AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA / 28.11.2006"

Transkriptio

1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA / Ryhmätyö liittyen oikeustieteelliseen opetukseen (Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Turun yliopisto ja IPR University Center) A. YHTEENVETO Analysoitujen lisenssiehtojen arvioitu sopiminen eri tyyppisiin yrityskäyttötilanteisiin: Lisenssiehto Sisäinen käyttö Sisäinen käyttö varauksin Tuotteen osana Tuotteen osana varauksin Ks. sivu Academic Free License X X 7 Apache Software License 1.1 X X 11 Apache License 2.0 X X 16 Apple Public Source License X X 22 Artistic License X X 26 BSD License X X 30 Common Development and Distribution License X X 33 Common Public License X X 38 GNU GPL X X 42, 47 GNU LGPL X X 52 IBM Public License X X 59 Intel Open Source License X X 63 Lucent Public License X X 67 MIT License X X 72, 75 Mozilla Public License 1.0 X X 78 Mozilla Public License 1.1 X X 86 Nasa OS Agreement X X 95 NCSA OS License X X 99 Nokia OS License X X 102 PHP License X X 110 Q Public License X X 113 Realnetworks Public Source License X X 117 Sleepycat License X X 122 Sun Public License X X 126 X.NET License X X 130 Tämä luokittelu on yleinen ja se perustuu analyysikokoelman esittelyssä ("3. Yhteenveto analyyseista") selostettuihin luokkiin sekä hankkeessa opiskelutarkoituksessa tehtyihin analyyseihin. Tämän analyysikokoelman laatijat ovat Anniina Huttunen, Olli Kotila, Jaakko Lindgren, Päivi Poikela, Mikko Raito ja Daniel Stranius. Laatimiseen on osallistunut myös Mikko- Pekka Partanen ja ohjaajana Martin von Willebrand.

2 2 B. AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANALYYSIHANKKEEN ESITTELY 1. Tausta ja hankkeen tavoite 2. Analyysit tehty yrityskäyttöä ajatellen 3. Yhteenveto analyyseista Tämä analyysikokoelma on syntynyt osana Helsingin yliopiston, Svenska Handelshögskolanin, Turun yliopiston ja IPR University Centerin oikeustieteen syventävien opintojen projektia "Uudistunut tekijänoikeus digitaalisessa taloudessa". Analyysit on tehty kuuden projektiin osallistuvan oikeustieteen ja kauppatieteen opiskelijan ryhmätyönä. Hankkeen ensisijainen tarkoitus on opiskelun tukeminen. Analyysihankkeen tavoitteena on, opintoihin liittyvien tavoitteiden ohella, analysoida avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja yrityskäytön näkökulmasta. Taustalla on ajatus siitä, että vaikka avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt yrityksissä, on tämä vielä osin uutta ja monesti hallitsematonta. Ikävimmillään tästä voi olla vakavat seuraukset yrityksen tuotteille. Toisaalta avoimen lähdekoodin käyttöä saattaa aivan turhaan rajoittaa liialliset pelot avoimesta lähdekoodista lisensiointimuotona. Oikein toteutettuna avoimen lähdekoodin hyödyntäminen voi edistää yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä. Analyysikokoelma on julkaistu vapaan edelleen levittämisen sallivalla lisenssillä, ja näin ollen kuka tahansa voi hyödyntää analyysejä. Analyysit on tehty suomen kielellä, jotta lopputulos olisi paremmin suomalaisten käytettävissä. Analyysihanke on ideoitu ja tehty yhteistyössä Asianajotoimisto HH Partners Oy:n kanssa, jonka edustajana allekirjoittanut on ohjannut analyysikokoelman laadinnan. Analyysit on pyritty tekemään yrityskäytön näkökulmasta, ns. "yritysjuristin hattu päässä". Tämä näkyy analyysien sisällön lisäksi myös siinä, että käytetyssä analyysirakenteessa on verrattu avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja tavanomaisiin yritysten välisiin suljetun tuotekehityksen lisensioinnin ehtoihin. Hankkeen luonteesta johtuen analyysit on kuitenkin tehty yleisiksi: perinteinen yrityskohtainen analyysi laadittaisiin usein niin, että käsitetäisiin tiettyä ohjelmistoa ja tiettyä käyttötarkoitusta sekä verrattaisiin näitä ko. ohjelmiston lisenssiehtoon ja muihin ko. ohjelmiston ja sen lisenssioinnin erityispiirteisiin. Analyysihankkeessa analyysit eivät voikaan olla näin yksityiskohtaisia; ja samalla vahvuudeksi muodostuu niiden soveltuvuus useisiin eri tilanteisiin. Etusivulla on yhteenveto kunkin analysoidun lisenssin soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Ohjelmistojen käyttö, mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, sisältää aina varauksia. Luokittelussa on pyritty suhteellisesti luokittelemaan eri avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja.

3 3 4. Analyysihankkeen toteuttamisesta Jaottelussa on eroteltu yrityksen sisäinen käyttö ja käyttö yrityksen tuotteen osana. Sisäisellä käytöllä tarkoitetaan käyttöä, jossa yritys ottaa avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöön omassa tuotannossaan. (Esimerkiksi ottaa käyttöön toimisto-ohjelmaksi Open Officen, tai wwwpalvelimeksi Apachen www-palvelimen.) Tuotteen osana tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys tekee omaa ohjelmistokehitystä ja liiketoimintamalli perustuu ainakin osittain omaan ohjelmistokehitykseen. Avoimen lähdekoodin käyttöä tuotteen osana on avoimen lähdekoodin ohjelmiston hyödyntäminen oman tuotteen osana tai muuten tuotekehityksessä. Kun yhteenvetosivulle on merkitty, että käyttöön liittyy varauksia, tarkoittaa tämä sitä, että lisenssiehdossa on jokin sellainen ehto, joka on analyysissa arvioitu soveltumattomaksi tähän käyttöön ainakin joiltakin osin. Tällöin riippuu yrityskohtaisista tilanteista, esim. liiketoimintamalleista, onko ko. lisenssiehto käyttökelpoinen. Lähtökohtana on ollut, että Apache v. 1.1, BSD tai MIT -tyyppiset lisenssit soveltuvat kaikkiin käyttötarkoituksiin. Näidenkin osalta tulee huomata mm. se, että mitään oikeudellisia vakuutuksia näillä lisensseillä lisensioitujen ohjelmistojen toimivuudesta tai virheettömyydestä (ml. oikeudelliset virheet) ei ko. ehdoilla välttämättä saa. Lisäksi lisensseissä voi olla muitakin ehtoja, jotka eivät välttämättä sovi kaikkiin käyttötilanteissin. Useimmat avoimen lähdekoodin lisenssiehdot soveltuvat ilman erityisiä varauksia yritykselle sisäiseen käyttöön. Joissakin mainitut varaukset ovat johtuneet yllättäviksi arvioiduista ehdoista liittyen ohjelmistoon käyttöön sisäisesti (ei levitykseen edelleen). Esim. ns. NASA-lisenssi sisältää ehdon, joka on ymmärrettävä niin, että ottamalla ohjelmiston käyttöön syntyy riski siitä, että käyttäjä luopuu kaikista mahdollisista oikeudellisista vaatimuksistaan lisenssinantajaa kohtaan. Käytettäväksi yrityksen tuotteen osana monet lisenssiehdot soveltuvat vain varauksin. Lisenssiehdot, jotka ovat käytettävissä vain varauksin, ovat käytännössä sisältäneet pakottavaa vastavuoroisuutta edellyttäviä ehtoja, kuten GNU GPL. Vastavuoroisuus on perusmuodossaan tarkoittanut velvollisuutta lisensioida ohjelmiston johdannainen samalla lisenssillä kuin alkuperäinen ohjelmisto. Lisäksi vastavuoroisuuteen voi liittyä patentteja tai tavaramerkkejä koskevia vastavuoroisuussääntöjä. Vastavuoroisuudella on kuitenkin aina rajansa, joten myös perinteisessä ohjelmistoliiketoiminnassa voidaan näilläkin lisesseillä tulevia ohjelmia hyödyntää (mutta siis varauksin) tämä edellyttää siis tarkempaa suunnittelua kuin sallivimpien edelleen levittämisen lisenssiehtojen kanssa. Analyysihankkeen osana kukin opiskelijoista osallistui kolmeen yhteiseen luento- ja yhteistyötapaamiseen. Ensimmäinen luento oli koko syventävien opintojen projektille tarkoitettu ja se käsitteli ohjelmistoliiketoimintaa yleisesti. Luennolla muun muassa käytiin eritellysti läpi esimerkkinä ollut tyypillinen suljetun ohjelmistokehityksen (englanninkielinen) lisenssiehto. Muilla ryhmätapaamisilla käsiteltiin luennon ja kes-

4 4 kustelun muodossa avoimen lähdekoodin lisensiointia verrattuna ohjelmistoliiketoimintaan yleensä. Toisessa tapaamisessa opiskelijat valitsivat Open Source Initiativen (www.opensource.org) hyväksymistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista analysoitavat lisenssiehdot sekä käytiin muun ohella läpi analyysin laatimista. Kolmannessa tapaamisessa käytiin läpi luennon ja keskustelun lisäksi analyysien laatimisen vaiheita. Opiskelijoiden palautettua ensimmäiset luonnokset analyyseiksi, kävivät ohjaaja ja hänen avustajansa analyysiluonnokset läpi. Tämän jälkeen kunkin opiskelijan kanssa pidettiin henkilökohtainen tapaaminen. Noin tunnin mittaisessa tapaamisessa laaditut analyysit käytiin yhteisesti läpi käytännössä tapaamisissa keskittyttiin pääosin vain yhteen opiskelijan laatimista analyyseista. Tapaamisessa opiskelijoille pyrittiin antamaan idoita ja neuvoja analyysien viimeistelemistä varten. Opiskelijoiden viimeistelemistä analyyseista laadittiin tämä analyysikokoelma. Opiskelijoiden laatimien analyysien oikeudelliseen sisältöön ei ryhmätyön palauttamisvaiheessa puututtu laisinkaan. Sen sijaan analyysit yhtenäistettiin ulkonäöllisesti ja tehtiin muuta toimituksellista työtä. Opiskelijat myös kommentoivat analyysikokoelmaa sen viimeistelyvaiheessa. Ennen julkaisua ohjaaja kommentoi joitakin lisenssianalyysejä ja näiden kommenttien johdosta analyyseja myös muutettiin. 5. Analysoidut lisenssiehdot ja analyysikokoelman laatijat Kukin opiskelijoista on laatinut 3-5 lisenssiehtoanalyysia siten kuin yksittäisissä analyyseissä on ilmoitettu. Etusivulla on lista analysoiduista lisenssiehdoista. Analysoidut lisenssiehdot on valittu Open Source Initiative (www.opensource.org) hyväksymistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista niin, että useimmin käytetyt lisenssit on analysoitu ja muut on valittu eri kriteerein. Muutamista yleisimmistä lisenssistä on tehty kaksi analyysia. Analyysit ovat laatineet seuraavat henkilöt: - Anniina Huttunen, oikeust. yo. - Olli Kotila, KTM, oikeust. yo. - Jaakko Lindgren, oikeust. yo. - Päivi Poikela, OTK, kauppat. yo. - Mikko Raito, oikeust. yo. - Daniel Stranius, oikeust. yo. Analyysikokoelman laatimisessa on ohjaajana toiminut asianajaja Martin von Willebrand. Oikeust. yo. Mikko-Pekka Partanen on osallistunut hankkeeseen Asianajotoimisto HH Partnersin harjoittelijana ja on analyysien laatimisen lisäksi avustanut ohjauksessa. Hän ei osallistu kyseessä olevaan syventävien opintojen projektiin.

5 5 6. Analyysit opiskelijoiden tekemiä Tässä yhteydessä on myös huomattava, että laaditut analyysit ovat opiskelijoiden opiskelun osana laatimia. Analyysit ja niistä tehty yhteenveto voivat sisältää virheitä tai puutteita. Analyysien laatijat, ohjaaja, Asianajotoimisto HH Partners Oy tai yliopistoyksiköt eivät ole vastuussa analyysien sisällöstä. 7. Analyysikokoelmaa saa levittää vapaasti Tämä analyysikokoelma ja analyysit, joista se muodostuu, ovat tekijänoikeudella suojattuja. Erillisten osien ja kokonaisuuden tekijät antavat luvan levittää tätä analyysikokoelmaa vapaasti. Siihen saa myös tehdä muutoksia ja kokonaisuutta saa levittää muutettuna, sillä edellytyksellä, että alkuperäiset tekijät ja heidän tekemänsä osuus sekä muutokset ja niiden tekijät merkitään selvästi. Analyysikokoelma on saatavilla osoitteesta os.hhpartners.fi. Martin von Willebrand

6 6 C. SISÄLLYSLUETTELO A. YHTEENVETO... 1 B. AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANALYYSIHANKKEEN ESITTELY... 2 C. SISÄLLYSLUETTELO... 6 D. AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHTOJEN ANALYYSIT... 7 Academic Free License (AFL)... 7 Apache Software License, Version Apache License, Version Apple Public Source License (APSL) Artistic License New BSD Licence Common Development And Distribution License (CDDL) Version Common Public License (CPL) GNU General Public License (GPL), laatinut JL GNU General Public License (GPL), laatinut MPP GNU Lesser General Public License (LGPL) (entinen GNU Library) IBM Public License (IPL) Intel Open Source License For Cdsa/Cssm Implementation Lucent Public License Version MIT License, laatinut AH MIT License, laatinut MPP Mozilla Public License Version Mozilla Public License Nasa Open Source Agreement, version Ncsa Open Source License / University Of Illinois Nokia Open Source License (Nokos License), version 1.0a PHP License Q Public License (QPL) Realnetworks Public Source License V Sleepycat license Sun Public License, Version X.Net License

7 7 D. AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHTOJEN ANALYYSIT Academic Free License (AFL) 1. Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta 3. Esimerkkiohjelmisto Lisenssiehdon nimi: Academic Free License (AFL) Lisenssiehdon versionnumero: v.3.0 Lisenssiehdon nettiosoite: Lisenssiehdon ensimmäinen julkaisupäivä: 2002 Lisenssiehdon laatija: Lawrence E. Rosen, joka laati lisenssin vuonna AFL takaa samanlaiset oikeudet kuin BSD, MIT ja Apache, mutta AFL laadittiin selventämään näiden lisenssien yhteydessä havaittuja ongelmia. AFL:n tavoitteena on riskien allokointi. AFL allokoi tekijänoikeuden ja patenttioikeuden loukkaamisesta aiheutuvia riskejä lisenssinantajalle lisenssinsaajan sijasta. AFL:sta on myös versiot 1.2 ja 2.1. AFL ei ole erityisen suosittu lisenssi. Tällä hetkellä vain 48 Freshmeatin luokittelemaa projektia käyttää sitä. Esimerkkinä AFL:llä lisensoidusta ohjelmistosta voidaan mainita tbook. tbookin tarkoitus on helpottaa monimutkaisten dokumenttien muuntamista yhdestä suositusta formaatista toiseen (esimerkiksi LaTeX -> RTF (Word), Word -> HTML), mikä usein saattaa olla hyvin vaikeaa. Tästä johtuen voi olla hankalaa kirjoittaa hyvälaatuista tulostettavaa tekstiä, joka toimii samanaikaisesti HTML-formaatissa yhtä hyvin. Erityisesti tilanne on vaikea, jos asiakirja sisältää yhtälöitä, taulukoita ja bibliografioita. Tämän vuoksi tbook tarjoaa erilaisen lähestymistavan. Lähtökohtana tbookissa on, että dokumentti on XML-muodossa. tbook-dokumentit ovat tekstitiedostoja, jotka koostuvat pelkästään käyttäjän tekstistä ja tietyistä rakenteellisista elementeistä, kuten luvuista, kuvioista ja kaavoista. Tämä XML-dokumentti voidaan siten muuntaa täysin automaattisesti eri formaatteihin, niin että se on laadultaan paras mahdollinen. tbookin laatija on saksalainen fyysikko Torsten Bronger.

8 8 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki (lähde: ) Lisenssiehdon kohdan 1. mukaan lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle maailmanlaajuisen ja rojaltittoman edelleenlisensointiin oikeuttavan tekijänoikeuslisenssin tekijänoikeuden kestoajaksi. Kyseinen lisenssi oikeuttaa: a. kopioimaan alkuperäistä teosta yksin tai osana suurempaa kokonaisuutta; b. kääntämään, muuttamaan, soveltamaan, muuntamaan, välittämään tai järjestämään alkuperäistä teosta luoden näin johdannaisia teoksia; c. jakamaan ja välittämään alkuperäisen tai johdannaisten teosten kopioita yleisölle minkä tahansa lisenssin alla, joka ei ole ristiriidassa AFL:n ehtojen ja edellytysten kanssa; d. esittämään alkuperäistä teosta yleisölle; ja e. näyttämään alkuperäistä teosta yleisölle. Lisenssiehdossa ei ole määräyksiä toiminnallisten takuiden tai tuen varalta. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Lisenssinantaja takaa, että tekijänoikeus alkuperäiseen teokseen ja tässä yhteydessä myönnetyt patenttioikeudet ovat lisenssinantajan omistamia. Ne lisensoidaan edelleen lisenssinsaajalle AFL:n ehtojen mukaisesti näihin tekijänoikeuksiin ja patenttioikeuksiin kytkeytyvien henkilöiden luvalla. Ellei nimenomaisesti muuta ole todettu, alkuperäinen teos annetaan tämän lisenssin alla sellaisena kuin se on ilman takuuta muun muassa loukkauksista, kaupattavuudesta tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. Riski alkuperäisen teoksen laadusta on kokonaan lisenssinsaajalla (lisenssiehdon kohta 7.).

9 9 AFL siis allokoi riskin lisenssin liikkeellelaskijan tekijänoikeuksien ja patenttioikeuksien loukkauksesta lisenssinantajalle eikä lisenssinsaajalle. Syy tähän on se, että Lawrence Rosenin mukaan lisenssinantaja on lisenssinsaajaan verrattuna tiedollisesti paljon paremmassa asemassa siitä, omistaako se itse tekijänoikeudet ja patenttioikeudet. Lisenssinsaajalla sitä vastoin ei ole tietoa, jonka perusteella tämä voi hyväksyä loukkaukseen riskin. Näin ollen riski on allokoitu sille osapuolelle, joka pystyy määrittämään kyseisen riskin asteen. Rosenin mukaan lisenssinsaajat voivat olla haluttomia hyväksymään avoimen lähdekoodin lisenssin ilman lisenssinantajan antamaa takuuta siitä, etteivät he lisensoi varastettua immateriaalioikeutta. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Lisenssissä ei ole suoranaisia ekspansiivisia ehtoja, ks. kuitenkin jäljempänä kohta 8.. Lisenssinsaaja on oikeutettu jakamaan ja välittämään alkuperäisen tai johdannaisten teosten kopioita yleisölle minkä tahansa lisenssin alla, joka ei ole ristiriidassa AFL:n ehtojen ja edellytysten kanssa (lisenssiehdon kohta 1.). Jos lisenssinsaaja jakaa tai välittää alkuperäisen teoksen kopioita tai johdannaisia teoksia, tämän on pyrittävä hankkimaan vastaanottajilta nimenomaiset suostumukset AFL:n ehtojen noudattamiseen (lisenssiehdon kohta 9.). 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Termi lähdekoodi tarkoittaa lisenssiehdossa alkuperäisen teoksen parasta muotoa muunnosten tekemiseen ja kaikkia saatavilla olevia asiakirjoja, jotka koskevat alkuperäisen teoksen muuntamista. Lisenssinantaja antaa koneen luettavan kopion alkuperäisen teoksen lähdekoodista jokaisen alkuperäisen teoksen kopion mukana, jonka lisenssinantaja jakaa. Lisenssinantaja varaa oikeuden täyttää tämä velvollisuus sijoittamalla koneen luettavan kopion lähdekoodista sellaiseen tietojen tallennuspaikkaan, joka sallii edullisen ja helpon pääsyn lisenssinsaajalle niin kauan kuin lisenssinantaja jakaa alkuperäistä teosta (lisenssiehdon kohta 3.). 10. Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset Lisenssinantaja myöntää maailmanlaajuisen ja rojaltittoman edelleenlisensointiin oikeuttavan patenttilisenssin lisenssinantajan omistamiin ja hallitsemiin patentteihin, jotka ilmentyvät alkuperäisessä ohjelmassa lisenssiantajalta saadussa muodossa. Tämä patenttilisenssi on voimassa patenttien kestoajan, ja koskee alkuperäisen ohjelman tai sen johdannaisten ohjelmien valmistamista, käyttöä, myyntiä, myytäväksi tarjoamista ja tuontia (lisenssiehdon kohta 2.). Lisenssinantajan nimiä, alkuperäisen ohjelman avustajien nimiä tai heidän tavara- tai palvelumerkkejään ei saa käyttää alkuperäisestä ohjel-

10 Muita huomioita lisenssiehdosta masta johdettujen ohjelmistojen markkinoinnissa ilman lisenssinantajan etukäteistä ja nimenomaista lupaa. Lisenssinantajan tavaramerkkeihin ei myönnetä lisenssiä, vaikka tällaisia merkkejä on sisällytetty alkuperäiseen ohjelmaan (lisenssiehdon kohta 4.). Lisenssi päättyy automaattisesti ja lisenssinsaaja ei ole enää oikeutettu käyttämään lisenssissä myönnettyjä oikeuksia sen jälkeen, jos lisenssinsaaja nostaa kanteen lisenssinsaajaa vastaan väittäen, että alkuperäinen teos rikkoo jotain patenttia (lisenssiehdon kohta 10.). Lisenssiehdon kohdan 11 mukaan oikeuspaikkana on lisenssinantajan kotipaikka tai se paikka missä lisenssinantaja harjoittaa päätoimista liiketoimintaa. Samoin sovelletaan tämän oikeuspaikan lakeja, lukuun ottamatta kuitenkaan kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä. CISG:n soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettu. 12. Analyysin laadinnassa käytetty materiaali Lisenssiehdon nettiosoite: Allocation of the Risk by Lawrence Rosen: Open Source Iniative: Wikipedia AFL:sta: tbookin kotisivu: Freshmeat: Sourceforge: Tekijä: Päivi Poikela

11 11 Apache Software License, Version Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta Lisenssiehdon nimi: The Apache Software License Lisenssiehdon versionnumero: 1.1 Lisenssiehdon nettiosoite: Lisenssiehdon ensimmäinen julkaisupäivä: 2000 The Apache Software License, versio 1.1 on yhdysvaltalaisen voittoa tavoittelemattoman Apache Software Foundation (ASF) säätiön hallinnoima salliva avoimen lähdekoodin lisenssi. ASF on perustettu tukemaan avointa, yhteistyöhön perustuvaa ohjelmistokehitystä, vastaanottamaan lahjoituksia toimintansa rahoittamiseksi, tarjoamaan projekteihinsa osallistuville suojaa projekteja vastaan nostetuista oikeusjutuista ja suojelemaan Apache-tuotemerkkiä. ASF:n tuotteet ovat suosittuja erityisesti ohjelmistokehittäjien ja WWW-palveluja tarjoavien keskuudessa (http://www.apache.org ). Apache on maailman suosituin WWW-palvelinohjelmisto. Se on sisällytetty lähes jokaiseen Linux-jakeluun, mutta sitä käytetään myös mm. Windowsin ja Applen käyttöjärjestelmissä. Palvelin on suunniteltu toimimaan eri moduulien kanssa, joiden kautta dynaaminen sisällönluonti ja muut toiminnot ovat mahdollisia (http://www.coss.fi/fi/ohjelmistohakemisto/ohjelmistot/apache.html ). Apachen rinnalla käytetään yleisesti PHP-ohjelmointikieltä, jota tulkitseva ohjelmistotuote on myös Open Source-tuote. PHP mahdollistaa mm. nopean dynaamisten WWW-sivustojen kehittämisen (http://www.php.net ). Apache-lisenssistä on julkaistu versiot 1.0, 1.1 ja 2.0. Terminologisesti versioita 1.0 ja 1.1 kutsutaan Apache Software-lisenssiksi ja versiota 2.0 ainoastaan Apache-lisenssiksi. Versio 1.0 on alkuperäinen versio ja se soveltuu nykyään ainoastaan Apache projektien vanhoihin versioihin, joten sitä ei käytännössä enää käytetä ollenkaan. ASF hyväksyi version 1.1 vuonna 2000 ja sen olennaisin muutos versioon 1.0 nähden oli se, että johdannaisten tuotteiden ei enää tarvitse mainostaa tai mainita Apachea mainosmateriaalissaan. Ainoastaan käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa on ilmoitettava, että tuote sisältää ASF:n kehittämää ohjelmistoa (software). Apachelisenssin viimeisin versio, eli 2.0, julkaistiin vuonna Versiota 2.0 käytetään nykyään lähes poikkeuksetta kaikissa ASF:n projekteissa. Myös monet säätiön ulkopuoliset projektit käyttävät lisenssiä, joka olikin yksi sen tavoitteista (http://www.apache.org/licenses). Versio 2.0 on yksi huolellisimmin ja yksityiskohtaisimmin kirjoitetuista sallivista avoimen

12 12 3. Esimerkkiohjelmisto lähdekoodin lisensseistä (Välimäki 2005, s. 162). Se vastaa käyttörajoituksiltaan pitkälti MIT- ja BSD-lisenssejä, mutta se on näitä huomattavasti pidempi ja juridisesti täsmällisempi. Version 2.0 kirjoittaminen ja käyttöönotto heijastaa osaltaan yritysten lisääntyneitä tarpeita selkeyttää avoimen lähdekoodin lisensointia (Välimäki 2006, s. 195). Apachelisenssin versio 2.0 ottaa eksplisiittisesti kantaa moniin asioihin, joihin MIT- ja BSD-lisenssit viittaavat vain implisiittisesti. Versio 2.0 sisältää ehdot teoksen käytölle, kopioinnille, levittämiselle ja edelleen lisensoimiselle. Lisenssin alussa on määritelty lisenssissä käytetyt termit, joista yksi tärkeimmistä on lähdekoodimuoto. Versio 2.0 käsittää lähdekoodiin kuuluvaksi ohjelmiston lähdekoodin lisäksi dokumentit ja alustustiedot eli yleensä ottaen kaikki materiaalit, jotka ovat hyödyllisiä muutosten ja johdannaisten teosten tekemisessä (Saastamoinen 2006, s. 63). Versiosta 1.1 poiketen se sisältää myös määräyksiä koskien tavaramerkkejä ja patentteja. Kaiken kaikkiaan versio 2.0 on paljon yksityiskohtaisempi ja monipuolisempi kuin Apache-lisenssin aikaisemmat versiot. Apache-lisenssit ovat yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista. Apache-lisenssiä käytetään pääosin webpalvelimissa. Sillä on noin 70 prosenttia web-palvelinmarkkinoista, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin kakkosena olevalla Microsot IIS (Internet Information Server) -palvelimella. Apache-lisenssejä käytetään varmasti sadoissa eri ohjelmistoissa. Apache Software Foundation ylläpitää rekisteriä projekteista, joiden kehittämisessä he ovat mukana ja joita lisensioidaan Apache-lisenssillä. Kyseinen rekisteri on saatavilla osoitteesta: Näiden projektien lisäksi myös monet säätiön ulkopuoliset projektit ja ohjelmistot käyttävät Apache-lisenssiä. Käynnissä olevat projektit käyttävät kuitenkin pääsääntöisesti Apachen versio 2.0 lisenssiä. Tämä on johtanut version 1.1 käytännön merkityksen huomattavaan vähenemiseen, sillä myös monet sellaiset ohjelmistot, joissa on ennen käytetty version 1.1 lisenssiä ovat nyt siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä. Yleensä tämä lisenssin vaihtaminen on toteutettu siten, että ohjelmiston tietyt, vanhemmat versiot käyttävät aikaisempaa lisenssiä ja uudemmat versiot ovat siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä (esim. Apache Ant-ohjelmiston versioihin asti käytetään Apache-lisenssin versiota 1.1 ja ohjelmiston versioihin eteenpäin käytetään Apachelisenssin versiota 2.0). Tunnetuin Apache-lisenssillä lisensioitu ohjelma on maailman suosituin HTTP-palvelinohjelmisto Apache HTTP Server, joka oli Netcraftin syyskuussa 2005 julkaistun tutkimuksen mukaan käytössä lähes 70 %:ssa HTTP-palvelimista (http://httpd.apache.org). Se on vuoden 1996 huhtikuusta lähtien ollut internetin suosituin HTTP-palvelin. Apache HTTP Server-projekti on ASF:n ensimmäisiä projekteja. Ohjelmiston laatiminen ja jatkuva kehittäminen on kymmenien vapaaehtoisten, eri puolella maailmaa asuvien ohjelmoijien työn tulosta. Nämä ohjelmoijat ympäri maailmaa ovat kehittäneet uusia ideoita, uutta koodia ja dokumentaatiota ohjelmiston hyväksi.

13 13 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki Apache HTTP Server on erittäin nopea, varma, stabiili ja ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva HTTP-palvelinohjelma. Apachen lähdekoodi on avointa ja se on kirjoitettu C:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma on täysin muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi ilmaiseksi. Apache on saatavilla useimmille alustoille (Windows, *Nix, OS/2, Amiga jne), ja jos sitä ei ole vielä käännetty voi kehittäjä siirtää sen itse haluamalleen alustalle. Apachen ydintä voidaan täydentää useilla moduleilla, jotka mahdollistavat palvelimen räätälöinnin omia tarpeita vastaavaksi. Osa moduleista tulee ohjelmiston mukana, osa on muiden tahojen tekemiä. Apachea käytetään juuri avoimen lähdekoodin ansiosta perustana useissa kaupallissa tai ilmaisissa palvelinratkaisuissa, kuten esimerkiksi C2Netin Strongholdissa ja Red Hatin Secure Web Serverissä (http://www.2kmediat.com/apache/apachehistoria.asp ) Muita säätiön tunnettuja projekteja ovat mm. Apache Ant, Apache SpamAssassin, Apache Tomcat, Apache Axis, Apache Jackrabbit ja lukuisat XML-kieleen liittyvät projektit (ks. ). Apache Software License, versio 1.1 ei rajoita ohjelmiston käyttämistä millään tavalla, vaan käyttäjä saa käyttää ja muuttaa tai olla muuttamatta lähdekoodia ja binäärikoodia täysin vapaasti (vapaa käyttöoikeus). Lisenssin mukaiseen edelleen levittämiseen sisältyy kuitenkin ehtoja, joita käsitellään tämän muistion kohdissa 8 ja 9. Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä minkäänlaisia toiminnallisia takuita, vakuuksia tai tukipalveluita. Lisenssin vastuunvapauslausekkeessa todetaan nimenomaisesti, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on ja, että ohjelmiston soveltuvuutta juuri tiettyyn tarkoitukseen ei taata. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä erityisiä määräyksiä tai vakuutuksia oikeudellisten virheiden varalta. Lisenssi sisältää normaalin vastuunvapauslausekkeen ( Disclaimer ) jossa todetaan, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on, eikä lisenssillä luovuteta minkäänlaisia takuita tai vakuuksia. Lausekkeessa todetaan, että Apache Software Foundation on vapaa kaikesta suorasta ja epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu edelleen levitettävän ohjelmiston käytöstä. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Apache Software License, versio 1.1 on salliva lisenssi, eikä siinä sen takia ole vastavuoroisuutta vaativia copyleft -ehtoja. Apache Software License, versio 1.1 sallii lähdekoodin ja binäärikoodin julkisen edelleen levittämisen ja käyttämisen, muunneltuna tai muutta-

14 14 mattomana, kunhan lisenssissä mainitut seuraavat edellytykset täyttyvät: 1. Käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavan dokumentaation on sisällettävä seuraava maininta: This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Maininta voi esiintyä myös itse edelleen levitetyssä ohjelmistossa. 2. Nimiä Apache ja Apache Software Foundation ei saa käyttää edelleen levitettävästä ohjelmistosta johdetuissa tuotteissa ilman etukäteistä kirjallista lupaa. Lupaa on pyydettävä Apachelta. 3. Edelleen levitettävästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden nimi ei saa olla Apache eikä Apache saa esiintyä millään tavalla tuotteiden nimissä ilman Apache Software Foundationin etukäteistä kirjallista lupaa. 4. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevia määräyksiä käsitellään tämän muistion seuraavassa kohdassa (kohta 9). 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Apache Software License, versio 1.1 on salliva lisenssi, eikä se vaadi lähdekoodin tai koneen luettavan binäärikoodin julkaisemista ohjelmaa levitettäessä. Lisenssin mukaan lähdekoodin edelleen levityksessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että lisenssin ehdot ( list of conditions ), lisenssin vastuunvapauslauseke ( disclaimer ) ja lisenssin tekijänoikeusilmoitus ( copyright notice ) säilyvät ennallaan levityksessä. Koneen luettavan binäärikoodin edelleen levityksessä on huolehdittava siitä, että samat edellä mainitut lausekkeet toisinnetaan levittämisen yhteydessä toimitettaviin dokumentaatioon tai muuhun materiaaliin. 10. Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset 11. Muita huomioita lisenssiehdosta 12. Mahdolliset käyttötilanteet yrityksessä Tämän muistion kohdassa 8 on käsitelty johdannaisten teosten edelleen levittämisen ehtoja, joihin sisältyy myös määräykset Apache nimen ja periaatteessa myös tavaramerkin käytöstä. Apache - tavaramerkkiä ei saa siis käyttää ilman etukäteistä kirjallista lupaa. Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä muita erityisesti tavaramerkkejä ja patentteja koskevia määräyksiä. Lisenssin lopussa on kaksi lauseketta, joissa on tietoa siitä, että edelleen levitettävä koodi on mm. usean yksityishenkilön yhteistyön tulos ja, että se on tehty ASF:n toimesta. Näitä lausekkeita ei kuitenkaan voi pitää varsinaisesti lisenssin osana, koska ne eivät aseta käyttäjälle minkäänlaisia velvollisuuksia. Apache Software License, versio 1.1 soveltuu hyvin sekä yrityksen sisäiseen käyttöön että jonkin toisen tuotteen osana käyttämiseen. Kuten

15 15 lisenssiehdon taustasta käy ilmi, niin lisenssi on todella laajasti käytetty etenkin palvelinohjelmistoissa. Lisenssi sallii vapaan käyttöoikeuden, eikä sisällä minkäänlaisia vastavuoroisuus- eli copyleft-ehtoja, joten sitä on käytännöllistä ja turvallista käyttää jatkokehittelyn tuloksena syntyvissä tuotteissa. Lisenssissä ei velvoiteta jälleenkäyttämään lisenssiä kehitettäessä tai muutettaessa ohjelmiston lähdekoodia. Apache Software License, version 1.1 osalta on kuitenkin huomioitava, että siitä on käytössä uudempi versio, 2.0, jota käytetään nykyään melkein poikkeuksetta kaikissa uusissa Apache-projekteissa. 13. Analyysin laadinnassa käytetty materiaali Muistion laatimisessa käytetyt internet-lähteet on mainittu tekstin ohessa Laurent, Andrew: Understanding Open Source & Free Software Licensing, 2004 Saastamoinen, Matti: Avoimen lähdekoodin lisenssit kaupallisessa liiketoiminnassa (Pro gradu-tutkielma/tampereen Yliopiston tietojenkäsittelytieteiden laitos, toukokuu 2006) (Saastamoinen 2006) Välimäki, Mikko: The Rise of Open Source Licensing A Challenge to the Use of Intellectual Property in the Software Industry, Turre Publishing 2005 (Välimäki 2005) Välimäki, Mikko: Oikeudet tietokoneohjelmistoihin ja niiden lisensiointi - Ohjelmistotuoteliiketoiminnan juridinen perusta, Turre Publishing 2006 (Välimäki 2006) Tekijä: Daniel Stranius

16 16 Apache License, Version Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta Lisenssiehdon nimi: Apache License Lisenssiehdon versionnumero: 2.0 Lisenssiehdon nettiosoite: Apache License, versio 2.0 on yhdysvaltalaisen voittoa tavoittelemattoman Apache Software Foundation (ASF) säätiön hallinnoima salliva avoimen lähdekoodin lisenssi. ASF on perustettu tukemaan avointa, yhteistyöhön perustuvaa ohjelmistokehitystä, vastaanottamaan lahjoituksia toimintansa rahoittamiseksi, tarjoamaan projekteihinsa osallistuville suojaa projekteja vastaan nostetuista oikeusjutuista ja suojelemaan Apache-tuotemerkkiä. ASF:n tuotteet ovat suosittuja erityisesti ohjelmistokehittäjien ja WWW-palveluja tarjoavien keskuudessa. (http://www.apache.org/ ) Apache on maailman suosituin WWW-palvelinohjelmisto. Se on sisällytetty lähes jokaiseen Linux-jakeluun, mutta sitä käytetään myös mm. Windowsin ja Applen käyttöjärjestelmissä. Palvelin on suunniteltu toimimaan eri moduulien kanssa, joiden kautta dynaaminen sisällönluonti ja muut toiminnot ovat mahdollisia (http://www.coss.fi/fi/ohjelmistohakemisto/ohjelmistot/apache.html ). Apachen rinnalla käytetään yleisesti PHP-ohjelmointikieltä, jota tulkitseva ohjelmistotuote on myös Open Source-tuote. PHP mahdollistaa mm. nopean dynaamisten WWW-sivustojen kehittämisen (http://www.php.net/ ). Apache-lisenssistä on julkaistu versiot 1.0, 1.1 ja 2.0. Terminologisesti versioita 1.0 ja 1.1 kutsutaan Apache Software-lisenssiksi ja versiota 2.0 ainoastaan Apache-lisenssiksi. Versio 1.0 on alkuperäinen versio ja se soveltuu nykyään ainoastaan Apache projektien vanhoihin versioihin, joten sitä ei käytännössä enää käytetä ollenkaan. ASF hyväksyi version 1.1 vuonna 2000 ja sen olennaisin muutos versioon 1.0 nähden oli se, että johdannaisten tuotteiden ei enää tarvitse mainostaa tai mainita Apachea mainosmateriaalissaan. Ainoastaan käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa on ilmoitettava, että tuote sisältää ASF:n kehittämää ohjelmistoa (software). Apachelisenssin viimeisin versio, eli 2.0, julkaistiin vuonna Versiota 2.0 käytetään nykyään lähes poikkeuksetta kaikissa ASF:n projekteissa. Myös monet säätiön ulkopuoliset projektit käyttävät lisenssiä, joka olikin yksi sen tavoitteista (http://www.apache.org/licenses/ ). Versio 2.0 on yksi huolellisimmin ja yksityiskohtaisimmin kirjoitetuista sallivista avoimen lähdekoodin lisensseistä (Välimäki 2005, s. 162). Se vastaa käyttörajoituksiltaan pitkälti MIT- ja BSD-lisenssejä, mutta se on näitä huomattavasti pidempi ja juridisesti täsmällisempi. Version 2.0 kirjoittaminen ja käyttöönotto heijastaa osaltaan yritysten lisääntyneitä tarpeita selkeyttää avoimen lähdekoodin lisensointia (Välimäki 2006, s. 195). Apachelisenssin versio 2.0 ottaa eksplisiittisesti kantaa moniin asioihin, joihin

17 17 3. Esimerkkiohjelmisto MIT- ja BSD-lisenssit viittaavat vain implisiittisesti. Versio 2.0 sisältää ehdot teoksen käytölle, kopioinnille, levittämiselle ja edelleen lisensoimiselle. Lisenssin alussa on määritelty lisenssissä käytetyt termit, joista yksi tärkeimmistä on lähdekoodimuoto. Versio 2.0 käsittää lähdekoodiin kuuluvaksi ohjelmiston lähdekoodin lisäksi dokumentit ja alustustiedot eli yleensä ottaen kaikki materiaalit, jotka ovat hyödyllisiä muutosten ja johdannaisten teosten tekemisessä (Saastamoinen 2006, s. 63). Versiosta 1.1 poiketen se sisältää myös määräyksiä koskien tavaramerkkejä ja patentteja. Kaiken kaikkiaan versio 2.0 on paljon yksityiskohtaisempi ja monipuolisempi kuin Apache-lisenssin aikaisemmat versiot. Apache-lisenssit ovat yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista. Apache-lisenssiä käytetään pääosin webpalvelimissa. Sillä on noin 70 prosenttia web-palvelinmarkkinoista, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin kakkosena olevalla Microsot IIS (Internet Information Server) -palvelimella. Apache-lisenssejä käytetään varmasti sadoissa eri ohjelmistoissa. Apache Software Foundation ylläpitää rekisteriä projekteista, joiden kehittämisessä he ovat mukana ja joita lisensioidaan Apache-lisenssillä. Kyseinen rekisteri on saatavilla osoitteesta: Näiden projektien lisäksi myös monet säätiön ulkopuoliset projektit ja ohjelmistot käyttävät Apache-lisenssiä. Käynnissä olevat projektit käyttävät pääsääntöisesti Apachen versio 2.0 lisenssiä. Tämä on johtanut version 1.1 käytännön merkityksen huomattavaan vähenemiseen, sillä myös monet sellaiset ohjelmistot, joissa on ennen käytetty version 1.1 lisenssiä ovat nyt siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä. Yleensä tämä lisenssin vaihtaminen on toteutettu siten, että ohjelmiston tietyt, vanhemmat versiot käyttävät aikaisempaa lisenssiä ja uudemmat versiot ovat siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä (esim. Apache Antohjelmiston versioihin asti käytetään Apache-lisenssin versiota 1.1 ja ohjelmiston versioihin eteenpäin käytetään Apache-lisenssin versiota 2.0). Tunnetuin Apache-lisenssillä lisensioitu ohjelma on maailman suosituin HTTP-palvelinohjelmisto Apache HTTP Server, joka oli Netcraftin syyskuussa 2005 julkaistun tutkimuksen mukaan käytössä lähes 70 %:ssa HTTP-palvelimista (http://httpd.apache.org/ ). Se on vuoden 1996 huhtikuusta lähtien ollut internetin suosituin HTTP-palvelin. Apache HTTP Server-projekti on ASF:n ensimmäisiä projekteja. Ohjelmiston laatiminen ja jatkuva kehittäminen on kymmenien vapaaehtoisten, eri puolella maailmaa asuvien ohjelmoijien työn tulosta. Nämä ohjelmoijat ympäri maailmaa ovat kehittäneet uusia ideoita, uutta koodia ja dokumentaatiota ohjelmiston hyväksi. Apache HTTP Server on erittäin nopea, varma, stabiili ja ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva HTTP-palvelinohjelma. Apachen lähdekoodi on avointa ja se on kirjoitettu C:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma on täysin muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi ilmaiseksi. Apache on saatavilla useimmille alustoille (Windows, *Nix, OS/2, Amiga jne), ja jos sitä ei ole vielä käännetty voi kehittäjä siirtää sen itse haluamalleen alustalle. Apachen ydintä voidaan täydentää useilla moduleilla,

18 18 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki jotka mahdollistavat palvelimen räätälöinnin omia tarpeita vastaavaksi. Osa moduleista tulee ohjelmiston mukana, osa on muiden tahojen tekemiä. Apachea käytetään juuri avoimen lähdekoodin ansiosta perustana useissa kaupallisissa tai ilmaisissa palvelinratkaisuissa, kuten esimerkiksi C2Netin Strongholdissa ja Red Hatin Secure Web Serverissä (http://www.2kmediat.com/apache/apachehistoria.asp ). Muita säätiön tunnettuja projekteja ovat mm. Apache Ant, Apache SpamAssassin, Apache Tomcat, Apache Axis, Apache Jackrabbit ja lukuisat XML-kieleen liittyvät projektit (ks. ). Apache-lisenssi, versio 2.0 määrittelee luovutettavan käyttöoikeuden laajuuden lisenssin kohdassa 2 ( Grant of Copyright License ). Kyseinen lisenssiehto ei rajoita ohjelmiston käyttämistä, vaan käyttäjälle luovutetaan vapaa käyttöoikeus. Lisenssi myöntää ikuisen, maailmanlaajuisen, yksinkertaisen (non-exclusive), vastikkeettoman käyttöoikeuden teoksen kappaleiden valmistamiseen, johdannaisten teosten valmistamiseen, julkiseen näyttämiseen ja esittämiseen, alilisensiointiin ja teoksen levittämiseen. Käytännössä lisenssillä luovutetaan kaikki tekijänoikeuslain tekijälle suomat yksinoikeudet. Apache-lisenssissä luovutetaan myös käyttöoikeus patentteihin. Tätä käsitellään tämän muistion kohdassa 10. Apache-lisenssi, versio 2.0 ei sisällä minkäänlaisia toiminnallisia takuita, vakuuksia tai tukipalveluita. Lisenssin vastuunvapauslausekkeessa todetaan nimenomaisesti, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on ja, että ohjelmiston soveltuvuutta juuri tiettyyn tarkoitukseen ei taata. Lisenssin kohdassa 9 ( Accepting Warranty or Additional Liability ) mainitaan kuitenkin eksplisiittisesti, että lisenssinsaajalla on oikeus omalta osaltaan sopia erillisistä takuista, tukipalveluista ja vakuutuksista teoksen tai johdannaisen teoksen osalta. Tällainen lisätakuu sitoo kuitenkin ainoastaan sen tehnyttä lisenssinsaajaa. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Apache-lisenssi, versio 2.0 ei sisällä erityisiä määräyksiä tai vakuutuksia oikeudellisten virheiden varalta. Lisenssi sisältää erillisen vastuunvapauslausekkeen kohdassa 7 ( Disclaimer of Warranty ) ja erillisen vastuunrajoituslausekkeen kohdassa 8 ( Limitation of Liability ) joissa todetaan, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on, eikä lisenssillä luovuteta minkäänlaisia takuita tai vakuuksia. Lausekkeessa todetaan, että lisenssinantaja on vapaa kaikesta suorasta ja epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu edelleen levitettävän ohjelmiston käytöstä, ellei tällaisesta vastuusta ole erikseen kirjallisesti sovittu. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot Apache-lisenssi, versio 2.0 on salliva lisenssi, eikä siinä sen takia ole vastavuoroisuutta vaativia copyleft -ehtoja. Lisenssin kohdassa 4 ( Redistribution, viimeinen kappale) todetaan suoraan ja eksplisiittisesti:

19 19 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Voit lisätä omat tekijänoikeuslausekkeesi tekemiisi muokkauksiin ja voit tarjota ylimääräisiä tai muita lisenssiehtoja muokkaustesi tai minkä tahansa Johdannaisen Teoksen käyttöön, kopiointiin ja levitykseen, edellyttäen, että oma käyttösi, kopiointisi ja levityksesi täyttävät muutoin tämän Lisenssin ehdot. Lisenssi sallii siis, että sillä lisensoidusta koodista edelleen kehitetyt ohjelmat voidaan lisensoida myös muilla ehdoilla, esimerkiksi yksinoikeuslisenssillä. BSD- MIT ja Apachen versio 1.1 lisensseissä tätä mahdollisuutta ei ole aikaisemmin suoraan mainittu, mutta niiden on tulkittu sallivan samanlaisen menettelyn (Laurent 2004, s.22). Apache-lisenssi, versio 2.0 sallii lähdekoodin ja koneen luettavan binäärikoodin edelleen levittämisen ja valmistamisen, muunneltuna tai muuttamattomana, sillä edellytyksellä, että lisenssissä mainitut seuraavat edellytykset täyttyvät: 1. Kaikille Teoksen tai Johdannaisen Teoksen vastaanottajille on annettava kopio tästä Lisenssistä (eli Apache-lisenssi, versio 2.0). 2. Kaikkien muunneltujen tiedostojen täytyy sisältää näkyvä merkintä niiden muuttajasta. 3. Kaikki tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja osallistumismerkinnät on säilytettävä kaikissa levitettävissä Johdannaisten Teosten lähdekoodiversioissa pois lukien sellaiset merkinnät, jotka eivät kuulu mihinkään Johdannaisten Teosten osaan. 4. Jos Teos sisältää NOTICE -tekstitiedoston osana jakelua, niin jokaisen levitettävän Johdannaisen Teoksen on sisällettävä luettava kopio osallistumismerkinnöistä, jotka kyseinen NOTICE -tiedosto sisältää pois lukien ne NOTICE -tiedostot, jotka eivät kosketa mitään Johdannaisen Teoksen osaa, ainakin yhdessä seuraavista paikoissa: Johdannaisen Teoksen mukana levitettävässä NOTICE - tekstitiedostossa; lähdekoodimuodossa tai dokumentaatiossa, mikäli ne ovat levitysversion mukana; tai Johdannaisen Teoksen tulostamana näytöllä, jos vastaavia kolmannen osapuolen ilmoituksia tavallisestikin esitetään näytöllä. NOTICE -tiedoston sisältö on ainoastaan informointia varten, eikä muuta tätä Lisenssiä. Sinulla on myös oikeus lisätä omat osallistumismerkintäsi jakelemiisi Johdannaisiin Teoksiin... Huomattavaa on se, että nämä ehdot antavat lisenssinsaajalle oikeuden levittää ohjelmistoa tai sen johdannaista teosta myös ilman niiden lähdekoodia. 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Edelleen levittämistä ja sitä koskevia määräyksiä käsitellään kokonaisuudessaan kohdassa 8.

20 Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset 11. Muita huomioita lisenssiehdosta Poikkeuksena useasta muusta avoimen lähdekoodin lisenssistä, Apache-lisenssi, versio 2.0 sisältää yksityiskohtaiset määräykset patenttien ja tavaramerkkien käytöstä. Lisenssin kohdan 6 ( Trademarks ) mukaan lisenssi ei myönnä lisenssinsaajalle oikeuksia lisensoijan tuotenimiin ja tavaramerkkeihin: Tämä lisenssi ei anna lupaa käyttää Lisensoijan toiminimiä, tavaramerkkejä tai tuotteiden nimiä, lukuun ottamatta kohtuullista ja tavanomaista käyttöä Teoksen alkuperän kuvaamisessa ja NOTICE-tiedoston sisällön toistamisessa. Lisenssin kohta 3 ( Grant of Patent License ) määrittelee patenttien käyttöoikeuden laajuuden. Lisenssi myöntää lisenssinsaajalle ikuisen, maailmanlaajuisen, yksinkertaisen (non-exclusive), vastikkeettoman patenttien käyttöoikeuden teoksen tekemiseen, teettämiseen, käyttämiseen, myymiseen, maahantuomiseen ja muuhun muuttamiseen. Käyttöoikeus patentteihin myönnetään kuitenkin vain siinä laajuudessa, kuin se on tarpeellista alkuperäisen teoksen käyttämisen kannalta. Patenttien käyttöoikeutta rajoittaa merkittävästi myös lisenssiehdon viimeinen lause:..jos nostat patentinloukkauskanteen mitä tahansa tahoa vastaan väittäen, että Teos tai Teokseen sulautettu Osuus muodostaa suoran tai osittaisen patentinloukkauksen, niin kaikki tämän Lisenssin alaiset patenttilisenssit, jotka sinulle on myönnetty, päättyvät kyseisen kanteen nostamispäivänä. Käytännössä tämä Apache-lisenssin patenttien vastainen ehto tarkoittaa sitä, että se, joka nostaa patentinloukkauskanteen Apachelisenssillä levitettävän ohjelmiston kehittäjää tai käyttäjää vastaan menettää oikeutensa kaikkiin ohjelmistossa käytettyihin patentteihin eikä näin ollen saa enää hyödyntää kyseistä ohjelmistoa mitenkään ilman oikeudenhaltijoiden lupaa. Apache Lisenssin GPL (The GNU General Public License (GPL), version 2, June 1991 (saatavilla osoitteesta: )) -yhteensopivuus on aiheuttanut paljon keskustelua ja erilaisia tulkintoja. Apache Software Foundationin tulkinnan mukaan lisenssit ovat yhteensopivat, mutta Free Software Foundationin (FSF) mielestä Apache-lisenssin patenttien vastainen ehto on liian laaja ja siten yhteensopimaton GPL:n kanssa (http://www.fsf.org/licensing/licenses ). Patentteja koskevia ehtoja on käsitelty tarkemmin edellä tämän muistion kohdassa 10. Vaikka FSF ei sinänsä pidä patenttien lakkauttamista luonnostaan huonona ideana, niin GPL ei salli tällaisia lisäehtoja. FSF:n mukaan Apache-lisenssin kaikki versiot (1.0, 1.1 ja 2.0) ovat yhteensopimattomia GPL:n kanssa ja Apache-lisenssoidun koodin yhdistäminen kiinteästi GPL-lisensoituun koodiin ja tällaisen yhdistelmän levittäminen ei ole mahdollista GPL:n ehtojen mukaan. ASF on asiasta kuitenkin eri mieltä, eikä näe Apacheja GPL- lisensoitujen lähdekoodien yhdistämisessä ongelmaa (Saasta-

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat

Digi-tv vastaanottimella toteutettavat interaktiiviset sovellukset Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Selvitys GPL-lisensoinnin tuomat ongelmat Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Ongelman kuvaus...4 3. Eri tulkinnat GPL-lisenssistä...5 3.1. Tiukka tulkinta...5 3.2. Väljä tulkinta...5 3.3. Kompromissitulkinta...5

Lisätiedot

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.

Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit. INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9. Paikkatiedon lupapolitiikka ja lisensiointimallit INSPIRE-verkosto Paikkatiedon infrastruktuurin hyödyntäminen 29.9.2011 Antti Kosonen 6.10.2011 Miksi paikkatietoja lisensioidaan Paikkatiedot on historiallisesti

Lisätiedot

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä

Avoin lähdekoodi hankinnoissa Juha Yrjölä Avoin lähdekoodi hankinnoissa 9.6.2016 Juha Yrjölä Mitä on avoin lähdekoodi? 1. Lähdekoodi tulee jakaa ohjelmiston mukana tai antaa saataville joko ilmaiseksi tai korkeintaan luovuttamiskulujen hinnalla.

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit

Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Avoimen lähdekoodin kehitysmallit Arto Teräs Avoimen lähdekoodin ohjelmistot teknisessä laskennassa -työpaja CSC, 25.5.2009 Avoimen lähdekoodin kehitysmallit / Arto Teräs 2009-05-25

Lisätiedot

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa

Tekijänoikeudet liiketoiminnassa Tekijänoikeudet liiketoiminnassa IPR-seminaari 9.11.2016 Albert Mäkelä lainopillinen asiamies, Suomen Yrittäjät 1 Mitä tekijänoikeus suojaa? Tekijänoikeus suojaa kirjallista tai taiteellista teosta Teoksen

Lisätiedot

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013

Pertti Pennanen License 1 (7) EDUPOLI ICTPro1 23.10.2013 License Pertti Pennanen License 1 (7) SISÄLLYSLUETTELO Lisenssien hallinta... 2 Lisenssisopimus... 2 Yleisimmät lisensiointimallit... 2 OEM lisenssi... 3 Kelluva lisenssi... 3 Työasemakohtainen lisenssi...

Lisätiedot

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA

AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA AINEETTOMAN OMAISUUDEN HUOLTOKIRJA 1 Tämä huoltokirja on tarkoitettu yrityksesi aineettoman omaisuuden tunnistamiseen, oman osaamisen ja työn tulosten suojaamiseen sekä niiden hallintaan ja hyödyntämiseen.

Lisätiedot

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä

Linux. 00 Keskeiset piirteet. Unix ja Linux Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia Vesa Ollikainen (muokannut M.Mäki-Uuro) Kysymyksiä Linux 00 Keskeiset piirteet Tux-pingviinin kuva: Larry Ewing, Simon Budig ja Anja Gerwinski Kysymyksiä 1. Mikä Linux on? 2. Kuinka Linux syntyi ja kehittyy? 3. Mitkä ovat Linuxin vahvuudet? 2 1 Linux on

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin

JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin JHS 166 Julkisen hallinnon IT-hankintojen yleiset sopimusehdot Liite 8. Erityisehtoja tilaajan sovellushankinnoista avoimen lähdekoodin ehdoin Versio: 0.5 / 15.01.2014 Julkaistu: Voimassaoloaika: toistaiseksi

Lisätiedot

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS

MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA SELVITTÄVÄN TYÖRYHMÄN PUHEENJOHTAJAN ESITYS 25.6.2008 Sakari Aalto 2 MONIKANAVAJAKELUA KOSKEVA OLETTAMASÄÄNNÖSEHDOTUS - MONIKANAVAJAKELUA

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6. Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2015:6 Asia Hakija Tekijänoikeus kolmiulotteiseen tietokoneanimaatioon B Annettu 21.4.2015 Tiivistelmä Kolmiulotteiset tietokoneanimaatiokuvat voivat itsenäisenä ja omaperäisinä

Lisätiedot

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder

Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu. OTK Maria E. Rehbinder Tekijänoikeus,oppilas, opettaja ja koulu OTK Maria E. Rehbinder 26.10.2009 maria.rehbinder@gmail.com Henkilölle syntyvä oikeus Tekijänoikeus voi syntyä vain luonnolliselle henkilölle Poikkeuksena työnantajalle

Lisätiedot

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta:

Seuraavat Windowsin käyttöjärjestelmäversiot tukevat Novell Filr -työpöytäsovellusta: Novell Filr -työpöytäsovellus lueminut Huhtikuu 2015 1 Tuotteen yleiskatsaus Novell Filr -työpöytäsovelluksella voit synkronoida Novell Filr -tiedostoja tietokoneesi tiedostojärjestelmän kanssa ja muokata

Lisätiedot

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS

Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS Koodipankit ja kansainvälinen yhteistyö Manu Setälä Suomen open source -keskus COSS www.coss.fi 2 Esityksen sisältö Mitä tarkoittaa koodipankki ja mihin sellaisia tarvitaan Koodipankin lähtökohtia: dokumentointi,

Lisätiedot

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa

Projektityön tekeminen. Mitä on hyvä muistaa Projektityön tekeminen Mitä on hyvä muistaa Aineistojen hyödyntäminen Kuvat, kartat, kirjat, lehtiartikkelit, musiikki ja videot ovat tekijänoikeuden suojaamia Toisen tekemän työn kopioimiseen ja liittämiseen

Lisätiedot

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet Sivistystyönantajat Tieteentekijöiden liitto Professoriliitto IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteissa 28.11.2016 Opetus ja tekijänoikeus: lähtökohdat ja käytännön ongelmatilanteet

Lisätiedot

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy

OSAKASSOPIMUS Jykes Kiinteistöt Oy LUONNOS OSAKASSOPIMUS 5.10.2016 Jykes Kiinteistöt Oy 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Osapuolet... 3 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 3 3. Yleisvelvoite... 3 4. Yhtiön hallinto ja omistajaohjaus... 3 5. Osakkeiden

Lisätiedot

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat

Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Tietokannat, tietokoneohjelmat ja aineistokokoelmat Professori Niklas Bruun, IPR University Center Tekijänoikeus yliopistojen työsuhteessa HANKEN 28.11.2016 Teknologia osana tutkimusta ja opetusta Digitaalinen

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU. Ubuntu. Yukun Zhou KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Ubuntu Yukun Zhou 2014 Yukun Zhou Harjoitustyö 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ... 2 2. JULKAISUT... 3 3. SUOSIO... 4 4. ASENNUS... 4 5. TURVALLISUUS... 4 6. PAKETTIENHALLINTA...

Lisätiedot

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014]

SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN [X] OY:N. välillä. [. päivänä kuuta 2014] SOPIMUS PALMIA-LIIKELAITOKSEN TIETTYJEN LIIKETOIMINTOJEN LUOVUTUK- SESTA HELSINGIN KAUPUNGIN JA [X] OY:N välillä [. päivänä kuuta 2014] 1. OSAPUOLET 1.1 Luovuttaja Helsingin kaupunki (Palmia liikelaitos)

Lisätiedot

Opiskelijoiden HOPSit

Opiskelijoiden HOPSit Opiskelijoiden HOPSit Ohje kommentoijalle ja hyväksyjälle/19.3.2014 Täydennetty ohjetta/2.1.2014: Lisätty tietoa opiskelijoiden lisäämisestä Omiin opiskelijoihin, mikä helpottaa HOPSien käsittelyä. Tarvittavat

Lisätiedot

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt

Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) Tietojärjestelmien käyttösäännöt Turun ammattikorkeakoulu 13.09.2005 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT Sisällysluettelo: 1 Sääntöjen tarkoitus... 2 2 Käytön periaatteet... 2 3 Käyttöoikeus ja käyttäjätunnukset... 4 4 Käyttöoikeuden

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19. Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2003:19 Asia Hakija Uutisportaalisivustolle viedyt kolumnit ja haastattelut H.T. Annettu 01.12.2003 LAUSUNTOPYYNTÖ H.T. (jäljempänä hakija) on 03.06.2003 saapuneella kirjeellään

Lisätiedot

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska

Demo 13. Aihe: Linux. Opettaja: Antti Ekonoja. Tekijä: Heini Puuska Demo 13 Aihe: Linux Opettaja: Antti Ekonoja Tekijä: Heini Puuska Päiväys: 30.5.2011 Sisällys 1 Linux... 1 2 Jakelupaketit... 1 2.1 Debian... 1 2.2 Ubuntu... 1 2.3 Red Hat... 1 2.4 Fedora... 2 2.5 SUSE...

Lisätiedot

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli)

Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Sopimus kulttuurimatkailutuotteen tekemisestä ja käytöstä (malli) Tämä sopimus ei ole virallinen sopimus, vaan malli, jonka pohjalle rakentaa sellainen. Huomioita; Kulttuurimatkailun viitekehyksessä on

Lisätiedot

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys

Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys Järjestöjen viestintävastaavien perehdytys TYY 2017 Frida Pessi 20.12.2017 Viestintä eli kommunikaatio Sanomien siirtämistä Merkitysten tuottamista Mutta myös yhteisen ymmärryksen tuottamista (yhteisöllisyys)

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Käyttöehdot, videokoulutukset

Käyttöehdot, videokoulutukset Käyttöehdot, videokoulutukset Edita Publishing Oy PL 700, 00043 NORDIC MORNING www.editapublishing.fi Asiakaspalvelu www.edilexpro.fi edilexpro@edita.fi puh. 020 450 2040 (arkisin klo 9 16) 1 Yleistä Tämä

Lisätiedot

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä

PROJEKTITYÖN TEKEMINEN. Teosten hyödyntäminen omassa työssä PROJEKTITYÖN TEKEMINEN Teosten hyödyntäminen omassa työssä TEOSTEN KÄYTTÖ Toisten tekemän teoksen käyttöön tarvitaan yleensä tekijän lupa. Lupaa ei tarvita: 1. Tiedon, ideoiden, periaatteiden käyttö Kunhan

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1991:13 Asia Hakija Kuvasitaatti A Annettu 17.6.1991 Tiivistelmä Tietokoneella luotuun ja sillä käytettävään "hyperromaaniin" ei saanut ottaa kuvamateriaalia tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Tapahtumat.infon käyttöehdot

Tapahtumat.infon käyttöehdot Tapahtumat.infon käyttöehdot Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Tapahtumat.info:n (jäljempänä palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä

Lisätiedot

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä

FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Eduskunnan sivistysvaliokunnalle 29.2.2016/JM U-kirjelmä U 3/2016 vp FiCom ry:n lausunto sisältöjen siirrettävyydestä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto, FiCom ry kiittää mahdollisuudesta lausua

Lisätiedot

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset

L models. Käyttöohje. Ryhmä Rajoitteiset Teknillinen korkeakoulu T-76.115 Tietojenkäsittelyopin ohjelmatyö Lineaaristen rajoitteiden tyydyttämistehtävän ratkaisija L models Käyttöohje Ryhmä Rajoitteiset Versio Päivämäärä Tekijä Muutokset 0.1

Lisätiedot

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto

Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Sosiaalinen media Facebook, Twitter, Nimenhuuto Jani Koivula, 21.11.2010 Kuka on se oikea? 23.11.2010 TULe urheiluseuraan liikkumaan 2 Ovatko sidosryhmänne sosiaalisessa mediassa? Oletteko te? Sosiaalisen

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

E-kirjan kirjoittaminen

E-kirjan kirjoittaminen 1 E-kirjan kirjoittaminen Ohjeet e-kirjan kirjoittamiseen Tämän ohjeistuksen tavoitteena on auttaa sinua luomaan yksinkertainen e-kirja (pdftiedosto) asiakkaallesi. Kirja näyttää hänelle kuinka hyvin ymmärrät

Lisätiedot

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen

JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa. Anne Kauhanen-Simanainen JHS XXX Avointen tietoaineistojen käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen 14.11.2013 Suomen avoimen tiedon politiikka on linjattu useissa yhteyksissä vuodesta 2011 lähtien Valtioneuvoston periaatepäätös 3.3.2011

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2008:9 Hakijat Asia Marja Kurki Oy, Suunnittelija A Huivikuosin tekijänoikeus Annettu 28.04.2008 Tiivistelmä Kysymys oikeudesta käyttää tekijänoikeudellisen teoskynnyksen

Lisätiedot

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista

Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista Kommentteja Lausuntopyyntöön Julkishallinnon tietoluovutusten periaatteet ja käytännöt -loppuraportista http://www.vm.fi/vm/fi/04_julkaisut_ja_asiakirjat/03_muut_asiakirjat/20120227lausun/name.jsp 1. Näkemyksiä

Lisätiedot

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta

Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Menetelmäraportti - Konfiguraationhallinta Päiväys Tekijä 22.03.02 Ville Vaittinen Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tärkeimmät lyhenteet... 3 2. Konfiguraationhallinnan tärkeimmät välineet... 4 2.1

Lisätiedot

Kuva: Ilpo Okkonen

Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS OHJAAJAN OHJE 14.2.2017 Kuva: Ilpo Okkonen OodiHOPS Oulun yliopistossa Oulun yliopiston koulutusneuvosto on päättänyt, että OodiHOPS-toiminto otetaan käyttöön vähintään aloittavilla opiskelijoilla

Lisätiedot

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta

Komission ilmoitus. annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 16.12.2014 C(2014) 9950 final Komission ilmoitus annettu 16.12.2014, Komission ohjeet asetuksen (EU) N:o 833/2014 tiettyjen säännösten soveltamisesta FI FI Komission ohjeet

Lisätiedot

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA

VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA Päivämäärä / Datum /Date Nro / Nr / No. 8.9.2004 824/520/2004 Jakelussa mainitut JULKINEN VIESTINTÄVIRASTON PÄÄTÖS KOSKIEN NUMERON SIIRRETTÄVYYTTÄ MÄÄRÄAIKAISIS- SA SOPIMUKSISSA ASIANOSAINEN Finnet Com

Lisätiedot

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa

JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS Avoimen tietoaineiston käyttölupa Anne Kauhanen-Simanainen ja Marjut Salokannel Esittely julkisen hallinnon tietohallinnon neuvottelukunnalle (JUHTA) 11.12.2014 Valtioneuvoston periaatepäätös (3.3.2011)

Lisätiedot

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas

Skannaaminen RightFaxiin. Pääkäyttäjän opas Skannaaminen RightFaxiin Pääkäyttäjän opas Toukokuu 2016 www.lexmark.com Sisällys 2 Sisällys Yleiskuvaus...3 Käyttöönottovalmiuden tarkistusluettelo...4 Sovelluksen asetusten määrittäminen...5 Sovelluksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:1 Asia Hakija Teoksen käyttäminen, kirjasto A Annettu 3.1.1990 Tiivistelmä Tekijänoikeusneuvoston lausunto oppilaitoskirjaston materiaalihankintaa, materiaalin käsittelyä

Lisätiedot

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Maatalouden Laskentakeskus Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Käsitteet Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan ja Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy:n välillä.

Lisätiedot

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet

Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Aineistojen avoimuus tutkijan oikeudet vs. instituution oikeudet Valtakunnallisten eettisten toimikuntien seminaari, säätytalo 24.9.2009 Professori Niklas Bruun IPR University Center, Helsingin yliopisto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015

eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 eq Oyj OPTIO-OHJELMA 2015 Varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2015 antaman valtuutuksen nojalla hallitus on päättänyt antaa hallituksen nimeämille eq-konsernin avainhenkilöille yhteensä enintään 2 000 000

Lisätiedot

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille

Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille Kansan Sivistysrahaston asettamat ehdot Kulttuurilahja -kampanjan hakijoille 1. Määritelmät. Kulttuurilahja -palvelulla tarkoitetaan Kansan Sivistysrahaston toimeenpanemaa rahankeräystä Internet-osoitteessa

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Online-jako painos

Online-jako painos Online-jako 3.1 1. painos 2008 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People ja Nseries ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2016:5 Asia Hakija Valokuvan tekijänoikeuden jakaminen V Annettu 8.3.2016 Tiivistelmä Valokuvaan liittyvät taloudelliset oikeudet olivat sopimuksin kokonaan tai osittain

Lisätiedot

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT

TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT 1(5) TIETOJÄRJESTELMIEN KÄYTTÖSÄÄNNÖT YT-neuvosto hyväksynyt 21.11.2007 Vahvistanut: kuntayhtymän johtaja Pentti Leipälä 4.1.2008 1. SÄÄNTÖJEN TARKOITUS 1 2. KÄYTÖN PERIAATTEET

Lisätiedot

Bluetooth-paritus. Käyttöopas

Bluetooth-paritus. Käyttöopas Bluetooth-paritus Käyttöopas Copyright 2012, 2016 HP Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä. Bluetooth on

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA

VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ Muistio Liite 1 Viestintäneuvos 27.10.2015 Kreetta Simola LUONNOS VALTIONEUVOSTON ASETUS VAHVAN SÄHKÖISEN TUNNISTUSPALVELUN TARJOAJI- EN LUOTTAMUSVERKOSTOSTA Taustaa Vuoden

Lisätiedot

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas

Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas Sähkökirjat kurssikirjoiksi Katsaus tekijänoikeuksiin Satu Kangas 8.11.2016 Tekijänoikeudet Oikeus valmistaa kappaleita teoksesta Oikeus saattaa teos yleisön saataviin Tekijän isyysoikeus nimen mainitseminen

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:17 Asia Hakija Yhteenliitetyt valokuvat A Annettu 13.10.2009 Tiivistelmä Kysymys yhteenliittämällä tehtyjen kuvien tekijänoikeussuojasta. Valokuvien yhteenliittäjälle

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 2009:1 Asia Hakija Tekijänoikeus perehdytysmateriaaliin A Annettu 14.1.2009 Tiivistelmä Perehdytysmateriaaliin sisältyi tekijänoikeuslain 1 :ssä tarkoitettuja teoksia. Tekijä

Lisätiedot

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13

TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 TEKIJÄNOIKEUSNEUVOSTO LAUSUNTO 1990:13 Asia Hakija Teoskynnys, luettelosuoja, lomake A Annettu 28.8.1990 Tiivistelmä A Oy:n kysymyslomakkeen kysymykset ja niiden kokoonpano eivät olleet muodoltaan itsenäisiä

Lisätiedot

Microsoft Kinect for Windows

Microsoft Kinect for Windows Microsoft Kinect for Windows Nämä käyttöoikeussopimuksen ehdot ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan asuinpaikan mukaan määräytyvän Microsoft Corporationin konserniyhtiön) välillä.

Lisätiedot

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA

Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA Avoin tiede ja tutkimus TURUN YLIOPISTON JULKAISUPOLITIIKKA 2016 JOHDANTO Hyväksytty Turun yliopiston rehtorin päätöksellä 28.8.2016 Tieteeseen kuuluu olennaisesti avoimuus. Avoin julkaiseminen lisää tieteen

Lisätiedot

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali

Operight-tietoisku. Luentorunko. Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Kenelle tekijänoikeus syntyy? Opettajan luoma materiaali Operight-tietoisku Luentorunko Osio 1: Tekijänoikeuden ABC. Mitä on tekijänoikeus? Tekijänoikeus on luovuuden ja investointien suojaa. Tekijänoikeuslain tarkoituksena on tasapainoilla tekijän oikeuksien

Lisätiedot

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS

ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS ADENSY OY:N KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS 1) SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT Tämä sopimus sisältää Adensy Oy:n tuottaman ohjelmiston käytön ehdot asiakkaan ja Adensyn välillä. Adensy on kehittänyt ohjelman ja omistaa

Lisätiedot

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus

Määräys 4/2010 1/(6) Dnro 6579/03.00/ Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Määräys 4/2010 1/(6) Terveydenhuollon laitteesta ja tarvikkeesta tehtävä ammattimaisen käyttäjän vaaratilanneilmoitus Valtuutussäännökset Kohderyhmät Voimassaoloaika Laki tervedenhuollon laitteista ja

Lisätiedot

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9)

Muistio. Työelämä / Työlainsäädäntö ja työehtosopimuspolitiikka Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) Työelämä / Työlainsäädäntö ja Katja Leppänen 18.3.2016 1 (9) VUOSILOMALAIN MUUTOKSET 1.4.2016 Vuosilomalakia muutetaan 1.4.2016 voimaantulevalla lailla kahdella tavalla: 1. Yli neljän viikon pituisiin

Lisätiedot

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä

Yhteistyösopimus. Uudenkaupungin kaupungin. Finn Sportsman Oy:n. välillä KAU Yhteistyösopimus Uudenkaupungin kaupungin ja Finn Sportsman Oy:n välillä 2 1. OSAPUOLET Tämän yhteistyösopimuksen osapuolina ovat: (1) Uudenkaupungin kaupunki (Y-tunnus: 0144036-6) Välskärintie 2 23500

Lisätiedot

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus

Sveitsin liittoneuvosto ja Suomen tasavallan hallitus PÖYTÄKIRJA SVEITSIN VALALIITON JA SUOMEN TASAVALLAN VÄLILLÄ HELSINGISSÄ 16 PÄIVÄNÄ JOULUKUUTA 1991 TEHDYN JA HELSINGISSÄ 19 PÄIVÄNÄ HUHTIKUUTA 2006 TEHDYLLÄ PÖYTÄKIRJALLA MUUTETUN, TULO- JA VARALLISUUSVEROJA

Lisätiedot

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara

JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen. (JIT 2014) -päivitys. JUHTA Sami Kivivasara JHS 166 Julkisen hallinnon IThankintojen yleiset sopimusehdot (JIT 2014) -päivitys JUHTA 14.4.2015 Sami Kivivasara Päivitysluonnoksen valmistelu Työryhmä käynnisti työskentelyn marraskuussa 2012, kokoonpano:

Lisätiedot

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto

Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Laskennallisen fysiikan esimerkkejä avoimesta tutkimuksesta Esa Räsänen Fysiikan laitos, Tampereen teknillinen yliopisto Julian Voss, Quantum man, 2006 (City of Moses Lake, Washington, USA) Kolme näkökulmaa

Lisätiedot

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009

TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) 4.3.2009 TAMPERE TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) METSÄKONESIMULAATTORI Pyydämme tarjoustanne Tampereen ammattikorkeakoulun metsäja konetekniikan opetukseen tulevasta a) metsäkonesimulaattorista ja b) puunkorjuuketjun toimintojen

Lisätiedot

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten

Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin uudistamislomaketta varten SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Ohjeita rekisteröidyn yhteisömallin YLEISIÄ HUOMAUTUKSIA Tämä lomake on Sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV) laatima ja perustuu

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Java on Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkki Yhdysvalloissa. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tuotetta koskeva

Lisätiedot

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje

Palvelupyyntöjärjestelmä. Asiakkaan ohje Palvelupyyntöjärjestelmä Asiakkaan ohje Festum Software Oy Palvelupyyntöjärjestelmä asiakkaan ohje 2 ( 8 ) Sisällysluettelo 1. Palvelupyyntöjärjestelmä osana asiakastukea... 3 2. Käytön aloittaminen...

Lisätiedot

GroupWise Calendar Publishing Host User

GroupWise Calendar Publishing Host User GroupWise 8 Calendar Publishing Host User 8 17. lokakuu 2008 Novell GroupWise Calendar Publishing Host User PIKAKÄYNNISTYS www.novell.com YLEISTÄ Novell GroupWise Calendar Publishing Host User on Web-pohjainen

Lisätiedot

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus

Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Minun Maatilani ohjelmiston palvelusopimus 23.12.2015 Page 1 of 5 Mtech Digital Solutions Oy Minun Maatilani - ohjelmiston palvelusopimus Sisältö Tämä asiakirja on oikeudellisesti sitova sopimus asiakkaan

Lisätiedot

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin.

Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. Yhdistyksen säännöt 1 Yhdistyksen nimi on Vantaan Reserviläiset ry ja kotipaikka Vantaa. Yhdistys kuuluu jäsenenä valtakunnalliseen reserviläisliittoon sekä pääkaupunkiseudun reserviläispiiriin. 2 Yhdistyksen

Lisätiedot

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies

Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen. Vesa Puisto Lakimies Asumisoikeuden siirtäminen ja huoneiston hallintaoikeuden luovuttaminen Vesa Puisto Lakimies 3.5.2016 Taustaksi Asumisoikeusasuminen on eräänlainen omistus- ja vuokra-asumisen välimuoto Asumisoikeusasumista

Lisätiedot

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA

SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA SISÄINEN OHJE SO 21 1 (5) SO 21 KILPAILULAINSÄÄDÄNNÖN HUOMIOON OTTAMINEN STANDARDOINNISSA Vahvistettu :n hallituksessa 2014-09-19 1 Toimintaohjeiden tarkoitus ja soveltaminen Näiden sisäisten toimintaohjeiden

Lisätiedot

Käyttöehdot 1001pelit.com

Käyttöehdot 1001pelit.com Käyttöehdot 1001pelit.com Johdanto Verkkosivuilla www.1001pelit.com (jäljempänä Verkkosivusto) voit pelata pelejä, kirjautua uutiskirjeen vastaanottajaksi ja luoda oman profiilisi, johon voit koota suosikkipelisi

Lisätiedot

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT

EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY PILVEN Myynnin opas - Storage IT EASY Pilvi EASY Tiedostopalvelin: Tiedostojen tallennukseen ja jakamiseen soveltuva monipuolinen järjestelmä EASY Pilvipalvelin: Täysiverinen, skaalautuva käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1

4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 4. Lausekielinen ohjelmointi 4.1 Sisällys Konekieli, symbolinen konekieli ja lausekieli. Lausekielestä konekieleksi: - Lähdekoodi, tekstitiedosto ja tekstieditorit. - Kääntäminen ja tulkinta. - Kääntäminen,

Lisätiedot

Tekijänoikeustoimikunnan työ

Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeustoimikunnan työ Tekijänoikeusfoorumi 14.10.2009 Toimikunnan puheenjohtaja, professori Niklas Bruun Helsingin yliopisto 14/10/2009 1 Tekijänoikeustoimikunta 2008-2009 Opetusministeriö asetti

Lisätiedot

Tekijänoikeussopimukset

Tekijänoikeussopimukset Tekijänoikeussopimukset Virtuaaliamk:n yhteyshenkilöpäivät Helsinki 11.2.2004 Ari Koivumaa ari.koivumaa[at]ulapland.fi 1. Opm:n sopimusmallit sopimus työntekijän kanssa tekijän työ- tai virkatehtävänä

Lisätiedot

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta:

2. Miksi keräämme käyttäjien tietoja? Fernando kerää ja käsittelee tiettyjä sivustonsa käyttäjien henkilötietoja, jotta: TIETOSUOJASELOSTE 1. Johdanto Avare Oy ("Avare") sitoutuu suojaamaan Fernando sivuston (sisältäen, mutta ei rajoittuen, seuraavan internetsivuston (http://fernando.fi) sekä kaikki siihen liittyvät keskustelufoorumit,

Lisätiedot

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa

4.2 Yhteensopivuus roolimalleihin perustuvassa palvelussa 4. Roolimallipalvelu 4.1 Tiedot palvelusta Palvelun nimi: Palvelun versio 01.01.00 Toteuttaa palvelun yksilöllistä palvelua (kts. M14.4.42) Roolimallipalvelu (Model role service) MYJ:lle, jotka toteuttavat

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön.

XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. XEROXin turvatiedote XRX05-003 XEROXIN TURVATIEDOTE XRX05-003 Http-palvelimen haavoittuvuus ESS:ssä/verkko-ohjaimessa saattaa mahdollistaa järjestelmän luvattoman käytön. Seuraavassa on ohjeet alla lueteltujen

Lisätiedot

1 www.enterpay.fi/laskuyritykselle SISÄLLYSLUETTELO 1 MIKÄ ON LASKU YRITYKSELLE?... 3 2 KIRJAUTUMINEN PALVELUUN... 3 3 KÄYTTÄJIEN HALLINNOINTI: KÄYTTÖOIKEUKSIEN MYÖNTÄMINEN... 6 4 MYYNNIN SIIRTO LASKUTUKSEEN...

Lisätiedot

Radioaktiivisten aineiden kuljetus

Radioaktiivisten aineiden kuljetus Radioaktiivisten aineiden kuljetus Santtu Hellstén STUK Säteilyturvallisuus ja laatu isotooppilääketieteessä Helsinki 10. 11.12.2015 Aiheita Vastuista: lähetys, vastaanotto, koulutus STUKin uusi opas turvajärjestelyistä

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.

TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry. SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6. TAMPEREEN TEKNILLISEN YLIOPISTON HENKILÖSTÖYHDISTYS (TTYHY) ry SÄÄNNÖT 2015 (Hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa 18.6.2015) Yhdistyksen nimi on Tampereen teknillisen yliopiston henkilöstöyhdistys

Lisätiedot

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas

Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Ulkoiset mediakortit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. SD-logo on omistajansa tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita

Lisätiedot

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki

Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka Helsinki Osoite Tammasaarenlaituri 3, 00180 Helsinki Epävirallinen käännös SULAUTUMISSUUNNITELMA 1. SULAUTUMISEEN OSALLISTUVAT YHTIÖT 2. SULAUTUMINEN Veritas keskinäinen vahinkovakuutusyhtiö (jäljempänä Veritas Vahinkovakuutus ) Y-tunnus 0196833-9 Kotipaikka

Lisätiedot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot

Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Yritysfiltteri Pro Käyttöehdot Sisällys 1 Käyttöehtojen soveltaminen... 2 2 Salassapito ja turvamenettelyt... 2 3 Laskutuskäytäntö... 3 4 Asiakastiedon tehtävät ja vastuut... 3 5 Asiakkaan tehtävät...

Lisätiedot