Tuomio ja tuho eivät ole Jumalan viimeinen sana, vaan sitä ovat toivo ja Jumalan pelastustarjous. Hesekielin mukaan Jumalan henki antoi ihmisille uuden sydämen (Hes. 36:24 32). Nyt Joelin ennustuksen mukaan Jumalan henki antaa ihmisille erilaisia profeetallisia lahjoja. Lupaus Jumalan hengen vuodatuksesta on merkki lopun ajoista tai viimeisistä päivistä, kuten Pietari nimittää aikaa helluntaisaarnassaan. Joelin kirjan sanomasta professori Antti Puukko toteaa sattuvasti, että se on rohkaisuna myös kaikille niille nykyajan ihmisille, jotka suurten ahdistusten ja koettelemusten jälkeen odottavat yleistä uskonnollista herätystä tavallista väkevämmän Jumalan henkivaikutuksen seurauksena. 17 Vaikka Joelin sanoma on suunnattu alun perin Israelin kansalle ja vaikka ensimmäisenä kristillisenä helluntaina Joelin ennustaman Hengen vuodattamisen kokivat juutalaiset Jeesuksen seuraajat, tämä Jumalan lupaus laajenee kattamaan koko ihmiskunnan. Raja juutalaisten ja pakanoiden väliltä poistuu Jumalan kootes- 16 Ks. Jesajan kirjan luvut 13 ja 34 ja Hesekielin luku Puukko 1945,

20 sa itselleen taas oman kansansa, kristillisen seurakunnan. Pakanakristityt ovat voineet tulla Israelin Jumalan yhteyteen Jeesuksen Kristuksen sovitustyön perusteella. Se on poistanut israelilaisia ja pakanoita erottavan vihollisuuden muurin, kuten Paavali kirjoittaa efesolaisille (Ef. 2:12 18). 20

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja

Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja VALTTER LUOTO AAMOS OIKEUDENMUKAISUUDEN JULISTAJA AAMOKSEN KIRJAN KOMMENTAARI 2010 Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-055-5

Lisätiedot

Jeremia, kyynelten mies

Jeremia, kyynelten mies Nettiraamattu lapsille Jeremia, kyynelten mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Hoosea rakkauden profeetta

Hoosea rakkauden profeetta Hoosea rakkauden profeetta VALTTER LUOTO HOOSEA RAKKAUDEN PROFEETTA HOOSEAN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia 2009. Aamos,

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015

NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 NÄKY, JOHTAJUUS, RAKENTAJAT ESRAN KIRJAN 1-7 KAUTTA TÄHÄN PÄIVÄÄN / VARIKKO 11.1.2015 J O TA I N K Ä S I T TÄ M ÄT Ö N TÄ Jumala vaikuttaa pakanakuninkaan toteuttamaan suunnitelmansa Kuin kastelupuro on

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen

Nettiraamattu lapsille. Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki

Kolminaisuusoppi. Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki Kolminaisuusoppi Jumala: Isä - Poika - Pyhä Henki KOLMINAISUUSOPPI - KIRKON TÄRKEIN OPPI Kolminaisuusoppia pidetään yhtenä kristinuskon tärkeimmistä opeista. Se erottaa kirkon uskon muista uskonnoista.

Lisätiedot

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama

Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Loisto yllättää Matt. 17: 1-13 Pirkko Valkama Matt. 17:1-3 1 Kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja tämän veljen Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen.

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO

Lisätiedot

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15

Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken. Wednesday, August 19, 15 Yhtäläisyydet abrahamilaisten uskontojen kesken Abrahamilaisia uskontoja Juutalaisuus Kristinusko Islam Jumala Kaikilla kolmella on yksi jumala Jumala Kaikkivaltias Luojajumala Juutalaisuus ja islam Juutalaisilla

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME

PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME PYHÄ HENKI ELÄMÄSSÄMME Pyhän Hengen maailmaan tuleminen Pyhän Hengen työ Elämä Pyhän Hengen kanssa Hengen hedelmä ja armolahjat Pyhän Hengen maailmaan tuleminen - Raamattu ilmaisee

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde?

DOGMATIIKKA. Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? DOGMATIIKKA Dogmatiikassa tarkastellaan kristinuskon oppia eli... Mitä kirkko opettaa? Mihin kristityt uskovat? Mikä on uskon sisältö ja kohde? JUMALA RAKKAUS EHTOOLLINEN KIRKKO PELASTUS USKONTUNNUSTUKSET

Lisätiedot

Joosua luvatun maan valloittaja

Joosua luvatun maan valloittaja Joosua luvatun maan valloittaja VALTTER LUOTO JOOSUA LUVATUN MAAN VALLOITTAJA JOOSUAN KIRJAN KOMMENTAARI Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

Apologia-forum 25.-27.4.2014

Apologia-forum 25.-27.4.2014 Mikä on kristinuskolle luovuttamatonta? Kuvat: sxc.hu Apologia-forum 25.-27.4.2014 Ryttylän Kansanlähetysopisto Pääpuhujana prof. John Lennox (oxfordin yliopisto) Tiede usko luominen evoluutio www.kansanlahetysopisto.fi/apologiaforum

Lisätiedot

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Iustitia 10 (1998) s. 62 68 Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Antti Laato 1. Vanhan testamentin teologian yleisesitys on suuri haaste teologille. Teologin tulee tuntea ne ongelmat, jotka

Lisätiedot

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17

Vainoista herätykseen. Ap t. 8:1-17 Vainoista herätykseen Ap t. 8:1-17 Jumalan sanallinen ilmoitus on lisääntyvää ja se huipentuu Jeesuksen ihmiseksi tulemiseen. Pelastusilmoitus loppuu apostolien ajan päättyessä. Jeesuksen antaessa lähetyskäskyn

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Tämän leirivihon omistaa:

Tämän leirivihon omistaa: Tämän leirivihon omistaa: 1 Tervetuloa kesäleirille! Raamiksilla tutustumme Evankeliumin väreihin. o Keltainen kertoo Jumalasta ja taivaasta, johon pääsen uskomalla Jeesukseen. o Musta kertoo, että olen

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin

Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin Herran juhlat - Pesachista Shavuotiin 1 opettaja Isak Penzev v.2012 Shalom, hyvät ystävät, meillä on tänään oppitunti nimeltään Pesachista Shavuotiin. Shavuot-juhlaa vietetään heti happamattoman leivän-juhlan

Lisätiedot

Matt.7:15-23, Totuus ja harha

Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23, Totuus ja harha Matt.7:15-23: "Varokaa vääriä profeettoja. He tulevat luoksenne lampaiden vaatteissa, mutta sisältä he ovat raatelevia susia. 16. Hedelmistä te heidät tunnette. Eihän orjantappuroista

Lisätiedot

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT

LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Marita Rautio LEHTIMAJANJUHLA SUKKOT Kutsu viettämään juhlaa Israelille: 3. Moos. 23:33-43, 4. Moos. 29: 12 39, 5. Moos. 16:13-15 Kaikille kansoille: Sak. 14: 16 19 Viimeinen kolmesta syysjuhlasta ja Herran

Lisätiedot

opettaja Isak Penzev 4.10.2012

opettaja Isak Penzev 4.10.2012 1 Herran juhlat 4: Shemini Atzeret - Simchat Toora opettaja Isak Penzev 4.10.2012 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme oppituntia, jonka aiheena haluan käsitellä Herran juhlia. Olemme edelleen 3. Mooseksenkirjassa

Lisätiedot

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein?

Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Kuinka ymmärtää ja tulkita Raamattua oikein? Raamattu Jumalan sana Kirjasto tai kirjakokoelma: 66 kirjaa kirjoitettiin n. 1600 vuoden aikana (1500 ekr.-96 jkr.) Vanha Testamentti 39 kirjaa, heprea ja aramea

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Luuk. 24:27). Monet oppineet ovat sanoneet,

Lisätiedot

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev

4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 4. Juutalaiset perinteet 30.04.2012 Isak Pensiev 1 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena Kirjoitukset, dokumentit ja juutalaiset perinteet. Olemme jo käyttäneet hyvin paljon Tanachin tekstiä,

Lisätiedot

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.)

Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) 1 Uudesti syntyminen. Jeshua ja Nikodemus.( Joh. 3: 1-21.) rabbi J.Melamed Israelista. Mikkeli 19.04.2012 Olen hyvin iloinen, että pääsin tulemaan tänne. Meillä Israelissa on nyt todella kuuma. Kun lähdin,

Lisätiedot

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN Kastekoulu KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN 2016 Martti Ahvenainen ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-306-8 (painettu kirja) ISBN 978-952-252-307-5 (sähkökirja-pdf) Raamatunlainauksissa

Lisätiedot

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Nimi Vanha Testamentti on kristillinen. Se tarkoittaa 1:o, että kirjakokoelma on Uuden Testamentin edeltäjä. Se tarkoittaa 2:o sitä, että molemmilla kirjakokoelmilla on yhteys

Lisätiedot

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta

1. Uskon puolustus. Jyväskylän Vapaaseurakunta 1. Uskon puolustus Jyväskylän Vapaaseurakunta 2. Sisältö Klo 12-13.30 Timo K: 1) Katsaus ateismiin ja uusateismiin 2) Mitä meiltä kysytään? Mitä vastamme kysymyksiin? *Miksi on kärsimystä, jos Jumala on

Lisätiedot

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1

Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Ekklesiologia- Oppi seurakunnasta 2014 kevät tunti 1 Kristinoppi 3 sisältää eskatologian ja ekklesiologian. Eli opit lopun ajoista ja seurakunnasta. Eskatologian katsaus meillä oli syksyllä Nyt meillä

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Marko Selkomaa Ville Pitkänen

Marko Selkomaa Ville Pitkänen TYÖKIRJA Marko Selkomaa Ville Pitkänen 2014 Marko Selkomaa, Ville Pitkänen ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-199-6 Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 25/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 13.5. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ARMOTON PALVELIJA 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Sillä, missä Jeesus tämän vertauksen kertoi, ei ole merkitystä. Mutta ilmeisesti

Lisätiedot

ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS

ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) ENSIMMÄINEN APOSTOLIKOKOUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin kiista syntyi Antiokiassa, sitten apostolit kokoontuivat Jerusalemissa

Lisätiedot

Seurakunnallisten toimitusten kirja

Seurakunnallisten toimitusten kirja Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkko Seurakunnallisten toimitusten kirja Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 5 2015 Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään.

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 3. osa 1 opettaja Isak Penzev 15.03.2013 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppitunteja, ja meidän aiheenamme on Toora apostolien kirjoituksissa. Jatkamme ensimmäisen Johanneksen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 3/52 www.luterilainen.com lapsille@luterilainen.com 11.12. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUKSEN SYNTYMÄ 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beetlehem on kaupunki Juudan vuoristossa n. 770 m merenpinnan yläpuolella Hebronin

Lisätiedot

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia

Roomalaiskirje. 20.7.2014, Eura. Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia 20.7.2014, Eura Paavali, Jeesuksen Kristuksen palvelija, kutsuttu apostoli, erotettu julistamaan Jumalan evankeliumia - Rm 1:1 Sillä minä en häpeä evankeliumia; sillä se on Jumalan voima, itsekullekin

Lisätiedot

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN

JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS ARMAHTAA AVIONRIKKOJANAISEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka - pyhäkössä Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI

Lisätiedot

Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa!

Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Suviseurat, Lumijoki 1.7. 2011 Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon Jer. 29: 11 Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Raamattu todistaa, miten Jumala kutsui kansaansa

Lisätiedot

Kristus, kirkon yhdistäjä

Kristus, kirkon yhdistäjä 1 Efesolaiskirjeen selitys 8 Ef. 2:11 22 Kristus, kirkon yhdistäjä Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sovitusopin perusasioita. Eli sitä, kuinka Jumala on Jeesuksen

Lisätiedot

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net

Majakka-ilta 21.11.2015. antti.ronkainen@majakka.net Majakka-ilta 21.11.2015 antti.ronkainen@majakka.net Majakka-seurakunta Majakan missio: Majakka-seurakunta kutsuu, opettaa, palvelee, varustaa, lähtee ja lähettää! Majakan arvolauseke: Yhdessä olemme aivan

Lisätiedot

opettaja: Isak Penzev

opettaja: Isak Penzev Tooran käskyt käyttöelämässämme. Sapatti opettaja: Isak Penzev 1 Shalom, hyvät ystävät. Jatkamme keskustelua juutalaisten uskonnosta. Edellisillä oppitunneilla meillä oli aiheena kolme kulmakiveä, joilla

Lisätiedot

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä.

Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. elämä alkaa tästä 2008 Evangelism Explosion International Kaikki oikeudet pidätetään. Ei saa kopioida missään muodossa ilman kirjallista lupaa. Raamatun lainaukset vuoden 1992 raamatunkäännöksestä. Asteikolla

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

Laki Apostolien teoissa

Laki Apostolien teoissa Laki Apostolien teoissa 1 opettaja I.Penzev 15.02.2013 Shalom, hyvät ystävät. Tänään meillä on aiheena laki Apostolien teoissa. Jatkamme oppitunteja, joissa käsittelemme juutalaisia juuria Uudessa testamentissa.

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty

Nettiraamattu. lapsille. Seurakunnan synty Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen

Sipoon Betania seurakunta 2015 Raili Tanskanen JUMALAN LIITTO IHMISEN PELASTAMISEKSI - osa 1 Liiton keskeinen merkitys Jumalan pelastussuunnitelmassa Jumalan erityissuhde pelastussuunnitelmansa toteuttamiseksi valitsemiinsa ihmisiin perustuu liittoon

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen ISRAEL - JUMALAN VALINTA Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty

Lisätiedot

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka

Kirkkovuosi. Kuva: Seppo Sirkka Kirkkovuosi Adventti aloittaa kirkkovuoden. Ensimmäisenä adventtina lauletaan Hoosianna ja sytytetään ensimmäinen kynttilä, toisena toinen, kolmantena kolmas ja neljäntenä neljäs kynttilä. Adventti, Adventus

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Kuka Jeesus haluaa meille olla?

Kuka Jeesus haluaa meille olla? 1 Johanneksen evankeliumin selitys 9 Joh. 3:9-15 Savonlinnan Tuomiokirkko, 16.9.2015 Kuka Jeesus haluaa meille olla? Viime kerralla tapasimme Nikodemos nimisen juutalaisten hallintomiehen, joka oli yöllä

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel Suomen Messiaaninen yhdistys www.messiaaninen.net 1 Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel KYSYMYS: Jeshua antoi uusia asioita rukoilla minun nimessäni. Onko tämä juutalaisille uusi asia? Miksi Jeshuan

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2007 Bible for Children,

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Pyhän Hengen kaste Pyhä Henki sarjan kolmas osa. Majakka-ilta 31.1.2015 Antti.Ronkainen@majakka.net

Pyhän Hengen kaste Pyhä Henki sarjan kolmas osa. Majakka-ilta 31.1.2015 Antti.Ronkainen@majakka.net Pyhän Hengen kaste Pyhä Henki sarjan kolmas osa Majakka-ilta 31.1.2015 Antti.Ronkainen@majakka.net Huomioita opin muodostamisesta Raamatun kertomuksista/narratiiveista (L. H.) 1. On tehtävä ero kuvaavan

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

Jakkara ja neljä jalkaa

Jakkara ja neljä jalkaa Jakkara ja neljä jalkaa Sanna Piirainen 1 Tunti 1 Jakkaran rakentamisen perusteet Eli mitä ihmettä varten pitäisi tulla uskoon 2 Mitähän se Jumala oikein hommaa? Jakkaran rakentamisen perusteet voi löytää

Lisätiedot

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan henkilö: Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

AVAIN JOKA AVAA TAIVAAT AMERIKAN YLLÄ JA KAIKKIEN KANSAKUNTIEN YLLÄ, JOTKA TAHTOVAT OTTAA SEN VASTAAN

AVAIN JOKA AVAA TAIVAAT AMERIKAN YLLÄ JA KAIKKIEN KANSAKUNTIEN YLLÄ, JOTKA TAHTOVAT OTTAA SEN VASTAAN Tooran jakso SHEMOT, 2 Mooses 1:1-6:1 AVAIN JOKA AVAA TAIVAAT AMERIKAN YLLÄ JA KAIKKIEN KANSAKUNTIEN YLLÄ, JOTKA TAHTOVAT OTTAA SEN VASTAAN Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla,

Lisätiedot

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt)

Kaksi taakan kantajaa. (Pojalla raskas taakka ja tytöllä kevyt) Draama-Taakankantajat Kirjoittanut Irma Kontu Draama perustuu Raamatunjakeisiin: Fil. 4:6-7 Älkää olko mistään huolissanne, vaan saattakaa aina se, mitä tarvitsette, rukoillen, anoen ja kiittäen Jumalan

Lisätiedot

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA

JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA 1 Missio Järvenpää Tapani Talikainen 19.2.2013 JUMALAN SEITSEMÄN ITSESTÄÄN ILMOITTAMAA OMINAISUUTTA Tämänhetkinen sijaintimme tiekartalla Olemme tiekartalla edenneet pysähdyspaikkaan, joka on nimetty Jumalan

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 2. osa 1 opettaja Isak Penzev 08.03.2013 Shalom ystävät, me jatkamme oppitunteja ja tutkimme apostolien kirjeitä. Messiaan lähettiläät todistavat omasta uskostaan. Ja apostolien

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 29/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet

Tule sellaisena kuin olet Tule sellaisena kuin olet 4. Totuus? 28.9.2014 Aiemmin tässä sarjassa 7.9. Suvaitsevaisuus ja armo Jokainen tarvitsee armoa Suvaitsevaisuus on heppoinen korvike armolle Hyväksyntä tekee armosta näkyvän

Lisätiedot