Nerokkaat virheilmoitukset onko niitä? T Käyttöliittymäpsykologia essee. Jarkko Ilomäki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Nerokkaat virheilmoitukset onko niitä? T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia essee. Jarkko Ilomäki jtilomak@cc.hut.fi"

Transkriptio

1 Nerokkaat virheilmoitukset onko niitä? T Käyttöliittymäpsykologia essee Jarkko Ilomäki

2 1. Sisällysluettelo 1. Sisällysluettelo Johdanto Virheilmoitus osana ihmisen toimintaa Ihmisen toiminnan vaiheet Virheilmoitus osana palautetta Oppimisen väline Vaikutus mielentilaan Vaihtoehdot virheilmoituksille Hyvän virheilmoituksen perusteet Sisältö Havaitseminen Korjausten helpottaminen ja virheiden poistaminen Yhteenveto Lähteet

3 2. Johdanto Nykypäivänä tekniikka hallitsee entistä enemmän elämäämme. Joka päivä huomattava osa toiminnastamme perustuu enemmän tai vähemmän teknisten laitteiden ja järjestelmien kanssa tehtävään toimintaan. Tuotteiden yhteydessä painotetaan usein vain tuotteen optimaalista toimintaa, sitä miten laite, ohjelmisto tai muu aparaatti käyttäytyy optimitilanteessa. Mitä tapahtuukaan sitten, kun kaikki ei menekään juuri suunnitelman mukaan? Virheitä tapahtuu aina, sekä järjestelmälle että käyttäjälle ja niistä on informoitava ainakin käyttäjää korjaavan- tai jatkotoiminnan mahdollistamiseksi. Virheilmoitukset ovat siten yksi vuorovaikutteisten järjestelmien tärkeimmistä toiminnallisuuksista ja valitettavasti sangen usein aliarvostettuja. Tässä esseessä perehdytään virheilmoituksiin, niiden merkitykseen ja esittämistapaan. Käsite virheilmoitus on sellaisenaan hyvin moniulotteinen, sillä se kytkeytyy läheisesti ihmisen peruskykyihin kuten havainnointiin, ymmärtämiseen, muistamiseen ja päätöksentekoon. Tarkoituksena on kuitenkin pääasiassa käsitellä virheilmoitusta ihmisen toiminnan osana ja pohtia, mitä virheilmoitus merkitsee ihmiselle. Motivaation aiheen tutkimiseen olen saanut omasta työstäni, jossa suunnittelen ja toteutan ohjelmistoja ja käyttöliittymiä hyvinkin heterogeenisesti ja teknisesti vähemmän edistyneelle käyttäjäkunnalle. Esseetä varten haastattelin osaa näistä käyttäjistä, ja kysyin heiltä, miten he reagoivat virheilmoituksiin ja mitä he toivoisivat ilmoitusten sisältävän ja miten esitettävän. Essee on jaettu kolmeen osaan, jossa ensimmäisessä käsitellään virheilmoituksen sijoittumista osaksi ihmisen toimintaketjua ja virheilmoituksen nivoutumista osaksi ihmisen toimintaa. Toisessa osassa käydään lävitse virheilmoitusten ominaisuuksia ihmisten näkökulmasta. Kolmannessa osassa esitetään ohjenuoria hyvän virheilmoituksen tekemiseksi. 3. Virheilmoitus osana ihmisen toimintaa Virheilmoituksia tarkasteltaessa on lähdettävä siitä, että ne eivät esiinny ilman syytä ja että niillä on läheinen kytkentä ihmisen tavoitteelliseen toimintaketjuun (yksinkertaistus esitetty kuvassa 1). Ilmoituksilla on ihmisen toimintaa ohjaava ja muuttava vaikutus. Tämän vuoksi ihmisen toiminnan perusteiden ymmärtäminen tarjoaa avaimet myös hyvien virheilmoitusten löytämiseksi. Seuraavassa käydään korkealla tasolla läpi nämä ihmisen toiminnan vaiheet ja tarkastellaan, miten virheilmoitus vaikuttaa meihin. Tavoite Toiminta Evaluointi Kuva 1. Ihmisen toiminnan malli [3] 3.1. Ihmisen toiminnan vaiheet Toimintaa selittää tarkemmin mm. Normanin seitsenvaiheinen toiminnanmalli ja PCT-malli, mutta pääpiirteissään ihmisen toiminnan teorioissa esiintyy samat kolme eri vaihetta: tavoite, toiminta ja evaluointi [3]. Ihmisen kaikkea toimintaa ohjaavat tietoiset tai tiedostamattomat tavoitteet ja tarpeet. Nämä voivat olla joko alitajuisia, elämän ylläpitämisen edellyttämiä tarpeita kuten syöminen ja nukkuminen tai korkeamman tason tavoitteita, kuten Playstation-pelin läpipelaaminen ennätyksen saavuttamiseksi. Tavoitteet voidaan ryhmitellä myös joko ihmisen sisäisisiksi tavoitteiksi (esim. nälkä ja väsymys) tai ulkoisen ärsykkeen aiheuttamiksi (esim. liikennevalot tai kello). Tavoitteensa saavuttaakseen ihminen määrittää jonkin toiminnan, joka pohjautuu hänen tietoihinsa ja taitoihinsa [3]. Erityisen tärkeä on muistaa, että käyttäjän tehtävä sellaisenaan ei ole laitteen tai tuotteen käyttäminen vaan pääsy tavoitteeseensa. Tuote vain tarjoaa mahdollisuuden tavoitteen saavuttamiseen. Toimintavaiheessa ihminen suorittaa ne toimenpiteet, joilla hän kokee pääsevänsä lähemmäksi tavoitettaan. Hän esimerkiksi kirjoittaa hakusanan www-sivun hakukoneeseen, näppäilee puhelinnumeron, johon aikoo soittaa tai käynnistää auton virta-avaimella. Virheilmoituksen ilmaantumisen johtava syy aiheutuu yleisimmin toimintavaiheessa. Mahdollisia aiheuttajia on kaksi: ihminen itse tai tuote, jota hän käyttää. Ihmiselle voi sattua erilaisia virheitä, mistä hän johtuen hän toimii toisin kuin oli suunnitellut. Sinkkonen et al luokittelevat ihmisten tekemät virheet kahteen ryhmään: varsinaisiksi virheiksi (virheiksi, jossa ihmisen asettama välitavoite ei ole suorin tie tavoitetta kohti) ja lipsahduksiksi (virheiksi, jossa tavoite ja aikomus ovat oikein, mutta varsinainen toiminto on jostain syystä väärä) [3]. Mielestäni on kuitenkin hyvä huomata myös se asia, että vaikka ihmisen tavoitteet ja varsinainen toiminto olisivat oikeita, voi myös itse tuotteessa olla virheellisiä toiminnallisuuksia. Nykypäivänä esimerkiksi useat ohjelmistot ovat julkaisuvaiheessa hyvinkin keskeneräisiä ja saattavat toimia täysin eri tavalla kuin tuotteen käyttöliittymä antaa ymmärtää. 3

4 Evaluointi- eli arviointivaihe on se hetki, jolloin toiminnan tulos, kuten esimerkiksi virheilmoitus, esitetään käyttäjälle. Evaluoinnilla on kaksi tarkoitusta: selvittää onko tuotteelle tehtävä jokin toimenpide ja täyttyikö asetettu tavoite [3]. Ennen tuotteen käyttötilannetta käyttäjän tulee selvittää, missä tilassa tuote on ja miten sitä voi manipuloida tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä vaihetta kutsutaan alkupalautteeksi. Toimintansa jälkeen ihminen tarkkailee tuloksia, ja yrittää selvittää toimiko tuote odotetulla tavalla ja onko tavoite saavutettu. Tuotteen tällöin antamaa palautetta kutsutaan loppupalautteeksi. Virheilmoitus on ehkäpä palautteista tärkein, sillä hyvä ilmoitus tarjoaa käyttäjälle mahdollisuuden oppia virheistään ja siten parantaa varsinaista toimintaa Virheilmoitus osana palautetta Pähkinänkuoressa virheilmoitus on siis osa tuotteen antamaa palautetta käyttäjälle. Usein ilmoitus johtuu käyttäjän tai ihmisen virheellisestä toiminnasta, mutta ilmoitus voi olla myös uutta toimintaa vaativa. On mahdollista, että käyttäjän tavoitteista huolimatta tuote voi jo alkuvaiheessa olla virheellisessä tilassa, jolloin virheilmoitus esitetään ennen käyttäjän toiminnan alkamista. Esimerkkejä tällaisesta tilanteesta voisi olla vaikka GSM-puhelimen väärin aseteltu SIM-kortti, digikamerassa vähissä oleva virta tai tietokoneen emolevyn vioittunut osa. Tällaisissa tilanteissa käyttäjän alkuperäinen tavoite viivästyy ja voi kokonaan muuttua, jolloin virheilmoitus ei enää ole vain osa käyttäjän toimintaa vaan aikaisemman toimintaketjun kokonaan korvaava. Tarkasteltaessa ihmisen toiminnan tasoja virheilmoitus rikkoo aina kaiken automatisoidun ja tiedostamattoman toiminnan ja pakottaa ihmisen toiminnan muuttumaan tietoiseksi ajattelutyöksi. Sinkkonen et alin mukaan automatisoidussakin tilassa ihminen ainakin osittain tarkkailee tuotteen toimintaa ja virheen tai ongelman ilmestyessä hän kiinnitää siihen kaiken huomionsa [3]. Virheilmoitus vaatii täten osakseen ihmisen aktiivista huomiota, ja mahdollisesti korjaustoimenpiteitä tai toiminnallisia askelia taaksepäin. Kaikissa vähänkin monimutkaisemmissa tilanteissa ihminen ehkä alkaa muistella, onko vastaavaa ilmoitusta ehkä ilmestynyt aikaisemmin tai onko sillä yhtäläisyyksiä johonkin vastaavaan aikaisemmin tapahtuneeseen tilanteeseen. Hän joutuu seuraavaksi päättelemään ja päättämään, mitä tulisi tehdä, jotta virhe voidaan korjata (vaihtaa paristot uusiin) tai isommissa tapauksissa saattaa virheen korjausprosessi alkuun (soittaa tekniseen tukeen tai kutsua huoltomies). Joskus käyttäjä voi myös ohittaa virheen ja hyväksyä, että kaikki ei nyt mennyt niinkuin olisi pitänyt. Oli korjaava toiminto mikä tahansa, niin korjaustoimenpiteet ja niihin kuluva työ aiheuttavat tyytymättömyyttä ja pettymystä Oppimisen väline Tuotteen toiminnan oppimisessa virheilmoitusten merkitys on suuri. Kun tuote antaa asiallista palautetta käyttäjän tekemistä virheellisistä toimista, käyttäjä oppii tuotteen toiminnan helpommin ja oikeat toimintatavat ovat helpommin ihmisen saavutettavissa [3]. Ikävä kyllä, yleisesti ottaen virheilmoitusten sisältöön ei suuresti panosteta, vaan virheilmoitukset laativat samat henkilöt jotka toteuttavat tuotteen varsinaiset toiminnallisuudet. Tästä johtuen käyttäjän saama palaute on useasti negatiivista ja jopa käyttäjän toimintaa arvostelevaa ja aliarvioivaa. Useasti myös paisutellaan virhettä ja pelotellaan käyttäjiä. Esimerkiksi Microsoftin Windows-käyttöjärjestelmän englanninkielisestä versiosta löytyy esimerkiksi ilmoitus Catastrophic failure (suomeksi: katastrofaalinen virhe). Virheilmoitus liittyy tietoverkon toimimattomuuteen, mutta keskiverto käyttäjä varmasti pelästyy sanamuotoa yrittäessä päästä verkkopankkiin maksamaan laskujaan. Kaikki haastattelemani henkilöt olivat sitä mieltä, että on oikein antaa virheellisestä toiminnasta ilmoitus, mutta ilmoituksen sävyyn ja sanamuotoon tulisi kiinnittää huomattavasti nykyisiä järjestelmiä enemmän huomiota. Halveksiva ja paisutteleva sävy ei auta yhtäkään käyttäjää. Tätä mieltä on myös Shneiderman, joka toteaa, että käyttäjien tuomitsemisen sijaan järjestelmän antaman virheilmoituksen tulisi ohjata käyttäjää suorittamaan oikea toimenpide [2]. Hän jatkaa, että tarpeettoman vihamieliset viestit, joissa käytetään kärkeviä sanoja, voivat pahasti häiritä kokemattomamman käyttäjän toimintaa. Käyttäjä voi jopa lopettaa kyseisen tuotteen tai kokonaisen tuoteperheen käyttämisen näiden negatiivisten tuntemusten johdosta Vaikutus mielentilaan Virheilmoitusten mielenkiintoisin piirre on se, että harva muu palautemuoto aiheuttaa ihmisissä niin paljon erilaisia tuntemuksia ja reaktioita. Mahdollisia syitä on monia. Virheilmoitus on aina käyttäjän toimintaa heikentävä tai pahimmillaan estävä ilmiö. Käyttäjän suunnittelema toiminta keskeytyy ja hän joutuu reagoimaan tilanteeseen, jollaista ei ehkä koskaan ole ennen kokenut. Osa ihmisistä ehkä kokee, että ilmoitus väheksyy heidän kykyjään, osa kokee että on liian huono käyttäjä ja osa taas kokee varsinaista suuttumusta. Tämän valossa on siis varsin ilmeistä, että 4

5 virheilmoituksen ilmaantuminen esimerkiksi oman tietokoneen tai puhelimen näytölle aiheuttaa ihmisille lisätyötä ja ehkäpä siitä johtuen negatiivisia tuntemuksia. Henkilökohtaisesti minut yllätti havainto siitä, että haastattelemani ihmiset reagoivat virheilmoituksiin karkeasti ottaen kolmella täysin eri tavalla. Yleisin ilmiö oli suhtautua ilmoitukseen neutraalisti. No miten tässä nyt näin kävi -mentaliteetti kuvastaisi tätä ryhmää hyvin. Nämä käyttäjät eivät kokeneet virheilmoitusta henkilökohtaisesti vaan pikemminkin osana normaalia toimintaa järjestelmän kanssa, mutta heidän mielestään ilmoitukset aina hetkittäin häiritsevät työntekoa. Toinen yleinen suhtautumistapa oli suuttumus. Osa käyttäjistä koki, että järjestelmä sellaisenaan on vähintäänkin huono ja virheilmoitus oli seurausta ainoastaan tuotteen huonosta suunnittelusta ja toteutuksesta. Kolmas suhtautumistapa poikkesi kahdesta edellisestä rajusti, sillä nämä käyttäjät suorastaan pelästyivät virheilmoituksen ilmestymistä. Voi kauhea, mitä mä tein! ja En kai mä rikkonut sitä olivat kuultuja kommentteja. Haastattelujen pohjalta minusta alkoi tuntua siltä, että virheilmoituksen tarvitsee olla todella hyvin tehty, jotta tuntemuksien kärkevyyttä pystyttäisiin vähentämään Vaihtoehdot virheilmoituksille Yksi tapa välttää virheilmoituksiin liittyvät ongelmat on poistaa ne kokonaan. Virheilmoituksille onkin pyritty etsimään korviketta suunnittelemalla ja toteuttamalla tuote siten, että käyttäjän virheelliset toiminnot ja syötteet pyrittäisiin korjaamaan automaattisesti. Tällöin esimerkiksi käytettäisiin jotain oppivaa järjestelmää tai hienostuneita algoritmeja, joilla tuote itse voisi oppia tekemään oikeanlaisia toimintoja käyttäjän työmäärän helpottuessa. Haastattelemani ihmiset olivat aluksi hyvin mielistyneitä tähän vaihtoehtoon, sillä he kokivat tällaisen järjestelmän tekevän tarvitun työn kuin itsestään. He kuitenkin alkoivat vierastaa ajatusta, kun esitin, että mitä jos järjestelmä korjaisikin virheitä väärin, esimerkiksi korjaisi oikeita arvoja vääriksi. Shneiderman esittää että vaikka tällaisessa järjestelmässä on omat hyvät puolensa, niin käyttäjä ei oikeastaan koskaan opi oikeita toimintamalleja vaan alkaa entistä enemmän nojaamaan järjestelmän tuottamaan korjausmetodiikkaan [2]. Mielestäni konkreettinen ja hyvin vaarallinen esimerkki on nykyautoihin tulleet luistonestojärjestelmät. Niiden avulla taidoiltaan heikompikin autonkuljettaja voi helposti unohtaa jäisen tien vaarat ja luottaa sokeasti auton korjaavan mahdolliset virheet. 4. Hyvän virheilmoituksen perusteet Millainen sitten on hyvä virheilmoitus? Miten ilmoituksen aiheuttamia negatiivisia tuntemuksia voitaisiin vähentää ja miten ilmoituksia voitaisiin käyttää tehokkaamman ja mukavamman toiminnan sekä oppimisen työvälineenä? Tässä osiossa tarkastellaan tuotteen käyttöliittymään ilmestyviä virheilmoituksia ja etsitään keinoja tehdä ilmoituksesta suorastaan nerokas Sisältö Nyrkkisääntönä hyvänä virheilmoituksena kertoo käyttäjälle, mistä virheestä oikein on kyse, mikä virheen aiheutti, miten ongelma voidaan korjata ja mahdollisesti miten vältän tämän virheen tulevaisuudessa. Shneidermanin mukaan virheilmoituksista saa kattavia ja käyttäjää miellyttäviä loppujen lopuksi varsin vähällä vaivalla. Tuotteen suunnittelun ja toteutuksen yhteydessä virheilmoitusten tekeminen tulisi antaa esimerkiksi teknisen kirjoittajan tai muun ammatti-ihmisen tehtäväksi sen sijaan, että niitä tekevät ohjelmoijat tai suunnittelijat (insinöörin ajatusmaailma kuitenkin poikkeaa muista ihmisistä). Virheilmoitusten tulisi viitata juuri virheelliseen toimintoon tai tuotteen kohtaan sen sijaan, että ilmoitus sisältäisi jonkin maagisen virhenumeron tai geneerisen yleisvirheen tyyliin Syntax Error. Käytetyn tekstin tulisi olla rakennettu positiiviseen sävyyn sen sijaan, että käytettäisiin kärjistettyjä termejä kuten ei validi, kriittinen tai väärä. Vaikka virhe olisi aiheutunut käyttäjän virheellisestä toiminnasta, tuote voisi ohjata käyttäjä korjaamaan virhe ystävälliseen ja kohteliaaseen sävyyn ja jopa ottaa virheen vastuulleen. Esimerkiksi Virheellinen tieto -ilmoitus voitaisiin esittää tarkemmin ja miellyttävämpänä Tarkista ostajan puhelinnumero - tekstinä [1, 2]. Ilmoitusten tulee olla käyttäjien ja sovellusalueen omaa kieltä sen sijaan, että käytettäisiin jotain ohjelma- tai tuotekohtaisia tekstejä. Sen sijaan, että virheellisestä paitakoon valinnasta ilmoitettaisiin tylyllä tieto virheellinen - tekstillä, voitaisiin käyttää virkettä tuotteen koot ovat välillä Tuote ei myöskään saa riistää tapahtuman ja toiminnan kontrollointia itselleen vaan käyttäjän on annettava pitää ohjakset käsissään. Tuote, joka on käyttäjän näkökulmasta tiettyihin toimintoihin pakottava koetaan ärsyttävänä tai jopa pelottavana [2]. Esimerkki tällaisesta tuotteesta on vaikka UNIX:n komentotulkki, johon aloitteva käyttäjä varmasti turhautuu. Vääriin komentoihin vastataan tylysti ei löydy, virhe -tyylisellä tekstillä eikä mitään helpottavaa ohjenuoraa ole näköpiirissä. 5

6 Ilmoitusten sisällön porrastaminen auttaisi useasti tuotteen käyttäjää. Aluksi ilmoituksesta olisi näkyvillä ainoastaan keskeisin ja ytimekkäin sisältö. Käyttäjän niin halutessa ilmoituksesta olisi jonkinlainen linkki tai viittaus lisätietoihin, kuten tarkempaan virhelähteeseen tai muuhun oleelliseen tietoon. Hyvä tapa olisi esimerkiksi viitata tuotteen mukana tulevaan ohjeistukseen jatkotoimenpiteitä varten [3]. Tällä tavoin käyttäjä pystyy saamaan lisäinformaatiota, mutta voi jo ensimmäisen ilmoituksen tietää, mitä pitää tehdä. Erityisesti ympäristöissä, jossa käyttäjäkunta koostuu hyvinkin eritasoista käyttäjistä porrastamisella saadaan aikaan miellyttävämpi tuote Havaitseminen Ihminen kommunikoi tuotteen kanssa pääasiassa pelkästään omien aistiensa varassa. Tästä johtuen myös virheilmoitukset ovat havaittava ja niiden on oltava olla selkeästi esillä, jotta virheeseen reagoiminen ja alkuperäisen tavoitteen saavuttaminen olisivat mahdollisimman vaivattomia. Havaitseminen ei saa kuitenkaan perustua pelkästään huomioväreihin tai erilaisiin fontteihin, sillä osalle käyttäjistä jokin suunnittelijasta tai ohjelmoijasta helppo korostustoiminto voi olla ylitsepääsemättömän vaikea. Shneiderman esittelee kirjassaan useita tapoja sijoitella virheilmoitus. Ensimmäisessä vaihtoehdossa ilmoitus sisällytetään hyvin lähelle virheen tapahtumiskohtaa. Jos esimerkiksi www-sivulla jonkin syötekentän arvo on virheellinen, niin virheilmoitus olisi tämän välittömässä läheisyydessä. Toinen vaihtoehto olisi sijoittaa ilmoituskenttä vakiopaikkaan, johon teksti virheen sattuessa ilmaantuisi. Kolmantena vaihtoehtona Shneiderman esittää käytettäväksi dialogi-laatikoita, jotka vaativat käyttäjän reagointia ennen muun toiminnan suorittamista [2]. Valittiin esitysvaihtoehdoksi mikä tahansa, on virheilmoituksen sijaintipaikan oltava ennalta-arvattava ja konsistenssi kaikissa tuotteen toimintatiloissa. Virheilmoituksia esitettäessä voidaan käyttää myös muita aisteja kuin näköä. Yleinen aisti, jota ilmoitusten esittämisessä tai tehostamisessa hyödynnetään, on ihmisen kuuloaisti. Hyvin suunnitellulla äänimerkillä saadaan aikaiseksi tehokkaita ilmoituksia, mutta jatkuva laitteen äännähtely voi käydä pidemmällä aikavälillä ärsyttäväksi. Hyvä esimerkki äänen tehokkaasta käytöstä on mielestäni GSM-puhelimessa akun vähyydestä ilmoittava äänimerkki. Piippaus ohjaa käyttäjää informoimaan yhteyden toista osapuolta, että akku loppuu pian ja mahdollisesti etsimään latausjohtoa. Äänellä voidaan myös korostaa virheen vakavuutta, kuten esimerkiksi prosessilaitoksissa tehdään prosessin vaarantuessa. Normaali tietue voisi tulostua ainoastaan näytölle, mutta huonontuneet suoritusarvot taas aiheuttaisivat hälytysäänen ilmoitukseen yhdistettynä. Varsinkin kriittisissä järjestelmissä voi olla hyvä käyttää erilaisia tehostekeinoja. Tulostuva virheilmoitus, huoneessa vilkkuvat valot ja hälytysäänet voivat hyvinkin olla ne tekijät, jotka pelastavat ihmishenkiä. Tehostekeinoja ei kuitenkaan saa käyttää liian usein, koska seurauksena on ihmisen huomiokyvyn herpaantuminen jatkuvan nyt on kriisi -olotilan vallitessa. Ei ihminenkään turhaan apua huuda. Haastattelemani ihmiset kokivat hieman yllättäen välittömästi esiin ilmestyvät tai muulla tavalla pakkoreagointiin ajavat virheilmoitukset koettiin parhaimmiksi. Tietokoneohjelmissa pidettiin dialogilaatikoita ja popup-ikkunoita muita virheilmoitustyyppejä parempina, koska niitä ei pystyisi mitenkään jättämään huomiotta. Kun heiltä kysyi, että eikö popup-ikkunat alkaisi jossain vaiheessa aiheuttamaan ärtymystä, yleisin vastaus oli että silloinhan sitä oppii olemaan tekemättä virheitä. Tämän pohjalta minusta alkoi tuntua siltä, että virheilmoitukset koettiinkiin eräänlaiseksi kurituskeinoksi, jolla käyttäjä pakotetaan toimimaan vain yhdellä ainoalla tavalla. Vaikka virheilmoitus dialogilaatikon muodossa on helposti havaittavissa oleva palautteen muoto, omasta mielestäni ajatus käyttäjän kouluttamisesta tällaisen ehdollistamisen avulla on pelottava. Äänen käyttämistä ilmoituksen tehosteena vierastettiin. Suurin osa haastatelluista oli sitä mieltä, että äänitoiminnallisuus olisi aluksi mukava lisämauste, mutta pidemmällä aikavälillä se luultavasti olisi hyvinkin ärsyttävä toiminnallisuus Korjausten helpottaminen ja virheiden poistaminen Sujuvan virheenkorjauksen tähden on hyvä, että käyttöliittymä siirtää virhetilanteeseen johtaneet tiedot mahdollisimman tarkasti takaisin käyttäjälle esille, ja virheellinen kohta osoitettaisiin jollain tehokeinolla. Tämän periaatteen rikkovat nykypäivänä erityisesti www-lomakkeet, joissa virheilmoituksen ilmestyminen puuttuvasta tai virheellisestä tiedosta voi hyvinkin tyhjentää kaikki lomakkeen kentät. Pahimmassa tapauksessa käyttäjä joutuu täyttämään kaikki tiedot uudestaan ja toivomaan, että nyt on parempaa onnea matkassa [1, 2]. Mikäli mahdollista, tuotteen olisi myös hyvä kerätä tietoja siitä, mitä ilmoituksia esiintyy useimmin ja käyttää tätä informaatiota jatkokehityksen ja parannusten pohjana. Jonkinlainen loki helpottaa tuntuvasti korjausten tekemistä ja virhetilanteiden karsimista. Nerokkainkaan virheilmoitus ei koskaan korvaa virheettömästi suoritettua toimintoa. 6

7 5. Yhteenveto Virheilmoituksen ymmärtämiseksi on ymmärrettävä se, miten virheilmoitus vaikuttaa ihmisen toimintaan. Yksi pieni ilmoitus voi romuttaa ihmisen koko toimintaketjun, ohjata hänet toimimaan alkuperäisestä suunnitelmasta poikkeavalla, kuormittaa muistia ja vaatii päättelyä ja ongelmanratkaisukykyä. Vaikka ihmisen toiminta onkin nopeaa, ei virheilmoitusten koskaan tule olla suunniteltu osa normaalia toimintaketjua. Todellisuus on paljastanut, että ei ole yhtä parasta tapaa esittää virheilmoitus, vaan kaikissa tavoissa on hyviä ja huonoja puolia. Kaikkia käyttäjiä ei pysty koskaan miellyttämään samalla kertaa, mutta jokainen käyttöliittymiä suunnitteleva tai toteuttava henkilö voi varsin pienellä vaivalla tehdä ilmoituksista paljon miellyttävämpiä ja ainakin subjektiivisesti parempia. Ytimekäs, asiallinen ja korjaavaan toimintaan ohjaava virheilmoitus voi hyvinkin tehdä käyttöliittymälle ja käyttökokemukselle ihmeitä. Vaikka virheilmoituksesta saisi rakennettua kuinka nerokkaan, ytimekkään ja kaikinpuolin miellyttävän tahansa, on muistettava, että virheilmoitus ei koskaan ole parempi kuin virheettömästi toimiva tuote. 6. Lähteet [1] Nielsen, J., Error Message Guidelines, , [viitattu ], URL: <http://www.useit.com/alertbox/ html> [2] Shneiderman, B., Designing the User Interface, 3. pianos, Addison Wesley, Amsterdam, 1998, 640 s. [3] Sinkkonen I. Kuoppala, H., Parkkinen, J, Vastamäki R., Käytettävyyden psykologia, Edita Publishing, 2. painos, IT Press, Helsinki, 2002, 345 s. 7

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla:

Nimi: Opnro: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä. 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: Harjoitustyön suoritus: ( ) syksy 2006 ( ) syksy 2005 ( ) muu, mikä 1. Selitä seuraavat termit muutamalla virkkeellä ja/tai kaaviolla: a) käytettävyys b) käyttäjäkeskeinen suunnittelu c) luonnollinen kieli

Lisätiedot

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio

Heuristisen arvioinnin muistilista - lyhyt versio Alla oleva kymmenkohtainen muistilista on sovellettu Jakob Nielsenin heuristisen arvioinnin muistilistasta (Nielsen, 1994), hyödyntäen Keith Instonen wwwpalveluiden arviointiin muokattua samaista listaa

Lisätiedot

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012

Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen. Pekka Peura 28.01.2012 Oppilaiden motivaation ja kiinnostuksen lisääminen matematiikan opiskeluun ja harrastamiseen Pekka Peura 28.01.2012 MOTIVAATIOTA JA AKTIIVISUUTTA LISÄÄVÄN OPPIMISYMPÄRISTÖN ESITTELY (lisätietoja maot.fi)

Lisätiedot

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus

SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus SEPA-päiväkirja: Käytettävyystestaus & Heuristinen testaus Lehmus, Auvinen, Pihamaa Johdanto Käyttäjätestauksella tarkoitetaan tuotteen tai sen prototyypin testauttamista todellisilla käyttäjillä. Kehittäjät

Lisätiedot

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä

Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Opetuksen ja opiskelun tehokas ja laadukas havainnointi verkkooppimisympäristössä Jukka Paukkeri (projektitutkija) Tampereen Teknillinen Yliopisto Matematiikan laitos Intelligent Information Systems Laboratory

Lisätiedot

Ohjelmistojen virheistä

Ohjelmistojen virheistä Ohjelmistojen virheistä Muutama sana ohjelmistojen virheistä mistä niitä syntyy? Matti Vuori, www.mattivuori.net 2013-09-02 1(8) Sisällysluettelo Ohjelmistojen virheitä: varautumattomuus ongelmiin 3 Ohjelmistojen

Lisätiedot

Software product lines

Software product lines Thomas Gustafsson, Henrik Heikkilä Software product lines Metropolia Ammattikorkeakoulu Insinööri (AMK) Tietotekniikan koulutusohjelma Asiantuntijateksti 17.11.2013 Sisällys 1 Johdanto 1 2 Software product

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Vaaratapahtuma syyllistymis- vai oppimisprosessi? Vaaratapahtumista toiminnan kehittämiseen

SISÄLTÖ. Vaaratapahtuma syyllistymis- vai oppimisprosessi? Vaaratapahtumista toiminnan kehittämiseen Vaaratapahtuma syyllistymis- vai oppimisprosessi? 13.10.2011 Marina Kinnunen Laatupäällikkö KTT, Sh marina.kinnunen@vshp.fi SISÄLTÖ Vaaratapahtumista toiminnan kehittämiseen Inhimilliseen toimintaan liittyy

Lisätiedot

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely

Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Vaikeavammaisen asiakkaan kanssa työskentely Lähtökohtia Tavoitteena asiakkaan osallisuuden lisääminen. Asiakkaan kokemusmaailmaa tulee rikastuttaa tarjoamalla riittävästi elämyksiä ja kokemuksia. Konkreettisten

Lisätiedot

Heuristinen arviointi. Laskari 7

Heuristinen arviointi. Laskari 7 Heuristinen arviointi Laskari 7 Heuristinen arviointi Arvioidaan käyttöliittymää suunnitelusääntöjen avulla Useimmiten käytetään Jakob Nielsenin kymmentä sääntöä Eräs asiantuntija-arviointitavoista Etsitään

Lisätiedot

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Lahden, Pohjois Karjalan ja Kemi Tornion AMK Effective Reading > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen

Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja. Mikko Suomalainen Projektityö: Mobiiliajopäiväkirja Mikko Suomalainen 1. Määritelmä Mobiiliajopäiväkirja on kännyköille suunnattu ajopäiväkirja-sovellus. Sovelluksen pääperiaate on toimia automaattisena ajopäiväkirjana.

Lisätiedot

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks

Käytettävyyssuunnittelu. Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Käytettävyyssuunnittelu Kristiina Karvonen Käytettävyysasiantuntija Nokia Networks Mitä on käytettävyys helppo käyttää helppo oppia helppo muistaa virheetön miellyttävä käyttää Käyttäjän tehtävänä ei ole

Lisätiedot

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi

Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Good Minton Sulkapalloliiton Kilpailujärjestelmä SEPA: Heuristinen arviointi Versiohistoria: Versio: Pvm: Laatijat: Muutokset: 0.1 2006-11-25 Janne Mäkelä Alustava 1.0 2006-12-10 Janne Mäkelä Valmis 1.

Lisätiedot

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan

Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan Janakkala- Hattulan perusterveydenhuollon yhteistoiminta-alue Janakkalan neuvola Lapsi 4 vuotta Arvoisat vanhemmat Lapsellanne synt. on varattu aika neuvolan terveydenhoitajalle / 201 klo. Käynti on osa

Lisätiedot

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Oulun ja Pohjois Karjalan ammattikorkeakoulu Virtuaalivasikan kasvatuspeli v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50

Lisätiedot

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen

EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008. Meeri Nieminen EMCS-järjestelmän sanomarajapinnan toiminnallinen kuvaus asiakkaille 13.6.2008 Meeri Nieminen Asiakkaan vaihtoehdot Asiakkaan vaihtoehdot EMCS-järjestelmän käyttöön XML-sanomarajapinta oman järjestelmän

Lisätiedot

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat

Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa. Miksi käytettävyys on tärkeää? Mitä käytettävyys on? Nielsen: käytettävyysheuristiikat Mitä käytettävyys on? Käytettävyys verkko-opetuksessa 21.8.2002 Jussi Mantere Learnability (opittavuus) Efficiency (tehokkuus) Memorability (muistettavuus) Errors prevented (virheiden tekeminen estetty)

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Boolen operaattorit v. 0.5 > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue Ominaisuuksien

Lisätiedot

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1

Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 t Berlitzin taitotaso 1 CEF-taso A 1 Ymmärtää ja osaa käyttää tuttuja, jokapäiväisiä ilmauksia ja yksinkertaisia lauseita. Osaa esitellä itsensä ja kysyä muilta perustietoja kuten asuinpaikkaa, vointia

Lisätiedot

Käyttöliittymän suunnitteluohje, käytettävyyden psykologia. Laskari 6

Käyttöliittymän suunnitteluohje, käytettävyyden psykologia. Laskari 6 Käyttöliittymän suunnitteluohje, käytettävyyden psykologia Laskari 6 Käytettävyyden psykologia Ihmisen psykologisen toiminnan periaatteet on otettava huomioon käyttöliittymää suunniteltaessa Miten ihminen

Lisätiedot

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2

Verkkoliitäntäjohdot. Huomautuksia virtalähteestä FIN-2 Järjestelmän suunnittelu Kunnollinen järjestelmän suunnittelu on paras tapa maksimoida vahvistimen suorituskykyä. Suunnittelemalla asennuksen huolellisesti voit välttää tilanteita, joissa järjestelmäsi

Lisätiedot

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki

Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki Lähteisiin viittaaminen ja lähdekritiikki LÄHDEKRITIIKKI Lähdekritiikki on tiedonlähteiden arviointia. Lähdekritiikillä tarkoitetaan siis sen arvioimista, voiko tiedontuottajaan (siis esimerkiksi kirjan,

Lisätiedot

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla

Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Maastotietokannan torrent-jakelun shapefile-tiedostojen purkaminen zip-arkistoista Windows-komentojonoilla Viimeksi muokattu 5. toukokuuta 2012 Maastotietokannan torrent-jakeluun sisältyy yli 5000 zip-arkistoa,

Lisätiedot

Psyykkinen toimintakyky

Psyykkinen toimintakyky Psyykkinen toimintakyky Toimintakyky = ihmisen ominaisuuksien ja ympäristön suhde : kun ympäristö vastaa yksilön ominaisuuksia, ihminen kykenee toimimaan jos ihmisellä ei ole fyysisiä tai psykososiaalisia

Lisätiedot

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%)

Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Suhteellinen osuus maksimiarvosta (%) Oppimisaihion arviointi / Arvioinnin tulos 9 Aineiston arvioinnin tulos arviointialueittain Suomen virtuaaliammattikorkeakoulu Tietojohtaminen rakennus prosesseissa > 80 % 80 60 % 60 50 % < 50 % Arviointialue

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto

C++ Ohjelmoijan käsikirja. Johdanto Johdanto C++ Ohjelmoijan käsikirja Johdanto Tervetuloa Inside C++-kirjan pariin. Tämä on opaskirja standardi C++:n käyttöön. Käsittelemme kirjassa kaikki syntaksin, kieliopin, olio-ohjelmoinnin ja standardikirjastojen

Lisätiedot

Kääntäjän virheilmoituksia

Kääntäjän virheilmoituksia OHJ-1101 Ohjelmointi 1e 2008-09 1 Kääntäjän virheilmoituksia Kun progvh2 ohjelma käännetään antaa tutg++ seuraavat virheilmoitukset ja varoitukset: proffa> tutg++ progvh2.cc progvh2.cc:29:13: warning:

Lisätiedot

Ostolaskujen haku Netvisorista

Ostolaskujen haku Netvisorista Ostolaskujen haku Netvisorista Päiväys: 9.4.2015 Laatinut: Riitta Kemppainen Sisällysluettelo 1 ValueFrameen tehtävät määritykset... 3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 Yleiset ValueFrame-määritykset... 3 Osaprojektien

Lisätiedot

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen

Kiipulan ammattiopisto. Liiketalous ja tietojenkäsittely. Erja Saarinen Kiipulan ammattiopisto Liiketalous ja tietojenkäsittely Erja Saarinen 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Hyvät internetsivut... 3 3. Kuvien koko... 4 4. Sivujen lataus... 4 5. Sivukartta... 5 6. Sisältö...

Lisätiedot

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön

Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön Potilasnäkökulma hivhoitotyöhön SINI PASANEN TOIMINNANJOHTAJA, POSITIIVISET RY Potilasnäkökulma hiv-hoitotyöhön - Hiv-positiivisten merkitys hiv-hoitotyössä - Mikä vastaanotolla, asenteissa, suhtautumisessa

Lisätiedot

Version päivittäminen

Version päivittäminen Version päivittäminen Puh: 02-2767 171 Fax: 02-2767 170 www.ecom.fi asiakaspalvelu@ecom.fi 1 Uuden version haku internetistä ja ohjelmiston rekisteröinti...3 1.1 Ohjelmiston Rekisteröiminen...3 1.2 Internet-rekisteröinnin

Lisätiedot

Ohjelmiston toteutussuunnitelma

Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ohjelmiston toteutussuunnitelma Ryhmän nimi: Tekijä: Toimeksiantaja: Toimeksiantajan edustaja: Muutospäivämäärä: Versio: Katselmoitu (pvm.): 1 1 Johdanto Tämä luku antaa yleiskuvan koko suunnitteludokumentista,

Lisätiedot

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin

Aineistoista. Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Aineistoista 11.2.09 IK Laadulliset menetelmät: miksi tarpeen? Haastattelut, fokusryhmät, havainnointi, historiantutkimus, miksei videointikin Muotoilussa kehittyneet menetelmät, lähinnä luotaimet Havainnointi:

Lisätiedot

Osoitin ja viittaus C++:ssa

Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin ja viittaus C++:ssa Osoitin yksinkertaiseen tietotyyppiin Osoitin on muuttuja, joka sisältää jonkin toisen samantyyppisen muuttujan osoitteen. Ohessa on esimerkkiohjelma, jossa määritellään kokonaislukumuuttuja

Lisätiedot

Testaajan eettiset periaatteet

Testaajan eettiset periaatteet Testaajan eettiset periaatteet Eettiset periaatteet ovat nousseet esille monien ammattiryhmien toiminnan yhteydessä. Tämä kalvosarja esittelee 2010-luvun testaajan työssä sovellettavia eettisiä periaatteita.

Lisätiedot

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014

Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Lapsen vieraannuttaminen ilmiönä Lapsi erotilanteissa toteutuuko lapsen etu? 16.12.2014 Helinä Häkkänen-Nyholm, PsT, dosentti, psykoterapeutti Psykologi- ja lakiasiaintoimisto PsyJuridica Oy Lapsen vieraannuttaminen

Lisätiedot

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä:

Koulussamme opetetaan näppäilytaitoa seuraavan oppiaineen yhteydessä: TypingMaster Online asiakaskyselyn tulokset Järjestimme toukokuussa asiakkaillemme asiakaskyselyn. Vastauksia tuli yhteensä 12 kappaletta, ja saimme paljon arvokasta lisätietoa ohjelman käytöstä. Kiitämme

Lisätiedot

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3

MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 JavaScript MITÄ JAVASCRIPT ON?...3 YLEISTÄ JAVASCRIPTIN SYNTAKSISTA...3 KÄSKYSANAT JA MUUT VARATUT SANAT...3 MUUTTUJIEN, FUNKTIOIDEN JA LUOKKIEN NIMISSÄ...3 HTML-TAGEIHIN VIITTAAVISSA METODINIMISSÄ...3

Lisätiedot

Prinetti lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org

Prinetti lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Prinetti lisäosa WooCommerce alustalle (c) Webbisivut.org Sisällysluettelo Yleistä...3 Asennus...4 Asetukset...4 Toimitustavat...4 Tilauksen käsittely...5 Huomioitavaa...6 Kirje toimitustapa...6 SmartPost

Lisätiedot

Yhdenmukainen vs. innovatiivinen käyttöliittymä

Yhdenmukainen vs. innovatiivinen käyttöliittymä Yhdenmukainen vs. innovatiivinen käyttöliittymä Lauri Sumari, 49599L 11. tammikuuta 2004 Teknillinen korkeakoulu T-121.200 Käyttöliittymäpsykologia, syksy 2003 Käytettävyydessä yhdenmukaisuutta pidetään

Lisätiedot

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ

KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ KÄYTETTÄVYYSTESTAUS OSANA KETTERÄÄ KEHITYSTÄ Eeva Kangas 05.11.2015 @FixUi Oy 2013 2015 FIXUI "Autamme yrityksiä suunnittelemaan sellaisia tuotteita, joita ihmiset osaavat ja haluavat käyttää" Käyttäjätutkimukset

Lisätiedot

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT

Rakennusautomaation käytettävyys. Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT Rakennusautomaation käytettävyys Rakennusautomaatioseminaari 30.5.2013 Sami Karjalainen, VTT 2 Oma tausta Perusinsinööri DI, lvi-tekniikka, TKK 1993 Herääminen käytettävyysasioihin noin 2002 Tekniikan

Lisätiedot

Miksi käytettävyys on tärkeää

Miksi käytettävyys on tärkeää WWW-suunnittelu Webissä tärkeintä on käytettävyys. Tämä tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jos käyttäjä ei löydä jotakin tuotetta, hän ei myöskään osta sitä. Webissä asiakas on kuningas, hiiri aseenaan

Lisätiedot

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit

Esimerkkiprojekti. Mallivastauksen löydät Wroxin www-sivuilta. Kenttä Tyyppi Max.pituus Rajoitukset/Kommentit Liite E - Esimerkkiprojekti E Esimerkkiprojekti Olet lukenut koko kirjan. Olet sulattanut kaiken tekstin, Nyt on aika soveltaa oppimiasi uusia asioita pienen, mutta täydellisesti muotoiltuun, projektiin.

Lisätiedot

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna

Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi. Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaava henkilöstö kotouttaa kulttuurien välisen osaamisen arviointi Työpaja 8.5.2014 Hämeenlinna Osaamisen arviointi Osaamisen arvioinnin tavoitteena oli LEVEL5:n avulla tunnistaa osaamisen taso, oppiminen

Lisätiedot

Hirviö SEPA-dokumentti Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi

Hirviö SEPA-dokumentti Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi Hirviö Käyttöliittymän heuristinen arvoiointi 30. marraskuuta 2004 1 Sisältö 1 Johdanto 3 2 Nielsenin kymmenen kohdan heuristiikka 3 3 Heuristisen arvioinnin hyödyntäminen projektissa 4 4 Kokemukset ja

Lisätiedot

Yrityskaupan muistilista

Yrityskaupan muistilista Yrityskaupan muistilista Aloita ajoissa * Yleisemmin yrityksen myyntiprosessi kestää noin 10 kuukautta, mutta hyvin usein se venyy yli vuoden mittaiseksi. Valitettavasti kaikkein yleisintä on, että yrityskauppa

Lisätiedot

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä:

Vasteaika. Vasteaikaa koskeva ohje ei ole juuri muuttunut Robert B. Millerin vuonna 1968 pitämästä esityksestä: Nielsen: "Olen tutkinut Webin käytettävyyttä vuodesta 1994, ja jokaisessa tutkimuksessa esiin on noussut sama asia: käyttäjät haluaisivat sivujen latautuvan nopeammin. Aluksi olin sitä mieltä, että käyttäjät

Lisätiedot

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT

KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT KASVATUSTIETEELLISET PERUSOPINNOT Opiskelijan nimi Maija-Kerttu Sarvas Sähköpostiosoite maikku@iki.f Opiskelumuoto 1 vuosi Helsinki Tehtävä (merkitse myös suoritusvaihtoehto A tai B) KAS 3A osa II Tehtävän

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa

Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Tutkimaan oppimassa - Tutkivaa Oppimista varhaiskasvatuksessa Professori Lasse Lipponen Helsingin yliopisto opetttajankoulutuslaitos Educamessut 2012 Miksi aurinko on keltainen Miten tuuli voi heiluttaa

Lisätiedot

EP 9820 -A-Oh jelmaseloste

EP 9820 -A-Oh jelmaseloste & 17.1/27/74/10 R. Puranen 1974-04-01 Geologinen tutkimuslaitos Geofysiikan osasto d EP 9820 -A-Oh jelmaseloste - PETROFYSIKAALISTEN TIETOJEN LAVISTYS ARKISTOKORTEILTA R. Puranen 1974-04-01 PETROFYSIKAALISTEN

Lisätiedot

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision

Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Tulostinohjelmisto ja apuohjelmat 1 Tulostimen hallintaohjelmisto MarkVision Windows 95/98/2000-, Windows NT 4.0- ja Macintosh-käyttöjärjestelmien MarkVision toimitetaan tulostimen mukana Drivers, MarkVision

Lisätiedot

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN

OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN OPAS TYÖSSÄOPPIMISEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖN TOTEUTTAMISEEN SISÄLTÖ LUKIJALLE 1. MITÄ ON TYÖSSÄOPPIMINEN? 2. MIKÄ ON AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ? 2.1. Oppilaitosnäyttö ja työpaikkanäyttö 3. TYÖSSÄOPPIMISPROSESSI

Lisätiedot

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta.

1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. Juhani Niemi ALKUOPPIA KIRJOITTAMISEEN Perustavia lähtökohtia: 1) Kirjoittamisen aiheen tai näkökulman on tunnuttava tuoreelta, maistuttava uudelta. 2) Suhteen käsiteltävään aiheeseen on oltava omakohtainen,

Lisätiedot

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje

Simulaattorin asennus- ja käyttöohje Linux ja Windows XP Versio Päiväys Muokkaaja Kuvaus 0.2 16.2.2006 Mikko Halttunen Katselmoinin jälkeen 0.1 13.2.2006 Mikko Halttunen Alustava versio Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Simulaattorin asennus...

Lisätiedot

DNA Vastaaja käyttöohje

DNA Vastaaja käyttöohje 1 (9) DNA Vastaaja käyttöohje DNA Oy Puhelin Y-tunnus 044 0440 0592509-6 www.dna.fi Ansatie 6a B PL 41 Kotipaikka 01741 Vantaa Vantaa Sisältö 1 DNA Vastaaja... 3 1.1 Hyödyllistä tietoa... 3 2 DNA Vastaajan

Lisätiedot

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy?

Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Yksilöllistä, puhuroi, suorita - Mitä käyttöliittymien termien taakse kätkeytyy? Niina Nissilä & Suvi Isohella Minä ja tiede Seinäjoki 18.3.2014 Vaasa 20.3.2014 Esityksen rakenne Lähtökohta Järjestelmä,

Lisätiedot

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu

Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Käyttäjäkeskeinen suunnittelu Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO User Point Oy aapo.puskala@userpoint.fi www.userpoint.fi Aapo Puskala Käytettävyystutkija, CEO +358 40 722 0706 aapo.puskala@userpoint.fi

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille

Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta. Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille Sosiaali- ja terveyspalveluiden verkkoneuvonta Verkkoneuvontapalvelun käyttöohjeet asiakkaille 2 Sisällys 1 Verkkoneuvonnan käyttämiseen liittyvät tekniset vaatimukset... 3 2 Palveluun kirjautuminen: Uudet

Lisätiedot

Kieliohjelma Atalan koulussa

Kieliohjelma Atalan koulussa Kieliohjelma Atalan koulussa Vaihtoehto 1, A1-kieli englanti, B1- kieli ruotsi 6.luokalla 1 lk - 2 lk - 3 lk englanti 2h/vko 4 lk englanti 2h/vko 5 lk englanti 2-3h/vko 6 lk englanti 2-3h/vko, ruotsi 2h/vko

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

Virheellisten tietojen vaikutus tuotetietoprosessissa

Virheellisten tietojen vaikutus tuotetietoprosessissa Virheellisten tietojen vaikutus tuotetietoprosessissa GS1 Tuotetietofoorumi 1.11.2011 Anna Nurmi 1 Esityksen sisältö: 1. Tuoteavauksia Inexin PThankinnassa - lukuja pähkinänkuoressa 2. Miksi tuotetietoja

Lisätiedot

Pelin kautta opettaminen

Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelin kautta opettaminen Pelaamaan oppii vain pelaamalla?? Totta, mutta myös harjoittelemalla pelinomaisissa tilanteissa havainnoimista, päätöksentekoa ja toimintaa. Pelikäsitystä

Lisätiedot

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009

ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Sivu 1(9) ProCountorin asiakastyytyväisyyskysely 2009 Asiakkaat tyytyväisiä palveluun ProCountorin vuosittaiseen asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi tänä vuonna ennätykselliset 561 vastaajaa (179 vastaajaa

Lisätiedot

Rallin Perustoimitsijakoulutus, AT-toiminta

Rallin Perustoimitsijakoulutus, AT-toiminta Rallin Perustoimitsijakoulutus, AT-toiminta AT toiminnat AT toiminnassa täytettäviä lomakkeita ovat: Pöytäkirja, aikakortti, ja kilpailijoiden seurantalomake / lähtöluettelo. AT:lla tarvittavia välineitä

Lisätiedot

PPG esittelee uuden PaintManager version 4.0

PPG esittelee uuden PaintManager version 4.0 PPG esittelee uuden PaintManager version 4.0 Tärkeimmät uudet toiminnot Liikennevalot värimittarin hauissa Värimittarilla haettujen kaavojen säätäminen Värimittarin hakujen merkittävä nopeutuminen Kiinto-

Lisätiedot

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry

UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ KÄYTTÄJÄN OHJE. Gospel Flight ry UTIFLEET-VARAUSJÄRJESTELMÄ Gospel Flight ry Versio 1.0 Hyväksytty Tekijä 1.11.2005 Tarkastanut 1.11.2005 Hyväksynyt Juha Huttunen 3.11.2005 Helia UTIFLEET-TIETOJÄRJESTELMÄ 2 SISÄLLYS 1 SOVELLUKSEN KÄYTTÖOIKEUDET

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201501 ASIAKIRJA: 841616 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 SISÄLTÖ 1. Turvallisuusmääräykset 5 1.1. Yleistä 5 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 5 2. Asennusohjeen symbolit

Lisätiedot

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T

4.12.2005. SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA REFAKTOROINTI Antti Ahvenlampi, 57408L Erik Hakala, 57509T SEPA: REFAKTOROINTI 2 (9) SEPA: REFAKTOROINTI 3 (9) VERSIOHISTORIA Version Date Author Description 0.1 2.12.2005 Erik Hakala Ensimmäinen

Lisätiedot

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo

1 (1) 2.5.2014. Maksujärjestelmät. Sisällysluettelo Laskuttajailmoituksen teko-ohjelma v.2.0 käyttöohje 2014 1 (1) Sisällysluettelo 1 Laskuttajailmoitusohjelma... 1 2 Laskuttajailmoituksen lähetys... 1 3 Laskuttajailmoituksen tekeminen... 1 4 Laskuttajailmoitusohjelman

Lisätiedot

Teemana aikajanat Polku versio 0.2

Teemana aikajanat Polku versio 0.2 Teemana aikajanat Polku versio 0.2 UTA VT Polku-projekti Tekijä: J.M. Jokiniemi Tulostettu: Jakelu: Uteam, Polku Dokumentin tila: lopullinen versio Muokattu: 5.11.09 VERSIOHISTORIA Versio Päiväys Tekijät

Lisätiedot

TURVATAIDOT PUHEEKSI

TURVATAIDOT PUHEEKSI TURVATAIDOT PUHEEKSI Haastattelulomake Tekijät: Neuvolan perhetyöntekijä Merja Häyrynen, kodinhoitaja Pirjo Wihinen, lastensuojelun perhetyöntekijät Päivi Hölttä- Vikki, Eija Luontama ja Piia Järvinen

Lisätiedot

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu?

oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Oppimispäiväkirjablogi Hannu Hämäläinen oppilaan kiusaamista kotitehtävillä vai oppimisen työkalu? Parhaimmillaan oppimispäiväkirja toimii oppilaan oppimisen arvioinnin työkaluna. Pahimmillaan se tekee

Lisätiedot

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2

ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 TARKISTETTU VERSIO: 201402 ASIAKIRJA: 841617 SUOMI ASENNUSOHJE MICROPROP DC2 MICROPROP MIG2 CAT M3XX, CAT 3XX SISÄLLYS 1. Turvallisuusmääräykset 4 1.1. Yleistä 4 1.2. Turvallisuuden tarkistuslista 4 2.

Lisätiedot

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa

Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa 1 Hyvin määritelty on puoliksi tehty kuinka vältetään turha tekeminen jo alussa Passion leads to design, design leads to performance, performance leads to SUCCESS! OLLI NIEMI Yoso Oy Mitä määrittelyltä

Lisätiedot

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana

Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana Testaaminen ohjelmiston kehitysprosessin aikana 04.02.2004 http://cs.joensuu.fi/tsoft/ Sisällys 1. Johdanto 2. Yksikkö- ja integrointitestaus 3. Järjestelmätestaus 4. Hyväksymistestaus http://cs.joensuu.fi/tsoft/

Lisätiedot

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä.

Toiminnallisen määrittelyn tarina. Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toiminnallisen määrittelyn tarina Esimerkki Reaktorin tavasta tehdä toiminnallista määrittelyä. Toimitusjohtajan pulma Tässä on toimitusjohtaja Roope, jonka tavoitteena on pyörittää Rengasmaster Oy:tä

Lisätiedot

Luo mediaopas Tarinatallentimella

Luo mediaopas Tarinatallentimella Luo mediaopas Tarinatallentimella 2015 Tarinatallennin Tarinatallentimella voi helposti luoda mediaoppaita käytettäväksi älypuhelimilla. Sen avulla rakennat erilaisia kokonaisuuksia helposti ja hallitset

Lisätiedot

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha.

Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 www.piuha.fi materiaalimyynti@piuha. Tietokannat PERUSMATERIAALI Microsoft Access 2007 Kieliversio: suomi Materiaaliversio 1.0 päivitetty 8.6.2009 materiaalimyynti@piuha.fi Tämän materiaalin kopioiminen ilman tekijän lupaa kielletään tekijänoikeuslain

Lisätiedot

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon:

Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Asetusvalikossa voidaan määrittää erilaisia tulostimen ominaisuuksia. Lisätietoja saat valitsemalla valikon vaihtoehdon: Hälytysääni määr Sivunsuojaus 1 Autom. jatko Näytön kieli Tallennuspaikka Tukosselvitys

Lisätiedot

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40

Visma.net Approval. Versiosaate 1.40 Visma.net Approval Versiosaate 1.40 Nimi ja ikoni Uusi nimi: Visma.net Approval Visma.net Approval Centerin uusi nimi on lyhennys Visma.net Approval. Nimi otettiin käyttöön, koska se soveltuu paremmin

Lisätiedot

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen

Verkkokirjoittaminen. Verkkolukeminen 0 Nopeaa silmäilyä: Pääotsikot, kuvat, kuvatekstit, väliotsikot, linkit, luettelot, korostukset. 0 Hitaampaa kuin paperilla olevan tekstin lukeminen 0 F-tyyppinen lukeminen Verkkolukeminen Verkkokirjoittaminen

Lisätiedot

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan.

Kotisivu. Hakutoiminnon on oltava hyvin esillä lähes kaikilla kotisivuilla. Hakutoiminto on hyvä sijoittaa heti kotisivun yläosaan. Kotisivu Kotisivu on sivuston pääsivu Ensi kertaa sivustolle saapuvan käyttäjän pitäisi pystyä päättelemään sivuston tarkoitus kotisivun nähtyään. Usein lähtökohtana sivuston hierarkinen pääjaottelu, mutta

Lisätiedot

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö.

- Kotipalvelusta saat vastuutyöntekijän viimeistään viikon kuluttua palvelutoimintojen alettua. Halutessasi sinulla on oikeus vaihtaa tämä henkilö. Kotipalvelu Motalan kotipalvelun perusajatuksena on kaikkien ihmisten samanarvoisuus. Työn lähtökohtana on asiallinen suhtautuminen ja kunnioitus jokaisen yksilön tarpeisiin ja toivomuksiin sekä mahdollisuus

Lisätiedot

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy

Käyttöohje, terminaali. Boliden Harjavalta 4.12.2012. Copyright Lahti Precision Oy i Boliden, Harjavalta Käyttöohje Terminaali 4.12.2012 ii Boliden, Harjavalta LAHTI PRECISION OY Postal address Telephone int. E-mail Ahjokatu 4 A P.O.B. 22 +358 382921 general@lahtiprecision.com 15800

Lisätiedot

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto

2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto 2. Modeemi- ja ISDN-yhteyden käyttöönotto Asenna ensin tietokoneeseesi modeemi tai ISDN-sovitin valmistajan ohjeiden mukaisesti. Varmista myös, että Windowsissa on asennettu puhelinverkkoyhteydet. Seuraa

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

1 Visma Econet Pro Arkistointi

1 Visma Econet Pro Arkistointi 1 Visma Econet Pro Arkistointi 1.1 Arkistointiajo Visma Econet Pro:n on lisätty ominaisuus, jolla tietokannassa olevista tiedoista voidaan ajaa arkistointiajo. Arkistointi luo määriteltyyn hakemistoon

Lisätiedot

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi

Liitekuviot. Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 75 89-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta. www.ikateknologia.fi www.ikateknologia.fi Liitekuviot Tietoteknologian käyttö ja käyttämättömyyden syyt 9-vuotiailla Kooste kyselytutkimuksesta Nordlund, Marika; Stenberg, Lea; Lempola, Hanna-Mari. KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle

Lisätiedot

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero

Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet. Marja-Sisko Paloneva lukiapuvälineasiantuntija Datero Lukemisen ja kirjoittamisen kompensoivat apuvälineet lukiapuvälineasiantuntija Datero Esityksen sisältö Johdanto 1. Lukiapuvälinepalvelut Suomessa 2. Oppiminen ei ole vain lukemista ja kirjoittamista 3.

Lisätiedot

Operator's Panel Välityspöytä

Operator's Panel Välityspöytä Sisällys Operator's Panel Välityspöytä 1. Yleistä...2 1.1 Välityspöydän käynnistäminen...2 1.1.1 VoIP-puhelin...2 1.1.2 Kirjautuminen...2 1.2 Välityspöydän sulkeminen...3 1.3 Käyttöliittymä...4 1.3.1 Puhelut...4

Lisätiedot

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti

RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti RAPORTTI 25.2.2011 SUORITETUISTA KÄYTETTÄVYYSTESTEISTÄ Luuppi-projekti Saila Oldén 1. JOHDANTO Tässä raportissa kuvataan perjantaina 25.2.2011 Luuppi-projektin tiimoilta suoritettujen käytettävyystestien

Lisätiedot

Ohjelmistopäivitykset

Ohjelmistopäivitykset Ohjelmistopäivitykset Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua

Lisätiedot

Moodle-oppimisympäristö

Moodle-oppimisympäristö k5kcaptivate Moodle-oppimisympäristö Opiskelijan opas Sisältö 1. Mikä on Moodle? 2. Mistä löydän Moodlen? 3. Kuinka muokkaan käyttäjätietojani? 4. Kuinka ilmoittaudun kurssille? 5. Kuinka käytän Moodlen

Lisätiedot

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet

Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Autokunto-ohjelmiston käyttöohjeet Koskilinjat Oy Panu Toropainen SISÄLLYSLUETTELO SISÄLLYSLUETTELO...I 1. TÖIHIN SISÄÄN JA ULOS KIRJAUTUMINEN...1 1.1. Työlle kirjautuminen...2 1.2. Vikailmoituksen tekeminen...5

Lisätiedot