Johtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2001

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Johtajan katsaus TOIMINTAKERTOMUS 2001"

Transkriptio

1 Johtajan katsaus Vuosi 2001 oli kielikeskuksessa vertailun ja arvioinnin aikaa. Osana Helsingin yliopiston koulutuksen ja tutkintojen arviointia kielikeskus toteutti keväällä laajan itsearvioinnin selvittääkseen, miten opetus ja sen tukipalvelut edistävät laitoksen tavoitteita. Syksyllä tutkijalehtori laati koko kielikeskusta koskevan arviointiraportin sekä erikseen seitsemän kielikohtaista raporttia, joita käytettiin kieliryhmien tavoitekeskustelujen pohjana marraskuussa Edellisenä vuonna aloitettu Korkeakoulujen arviointineuvoston tukema kielikeskuksen ja neljän pääkaupunkiseudun ammattikorkeakoulun (Helia, Laurea, Arcada Nyland, Haaga Instituutti) välinen benchmarking-hanke päättyi loppukeväästä yhteiseen seminaariin ja arviointiraportin julkistamiseen. Hankkeen osapuolet mukana lisäksi Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia ovat jatkaneet hanketta epävirallisesti yhdessä sovittujen periaatteiden mukaisesti ja hyödyntäneet toistensa parhaita käytänteitä. Kertomusvuoden alussa kielikeskukseen perustettiin Kielipalvelut-yksikkö, johon yhdistettiin maksulliset Kielikoulutus- ja käännöspalvelut sekä yliopiston henkilökunnan maksuton Käännös- ja kielentarkistuspalvelu. Samassa yhteydessä yliopistolaisten kielentarkistuspalvelua laajennettiin ja osa palvelun kustannuksista kohdennettiin käyttäjille. Palvelujen laajennus vaati uusia työntekijöitä ja näille työtilat. V kielikeskuksen maksullisen toiminnan yksikkö vietti 10-vuotispäiväänsä. Arvioinnin ohella kertomusvuoteen liittyi kiinteästi kielikeskusten yhteinen Virtuaalikielikeskushanke (VKK-hanke), jonka suunnittelu käynnistyi syksyllä. HY:n kielikeskuksesta ja kolmesta muusta laitoksesta on edustus hankkeen ohjausryhmässä. Opetusministeriö on rahoittanut hankkeen suunnitteluvaiheen vuoden 2002 loppuun. VKK-hankkeen pohjana ovat aiemmat opetusministeriön tukemat yhteisprojektit, kuten v alkanut neljän kielikeskuksen Kieliverkkohanke ja v käynnistynyt kolmen kielikeskuksen hanke Muille kuin kielten opiskelijoille tarkoitetun kielenopetuksen kehittäminen pääkaupunkiseudun korkeakouluissa. Kertomusvuonna Euroopassa vietettiin kielten teemavuotta, jonka kunniaksi Euroopan maat järjestivät ohjelmaa. HY:n kielikeskus osallistui aktiivisesti mm. seuraaviin tapahtumiin (asiasta tarkemmin jaksossa Kansainväliset yhteydet): kielikeskuspäivät Otaniemessä ; Communication Skills Workshop Pärnussa ; opiskelijajärjestö AEGEE:n suunnittelema ohjelma HY:n keskustakampuksella Euroopan kielten päivänä 26.9.; hollannin, portugalin ja suomen kielen nettiopiskelupäivä kielikeskuksen tiloissa ; Nordisk Nytta luentosarja syyslukukaudella. Seuraavana vuonna vietettävää pohjoismaista vuotta kielikeskuksessa valmisteltiin osallistumalla yliopiston Pohjoismaisuus-työryhmään ja perustamalla yhdessä Nordican kanssa oma työryhmä teemapäivää suunnittelemaan. TOIMINTAKERTOMUS

2 KIELIKESKUS 2 HELSINGIN YLIOPISTON Kielikeskus jatkoi sekä lisensiaatin tutkintoon tähtäävää jatkokoulutusta että laitoksen sisäistä pedagogista koulutusta (HILC). Yliopisto myönsi jatkokoulutukseen hankerahoitusta vuosiksi , mutta vastedes kielikeskus huolehtii koulutuksesta omin resurssein. Opettajien pedagogiseen koulutukseen sekä opetuksen kehittämiseen suunniteltiin uusia linjauksia itsearvioinnin yhteydessä syntyneiden parannusideoiden pohjalta ja tutkijalehtorin johdolla. Tavoitteena on mm. entistä suurempi opiskelijakeskeisyys, ja tästä syystä pyrimme lisäämään opiskelijajäsenten määrää eri työryhmissä. Niinpä kielikeskuksen johdon ja HYY:n syksyisessä tapaamisessa hahmoteltiin kielikeskukselle eri tiedekuntien opiskelijoista koostuvaa opiskelijaneuvostoa. Joulun alla Ylioppilaslehti julkaisi rekrytointi-ilmoituksen tarkoituksena saada neuvosto kokoon seuraavan vuoden alussa Kielikeskuksen opetushenkilöstön virkarakennetta ja pätevyysvaatimuksia käsiteltiin kertomusvuonna kahdessa työryhmässä. Kevätlukukauden toiminut virkarakennetyöryhmä pohti virkarakenteen mahdollisia muutoksia ja virkojen uudelleen kohdentamisen kriteerejä. Syyslukukaudella portfoliotyöryhmä työsti kielikeskuksessa toimivalta yliopistonlehtorilta vaadittavan portfolion rakennetta ja sisältöä koskevan ohjeistuksen. Tässä ohjeistuksessa otetaan huomioon kielikeskusopetuksen erityistarpeet tiukemmin kuin HY:n konsistorin hyväksymässä dokumentissa Yliopistoportfolion periaatteet ja sisältö. Joulukuussa kielikeskuksen henkilökunta koki mieluisan yllätyksen: vuoden 2001 laaturaati myönsi kielikeskukselle laadukkaan toiminnan kannustuspalkinnon perusteluina laitoksen osoittama yhteisöllisyys, kehityssuuntautuneisuus ja tulevaisuusvastuu. Esimerkkeinä laadukkaasta toiminnasta mainittiin yhteistyönä laadittu henkilöstösuunnitelma, tiedekuntien kanssa käydyt neuvottelut, kansainvälinen yhteistyö, arviointihankkeet sekä henkilöstön tieteellinen ja pedagoginen koulutus. Pirkko Forsman Svensson Johtaja

3 Opetus Kielikeskuksen perustehtävänä on suunnitella ja järjestää Helsingin yliopiston kaikkien tiedekuntien tutkintoihin kuuluvat kieliopinnot. Tutkintoon kuuluvien vieraan kielen opintojen tavoitteena on antaa opiskelijalle niin kattava kielitaito, että hän kykenee lukemaan alansa tieteellistä kirjallisuutta, ymmärtää sekä yleisluontoista että alallaan tarvittavaa puhuttua kieltä ja pystyy keskustelemaan kyseisellä kielellä niin arkipäivän asioista kuin oman alansa kysymyksistä. Toisen kotimaisen kielen opintojen tavoitteena on lisäksi, että opiskelija pystyy laatimaan ammattialaltaan kirjallisen esityksen apuneuvoja hyväksi käyttäen. Kielitaidon tulee vastata kaksikielisellä alueella toimivalta korkeakoulututkinnon suorittaneelta valtion virkamieheltä vaadittavaa toisen kotimaisen kielen taitoa. Tiedekuntien tutkintovaatimusten mukaisia kielten opintojaksoja voi suorittaa englannissa, espanjassa, italiassa, ranskassa, toisessa kotimaisessa kielessä (ruotsi/finska), saksassa ja venäjässä. Tutkintoihin kuuluvat kielten opintojaksot on mahdollista suorittaa joko kielikokeella tai osallistumalla kursseille. Kaikille yhdeksälle tiedekunnalle järjestetään eriytettyä kieltenopetusta englannissa ja ruotsissa (osin jopa koulutusohjelmittain tai oppiaineittain), osalle myös ranskassa, saksassa ja venäjässä. Näillä kursseilla otetaan erityisesti huomioon opiskelijan tieteenalan terminologia. Espanjassa, italiassa, ranskassa, assa, saksassa ja venäjässä kieliopinnot voi aloittaa kielikesk eskuksessa peruskurssitasolta, urssitasolta, kosk oska näiden kielten kouluopisk ouluopiskelu on huomattavasti vähäisempää kuin englannin ja ruot- sin. Opiskelijoilla on mahdollisuus syventää kielitaito- aan englannissa ja ruotsissa osallistumalla Academic and Professional English -kursseille ja Avancerad svenska -kursseille. Ransk anskassa assa on tarjottu kielen ja kulttuurin EU-intensiivik -intensiivikursseja kolmella tasolla yh- teensä 30 opintoviikkoa. oa. Muissa kielissä kielitaitoa voi syventää osallistumalla erilaisille maantuntemus- - ja kulttuurik ulttuurikursseille. ursseille. Englannin-, espanjan-, ranskan- ja saksankielisiin maihin kansainväliseen opiskelijavaihtoon lähtevillä opiskelijoilla on mahdollisuus suorittaa kielikeskuksessa erikoiskursseja, joiden aikana tutustutaan vaihtomaan käytännön elämään sekä opiskelu- ja tapakulttuuriin. Seitsemässä kielessä (englanti, espanja, italia, ranska, ruotsi, saksa, venäjä) on mahdollista koota useista moduuleista opintoviikon opintokokonaisuus, jonka voi oman tiedekuntansa suostumuksella sisällyttää tutkinnon sivuaineeksi tai vapaasti valittaviin opintoihin. Opintokokonaisuuksiin voi sisällyttää kursseja myös Helsingin kauppakorkeakoulun ja Teknillisen korkeakoulun kielikeskuksista sekä Helsingin yliopiston kieltenlaitoksista ja muista laitoksista (esim. Renvall-instituutti). Kielikeskus tarjoaa lisäksi kaikkien tiedekuntien opiskelijoille joidenkin Suomessa vähemmän opiskeltujen kielten perus- ja jatkokursseja. Näitä kieliä olivat vuonna 2001 arabia, hollanti, japani, kiina, norja, persia, portugali, romania, tanska, unkari ja viro. Helsingin yliopistoon saapuville ulkomaalaisopiskelijoille järjestettiin englannin (English for foreign students) ja ruotsin kursseja (Swedish for foreigners). Ruotsinkielisille opiskelijoille järjestettiin suomen opetusta Helsingin seudun korkeakoulujen yhteisen Språkalliansen-hankkeen tuella. Laaja kielivalikoima mahdollistaa monipuolisen kielitaidon sitä haluaville ja toisaalta syvällisen taidon joissakin kielissä. Vuonna 2001 opetusta annettiin 18 kielessä. Opintosuorituksia kertyi noin ja opintoviikkoja noin Kielten kesäopetuksen järjesti Avoin yliopisto. Kielikeskus järjesti erillisen sopimuksen mukaisesti kolmen Helsingin seudun taidekorkeakoulun kieltenopetuksen (Taideteollinen korkeakoulu, Teatterikorkeakoulu ja Sibelius- Akatemia). TOIMINTAKERTOMUS

4 KIELIKESKUS 4 HELSINGIN YLIOPISTON Kielikeskuksen tavoitteena on tarjota monimuotoisia, oppijan toiveet huomioivia oppimisympäristöjä ja opiskelutapoja. Perinteisen luokka- ja pienryhmäopetuksen rinnalla tarjotaan mm. tieteenalan sisällön opetukseen integroitua kielenoppimista, verkkopohjaista opiskelua, ohjattuja itseopiskelukursseja sekä ALMS-kursseja (Autonomous Language ModuleS). Eri kieliryhmissä kehitettiin opetusta monin eri tavoin vuonna Kaikki kieliryh- mät kirjoittivat oman opetussuunnitelman, jossa kuva- taan koulutuksen tavoitteet, kurssitarjonta, oppi- materiaalit, opetus- - ja opiskelumenetelmät, oppimisen arviointi sekä koulutuksen arviointi ja kehittäminen. Seuraavassa on esimerkkejä ejä muista vuoden 2001 kehittämishankk ehittämishankkeista. eista. Espanjan ja venäjän vasta-alkajille ajille kehitettiin lehti- kielen kurssit, joiden avulla on mahdollista saavuttaa lukuvuoden aikana hyvä tekstinymmärtämisen taito. Italian kielessä aloitettiin hyvän kielitaidon saavuttaneille tarkoitetut Italian historiaa ja yhteiskuntaoloja käsittelevät kurssit, joilla syvennetään maantuntemusta ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa. Saksassa aloitettiin ympäristösaksan (Umweltdeutsch) kurssi, jossa suuri osa työskentelystä tapahtuu verkkoympäristössä rinnan pienryhmätapaamisten ja koko ryhmän yhteisten istuntojen kanssa. Kurssin verkkosivuilta löytyy mm. kurssimateriaalia, tehtäviä apuneuvoineen, linkkejä internetiin sekä jatkuvasti täydennettäviä sanastoja. Sivut toimivat myös osanottajien välisenä keskustelufoorumina. Joillakin ranskan kursseilla on myös otettu käyttöön verkkopohjainen itseopiskelujakso. Eräät englannin opettajat kehittivät opettajien itse- ja vertaisarviointia helpottavia toimintakäytäntöjä ja arviointilomakkeita. Helsingin yliopisto pani toimeen koulutuksen ja tutkintojen arvioinnin vuosina Myös kielikeskuksessa toteutettiin vuonna 2001 arvioinnin ensimmäinen vaihe, itsearviointi. Ulkoisen arviointipaneelin oli määrä vierailla arvioimassa Helsingin yliopiston kieli- ja kommu- nikaatio-opintoja huhtikuussa Arvioinnin tavoitteena on kehittää kielikeskuksesta entistäkin parempi paikka oman alan opintojen ja tulevan ammatin vaatimien kielitaitojen opiskeluun. Laaditussa itsearviointiraportissa selvitettiin, miten käytännön opiskelu- ja opetustoiminta tukee ja toteuttaa julki lausuttuja tavoitteita. Raportissa kuvattiin ja arvioitiin neljää koulutuksen osa-aluetta: 1) koulutuksen suunnittelu, tavoitteet ja sisällöt; 2) koulutuksen toteutus; 3) koulutuksen arviointi ja kehittäminen; 4) koulutuksen tulevaisuudennäkymät ja kehittämissuunnitelmat. Kielikeskuksen 10-jäseninen Laatutyöryhmä suunnitteli itsearvioinnin toteutuksen. Pääosa arviointiaineistosta kerättiin keväällä Useimmilla maalis-toukokuussa päättyneillä kielikursseilla jaettiin kurssiarviointilomake, jolla opiskelijat arvioivat oppimistaan ja opetusta kyseisellä kurssilla sekä myös yleisemmin omia kielitaitotarpeitaan ja kielikeskuksen toimintaa. Lomakkeita kerättiin 166 kurssilta, ja vastaajia oli yhteensä Keväällä haastateltiin myös 10:tä opiskelijaryhmää (yhteensä 34 opiskelijaa 8 tiedekunnasta), jotka kertoivat opiskelukokemuksistaan kielikeskuksessa sekä kielitaitotarpeistaan nykyisissä opinnoissa ja tulevassa ammatissa. Itseopiskelustudion ja opintotoimiston henkilökunta keräsi kyselylomakkein palautetta asiakkailtaan. Keväällä haastateltiin myös 40:tä kielikeskuksen opettajaa, joiden kanssa keskusteltiin mm. opiskelu- ja opetuskäytännöistä, opetuksen ja opiskelun ongelmista sekä kielikeskuksen kehittämistarpeista ja -ideoista. Lisäksi henkilökunta vastasi syksyllä kyselyyn, jossa kartoitettiin työssä jaksamista, työviihtyvyyttä ja sitoutumista nykyiseen työhön ja kielikeskukseen työpaikkana. Itsearviointiraportissa hyödynnettiin myös erilaisia kirjallisia dokumentteja sekä henkilökunnan yhteisiä keskusteluja. Itsearviointi nosti esille erilaisia kehittämistarpeita, joista osaan ehdittiin tarttua jo syksyllä Kielikeskuksen tavoitteena on suunnitella ja järjestää kieliopinnot niin, että koulutustarjonta vastaa sisällöltään, määrältään ja laadultaan asiakkaiden muuttuvia tarpeita. Tote-

5 simme, että meidän on syytä olla entistä aktiivisempia koulutustarpeiden kartoituksessa. Toivomme tiedekunnilta nykyistä enemmän tietoa siitä, millaista kielitaitoa eri alojen opiskelijat tarvitsevat opinnoissaan. Vaikka tiedekunnista ei löytynekään täsmällistä tietoa tulevaisuuden työelämän tarvitsemasta kielitaidosta, voinemme saada ainakin suuntaviivoja muuttuvista tarpeista. Ryhdyimmekin kehittelemään uudenlaista tiiviimpää yhteistyötä, jonka on tarkoitus käynnistyä vuonna Totesimme myös, että kielikeskus tarvitsee ehdottomasti opiskelijoiden aktiivisempaa osallistumista koulutuksen suunnitteluun. Koska meillä ei ole omaa opiskelija- tai ainejärjestöä tuomassa luontevasti omaa näkökulmaansa ja asiantuntemustaan opetuksen suunnittelu- ja arviointitilaisuuksiin, panimme vireille Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan ystävällisellä avustuksella oman opiskelijaneuvoston kokoamisen. Neuvostoon tulee edustaja jokaisesta tiedekunnasta, ja se aloittaa toimintansa alkuvuodesta Totesimme, että kielikeskuksessa tehdään paljon töitä opiskelijoiden hyväksi, mutta voisimme tehdä enemmän yhdessä heidän kanssaan alkaen opetussuunnitelmien laadinnasta ja arvioinnista yksittäisten kurssien yhteiseen suunnitteluun ja arviointiin. Näin voidaan varmistaa, että opetus vastaa opiskelijoiden tarpeita. Tällä tavoin voisimme varmasti myös tukea paremmin opiskelijoiden itseohjautuvuutta, joka on kirjattu kielikeskuksen tärkeäksi tavoitteeksi mutta joka ei näytä vielä toteutuvan riittävän hyvin. Samoin osittain ongelmalliseksi koettu opiskelijoiden sitoutuminen kurssien suorittamiseen ja ahkeraan työntekoon saattaisi parantua yhteisen suunnittelun myötä. Opiskelijoiden elinikäisen oppimisen motivaation ja valmiuksien kehittyminen on myös yksi kielikeskuksen tavoitteista. Opetuksen kehittämiseksi järjestimme vuonna 2001 yhdeksän koko henkilökunnalle tarkoitettua koulutus- ja keskustelutilaisuutta, joissa käsiteltiin useita itsearvioinnistakin nousevia teemoja: verkkopohjainen opiskelu, Helsingin yliopiston opetuksenkehittämisohjelma ja kielikeskuksen tavoitteet kieliryhmien opetussuunnitelmien lähtökohtana, opetuksen kehittämisen käytännöt, opiskelijakeskeisyys, opiskelijoiden vertaistuutorointi, koulutuksen laatu ja laadunvarmistus. Lisäksi parikymmentä henkilökunnan jäsentä osallistui toukokuussa 2001 kaksipäiväiselle Palmenian järjestämälle kurssille, jossa käsiteltiin opetuksen ja oppimisen laatua yliopistossa sekä laatujärjestelmän rakentamista tässä kontekstissa. Syyslukukauden aikana järjestettiin lisäksi kaikissa kieliryhmissä kehitys- ja tavoitekeskustelu, jossa tarkasteltiin itsearvioinnin esille nostamia asioita kunkin kielen kohdalla erikseen. TOIMINTAKERTOMUS

6 Opintoviikot tiedekunnittain vuonna 2001 muut eläinl. 1 % maat.-met. 1 % 9 % teol. 4 % oik. 12 % valt. 16 % lääk. 3 % KIELIKESKUS 6 HELSINGIN YLIOPISTON kasv. 7 % mat.-lu. 19 % hum. 28 % teol. 780 oik lääk. 559 hum mat.-lu kasv valt maat.-met eläinl. 205 muut 114 yhteensä 21853

7 Opetuksen palvelut Opintoasiainpalvelut Kielikeskuksen opintoasiainpalveluissa asioi vuosittain yli Helsingin yliopiston ja pääkaupunkiseudun muiden korkeakoulujen opiskelijaa. Opintotoimisto neuvoo, palvelee ja informoi opiskelijoita kielikursseihin ja kokeisiin liittyvissä asioissa. Tällaisia ovat ilmoittautuminen ja siihen liittyvä tiedottaminen, muualla suoritettujen kieliopintojen hyväksilukeminen (käsiteltyjä hakemuksia kertomusvuonna 662 kpl), opintosuoritusten rekisteröinti, todistukset kielikeskuksessa suoritetuista kokeista ja kursseista (todistuksia laadittu 167 kpl) sekä kielten opintokokonaisuuksista (opintokokonaisuustodistuksia laadittu 22 kpl). Opiskelijoiden ohella opintotoimisto palvelee myös kielikeskuksen opettajia esim. opetuksen ja kokeiden suunnitteluun, järjestelyihin sekä salivarauksiin liittyvissä asioissa. Kielikeskus osallistui Helsingin yliopistossa vuosina järjestettyyn koulutuksen ja tutkintojen laadun arviointihankkeeseen. Osana tätä hanketta arvioitiin myös opetuksen tukipalvelut. Kielikeskuksen opintotoimisto keräsi opiskelijoilta kyselylomakkeella palautetta toiminnastaan loppukeväästä ja alkusyksystä Lomakkeita jaettiin opiskelijoille opintotoimistossa sekä myös satunnaisesti valituilla kielikursseilla. Lomakkeen täytti yhteensä 254 opiskelijaa. Arviointilomakkeessa kysyttiin opiskelijoiden mielipiteitä mm. opintotoimiston palveluajoista ja palveluiden laadusta, opinto-ohjauksesta, kokeisiin ja kursseille ilmoittautumisesta, tulosten saamisesta ja suoritusten rekisteröinnistä, kielitodistuksista, kieliopintojen hyväksilukemisesta, opintotoimiston tiedotuksesta, opinto-oppaasta sekä opintotoimiston verkossa olevista palveluista. Tärkeimmät opiskelijoiden käyttämät tiedonlähteet opintotoimiston palveluista olivat painettu opinto-opas sekä kielikeskuksen verkkosivut. Kielikeskuksen opinto-opas toimitetaan vuosittain opintotoimistossa. Oppaan painosmäärä on kpl, ja oppaan ovat saaneet kaikki opiskelijat ilmoittautuessaan yliopistoon. Kielikeskuksen opas ilmestyi verkkoversiona heinäkuussa ja painettu opas elokuun alussa. Tiedekuntien uusille opiskelijoille lähetettiin kieliopinnoista kertova infokirje, jonka tiedekunnat postittivat opiskelijoilleen kesällä hyväksymispäätöksien mukana. Syksyn alussa eri kielten opettajat ja opintosihteeri kävivät tiedekuntien pyynnöstä kertomassa kielten opiskelusta opiskelijatuutoreiden koulutustilaisuuksissa sekä uusien opiskelijoiden orientaatiotilaisuuksissa. Tiedot ulkomaalaisille opiskelijoille suunnatuista englanninkielisistä kursseista toimitettiin tiedoksi ulkomaalaisille vaihto-opiskelijoille jaettavaan opinto-oppaaseen. Lisäksi kielikeskuksen opintosihteeri tarkisti ja päivitti yhteistyössä tiedekuntien opintosihteereiden kanssa tiedekuntien opinto-oppaissa olevat kieliopinnoista kertovat tekstiosuudet. Opiskelijat olivat pääosin tyytyväisiä palveluaikoihin ja opintotoimistossa saatavaan palveluun samoin kuin opinto-ohjaukseen, tulosten saantiin ja suoritusten rekisteröintiin. Opintotoimiston palveluaikoja muutettiin syksyllä 2001 siten, että syyskuun ja tammikuun alussa toimistossa palvellaan pidennetyin aukioloajoin opetuksen käynnistämiseen liittyvän ruuhkan purkamiseksi. Muina aikoina toimistossa voi asioida neljänä päivänä viikossa. Kehittämistarpeita tuli erityisesti koe- ja kurssiilmoittautumiskäytäntöjen, opintotoimiston tiedotuksen sekä opinto-oppaan sisällön osalta. Keväällä 2001 opintoasiainpalvelut pohti ilmoittautumisjärjestelmän ja käytäntöjen kehittämistä lukuvuotta varten. Lokakuussa kokoonnuttiin uudestaan ja käytiin läpi arviointikyselyssä opiskelijoilta saatua palautetta sekä syksyn ilmoittautumisista saatuja kokemuksia. Päätettiin perustaa työryhmä, jossa ovat mukana opintotoimiston edustajat, kielikeskuksen atk-suun- TOIMINTAKERTOMUS

8 KIELIKESKUS 8 HELSINGIN YLIOPISTON nittelija, opettajajäsen sekä opiskelijoiden edustajia. Työryhmän tehtäväksi annettiin selvittää OODIn (Opetuksen ja Opiskelun Tuen Tietojärjestelmä) tämänhetkinen tilanne opiskelijaliittymän osalta sekä miettiä mahdollisia parannusehdotuksia kielikeskuksen nykyiseen ilmoittautumisjärjestelmään ja -käytäntöihin ja niiden toteutusta. Tiedottamiseen liittyvien toiveiden osalta opintotoimisto lisäsi ja paransi syksyn aikana kielikeskuksen verkkosivuilla tapahtuvaa tiedottamista mm. opettajien poissaoloista, vastaanottoajoissa tapahtuneista muutoksista sekä uusista kursseista ja kielikokeista. Verkkosivuilla tullaan jatkossa tiedottamaan kursseille hyväksytyistä sekä kokeiden ja kurssien tuloksista. Syksyn aikana aloitettiin myös opintotoimiston 2. kerroksessa sijaitsevien ilmoitustaulujen uusiminen. Opinto-oppaan sisältöön liittyvä palaute pyritään huomioimaan keväällä 2002 uutta opintoopasta toimitettaessa. Vuonna 2000 aloitettua opintoasiainhallinnon tehtävien ja toimenkuvien kehittämistyötä jatkettiin. Tämän kehittämistyön tavoitteena on laatia opintotoimistolle oma laadunvarmistusjärjestelmä osana koko kielikeskuksen tulevaa laadunvarmistusjärjestelmää. Opintotoimistossa tapahtui syksyn aikana henkilövaihdos, kun osastosihteerin avoimeksi jäänyt virka laitettiin hakuun vuoden lopulla ja täytettiin vuoden 2002 alusta lähtien. Osastosihteerin toimenkuvaan kuuluu erityisesti opintosuoritusten rekisteröinti ja rekisteröinnin kehittäminen OODI-järjestelmässä, opintotoimiston www-sivujen laatiminen ja päivittäminen sekä tiedotuksen kehittäminen. Syksyllä opintotoimisto neuvotteli yliopiston opiskelijarekisterin kanssa muualla suoritettujen kieliopintojen hyväksilukemisten rekisteröinnin siirtämisestä kokonaan kielikeskuksessa tehtäväksi vuoden 2002 alusta. Samalla ryhdyttiin suunnittelemaan kielikeskukselle omaa hakemuslomaketta, jonka opiskelija voi myös tulostaa verkosta suoraan itselleen. Opintotoimisto seuraa aktiivisesti virtuaaliyliopisto- ja virtuaalikielikeskusympäristöissä tapahtuvaa kehitystä osallistumalla aiheeseen liittyviin seminaareihin ja koulutukseen. Näitä olivat syksyllä mm. opintohallinnon päivät Otaniemessä sekä Virtuaaliyliopistoseminaari Itseopiskelupalvelut Kielikeskuksessa on itseopiskelustudio ja -tietokoneluokka, joissa voi opiskella kieliä apuneuvoina kasetit, videot, tietokoneavusteiset kieltenopiskeluohjelmat sekä satelliitti-tv. Itseopiskelijoiden tukena oli myös opettajatuutoreita (englanti, ruotsi, saksa, espanja, venäjä ja ranska), jotka olivat lukukausien aikana tavattavissa itseopiskelustudiossa kerran viikossa. Itseopiskelumateriaalia oli 45 kielestä: albania, arabia, bulgaria, englanti, espanja, esperanto, hausa, heprea, hindi, hollanti, iiri, islanti, italia, japani, kiina, korea, kreikka, kroaatti, latina, latvia, liettua, ndonga, norja, persia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saame, saksa, serbi, somali, suahili, suomi, tanska, tiibet, tšekki, turkki, ukraina, unkari, venäjä, vietnam, viittomakieli ja viro. Kirjattu käyntimäärä vuonna 2001 oli Todellinen käyntimäärä on kuitenkin suurempi, koska vain osa käyttäjistä kirjaa käyntinsä. Noin 95 % käyttäjistä oli Helsingin yliopiston ja noin 5 % yhteistyökorkeakoulujen opiskelijoita. Käyntimäärittäin laskettuna opiskelluimmat kielet olivat englanti, saksa, espanja, ruotsi, ranska ja venäjä. Vuonna 2001 aloitettiin hanke, joka jatkossa vaikuttaa huomattavasti kielikeskuksen itseopiskelupalveluihin. Kielikeskuksen viereiselle tontille Fabianinkatu 28:aan valmistuu keväällä 2003 oppimiskeskus, joka tarjoaa opiskelijoille kirjasto- ja atk-palveluita ja opettajille opetusteknologiapalveluita. Kielikeskukselle tarjottiin mahdollisuutta osallistua tämän keskuksen opiskelijapalvelujen tuottamiseen, sillä kielten itseopiskelutoiminnan katsottiin luontevasti täydentävän oppimiskeskukseen jo suunniteltuja muita palveluja. Keväällä 2003 itseopiskelupalvelut sekä osa autonomiseen opiskeluun perustuvaa ALMS-opetusta siirtyvätkin oppimiskeskuksen tiloihin. Uudet itseopiskelutilat ovat kool-

9 taan suunnilleen entisten kokoiset, mutta sijainti on opiskelijoille nykyistä käytännöllisempi, koska kielten itseopiskelu tulee samoihin tiloihin kuin muut opiskelijoiden paljon käyttämät palvelut. Uusiin tiloihin pääsevät helposti myös liikuntarajoitteiset opiskelijat. Tekninen varustetaso paranee, esim. puhe- ja ääntämisharjoituksille saadaan omat tilat, satelliitti-tv:n katselumahdollisuuksia laajennetaan ja kielten opiskelukäyttöön saadaan lisää tietokoneita. Myös opettajatuutorit saavat oman vastaanottohuoneen, joka puuttuu kokonaan nykyisistä tiloista, minkä lisäksi itseopiskelutilojen läheisyyteen tulee kielten opiskeluun varustettu erikseen varattava ryhmätyötila. AV-palvelut Opettaja- ja itseopiskelustudiokäyttöön hankittiin oppimateriaalinauhoitteita, videoita ja ATK-ohjelmia. Opetuskäyttöön nauhoitettiin myös radio- ja TV-ohjelmia, mm. Pique-nique 3, Molto piacere ja Kielten maailma. Maksupalvelutyönä tehtiin studioäänityksiä ja nauhoitekopiointeja, mistä kertyi tuloja 9.535,50 markkaa. Lisäksi kielikeskuksen kustantamaa äänitettä Marjukka Kenttälän suomen kielen oppikirjaan Kieli käyttöön myytiin (Yliopistopainon kautta) 41sarjaa (20 kasetti- ja 21 CDsarjaa). Äänitysstudiossa äänitettiin ja editoitiin mm. materiaalia Marjukka Kenttälän Tavataan taas! verkkomateriaaliin. Viimeiseenkin Fabianinkatu 26:n luokkaan saatiin video-tv-yhdistelmä ja kaikkiin luokkiin myös CD/kasettisoittimet. Hankittiin myös kevyt digitaalinen videokamera, jolla on yksinkertaisempaa käydä esim. videoimassa vieraskielisiä luentoja. AV-palveluiden hankintatoivelistalle jäi toimintakertomusvuoden aikana vielä digitaalinen videoeditointiohjelma. Tavoitteena on edelleen myös hankkia n euron hintainen virtuaalikielistudio-ohjelma kielikeskuksen tietokoneluokkaan. Vastaava ohjelma on käytössä kielikeskuksen tiloissa Viikin multimediastudiossa. Kirjastopalvelut Vuonna 2001 otettiin kielikeskuksen kirjastossa kuten muuallakin Helsingin yliopistossa käyttöön kirjastoja varten kehitetty Voyager-tietokoneohjelma. Kirjaston kehittämisen tärkeimpänä päämääränä on ollut palvelujen parantaminen ja lisääminen esimerkiksi luettelointia ajantasaistamalla. Luetteloinnissa kielikeskus on tehnyt yhteistyötä Humanistisen tiedekunnan Historialliskielitieteellisen kirjaston sekä Topelia-kirjaston kanssa. ATK-palvelut Keväällä 2001 kielikeskuksessa suoritettiin tietoliikenneverkon remontti, jonka avulla itseopiskeluluokan, tietokoneluokan ja opettajien käytössä olevien koneiden liikennenopeus saatiin kymmenkertaistettua aikaisempaan verrattuna. Samalla rakennettiin koko Fabianinkatu 26:n kattava langaton tietoliikenneverkko. Sen avulla kaikkiin opetustiloihin saatiin mahdollisuus tietoverkon käyttöön opetuksen apuna. Konekanta uudistui reipasta vauhtia. Itseopiskeluluokassa vaihdettiin kaikki 10 konetta uusiin, ja taloon hankittiin kaikkiaan 13 muuta uutta tietokonetta lähinnä korvaamaan vanhentuneita laitteita. Kannettavat tietokoneet ja muutama pöytäkone liitettiin langattomaan verkkoon. Myös opettajien omiin kannettaviin tietokoneisiin annettiin käyttöön muutama langattoman yhteyden vaatima verkkokortti. Verkkosivuston käytön huippu osui edellisen vuoden tapaan juuri kurssi-ilmoittautumisten aikaan. Elosyyskuun aikana kielikeskuksen kotisivustoon tehtiin liki sivunavausta. Syyslukukauden ilmoittautumisia otettiin vuoden loppuun mennessä vastaan yli kappaletta verkon välityksellä. Tietomäärä asetti henkilökunnallekin vaatimuksia kehittää omaa ammattitaitoaan ohjelmistojen käytössä ja tietojen suodattamisessa. TOIMINTAKERTOMUS

10 Kielipalvelut KIELIKESKUS 10 HELSINGIN YLIOPISTON V uoden 2001 alussa yhdistettiin kaksi kielikeskuksen yksikköä: vuodesta 1983 toiminut yliopiston rahastojen varoin rahoitettu Käännös- ja kielentarkastuspalvelu, joka on tarjonnut yliopiston henkilökunnalle ilmaisia kielentarkistuspalveluja (hallinnolle myös käännöspalveluja), ja vuodesta 1991 toiminut markkinarahoitteinen, kaikille avoimia kielikursseja, räätälöityä kielikoulutusta sekä kielentarkistus-, käännös- ja muita kielipalveluja tarjoava Kielikoulutus- ja käännöspalvelut. Uuden yksikön nimeksi tuli Kielipalvelut (Language Services). Tarve organisaatiomuutokseen tuli kielikeskuksen ulkopuolelta: taustalla oli yliopiston henkilöstön kielentarkistuspalvelujen kasvava kysyntä. Rehtori Kari Raivion aloitteesta lisärahoitus päätettiin hankkia muuttamalla kyseiset palvelut (subventoidusti) maksullisiksi. Koska kielikeskuksessa oli jo ennestään maksullisen toiminnan osaava yksikkö, oli toimintojen yhdistäminen järkevintä. Rehtori esitti muutosehdotuksensa ensimmäisen kerran tulosneuvotteluissa 1999, ja asian valmistelu aloitettiin heti. Muutos toteutettiin yhdessä kaikkien muutosprosessiin joutuvien henkilöstöryhmien kanssa, mikä on näkynyt vuoden 2001 aikana hyvänä yhteistyönä ja toiminnan sujumisena. Myös yliopiston henkilöstöä informoitiin ajoissa ja kattavasti kielentarkistuspalvelujen maksullistumisesta, ja muutos on toteutunut kitkatta. Kielipalvelujen henkilöstöön kuului vuoden 2001 aikana 135 työntekijää, joista päätoimisia oli 16 ja sivutoimisia 119. Kielipalvelut järjesti vuoden 2001 aikana yhteensä noin 8200 tuntia kaikille avoimia kielikursseja sekä yrityksille ja julkisyhteisöille mm. Helsingin yliopiston eri yksiköille ja ammattikorkeakouluille räätälöityä kielikoulutusta; kasvua oli vuoteen 2000 verrattuna noin 1000 tuntia. Helsingin yliopiston henkilökunnalle tarjottiin henkilöstöosaston tilaamana ja kustantamana kielikoulutusta sekä rahastojen varoista subventoituja maksullisia kielentarkistuspalveluja. Henkilöstölle räätälöitiin työssä tarvittaviin kielitaitotarpeisiin englannin, ranskan ja ruotsin kursseja, ja tämän lisäksi henkilöstöllä oli mahdollisuus osallistua Kielipalvelujen kaikille avoimille kielikursseille, joista suosituimpia olivat ulkomaalaisille tarkoitetut suomen kielen kurssit. Kielentarkistuksia tehtiin kaikille tiedekunnille, useimmille erillislaitoksille sekä keskushallinnolle. Eniten tarkistuspyyntöjä tuli humanistisesta tiedekunnasta, seuraavina olivat lääketieteellinen, kasvatustieteellinen, valtiotieteellinen ja maatalous-metsätieteellinen tiedekunta. Vuoden 2001 aikana tarkistettiin n sivua, mikä on n sivua enemmän kuin v Valtaosa tarkistetuista teksteistä oli englanninkielisiä (1 230 tilausta), seuraavaksi kysytyimmät kielet olivat ruotsi (8 tilausta), saksa (7 tilausta) ja ranska (4 tilausta). Eniten tarkistettiin artikkelikäsikirjoituksia, tiivistelmiä, väitöskirjoja ja esitelmiä. Yliopiston hallinnolle tarjottiin kielentarkistusten lisäksi käännöspalveluja. Myös yliopiston ulkopuoliset saattoivat tilata Kielipalveluista mm. esitteiden, vuosikertomusten, artikkeleiden yms. käännöksiä ja kielentarkistuksia. Kielipalvelujen kielivalikoimaan kuului n. 30 kieltä: arabia, englanti, espanja, hollanti, indonesia, italia, japani, korea, kreikka, liettua, norja, persia, portugali, puola, ranska, romania, ruotsi, saksa, serbokroaatti, slovakki, suomi, tanska, tsekki, turkki, unkari, venäjä, vietnam ja viro. Maksullinen toiminta oli myös vuonna 2001 kannattavaa, eikä siihen käytetty kielikeskuksen virkatyöresursseja. Kaiken kaikkiaan muutosvuosi 2001 oli vaativa mutta menestyksekäs. Kielipalveluita johtaa koulutuspäällikkö Seija Korhonen.

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen

Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea. Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Kansainvälisyys osana ammattikorkeakoulujen arkea Toimittajat: Hellevi Leppiaho, Annikki Pulkkinen, Marjo Pääskylä, Katri Salonen & Satu Virtanen Turun ammattikorkeakoulun raportteja 87 HELLEVI LEPPIAHO,

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010

TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 TAMPEREEN YLIOPISTO KIELIKESKUS OPINTO-OPAS 2008-2009 2009-2010 Kieliopinnot Finnish as a Foreign Language 26 op Intercultural Communication Studies 25 op Tampereen yliopisto Kielikeskus Kalevantie 4 33014

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2000 39 VUOSIKERTOMUS 2000 SISÄLTÖ Missio 2 Rehtorin katsaus 3 Tavoitteet 4 Vuosi 2000 Helsingin kauppakorkeakoulussa 5 Opetus- ja tutkimuslaitokset 7 Perusopetus 17 Jatkokoulutus

Lisätiedot

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2012-2013 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti Turun ammattikorkeakoulun raportteja 76 JUHANI SOINI, TIINA HÄKKINEN, ISMO KANTOLA, MARIANNE MERTSOLA, MINNA SCHEININ, AILA SEIKOLA, ANTONELLA STORTI & RAIJA TUOHI Rakennustekniikan koulutusohjelman arviointiraportti

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2002 Lady in the Dark (2002), Valokuva: Hanna-Kaisa Hämäläinen TEATTERIKORKEAKOULUN VUODEN 2002 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA I TOIMINTAKATSAUS 4 1. Rehtorin alkusanat 4 2. Tehtävät ja tavoitteet

Lisätiedot

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2013-2015 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Teknillinen tiedekunta Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkötekniikan osasto Tietotekniikan osasto Tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006

TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 TRITONIA LIITE 1 Johtokunta 23.5.2007 TRITONIAN VUOSIKERTOMUS 2006 Sisällys: 1 Yleiskatsaus 2 Kirjastopalvelut Asiakaspalvelut Tietoaineistopalvelut Informaatiolukutaidon ja tiedonhaun koulutukset 3 Oppimiskeskuspalvelut

Lisätiedot

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA

professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA 8 7 6 5 4 3 2 1 VUOSIKERTOMUS 2007 1 Tritonian johtokunta 1.8.2004-31.7.2007 Jäsenet professori Helena Hurme, puheenjohtaja, ÅA professori, vararehtori Merja Koskela, varapj, VY ylikirjastonhoitaja Tore

Lisätiedot

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto

TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA. Johdanto 1 (70) TKK Kielikeskus TOIMINTAKÄSIKIRJA Johdanto Toimintakäsikirja kuvaa kielikeskuksen nykyistä toimintaa, sen tavoitteita ja keskeisimpiä kehittämiskohteita. Toimintakäsikirjatyöstä vastaa kielikeskuksen

Lisätiedot

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto

Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Opinto-opas 2011-2012 Teknillinen tiedekunta Oulun yliopisto Tiedekunnan kanslia Konetekniikan osasto Prosessi- ja ympäristötekniikan osasto Sähkö- ja tietotekniikan osasto Tuotantotalouden osasto Linnanmaa

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2003-2004 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset

Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset Kotona & muualla Vaihto-opiskelijoiden tukeminen etäältä Yhteenveto ja suositukset 1. Johdanto Opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan liikkuvuus on aina ollut tärkeä osa korkeakoulujen toimintaa.

Lisätiedot

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA

METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA METSÄALAN KOULUTUKSEN TUOTTAMIA KANSAINVÄLISIÄ VALMIUKSIA Raportit ja selvitykset 2011:9 Opetushallitus ja maa-ja metsätalousministeriö Raportit ja selvitykset 2011:9 ISBN 978-952-13-4724-5 (pdf) ISSN-L

Lisätiedot

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005

TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 TEKNILLINEN KORKEAKOULU TUOTANTOTALOUDEN OSASTO TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN SUUNNAN OPINTO-OPAS 2004-2005 OPAS TUOTANTOTALOUDEN KOULUTUSOHJELMAN TUOTANTOTALOUDEN OPINTOSUUNNAN OPISKELIJOILLE

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU

HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU 2 0 0 3 AVAINTIETOJA HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUSTA Helsingin kauppakorkeakoulu (HKKK) on Suomen suurin kauppatieteellistä tutkimusta ja opetusta harjoittava yksikkö. Yliopistossa

Lisätiedot

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272

Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 HUMANISTISEN TIEDEKUNNAN OPINTO-OPAS 2013-2015 Toimitus ja taitto Kaisa Kosola, Päivi Kynkäänniemi, Pirjo Tolonen ISSN 0782-9272 Paino Juvenes Print Suomen Yliopistopaino Oy 2013 Sisällysluettelo Oulun

Lisätiedot

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet

Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet Opiskelijoiden kansainväliset valmiudet 2/31 Sisällysluettelo: Lukijalle 3 Metsäalan perustutkinto 4 Yliopistot 5 Nova-verkosto 5 Helsingin yliopisto 7 Opetus 7 Vaihto-opiskelu 7 Erasmus 8 Nordplus 8 Kahdenväliset

Lisätiedot

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa

Maahanmuuttajien opiskelu lukiossa Kristiina Ikonen ja Liisa Jääskeläinen Maahanmuuttajien opiskelun tuen muodot ja tarpeet nuorten lukiokoulutuksessa vuonna 2006 Opetushallitus Kirjoittajat ja Opetushallitus Taitto Pirjo Nylund ISBN 978

Lisätiedot

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta

Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta S. Lahtonen & R. Pyykkö Korkeakoulujen vieraskielisen opetuksen arvioinnin seuranta KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTO VERKKOJULKAISUJA : ISBN 952-206-021-6 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Layout:

Lisätiedot

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS

KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS KORKEAKOULUJEN ULKOMAISTEN TUTKINTO-OPISKELIJOIDEN STIPENDIJÄRJESTELMÄN LUOMISTA KOSKEVA SELVITYS Korkeakoulujen ulkomaisten tutkinto opiskelijoiden stipendijärjestelmän luomista koskeva selvitys Suomen

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001

TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 TILINPÄÄTÖSASIAKIRJA 2001 Oppineita naisia (2001), Valokuva: Lisa Hentunen SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKATSAUS...1 II TULOKSELLISUUDEN KUVAUS...3 1. Yliopistojen yhteiset tavoitteet...3 2. Teatterikorkeakoulun

Lisätiedot

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012

MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIA TOIMINTAKERTOMUS 2011 2012 MERCURIAn visio 2000+ MERCURIA on haluttu ja arvostettu kaupallisen alan kouluttaja. MERCURIAn toiminta-ajatus MERCURIA tarjoaa korkeatasoisia koulutus-, tutkimus- ja

Lisätiedot

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus

Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus Korkeakoulujen arviointineuvoston toimintakertomus KORKEAKOULUJEN ARVIOINTINEUVOSTON JULKAISUJA : ISBN 978-952-206-144-7 (pdf) ISSN 1457-3121 Julkaisija: Korkeakoulujen arviointineuvosto Kansi: Juha Ilonen

Lisätiedot

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen

Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen Pirjo Väyrynen (toim.) KAIKKI KIELIÄ OPPIMAAN Opetusmenetelmiä ammatilliseen kieltenopetukseen OPETUSHALLITUS MONISTE 6/2001 Opetushallitus ja tekijät Taitto: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho Kuva: Elvi

Lisätiedot

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN

OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN KIELIOPINTOIHIN JOENSUUN YLIOPISTO KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNNAN SELOSTEITA UNIVERSITY OF JOENSUU BULLETINS OF THE FACULTY OF EDUCATION N:o 1 Ritva Kantelinen & Riitta Mertanen (toim.) OPISKELIJANÄKÖKULMIA AMMATTIKORKEAKOULUN

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO

TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO TAMPEREEN YLIOPISTON KIRJASTO 2010 Kansi ja taitto: Maaret Kihlakaski Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2011 Sisällys Esipuhe... 5 Johtokunta teki tärkeitä päätöksiä... 6 Kirjaston tilat...

Lisätiedot

Tervetuloa, yliopettaja Esko Johnson, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja Marjatta Huhta, Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys

Tervetuloa, yliopettaja Esko Johnson, Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu, puheenjohtaja Marjatta Huhta, Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Ammattikielten ja -viestinnän yhdistys Jonita Martelius, Henna Hyytiä Memo 17.5.2011 AMMATTIKIELTEN JA -VIESTINNÄN YHDISTYKSEN KEVÄTPÄIVÄT AMMATTIKIELIÄ INNOSTAVASTI! - Ammattikielen ja -viestinnän yhdistyksen

Lisätiedot

Turun yliopiston kieliohjelma

Turun yliopiston kieliohjelma Turun yliopiston kieliohjelma Hyväksytty yliopiston hallituksessa 16.11.2011 Turun yliopiston kieliohjelman lähtökohdat Turun yliopisto on kansainvälinen ja monikielinen tutkimusyliopisto. Yliopistolain

Lisätiedot

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI

ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ UUDEN KIELILAIN TÄYTÄNTÖÖNPANON TUKIHANKKEEN LOPPURAPORTTI 15a/2004 Pääotsikko/luku ASIOINTI OMALLA KIELELLÄ Uuden kielilain täytäntöönpanon tukihankkeen loppuraportti 15a/2004

Lisätiedot