TEKin strategia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TEKin strategia"

Transkriptio

1 TEKin strategia

2 TEKin strategia Yhteenveto toimintaympäristöanalyysistä s.4 2. TEKin jäsenet ja toiminta-ajatus s.5 3. Arvot s.6 4. Visio 2020 s.7 5. Strategiset tavoitteet s.8 A. TEKin jäsenillä on parhaat työurat. s.9 B. Työelämä on hyvä ja kannustava.s.10 C. Suomalaiset ovat tekniikan ja ammatillisen osaamisen kärkikansa. s.12 D. Innovaatioympäristö on kilpailukykyinen. s.14 E. TEK on yhteisöllinen ammattijärjestökentän edelläkävijä. s.16 TEKIN TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA STRATEGIA KUVITETTUNA s.18 Strategia rakennettiin avoimella ja osallistavalla prosessilla 3/2012 Toimintaympäristöanalyysi vahvistettiin valtuustossa Toiminta-ajatusta ja visiota käsiteltiin ennakkotehtävänä ja valtuuston työpajassa 6/2012 Jäsenten näkemyksiä kartoitettiin verkkoaivoriihessä Hallitus käsitteli strategian rakennetta ja strategisia tavoitteita 8 9/2012 Hallituksen strategiatyöpaja Johtoryhmän käsittely 5/2012 Strategian luonnokset olivat valmisteluprosessin aikana intrassa kaikkien TEKin luottamus- ja toimihenkilöiden saatavilla ja kommentoitavana. TEKin arvoja pohdittiin toimiston ennakkotehtävänä ja työpajassa Johtoryhmän käsittely 2 6 8/2012 Valiokuntien ja valtuustoryhmien lausunnot strategian laatimisen pohjaksi 10/2012 Hallituksen evästykset toimistolle strategisten päätavoitteiden jatkovalmisteluun Johtoryhmän käsittely

3 Katse vuoteen 2020 TEKin valtuuston ja hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Se on lyhyt aika suurten muutosten tarkasteluun ja pitkäjänteiseen toiminnan suunnitteluun. Vuonna 2011 valittu TEKin hallitus päätti käynnistää strategiatyön, jossa katse kohdistettiin vuoteen 2020: Minkälaisiin toimintaympäristön muutoksiin TEKin pitää varautua? Miten työelämän ennakoidaan kehittyvän ja miten tekniikan akateemiset haluaisivat sen kehittyvän? Miksi TEK on olemassa, mitkä arvot ohjaavat toimintaa ja mikä on strateginen tahtotila? Mitkä ovat TEKin toiminnan tavoitteet ja miten tavoitteiden saavuttamista mitataan? Mitä strategisia toimenpiteitä toteutetaan tavoitteiden saavuttamiseksi? Strategian tekemiseen on osallistettu laajasti jäsenkuntaa, luottamushenkilöitä ja henkilökuntaa. Jäsenten odotuksia TEKiltä kartoitettiin avoimella verkkohaastattelulla. Toimintaympäristön analyysissä hyödynnettiin jäsenten verkkohaastattelun lisäksi runsaasti muuta olemassa olevaa ennakointitietoa. Valtuusto, hallitus, valiokunnat ja toimisto ovat työstäneet strategiaa lukuisissa työpajoissa. Strategiatyön on fasilitoinut Kati Korhonen-Yrjänheikki. Strategia on valmisteltu pitkällä aikajänteellä vuoteen 2020 tiedostaen kuitenkin samalla, että strategisen suunnittelun on oltava ketterää. Matkalla on hyvin todennäköisesti tehtävä joitakin suunnan ja painotusten muutoksia, jotta löydämme tien kohti visiota: Maailmanlaajuisesti arvostetut tekniikan akateemiset ovat tyytyväisiä työuriinsa, työelämään ja kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaan. Kiitos kaikille strategiatyöhön osallistuneille! Marjo Matikainen-Kallström Puheenjohtaja Tekniikan akateemiset TEK 11/2012 Verkkokysely valtuutetuille strategian päälinjoista Hallituksen esitys valtuustolle strategian päälinjoiksi Johtoryhmän käsittely Valtuuston päätös strategian päälinjoista A E Valtuuston työpaja ja lähetekeskustelu yksityiskohtaisista linjauksista 1/2013 Alatavoitteet lausunnolla valiokunnissa ja valtuustoryhmissä sekä hallituksen käsittelyssä Johtoryhmän käsittely 3/2013 Valtuusto käsitteli ja hyväksyi TEKin strategian /2012 Hallituksen evästykset toimistolle alatavoitteiden jatkovalmisteluun Johtoryhmän käsittely 2/2013 Johtoryhmän käsittely Hallituksen esitys strategiaksi valtuustolle 3

4 1. Yhteenveto toimintaympäristöanalyysistä Toimintaympäristöanalyysistä nousi esiin kolme keskeistä megatrendiä: globalisaation syveneminen, resurssien tehokkaan käytön ja ekologisuuden vaatimus sekä yksilön vastuun ja vallan kasvaminen. Analyysin perusteella määriteltiin ydinkysymykset, joihin strategialla on vastattava. Ydinkysymyksinä tärkeimmiksi priorisoituivat: Miten TEK palvelisi nykyistäkin paremmin erilaisten jäsenryhmien tarpeita työelämän arjessa? Miten TEKin työmarkkina-edunvalvontaa on kehitettävä, jotta se vastaisi myös uuden työn edunvalvonnan haasteisiin: työnteon muodot moninaistuvat, yrittäjyys yleistyy, työ on entistä enemmän itsensä toteuttamisen väline, työ irtaantuu ajan ja paikan sidonnaisuudesta ja työhön käytetyn ajan sijasta korostuu tuloksen mittaaminen? Miten TEK voi edistää parhaalla mahdollisella tavalla Suomen kilpailukykyä edistäen ihmisten ja ympäristön hyvinvointia? Mihin toimintoihin TEKin on itse keskityttävä ja missä haettava kumppaneita? Miten TEK hyödyntää kumppaneita keskeisten tavoitteiden ajamisessa ja palveluiden tarjoamisessa yhteistyössä? Miten kohdentaa viestintää paremmin erilaisten jäsenryhmien tarpeiden mukaisesti ja lisätä viestinnän vuorovaikutteisuutta? 4

5 jäsenet ja toiminta-ajatus 2.TEKin TEK on tekniikan akateemisten etu- ja palvelujärjestö. Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen tutkinnon suorittaneita tai alan opiskelijoita. Lisäksi jäsenkelpoisia ovat muun korkeakoulututkinnon suorittaneet tekniikan alalla toimivat henkilöt tai koulutuksesta riippumatta vaativuudeltaan tekniikan akateemisen tehtävissä työskentelevät. Toiminta-ajatus TEK tukee jäsentä työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. 5

6 Arvot TEKin toimintaa ja strategiaa ohjaavia arvoja ovat jäsentyytyväisyys, vaikuttavuus, osaaminen, 3.vastuullisuus ja yhteisöllisyys. Jäsentyytyväisyys Kaikki toiminta TEK-yhteisössä tähtää lisäarvon tuottamiseen jäsenille. Vaikuttavuus Vaikutamme yhteiskuntaan jäsenkunnan tärkeimpinä pitämien tavoitteiden mukaisesti. TEKIN Arvot Osaaminen Edistämme korkeaa teknologista osaamista, koska sillä on keskeinen merkitys kestävän hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Vastuullisuus Toimimme itse ja vaikutamme yhteiskuntaan kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Yhteisöllisyys Luottamukseen, avoimuuteen ja suvaitsevaisuuteen perustuvan yhteisöllisyyden lisääminen on keskeinen toimintaa ohjaava periaate. 6

7 4. Visio 2020: Maailmanlaajuisesti arvostetut tekniikan akateemiset ovat tyytyväisiä työuriinsa, työelämään ja kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaan. 7

8 5. Strategiset tavoitteet Strategiset päätavoitteet vision saavuttamiseksi ovat: A. B. C. D. E. TEKin jäsenillä on parhaat työurat. Työelämä on hyvä ja kannustava. Suomalaiset ovat tekniikan ja ammatillisen osaamisen kärkikansa. Innovaatioympäristö on kilpailukykyinen. TEK on yhteisöllinen ammattijärjestökentän edelläkävijä. 8

9 A TEKin jäsenillä on parhaat työurat. Tavoitetila TEKin jäsenet työskentelevät omaa uratavoitettaan vastaavissa työtehtävissä. Jäsenet ovat tyytyväisiä työnsä sisältöön, urakehitykseen, mahdollisuuksiin kehittää omaa osaamista sekä palkkaukseen ja muihin työsuhteen ehtoihin. Tehtävä TEK auttaa jäseniään menestymään uran eri vaiheissa. TEKillä on laajin, monipuolisin ja pitkäaikaisin rajapinta tekniikan ammattilaisiin ja heidän työuralla menestymisensä kannalta oleelliseen tietoon, toimijoihin ja verkostoihin. Tämä tuottaa valmiuden palvella jäseniään muita palvelun tarjoajia laadukkaammin. Tavoitteet 1 Jäsenet ovat tyytyväisiä työsuhteensa ehtoihin ja työuraansa suhteessa omiin tavoitteisiinsa. Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset näkökohdat: Jäsenet kokevat omaavansa valmiudet oman uransa ja työsuhteensa hallintaan nopeasti muuttuvassa globaalissa toimintaympäristössä. Jäsenten monimuotoistuvan työuran ja työsuhteen kannalta oleellinen tietämys ja vaikuttamisen kanavat ovat TEKin käytössä. Jäsenet hahmottavat mihin tekniikan ammattilaisen osaamista voi työmarkkinoilla käyttää sekä mitä vaihtoehtoja työmarkkinat heille tarjoavat. 2 Jäsenelle TEK verkostoineen on ensisijainen kontaktipiste hänen hakiessaan tietoa, neuvontaa ja valmennusta omaan uraansa ja työsuhteeseensa liittyviin kysymyksiin ja tilanteisiin. Jäsenillä on käytössään korkeatasoiset sisällöt ja välineet ura- ja työsuhdevalmiuksiensa ylläpitämiseen ja kehittämiseen. Niiden toteutuksessa hyödynnetään aktiivisesti uutta teknologiaa. 9

10 B Työelämä on hyvä ja kannustava. Tavoitetila Työelämäyhteistyö, lainsäädäntö sekä kattavat työ- ja virkaehtosopimukset mahdollistavat hyvän ja kannustavan työelämän. Edunvalvonta vastaa jäsenten tarpeisiin työelämän muutostilanteissa ja erilaisissa työelämätilanteissa. Jäsenet viihtyvät työelämässä niin hyvin, että työurat pitenevät. tehtävä TEK on tekniikan akateemisten työelämän edunvalvoja ja kestävien työurien edistäjä. Korkea järjestäytymisaste, jäsenkunnan osaaminen ja vaikuttava työmarkkinaedunvalvonnan toimintamalli työpaikalta globaalille tasolle mahdollistavat toimimisen tiennäyttäjänä työmarkkinoiden pelisääntöjen kehittämisessä. TEKillä on yhteistyössä Akavan ja sen neuvottelujärjestöjen sekä Teollisuuden Palkansaajien kanssa erinomaiset mahdollisuudet vaikuttaa jäsentensä työmarkkina-arvon kasvuun ja työelämän kehittämiseen valtakunnan-, työehtosopimus- ja työpaikkatasolla. TavoitTEET 1 Jäsenten ansiokehitys vastaa vähintään palkansaajien keskimääräistä ansiokehitystä Jäsenten oikeusturva työelämässä toteutuu. Keskeisiä asioita ovat erityisesti työaikalain ja järjestöjen kanneoikeuden toteutuminen. Vähintään 85 % ansiotyössä olevista jäsenistä on työehtosopimusten piirissä. Työlainsäädäntöä uudistetaan siten, että se huomioi uudet työn tekemisen muodot. 10

11 Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset näkökohdat: Työpaikkayhdistyksillä on TEKin toiminnassa keskeinen rooli. Niiden toiminta on kattavaa niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla. Sosiaali- ja työlainsäädäntö edistää hyvän, tasa-arvoisen ja kannustavan työelämän periaatteita ja huomioi erilaiset työelämätilanteet niin opiskelijana, palkansaajana kuin yrittäjänäkin. Hyödynnetään PKyritysten johdossa olevien jäsenten verkostoa työelämän kehittämisessä. Työurat pitenevät. Ensisijaisina keinoina ovat työelämän kehittäminen ja asennemuutos. Seniorien osaamista arvostetaan ja hyödynnetään. Työmarkkinoilla on sopimusrakenteet, jotka ovat hyödyllisiä jäsenille. Yhteistoiminta työpaikoilla on reilua ja tuloksellista hyödyttäen sekä työntekijöitä että työnantajia. Jäsenten kannalta keskeisillä aloilla on kattavat työ- ja virkaehtosopimukset, jotka edistävät yksilöllistä ja kannustavaa palkkakehitystä, ylityön ja matka-ajan korvaamista, työelämän laatua, työelämän joustoja, ammatillisen osaamisen kehittymistä ja tasa-arvoa. Luottamusmiehen toimintaedellytykset vahvistuvat. Työnantajan kanssa on sovittu vuokra-, pätkä- ja etätyön pelisäännöistä. Palkansaajalle ei sälytetä yrittäjäriskiä. Tarvittaessa käytetään erilaatuisia painostustoimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. Työehtosopimuksilla sovittavat palkankorotukset perustuvat prosentuaalisiin yleiskorotuksiin. Palkankorotukset toteutuvat laajasti myös sopimuksettomilla aloilla. Ansiotaso on vähintään EU-15 -tasolla ostovoimalla mitattuna. TEK toimii nopeasti ja asiantuntevasti työpaikkatason erilaisissa muutostilanteissa. Jäsenten asema irtisanomistilanteissa turvataan ja edistetään heidän työllistymistään. Kumppanuusyhteistyössä toteutettava työmarkkinaedunvalvonta eurooppalaisella ja globaalilla tasolla on vaikuttavaa ja tehokasta. TEK toimii aloitteellisesti Akavassa ja neuvottelujärjestöissä, YTN:ssä ja JUKO:ssa. Teollisuuden palkansaajayhteistyötä kehitetään YTN:n ja Teollisuuden Palkansaajat TP:n toiminnassa. 11

12 C Suomalaiset ovat tekniikan ja ammatillisen osaamisen kärkikansa. Tavoitetila Tekniikan ala on vetovoimainen nuorten keskuudessa. Maailmanlaajuisesti arvostettu suomalainen tekniikan korkeakoulutus tuottaa yhteiskunnan tarvitsemaa osaamista, tutkimusta ja innovaatioita ihmisten ja ympäristön hyväksi. Tekniikan akateemiset ovat elinikäisiä osaajia. tehtävä TEK vaikuttaa korkeaa teknologista osaamista tuottavan koulutusjärjestelmän kehittämiseen esiopetuksesta täydennyskoulutukseen. TEKillä on ainutlaatuista asiantuntemusta ja parhaat verkostot tekniikan korkeakoulutuksen kokonaisvaltaiseen kehittämiseen edistäen tekniikan akateemisten työmarkkina-arvoa, työhyvinvointia ja kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. TEK on tunnustettu toimija ja kiinnostava kumppani koulutusjärjestelmän ja työvoiman osaamisen kehittämisessä erityisesti korkean teknologisen osaamisen näkökulmasta. TavoitTEET 1 Tekniikan yliopistojen resurssit ovat EU-maiden parhaiden tekniikan yliopistojen tasolla Tekniikan alan opinnot aloittavien osaaminen vastaa vaatimuksia. Tekniikan yliopistoista vastavalmistuneet työllistyvät hyvin vaativuudeltaan koulutusta vastaaviin tehtäviin. Työvoiman osaamisen kehittämiseen vaikuttavat järjestelmät ja asenteet kehittyvät edistäen tekniikan akateemisten osaamista. 12

13 Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset näkökohdat: Tekniikan yliopistokoulutuksen julkinen ja yksityinen rahoitus kasvaa. Yliopistojen rahoitusjärjestelmä kannustaa laadun parantamiseen. Tiede- ja teknologia-asioiden painoarvo valtioneuvostossa vahvistuu. Peruskoulun ja lukion matemaattis-luonnontieteellinen opetus on innostavaa ja mahdollistaa hyvät valmiudet tekniikan korkeakouluopintoihin. Tekniikan yliopistokoulutus vetää puoleensa alalle motivoituneita monenlaisia oppijoita, opettajia, kehittäjiä ja tutkijoita. Yliopistoissa arvostetaan opetusta ja sitä kehitetään systemaattisesti kestävän hyvinvointiyhteiskunnan tavoitteet ja monimuotoistuvat globaalin toimintaympäristön työmarkkinatarpeet huomioiden, kuten yrittäjyysvalmiudet. Yliopistoja johdetaan ammattimaisesti ja ne ovat erikoistuneet vahvuusalueilleen. Tutkintojärjestelmä, koulutustarjonta, työehdot ja työelämän asenteet kehittyvät edistäen tekniikan akateemisten mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen. Aikuiskoulutuksen rahoituspohja on vahvistunut muun muassa rakentamalla toimiva kansalaisten henkilökohtaisten koulutustilien järjestelmä. 13

14 D Innovaatioympäristö on kilpailukykyinen. Tavoitetila Suomalainen innovaatioympäristö on vetovoimainen, laajasti verkottunut ja ketterä. Uusia kasvuyrityksiä ja työpaikkoja syntyy. Innovaatioympäristö edistää kestävää hyvinvointia. tehtävä TEK vaikuttaa kestävää hyvinvointia edistävän innovaatioympäristön rakentamiseen. TEK on tunnustettu toimija ja kiinnostava kumppani uusien korkeaa teknologista osaamista hyödyntävien työpaikkojen luomiseen tähtäävässä vaikuttamistyössä. Järjestön strategisia ylivoimatekijöitä ovat sen jäsenkenttään sisältyvä substanssiosaaminen, sekä tämän päätöksentekoon kanavoimiseen tarvittava prosessiosaaminen. TEK edistää tietoisuutta tieteiden ja teknologian merkityksestä Suomen kasvulle ja hyvinvoinnille. TavoitTEET 1 T&K rahoitus on 4 % BKT:stä, josta vähintään kaksi kolmasosaa on yksityistä rahoitusta. Julkinen T&K-rahoitus edistää elinkeinorakenteen muutosta kansallisen kilpailukyvyn varmistamiseksi Suomi on osaajille houkutteleva työskentelymaa. Laadukkaat innovaatiopalvelut luovat edellytyksiä yksilöiden keksintöjen hyödyntämiselle. Suomalainen infrastruktuuri tarjoaa keskeisiä kilpailijamaita suotuisamman toimintaympäristön aloittaville osaamispohjaisille teknologiayrityksille, kasvuyrittäjille ja uusien työpaikkojen syntymiselle niiden kautta. 14

15 Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset näkökohdat: Teknologisen osaamisen merkitys hyvinvoinnin edistäjänä on tiedostettu laajasti yhteiskunnassa. Teknologia on ihmisläheistä. Teknologian hyödyntäminen tarjoaa ratkaisuja globaaleihin kestävän kehityksen haasteisiin. Teknologiabarometrin kestävän kehityksen indikaattoreissa Suomi on parantanut menestystä erityisesti työllisyyden ja ympäristönsuojelun mittareissa. Asenneilmapiiriä kuvaavat luottamus, suvaitsevaisuus ja innostus uuden kokeilemiselle. Suomalainen innovaatioympäristö on maailmanlaajuisesti houkutteleva investointikohde. Suomi on kehittynyt tietoyhteiskunnan mittareilla erityisesti tiedon ymmärtämisessä ja hallinnassa sekä digitalisoitumisen hyödyntäjänä. Tieto- ja viestintätekniikan osaamista on levitetty toimialan ulkopuolelle. Suomessa on yrittäjyysmyönteinen toimintaympäristö ja Suomi on tietämysyhteiskuntana kolmen edistyksellisimmän maan joukossa. Veropolitiikka kannustaa työntekoon, uusien osaamisintensiivisten työpaikkojen luomiseen sekä kestävän kehityksen edistämiseen. 15

16 E TEK on yhteisöllinen ammattijärjestökentän edelläkävijä. Tavoitetila TEK on vetovoimainen, näkyvä ja jatkuvasti uudistuva järjestö, jota kuvaa korkea asiantuntemus ja yhteisöllinen oppiminen. TavoitTeET 1 Jäsenpito on vähintään 98 %. 2 3 Edustavuus pääkohderyhmässä (alle 65-vuotiaat Suomessa asuvat diplomi-insinöörit) on vähintään 70 %. TEKin sähköiset palvelut ovat ammattijärjestökentän huippua. 16

17 Tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaiset näkökohdat: Jäsenhankinta: Edustavuus tekniikan akateemisten joukossa on kasvanut. Aktiivinen rekrytointi kattaa tekniikan yliopistojen lisäksi matemaattis-luonnontieteellisen alan opiskelijat, Suomessa toimivat ulkomaalaiset tekniikan akateemiset sekä muut järjestön järjestämisalaan kuuluvat jäsenryhmät yrittäjistä muotoilijoihin. Viestintä: TEKin tavoitteiden näkyvyys mediassa on kasvanut. Viestitään vaikuttavasti TEKin tuomasta lisäarvosta jäsenelle aktivoiden jäseniä mukaan toimintaan. Henkilöstö: TEK on vetovoimainen työpaikka, jossa osaaminen ja yhteistyö näkyvät tuloksellisena toimintana ja onnistumisina jäsenten hyväksi. Tutkimustoiminta: Tutkimustoiminta tukee TEKin ydintoimintojen toteuttamista ja kehittämistä. Tutkimustoiminta on korkealaatuista, hyödyntää laajasti eri tahojen tuottamaa tietoa ja toimii yhteistyössä kuhunkin tarkoitukseen sopivien kumppanien kanssa. Luottamushenkilötoiminta: Valiokuntalaitosta on uudistettu tarpeiden mukaisesti strategian tavoitteiden edistämiseksi. Kumppanuudet: Kumppanuuksia rakennetaan ja hyödynnetään kasvavassa määrin vaikuttavuuden ja tehokkuuden parantamiseksi. Integraatiomahdollisuuksia lähijärjestöjen, erityisesti SEFEn kanssa, on selvitetty. Jäsenmaksu: Jäsenmaksu on korkeintaan 0,5 % jäsenten mediaanipalkasta. Eläkkeelle siirtyneille on otettu käyttöön jäsenmaksu, joka kattaa senioritoiminnan kustannukset. 17

18 TEKin strategia Elämänmittaista yhteistyötä ja edunvalvontaa. TEK tukee jäsentä työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa. TEKin tavoitteena on, että vuonna 2020 maailmanlaajuisesti arvostetut tekniikan akateemiset ovat tyytyväisiä työuriinsa, työelämään ja kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaan. Haluamme edistää työelämän mielenkiintoa, mahdollisuuksia, vetovoimaa ja viihtyvyyttä niin, että työurat pitenevät ja tekniikan akateemiset ovat elinikäisiä osaajia, joita arvostetaan sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Näin tekniikan ala säilyttää monipuolisen houkuttelevuutensa myös nuorten keskuudessa tuottaen yhteiskunnan tarvitsemaa korkeaa osaamista, yrittäjyyttä, tutkimusta ja innovaatioita ihmisten ja ympäristön hyväksi. TEK on tunnustettu toimija ja kiinnostava kumppani korkean teknologian koulutusjärjestelmän ja työvoiman osaamisen kehittämisessä. Meillä on ainutlaatuista asiantuntemusta ja parhaat verkostot edistää tekniikan akateemisten työmarkkina-arvoa, työhyvinvointia ja kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa sekä laajentaa tietoisuutta tieteiden ja teknologian merkityksestä Suomen kasvulle ja hyvinvoinnille. 18

19 KUVA: Annika VarjoNEN / Visual Impact (Luonnos) 19

20 Elämänmittaista yhteistyötä ja edunvalvontaa TEK tukee jäsentä työuralla, edistää ammattikunnan osaamista ja yhteisöllisyyttä sekä rakentaa kestävää hyvinvointiyhteiskuntaa TEKin tavoitteena on, että vuonna 2020 maailmanlaajuisesti arvostetut tekniikan akateemiset ovat tyytyväisiä työuriinsa, työelämään ja kestävän hyvinvoinnin yhteiskuntaan. Tekniikan akateemiset TEK Ratavartijankatu HELSINKI Puh. (09)

TEKin strategia

TEKin strategia TEKin strategia 2013 2020 1. Yhteenveto toimintaympäristöanalyysistä Toimintaympäristöanalyysistä nousi esiin kolme keskeistä megatrendiä: globalisaation syveneminen, resurssien tehokkaan käytön ja ekologisuuden

Lisätiedot

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus

Jäsenet. Arvot. Toiminta- ajatus Jäsenet Arvot Toiminta- ajatus Visio Tavoitteet 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 2 3.2.2016 Nimi Sukunimi @TK_akateemiset 3 Suurin osa jäsenistä on tekniikan tai luonnontieteiden yliopistollisen

Lisätiedot

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA Esi$äjän nimi ja pvm. ELÄMÄNMITTAISTA YHTEISTYÖTÄ JA EDUNVALVONTAA

Lisätiedot

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista

Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus Yhteenveto tuloksista Tekniikan akateemiset TEK Jäsentutkimus 2013 Yhteenveto tuloksista Taustamuuttujat: Ikä Taustamuuttujat: Jäsenlaji Taustamuuttujat: Työtilanne Jäsenpalvelut ja -edut J1. Miten hyödyllisenä pidät TEKin

Lisätiedot

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry

SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA. Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry SAKU ry ammatillisen koulutuksen hyvinvoinnin edistämisen KUMPPANINA Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Hyvä hetki ajattelutavan muutokselle ESR-tuen avulla päästiin kehittämään

Lisätiedot

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA

Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA Tavoitteena hyvinvoinnin edistämisen kumppanuus SAKU RY:N STRATEGIA 2012 2016 Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja urheiluliitto, SAKU ry Lähtökohdat ennen: liikunnan kilpailutoimintaa ja kulttuurikisat

Lisätiedot

SAKU-strategia

SAKU-strategia 1 (6) SAKU-strategia 2012 2016 Sisältö: 1. TOIMINTA-AJATUS 2. TOIMINTAPERIAATTEET 3. VISIO 3.1 Visio 2016 3.2 Vision mukaiset päämäärät 3.3 Tavoitteet ja menestystekijät 1. TOIMINTA-AJATUS SAKU ry edistää

Lisätiedot

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä

Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Rakennamme menestystä - onnistumme yhdessä Turun kauppakamarin strategia 18.11.2016, Minna Arve Varsinais-Suomi 2030 Paras paikka menestyä. Paras paikka onnistua. Paikka olla onnellinen. MENESTYS ONNISTUMINEN

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE

MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE MENESTYSTÄ RUOKKIVA INNOVAATIO- YMPÄRISTÖ PARHAAT OSAAJAT MIELEKÄS TYÖ JA KANNUSTAVA TYÖELÄMÄ PARASTA SUOMELLE TEKin hallitusohjelmatavoitteet kaudelle 2015-2018 MIKÄ SUOMEA VAIVAA? Suomalaisten hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön strategia 2025 Turvalliseen huomiseen Visio Suomessa asuvat turvallisuustietoiset ja -taitoiset ihmiset ja yhteisöt turvallisessa ympäristössä. Toiminta-ajatus on osaltaan

Lisätiedot

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia

Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Tampereen yliopiston ylioppilaskunnan strategia Johdanto Tampereen yliopiston ylioppilaskunta Tamyn toiminta päättyy 31.12.2017 kolmen tamperelaisen korkeakoulun yhdistymisen myötä. Tamy ja Tampereen teknillisen

Lisätiedot

Valtuuston hyväksymä Agronomiliiton strategia 2020

Valtuuston hyväksymä Agronomiliiton strategia 2020 Valtuuston hyväksymä 28.11.2014 0 Agronomiliiton strategia 2020 Valtuuston hyväksymä 28.11.2014 1 Agronomiliiton strategia 2020 Yhteinen visiomme Missiomme Hyvinvoivat ja kilpailukykyiset jäsenet Turvaa

Lisätiedot

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia

METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia METKA 2020 Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA Strategia 2015-2019 Visio METKA on Suomen suurin ja vaikuttavin opiskelijakunta niin taloudellisin kuin toiminnallisin mittarein mitattuna.

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan. Olemme poliittisesti

Lisätiedot

Allianssin. strategia

Allianssin. strategia Allianssin strategia 2021 VISIO 2021 ALLIANSSI EDISTÄÄ NUORTEN HYVINVOINTIA Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry on valtakunnallinen nuorisotyön vaikuttaja- ja palvelujärjestö, joka yhdistää nuorisoalan.

Lisätiedot

Science with Arctic attitude

Science with Arctic attitude 1 Science with Arctic attitude Oulun yliopiston strategia 2016 2020 Strategian julkistus 4.2.2016 2 Tuotamme uutta tietoa kestävämmän, terveemmän älykkäämmän ja humaanimman maailman rakentamiseksi Globaaleja

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA

PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA PARASTA SUOMELLE MUOKKAA PERUSTYYLEJ Ä TEKIN NAPS. KOULUTUSPOLIITTINEN OHJELMA OHJELMA VALMISTELTU LAAJASSA YHTEISTYÖSSÄ Valmisteluvastuussa TEKin koulutusvaliokunta ja projektiryhmä Projektipäällikkö

Lisätiedot

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle

Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle Allianssin päivitetty strategia Esitys Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi ry:n kevätkokoukselle 21.4.2016 Allianssin strategia 2021 Allianssi edistää nuorten hyvinvointia Suomen Nuorisoyhteistyö Allianssi

Lisätiedot

Liiton strategia Karoliina Öystilä

Liiton strategia Karoliina Öystilä Liiton strategia 2017-2027 15.10.2016 Karoliina Öystilä Liitto-kokonaisuus Jäseniä 34 000 Ammattiosastoja 69 Aluejärjestöjä 7 Liiton toiminnan kulmakivet SEL Työehtosopimukset Järjestäytyminen Alan työpaikat

Lisätiedot

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle

STRATEGIA Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle STRATEGIA 2016-2018 Hallituksen vahvistama esitys syysliittokokoukselle 19.11.2015 1 STRATEGISET TAVOITTEET 2016-2018 VISIO 2020 MISSIO ARVOT RIL on arvostetuin rakennetun ympäristön ammattilaisten verkosto.

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (luonnos 27.10.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki, jossa korostuu hyvä elämänlaatu ja oma

Lisätiedot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot

Botniastrategia. Arvostettu aikuiskoulutus. Korkea teknologia. Nuorekas. Vahva pedagoginen osaaminen. Mikro- ja pk-yrittäjyys. Tutkimus ja innovaatiot 2015 Botniastrategia Kansainvälinen Nuorekas Vahva pedagoginen osaaminen Korkea teknologia Toiminnallinen yhteistyö Mikro- ja pk-yrittäjyys Vaikuttavuus Arvostettu aikuiskoulutus Tutkimus ja innovaatiot

Lisätiedot

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia Hallitus hyväksynyt Tutkimus- ja kehittämistoiminnan strategia 2016 2020 Hallitus hyväksynyt 1.2.2016 Tutkimus-kehittämistoiminnan strategia kertoo 1) Toiminta-ajatuksemme (Miksi olemme olemassa?) 2) Arvomme (Mikä meille

Lisätiedot

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät.

Rauman kauppakamarin strategia. Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin strategia Strategia on johtava ajatus pitkäjänteisestä tavasta saavuttaa asetetut päämäärät. Rauman kauppakamarin visio, missio eli toiminta-ajatus ja arvot Kauppakamarin päämäärät

Lisätiedot

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI

SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI SUUPOHJAN AMMATTI-INSTITUUTTI Käsittely: YH 10.11.2016 108 YV 25.11.2016 18 Versio 1.1 Sivu 2 / 8 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Strategiset lähtökohdat... 4 3 Strategiset tavoitteet... 5 4 Kriittiset

Lisätiedot

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia

Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia Vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija Suomen Taiteilijaseuran strategia 2017-2021 suomen taiteilijaseuran strategia 2017 2021 VISIOMME Visiomme on vahva kuvataide hyvinvoiva kuvataiteilija. Suomen

Lisätiedot

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi

Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) Etunimi Sukunimi Viestintäsuunnitelma Osatyökykyisille tie työelämään (OTE) 1 19.5.2017 Etunimi Sukunimi Sisältö Viestinnän tavoitteet Priorisoidut kohderyhmät Kanavat Pääviestit Visuaalinen viestintä Projektit / toimenpiteitä

Lisätiedot

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana

Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus innovatiivisten palveluiden mahdollistajana Helsingin Yrittäjien seminaari 1.3.2011 Kumppanuus Yritysmyönteistä yhteistyötä mikko.martikainen@tem.fi Mikko Martikainen

Lisätiedot

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017

Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran strategia 2013-2017 1. Johdanto Seuran ensimmäinen strategia on laadittu viisivuotiskaudelle 2013-2017. Sen laatimiseen ovat osallistuneet seuran hallitus sekä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus )

LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus ) 1 LOVIISAN KAUPUNKISTRATEGIA 2020 (ehdotus 1.12.2011) 1. LOVIISAN KAUPUNGIN VISIO 2020 Loviisa pieni kaupunki, suuria elämyksiä Loviisa on kehityskäytävää E18 hyödyntävä merenranta- ja maaseutukaupunki,

Lisätiedot

Akava ry. Yleisesitys

Akava ry. Yleisesitys Akava ry Yleisesitys Menestystä ja turvaa yhdessä Akava on korkeakoulutettujen työmarkkinakeskusjärjestö. Akavaan kuuluu 35 jäsenjärjestöä, joissa on lähes 600 000 jäsentä. Jäsenyys akavalaisessa jäsenjärjestössä

Lisätiedot

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015

Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Palvelualojen ammattiliiton strategia vuoteen 2015 Strategiatyön eteneminen Strategiaperusta 2015 Toimintaympäristön (työelämän) muutosvoimat Globalisaatio (Globaali) taloustaantuma /lama Ikääntyminen

Lisätiedot

Yhteistyöllä vahva liitto

Yhteistyöllä vahva liitto Yhteistyöllä vahva liitto Vaaliohjelma 2012 Yhteistyöllä vahva liitto Metallin yhteistyön vaaliliiton toiminnan perustana ovat työväenliikkeen keskeiset arvot: vapaus, tasa-arvo, solidaarisuus ja suvaitsevaisuus.

Lisätiedot

LARK alkutilannekartoitus

LARK alkutilannekartoitus 1 LARK alkutilannekartoitus 1 Toimintojen tarkastelu kokonaisuutena Suunnittelu Koulutuksen järjestäjällä on dokumentoitu toimintajärjestelmä, jonka avulla se suunnittelee ja ohjaa toimintaansa kokonaisvaltaisesti

Lisätiedot

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries

Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries Elinkeinoelämän keskusliitto Finlands Näringsliv Confederation of Finnish Industries 1 Menestyvien yritysten Suomi 2 Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32

1(5) Strategia 2016-2019. Hyväksytty yv 25.11.2015 32 1(5) Strategia 2016-2019 Hyväksytty yv 25.11.2015 32 2(5) Toimintaympäristö Strategiakausi on ammatillisessa koulutuksessa suurten muutosten aikaa. Ammatillisen koulutuksen resursseja leikataan voimakkaasti.

Lisätiedot

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN

PARASTA SUOMELLE. TEKin koulutuspoliittinen ohjelma YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN YKSILÖN VASTUU OMASTA KEHITTYMISESTÄÄN TYÖELÄMÄN JA YLIOPISTON YHTEISTYÖN TIIVISTÄMINEN HUIPPULAADUKAS OPISKELU JA TUTKIMUS OPPIMISEN ILO JA HALU YLIOPISTOJEN RESURSSIEN PARANTAMINEN PARASTA SUOMELLE TEKin

Lisätiedot

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020

Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Lahden ammattikorkeakoulun strategia 2020 Sisällys 4 LAMKin visio 2020 6 Arvomme ovat ilo, oivallus ja arvostus 8 Teot, jotka ratkaisevat LAMKin ja lamkilaisten tulevaisuuden 9 Profiloituminen 12 Strategiset

Lisätiedot

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen

Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ilman taitavia, innovatiivisia ja ammatillisesti sivistyneitä onnistujia maailma ei tule toimeen Ammattiosaaminen 2025 visio, AMKEn tulevaisuusvaliokunta Visio voi toteutua, jos 1. ammatillinen koulutus

Lisätiedot

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi

Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen. EuroSkills2016-koulutuspäivä Eija Alhojärvi Kilpailu- ja valmennustoiminnan hyödyt ja hyödyntäminen EuroSkills2016-koulutuspäivä 9.6.2016 Eija Alhojärvi 1. Skills-toiminnan haasteet - strategiset painopistealueet 2. Kilpailu- ja valmennustoiminnan

Lisätiedot

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE

TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE Tampereen Insinöörit ry 3.11.2014 Kolmivuotissuunnitelma 2015-2017 TAMPEREEN INSINÖÖRIT RY:N TOIMINNAN SUUNTALINJAT VUOSILLE 2015-2017 1.TOIMINTA-AJATUS Tampereen Insinöörit ry on ammattikuntaa yhdistävä

Lisätiedot

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA

TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖIDEN LIITON STRATEGIA 2016 18 Työväen Näyttämöiden Liitto r.y. (TNL) on teatterialan ammattilaisten ja harrastajien järjestö, joka reagoi nopeasti

Lisätiedot

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ

SMKJ pähkinänkuoressa. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ SMKJ pähkinänkuoressa Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset SMKJ Toiminta-ajatus SMKJ toimii jäsentensä ammatillisena etujärjestönä, valvoo ja kehittää jäsenten yhteiskunnallisia, taloudellisia ja ammatillisia

Lisätiedot

TRAFI sidosryhmätapaaminen

TRAFI sidosryhmätapaaminen TRAFI sidosryhmätapaaminen ELY-keskuksen ja TE-toimiston strategiset tavoitteet Lapissa vuosille 2016-2019 Rovaniemi 16.12.2015 Lappilainen tulokulma Toimintaympäristöanalyysi ja tavoitteet laadittu tiiviissä

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Ehdotus Seutuhallitus Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet Lisää kilpailukykyä Kasvulle

Lisätiedot

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia

Hallitusohjelma ja rakennerahastot. Strategian toteuttamisen linjauksia Hallitusohjelma ja rakennerahastot Strategian toteuttamisen linjauksia Vipuvoimaa EU:lta Rakennerahastokauden 2007 2013 käynnistystilaisuus Valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriö

Lisätiedot

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö

Suomen työelämästä Euroopan paras. Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämästä Euroopan paras Suomi ja työtulevaisuus II 10.4.2014 Margita Klemetti Hankejohtaja Työ- ja elinkeinoministeriö Suomen työelämä eurooppalaisessa vertailussa Vahvuudet Eniten kehitettävää

Lisätiedot

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa

Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Tekesin ohjelma (2008) 2012 2015 Innovaatiot sosiaali- ja terveyspalveluissa Ohjelman tavoitteena on uudistaa sosiaali- ja terveyspalveluita innovaatiotoiminnan

Lisätiedot

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI

SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI SAK:N NÄKEMYKSET HYVÄSTÄ TYÖSTÄ JA UUSI HYVÄN TYÖN MITTARI LÄHTÖKOHDAT SAK:n tavoitteena on hyvinvointia rakentava työelämä SAK:n edustajakokous 2011: Työelämän ihmisoikeudet toteutuvat silloin, kun tärkeäksi

Lisätiedot

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus

-palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Osaavaa työvoimaa hoito- ja hoiva-alan tarpeisiin -palvelutarpeita ja kysyntää vastaava joustava koulutus Johtaja Mika Tammilehto Koulutus- ja tiedepolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen yksikkö 20.10.2009

Lisätiedot

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015

SKOL, toimintasuunnitelma 2016. Esitys hallitukselle 19.10.2015 SKOL, toimintasuunnitelma 2016 Esitys hallitukselle 19.10.2015 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa

Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014. Tuula Pihlajamaa Tekniikan Akateemisten osaaminen ja työ on monipuolista YES goes to lukio 10.4.2014 Tuula Pihlajamaa Mikä TEK on? Miksi tarvitaan tekniikan alan yliopistokoulutettuja Koulua vai elämää varten Palkat ja

Lisätiedot

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen

UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen UUDEN TYÖN MARKKINA Ehdotus edistyksellisemmän työn markkinan luomiseksi Suomeen Timo Lindholm / Sitra 22.8.2017 Lähtökohdat - Globaalit ilmiöt muokkaavat työelämää hävittävät ja luovat töitä. - Työn murroksen

Lisätiedot

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut

Yhteenveto Toteutus Tulokset. Tietoa vastaajista. Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Yhteenveto Toteutus Tulokset Työmarkkinaedunvalvonta ml. luottamusmiestoiminta Yhteiskunnallinen vaikuttaminen Jäsenpalvelut Tietoa vastaajista @TEK_akateemiset Työelämän edunvalvonnassa vastaajat nostavat

Lisätiedot

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ

TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ TKI-TOIMINTA OSANA MAMKIN PERUSTEHTÄVÄÄ Mikkelin ammattikorkeakoulu (MAMK) tarjoaa korkeinta ammatillista koulutusta, harjoittaa soveltavaa työelämän ja julkisen sektorin kilpailukykyä edistävää tutkimus-,

Lisätiedot

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen?

Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? Teknologiateollisuus = Mahdollisuuksien Maailma! Miten kerromme sen nuorille, heidän opettajilleen ja vanhemmilleen? 2 2017 BR Teknologiateollisuus 2 Kone- ja tuotantotekniikan opiskelu Miksi teknologia!

Lisätiedot

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli

Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa malli Esimiehen rooli muutosten aikaan saamisessa 70-20-10 malli Johdon ja henkilöstöjohtamisen kehittämispäivä AMKE 28.10.2015 Jarmo Kröger, kehittämispäällikkö Koulutuskeskus Salpaus Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN

OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN OPINTOKESKUS SIVIKSEN KOULUTUKSEN LAATUMÄÄRITTELY - KOULUTUSTOIMINNAN JOHTAMINEN LAATUKRITEERIT LAATUTEKIJÄ PUUTTUVA LAATU ALKAVA LAATU KEHITTYVÄ LAATU EDISTYNYT LAATU 1. Järjestön koulutuksen kokonaissuunnittelu

Lisätiedot

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017

Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Kansainvälinen Itä-Suomi Itä-Suomen maahanmuuttostrategia 2017 Pohjois-Savo, Etelä-Savo ja Pohjois-Karjala Strategia julkaistu 17.9.2012 http://urn.fi/urn:isbn:978-952-257-607-1 Tarkoitus 5 vuoden ajanjakso,

Lisätiedot

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari

Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1. Strategiaseminaari Iisalmen kaupunkistrategia 2030 Luonnos 1 Strategiaseminaari 27.6.2017 Visio 2030 Suomen houkuttelevin seutukaupunki Strategiset ohjelmat Vetovoima ja kasvu Osaaminen ja hyvinvointi Toimiva kaupunkiympäristö

Lisätiedot

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry.

Valmistuvien opettajien infotilaisuus OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. Valmistuvien opettajien infotilaisuus 3.5.2017 OAJ:n Varsinais-Suomen alueyhdistys ry. 1 Opetusalan ammattijärjestö OAJ 2 JÄSENJAKAUMA 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2014 1.1.2015 1.1.2016 1.1.2017 Lastentarhanopettajaliitto

Lisätiedot

Keliakialiiton strategia

Keliakialiiton strategia Keliakialiiton strategia 2016 2020 Keliakialiitto ry Kuvat ja taitto: Sonja Tuomi Painopaikka: Waasa Graphics Oy, 2015 Keliakialiiton strategia 2016 2020 Visio 2020... 4 Toiminta-ajatus... 6 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere

Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto Iholiiton Kevätpäivät Tampere Strategiatyö: Case Allergia- ja astmaliitto 2016-2020 Iholiiton Kevätpäivät 19.3.2016 Tampere Ajattelulle annettava aikaa - strategia ei synny sattumalta, vaan riittävän vuorovaikutuksen tuloksena Miten

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS

AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN RAHOITUSMALLIN KESKUSTELUTILAISUUS Ylijohtaja Tapio Kosunen 20.11.2014, Helsinki Seminaari ammattikorkeakoulujen rahoitusmallista vuodesta 2017 alkaen 11.00 Lounas 11.50 Seminaarin

Lisätiedot

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja

Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja HALLINNON MUUTTUVA ROOLI JA UUDET TOIMINTATAVAT TULEVAISUUDEN KUNTA INNOSTAA TOIMIMAAN Tytti Määttä Vaalan kunnanjohtaja Harvaan asutun maaseudun verkoston pj Kuhmon tuleva kaupunginjohtaja www.vaala.fi

Lisätiedot

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa

Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa Liite 2 Yksityisen sektorin työnantajaedunvalvontaa Monitoimialainen työnantajaedunvalvoja kuntakonsernissa AVAINTAn missio AVAINTA toimii kuntaomisteisten yritysten ja yhteisöjen työnantajaedunvalvojana

Lisätiedot

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018

JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen TOIMINTASUUNNITELMA 2018 JHL Sisä-Suomen aluetoimisto 15.8.2017 Liittostrategiassa määritellyt strategiset päämäärät ovat Järjestäytymisasteen kasvu liiton sopimusaloilla. Jäsenten työolosuhteiden

Lisätiedot

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY

PALKKAKYSELY PALKKAKYSELY 1. PALKKAKYSELY 1 Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin jäsenille tehtiin lokakuussa 2016 työmarkkinatutkimus internet-kyselynä. Kysely toteutettiin yhteistyössä Tekniikan Akateemisten Liitto TEKin vastaavan

Lisätiedot

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ!

TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! TEHDÄÄN YHDESSÄ HYVÄÄ TYÖTÄ! VMP PÄHKINÄNKUORESSA Mikä VMP Group on? Olemme yksi Suomen suurimmista työnantajista ja rekrytoijista. Toimimme Suomen lisäksi Virossa, Ruotsissa, Espanjassa ja Romaniassa.

Lisätiedot

Löydämme tiet huomiseen

Löydämme tiet huomiseen Saimaan amk 1(5) Saimaan ammattikorkeakoulun strategia 2016-2020 Löydämme tiet huomiseen Osakeyhtiön hallitus hyväksynyt 9.2.2016 Saimaan amk 2(5) Saimaan ammattikorkeakoulun visio 2025 Vuonna 2025 Saimaan

Lisätiedot

Click to edit Master title style

Click to edit Master title style Click to edit Master title style Second level Click to edit Master title style Globaalit trendit ja muutostekijät Second level Työn globaali murros Osaaminen, tutkimus ja verkostoituminen keskiössä globaalien

Lisätiedot

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö

Kunnan toiminta-ajatus. Laadukkaat peruspalvelut. Yhteistyö ja yhteisöllisyys. Hyvä ja turvallinen elinympäristö Visio vuodelle 2025 Marttila on elinvoimainen ja yhteisöllinen, maltillisesti kasvava kunta, joka järjestää asukkailleen laadukkaat ja edulliset palvelut sekä turvaa yrittämisen perusedellytykset. Kunnan

Lisätiedot

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän

YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY. SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu Ylemmät yhdessä enemmän YLEMMÄT TOIMIHENKILÖT YTN RY SUUNNITTELUALAN EDUNVALVONTATAVOITTEET Toukokuu 2010 Ylemmät yhdessä enemmän Sisällysluettelo I Työelämän muutosturvallisuuden ja työssä jaksamisen vahvistaminen... 3 1.1 Koko

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta

Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys. Petri Sotarauta Ammatillisen koulutuksen reformi ja kestävä kehitys Petri Sotarauta 28.11.2017 2 #AMISREFORMI REFORMI PÄHKINÄNKUORESSA Uusi laki ammatillisesta koulutuksesta voimaan 1.1.2018 Yksi näyttöön perustuva ja

Lisätiedot

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta

ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta ESR:n toimintalinjat ja rahoitettava toiminta 22.5.2014 Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 Manner-Suomen rakennerahasto-ohjelma Yksi ohjelma, joka pitää sisällään ESR- ja EAKR- rahoitukset Valtakunnalliset

Lisätiedot

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle

Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopiston merkitys Pohjois-Pohjanmaan kehitykselle ja kehittämiselle Oulun yliopisto Pohjoisen veturi? Nordia-ilta 22.4.2015 Eija-Riitta Niinikoski, maakuntahallituksen jäsen, Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus

Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten. Seutuhallitus Tulevaisuuden kaupunkiseutu -strategia Luonnos lausuntoja varten Seutuhallitus 26.10.2016 Strategian elementit STRATEGIA (hyväksytään valtuustoissa) Missio ja visio Strategian pääviestit ja tavoitteet

Lisätiedot

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014

SKOL, strategia 2015-2018. Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 SKOL, strategia 2015-2018 Esitys syyskokoukselle 18.11.2014 Yhteenveto Visio 2020 Suunnittelu ja konsultointi on suomalaisen yhteiskunnan ja elinkeinoelämän arvostettu kilpailuetu ja osaamisen kehittämisen

Lisätiedot

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva

Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Kestävästi kasvava, älykkäästi uudistuva Joensuun seudun kestävä ja älykkäästi uudistuva kasvu edellyttää, että kaikki käytettävissä olevat voimavarat suunnataan entistäkin määrätietoisemmin kaikkein lupaavimmille

Lisätiedot

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS

TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS TEKIN VISUAALINEN OHJEISTUS VISUAALINEN OHJEISTUS Visuaalinen ilme on osa TEKin brändiä. Visuaalinen ilme symboloi organisaatiota, vahvistaa tavoiteltuja mielikuvia, lisää näkyvyyttä ja erottuvuutta. Ulkoisille

Lisätiedot

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund

Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Oppisopimuskoulutusta koskevien selvitysten tuloksia 3.6.2015 Opetusneuvos Mari Pastila-Eklund Käsiteltävät selvitykset: Selvitys nuorten työssäoppimis- ja oppisopimusuudistuksen toimenpideohjelman tuloksellisuudesta

Lisätiedot

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen

tiedeyliopisto Monipuoliset, joustavat opintopolut yhteiskehittämisen TAMPERE3: VISIO 2025 Visiona on synnyttää tamperelaiset korkeakoulut yhdistävä uusi kansainvälisesti vaikuttava tiedeyliopisto, joka luo uutta osaamista ja ennennäkemättömiä mahdollisuuksia monialaisiin

Lisätiedot

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia

Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastot digitalisoituvassa maailmassa: haasteita, linjauksia ja olennaisuuksia Kirjastoverkkopäivät 2012 Minna Karvonen 23.10.2012 Mistä tässä on oikein kysymys? Tieto- ja viestintätekniikkaan kiinnittyvän

Lisätiedot

Infra-alan kehityskohteita 2011

Infra-alan kehityskohteita 2011 Infraalan kehityskohteita 2011 Hinta vallitseva valintaperuste Yritysten heikko kannattavuus Panostukset tutkimukseen ja kehitykseen ovat vähäisiä, innovaatioita vähän Alan tapa, kulttuuri Toimijakenttä

Lisätiedot

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010

Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä. Maija Innola 17.11.2010 Testien käyttö korkeakoulujen opiskelijavalinnoissa seminaari Fulbright Centerissä Maija Innola 17.11.2010 Ulkomaisten opiskelijoiden määrä kasvanut suomalaisissa korkeakouluissa Vuonna 2009 ulkomaisia

Lisätiedot

Melan strategia 2009 2013

Melan strategia 2009 2013 Melan strategia 2009 2013 Päivi Huotari Hallitus 28.10.2008 Melan tehtävä ja toiminta-ajatus Vakuuttavaa hyvinvointia Melan tehtävänä on parantaa maatalousyrittäjien ja apurahansaajien hyvinvointia elämän

Lisätiedot

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO

Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO Vetovoimaa kone- ja tuotantotekniikan ammatilliselle koulutukselle - VETOVOIMAKELLO 2 Miksi teknologia! Miksi kone- ja tuotantotekniikka! 3 Teknologiateollisuus mahdollisuuksien maailma Teknologia työllistää

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT KOTKAN-HAMINAN SEUDULLA Sami Tikkanen, kuntayhtymän johtaja, rehtori Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä Seutufoorumi 28.11.2017 KOTKAN-HAMINAN SEUDUN

Lisätiedot

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen

Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Toimivat työmarkkinat osaajia ja työpaikkoja Keski-Suomeen Kehittämisteemat Elise Tarvainen Keski-Suomen liitto Tavoitetila 2013 Keski-Suomessa on toimivat työmarkkinat. Maakunnan työllisyysaste ylittää

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Saarijärven elinkeinostrategia.

Saarijärven elinkeinostrategia. Saarijärven elinkeinostrategia www.ssypkehitys.fi Sisällys 1. Strategian iso kuva 2. Visio 3. Asiakkaat 4. Toiminnan tärkeimmät fokukset 5. Toimintatapa 6. Isot strategiset muutokset 7. Strategian sisällölliset

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen

Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö. Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen Liiketalouden perustutkinnon uudistamistyö Heli Huotari ja Paula Hyytiäinen 23.11.2016 Uudistamistyön taustoja Liiketalouden uudet tutkinnon perusteet tulevat voimaan 1.8.2018 Osaamisalat poistuvat Esitys

Lisätiedot

Projektien rahoitus.

Projektien rahoitus. Projektien rahoitus Mika.Lautanala@tekes.fi Miten mukaan?? Aiheita Rakennuksen elinkaarenaikainen tiedonhallinta Organisaatioiden välinen tiedonhallinta -IFC Kansainvälisyys Yhteys ohjelmapäällikköön Arto

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola

Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu. Riitta Konkola Ammattikorkeakoulujen strateginen johtaminen case Metropolia Ammattikorkeakoulu Riitta Konkola 26.4.2016 Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Osakeyhtiö; omistajat Helsinki, Espoo, Vantaa,

Lisätiedot

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo

Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta. Johtaja Riikka Heikinheimo Tekes, kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Johtaja Riikka Heikinheimo Kasvua ja hyvinvointia uudistumisesta Rahoittamme edelläkävijöiden tutkimus-, kehitys- ja innovaatioprojekteja Kestävä talouskasvu

Lisätiedot

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu

Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Tietoa, neuvontaa ja ohjausta työelämään 26.1.2011 Oulu Kai Koivumäki 1 Osaamistalkoot Valtioneuvoston tulevaisuuskatsaukset pohjana seuraavalle hallitusohjelmalle: TEM Haasteista mahdollisuuksia > työllisyysaste

Lisätiedot