Kumoaa Mehiläisten esikotelomädästä annettu maa- ja metsä- talousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 210.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kumoaa Mehiläisten esikotelomädästä 27.3.1990 annettu maa- ja metsä- talousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 210."

Transkriptio

1 D 127 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 2/EEO/96 Päivämäärä Dnro 976/50-95 Voimaantulo- ja voimassaoloaika toistaiseksi Eläinlääkäreille ja mehiläistarhaajille Kumoaa Mehiläisten esikotelomädästä annettu maa- ja metsä- talousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirje n:o 210. Valtuutussäännökset Eläintautilaki (55/80, muut.809/92 ja 424/94) 5,8,9,10,12 ja 12a Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annettu asetus (1363/94) 9,10 ja 19 Asia MEHILÄISTEN ESIKOTELOMÄDÄN VASTUSTAMINEN Yleistä Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto (jäljempänä osasto) antaa tässä päätöksessä eläinlääkäreille ja mehiläistarhaajille määräykset mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta, vastustamiseen liittyvästä näytteenotosta sekä niistä toimenpiteistä, joita eläinlääkärin ja tarhaajan tulee suorittaa, kun esikotelomätä todetaan. Määräykset ovat sitovia. Niitä on noudatettava määräyksissä tarkoitetuissa yksittäistapauksissa. Määräysten lisäksi päätöksen kohdassa 1 on kuvailtu taudin oireita ja leviämistapaa ja kohdassa annettu ohjeita ja suosituksia tartunnan hävittämisestä. Ohjeet eivät ole velvoittavia ja niistä voidaan perustellusta syystä poiketa. SISÄLLYSLUETTELO 1. Taudinkuva ja leviämistapa 2. Toimenpiteet epäiltäessä esikotelomätää 3. Näytteenotto 4. Esikotelomätädiagnoosin vahvistaminen 4.1. Mehiläistarhat, joilla esikotelomätätartunta katsotaan vahvistetuksi 4.2. Mehiläistarhat, joiden hunajanäytteissä todetaan Bacillus larvae -bakteereja 4.3. Ilmoitus esikotelomätätartunnan vahvistamisesta 5. Toimenpiteet tartuntatarhan omistajan muilla mehiläistarhoilla 6. Rajoitusalueen perustaminen 7. Rajoitusalueella sijaitsevia tarhoja koskevat määräykset 7.1. Mehiläispesien siirtoa koskevat rajoitukset 1 av :11

2 7.2. Toimenpiteet tarhoilla 8. Rajoittavista määräyksistä vapautuminen 8.1. Tarhat, joilla esikotelomätätartunta on vahvistettu Toimenpiteet tarhalla Selvitys suoritetuista toimenpiteistä Tartunnasta vapautumisen toteaminen 8.2. Tarhat, joiden hunajanäytteissä on todettu Bacillus larvae -bakteereja 9. Rajoitusaluetta koskevien määräysten peruuttaminen 10. Toimitusilmoitukset ja korvaukset LIITE I PÄÄTÖS MEHILÄISTEN ESIKOTELOMÄDÄN VUOKSI MEHILÄISTARHALLE ANNETTAVISTA RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ LIITE II PÄÄTÖS MEHILÄISTEN ESIKOTELOMÄDÄN VUOKSI MEHILÄISTARHALLE ANNETTUJEN RAJOITTAVIEN MÄÄRÄYKSIEN PERUUTTAMISESTA LIITE III VALITUSOSOITUS 1. Taudinkuva ja leviämistapa Mehiläisten esikotelomätä kuuluu eläintautilain 3 :n 2 momentin nojalla valvottaviksi eläintaudeiksi määrättyihin eläintauteihin. Esikotelomätä on Bacillus larvae -bakteerin aiheuttama mehiläistoukkia vaivaava tarttuva tauti. Sairastunut toukka kuolee yleensä kennon peiton jälkeen ennen koteloitumista (esikotelona). Tartunta johtaa usein mehiläisyhteiskunnan kuolemaan. Taudin luonteeseen ja vastustamiseen vaikuttaa oleellisesti B.larvae -bakteerin itiöiden suuri kestävyys ulkoisia tekijöitä vastaan. Esikotelomätä leviää harhalentojen, mehiläisten siirtojen ja parvien mukana samoin kuin hoitajan käsien, itiöitä sisältävien hoitovälineiden ja pesien välityksellä. Tärkeä tartuntaa levittävä tapa on mehiläisten halukkuus ryöstää heikentyneiden ja kuolleiden yhteiskuntien ruokavarat. Näin kuollutkin pesä voi tartuttaa ympäristön tarhoja parin kilometrin säteellä vuosikausia. Myös itiöitä sisältävää hunajaa syöttämällä levitetään tartuntaa. 2. Toimenpiteet epäiltäessä esikotelomätää Mehiläistarhasta vastaavan henkilön on välittömästi ilmoitettava kunnaneläinlääkärille havaitessaan mehiläistarhan toukissa esikotelomädälle tyypillisiä oireita tai saatuaan tiedon tutkimuksista, joissa tarhalta otetuissa sikiökakku- tai hunajanäytteissä on todettu B. larvae -bakteereja. Jokainen eläinlääkäri on havaitessaan mehiläistarhalla mehiläistoukissa esikotelomätään viittaavia kliinisiä oireita tai saatuaan muutoin tietoonsa, että mehiläistarhalla saattaa esiintyä esikotelomätää, velvollinen viimeistään seuraavana arkipäivänä ilmoittamaan asiasta asianomaiselle kunnaneläinlääkärille, läänineläinlääkärille tai, ellei näitä tavoiteta, osaston eläinlääkärille. Kun kunnaneläinlääkäri tai läänineläinlääkäri on saanut edellä mainitun ilmoituksen tai muusta syystä epäilee tarhalla esiintyvän esikotelomätää, on kunnaneläinlääkärin omasta aloitteestaan tai läänineläinlääkärin määräyksestä viivytyksettä käytävä tarhalla diagnoosin varmistamista varten sekä huolehdittava tarvittavasta näytteenotosta kohdan 3 mukaisesti. Kunnaneläinlääkärin ja läänineläinlääkärin ilmoittamisvelvollisuudesta on määrätty erikseen. 3. Näytteenotto 2 av :11

3 Esikotelomätädiagnoosi on vahvistettava ensisijaisesti sikiökakun palasta. Näytteeksi tarvitaan n. 1 dm 2 ::n (esim.10x10 cm tai 5 x 20 cm) suuruinen sikiökakun pala sellaisesta kohdasta kehälankojen välistä, jossa havaitaan toukissa taudille ominaisia muutoksia. Taudin levinneisyyttä kartoitettaessa tai sellaisissa tapauksissa, joissa mehiläistoukissa ei ole havaittavissa taudille tyypillisiä kliinisiä muutoksia, voidaan näytteeksi ottaa vain hunajaa. Hunajanäytteen on oltava koko tarhaa edustava. Kunnaneläinlääkärin on otettava näytteet itse tai ne voi tarvittaessa ottaa mehiläisten omistaja tai muu asiantuntija kunnaneläinlääkärin valvonnassa. Kunnaneläinlääkärin on huolehdittava näytteiden lähettämisestä Kuopion eläinlääkintä- ja elintarvikelaitokseen (EELA) tutkittavaksi. 4. Esikotelomätädiagnoosin vahvistaminen 4.1. Mehiläistarhat, joilla esikotelomätätartunta katsotaan vahvistetuksi Esikotelomätädiagnoosi katsotaan vahvistetuksi seuraavissa tapauksissa: 1) tarhalta otetussa sikiökakkunäytteessä todetaan B. larvae -tartunta; tai 2) tarhalta otetussa hunajanäytteessä todetaan B. larvae -tartunta ja tämän lisäksi tarhan toukissa esiintyy taudille ominaisia kliinisiä muutoksia. Kun esikotelomätädiagnoosi on vahvistettu, kunnaneläinlääkärin on annettava tarhasta vastaavalle henkilölle liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, ellei niitä ole jo kohdan 4.2 perusteella annettu. Tarhaa, jossa esikotelomätätartunta on tämän kohdan mukaisesti vahvistettu,kutsutaantässä päätöksessä tartuntatarhaksi Mehiläistarhat, joiden hunajanäytteissä todetaan Bacillus larvae -bakteereja. Kun mehiläistarhalta otetussa hunajanäytteessä todetaan B. larvae -bakteereja, kunnaneläinlääkärin on annettava tarhalle liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset ja suoritettava koko tarhan kliininen tutkimus, ellei hän ole tätä jo tehnyt. Jos kliinisen tutkimuksen tulos on positiivinen ja toukissa todetaan taudille tyypillisiä muutoksia, tartunta katsotaan vahvistetuksi kohdan 4.1 mukaisesti. Jos kliinisen tutkimuksen tulos on negatiivinen, tartuntaa ei voi pitää vahvistettuna, mutta rajoittavat määräykset jäävät voimaan kunnes ne peruutetaan kohdan 8.2 mukaisesti Ilmoitus esikotelomätätartunnan vahvistamisesta Kun kunnaneläinlääkäri on saanut tiedon esikotelomätätartunnan vahvistamisesta, hänen on ilmoitettava siitä viimeistään seuraavana arkipäivänä läänineläinlääkärille. Läänineläinlääkärin ja kunnaneläinlääkärin on ryhdyttävä kohtien mukaisiin toimenpiteisiin. 5. Toimenpiteet tartuntatarhan omistajan muilla mehiläistarhoilla 3 av :11

4 Kunnaneläinlääkärin on selvitettävä tartuntatarhan omistajan mahdolliset muut mehiläistarhat ja niiden sijaintipaikat. Hänen on annettava liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset myös näistä mehiläistarhoista vastaaville henkilöille, käytävä tarhoilla ja huolehdittava tarvittavasta näytteenotosta. Jos tarhat sijaitsevat kunnaneläinlääkärin virka-alueen ulkopuolella, hänen on ilmoitettava asiasta sille läänineläinlääkärille, jonka virka-alueella tarha sijaitsee. Läänineläinlääkärin on määrättävä asianomainen kunnaneläinlääkäri käymään tarhoilla, antamaan tarhoista vastaaville henkilöille liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset ja huolehtimaan tarvittavasta näytteenotosta. Kunnaneläinlääkärin on viipymättä peruutettava antamansa rajoittavat määräykset, jos edellä tarkoitettujen tutkimusten tulokset ovat kielteisiä. Näiltä tarhoilta on kuitenkin lähetettävä uudet hunajanäytteet tutkittavaksi siinä yhteydessä, kun tartuntatarhalta otetaan uusintanäytteitä kohdan mukaisesti tartunnasta vapautumisen osoittamiseksi. 6. Rajoitusalueen perustaminen Jos esikotelomätädiagnoosi on vahvistettu kohdan 4.1 mukaisesti, läänineläinlääkärin on yhteistyössä kunnaneläinlääkärin kanssa tehtävä esitys osastolle rajoitusalueen määräämiseksi tartuntatarhan ympärille. Rajoitusalueen rajojen on oltava joka kohdassaan vähintään kolmen kilometrin etäisyydellä tarhasta, jolla esikotelomätää on todettu. Rajojen määräämistä koskevia säännöksiä on myös eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annetun asetuksen 4 :n 2 momentissa. Jos tartunta leviää muille tarhoille, läänineläinlääkärin on tehtävä osastolle esitys rajoitusalueen perustamisestamyös näiden ympärille. Positiivinen hunajanäyte yksinään ei johda tartunnan vahvistamiseen ja rajoitusalueen perustamiseen, jos muut tutkimustulokset ovat kielteisiä. 7. Rajoitusalueella sijaitsevia tarhoja koskevat määräykset 7.1. Mehiläispesien siirtoa koskevat rajoitukset Mehiläispesien siirto rajoitusalueella sijaitsevalta tarhalta toiselle rajoitusalueen sisäpuolella olevalle samoin kuin ulkopuoliselle tarhalle on kielletty kunnes osasto on peruuttanut rajoitusaluetta koskevat määräykset kohdan 9 mukaisesti. Osasto voi antaa myös muita rajoitusaluetta koskevia määräyksiä Toimenpiteet tarhoilla Tartunnan laajuuden selvittämiseksi on läänineläinlääkärin määrättävä kunnaneläinlääkäri ottamaan tarvittavat näytteet rajoitusalueen jokaisen mehiläishoitajan jokaisesta tarhasta. Näytteeksi otetaan kultakin tarhalta edustava näyte saman satokauden hunajaa,joka lähetetään Kuopion EELA:an tutkittavaksi B. larvae -bakteerin varalta. Näytteet ja pesät on merkittävä siten, että tulokset voidaan myöhemmin kohdentaa oikein. Jos hunajanäytteen tutkimustulos on positiivinen, on noudatettavakohdan 4.2 määräyksiä. Jos hunajanäytteen tutkimustulos on kielteinen, on tarhalta otettava viimeistään vuoden kuluttua uusi hunajanäyte, ellei osasto ole peruuttanut rajoitusaluetta koskevia määräyksiä sitä ennen. 8. Rajoittavista määräyksistä vapautuminen 4 av :11

5 8.1. Tarhat, joilla esikotelomätätartunta on vahvistettu Kunnaneläinlääkärin on viipymättä peruutettava tarhalla voimassa olevat liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, kun kohdan mukaiset toimenpiteet tarhalla on suoritettu ja tarha on todettu tartunnasta vapaaksi kohdan mukaisesti. Peruuttamispäätöstä koskeva malli on liitteenä II Toimenpiteet tarhalla Mehiläisyhteiskunnan kliinisen tilan ja sairauden voimakkuuden perusteella suoritetaan seuraavat toimenpiteet: heikot yhteiskunnat, joiden toukista suuri osa on sairaita, tuhotaan. Jos yhteiskunta on vielä vahva ja sairaita toukkia vain vähän, voidaan käyttää ns. tekoparvimenettelyä: aikuiset mehiläiset siirretään puhtaaseen pesään, jossa on vain rakentamattomia vahapohjukekehiä. Sikiöt ja ruokavarat tuhotaan. tartuntaa mahdollisesti levittävä materiaali suojataan mehiläisiltä. Pääsääntöisesti suositellaan kakuston polttamista. Jos pesäosastot tai muu arvokkaampi kalusto on kuntonsa puolesta mahdollista desinfioida, tämä tehdään pesemällä kiehuvalla 10 %:n soodalla tai 6 %:n lipeällä ja liekittämällä nestekaasu-polttimella. Pesäosastot ja puhtaammat kakut voidaan tehdä vaarattomiksi gammasäteilytyksellä. Vahaa voidaan myös ottaa talteen vahavalimoihin toimitettavaksi. Postituksen vahavalimoihin tulee tapahtua välisenä aikana. Ennen postitusta vaha tulee säilyttää mehiläisten ulottumattomissa. Tämän kohdan mukaisista toimenpiteistä vastaa omistaja Selvitys suoritetuista toimenpiteistä Mehiläistarhaajan on annettava kunnaneläinlääkärille selvitys tartunnan hävittämiseksi tarhalla suorittamistaan toimenpiteistä. Selvitys on annettava ennen kuin tarhalta otetaan näytteitä tartunnasta vapautumisen toteamiseksi Tartunnasta vapautumisen toteaminen Tartunnasta vapautumisen toteamiseksi on kohdassa mainittujen torjuntatoimenpiteiden jälkeen aikaisintaan kolmen kuukauden kuluttua otettava kunnaneläinlääkärin valvonnassa näyte tarhan jokaisen yhteiskunnan yhdeltä sikiökakulta ja toimitettava tutkittavaksi Kuopion EELA:an. Näytteet ottaa kunnaneläinlääkäri tai näytteenotto tapahtuu hänen valvonnassaan.vaihtoehtoisesti voidaan näytteiksi ottaa meneillään olevan satokauden hunajaa sekä vähintään kolme sikiökakun palaa. Näytteissä ei saa esiintyä B.larvae-bakteereja. Ennen näytteiden ottoa kunnaneläinlääkärin on suoritettava koko mehiläistarhan kliininen tarkastus Tarhat, joiden hunajanäytteissä on todettu Bacillus larvae -bakteereja Tarhat, joiden hunajanäytteissä on todettu B. larvae - bakteereja, mutta joilla tartuntaa 5 av :11

6 ei ole kohdan 4.1 mukaisesti vahvistettu, ovat kohdan 4.2. mukaisesti rajoittavien määräysten alaisia. Kunnaneläinlääkärin on viipymättä peruutettava tarhalla voimassa olevat liitteen I mukaiset rajoittavat määräykset, kun tarhalta otetuista uusintanäytteistä ei enää löydy B.larvae - bakteereja. Peruuttamispäätöstä koskeva malli on liitteenä II. Näytteet on otettava aikaisintaan kolmen kuukauden ja viimeistään vuoden kuluttua edellisestä näytteenotosta. Näytteiksi on otettava meneillään olevan satokauden hunajaa sekä vähintään kolme sikiökakunpalaa ja lähetettävä nämä tutkittavaksi Kuopion EELA:an. Näytteet ottaa kunnaneläinlääkäri tai näytteenotto tapahtuu hänen valvonnassaan. Ennen uusintanäytteiden ottoa kunnaneläinlääkärin on suoritettava koko mehiläistarhan kliininen tarkastus. Kaikkien uusintanäytteiden tutkimustulosten on oltava kielteisiä B. larvae -bakteerin varalta, jotta kunnaneläinlääkäri voi peruuttaa rajoittavat määräykset. Jos yksikin sikiökakkunäyte on positiivinen, tartunta katsotaan vahvistetuksi kohdan 4.1 mukaisesti ja rajoittavista määräyksistä vapautuminen tapahtuu kohdan 8.1 mukaisesti. 9. Rajoitusaluetta koskevien määräysten peruuttaminen Rajoitusaluetta koskevia määräyksiä on noudatettava siihen asti kunnes osasto ne peruuttaa. Läänineläinlääkärin on esitettävä osastolle määräysten peruuttamista, kun kohdan 7.2 mukaiset esikotelomädän levinneisyyttä kartoittavat tutkimukset kaikilla tarhoilla on tehty ja liitteen I mukaisten rajoittavien määräysten alaiset tarhat rajoitusalueella on vapautettu määräyksistä kohtien 8.1 ja 8.2 mukaisesti. Rajoitusaluetta koskevien määräysten peruuttamiseen saakka on jokaista tarhaa ja satokautta edustava hunajanäyte toimitettava vuosittain tutkittavaksi Kuopion EELA:an esikotelomädän varalta. 10. Toimitusilmoitukset ja korvaukset Eläinlääkärin toimitusilmoitukset lähetetään läänineläinlääkärille eläintautien vuoksi suoritettavista virkatoimituksista ja -matkoista sekä niistä tehtävistä ilmoituksista annetun maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston yleiskirjeen n:o 178 (D 20) mukaisesti. Kunnaneläinlääkärin toimenpiteet ja matkakustannukset korvataan valtion varoista eläinlääkäreiden toimituspalkkioista annetun asetuksen (C 18) mukaisesti. Tämän päätöksen mukaisista muista kustannuksista vastaa tarhan omistaja. Apulaisosastopäällikkö Jaana Husu Eläinlääkintötarkastaja Taina Aaltonen LIITE I PÄÄTÖS MEHILÄISTEN ESIKOTELOMÄDÄN VUOKSI MEHILÄISTARHALLE ANNETTAVISTA RAJOITTAVISTA MÄÄRÄYKSISTÄ Annettu / 19 6 av :11

7 Mehiläistarhaajan nimi: Tarhan osoite: Mehiläistarhalla on noudatettava seuraavia määräyksiä: 1. Mehiläisiä, niiden pesiä, kakustoja ja mehiläisten kanssa kosketuksissa olleita aineita ja esineitä ei saa siirtää tarhan ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan estä hunajaosastojen ja hunajan linkoamisessa välttämättömien tavaroiden kuljetusta suoraan tarhalta tarhan ulkopuolella sijaitsevaan talouskeskukseen. 2. Tartuntaa mahdollisesti levittävät aineet ja esineet on suojattava mehiläisiltä tarhalla, talouskeskuksessa sekä tarhan ja talouskeskuksen välillä tapahtuvan kuljetuksen aikana. 3. Hunajaa saa toimittaa elintarvikkeeksi valmiissa myyntipäällyksessä, mutta sitä ei saa luovuttaa toiseen mehiläistarhaan. Perustelut: Mehiläistarhaajan omistamalla tarhalla on todettu esiintyvän esikotelomätää / yllä olevalla mehiläistarhalla on todettu hunajanäytteessä Bacillus larvae - bakteereja (tarpeeton yliviivataan). Oikeusohjeet: Eläintautilaki (55/80, muut. 809/92) 8, 9 Eläintautiasetus (601/80) 17 Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten esikotelomädän vastustamisesta (nro 2/EEO/96) Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Valitusosoitus on liitteenä. Päätös tulee kuitenkin voimaan heti ja sitä on noudatettava mahdollisesta valituksesta huolimatta. Kunnaneläinlääkäri Allekirjoitus ja nimen selvennys LIITE II PÄÄTÖS MEHILÄISTEN ESIKOTELOMÄDÄN VUOKSI MEHILÄISTARHALLE ANNETTUJEN RAJOITTAVIEN MÄÄRÄYKSIEN PERUUTTAMISESTA Annettu / 19 Tällä päätöksellä peruutetaan seuraavalle mehiläistarhalle / 19 annetut rajoittavat määräykset. mehiläisten esikotelomädän varalta Mehiläistarhaajan nimi: Tarhan osoite: Tämä päätös tulee voimaan / 19 Perustelut : Mehiläistarhalla ei ole esikotelomädän leviämisen vaaraa. Oikeusohjeet: Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosaston päätös mehiläisten 7 av :11

8 esikotelomädän vastustamisesta (nro2/eeo/96) Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Valitusosoitus liitteenä. Kunnaneläinlääkäri Allekirjoitus ja nimen selvennys [Eläinlääkintölainsäädäntö] 8 av :11

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä.

Kohdassa 1 on tarvittavan yleiskuvan luomiseksi selostettu PRRS- taudin yleistä taudinkuvaa ja leviämistä. D 80 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto PÄÄTÖS nro 18/EEO/1998 Päivämäärä 5.11.1998 Dnro 743/50-98 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 20.11.1998 - toistaiseksi Kumoaa / Muuttaa

Lisätiedot

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999)

Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta 11 päivänä tammikuuta 1999 annettu maa- ja metsätalousministeriön päätös (1/EEO/1999) D 68 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ Asetus nro 15/EEO/2001 Päivämäärä 13.6.2001 Dnro 1718/00/2000 Voimaantulo- ja voimassaoloaika -toistaiseksi Kumoaa Lampaiden maedi-visnan ja vuohien CAE:n vastustamisesta

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden ja vuohien TSE-tautien vastustamisesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2007 Päivämäärä Dnro 2.7.2007 1678/01/2007 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 6.7.2007 -toistaiseksi Muuttaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lampaiden

Lisätiedot

TSE-toimenpiteet laitoksessa

TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 TSE-toimenpiteet laitoksessa Elintarviketurvallisuusvirasto Evira TSE-toimenpiteet laitoksessa Eviran ohje 16011/1 Eviran ohje 16011/1 Käyttöönotto 21.1.2010 Hygieniayksikkö Hyväksyjä

Lisätiedot

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa

Työryhmämuistio MMM 2003: 21. Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Työryhmämuistio MMM 2003: 21 Tarttuvien eläintautien vastustaminen Suomessa Helsinki 2003 Maa- ja metsätalousministeriölle Maa- ja metsätalousministeriö asetti eläintautien vastustamista pohtivan työryhmän

Lisätiedot

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN

OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN OPAS KALANVILJELYLAITOSTEN TERVEYDENHUOLTO-OHJELMAN LAATIMISEEN Anna-Liisa Mannermaa, PRIK-palvelut, Oulu, 2007 Vesiviljelylaitosten terveydenhuolto projekti Hanke on osittain Euroopan yhteisön Kalatalouden

Lisätiedot

KOKKOLAN METALLIN JALOSTAJIEN SAIRAUSKASSA

KOKKOLAN METALLIN JALOSTAJIEN SAIRAUSKASSA KOKKOLAN METALLIN JALOSTAJIEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT ALKAEN 01.05.2013 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Kokkolan Metallin jalostajien sairauskassa. Kassan kotipaikka Kokkola. 2 Kassan tarkoituksena

Lisätiedot

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/1992).

Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/1992). L&T-sairauskassan säännöt 1.1.2015 alkaen YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on L&T-sairauskassa. Kassan kotipaikka on Helsinki 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

SAIRAUSKASSA SIMPELE SÄÄNNÖT 1.6.2015

SAIRAUSKASSA SIMPELE SÄÄNNÖT 1.6.2015 SAIRAUSKASSA SIMPELE SÄÄNNÖT 1.6.2015 SAIRAUSKASSA SIMPELEEN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Simpele. Kassan kotipaikka on Rautjärvi. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää

Lisätiedot

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT

INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT INHAN VAKUUTUSKASSAN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1. Vakuutuskassan nimi on Inhan Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Ähtärin kaupunki. 2. Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015

SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 SAIRAUSKASSA KOMET SÄÄNNÖT ALKAEN 01.01.2015 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Komet. Kassan kotipaikka on Kokkola. 2 Kassan tarkoituksena on näissä säännöissä määriteltyjen etuuksien

Lisätiedot

1 Asetuksen soveltamisala ja tarkoitus

1 Asetuksen soveltamisala ja tarkoitus I 10 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 3/EEO/2000 Päivämäärä 8.3.2000 Dnro 1354/00-99 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.5.2000 - toistaiseksi Valtuutussäännökset Laki eläimistä saatavien elintarvikkeiden

Lisätiedot

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra.

Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1.8.2015. Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. Paperialan Imatran sairauskassa Säännöt 1 (17) 1 Vakuutuskassan nimi on Paperialan Imatran sairauskassa. Kassan kotipaikka on Imatra. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT

VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT VAMMALAN KUMIVÄEN SAIRAUSKASSA SÄÄNNÖT 01.06.2015 ALKAEN sairauskassa Säännöt 01.06.2015 alkaen 2 YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Vammalan Kumiväen sairauskassa. Kassan kotipaikka on Sastamala.

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä ja luovutuksesta eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 17/14 Päivämäärä Dnro 17.11.2014 2008/14/2014 Voimaantulo- ja voimassaoloaika 1.12.2014 - toistaiseksi Kumoaa Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden käytöstä

Lisätiedot

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92).

SÄÄNNÖT. Kassan toimintaan sovelletaan näiden sääntöjen ohella vakuutuskassalakia (1164/92). SAIRAUSKASSA KELLOPORTIN SÄÄNNÖT YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Sairauskassa Kelloportti. Kassan kotipaikka on Tampere. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen

TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T. Voimassa 1.1.2015 alkaen TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSAN S Ä Ä N N Ö T Voimassa 1.1.2015 alkaen 1 TAMPEREEN KAUPUNKIKONSERNIN VAKUUTUSKASSA avoinna Aleksis Kiven katu 10 E 56 4.krs ma, ke, to 10.00 15.30 33210 Tampere

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lääkkeiden ja lääkerehujen määräämisestä eläinlääkinnässä MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ ASETUS nro 7/EEO/2008 Päivämäärä Dnro 16.12.2008 2841/01/2008 Voimaantulo 1.1.2009 Valtuutussäännökset Laki eläinlääkärinammatin harjoittamisesta (29/2000) 10 Rehulaki (86/2008)

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707. Laki. N:o 700. lääkelain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2002 N:o 700 707 SISÄLLYS N:o Sivu 700 Laki lääkelain muuttamisesta... 3603 701 Laki apteekkimaksusta annetun lain muuttamisesta...

Lisätiedot

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY)

NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) NEUVOSTON ASETUS (ETY) N:o 2137/85, annettu 25 päivänä heinäkuuta 1985, eurooppalaisesta taloudellisesta etuyhtymästä (ETEY) EUROOPAN YHTEISÖJEN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan talousyhteisön perustamissopimuksen

Lisätiedot

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki

Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987. Ydinenergialaki 1 of 22 07/12/2010 13:28 Annettu Helsingissä 11 päivänä joulukuuta 1987 Ydinenergialaki Eduskunnan päätöksen mukaisesti, joka on tehty valtiopäiväjärjestyksen 67 :ssä määrätyllä tavalla, säädetään: 1luku

Lisätiedot

Sairauskassan säännöt

Sairauskassan säännöt Sairauskassan säännöt KILPILAHDEN SAIRAUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Kilpilahden sairauskassa. Kassan kotipaikka on Porvoo. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia

Lisätiedot

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT

LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT LÄMPÖSOPIMUS KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS JA MYYNTIEHDOT AIRANTEEN ENERGIA OY Koskuentie 25,31700 URJALA AS LÄMPÖSOPIMUS SEKÄ LIITTYMIS- JA MYYNTIEHDOT SISÄLTÖ I II LÄMPÖSOPIMUS, malli KAUKOLÄMMÖN LIITTYMIS-

Lisätiedot

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA

Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA Sivu 1 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA SÄÄNNÖT 1.4.2015 Sivu 2 23.4.2015 KILLINALLIN VAKUUTUSKASSA YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Killinallin Vakuutuskassa. Kassan kotipaikka on Raisio.

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt

Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt Keskuskauppakamarin välityslautakunnan säännöt KESKUSKAUPPAKAMARIN VÄLITYSLAUTAKUNNAN SÄÄNNÖT Vahvistettu Keskuskauppakamarin valtuuskunnan syyskokouksessa 16. päivänä joulukuuta 1992. Nämä säännöt ovat

Lisätiedot

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44

Laki työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojeluyhteistoiminnasta 20.1.2006/44 1 of 17 21/03/2011 13:46 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 2006» 20.1.2006/44 20.1.2006/44 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki työsuojelun

Lisätiedot

Tarkastus ja näytteenotto-ohje vesiviljelylaitoksia valvoville eläinlääkäreille

Tarkastus ja näytteenotto-ohje vesiviljelylaitoksia valvoville eläinlääkäreille Esittelijä Hanna Kuukka-Anttila Sivu/sivut 1 / 29 Viranomaisen toiminnan tulee perustua laissa olevaan toimivaltaan ja viranomaistoiminnassa tulee tarkoin noudattaa lakia. Viranomaisohjeet eivät ole oikeudelliselta

Lisätiedot

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT

VEITSILUODON SAIRAUSKASSAN SÄÄNNÖT VEITSILUODON SAIRAUSKASSA Toimisto avoinna ma - to klo 8.00-15.30 Perjantaisin toimisto on suljettu. Postiosoite: Rivinkarintie 68 B 94800 KEMI Toimiston suorat numerot 040 674 0620, 040 674 0346, 040

Lisätiedot

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET

Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET Porin KTV:n sairauskassan säännöt YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Vakuutuskassan nimi on Porin KTV:n sairauskassa. Kassan kotipaikka on Pori. 2 Kassan tarkoituksena on myöntää sairausvakuutuslain mukaisia etuuksia

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328. Laki. N:o 322. kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 18 päivänä maaliskuuta 1999 N:o 322 328 SISÄLLYS N:o Sivu 322 Laki kiinteistönmuodostamislain muuttamisesta... 869 323 Laki kiinteistörekisterilain 5 ja

Lisätiedot