TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS"

Transkriptio

1 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS 04/2014

2 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS Hyvä turvallisuustaso on Sataman sidosryhmien tyytyväisyyden edellytys. Sen saavuttamiseksi Satama on panostanut koulutukseen kouluttamalla paitsi omaa henkilöstöään, niin myös asiakkaitaan ja sidosryhmiään sekä yksityiseltä että viranomaispuolelta. Turun Satama toimii vaarallisiin aineisiin liittyvien turvallisuusasioiden suhteen seuraavien periaatteiden mukaisesti: henkilöturvallisuudesta huolehditaan satama-alueella, lakisääteiset palotarkastukset suoritetaan satama-alueella asianmukaisesti, tarpeettoman palokuormituksen, kuten puutavaran, varastoimista vältetään varastosuojissa ja niiden lähellä, vaarallisten aineiden kuljetusta, säilytystä ja varastointia valvotaan, sataman sidosryhmille annetaan oikeaa ja asiallista informaatiota vaarallisten aineiden kuljetuksista. Isojen omaisuusvahinkojen syntyminen pyritään ehkäisemään ennakoivalla toiminnalla, haitallisten päästöjen synty ympäristöön estetään. Näiden periaatteiden noudattaminen edellyttää Satamalta ennakoivaa vahingontorjuntaa, henkilöstön ammattitaitoa ja vastuullisuutta. Sataman kehittäessä toimintaansa ja palvelujaan pyrimme samalla parantamaan turvallisuuteen liittyvää kokonaisuutta. SISÄLLYS 1. LIIKKUMINEN SATAMA-ALUEELLA SATAMA-ALUEEN KULUNVALVONTA VAARATILANTEET SATAMA-ALUEELLA VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET Vaarallisten aineiden ilmoitusvelvollisuus Vaaralliset aineet onnettomuudessa TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA JA ENSIAPU Toiminta tulipalotilanteessa Kemikaalionnettomuuden hätäilmoituksen sisältö Toiminta öljyvahingon sattuessa Onnettomuus ilman tulipaloa tai vuotoa...7 YHTEYSTIETOJA VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET TURUN SATAMAN KAUTTA...9 SATAMAN OPASKARTTA PANSION OPASKARTTA VAARALLISEN LASTIN ENNAKKOKYSELY VAARALLISTEN AINEIDEN ENNAKKOILMOITUS YLEISET OHJEET Kulunvalvonta

3 1. LIIKKUMINEN SATAMA- ALUEELLA Autoliikenne satama-alueella Kulku satama-alueella on kielletty ilman asianmukaista kulkulupaa. Nopeusrajoitus satama-alueella on 40 km/h. Satama-alueella noudatetaan normaaleja liikennesääntöjä ja -merkkejä: käytettävät ajoväylät on merkitty, ajaminen on kielletty konttikentillä ja laiturialueilla, ellei toimeksianto sitä erityisesti edellytä, ajaminen on kielletty lastaavan tai purkavan aluksen vaikutusalueen läheisyydessä, huoltoajossa olevilta ajoneuvoilta vaaditaan aina katolla vilkkuvaa huomiovaloa, Pansion öljysatamassa ajoneuvojen ajaminen laiturialueelle on ehdottomasti kielletty, jos laiturissa on alus lastaamassa tai purkamassa. Ajoneuvoja ei saa tuoda satama-alueelle odottelemaan lastia. Odotusalueena on käytettävissä erillinen rekkaparkkialue. Satama-alue on ristikkäisliikennealuetta, jossa liikkuu ajoneuvojen lisäksi trukkeja, muita työkoneita sekä junia. Ajoneuvojen on väistettävä junia ja työkoneita. Raiteelle pysäytetyn tai pysäköidyn ajoneuvon kuljettajan tulee pysyä ajoneuvonsa luona. Jos ajoneuvo tai perävaunu on sijoitettu sataman kenttä-alueelle vastoin sataman määräyksiä eikä kuljettaja tai haltija huolehdi sen siirtämisestä, voidaan se siirtää satamaviranomaisen toimesta asianomaisen kustannuksella. Turva-asusteet Työturvallisuussäädösten mukaisesti liikuttaessa ajoneuvon ulkopuolella satama-alueella on aina käytettävä hyvin näkyvää hyväksyttyä (EN 471) varoliiviä tai muuta vastaavaa vaatetusta. Jään poistaminen Kontin tai perävaunun päältä on poistettava jää ennen maantielle lähtemistä. Poistaminen tapahtuu tarkoitukseen osoitetulla jäänpudotuspaikalla. Ylipaino Kuorman punnitusta varten satama-alueella on maksullinen kuormavaaka. Ajoneuvon tyhjäkäynti Ajoneuvon tyhjäkäynti on kielletty. Samoin lämpöyksikön dieselkoneen käyttö. Matkustajat ajoneuvoissa Suljetulle satama-alueelle (ISPS-alue) ei tulisi kuljettaa matkustajaa. Jos sellainen on, tulee hänen pysyä ajoneuvon hytissä. Kuljettaja on vastuussa ajoneuvossaan olevista henkilöistä. Vahinkotilanteet Vahingoista on ilmoitettava välittömästi satamavalvontaan. 2. SATAMA-ALUEEN KULUNVALVONTA Kulkuluvat ja henkilökortit Liikkuminen satama-alueella on aina luvanvaraista. Satamassa vakituisesti työskenteleville tai siellä jatkuvasti asioiville voidaan myöntää kulkulupa. Kulkulupa myönnetään yleensä ajoneuvokohtaisesti. Kulkulupa perustuu joko etukäteen ilmoitettuun rekisterinumeroon tai ajoneuvoon hankittuun etätunnistimeen. Kulkuluvan voi myöntää Turun Satama tai Sataman valtuuttama yritys. Satama-alueella liikkuessa henkilöiden tulee varautua selvittämään asiansa ja todistamaan tarvittaessa henkilöllisyytensä. (Kuvallinen henkilökortti, ajokortti tai yrityksen oma kuvallinen henkilökortti). Kulku satama-alueille Kulku satama-alueille tapahtuu valvotuista porteista. Viking Linen, Tallink Siljan, Linnanaukon, Länsisataman ja Pansion satama-alueille pääsevät ainoastaan tunnistetut ajoneuvot. Tunnistaminen perustuu etukäteen ilmoitettuun ajoneuvon rekisterinumeroon tai ajoneuvossa sijaitsevaan etätunnistimeen. Ajoneuvon kuljettajan on huolehdittava siitä, että ajoneuvon rekisteritunnus on ilmoitettu joko Turun Sataman valtuuttaman ahtausliikkeen tai kuljetusyrityksen toimesta etukäteen sataman kulunvalvontajärjestelmään. Jalankulkijoita ja muuta kevyttä liikennettä varten on erikseen portit, joista pääsevät kulkemaan samoin ainoastaan etukäteen kulkuluvan omaavat henkilöt. 3

4 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS Satama valvoo kaikkia portteja 24 tuntia vuorokaudessa. Mikäli satama-alueelle pyritään ajoneuvolla, jolla ei ole asianmukaista kulkulupaa, on Sataman saatava luotettava selvitys asioinnin syystä ja tarvittaessa Satama tarkastaa kuljettajan ja mahdollisten matkustajien henkilöllisyyden ennen satama-alueelle päästämistä. 3. VAARATILANTEET SATAMA-ALUEELLA Merkittävimmät vaaratilanteet satama-alueilla aiheutuvat melkeinpä poikkeuksetta kemikaalilastien kuljetuksista ja niiden keskinäisistä yhteensopimattomuuksista tai kemikaaleihin liittyvistä tulipaloista. Vaaratilanteiden välttämiseksi on toiminnassa kiinnitettävä huomiota seuraaviin asioihin: Lastinkäsittely vapaan nestepinnan huomiointi nostojen ja laskujen aikana, oikean tyyppinen nostokalusto, oikeat nostokohdat ja painojakautumat, oikeassa asennossa olevat lukitusmekanismit. Ajoneuvoliikenne ei ajeta ylinopeudella, otetaan huomioon yhteentörmäyksien ja ylikäytäväonnettomuuksien mahdollisuudet, huomioidaan mahdollinen ajoratojen liukkaus, jota saattaa aiheuttaa satama-altaasta nousevan vesihöyryn tiivistyminen kylmille pinnoille. Korjaus- ja huoltotyöt satama-alueella korjaus- ja huoltotöitä ei suoriteta vaarallisten aineiden odotusalueilla eikä Länsisataman varastointialueella, varastointialueen hoitaja (Finnsteve Oy Ab) antaa huoltoluvan varastointialueen puhdistamiseen tai huoltoon. Tulitöissä tulitöiden palovaaran vuoksi on aina harkittava vaihtoehtoisia työmenetelmiä, tulitöiden tekeminen tilapäisellä tulityöpaikalla edellyttää tulitöiden turvallisuustutkintoa (henkilökohtainen tulityökortti), Turun Sataman alueella tilapäisellä paikalla tehtävä tulityö edellyttää aina kirjallista tulityölupaa Turun Satamalta, Turun Sataman alueella ja Sataman omistamissa kiinteistössä toimitaan kaikissa tulitöihin kuuluvissa töissä tulitöiden valvontasuunnitelman ja siihen liittyvien suojeluohjeiden mukaisesti. Tapaturman varalta kannattaa jokaisen ennakkoon selvittää itselleen työpaikan ja -kohteen yleisemmät vaaratekijät, hätäilmoituksen tekotapa, ensiapuvälineiden sekä -kaapin sijainti ja sisältö. 4. VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET Kun vaarallisten aineiden yksiköitä tuodaan satama-alueelle, on ne oltava merkitty kansainvälisen merikuljetussäännöstön mukaisilla vaaraa ilmaisevilla luokkakohtaisilla merkeillä. Satama valvoo vaarallisten aineiden kuljetuksia alueellaan ja puuttuu välittömästi laiminlyönteihin, kuten puutteellisesti merkittyihin yksiköihin tai erotteluvaatimusten toteuttamatta jättämisiin eri luokkien välillä. Satama hyväksyy ADR/RID -kuljetusmuotojen käytön satama-alueella, jos kuljetukset liittyvät kiinteästi kuljetusketjuun (esim. auto tai juna purkaa/lastaa terminaaliin/ terminaalista). Turun Satama noudattaa tätä menettelyä rajoitetussa määrin. Jos yksikkö tuodaan sataman vaarallisten aineiden odotusalueelle, eivät ADR/RID -kuljetusmuodot tule kysymykseen. Kielto perustuu siihen, että ADR/RID -kuljetusmuodoissa käytetään vapaaluokkia eikä yksiköitä tarvitse liputtaa vaaratunnuksin, jolloin erotteluvaatimuksia eri yksiköiden välillä on mahdoton toteuttaa. 4

5 Turun Sataman alueella tulee vaarallisten aineiden suhteen noudattaa seuraavia ohjeita: kuljetukseen on saatava kirjallinen lupa satamalta, kuljetettava yksikkö on ehjä ja oikein pakattu, kuljettaja on tietoinen mitä kuljettaa ja minne, yksikkö/yksiköt on merkitty oikein IMDG-koodin mukaisin lipukkein, kuljetuksen täytyy tapahtua suorakuljetuksena (eli liputettua yksikköä ei seisoteta missään muualla kuin odotusalueilla), kuljetettava(-t) aine(-et) ovat oikeutettuja jäämään sataman odotusalueille tai niiden varastointialueelle, mikäli yksikköä/yksiköitä ei ole merkitty IMDG-koodin mukaisin merkinnöin (eli eivät sisällä niitä), on pysäköinti kielletty sataman odotusalueilla, odotusalueilla on ehdottomasti noudatettava IMDG-koodin ainekohtaisia erotteluvaatimuksia, yksiköt saavat olla merkityillä odotusalueilla korkeintaan 24 tuntia, jonka jälkeen ne on siirrettävä joko vaarallisten aineiden varastointialueelle tai pois satama-alueelta, junavaunujen odotusalue sijaitsee Huolintakadun ja Hiekkasatamankadun kupeessa uloimmalla raideparilla, junavaunujen odotusalueella ei saa säilyttää muita kuin - luokka 8:n syövyttäviä aineita, jotka ovat myrkyttömiä, - tai muita kemikaaleja, jotka eivät ole tulenarkoja, vaarallisiksi liputettuja yksiköitä ei saa säilyttää missään muualla sataman kentillä tai sisällä varastoissa kun sataman niille osoittamilla valvotuilla paikoilla, jos yksikkö on tyhjä, mutta lipukkeita ei ole poistettu, katsoo satama sen puhdistamattomaksi, puhdistamattomista yksiköistä ei saa poistaa lipukkeita, vetomestareissa, jotka kuljettavat vaarallisia aineita, täytyy olla toimiva palosammutin, toimivat radio-yhteydet ja keltainen vilkkuva huomiovalo kytkettynä kuljetusten aikana. Se, joka purkaa yksikön ja puhdistaa sen, poistaa myös merkinnät. Tyhjissä kuljetusyksiköissä olevia IMDG-koodin mukaisia tarroja ei saa poistaa ennen kuin yksikkö on asianmukaisesti puhdistettu. Satama ei poista lipukkeita puretuista yksiköistä, vaan kuljetuttaa ko. yksikön/yksiköt vaarallisten aineiden suljetulle varastointialueelle asiasta vastaavan kustannuksella Vaarallisten aineiden ilmoitusvelvollisuus Ennakkoilmoitus Kaikista Turun sataman kautta kuljetettavista vaarallisista aineista (IMDG-koodiin kuuluvista tavara-eristä, paitsi irtotavarana kuljetettavista nestemäisistä polttoaineista) on tehtävä ennakkoilmoitus. Ilmoitus tehdään hyvissä ajoin, vähintään 24 tuntia ennen lastiyksikön satamaan tuomista. Ilmoitus on toimeksiantajan vastuulla. Ilmoittamattomia vaarallisia aineita ei oteta vastaan. Ennakkoilmoitus tehdään Sataman liikenneyksikölle Port- Netin välityksellä tai telefaxilla käyttäen lakisääteiset vaatimukset täyttävää lomaketta (liite s. 13). Ennakkokysely Erityisen vaarallisia aineita kuljetettaessa on ennakkokyselyllä varmistettava voiko tavaraerän kuljettaa sataman kautta. Ennakkokysely on tehtävä kolme vuorokautta aiemmin Turun Satamaan. Erityisen vaarallisiksi aineiksi luokitellaan: luokkaan 1 kuuluvat räjähdystarvikkeet (paitsi 1.4S), luokka 5.2 (orgaaniset peroksidit) tavaramäärän ollessa suurempi kuin kg, luokka 7 (radioaktiiviset aineet), poikkeuksena UN Ennakkokysely koskee myös kaikkia muita IMDG-luokkia suurien erien ollessa kyseessä (yli kg). Alaluokka 1.4S ei kuulu ennakkokyselyn piiriin. Kaikki ennakkokyselyn piiriin kuuluvat kuljetukset ovat suoravientiä/-tuontia. Ne on noudettava suoraan aluksesta tai ajettava suoraan alukseen. Niitä ei saa säilyttää väliaikaisestikaan satama-alueella. Ennakkokysely tehdään Sataman liikenneyksikölle PortNetin välityksellä tai telefaxilla käyttäen lakisääteiset vaatimukset täyttävää lomaketta (liite s.12). Satama ei vastaa puutteellisesti täytettyihin kyselyihin eikä myöskään anna tällöin lupaa haetuille lastierille. Ennakkoilmoitus viikonloppuina tai arkipyhinä tapahtuvasta tuonnista/viennistä on jätettävä Turun Satamalle 24 tuntia aikaisemmin edeltävänä arkipäivänä. 5

6 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS 4.2. Vaaralliset aineet onnettomuudessa Vaarallisten aineiden käytöstä ja kuljetuksesta ei normaaliolosuhteissa aiheudu vaaraa ympäristölle. Aineesta tulee vaarallinen vasta, kun se vuotaa ulos pakkauksestaan tai joutuu hallitsemattomaan tilanteeseen, kuten tulipaloon. Onnettomuustilanteet aiheutuvat siten vuodosta tai vaaratilanteesta: Kaasuvuodot: Kaikissa tapauksissa säiliön paine laskee ja kaasun massavirta pienenee. Kun paine laskee lähelle ulkoista painetta, virtausnopeus alkaa pienetä ja virtauksen synnyttämät pyörteet sekä niiden aiheuttama laimeneminen alkavat vähetä. Tällöin syttyvän kaasusuihkun pituus kasvaa paineen laskiessa. Myrkyllisen kaasun alue on paljon suurempi kuin syttyvän kaasun. Nestevuodot: Normaalilämpötilassa ja -paineessa nestemäinen aine on pakkauksessaan yleensä nesteenä, jonka pinnan yläpuolella on aineen höyryn ja ilman seos. Joskus neste on sekoitettuna liuotteeseen. Kun vuotavan nesteen höyrynpaine on alle 1 bar, muodostaa vuoto lammikon. Lammikon haihtuminen riippuu mm. tuulen nopeudesta ja lämpötilasta. Useimpien hiilivetyjen kaasut ovat ilmaa raskaampaa ja näin ollen vaarallisia. Kiinteiden aineiden vuodot: Jos kiinteän aineen säiliössä on aukko sisällön pinnan alapuolella, aine valuu ulos. Vuodon massavirta määräytyy eri tekijöistä, kuten aukon koosta, tuotteen raekoosta ja virtausominaisuuksista. Valuminen voi lakata, jos rakeet tukkivat vuotoaukon. Radioaktiivinen säteily: Radioaktiivisen aineen kuljetuspakkauksen vahingoittuessa on mahdollista, että aine vuotaa tai varisee pakkauksesta. Tätä voidaan verrata myrkyllisen aineen vuotoon ja myrkyllisen aineen tavoin radioaktiivista ainetta pääsee elimistöön. On muistettava, että säteily on mautonta, hajutonta ja näkymätöntä. 5. TOIMINTA HÄTÄTILANTEESSA JA ENSIAPU Toimintajärjestys saavuttaessa ensimmäisenä onnettomuuspaikalle: Arvioi tilanne Harkinta on usein paljon tärkeämpää kuin nopeus. Selvitä mitä on tapahtunut, autettavien määrä ja avun tarve. Tee hätäilmoitus: soita hätänumeroon 112, anna tarkka tieto onnettomuuspaikasta, satamanosa, laituri, suojanumero. Pelasta Lähesty vaarallista kohdetta harkiten vaarantamatta omaa tai muiden terveyttä, pelasta ensin hengenvaarassa olevat. Estä lisäonnettomuudet ja anna hätäensiapu Hengitys Varmista ensimmäiseksi hengittääkö potilas, varmista hengitysteiden auki pysyminen, aloita tarvittaessa puhalluselvytys. Puhalluselvytys Tunnustele kaulavaltimosta, toimiiko sydän, aloita tarvittaessa painantaelvytys Suuret verenvuodot Tyrehdytä vuoto painamalla tai puristamalla, nosta raaja yläasentoon. Tajunta Selvitä tajunnan taso, tarkkaile siinä tapahtuvia muutoksia. Palovamma Jäähdytä palovammapotilasta, pidä palovammaa hätäsuihkussa min. HUOM. Laajoissa palovammoissa (20 % ihon pinta-alasta) annetaan vain pikainen jäähdytys ja potilas toimitetaan välittömästi jatkohoitoon 6

7 5.1. Toiminta tulipalotilanteessa Tee hätäilmoitus Palohälytyspainikkeesta tai soittamalla hätänumeroon 112, ilmoita palosta välittömästi myös satamavalvontaan puh Pelasta välittömästi vaarassa olevat. Sammuta ja rajoita Käytä alkusammuttimia ja paloposteja, estä palon leviäminen, jos palo on syttynyt kiinteistössä tai varastosuojassa, sulje ovet. Opasta Opasta pelastuslaitoksen yksiköt paikalle ja anna tilanneselvitys tapahtumasta Kemikaalionnettomuuden hätäilmoituksen sisältö Tehdessäsi hätäilmoituksen hätänumeroon 112, kerro mitä on tapahtunut, onko loukkaantuneita, mikä aine(-et) on osallisena onnettomuudessa (luokka ja UN nro), palaako tai vuotaako jokin, onko räjähdyksen tai syttymisen vaaraa, millainen on onnettomuuspaikka (mahdollinen opastus alueelle), onko lähellä yleistä liikennettä, tuulen suunta alueella. Tee tapahtuneesta ilmoitus myös Turun satamavalvontaan, puh Lähestyttäessä onnettomuuspaikkaa: Poista ja pidä sivulliset loitolla tapahtumapaikasta, älä kävele tai koske vuotaneeseen aineeseen, vältä höyryjen, savujen, huurujen ja pölyjen hengittämistä, älä oleta, että kaasut tai höyryt ovat vaarattomia, vaikka haju puuttuu Toiminta öljyvahingon sattuessa Sataman oma öljyntorjunta perustuu pitkälti käytännön toimiin, avustaen pelastuslaitosta öljyvahinkojen torjunnassa kaikin mahdollisin tavoin. Se, miten öljyntorjunta pannaan toimeen ja miten siihen varaudutaan, riippuu tilanteesta: Maalla tai merellä tapahtuva öljyvahinko Tee heti ilmoitus hätänumeroon 112, joka hälyttää pelastuslaitoksen vahinkopaikalle, ilmoita tapahtuneesta myös satamavalvontaan (päivystää 24 h/vrk), joka informoi edelleen alueesta vastaavia henkilöitä Onnettomuus ilman tulipaloa tai vuotoa Ensi näkemältä tällainen onnettomuus ei vaikuta kovinkaan huolestuttavalta. On kuitenkin tilanteita, jossa siirtymä vakaasta ja vaarattomasta tilanteesta suuronnettomuuteen on pieni. Tilanne on varmasti vaaraton vasta, kun on selvästi osoitettavissa, että suoranaista vaaraa ei enää ole, eikä sitä voi syntyä. Sen vuoksi on aina pyrittävä hankkimaan mahdollisimman paljon tietoja ko. aineesta sekä sen kuljetusja säilytysolosuhteista. Kemikaaliroiskeet iholle ja silmille Huuhtele potilaan vammoja hätäsuihkun tai silmäsuihkun alla min keskeytyksettä ennen jatkohoitoon lähettämistä, hoitohenkilökunnalle on aina mentävä tieto siitä, mikä kemikaali aiheutti onnettomuuden (esim. Dangerous decleration, turvaohjekortti, käyttöturvallisuustiedote tai jokin muu, mistä selviää vaikuttava aine), älä turhaan liikuttele vaikeasti loukkaantunutta, ellei jokin ympäristöstä johtuva vaara siihen pakota. Jokainen on velvollinen osallistumaan myös onnettomuuksien jälkiselvittelyihin, joilla ensisijaisesti estetään vastaavien tapausten toistuminen. 7

8 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS YHTEYSTIETOJA Turun Satama OSOITE PUHELIN FA Juhana Herttuan puistokatu Turku Turun satamavalvonta PÄIVYSTYS 24 h Hallintoyksikkö Liikenneyksikkö Vahtipäällikkö / Kulunvalvonta/portti - Erikoiskuljetukset - Turvayhteyspiste - Yleinen infonumero Toimistonhoitaja - Kulkuluvat/toimisto - IMDG-lastit - ISPS-asiat Turun tulli Finnsteve Oy Ab Turku Stevedoring Oy Ab Stevena Oy Turku Satamakatu Turku Huolintakatu Turku Kuljetuskatu Turku Rahtikatu Turku

9 6. VAARALLISTEN AINEIDEN KULJETUKSET TURUN SATAMAN KAUTTA Erityisen vaarallisten aineiden tai yli kg muiden vaarallisten aineiden kuljetuksissa on ennakkoilmoituksen lisäksi tehtävä ennakkokysely 3 vrk ennen tavaraerän saapumista Turun Satamaan. Ennakkokyselyä edellyttävät IMDG-luokat ja laivausmäärät Luokka 1 räjähdystarvikkeet, paitsi 1.4S aina Luokka 5.2 orgaaniset peroksidit aina Luokka 7 radioaktiiviset aineet, paitsi YK nrot aina Muissa luokissa kysely tehdään, mikäli tavaraerä/ laivaus on määrältään yli kg IMDG-luokkaan 1 (räjähdystarvikkeet), 5.2 (orgaaniset peroksidit) ja 7 (radioaktiiviset aineet) kuuluvat aineet on kuljetettava suorina jatkokuljetuksina pois satamaalueelta tai viennin kyseessä ollen lastattava suoraan laivaan ilman viiveitä. Räjähdystarvikkeiden enimmäismäärät / laivaus Luokka 1.1 ja 1.2 tavaraerän kokonaispaino kg Luokka 1.3 tavaraerän kokonaispaino kg Luokka 1.4 tavaraerän kokonaispaino kg Orgaaniset peroksidit enimmäismäärät / laivaus Luokka 5.2 tavaraerän kokonaispaino kg Matkustaja-sataman alueet Tallink Silja ja Viking Line Kuljetusmääräykset vaarallisista aineista on määritelty IMDG-koodissa matkustaja-alusten osalta. 9

10 SATAMAN OPASKARTTA Turkuhalli Länsikaari Kirjaltajankatu Turun Messukeskus Messukentänkatu Suikkilantie 1 2 Rautatehtaankatu Ovakonkatu Vuoksenniskankatu OVAKO Raisionjoensilta Pansiontie Pahaniemensilta 3 Vaasantie Pansiontie Tuontikatu Latokarinkatu Pansiontie Ruissalonsilta Konttikatu Poijukatu Hiekkasatamankatu Ruorikatu Rahtikatu Varastokatu Linja Huolintakatu Kuljetuskatu Telikatu Linja 2.Linja 2.Poikkikatu Pansiontie Juhana Herttuan puistokatu Satamakatu Vallihaudankatu Linnankatu Turun Linna Nuottasaarenkatu 19 Tulli Forum Marinum 1 Merimieskirkko, WC, suihku ja sauna 12 Vaarallisten aineiden säilytysalue 2 Rekkaparkki 13 Turku Stevedoring 3 Polttoaineen jakelu 14 Linnanaukko IMDG-alue 4 Vaaka, avoinna 24h/vrk 15 Tallink Siljan portti, raskas liikenne 5 Jäänpudotusteline 16 Tallink Siljan portti, hätäpoistumistie 6 Jäteasema 17 Tallink Silja IMDG-alue 7 Porttivyöhyke, hätäpoistumistie 18 Satamavalvonta, Nosturitoimisto, 8 Erikoiskuljetusten portti Mepa Merimiespalvelu 9 L-terminaali 19 Viking Linen portti, hätäpoistumistie 10 Algol 20 Viking Line, paikoitusalue 11 Mann Lines 21 Viking Linen portti, raskas liikenne HÄTÄPOISTUMISTIE 10

11 PANSION OPASKARTTA Kirjaltajankatu TURUN MESSUKESKUS Suikkilantie Lumikonkatu Pernontie Länsikaari Messukentänkatu Marli Nestle MERIMIES- KIRKKO REKKA- PARKKI Paakarlantie HSG SE Mäkinen Logistics Late-Rakenteet Oy Pansiontie EkoPort Suomen Petrooli Baltic 10 Tank Baltic Port Teboil service Woikoski P2 2 P1 Öljykatu Altia Baltic Tank 87 BE Group PANSIO Pansiontie Schenker Bayer Schering Pharma Lunden/ Jalostaja Beweship Raisionjoensilta Pohjoissalmi Ruissalo 1 Baltic Tank ja Altia 10 Saimabulk 2 Öljykadun portti (vaatii tunnistekortin), hätäpoistumistie 11 Ekoport Turku 3 Öljy- ja kemikaalisataman portti (toimii koodilla), hätäpoistumistie 12 Teboil 4 Pumppuhuone ja hätäsuihku 13 Woikoski 5 Palonilmaisinpainikkeet 14 Schenker 6 Jäteasema 15 Junaraideportti 7 Torjuntakontti 16 Porttivyöhyke, hätäpoistumistie 8 Jäänpudotusteline 9 Pansion sataman portti, hätäpoistumistie HÄTÄPOISTUMISTIE 11

12 VAARALLISEN LASTIN ENNAKKOKYSELY Erityisen vaarallisten aineiden tai yli kg:n tavaraerien kuljetuksissa on ennakkoilmoituksen lisäksi tehtävä ennakkokysely 3 vrk ennen lastin saapumista Turun satamaan. Ennakkokyselyllä varmistetaan, että tavaraerän voi kuljettaa Turun Sataman kautta suoravientinä/-tuontina. Hyväksytyn ennakkoilmoituksen jälkeenkin on ko. lastin tulosta ilmoitettava normaalikäytännön mukaisesti 24 tuntia aikaisemmin. Tuonti Vienti Kauttakulku Laiva Tulopäivä / 20 Tuonti / vientipäivä / 20 Huolitsija Satamassa Kuljetus satamaan tai satamasta, millä? YKSIKKÖ JA LUOKITUS Puh Yksikön nro ja tyyppi Tekninen nimi IMDG/ADR/ RIDluokka UN no. Pakkausryhmä Leimahduspiste TAVARAMÄÄRÄ Kolliluku Netto kg Brutto kg Huomautukset Päiväys / 20 Ennakkokyselyn laatija Allekirjoitus Puh Fax Nimenselvennys Asiakasliike Osoite Voit täyttää lomakkeen Acrobat reader -ohjelmalla, jonka jälkeen voit tulostaa ja allekirjoittaa sen. Voit myös tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää käsin. Lomake toimitetaan Turun Sataman liikenneyksikköön vähintään kolme (3) vuorokautta ennen erityisen vaarallisen lastin saapumista. Faksi , tiedustelut puh

13 VAARALLISTEN AINEIDEN ENNAKKOILMOITUS Turun satamaan saapuvista vaarallisista aineista (IMDG-koodiin kuuluvista tavaraeristä, paitsi irtotavarana kuljetettavista nestemäisistä polttoaineista), on tehtävä ennakkoilmoitus (Vna 251/2005) ja pyrittävä käyttämään tätä lomaketta. Ennakkoilmoitus tehdään tavaraeristä erikseen ja toimitetaan liikenneosastolle vähintään 24 tuntia ennen vaaralliseksi luokitellun aineen tuontia Turun satama-alueelle. Ennakkoilmoitus viikonloppuina tai arkipyhinä tapahtuvasta tuonnista/viennistä on jätettävä vähintään 24 tunnin varoitusajalla edellisenä arkipäivänä. Ennakkoilmoitus toimitetaan allekirjoitettuna liikenneyksikölle fax , tiedustelut puh Asiakas täyttää tarvittavat kohdat: Tuonti Vienti Kauttakulku Laiva Saapumispäivä Lähtöpäivä YKSIKÖN NUMERO JA TYYPPI (merkki ja nro, mikäli kpl tavara) Aineen tekninen nimi MFAG Lukumäärä ja paino IMDG-luokka UN nro Leimahduspiste Ennakkoilmoituksen laatija Puh Allekirjoitus Päiväys Nimenselvennys Vastaanotettu satamassa / 20 Vastaanottaja Voit täyttää lomakkeen Acrobat reader -ohjelmalla, jonka jälkeen voit tulostaa ja allekirjoittaa sen. Voit myös tulostaa tyhjän lomakkeen ja täyttää käsin. Lomake toimitetaan Turun Sataman liikenneosastolle vähintään 24 tuntia ennen vaaralliseksi luokitellun aineen tuontia Turun satama-alueelle. Faksi , tiedustelut puh

14 TURUN SATAMAN TURVALLISUUSOPAS YLEISET OHJEET Kuljettajan muistilista tarkistettavista asioista ennen Turun Satamaan saapumista. Voit nopeuttaa asiointiasi satamassa tarkastamalla etukäteen muutaman keskeisen asian. KYLLÄ EI OHJEET / TOIMENPITEET Tiedätkö mihin olet menossa? mille satama-alueelle? minkä operaattorin palveluun? mihin terminaaliin tai konttivarikkoon? Onko kulkulupa kunnossa? Onko tarvittavat ilmoitukset tehty? Onko satamasta noudettava lasti luovutettavissa? Onko satamaan toimitettava lasti buukattu laivaan tai onko sillä vastaanottaja? Onko Satamaan toimitettavan yksikön lastaaja asettanut sinetin? Onko erityisen vaarallisia IMDG eriä odottamassa alus, johon erät voidaan lastata suoraan? Onko mukanasi sataman edellyttämä turvavaatetus? Ovatko tullin palvelut auki, mikäli lasti edellyttää tullikäyntiä? Ovatko ajoneuvon ja perävaunun rekisterikilvet puhtaat tunnistusta varten? Oletko selvittänyt etukäteen miten menettelet, kun olet tuomassa tai viemässä erikoiskuljetusta? Oletko selvittänyt itsellesi IMDG odotusalueet, jos olet tuomassa tai hakemassa vaarallista lastia? Katso rahtikirjasta operaattori tai soita Turun satamavalvontaan. Ota yhteys rahdinantajaan. Puhdista rekisterikilvet tai ota yhteyttä operaattoriin. Muista oikea ajonopeus (20 km/h) porttivyöhykkeellä. Varmista asia rahdinantajalta ennen lähtöäsi satamaan. Onko satamasta noudettava lasti luovutettavissa? Yhteys operaattoriin Yhteys operaattoriin. Buukkaamatonta lastia ei saa tuoda satama-alueelle Ota yhteyttä operaattoriin tai tulliin. Ota yhteyttä operaattoriin. Älä jätä yksikköä ilman seurantaa satama-alueelle Pue turvavaatetus aina kun liikut ajoneuvosi ulkopuolella Tulli avoinna joka päivä klo Puh Puhdista! Ota yhteyttä operaattoriin ja satamavalvontaan puh , jossa menettelyistä sovitaan. Katso kuka on operaattori. Näin löydät odotusalueet: - Finnsteve: Länsisatama ja Linnanaukko - Turku Steve: Linnanaukko - Tallink Silja ja Viking Line omilla alueilla Kulunvalvonta Kaikki liikenne satamaan on luvanvaraista. Kulkuluvan myöntää se operaattori, jonka palveluun olet menossa. Luvattomia yksiköitä ei päästetä sisälle satamarakenteisiin. Pidä mukanasi aina kuvallista asiakirjaa ja heijastavaa turvavaatetusta. Huomioi talviaikana jäänpudotuspisteet. Pidä ajoneuvonopeutesi max. 40 km/h. Sataman kuormavaa an käyttö on maksullista Jos satama punnitsee ajoneuvosi varaudu käteismaksusuoritukseen. Liikennöi ainoastaan sataman pääväylillä ellei toimeksianto sitä erikseen edellytä. Hätäkeskuksen puhelinnumero on 112. Tästä numerosta saat sairaankuljetuksen, pelastuslaitoksen sekä poliisin tarpeen vaatiessa. - tulipalot - vaarallisten aineiden vahingot - öljyvahinko - sairaskohtaukset ja tapaturmat - liikennevahingot. Ilmoita aina myös satamavalvontaan mistä saat apua. Satamarakenteiden porttivyöhykkeet toimivat hätäpoistumisteinä. Tervetuloa! 14

15 15

16 JUHANA HERTTUAN PUISTOKATU TURKU TEL

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET KEMI TURVALLISUUSOPAS KEMI 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE... 4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5 TURVALLISUUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET

TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET TURVALLISUUSOPAS TURVALLISUUDEN PÄÄMÄÄRÄT JA YLEISOHJEET RAUMA TURVALLISUUSOPAS RAUMA METSÄ FIBRE 1 SISÄLLYSLUETTELO YHTEISTYÖSSÄ TURVALLISUUDEN HUIPULLE...4 JOHDANTO... 5 TURVALLISUUS PERIAATTEET... 5

Lisätiedot

PORT OF HAMINAKOTKA. HAMINAKOTKA SATAMA OY Yleinen toimintaohje. Voimassa 1.4.2015 alkaen

PORT OF HAMINAKOTKA. HAMINAKOTKA SATAMA OY Yleinen toimintaohje. Voimassa 1.4.2015 alkaen PORT OF HAMINAKOTKA HAMINAKOTKA SATAMA OY Yleinen toimintaohje Voimassa 1.4.2015 alkaen Yhteystiedot HaminaKotka Satama Oy puh. 020 790 8800 www.haminakotka.fi Toimistokeskus Kuorsalo Hamina info puh.

Lisätiedot

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma

As Oy Otsonkallio. Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio Pelastussuunnitelma As Oy Otsonkallio pelastussuunnitelma Laadittu 20.8.2014 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 2.2.2015 Päivittäjä Joachim Miinalainen Tämä pelastussuunnitelma

Lisätiedot

Asunto Oy Iso Puistotie 16

Asunto Oy Iso Puistotie 16 Taloyhtiön lakisääteinen pelastussuunnitelma Asunto Oy Iso Puistotie 16 2 / 36 SISÄLLYS SISÄLLYS SISÄLLYS 2 PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 3 KESKEINEN LAINSÄÄDÄNTÖ 4-6 PELASTUSSUUNNITELMA 7-19 PELASTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4

PELASTUSSUUNNITELMA. Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 LATUUUNNITELMA Koy Opintanner 14, Karosenkatu 4 T Palvelu Oy 24.6.2013 LATUUUNNITELMAN IÄLLYLUTELO 1 JDANTO... 4 1.1 Pelastussuunnitelma... 4 1.2 Pelastuslain otteet... 4 1.3 Valtioneuvoston asetuksen

Lisätiedot

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma

RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma RAUMAN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Rauman Satama Oy (myöhemmin satamanpitäjä) Hakunintie 19 26100 Rauma 61 08,0' N, 21 28,0' E www.portofrauma.com office@portofrauma.com puh. +358 2 837 11 fax +358 2 822

Lisätiedot

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan

Satamajärjestys. Yleiset säännökset. I Yleiset säännökset. II Satamalle tehtävät ilmoitukset. III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan Satamajärjestys I Yleiset säännökset II Satamalle tehtävät ilmoitukset III Aluksen saapuminen ja sijoittaminen satamaan IV Sataman turvallisuus V Tavaran purkaus, lastaus ja varastointi VI Ympäristömääräyksiä

Lisätiedot

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo

PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS. Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori. Sisällysluettelo PORIN SATAMA OY:N SATAMAJÄRJESTYS Porin Satama Oy Merisatamantie 4, 28880 Pori Sisällysluettelo 1. Yleiset säännökset 2. Satama-alueen turvallisuus 3. Ympäristöasioiden hoitaminen 4. Satamaan tehtävät

Lisätiedot

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä

TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU. Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä TYRNÄVÄN KUNTA PELASTUSSUUNNITELMA KIRKKOMÄNNIKÖN KOULU Kirkkotie 3 91800 Tyrnävä päivitetty 3.9.2012 2 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva

Lisätiedot

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma

Mikkelin Jäähalli. Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli Pelastussuunnitelma Mikkelin Jäähalli pelastussuunnitelma Laadittu 3.6.2013 Laatija Joachim Miinalainen Viimeksi päivitetty 3.6.2013 Päivittäjä Eetu Kirsi Tämä pelastussuunnitelma täyttää

Lisätiedot

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS

ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS ASUINKIINTEISTÖJEN TURVALLISUUS Omatoiminen varautuminen onnettomuuksiin 1. Sähkölaitteita ja asennuksia koskevat yleisohjeet älä käytä sähkölaitteita olosuhteissa, mihin niitä ei ole tarkoitettu esimerkiksi

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma 1

Pelastussuunnitelma 1 Pelastussuunnitelma 1 Sisällys Johdatus pelastussuunnitelmaan... 4 Mitä laissa mainitaan pelastussuunnittelusta?... 5 Kohteen perustiedot... 6 Väestönsuoja... 6 Turvallisuusjärjestelyt... 7 Kiinteistössä

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015

PELASTUSSUUNNITELMA. ASKO 2 / Renor Oy. Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 PELASTUSSUUNNITELMA ASKO 2 / Renor Oy Heinäkuu 2014 Päivitetty: Tammikuu 2015 Tämä suunnitelma täyttää kiinteistön pelastussuunnittelulle asetetut lainmukaiset vaatimukset. Pelastussuunnitelmalla parannetaan

Lisätiedot

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU

PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU PELASTUSSUUNNITELMA MURRON KOULU Simontaival 6-8 91800 TYRNÄVÄ päivitetty 27.09.2013 Pelastussuunnitelman sisältö 1. Kiinteistön perustiedot, rakenne, henkilöstö ja kiinteistössä oleva muu toiminta 2.

Lisätiedot

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT

ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT ASUNTO OY VILLANPORTTI HYVINKÄÄ ASUINTALON PELASTUSSUUNNITELMA JA TURVALLISUUSJÄRJESTELYT 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. PELASTUSSUUNNITELMAN PERUSTEET... 3 1.1. Suunnitelman tarkoitus... 3 1.2. Pelastussuunnitelman

Lisätiedot

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi

Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA. Yrityksen/laitoksen/viraston nimi Yrityksen/laitoksen/viraston pelastussuunnitelma 1 YRITYKSEN / LAITOKSEN / VIRASTON PELASTUSSUUNNITELMA?? Yrityksen/laitoksen/viraston nimi?? Yrityksen/laitoksen/viraston osoite PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitteluvelvoite

Lisätiedot

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula

Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta. Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Julkaisija: Työturvallisuuskeskus Ahtaus- ja huolinta-alan työalatoimikunta Teksti: Harri Halme ja Tuiri Kerttula Kuvat: Harri Halme ja Arto Sinikannas Taitto: Pen&Pen Oy Paino: Trio-Offset Oy 1. painos

Lisätiedot

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki

Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma. Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki Turvallisuus- ja pelastussuunnitelma Helsingin normaalilyseo Ratakatu 6 A ja B, 00120 Helsinki 06.10.2008 SUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. TURVAPIKAOHJE 2. SUUNNITELMAN PERUSTEET 2.1 Laki ja asetusperusteet

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ!

Pelastussuunnitelma. Isonkyrön Asuntovuokraus Oy SÄILYTÄ! SÄILYTÄ! Pelastussuunnitelma Isonkyrön Asuntovuokraus Oy Pelastussuunnitelma laaditaan asuinkiinteistön ja sen asukkaiden tarpeisiin ja turvallisuuden parantamiseksi. Pelastussuunnitelman tavoitteena on

Lisätiedot

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112

TURVALLISUUS ON YHTEINEN ASIA EHKÄISE ENNALTA VAARATILANNE YLEINEN HÄTÄNUMERO 112 TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ EERIKINKATU 3 JA TURUN VEROTOIMISTO ANINKAISTENKATU 1 TOIMITALON PELASTUSSUUNNITELMA 2004 Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ja Turun verotoimiston toimitalon pelastussuunnitelman

Lisätiedot

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA

IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA IIN URHEILIJOIDEN TOIMITALO TURVALLISUUSSUUNNITELMA Mika Haverinen / 2013 SISÄLLYSLUETTELO 1 SUOJELUORGANISAATIO JA MUUT TÄRKEÄT YHTEYSTIEDOT... 3 1.1 Muita yhteystietoja... 4 2 YRITYS TAI LAITOS... 5

Lisätiedot

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11

Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu, 00500 Helsinki KOY Vilhonvuorenkatu 11 Sörnäisten rantatie 27 / Vilhonvuorenkatu 11 Helsinki 17.5.2010 MM-Turva Oy Pelastussuunnitelma Vilhonvuorenkatu 11, pelastussuunnitelma.doc

Lisätiedot

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6

Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 pelastussuunnitelma 29.09.2014 PELASTUSSUUNNITELMA. Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 PELASTUSSUUNNITELMA Asunto Oy Etelä-Hesperiankatu 6 Tämä pelastussuunnitelma on laadittu yhteistyössä Safetum pelastusvalvojan ja kiinteistön edustajien kanssa. Laadittu: 07.09.2014 Päivittäjä: Safetum

Lisätiedot

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille

1 (46) TULITYÖKORTTI. Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille 1 (46) TULITYÖKORTTI Tulitöiden turvallisuuskurssin selkokielinen lisämateriaali maahanmuuttajille Sisällys 2 (46) 1 TURVALLISUUS ON YHTEINEN ETUMME 4 1.1 Mikä on tulityötä? 4 1.2 Missä tulityötä tehdään?

Lisätiedot

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo

Koy Casagrandentalo PELASTUSSUUNNITELMA. Linnankatu 3 A C, Turku. Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo Koy Casagrandentalo Linnankatu 3 A C, Turku PELASTUSSUUNNITELMA Suunnitelman laatija: PTA-Security Oy Suunnitelman ylläpitäjä: Koy Casagrandentalo 10/2012 PTA-Security Oy SISÄLLYSLUETTELO 1. SÄÄDÖSTAUSTA

Lisätiedot

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa

TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Turun yliopisto Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus 2008 TUKKE Tuoteseuranta satamasidonnaisessa kuljetusketjussa Väliraportti Hennariina Pulli Ulla Tapaninen SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...1 1.1

Lisätiedot

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA

TURVALLISUUSOHJEET. Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA TURVALLISUUSOHJEET Asunto-osakeyhtiö Creutzkatu 7 Bostadsaktiebolag SÄILYTETTÄVÄ HUONEISTOSSA Nämä turvallisuusohjeet ovat tarkoitettu kiinteistössä asuvien turvallisuuden edistämiseksi KIINTEISTÖN PERUSTIEDOT

Lisätiedot

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet

Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Tornion tehtaiden turvallisuusohjeet Sisällysluettelo Turvallisuus ensin... 3 Outokummun turvallisuusperiaatteet... 4 Ota vastuu turvallisuudesta... 5 Turvallisuushavainnoista ilmoittaminen ja turvallisuuskoulutukset...

Lisätiedot

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA

SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SATAMAN PELASTUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 3 1. Ennakoitavat vaaratilanteet 5 sisäiset riskit 5 ulkopuolelta uhkaavat vaarat 5 2. Toimenpiteet vaaratilanteiden ehkäisemiseksi 5 3. Poistumis-

Lisätiedot