9393/10 HKE/mrc DG E

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "9393/10 HKE/mrc DG E"

Transkriptio

1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 28. toukokuuta 2010 (OR. en) 9393/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0038 (NLE) ACP 135 COAFR 170 WTO 153 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostossa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamisesta tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty 9393/10 HKE/mrc DG E FI

2 NEUVOSTON PÄÄTÖS, annettu, EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostossa omaksuttavasta Euroopan unionin kannasta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamisesta tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 9 kohdan kanssa, ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen 9393/10 HKE/mrc 1 DG E FI

3 sekä katsoo seuraavaa: (1) Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskeva sopimus 1, jäljempänä yhteistyösopimus, on hyväksytty yhteisön puolesta 26 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/441/EY 2. (2) Yhteistyösopimuksen 97 artiklan 3 kohdan mukaan EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostolla on valta tehdä kaikkia sopimuksen soveltamisalaan kuuluvia kysymyksiä koskevia päätöksiä. Mainitun sopimuksen 106 artiklan 1 kohdassa yhteistyöneuvostolle annetaan valta päättää sopimuksen muuttamista haluavan osapuolen ehdottamista muutoksista. (3) Päätöksen 2004/441/EY 3 artiklassa todetaan, että neuvosto vahvistaa komission ehdotuksesta yhteistyöneuvostossa esitettävän yhteisön kannan Euroopan yhteisön perustamissopimuksen asiaa koskevien määräysten mukaisesti. Lisäksi yhteistyöneuvosto on yhteistyöneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan yhteistyöneuvoston päätöksen N:o 1/ artiklassa valtuutettu osapuolten niin sopiessa tekemään päätöksiä kirjallisella menettelyllä. (4) Botswana, Lesotho ja Swazimaa ovat Eteläisen Afrikan tulliliiton (SACU) jäseniä yhdessä Etelä-Afrikan ja Namibian kanssa EYVL L 311, , s. 3. EUVL L 127, , s EYVL L 221, , s /10 HKE/mrc 2 DG E FI

4 (5) Euroopan yhteisö on 4 päivänä kesäkuuta 2009 allekirjoittanut Botswanan, Lesothon ja Swazimaan kanssa Euroopan yhteisön ja SADC:n välisen väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen 1, jäljempänä 'väliaikainen talouskumppanuussopimus'. Kunkin osapuolen olisi sovellettava sitä väliaikaisesti niin pian kuin tästä väliaikaisesta soveltamisesta on väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen 105 artiklassa määrätyin tavoin ilmoitettu sopimuksen tallettajalle. (6) Euroopan unionista Botswanaan, Lesothoon ja Swazimaahan väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen mukaisesti tuotaviin tuotteisiin sovelletaan samoja tulleja kuin unionista yhteistyösopimuksen mukaisesti Etelä-Afrikkaan tuotaviin tuotteisiin, lukuun ottamatta 53 tullinimikkeeseen luokiteltavia tuotteita. (7) Selkeyden, talouden pitkän aikavälin ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi, samalla kun helpotetaan tuotteiden vapaata liikkumista Eteläisen Afrikan tulliliiton alueella, sekä tulliliiton tullitariffien yhtenäisyyden säilyttämiseksi on aiheellista yhdenmukaistaa yhteistyösopimuksen mukaisen 53 tullinimikkeen tullit niiden kanssa, jotka EU sekä Botswana, Lesotho, Namibia ja Swazimaa ovat neuvotelleet siten kuin väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty. (8) Yhteistyösopimuksen mukaisia Etelä-Afrikkaan sovellettavien tullien poistamisaikatauluja, joista määrätään sopimuksen 12 artiklassa ja liitteen III luetteloissa 3, 4 ja 5 (teollisuustuotteet), 15 artiklassa ja liitteen VI luetteloissa 1, 2 ja 3 ( ja ), olisi muutettava niiden 23:n maataloustuotteita, 11:n jalostettuja maataloustuotteita ja 22:n teollisuustuotteita käsittävän tullinimikkeen osalta, joihin on sovellettava tähän päätökseen liitetyssä EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvoston päätösluonnoksessa kuvattua uutta tullien poistamisaikataulua, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 1 EUVL L 319, , s /10 HKE/mrc 3 DG E FI

5 1 artikla EU Etelä-Afrikka -yhteistyöneuvostossa omaksuttava Euroopan unionin kanta Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamiseen tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty, perustuu tämän päätöksen liitteenä olevaan yhteistyöneuvoston päätösluonnokseen. 2 artikla Yhteistyöneuvostossa oleva Euroopan unionin edustaja valtuutetaan allekirjoittamaan yhteistyöneuvoston päätös Euroopan unionin puolesta. 3 artikla Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille. Tehty Brysselissä, Neuvoston puolesta Puheenjohtaja 9393/10 HKE/mrc 4 DG E FI

6 LIITE LUONNOS: EU ETELÄ-AFRIKKA -YHTEISTYÖNEUVOSTON PÄÄTÖS N:o /2010 Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen asiaa koskevien määräysten ja liitteiden muuttamisesta tiettyjen tullien yhdenmukaistamiseksi niiden tullien kanssa, joita Botswana, Lesotho ja Swazimaa soveltavat EU:n tuotteisiin siten kuin EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty EU-ETELÄ-AFRIKKA-YHTEISTYÖNEUVOSTO, joka ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välisen kauppaa, kehitystä ja yhteistyötä koskevan sopimuksen 1, jäljempänä kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus, joka allekirjoitettiin Pretoriassa 11 päivänä lokakuuta 1999 ja tuli voimaan 1 päivänä toukokuuta 2004, sekä erityisesti sen 97 artiklan 3 kohdan ja 106 artiklan 1 kohdan, ottaa huomioon yhteistyöneuvoston työjärjestyksen hyväksymisestä 26 päivänä kesäkuuta 2001 tehdyn Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan yhteistyöneuvoston päätöksen N:o 1/ ja erityisesti sen 10 artiklan, 1 2 EYVL L 311, , s. 3. EYVL L 221, , s /10 HKE/mrc 1 LIITE DG E FI

7 sekä katsoo seuraavaa: (1) Selkeyden, talouden pitkän aikavälin ennustettavuuden ja talouden toimijoiden oikeusvarmuuden takaamiseksi, samalla kuin säilytetään Eteläisen Afrikan tulliliiton tullitariffien yhtenäisyys, kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen osapuolet ovat sopineet yhdenmukaistavansa kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimukseen sisältyvät 53 tullinimikettä niiden kanssa, jotka EU sekä Botswana, Lesotho ja Swazimaa ovat neuvotelleet siten kuin osapuolten 4 päivänä kesäkuuta 2009 allekirjoittaman EY:n ja SADC:n väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen liitteessä 3 on määrätty. (2) Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 12 ja 15 artiklassa sekä sen liitteissä III ja VI esitettyjä tullien poistamisaikatauluja olisi muutettava kyseisten 53 tullinimikkeen osalta, ja Etelä-Afrikan tullien poistaminen olisi toteutettava tämän päätöksen 2 artiklan ja liitteiden mukaisesti, ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN: 9393/10 HKE/mrc 2 LIITE DG E FI

8 1 artikla Muutetaan Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Etelä-Afrikan tasavallan välinen kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus, jäljempänä 'kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimus', seuraavasti: 1) Korvataan kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä III olevissa luetteloissa 3, 4 ja 5 määritellyt asianomaiset tullinimikkeet tämän päätöksen liitteessä I olevissa luetteloissa 3, 4 ja 5 määritellyillä kohdilla. 2) Korvataan kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä VI olevissa luetteloissa 1, 2 ja 3 määritellyt asianomaiset tullinimikkeet tämän päätöksen liitteessä II olevissa luetteloissa 1, 2 3 määritellyillä kohdilla. 3) Korvataan kyseessä oleviin 53 tullinimikkeeseen luokiteltavien tuotteiden Etelä-Afrikkaan suuntautuvassa tuonnissa sovellettavien tullien poistamista koskevat määräykset, jotka ovat kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen 12 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa sekä 15 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa, tämän päätöksen liitteissä I ja II olevilla määräyksillä. 2 artikla Tämä päätös tulee voimaan Tehty Yhteistyöneuvoston puolesta Puheenjohtaja 9393/10 HKE/mrc 3 LIITE DG E FI

9 LIITE I ETELÄ-AFRIKAN TULLIEN POISTAMISAIKATAULUT Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä III olevat luettelot 3, 4 ja 5 (Sopimuksen 12 artiklan 4, 5 ja 6 kohdassa tarkoitetut) IEPA - Tullikohtelu SAIPPUA JA SUOPA HIUTALEINA, RAKEINA TAI JAUHEENA (12,6 %), vapautus STEARIINI-, PARAFIINI- JA VAHAKYNTTILÄT, SILEÄT, HAJUSTAMATTOMAT (12,6 %), vapautus TOALETTIPAPERI RULLINA, JOIDEN LEVEYS ON ENINTÄÄN 36 CM; YHDEN KERROKSEN PAINO ENINTÄÄN 25 G/M 2 perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 1 LIITE I DG E FI

10 Tullikohtelu - NENÄLIINAT, KASVO-, KÄSI- JA MUUT PYYHKEET, PAPERIMASSAA, PAPERIA, SELLULOOSAVANUA TAI perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus SELLULOOSAKUITUHARSOA PÖYTÄLIINAT JA LAUTASLIINAT, PAPERIMASSAA, PAPERIA, SELLULOOSAVANUA TAI SELLULOOSAKUITUHARSOA perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus TERVEYSSITEET, PAPERIMASSAA, PAPERIA, SELLULOOSAVANUA TAI SELLULOOSAKUITUHARSOA perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus PAPERI, SELLULOOSAVANU JA SELLULOOSAKUITUHARSO, JOLLAISIA KÄYTETÄÄN KOTITALOUS- TAI HYGIENIATARKOITUKSIIN, RULLINA, JOIDEN LEVEYS ON ENINTÄÄN 36 CM TAI MÄÄRÄKOKOON TAI -MUOTOON LEIKATUT; TALOUSTAVARAT, PAPERIMASSAA, PAPERIA, perustulli: 10,0 % Liite III, luettelo 3 (10 %), vapautus SELLULOOSAVANUA TAI SELLULOOSAKUITUHARSOA 9393/10 HKE/mrc 2 LIITE I DG E FI

11 Tullikohtelu - PITKÄT SUKAT JA POLVISUKAT, PUOLISUKAT JA NIIDEN KALTAISET NEULETUOTTEET, ML SUONIKOHJUSUKAT, JA JALKINEET, JOISSA EI OLE KIINNITETTYÄ ANTURAA, NEULOSTA (EI KUITENKAAN VILLASTA, HIENOSTA ELÄIMENKARVASTA, PUUVILLASTA TAI perustulli: 20 % Liite III, luettelo 5: tekstiili- ja vaatetustuotteet (20 %), vapautus SYNTEETTIKUIDUSTA VALMISTETUT; SUKKAHOUSUT) NAISTEN JA TYTTÖJEN YHDISTELMÄASUT, PUUVILLAA, TYÖSSÄ JA AMMATISSA KÄYTETTÄVÄT (EI KUITENKAAN NEULOSTA) perustulli: 10 % Liite III, luettelo 5: tekstiili- ja vaatetustuotteet (10 %), vapautus PUUTARHAVARJOT JA NIIDEN KALTAISET PÄIVÄNVARJOT (EI KUITENKAAN RANTATELTAT) perustulli: 18,9 % (18,9 %), vapautus SATEENVARJOT, JOISSA ON TELESKOOPPIVARSI (EI KUITENKAAN LELUSATEENVARJOT) perustulli: 18,9 % (18,9 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 3 LIITE I DG E FI

12 Tullikohtelu - SATEENVARJOT JA PÄIVÄNVARJOT, MYÖS KÄVELYKEPPISATEENVARJOT (EI KUITENKAAN NE, JOIDEN PÄÄLLINEN ON KUDOTTUA TEKSTIILIAINETTA, TELESKOOPPIVARTISET, perustulli: 18,9 % (18,9 %), vapautus PUUTARHAVARJOT JA NIIDEN KALTAISET SEKÄ LELUSATEENVARJOT) VIDEOMONITORIT, VÄRIPROJISOINTIIN, JOISSA ON KATODISÄDEPUTKI, KUVARUUDUN LEVEYS- KORKEUSSUHDE VÄHINTÄÄN 1,5, JUOVALUKU perustulli: 15,75 % (15,75 %), vapautus VÄHEMMÄN KUIN 625 JUOVAA VIDEOVIRITTIMET, AUTOMAATTISEEN TIETOJENKÄSITTELYKONEESEEN ASENNETTAVIKSI TARKOITETUT perustulli: 15,75 % (15,75 %) Vapautus ELEKTRONISET RAKENNEYHDISTELMÄT TELEVISIOVASTAANOTTIMET, MUSTAVALKO- VASTAANOTTIMET TAI MUUT YKSIVÄRI VASTAANOTTIMET, MYÖS YHTEEN- RAKENNETUIN YLEISRADIOVASTAANOTTIMIN perustulli: 15,75 % (15,75 %), vapautus TAI ÄÄNEN TAI VIDEOSIGNAALIEN TALLENNUS- TAI TOISTOLAITTEIN 9393/10 HKE/mrc 4 LIITE I DG E FI

13 Tullikohtelu VETOKETJUT, JOIDEN HAKASET OVAT EPÄJALOA METALLIA (12,6 %), vapautus VETOKETJUT (EI KUITENKAAN SELLAISET, JOIDEN HAKASET OVAT EPÄJALOA METALLIA) (12,6 %), vapautus VETOKETJUN OSAT, EPÄJALOA METALLIA (12,6 %), vapautus VETOKETJUN OSAT, MUUTA KUIN EPÄJALOA METALLIA perustulli: 9,45 % (9,45 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 5 LIITE I DG E FI

14 LIITE II ETELÄ-AFRIKAN TULLIEN POISTAMISAIKATAULUT Kauppa-, kehitys- ja yhteistyösopimuksen liitteessä VI olevat luettelot 1, 2 ja 3 (Sopimuksen 15 artiklan 2, 3 ja 4 kohdassa tarkoitetut) IEPA - Tullikohtelu JÄÄDYTETTY KANA, KYNITTYNÄ JA PUHDISTETTUNA, ILMAN PÄÄTÄ JA KOIPIA, MUTTA KAULAN, SYDÄMEN, MAKSAN JA KIVIPIIRAN KANSSA (NS. 70-PROSENTTISTA KANAA) Järjestely 1 (perustulli: 17,01 %) (2007)- tasolle (17,01 %). Toistaiseksi ei vapauteta enempää. MFN-tullin (27 %) ja JÄÄDYTETYT KANAN PUOLIKKAAT JA NELJÄNNEKSET (perustulli: 21,6 %) TDCA-tullin (0 %) keskiarvo, vapautus DFQF JÄÄDYTETYT SYÖTÄVÄT KANANOSAT (EI MAKSA) MUUT Järjestely 1: (perustulli: 138,6 c/kg) (Huom. IEPAssa virheellinen tulli) Liite VI, luettelo 2 (2007)- tasolle (138,6 c/kg) Toistaiseksi ei vapauteta enempää. 9393/10 HKE/mrc 1 LIITE II DG E FI

15 Tullikohtelu MUNANKELTUAISET, KUIVATUT, IHMIS- RAVINNOKSI SOVELTUVAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus MUNANKELTUAISET (MUUT KUIN NESTEMÄISET), JÄÄDYTETYT TAI MUULLA TAVALLA SÄILÖTYT, IHMISRAVINNOKSI SOVELTUVAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT MUTTA EI KUIVATUT perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus KUIVATUT LINNUNMUNAT, KUORETTOMAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT, IHMIS- RAVINNOKSI SOVELTUVAT, EI KUITENKAAN MUNANKELTUAISET perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus KUORETTOMAT LINNUNMUNAT, TUOREET, HÖYRYSSÄ TAI VEDESSÄ KEITETYT, MUOTOILLUT, JÄÄDYTETYT TAI MUULLA TAVALLA SÄILÖTYT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA perustulli: 11,97 % (11,97 %), vapautus SISÄLTÄVÄT, IHMISRAVINNOKSI SOVELTUVAT, EI KUITENKAAN KUIVATUT EIKÄ MUNANKELTUAISET LUONNONHUNAJA perustulli: 13,86 % Liite VI, luettelo3 (13,86 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 2 LIITE II DG E FI

16 Tullikohtelu HIENOT VILJAJAUHOT (EI KUITENKAAN HIENOT VEHNÄJAUHOT, VEHNÄN JA RUKIIN SEKAJAUHOT, HIENOT RUIS-, MAISSI-, RIISI-, OHRA- JA KAURAJAUHOT) Järjestely 1: perustulli: 0,409 c/kg (2007)- tasolle (0,409 c/kg), Toistaiseksi ei vapauteta enempää. VALMISTEET JA SÄILYKKEET KYPSENTÄMÄTTÖMÄSTÄ KANANLIHASTA TAI MUISTA KANANOSISTA, JOISSA ON VÄHINTÄÄN 57 PROSENTTIA LIHAA TAI MUITA OSIA, EI KUITENKAAN MAKKARAT JA NIIDEN KALTAISET TUOTTEET EIKÄ MAKSASTA Järjestely 1: (2007)- tasolle (12,6 %), Toistaiseksi ei vapauteta enempää. TEHDYT VALMISTEET AGARICUS-SUVUN SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VÄLIAIKAISESTI SÄILÖTYT, TÄYSIN KYPSENNETYT (12,6 %), vapautus AGARICUS-SUVUN SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, EI KUITENKAAN TÄYSIN KYPSENNETYT JA VÄLIAIKAISESTI SÄILÖTYT (12,6 %), vapautus SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, EI KUITENKAAN AGARICUS-SUVUN SIENET (12,6 %), vapautus 9393/10 HKE/mrc 3 LIITE II DG E FI

17 Tullikohtelu SIENET, MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPON AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, EI KUITENKAAN AGARICUS-SUVUN (12,6 %), vapautus SIENET SILVITYT PAVUT (VIGNA SPP. JA PHASEOLUS SPP), MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPOT AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT, JÄÄDYTTÄMÄTTÖMÄT perustulli: 2,614 c/kg (2,614 c/kg), vapautus PAVUT (VIGNA SPP. JA PHASEOLUS SPP), MUULLA TAVALLA KUIN ETIKAN TAI ETIKKAHAPOT AVULLA VALMISTETUT TAI SÄILÖTYT (EI KUITENKAAN SILVITYT), JÄÄDYTTÄMÄTTÖMÄT perustulli: 2,614 c/kg (2,614 c/kg), vapautus KEITTÄMÄLLÄ VALMISTETUT HOMOGENOIDUT HILLO-, HEDELMÄHYYTELÖ-, MARMELAATI-, HEDELMÄ- JA PÄHKINÄSOSE- SEKÄ HEDELMÄ- JA PÄHKINÄPASTAVALMISTEET, PIKKULASTEN RUOAKSI TAI DIEETTI- TARKOITUKSIIN MYYTÄVÄT, ENINTÄÄN perustulli: 24 % Liite VI, luettelo 2 MFN-tullin (30 % tai 4,5 c/kg) ja TDCA-tullin (0) keskiarvo, vapautus 250 GRAMMAN VÄHITTÄISMYYNTI- PAKKAUKSISSA, SOKERIPITOISUUS SUUREMPI KUIN 13 PAINOPROSENTTIA 9393/10 HKE/mrc 4 LIITE II DG E FI

18 Tullikohtelu - KEITTÄMÄLLÄ VALMISTETUT SITRUS- HEDELMÄHILLOT, -HYYTELÖT, MARMELAATIT, -SOSEET SEKÄ -PASTAT, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄT (EI KUITENKAAN ALANIMIKKEEN perustulli: 24 % Liite VI, luettelo 2 MFN-tullin (30 % tai 4,5 c/kg) ja TDCA-tullin (0) keskiarvo, vapautus HOMOGENOIDUT VALMISTEET, JOIDEN SOKERIPITOISUUS ON SUUREMPI KUIN 13 PAINOPROSENTTIA) VIINIRYPÄLEMEHU (MUKAAN LUKIEN RYPÄLEEN PURISTEMEHU "GRAPE MUST"), KÄYMÄTÖN, BRIX-ARVO 20 C:N LÄMPÖTILASSA YLI 67, ARVO ENINTÄÄN 22 /100 KG, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄ, EI perustulli: 3,15 % (3,15 %), vapautus KUITENKAAN ALKOHOLIA SISÄLTÄVÄ PÄÄRYNÄMEHU, KÄYMÄTÖN, BRIX-ARVO C:N LÄMPÖTILASSA YLI 67, ARVO ENINTÄÄN 22 /100 KG, MYÖS LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄ, EI KUITENKAAN ALKOHOLIA (12,6 %), vapautus SISÄLTÄVÄ PUUVILLA, KARSTAAMATON JA KAMPAAMATON, IMUKYKYINEN JA VALKAISTU perustulli: 148 c/kg MFN-tullin (160 c/kg) ja TDCA-tullin (100,8 c/kg) keskiarvo, vapautus 9393/10 HKE/mrc 5 LIITE II DG E FI

19 Tullikohtelu PUUVILLA, KARSTAAMATON JA KAMPAAMATON, EI KUITENKAAN IMUKYKYINEN JA VALKAISTU perustulli: 9,45 % (9,45 %), vapautus KARSTATTU TAI KAMMATTU PUUVILLA perustulli: 9,45 % (9,45 %), vapautus KAAKAOJAUHE, LISÄTTYÄ SOKERIA TAI MUUTA MAKEUTUSAINETTA SISÄLTÄVÄ perustulli 10,71 % (2007)- tasolle ja vapautus SUKLAA JA MUUT ELINTARVIKEVALMISTEET ENEMMÄN KUIN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA TAI PATUKOINA TAIKKA NESTEENÄ, TAHNANA, JAUHEENA, RAKEINA TAI NIIDEN KALTAISESSA MUODOSSA, ASTIAN TAI MUUN TUOTETTA LÄHINNÄ OLEVAN PAKKAUKSEN PAINO SUUREMPI KUIN 2 KG, EI perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus KUITENKAAN KAAKAOJAUHE: SUKLAA- JA SOKERIVALMISTEET, KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT 9393/10 HKE/mrc 6 LIITE II DG E FI

20 Tullikohtelu - SUKLAA JA MUUT ELINTARVIKEVALMISTEET ENEMMÄN KUIN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA TAI PATUKOINA TAIKKA NESTEENÄ, TAHNANA, JAUHEENA, RAKEINA TAI MUUSSA NIIDEN KALTAISESSA MUODOSSA, ASTIAN TAI MUUN TUOTETTA LÄHINNÄ OLEVAN PAKKAUKSEN PAINO perustulli 10,71 % (2007)- tasolle ja vapautus SUUREMPI KUIN 2 KG, EI KUITENKAAN KAAKAOJAUHE: MUUT SUKLAA JA MUUT KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET VÄHEMMÄN KUIN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA JA PATUKOINA, TÄYTETYT perustulli 12,6 % (2007)- tasolle ja vapautus SUKLAA JA MUUT KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT VALMISTEET ENINTÄÄN 2 KG:N PAINOISINA LEVYINÄ, TANKOINA JA PATUKOINA, LISÄTTYÄ VILJAA, HEDELMÄÄ TAI PÄHKINÄÄ SISÄLTÄVÄT, EI KUITENKAAN TÄYTETYT perustulli 12,6 % (2007)- tasolle ja vapautus KYPSENTÄMÄTTÖMÄT, MUNAA SISÄLTÄVÄT MAKARONIVALMISTEEET, JOITA EI OLE TÄYTETTY EIKÄ MUULLAKAAN TAVALLA VALMISTETTU perustulli 18,9 % (2007)- tasolle ja vapautus KYPSENTÄMÄTTÖMÄT MAKARONI- VALMISTEEET, JOITA EI OLE TÄYTETTY EIKÄ MUULLAKAAN TAVALLA VALMISTETTU, MUNAA SISÄLTÄMÄTTÖMÄT perustulli 18,9 % (2007)- tasolle ja vapautus 9393/10 HKE/mrc 7 LIITE II DG E FI

21 Tullikohtelu MAUSTEKAKUT, MYÖS KAAKAOTA SISÄLTÄVÄT Järjestely 3: perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus VOHVELIT JA VOHVELIKEKSIT Järjestely 3: perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus KORPUT, PAAHDETTU LEIPÄ JA NIIDEN KALTAISET PAAHDETUT TUOTTEET Järjestely 3: perustulli 13,23 % (2007)- tasolle ja vapautus MALLASJUOMAT perustulli 5 % Liite VI, luettelo 1 Otetaan uudelleen käyttöön MFN-tulli (MFN = 5 % FOBarvosta), vapautus 9393/10 HKE/mrc 8 LIITE II DG E FI

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 8 final ANNEX 5 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden välisen

Lisätiedot

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa. L 313/52 Euroopan unionin virallinen lehti 28.11.2009 KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1154/2009, annettu 27 päivänä marraskuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 747/2001 muuttamisesta tiettyjä Israelista peräisin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11316/17 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 14. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: ACP 82 WTO 167 UD 184 DELACT 131 Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Euroopan komission pääsihteerin puolesta Jordi AYET PUIGARNAU, johtaja Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. toukokuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0102 (NLE) 8791/15 COEST 137 WTO 108 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. toukokuuta 2015 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.5.2015 COM(2015) 197 final 2015/0102 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 16.1.2001 KOM(2001) 19 lopullinen 2001/0022 (ACC) Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden Euroopan unionina toimivien jäsenvaltioiden sekä Slovenian

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.9.2016 COM(2016) 631 final ANNEXES 1 to 3 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus sellaisten Ukrainaa koskevien väliaikaisten yksipuolisten kauppatoimenpiteiden

Lisätiedot

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET

19 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET 9 9 RYHMÄ VILJASTA, JAUHOISTA, TÄRKKELYKSESTÄ TAI MAIDOSTA VALMISTETUT TUOTTEET; LEIPOMATUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) elintarvikevalmisteet (lukuun ottamatta nimikkeen 902 täytettyjä

Lisätiedot

5730/16 ADD 10 UH/tia DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 10

5730/16 ADD 10 UH/tia DGC 1B. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) 5730/16 ADD 10 Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. toukokuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0003 (NLE) 5730/16 ADD 10 ACP 19 WTO 19 COAFR 19 RELEX 68 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0220 (NLE) 10974/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: WTO 196 SERVICES 21 FDI 17 CDN 13 NEUVOSTON PÄÄTÖS Kanadan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0053 (NLE) 7128/15 VISA 98 COLAC 27 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2016 COM(2016) 18 final ANNEX 3 PART 1/4 LIITE asiakirjaan ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä SADC:n talouskumppanuussopimusvaltioiden

Lisätiedot

14202/12 UH/tan DG D1

14202/12 UH/tan DG D1 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 9. lokakuuta 2012 (OR. fr) 14202/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0270 (NLE) VISA 177 COAFR 296 OC 529 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Kap Verden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0092 (NLE) 7616/16 ADD 3 WTO 80 SERVICES 5 COLAC 19 EHDOTUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 11.7.2017 COM(2017) 374 final 2017/0156 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EU Turkki-assosiaationeuvostossa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta maataloustuotteiden kauppajärjestelmästä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. huhtikuuta 2010 (OR. en) 7853/10 Toimielinten välinen asia: 2009/0148 (CNS) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. huhtikuuta 200 (OR. en) 7853/0 Toimielinten välinen asia: 2009/048 (CNS) ISL 8 N 8 CH 9 FL 7 FRONT 38 SCHENGEN 30 N 07 ASIM 42 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.10.2017 COM(2017) 593 final 2017/0258 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS tavarakaupan muodollisuuksien yksinkertaistamista koskevalla 20 päivänä toukokuuta 1987 tehdyllä yleissopimuksella

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.7.2017 COM(2017) 382 final 2017/0160 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kanta väliaikaisen talouskumppanuussopimuksen puitteet muodostavalla itäisen ja eteläisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 14. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0282 (NLE) 14045/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 80 EEE 54 N 52 ISL 47 FL 37 MI 786 ECO 66 INST

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.11.2012 COM(2012) 641 final 2012/0304 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS sopimuksen tekemisestä kirjeenvaihtona Euroopan unionin ja Kiinan kansantasavallan välillä vuoden 1994 tullitariffeja

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.7.2017 COM(2017) 396 final 2017/0172 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS CARIFORUM-valtioiden sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden talouskumppanuussopimuksen CARIFORUM

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET 8.8.2014 L 235/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 858/2014, annettu 4 päivänä elokuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. tammikuuta 2018 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0283 (NLE) 14048/1/17 REV 1 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AELE 83 CH 42 AGRILEG 213 VETER 101 AGRI 605

Lisätiedot

12818/10 HKE/phk DDTE

12818/10 HKE/phk DDTE EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 6. syyskuuta 2010 (OR. en) 12818/10 Toimielinten välinen asia: 2010/0231 (NLE) CH 38 JEUN 28 EDUC 135 SOC 483 MI 276 JAI 685 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON

Lisätiedot

Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 15519/1/12 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD)

Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO 15519/1/12 REV 1. Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD) EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 11. joulukuuta 2012 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2011/0260 (COD) 15519/1/12 REV 1 CODEC 2495 ACP 210 WTO 339 UD 259 PARLNAT 385 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 7. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0040 (NLE) 6396/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: COEST 48 UD 33 WTO 40 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin,

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön 16.7.2014 L 209/5 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 764/2014, annettu 11 päivänä heinäkuuta 2014, tiettyjen tavaroiden luokittelusta yhdistettyyn nimikkeistöön EUROOPAN KOMISSIO, joka ottaa huomioon

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 5. tammikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0823 (CNS) 15778/16 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: ENFOPOL 499 JAIEX 127 JAI 1113 NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS

Lisätiedot

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ASETUKSET. ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen, 25.11.2016 L 319/3 ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/2054, annettu 22 päivänä marraskuuta 2016, asetuksista (EY) N:o 2305/2003, (EY) N:o 969/2006, (EY) N:o 1067/2008 ja täytäntöönpanoasetuksesta

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. huhtikuuta 2014 (OR. en) 7911/14 Toimielinten välinen asia: 2014/0079 (NLE) PECHE 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Seychellien

Lisätiedot

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 21.4.2015 COM(2015) 168 final 2013/0273 (NLE) Muutettu ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä San Marinon tasavallan yhteistyöstä ja tulliliitosta

Lisätiedot

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä.

Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. 1994D0360 FI 31.01.1996 004.001 1 Tämä asiakirja on ainoastaan dokumentointitarkoituksiin. Toimielimet eivät vastaa sen sisällöstä. "B KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 20 päivänä toukokuuta 1994, tiettyjen kolmansista

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 11.3. COM() 166 final ANNEX 2 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus: Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien alentamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0041 (NLE) 6743/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 23. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

11609/12 HKE/phk DG C2

11609/12 HKE/phk DG C2 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 17. heinäkuuta 2012 (OR. en) 11609/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0157 (NLE) EEE 82 AGRILEG 94 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. marraskuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0300 (NLE) 14567/17 EHDOTUS Lähettäjä: EF 288 ECOFIN 965 SURE 52 SERVICES 37 CH 44 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 15. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0383 (NLE) 5530/17 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: AGRI 31 AGRILEG 16 COMER 9 NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 10.10.2016 COM(2016) 649 final 2016/0317 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 8. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0184 (NLE) 11636/17 COEST 212 ELARG 62 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 3. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 145 final 2017/0065 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta yhteistyöstä muilla kuin neljän vapauden

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 22.12.2006 KOM(2006) 910 lopullinen 2006/0305 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI rahoitusvälineiden markkinoista annetun direktiivin 2004/39/EY

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. maaliskuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0259 (NLE) 6732/15 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: SOC 150 EMPL 77 MIGR 13 JAI 149 NEUVOSTON PÄÄTÖS jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0319 (NLE) 15382/17 COLAC 140 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.2.2017 COM(2017) 73 final 2017/0027 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin puolesta omaksuttavan kannan vahvistamisesta osapuolten konferenssissa Rotterdamin yleissopimuksen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS FI FI FI EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 21.5.2008 KOM(2008) 309 lopullinen Ehdotus: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Jordanian hašemiittisen kuningaskunnan välisestä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.3.2016 COM(2016) 94 final 2016/0057 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS vuoden 1994 tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen (GATT) XXIV artiklan 6 kohdan ja XXVIII artiklan

Lisätiedot

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03.

Valtuuskunnille toimitetaan oheisena asiakirja D045714/03. Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. lokakuuta 2016 (OR. en) 13167/16 AGRILEG 146 DENLEG 76 VETER 96 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 11. lokakuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D045714/03

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 21. huhtikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. huhtikuuta 207 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 207/006 (NLE) 7725/7 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: CLIMA 73 ENV 294 MI 278 DEVGEN 48 ONU 47 NEUVOSTON PÄÄTÖS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 16. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0328 (NLE) 5882/17 UD 17 SPG 8 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Sveitsin,

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS,

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 3.4.2008 KOM(2008) 168 lopullinen 2008/0065 (CNS) C6-0175/08 Ehdotus: NEUVOSTON ASETUS, Egeanmeren pienten saarten hyväksi toteutettavista maatalousalan erityistoimenpiteistä

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2014 COM(2014) 81 final 2014/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin kannasta Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Korean tasavallan väliseen vapaakauppasopimukseen

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi

LIITTEET. asiakirjaan. Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.9.2014 COM(2014) 597 final ANNEX 1 LIITTEET asiakirjaan Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Ukrainasta peräisin oleviin tavaroihin sovellettavien tullien

Lisätiedot

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

Laki. makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Laki makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmisteverosta annetun lain (1127/2010)

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 28.5.2008 KOM(2008) 336 lopullinen 2008/0108 (CNS) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 19.1.2017 COM(2017) 23 final 2017/0010 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/98/EY liitteen III muuttamisesta vaarallisuusominaisuuden

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 12. joulukuuta 2008 (OR. en) 16194/08 VISA 380 COMIX 859 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 2. joulukuuta 2008 (OR. en) 694/08 VISA 380 COMIX 859 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS diplomaatti- ja konsuliedustustoille annetun yhteisen konsuliohjeiston

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. kesäkuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2015/0132 (NLE) 10257/15 ACP 96 N 455 PTOM 13 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Neuvoston päätös Euroopan kehitysrahaston

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 3. kesäkuuta 2014 (OR. en) 9412/14 Toimielinten välinen asia: 2013/0418 (NLE) LIMITE ENV 429 WTO 162 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.7.2017 COM(2017) 384 final 2017/0162 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Armenian tasavallan välisen viisumien myöntämisen helpottamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.8.2015 COM(2015) 409 final 2015/0182 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS pysyvistä orgaanisista yhdisteistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016,

KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 13.1.2016 C(2016) 1 final KOMISSION DELEGOITU PÄÄTÖS, annettu 13.1.2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2005/36/EY liitteen V muuttamisesta siltä osin kuin on kyse

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 4. joulukuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0317 (NLE) 15374/17 COLAC 134 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. joulukuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak.

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 9. maaliskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0041 (NLE) 6962/16 COEST 62 ELARG 18 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 18. helmikuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 9.8.2012 COM(2012) 449 final 2012/0217 (COD)C7-0215/12 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS puun vientiin Venäjän federaatiosta Euroopan unioniin sovellettavien tariffikiintiöiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. kesäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0158 (NLE) 9741/16 PECHE 197 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 1. kesäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

15562/15 AJL/isk DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 29. tammikuuta 2016 (OR. en) 15562/15. Toimielinten välinen asia: 2015/0297 (NLE)

15562/15 AJL/isk DGC 1A. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 29. tammikuuta 2016 (OR. en) 15562/15. Toimielinten välinen asia: 2015/0297 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 29. tammikuuta 2016 (OR. en) 15562/15 Toimielinten välinen asia: 2015/0297 (NLE) WTO 299 AGRI 699 UD 267 CHINE 36 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Kirjeenvaihtona tehty

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.6.2016 COM(2016) 407 final 2016/0189 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen liitteen XIX (Kuluttajansuoja)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 1.7.2016 COM(2016) 437 final 2016/0200 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälistä kauppaa koskevan yleissopimuksen

Lisätiedot

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU)

KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 22.10.2013 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/3 KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1011/2013, annettu 21 päivänä lokakuuta 2013, Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Keski-Amerikan välisen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 12. heinäkuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 2. heinäkuuta 206 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 206/026 (NLE) 8523/6 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: JAI 34 USA 23 DATAPROTECT 43 RELEX 334 NEUVOSTON PÄÄTÖS rikosten

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS

Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.6.2016 COM(2016) 366 final 2016/0167 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS maksukyvyttömyysmenettelyistä annetun asetuksen (EY) N:o 1346/2000 liitteissä A, B ja C olevien

Lisätiedot

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE)

12398/17 HG/isk DGD 1. Euroopan unionin neuvosto. Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17. Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. lokakuuta 2017 (OR. en) 12398/17 Toimielinten välinen asia: 2017/0173 (NLE) VISA 363 COAFR 254 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Seychellien tasavallan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0307(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0307(NLE) 20.02.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Brasilian liittotasavallan välillä vuoden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.6.2015 COM(2015) 296 final 2015/0132 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan kehitysrahaston rahoittamiseksi vuonna 2015 suoritettavista jäsenvaltioiden rahoitusosuuksista

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. tammikuuta 2009 (20.01) (OR. en) 5502/09 TDC 1 EHDOTUS Lähettäjä: Euroopan komissio Päivä: 15. tammikuuta 2009 Asia: Ehdotus: neuvoston asetus, tariffi- ja tilastonimikkeistöstä

Lisätiedot

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET

20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET 20 RYHMÄ KASVIKSISTA, HEDELMISTÄ, PÄHKINÖISTÄ TAI MUISTA KASVINOSISTA VALMISTETUT TUOTTEET Huomautuksia. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) kasvikset, hedelmät ja pähkinät, jotka on valmistettu tai säilötty

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.10.2017 COM(2017) 564 final 2017/0246 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin, Euroopan atomienergiayhteisön ja niiden jäsenvaltioiden sekä Moldovan tasavallan välisellä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 20. heinäkuuta 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 17. heinäkuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro:

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. huhtikuuta 2012 (OR. en) 7885/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0046 (NLE) WTO 112 AGRI 162 UD 84 OC 147

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 4. huhtikuuta 2012 (OR. en) 7885/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0046 (NLE) WTO 112 AGRI 162 UD 84 OC 147 EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 4. huhtikuuta 2012 (OR. en) 7885/12 Toimielinten välinen asia: 2012/0046 (NLE) WTO 112 AGRI 162 UD 84 OC 147 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: Euroopan unionin ja Thaimaan

Lisätiedot

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE)

*** SUOSITUSLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2016/0383(NLE) Euroopan parlamentti 2014-2019 Kansainvälisen kaupan valiokunta 2016/0383(NLE) 9.6.2017 *** SUOSITUSLUONNOS esityksestä neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Chilen tasavallan välisen, luonnonmukaisesti

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 10. lokakuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0318 (NLE) 13117/16 ACP 132 FIN 637 PTOM 32 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 10. lokakuuta 2016 Vastaanottaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 24.8.2016 COM(2016) 523 final 2016/0252 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Islannin välisen maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden maantieteellisten merkintöjen

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 31.3.2006 KOM(2006) 147 lopullinen 2006/0051 (ACC) 2006/0052 (ACC) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön ja Taiwanin, Penghun, Kinmenin ja Matsun erillisen tullialueen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 22.1.2014 COM(2013) 848 final 2013/0414 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS siviilikäyttöön tarkoitettua maailmanlaajuista satelliittinavigointijärjestelmää (GNSS) koskevan yhteistyösopimuksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 17. elokuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0199 (NLE) 11685/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 11. elokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia: RECH

Lisätiedot

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901);

21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET. b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike 0901); 21 RYHMÄ ERINÄISET ELINTARVIKEVALMISTEET Huomautuksia 1. Tähän ryhmään eivät kuulu: a) nimikkeen 0712 kasvissekoitukset; b) paahdetut kahvinkorvikkeet, joissa on kahvia, sen määrästä riippumatta (nimike

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 3.2.2016 COM(2016) 44 final 2016/0029 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS muiden kuin kahdenvälisten sopimusten, pöytäkirjojen tai muiden järjestelyjen taikka

Lisätiedot

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan

LIITE. ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta. asiakirjaan EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 16.12.2015 COM(2015) 661 final ANNEX 1 LIITE ETA:n SEKAKOMITEAN PÄÄTÖS N:o /2015, annettu..., ETA-sopimuksen liitteen XX (Ympäristö) muuttamisesta asiakirjaan Ehdotus neuvoston

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 23.2.2016 COM(2016) 84 final 2016/0051 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin sekä Islannin, Liechtensteinin ruhtinaskunnan ja Norjan kuningaskunnan välisen, vuosia 2014

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot