9393/10 HKE/mrc DG E

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9393/10 HKE/mrc DG E"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. toukokuuta 2010 (OR. en) 9393/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostossa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamisesta tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty 9393/10 HKE/mrc DG E FI

2 NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu, EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostossa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamisesta tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa, ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen 9393/10 HKE/mrc 1 DG E FI

3 sekä katsoo seuraavaa: (1) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus 1, jäljempänä yhteistyösopimus, on hyväksytty yhteisön puolesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/441/EY 2. (2) Yhteistyösopimuksen 97 artiklan 3 kohdan mukaan EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostolla on valta tehdä kaikkia sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä koskevia päätöksiä. Mainitun sopimuksen 106 artiklan 1 kohdassa yhteistyöneuvostolle annetaan valta päättää sopimuksen muuttamista haluavan osapuolen ehdottamista muutoksista. (3) Päätöksen 2004/441/EY 3 artiklassa todetaan, että neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta yhteistyöneuvostossa esitettävän yhteisön kannan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti. Lisäksi yhteistyöneuvosto on yhteistyöneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan yhteistyöneuvoston päätöksen N:o 1/ artiklassa valtuutettu osapuolten niin sopiessa tekemään päätöksiä kirjallisella menettelyllä. (4) Botswana, Lesotho ja Swazimaa ovat Eteläisen Afrikan tulliliiton (SACU) jäseniä yhdessä Etelä-Afrikan ja Namibian kanssa EYVL L 311, , s. 3. EUVL L 127, , s EYVL L 221, , s /10 HKE/mrc 2 DG E FI

4 (5) Euroopan yhteisö on 4 päivänä kesäkuuta 2009 allekirjoittanut Botswanan, Lesothon ja Swazimaan kanssa Euroopan yhteisön ja SADC:n välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen 1, jäljempänä 'väliaikainen talouskumppanuussopimus'. Kunkin osapuolen olisi sovellettava sitä väliaikaisesti niin pian kuin tästä väliaikaisesta soveltamisesta on väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen 105 artiklassa määrätyin tavoin ilmoitettu sopimuksen tallettajalle. (6) Euroopan unionista Botswanaan, Lesothoon ja Swazimaahan väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen mukaisesti tuotaviin tuotteisiin sovelletaan samoja tulleja kuin unionista yhteistyösopimuksen mukaisesti Etelä-Afrikkaan tuotaviin tuotteisiin, lukuun ottamatta 53 tullinimikkeeseen luokiteltavia tuotteita. (7) Selkeyden, talouden pitkän aikavälin ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi, samalla kun helpotetaan tuotteiden vapaata liikkumista Eteläisen Afrikan tulliliiton alueella, sekä tulliliiton tullitariffien yhtenäisyyden säilyttämiseksi on aiheellista yhdenmukaistaa yhteistyösopimuksen mukaisen 53 tullinimikkeen tullit niiden kanssa, jotka EU sekä Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa ovat neuvotelleet siten kuin väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty. (8) Yhteistyösopimuksen mukaisia Etelä-Afrikkaan sovellettavien tullien poistamisaikatauluja, joista määrätään sopimuksen 12 artiklassa ja liitteen III luetteloissa 3, 4 ja 5 (teollisuustuotteet), 15 artiklassa ja liitteen VI luetteloissa 1, 2 ja 3 ( ja ), olisi muutettava niiden 23:n maataloustuotteita, 11:n jalostettuja maataloustuotteita ja 22:n teollisuustuotteita käsittävän tullinimikkeen osalta, joihin on sovellettava tähän päätökseen liitetyssä EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvoston päätösluonnoksessa kuvattua uutta tullien poistamisaikataulua, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 EUVL L 319, , s /10 HKE/mrc 3 DG E FI

5 1 artikla EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostossa omaksuttava Euroopan unionin kanta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamiseen tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty, perustuu tämän päätöksen liitteenä olevaan yhteistyöneuvoston päätösluonnokseen. 2 artikla Yhteistyöneuvostossa oleva Euroopan unionin edustaja valtuutetaan allekirjoittamaan yhteistyöneuvoston päätös Euroopan unionin puolesta. 3 artikla Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Tehty Brysselissä, Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9393/10 HKE/mrc 4 DG E FI

6 LIITE LUONNOS: EU ETELÄ-AFRIKKA -YHTEISTYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS N:o /2010 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamisesta tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty EU-ETELÄ-AFRIKKA-YHTEISTYÖNEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 1, jäljempänä kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin Pretoriassa 11 päivänä lokakuuta 1999 ja tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004, sekä erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan ja 106 artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon yhteistyöneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä 26 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan yhteistyöneuvoston päätöksen N:o 1/ ja erityisesti sen 10 artiklan, 1 2 EYVL L 311, , s. 3. EYVL L 221, , s /10 HKE/mrc 1 LIITE DG E FI

7 sekä katsoo seuraavaa: (1) Selkeyden, talouden pitkän aikavälin ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi, samalla kuin säilytetään Eteläisen Afrikan tulliliiton tullitariffien yhtenäisyys, kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen osapuolet ovat sopineet yhdenmukaistavansa kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen sisältyvät 53 tullinimikettä niiden kanssa, jotka EU sekä Botswana, Lesotho ja Swazimaa ovat neuvotelleet siten kuin osapuolten 4 päivänä kesäkuuta 2009 allekirjoittaman EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty. (2) Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 12 ja 15 artiklassa sekä sen liitteissä III ja VI esitettyjä tullien poistamisaikatauluja olisi muutettava kyseisten 53 tullinimikkeen osalta, ja Etelä-Afrikan tullien poistaminen olisi toteutettava tämän päätöksen 2 artiklan ja liitteiden mukaisesti, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 9393/10 HKE/mrc 2 LIITE DG E FI

8 1 artikla Muutetaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus, jäljempänä 'kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus', seuraavasti: 1) Korvataan kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä III olevissa luetteloissa 3, 4 ja 5 määritellyt asianomaiset tullinimikkeet tämän päätöksen liitteessä I olevissa luetteloissa 3, 4 ja 5 määritellyillä kohdilla. 2) Korvataan kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä VI olevissa luetteloissa 1, 2 ja 3 määritellyt asianomaiset tullinimikkeet tämän päätöksen liitteessä II olevissa luetteloissa 1, 2 3 määritellyillä kohdilla. 3) Korvataan kyseessä oleviin 53 tullinimikkeeseen luokiteltavien tuotteiden Etelä-Afrikkaan suuntautuvassa tuonnissa sovellettavien tullien poistamista koskevat määräykset, jotka ovat kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 12 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa sekä 15 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa, tämän päätöksen liitteissä I ja II olevilla määräyksillä. 2 artikla Tämä päätös tulee voimaan Tehty Yhteistyöneuvoston puolesta Puheenjohtaja 9393/10 HKE/mrc 3 LIITE DG E FI

9 LIITE I ETELÄ-AFRIKAN TULLIEN POISTAMISAIKATAULUT Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä III olevat luettelot 3, 4 ja 5 (Sopimuksen 12 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut) IEPA - Tullikohtelu SAIPPUA JA SUOPA HIUTALEINA, RAKEINA TAI JAUHEENA (12,6 %), vapautus STEARIINI-, PARAFIINI- JA VAHAKYNTTILÄT, SILEÄT, HAJUSTAMATTOMAT (12,6 %), vapautus TOALETTIPAPERI RULLINA, JOIDEN LEVEYS ON ENINTÄÄN 36 CM; YHDEN KERROKSEN PAINO ENINTÄÄN 25 G/M 2 perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 1 LIITE I DG E FI

10 Tullikohtelu - NENÄLIINAT, KASVO-, KÄSI- JA MUUT PYYHKEET, PAPERIMASSAA, PAPERIA, SELLULOOSAVANUA TAI perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus SELLULOOSAKUITUHARSOA PÖYTÄLIINAT JA LAUTASLIINAT, PAPERIMASSAA, PAPERIA, SELLULOOSAVANUA TAI SELLULOOSAKUITUHARSOA perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus TERVEYSSITEET, PAPERIMASSAA, PAPERIA, SELLULOOSAVANUA TAI SELLULOOSAKUITUHARSOA perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus PAPERI, SELLULOOSAVANU JA SELLULOOSAKUITUHARSO, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN KOTITALOUS- TAI HYGIENIATARKOITUKSIIN, RULLINA, JOIDEN LEVEYS ON ENINTÄÄN 36 CM TAI MÄÄRÄKOKOON TAI -MUOTOON LEIKATUT; TALOUSTAVARAT, PAPERIMASSAA, PAPERIA, perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus SELLULOOSAVANUA TAI SELLULOOSAKUITUHARSOA 9393/10 HKE/mrc 2 LIITE I DG E FI

11 Tullikohtelu - PITKÄT SUKAT JA POLVISUKAT, PUOLISUKAT JA NIIDEN KALTAISET NEULETUOTTEET, ML SUONIKOHJUSUKAT, JA JALKINEET, JOISSA EI OLE KIINNITETTYÄ ANTURAA, NEULOSTA (EI KUITENKAAN VILLASTA, HIENOSTA ELÄIMENKARVASTA, PUUVILLASTA TAI perustulli: 20 % Liite III, luettelo 5: tekstiili- ja vaatetustuotteet (20 %), vapautus SYNTEETTIKUIDUSTA VALMISTETUT; SUKKAHOUSUT) NAISTEN JA TYTTÖJEN YHDISTELMÄASUT, PUUVILLAA, TYÖSSÄ JA AMMATISSA KÄYTETTÄVÄT (EI KUITENKAAN NEULOSTA) perustulli: 10 % Liite III, luettelo 5: tekstiili- ja vaatetustuotteet (10 %), vapautus PUUTARHAVARJOT JA NIIDEN KALTAISET PÄIVÄNVARJOT (EI KUITENKAAN RANTATELTAT) perustulli: 18,9 % (18,9 %), vapautus SATEENVARJOT, JOISSA ON TELESKOOPPIVARSI (EI KUITENKAAN LELUSATEENVARJOT) perustulli: 18,9 % (18,9 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 3 LIITE I DG E FI

12 Tullikohtelu - SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, MYÖS KÄVELYKEPPISATEENVARJOT (EI KUITENKAAN NE, JOIDEN PÄÄLLINEN ON KUDOTTUA TEKSTIILIAINETTA, TELESKOOPPIVARTISET, perustulli: 18,9 % (18,9 %), vapautus PUUTARHAVARJOT JA NIIDEN KALTAISET SEKÄ LELUSATEENVARJOT) VIDEOMONITORIT, VÄRIPROJISOINTIIN, JOISSA ON KATODISÄDEPUTKI, KUVARUUDUN LEVEYS- KORKEUSSUHDE VÄHINTÄÄN 1,5, JUOVALUKU perustulli: 15,75 % (15,75 %), vapautus VÄHEMMÄN KUIN 625 JUOVAA VIDEOVIRITTIMET, AUTOMAATTISEEN TIETOJENKÄSITTELYKONEESEEN ASENNETTAVIKSI TARKOITETUT perustulli: 15,75 % (15,75 %) Vapautus ELEKTRONISET RAKENNEYHDISTELMÄT TELEVISIOVASTAANOTTIMET, MUSTAVALKO- VASTAANOTTIMET TAI MUUT YKSIVÄRI VASTAANOTTIMET, MYÖS YHTEEN- RAKENNETUIN YLEISRADIOVASTAANOTTIMIN perustulli: 15,75 % (15,75 %), vapautus TAI ÄÄNEN TAI VIDEOSIGNAALIEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEIN 9393/10 HKE/mrc 4 LIITE I DG E FI

13 Tullikohtelu VETOKETJUT, JOIDEN HAKASET OVAT EPÄJALOA METALLIA (12,6 %), vapautus VETOKETJUT (EI KUITENKAAN SELLAISET, JOIDEN HAKASET OVAT EPÄJALOA METALLIA) (12,6 %), vapautus VETOKETJUN OSAT, EPÄJALOA METALLIA (12,6 %), vapautus VETOKETJUN OSAT, MUUTA KUIN EPÄJALOA METALLIA perustulli: 9,45 % (9,45 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 5 LIITE I DG E FI

14 LIITE II ETELÄ-AFRIKAN TULLIEN POISTAMISAIKATAULUT Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä VI olevat luettelot 1, 2 ja 3 (Sopimuksen 15 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut) IEPA - Tullikohtelu JÄÄDYTETTY KANA, KYNITTYNÄ JA PUHDISTETTUNA, ILMAN PÄÄTÄ JA KOIPIA, MUTTA KAULAN, SYDÄMEN, MAKSAN JA KIVIPIIRAN KANSSA (NS. 70-PROSENTTISTA KANAA) Järjestely 1 (perustulli: 17,01 %) (2007)- tasolle (17,01 %). Toistaiseksi ei vapauteta enempää. MFN-tullin (27 %) ja JÄÄDYTETYT KANAN PUOLIKKAAT JA NELJÄNNEKSET (perustulli: 21,6 %) TDCA-tullin (0 %) keskiarvo, vapautus DFQF JÄÄDYTETYT SYÖTÄVÄT KANANOSAT (EI MAKSA) MUUT Järjestely 1: (perustulli: 138,6 c/kg) (Huom. IEPAssa virheellinen tulli) Liite VI, luettelo 2 (2007)- tasolle (138,6 c/kg) Toistaiseksi ei vapauteta enempää. 9393/10 HKE/mrc 1 LIITE II DG E FI

15 Tullikohtelu MUNANKELTUAISET, KUIVATUT, IHMIS- RAVINNOKSI SOVELTUVAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus MUNANKELTUAISET (MUUT KUIN NESTEMÄISET), JÄÄDYTETYT TAI MUULLA TAVALLA SÄILÖTYT, IHMISRAVINNOKSI SOVELTUVAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT MUTTA EI KUIVATUT perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus KUIVATUT LINNUNMUNAT, KUORETTOMAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT, IHMIS- RAVINNOKSI SOVELTUVAT, EI KUITENKAAN MUNANKELTUAISET perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus KUORETTOMAT LINNUNMUNAT, TUOREET, HÖYRYSSÄ TAI VEDESSÄ KEITETYT, MUOTOILLUT, JÄÄDYTETYT TAI MUULLA TAVALLA SÄILÖTYT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus SISÄLTÄVÄT, IHMISRAVINNOKSI SOVELTUVAT, EI KUITENKAAN KUIVATUT EIKÄ MUNANKELTUAISET LUONNONHUNAJA perustulli: 13,86 % Liite VI, luettelo3 (13,86 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 2 LIITE II DG E FI

16 Tullikohtelu HIENOT VILJAJAUHOT (EI KUITENKAAN HIENOT VEHNÄJAUHOT, VEHNÄN JA RUKIIN SEKAJAUHOT, HIENOT RUIS-, MAISSI-, RIISI-, OHRA- JA KAURAJAUHOT) Järjestely 1: perustulli: 0,409 c/kg (2007)- tasolle (0,409 c/kg), Toistaiseksi ei vapauteta enempää. VALMISTEET JA SÄILYKKEET KYPSENTÄMÄTTÖMÄSTÄ KANANLIHASTA TAI MUISTA KANANOSISTA, JOISSA ON VÄHINTÄÄN 57 PROSENTTIA LIHAA TAI MUITA OSIA, EI KUITENKAAN MAKKARAT JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET EIKÄ MAKSASTA Järjestely 1: (2007)- tasolle (12,6 %), Toistaiseksi ei vapauteta enempää. TEHDYT VALMISTEET AGARICUS-SUVUN SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VÄLIAIKAISESTI SÄILÖTYT, TÄYSIN KYPSENNETYT (12,6 %), vapautus AGARICUS-SUVUN SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, EI KUITENKAAN TÄYSIN KYPSENNETYT JA VÄLIAIKAISESTI SÄILÖTYT (12,6 %), vapautus SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, EI KUITENKAAN AGARICUS-SUVUN SIENET (12,6 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 3 LIITE II DG E FI

17 Tullikohtelu SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, EI KUITENKAAN AGARICUS-SUVUN (12,6 %), vapautus SIENET SILVITYT PAVUT (VIGNA SPP. JA PHASEOLUS SPP), MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPOT AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, JÄÄDYTTÄMÄTTÖMÄT perustulli: 2,614 c/kg (2,614 c/kg), vapautus PAVUT (VIGNA SPP. JA PHASEOLUS SPP), MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPOT AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT (EI KUITENKAAN SILVITYT), JÄÄDYTTÄMÄTTÖMÄT perustulli: 2,614 c/kg (2,614 c/kg), vapautus KEITTÄMÄLLÄ VALMISTETUT HOMOGENOIDUT HILLO-, HEDELMÄHYYTELÖ-, MARMELAATI-, HEDELMÄ- JA PÄHKINÄSOSE- SEKÄ HEDELMÄ- JA PÄHKINÄPASTAVALMISTEET, PIKKULASTEN RUOAKSI TAI DIEETTI- TARKOITUKSIIN MYYTÄVÄT, ENINTÄÄN perustulli: 24 % Liite VI, luettelo 2 MFN-tullin (30 % tai 4,5 c/kg) ja TDCA-tullin (0) keskiarvo, vapautus 250 GRAMMAN VÄHITTÄISMYYNTI- PAKKAUKSISSA, SOKERIPITOISUUS SUUREMPI KUIN 13 PAINOPROSENTTIA 9393/10 HKE/mrc 4 LIITE II DG E FI

18 Tullikohtelu - KEITTÄMÄLLÄ VALMISTETUT SITRUS- HEDELMÄHILLOT, -HYYTELÖT, MARMELAATIT, -SOSEET SEKÄ -PASTAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT (EI KUITENKAAN ALANIMIKKEEN perustulli: 24 % Liite VI, luettelo 2 MFN-tullin (30 % tai 4,5 c/kg) ja TDCA-tullin (0) keskiarvo, vapautus HOMOGENOIDUT VALMISTEET, JOIDEN SOKERIPITOISUUS ON SUUREMPI KUIN 13 PAINOPROSENTTIA) VIINIRYPÄLEMEHU (MUKAAN LUKIEN RYPÄLEEN PURISTEMEHU "GRAPE MUST"), KÄYMÄTÖN, BRIX-ARVO 20 C:N LÄMPÖTILASSA YLI 67, ARVO ENINTÄÄN 22 /100 KG, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄ, EI perustulli: 3,15 % (3,15 %), vapautus KUITENKAAN ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄ PÄÄRYNÄMEHU, KÄYMÄTÖN, BRIX-ARVO C:N LÄMPÖTILASSA YLI 67, ARVO ENINTÄÄN 22 /100 KG, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄ, EI KUITENKAAN ALKOHOLIA (12,6 %), vapautus SISÄLTÄVÄ PUUVILLA, KARSTAAMATON JA KAMPAAMATON, IMUKYKYINEN JA VALKAISTU perustulli: 148 c/kg MFN-tullin (160 c/kg) ja TDCA-tullin (100,8 c/kg) keskiarvo, vapautus 9393/10 HKE/mrc 5 LIITE II DG E FI

19 Tullikohtelu PUUVILLA, KARSTAAMATON JA KAMPAAMATON, EI KUITENKAAN IMUKYKYINEN JA VALKAISTU perustulli: 9,45 % (9,45 %), vapautus KARSTATTU TAI KAMMATTU PUUVILLA perustulli: 9,45 % (9,45 %), vapautus KAAKAOJAUHE, LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄ perustulli 10,71 % (2007)- tasolle ja vapautus SUKLAA JA MUUT ELINTARVIKEVALMISTEET ENEMMÄN KUIN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA TAI PATUKOINA TAIKKA NESTEENÄ, TAHNANA, JAUHEENA, RAKEINA TAI NIIDEN KALTAISESSA MUODOSSA, ASTIAN TAI MUUN TUOTETTA LÄHINNÄ OLEVAN PAKKAUKSEN PAINO SUUREMPI KUIN 2 KG, EI perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus KUITENKAAN KAAKAOJAUHE: SUKLAA- JA SOKERIVALMISTEET, KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT 9393/10 HKE/mrc 6 LIITE II DG E FI

20 Tullikohtelu - SUKLAA JA MUUT ELINTARVIKEVALMISTEET ENEMMÄN KUIN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA TAI PATUKOINA TAIKKA NESTEENÄ, TAHNANA, JAUHEENA, RAKEINA TAI MUUSSA NIIDEN KALTAISESSA MUODOSSA, ASTIAN TAI MUUN TUOTETTA LÄHINNÄ OLEVAN PAKKAUKSEN PAINO perustulli 10,71 % (2007)- tasolle ja vapautus SUUREMPI KUIN 2 KG, EI KUITENKAAN KAAKAOJAUHE: MUUT SUKLAA JA MUUT KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET VÄHEMMÄN KUIN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA JA PATUKOINA, TÄYTETYT perustulli 12,6 % (2007)- tasolle ja vapautus SUKLAA JA MUUT KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET ENINTÄÄN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA JA PATUKOINA, LISÄTTYÄ VILJAA, HEDELMÄÄ TAI PÄHKINÄÄ SISÄLTÄVÄT, EI KUITENKAAN TÄYTETYT perustulli 12,6 % (2007)- tasolle ja vapautus KYPSENTÄMÄTTÖMÄT, MUNAA SISÄLTÄVÄT MAKARONIVALMISTEEET, JOITA EI OLE TÄYTETTY EIKÄ MUULLAKAAN TAVALLA VALMISTETTU perustulli 18,9 % (2007)- tasolle ja vapautus KYPSENTÄMÄTTÖMÄT MAKARONI- VALMISTEEET, JOITA EI OLE TÄYTETTY EIKÄ MUULLAKAAN TAVALLA VALMISTETTU, MUNAA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT perustulli 18,9 % (2007)- tasolle ja vapautus 9393/10 HKE/mrc 7 LIITE II DG E FI

21 Tullikohtelu MAUSTEKAKUT, MYÖS KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT Järjestely 3: perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus VOHVELIT JA VOHVELIKEKSIT Järjestely 3: perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus KORPUT, PAAHDETTU LEIPÄ JA NIIDEN KALTAISET PAAHDETUT TUOTTEET Järjestely 3: perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus MALLASJUOMAT perustulli 5 % Liite VI, luettelo 1 Otetaan uudelleen käyttöön MFN-tulli (MFN = 5 % FOBarvosta), vapautus 9393/10 HKE/mrc 8 LIITE II DG E FI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

5730/16 ADD 10 UH/tia DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 10

5730/16 ADD 10 UH/tia DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 10 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE) 5730/16 ADD 10 ACP 19 WTO 19 COAFR 19 RELEX 68 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3. COM() 166 final ANNEX 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.5.2008 KOM(2008) 309 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 15. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus: neuvoston asetus, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.5.2016 COM(2016) 261 final 2016/0135 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Keski-Amerikka-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10000/17 ECON 496 UEM 188 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kroatiassa annetun päätöksen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. lokakuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0190 (NLE) 11916/15 WTO 185 PI 57 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 30.5.2013 COM(2013) 313 final 2013/0163 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XXI muuttamiseen

Lisätiedot

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. Oheisasiakirja. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.1.2015 COM(2015) 24 final ANNEX 1 LIITE Oheisasiakirja asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisön perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvien

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.10.2013 COM(2013) 688 final 2013/0329 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Australian liittovaltion, Brasilian liittotasavallan, Kanadan, Kiinan kansantasavallan

Lisätiedot

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008

L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 L 348/36 Euroopan unionin virallinen lehti 24.12.2008 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1344/2008 annettu 23 päivänä joulukuuta 2008 asetuksessa (ETY) N:o 3846/87 vahvistetun maataloustukien vientitukinimikkeistön

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0196 (NLE) 11678/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. huhtikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0062 (NLE) 7671/17 WTO 87 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestössä Euroopan

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel, 22.12.2006 KOM(2006) 913 lopullinen 2006/0301 (COD) Ehdotus: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista (markkinoiden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2008 (OR. en) 2006/0291 (COD) PE-CONS 3651/11/07 REV 11 ENER 215 ENV 450 MI 198 CODEC 902 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN

Lisätiedot

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) L 129/28 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS (EU) 2015/819, annettu 22 päivänä toukokuuta 2015, neuvoston direktiivin 64/432/ETY liitteen F muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.6.2016 COM(2016) 315 final 2016/0158 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS tiettyjä kalastustuotteita koskevien unionin autonomisten tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0189 (COD) 11667/17 JUSTCIV 189 CODEC 1312 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 9. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.6.2016 COM(2016) 412 final 2016/0191 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön yleisneuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO:n poikkeuslupaa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0313 (NLE) 14254/14 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 27. lokakuuta 2014 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

6146/12 HKE/phk DG K

6146/12 HKE/phk DG K EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 14. helmikuuta 2012 (OR. en) 6146/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0012 (NLE) ACP 20 COAFR 26 PESC 116 OC 44 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS AKT EY-kumppanuussopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 6.10.2015 COM(2015) 483 final 2015/0234 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestön ministerikokouksessa esitettävästä Euroopan unionin kannasta siltä osin kuin on

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.5.2017 COM(2017) 214 final 2017/0091 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Eteläisen Intian valtameren kalastussopimuksen (SIOFA) osapuolten kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 86 final 2016/0052 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, ETA:n rahoitusjärjestelmää

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. toukokuuta 2017 (OR. en) XT 21016/17 LIMITE BXT 24 PUBLIC SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta aloittaa neuvottelut Ison-

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI

Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.2.2013 COM(2013) 46 final 2013/0026 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON DIREKTIIVI Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY muuttamisesta jauhetun maissintähkän lisäämiseksi

Lisätiedot

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I

HYVÄKSYTYT TEKSTIT. Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentti 2014-2019 HYVÄKSYTYT TEKSTIT P8_TA(2016)0056 Kiireellisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden toteuttaminen Tunisian osalta ***I Euroopan parlamentin tarkistukset 25. helmikuuta 2016

Lisätiedot

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista

LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT. Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista LIITTEET JA PÖYTÄKIRJAT Liite I: Luettelo 7 ja 12 artiklassa tarkoitetuista harmonoidun järjestelmän 25 97 ryhmään kuuluvista tuotteista Liite II: Luettelo yhteisöstä peräisin olevista teollisuustuotteista,

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Bryssel, 25. tammikuuta 2017 (OR. en) 2016/0218 (COD) PE-CONS 56/16 COWEB 151 WTO 354 CODEC 1855 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.5.2015 COM(2015) 186 final 2015/0097 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.6.2014 COM(2014) 370 final 2014/0188 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS liittymisen huomioon ottamiseksi tehdyn pöytäkirjan allekirjoittamisesta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan,

(kodifikaatio) ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 2 kohdan, L 160/62 EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) 2015/939, annettu 9 päivänä kesäkuuta 2015, tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Albanian tasavallan välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.7.2015 COM(2015) 334 final 2015/0147 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen II (Tekniset

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.9.2013 COM(2013) 633 final 2013/0312 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS luvan antamisesta Yhdistyneelle kuningaskunnalle jatkaa yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 21. maaliskuuta 2012 (21.03) (OR. en) 7889/12 ENV 221 ENT 65 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 19. maaliskuuta 2012 Vastaanottaja: Euroopan unionin neuvoston

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.5.2014 COM(2014) 274 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisellä vakautus-

Lisätiedot

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille,

EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus. LIITE III b. Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, FI FI FI EU:n ja Serbian välinen vakautus- ja assosiaatiosopimus LIITE III b Serbian tariffimyönnytykset yhteisön maataloustuotteille, joita tarkoitetaan VAS:n 27 artiklan 2 kohdan b alakohdassa Tässä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) 10343/1/16 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 209 JAIEX 67 COEST 161 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS hyväksynnän antamisesta Euroopan

Lisätiedot

11552/08 VHK/phk DG B III

11552/08 VHK/phk DG B III EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. heinäkuuta 2008 (OR. fr) 11552/08 PECHE 187 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON ASETUS asetusten (EY) N:o 2015/2006 ja (EY) N:o 40/2008 muuttamisesta eräiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2014 COM(2014) 627 final 2014/0291 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta Kansainvälisessä merenkulkujärjestössä meriturvallisuuskomitean 94. istunnossa

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 593 final 2014/0275 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS Turkista peräisin olevien maataloustuotteiden unioniin suuntautuvaa tuontia koskevien

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 654 final 2016/0320 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista sekä rahoitusosuuden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 23. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 5543/17 LIMITE EHDOTUS Lähettäjä: CORLX 34 CFSP/PESC 52 RELEX 45 COAFR 25 COARM 12 FIN 36 Euroopan

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 3.2.2016 JOIN(2016) 4 final 2016/0025 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.9.2015 COM(2015) 463 final 2015/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS yhdenteentoista Euroopan kehitysrahastoon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 2 päivänä maaliskuuta 2015

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön L 328/50 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2015/2315, annettu 8 päivänä joulukuuta 2015, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon Euroopan

Lisätiedot