Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta"

Transkriptio

1 1 (9) LAUSUNTO Luontoarvojen huomioimista koskeva soveltuvuus- ja sopeuttamislausunto Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnoksesta 1. Johdanto Järvenpään Poikkitien yritys- ja palvelualueen kehittämistä varten on laadittu kaavarunkosuunnitelma asemakaavoittamattomalle alueelle Ristinummen kaupunginosaan (kuva 1). Alue rajautuu pohjoisessa Poikkitiehen (maantie 145), lännessä päärataan, idässä kaupungin rajaan ja oikorataan sekä etelässä yleiskaavan osoittamiin tuleviin asunto- ja virkistysalueisiin. Suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 ha. Järvenpään kaupungin toimeksiannosta Faunatica Oy antaa tässä lausunnossa kaavarunkosuunnitelmasta soveltuvuus- ja sopeuttamislausunnon koskien suunnitelma-alueen luontoarvoja. Lausunnon pohjana ovat eri luontoselvityksissä kerätyt aineistot suunnitelma-alueelta ja sen lähiympäristöstä. Faunatica on tehnyt luontoselvityksiä Järvenpäässä vuodesta 2001 alkaen vuosittain. Kaupungin alueelta on selvitetty päiväaktiivisia suurperhosia, uhanalaisia perhosia ja niiden ravintokasveja, kasvillisuutta ja biotooppeja, liito-oravia, linnustoa sekä matelijoita ja sammakkoeläimiä. Kuva 1. Suunnitelma-alue.

2 2 (9) LAUSUNTO Lausunnossa on huomioitu lähtötietojen perusteella paitsi mahdollisten huomionarvoisten lajien ja luontotyyppien esiintyminen, myös alueen läpi kulkevat ekologiset yhteydet. Tavoitteena on arvioida kaavan mahdollisia vaikutuksia suojeltaviin lajeihin ja luontotyyppeihin sekä antaa suosituksia luontoarvojen huomioimisesta kaavoituksessa. Poikkitien uuden yritys- ja palvelualueen kehittäminen on käynnistynyt kaavarunkosuunnitelman laadinnalla. Tavoitteena on saada aikaan toiminnallisesti monipuolinen ja ympäristöltään laadukas yritys- ja palvelualue sekä mahdollistaa uusi eteläisten kaupunginosien palvelukeskus ja asuinrakentaminen tulevan Ainolan rautatieaseman tuntumassa. Kaavarungon tehtävänä on ollut tarkentaa alueen kehittämistavoitteita sekä muodostaa suunnitelma päätöksenteon, vaiheittaisen asemakaavoitustyön ja alueen yritysmarkkinoinnin pohjaksi. Kaavarunko määrittelee alueen korttelialueiden sekä uuden kokoojakadun katualueen rajat; tarkempi suunnittelu tapahtuu asemakaavoituksen yhteydessä. Kaavarunkoraportissa (Arkkitehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy 2013) on selvitetty ja vertailtu eri vaihtoehtoja liittää alue olevaan ja tulevaisuudessa sen ympärille rakentuvaan kaupunkirakenteeseen. Alueen sijainti on sekä joukkoliikenteen että autoliikenteen kannalta erinomainen. Kyrölän seisake, joka tällä hetkellä sijaitsee Poikkitien pohjoispuolella, siirtyy tulevaisuudessa etelämmäksi kaavarunkoalueen länsilaidalle. Aseman nimi muuttuu Ainolan asemaksi kesällä Autoliikenteen kannalta suunnittelualue on erittäin hyvin saavutettavissa muun muassa Helsinki- Lahti moottoritien läheisyydestä johtuen. Pohjoisväylä ja Poikkitie kuuluvat Järvenpään liikenteelliseen pääverkkoon. Kuva 2. Ote Järvenpään yleiskaava 2020:sta.

3 3 (9) LAUSUNTO Kuva 3. Poikkitien yritys- ja palvelualueen kaavarunkoluonnos. Kuva 4. Kaavarunkoluonnoksen havainnekuva (ve1). Kaavarunkoraportti sisältää myös toisen vaihtoehdon (ve2), jossa rakentaminen on osoitettu luontoarvojen kannalta hyvin vastaavalla tavalla.

4 4 (9) LAUSUNTO 2. Alueen rakentamisen vaikutus luontoarvoihin Alueen rakentaminen on kaavarunkoluonnoksessa osoitettu pitkälti maakuntakaavan ja Järvenpään voimassa olevan yleiskaavan mukaisesti. Poikkitien yritys- ja palvelualueen rakentaminen on osa alueidenkäyttöprosessia, jossa kaupunkirakennetta pääradan varressa kehitetään ja tiivistetään. Tämä tukee myös valtakunnallisia tavoitteita mm. energiatehokkuuden lisäämisestä alueidenkäytön keinoin. Nämä keskeiset tavoitteet on huomioitava lähtökohtina, kun tarkastellaan kaavan vaikutuksia luontoympäristöön. Alueella on voimassa lainvoimainen Järvenpään yleiskaava 2020 (kuva 2). Luontoarvojen kannalta merkittävin muutos kaavarunkoluonnoksessa verrattuna yleiskaava 2020:een on se, että kaavaalueen eteläosaan ulottuva virkistysalue on jonkin verran kaventunut yleiskaavaan nähden. Kaupalle ja yrityksille varattujen korttelien etelärajat ulottuvat noin metriä etelämmäksi (kuva 3) kuin yleiskaavaan merkitty tehokkaan yritysalueen (TPmax) rajaus. Kaava-alueella ja sen lähialueilla on vuodesta 2001 lähtien tehty pääosin asemakaavatasolla tarvittavan laajuiset luontoselvitykset, joiden voi katsoa olevan edelleen riittävän ajantasaiset. Erityisen merkittävää on, että luontoselvitykset eivät koske vain Poikkitien suunnitelma-aluetta, vaan ne on toteutettu huomattavasti laajemmalla alueella, useimmissa tapauksissa koko Järvenpään alueella. Tällaisesta selvitysaineistosta saadaan kohtalaisen luotettavasti selville alueen todellinen merkitys luontoarvojen kannalta suhteutettuna vastaaviin alueisiin Järvenpäässä sekä koko Järvenpäähän kokonaisuutena. Tässä mielessä alueelta olemassa olevien luontoaineistojen kattavuus ja taso ylittävät selvästi kuntien asemakaavoituksessa yleisesti vallitsevan tason. Myös selvitettyjen eliöryhmien kattavuus on hyvä. Lisäselvityksiä tulee asemakaavoituksen yhteydessä tehdä lähinnä luontotyyppien osalta (ks. luku 4.2.). Luontoaineistojen kautta alueen merkitystä tarkasteltaessa havaitaan, että alueelta tiedossa olevat luontoarvot ovat vain paikallisesti merkittäviä. Kooste luontoaineistoista on liitteessä 1. Ainoat aineistosta esiin nousevat erityiset luontohavainnot koskevat ahokirkiruohon esiintymää (ks. luku 4.2.), linnustollisesti arvokasta aluetta (ks. luku 4.3.) sekä havaittua kohtalaisen korkeaa ketoindikaattorien määrää päiväaktiivisten suurperhosten selvityksessä (ks. luku 4.2.). Ahokirkiruohon esiintymien sekä mahdollisten ketoelinympäristöjen paikantaminen ja niiden arvon määrittäminen olisi suositeltavaa tehdä tarkemmassa selvityksessä (ks. 4.2.), jotta tiedon taso olisi riittävä. 3. Ekologiset yhteydet Ekologinen yhteys eli ekokäytävä on elinympäristökaistale, jonka toivotaan edistävän ja ohjaavan yksilöiden liikkumista elinympäristölaikkujen välillä. Paikallinen ekologinen verkosto muodostaa eläinyksilöille ruokailu-, lisääntymis-, piiloutumis-, pako- ja levittäytymismahdollisuuksia rakennetun alueen ja intensiivisesti hoidetun maatalousalueen poikki. Taajamien ekologinen verkosto muodostuu suurelta osalta virkistyskäytössä olevasta viheralueverkostosta, puistoista ja liikennealueiden reunoilla olevista suojaviheralueista (Väre 2002). Ekologisten yhteyksien tarkastelussa tulee huomioida myös niin sanotut luonnon ydinalueet.

5 5 (9) LAUSUNTO Kaava-alueella voidaan katsoa sijaitsevan paikallinen luonnon ydinalue (kuva 5), jonka merkitys eliölajistolle on kuitenkin jo nykyisellään voimakkaasti heikentynyt etenkin ekologisten yhteyksien heikentymisen vuoksi. Alue on talousmetsää, joka on varsin tehokkaasti eristynyt muista metsäalueista. Metsäalueesta pääosa on yleiskaava 2020:ssa merkitty virkistysalueeksi (V). Poikkitien kaavarunkoluonnoksessa virkistysalue on jonkin verran suppeampi kuin yleiskaavassa, sillä kaupalle varatut tontit ulottuvat noin m etelämmäksi. Tästä aiheutuva muutos ekologisen verkoston toimintaan on kuitenkin vähäinen, sillä kyseisen luontoalueen merkitys ekologisessa verkostossa jää jo ennestään vähäiseksi. Laajimmat yhtenäiset metsäalueet sijaitsevat suunnitelma-alueelta itään, mutta juuri siihen suuntaan ekologiset yhteydet ovat nykyisellään kaikkein tehokkaimmin estetyt. Oikorata ja Lahdenväylä ovat voimakkaita esteitä riista-aitoineen. Yhteydet länteen päin ovat niin ikään suurelle joukolle eliölajistoa hyvin heikot tai täysin puuttuvat, sillä lännessä on ensin päärata ja heti sen takana isot peltoaukeat. Peltojen läpi kulkevat ojanvarret tosin luovat osalle eliöstöstä liikkumis- ja suojautumisympäristöä. Sekä etelään että pohjoiseen päin on olemassa heikot ekologiset yhteydet, jotka kuitenkin supistuvat muutaman sadan metrin matkalla asutuksen, muun rakentamisen sekä liikenneväylien lomaan jääviksi, hyvin kapeiksi käytäviksi, joiden merkitys eliöstölle on erittäin rajallinen. Kokonaisuutena voidaan arvioida, että ekologiset yhteydet alueella ovat nykyisellään erittäin heikot. Jo pitkään eristyneenä pysynyt ja pienikokoinen metsäalue on menettänyt merkittävän osan luontoarvoistaan. On kuitenkin tärkeää jatkossakin ainakin jossain määrin mahdollistaa eliöiden liikkuminen alueen läpi. Kaavarunkoluonnoksen tarkastelussa ekologista verkostoa koskevat keskeiset havainnot ovat: Ekologisia yhteyksiä hankealueelta pääradan yli länteen päin on erittäin vaikea luoda ja pitkällä tähtäimellä ylläpitää, kun kaupunkirakenne pääradan varressa entisestään tiivistyy ja Kyrölän (Ainolan) asema siirtyy uuteen paikkaansa. Nykyisellään alueen ainoa edes paikallisessa mittakaavassa merkittävä ja toimiva ekologinen yhteys kulkee oikoradan länsipuolta myötäillen pohjoisesta Järvenpään keskustan suunnasta etelään kohti Ristinummen pientaloaluetta (kuva 5). Kaavarunkoluonnoksessa itäisin KM/TY-korttelialue katkaisee em. pohjois eteläsuuntaisen yhteyden kokonaan. Kaavarunkoluonnoksessa olevalla pohjois eteläsuuntaisella viheryhteydellä, jossa sijaitsee hulevesiuoma, ei ole sijaintinsa vuoksi juuri merkitystä pohjois eteläsuuntaisen ekologisen yhteyden kannalta.

6 6 (9) LAUSUNTO Kuva 5. Ekologiset yhteydet suunnitelma-alueella ja mahdolliset yhteydet alueen ulkopuolelle.

7 7 (9) LAUSUNTO 4. Luontoarvojen ottaminen huomioon kaavasuunnitelmissa 4.1. Ekologiset yhteydet Vallitsevan nykytilanteen sekä radanvarren kaupunkirakenteen tiivistämistavoitteiden vuoksi emme katso, että itä länsisuuntaisten ekologisten yhteyksien lisääminen ja huomioiminen olisi tarpeellista tai järkevää Poikkitien alueen kaavasuunnittelussa. Poikkitien kaavarunkoluonnoksen keskeinen puute kuitenkin on, että pohjois eteläsuuntainen ekologinen yhteys oikoradan länsipuolisella metsävaltaisella alueella on siinä katkaistu. Yhteyden ekologisesta merkityksestä voidaan kiistellä, sillä alue on ekologisesti eristynyttä ja ihmistoiminnan voimakkaasti häiritsemää. Ekologisen yhteyden huomioon ottamista kuitenkin puoltaa kaksi asiaa: 1) Määräävät ekologiset esteet alueella ovat pohjois eteläsuuntaisia (päärata, oikorata, Lahden moottoritie), ja ne ohjaavat eläinten liikkumista tehokkaasti. Todennäköisesti monien eläimien liikkuminen alueella suuntautuukin oikoradan varren metsikköjä myöten pohjois eteläsuuntaisesti. 2) Moottoritien ja oikoradan länsipuolella säilyy luontevasti viheralueiden vyöhyke etenkin meluvaikutuksen takia. Tällöin voidaan samalla tukea ekologista verkostoa pitämällä liikenneväylää myötäilevä viheralue mahdollisimman yhtenäisenä. Ekologisen yhteyden kannalta jonkin verran ongelmallista on Poikkitien leveys ja vilkkaus. Kuitenkin suuri osa ekoyhteyttä käyttävistä nisäkkäistä liikkuu aktiivisimmin yöllä ja hämärässä, jolloin liikenne ei ole tällä kohtaa kovin vilkasta ja tien ylitykset voivat siten sujua ainakin enimmäkseen turvallisesti. Linnut puolestaan hyötyvät yhteydestä, vaikka liikkuvatkin lentäen. Ekologinen yhteys palvelisi tässä tapauksessa etenkin linnustoa, kettua ja muita pienpetoja, oravaa, siiliä, jyrsijöitä ja jäniseläimiä. Vilkkaan tien ylityksissä tapahtuu väistämättä aina jonkin verran eläinten yliajoja. Erityisesti pienimpien nisäkkäiden sekä matelijoiden ja sammakkoeläinten liikkumista voidaan melko pienin kustannuksin edesauttaa rakentamalla alikulku (rumpu tien ali). Suosittelemme, että Poikkitien kaavasuunnitelmaa muutetaan siten, että alueen itäosaan jäisi vähintään 100 m leveä viheraluevyöhyke oikoradan ja lähimmän liiketontin väliin. Vaihtoehtoisesti viheryhteys voidaan sijoittaa kohtaan, jossa Järvenpään yleiskaava 2020:ssa on poikkitien ylittävä ulkoilureittimerkintä; tässä vaihtoehdossa kuitenkin nykyinen iso liikerakennusalue jakautuisi kahteen osaan Kasvillisuus ja luontotyypit Päiväaktiivisten suurperhosten seurannassa alueella esiintyi vuosina runsaasti ns. ketoindikaattorilajeja. Myös kasvillisuusselvityksen biotooppikuvioihin sisältyy niittyjä; kulttuuriympäristöalueena yleiskaavaan merkityn Pohjolan tilan aluetta ei ole kuitenkaan tarkemmin selvitetty, vaan se on merkitty biotooppiselvityksessä piha-alueeksi. Näiden havaintojen perusteella alueella saattaa esiintyä ketoelinympäristöjä, joilla voisi olla suojeluarvoja. Useimmat ketoluontotyypit kuuluvat valtakunnallisesti kaikkein uhanalaisimpiin luontotyyppeihin. Suunnitelma-alueen rajalla on uhanalaisen ja rauhoitetun ahokirkiruohon (Gymnadenia conopsea var. conopsea, uhanalainen ja rauhoitettu) kasvupaikka. On hyvin mahdollista, että ahokirkiruoholle sopivia kasvupaikkoja on myös muualla suunnitelma-alueen tuntumassa tai sen sisällä. Lajin

8 8 (9) LAUSUNTO kukkimisessa on kohtalaisesti vuosittaista vaihtelua. Lisäksi kukinta voi tapahtua melko pitkällä aikajaksolla kesän aikana, ja kukinnan ulkopuolella laji voi hyvin jäädä havaitsematta. Näistä syistä aikaisempien selvitysten tietoa kirkiruohon esiintymistä ja sille sopivista elinympäristöistä tulisi täydentää tarkemmalla selvityksellä. Jo tiedossa oleva kasvupaikka tulee samalla rajata tarkemmin, jotta se voidaan paremmin ottaa huomioon maankäytössä. Suosittelemme, että alueelta kartoitettaisiin tarkemmin mahdollisten arvokkaiden ketoelinympäristöjen esiintyminen ja määritettäisiin tarkemmin niiden suojeluarvo. Suosittelemme lisäksi, että alueella esiintyvän ahokirkiruohon esiintyminen kartoitetaan tarkemmin. Todennäköisesti lajin esiintyminen rajoittuu Poikkitien varteen, jolloin nykyinen kaavarunkoluonnos kelpaisi suoraan tarkemman kaavoituksen lähtökohdaksi. Asia tulisi kuitenkin varmistaa kartoituksella, jotta esiintymät tulevat kaavoituksessa ja myös aikanaan alkavissa rakennustöissä asianmukaisesti huomioiduksi. Ahokirkiruohon selvitys voidaan tehdä samalla em. ketoelinympäristöjen selvityksen kanssa. Alueelta ei tiettävästi ole ajantasaisia tietoja lain mukaan huomioitavista luontotyypeistä, joista tällä alueella kysymykseen tulevat lähinnä mahdolliset metsälain 10 mukaiset kohteet. Nämä tulisi selvittää normaaliin tapaan asemakaavoituksen yhteydessä Eläimistö Alueen eteläosaan ulottuva linnustollisesti arvokas metsäalue (liite 1, kuva 1.5) säilyy kaavarunkoluonnoksen mukaisessa maankäytössä virkistysmetsänä ja laajuudeltaan nykyisten linnustoarvojen kannalta riittävänä. Linnustoalueena kyseinen metsä ei ole koko kaupungin mittakaavassa erityisen merkittävä, vaan kuuluu vähämerkityksisempiin, paikallisiin linnustokeskittymiin. Suunnitelma-alueella ei ole vuoden 2010 ilmakuvatarkastelun ja maastoselvityksen perusteella liitooravalle sopivaa metsää (Faunatica 2010a). Lähialueiden selvitystietojen perusteella alueella ei ole merkitystä myöskään lajin kulkuyhteyksien kannalta. Kaava-alueelta on selvitetty myös viitasammakon ja uhanalaisten perhoslajien esiintyminen, mutta mitään niistä ei havaittu (Faunatica 2011b). Alueella ei myöskään ole viitasammakolle sopivia lisääntymispaikkoja (Faunatica 2013c,d). 5. Yhteenveto luontoarvojen huomioimisesta hankeen jatkosuunnittelussa Hankealueen luontoarvot on selvitetty asemakaavoituksen kannalta varsin perusteellisesti. Aineistojen perusteella nousee esiin kuitenkin kolme lisäselvitystarvetta: 1) Rauhoitetun ahokirkiruohon mahdollisten kasvupaikkojen selvittäminen ja esiintymien rajaaminen.ahokirkiruohon kasvupaikkojen selvittäminen linkittyy seuraavaan kohtaan (ketoselvitys), koska ahokirkiruohon tärkeimpiä kasvupaikkoja ovat kedot. 2) Ketoelinympäristöjen esiintymisen selvittäminen. Koko Järvenpään alueella tehdyssä päiväaktiivisten suurperhosten selvityksessä alueelle sijoittuva ruutu 20 nousi selvityksessä

9 9 (9) LAUSUNTO esiin ketoindikaattorien esiintymisen vuoksi, ja ruutu oli koko selvityksen kärjessä ketoindikaattorilajien yhteenlasketulla yksilömäärällä mitattuna. 3) Lain mukaan huomioitavien luontotyyppien selvittäminen. Alueelta ei tiettävästi ole ajantasaisia tietoja lain mukaan huomioitavista luontotyypeistä, joista tällä alueella kysymykseen tulevat lähinnä metsälain 10 mukaiset kohteet. Nämä tulisi selvittää varsinaisen asemakaavan laadinnan yhteydessä. Lisäksi kaavaluonnokseen olisi suositeltavaa jättää tilaa ekologiselle käytävälle pohjois eteläsuunnassa siten, kuin edellä kohdassa 4.1. on esitetty. Muilta osin Poikkitien kaavarunkoluonnokseen ei ole huomautettavaa alueellisten luontoarvojen turvaamisen näkökulmasta. Alueen keskeinen liikenteellinen sijainti jo ennestään tiiviin taajamarakenteen tuntumassa puoltaa tehokasta rakentamista. Espoossa Aapo Ahola, Elina Manninen & Marko Nieminen Faunatica Oy

10 Liite 1. Aiemmista selvityksistä kootut luontotiedot suunnitelma-alueelta 1. Kasvillisuus Faunatica on tehnyt kasvillisuusselvityksiä Järvenpäässä vuosina Selvitykset olivat jatkoa Metsätähti Oy:n vuosien selvityksille (Metsätähti Oy:n sekä Faunatica Oy:n julkaisemattomia aineistoja, Faunatica 2007a). Faunatican selvityksissä kartoitettiin etukäteen rajatuilta biotooppikuvioilta koko putkilokasvilajisto sekä lajien yleisyys- ja runsaustiedot ja kuviolle annettiin biotooppikoodi. Lisäksi selvityskohteilta tallennettiin uhanalaisten, silmälläpidettävien, EU:n luontodirektiivin ja rauhoitettujen putkilokasvilajien koordinaattipisteet. Suunnitelma-alueen ja sen lähiympäristön biotoopit on esitetty kuvassa 1.2. Pääosa alueesta on peltoa, niittyä ja kangasmetsää. Alueen itäosassa on kaksi pienehköä avokalliota ja länsiosassa, Pohjolantien varrella on rakennettua ympäristöä. Alueen biotooppikuvioilta kerätyn kasvillisuusaineiston perusteella alueella ei ole edustavia uhanalaisia luontotyyppejä tai muista syistä suojeluarvoja sisältäviä elinympäristöjä. Suunnitelmaalueelta ei ole havaintoja uhanalaisista, silmälläpidettävistä, EU:n luontodirektiivin tai rauhoitetuista putkilokasvilajeista. Aivan suunnitelman alueen rajalta, Poikkitien penkalta, on kuitenkin havainto vaarantuneesta (VU) ja rauhoitetusta ahokirkiruohosta (Gymnadenia conopsea var. conopsea) vuodelta 2008 (kuvat 1.1 & 1.2). Rauhoitetun kasvin hävittäminen on luonnonsuojelulain nojalla kielletty, joten tällaiset esiintymät on huomioitava myös kaavoituksessa. Ahokirkiruoho on harvinaistunut voimakkaasti perinnemaisemien häviämisen myötä. Aiemmin laji oli yleinen kaskialueilla ja valoisissa, laidunnetuissa metsissä sekä niityillä. Sopivia kasvupaikkoja on hävinnyt myös pellonraivauksen, metsittymisen ja rakentamisen vuoksi (Kypärä 2012). Nykyään tienpientareet muodostavat lajille tärkeän uudisympäristön, joka kompensoi aikaisempien perinneympäristöjen häviämistä. 2. Huomionarvoiset perhoset ja niiden ravintokasvit 2.1. Päiväaktiiviset suurperhoset Järvenpään alueelta selvitettiin päiväaktiivisten suurperhosten esiintymistä vuosina :ltä 1/4 km 2 -ruudulta (Faunatica 2004a; kuva 1.3). Suunnitelma-alueelle osuvien ruutujen perhosmäärät olivat koko kaupungin mittakaavassa keskinkertaisia. Runsaslajisin suunnitelmaalueen ruuduista oli ruutu 21alueen itäosassa. Suunnitelma-alueelta ei tavattu uhanalaisia, silmälläpidettäviä tai EU:n luontodirektiivin päiväaktiivisia suurperhoslajeja. Faunatican tiedossa on vanha, tarkemmin määrittelemätön luvuilla tehty lehtohopeatäplähavainto (Boloria titania) Ristinummelta (Juhani Kolehmaisen havainto, Pertti Pakkanen suullinen tieto). Tarkempi havaintopaikka ei ole tiedossa. Laji on luokiteltu erittäin uhanalaiseksi (EN) ja se on Suomessa erityisesti ja kiireellisesti suojeltava sekä rauhoitettu. Esiintymää ei havaittu vuosien kartoituksessa, ja aiemman havainnon epämääräisyyden ja vanhuuden takia sen merkitys onkin nykypäivän maankäytölle vähäinen.

11 Kuva 1.1. Ahokirkiruoho (Gymnadenia conopsea var. conopsea) Poikkitien penkalla lähellä Kyrölän asemaa (kuva: Henna Makkonen / Faunatica Oy). Kuva 1.2. Suunnitelma-alueen biotooppikuviot sekä vaarantuneen (VU) ja rauhoitetun ahokirkiruohon esiintymispaikka.

12 Kuva 1.3. Ruutujako päiväaktiivisten suurperhosten selvityksessä. Jotkin päiväperhoset ja muut päiväaktiiviset lajit suosivat kuivia ja lämpimiä ketomaisia elinympäristöjä. Useimmiten näiden lajien toukat käyttävät jotakin ketokasvia ravintonaan. Mitä useampi indikaattorilaji kulttuuribiotoopilla esiintyy, sitä arvokkaampi elinympäristö on. Vaikka ketoindikaattoriksi sopivat lajit ovatkin yleisiä, kertoo niiden runsas esiintyminen arvokkaasta elinympäristöstä, jolla usein elää myös monia vaateliaita ja uhanalaisia lajeja. Indikaattorilajien avulla arvokkaita kohteita voidaan helposti paikallistaa ja näin välttää kohteiden tuhoutuminen esim. alueen maankäytön muutoksia suunniteltaessa. Suunnitelma-alueella sijaitseva ruutu 20 oli ýksi niistä ruuduista, joilta tavattiin vähintään kolme nk. ketoindikaattorilajia. Yhteensä tällaisia ruutuja oli Järvenpään 171 ruudusta 10. Ruutu 20 oli näistä 10:stä ruudusta ketoindikaattorilajien yksilömäärällä mitattuna suurin (yht. 21 yksilöä selvitysjaksolla ) Uhanalaiset perhoset Järvenpäässä selvitettiin uhanalaisten perhoslajien esiintymistä vuosina yhteensä 143 kohteelta (Faunatica 2004b, 2005a,b, 2006a c, 2007b,c, 2008a,b, 2009a, b, 2010b d, 2011a c, 2012). Uhanalaisten perhoslajien esiselvityksissä tarkasteltiin kasvillisuusaineistojen (Faunatica 2007a sekä Metsätähti Oy:n [ ] ja Faunatica Oy:n [ ] julkaisemattomia aineistoja) perusteella uhanalaislajien toukkavaiheen ravintokasvien esiintymiä. Ravintokasvien esiintymistä valittiin selvitykseen ne, joissa kasvia oli havaittu runsaasti. Esiselvityksen maastokäynnillä tarkastettiin potentiaaliseksi arvioitujen kuvioiden nykytila sekä arvioitiin kunkin kuvion sopivuus niiden uhanalaisperhosten elinpaikaksi, joiden ravintokasvia kuviolla esiintyy kasviaineiston mukaan.

13 Kuva 1.4. Kasvillisuusaineiston perusteella valitut uhanalaisten perhoslajien esiselvitys- ja selvityskuviot suunnitelma-alueella. Suunnitelma-alueelta on esiselvityksissä löytynyt purtojuuren (Succisa pratensis) ja ketomarunan (Artemisia campestris) runsaita esiintymiä (ks. esiselvityskuviot kuvassa 1.4). Purtojuuri on erittäin uhanalaisen (EN), erityisesti suojeltavan purtojuurisurviaiskoin (Nemophora cupriacella) toukkavaiheen ravintokasvi. Ketomaruna taas on usean harvinaisen tai uhanalaisen lajin toukkavaiheen ravintokasvi. Ketomarunalla elää Järvenpäässä mm. vaarantunut (VU), erityisesti suojeltava loistokaapuyökkönen (Cucullia argentea). Selvityksissä havaittiin, että ketomaruna on taantunut voimakkaasti aiemmalla kasvupaikallaan ratavarressa. Loistokaapuyökkösen elinmahdollisuudet ovatkin kaventuneet monin paikoin ratapohjien sepelöinnin ja ratavarsien kasvimyrkytysten vuoksi. Suunnitelma-alueen selvityskohteilla ei tavattu purtojuurisurviaiskoita, loistokaapuyökköstä tai muitakaan uhanalaisia perhoslajeja (Faunatica 2006a, c, 2009a, b, 2010c, 2011b). 3. Linnut Faunatica on selvittänyt Järvenpään linnustoa vuosien linnustoselvityksessä (Honkala ym. 2003) arvokkaiksi linnustoalueiksi määritellyiltä kohteilta vuosina (Faunatica

14 2013b). Vuonna 2011 selvitettiin kohteita suunnitelma-alueella ja sen lähellä Ristinummella ja Lepolassa. Ristinummen selvityskohde ulottuu osin suunnitelma-alueelle (kuva 1.5). Kohteilta paikannettiin pesivät lintulajit, erityisesti EU:n lintudirektiivin lajit ja uhanalaisiksi tai silmälläpidettäviksi luokitellut lajit, Suomen kansainväliset vastuulajit sekä muut huomionarvoisiksi katsotut lajit. Näiden tietojen pohjalta arvioitiin kohteiden linnustollista arvoa ja rajattiin linnustollisesti arvokkaimmat alueet. Ristinummen ja Lepolan kohteilta havaittiin yhdeksän luokiteltua ja 15 muuta huomionarvoista pesimälintulajia (kuva 1.5). Pelkästään Ristinummen kohteella havaittiin kolme EU:n lintudirektiivin tai silmälläpidettävää lintulajia (yhteensä neljä reviiriä). Muiden huomionarvoisten lajien reviirejä oli kohtalaisesti. Alueen kokonaislajimäärä (33) on viereiseen Lepolan alueeseen verrattuna melko vaatimaton ja Ristinummen alue on koko kaupungin mittapuulla linnustollisesti vähämerkityksellinen. Linnustollisesti arvokkaiden alueiden rajaukset tehtiin kuitenkin myös tällaisille vähämerkityksellisille kohteille, koska niillä kuitenkin on edelleen joitakin lintuarvoja. Ristinummen peltoalue on pienehkö ja siltä puuttuu esimerkiksi moni Lepolassa viihtyvä lintulaji. Metsäalue on talousmetsää, jossa hakkuita on tehty viime aikoinakin. Kuitenkin pyy vielä sinnitteli metsässä, joka on yhteydessä junanradan ja moottoritien toisella puolella oleviin Torvilevonkallion ja Keravanjoen varren metsiin, joista on edelleen yhteys Sipoon metsäalueisiin. Kuva 1.5. Vuonna 2011 kartoitetut linnustoalueet, linnustollisesti arvokkaat alueet ja havaitut luokitellut ja muut huomionarvoiset lintulajit suunnitelma-alueella ja sen lähiympäristössä. DIR = EU:n lintudirektiivin laji, NT = silmälläpidettävä laji, RT = alueellisesti uhanalainen laji, vastuulaji = Suomen kansainvälinen vastuulaji.

15 Suunnitelma-alueen läheltä on havainto erittäin uhanalaiseksi (EN) luokitellusta peltosirkusta. Vuosina 2011 ja 2012 löytyi kaksi peltosirkkureviiriä Tuusulan Ristikydöstä, melko läheltä Järvenpään rajaa havaittiin laulava peltosirkkukoiras Kyrölän aseman länsipuolella Lepolassa (havainnot J. Honkala, suullinen tieto). Linnuston lajikohtainen tarkastelu Ristinummen alueelta: EU:n lintudirektiivin ja silmälläpidettävät lajit: Pyy Yksi reviirillinen pyitä vielä sinnittelee Ristinummen metsässä. Vuosien kartoituksissa lajia ei täällä havaittu, mutta se on voinut jäädä huomaamatta. Luhtahuitti Yllättäen kuultiin luhtahuittikoiras aamuyöllä selvitysalueen koillisosassa, Pohjolan itäpuolella. Lintu huusi pienessä ojassa, missä kasvaa mm. leveäosmankäämiä. Laji ei pystyne pesimään näin vaatimattomassa kosteikossa, joten lintu on pysähtynyt paikalle muuttomatkallaan. Lähin tunnettu luhtahuitin pesimäpaikka on Tuusulanjärven pohjoispäässä, jossa tänäkin vuonna oli reviiri. Vuosien kartoituksissa lajia ei havaittu ollenkaan Järvenpäässä. Sirittäjä Kaksi sirittäjäreviiriä oli selvitysalueella. Useampikin reviiri voisi olla, sillä sopivaa elinympäristöä tuntuisi olevan. Muut huomionarvoiset lintulajit: Lehtokurppa Soidinlentävä lintu metsäalueen päällä havaittiin aamuyöllä. Käpytikka Kaksi reviiriä tulkittiin useista havainnoista. Poikaspesä löytyi eteläisemmältä reviiriltä Mustapääkerttu Kaksi reviiriä oli lähekkäin selvitysalueen itäosassa. Tiltaltti Kaksi reviiriä oli selvitysalueen itäosassa. Kuusitiainen Yksi reviiri oli alueen länsiosassa, osittain asutusalueella. 4. Liito-orava Faunatica Oy teki vuonna 2010 Järvenpäässä liito-oravaselvityksen, jossa paikannettiin liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat sekä lajille soveliaat kulkureitit koko Järvenpään kaupungin alueella (Faunatica 2010a). Selvityksessä kartoitetut metsäkuviot oli ilmakuvatarkastelun perusteella tulkittu liito-oravalle mahdollisesti sopiviksi elinympäristöiksi. Lisäksi kartoitettiin kaikki vuosien liito-oravaselvityksessä (Pimenoff 2003/2004) lajin asuttamat ja lajille sopiviksi tulkitut metsät. Suunnitelma-alueella ja välittömästi sen pohjoispuolella arvioitiin ilmakuvatarkastelun perusteella olevan lajille sopivaa metsää (kuva 1.6). Maastoselvityksessä kuviot todettiin kuitenkin lajille

16 sopimattomiksi. Liito-orava suosii varttuneita kuusikoita, jotka tarjoavat järeitä kuusia ja kolohaapoja suoja- ja pesäpaikoiksi sekä lehtipuita kuten koivuja, haapoja ja leppiä ruokailupuiksi (Hanski 1998). Vuoden 2003 selvityksessä löytyi viisi asuttua elinpiiriä, joista vain kolme oli asuttuja vuonna 2004: Purolantie ja Haarajoen aseman seutu sekä Lippumäki suunnitelma-alueen lähellä (kuva 1.6). Vuoden 2010 selvityksessä löytyi enää kaksi asuttua elinpiiriä, toinen Purolantien varrella (Metsonmäki) ja toinen Myllyn lähellä Keravanjoen varrella. Faunatica teki uuden selvityksen vuonna 2013, jolloin kartoitettiin kaikki vuoden 2010 selvityksen maastotyössä liito-oravalle soveltuviksi arvioidut metsäkuviot (Faunatica 2013a). Suunnitelmaalueen läheisimmiltä, liito-oravalle soveltuvilta metsäkuvioilta Ainolasta ja Lippumäeltä ei löytynyt merkkejä liito-oravasta. Ainolasta tai Lippumäestä ei ole myöskään hyvin toimivia liito-oravan kulkuyhteyksiä suunnitelma-alueelle, minkä voi todeta ilmakuvasta (kuva 1.7). Ainolan ja Lippumäen kuviot ovat keskellä asutusta tai viljelysmaita, eikä kulkuyhteyksiä ympäröiviin metsiin ole, mikä on todennäköinen syy liito-oravareviirin tyhjentymiseen Lippumäessä. Kulkuyhteydeksi soveltuvat yli 10-metriset puut. Parhaat kulkuyhteydet ovat kuusivaltaisia metsiä, joista löytyy kookasta puustoa. Kuva 1.6. Liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot suunnitelma-alueen lähellä Lippumäessä ja Ainolassa, liito-oravaselvityksessä vuonna 2010 lajille sopimattomiksi todetut metsäkuviot suunnitelma-alueella ja sen pohjoispuolella sekä Uudenmaan ELY-keskuksen liitooravarekisterin havaintopisteet Lippumäessä vuodelta 2003.

17 Kuva 1.7. Liito-oravalle soveltuvat metsäkuviot suunnitelma-alueen lähellä Lippumäessä ja Ainolassa sekä Uudenmaan ELY-keskuksen liito-oravarekisterin havaintopisteet Lippumäestä vuodelta Matelijat ja sammakkoeläimet Järvenpäässä on selvitetty yleisesti matelija- ja sammakkoeläinten esiintymistä vuonna 2012 (Faunatica 2013c) sekä erityisesti EU:n luontodirektiivin lajin, viitasammakon esiintymistä vuonna 2013 (Faunatica 2013d). Matelijoiden ja sammakkoeläinten potentiaalisia elinympäristöjä arvioitiin kirjallisuuden, satelliittija ilmakuvien sekä vanhojen havaintopaikkatietojen avulla ja arvion perusteella valittiin maastoselvityskohteet. Suunnitelma-alueelta tai sen lähiympäristössä ei katsottu olevan matelijoille tai sammakkoeläimille sopivia elinympäristöjä, minkä vuoksi alueelle ei tehty selvityskäyntiä. Alueelta ei myöskään ole tiedossa aiempia havaintoja matelijoista tai sammakkoeläimistä. Suunnitelma-alueella saattaa olla sopivaa elinympäristöä sisiliskolle, joka viihtyy aurinkoisilla paikoilla, usein metsän tai viljelymaan laidalla tai niityllä (Sammakkolampi 2014b). Laji saattaa myös viihtyä rauhallisessa pihapiirissä, mutta se ei ole kulttuurilaji ja on käymässä harvinaiseksi kaupunkiympäristössä (J. Saarikivi, kirjallinen tiedonanto). Myös kyyn mieluisimpia olinpaikkoja ovat aurinkoiset peltojen reuna-alueet, kalliot sekä avohakkuiden jälkeiset vesakot ja niityt (Sammakkolampi 2014a). Suunnitelma-alueen soveltuminen kyylle on kuitenkin epävarmaa. Urbaaneilla alueilla kyy on nykyään harvinainen, mihin osasyinä ovat liikenne ja vaino, mutta keskeisimmät syyt liittyvät lajin elinympäristövaatimuksiin. Kyy vaatii rauhallista ja muuttumatonta luontoa elinpaikakseen (J. Saarikivi, kirjallinen tiedonanto).

18 Kirjallisuus Faunatica Oy. 2004a: Järvenpään päiväaktiiviset suurperhoset Raportti. Faunatica Oy 2004b: Järvenpään uhanalaiset perhoset: esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2005a: Ketosukkulakoi (Scythris laminella) Järvenpäässä: vuoden 2005 havainnot ja esiintymien rajaus. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2005b: Järvenpään uhanalaiset perhoset: vuoden 2005 tulokset. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2006a: Järvenpään uhanalaiset perhoset: esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella II. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2006b: Ketosukkulakoi Järvenpäässä: esiintymispaikan siirron seuranta ja vuoden 2006 havainnot. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2006c: Järvenpään uhanalaiset perhoset: vuoden 2006 tulokset. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2007a: Järvenpään kasvillisuuskartoituksen (biotooppikuviot) tulokset vuonna Muistio Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2007b: Ketosukkulakoi Järvenpäässä: esiintymispaikan siirron seuranta ja vuosien havainnot. Väliraportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2007c: Järvenpään uhanalaiset perhoset: vuoden 2007 tulokset. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2008a: Järvenpään uhanalaiset perhoset: esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella III. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2008b: Ketosukkulakoi Järvenpäässä: esiintymispaikan siirron seuranta ja vuosien havainnot. Loppuraportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2009a: Järvenpään uhanalaiset perhoset: esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella IV. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2009b: Järvenpään uhanalaiset perhoset: vuoden 2009 tulokset. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2010a: Järvenpään liito-oravakartoitus vuonna Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2010b: Järvenpään uhanalaiset perhoset: esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella V. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2010c: Järvenpään uhanalaiset perhoset: vuoden 2010 tulokset. Raportti Järvenpään kaupungille.

19 Faunatica Oy 2010d: Järvenpäässä rajatun ketosukkulakoin elinpaikan hoitosuunnitelma ja hoito-ohjeet. Muistio Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2011a: Järvenpään uhanalaiset perhoset: esiselvitys kasvillisuustietojen perusteella VI. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2011b: Järvenpään uhanalaiset perhoset: vuoden 2011 tulokset. Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2011c: Ketosukkulakoin ja sen elinpaikan hoitojen seuranta Järvenpäässä vuonna Muistio Keski-Uudenmaan ympäristökeskukselle. Faunatica Oy 2012: Järvenpään uhanalaiset perhoset: vuoden 2012 tulokset Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2013a: Järvenpään liito-oravaselvitys vuonna Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2013b: Järvenpään linnustoselvitys vuosina Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2013c: Järvenpään matelija- ja sammakkoeläinselvitys Raportti Järvenpään kaupungille. Faunatica Oy 2013d: Järvenpään viitasammakkoselvitys Muistio Järvenpään kaupungille. Hanski, I. K. 1998: Home ranges and habitat use in the declining flying squirrel, Pteromys volans. Wildlife Biology 4: Honkala, J., Niiranen, S. & Lavinto A. 2003: Järvenpään linnustotutkimus Ympäristötutkimus Metsätähti Oy & Järvenpään kaupunki, Helsinki. Luonnonsuojeluasetus 1997/2005: annettu luonnonsuojeluasetus (160/1997) ja sen annettu muutos (913/2005) [ [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2005/ ] viitattu Luonnonsuojelulaki 1996: annettu luonnonsuojelulaki (1096/1996) [http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1996/ ] ja luonnonsuojelulain perustelut (HE 79/1996) [http://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/1996/ ]. viitattu Pimenoff, S. 2003/2004: Liito-oravaselvitys Raportti Järvenpään kaupungille. Rassi, P., Hyvärinen, E., Juslén, A. & Mannerkoski, I. (toim.) 2010: Suomen lajien uhanalaisuus Punainen kirja Ympäristöministeriö & Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Sammakkolampi 2014a: Kyy. Internet-sivut, [http://www.sammakkolampi.fi/lajit/kyy.html] viitattu Sammakkolampi 2014b: Sisilisko. Internet-sivut, [http://www.sammakkolampi.fi/lajit/sisilisko.html] viitattu Suomen ympäristökeskus 2010: Ahokirkiruoho. Internet-sivut: SYKEn lajiesittelyt. [http://www.ymparisto.fi/download/noname/%7b35b78ed6-34fc-4976-b58b- E A%7D/38926] viitattu

20 Söderman, T. 2003: Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi kaavoituksessa, YVA-menettelyssä ja Natura-arvioinnissa. Ympäristöopas 109, Suomen ympäristökeskus, Helsinki. Suomen ympäristökeskus 2013a: Kiireellisesti suojeltavat lajit. Internet-sivut, [http://www.ymparisto.fi/fi- FI/Luonto/Lajit/Lajiensuojelutyo/Lajisuojelun_valtakunnallinen_toimintaohjelma/Kiireellisesti_suojeltavat_l ajit] viitattu Suomen ympäristökeskus 2013b: Luonto- ja lintudirektiivin lajit. Internet-sivut, [http://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/lajit/luonto_ja_lintudirektiivien_lajit], viitattu Suomen ympäristökeskus 2013c: Rauhoitetut lajit. Internet-sivut, [http://www.ymparisto.fi/fi- FI/Luonto/Lajit/Rauhoitetut_lajit], viitattu Väre, S. 2002: Ekologinen verkosto Itä- Uudenmaan liiton alueella. YS-Konsultit Oy. Itä-Uudenmaan liiton julkaisu 74. Itä-Uudenmaan liitto, Porvoo. Ympäristöministeriö 2005: Liito-oravan huomioon ottaminen kaavoituksessa. Kirje kunnille, maakuntien liitoille ja alueellisille ympäristökeskuksille. Ympäristöministeriö, Dnro YM/1/501/2005.

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016

LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 TUTKIMUSRAPORTTI LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN SIPOON POHJOIS- PAIPPISTEN OSAYLEISKAAVA-ALUEELLA VUONNA 2016 Tekijä: Rauno Yrjölä Sisällys: 1 Johdanto... 3 2 menetelmä... 3 3 Tulokset... 4 4 Yhteenveto ja

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys

LIITO-ORAVASELVITYS 16X KALAJOEN KAUPUNKI. Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys LIITO-ORAVASELVITYS 23.6.2015 KALAJOEN KAUPUNKI Hiekkasärkkien liikuntapuiston alue Liito-oravaselvitys 1 Sisältö 1 JOHDANTO 1 2 LIITO-ORAVASELVITYS 2 3 TULOKSET 3 4 JOHTOPÄÄTÖKSET 4 5 VIITTEET 5 Kannen

Lisätiedot

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 SALMENKYLÄN POHJOISOSAN ASEMAKAAVAN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Markku Nironen 19.04.2016 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 2 3 ASEMAKAAVA-ALUEEN LIITO-ORAVAT... 2 3.1 LIITO-ORAVAT 2009...

Lisätiedot

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1

Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Hyrylän varuskunta alueen luontoselvitykset 2006 2007 Tiivistelmä 1 Tämä tiivistelmä perustuu yksityiskohtaiseen raporttiin Tuusulan Hyrylän varuskunta-alueella kesinä 2006 ja 2007 tehdyistä luontoselvityksistä.

Lisätiedot

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008

Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Liito-oravaselvitys Kauniainen 2008 Sirkka-Liisa Helminen Ympäristötutkimus Yrjölä Oy SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...3 2 LIITO-ORAVAN BIOLOGIA JA SUOJELU...3 3 MENETELMÄT...3 4 TULOKSET...4 4.1 Kavallintien

Lisätiedot

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010

PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 Marko Vauhkonen 1.8.2010 PIRKKALAN VÄHÄ-VAITTIN LIITO-ORAVASELVITYS 2010 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 3 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 3 LIITO-ORAVAN ESIINTYMINEN

Lisätiedot

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013

NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 NASTOLAN HATTISENRANNAN RANTA-ASEMAKAAVA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 27.5.2013 1 JOHDANTO Arkkitehtityö Oy laatii ranta-asemakaavaa Nastolan Kirkonkylässä sijaitsevalle

Lisätiedot

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy. Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Tuulivoimapuisto Soidinmäki Oy Saarijärven Soidinmäen tuulivoimapuiston Haasia-ahon liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 20/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS

LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.06.2014 KELIBER OY LITIUMPROVINSSIN LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 19.6.2014 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Heli Uimarihuhta Hautakankaan metsää Viite 1510013339 Ramboll

Lisätiedot

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys

Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Huhtasuon keskustan liito-oravaselvitys Taru Heikkinen 19.12.2008 Kaupunkisuunnitteluosasto Jyväskylän kaupunki 1. Tehtävän kuvaus ja tutkimusmenetelmät Työn tarkoituksena oli selvittää liito-oravan esiintyminen

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA LUONTOSELVITYS: KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA 1.9.2014. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27125.10 KITTILÄN KUNTA : KIRKONKYLÄN TEOLLISUUSALUEEN ASEMAKAAVA SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS... 2 3 LINNUSTO JA MUU ELÄIMISTÖ... 3 4 ARVOKKAAT

Lisätiedot

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa

MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa Liito-orava- ja viitasammakkoselvitys Heikki Holmén 8.6.2016 2 (9) 8.6.2016 MT640 parantaminen Vuonteensalmen sillan kohdalla, Laukaa SISÄLTÖ 1

Lisätiedot

Ramoninkadun luontoselvitys

Ramoninkadun luontoselvitys Ramoninkadun luontoselvitys Elina Lehtinen Jyväskylän kaupunki Kaupunkisuunnittelu ja maankäyttö 7.4.2016 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Työmenetelmät... 3 2.1 Esiselvitys... 3 2.2 Maastotyöskentely... 3 2.3

Lisätiedot

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki

NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki RAPORTTI 16X267156_E722 13.4.2016 NIINIMÄEN TUULIPUISTO OY Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki 1 Niinimäen Tuulipuisto Oy Sähkönsiirtolinjojen liito-oravaselvitys, Pieksämäki Sisältö 1

Lisätiedot

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS

KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja UPM tuulivoima Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 24.9.2013 KONTTISUON LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 24.9.2013 Laatijat Tarkastanut Kuvaus Emilia Osmala Tarja Ojala Liito-oravaselvitys

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN LUONTOSELVITYS 25.6.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: E27852 SOMERO RUUNALAN YRITYSALUEEN ASEMAKAAVAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 TUTKIMUSALUEEN

Lisätiedot

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS

Rauhanniemi-Matintuomio asemakaava 25.5.2009 1 (5) Seija Väre RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Seija Väre 25.5.2009 1 (5) RAUHANNIEMI - MATINTUOMIO LIITO-ORAVA SELVITYS 1 ALUEEN YLEISKUVAUS Asemakaava-alue sijaitsee Pyhäjärven pohjoisrannalla. Maantien eteläpuolella rannalla on omakotitalojen rivi.

Lisätiedot

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja

Suomen Luontotieto Oy. Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Urjalan Valajärven ranta-asemakaava-alueen liito-oravaselvityksen päivitys 2011 Alueella on yksi asuttu liito-oravan elinpiiri Suomen Luontotieto Oy 29/2011 Jyrki Oja Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Aineisto

Lisätiedot

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA

HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA HAUKILAHDEN TOPPELUNDINPUISTO LIITO-ORAVAN ELINALUEENA Esa Lammi 10.12.2014 1 JOHDANTO Haukilahden Toppelundinpuiston länsiosaan on valmisteilla asuintalojen rakentamisen mahdollistava asemakaavan muutos,

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA:

LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: LUONTOSELVITYS KALAJÄRVI TILA: 743-416-5-146 SEINÄJOEN KAUPUNKI 2016 1. YLEISTÄ Tämän luontoselvityksen tarkoituksena oli selvittää, esiintyykö Seinäjoen kaupungin alueella olevalla tilalla 743-416-5-146

Lisätiedot

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY

Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II. Luontoselvitys. Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19) Nurmon kunta/ tielinjaus II Luontoselvitys Suunnittelukeskus OY Itäinen ohikulkutie (Vt 19), Nurmon kunta - tielinjauksen II vaihtoehto Luontoselvitys 1. Yleistä Tämän luontoselvityksen

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013

EURAJOEN KUNTA. Luontoselvitys. Työ: 26016. Turku, 02.05.2013 EURAJOEN KUNTA Hirveläntien Peräpellontien alueen asemakaava ja asemakaavan muutos Luontoselvitys Työ: 26016 Turku, 02.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 www.fmcgroup.fi

Lisätiedot

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014

Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 Kankaan alueen ja Ailakinkadun välisen metsikön liito-oravaselvitys 2014 11.4.2014 Johdanto Vuoden 2013 selvityksessä alueella todettiin ilmeinen naaraan esiintymispaikka. Koska metsäkuviolla on aloitettava

Lisätiedot

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6.

LUONTOSELVITYS TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS 3.6. TYÖNUMERO: E27559 METSÄHALLITUS LAATUMAA JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIVOIMAHANKEALUEEN LIITO-ORAVA- JA VIITASAMMAKKOSELVITYS SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista VALMIS LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT

Lisätiedot

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys

Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA PROKON WIND ENERGY FINLAND OY Kattiharjun tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 20.8.2014 P21463P003 Liito-oravaselvitys 1 (23) Tuomo Pihlaja 20.8.2014

Lisätiedot

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS

VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 31.10.2012 VANHA-KLAUKAN KAAVA-ALUEEN LUONTOSELVITYS Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 3 3 Kaava-alueen luonnonolot...

Lisätiedot

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013

Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Maanmittauspalvelu Puttonen Savonlinnan Matarmäen luontoselvitys 2013 Petri Parkko 31.5.2013 1. Taustoja Savonlinnan Matarmäelle (kartta 1) on suunniteltu kallion louhintaa, jonka suunnittelua varten tarvittiin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Metsälain mukaiset

Lisätiedot

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY

Rauman kaupunki. Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Rauman kaupunki Rauman Maanpään liito-oravaselvitys 2015 AHLMAN GROUP OY Raportteja 1/2015 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen yleiskuvaus... 3 Työstä vastaavat henkilöt... 4

Lisätiedot

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Kaavaluonnos III , Seutulantalo Kaupunkikehitys/Kaavoitus ja liikenne

Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Kaavaluonnos III , Seutulantalo Kaupunkikehitys/Kaavoitus ja liikenne Poikkitien yritys- ja palvelualueen itäosa, Kaavaluonnos III 17.12.2015, Seutulantalo Kaupunkikehitys/Kaavoitus ja liikenne Ohjelma Tilaisuuden avaus Kaavaluonnosaineiston esittelyä Suunnittelutilanne

Lisätiedot

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS

VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 4.4.2014 VUORES, ISOKUUSI II LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 4.4.2014 Päivämäärä 4.4.2014 Laatija Tiina

Lisätiedot

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012

Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Leppälahden liito-oravaselvitys 2012 Kaivoveden pohjoisrannan haapalehtoa Jätöskasa Kankaansuolla 1 1 Johdanto...2 2 Työmenetelmät...3 3 Tulokset...4 3.1 Leirikeskuksen itäpuoli....4 3.2 Kankaanhauta-tilan

Lisätiedot

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS Vastaanottaja Ilmatar Raasepori Oy Asiakirjatyyppi Liito-orava- ja kasvillisuusselvitys Päivämäärä 21.9.2012 Viite 82142499-05 ILMATAR RAASEPORI OY GUMBÖLEBERGETIN LIITO-ORAVA- JA KASVILLISUUSSELVITYS

Lisätiedot

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa

LIITO-ORAVA. Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä Turussa ja Porissa LIITO-ORAVA Luonnonsuojelun ajankohtaispäivä 19.12.2016 Turussa ja Porissa Olli Mattila, Varsinais-Suomen ELY-keskus 22.12.2016 1 Liito-oravan suojelu Liito-orava (Pteromys volans) on Suomessa vaarantunut

Lisätiedot

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS

ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS ORIMATTILA, PENNALAN ITÄOSAN OSAYLEISKAAVAN MUUTOS LAUSUNTO LIITO-ORAVAN ESIINTYMISESTÄ JA ELINYMPÄRISTÖISTÄ KUIVISTONMÄEN ALUEELLA Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 21.10.2015 1 JOHDANTO

Lisätiedot

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012

NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 NAANTALI LÖYTÄNE LADVO LIITO-ORAVAESIITYMÄT KEVÄÄLLÄ 2012 Ari Karhilahti Leipurinkuja 4 21280 RAISIO ari.karhilahti@utu.fi 050 5698819 1. Johdanto Naantalin kaupunki tilasi keväällä 2012 seuraavan luontoselvityksen:

Lisätiedot

Raportti BJ Nurmijärven kunta

Raportti BJ Nurmijärven kunta Raportti 67070228.BJ 25.10.2007 Nurmijärven kunta Lepsämän liito-oravakohteiden tarkistukset 2007 1 Yhteenveto Tämä liito-oravakohteiden tarkistus on tehty Nurmijärven kuntaan Lepsämän alueelle. Lepsämän

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ PYHTÄÄN PUROLAN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Pekka Routasuo Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 17.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 3501 ja 14535 kevyen

Lisätiedot

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA

LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 LIITO-ORAVASELVITYS VAMMALAN KUKKURISSA 2013 Selvityksen tarkoitus Liito-oravaselvityksessä oli tarkoitus löytää selvitysalueella mahdollisesti olevat liito-oravan

Lisätiedot

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS

KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS KEVYEN LIIKENTEEN VÄYLÄ IITIN KIRKONKYLÄN KOHDALLA LUONTOSELVITYS Marko Vauhkonen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 18.6.2013 1 JOHDANTO TL-Suunnittelu Oy laatii tiesuunnitelmaa maanteiden 362 ja 3622 kevyen

Lisätiedot

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle.

Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Liito-orava kartoitus Nouvanlahden ulkoilualueelle sekä eteläisen Kilpijärven länsirannalle. Tarmo Saastamoinen 2010. Kuva.1 Kaatunut kuusenrunko Nouvanlahdesta. LIITO-ORAVA: Liito-orava (pteromys volans)on

Lisätiedot

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS

ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Hämeenlinnan kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys Päivämäärä 9.6.2016 ENKKELI, HÄMEENLINNA LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Päivämäärä 9.6.2016 Laatija Tarkastaja Kuvaus Kaisa

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU

TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS 24.8.2015 SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU TYÖNUMERO: E27559 JALASJÄRVEN RUSTARIN TUULIPUISTOHANKE METSÄHALLITUS SWECO YMPÄRISTÖ OY OULU Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 LEPAKOT JA TUULIVOIMA... 3 3 AINEISTO JA MENETELMÄT... 3 4 TULOKSET... 4 5 YHTEENVETO

Lisätiedot

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus

Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016. Lakeuden luontokartoitus Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Lakeuden luontokartoitus Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut

Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut Mäntsälän kunta Ympäristöpalvelut KAPULIN YRITYSALUEEN III-VAIHEEN ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA TEHTÄVÄ PROJ.NRO 188 Asemakaava OSOITE TAI MUU PAIKANNUS Alueen ohjeellinen rajaus on

Lisätiedot

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015

ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 ILMAJOEN TUULIVOIMA-ALUEIDEN LIITO-ORAVASELVITYS 2015 YLEISTÄ Tavoitteena oli selvittää lajin esiintymistä suunnitelluilla tuulivoima-alueilla. Selvitysalueiden laajuuden vuoksi valittiin niiltä kartta-

Lisätiedot

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS

KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS Vastaanottaja Tampereen kaupunki Asiakirjatyyppi Liito-oravaselvitys (ei julkinen) Päivämäärä 30.5.2016 KOUKKUNIEMI- RAUHANIEMI (8568) LIITO-ORAVASELVITYS LIITO-ORAVASELVITYS Tarkastus 26.5.2015 Päivämäärä

Lisätiedot

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011

Pyhtään kunta. Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Pyhtään kunta Pyhtään Keihässalmen kalasataman alueen luontoselvitys 2011 Petri Parkko 2.12.2011 1. Selvityksen taustoja Keihässalmen satama-alueen ja sen ympäristön kehittämistä varten tarvittiin tietoja

Lisätiedot

Talvivaara Sotkamo Oy

Talvivaara Sotkamo Oy 9M609005 18.3.2010 Talvivaara Sotkamo Oy Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IV c Biologinen tarkkailu maa-alueilla 9M608035 Talvivaaran kaivoksen tarkkailu v. 2009 Osa IVc Biologinen tarkkailu

Lisätiedot

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Seitap Oy 2016 Pello, Pellon asemakaava Kirkon kortteli. Pellon asemakaava Kirkon kortteli. ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Kirkon kortteli ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Kaavan laatija: Seitap Oy, Ainonkatu 1, 96200 Rovaniemi Vastaava

Lisätiedot

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi

LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014. VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi LINNUSTOSELVITYS 16X170594 07.01.2014 VAPO OY Korvanevan lisäalueiden pesimälinnustoselvitys, Jalasjärvi Sisältö 1 JOHDANTO JA MENETELMÄT 1 2 TULOKSET 2 2.1 Yleiskuvaus 2 2.2 Suojelullisesti huomionarvoiset

Lisätiedot

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK

NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA. Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS. Strateginen maankäytönsuunnittelu 3.2.2015 TK NEULANIEMEN OSAYLEISKAAVA Rakennemallivaihtoehtojen vertailu LUONNOS Neulaniemen rakennemallien kuvaus VE1 Vuoristotie Malli pohjautuu kahteen tieyhteyteen muuhun kaupunkirakenteeseen. Savilahdesta tieyhteys

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188B Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(6) Maankäyttöpalvelut KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS 1(6) KAPULI III-VAIHEEN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 188 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE

Lisätiedot

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS

HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 ABO WIND OY HYRYNSALMEN ILLEVAARAN SUUNNI- TELLUN TUULIPUISTOALUEEN LIITO- ORAVASELVITYS Päivämäärä 27.10.2015 Laatija Tarkastaja Hyväksyjä Kuvaus Kansikuva Antje Neumann Johanna

Lisätiedot

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS

KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS KEMPELEEN TUOHINONOJAN VARREN LUONTO-SELVITYS 2.7.2014 Outi Tuomivaara, hortonomi ylempi AMK Kempeleen kunta 2 JOHDANTO Kempeleen Riihivainiolle on käynnistynyt asemakaavan laajennus, jonka pohjaksi on

Lisätiedot

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY

A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy. Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY A. Ahlström Kiinteistöt Oy & Satawind Oy Porin Ahlaisten Lammin tuulivoimapuiston liito-oravaselvitys 2014 AHLMAN GROUP OY Raportteja 73/2014 sisällysluettelo Johdanto... 3 Raportista... 3 Selvitysalueen

Lisätiedot

Lepakkokartoitusohjeet

Lepakkokartoitusohjeet Lepakkokartoitusohjeet avuksi tilaajalle ja kartoittajalle Lepakkoseminaari 19.3.2011 Markku Lappalainen Lepakkokartoitusohjeet Miksi lepakot tulee kartoittaa? Tarve ohjeelle ja hyville käytännöille SLTY:n

Lisätiedot

Copyright Pöyry Finland Oy

Copyright Pöyry Finland Oy 19 Taulukko 3. Suhangon kasvillisuusselvityksen maastotöissä v. 2012 havaitut erityishuomiota vaativat sammallajit (Valtak. = valtakunnallisesti uhanalainen, Alueel. = alueellisesti uhanalainen, Dir.=

Lisätiedot

ELYt ja merialueiden suunnittelu

ELYt ja merialueiden suunnittelu ELYt ja merialueiden suunnittelu Varsinais-Suomen EL- keskus, Outi Vesakoski, Luonnonsuojelu 15.4.2010 1 2 ELYt ja luonnon monimuotoisuus Tehtävät Valvoo suotuisan suojeluntason toteutumista lajeilla ja

Lisätiedot

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys

Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys 2016 Nakertajan itäosan liito-oravaselvitys Timo Kypärä 30.5.2016 Sisällys Tiivistelmä... 2 1 Johdanto... 3 1.1 Liito-oravaselvityksen tavoitteet... 3 1.2 Selvityksen laatija... 3 1.3 Taustatietoa liito-oravasta

Lisätiedot

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu

TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE 14.9.2015. SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu TYÖNUMERO: E27888 ALPUANHARJUN ULKOILUREITTISUUNNITELMA RAAHE SWECO YMPÄRISTÖ OY Oulu Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 MENELMÄT... 2 3 MAAPERÄ... 3 4 VESISTÖT JA POHJAVEDET... 4 5 KASVILLISUUDEN YLEISKUVAUS...

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU

VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU VALKEAKOSKEN KANAVAN SEUDUN EKOLOGINEN TARKASTELU LIITTYEN KAAVOITTAMISEEN Valkeakosken kaupunkisuunnittelu, 2013 Liito-orava SISÄLLYSLUETTELO 1. EKOLOGINEN KÄYTÄVÄ 1.1 Ekologisen käytävän määritelmä 2.

Lisätiedot

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank

Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Östersundomin varjokaava hanke Designtoimisto dadadotank Kuva Ismo Tuormaa Esityksen sisältö Maankäyttö- ja rakennuslaki ja VAT Hankkeen lähtökohdat Suunnittelualue ja vihervyöhyke Varjokaavan tavoitteet

Lisätiedot

Merkkikallion tuulivoimapuisto

Merkkikallion tuulivoimapuisto OX2 FINLAND OY Merkkikallion tuulivoimapuisto Kasvillisuus- ja luontotyyppiselvityksen 2016 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P29646P004 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 1 2 Lähtötiedot ja menetelmät... 2

Lisätiedot

HARMAAKALLION ALUE LUONTOSELVITYS. LOVIISAN KAUPUNKI Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto. Sisko Jokinen, kaavasuunnittelija

HARMAAKALLION ALUE LUONTOSELVITYS. LOVIISAN KAUPUNKI Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto. Sisko Jokinen, kaavasuunnittelija HARMAAKALLION ALUE LUONTOSELVITYS LOVIISAN KAUPUNKI Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto Sisko Jokinen, kaavasuunnittelija 6.2.2008 Täydennetty 12.6.2008, 1.12.2009 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 2 2 AINEISTO JA MENETELMÄT...

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 3 Topografia 3 Kallioperä 4 Maaperä 4 Maanpeite 5 Pohjavesialueet 5 Selvitysalueen luontokohteet Luontokohteet

Lisätiedot

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015.

MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT. Päiväys 16.11.2015. Kunnanhallitus 7.12.2015 154 LIITE 94 MYRSKYLÄ SEPÄNMÄKI-PALOSTENMÄKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KAAVARUNKO JA VAIHTOEHDOT Päiväys 16.11.2015. Vireille tulosta ilmoitettu: KH:n päätös 22.6.2015 Luonnos nähtävänä

Lisätiedot

LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKAT PALJON MELUA TYHJÄSTÄ?

LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKAT PALJON MELUA TYHJÄSTÄ? LIITO-ORAVAN LISÄÄNTYMIS- JA LEVÄHDYSPAIKAT PALJON MELUA TYHJÄSTÄ? Metsätieteen päivä 12.11.2014 Maarit Jokinen (SYKE), Sanna Mäkeläinen (Helsingin yliopisto), Otso Ovaskainen (Helsingin yliopisto) Johdanto

Lisätiedot

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava

Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Raportti 67070391.BJ 21.1.2008 Leivonmäen kunta Niininiemen asemakaava Luontoselvitys 1 Yhteenveto Tämä luontoselvitys on tehty Leivonmäen kuntaan Niininiemen asemakaavaa varten. Selvityksen tarkoituksena

Lisätiedot

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ

VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ VESILAHDEN SUOMELAN ASEMAKAAVAALUEEN ASIANTUNTIJA-ARVIO LUONTOSELVITYKSISTÄ Teemu Virtanen Paula Salomäki 8.10.2012 Biologitoimisto Vihervaara Oy PL 140 70101 Kuopio info@biologitoimisto.fi 1 1 Kasvillisuus...2

Lisätiedot

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ

RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A NCC SUOMI OY RUSKON KAUPAN SUURYKSIKKÖ FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P28378 2 (8) Ruskon kaupan suuryksikkö FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe)

Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit ASEMAKAAVAN SELOSTUS (Luonnosvaihe) Pellon asemakaava Ahjolan teollisuusalue kortteli 702 rakennuspaikat 5 ja 6 sekä korttelit 715-719 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 12.4.2016 (Luonnosvaihe) Pellon kunta Seitap Oy 2016 1. PERUS- JA TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS

KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 LUONTOSELVITYS KEMPELEEN KUNTA TAAJAMAN OSAYLEISKAAVA 2040 Kirkonseudun-Pirilän-Savikorven ja Hakamaan- Ristisuon-Väärälänperän, sekä Kuivalanperän osaalueet LUONTOSELVITYS Työ: E23994.10 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701

Lisätiedot

Porvoo, Zonation-aluetunnus 54

Porvoo, Zonation-aluetunnus 54 Porvoo, Zonation-aluetunnus 54 PORVOO (54) Alue sijaitsee Porvoon kaakkoisosissa Piirlahden (Pirlax) ja Åbyn kylien seudulla Pirlaxfjärdenin ja Pirlaxvikenin rannoilla. Alueella on monipuolisesti erilaisia

Lisätiedot

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007

Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Liito-oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 Espoo 2007 Liito oravaselvitykset Tuusulassa keväällä 2007 1 Sisällysluettelo Tiivistelmä 2 1. Johdanto 3 2. Tulokset 3 2.1. Sulan alue 3 2.2. Kehä IV:n

Lisätiedot

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS

SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS KEURUUN-MULTIAN SUUNNITTELUKOHTEIDEN LUONTOTYYPPI- JA LIITO-ORAVASELVITYS 2013 SAARIJÄRVEN YM. VESISTÖJEN Alueilla ei esiinny liito-oravia Suomen Luontotieto Oy 9/2014 Jyrki Matikainen ja Tikli Matikainen

Lisätiedot

PIISPANPORTIN LIITO- ORAVASELVITYS 2016

PIISPANPORTIN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Vastaanottaja EKE-Rakennus Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 11.3.2016 PIISPANPORTIN LIITO- ORAVASELVITYS 2016 Tarkastus 11.3.2016 Päivämäärä 11.3.2016 Laatija Tarkastaja Juha Kiiski Arto Ruotsalainen

Lisätiedot

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS

PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS Vastaanottaja Suomen Hyötytuuli Oy Saba Tuuli Oy Ab Asiakirjatyyppi Luontoselvitys Päivämäärä 24.6.2014 SUOMEN HYÖTYTUULI OY, SABA TUULI OY AB PESOLAN JA KORKEAMAAN VIITASAMMAKKOSELVITYS SABA TUULI OY

Lisätiedot

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS

TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE MAAKAAPELIREITIN MAASTOTARKISTUS Vastaanottaja Smart Windpower Oy Asiakirjatyyppi Raportti Päivämäärä 27.5.2016 TORVENKYLÄN TUULIVOIMAHANKE 1 Päivämäärä 27.5.2016 Laatija Tarkastaja Ville Yli-Teevahainen Merja Isteri Viite 1510021396

Lisätiedot

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa

Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Suomenselän ja maanselän alueiden -suojelu ja ennallistamisesitys Helmikuu 2016 ID 2040 Tonttijärvi, Ylöjärvi, Pirkanmaa Sijainti Torttijärven alue sijaitsee Pirkanmaalla, Ylöjärven Kurussa, noin 10 kilometriä

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014

Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 Janakkalan kunta Turenki 25.4.2014 1 Taimistotie Asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustassa, Turengintien pohjoispuolella, rautatien molemmin

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö

Sisällysluettelo. Selvitysalueen yleiskuvaus. Selvitysalueen luontokohteet. Selvitysalueen suojelullisesti merkittävä linnusto ja eläimistö Ilmajoen kunta Kaavoitustoimi 1.4.2016 Sisällysluettelo Selvitysalueen yleiskuvaus Sijainti 4 Topografia 4 Kallioperä 5 Maaperä 5 Maanpeite 6 Pohjavesialueet 6 Selvitysalueen luontokohteet Luontoselvitys

Lisätiedot

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä

Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys Espoon kaupunki. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy Rauno Yrjölä Espoon Rykmentintien liito-oravaselvitys 2016 Espoon kaupunki Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 15.5.2016 Rauno Yrjölä 2 Sisällys 1 Johdanto... 3 2 Menetelmä... 4 3 Tulokset... 5 4 Tulosten tarkastelu ja suositukset...

Lisätiedot

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012

MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 MIKKELIN VANHAN KASARMIALUEEN LIITO-ORAVASELVITYS 2012 Markku Nironen 19.4.2012 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 AINEISTO JA MENETELMÄT... 4 3 TULOKSET... 5 4 LÄHTEET JA KIRJALLISUUS... 11 Kansi: Linnanmäenpuiston

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Portinniskan rantakaava luontoselvitys 1. Tausta ja tavoitteet Suunnittelualue sijaitsee Kemijärven kaupungin Räisälän kylässä. Suunnitelma koskee Kotikangas nimistä tilaa (75:0). Luontoselvityksen

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA

MÄNTSÄLÄN KUNTA. 1(5) Maankäyttöpalvelut 5.10.2010 MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS ASEMAKAAVA 1(5) MOTOCROSS ASEMAKAAVA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA, OAS PROJ. NRO 220 Sijainti on osoitettu oheisessa karttaliitteessä. ASEMAKAAVA ALOITE TAI HAKIJA SUUNNITTELUN KOHDE Suunnittelualue Suunnittelun

Lisätiedot

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS

KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS KLAUKKALAN OHIKULKUTIEN LIITO-ORAVASELVITYS Pekka Routasuo, Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 5.6.2015 1 JOHDANTO Uudenmaan ELY-keskus on käynnistänyt Klaukkalan ohikulkutietä koskevan maantielain mukaisen

Lisätiedot

LUONNOS 15.9.2015. Kolmen uhanalaisen perhoslajin esiintymisselvitys Haminan Summan asemakaavamuutosalueella vuonna 2015

LUONNOS 15.9.2015. Kolmen uhanalaisen perhoslajin esiintymisselvitys Haminan Summan asemakaavamuutosalueella vuonna 2015 LUONNOS 15.9.2015 Kolmen uhanalaisen perhoslajin esiintymisselvitys Haminan Summan asemakaavamuutosalueella vuonna 2015 Espoo 2015 1 Kannen kuva: Valokuvat: Karttakuvat: Pohjakartat: Kirjoittaja: Kiitokset:

Lisätiedot

Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015

Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 ALLECO RAPORTTI N:O 12/2015 Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 Juha Syväranta ja Jouni Leinikki OTSIKKO: Sipoonjoen suursimpukkaselvitys 2015 PÄIVÄMÄÄRÄ: 22.10.2015 TEKIJÄ(T): Juha Syväranta ja Jouni

Lisätiedot

Janakkalan kunta Turenki

Janakkalan kunta Turenki Janakkalan kunta Turenki 17.8.2015 1 Kauriinmaa etelä D:no 267/2015 Asemakaava ja asemakaavan muutos Osallistumis- ja arviointisuunnitelma ALUEEN SIJAINTI Alue sijaitsee Turengin keskustan pohjoispuolella,

Lisätiedot

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys

Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys Hollolan kunta Nostavan logistiikkakeskuksen asemakaava Luontoselvitys 6.8.2007 Viite 82116099-02 Tarkistanut Tarja Ojala Kirjoittanut Kaisa Torri Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin:

Lisätiedot

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012:

Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Savonlinnan kaupunki Savonlinnan asemakaavoitukseen liittyvät luontoselvitykset 2012: Riihisaari, Naistenlahdentie ja Rajalahti Petri Parkko 24.9.2012 1. Selvityksen taustoja Savonlinnan kaupunki tarvitsee

Lisätiedot

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46

Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 Mäntsälä, LUO-aluetunnus 46 MÄNTSÄLÄ (46) LUO-alue sijaitsee Mäntsälän keskiosissa Lukon kylässä pääosin asumattomalla metsäisellä harjualueella. osalta pääosin tietoon alueella laaja-alaisesti esiintyvästä

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Kaava nro 1065 YHDYSTIEN JA MOOTTORITIEN LIIKENNEJÄRJESTELYT Asemakaava ja tonttijako OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA Vaasan kaupungin kaavoitus 9.9.2015 Suunnittelun kohde Moottoritien ja Yhdystien

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET

ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET ASEMAKAAVAN JA ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN SELOSTUS MARIAN HAUTAUSMAA JA SEN VIEREISET LÄHIVIRKISTYSALUEET Blom Kartta 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 57. kaupunginosan kaavatonta aluetta ja asemakaavan

Lisätiedot

Loviisa, LUO-aluetunnus 58

Loviisa, LUO-aluetunnus 58 Loviisa, LUO-aluetunnus 58 LOVIISA (58) LUO-alue sijaitsee Loviisan lounaisosissa Kärpnäsin kylän ympäristössä. Paria mökkikeskittymää lukuunottamatta alue on asumatonta metsäseutua ja paljolti rakentamatonta

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO)

ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) L O V I I S A 9.9.2014 ASEMAKAAVAN MUUTOS, KAUPUNGINOSA 7 RAUHALA ANTINKYLÄ, KORTTELI 786 JA OSA KORTTELIA 717 (RAUHALANAUKIO) KAAVASELOSTUS 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT 1.1 Tunnistetiedot Alue: RAUHALANAUKIO,

Lisätiedot

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski

Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus. 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski Kartoitusraportti Maastokäynnin perusteella tehty Latamäen luontoarvojen kartoitus 8.5.2012 Luontopalvelu Kraakku Marika Vahekoski 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto.... 3 2. Luontoselvitys.......3 3. Tulokset.....

Lisätiedot