Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ"

Transkriptio

1 1(7) Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta Klaanin JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ JOHTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltaminen Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan toiminnassa sovelletaan opiskelijakunnan sääntöjen lisäksi tätä johtosääntöä sekä hallintosääntöä 2 Organisaatio Opiskelijakunnan toimielimiä ovat edustajisto ja sen asettamat hallitus ja keskusvaalilautakunta. 2.1 Toimielinten toimivalta Edustajisto päättää sääntömääräisten tehtäviensä lisäksi yli kahden tuhannen (2000) euron arvoisista hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista sekä tapahtumien ja projektien menoarvioista. Hallitus ja keskusvaalilautakunta päättävät sääntömääräisten tehtäviensä lisäksi omalla toimialueellaan yli viidensadan (500) euron arvoisista hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista sekä tapahtumien ja projektien menoarvioista. Pääsihteeri yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa päättävät alle viidensadan (500) euron arvoisista hankinnoista, taloudellisista sitoumuksista sekä tapahtumien ja projektien menoarvioista. 3 Toimielimen jäsenyys Toimielimen jäsen voi pyytää eroa jäsenyydestä edustajistolta opiskelijakunnan puheenjohtajalle toimitettavalla kirjallisella eroanomuksella. Edustajisto määräenemmistöllä myöntää eron eroanomuksesta tai luottamusäänestyksen jälkeen. Edustajiston määräenemmistö myös toteaa edustajiston jäsenen vaalikelpoisuuden menettämisen tai erottaa edustajiston jäsenen seuraavasti: Edustajiston jäsen voidaan katsoa eronneeksi opiskelijakunnasta, mikäli hän on toimikautensa aikana poissa ilmoittamatta kahdesta (2) edustajiston kokouksesta 4 Varapuheenjohtajan tehtävät Toimielimen varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt sekä muista puheenjohtajan delegoimista tehtävistä. 5 Toimikunnat Toimielin voi asettaa alaisuuteensa toimikuntia erityistä tarkoitusta varten. Toimielin määrää toimikunnan asettaessaan sen puheenjohtajan, jäsenet, tehtävän ja toimikauden. Hallituksen alaisuudessa voi olla toimikuntia, joille hallitus määrää puheenjohtajaksi hallituksen jäsenen tai työntekijän. Toimikunnat ovat avoimia kaikille Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijoille sekä opiskelijakunnan työntekijöille ja ne toimivat hallituksen ohjaamina edustajiston päättämän toimintasuunnitelman ja talousarvion puitteissa.

2 2(7) II LUKU: KOKOUKSET 6 Yleisiä määräyksiä Toimielinten kokouksissa noudatetaan yleistä kokouskäytäntöä. Toimielimet kokoontuvat tarvittaessa. Kokous valitsee tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa. Edustajiston järjestäytymiskokouksen kutsuu koolle opiskelijakunnan puheenjohtaja, ja kokouksen puheenjohtajana toimii opiskelijakunnan edustajiston puheenjohtajan valitsemiseen saakka ensisijaisesti edellinen edustajiston puheenjohtaja, hänen ollessaan estynyt opiskelijakunnan puheenjohtaja. Ohjausryhmä, johtoryhmä ja toimikunnat päättävät kokoontumisesta ja kokouskäytännöistä itse. 7 Esityslista ja pöytäkirja Puheenjohtaja laatii toimielimen kokouksen esityslistan yhdessä pääsihteerin kanssa. Toimielimen jäsenen, joka haluaa jonkin asian esityslistalle, tulee ilmoittaa siitä puheenjohtajalle ennen kokouskutsun lähettämistä. Jos edustajiston kokouksen esityslistalla on kohta, joka saattaa johtaa edustajiston valitseman luottamushenkilön erottamiseen tai eroamiseen, esityslistalle on otettava vastaavan luottamustoimen täyttäminen. Pääsihteeri laatii hallituksen kokousten pöytäkirjat. Hallituksen pöytäkirjat tarkastavat kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa. Pääsihteeri tai tämän estyessä, edustajiston valitsema oma sihteeri laatii edustajiston kokousten pöytäkirjat. Edustajiston kokouksen pöytäkirja tarkastavat kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa kolmen (3) viikon kuluessa kokouksesta. Edustajiston jäsenet saavat olla läsnä pöytäkirjatarkastuksessa. 8 Asian käsittely ja päätöksenteko Puheenjohtaja määrää asian esittelijän ja antaa tälle ensimmäisen puheenvuoron. Muut puheenvuorot puheenjohtaja myöntää pyytämisjärjestyksessä. 9 Asian pöytääminen, uudelleenkäsittely ja päätöksen purkaminen Päätösasia voidaan pöydätä toimielimen kokouksen yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Päätösasia otetaan toimielimen uuteen käsittelyyn, mikäli kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä niin päättää ja tehty päätös voidaan osoittaa laittomaksi, sääntöjen vastaiseksi tai ilmenneiden seikkojen vuoksi opiskelijakunnan edun vastaiseksi. Toimielin voi purkaa tekemänsä päätöksen myöhemmässä kokouksessaan samalla ääntenenemmistöllä, joka vaaditaan asiasta päättämiseen. 10 Poissaolo Toimielimen jäsenen tulee ilmoittaa mahdollisesta esteestään osallistua kokoukseen toimielimen puheenjohtajalle tai henkilökohtaiselle varajäsenelleen. Toimielimen jäsenen poistuessa kokouksesta hänen tulee ilmoittaa tämä merkittäväksi pöytäkirjaan työjärjestyspuheenvuorolla. 11 Eriävä mielipide Eriävän mielipiteen voi jättää toimielimen jäsen, joka on esityksellä tai äänestyksessä vastustanut tehtyä päätöstä. Eriävä mielipide tulee ilmoittaa välittömästi päätöksen jälkeen ja se tulee jättää kirjallisena sihteerille kolmen (3) vuorokauden kuluessa kokouksesta tullakseen merkityksi pöytäkirjaan. Kirjallisena jätettävää eriävää mielipidettä ei voi perustella muuten kuin kokouksessa esitetyin perustein. Pääsihteeri voi jättää sääntömääräisiä tehtäviään koskevissa tai taloudellisissa asioissa eriävän mielipiteen toimielimen kokouksen pöytäkirjaan. 12 Esteellisyys Toimielimen jäsenen esteellisyyden ratkaisee henkilö itse. Pääsääntöisesti henkilö on esteellinen, jos hänen oma etunsa voi olla ristiriidassa opiskelijakunnan edun kanssa käsiteltävässä asiassa.

3 Mikäli asia on tulkinnanvarainen, esteellisyyden ratkaisee puheenjohtaja tai, mikäli kuka tahansa toimielimen jäsen vastustaa puheenjohtajan päätöstä, toimielin määräenemmistöllä. Henkilö itse ei saa osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn, mutta voi olla läsnä käsittelyn ajan. 3(7) HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltaminen Tätä ohjesääntöä sovelletaan Kymenlaakson ammattikorkeakoulun opiskelijakunta KLAANIN hallinnossa opiskelijakunnan sääntöjen ja johtosäännön määräysten lisäksi. 2 Hallinnon periaatteet Opiskelijakunnan taloutta ja hallintoa on hoidettava säästäväisyyden hengessä sekä hyvän kirjanpito- ja hallintotavan mukaisesti. 3 Ohjesäännön saattaminen tiedoksi Tämä ohjesääntö on toimitettava tiedoksi tilintarkastajille ja kirjanpitäjälle viipymättä sen vahvistamisen jälkeen. Ohjesääntö vahvistetaan edustajiston yhdessä (1) kokouksessa. II LUKU: TALOUSHALLINTO 4 Hallituksen tehtävät taloudenhoidossa Hallituksen tehtävänä on - valvoa taloudenhoitoa ja opiskelijakunnan taloudellista tilannetta - järjestää opiskelijakunnan kirjanpito - myöntää tilinkäyttöoikeudet sekä oikeudet opiskelijakunnan maksuvälineisiin - tehdä edustajistolle esitykset tilinpäätöksestä ja talousarviosta sekä aloitteita taloudellisen toiminnan kehittämisestä - tehdä kaikista huomattavia taloudellisia seuraamuksia aiheuttavista asioista asianmukaiset päätökset tai esitykset edustajistolle - järjestää opiskelijakunnan nettisivujen ja jäsenrekisterin ylläpito - huolehtia, että opiskelijakunnan omaisuus on tarkoituksenmukaisesti vakuutettu. 5 Muut taloudenhoidon tehtävät Pääsihteeri valmistelee taloudelliset asiat yhdessä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kanssa ja huolehtii taloudenhoidon päivittäisistä asioista. Johtosäännössä määritellään edustajiston, hallituksen ja pääsihteerin sekä hallituksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan valtuudet hankintojen ja sitoumusten tekemiseen. 6 Talousarvio ja lisätalousarvio Talousarvio laaditaan toiminta- ja taloussuunnitelman osana bruttoperiaatetta noudattaen siten, että se vastaa muun toimintasuunnitelman rakennetta ja antaa selkeän kuvan opiskelijakunnan toiminnan alojen arvioiduista tuotoista ja kuluista. Hallitus voi tarkentaa talousarviota operatiivisessa toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Lisätalousarvio laaditaan, mikäli hallitus tai edustajisto näkee sen tarpeelliseksi. 7 Maksuliikenne ja kirjanpito Laskujen hyväksymisessä noudatetaan johtosäännössä määriteltyä toimielinten toimivaltaa. Oikeus laskujen maksamiseen on henkilöillä, joille hallitus myöntää tilinkäyttöoikeudet. Kirjanpidossa noudatetaan talousarvion rakennetta mutta talousarvio voi olla kirjanpidon tilikarttaa laveampi.

4 4(7) 8 Tilinpäätös Tilinpäätös esitetään edustajistolle tileittäin, ei talousarvion mahdollisesti laveammassa muodossa. Tilinpäätöksen allekirjoittaa päätösvaltainen hallitus. 9 Sisäinen valvonta ja tilintarkastus Hallituksen valitsema tositetarkastaja tarkistaa opiskelijakunnan tositteet vähintään kolmen (3) kuukauden välein. Tositetarkastajana voi toimia hallituksen jäsen tai hallituksen ulkopuolinen henkilö. Tilintarkastuksessa todetaan, onko opiskelijakunnan toiminnassa noudatettu lainsäädäntöä, hyvää kirjanpitoja hallintotapaa sekä opiskelijakunnan sääntöjä ja ohjesääntöjä. Tilintarkastajat perehtyvät toimielinten pöytäkirjoihin todetakseen, onko taloudellisista asioista tehty asianmukaiset päätökset. III LUKU: MATKUSTAMINEN 10 Matka Tässä ohjesäännössä matkalla tarkoitetaan matkaa joka tehdään opiskelijakunnan edustajana Suomessa tai ulkomailla opiskelijakunnan toimiston ulkopuolella, koskien myös hallituksen ja/tai edustajiston kokouksia. 11 Kohtuulliset matkakulut Kohtuulliset matkakulut suunnitellaan edullisimman ja tarkoituksenmukaisimman matkustavan mukaisesti. Niihin sisältyvät matka-, paikka- ja makuupaikkalipuista, majoituksesta sekä muista niihin verrattavista välittömistä varsinaiseen matkustamiseen kuuluvista maksuista syntyvät kulut. Matkakulut hyväksyy pääsihteeri. Pääsihteerin matkakulut hyväksyy hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. 12 Matkakulujen korvaaminen Kohtuulliset matkakulut korvataan kahden (2) viikon kuluessa pääsihteerille toimitettavan matkalaskun perusteella. Opiskelijakunnan luottamushenkilöiden, työntekijöiden ja muiden edustajien on käytettävä opiskelijakunnan virallista matkustuslomaketta. Virallista matkustuslomaketta käytetään soveltuvin osin myös muista opiskelijakunnan toimintaan tai opiskelijakunnan edustamiseen liittyvistä. Opiskelijakunnan opiskelijajäsenet ovat velvollisia käyttämään opiskelijakunnan toimintaan liittyvillä matkoilla opiskelijalippua. 13 Enimmäiskorvaukset Matkasta suoritettavien matkustuskorvausten enimmäismäärät ovat - Juna, laiva, linja-auto ja lentokone: Suoritettu maksu, enintään kuitenkin toisen luokan hinta. Makuupaikka korvataan, jos yhdensuuntainen matka kestää junalla yli viisi tuntia. - Taksi: Suoritettu maksu. Taksimatkoista suoritetaan korvaus vain, kun matkan suorittaminen halvempaa kulkuneuvoa käyttäen on mahdotonta tai epätarkoituksenmukaista perustellun syyn takia. Taksimatkasta on selvitettävä, ketkä ovat matkan suorittaneet, matkan lähtö- ja päätepaikka, matkan hinta ja matkan peruste. - Oma auto: Kolmekymmentäyksi (31) senttiä kilometriltä. Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimipaikkakunnilla tehdyt matkat korvataan silloin, kun julkisten kulkuneuvojen käyttö on perustellun syyn (sopimattomat aikataulut, muiden opiskelijakunnan edustajien kyyditseminen, tavarakuljetukset) takia mahdotonta tai epätarkoituksenmukaisesti. Oman auton käytöstä ilman perusteltua syytä korvataan enintään kyseeseen tulevan halvimman julkisen kulkuneuvon mukaan. - Muu kulkuneuvo: Erikseen sovittavien ehtojen mukaisesti. - Vakinaisessa työsuhteessa oleville toimihenkilöille korvataan verohallinnon ohjeiden mukaisten matkakorvauksen maksimimäärä ja ne vahvistetaan työsopimuksessa.

5 14 Ruoka- ja päiväraha Muille kuin opiskelijakunnan työntekijöille maksetaan kahdenkymmenen (20) euron suuruinen ruokaraha matkustuspäivää kohden, mikäli matka kestää yli kymmenen (10) tuntia eikä matkan tarkoituksena olevan tilaisuuden osallistumismaksu sisällä lounasta tai päivällistä. Mikäli tilaisuudessa tarjoillaan ateria tai matka kestää kuudesta kymmeneen (6 10) tuntia, ei ruokarahaa makseta. Ruokarahan maksamisen perusteena on matkustaminen muualle kuin Kymenlaakson ammattikorkeakoulun toimipaikkakunnilla. Muille kuin opiskelijakunnan työntekijöille maksetaan ruokarahaa edellisessä momentissa määrätyllä tavalla myös silloin, kun he matkustavat opiskelijakunnan edustajana tai opiskelijakunnan esityksestä jonkin muun yhteisön toimielimen tai työryhmän jäsenenä. Opiskelijakunnan työntekijöille maksetaan matkustuspäiviltä verohallinnon ohjeiden mukaista päivärahaa. Muiden kuin opiskelijakunnan työntekijöiden kohdalla opiskelijakunnan maksukortilla maksettu ateria huomioidaan samalla tavalla kuin osallistumismaksuun sisältyvä ateria. 5(7) IV LUKU: HENKILÖSTÖHALLINTO 15 Työsopimus Toimenhaltijan työsopimuksen allekirjoittavat opiskelijakunnan nimenkirjoittajat, jotka eivät ole itse kyseisessä toimessa. Projektityöntekijän työsopimuksen allekirjoittavat hallituksen puheenjohtaja/varapuheenjohtaja ja pääsihteeri. Työsopimukseen kirjataan työtehtävät, toimikausi tai projektityösuhteen pituus, palkka ja sen vuosikorotus, vuosilomapalkka, työaika sekä määräaikaisuuden peruste. 16 Toimet ja niiden täyttäminen Opiskelijakunnassa on seuraavat toimet: pääsihteerin ja Opiskelijan Kymenlaaksohankkeen työntekijä. Pääsihteerin työsuhde laaditaan toistaiseksi olevaksi ja OK:n työntekijän työsuhde on määräaikainen (1 vuosi). Hallitus julistaa toimen haettavaksi, valitsee haastateltavat, nimeää haastattelutyöryhmän, jonka on tehtävä esitys toimeen valittavasta henkilöstä, sekä täyttää toimet pääsihteerin tointa lukuun ottamatta. Pääsihteerin toimen täyttää edustajisto. Edustajisto voi myös päättää toimenhaltijan kannalta edullisemmista työsuhteen ehdoista kuin tässä ohjesäännössä esitetään. Toimeen voidaan valita toimeen hakenut henkilö. Hallitus voi jatkaa hakuaikaa tarvittaessa. Jos työsuhde päättyy koeajalla, hallitus voi täyttää toimen, myös pääsihteerin toimen, väliaikaisesti enintään koeajan mittaiseksi ajaksi. 17 Yleisiä määräyksiä toimista ja projektityösuhteista Opiskelijakunnan toimiin sovelletaan neljän (4) kuukauden koeaikaa.. Toimenhaltijoiden työaika on liukuva. Ylitöitä voidaan teettää vain toimenhaltijan suostumuksella yhteisestä sopimuksesta esimiehen kanssa. Arkisin kello välisenä aikana sekä lauantaityöstä työaikaa kertyy puolitoistakertaisena, sunnuntaityöstä kaksinkertaisena. Toimenhaltijan työsopimukseen kirjattavista tehtävistä päättää hallitus täyttäessään toimen. Hallitus päättää projektityöntekijöiden työtehtävistä julkaistessaan hakukuulutuksen. Palkanmaksupäivä on kuukauden viimeinen päivä, jolloin palkka näkyy toimenhaltijan tilillä. Työsopimuksissa noudatetaan ERTO:n runkosopimusta sekä työsopimuslakia /55

6 18 Pääsihteerin toimi Pääsihteerin työsuhde on voimassa toistaiseksi. Pääsihteerin työaika on kolmekymmentäseitsemän (37) tuntia ja kolmekymmentä (30) minuuttia viikossa. Pääsihteerin palkka on työsopimuksessa mainittu. Lisäksi pääsihteerille maksetaan kuukausittain matkakorvauksia Kotkan ja Kouvolan välisistä päivystysmatkoista matkalaskun mukaan. Näistä sekä muista pääsihteerin matkoista täytetään jälkikäteen opiskelijakunnan virallinen matkustuslomake. Pääsihteerin tehtävät määritellään työsopimuksessa. Vastaavaksi työkokemukseksi katsotaan päätoiminen työskentely johtavassa asemassa, opiskelijajärjestön tai korkeakoulun asiantuntija- tai suunnittelutehtävässä, talous- tai henkilöstöhallinnon tehtävissä tai opiskelijajärjestön johtavana luottamushenkilönä. 19 Hallituksen puheenjohtajan palkkiollinen luottamustoimi Hallituksen puheenjohtajan luottamustoimi on määräaikainen, niin että luottamustoimisopimus laaditaan yhdeksi (1) vuodeksi kerrallaan riippuen opiskelijakunnan taloudellisesta tilanteesta. Puheenjohtajuus on luottamustoimi eikä se ole sidottu työaikaan. Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota, jonka edustajisto hyväksyy talousarvion yhteydessä. Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu eri työryhmissä edustaminen, päätösten valmistelu ja toteutus yhdessä pääsihteerin kanssa sekä muut hallinnolliset tehtävät. 20 Opiskelijan Kymenlaakson työntekijä Opiskelijan Kymenlaaksohankkeella on työntekijä määräaikaisella (1 vuosi) työsuhteella. Työsopimus uusitaan vuosittain opiskelijakunnan rahoitusneuvottelujen jälkeen. Työntekijän työaika sekä palkka määritellään työsopimuksessa. 21 Liukuva työaika Toimenhaltijoihin sovelletaan työaikalain 13 :n mukaista liukuvaa työaikaa. Kiinteä työaika vuorokaudessa on vähintään neljä (4) tuntia kolmekymmentä (30) minuuttia ja säännöllinen enimmäistyöaika enintään kahdeksan (8) tuntia. Poikkeuksista sovitaan erikseen toimenhaltijan kanssa. Työajan tulee tasoittua toimelle määritellyn työajan mukaiseksi kuuden (6) kuukauden välein, ellei työnantajan ja työntekijän välillä toisin sovita. Työaika tulee kuitenkin tasoittaa viimeistään vuoden sisällä liukumatuntien tekemisestä. Työaika voidaan tasoittaa kokonaisina päivinä työnantajan ja työntekijän sopimalla tavalla alitusten kertymän tekemisenä ja ylitysten kertymän pitämisenä vapaa-aikana. Ylityöstä ei makseta erillistä ylityökorvausta. 22 Muut projektityöntekijät ja harjoittelijat Opiskelijakunnassa voi olla projektityöntekijöitä määräaikaisissa tai toistaiseksi voimassa olevissa työsuhteissa. Hallitus päättää projektityöntekijöiden ottamisesta. Hallitus julistaa tehtävän haettavaksi, nimeää rekrytointityöryhmän ja valtuuttaa sen haastattelemaan ja valitsemaan projektityöntekijän. Tehtävän voidaan valita siihen hakenut henkilö. Jos kukaan ei ole hakenut tehtävää, voidaan myös valita henkilö ilman hakemusta. Jos työsuhde päättyy koeajalla, hallitus voi valita tehtävään projektityöntekijän ilman uutta hakua ensisijaisesti sitä hakeneiden joukosta. Tehtävää hoitavan projektityöntekijän työsuhdetta voidaan jatkaa ilman erillistä hakua hallituksen päätöksellä. Projektityöntekijöihin sovelletaan kolmen (3) kuukauden koeaikaa, alle puolen vuoden työsopimuksissa enintään yhden kolmasosan (1/3) koeaikaa työsopimuksen pituudesta. Opiskelijakunnan johtosäännössä määritelty johtoryhmä voi ottaa opiskelijakuntaan työharjoittelijoita ja työssäoppijoita, jotka eivät ole työsuhteessa opiskelijakuntaan. 6(7)

7 7(7) 23 Esimies- ja työnjohtoasema Pääsihteerin ja Opiskelijan Kymenlaakso hankkeen työntekijän lähin esimies on hallituksen puheenjohtaja. Palkkiollisen hallituksen puheenjohtajan esimiehenä toimii edustajiston puheenjohtaja. Pääsihteeri toimii muiden toimenhaltijoiden ja projektityöntekijöiden esimiehenä ja on työnantajan edustaja suhteessa heihin Esimiehen tehtävänä on - laatia työntekijän työaikasuunnitelma yhdessä tämän kanssa - käydä kehityskeskustelut työntekijän kanssa - valmistella ja esitellä työsuhteisiin liittyvät asiat niistä päättävälle toimielimelle - valvoa työsopimuksen ehtojen täyttymistä. Pääsihteeri voi antaa toimistotyöskentelyä koskevia ohjeita ja määräyksiä, jotka koskevat työntekijöitä ja opiskelijakunnan luottamushenkilöitä. Hallitus voi erillisillä päätöksillä määrätä työntekijöille tehtäviä. 24 Vuosilomat Vuosilomista sovitaan lähimmän esimiehen kanssa. Tarvittaessa hallitus voi päättää vuosilomien ajankohdasta. Kesälomat tulee ajoittaa mahdollisuuksien mukaan opiskelijakunnan hiljaisimpaan aikaan. 25 Sivutoimilupa Työntekijä ei saa ilman hallituksen suostumusta pitää sellaista pysyvää sivutointa, josta aiheutuu haittaa hänen varsinaisen toimensa hoitamiselle. 26 Poissaolo Jos työntekijä on luvatta tai esteestä ilmoittamatta poissa työstä seitsemän (7) vuorokautta kauemmin, voidaan työsuhde katsoa päättyneeksi. 27 Varoitus Hallitus voi antaa opiskelijakunnan työntekijälle varoituksen toimivallan ylittämisestä, sääntöjen vastaisesta toiminnasta, tehtävien laiminlyönnistä. Varoitusmenettelyssä noudatetaan työsopimuslakia /55, 7 luku 2. Hallituksen tulee antaa työntekijälle mahdollisuus tulla kuulluksi ennen varoituksen käsittelyä. 28 Ennen ohjesäännön voimaantuloa solmitut työsuhteet Tämän ohjesäännön muuttamisen nojalla ei voida solmia ohjesäännön hyväksymisajankohtana työsuhteessa olevan työntekijän kannalta epäedullisempaa työsopimusta. 29 Ohjesäännön saattaminen tiedoksi Tämä ohjesääntö on toimitettava tiedoksi tilintarkastajille ja kirjanpitäjälle viipymättä sen vahvistamisen jälkeen. Ohjesääntö vahvistetaan yhdessä (1) edustajiston kokouksessa. Tämän ohjesäännön tullessa voimaan, poistuvat hallituksen ja edustajiston ohjesäännöt, sekä taloudenhoito ja matkustusohjesääntö. Hyväksytty edustajiston kokouksessa

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ

Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan HALLINTOSÄÄNTÖ I LUKU: YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ 1 Soveltaminen Tätä ohjesääntöä sovelletaan Oulun ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan hallinnossa opiskelijakunnan

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO JOHTO- JA HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty edustajiston kokouksessa 9.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. EDUSTAJISTO... 2 1.1. Opiskelijakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja...

Lisätiedot

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat.

Jäseniksi voivat lisäksi liittyä myös Hämeen ammattikorkeakoulussa tutkintotavoitteiseen koulutukseen osallistuvat vaihto-opiskelijat. HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULUN OPISKELIJAKUNTA SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunta on lakisääteinen, julkisoikeudellinen yhteisö ja sillä on itsehallinto. Opiskelijakunnan toimintaa ja hallintoa hoitavat

Lisätiedot

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset.

Imetyksen tuki ry:n ylin päättävä elin on jäsenkokous. Jäsenkokouksen valitsema hallitus panee toimeen jäsenkokouksen tekemät päätökset. 7.3..2011 Esitys kevätkokoukselle 2011 Imetyksen tuki ry:n JOHTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ Osa I HALLITUKSEN TYÖJÄRJESTYS I luku: Yleistä 1 Yhdistyksen perustehtävä Yhdistyksen tarkoitus on edistää, tukea ja suojella

Lisätiedot

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö

Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö Edustajisto hyväksynyt 23.4.2014 Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallinto-ohjesääntö 1 Sisällys I OSA Hallinto-ohjesäännön soveltamisala ja muut yleiset määräykset... 7 1 Luku Soveltamisalaa koskevat

Lisätiedot

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA

PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA PIRKANMAAN LIITON SÄÄNTÖKOKOELMA voimassa alkaen sivu 1. Perussopimus...1.1.2009 2 2. Hallintosääntö...17.5.2011 10 3. Maakuntavaltuuston työjärjestys...9.7.2002 21 4. Luottamushenkilöiden palkkiosääntö...1.7.2009

Lisätiedot

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA.

HAAGA-HELIA ammattikorkeakoulusta käytetään näissä säännöissä lyhennettä HAAGA-HELIA. 1 (7) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on HAAGA-HELIAn opiskelijakunta HELGA. Opiskelijakunnasta

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Sisällys: I OSA Yleiset määräykset 1. luku Yleisiä määräyksiä 1 Soveltamisala 2 Määritelmiä 2. luku Luottamushenkilöistä 3 Vaalikelpoisuus ylioppilaskunnan luottamustoimiin 4 Vaalikelpoisuuden menettämisen

Lisätiedot

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA

JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA JOENSUUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNTA Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt

Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan säännöt 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Lahden ammattikorkeakoulun opiskelijakunta. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös virallista lyhennettä

Lisätiedot

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011.

Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. Turun Steiner-koulun johtosääntö Hyväksytty Turun seudun steinerkouluyhdistys ry:n hallituksen kokouksessa 24.1.2011. YLEISTÄ 1 Koulutuksen järjestäjä Koulutuksen järjestäjänä toimii esiopetuksen ja luokkien

Lisätiedot

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013

Johtosääntö. Sisällysluettelo. Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Johtosääntö Hyväksytty hallituksen kokouksessa 8.9.2013 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 2 2. Organisaation toimintakulttuurin periaatteet... 2 3. Päätöksenteko ja päätösvaltuudet... 3 Vuosikokoukset...

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala

1 luku Yleisiä määräyksiä. 1 Seurakunnan nimi ja kotipaikka. 2 Seurakunnan toimiala Helsingin juutalaisen seurakunnan yhdyskuntajärjestys (hyväksytty seurakunnanvaltuuston kokouksessa 27.8.2012, muutettu seurakunnanvaltuuston kokouksissa 29.5.2013 ja 25.8.2013. Astunut voimaan Patentti

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO SÄÄNNÖT 1 1 Opiskelijakunta Opiskelijakunnan nimi on Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta TUO. Opiskelijakunnasta voidaan käyttää myös lyhennettä TUO.

Lisätiedot

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä.

2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä. 1 NIMI JA KOTIPAIKKA FinFami Satakunta ry Isolinnankatu 16 28100 Pori Y- 23354522 Yhdistyksen kotipaikka on Pori ja toiminta-alue Satakunta. 2 TARKOITUS JA TOIMINTA Yhdistyksen tarkoituksena on tukea mielenterveysongelmista

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17)

HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (17) 2 (17) Sisältö 1 luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja Uudenmaan liiton muut säännöt... 4 2 luku Uudenmaan liiton hallinnon järjestäminen... 4 2 Luottamushenkilöorganisaatio...

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot

Hallintosääntö. Sisällysluettelo

Hallintosääntö. Sisällysluettelo Hallintosääntö Sisällysluettelo Hallintosääntö... 3 1. luku Yleiset määräykset... 3 1 Soveltamisala... 3 2 Turun kaupungin hallinto... 3 2. luku Päätöksenteko- ja kokousmenettely... 4 3 Luvun määräysten

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14)

PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ 9.10.2014 1 (14) 1 (14) PÄÄKAUPUNKISEUDUN PARTIOLAISET RY TALOUS-, HANKINTA- JA HENKILÖSTÖOHJESÄÄNTÖ Talousohjeen laatinut: Arttu Piipponen, Tapani Tulkki Talousohje Hyväksytty: Piirihallitus VIII/2012 Hankintaohje Hyväksytty:

Lisätiedot

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15

Hallintosääntö 1. LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 2. LUKU PÄÄTÖKSENTEKO- JA KOKOUSMENETTELY. Hallintosääntö 1.2/12.12.2014 1/15 1.2/12.12.2014 1/15 Ohjeen luokka NordLabin toimintaohje Versio/pvm 1.2/12.12.2014 Laatijat S. Tuomola, valmistelutoimikunta Vastuuhenkilö Johtokunta (24.10.2014) Hyväksyjä Yhtymäkokous (12.12.2014) Jakelu

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ

PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ PAIMION KAUPUNKI HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 16.12.2010 85 Voimaantulo 1.1.2011 Muutokset päivitetty kaupunginvaltuuston päätösten mukaisesti: - Kvalt 16.06.2011 43 - Kvalt 15.12.2011

Lisätiedot

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI

1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN JA KUNNAN JOHTOSÄÄNNÖT 2 EDELLEENDELEGOINTI KH 9.2.2015 26 LIITE 12 YPÄJÄN KUNTA muutokset punaisella HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: kunnanvaltuusto Voimaantulo: 1.1.2015 SISÄLTÖ 1. luku KUNNAN TOIMINTAA OHJAAVAT SÄÄNNÖT 1 HALLINTOSÄÄNNÖN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS

PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS PÄÄSÄÄNTÖ 19.3.2014 hyväksytty edustajistossa: LUKU 1 YLIOPPILASKUNTA JA SEN TARKOITUS 1 Ylioppilaskunnan nimi on Tampereen yliopiston ylioppilaskunta, lyhennettynä Tamy. Ylioppilaskunnan nimi ruotsinkielisenä

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ

Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry:n JOHTOSÄÄNTÖ Keski-Uudenmaan kristillisen koulun ja päiväkodin kannatusyhdistys ry Hyväksytty hallituksessa 23.11.2011 1. KESKI-UUDENMAAN

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Hallintosääntö 1.1.2015 -

Hallintosääntö 1.1.2015 - 1 (23) Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 1.1.2015 - 2 (23) Sisällysluettelo Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallintosääntö... 4 1 Luku Yleiset määräykset... 4 1 Hallintosäännön

Lisätiedot

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus.

Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry:n sääntöjen muutoksista päättää liiton syyskokous. Hallintosäännönmuutoksista päättää liiton hallitus. Omaishoitajat ja Läheiset - Liitto ry, Närståendevårdare och Vänner- Förbundet rf HALLINTOSÄÄNTÖ ( hyväksytty 21.4.2010) YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Suhde muihin säännöksiin Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto

Lisätiedot