AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA /

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA / 28.11.2006"

Transkriptio

1 AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHDOT YRITYSKÄYTÖSSÄ ANALYYSIKOKOELMA / Ryhmätyö liittyen oikeustieteelliseen opetukseen (Helsingin yliopisto, Svenska Handelshögskolan, Turun yliopisto ja IPR University Center) A. YHTEENVETO Analysoitujen lisenssiehtojen arvioitu sopiminen eri tyyppisiin yrityskäyttötilanteisiin: Lisenssiehto Sisäinen käyttö Sisäinen käyttö varauksin Tuotteen osana Tuotteen osana varauksin Ks. sivu Academic Free License X X 7 Apache Software License 1.1 X X 11 Apache License 2.0 X X 16 Apple Public Source License X X 22 Artistic License X X 26 BSD License X X 30 Common Development and Distribution License X X 33 Common Public License X X 38 GNU GPL X X 42, 47 GNU LGPL X X 52 IBM Public License X X 59 Intel Open Source License X X 63 Lucent Public License X X 67 MIT License X X 72, 75 Mozilla Public License 1.0 X X 78 Mozilla Public License 1.1 X X 86 Nasa OS Agreement X X 95 NCSA OS License X X 99 Nokia OS License X X 102 PHP License X X 110 Q Public License X X 113 Realnetworks Public Source License X X 117 Sleepycat License X X 122 Sun Public License X X 126 X.NET License X X 130 Tämä luokittelu on yleinen ja se perustuu analyysikokoelman esittelyssä ("3. Yhteenveto analyyseista") selostettuihin luokkiin sekä hankkeessa opiskelutarkoituksessa tehtyihin analyyseihin. Tämän analyysikokoelman laatijat ovat Anniina Huttunen, Olli Kotila, Jaakko Lindgren, Päivi Poikela, Mikko Raito ja Daniel Stranius. Laatimiseen on osallistunut myös Mikko- Pekka Partanen ja ohjaajana Martin von Willebrand.

2 2 B. AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANALYYSIHANKKEEN ESITTELY 1. Tausta ja hankkeen tavoite 2. Analyysit tehty yrityskäyttöä ajatellen 3. Yhteenveto analyyseista Tämä analyysikokoelma on syntynyt osana Helsingin yliopiston, Svenska Handelshögskolanin, Turun yliopiston ja IPR University Centerin oikeustieteen syventävien opintojen projektia "Uudistunut tekijänoikeus digitaalisessa taloudessa". Analyysit on tehty kuuden projektiin osallistuvan oikeustieteen ja kauppatieteen opiskelijan ryhmätyönä. Hankkeen ensisijainen tarkoitus on opiskelun tukeminen. Analyysihankkeen tavoitteena on, opintoihin liittyvien tavoitteiden ohella, analysoida avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja yrityskäytön näkökulmasta. Taustalla on ajatus siitä, että vaikka avoimen lähdekoodin ohjelmistojen käyttö on lisääntynyt yrityksissä, on tämä vielä osin uutta ja monesti hallitsematonta. Ikävimmillään tästä voi olla vakavat seuraukset yrityksen tuotteille. Toisaalta avoimen lähdekoodin käyttöä saattaa aivan turhaan rajoittaa liialliset pelot avoimesta lähdekoodista lisensiointimuotona. Oikein toteutettuna avoimen lähdekoodin hyödyntäminen voi edistää yritysten tehokkuutta ja kilpailukykyä. Analyysikokoelma on julkaistu vapaan edelleen levittämisen sallivalla lisenssillä, ja näin ollen kuka tahansa voi hyödyntää analyysejä. Analyysit on tehty suomen kielellä, jotta lopputulos olisi paremmin suomalaisten käytettävissä. Analyysihanke on ideoitu ja tehty yhteistyössä Asianajotoimisto HH Partners Oy:n kanssa, jonka edustajana allekirjoittanut on ohjannut analyysikokoelman laadinnan. Analyysit on pyritty tekemään yrityskäytön näkökulmasta, ns. "yritysjuristin hattu päässä". Tämä näkyy analyysien sisällön lisäksi myös siinä, että käytetyssä analyysirakenteessa on verrattu avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja tavanomaisiin yritysten välisiin suljetun tuotekehityksen lisensioinnin ehtoihin. Hankkeen luonteesta johtuen analyysit on kuitenkin tehty yleisiksi: perinteinen yrityskohtainen analyysi laadittaisiin usein niin, että käsitetäisiin tiettyä ohjelmistoa ja tiettyä käyttötarkoitusta sekä verrattaisiin näitä ko. ohjelmiston lisenssiehtoon ja muihin ko. ohjelmiston ja sen lisenssioinnin erityispiirteisiin. Analyysihankkeessa analyysit eivät voikaan olla näin yksityiskohtaisia; ja samalla vahvuudeksi muodostuu niiden soveltuvuus useisiin eri tilanteisiin. Etusivulla on yhteenveto kunkin analysoidun lisenssin soveltuvuudesta eri käyttötarkoituksiin. Ohjelmistojen käyttö, mukaan lukien avoimen lähdekoodin ohjelmistojen, sisältää aina varauksia. Luokittelussa on pyritty suhteellisesti luokittelemaan eri avoimen lähdekoodin lisenssiehtoja.

3 3 4. Analyysihankkeen toteuttamisesta Jaottelussa on eroteltu yrityksen sisäinen käyttö ja käyttö yrityksen tuotteen osana. Sisäisellä käytöllä tarkoitetaan käyttöä, jossa yritys ottaa avoimen lähdekoodin ohjelmiston käyttöön omassa tuotannossaan. (Esimerkiksi ottaa käyttöön toimisto-ohjelmaksi Open Officen, tai wwwpalvelimeksi Apachen www-palvelimen.) Tuotteen osana tarkoitetaan tilannetta, jossa yritys tekee omaa ohjelmistokehitystä ja liiketoimintamalli perustuu ainakin osittain omaan ohjelmistokehitykseen. Avoimen lähdekoodin käyttöä tuotteen osana on avoimen lähdekoodin ohjelmiston hyödyntäminen oman tuotteen osana tai muuten tuotekehityksessä. Kun yhteenvetosivulle on merkitty, että käyttöön liittyy varauksia, tarkoittaa tämä sitä, että lisenssiehdossa on jokin sellainen ehto, joka on analyysissa arvioitu soveltumattomaksi tähän käyttöön ainakin joiltakin osin. Tällöin riippuu yrityskohtaisista tilanteista, esim. liiketoimintamalleista, onko ko. lisenssiehto käyttökelpoinen. Lähtökohtana on ollut, että Apache v. 1.1, BSD tai MIT -tyyppiset lisenssit soveltuvat kaikkiin käyttötarkoituksiin. Näidenkin osalta tulee huomata mm. se, että mitään oikeudellisia vakuutuksia näillä lisensseillä lisensioitujen ohjelmistojen toimivuudesta tai virheettömyydestä (ml. oikeudelliset virheet) ei ko. ehdoilla välttämättä saa. Lisäksi lisensseissä voi olla muitakin ehtoja, jotka eivät välttämättä sovi kaikkiin käyttötilanteissin. Useimmat avoimen lähdekoodin lisenssiehdot soveltuvat ilman erityisiä varauksia yritykselle sisäiseen käyttöön. Joissakin mainitut varaukset ovat johtuneet yllättäviksi arvioiduista ehdoista liittyen ohjelmistoon käyttöön sisäisesti (ei levitykseen edelleen). Esim. ns. NASA-lisenssi sisältää ehdon, joka on ymmärrettävä niin, että ottamalla ohjelmiston käyttöön syntyy riski siitä, että käyttäjä luopuu kaikista mahdollisista oikeudellisista vaatimuksistaan lisenssinantajaa kohtaan. Käytettäväksi yrityksen tuotteen osana monet lisenssiehdot soveltuvat vain varauksin. Lisenssiehdot, jotka ovat käytettävissä vain varauksin, ovat käytännössä sisältäneet pakottavaa vastavuoroisuutta edellyttäviä ehtoja, kuten GNU GPL. Vastavuoroisuus on perusmuodossaan tarkoittanut velvollisuutta lisensioida ohjelmiston johdannainen samalla lisenssillä kuin alkuperäinen ohjelmisto. Lisäksi vastavuoroisuuteen voi liittyä patentteja tai tavaramerkkejä koskevia vastavuoroisuussääntöjä. Vastavuoroisuudella on kuitenkin aina rajansa, joten myös perinteisessä ohjelmistoliiketoiminnassa voidaan näilläkin lisesseillä tulevia ohjelmia hyödyntää (mutta siis varauksin) tämä edellyttää siis tarkempaa suunnittelua kuin sallivimpien edelleen levittämisen lisenssiehtojen kanssa. Analyysihankkeen osana kukin opiskelijoista osallistui kolmeen yhteiseen luento- ja yhteistyötapaamiseen. Ensimmäinen luento oli koko syventävien opintojen projektille tarkoitettu ja se käsitteli ohjelmistoliiketoimintaa yleisesti. Luennolla muun muassa käytiin eritellysti läpi esimerkkinä ollut tyypillinen suljetun ohjelmistokehityksen (englanninkielinen) lisenssiehto. Muilla ryhmätapaamisilla käsiteltiin luennon ja kes-

4 4 kustelun muodossa avoimen lähdekoodin lisensiointia verrattuna ohjelmistoliiketoimintaan yleensä. Toisessa tapaamisessa opiskelijat valitsivat Open Source Initiativen (www.opensource.org) hyväksymistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista analysoitavat lisenssiehdot sekä käytiin muun ohella läpi analyysin laatimista. Kolmannessa tapaamisessa käytiin läpi luennon ja keskustelun lisäksi analyysien laatimisen vaiheita. Opiskelijoiden palautettua ensimmäiset luonnokset analyyseiksi, kävivät ohjaaja ja hänen avustajansa analyysiluonnokset läpi. Tämän jälkeen kunkin opiskelijan kanssa pidettiin henkilökohtainen tapaaminen. Noin tunnin mittaisessa tapaamisessa laaditut analyysit käytiin yhteisesti läpi käytännössä tapaamisissa keskittyttiin pääosin vain yhteen opiskelijan laatimista analyyseista. Tapaamisessa opiskelijoille pyrittiin antamaan idoita ja neuvoja analyysien viimeistelemistä varten. Opiskelijoiden viimeistelemistä analyyseista laadittiin tämä analyysikokoelma. Opiskelijoiden laatimien analyysien oikeudelliseen sisältöön ei ryhmätyön palauttamisvaiheessa puututtu laisinkaan. Sen sijaan analyysit yhtenäistettiin ulkonäöllisesti ja tehtiin muuta toimituksellista työtä. Opiskelijat myös kommentoivat analyysikokoelmaa sen viimeistelyvaiheessa. Ennen julkaisua ohjaaja kommentoi joitakin lisenssianalyysejä ja näiden kommenttien johdosta analyyseja myös muutettiin. 5. Analysoidut lisenssiehdot ja analyysikokoelman laatijat Kukin opiskelijoista on laatinut 3-5 lisenssiehtoanalyysia siten kuin yksittäisissä analyyseissä on ilmoitettu. Etusivulla on lista analysoiduista lisenssiehdoista. Analysoidut lisenssiehdot on valittu Open Source Initiative (www.opensource.org) hyväksymistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista niin, että useimmin käytetyt lisenssit on analysoitu ja muut on valittu eri kriteerein. Muutamista yleisimmistä lisenssistä on tehty kaksi analyysia. Analyysit ovat laatineet seuraavat henkilöt: - Anniina Huttunen, oikeust. yo. - Olli Kotila, KTM, oikeust. yo. - Jaakko Lindgren, oikeust. yo. - Päivi Poikela, OTK, kauppat. yo. - Mikko Raito, oikeust. yo. - Daniel Stranius, oikeust. yo. Analyysikokoelman laatimisessa on ohjaajana toiminut asianajaja Martin von Willebrand. Oikeust. yo. Mikko-Pekka Partanen on osallistunut hankkeeseen Asianajotoimisto HH Partnersin harjoittelijana ja on analyysien laatimisen lisäksi avustanut ohjauksessa. Hän ei osallistu kyseessä olevaan syventävien opintojen projektiin.

5 5 6. Analyysit opiskelijoiden tekemiä Tässä yhteydessä on myös huomattava, että laaditut analyysit ovat opiskelijoiden opiskelun osana laatimia. Analyysit ja niistä tehty yhteenveto voivat sisältää virheitä tai puutteita. Analyysien laatijat, ohjaaja, Asianajotoimisto HH Partners Oy tai yliopistoyksiköt eivät ole vastuussa analyysien sisällöstä. 7. Analyysikokoelmaa saa levittää vapaasti Tämä analyysikokoelma ja analyysit, joista se muodostuu, ovat tekijänoikeudella suojattuja. Erillisten osien ja kokonaisuuden tekijät antavat luvan levittää tätä analyysikokoelmaa vapaasti. Siihen saa myös tehdä muutoksia ja kokonaisuutta saa levittää muutettuna, sillä edellytyksellä, että alkuperäiset tekijät ja heidän tekemänsä osuus sekä muutokset ja niiden tekijät merkitään selvästi. Analyysikokoelma on saatavilla osoitteesta os.hhpartners.fi. Martin von Willebrand

6 6 C. SISÄLLYSLUETTELO A. YHTEENVETO... 1 B. AVOIMEN LÄHDEKOODIN ANALYYSIHANKKEEN ESITTELY... 2 C. SISÄLLYSLUETTELO... 6 D. AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHTOJEN ANALYYSIT... 7 Academic Free License (AFL)... 7 Apache Software License, Version Apache License, Version Apple Public Source License (APSL) Artistic License New BSD Licence Common Development And Distribution License (CDDL) Version Common Public License (CPL) GNU General Public License (GPL), laatinut JL GNU General Public License (GPL), laatinut MPP GNU Lesser General Public License (LGPL) (entinen GNU Library) IBM Public License (IPL) Intel Open Source License For Cdsa/Cssm Implementation Lucent Public License Version MIT License, laatinut AH MIT License, laatinut MPP Mozilla Public License Version Mozilla Public License Nasa Open Source Agreement, version Ncsa Open Source License / University Of Illinois Nokia Open Source License (Nokos License), version 1.0a PHP License Q Public License (QPL) Realnetworks Public Source License V Sleepycat license Sun Public License, Version X.Net License

7 7 D. AVOIMEN LÄHDEKOODIN LISENSSIEHTOJEN ANALYYSIT Academic Free License (AFL) 1. Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta 3. Esimerkkiohjelmisto Lisenssiehdon nimi: Academic Free License (AFL) Lisenssiehdon versionnumero: v.3.0 Lisenssiehdon nettiosoite: Lisenssiehdon ensimmäinen julkaisupäivä: 2002 Lisenssiehdon laatija: Lawrence E. Rosen, joka laati lisenssin vuonna AFL takaa samanlaiset oikeudet kuin BSD, MIT ja Apache, mutta AFL laadittiin selventämään näiden lisenssien yhteydessä havaittuja ongelmia. AFL:n tavoitteena on riskien allokointi. AFL allokoi tekijänoikeuden ja patenttioikeuden loukkaamisesta aiheutuvia riskejä lisenssinantajalle lisenssinsaajan sijasta. AFL:sta on myös versiot 1.2 ja 2.1. AFL ei ole erityisen suosittu lisenssi. Tällä hetkellä vain 48 Freshmeatin luokittelemaa projektia käyttää sitä. Esimerkkinä AFL:llä lisensoidusta ohjelmistosta voidaan mainita tbook. tbookin tarkoitus on helpottaa monimutkaisten dokumenttien muuntamista yhdestä suositusta formaatista toiseen (esimerkiksi LaTeX -> RTF (Word), Word -> HTML), mikä usein saattaa olla hyvin vaikeaa. Tästä johtuen voi olla hankalaa kirjoittaa hyvälaatuista tulostettavaa tekstiä, joka toimii samanaikaisesti HTML-formaatissa yhtä hyvin. Erityisesti tilanne on vaikea, jos asiakirja sisältää yhtälöitä, taulukoita ja bibliografioita. Tämän vuoksi tbook tarjoaa erilaisen lähestymistavan. Lähtökohtana tbookissa on, että dokumentti on XML-muodossa. tbook-dokumentit ovat tekstitiedostoja, jotka koostuvat pelkästään käyttäjän tekstistä ja tietyistä rakenteellisista elementeistä, kuten luvuista, kuvioista ja kaavoista. Tämä XML-dokumentti voidaan siten muuntaa täysin automaattisesti eri formaatteihin, niin että se on laadultaan paras mahdollinen. tbookin laatija on saksalainen fyysikko Torsten Bronger.

8 8 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki (lähde: ) Lisenssiehdon kohdan 1. mukaan lisenssinantaja myöntää lisenssinsaajalle maailmanlaajuisen ja rojaltittoman edelleenlisensointiin oikeuttavan tekijänoikeuslisenssin tekijänoikeuden kestoajaksi. Kyseinen lisenssi oikeuttaa: a. kopioimaan alkuperäistä teosta yksin tai osana suurempaa kokonaisuutta; b. kääntämään, muuttamaan, soveltamaan, muuntamaan, välittämään tai järjestämään alkuperäistä teosta luoden näin johdannaisia teoksia; c. jakamaan ja välittämään alkuperäisen tai johdannaisten teosten kopioita yleisölle minkä tahansa lisenssin alla, joka ei ole ristiriidassa AFL:n ehtojen ja edellytysten kanssa; d. esittämään alkuperäistä teosta yleisölle; ja e. näyttämään alkuperäistä teosta yleisölle. Lisenssiehdossa ei ole määräyksiä toiminnallisten takuiden tai tuen varalta. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Lisenssinantaja takaa, että tekijänoikeus alkuperäiseen teokseen ja tässä yhteydessä myönnetyt patenttioikeudet ovat lisenssinantajan omistamia. Ne lisensoidaan edelleen lisenssinsaajalle AFL:n ehtojen mukaisesti näihin tekijänoikeuksiin ja patenttioikeuksiin kytkeytyvien henkilöiden luvalla. Ellei nimenomaisesti muuta ole todettu, alkuperäinen teos annetaan tämän lisenssin alla sellaisena kuin se on ilman takuuta muun muassa loukkauksista, kaupattavuudesta tai soveltumisesta tiettyyn tarkoitukseen. Riski alkuperäisen teoksen laadusta on kokonaan lisenssinsaajalla (lisenssiehdon kohta 7.).

9 9 AFL siis allokoi riskin lisenssin liikkeellelaskijan tekijänoikeuksien ja patenttioikeuksien loukkauksesta lisenssinantajalle eikä lisenssinsaajalle. Syy tähän on se, että Lawrence Rosenin mukaan lisenssinantaja on lisenssinsaajaan verrattuna tiedollisesti paljon paremmassa asemassa siitä, omistaako se itse tekijänoikeudet ja patenttioikeudet. Lisenssinsaajalla sitä vastoin ei ole tietoa, jonka perusteella tämä voi hyväksyä loukkaukseen riskin. Näin ollen riski on allokoitu sille osapuolelle, joka pystyy määrittämään kyseisen riskin asteen. Rosenin mukaan lisenssinsaajat voivat olla haluttomia hyväksymään avoimen lähdekoodin lisenssin ilman lisenssinantajan antamaa takuuta siitä, etteivät he lisensoi varastettua immateriaalioikeutta. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Lisenssissä ei ole suoranaisia ekspansiivisia ehtoja, ks. kuitenkin jäljempänä kohta 8.. Lisenssinsaaja on oikeutettu jakamaan ja välittämään alkuperäisen tai johdannaisten teosten kopioita yleisölle minkä tahansa lisenssin alla, joka ei ole ristiriidassa AFL:n ehtojen ja edellytysten kanssa (lisenssiehdon kohta 1.). Jos lisenssinsaaja jakaa tai välittää alkuperäisen teoksen kopioita tai johdannaisia teoksia, tämän on pyrittävä hankkimaan vastaanottajilta nimenomaiset suostumukset AFL:n ehtojen noudattamiseen (lisenssiehdon kohta 9.). 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Termi lähdekoodi tarkoittaa lisenssiehdossa alkuperäisen teoksen parasta muotoa muunnosten tekemiseen ja kaikkia saatavilla olevia asiakirjoja, jotka koskevat alkuperäisen teoksen muuntamista. Lisenssinantaja antaa koneen luettavan kopion alkuperäisen teoksen lähdekoodista jokaisen alkuperäisen teoksen kopion mukana, jonka lisenssinantaja jakaa. Lisenssinantaja varaa oikeuden täyttää tämä velvollisuus sijoittamalla koneen luettavan kopion lähdekoodista sellaiseen tietojen tallennuspaikkaan, joka sallii edullisen ja helpon pääsyn lisenssinsaajalle niin kauan kuin lisenssinantaja jakaa alkuperäistä teosta (lisenssiehdon kohta 3.). 10. Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset Lisenssinantaja myöntää maailmanlaajuisen ja rojaltittoman edelleenlisensointiin oikeuttavan patenttilisenssin lisenssinantajan omistamiin ja hallitsemiin patentteihin, jotka ilmentyvät alkuperäisessä ohjelmassa lisenssiantajalta saadussa muodossa. Tämä patenttilisenssi on voimassa patenttien kestoajan, ja koskee alkuperäisen ohjelman tai sen johdannaisten ohjelmien valmistamista, käyttöä, myyntiä, myytäväksi tarjoamista ja tuontia (lisenssiehdon kohta 2.). Lisenssinantajan nimiä, alkuperäisen ohjelman avustajien nimiä tai heidän tavara- tai palvelumerkkejään ei saa käyttää alkuperäisestä ohjel-

10 Muita huomioita lisenssiehdosta masta johdettujen ohjelmistojen markkinoinnissa ilman lisenssinantajan etukäteistä ja nimenomaista lupaa. Lisenssinantajan tavaramerkkeihin ei myönnetä lisenssiä, vaikka tällaisia merkkejä on sisällytetty alkuperäiseen ohjelmaan (lisenssiehdon kohta 4.). Lisenssi päättyy automaattisesti ja lisenssinsaaja ei ole enää oikeutettu käyttämään lisenssissä myönnettyjä oikeuksia sen jälkeen, jos lisenssinsaaja nostaa kanteen lisenssinsaajaa vastaan väittäen, että alkuperäinen teos rikkoo jotain patenttia (lisenssiehdon kohta 10.). Lisenssiehdon kohdan 11 mukaan oikeuspaikkana on lisenssinantajan kotipaikka tai se paikka missä lisenssinantaja harjoittaa päätoimista liiketoimintaa. Samoin sovelletaan tämän oikeuspaikan lakeja, lukuun ottamatta kuitenkaan kansainvälisen yksityisoikeuden säännöksiä. CISG:n soveltaminen on nimenomaisesti poissuljettu. 12. Analyysin laadinnassa käytetty materiaali Lisenssiehdon nettiosoite: Allocation of the Risk by Lawrence Rosen: Open Source Iniative: Wikipedia AFL:sta: tbookin kotisivu: Freshmeat: Sourceforge: Tekijä: Päivi Poikela

11 11 Apache Software License, Version Perustiedot 2. Lisenssiehdon tausta Lisenssiehdon nimi: The Apache Software License Lisenssiehdon versionnumero: 1.1 Lisenssiehdon nettiosoite: Lisenssiehdon ensimmäinen julkaisupäivä: 2000 The Apache Software License, versio 1.1 on yhdysvaltalaisen voittoa tavoittelemattoman Apache Software Foundation (ASF) säätiön hallinnoima salliva avoimen lähdekoodin lisenssi. ASF on perustettu tukemaan avointa, yhteistyöhön perustuvaa ohjelmistokehitystä, vastaanottamaan lahjoituksia toimintansa rahoittamiseksi, tarjoamaan projekteihinsa osallistuville suojaa projekteja vastaan nostetuista oikeusjutuista ja suojelemaan Apache-tuotemerkkiä. ASF:n tuotteet ovat suosittuja erityisesti ohjelmistokehittäjien ja WWW-palveluja tarjoavien keskuudessa (http://www.apache.org ). Apache on maailman suosituin WWW-palvelinohjelmisto. Se on sisällytetty lähes jokaiseen Linux-jakeluun, mutta sitä käytetään myös mm. Windowsin ja Applen käyttöjärjestelmissä. Palvelin on suunniteltu toimimaan eri moduulien kanssa, joiden kautta dynaaminen sisällönluonti ja muut toiminnot ovat mahdollisia (http://www.coss.fi/fi/ohjelmistohakemisto/ohjelmistot/apache.html ). Apachen rinnalla käytetään yleisesti PHP-ohjelmointikieltä, jota tulkitseva ohjelmistotuote on myös Open Source-tuote. PHP mahdollistaa mm. nopean dynaamisten WWW-sivustojen kehittämisen (http://www.php.net ). Apache-lisenssistä on julkaistu versiot 1.0, 1.1 ja 2.0. Terminologisesti versioita 1.0 ja 1.1 kutsutaan Apache Software-lisenssiksi ja versiota 2.0 ainoastaan Apache-lisenssiksi. Versio 1.0 on alkuperäinen versio ja se soveltuu nykyään ainoastaan Apache projektien vanhoihin versioihin, joten sitä ei käytännössä enää käytetä ollenkaan. ASF hyväksyi version 1.1 vuonna 2000 ja sen olennaisin muutos versioon 1.0 nähden oli se, että johdannaisten tuotteiden ei enää tarvitse mainostaa tai mainita Apachea mainosmateriaalissaan. Ainoastaan käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavassa dokumentaatiossa on ilmoitettava, että tuote sisältää ASF:n kehittämää ohjelmistoa (software). Apachelisenssin viimeisin versio, eli 2.0, julkaistiin vuonna Versiota 2.0 käytetään nykyään lähes poikkeuksetta kaikissa ASF:n projekteissa. Myös monet säätiön ulkopuoliset projektit käyttävät lisenssiä, joka olikin yksi sen tavoitteista (http://www.apache.org/licenses). Versio 2.0 on yksi huolellisimmin ja yksityiskohtaisimmin kirjoitetuista sallivista avoimen

12 12 3. Esimerkkiohjelmisto lähdekoodin lisensseistä (Välimäki 2005, s. 162). Se vastaa käyttörajoituksiltaan pitkälti MIT- ja BSD-lisenssejä, mutta se on näitä huomattavasti pidempi ja juridisesti täsmällisempi. Version 2.0 kirjoittaminen ja käyttöönotto heijastaa osaltaan yritysten lisääntyneitä tarpeita selkeyttää avoimen lähdekoodin lisensointia (Välimäki 2006, s. 195). Apachelisenssin versio 2.0 ottaa eksplisiittisesti kantaa moniin asioihin, joihin MIT- ja BSD-lisenssit viittaavat vain implisiittisesti. Versio 2.0 sisältää ehdot teoksen käytölle, kopioinnille, levittämiselle ja edelleen lisensoimiselle. Lisenssin alussa on määritelty lisenssissä käytetyt termit, joista yksi tärkeimmistä on lähdekoodimuoto. Versio 2.0 käsittää lähdekoodiin kuuluvaksi ohjelmiston lähdekoodin lisäksi dokumentit ja alustustiedot eli yleensä ottaen kaikki materiaalit, jotka ovat hyödyllisiä muutosten ja johdannaisten teosten tekemisessä (Saastamoinen 2006, s. 63). Versiosta 1.1 poiketen se sisältää myös määräyksiä koskien tavaramerkkejä ja patentteja. Kaiken kaikkiaan versio 2.0 on paljon yksityiskohtaisempi ja monipuolisempi kuin Apache-lisenssin aikaisemmat versiot. Apache-lisenssit ovat yksi tunnetuimmista ja eniten käytetyistä avoimen lähdekoodin lisenssiehdoista. Apache-lisenssiä käytetään pääosin webpalvelimissa. Sillä on noin 70 prosenttia web-palvelinmarkkinoista, mikä on noin kaksi kertaa enemmän kuin kakkosena olevalla Microsot IIS (Internet Information Server) -palvelimella. Apache-lisenssejä käytetään varmasti sadoissa eri ohjelmistoissa. Apache Software Foundation ylläpitää rekisteriä projekteista, joiden kehittämisessä he ovat mukana ja joita lisensioidaan Apache-lisenssillä. Kyseinen rekisteri on saatavilla osoitteesta: Näiden projektien lisäksi myös monet säätiön ulkopuoliset projektit ja ohjelmistot käyttävät Apache-lisenssiä. Käynnissä olevat projektit käyttävät kuitenkin pääsääntöisesti Apachen versio 2.0 lisenssiä. Tämä on johtanut version 1.1 käytännön merkityksen huomattavaan vähenemiseen, sillä myös monet sellaiset ohjelmistot, joissa on ennen käytetty version 1.1 lisenssiä ovat nyt siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä. Yleensä tämä lisenssin vaihtaminen on toteutettu siten, että ohjelmiston tietyt, vanhemmat versiot käyttävät aikaisempaa lisenssiä ja uudemmat versiot ovat siirtyneet käyttämään version 2.0 lisenssiä (esim. Apache Ant-ohjelmiston versioihin asti käytetään Apache-lisenssin versiota 1.1 ja ohjelmiston versioihin eteenpäin käytetään Apachelisenssin versiota 2.0). Tunnetuin Apache-lisenssillä lisensioitu ohjelma on maailman suosituin HTTP-palvelinohjelmisto Apache HTTP Server, joka oli Netcraftin syyskuussa 2005 julkaistun tutkimuksen mukaan käytössä lähes 70 %:ssa HTTP-palvelimista (http://httpd.apache.org). Se on vuoden 1996 huhtikuusta lähtien ollut internetin suosituin HTTP-palvelin. Apache HTTP Server-projekti on ASF:n ensimmäisiä projekteja. Ohjelmiston laatiminen ja jatkuva kehittäminen on kymmenien vapaaehtoisten, eri puolella maailmaa asuvien ohjelmoijien työn tulosta. Nämä ohjelmoijat ympäri maailmaa ovat kehittäneet uusia ideoita, uutta koodia ja dokumentaatiota ohjelmiston hyväksi.

13 13 4. Käyttöoikeus 5. Toiminnalliset takuut, tuki Apache HTTP Server on erittäin nopea, varma, stabiili ja ilmainen avoimeen lähdekoodiin perustuva HTTP-palvelinohjelma. Apachen lähdekoodi on avointa ja se on kirjoitettu C:lla. Tämä tarkoittaa sitä, että ohjelma on täysin muokattavissa omien tarpeiden mukaiseksi ilmaiseksi. Apache on saatavilla useimmille alustoille (Windows, *Nix, OS/2, Amiga jne), ja jos sitä ei ole vielä käännetty voi kehittäjä siirtää sen itse haluamalleen alustalle. Apachen ydintä voidaan täydentää useilla moduleilla, jotka mahdollistavat palvelimen räätälöinnin omia tarpeita vastaavaksi. Osa moduleista tulee ohjelmiston mukana, osa on muiden tahojen tekemiä. Apachea käytetään juuri avoimen lähdekoodin ansiosta perustana useissa kaupallissa tai ilmaisissa palvelinratkaisuissa, kuten esimerkiksi C2Netin Strongholdissa ja Red Hatin Secure Web Serverissä (http://www.2kmediat.com/apache/apachehistoria.asp ) Muita säätiön tunnettuja projekteja ovat mm. Apache Ant, Apache SpamAssassin, Apache Tomcat, Apache Axis, Apache Jackrabbit ja lukuisat XML-kieleen liittyvät projektit (ks. ). Apache Software License, versio 1.1 ei rajoita ohjelmiston käyttämistä millään tavalla, vaan käyttäjä saa käyttää ja muuttaa tai olla muuttamatta lähdekoodia ja binäärikoodia täysin vapaasti (vapaa käyttöoikeus). Lisenssin mukaiseen edelleen levittämiseen sisältyy kuitenkin ehtoja, joita käsitellään tämän muistion kohdissa 8 ja 9. Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä minkäänlaisia toiminnallisia takuita, vakuuksia tai tukipalveluita. Lisenssin vastuunvapauslausekkeessa todetaan nimenomaisesti, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on ja, että ohjelmiston soveltuvuutta juuri tiettyyn tarkoitukseen ei taata. 6. Vakuutukset oikeudellisten virheiden varalta Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä erityisiä määräyksiä tai vakuutuksia oikeudellisten virheiden varalta. Lisenssi sisältää normaalin vastuunvapauslausekkeen ( Disclaimer ) jossa todetaan, että ohjelmisto luovutetaan sellaisena kuin se on, eikä lisenssillä luovuteta minkäänlaisia takuita tai vakuuksia. Lausekkeessa todetaan, että Apache Software Foundation on vapaa kaikesta suorasta ja epäsuorasta vahingosta, joka aiheutuu edelleen levitettävän ohjelmiston käytöstä. 7. Lisenssin mahdolliset ekspansiiviset ehdot 8. Lisenssin sallima edelleen levittäminen Apache Software License, versio 1.1 on salliva lisenssi, eikä siinä sen takia ole vastavuoroisuutta vaativia copyleft -ehtoja. Apache Software License, versio 1.1 sallii lähdekoodin ja binäärikoodin julkisen edelleen levittämisen ja käyttämisen, muunneltuna tai muutta-

14 14 mattomana, kunhan lisenssissä mainitut seuraavat edellytykset täyttyvät: 1. Käyttäjille edelleen levittämisen mukana toimitettavan dokumentaation on sisällettävä seuraava maininta: This product includes software developed by the Apache Software Foundation (http://www.apache.org/). Maininta voi esiintyä myös itse edelleen levitetyssä ohjelmistossa. 2. Nimiä Apache ja Apache Software Foundation ei saa käyttää edelleen levitettävästä ohjelmistosta johdetuissa tuotteissa ilman etukäteistä kirjallista lupaa. Lupaa on pyydettävä Apachelta. 3. Edelleen levitettävästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden nimi ei saa olla Apache eikä Apache saa esiintyä millään tavalla tuotteiden nimissä ilman Apache Software Foundationin etukäteistä kirjallista lupaa. 4. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevia määräyksiä käsitellään tämän muistion seuraavassa kohdassa (kohta 9). 9. Lähdekoodia ja koneen luettavaa koodia koskevat määräykset Apache Software License, versio 1.1 on salliva lisenssi, eikä se vaadi lähdekoodin tai koneen luettavan binäärikoodin julkaisemista ohjelmaa levitettäessä. Lisenssin mukaan lähdekoodin edelleen levityksessä on kuitenkin huolehdittava siitä, että lisenssin ehdot ( list of conditions ), lisenssin vastuunvapauslauseke ( disclaimer ) ja lisenssin tekijänoikeusilmoitus ( copyright notice ) säilyvät ennallaan levityksessä. Koneen luettavan binäärikoodin edelleen levityksessä on huolehdittava siitä, että samat edellä mainitut lausekkeet toisinnetaan levittämisen yhteydessä toimitettaviin dokumentaatioon tai muuhun materiaaliin. 10. Tavaramerkkejä ja patentteja koskevat määräykset 11. Muita huomioita lisenssiehdosta 12. Mahdolliset käyttötilanteet yrityksessä Tämän muistion kohdassa 8 on käsitelty johdannaisten teosten edelleen levittämisen ehtoja, joihin sisältyy myös määräykset Apache nimen ja periaatteessa myös tavaramerkin käytöstä. Apache - tavaramerkkiä ei saa siis käyttää ilman etukäteistä kirjallista lupaa. Apache Software License, versio 1.1 ei sisällä muita erityisesti tavaramerkkejä ja patentteja koskevia määräyksiä. Lisenssin lopussa on kaksi lauseketta, joissa on tietoa siitä, että edelleen levitettävä koodi on mm. usean yksityishenkilön yhteistyön tulos ja, että se on tehty ASF:n toimesta. Näitä lausekkeita ei kuitenkaan voi pitää varsinaisesti lisenssin osana, koska ne eivät aseta käyttäjälle minkäänlaisia velvollisuuksia. Apache Software License, versio 1.1 soveltuu hyvin sekä yrityksen sisäiseen käyttöön että jonkin toisen tuotteen osana käyttämiseen. Kuten

VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA. (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk)

VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA. (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk) VAPAAMMISTA KIRJALLISTEN JA TAITEELLISTEN TEOSTEN LISENSSIEHDOISTA (Über Freien Licensvertrage für Scriftliche und Kunstliche Werk) Mikko Välimäki, OTK, tutkija, Helsinki Institute for Information Technology

Lisätiedot

5 Tietotekniikkaoikeus

5 Tietotekniikkaoikeus 77 5 Tietotekniikkaoikeus Olli Pitkänen, Arto Lindfors, Sami Pauni, Sari Kela ja Teemu Soininen 5.1 Oikeudet tietokoneohjelmistoihin 1 Laadittaessa ohjelmistoja koskevia sopimuksia tai vaikkapa arvioitaessa

Lisätiedot

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41

Helsinki Law Review 2014/2. In co-operation with. X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 In co-operation with X_HLR_2014-2-v10_FINAL-ja-OIKOLUETTU-KORJATTU.indd 121 10.12.2014 23.41 Helsinki Law Review 2014/2 Articles in Finnish p. 127 Charlotta Bonsdorff: Copyright

Lisätiedot

Vastuunrajoituksista kolmannen osapuolen immateriaalioikeusväitteille ohjelmistotoimituksissa

Vastuunrajoituksista kolmannen osapuolen immateriaalioikeusväitteille ohjelmistotoimituksissa Vastuunrajoituksista kolmannen osapuolen immateriaalioikeusväitteille ohjelmistotoimituksissa Mikko Välimäki ja Juha Laine 1. Johdanto Tässä kirjoituksessa tarkastellaan vastuunrajoituksiin liittyviä ongelmia

Lisätiedot

Vapaat ohjelmistot PK-yrityksen ITratkaisuna

Vapaat ohjelmistot PK-yrityksen ITratkaisuna Vapaat ohjelmistot PK-yrityksen ITratkaisuna TIKLI-hanke, Saimaan AMK 9.6.2009 COSS the Finnish Centre for Open Source Solutions www.coss.fi JOIN NOW! // Matti Saastamoinen Agenda COSS Avoimen lähdekoodin

Lisätiedot

Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä. Piia-Pauliina Majamäki

Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä. Piia-Pauliina Majamäki Avoimen lähdekoodin ohjelma ja käyttöönotto yrityksessä Piia-Pauliina Majamäki Tampereen yliopisto Tietojenkäsittelytieteiden laitos Tietojenkäsittelyoppi Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2007 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012

SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli. 1 Yleistä TOIMINTAMALLI. JulkICT-toiminto 19.12.2012 TOIMINTAMALLI JulkICT-toiminto 19.12.2012 SAD-ohjelma: avoimen lähdekoodin toimintamalli 1 Yleistä Tämä dokumentti on valtiovarainministeriön koordinoiman Sähköisen asioinnin ja demokratian vauhdittamisohjelman

Lisätiedot

SUOSITUS VALTION TIETOJÄRJESTELMIEN KOODIN JA RAJAPINTOJEN AVOIMUUDESTA 23/2003

SUOSITUS VALTION TIETOJÄRJESTELMIEN KOODIN JA RAJAPINTOJEN AVOIMUUDESTA 23/2003 SUOSITUS VALTION TIETOJÄRJESTELMIEN KOODIN JA RAJAPINTOJEN AVOIMUUDESTA 23/2003 SUOSITUS VALTION TIETOJÄRJESTELMIEN KOODIN JA RAJAPINTOJEN AVOIMUUDESTA 23/2003 VALTIOVARAINMINISTERIÖ HALLINNON KEHITTÄMISOSASTO

Lisätiedot

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express

OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS HansaWorld Enterprise / Express TÄRKEÄÄ LUE TÄMÄ HUOLELLA! Tämä ohjelmiston käyttöoikeussopimus (jäljempänä "Käyttöoikeussopimus") on edellä mainitun HansaWorldin ohjelmiston

Lisätiedot

AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOPROJEKTIT TERVEYDENHUOLLOSSA

AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOPROJEKTIT TERVEYDENHUOLLOSSA AVOIMEN LÄHDEKOODIN OHJELMISTOPROJEKTIT TERVEYDENHUOLLOSSA Mikko Huovila Pro gradu -tutkielma Sosiaali- ja terveydenhuollon tietohallinto Itä-Suomen yliopisto Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos Joulukuu

Lisätiedot

Maventa -asiakassopimus

Maventa -asiakassopimus Maventa -asiakassopimus Päivitetty 1.5.2008 1. Sopimuksen soveltamisala Tämä suomenkielinen sopimus ( Asiakassopimus ) on käännös alkuperäisestä englanninkielisestä versiosta ( Customer Agreement ). Asiakassopimus

Lisätiedot

Avoimen teknologian ohjelmat, asiakirjat ja rakenteet

Avoimen teknologian ohjelmat, asiakirjat ja rakenteet Avoimen teknologian ohjelmat, asiakirjat ja rakenteet Ilpo Kantonen 19.6.2008 Joensuun yliopisto Tietojenkäsittelytieteen laitos Pro gradu tutkielma Tiivistelmä Tekijä: Ilpo Kantonen Tutkielman nimi: Avoimen

Lisätiedot

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 MICROSOFT-OHJELMISTON KÄYTTÖOIKEUSEHDOT MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 Nämä käyttöoikeusehdot ( sopimus ) ovat sopimus asiakkaan ja Microsoft Corporationin (tai asiakkaan sijaintipaikan mukaisesti määräytyvän

Lisätiedot

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys

Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Kuntaliiton tekijänoikeusselvitys Ville Rantanen Helsinki 2003 1. Johdanto 1.1. Tutkimuksen tavoite Informaatio on nykyään tärkeä vaurauden lähde. Oikeudesta tietoon taistellaan hankkimalla erilaisia immateriaalioikeuksia.

Lisätiedot

Palveluehdot: visma.net

Palveluehdot: visma.net Palveluehdot: visma.net Maa: Finland Sopimus on luettavissa englanniksi sivulta 15 alkaen. Versio: 1.2 Viimeksi 15.11..2013 Muutosloki muutettu: TILITOIMISTOILLE: Visma.net on nyt tilitoimistojen ja heidän

Lisätiedot

IBM:n yleiset sopimusehdot

IBM:n yleiset sopimusehdot IBM:n yleiset sopimusehdot Näitä IBM:n yleisiä sopimusehtoja sovelletaan toimituksiin, joilla Asiakas ostaa koneita, lisensoi ICA-ohjelmia, hankkii ohjelmien lisenssejä ja palveluja (mukaan luettuna asiakaskohtaisen

Lisätiedot

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN

WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Lappeenrannan teknillinen yliopisto Teknistaloudellinen tiedekunta Tuotantotalouden koulutusohjelma Diplomityö Olli Makkonen WWW-SISÄLLÖNHALLINTAJÄRJESTELMÄN KEHITTÄMINEN Työn tarkastaja: Professori Marko

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen (tämä sopimus ) osapuolia ovat ActivEngagen ohjelmiston käyttäjä ( asiakas ) ja asiakkaan asuinpaikan

Lisätiedot

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA

Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Esa Rosendahl IT2000 TIETOTEKNIIKKA-ALAN YLEISTEN SOPIMUSEHTOJEN SOVELTAMINEN ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Tiivistelmä Tekijä: Esa Rosendahl Työn nimi: IT2000 tietotekniikka-alan yleisten sopimusehtojen soveltaminen

Lisätiedot

Verkkokaupan suunnittelu

Verkkokaupan suunnittelu Opinnäytetyö (AMK) Tietotekniikka Internet-tekniikka 2010 Marko Teräspuro Verkkokaupan suunnittelu OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Tietotekniikka Internet-tekniikka Kesäkuu 2010

Lisätiedot

MEDIA-ALAN YRITTÄJÄN AVOIMET JA ILMAISET OHJELMAT

MEDIA-ALAN YRITTÄJÄN AVOIMET JA ILMAISET OHJELMAT MEDIA-ALAN YRITTÄJÄN AVOIMET JA ILMAISET OHJELMAT Minna Keränen Kyösti Vilkuna Opinnäytetyö Toukokuu 2011 Viestinnän koulutusohjelma Kulttuuriala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) KERÄNEN, Minna VILKUNA,

Lisätiedot

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet

Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden perusteet P.O. Box 4 (Yliopistonkatu 3) 00014 University of Helsinki Finland tel + 358 9 191 22 766 telefax + 358 9 191 22 762 email: info@iprinfo.com www.iprinfo.com Patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeuden

Lisätiedot

Open Source -ohjelmistot

Open Source -ohjelmistot Open Source -ohjelmistot OULUN YLIOPISTO Tietojenkäsittelytieteiden laitos Mikael Kujanpää TTK / TT -00 Internet ja tietoverkot -kurssin essee 10. helmikuuta 2003 Sisältö 1 Johdanto 2 2 Open Source? 2

Lisätiedot

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin

Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Sari Stenvall-Virtanen, Mikko Grönlund, Aarne Norberg, Veijo Pönni ja Timo E. Toivonen Digitalisoitumisen vaikutukset luovien toimialojen liiketoimintamalleihin Luovan Suomen julkaisuja 4. Luova Suomi

Lisätiedot

ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu

ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu ALL RIGHTS RESERVED? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden immateriaalioikeusjulkaisu SISÄLLYSLUETTELO Pääkirjoitus 2 Kamppailuja tekijänoikeuden luonteesta 3 Kuka määrää tietoyhteiskunnassa? 4 Voiko siemenen

Lisätiedot

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ.

BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. BLACKBERRY-LOPPUKÄYTTÄJÄOHJELMISTON LISENSSISOPIMUS LUE TÄMÄ ASIAKIRJA HUOLELLISESTI ENNEN OHJELMISTON ASENTAMISTA TAI KÄYTTÖÄ. Tällä sopimuksella myönnetään ohjelmiston käyttöoikeus asiakkaalle, ja se

Lisätiedot

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus

ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimus Tämän ActivEngagen käyttöoikeus- ja tukipalvelusopimuksen ( sopimus ) osapuolet ovat ( asiakas ), jonka päätoimipaikka on, ja Promethean-yksikkö ( Promethean

Lisätiedot

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus.

3. Tekijänoikeuksilla suojattuja materiaaleja sisältävän ohjelmiston käyttäminen ja korvausvelvollisuus. Kiitos, että valitsit Toshiba-tietokoneen. Seuraavassa sopimuksessa kuvataan oikeutesi käyttää tiettyjä tietokoneeseen valmiiksi asennettuja ohjelmistoja. Kun hyväksyt tämän sopimuksen tai käytät ohjelmistoa,

Lisätiedot

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus

ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus ADOBE Ohjelmiston käyttöoikeussopimus TIEDOKSI KÄYTTÄJÄLLE: LUKEKAA TÄMÄ SOPIMUS HUOLELLISESTI. KOPIOIMALLA TAI ASENTAMALLA OHJELMISTON TAI SEN OSAN TAI KÄYTTÄMÄLLÄ OHJELMISTOA TAI JOTAKIN SEN OSAA HYVÄKSYTTE

Lisätiedot

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä

Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Osaamisen suojaaminen palveluja kehittävissä yrityksissä Seliina Päällysaho ja Jari Kuusisto Helsinki 2006 Tekes rahoitusta ja asiantuntemusta Tekes

Lisätiedot