Väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väliraportti 2009 2011"

Transkriptio

1 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke Väliraportti

2 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet Tukihankkeen keskeisimpiä tuloksia Hankkeen toimenpiteet seudullisen toiminnan tukemiseksi... 7 Lähtötilanteen kartoitus... 7 Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi... 8 Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut... 8 Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen... 8 Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen... 8 Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät... 9 Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa... 9 Tukihankkeen viestintä Esimerkkejä seudullisen yhteistyön vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä Seudullisten yrityspalvelujen edistymien maakunnittain Haasteita ja johtopäätöksiä LIITTEET

3 3 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä Seudulliset yrityspalvelut on nimi yritysneuvontaa ja palveluja tarjoavien toimijoiden verkostolle, jossa yhteisellä sopimuksella sitoudutaan valtakunnallisesti määritellyt vähimmäiskriteerit täyttävien palvelujen tarjoamiseen. Keskeisiä toimijoita ovat kuntien seudulliset kehittämisorganisaatiot, ELY keskukset, TE toimistot, Finnvera, Uusyrityskeskukset sekä ProAgria keskukset. Muita palvelutuottajia ovat teknologiakeskukset, verotoimistot, yrityshautomot, oppilaitokset sekä muut yrityspalveluorganisaatiot. Seudullinen yrityspalvelu tarjoaa neuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen sekä ohjausta erityisasiantuntijoiden palveluihin. Seudullinen yrityspalvelu on ensikontakti yrittäjyyteen sekä asiantunteva kumppani yrityksen kasvussa ja kehittymisessä. Eri yrityspalveluorganisaatiot voivat tarjota palveluja asiakkaalle samassa toimipisteessä tai hajautetusti eri toimijoiden verkostoyhteistyönä. Tärkeintä on, että palvelu on löydettävissä helposti ja läheltä, ja että asiakas voi luottaa saavansa korkeatasoista ja asiantuntevaa palvelua. TEM:n koordinoiman SeutuYp tukihankkeen tavoitteena on konkreettisilla yhteistyösopimuksilla saada kaikki julkiset yrityspalvelut osallistumaan verkostoon ja tarjoamaan sen avulla aiempaa kattavampia ja vaikuttavampia palvelukokonaisuuksia asiakkaalle. Tavoitteena on yrityspalvelujen kokoaminen seudullisesti, palvelutarjonnan päällekkäisyyksien poistaminen sekä toimijoiden yhteistyön kehittäminen palvelemaan entistä paremmin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Seudulliset yrityspalvelut ovat keskeinen osa Yritys Suomen valtakunnallista henkilökohtaisen palvelun verkostoa. Hanke perustuu TE toimistouudistusta ja Yritys Suomi palvelujärjestelmää koskeviin linjauksiin. 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet Seudulliset yrityspalvelut verkoston rakentaminen on alkanut jo vuonna 2002 käynnistyneellä TM:n, KTM:n ja Kuntaliiton yhteisellä projektilla. Suomalaisten yrityspalvelujen palvelutarjonnan selkiinnyttämiseksi käynnistettiin Yritys Suomi palvelujärjestelmän uudistaminen valtioneuvoston periaatepäätöksellä Sen mukaisesti Seudulliset yrityspalvelut ovat merkittävä henkilökohtaisen yritysneuvonnan palvelukanava, jolla on keskeinen rooli asiakaskunnan ohjauksessa muihin palvelukokonaisuuksiin. Vuoden 2008 aikana TEM valmisteli Seudulliset yrityspalvelut projektia uudelleen ja tarjouskilpailun kautta SEKES valikoitui SeutuYp tukihankkeen toteuttajaksi. Tämä työ alkoi toukokuussa Ennen nykyistä hanketta seudullisia yrityspalveluja oli kehitetty vuosina Hankkeen päätyttyä seudullisen yrityspalvelun valtakunnallisessa kehittämisessä oli lähes kaksi vuotta hiljaiseloa, jonka aikana usko toimintamalliin alkoi hiipua. Vuonna 2007 päättyneen hankkeen aikana solmitut sopimukset olivat yleisluonteisia ja sisälsivät vähän konkreettisia toimenpiteitä. Kun yhteistyöhön perustuvia toimintatapoja ei oltu pystytty viemään vielä osaksi organisaatioiden jokapäiväistä työskentelyä, johti valtakunnallisen tukitoiminnon päättyminen nopeasti siihen, että muutos kohti tiiviimpää yhteistyötä pysähtyi eivätkä yhteistoiminnan rakenteet ja toimintatavat kehittyneet. Yksikään organisaatio ei ottanut vastuuta asian edistämisestä. Vuonna 2009 käynnistetty uusi hanke otti tavoitteekseen toimijoiden sitoutumisen yhteisiin päämääriin ja yhteistyöhön perustuvan toimintamallin viemisen osaksi jokapäiväistä toimintaa asiakkaan näkökulmasta. Keinona nähtiin uudenlaiset sopimukset ja toimintasuunnitelmat, joissa kiinni 3

4 tetään erityistä huomiota verkoston johtamiseen, yhteisiin asiakasprosesseihin, viestintään, seurantaan ja rooleihin. 4 Verkosto koostuu noin 70 sopimusseudusta ja kullakin seudulla toimivista vähintään viidestä itsenäisestä organisaatiosta, joihin kaikkiin kenelläkään ei ole yksiselitteistä käskyvaltaa. Yhteistyötahoja seudullisissa prosesseissa on ollut mukana Verkoston laajuus on muodostanut hankkeelle oman erityspiirteensä, joka on edellyttänyt ja edellyttää tarkkaa hankkeen fokusointia. Eri organisaatioissa seudullisiin yrityspalveluihin osallistuminen ja hyödyt on nähty eri tavoin. Jokaisella organisaatiolla on omat linjauksensa, minkä takia seudullisen yhteistyön hyödyt on jouduttu perustelemaan erikseen kunkin organisaation näkökulmasta. Yritysneuvonnan seudullisen yhteistyön kehittäminen ei ole kaikkien mukana olevien organisaatioiden oman työn näkökulmasta ensisijaista, koska kehittämisen kohteena olevat toiminnot edustavat vain osaa koko organisaation toiminnasta. Hankkeen näkökulmasta edellä mainittu on edellyttänyt verkostojohtamisen hallintaa. Keskeistä on toimintaympäristön tuntemukseen perustuva asiantuntemus ja sen avulla saavutettu toimijoiden luottamus. Luottamus edellyttää puolueettomuutta ja seudullisten päätösten kunnioittamista. Osoitus onnistumisesta on esimerkiksi ProAgrian edustajan toteamus, että hankkeen myötä ProAgrian rooli on saanut sille kuuluvan paikan ja arvostuksen seudullisten toimijoiden verkostossa. 4

5 5 3. Tukihankkeen keskeisimpiä tuloksia Hanke on täyttänyt kaikki sille suunnitelmissa asetetut tavoitteet mm. seudullisten sopimusten aikaansaamisesta sekä se, että seudullinen toiminnan kehittäminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Hankkeen edistymistä on seurattu kaksi kertaa tehdyllä kyselyllä, ensimmäinen joulukuussa 2010 ja toinen marraskuussa Kyselyjen pohjalta voidaan todeta, että toimijat ovat olleet tyytyväisiä valittuun toimintatapaan. Marraskuussa 2011 tehdyn kyselyn mukaisesti yli 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että tukihankkeella on ollut merkitystä seudullisen yrityspalveluiden rakentumisessa vastaajan omalla seudulla. 5

6 6 SeutuYp tukihankkeen rooli seudullisten yrityspalveluiden rakentamisessa alueilla Alla on lueteltu keskeisimmät tulokset: 1. Sopimuksia on vuoden 2011 lokakuun loppuun mennessä hyväksytty 56 kappaletta. Kaikkia sopimuksia ei ole vielä ehditty seuduilla allekirjoittaa. Seuraavat yhdeksän ELY keskusaluetta ovat jo kokonaisuudessaan Yritys Suomi toimintamallin piirissä: Kaakkois Suomi, Häme, Pirkanmaa, Keski Suomi, Etelä Savo, Kainuu, Pohjois Savo, Pohjois Karjala ja Lappi. 2. Kullekin seudulle on laadittu omat konkreettisia toimenpiteitä sisältävät toimintasuunnitelmat. 3. Tehdyn työn pohjalta on syntynyt tavoitteen mukaisia päätöksiä: a. Käynnistetty/käynnistetään asiakasprosessien yhteinen kehittäminen, jonka pohjalta on muutettu toimintatapoja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. b. Tiivistetty/tiivistetään yhteistä viestintää asiakkaille, jossa hyödynnetty esim. sähköisiä uutiskirjeitä, Yritys Suomen tunnusten käyttöä ja palveluiden kokoamista yhteiseksi näkymäksi verkkosivuille. c. Verkostomaista toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kukin toimija on sitoutunut kehittämään toimintaansa verkostona sekä antavana että saavana osapuolena. d. Toimintoja koottu/kootaan yhteisiin toimitiloihin. e. Kartoitettu/kartoitetaan asiakastarpeita toteuttamalla harava hankkeita, joissa esille nousseisiin tarpeisiin vastattu organisaatioiden yhteistyönä. f. Organisoitu/organisoidaan maaseutuyritysten neuvonta osaksi seudullista yrityspalvelua (Masva konsepti). g. Käynnistetty/käynnistetään organisaatiorajat ylittäviä toimenpiteitä neuvojien osaamisen kehittämiseksi, mm. järjestämällä koulutusta ja yhteistyökumppanin palveluiden tuntemus 6

7 7 ta parantavia neuvottelupäiviä. h. Tehostettu/tehostetaan yritysneuvonnan työkalujen yhteiskäyttöä, esim. yrityssuomi.fi, Yritystulkki, Toimialaonline, Perustayritys.fi. 4. Toimintasuunnitelmien pohjalta on laadittu työohjelmia, joissa on sovittu lähitulevaisuuden (0 6kk) kehittämistoimenpiteistä, aikatauluista ja vastuuhenkilöistä. Noin 30:ssä on laadittu työohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. 5. Hankkeen merkittäväksi tulokseksi on katsottava, että käytännössä kaikki seudut ovat aktivoituneet mukaan yhteistyön kehittämiseen. Kaikki seudut ovat edistyneet yhteistyön vahvistamisessa omista lähtökohdistaan. Toimintaan on saatu mukaan toimijoita, jotka aikaisemmin eivät ole olleet mukana verkostossa. 6. TE toimistojen rooli seudullisten yrityspalvelujen verkostossa on vahvistunut TEtoimistouudistuksen tavoitteiden mukaisesti. TE toimistot ovat sopimuskumppaneina kaikissa seudullisissa sopimuksissa. TE toimiston palvelut tunnetaan kumppanitoimijoiden piirissä paremmin ja niitä osataan markkinoida yrityspalveluina. 7. Hanke on myötävaikuttanut Yritys Suomi palvelujärjestelmän kehittämisen kokonaisuuteen seudullisten sopimusten ja toimintasuunnitelmien tekemisen myötä. Sopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa on sovittu mm. yhteisestä viestinnästä ja yrityssuomi.fi portaalin seudullisten sivujen kehittämisestä. 4. Hankkeen toimenpiteet seudullisen toiminnan tukemiseksi Hankkeen alkuvaiheen toimintaa on leimannut seudullisten yhteistyöprosessien kehittämisen uudelleen käynnistäminen ja pyrkimys saada aikaan uudet, yhteistyökumppaneita aikaisempaa enemmän sitovat ja toimintaa vahvemmin ohjaavat yhteistyösopimukset. Tähän liittyvät toimenpiteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: Lähtötilanteen kartoitus Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa Tukihankkeen viestintä Lähtötilanteen kartoitus Hankkeen alussa koottiin vuosina toteutetun seudulliset yrityspalvelut hankkeen pohjalta saatavissa oleva tieto seuduilla silloin toteutuneista kehittämistoimenpiteistä. Tämän lisäksi kohdistettiin seudullisille toimijoille kysely, jossa kartoitettiin edellisen hankkeen jälkeen tapahtuneita muutoksia ja nykyistä tilannetta. Tältä pohjalta laadittiin kuvaus seudullisten yrityspalveluiden lähtötilanteesta, jota tarkennettiin vielä suuralueittaisissa tilaisuuksissa saadun informaation pohjalta. 7

8 Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi Samanaikaisesti lähtötilannekartoituksen kanssa aloitettiin uuden kehittämisvaiheen palveluiden ja tavoitteiden esittely seudullisille toimijoille. Tähän liittyi alueellisten käynnistystilaisuuksien lisäksi lukuisa joukko vierailuja, yhteensä noin 125 kappaletta, eri organisaatioiden valtakunnallisissa verkostoissa (SE KES verkosto, ProAgrian maaseutuyritysneuvojatapaaminen, TE toimistojen koulutustapahtumia, Uusyrityskeskusten neuvottelupäivät, seudulliset yritysneuvojakoulutukset) sekä useita seudullisia vierailuja. Toimintamalliin liittyvää yleistä tiedottamista on jatkettu koko hankkeen ajan. Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut Asian markkinoinnin pohjalta päästiin sopimaan yhteistyösopimusten uudistamiseen tähtäävien neuvottelujen aloittamisesta seuduittain. Keskustelut käynnistyivät olemassa olevan tilanteen läpikäynnillä edeten kohti jatkokehittämistä. Ensimmäisten neuvottelujen edetessä laadittiin hankkeen toimesta sopimusrunko, jossa määritettiin peruskriteerit Yritys Suomi tunnuksen käyttöönottoon oikeuttavalle sopimisen tasolle. Kriteeristöön kuului myös edellytys vuotuisten toimintasuunnitelmien laadinnasta, jolla edelleen konkretisoitiin sopimuksen toteuttamiseen liittyviä ensivaiheen toimenpiteitä. Hanke on osallistunut paikallisen työn valmisteluun sisältäen aikatauluista sopimisen, koollekutsumisesta, osapuolten haarukoimisen, sopimisen sekä alustavat keskustelut osapuolten kanssa. Sopimukset valmistellaan yhdessä hankkeen kanssa ja TEM:n Yritysasiakkuusstrategiaryhmä (YATR) käy läpi sopimukset ja niihin kuuluvat toimintasuunnitelmat sekä mahdolliset muut liitteet. YATR suosittelee sopimusten hyväksymistä ja TEM:n Konsernipolitiikan ohjausryhmä (KPO) hyväksyy seudut Yritys Suomi tunnuksen alla toimijoiksi. Sopimukseen tähtääviä neuvotteluja on käyty seuduilla yhteensä noin 210 kappaletta ja niihin on osallistunut noin henkilöä. Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen Kriteerit täyttävässä sopimuksessa edellytetään osapuolilta vuotuisten toimintasuunnitelmien laatimista. Toimintasuunnitelmien kautta varmistetaan, että sopimuksen mukainen yhteistyö toteutuu käytännössä ja että yhteistoiminta kehittyy ajan kuluessa. Tukihanke laati mallipohjan toimintasuunnitelmaa varten ja projektipäällikkö osallistui toimintasuunnitelmien laadintaan seuduilla. Vuosittain tehtävissä toimintasuunnitelmissa sovitaan seuduille ja yrityspalveluille tärkeistä konkreettisista kehittämiskohteista, eri organisaatioiden rooleista, osaamistason nostamisesta, viestinnästä ja muista seudun kannalta tärkeistä asioista. Yhteistyön alkuvaiheessa on todettu hyväksi keskittyä muutamaan asiaan, jotka ensiksi tehdään yhdessä valmiiksi tai hyvälle alulle ja sitä kautta saadaan yhteisiä onnistumisia ja tuloksia. Toimintasuunnitelmien tekemiseksi seuduilla on kokoonnuttu useita kertoja ja hanke on osallistunut paikallisen työn valmisteluun, aikataulutukseen, koollekutsumiseen, osapuolten haarukoimiseen, sopimiseen sekä keskustelujen vetämiseen paikan päällä. Projektipäällikkö on tehnyt toimijoiden kanssa keskustelujen pohjalta johtopäätöksiä, esitykset toimintasuunnitelmiksi ja toimenpiteiksi, joita tehdään ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Samalla on sovittu vastuuhenkilöistä ja aikatauluista. Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen Huolimatta siitä, että noin 2/3 sopimuksista on hyväksytty vuoden 2011 aikana, ovat toiminnan organisointi ja toteutus lähteneet jo hyvään käyntiin. Seudut ovat verkostona sopineet konkreettisista asioista, 8 8

9 joita viedään yhdessä kullakin seudulla seudun omista lähtökohdista eteenpäin. Yhteistyön alkuvaiheessa pyritään keskittymään muutamaan asiaan, jotka ensiksi tehdään yhdessä valmiiksi tai hyvälle alulle ja sitä kautta saadaan yhteisiä onnistumisia ja tuloksia. Sen jälkeen siirrytään yhä vaativampiin tehtäviin verkoston kehittämisessä. Ajatuksena on ollut, että yhteinen sopiminen halutaan saada käytännön toiminnaksi mahdollisimman nopeasti. Pienet konkreettiset askeleet luovat uskoa asian etenemiseen ja tavoiteltavien hyötyjen realisoitumiseen. Tukihanke on aktivoinut seutuja lyhyen aikajänteen toimenpideohjelman laatimiseen vetämällä keskusteluja ja levittämällä tietoa tällaisen toimintatavan hyvistä kokemuksista. Useilla seuduilla tämä on johtanut sovittujen asioiden omaehtoiseen kehittämiseen. Luvussa viisi olevassa taulukossa on lueteltu esimerkkejä kehittämisaiheista. Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät Hankkeen toimesta kutsutaan koordinaattorit kaksi kertaa vuodessa yhteisille neuvottelupäiville. Vuoden 2011 aikana päivät pidettiin keväällä ja syksyllä ja osanottajia kummassakin tilaisuudessa oli noin 60. Ohjausryhmätyöskentelyn arvioimiseksi hanke on kehittänyt ohjausryhmän arviointilomakkeen, jota ohjausryhmät voivat käyttää omaa toimintaa kehittäessään. Seutujen kannalta tärkeiden asioiden eteenpäinviemiseksi projektissa on mahdollista perustaa valtakunnallinen teemaryhmä tai jonkun teeman ympärille koota asiantuntijajoukko. Näiksi teema aihioiksi on tässä vaiheessa tunnistettu seuranta, asiakasprosessit, viestintä ja ennakointi. Seurannan osalta konsulttivetoinen teemaryhmätyöskentely on käynnistymässä loppuvuoden 2011 aikana. Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa Tukihanke on osallistunut osaltaan yrityssuomi.fi portaalin seudullisten nettisivujen kehittämiseen. Kehittämistyö on lähtenyt käyntiin viiden pilottiseudun (Jyväskylän seutu, Kuusiokunnat, Espoo Kirkkonummi, Kotkan Haminan seutu, Koillismaan seutu) kanssa. Nyt kehittämistyössä on mukana jo yli 40 seutua. Seudullisissa toimintasuunnitelmissa viestintä on hankkeen toimesta nostettu yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä ja keinoja seudullisen viestinnän yhteen sovittamiseksi Yritys Suomen linjausten kanssa on haettu yhdessä. Tukihankkeen viestintä Tukihanke välittää seudullista työtä tukevaa materiaalia hyvistä käytännöistä, hankkeen edistymisestä ja kansallisista linjauksista. Viestinnän välineinä ovat olleet henkilökohtaiset käynnit, nettisivut ja uutiskirjeet kuukausittain. Tietoa on levitetty myös lukuisissa eri tilaisuuksissa. SeutuYp hankkeen nettisivut ovat toimineet hankkeen tietopankkina. Seudullisille toimijoille suunnatun kyselyn perusteella käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä nettisivujen sisältämään informaatioon. Hyvien käytäntöjen kuvauksien aikaansaamiseksi kilpailutettiin viestintätoimisto, joka työstää hyvistä käytännöistä lyhyitä artikkeleita. Artikkelit julkaistaan hankkeen nettisivuilla ja kootaan myöhemmin hyvät käytännöt lehdeksi. Vuoden 2011 loppuun mennessä artikkeleita valmistui 6 kappaletta. 9 9

10 10 Käynnit SeutuYp tukihankkeen nettisivuilla 5. Esimerkkejä seudullisen yhteistyön vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä Seutujen toimintaa on tuettu ja suunnattu seuraavien taulukossa esitettyjen asioiden kehittämiseen. Hankkeen kautta on kerrottu muiden seutujen toimintatavoista ja rohkaistu uusiin avauksiin. Päävastuu sisällön kehittämisestä on seuduilla. Kullakin seudulla on valittu muutama aihe johon keskitytään. Kehittämisen aiheet on koottu olemassa olevista seudullisista dokumenteista ja ne on ryhmitelty yhteisten otsikoiden alle. Taulukkoon on koottu esimerkkejä niiltä alueilta ja seuduilta, joissa valmistelussa on edetty dokumentointiasteelle. Kullakin seudulla on sovittu erikseen toimenpiteistä ja niiden vastuutahoista. 10

11 11 Yhteistyön tiivistäminen ja työnjako Mitä palveluita seudulla tarjotaan? Yhteisten asiakastapausten käsittelyä Toisten palveluiden tunteminen Roolien tarkentaminen Pirkanmaalla laaditaan yhteistä matriisialustaa strategisille linjauksille ja kärkihankkeille. Alustalle tulee myös Yritys Suomi kumppanuuden olennaiset elementit. Kokkolan seudulla sopimuskumppanit analysoivat palvelujen sisältöä ja tarvetta. Itä Lapissa on yhteinen strategiaprosessi ml. seudullinen yrityspalvelu/yritysneuvontapalvelu saatu päätökseen ja seuraavaksi keskitytään yhteiseen asiakkuudenhoitomalliin sekä kehitetään yhteistä seurantaa. Kokkolan seudulla asiakastapausten käsittelyä tutkitaan käymällä yhteistyöverkostossa läpi yritystapauksia. Tunturi Lapissa rakennetaan yhteistä asiakkuudenhallintamallia. Vaasan seudulla esitellään järjestelmällisesti kunkin toimijan palveluja ja sovitaan asiakasohjauksesta. Palvelumatriiseja tehdään useilla eri seuduilla. Hyvinkää Riihimäen seudulla yritysneuvojille suunnitellaan koulutusta verkoston tuotteista ja palveluista. Kaakkois Suomessa on perehdytty toisten toimijoiden palveluihin asiantuntijavaihdolla (ELYkeskus ja Finnvera, TE toimisto ja ELY keskus; Finnvera ja Tekes sekä Finnvera ja LPR:n elinkeinoyhtiö kesken) jolloin toisen toimijan asiantuntija on käytännössä toiminut neuvonta ja rahoitustehtävissä kumppaniorganisaatiossa. Mm. Seinäjoella, Kainuussa ja Lohjan seudulla käydään rooleja läpi, jotta seudullisten yrityspalvelujen tuottajat tuntevat toisensa, tuotteet, palvelut ja henkilöt. Pohjois Lapissa pohditaan ensin kuntakohtaisesti toimijoiden roolia ja asiakaspalveluprosessia. Sen jälkeen edetään seutukunnalliseen yhteensovittamiseen. 11

12 12 Työnantajapalvelujen kehittäminen Työnantajavalmiudet Työvoimakoulutuksen suunnittelu Keski Savon ja Keuruun seuduilla sekä Pohjois Karjalassa lisätään pienten yritysten työnantaja ja HR valmiuksia. Pietarsaaren, Äänekosken ja Vakka Suomen seuduilla kartoitetaan yritysten koulutustarpeita ja suunnataan koulutusta sen mukaisesti. Kaakkois Suomi on äkillisen rakennemuutoksen aluetta, jonka johdosta on toteutettu toimijoiden yhteisiä suunnittelu ja palvelujen toteuttamispalavereja, luotu yhteisiä palvelupaketteja ja tarjottu yrityksille palveluja yhteisesti. Asiakkuudet Palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan ohjaus eteenpäin Keuruun seudulla suunnitellaan sitä, miten asiakkaan palvelutarpeen pohjalta asiakas ohjataan asiantuntijalta toiselle. Palvelutarjonnan ajankohtaisuus ja tarvelähtöisyys Ennakointi Harava Lohjan ja Joensuun seuduilla sekä Keski Suomessa haetaan tapoja reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Harava konseptia on tehty lähes kaikilla seuduilla. Mm. Pietarsaaren seudulla tehdään verkoston jäsenten yhteisiä yrityskäyntejä. Hämeenlinnan seutu toteuttaa jatkuvasti omaa haravaa. Forssan seudulla toimii pysyvät yritysharavaryhmä. Tuotteistaminen ja asiakkuusprosessit Mentorointi Omistajanvaihdos Mentorointia toteutetaan yrityskummitoimintana useilla paikkakunnilla, mm. Jyväskylän, Pietarsaaren, Joensuu, Keuruun seuduilla. Vaasan ja Hyvinkää Riihimäen seuduilla käydään omistajan vaihdosprosessia läpi. Olemassa olevaa palvelua kehitetään edelleen useilla seuduilla yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Forssan, Hämeenlinnan, Hyvinkää Riihimäen ja Päijät Hämeen seuduilla omistajanvaihdosprosessiin on panostettu aktiivisesti 12

13 13 Tuotteistaminen Asiakkuusprosessien kehittäminen Tuotteistamista toteutetaan eri seuduilla, kuten Kotkan Haminan, Hyvinkää Riihimäen, Koillismaan, Päijät Hämeen, Jyväskylän ja Joensuun seuduilla Pohjois Karjalassa sovittiin kehittämisavustuksen hakuprosessista ja alkavan yrityksen asiakasprosesseja käydään läpi useilla seuduilla kuten Seinäjoen, Ylivieskan, Savonlinnan seuduilla sekä Hyvinkää Riihimäen seudulla. Viestintä ja koulutus Viestinnän kehittäminen Koulutustarjonta yrityksille Seudullinen yritysneuvojien koulutus Pietarsaaren seudulla tulevat ja käynnistyvät hankkeet käsitellään yhdessä. Hyvinkää Riihimäen seudulla kootaan menossa olevat hankkeet. Mikkelin seudulla pilotoidaan Yritys Suomisivuston alle tulevaa yhteistä kalenteria. Pietarsaaren seudulla kootaan seudulla oleva koulutus ja palvelutarjonta yrityksille yhteen tiedostoon Pohjois Karjala, omaa alueellista koulutusta yritysneuvojille heidän omista tarpeista. Kaakkois Suomessa järjestetään yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. 6. Seudullisten yrityspalvelujen edistymien maakunnittain Seudullisten yrityspalvelujen kehittyminen lähtee kunkin seudun tilanteesta ja lähtökohdista eikä seutuja siten voida verrata keskenään. Lähtötilanteet ovat erilaisia paikallisista olosuhteista johtuen. Kuvaus on haluttu pitää lyhyenä. Yleisimmin tilanne on se, että uusi sopimus on nähnyt päivänvalon viimeisen vuoden sisällä ja että sen pohjalta sopimuskumppanit ovat käynnistäneet toiminnan kehittämisen. Edistymistä on kaikilla seuduilla tapahtunut ja seuraavassa projektipäällikön näkemys tämän hetken tilanteesta. Uusimaa Uudenmaan alueella seitsemästä sopimuksesta on allekirjoitettu kolme. Vantaan, Espoon ja Hyvinkää Riihimäki alueen sopimukset allekirjoitettiin 2011 aikana. Lisäksi näillä alueilla koordinointi/työryhmätyöskentelyt on toimintasuunnitelman mukaisesti käynnistetty. Sopimuksien ja toimintasuunnitelmien valmistelu on käynnissä myös neljässä muussa Uudenmaan seutu yp verkostossa. Vuoden 2012 aikana tavoitteena on saada kaikki alueen sopimukset allekirjoitetuksi. 13

14 Varsinais Suomi Varsinais Suomen seudulliset yrityspalvelut ovat organisoituneet seuraaviin yksiköihin, Yrityssalo, Potkuri, Yrityskolmio (aiemmin Loimaan seutu), Vakka Suomi ja Turunmaan seutu. ELY keskus käyttää seudullisia toimijoita palvelujensa jakelukanavana ja Potkurille on annettu tehtäväksi tuottaa palveluja myös muille seuduille ja ELYn edustaminen joissakin asioissa. Harava on toteutettu kaikilla seuduilla yhteisenä hankkeena. Toimiva maakunnallinen ohjausryhmätyöskentely, jossa sovitaan konkreettisista toimenpiteistä. Sopimukset on tehty Salossa sekä Turunmaalla ja muilla alueilla sopimukset ovat valmisteilla ja saadaan käsittelyyn vuoden 2012 alussa. 14 Satakunta Satakunnassa haluttiin selvittää mahdollisuudet yhden maakunnallisen sopimuksen tekemiseen. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että laaditaan kolme seudullista sopimusta eli Pohjois Satakunta, Porin seutu ja Rauman seutu. Pohjois Satakunnassa ja Porin seudulla on kehittämisyhtiöt, Rauman seudulla viisi kuntaa tuottaa palvelut omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on, että sopimukset saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Maakunnassa on tehty hyvää yhteistyötä koko ajan ja nyt sitä tiivistetään entisestään. Porin seudulla yhdistyvät teknologiakeskus (Prizztech Oy), Uusyrityskeskus (Enter) ja kehittämisyhtiö (Posek) yhdeksi yhtiöksi kevään aikana ja se on viivästyttänyt sopimusten tekoa Porin seudulla. Häme Hämeen alueella sopimukset ja toimintasuunnitelmat tehtiin pääosin vuoden 2010 puolella. Toiminta eri seuduilla eli Forssan, Hämeenlinnan, Päijät Hämeen sekä Hyvinkää Riihimäen on lähtenyt hyvin käyntiin. Toimijoiden rooleja sekä palveluita on koko alueella käyty läpi päällekkäisyyksien välttämiseksi ja asiakasohjauksen sujuvaksi mahdollistamiseksi. Haravaa on hyödynnetty varsinkin Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla. Hämeenlinnan seutu toteuttaa haravakyselyn omana, jatkuvana toimintana. Pirkanmaa Pirkanmaalla on seitsemän eri sopimusta ja jotkut alueet käsittävät vain kaksi kuntaa. Koordinaattoreina maakunnassa toimii yleensä TE toimisto ja tällä hetkellä Etelä Pirkanmaan TE toimisto koordinoi myös kahta muuta seutua. Pirkanmaan kaikilla seuduilla on organisoiduttu syksyllä 2011; ohjaus ja johtoryhmät ovat toiminnassa. Kaikissa ohjausryhmissä on puheenjohtajana yrittäjätaustainen henkilö. Eri seudut käyvät läpi asiakasprosesseja ensi vuoden aikana verkkonäkymien laatimisen yhteydessä. Kaakkois Suomi Kaakkois Suomessa on kolme sopimusta, Kotkan Haminan, Kouvolan ja Imatra Lappeenrannan seutusopimukset. Sopimusosapuolina ovat neljä elinkeinoyhtiötä, Finnvera, kolme TE toimistoa, ProAgria (kaksi) yksi toimintaryhmä ja yksi alueellinen innovaatioyhtiö, eli sopimukset kattavat koko Kaakkois Suomen ELYn toiminta alueen. Kotkan Haminan seudun sopimus oli ensimmäinen sopimus, joka hyväksyttiin TEM:ssä Kaakkois Suomen toimijat ovat päättäneet järjestää yhdessä yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta, johon seudullisten yrityspalvelujen neuvojat voivat osallistua. Asiakasprosessien tekeminen ja läpikäyminen sisältyy vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan tai niitä käydään läpi palvelumatriisien uusimisen ja päivittämisen yhteydessä. Kotkan Haminan seutu oli yksi seudullisten nettisivujen piloteista. Pilottisivut eivät ole vielä valmiit. 14

15 Keski Suomi Keski Suomessa on paljon sopimuksia eli kahdeksan kappaletta ja ne kaikki on hyväksytty TEM:ssä. Maakunnassa on ELY keskus rahoittanut SeutuYp toimintaa osallistumalla ns. seutuhenkilöiden palkkakustannuksiin. Kehittämisyhtiöillä on käytössään asiakkuushallintaohjelma ja sitä samaa ohjelmaa käytetään myös klusteritoiminnan seuraamisessa. Sukupolvenvaihdoksissa Keski Suomessa on maakunnallinen hanke. Toimijat tapaavat toisensa säännöllisesti seuduittain, alueittain ja maakunnallisesti. Jyväskylän seutu oli yksi seudullisten nettisivujen piloteista. Pilottisivut eivät ole vielä valmiit. Etelä Pohjanmaa Etelä Pohjanmaalla Seinäjoen seudun, Järviseudun ja Kuusiokuntien sopimukset on hyväksytetty ja allekirjoitettu. Sopimus puuttuu vielä Suupohjan seudulta, mutta se saataneen hyväksytettäväksi vuoden 2012 keväällä. Kuusiokuntien seutukunta on ollut pilottialueena yrityssuomi.fi:n seudullisia sivustoja rakennettaessa. Seudullisten sivujen rakentaminen on aloitettu myös Järviseudulla vuoden 2011 lopussa. Kaikissa seutukunnissa on tehty roolijakoja selkeyttävä palvelumatriisi. Seinäjoen seudulla on käynnistynyt lisäksi kaksi alatyöryhmää, joista toinen keskittyy palveluprosessien ja seurantatietojen kehittämiseen ja toinen viestinnällisten toimenpiteiden suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen. Etelä Pohjanmaalla toimii ELY keskuksen johdolla myös maakunnallinen seutupalveluiden koordinaatioryhmä, joka ohjaa, suunnittelee ja seuraa seudullisten yrityspalveluiden kehittymistä maakunnassa. Koordinaatioryhmä suunnittelee ja toteuttaa myös erilaisia koulutus ja kehittämispäiviä. 15 Pohjanmaa Pohjanmaalla on hyväksytty kaikki seutusopimukset Kristiinankaupunkia lukuun ottamatta. Sekin tulee valmiiksi vuoden 2012 alussa. Haasteita Pohjanmaalle tuo kaksikielisyys ja sen mukana toimijoiden runsaslukuisuus. Kaustisella ohjausryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin konkreettisten asioiden eteenpäin viemisellä. Siellä ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yrittäjä. Kaikilla seuduilla osapuolet ovat käyneet läpi toistensa rooleja ja palveluita. Seuduilla on sovittu muutamasta konkreettisesta toimenpiteestä ja nyt haasteena on saada toiminta käyntiin. Pohjois Pohjanmaa Oulunkaaren seudun sopimus tehdään vuoden 2012 alussa ja sen jälkeen koko ELY keskusalue kuuluu sopimusten piiriin. Oulun seudulla yrityksille valmistellaan yhteistä tapahtuma ja koulutuskalenteria. Seudulla järjestetään yhteisiä verkostoitumispäiviä sekä suunnataan yhteisille tiimeille asiantuntijakoulutusta. Alueella ja seuduilla on käyty läpi rooleja joko yhteisten asiakas tai palvelumatriisien avulla. Asiakasprosessit sovitetaan yritysten elinkaaren mukaisesti. Viestinnässä ja markkinoinnissa otetaan seudullinen sivu käyttöön, kun kansallinen valmistelu on edennyt konkretian asteelle. Ohjausryhmätyöskentely on alkamassa ja esimerkiksi Haapavesi Siikalatva seudulla haetaan yrittäjää puheenjohtajaksi. Raahen seudulla ns. Pyöreä Pöytä on toiminut jo vuodesta 2004 seudullisena ohjausryhmänä. Koillismaa oli toinen seutu, jonka sopimus hyväksyttiin. Seudulle perustettiin Kiekerö Raahen Pyöreän pöydän malliin ja se on kokoontunut säännöllisesti konkreettisten ja ajankohtaisten asioiden eteenpäinviemiseksi. Lappi Lapin alueella hyväksyttyjä sopimuksia on kuusi kappaletta ja ne kattavat koko alueen. Sopimusten liitteenä olevan yrityspalvelumatriisin avulla toimijoiden rooleja ja työnjakoja yritysneuvonnassa täsmennettiin sekä tullaan tarkentamaan edelleen yrityssuomi.fi:n seutunäkymien työstämisen(kin) yhteydessä. 15

16 Seudullisen yrityspalvelun avaintoimijoita ovat kunnan elinkeinotoimet tai kunnalliset/seudulliset kehittämisyhtiöt, TE toimistot, Leader toimintaryhmät ja ProAgria Lappi ry. Lisäksi mukana on muita organisaatioita kuten oppilaitoksia ja korkeakouluja sekä yrittäjäyhdistyksiä. Seudulliset, yritysneuvojista pääosin koostuvat ryhmät, kokoontuvat säännöllisesti sopimallaan tavalla; osa kerran kuukaudessa ja toiset taas 3 4 kertaa vuodessa. Verkoston johtajana tai yhteistyön koordinaattorina toimii joku seudullisista toimijoista. Kokouksia toteutetaan myös videoneuvotteluna. Seutuyhteistyötä kehitetään seututoimijoiden valitsemalla tavalla; osa hyödyntää kokouksia ajankohtaisen tiedon välittämisessä ja tarvittavaan yhteiseen keskusteluun yhteistyösuhteiden ylläpitämiseksi kun toisaalla yhteistyön pohjana on yhteinen strategia tai/ja kehitetään yhteistä asiakkuuden hallintaa ja palveluprosesseja. Lisäksi vuosittain järjestetään maakunnallinen yritysneuvojien työkokous. ELY keskuksen roolina on tukea esr osarahoitteisen Yrittäjyyshankekokonaisuuden rahoituksella ja työpanoksella seutujen yhteistoimintaa yritysneuvonnassa sekä ylläpitää ja kehittää yritysneuvojien osaamisen kehittämistä. Hankkeen rahoituksella voidaan myös kehittää ja hankkia seututoimijoiden pk yritysasiakastarpeiden pohjalta esittämiä lyhytkestoisia liiketoimintaosaamista kehittäviä ajankohtaisinfoja ja koulutuksia sekä muita pk yritysten kehittämispalveluja tai tukea yrittäjyysilmapiirin kehittämistä kunnissa ja seutukunnissa. Yrittäjyyshankekokonaisuuden ohjausryhmä toimii alueellisena seudullisen yrityspalvelun seuranta ja kehittämistahona. Lapissa ei ole seudullisia/paikkakuntakohtaisia yhteispalvelupisteitä vaan yhteisasiakaspalvelua hoidetaan verkostoperiaatteella. Poikkeuksena tästä Tornionlaakson kunnat Pello ja Ylitornio, jossa kuntien yritysneuvojat työskentelevät TE toimiston kanssa samoissa tiloissa. Tästä yhteispalvelusta on saatu erittäin hyvät kokemukset. 16 Etelä Savo Koko alueen sopimukset on hyväksytty ja toiminta hyvässä vauhdissa. Seuduilla käydään asiakasprosesseja läpi vuoden 2012 tai 2013 aikana läpi. Mikkelin seudulla toteutetaan yrittäjäkoulutuskalenteri, joka toimii yrityssuomi.fi alustalla. Kalenterin ottaa käyttöön myös Savonlinnan seutu. Seuduilla on käyty läpi myös palvelumatriiseja, joissa on tarkennettu toimijoiden rooleja sekä palveluita. Mikkelissä Yrityspalvelukeskuksen muodostavat Mikkelin TE toimiston yrityspalvelut, HRV palvelut, Miset Oy:n seudulliset yrityspalvelut, Mikkelin Seudun Uusyrityskeskus ry Dynamo ja Etelä Savon Koulutus Oy (Esedu). Nämä organisaatiot ovat asettaneet kahdeksan henkilöä Yrityspalvelukeskuksen käyttöön ja vastaavat henkilöstökustannuksista. Maakunnallista tiedotustoimintaa on tehty yrittäjien kanssa yhteistyössä. Yrityspalvelujen tuottajat tiedottavat toiminnastaan lyhyissä iltapäiväseminaareissa ja kerran vuodessa järjestetään maakunnalliset yritysneuvojapäivät. Pohjois Savo Pohjois Savossa kaikki sopimukset eli viisi seutua on hyväksytty vuoden 2011 puolella. Seuduilla tehdään palvelumatriiseja ja käytännön yhteisyötä tiivistetään entisestään. Organisaatiomuutokset ovat siirtäneet varsinaisten asiakasprosessien tekemistä. Maakunnassa järjestetään koulutusta yritysneuvojille monipuolisesti ja eri aihealuista ELYn johdolla. Ennakointia tehdään Pohjois Savon liiton ennakoinnin kehittämisprojektin yhteydessä. Ohjausryhmien toiminta on alkanut ja vuoden aikana seuduilla ryhmät ovat kokoontuneet yhden kerran. 16

17 17 Kainuu Kainuussa on kehitetty seurantaa ja haettu yhteisiä seurattavia asioita kuten, yrityskäynnit, aloittavien yritysten lukumäärä, palautteet palveluista jne. Toimijoiden rooleja on tarkennettu ja yhden luukun periaate toimii käytännössä. Painopiste tällä hetkellä on alkavissa yrityksissä ja seuraavaksi panostetaan 0 3 vuotta toimineiden yritysten kehittämiseen. Yritys Suomi Kainuu nimi ja logot olleet aktiivisesti käytössä viestinnässä ja Yritys Suomi Kainuu Kajaanin toimipiste avattiin maaliskuussa Lisäksi Suomussalmella ja Sotkamossa/Kuhmossa on Yritys Suomi Kainuu palvelupisteet. Kainuuseen on muodostettu yritysneuvojaverkosto ja heille järjestetään erilaisia koulutus ja keskustelutilaisuuksia eri teemoista. Ohjausryhmä on kokoontunut noin puolen vuoden välein ja sen ensimmäinen kokous oli Pohjois Karjala Pohjois Karjalassa tehtiin yksi sopimus, joka kattaa koko maakunnan alueen. Jokaisella seudulla on omat kehittämisyhtiönsä, TE toimistonsa jne. mutta siitä huolimatta sovittiin asioista koko maakunnan tasolla. Maakunnassa sovittiin heti konkreettisten asioiden tekemisestä, kuten viestintä, prosessit/tuotteistaminen, osaamisen tason nostaminen yritysneuvojaverkostossa, roolien tarkentaminen. Siellä käytiin läpi esimerkkiprosessina kehittämisavustuksen hakuprosessi, jonka tekemisen tuloksena poistettiin päällekkäisyyksiä ja nopeutettiin sekä helpotettiin prosessia asiakkaan kannalta. Muita prosesseja käydään läpi vuoden 2012 aikana. 7. Haasteita ja johtopäätöksiä Seudullisten yrityspalvelujen kehittämistyössä on hankkeen toiminnan aikana havaittu seuraavia haasteita, jotka tulee ottaa huomioon myös kansallisessa päätöksenteossa. Näin voidaan turvata seudulliselle työlle jatkuvuuden edellytykset. o o o o Toimintaverkoston laajuus tuo tullessaan lukuisten organisaatioiden strategioiden yhteensovittamistarpeen. Tässä työssä on tärkeää tunnistaa kumppanuus periaatteella yhteistyön kehittämiseen sitoutuminen ja siitä kunkin omassa organisaatiossa viestiminen. Erityisen keskeisessä asemassa on TEM konserni ja sen useat eri toimijaosapuolet. Seudullisen yhteistyön kehittäminen perustuu organisaatioiden omissa budjeteissa tähän toimintaan kohdistettuihin rahoituksiin. Kaikki organisaatiot eivät ole suunnanneet resursseja seudullisen toiminnan kehittämiseen. Jokaisella seudullisella toimijalla on omistajuudesta sekä muista taustoista johtuen omat strategiansa, asiakassegmenttinsä, painopisteensä ja toimintatapansa. Nämä on huomioitava verkostoa rakennettaessa, eikä kukaan verkoston jäsenistä voi pakottaa muita jäseniä sopeutumaan omaan toimintaansa. jotta kumppanuus kansallisten ja seututoimijoiden välillä tulee osaksi jokapäiväistä toimintaa, kannattaa kansallisten toimijoiden hyödyntää seudullisia toimijoita entistä tiiviimmin, josta esimerkkeinä: Finnvera Oyj hyödyntää seudullisia toimijoita pienlainojen jakelukanavana menestyksellisesti. Maaseutuneuvonta on kytkeytynyt tiiviiksi osaksi seudullisia yrityspalveluja. Tämän kautta maaseutuneuvontaan on kytkeytynyt ProAgrian lisäksi myös muiden toimijoiden osaamista. 17

18 18 o o o o o Seudullisten yrityspalvelujen toimijat omilla seuduillaan haluavat tarkempaa tietoa siitä, mitä sitoutuminen yrityssuomi.fi portaalin seudullisiin sivuihin seudun toimijoilta vaatii nyt ja tulevaisuudessa sekä sitovaa aikataulua sivujen toteutumiselle. Samoin selkeää viestintää siitä, mitä hyötyjä Yritys Suomen nettisivut tuovat seudulle ja miten hyödyt näyttäytyvät asiakkaille. Koordinaattorin roolin selkeyttäminen siten, että tehtävät jakautuvat koko verkostolle sovitun vastuunjaon mukaisesti. Seututoimijoiden taholta on esitetty toiveita siitä, että jo olemassa olevia sähköisiä yritysneuvonnan työkaluja integroidaan osaksi yrityssuomi.fi portaalin kokonaisuutta. Tästä esimerkkinä ovat Yritystulkki ja perustayritys.fi, jotka ovat jo laajasti seudullisten yrityspalvelujen käytössä. Uudentyyppinen työkalu on virtuaaliasiamies Keijo. Seudulliset yrityspalvelut rakentuvat seudulliselle sopimiselle ja sitoutumiselle perustuen paikallisiin olosuhteisiin. Alueellisten ja kansallisten toimijoiden tulee kunnioittaa tätä sitoutumista. Alkavan yrityksen prosessi on erittäin hyvin seudullisten toimijoiden hallinnassa ja sen vuoksi pääpaino kehittämisessä on suunnattava pk yrityksiin, joihin seudullisten toimijoiden on jalkauduttava entistä enemmän. LIITTEET SeutuYp kysely seudullisille toimijoille 2011, tulokset Seudulliset yrityspalvelusopimukset , yhteenveto 18

19 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011

20 1. Vastaajan organisaatio

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet

Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Maakuntien ja seutukuntien suhdanteet Lokakuu 2016 Tilastokeskuksen aineistoja Meeri Koski Koko yritysliikevaihdon trendit Q1/15-Q1/16 Vuosi 2010=100 115 110 105 100 95 90 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2

Lisätiedot

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu

SeutuYp tukihanke 2009-2013. Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu SeutuYp tukihanke 2009-2013 Seudulliset yrityspalvelut arviointi- ja kehittämiskeskustelu Seudullisen yrityspalvelun toimintamallin kehittäminen OHJAAVAT LINJAUKSET TE toimistouudistus Yritys Suomen kehittäminen

Lisätiedot

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM

TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpano missä mennään? TYP-päivät Lappeenrannassa 27.10.2015 Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Yhteistoimintamalli, jossa TE-toimisto,

Lisätiedot

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU

SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU SEUDULLISET YRITYSPALVELUT SOPIMUS ETELÄ-PÄIJÄNTEEN SEUTU Sopimuksen tausta Päijät-Hämeen seudullisen kehittämisyhtiörakenteen muuttuminen 1.1.2013 aiheuttaa muutoksia myös Seudullisten yrityspalvelujen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta /2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 433/2011 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus

Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta /2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 3 päivänä heinäkuuta 2014 517/2014 Liikenne- ja viestintäministeriön asetus radiotaajuuksien käyttösuunnitelmasta annetun liikenne- ja viestintäministeriön asetuksen

Lisätiedot

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala

Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen. Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala Tuoteväylästä tukea keksinnön kehittämiseen Oma Yritys14 -tietoisku 18.03.2014 Pekka Rantala TUOTEVÄYLÄ Oletko tehnyt hyvän keksinnön? TUOTEVÄYLÄ-PALVELU Käynnistyi v. 2010 Keksintösäätiön valtakunnallisena

Lisätiedot

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä

Kuntajohdon seminaari Mikkelissä Kuntajohdon seminaari Mikkelissä 8.6.2016 Elli Aaltonen ylijohtaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Itä-Suomen aluehallintovirasto 2.6.2016 1 Strategiset painopisteet ja yhteiset toimintatavat 2 Itä-Suomen

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Osela Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Osela 9.6.2016 Tampereen kaupunkiseudun TYP:n johtaja Tommi Eskonen Työllistymistä edistävällä monialainen yhteispalvelu (TYP) Yhteistoimintamalli, jossa

Lisätiedot

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus

Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lapin maahanmuuttotilastoja Anne-Mari Suopajärvi Lapin ELY-keskus Lappi kodiksi maahanmuutto- ja kotouttamistyön ajankohtaisseminaari Rovaniemi 5.10.2016 Ulkomaan kansalaisten osuus väestöstä 31.12.2015

Lisätiedot

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP

1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta. Paikkakunta Kanavanippu ERP N:o 453 3591 TAAJUUSALUEIDEN KÄYTTÖSUUNNITELMA Liite 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Paikkakunta Kanavanippu ERP A B C D E Vaasa (kw) Akaa 42 13 Enontekiö 53 58

Lisätiedot

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi

Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työterveyslaitos www.ttl.fi Verkostot työhyvinvoinnin tukena Jaana Lerssi-Uskelin (11.9.2014) Työhyvinvointia edistäviä verkostoja 2014-2015 Työterveyslaitoksen koordinoimat verkostot Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto TTL:n koordinoimat

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Seinäjoen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Seinäjoen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kotkan-Haminan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kotkan-Haminan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia

Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Etelä-Savon alueellinen verkostotapaaminen Mikkeli 19.02.2014 Verkostokuulumisia Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueilla tapahtuu, Etelä-Savo (2013) 19.2.Työhyvinvoinnin peruskäsitteet ja siitä saatu hyöty

Lisätiedot

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Helsingin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Helsingin Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pääkaupunkiseudun Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pääkaupunkiseudun Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta

Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA. 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta Liite TAAJUUKSIEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 1 Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukainen televisiotoiminta 1.1 Analoginen televisiotoiminta: Yleisradio Oy Paikkakunta Kanava ERP Huom. (kw) ANJALANKOSKI

Lisätiedot

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015

Nuorten Ohjaamot. Kohtaamo-hanke 15.9.2015 Nuorten Ohjaamot Kohtaamo-hanke NUORISOTAKUU ESR-OHJELMAKAUDELLA 2014-2020 NUORTEN PALVELUJEN KEHITTÄMISKOKOKONAISUUS Ohjaamo-toiminta ja verkko-ohjaus (Kohtaamo) kehittää Ohjaamoja ja verkko-ohjausta

Lisätiedot

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki

MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012. Kimmo Kurunmäki MAL verkostotapaaminen Uuden kauden käynnistys 14.3.2012 Kimmo Kurunmäki Pilottikausi 2010 2011 paketissa Koordinointi www.mal verkosto.fi Projektipäällikkö Kimmo Kurunmäki, kimmo.kurunmaki@tampereenseutu.fi,

Lisätiedot

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo

Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa. Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut julkiset hankinnat 2015 Keski-Pohjanmaa Hankinta-asiamies Jorma Saariketo Kilpailutetut hankinnat 2015 koko maa Ajanmukaiset menettelytavat ja välineet lisäävät mahdollisuuksia ja edistävät

Lisätiedot

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa

työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen, Jari Heiniluoma, Jukka Alasentie, Kristiina Karppi Taustaa SOTE- JA ALUEHALLINTOUUDISTUS n aluehallintoryhmän 7.3.2016 kokouksen toimeksiannon mukaisesti n elinkeinopalveluiden kokonaisuus, nykytilakuvaus työryhmä Harri Airaksinen (pj), Jaana Koivisto-Virtanen,

Lisätiedot

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002

METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 METSÄSEKTORIN MERKITYS MAAKUNNISSA JA SEUTUKUNNISSA VUONNA 2002 Lähteet: Tilastokeskus, Genimap Oy (L6022/05) Metsäsektorin merkitys maakunnissa ja seutukunnissa vuonna 2002 1 Toimiala- ja aluejako Metsäsektori:

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Kouvolan seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Kouvolan seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään?

Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? Monialainen yhteispalvelu (TYP) ja työllisyyden kokeilut missä mennään? TEM:n ajankohtaisiltapäivä Ohjaamoille 15.3.2016 Helsinki Ylitarkastaja Hanna Liski-Wallentowitz, TEM TYP-lain toimeenpanon etappeja

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Tampereen seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Tampereen seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT

KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT KÄRÄJÄOIKEUKSIIN SAAPUNEET ASIAT 1.1.-31.12.2015 21.1.2016 Alioikeus Rikos- Muut rikos- Pakko- Sakon Maaoikeus- Laajat Erill. turv.- Summaa- Avio- Muut Velka- Yritys- Konk. Ulosotto- Yhasiat oik.asiat

Lisätiedot

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa

yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa yritysneuvontapalvelut Yritys Suomi sopimuksen puitteissa koulutus ja kehittämispalvelut, joita kehitetään Yhessä hankkeessa Yhden luukun periaate? Eri osa-alueisiin erikoistuneet toimijat pystyvät yhdessä

Lisätiedot

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Kymen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Kymen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta

Kuntien yritysilmasto 2012. Turun seutukunta Kuntien yritysilmasto 2012 Turun seutukunta EK:n kuntien yritysilmastotutkimus Mitataan yrittäjien ja yritysten näkökulmasta kunnan toimintakykyä, yrittäjyyden esiintyvyyttä ja yrittäjyysaktiivisuutta

Lisätiedot

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen

Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Kaupunkiseutujen kehityskuva ja kehittäminen Satu Tolonen ja Janne Antikainen TOIMINNALLISET ALUEET JA KASVUVYÖHYKKEET SUOMESSA (ToKaSu) VNK TEAS hanke Työpaja 13.6.2016 Väestö Väestönkehitys 1995-2015

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Iloa ohjaukseen, voimaa verkostosta -seminaari Lappeenranta 8.6.2010 Projektisuunnittelija Anna-Kaisa Tiihonen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1

Kaikki vastaajat maakunnan mukaan 1 3,05 3,07 3,14 3,02 2,94 3,35 3,21 3,27 3,29 3,18 3,33 3,14 3,49 3,49 3,61 3,57 3,59 3,57 3,27 3,39 3,27 3,14 3,32 3,06 3,26 3,18 3,25 3,18 3,09 3,17 3,11 3,07 3,15 3,44 3,61 3,58 3,58 3,51 3,59 3,43 3,32

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2016 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 18.1.2017 Myönnetty rahoitus maakunnittain 2016 Yrityksen kehittämisavustus Yritysten toimintaympäristön

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM

Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE. Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM Hyvinvointia työstä UUTTA TYÖTERVEYSHUOLTOPALVELUA YRITTÄJILLE JA PIENILLE YRITYKSILLE Helena Palmgren, kehittämispäällikkö, TkT, KM 21.3.2014 Helena Palmgren 2 Pienten yritysten ja yrittäjien uusi työterveyshuoltopalvelu

Lisätiedot

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma

MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO. hankesuunnitelma MAASEUDUN ARJEN PALVELUVERKOSTO hankesuunnitelma Sisällys 1. Tausta... 3 2. Päätavoitteet... 3 3. Toimintasuunnitelma... 4 4. Ohjausryhmä... 5 5. Johtotyhmä... 6 6. Henkilöstö... 6 7. Kustannukset ja rahoitus...

Lisätiedot

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö

Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö Yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut 2015 1.1.-31.12. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Rahoitusyksikkö 2.2.2016 Myönnetty rahoitus maakunnittain Yritysten toimintaympäristön Yrityksen kehittämisavustus

Lisätiedot

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016

SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI. Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SEUTUKUNTIEN ELINVOIMAINDEKSI Valtiotieteen tohtori Timo Aro & Valtiotieteen ylioppilas Rasmus Aro Helmikuu 2016 SISÄLTÖ 1. Analyysin tausta ja toteuttaminen 2. Seutukuntien arvot muuttujittain 3. Seutukuntien

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 14.3.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

TE-palvelut. aina saatavilla

TE-palvelut. aina saatavilla TE-palvelut aina saatavilla z TE-palvelut perustuvat lakiin julkisista työvoima- ja yrityspalveluista Työ- ja elinkeinotoimistot (TE-toimistot) Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus (TE-aspa)

Lisätiedot

Satakunnan verkostotapaaminen

Satakunnan verkostotapaaminen Satakunnan verkostotapaaminen 28.02.2014 Jaana Lerssi-Uskelin 7.3.2014 Alueelliset verkostot Aluejakona ELY-alueet: 1. Satakunta 2. Etelä-Savo 3. Lappi 4. Pohjanmaa 5. Pohjois-Karjala 6. Etelä - Pohjanmaa

Lisätiedot

Hämeen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Hämeen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Hämeen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku

6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016. Info=laisuus 7.3.2016 Turku 6AIKA - KESTÄVÄN KAUPUNKIKEHITTÄMISEN ESR- HANKEHAKU 1.3. 15.4.2016 Info=laisuus 7.3.2016 Turku Ohjelma 6Aika- strategian esiiely ja kuutoskaupunkien odotukset ESR- pilonhankkeille Anna- Mari Sopenlehto,

Lisätiedot

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu

Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu Pohjois-Karjalan kuntajohtajatilaisuus Pohjois-Karjalan TE toimisto 18.3.2015 TYP toiminnan organisointi: mitä on tehty ja miten tästä eteenpäin? Alustavat

Lisätiedot

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso

Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Keski-Suomen koulutuksen ja osaamisen kehittämisen verkoston toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Verkoston nimi: Osaava Metso Verkosto: Hankasalmi Joutsa Jyväskylä Jämsä Kannonkoski Karstula Keuruu Kinnula

Lisätiedot

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät

Valtakunnallinen raportti. Suomen Yrittäjät Valtakunnallinen raportti Suomen Yrittäjät 18.5.2016 Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/2 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa)

SATAKUNTA NYT JA KOHTA. Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) SATAKUNTA NYT JA KOHTA Tunnuslukuja Satakunnan kehityksestä ( Osa I Miten meillä menee Satakunnassa) VTT, kehittämispäällikkö Timo Aro Porin kaupunki 25.10.2013 S I S Ä L T Ö 1. MITEN MEILLÄ MENEE SATAKUNNASSA?

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille

Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työ- ja elinkeinoministeriön terveiset seudullisille yrityspalveluille Työkaluja seudullisten yrityspalveluiden työhön ajankohtaista TE-toimistosta, Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 23.9.2015 Tuija Groop

Lisätiedot

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu

Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari Oulu Aikuisten tieto-, neuvonta-ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisohjauksen kehittämisen satoa OpinTori-projektinpäätösseminaari 19.3.2013 Oulu Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti,

Lisätiedot

Valiokunnan kokoonpano kaudella

Valiokunnan kokoonpano kaudella Valiokunnan kokoonpano kaudella 2016-2017 Kai Hildén Turku pj. Tuomas Eivola Tampere Marja Hongisto Turku Piritta Maja Kuortane Eino Styrman Helsinki Juha Viberg Kotka Avaintehtävät: valmentaja- ja ohjaajakoulutuksen

Lisätiedot

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta

Turvapaikanhakijoiden vastaanotto. Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta Turvapaikanhakijoiden vastaanotto Olli Snellman, Maahanmuuttovirasto Espoon monikulttuurisasiain neuvottelukunta 24.8.2016 Vastaanotto Vastaanottolain tarkoituksena on turvata kansainvälistä suojelua hakevan

Lisätiedot

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat

KJY:n verkostot 2010. 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat KJY:n verkostot 2010 17.3.2010 Verkostojen puheenjohtajat Verkostot 2010 Hankeverkostot Pedagogisen johtamisen verkosto Tietohallintoverkosto Työssäoppimisen verkosto Yhteistyöverkostot Hyvinvointiverkosto

Lisätiedot

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU

JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU KEKSINTÖSÄÄTIÖ JA TUOTEVÄYLÄ PALVELU 18.1.2011 / Avainklubi Pekka Rantala, Kusti Alasalmi Riitta Ahola, Timo Kilpinen, Antti Niemi, Pauliina Sievänen Maailma tarvitsee keksintöäsi Keksijätutkintoa sjä

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016

Turun väestökatsaus. Lokakuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-lokakuussa 2016 Helsinki 6 732 Vantaa 4 058 Espoo 3 825 Tampere 3 007 Oulu 1 707 Turku 1 525 Jyväskylä 1 432 Kuopio 911 Lahti 598 Järvenpää

Lisätiedot

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat

Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat 14.6.2005 VNK008:00/2003 Kuntien kirjastotoimenjohtajat, lääninhallitusten kirjastoista vastaavat sivistystoimentarkastajat ja yhteispalvelualuevastaavat YHTEISTYÖKUTSU: SUOMI VERKOSSA KAMPANJA KIRJASTOISSA

Lisätiedot

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.

Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9. Sähköiseen maailmaan siirtyminen; Yritys-Suomi -palvelukokonaisuus ml. Yritys-Suomi visio 2020 Yritys-Suomi Innosta menestykseen - seminaari 10.9.2014 Sirpa Alitalo & Jaana Lappi, TEM Yritys-Suomen visio

Lisätiedot

Pirkanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pirkanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pirkanmaan Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä

Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Viestintävirasto 70/2014 M 1 (27) Määräys televisio- ja radiotoimintaan tarkoitettujen taajuuksien käytöstä Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014 Viestintävirasto määrää 7 päivänä marraskuuta

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus

SISÄLLYS. N:o 341. Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2008 Julkaistu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 2008 SISÄLLYS N:o Sivu 341 Valtioneuvoston asetus televisio- ja radiotoimintaan sekä toimiluvanvaraiseen teletoimintaan määrättyjen

Lisätiedot

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko

1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko Kysymykset 1. 1. Ohjausta koskeva julkinen päätöksenteko OHJAUKSEN TOIMINTAPOLITIIKKA ALUEELLISELLA TASOLLA Alueellisesti tulisi määritellä tahot, joita tarvitaan alueellisten ohjauksen palvelujärjestelyjen

Lisätiedot

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Riittääkö nopat? Haasteena yliopisto-opintojen napakka eteneminen -seminaari 11.3.2013 Lappeenranta Projektipäällikkö Auli Ryhänen

Lisätiedot

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Koulutusasiainneuvottelukunta Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH Koulutusasiainneuvottelukunta 5.10.2016 Jouni Ponnikas Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH 11.4.2013 Kainuun liitto/nimi 1 Valtakunnallinen aikuiskoulutuksen ennakointi hanke, OPH

Lisätiedot

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu

Luovaa osaamista. Valtteri Karhu Luovaa osaamista Valtteri Karhu OKM:n valtakunnalliset toimenpidekokonaisuudet rakennerahasto-ohjelmassa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus 1. Osuvaa osaamista 2. Kotona Suomessa (OKM ja TEM) 3. Osallistamalla

Lisätiedot

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA

SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA KORKEAKOULUHARJOITTELIJA NIINA OJANIEMI, MAL-VERKOSTO SELVITYS MAL-AIESOPIMUSTEN SITOUTTAMISEN TEKIJÖISTÄ PROJEKTISUUNNITELMA 1. YHTEENVETO Tämän selvityksen tarkoitus on neljän suurimman kaupunkiseudun

Lisätiedot

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa

Tilanne Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa Tilanne 18.11. Järjestöjen osallisuus sote- ja maakuntauudistuksen valmistelussa OYS 1) Lappi: Lapin liiton nimeämällä järjestöneuvottelukunnalla on iso rooli soteuudistuksen valmistelutyössä. Järjestöneuvottelukunnan

Lisätiedot

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia

LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia LAITURI-projekti - toimintaa ja tuloksia Alueellisten TNO-asiantuntijoiden koulutus 11.-12.11.2014 LAITURI-projekti LAITURI projektin tavoite ja tuloksia Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittämisen

Lisätiedot

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa. ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus Ristiinpölytys neljän tuulen tiellä Keski-Suomessa ELO-toiminta Paula Hiltunen Pohjois-Karjalan ELY-keskus 25.2.2015 Pohjois-Karjalan ELO-toiminta ELY-keskus asetti elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän

Lisätiedot

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa

Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Hoitoonpääsyn seuranta erikoissairaanhoidossa Tilanne 31.8.2010 Erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy - 31.8.2010 tilanne 1 Yleistä 31.8.2010 tiedonkeruussa kysyttiin tietoja sekä kiireettömien että kiireellisten

Lisätiedot

Lapin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Lapin Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Lapin Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien yhteistyön

Lisätiedot

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti

Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti Aikuisohjauksen koordinaatioprojekti ESR TL 3:n kehittämisohjelma: Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla Projektipäällikkö

Lisätiedot

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen

Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen Katsaus pakolaisten kuntapaikkojen tilanteeseen 9.5.2016 Jouni Vataja 1.1. 31.12.2015 Turvapaikanhakijoiden määrän kasvu 32 476 turvapaikanhakijaa, joista Irakilaisia 63 % 20 485 Afganistanilaisia 16 %

Lisätiedot

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain

ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain ABB-tuotteiden myynnistä vastaavat henkilöt paikkakunnittain Asiakaspalvelukeskus löytää asiantuntijamme Asiakaspalvelukeskus on ABB:n yhteydenottokanava, jonka kautta välitämme asiasi oikean henkilön

Lisätiedot

Mikä ihmeen Opin ovi?

Mikä ihmeen Opin ovi? Neuvonta ja ohjaus minne menet? Itä-Uudenmaan Opin Ovi projektin päätösseminaari Nuorten ja aikuisten ohjaus tulevaisuudessa Itä-Uudellamaalla 1.11.2012 Porvoo Projektipäällikkö Auli Ryhänen Aikuisohjauksen

Lisätiedot

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin?

Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Sähköinen asiointi ja palvelut Miten tästä eteenpäin? Kauko Hartikainen, Kuntaliitto Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2012 Tavoiteltavat toteutukset Realistisia ja konkreettisia Hyötyjä jo

Lisätiedot

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015

Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Yritys-Suomi uudistuu Tornio 15.12.2015 Anne Syväjärvi Yritys-Suomi on julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhdessä muodostama palvelu yrityksille ja yrittämisestä kiinnostuneille. Monikanavainen Yritys-Suomi

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä

Lisätiedot

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011

Itä ja Pohjois Suomi ohjelma. Jouni Backman 28.11.2011 Itä ja Pohjois Suomi ohjelma Jouni Backman 28.11.2011 Itä- ja Pohjois-Suomi -ohjelma Työryhmän tehtävänä on valmistella hallitusohjelman mukainen kehittämisohjelma Itä- ja Pohjois-Suomelle. Pitkät etäisyydet

Lisätiedot

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Varsinais-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Varsinais-Suomen Yrittäjät raportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien ja yrittäjien

Lisätiedot

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu

ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011. Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu ForeMassi2025 Tiedotustilaisuus 3.5.2011 Teemu Santonen, KTT Laurea-ammattikorkeakoulu Hankkeen tavoitteet Pitkän aikavälin laadullisen ennakoinnin verkostohanke Teemallisesti hanke kohdistuu hyvinvointi-

Lisätiedot

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla

VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla VIRETTÄ VERKKOON virtuaalinen yhteistyö sosiaali- ja terveys- sekä puhdistuspalvelualalla 1.9.2015-31.12.2016 2 Hankkeen toimijat Faktia Koulutus Hyria koulutus Oy Keski-Pohjanmaan aikuisopisto Savonlinnan

Lisätiedot

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla

ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla ELO -toiminnan organisoitumisen vaihe alueilla Opin ovi klinikka, Tampere 19.11.2013 Mervi Sirviö LAITURI projekti Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Alueellisten ELO - ryhmien kyselyn vastausten yhteenvetoa

Lisätiedot

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos

Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta. Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta Työmarkkinatuen rahoitusvastuun muutos Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto 05.12.2014 Marita Rimpeläinen-Karvonen Taustalla olevat hallituksen

Lisätiedot

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia

Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia Satakunnan maakunnallinen yrittäjyyskasvatuksen strategia 2010-2015 Satakunnan YES-keskus Projektipäällikkö Jenni Rajahalme Miksi maakunnallinen strategia? - OKM:n linjaukset 2009 herättivät kysymyksen:

Lisätiedot

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN

SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN SELVITYKSIÄ VALTION ASUNTORAHASTO ISSN 1237-2188 Ari Laine 4/2002 15.2.2002 Asumisoikeusasunnot 1990-2001 Asumisoikeusasuntojen rakentaminen aravalainoituksen tuella alkoi vuonna 1990 ja korkotukilainoituksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee

Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Ammatillisen koulutuksen laatutyöryhmä työskentelee Laatuverkoston tapaaminen 31.10.2013 Opetusneuvos Tarja Riihimäki Laatutyöryhmä työskentelee Ehdotus koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien

Lisätiedot

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti

Keski-Suomen Yrittäjät. Aluejärjestöraportti Keski-Suomen Yrittäjät Aluejärjestöraportti Tutkimuksen taustat ja toteutus 1/4 Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Suomen Yrittäjien jäsenkunnan käsityksiä kuntien elinkeinopolitiikasta sekä kuntien

Lisätiedot

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille

Taiteen edistämiskeskus. Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Valtion tukea taiteelle ja kulttuurille Taiteen edistämiskeskus Taiteen edistämiskeskus (Taike) edistää taidetta kansallisesti ja kansainvälisesti. Myös kulttuurin edistäminen kuuluu

Lisätiedot

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016

Turun väestökatsaus. Marraskuu Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Kymmenen suurimman väestönkasvun ja väestötappion kuntaa tammi-marraskuussa 2016 Helsinki 7 225 Vantaa 4 365 Espoo 4 239 Tampere 3 090 Oulu 1 867 Turku 1 687 Jyväskylä 1 392 Kuopio 882 Lahti 621 Järvenpää

Lisätiedot

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö

Yritys-Suomi nousuun. Innoforum 10.11.2015 Tampere. Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yritys-Suomi nousuun Innoforum 10.11.2015 Tampere Jarmo Palm Työ- ja elinkeinoministeriö Yleistä 2 Ratkaisujen Suomi 1. Kestävä kasvu ja julkinen talous 2. Työllisyys ja kilpailukyky 3. Osaaminen ja koulutus

Lisätiedot

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Kokemuksia nykyisestä valtion aluehallinnosta 24.11.2011 Anneli Taina, ylijohtaja Etelä-Suomen aluehallintovirasto Uudistuksen lähtökohdat Perustui Matti Vanhasen II hallitusohjelmaan Hallinto- ja kuntaministeri

Lisätiedot

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto

Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset. Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Lappi kuvaan 2030 maakunnallisen ennakointihankkeen keskeiset tulokset Päivi Holopainen, ennakointikoordinaattori Lapin liitto Maakunnallisen ennakoinnin toimintamalli ja ennakoinnin välineet: Ennakoinnin

Lisätiedot

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi

MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset. Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, Kulttuurikeskus, Iisalmi MAL-verkoston ajankohtaiset kuulumiset Kati-Jasmin Kosonen UZ-kierros, 18.4.2013 Kulttuurikeskus, Iisalmi Kansallinen kaupunkipolitiikka Ohjelmat: Kaupunkipoliittinen toimenpideohjelma, liikennepol. selonteko,

Lisätiedot

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta

Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta & sosiaalihuoltoa koskevan lainsäädännön uudistuksesta Palvelurakenneuudistuksesta Päivi Voutilainen STM/STO Uudistuksen keskeinen sisältö Integroidaan sosiaali- ja terveydenhuolto

Lisätiedot

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa

Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Opin ovista eteenpäin aikuisten tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen kehittäminen Suomessa Valtakunnalliset Kuntoutuspäivät 22. - 23.3.2012 Scandic Marina Congress Center, Helsinki Projektipäällikkö Auli

Lisätiedot

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015

Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2015 POHJANMAAN ELY-KESKUS Tammikuun työllisyyskatsaus 2015 Julkaisuvapaa 24.2.2015 klo 9.00 Uusia avoimia työpaikkoja vuoden takaista enemmän. Ulkomaalainen työvoima kasvanut yli 200

Lisätiedot

Maaseutuverkosto vartissa

Maaseutuverkosto vartissa Maaseutuverkosto vartissa Helsinki 21.1.2016 Teemu Hauhia Maaseutuverkostopalvelut Sivu 1 24.1.2016 Maaseutuverkosto Maaseutuverkoston tehtävänä on edistää yhteistyötä ja tiedon vaihtoa verkoston osapuolten

Lisätiedot

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja

Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja Jatkuva liikennejärjestelmätyö Kymenlaaksossa - Vuoden 2011 toiminnan arviointi ja - Toimintasuunnitelma ja tavoitteet vuodelle 2012 Jatkuvan liikennejärjestelmätyön tavoitteet ja päätehtävät ät TARVE:

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA AMMATILLISEN KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJIEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti

Lisätiedot

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä

ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä ELY -keskusten yritysrahoitus ja yritysten kehittämispalvelut v. 2015 TEM Yritys- ja alueosasto Yrityspalvelut -ryhmä Vuonna 2015 myönnetty ELY keskusten yritysrahoitus Rahoitusmuoto Milj. euroa Myönnetty

Lisätiedot

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa

ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa ERM-Ennakoidun rakennemuutoksen suunnitelma Satakunnassa 5.2.2016 AIKO Hallitukselle on tärkeää, että koko Suomen erilaiset voimavarat saadaan hyödynnettyä kasvun ja työllistymisen varmistamiseksi. Siksi

Lisätiedot