Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta"

Transkriptio

1 Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelut osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta Lasten suojelun kesäpäivät Oulu, Arja Hastrup, THL Marjaana Pelkonen, STM

2 Uusi hallitusohjelma : Lapset ja perheet. Esimerkkejä Hallitusohjelma antaa ja ottaa Lapsiin ja perheisiin liittyviä tavoitteita ja toimenpiteitä esim. Osaaminen ja koulutus: oppimisympäristö, nuorisotakuu Hyvinvointi ja terveys: Viisi kärkihanketta Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma Lapsi- ja perhepolitiikan ja palvelujen johtaminen hallinnonrajat ylittäen Lapsi- ja perhevaikutusten arviointi, Väestölähtöinen budjetointi, Hyvinvoinnin seuranta Kotipalvelut, Eropalvelut, Kiusaaminen, Perheystävälliset työpaikat Lastensuojelun uudistaminen asiakkaiden tarpeita vastaavaksi

3 Uusi hallitusohjelma: sote-uudistus Tavoitteita terveyserojen kaventaminen, kustannusten hallinta, peruspalvelujen vahvistaminen, nopea hoitoonpääsy Keinoja Palvelujen täydellinen horisontaalinen ja vertikaalinen integraatio Kuntaa suuremmat itsehallintoalueet, enint. 19 vaaleilla valitut valtuustot Vaiheistus 1 Julkisten sote-palvelujen integraatio ja rakennemuutos 2 Rahoituksen uudistaminen 3 Valinnanvapauden ja tuotannon monipuolistaminen

4 Palvelujärjestelmän ongelmia Ongelmiin ja huoliin saa apua viiveellä ongelmat vaikeutuvat, kustannukset kasvavat Painopiste on korjaavissa palveluissa, varhaista tukea ja hoitoa liian vähän Perusterveydenhuolto toimii epäyhtenäisesti, resurssipula Palvelujärjestelmä hajanainen ja epäyhtenäinen Organisaatiorajat estävät sujuvaa yhteistyötä paljon palveluja tarvitsevat asiakkaat/potilaat esim. lastensuojelu ja lastenpsykiatria/nuorisopsykiatria Kokonaiskustannusten hallinta ja seuraaminen lähes mahdotonta

5 Palvelujärjestelmän ongelmia 2 Nykyiset palvelut eivät ole pystyneet vastaamaan isoihin haasteisiin kuten lasten ja nuorten mielenterveysongelmien ehkäisemiseen ja varhaiseen hoitoon, lastensuojelun tarpeen kasvuun ongelmien siirtymiseen sukupolvelta toiselle syrjäytymisen ehkäisemiseen terveys- ja hyvinvointierojen kaventamiseen

6 Nykytilanne / oletus Asiakaskäynnit Yliopistosairaalataso Kustannukset Yliopistosairaalatason terveydenhuolto Erikoissairaanhoito Lastensuojelu Perusterveydenhuolto: neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, muu pth Sosiaalipalvelut Erikoissairaanhoito Lastensuojelu Perusterveydenhuolto: neuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Sosiaalipalvelut 6

7 Mallin tausta Seuranta- ja tutkimustieto Lasten ja nuorten terveydestä, palveluista, henkilöstöstä ja kustannuksista Laaja kehittämistyö (Kaste-ohjelma) Lasten, nuorten ja lapsiperheiden palvelujen uudistaminen. Lasten Kaste kehittämistyöstä pysyväksi käytännöksi. Raportti 3/2013, THL Uusi lainsäädäntö Terveydenhuoltolaki, VNA (338/2011) Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013) Sosiaalihuoltolaki (1301/2014) ja laki lastensuojelulain muuttamisesta (1302/2014) Sote-uudistus taustalla aiempi valmistelutyö Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta 2013 STM-THL virkamiestyöryhmä Lasten ja nuorten mielenterveystyön työryhmä 2012-

8 Uudistus koskee isoa väestönosaa ja suurta määrää palveluja Mallin piiriin kuuluu yli 2 miljoonaa lasta, nuorta ja vanhempaa mukaan lukien palvelujen ulkopuolelle jäävät

9 Nykyiset LNP sote-palvelut (esimerkkejä) Terveyspalvelut Perusterveydenhuolto Neuvolatoiminta Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto Suun terveydenhuolto Terapiapalvelut (puhe-, fysio- jne.) Psykologipalvelut PTH sairauksien hoito Erikoissairaanhoito Lastenkirurgia, -taudit Lastenpsykiatria, nuorisopsykiatria Silmätaudit Foniatria Synnytykset Kehitysvammahuolto Sosiaalipalvelut Kuraattoripalvelut (opiskeluhuolto) Perhetyö Kotipalvelu Kasvatus- ja perheneuvola Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu Lastenvalvojan palvelut Toimeentulotuki Kuntouttava työtoiminta Nuorisoasemat Vammaispalvelut ml. kehitysvammapalvelut 9

10 TARVITAAN ISO UUDISTUS

11 Malli LNP palvelujen uudistamiseksi Kaikki lasten, nuorten ja lapsiperheiden sosiaalihuollon, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut järjestetään ja tuotetaan monialaisena palvelukokonaisuutena ja sovitetaan yhteen kuntien eri hallinnonalojen kanssa

12 Palvelujen uudistamisen tavoitteet Edistää lasten, nuorten ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia ja kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja Turvata yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikille lapsille, nuorille ja perheille Vahvistaa lasten, nuorten ja perheiden sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluja Varmistaa toimiva, eheä ja vaikuttava sekä kustannustehokas palvelurakenne

13 Keskeiset keinot Integroidaan sote-palvelut ja hyödynnetään integraation tuomat mahdollisuudet Kokonaisuudella yhteinen strategia, johto ja resurssit (talous ja henkilöstö) Siirretään painopiste korjaavista palveluista ehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin Uudistetaan palvelukokonaisuus rakenteellisesti ja toiminnallisesti Vahvistetaan peruspalveluja uusien toimintatapojen avulla Erityistason palveluja asemoidaan uudelleen ja keskitetään Konkretisoidaan asiakaslähtöisyys palveluja ja johtamista ohjaaviksi toimintatavoiksi Sovitetaan sote-palvelut kuntien palvelujen ja kolmannen sektorin (järjestöt) kanssa toimivaksi kokonaisuudeksi

14 Integraation toteuttaminen Vanhasta rakenteesta muodostetaan uutta PTH ESH Sosiaalihuolto, ml. lastensuojelu ja perheneuvolat PTH ESH Sosiaalihuollon palvelut Sosiaalihuollon palvelut, lastensuojelu Peruspalvelut Edistävät ja ehkäisevät soteperuspalvelut Tuen, hoidon ja kuntoutuksen soteperuspalvelut ESH yliopistosairaalat YO-taso Vaativat lastensuojelutoimet (nykyisin eivät profiloidu) Erityistason keskitetyt sote-palvelut ESH valtakun nallisesti keskitetyt

15 Esimerkki integraatiosta: Lasten ja aikuisten palvelujen yhteensovittaminen Aikuiset lasten palveluissa Lasten sosiaali- ja terveyspalveluissa on selvitettävä vanhempien tuen ja hoidon tarve (mm. laajat terveystarkastukset VNA 338/2011) ja ohjattava tarvittaviin palveluihin Lapset aikuisten palveluissa Aikuisten sosiaali- ja terveyspalveluissa on selvitettävä ko aikuisten huollossa olevien lasten tuen tarve (ThL 70, ShL 44 ) ja tarjottava tukea kun aikuisella mielenterveys- tai päihdeongelma, vakava sairaus kun perheessä väkivaltaa, työttömyyttä, taloudellisia vaikeuksia

16 PERUSPALVELUT 1) Edistävät ja ehkäisevät palvelut 2) Varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen palvelut

17 Peruspalvelujen vahvistaminen 1 Vahvistetaan kaikille tarkoitettuja edistäviä ja ehkäiseviä lähipalveluja Keskiössä Hyvinvointia suojaavien tekijöiden vahvistaminen Riskiä aiheuttavien tekijöiden minimoiminen Parannetaan avun, tuen ja palvelujen tarpeen arviointia ja siinä tarvittavaa yhteistyötä Käynnistetään ryhmämuotoisia toimintatapoja Vanhemmuuden ja parisuhteen tuki Kehitetään sähköisiä palveluja

18 Peruspalvelujen vahvistaminen 2 Vahvistetaan kohdennettuja varhaisen tuen, hoidon ja kuntoutuksen sote-palveluja Tarpeen arvioinnissa huomioon ongelman vaikeusaste sekä tarvittavan tuen ja hoidon kesto ja voimakkuus Yksilökohtaisesti ja ryhmämuotoisesti, esimerkiksi ehkäisevien palvelujen lisäkäynnit perhetyö, kotipalvelu, eroneuvonta, lievien mielenterveysongelmien hoito käytöshäiriöistä kärsiville vaikuttava ryhmämuotoinen hoito Peruspalveluja tuetaan perus- ja erityistason yhteisten palvelumallien ja erityistason konsultaatioiden avulla

19 Erityistason palvelujen uudelleen asemointi ja keskittäminen Esim. Vaativat sosiaalipalvelut siirtyvät keskitettyihin palveluihin esim. lastensuojelu Sosiaali- ja terveydenhuollon 24/7 päivystys keskitetään Sairaaloiden työnjakoa kehitetään osa vaativasta erikoissairaanhoidosta keskitetään

20 Palvelut ja johtaminen asiakaslähtöisiksi Palvelut tarpeenmukaisesti ja yhdenvertaisesti saatavilla Osallisuus, vastavuoroisuus ja kumppanuus Helppo yhteydenotto ja pääsy palveluihin, alkuarviointi Monia palveluja käyttävät: vastuu koordinoinnista ja jatkuvuudesta yhdellä henkilöllä tai taholla

21 Yhteensovittaminen kuntien järjestämien palvelujen ja muun toiminnan kanssa Sovitetaan sote-palvelut yhteen kuntien palvelujen (varhaiskasvatus, koulu, nuorisotoimi), kuntien hyvinvointityötä tekevien tahojen ja kolmannen sektorin (järjestöt) kanssa Alle kouluikäisten palvelut kootaan ja verkostoidaan monialaiseksi kokonaisuudeksi (perhekeskus) Koulu- ja opiskeluikäisten palveluja kehitetään osana monialaisen opiskeluhuollon kokonaisuutta Varmistetaan palvelujen ulkopuolelle jääville nuorille tarpeenmukaiset palvelut (etsivä työ, välimuotoiset palvelut)

22 Perhekeskus = monialainen palvelukokonaisuus Siihen kuuluvat ainakin sote-palvelut ja muut peruspalvelut (varhaiskasvatus) järjestöjen toiminta, seurakunnat kokoontumispaikka perheille: vertaistuki Kansallista mallia kehitetään osana Kaste-ohjelmaa sitoutuminen yhteisiin periaatteisiin» perhekeskuksen lupaus: saavutettavuus, sosiaalisuus, osallisuus, asiantuntemus työnjako ja yhtenäiset käytännöt» perhekohtainen ja ryhmämuotoinen tuki, sähköiset palvelut toimintaedellytyksistä ja rakenteesta sopiminen» koordinaatio, verkostotyö, kumppanuus

23 Opiskeluhuolto Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki ohjaa ylisektorista yhteistyötä toiminnalliseksi hyvin johdetuksi kokonaisuudeksi Opiskeluhuollon kokonaisuus Toimijat Koulun tai oppilaitoksen opiskeluhuolto (ops) Opiskeluhuollon palvelut Muut yhteistyötahot Yksilökohtainen ja yhteisöllinen opiskeluhuolto Miten varmistetaan erityispalvelut?

24 Yhteensovitetut toimivat palvelut tavoitetilana Yhteensovittaminen perustuu mm. Yhteiseen näkemykseen ja tahtotilaan Sopimuksiin ja sitoutumiseen Yhteisesti sovittuun rakenteeseen (toiminta, hallinto) Keinoina Sote-integraatio Vahvat peruspalvelut Aito asiakaslähtöisyys Kattava yhteensovittaminen ja pitkäjänteinen työ

25 Hyötyjä, esimerkkejä Lapset, nuoret, perheet Palvelujen saatavuus ja saavutettavuus paranevat (yhden oven periaate) Avun, tuen ja hoidon saanti varhentuvat ja nopeutuvat Henkilöstö Osaaminen vahvistuu Työhön saatava tuki, motivaatio ja jaksaminen paranevat Johtaminen, organisaatio Resursseja käytetään joustavasti ja kohdennetaan palvelutarpeen mukaan Palvelut suunnitellaan tietoon perustuen Kustannussäästöt, kun Erityispalvelujen ja laitoshoidon tarve vähenevät Voimavarojen kohdentaminen paranee, päällekkäinen ja koordinoimaton työ sekä osaoptimointi vähenevät

26 Miten jatketaan? Malli viimeistellään Otetaan huomioon sote-ratkaisut Kuullaan eri tahoja mallin eteenpäin viemiseksi työpajat foorumit kuulemistilaisuudet

Yhteensovittava johtaminen

Yhteensovittava johtaminen Yhteensovittava johtaminen Hyvin johdettu lasten, nuorten ja perheiden palvelukokonaisuus Marja-Leena Perälä & projektiryhmä Tukevasti raiteilla - Oulun seudun kuntien osahankkeen loppuseminaari Oulu 11.9.2013

Lisätiedot

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa

Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten ja lapsiperheiden palveluissa Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori Nina Halme, erikoistutkija 20.3.2013 27.3.2013 Yhteensovittava johtaminen lasten, nuorten

Lisätiedot

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä

Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut. Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelman lasten ja nuorten avomielenterveyspalvelut Avopediatrian työryhmän alatyöryhmä Tuottavuusohjelma 2013-> Kliiniset toimintaryhmät Mielenterveys Avopediatrinen työryhmä Avopediatrian työryhmän

Lisätiedot

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS)

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014 2015 (LUONNOS) Terveyserot eivät poistu eivätkä sosiaaliset ongelmat ratkea vain sosiaali- ja terveyspalveluilla tai koulutuspalveluilla, vaan hyvinvointi

Lisätiedot

yhteensovittava johtaminen

yhteensovittava johtaminen OPAS Marja-Leena Perälä Nina Halme Sirpa Nykänen Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen 19 Lasten, nuorten ja perheiden palveluja yhteensovittava johtaminen Marja-Leena Perälä,

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 19.1.2012 1 Kaste 2012-2015 Valtioneuvosto on vahvistanut tämän Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallisen kehittämisohjelman

Lisätiedot

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+

Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Satakunnan alueen hyvinvointipalveluiden järjestämissuunnitelma Vuoteen 2016+ Sivu 1 Sisällys ESIPUHE 3 1 LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN TAUSTA 5 2 SOTE-UUDISTUKSEN TAUSTAA JA KÄSITTEITÄ 8 2.1 Väestön hyvinvoinnin

Lisätiedot

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015

Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Hyvinvoiva lapsi ja nuori Tarkennettu hankesuunnitelma Länsi-Suomen Kaste II-ohjelmaan 2013 2015 Turku Kaarina Raisio Parainen Kemiönsaari Sisällys 1. Lasten, nuorten ja perheiden muuttuvat palvelutarpeet

Lisätiedot

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta

Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta Esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit tutuiksi! Tampere 5.11.2014

Lisätiedot

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012

LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 LUONNOS Versio 7.6 16.1.2012 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KANSALLINEN KEHITTÄMISOHJELMA (Kaste) 2012-2015 1 Sisältö 1. Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 3 1.1 Tämä on Kaste-ohjelma

Lisätiedot

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020

Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 Terttu Korhonen MIELENTERVEYS- JA PÄIHDESUUNNITELMA 2016-2020 1 Sisällys 1 Johdanto 4 2 Kansalliset tavoitteet mielenterveys- ja päihdetyössä kunnille ja kuntayhtymille 6 2. 1 Asiakkaan aseman vahvistaminen

Lisätiedot

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma

www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Strategiasuunnitelma www.hel.fi/sote Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Helsingin sosiaali- ja terveysviraston Sisällysluettelo 1 Lähtökohdat 3 2 Perustehtävämme (missio) 4 3 Tavoitetilamme (visio) 4 4 Sosiaali- ja terveysviraston

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2014-2017 Alavieskan kunta Nivalan kaupunki Sievin kunta Ylivieskan kaupunki Peruspalvelukuntayhtymä Kallio SISÄLLYSLUETTELO TIIVISTELMÄ... 4 1 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+

Kokouspäivämäärä 25.5.2015 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Satakunnan sairaanhoitopiiri Yhtymähallitus Kokouspäivämäärä 25.5.2015 PÖYTÄKIRJANOTE 106 SATAKUNNAN ALUEEN HYVINVOINNIN JÄRJESTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2016+ Porin apulaiskaupunginjohtaja Aulis Laaksonen

Lisätiedot

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA

NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 1 NEUVOLA-, KOULU- JA OPISKELUTERVEYDENHUOLLON SEKÄ LASTEN JA NUORTEN EHKÄISEVÄN SUUN TERVEYDENHUOLLON TOIMINTAOHJELMA PERUSPALVELUKESKUS OIVA:SSA 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 2. TOIMINTAA OHJAAVAT PERIAATTEET

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki

LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013. Jyväskylän kaupunki LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 2010-2013 Jyväskylän kaupunki 2 1 JOHDANTO JA LÄHTÖKOHDAT... 5 1.1 Lähtökohdat...5 1.2 Jatkotyöskentely, seuranta ja arviointi...5 2 SUUNNITELMAN TOIMENPIDE-EHDOTUKSET...

Lisätiedot

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä.

Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Länsi-Suomen sote-alue tulee - oletko valmis? Vertaileva analyysi Länsi-Suomen sote-alueen kuntien kantokyvystä. Porin kaupunki, lokakuu 2014 Sisällys 1. Johdanto 4 2. Taustatietoa ja käsitteitä 5 2.1.

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 30.5.2013 TOIMINTASUUNNITELMA ALKOHOLIOHJELMAN KUNTAKUMPPANUUDELLE 2013 2020, MIKKELIN SEUTU - Hirvensalmi, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju,

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018

RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 RAUMAN KAUPUNGIN PÄIHDE- JA MIELENTERVEYS- SUUNNITELMA VUOTEEN 2018 17.6.2014 1 Sisällysluettelo OSA 1. PERUSTELUOSA 1. JOHDANTO... 3 2. PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖN KEHITTÄMISTYÖN LÄHTÖKOHDAT... 4 3.

Lisätiedot

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016

Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon toimintaohjelma vuosille 2013-2016 1 Sisällys 1 TOIMINTAOHJELMAN TAUSTA 2 2 LASTEN JA NUORTEN

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma eli Kaste 2012-2015 Kaste-ohjelmalla uudistetaan sosiaali- ja terveyspolitiikkaa 1 (2) Ohjelma perustuu Sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta

Lisätiedot

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja

Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2015 Sosiaalityön ja perhepalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLTÖ MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI... 1 SISÄLTÖ... 2 1. JOHDANTO... 5 2. SOSIAALITYÖN JA PERHEPALVELUIDEN LÄHTÖKOHDAT, TAVOITTEET

Lisätiedot

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1

6.6.2014 Yhteensovittava johtaminen / Marja-Leena Perälä & Nina Halme 1 Mitä hyötyä palvelujen monialaisesta johtamisesta esimerkkinä lasten ja nuorten palvelut Marja-Leena Perälä, tutkimusprofessori, Nina Halme, erikoistutkija ROAD SHOW seminaari moniammatilliset toimintamallit

Lisätiedot

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6

Sisältö. 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4. 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma Autamme lapsiperheitä yhdessä 19.3.2014 Sisältö 1 Porvoon ja Askolan lastensuojelusuunnitelma... 4 2 Lastensuojelu on yhteinen asia... 6 3 Lastensuojelusuunnitelman

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SOTE 2020

KESKI-SUOMEN SOTE 2020 HANKESUUNNITELMA KASTE II -OHJELMAAN KESKI-SUOMEN SOTE 2020 Keski-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukonsepti 30.9.2013 SISÄLLYS 1 HANKKEEN TAUSTA JA TARVE 4 1.1 Keski-Suomessa tehty sosiaali-

Lisätiedot

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14

pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen ja Antti Vedenpää yleisesti nähtävillä: perjantai 20.12.2013 klo 9-14 REISJÄRVEN KUNTA VALTUUSTO 9/2013 ASIALISTA Aika: Tiistai 17.12.2013 klo 18.00 18.50 Paikka: Kunnantalo, valtuustosali Läsnä: Liite 1 Leppänen Pekka, kunnanjohtaja pöytäkirjantarkastajat: Mikko Suontakanen

Lisätiedot

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA

MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Keski-Suomen SOTE2020-hanke, raportti 30.4.2015 MONIALAISEN KUNTOUTUKSEN UUDISTAMISTARPEET KESKI-SUOMESSA Pikkarainen Aila, asiantuntija, Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kuva: Pirjo Ala-Hynnilä MONIALAISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2.

SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. 1 SISÄLLYS Alkusanat... 4 JOHDANTO... 5 1. LASTENSUOJELUSUUNNITELMAN LAINSÄÄDÄNNÖLLINEN PERUSTA JA YLEISET LÄHTÖKOHDAT. 6 2. VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET... 7 2.1. Toimiva lastensuojelu... 7 2.2. Lastensuojelun

Lisätiedot

Mitä Kasteesta on kasvamassa?

Mitä Kasteesta on kasvamassa? Mitä Kasteesta on kasvamassa? (toim.) AVAUKSIA AVAUKSIA Elina Siltala, Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen (toim.) Elina Siltala Maiju Paananen Lasten Kaste -seminaari 5.10.2010 Laste Kaste

Lisätiedot

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma

Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma NAANTALI - PARAS PAIKKA LAPSELLE Naantalin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2011-2012 Lastensuojelusuunnitelma Lastensuojelulaki 12 9.12.2010 Valmistelutyöryhmä: Sosiaalijohtaja Riitta

Lisätiedot