Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta"

Transkriptio

1 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2007 Päivämäärä Dnro /01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika toistaiseksi Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSEtautien vastustamisesta (32/EEO/2006) Valtuutussäännökset Eläintautilain (55/1980) 8 :n 4 momentti ja 12 :n 2 momentti (muut. 303/2006) Vastaavat EY-säädökset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 (2001R0999); EYVL N:o L 147, , s.1 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti kumotaan lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta 6 päivänä kesäkuuta 2006 annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen (32/EEO/2006) 26 ja 29 ja liite III, muutetaan 4, 15 ja 16, 21 :n 1 momentti, 35 :n 2 momentti ja liite VIII, sekä lisätään 17 :ään uusi 3 momentti, asetukseen uusi 17a, 18 :ään uusi 3 ja 4 momentti ja asetukseen uusi liite X ja XI, seuraavasti: 4 Määritelmät Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 1) lampaalla kaikkia lammaseläimiä mukaan lukien muflonit; 2) vuohella kaikkia vuohieläimiä mukaan lukien kääpiövuohet; 3) eläinluettelolla lammas- ja vuohieläinten tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmän käyttöönottamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 ja direktiivien 92/102/ETY ja 64/432/ETY muuttamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 21/ artiklassa säädettyä rekisteriä, jota mainitun asetuksen 2 artiklassa määritellyn pitäjän on pidettävä eläimistään; Tätä julkaisua on saatavissa maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolta Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Mariankatu 23 PL 30 (09) (09) HELSINKI VALTIONEUVOSTO

2 2 4) tilalla lammas- ja vuohieläinten merkitsemisestä ja rekisteröinnistä annetussa maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa (469/2005) tarkoitettua pitopaikkaa tai, jos samalla eläinten pitäjällä on useita toisiinsa maantieteellisesti rajoittuvia pitopaikkoja, kaikkia näitä pitopaikkoja, ei kuitenkaan teurastamoa tai teurastuspaikkaa, johon lampaita tai vuohia tuodaan vain teurastusta varten; 5) tartuntatilalla tilaa, jonka eläimestä scrapie-tartunta on vahvistettu; 6) tartunnanlähteellä tilaa, kuljetusvälinettä, eläimistä saatua tuotetta tai muuta sellaista paikkaa, esinettä tai materiaalia, josta scrapie-tartunta voi levitä lampaisiin tai vuohiin; 7) kontaktilla sellaista tilannetta, jossa lampaat tai vuohet joutuvat tekemisiin toisen tilan lampaiden tai vuohien kanssa suoraan tai sukusolujen tai eritteiden välityksellä ja scrapie-tartunnan leviäminen tilalta toiselle on mahdollista; 8) kontaktitilalla sellaista tilaa, johon scrapie-tartunta on voinut levitä kontaktin kautta; 9) ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin lampaalla sellaista lammasta, jonka prioniproteiinin geenin molempien alleelien kodonia 136 vastaa alaniini, ja kodoneita 154 ja 171 vastaa arginiini; ja 10) VRQ-alleelilla sellaista alleelia, jonka kodonia 136 vastaa valiini, kodonia 154 vastaa arginiini ja kodonia 171 vastaa glutamiini. Tässä asetuksessa käytetään lisäksi käsitteitä luokan 1 käsittelylaitos, luokan 1 tai luokan 2 väliasteen laitos, polttolaitos sekä rinnakkaispolttolaitos, siten kuin ne on määritelty sivutuoteasetuksen liitteessä I, sekä käsitteitä TSE, scrapie-tapaus, klassinen scrapietapaus ja epätyypillinen scrapie-tapaus, siten kuin ne on määritelty TSE-asetuksen 3 artiklassa ja liitteessä I. 15 Tartuntatilan tyhjennys ja desinfiointi ja rajoittavien määräysten peruuttaminen Läänineläinlääkäri huolehtii, että tilan lampaiden ja vuohien lopettamisen jälkeen kaikki todennäköisesti saastuneet jätteet ja aineet hävitetään ja tilan rakenteet ja maa-alueet käsitellään tartunnan hävittämiseksi. Evira antaa hävittämisestä ja käsittelystä tarkemmat ohjeet. Kunnaneläinlääkäri valvoo tilan tyhjennystä ja desinfiointia. Kunnaneläinlääkäri peruuttaa antamansa rajoittavat määräykset, kun 1 momentissa tarkoitettu tilan tyhjennys ja desinfiointi on suoritettu. Jos tartuntatilalla on todettu klassinen scrapie-tapaus, kunnaneläinlääkäri antaa tilalle liitteen X mallin mukaiset rajoittavat määräykset. Määräykset ovat voimassa kaksi vuotta. 16 Uusien eläinten hankinnan jälkeen toteutettavat toimenpiteet klassisissa scrapietapauksissa Jos tartuntatilalla on todettu klassinen scrapie-tapaus, ja sinne on tuotu uusia lampaita tai vuohia tilan tyhjennyksen ja desinfioinnin jälkeen, tilasta vastaavan henkilön on tyhjennystä ja desinfiointia seuraavien kahden vuoden aikana ilmoitettava teurastamon tarkastuseläinlääkärille tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittavalle kunnaneläinlääkärille tilan yli 18 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien lähettämisestä teurastettaviksi. Tarkastuseläinlääkäri tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittava

3 3 kunnaneläinlääkäri huolehtii näytteiden ottamisesta edellä tarkoitetuista eläimistä ja niiden lähettämisestä Eviraan tutkittaviksi TSE-tautien varalta. Jos tila sijaitsee alueella, jolla ei ole järjestetty itsestään kuolleiden tai lopetettujen lampaiden ja vuohien keräilyä, on tilasta vastaavan henkilön 1 momentissa mainittuna aikana ilmoitettava kunnaneläinlääkärille jokaisesta itsestään kuolleesta tai tilalla lopetetusta yli 18 kuukauden ikäisestä lampaasta tai vuohesta. Kunnaneläinlääkäri huolehtii, että kuolleesta tai tilalla lopetetusta eläimestä lähetetään näyte Eviraan tutkittavaksi TSE-tautien varalta. 17 Poikkeukset Jos tartuntatilalla todettu scrapie-tapaus on epätyypillinen ja tartuntatilan lampaiden ja vuohien tai osan niistä lopettamista ei eläinten taloudellisen, jalostuksellisen, sosiaalisen tai kulttuuriin liittyvän erityisen arvon vuoksi ole pidettävä tarkoituksenmukaisena, Evira voi eläinten omistajan hakemuksesta 14 :n 1 momentissa säädetystä poiketen päättää, ettei eläimiä lopeteta. Tällöin ei myöskään sovelleta, mitä 14 :n 2 ja 3 momentissa säädetään eläimistä saatujen tuotteiden ja sukusolujen hävittämisestä. 17 a Toimenpiteet, kun tartuntatilan eläimiä ei määrätä lopetettaviksi Jos tartuntatilan eläimiä on edellä 17 :n 3 momentissa säädetyn mukaisesti päätetty jättää lopettamatta, kunnaneläinlääkäri peruuttaa liitteen I mallin mukaiset rajoittavat määräykset ja antaa tilalle liitteen XI mallin mukaiset rajoittavat määräykset. Määräykset ovat voimassa kaksi vuotta. Läänineläinlääkäri voi eläinten omistajan hakemuksesta myöntää poikkeuksia 1 momentin nojalla annetuista rajoittavista määräyksistä lampaiden ja vuohien siirtämiseksi tartuntatilalta saman tilatunnuksen alaiselle toiselle tilalle, jos siirrosta ei aiheudu eläintautien leviämisen vaaraa. Päätöksestä ilmoitetaan sille kunnaneläinlääkärille ja läänineläinlääkärille, jonka virka-alueella eläinten määränpäänä oleva tila sijaitsee. Kunnaneläinlääkäri antaa määränpäänä olevalle tilalle rajoittavat määräykset, joilla kielletään lampaiden ja vuohien vieminen tilalta muualle kuin teurastettavaksi teurastamoon tai pienteurastamoon taikka takaisin tartuntatilalle sekä lampaiden ja vuohien sperman, munasolujen tai alkioiden luovuttaminen tilalta. Määräysten tulee olla voimassa tartuntatilalle annettujen määräysten voimassaoloajan päättymisen saakka. Tilasta vastaavan henkilön on ilmoitettava teurastamon tarkastuseläinlääkärille tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittavalle kunnaneläinlääkärille 1 tai 2 momentissa tarkoitetun tilan yli 18 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien lähettämisestä teurastettaviksi rajoittavien määräysten voimassaoloaikana. Tarkastuseläinlääkäri tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittava kunnaneläinlääkäri huolehtii näytteiden ottamisesta edellä tarkoitetuista eläimistä ja niiden lähettämisestä Eviraan tutkittaviksi TSE-tautien varalta.

4 4 Kunnaneläinlääkärin on tarkastettava 1 tai 2 momentissa tarkoitetun tilan kaikki lampaat ja vuohet TSE-tautiin viittaavien oireiden varalta vähintään kaksi kertaa vuodessa. Jos tarkastuksessa todetaan yhdellä tai useammalla eläimellä TSE-tautiin viittaavia oireita, on kunnaneläinlääkärin toimittava 9 ja 10 :n mukaisesti. Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu tila sijaitsee alueella, jolla ei ole järjestetty itsestään kuolleiden tai lopetettujen lampaiden ja vuohien keräilyä, on tilasta vastaavan henkilön ilmoitettava kunnaneläinlääkärille jokaisesta rajoittavien määräysten voimassaoloaikana itsestään kuolleesta tai tilalla lopetetusta yli 18 kuukauden ikäisestä lampaasta tai vuohesta. Kunnaneläinlääkärin on huolehdittava, että kuolleesta tai tilalla lopetetusta eläimestä lähetetään näyte Eviraan tutkittavaksi TSE-tautien varalta. 4 luku Epidemiologinen selvitys ja toimenpiteet kontaktitiloilla 18 Epidemiologinen selvitys Jos tartuntatilalla todettu scrapie-tapaus on epätyypillinen, kontaktitiloiksi katsotaan vain tilat, joilla tartunnan saanutta eläintä on ennen pidetty, tai joille tartunnan saaneen naaraspuolisen eläimen jälkeläisiä on viety. Mitä tässä luvussa säädetään, ei sovelleta 17 a :n 2 momentissa tarkoitettuihin tiloihin, joille tartuntatilan eläimiä on viety läänineläinlääkärin luvalla. 21 Kontaktitilojen eläinten lopettaminen Eviran on määrättävä 20 :ssä tarkoitettujen kontaktitilojen kaikki lampaat ja vuohet lopetettaviksi. Kuitenkin silloin, kun tartuntatilalla todettu scrapie-tapaus on epätyypillinen, Evira määrää lopetettaviksi vain tartunnan saaneen naaraspuolisen eläimen jälkeläiset. Läänineläinlääkäri huolehtii eläinten tappamisesta ja siitä, että lopetetuista eläimistä lähetetään näytteitä tutkittaviksi Eviraan TSE-tautien varalta. Evira antaa ohjeet tarvittavien näytteiden määrästä ja siitä, mistä eläimistä näytteitä otetaan Kustannukset Tämän asetuksen 8, 10, 14-16, 17 a -19 ja :n mukaisista tarkastuksista ja muista toimenpiteistä maksetaan kunnaneläinlääkärille korvaus valtion varoista eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun valtioneuvoston asetuksen (1234/2001) mukaisesti

5 5 Tämä asetus tulee voimaan 6 päivänä heinäkuuta Tätä asetusta sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa todettuihin scrapietapauksiin. Ennen tämän asetuksen voimaantuloa annetut rajoittavat määräykset 15 :n mukaisesti tyhjennetylle ja desinfioidulle tartuntatilalle on korvattava tämän asetuksen 15 :n 2 momentissa tarkoitetuilla rajoittavilla määräyksillä jos tilalla oli todettu klassinen scrapie-tapaus, tai peruutettava, jos tilalla oli todettu epätyypillinen scrapie-tapaus. Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 2007 Maa- ja metsätalousministeri Sirkka-Liisa Anttila Eläinlääkintöylitarkastaja Kajsa Hakulin

6 6 LIITE VIII LAMPAIDEN JA VUOHIEN TSE-TAUDIN TILAKOHTAISEN VALVONTAOHJELMAN VUOSITTAINEN TARKASTUS Diaarinumero:... Tarkastus tehty... /... (päiväys) Tilasta vastaavan henkilön nimi:... Tilan yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero): Tilatunnus, tarvittaessa myös pitopaikkatunnus... Tilan uuhien ja kuttujen lukumäärä: Kliininen tarkastus Tilan yli 12 kuukauden ikäisissä lampaissa ja vuohissa ei havaittu TSE-tautiin viittaavia oireita Tilan yli 12 kuukauden ikäisissä lampaissa ja vuohissa havaittiin TSE-tautiin viittaavia oireita ja on ryhdytty lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun asetuksen 9 ja 10 :n mukaisiin toimenpiteisiin 2. Tutkimukset itsestään kuolleista ja lopetetuista eläimistä Tila toimittaa kaikki yli 18 kuukauden ikäiset tilalla kuolleet tai lopetetut lampaat ja vuohet luokan 1 käsittelylaitokseen ja kuljetuksista on esitetty tositteet. Edellisen tarkastuksen/ohjelmaan liittymisen (tarpeeton yliviivataan) jälkeen luokan 1 käsittelylaitokseen toimitettujen yli 18 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien lukumäärä: Tila on itse toimittanut näytteet kaikista yli 18 kuukauden ikäisistä tilalla kuolleista tai lopetetuista lampaista ja vuohista Eviraan tutkittavaksi TSE-tautien varalta ja tutkimuksista on esitetty tutkimusvastaukset. Edellisen tarkastuksen/ohjelmaan liittymisen (tarpeeton yliviivataan) jälkeen toimitettujen näytteiden lukumäärä: Tila on järjestänyt yli 18 kuukauden ikäisten tilalla kuolleiden tai lopetettujen lampaiden ja vuohien näytteenoton TSE-tautien varalta muulla tavoin. Miten: Edellisen tarkastuksen/ohjelmaan liittymisen (tarpeeton yliviivataan) jälkeen toimitettujen näytteiden lukumäärä: Tila ei ole toimittanut näytteitä kaikista yli 18 kuukauden ikäisistä tilalla kuolleista tai lopetetuista lampaista ja vuohista. Syy: Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi:

7 7 3. Uusien eläinten hankinta Tilalle on edellisen tarkastuksen/ohjelmaan liittymisen (tarpeeton yliviivataan) jälkeen tuotu eläviä lampaita ja vuohia ainoastaan toisilta tilakohtaiseen valvontaohjelmaan kuuluvilta tiloilta, jotka noudattavat tilakohtaisen valvontaohjelman määräyksiä. Tilalle on edellisen tarkastuksen/ohjelmaan liittymisen (tarpeeton yliviivataan) jälkeen tuotu eläviä lampaita ja vuohia tilakohtaisen valvontaohjelman ulkopuolisilta tiloilta, tai tiloilta, jotka eivät noudata tilakohtaisen valvontaohjelman määräyksiä. Syy: Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi: Tarkastavan eläinlääkärin allekirjoitus: Nimenselvennys ja virka-asema Alkuperäinen asiakirja jää tilalle. Kunnaneläinlääkärin on arkistoitava jäljennös asiakirjasta.

8 8 LIITE X PÄÄTÖS RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ, JOTKA TILALLE ANNETAAN KLASSISEN SCRAPIE-TAPAUKSEN VUOKSI SUORITETUN TILAN TYHJENNYKSEN JA DESINFIOINNIN JÄLKEEN Diaarinumero: Annettu / (päiväys) Asianosaiset: Tilan omistajat: Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero): Tilatunnus, tarvittaessa myös pitopaikkatunnus: Asianosaisten kuuleminen: /Asia ratkaistaan asianosaisia enemmälti kuulematta, koska kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen/asia ratkaistaan asianosaisia enemmälti kuulematta, koska kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaisi huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle (Tarpeeton yliviivataan) Päätös 1. Tilalle tuotavien lampaiden on oltava joko ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin pässejä tai uuhia, joilla on vähintään yksi ARR-alleeli eikä yhtään VRQ-alleelia. 2. Tilalla käytettävän lampaan sperman on oltava peräisin ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin pässeistä. Tilalle ei saa tuoda lampaan munasoluja. 3. Tilalla käytettävien lampaiden alkioilla on oltava vähintään yksi ARR-alleeli eikä yhtään VRQ-alleelia. 4. Tilalta ei saa viedä eläviä lampaita tai vuohia muualle kuin teurastettaviksi teurastamoon tai pienteurastamoon, lukuun ottamatta ARR/ARR prioniproteiinin genotyypin lampaita. 5. Tilalta ei saa viedä teurastettaviksi sellaisia lampaita, joilla ei ole yhtään ARR-alleelia. Lainsäädännöstä johtuvat muut vaatimukset Tilasta vastaavan henkilön on ilmoitettava teurastamon tarkastuseläinlääkärille tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittavalle kunnaneläinlääkärille tilan yli 18 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien lähettämisestä teurastettaviksi.

9 9 Tarkastuseläinlääkäri tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittava kunnaneläinlääkäri huolehtii näytteiden ottamisesta edellä tarkoitetuista eläimistä ja niiden lähettämisestä Eviraan tutkittaviksi TSE-tautien varalta. Jos tila sijaitsee alueella, jolla ei ole järjestetty itsestään kuolleiden tai lopetettujen lampaiden ja vuohien keräilyä, on tilasta vastaavan henkilön lisäksi ilmoitettava kunnaneläinlääkärille jokaisesta itsestään kuolleesta tai tilalla lopetetusta yli 18 kuukauden ikäisestä lampaasta tai vuohesta. Kunnaneläinlääkäri huolehtii, että kuolleesta tai tilalla lopetetusta eläimestä lähetetään näyte Eviraan tutkittavaksi TSE-tautien varalta. (Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 16 ) Voimassaoloaika Tämä päätös on voimassa kahden vuoden ajan, / (päiväys) asti. Perustelut: Tilalla pidetyssä lampaassa/vuohessa (tarpeeton yliviivataan) on todettu klassinen scrapietapaus, mistä syystä tilalla on suoritetun tyhjennyksen ja desinfioinnin jälkeen tarpeen määräaikaisesti noudattaa yllä mainittuja eläintenpitoa koskevia rajoituksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Oikeusohjeet: Eläintautilaki (55/1980, muut. 809/1992) 8 ja 9 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta (32/EEO/2006) 15 2 momentti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä liite VII, A luku, 3 kohta Eläintautiasetus (601/1980) 17 Hallintolaki (434/2003) 34 2 momentti 4 kohta Muutoksenhaku ja päätöksen voimaantulo: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös tulee kuitenkin voimaan heti ja sitä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus: Nimenselvennys ja virka-asema:

10 10 Lisätiedot: Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa päätöksen tehnyt kunnaneläinlääkäri, yhteystiedot: Tiedoksi: Läänineläinlääkäri

11 11 LIITE XI PÄÄTÖS EPÄTYYPILLISEN SCRAPIE-TAPAUKSEN VUOKSI TILALLE ANNET- TAVISTA RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ Diaarinumero: Annettu / (päiväys) Asianosaiset: Tilan omistajat: Yhteystiedot (osoite ja puhelinnumero): Tilatunnus, tarvittaessa myös pitopaikkatunnus: Asianosaisten kuuleminen: /Asia ratkaistaan asianosaisia enemmälti kuulematta, koska kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoituksen toteutumisen/asia ratkaistaan asianosaisia enemmälti kuulematta, koska kuulemisesta aiheutuva asian käsittelyn viivästyminen aiheuttaisi huomattavaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle (Tarpeeton yliviivataan) Päätös 1. Tilalta ei saa viedä eläviä lampaita tai vuohia muualle kuin teurastettaviksi teurastamoon tai pienteurastamoon. 2. Tilalta ei saa luovuttaa lampaiden tai vuohien spermaa, munasoluja tai alkioita. Lainsäädännöstä johtuvat muut vaatimukset Tilasta vastaavan henkilön on ilmoitettava teurastamon tarkastuseläinlääkärille tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittavalle kunnaneläinlääkärille tilan yli 18 kuukauden ikäisten lampaiden ja vuohien lähettämisestä teurastettaviksi. Tarkastuseläinlääkäri tai pienteurastamossa lihantarkastusta suorittava kunnaneläinlääkäri huolehtii näytteiden ottamisesta edellä tarkoitetuista eläimistä ja niiden lähettämisestä Eviraan tutkittaviksi TSE-tautien varalta. Jos tila sijaitsee alueella, jolla ei ole järjestetty itsestään kuolleiden tai lopetettujen lampaiden ja vuohien keräilyä, on tilasta vastaavan henkilön ilmoitettava kunnaneläinlääkärille jokaisesta itsestään kuolleesta tai tilalla lopetetusta yli 18 kuukauden ikäisestä lampaasta tai vuohesta. Kunnaneläinlääkäri huolehtii, että kuolleesta tai tilalla lopetetusta eläimestä lähetetään näyte Eviraan tutkittavaksi TSE-tautien varalta.

12 12 (Lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus 17 a ) Voimassaoloaika Määräykset ovat voimassa kahden vuoden ajan, / (päiväys) asti. Perustelut: Tilalla pidetyssä lampaassa/vuohessa (tarpeeton yliviivataan) on todettu epätyypillinen scrapie-tapaus. Elintarviketurvallisuusvirasto on päättänyt, ettei tilan kaikkia eläimiä lopeteta, mistä syystä tilalla on tarpeen määräaikaisesti noudattaa yllä mainittuja eläintenpitoa koskevia rajoituksia taudin leviämisen ehkäisemiseksi. Oikeusohjeet: Eläintautilaki (55/1980, muut. 809/1992) 8 ja 9 Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta (32/EEO/2006) 17 a 1 momentti Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001 tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä liite VII, A luku, 5 kohta Eläintautiasetus (601/1980) 17 Hallintolaki (434/2003) 34 2 momentti 4 kohta Muutoksenhaku ja päätöksen voimaantulo: Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla maaseutuelinkeinojen valituslautakuntaan. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös tulee kuitenkin voimaan heti ja sitä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Kunnaneläinlääkärin allekirjoitus: Nimenselvennys ja virka-asema: Lisätiedot: Tarvittaessa lisätietoja päätöksestä antaa päätöksen tehnyt kunnaneläinlääkäri, yhteystiedot: Tiedoksi: Läänineläinlääkäri

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä. D 80 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998 Päivämäärä 5.11.1998 Dnro 743/50-98 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa

Lisätiedot

TSE-toimenpiteet laitoksessa

TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 TSE-toimenpiteet laitoksessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 Eviran ohje 16011/1 Käyttöönotto 21.1.2010 Hygieniayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879. Valtioneuvoston asetus. N:o 872. Maaseutuviraston hallinnosta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä lokakuuta 2006 N:o 872 879 SISÄLLYS N:o Sivu 872 Valtioneuvoston asetus Maaseutuviraston hallinnosta... 2485 873 Valtioneuvoston asetus lastensuojeluasetuksen

Lisätiedot

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009

ELÄINKULJETTAJA KOULUTUS 2009 Kaikki eläinkuljetukset Osa 1 Laki eläinten kuljetuksesta 1429/2006 Osa 2 Otteita eläinsuojelulaista ja eläinsuojeluasetuksesta Sivu 1 1429/2006 Annettu Helsingissä 29 päivänä joulukuuta 2006 Laki eläinten

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 661. Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 661. Laki. arpajaislain muuttamisesta. Annettu Naantalissa 24 päivänä kesäkuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 13 päivänä heinäkuuta 2010 N:o 661 667 SISÄLLYS N:o Sivu 661 Laki arpajaislain muuttamisesta... 2289 662 Laki eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2841/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Valtuutussäännökset Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 10 Rehulaki (86/2008)

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS Nro 74/00 Pvm Dnro 22.6.2000 2328/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 24.8.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset L Euroopan yhteisöjen yhteisen maatalouspolitiikan

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 723. Laki. järjestyslain 22 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2010

SISÄLLYS. N:o 723. Laki. järjestyslain 22 :n muuttamisesta. Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 2010 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2010 Julkaistu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 2010 N:o 723 728 SISÄLLYS N:o Sivu 723 Laki järjestyslain 22 :n muuttamisesta... 2473 724 Laki järjestyksenvalvojista annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön asetus rehualan toiminnanharjoittamisesta Maa- ja metsätalousministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 8 päivänä helmikuuta 2008 annetun rehulain (86/2008) nojalla: 1 luku

Lisätiedot

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000,

Euroopan yhteisöjen virallinen lehti. (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, 10.7.2000 L 169/1 I (Säädökset, jotka on julkaistava) NEUVOSTON DIREKTIIVI 2000/29/EY, annettu 8 päivänä toukokuuta 2000, kasvien ja kasvituotteiden haitallisten organismien jäsenvaltioihin kulkeutumisen

Lisätiedot

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta

Eviran ohje 16036/2. Kalastusalusten valvonta Eviran ohje 16036/2 Sivu/sivut 1 / 12 Sisältö 1 Yleistä... 2 2 Määritelmiä... 2 3 Lainsäädäntöä... 3 4 Kalastustuotteet alkutuotannon tuotteina ja pienten määrien luovutus suoraan kuluttajalle... 3 5

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009

SISÄLLYS. N:o 1065. Laki. kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 2009 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2009 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä joulukuuta 2009 N:o 1065 1075 SISÄLLYS N:o Sivu 1065 Laki kuolemansyyn selvittämisestä annetun lain muuttamisesta... 5181 1066 Laki mielenterveyslain

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610. Laki. N:o 604 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 6 päivänä heinäkuuta 2001 N:o 604 610 SISÄLLYS N:o Sivu 604 Laki vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta... 1553 605 Laki yhteishallinnosta

Lisätiedot

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ

TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN TUTKIMUKSEN EETTISESTÄ KÄSITTELYSTÄ Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Samkommunen Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt Konsernihallinto Tutkimus- ja opetusryhmä Tutkimuseettiset toimikunnat TUTKIJAN OPAS LÄÄKETIETEELLISEN

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 683. Asetus. eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1998 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 1998 N:o 683 687 SISÄLLYS N:o Sivu 683 Asetus eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygieniasta annetun asetuksen muuttamisesta...

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 2004R0882 FI 01.01.2007 002.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin.toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. B EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 882/2004, annettu

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

Hevosten lääkitysopas

Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 155090/1 Hevosten lääkitysopas Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Hevosten lääkitysopas Eviran ohje 15509/1 Eviran ohje 15509/1 Käyttöönotto 11/2009 Eläinten terveys ja hyvinvointi -yksikkö

Lisätiedot

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

HE 99/2010 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki, Hallituksen esitys Eduskunnalle kuluttajaturvallisuuslaiksi ja laiksi rikoslain 44 luvun 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kuluttajaturvallisuuslaki,

Lisätiedot

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus Vastuuhenkilö Noora Tolin Eeva Fieandt Sivu/sivut 1 / 2 Laatija Malliasiakirjatyöryhmä Malliasiakirja/versio 10127/3 Hyväksyjä Maria Teirikko Käyttöönotto 18.6.2015 Valvontaosasto Maidontuotantotilan hygieniatarkastuskertomus

Lisätiedot

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa

Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa Sivutuotteet elintarvikealan laitoksissa AVI-EVIRA NEUVOTTELUPÄIVÄT Evira Nina Kaario, ylitarkastaja, ELL Ympäristöterveydenhuollon erikoiseläinlääkäri Elintarviketurvallisuusvirasto Evira Valvontaosasto/Hygieniayksikkö/Laitosjaosto

Lisätiedot

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358

Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Page 1 of 39 FINLEX - Edita Publishing Oy Laki yksityisistä teistä 15.6.1962/358 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 LUKU Yleisiä säännöksiä 1 Tämä laki koskee kaikkia yksityisiä teitä, sellaisia

Lisätiedot

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570

Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Laki vakuutusedustuksesta 15.7.2005/570 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Soveltamisala Tämä laki koskee vakuutusedustusta. Vakuutusedustuksella tarkoitetaan korvausta

Lisätiedot

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan.

Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n 4 momentissa tarkoitettuun toimintaan. Sivu 1/7 Laki 352/2011elintarvikelain muuttamisesta 1 luku Yleiset säännökset 3 Euroopan unionin lainsäädäntö 4 Soveltamisalan rajoitukset Tämän lain 3 lukua ei sovelleta 13 :n 6 momentissa eikä 22 :n

Lisätiedot

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki

VUODEN 2014 HAKUOHJEET. Kansallinen uuhituki VUODEN 2014 HAKUOHJEET Kansallinen uuhituki ISBN 978-952-453-808-4 (Painettu) ISSN 1797-402X (Painettu) ISBN 978-952-453-809-1 (Verkkojulkaisu) ISSN 1797-4429 (Verkkojulkaisu) Painopaikka: Edita Prima

Lisätiedot