Joel lupaus pyhästä hengestä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Joel lupaus pyhästä hengestä"

Transkriptio

1 Joel lupaus pyhästä hengestä

2

3 VALTTER LUOTO JOEL LUPAUS PYHÄSTÄ HENGESTÄ JOELIN KIRJAN KOMMENTAARI

4 Samalta tekijältä ilmestynyt aikaisemmin Vanhan testamentin selitysteosten sarjassa: Ruut Moabilainen. Ruutin kirjan kommentaari. Aikamedia Aamos oikeudenmukaisuuden julistaja. Aamoksen kirjan kommentaari. Aikamedia Joosua luvatun maan valloittaja. Joosuan kirjan kommentaari. Aikamedia Hoosea rakkauden profeetta. Hoosean kirjan kommentaari. Aikamedia Valtter Luoto ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta, ellei toisin mainita. Sivunvalmistus Aikamedia Oy Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu 2012

5 Sisältö Lukijalle... 7 Johdatus Vanhan testamentin profeettoihin... 9 Johdatus Joelin kirjaan...13 Tekijä ja kirjan ajoittuminen Tekstin jaottelu Sanoma Joelin kirjan otsikko (1:1) ja ensimmäinen osa (1:2 2:17)...21 Otsikko (1:1) Heinäsirkkojen hyökkäys (1:2 2:17) Valittakaa ja vaikeroikaa! (1:5 20) Herran päivä (2:1 11) Vielä on mahdollista kääntyä (2:12 17) Joelin kirjan toinen osa (2:18 4:21)...73 Jumala vastaa katuville (2:18 27) Herra vuodattaa henkensä ihmisiin (3:1 5) Joel 3:1 5 ja Uusi testamentti... 95

6 Kansat tuomitaan (4:1 16) Tulevaisuuden lupauksia Juudalle ja Jerusalemille (4:17 21) Kirjassa esiintyvät raamatunkohdat Lähdekirjallisuutta

7 Lukijalle Joelin kirjan eksegeettinen kommentaari on viides teos Vanhan testamentin profeettakirjoja käsittelevässä kommentaarisarjassa. Koska sarjassa on aikaisemmin ilmestynyt jo kaksi profeettakirjoja selittävää teosta, en puutu enää tämän teoksen johdannossa Vanhan testamentin profeettainstituutioon siltä osin, mitä olen jo esittänyt aikaisemmissa teoksissa. Lukijalle on kuitenkin hyödyllistä tutustua siihen, mitä yleistä profeetta Aamoksen ja Hoosean kirjoja käsittelevissä kommentaareissa sanotaan Vanhan testamentin profeetoista. Edellisten teosten tapaan pitäydyn melko tarkasti Joelin kirjan eksegeettisen sisällön tarkastelussa. Sidon Joelin kirjan sanoman siellä täällä myös Uuden testamentin sanomaan auttaakseni lukijaa havaitsemaan joitakin koko Raamatun läpi kulkevia yhteyksiä. Sen sijaan pidättäydyn erilaisten hermeneuttisten tulkintojen ja homileettisen aineksen esittelystä yksin jo sen vuoksi, ettei kirja paisuisi liian laajaksi. Toivottavasti teksti kuitenkin antaa lukijalle riittävästi vihjeitä myös Raamatun tekstin hengellisen sanoman avautumiselle. Raamatunlainaukset ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottaman suomennoksen mukaisia, jollei muuta mainita. Raamatunkäännöksiin viittaan seuraavilla lyhenteillä: VKR 1776 tarkoittaa Anders Lizeliuksen toimittamaa Vanhaa kirkkoraamattua, KR 1933 yleisen kirkollis-

8 kokouksen vuonna 1933 käyttöön ottamaa Vanhan testamentin suomennosta ja KR 1992 Suomen evankelis-luterilaisen kirkon vuonna 1992 käyttöön ottamaa suomennosta. Luovutan Joelin profeetallista sanomaa käsittelevän teokseni lukijoiden käsiin rukoillen, että Joelin välittämä ennustus voisi olla todellisuutta kristittyjen keskuudessa. Tämän jälkeen on tapahtuva, että minä vuodatan henkeni kaikkiin ihmisiin. Ja niin teidän poikanne ja tyttärenne profetoivat, nuorukaisenne näkevät näkyjä, vanhuksenne ennusunia. (Joel 3:1) Mutta jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. (Joel 3:5) Oulunkylän Veräjälaaksossa keskellä helmikuisia valkoisia hankia ja paukkuvaa pakkasta 2012 Valtter Luoto 8

9 Johdatus Vanhan testamentin profeettoihin Vanhan testamentin profeetoista on laajempi kuvaus tekijän laatimissa Aamoksen ja Hoosean kirjan kommentaareissa, 1 joihin tämänkin kommentaarin lukijan olisi hyödyllistä tutustua. Niissä tarkastellaan profeettojen asemaa juutalaisessa yhteiskunnassa Vanhan testamentin aikana ja heidän erilaista tehtäväänsä pappeihin verrattuna. Tässä yhteydessä ei ole tarpeen toistaa samoja asioita, vaan otan esille vain muutamia lisänäkökulmia Vanhan testamentin profeettoihin. Ensimmäisen temppelin aikana aina sen hävittämiseen asti vuonna 586 ekr. juutalaisten pyhät kirjoitukset eivät vielä olleet saavuttaneet sitä kanonista, vakiintunutta asemaa, jonka ne saivat myöhempien vuosisatojen kuluessa. Toisen temppelin aikana, joka alkoi kansan palaamisesta takaisin Siioniin vuonna 538 ekr. ja päättyi temppelin hävittämiseen vuonna 70 jkr., juutalaisten uskonnollis-kansallisessa elämässä tapahtui monia muutoksia. Niitä koettiin etenkin Aleksanteri Suuren valloitettua koko Lähi-idän vuonna 330 ekr. Tuona aikana tapahtui kaksi keskeistä asiaa: juutalaisten synagogaseurakunnat ja synagogajumalanpalvelukset va- 1 Luoto 2010, 11 23; Luoto 2011, 9 17.

10 kiintuivat ja Raamatun kirjoitukset 2 saivat keskeisen aseman juutalaisten uskonnollisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä. Ennen tätä kehitystä oli tavallista, että Jumala ilmoitti oman sanansa ja suunnitelmansa profeettojen suulla. Juuri siihen aikaan sijoittuu nyt käsiteltävänä olevan profeetta Joelin julistus. Profeettojen lisäksi myös papit saattoivat kysyä Jumalan mieltä käyttäen apunaan muun muassa urimia ja tummimia. 3 Kun sitten profeettojen ääni vaimeni Haggain, Sakarjan ja Malakian jälkeen ja temppelin papisto oli menettänyt asemansa temppelijumalanpalvelusten lakattua, kirjoitettu Jumalan sana nousi entistä tärkeämpään asemaan. Tällöin syntyi se Israelin kansa, jota alettiin nimittää kirjan kansaksi. Profeetat eivät enää olleet niin keskeisessä asemassa Jumalan tahdon ilmoittajina kuin he olivat olleet tätä edeltävällä ajalla. Profeettojen merkitys Raamatussa on hyvin suuri. Sana profeetta esiintyy eri muodoissaan Raamatussa yli 660 kertaa, joista kaksi kolmasosaa Vanhassa testamentissa. Kuusitoista profeettaa, jotka kirjoittivat Vanhan testamentin seitsemäntoista profeetallista kirjaa, elivät noin 420 vuoden aikajaksolla. Vanhan testamentin aikana Israelissa oli satoja profeettoja, mutta vain kuudentoista profeetan kirjat tulivat mukaan Raamatun kaanoniin. Vanhan testamentin historiallisissa kirjoissa tai varhaisemmissa profeettakirjoissa on esillä profeettoja, joiden elämästä ja teoista kerrotaan paljon enemmän kuin heidän sanomastaan. Muutamista profeetoista on mainintoja sekä heidän elämästään että sanomastaan. Heitä ovat esimerkiksi Gad (1. Sam. 22; 2. Sam. 24), Natan (2. Sam. 7, 12; 1. Kun. 1) ja Hulda (2. 2 Kristityt ovat tottuneet nimittämään Raamatun alkuosaa Vanhaksi testamentiksi, mutta juutalaisille se on vain Raamattu eli Pyhät kirjoitukset. 3 Urim ja tummim olivat ehkä tietynlaiset kivet, jotka toimivat arvontavälineinä. Niiden avulla saatiin tietää, oliko Jumalan vastaus myöntävä vai kieltävä. 10

11 Kun. 22). Vanhan testamentin kertovassa kirjallisuudessa kerrotaan profeetoista, mutta niissä profeetat ovat äänessä vain vähän. Varsinaisissa profeetallisissa kirjoissa profeetat puhuvat meille, mutta profeetoista itsestään niissä on tietoja hyvin vähän. Vanhan testamentin profeetalliset kirjat ovat Raamatun vaikeimmin selitettäviä kokonaisuuksia. Niiden lukeminen ja ymmärtäminen voi tuntua joskus raskaalta. Tässä auttaa, jos ymmärtää jotakin Vanhan testamentin profetian luonteesta ja tehtävästä sekä kirjojen muodosta. Moni on saattanut myös huomata, kuinka vaikeaa profeetallista kirjaa on lukea yhtenä kokonaisuutena. Ehkä niitä ei ole tarkoitettukaan siten luettaviksi. Useimmiten ne, etenkin pitemmät kirjat, ovat kokoelma profeetan eri yhteyksissä suullisesti esille tuomia sanomia. Niitä ei ole kerrottu kronologisessa järjestyksessä. Raamatun profeetalliset sanomat koskevat menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta. Me yhdistämme profeettojen sanomat tavallisesti tulevaisuuteen, mutta suurin osa niistä koskee menneisyyttä ja heidän omaa aikaansa. Profeetat puhuivat toki paljon myös tulevaisuudesta, mutta useimmiten kyseessä oli Israelin ja Juudan tai naapurivaltioiden lähitulevaisuus eikä niinkään nykyihmisten tulevaisuus. Jos ajattelemme profeettoja liiaksi tulevaisuuden ennustajina, ohitamme niiden ensisijaisen tehtävän, Jumalan sanoman tuomisen silloin eläneille ihmisille. Tosin osa profetioista suuntautuu aina messiaaniseen ja eskatologiseen lopun aikaan koskettaen näin myös meidän aikaamme. Vanhan testamentin historiallisessa tilanteessa profeetoilla oli eräänlainen yhteiskunnallinen virka. He olivat kuin taivaallisen hallituksen suurlähettiläitä maan päällä. He eivät tuoneet jotakin aivan uutta sanomaa, vaan he muistuttivat Jumalan sanan ilmoituksesta. Profeetat olivat saaneet Jumalalta erityiskutsun tehtävään, eikä kukaan voinut tulla profeetaksi syntymänsä 11

12 perusteella. Vanhan testamentin aikana papiksi tultiin syntymän perusteella, koska pappistehtävä oli uskottu tietylle suvulle. Tässä profeetan tehtävä erosi merkittävästi papin tehtävästä. Pappien tuli opettaa kansalle, mitä laki sanoo. Profeettojen tehtävänä taas oli muistuttaa laista ja kehottaa kansaa elämään lain mukaan. On luonnollista, että laki, joka oli kaiken pohjana ja jota oli noudatettava, sai seurakseen profeettakirjoitukset, jotka muistuttivat kansaa lain pitämisestä seuraavasta siunauksesta tai lain hylkäämisestä seuraavasta tuomiosta. Vanhan testamentin aikana, kuten kaikkina aikoina, oli myös vääriä profeettoja. He olivat julistajia, joita Jumala ei ollut kutsunut, mutta jotka kuitenkin sanoivat toimivansa Jumalan profeettoina. Silkkaa valhetta julistavat profeetat minun nimissäni! Minä en ole heitä lähettänyt, en ole antanut heille tehtävää enkä puhunut heille. Valhenäkyjä, tyhjiä ennustuksia ja petollisia kuvitelmiaan he teille julistavat. (Jer. 14:14.) Uudessa testamentissa Jeesus varoitti vääristä profeetoista lopun aikoina. Jos joku silloin sanoo teille: Täällä on Messias, tai: Messias on tuolla, älkää uskoko. Sillä vääriä messiaita ja vääriä profeettoja ilmaantuu, ja he tekevät suuria tunnustekoja ja ihmeitä, niin että he johtavat, jos mahdollista, valitutkin harhaan. (Matt. 24:23 24.) Profeettojen kirjoitukset saivat paikkansa juutalaisen yhteisön kaanonissa ja saivat vähitellen hyväksytyn auktoriteettiaseman lain rinnalla. 4 Profeettakirjoilla on keskeinen asema myös kristittyjen Raamatun kaanonissa. Vanhan testamentin profeetallisiin kirjoihin kuuluu enemmän yksittäisiä kirjoja kuin mihinkään muuhun Vanhan testamentin kirjojen ryhmään. 4 Profeettakirjojen asemasta kaanonissa ks. enemmän Luoto 2010,

13 Johdatus Joelin kirjaan Tekijä ja kirjan ajoittuminen Joelin kirja on saanut nimensä profeetta Joelista (hepr. jo el Herra on Jumala ), jonka julistusta kirja sisältää. Joelista itsestään kirjassa on vain niukka maininta: hänet esitellään Joeliksi, Petuelin pojaksi. Tekstissä olevien mainintojen ja painotuksien johdolla on arveltu, että hän olisi ollut Jerusalemin juutalaisen seurakunnan jäsen. Missään ei mainita, että nimenomaan Joel olisi kirjoittanut tämän kirjan. On kuitenkin luonnollista ajatella, että profeettakirjojen tapaan kirjan sisältö koostuu Joelin julistamasta profeetallisesta sanasta. Sen jälkeen kun se oli julistettu, sanoma saatettiin kirjalliseen asuun. Ei ole mitään syytä asettaa kyseenalaiseksi, etteikö Joel olisi ollut todellinen historiallinen henkilö ja profeetta, joka on vastuussa kirjan sisällöstä. 5 Tutkijat ovat keskustelleet paljon siitä, kuinka yhtenäinen kokonaisuus kirja on ja onko siinä myöhemmässä toimitusvaiheessa tehtyjä lisäyksiä. Niitä on yritetty tunnistaa. Tarkemmasta tekstikritiikistä kiinnostuneet voivat lukea asiasta laajemmista kom- 5 Garrett 1997, 284.

14 mentaareista. 6 Kysymys kirjan ajoituksesta on tietysti aivan eri asia silloin, jos Joelin kirjaa pidetään useamman kuin yhden kirjoittajan työnä. Tämä teos ei puutu liiemmälti tekstikriittiseen näkökulmaan, vaan lähtökohtana on yksinkertaisesti se, että teksti välittää meille profeetta Joelin julistaman sanoman. Joelin toiminnan ajoittaminen ja kirjan syntyaika ovat olleet tutkijoille vaikea asia. Vanhan testamentin profeettakirjoissa viitataan usein profeetan aikana hallinneisiin kuninkaisiin tai muihin historian tunnistettaviin tapahtumiin. Joelin kirjassa tällaisia viittauksia ei ole. Lisäksi Joelia ei mainita muualla Vanhassa testamentissa. Siksi arvelut ajankohdasta vaihtelevat varhaisesta kuningasajasta aina maanpakolaisuuden jälkeiseen aikaan. Joelin vaikutusajasta on vallalla kolme erilaista näkemystä. Varhaisin ajoitus sijoittaa Joelin 800-luvulle ekr. ja myöhäisin pakkosiirtolaisuuden jälkeen 400-luvulle ekr. Näiden väliin jää näkemys, jonka mukaan Joel vaikutti 600-luvulla ekr. Juutalainen traditio sijoittaa Joelin 800-luvulle ekr., minkä käsityksen myös varhaisimpaa ajoitusta kannattavat kristilliset kommentaattorit ovat omaksuneet. 7 Tämän varhaisimman ajoituksen mukaan Joelia pidetään vanhimpana kirjaprofeettana, ja perusteluina esitetään muun muassa tekstin viittauksia Egyptiin ja Edomiin. Koska kirjassa ei ole mitään mainintoja kuninkaista, sen on ajateltu sijoittuvan aikaan, jolloin juutalaisilla ei ollut omaa kuningasta. Niinpä Joelin kirja on sijoitettu Juudan kuninkaan Joasin ( ekr.) alaikäisyysaikaan. 8 Lisäksi Joelin kirjan paikan 6 Garrett 1997, ; Allen 1976, 19 25; Crenshaw 2008, 21 29; Harrison 1969, Näin mm. Credner, Ewald, Pusey, Keil ja von Orelli. Edelleenkin monet selittäjät pitäytyvät tässä näkemyksessä sijoittaen Joelin vuosille ekr. (Allen 1976, 19). 8 Puukko 1945,

15 kaanonissa Hoosean ja Aamoksen välissä on ajateltu viittaavan varhaiseen ajoitukseen. Nykyisin monet eksegeetit sijoittavat Joelin kuitenkin myöhempään, maanpakolaisuuden jälkeiseen aikaan noin 400-luvulle ekr. Saksalaisen Vanhan testamentin professorin Rudolf Smendin mukaan tämä ajoitus on parhaiten perusteltavissa ja varhaisen ajoituksen kannattaminen alkaa olla jo harvinaista. 9 Tätäkin näkemystä perustellaan sillä, että tekstissä ei mainita kuninkaita. Teksti olisi siis syntynyt aikana, jolloin Jerusalemissa ei ollut kuningasta, mikä viittaa maanpakolaisuuden jälkeiseen aikaan. Tekstistä käy lisäksi ilmi, että temppeli ja papit olivat tärkeässä asemassa, mikä kertoo siitä, että he olivat yhteisön johtajina. Jerusalemin temppeli rakennettiin kaupungin hävityksen jälkeen uudelleen vuonna 515 ekr., joten tämän näkemyksen mukaan Joelin kirja olisi syntynyt tuon ajan jälkeen. Lisäksi Joel ei viittaa tekstissään lainkaan pohjoiseen Israelin kuningaskuntaan vaan kuvaa Israelnimityksellä koko Jumalan kansaa samoin kuin tehdään maanpakolaisuuden jälkeiseltä ajalta olevissa Aikakirjoissa. Tämän perusteella arvellaan, että kirja on syntynyt aikana, jolloin pohjoinen kuningaskunta oli jo hävitetty. Myös maininta Jerusalemin muurista kertoo ajasta, jolloin Jerusalemin muurit olivat taas pystyssä. Muitakin argumentteja on esitetty näiden molempien ajoituksien puolesta tai niitä vastaan. Lisäksi jotkut asettavat Joelin 600-luvulle ekr. 10 Professori Puukko on todennut: Jooelin vaikutusaika on riidanalainen. Vanhemmat selittäjät sijoittavat sen 9:nteen vuosisataan, uudemmat tavallisesti maanpaon jälkeiseen aikaan. Tuskin erehtyy, jos olettaa Jooelin julistuksen kuvastavan oloja Juudassa noin ekr Smend 1989, Näin mm. Carl A. Keller (Allen 1976, 21). 11 Puukko 1940,

16 Tässä yhteydessä ei ole tarkoituksenmukaista tarkastella kysymystä Joelin kirjan ajoittumisesta enempää. Todistelut eri näkökohtien puolesta ja toisia vastaan eivät kuitenkaan ole niin ehdottomia ja aukottomia, että niiden perusteella voitaisiin ilman muuta asettua jonkin näkemyksen taakse. Voimme hyvin yhtyä uskonpuhdistaja Calvinin ajatukseen: Koska Joelin toiminnan ajasta ei ole olemassa varmuutta, on parempi jättää asia päättämättä, koska vielä saamme huomata, että sillä ei ole suurtakaan merkitystä. Se, että emme tiedä Joelin toiminnan aikaa, ei merkitse Joelin kirjan lukijalle suurtakaan menetystä. On tietysti tekstejä, joiden ymmärtäminen vaatii historian tuntemusta, mutta Joelin sanoman kohdalla tämä ei ole niinkään tärkeää, koska hänen sanomansa tulee selväksi huolimatta hänen toimintansa ajoituksen ongelmasta. 12 Tässä teoksessa kysymys ajoituksesta pysyy avoimena ja viittaan paikoitellen eri vaihtoehtojen mukaisiin selityksiin. 13 Tekstin jaottelu Joelin kirjan asema heprealaisessa kaanonissa on ollut alusta alkaen suhteellisen selvä, kuten muidenkin profeettakirjojen. Hepreankielinen alkuteksti on säilynyt varsin hyvänä, joten sen ymmärtämisessä ei ole merkittäviä tekstikriittisiä ongelmia. Joelin kirjan alkuteksti pohjautuu käsikirjoituksiin, jotka ovat peräisin vuosilta jkr Allen 1976, Aamoksen kirjan kommentaarin Vanhan testamentin profeettoja käsittelevässä johdanto-osassa Joelin kirja on sijoitettu varhaisempaan aikaan eli luvuille ekr. (Luoto 1010, 23). 14 Cairo Codex, 9.vuosisata jkr., Aleppo Codex, 10. vuosisata jkr. ja Leningrad Codex, 11. vuosisata jkr. (Würthwein 1973, 38 40). 16

17 Kirjan lukujaossa on eroavaisuuksia eri raamatunkäännösten välillä. Kun Canterburyn arkkipiispa Stephen Langton laati latinalaiseen Vulgataan lukujaon noin vuonna 1205, hän jakoi Joelin kirjan kolmeen lukuun: 1:1 20, 2:1 32 ja 3:1 21. Sama jako siirtyi Septuagintaan ja hepreankieliseen painettuun rabbiiniseen versioon Tätä jakoa noudattavat monet englanninkieliset raamatunkäännökset samoin kuin vanhemmat suomennokset. Toinen rabbiininen heprealainen Raamattu vuosilta uudisti jaon neljään lukuun (1:1 20, 2:1 27, 3:1 5, 4:1 21), jota jakoa nykyiset heprealaiset tekstiversiot noudattavat. 15 Kirkkoraamattu 1992 noudattaa myös kirjan jakoa neljään lukuun. Joelin kirja voidaan jakaa osiin monella eri tavalla, kuten eri kommentaareista on havaittavissa. Tässä teoksessa jaan kirjan kahteen osaan erillisen otsikkojakeen (1:1) jälkeen, vaikka Joelin kirja on itse asiassa rakenteeltaan monitahoisempi. Ensimmäinen osa sisältää jakson 1:2 2:17 ja toinen osa 2:18 4:21. Hieman yksinkertaistaen voidaan sanoa, että alkuosassa pääpaino on jo tapahtuneissa asioissa, kun taas jälkimmäisessä osassa katse kääntyy tulevaisuuteen ja teksti saa apokalyptisiä sävyjä kuvaillessaan lopunajan tapahtumia. Ensimmäinen osa puhuu Jerusalemin tuomiosta heinäsirkkavitsauksen ja pohjoisesta maahan tunkeutuvan, tarkemmin määrittelemättömän vihollisen välityksellä. Toinen osa sisältää Jumalan antamia tulevaisuudennäkyjä. Niissä tulee esille Jumalan tuomio kansoille, jotka ovat kohdelleet Israelia väärin, ja Jumalan lupaama aineellinen ja hengellinen siunaus omalle kansalleen, joka tekee parannuksen ja tahtoo palata takaisin Jumalansa luo. Kirja voidaan jakaa luontevasti myös kolmeen asiakokonaisuuteen: tuomioon, parannuksen tekoon ja pelastumiseen. 15 Barton 2001, 5. 17

18 Tässä kommentaarissa pitäydyn KR 1992:n mukaisessa väliotsikoinnissa. Tarkempi jaottelu käy ilmi teoksen sisällysluettelosta. Kirjan yksityiskohtaisemmista rakenneanalyyseistä kiinnostuneet voivat tutustua niihin laajemmista kommentaareista, joita on mainittu teoksen lopussa olevassa kirjallisuusluettelossa. Sanoma Joelin kirjan teologia rakentuu muiden profeettakirjojen tapaan Jumalan ja Israelin väliselle liitolle. Sen pohjalta kirjan alussa tuodaan ensin esille Israelille koituva Jumalan rangaistus siitä, että se ei ole pitänyt liittoa kunniassa kaikilta osin. Vanhan testamentin suuri teema on, että tuomio alkaa Jumalan omasta kansasta. Sama teema toistuu myös Uudessa testamentissa. On tullut tuomion aika, ja tuomio alkaa Jumalan huoneesta (1. Piet. 4:17). Jumalan ja Israelin välinen liitto pitää sisällään myös Jumalan armahtavaisuuden ja hänen tarjoamansa parannuksenteon ja paluun mahdollisuuden liiton rikkoneelle kansalleen. Joelin kirjan kaksi vahvaa pääteemaa ovat Herran päivä ja Jumalan lupaama aineellinen ja hengellinen siunaus omalle kansalleen. Tunnetuin kohta tässä tulevaisuuteen suuntautuvassa ennustuksessa on Jumalan lupaama Hengen vuodatus kaiken lihan päälle. Apostoli Pietari lainaa helluntaisaarnassaan juuri tätä Joelin kirjan ennustusta soveltaen sitä ensimmäisen helluntaipäivän tapahtumiin. Tämän Pietarin antaman selityksen pohjalta kristillinen seurakunta on voinut omistaa Joelin lupauksen Pyhästä Hengestä myös itselleen. Herran päivä oli juutalaisille erityinen Jumalan ilmestymisen päivä, jolloin Jumala tuli taistelemaan oman kansansa puolesta sen vihollisia vastaan. Se oli perinteisen odotuksen mukaan israe- 18

19 lilaisille hyvä päivä ja sen vihollisille tuomion päivä. 16 Profeetta Aamos tyrmäsi tämän odotuksen ilmoittaen, että Herran päivä merkitsisi tuomiota myös Jumalan omalle kansalle (Aam. 5:18). Tästä lähtien Herran päivä sisälsi sekä tuomion että siunauksen sanoman. Sanoma tulossa olevasta Herran päivästä kulkee läpi koko Joelin kirjan. Joelin kirjan mukaan Jumalan tuomio kohtaa Herran päivänä kaikkia Israelin vihollisia, mutta katuvalle Jumalan omalle kansalle koittaa suuri siunauksen aika. Siion on oleva Jumalan asuinpaikka läpi aikojen. Kirja päättyy voitolliseen toteamukseen: Herra itse asuu Siionissa. Vanhan testamentin profeettakirjojen tapaan Joelin kirja päättyy toivon sanomaan. Tuomio ja tuho eivät ole Jumalan viimeinen sana, vaan sitä ovat toivo ja Jumalan pelastustarjous. Hesekielin mukaan Jumalan henki antoi ihmisille uuden sydämen (Hes. 36:24 32). Nyt Joelin ennustuksen mukaan Jumalan henki antaa ihmisille erilaisia profeetallisia lahjoja. Lupaus Jumalan hengen vuodatuksesta on merkki lopun ajoista tai viimeisistä päivistä, kuten Pietari nimittää aikaa helluntaisaarnassaan. Joelin kirjan sanomasta professori Antti Puukko toteaa sattuvasti, että se on rohkaisuna myös kaikille niille nykyajan ihmisille, jotka suurten ahdistusten ja koettelemusten jälkeen odottavat yleistä uskonnollista herätystä tavallista väkevämmän Jumalan henkivaikutuksen seurauksena. 17 Vaikka Joelin sanoma on suunnattu alun perin Israelin kansalle ja vaikka ensimmäisenä kristillisenä helluntaina Joelin ennustaman Hengen vuodattamisen kokivat juutalaiset Jeesuksen seuraajat, tämä Jumalan lupaus laajenee kattamaan koko ihmiskunnan. Raja juutalaisten ja pakanoiden väliltä poistuu Jumalan kootes- 16 Ks. Jesajan kirjan luvut 13 ja 34 ja Hesekielin luku Puukko 1945,

20 sa itselleen taas oman kansansa, kristillisen seurakunnan. Pakanakristityt ovat voineet tulla Israelin Jumalan yhteyteen Jeesuksen Kristuksen sovitustyön perusteella. Se on poistanut israelilaisia ja pakanoita erottavan vihollisuuden muurin, kuten Paavali kirjoittaa efesolaisille (Ef. 2:12 18). 20

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com

USKOONTULON ABC. almondy.suntuubi.com 1 USKOONTULON ABC 2 1. Tunnusta, että olet tehnyt syntiä ja tee parannus. Me olemme tehneet väärin, me olemme tehneet syntiä, olemme rikkoneet SINUA vastaan, kapinoineet ja poikenneet SINUN Käskyistäsi

Lisätiedot

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna

Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Helatorstai Joh.17:24-26, Apt.1:6-9 lähtöjuhlan saarna Me juhlimme tänään Jeesuksen taivaaseen astumista. Miksi Jeesus meni pois? Eikö olisi ollut parempi, että hän olisi jäänyt tänne. Helposti ajattelemme,

Lisätiedot

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT

PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT PROFETIA JA PROFEETTAKIRJAT Profetia: jumalallisiksi uskottujen viestien välittämistä ihmisille Kommunikaatioprosessi: lähettäjä (jumala tai jumalien kokous) viesti välittäjä (profeetta) vastaanottaja

Lisätiedot

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on?

Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Missio Järvenpää/TV7 raamattukoulu 2011 Pekka Sartola i I V A R T I J A. Mikä hetki yöstä on? Jeesuksen profetiat : Matteus 24 - Jesaja 2:1-4 62:6-7 (Jerusalem) - Hesekiel 36:19 ja 24 ja 28 - Sakarja 8:

Lisätiedot

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24

...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 ...mutta saavat lahjaksi vanhurskauden Hänen armostaan sen lunastuksen kautta, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Room. 4:24 Nyt ei siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Kristuksessa Jeesuksessa,

Lisätiedot

Jesaja näkee tulevaisuuteen

Jesaja näkee tulevaisuuteen Nettiraamattu lapsille Jesaja näkee tulevaisuuteen Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Mary-Anne S. Suomi Kertomus 27/60 www.m1914.org Bible for Children,

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, ollakseni sinun ja sinun

Lisätiedot

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY

ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ANTIOKIAN SEURAKUNTA SYNTYY 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Ensin Pietari selostaa Jerusalemissa oleville veljille, että armo

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) HESEKIEL 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Kaldean maassa (eli Babyloniassa) Kebar-joen varrella. b) Ajallinen yhteys muihin

Lisätiedot

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi

Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi Herra, meidän Jumalamme, Herra on yksi 1 2.oppituntti Isak Pensiev 14.4.2012 Ystävät, me jatkamme oppituntia, joka avaa meille juutalaisia käsitteitä ja juutalaista näkökulmaa sekä Uuteen- että Vanhaan

Lisätiedot

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN

SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SAARA SYNNYTTÄÄ POJAN Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Beersebassa. Siellä sekä Aabraham, Iisak

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima

Nettiraamattu lapsille. Pietari ja rukouksen voima Nettiraamattu lapsille Pietari ja rukouksen voima Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible

Lisätiedot

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa

Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa Ensimmäinen Johanneksen kirje 4. osa 1 opettaja- Isak Penzev 21.0.3.2013 Jatkamme Johanneksen kirjeen tutkimista. Tämä oppitunti kuuluu opetussarjaan, jossa me tutkimme Uutta testamenttia. Kun me tutkimme

Lisätiedot

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO

SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO SUOMEN HELLUNTAIKIRKKO Suomen Helluntaikirkon julkaisuja 2 2014 tekijät, Suomen Helluntaikirkko ja Aikamedia Oy Raamatunlainauksissa on käytetty Suomen evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokouksen

Lisätiedot

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5)

jääkää odottamaan sitä, minkä Isä on luvannut ja mistä olette minulta kuulleet (1:5) Suomen teologinen instituutti Henrik Perret 17.1.2006 PYHÄ HENKI JA ME Luentosarja Apostolien teoista Missä mennään? = miksi Ap. t.? defaitismi = tappiomieliala, antautumishenki olen rintamakarkuri Jos

Lisätiedot

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa

Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa Yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa 1 Isak Penzev Shalom hyvät ystävät. Meillä alkaa uusi teema nimeltä Juutalaisuus ja Uusi testamentti. Tämän oppitunnin aiheena on yksi seurakunta ja kaksi elämäntapaa.

Lisätiedot

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä?

Alusta loppuun vaiko olemassaolon pyörässä? Ilmestys (kr. Αποκαλυψις) tarkoittaa verhon pois ottamista. Emme näe verhottuja asioita ennen niiden paljastumista, ilmoittamista. Jumala on aina paljastanut omilleen sen, mikä on tarpeen tietää tulevaisuudesta.

Lisätiedot

AINEISTOKOKEEN KYSYMYKSET Vastaa aineistokokeen tekstien ja muistiinpanojesi perusteella seuraaviin tehtäviin (1 2). Vastaa täydellisillä suomen kielen virkkeillä. Vastausaikaa on 55 minuuttia (klo 13.55

Lisätiedot

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo

Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo Toivoa maailmalle! Paikallinen seurakunta on maailman toivo (Matt 16:18) Ja mina sanon sinulle: Sina olet Pietari, ja ta lle kalliolle mina rakennan seurakuntani, eiva tka tuonelan portit sita voita. (Matt

Lisätiedot

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein.

Näiden tapahtumien jälkeen tuli keskustelua seurannut lainopettaja Jeesuksen luo kysyen Jeesukselta, mikä käsky on kaikkein tärkein. Mark.12:28-34: Muuan lainopettaja oli seurannut heidän väittelyään ja huomannut, miten hyvän vastauksen Jeesus saddukeuksille antoi. Hän tuli nyt Jeesuksen luo ja kysyi: "Mikä käsky on kaikkein tärkein?"

Lisätiedot

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto

Matka Raamatun kastetilanteisiin. Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto Matka Raamatun kastetilanteisiin Niko Huttunen Dos., Helsingin yliopisto I Kristillinen kaste ja muut puhdistautumisrituaalit Puhdistautumisriitit tavallisia uskonnoissa Puhdistautumisriitti Ganges- virrassa

Lisätiedot

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä

Kristinusko (AR) Kristinuskon historia. Kristinuskon syntymä Kristinusko (AR) Kristinuskon historia Kristinuskon syntymä Juutalaisuudessa oli kauan jo odotettu, että maan päälle syntyy Messias, joka pelastaa maailman. Neitsyt Maria synnytti pojan Jeesus Nasaretilaisen,

Lisätiedot

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi

Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Iustitia 10 (1998) s. 62 68 Vanhan testamentin teologia teesejä pohdittavaksi Antti Laato 1. Vanhan testamentin teologian yleisesitys on suuri haaste teologille. Teologin tulee tuntea ne ongelmat, jotka

Lisätiedot

Raamatun oikea ja väärä IR

Raamatun oikea ja väärä IR Raamatun oikea ja väärä IR Raamattu koostuu 66 eri kirjasta ja jokainen kirja on syntynyt johonkin tarkoitukseen. Raamattu ei ole yksi yhtenäinen kokonaisuus eikä siitä sen vuoksi voi poimia yksiselitteisiä

Lisätiedot

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25

Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 1 Eikev 5. Moos 7: 12-11: 25 Hepreankielisessä sanassa eikev on hyvin paljon tarkoitusta. Ensimmäinen tarkoitus on: johdonmukainen, askel askeleelta eteenpäin. Sana eikev tarkoittaa myös kantapäätä. Kaikkivaltias

Lisätiedot

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA

JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS OPETTAA JA PARANTAA GALILEASSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Kapernaumissa, synagoogassa

Lisätiedot

Juutalaisen uskon perusteet

Juutalaisen uskon perusteet 1 Juutalaisen uskon perusteet 1.oppituntti Isak Pensiev 4.4.2012 Shalom on hyvin tunnettu juutalaisen kielen sana. Se on myös hyvin tunnettu sana koko maailmassa. Mutta ei kukaan ajattele tarkkaan mitä

Lisätiedot

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso

Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin. Rukouskoulu jakso Hengen miekka: Jumalan Sana rukouksin Rukouskoulu 2014 2. jakso Mitä rukous on Ylösnousemuksen voima On Kristus ylösnoussut Hän elää minussa Kristus meissä, kirkkauden toivo Herätetyt yhdessä Hänen kanssaan,

Lisätiedot

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan.

JAAKOBIN PAINI. 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JAAKOBIN PAINI 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Penuelissa, matkalla Harranista, Laabanin luota takaisin luvattuun maahan. b)

Lisätiedot

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi

IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi IHMEELLINEN RAAMATTU Past. Juha Muukkonen Thurevikinkatu 8 D 22 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 Kuunneltavissa osoitteessa:

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA SOKEAN

JEESUS PARANTAA SOKEAN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA SOKEAN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Siiloan lammikko oli Jerusalemissa b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin

Lisätiedot

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN

KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN Kastekoulu KASTEKOULU MARTTI AHVENAINEN 2016 Martti Ahvenainen ja Aikamedia Oy Kaikki oikeudet pidätetään. ISBN 978-952-252-306-8 (painettu kirja) ISBN 978-952-252-307-5 (sähkökirja-pdf) Raamatunlainauksissa

Lisätiedot

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry

Outi Rossi JIPPII. Matkaan Jeesuksen kanssa. Kuvittanut Susanna Sinivirta. Fida International ry Outi Rossi JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa Kuvittanut Susanna Sinivirta Fida International ry JIPPII Matkaan Jeesuksen kanssa, 4. painos C Outi Rossi Kuvitus Susanna Sinivirta Fida International ry Kirjapaino

Lisätiedot

Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa!

Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Suviseurat, Lumijoki 1.7. 2011 Minä annan teille tulevaisuuden ja toivon Jer. 29: 11 Hyvä suviseuraväki, rakkaat sisaret ja veljet Kristuksessa Jeesuksessa! Raamattu todistaa, miten Jumala kutsui kansaansa

Lisätiedot

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO

JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO JEESUKSEN YLÖSNOUSEMUS JA VARHAINEN KRISTINUSKO Ylösnousemustutkimukseen liittyy laaja filosofinen keskustelu, koska kyseessä on kristinuskon oppijärjestelmän kannalta varsin keskeinen uskonkappale Jeesuksen

Lisätiedot

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA

JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) JEESUS PARANTAA NAISEN JA MIEHEN SURKASTUNEEN KÄDEN SAPATTINA 1. Kertomuksen taustatietoja Nyt meillä on poikkeuksellisesti kaksi eri kertomusta. Ne eivät

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60.

Nettiraamattu lapsille. Seurakunnan synty. Kertomus 55/60. Nettiraamattu lapsille Seurakunnan synty Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 55/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa)

Nettiraamattu lapsille. Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2009 Bible for

Lisätiedot

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa

Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa Johanneksen Ilmestys ja Vanha Testamentti Ja hän alkoi Mooseksesta ja kaikista profeetoista ja selitti heille, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu (Luuk. 24:27). Monet oppineet ovat sanoneet,

Lisätiedot

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI

SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI Päivitetty 26.12.2014 SUUREN PAASTON HETKET ja ENNEN PYHITETTYJEN LAHJOJEN LITURGIA III, VI JA IX HETKI P: Alkusiunaus L: Amen. Kunnia olkoon sinulle... Taivaallinen Kuningas... Pyhä Jumala... Isä meidän...

Lisätiedot

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei

Merkki siitä mitä tuleman pitää 81 Herätetty ja korotettu 85 Ylösnousemus ja me? 89 Kaste uuden elämän signaali 93 Aamun ihmiseksi 97 Se valo ei Sisällys Merkillinen johdatus 9 Uskomaton varjelus 14 Tunnelien kulttuuri 17 Alussa oli romahdus 21 Eiköhän se ole siinä 24 Pilkkaaminen 27 Kadotuksen tie 31 Mies rohkaisi mielensä 34 Isä kertoi perheelleen

Lisätiedot

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1

Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Vanha Testamentti 1: Yleistä 1 Nimi Vanha Testamentti on kristillinen. Se tarkoittaa 1:o, että kirjakokoelma on Uuden Testamentin edeltäjä. Se tarkoittaa 2:o sitä, että molemmilla kirjakokoelmilla on yhteys

Lisätiedot

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN

ELIA OTETAAN TAIVAASEEN Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) ELIA OTETAAN TAIVAASEEN 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Elia otettiin taivaaseen jossakin Jordanin itäpuolella, Jerikon kohdalla.

Lisätiedot

Kristus, kirkon yhdistäjä

Kristus, kirkon yhdistäjä 1 Efesolaiskirjeen selitys 8 Ef. 2:11 22 Kristus, kirkon yhdistäjä Viime kerralla käsittelimme tässä Paavalin Efesolaiskirjeen selityksessä sovitusopin perusasioita. Eli sitä, kuinka Jumala on Jeesuksen

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) Luterilainen Kirkko 1. vuosi nro UT 15/ Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(5) SADANPÄÄMIEHEN USKO 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Meille jo tutussa Jeesuksen kotikaupungissa, Kapernaumissa b) Kertomuksessa

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas

Nettiraamattu lapsille. Komea mutta tyhmä kuningas Nettiraamattu lapsille Komea mutta tyhmä kuningas Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Lyn Doerksen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Hyvä Sisärengaslainen, Tervetuloa SLEY:n nuorisotyön sisärenkaan raamattukouluun! Tämän kevään kuluessa käymme läpi Johanneksen evankeliumin lyhyissä jaksoissa. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita

Lisätiedot

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed

Abodah Zarah. Rabbi J. Melamed 1 Abodah Zarah Rabbi J. Melamed 6.2.2013 Talmud Tänään haluan keskustella millä tavalla Talmudissa käsitellään juutalaisten ja kristittyjen välisiä suhteita. Todellisuudessa tämän tyyppisiä kertomuksia

Lisätiedot

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa

Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Muskarimessu: Hyvän paimenen matkassa Lähdetään matkaan Tänään lähdetään hyvän paimenen matkaan. Aamulla paimen huomasi, että yksi hänen lampaistaan on kadoksissa. Tallella on 99 lammasta, mutta yksi,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita

Nettiraamattu lapsille. Hyviä ja huonoja kuninkaita Nettiraamattu lapsille Hyviä ja huonoja kuninkaita Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2013 Bible for

Lisätiedot

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934

Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Pekka Ervastin avauspuhe Ruusu-Ristin vuosikokouksessa 1934 Lausun teidät kaikki tervetulleiksi Ruusu-Ristin vuosikokoukseen. Olemme nyt saapuneet kaikki viettämään neljättätoista vuosikokousta ja toinen

Lisätiedot

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista.

Sitten kuulimme, kuinka Jumala on valinnut Jeesukseen uskovat omikseen jo oikeastaan ennen maailman luomista. 1 Efesolaiskirjeen selitys 4 Ef. 1:10-14 Pyhän Hengen sinetti Tämä on neljäs luento Paavalin Efesolaiskirjettä käsittelevässä luentosarjassa. Tähän mennessä olemme kuulleet siitä, kuinka meidät kristityt

Lisätiedot

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama

Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Suoraa puhetta, kuuleeko kukaan? Matt. 7: 1-29 Pirkko Valkama Matt. 7: 1-6 1."Älkää tuomitko, ettei teitä tuomittaisi. 2. Niin kuin te tuomitsette, niin tullaan teidät tuomitsemaan, ja niin kuin te mittaatte,

Lisätiedot

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939

RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (1. Joh. 4:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen. Rinnetie 10. 95420 Tornio. puh. 050 359 6939 RAKKAUS, ANTEEKSIANTAMINEN JA RUKOUS (:8) Hääjuhlan puhe Juha Muukkonen Rinnetie 10 95420 Tornio puh. 050 359 6939 s-posti: juha.muukkonen@gen.fi kotisivu: www.gen.fi Raamatunkäännös: KR 1933/38 JÄSENNYS

Lisätiedot

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel

Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel Suomen Messiaaninen yhdistys www.messiaaninen.net 1 Mikkeli, syyskuu2011 rabbi J.Melamed Israel KYSYMYS: Jeshua antoi uusia asioita rukoilla minun nimessäni. Onko tämä juutalaisille uusi asia? Miksi Jeshuan

Lisätiedot

Elämä Jumalan lapsena

Elämä Jumalan lapsena 1 Roomalaiskirjeen selitys 18 Room. 8:14 17 Savonlinnan Tuomiokirkko, 13.3.2013 Elämä Jumalan lapsena Kertausta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä

Lisätiedot

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA

RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ERI KANSAKUNNAT, YKSI KAIPAUS HENKEÄSALPAAVA AVAJAISSEREMONIA 2 RAPORTTI ISMMN KONFERENSSISTA 2014 ISMMN Johtajuuskonferenssi 2014 jumalan miehen, pastori Chrisin, kanssa oli historiallinen ja elämää muuttava. Se oli erityisen muutoksen ja Pyhän Hengen välittämisen

Lisätiedot

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi

Jeesus on vastaus! Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13. Raamatun metanarratiivi Jeesus on vastaus! Mikä olikaan kysymys? Osa 2 Timo Flink, teol. tri Kaikki profeetat ja laki ovat Johannekseen asti olleet ennustusta. - Matt. 11:13 Jeesus sanoi heille: Tätä minä tarkoitin, kun ollessani

Lisätiedot

Kuningas Daavid (2. osa)

Kuningas Daavid (2. osa) Nettiraamattu lapsille Kuningas Daavid (2. osa) Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 21/60 www.m1914.org Bible for Children, PO

Lisätiedot

TV7 RAAMATTUKOULU. "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29)

TV7 RAAMATTUKOULU. Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) 1 TV7 RAAMATTUKOULU "Te kuljette eksyksissä, koska ette tunne pyhiä kirjoituksia ettekä Jumalan voimaa. (Matt.22:29) Tapani Talikainen ISRAEL - JUMALAN VALINTA Sillä sinä olet Herralle, Jumalallesi, pyhitetty

Lisätiedot

Kuka Jeesus haluaa meille olla?

Kuka Jeesus haluaa meille olla? 1 Johanneksen evankeliumin selitys 9 Joh. 3:9-15 Savonlinnan Tuomiokirkko, 16.9.2015 Kuka Jeesus haluaa meille olla? Viime kerralla tapasimme Nikodemos nimisen juutalaisten hallintomiehen, joka oli yöllä

Lisätiedot

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola

Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu Pekka Sartola Antikristus ja vihan aika Missio Järvenpään ja TV7:n raamattukoulu 24.11.2010 Pekka Sartola Antikristus, kuka hän on? ( Hitler (ei kumpikaan kuvan henkilöistä, Amin el-husseini ja Adolf Antikristus Vanhassa

Lisätiedot

Hyvä Sisärengaslainen,

Hyvä Sisärengaslainen, Lisää 1. Joh 3:sta? http://www.sley.fi/luennot/raamattu/ UT/Johanneksen_kirjeet/1Joh03EK.h tm Hyvä Sisärengaslainen, 1. Johanneksen kirjeen kolmas luku puhuu Jumalan lahjasta, mutta myös hänen pyhästä

Lisätiedot

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS

Päivän eväät. PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät PIENI RAAMAtUNLUkUOPAS Päivän eväät O h j a u s t a s a n a n m i e t i s k e l y y n Päivän eväät on lukuohjelma, jossa Raamatun lukeminen ankkuroituu vanhaan rukouksen perinteeseen. Raa

Lisätiedot

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta

Kristus-keskeinen elämä. Osa 4: Majakka-ilta Kristus-keskeinen elämä Osa 4: Majakka-ilta 17.10.2009 Antti.Ronkainen@majakka.net Room. 8:29 (KR92) Ne, jotka hän edeltäkäsin on valinnut, hän on myös edeltä määrännyt oman Poikansa kaltaisiksi, niin

Lisätiedot

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä?

Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä? Anteeksipyyntö ja korjaus opetukseeni Pyydän anteeksi, että olen opettanut väärin siitä, milloin apostolit syntyivät uudesti ylhäältä. Uskoin aiemmin, että

Lisätiedot

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen

Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35, Pääsiäinen Luuk.24:13-35: Samana päivänä oli kaksi opetuslasta menossa Emmaus-nimiseen kylään, jonne on Jerusalemista noin kahden tunnin kävelymatka*. 14. He keskustelivat kaikesta siitä,

Lisätiedot

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta!

Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme ja Herralta Jeesukselta Kristukselta! KIRKKOPÄIVÄT LAHDESSA 13.-15.5.2011 Saarna Kärkölän kirkossa 15.5.2011 3. sunnuntai pääsiäisestä (Jubilate) JUMALAN KANSAN KOTI-IKÄVÄ (Joh. 17:11-17) Armo olkoon teille ja rauha Jumalalta, meidän Isältämme

Lisätiedot

Hepreankielessä valasta käytetään kahta nimeä: shebuu aa ja aalaa. Tuo jälkimmäinen taas on yhdistetty sanaa eel, joka tarkoittaa itseään Jumalaa.

Hepreankielessä valasta käytetään kahta nimeä: shebuu aa ja aalaa. Tuo jälkimmäinen taas on yhdistetty sanaa eel, joka tarkoittaa itseään Jumalaa. Raamattutunti 8.9.2009 VALA Vala on meille arkipäivässä vähän outo asia. Tuskin me kovin usein vannomme mitään valoja. Avioliiton solmimisesta käytetään joskus sitä nimeä, että he vannoivat toisilleen

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Kääntäjä: Anni Kernaghan Sovittaja: Ruth Klassen Suomi Kertomus 29/60 www.m1914.org Bible for Children, PO Box

Lisätiedot

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa

Nettiraamattu. lapsille. Joosua johtaa kansaa Nettiraamattu lapsille Joosua johtaa kansaa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan

Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan 1. syyskuuta Jumala, minun Jumalani, sinua minä odotan. Sieluni janoaa sinua, ruumiini ikävöi sinua ja uupuu autiomaassa ilman vettä. Ps. 63:2 Kun olen hätääntynyt ja ahdistunut, odotan kiihkeästi Jumalan

Lisätiedot

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa.

Ilmestyskirjan keskus Ilmestyskirja 4 ja 5 Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Kun kysytään Ilmestyskirjan keskusta, kysytään Jumalan ja Kristukseen paikkaa profetiassa. Silloin tärkein ei ole jokin tapahtuma tai teko vaan henkilö: Missä kohtaa Ilmestyskirjassa olemme aivan erityisesti

Lisätiedot

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR

ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR ETIIKKA ERI KIRKOISSA IR Kristinuskon mukaan niin sanottu kristillinen etiikka on yleispätevä etiikka. Tämä ei tarkoita sitä, että olisi olemassa joku tietty kristinuskoon pohjautuva etiikka. Kristillisen

Lisätiedot

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014

Tule sellaisena kuin olet. 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Tule sellaisena kuin olet 1. Suvaitsevaisuus ja armo 7.9.2014 Suvaitsevaisuus ja armo Syyllisyyden taakat Miksi tein / en tehnyt, miksi sanoin, miksi en estänyt, miksi petin, miksi valehtelin, miksi en

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa

Nettiraamattu lapsille. Daniel vankeudessa Nettiraamattu lapsille Daniel vankeudessa Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Jonathan Hay Sovittaja: Mary-Anne S. Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible for Children,

Lisätiedot

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä

Nettiraamattu lapsille. Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Nettiraamattu lapsille Jeesus ruokkii 5000 ihmistä Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Janie Forest Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org 2012 Bible

Lisätiedot

AVAIN JOKA AVAA TAIVAAT AMERIKAN YLLÄ JA KAIKKIEN KANSAKUNTIEN YLLÄ, JOTKA TAHTOVAT OTTAA SEN VASTAAN

AVAIN JOKA AVAA TAIVAAT AMERIKAN YLLÄ JA KAIKKIEN KANSAKUNTIEN YLLÄ, JOTKA TAHTOVAT OTTAA SEN VASTAAN Tooran jakso SHEMOT, 2 Mooses 1:1-6:1 AVAIN JOKA AVAA TAIVAAT AMERIKAN YLLÄ JA KAIKKIEN KANSAKUNTIEN YLLÄ, JOTKA TAHTOVAT OTTAA SEN VASTAAN Elia oli yhtä vajavainen ihminen kuin mekin. Hän rukoili rukoilemalla,

Lisätiedot

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta

Ekklesiologia 14. Paikallisseurakunta Ekklesiologia 14 Kevään tunnit: 1 Dispensaatiot, Kristus Seurakunnan pää ja perustus 2 Seurakunnan olemassaolon kolme päätarkoitusta 3 Seurakunnan rakenteita ja johtajuusmalleja 4 Evankelioiminen 5 Rakentaminen

Lisätiedot

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta

Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Kirkkovuoden juhlat Kirkko vuosi alkaa ensimmäisestä adventista Adventin väri on valkoinen. Se kuvaa iloa ja puhtautta Adventin jälkeen seuraava juhla on Suomen itsenäisyyspäivä 6.12$ Kirkossa rukoillaan

Lisätiedot

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä

Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010. Väläyksiä Raamatun henkilöistä Puhe Kajaanin Kl-kodilla su 11.07.2010 Väläyksiä Raamatun henkilöistä Minä otan puheeseeni pieniä väläyksiä joistakin Raamatun henkilöistä. Nämä henkilöt, niin kuin yleensäkin kaikki Raamatun henkilöt,

Lisätiedot

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa. Missio Järvenpään raamattukoulu Reijo Telaranta

Israel ja seurakunta. Jumalan kaksi suunnitelmaa. Missio Järvenpään raamattukoulu Reijo Telaranta Israel ja seurakunta Jumalan kaksi suunnitelmaa Missio Järvenpään raamattukoulu 20.9.2010 Reijo Telaranta Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen

Lisätiedot

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012

Abrahamin tapaus. Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 1 Roomalaiskirjeen selitys 9 Room. 4:1-8 Savonlinnan Tuomiokirkko, 28.11.2012 Abrahamin tapaus Olemme edellä käsitelleet Paavalin Roomalaiskirjeen selityksessä sitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava.

Lisätiedot

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan

Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Luuk.14:26-35. Kutsu Jumalan valtakuntaan Tämän sunnuntain teema on " kutsu Jumalan valtakuntaan ". Päivän tekstissä Jeesus itse asiassa esittää kutsun Jumalan valtakuntaan, vaikka tuo kutsu kuulostaakin

Lisätiedot

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni. [1] 2 3 Kaikkivaltias Jumala, Loistavan valtaistuimen Herra, rukoilen, että Hän johdattaisi sinut tässä maailmassa ja seuraavassa, että Hän siunaisi sinua aina, että Hän tekisi sinusta niitä, jotka tunnustavat

Lisätiedot

1. Pietarin kirje 4. luku

1. Pietarin kirje 4. luku 1. Pietarin kirje 4. luku 1 opettaja Isak Penzev 2014 Shalom, hyvät ystävät. Me jatkamme oppituntia, ja tarkoituksemme on etsiä apostolien kirjoituksista Tooran tekstiä. Eikä ainoastaan tekstiä, vaan Tooran

Lisätiedot

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA

JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JEESUS TORJUTAAN NASARETISSA Kuva taidegraafikko Kimmo Pälikkö 1. Kertomuksen taustatietoja a) Missä kertomus tapahtui Nasaretissa, Jeesuksen lapsuuskotikaupungissa,

Lisätiedot

Viikon Toora - Parshat Shemini: Vieras tuuli 3. Moos. 9:1-11:47. rabbi J.Melamed Israelista Tampere 22.05.2012

Viikon Toora - Parshat Shemini: Vieras tuuli 3. Moos. 9:1-11:47. rabbi J.Melamed Israelista Tampere 22.05.2012 1 Viikon Toora - Parshat Shemini: Vieras tuuli 3. Moos. 9:1-11:47. rabbi J.Melamed Israelista Tampere 22.05.2012 Kiitos teille hyvästä vastaanotosta. Olen itse kokenut vastaanoton Suomessa todella hyväksi.

Lisätiedot

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3.

Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) Luterilainen Kirkko 3. vuosi nro VT2 _ 17/28 www.pyhäkoulu.fi lapsille@luterilainen.com 23.3. Suomen Tunnustuksellinen PYHÄKOULUMATERIAALI 1(6) JERIKON VALTAUS 1. Kertomuksen taustatietoja a) Kertomuksen tapahtumapaikka Jerikon kaupunki b) Ajallinen yhteys muihin kertomuksiin Jatkoa edelliseen

Lisätiedot

Heittäkää kaikki murheenne

Heittäkää kaikki murheenne 1 Heittäkää kaikki murheenne Otan lähtökohdaksi Pietarin 1 kirjeen 5-luvun 7 jakeen, jossa apostoli rohkaisee: "heittäkää kaikki murheenne hänen päällensä, sillä hän pitää teistä huolen." Eikö olekin inhimillisä,

Lisätiedot

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007)

MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Ryttylä 29. 09.2007 Matti Väisänen 1/6 MARKKU ANTTI SAKARI SUMIALAN VIRKAAN ASETTAMINEN Porissa (Su 30.09.2007) Kristuksessa rakas veljemme, Markku Sumiala ja läsnä oleva seurakunta, tervehdin teitä tämän

Lisätiedot

Aabrahamin isä Terah lähti ja myös halusi Kanaanin maahan. 1: Moos. 11: 31-32:

Aabrahamin isä Terah lähti ja myös halusi Kanaanin maahan. 1: Moos. 11: 31-32: Lech Lecha 1. Moos. 12: 1-17: 27 Lech Lecha viikon Tooran jakso kertoo Aabrahamin elämästä. Aabraham kuulee elävän Jumalan äänen. Jumalan ääni käski Aabrahamin lähteä Harranin kaupungista Kanaanin maahan.

Lisätiedot

Uskontunnustuksestani

Uskontunnustuksestani Uskontunnustuksestani Voiko Jeesusta sanoa Jumalaksi?... 1 Onko pelastus lihasta vai sanasta?... 1 Uhrasiko Jumala itsensä?... 3 Vanhurskaus... 4 Synti... 4 Fariseusten hapatus... 5 Voiko Jeesusta sanoa

Lisätiedot

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää

JUMALAN OLEMASSAOLOA. En voinut enää kieltää Aikamedia 2 En voinut enää kieltää JUMALAN OLEMASSAOLOA n Vuosia sitten ajattelin, että elämässä ei ole mitään järkeä. Identiteettiongelmien keskellä minulla ei ollut hajuakaan siitä, kuka minä olen, mistä

Lisätiedot

Hesekiel: Näkyjen mies

Hesekiel: Näkyjen mies Nettiraamattu lapsille Hesekiel: Näkyjen mies Kirjoittaja: Edward Hughes Kuvittaja: Lazarus Sovittaja: Ruth Klassen Kääntäjä: Anni Kernaghan Tuottaja: Bible for Children www.m1914.org BFC PO Box 3 Winnipeg,

Lisätiedot

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA

LUTERILAISUUS TÄNÄÄN SCHMALKALDENIN OPINKOHTIEN VALOSSA STI, 25.9.2013 DANIEL NUMMELA LUTERILAISUUS TÄNÄÄN OPINKOHTIEN VALOSSA TUNNUSTUSKIRJAT TUTUIKSI JOHDANTO - 1517 Lutherin 95 teesiä - 1530 Augsburgin tunnustus - 1537 Schmalkaldenin opinkohdat 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Hyvä sisärengaslainen,

Hyvä sisärengaslainen, Hyvä sisärengaslainen, Tällä kertaa vuorossa Johanneksen evankeliumin 4. luku, jossa puhutaan mm. elävästä vedestä ja todellisesta ruoasta. Voit lähettää kysymyksiä, palautetta, esirukousaiheita ym. osoitteeseen:

Lisätiedot

Usko. Elämä. Yhteys.

Usko. Elämä. Yhteys. Usko. Elämä. Yhteys. Aina kun kokoonnumme yhteen seurakuntana, haluamme, että usko, elämä ja yhteys näkyvät keskellämme. Me uskomme Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta!

Lisätiedot

Jumalan vapaa valinta

Jumalan vapaa valinta 1 Roomalaiskirjeen selitys 24 Room. 9:19 33 Jumalan vapaa valinta Tähän mennessä Paavali on Roomalaiskirjeessään esittänyt pääasiat siitä, kuinka ihmisestä tulee Jumalalle kelpaava. Se ei tapahdu yrittämällä

Lisätiedot

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. - Jumalan kaksi todistajaa

Reijo Telaranta. Israel ja seurakunta. - Jumalan kaksi todistajaa 12.3.2011 Reijo Telaranta Israel ja seurakunta - Jumalan kaksi todistajaa Ja minä teen liiton sinun kanssasi ja sinun jälkeläistesi kanssa, sukupolvesta sukupolveen, iankaikkisen liiton, --- Sinun jälkeläisillesi

Lisätiedot