Väliraportti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Väliraportti 2009 2011"

Transkriptio

1 Seudulliset yrityspalvelut tukihanke Väliraportti

2 2 Sisältö 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet Tukihankkeen keskeisimpiä tuloksia Hankkeen toimenpiteet seudullisen toiminnan tukemiseksi... 7 Lähtötilanteen kartoitus... 7 Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi... 8 Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut... 8 Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen... 8 Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen... 8 Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät... 9 Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa... 9 Tukihankkeen viestintä Esimerkkejä seudullisen yhteistyön vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä Seudullisten yrityspalvelujen edistymien maakunnittain Haasteita ja johtopäätöksiä LIITTEET

3 3 1. SeutuYp tukihankkeen tavoite ja kohderyhmä Seudulliset yrityspalvelut on nimi yritysneuvontaa ja palveluja tarjoavien toimijoiden verkostolle, jossa yhteisellä sopimuksella sitoudutaan valtakunnallisesti määritellyt vähimmäiskriteerit täyttävien palvelujen tarjoamiseen. Keskeisiä toimijoita ovat kuntien seudulliset kehittämisorganisaatiot, ELY keskukset, TE toimistot, Finnvera, Uusyrityskeskukset sekä ProAgria keskukset. Muita palvelutuottajia ovat teknologiakeskukset, verotoimistot, yrityshautomot, oppilaitokset sekä muut yrityspalveluorganisaatiot. Seudullinen yrityspalvelu tarjoaa neuvontaa yritystoiminnan käynnistämiseen, kehittämiseen sekä ohjausta erityisasiantuntijoiden palveluihin. Seudullinen yrityspalvelu on ensikontakti yrittäjyyteen sekä asiantunteva kumppani yrityksen kasvussa ja kehittymisessä. Eri yrityspalveluorganisaatiot voivat tarjota palveluja asiakkaalle samassa toimipisteessä tai hajautetusti eri toimijoiden verkostoyhteistyönä. Tärkeintä on, että palvelu on löydettävissä helposti ja läheltä, ja että asiakas voi luottaa saavansa korkeatasoista ja asiantuntevaa palvelua. TEM:n koordinoiman SeutuYp tukihankkeen tavoitteena on konkreettisilla yhteistyösopimuksilla saada kaikki julkiset yrityspalvelut osallistumaan verkostoon ja tarjoamaan sen avulla aiempaa kattavampia ja vaikuttavampia palvelukokonaisuuksia asiakkaalle. Tavoitteena on yrityspalvelujen kokoaminen seudullisesti, palvelutarjonnan päällekkäisyyksien poistaminen sekä toimijoiden yhteistyön kehittäminen palvelemaan entistä paremmin asiakkaita ja yhteistyökumppaneita. Seudulliset yrityspalvelut ovat keskeinen osa Yritys Suomen valtakunnallista henkilökohtaisen palvelun verkostoa. Hanke perustuu TE toimistouudistusta ja Yritys Suomi palvelujärjestelmää koskeviin linjauksiin. 2. SeutuYp tukihankkeen lähtökohdat ja periaatteet Seudulliset yrityspalvelut verkoston rakentaminen on alkanut jo vuonna 2002 käynnistyneellä TM:n, KTM:n ja Kuntaliiton yhteisellä projektilla. Suomalaisten yrityspalvelujen palvelutarjonnan selkiinnyttämiseksi käynnistettiin Yritys Suomi palvelujärjestelmän uudistaminen valtioneuvoston periaatepäätöksellä Sen mukaisesti Seudulliset yrityspalvelut ovat merkittävä henkilökohtaisen yritysneuvonnan palvelukanava, jolla on keskeinen rooli asiakaskunnan ohjauksessa muihin palvelukokonaisuuksiin. Vuoden 2008 aikana TEM valmisteli Seudulliset yrityspalvelut projektia uudelleen ja tarjouskilpailun kautta SEKES valikoitui SeutuYp tukihankkeen toteuttajaksi. Tämä työ alkoi toukokuussa Ennen nykyistä hanketta seudullisia yrityspalveluja oli kehitetty vuosina Hankkeen päätyttyä seudullisen yrityspalvelun valtakunnallisessa kehittämisessä oli lähes kaksi vuotta hiljaiseloa, jonka aikana usko toimintamalliin alkoi hiipua. Vuonna 2007 päättyneen hankkeen aikana solmitut sopimukset olivat yleisluonteisia ja sisälsivät vähän konkreettisia toimenpiteitä. Kun yhteistyöhön perustuvia toimintatapoja ei oltu pystytty viemään vielä osaksi organisaatioiden jokapäiväistä työskentelyä, johti valtakunnallisen tukitoiminnon päättyminen nopeasti siihen, että muutos kohti tiiviimpää yhteistyötä pysähtyi eivätkä yhteistoiminnan rakenteet ja toimintatavat kehittyneet. Yksikään organisaatio ei ottanut vastuuta asian edistämisestä. Vuonna 2009 käynnistetty uusi hanke otti tavoitteekseen toimijoiden sitoutumisen yhteisiin päämääriin ja yhteistyöhön perustuvan toimintamallin viemisen osaksi jokapäiväistä toimintaa asiakkaan näkökulmasta. Keinona nähtiin uudenlaiset sopimukset ja toimintasuunnitelmat, joissa kiinni 3

4 tetään erityistä huomiota verkoston johtamiseen, yhteisiin asiakasprosesseihin, viestintään, seurantaan ja rooleihin. 4 Verkosto koostuu noin 70 sopimusseudusta ja kullakin seudulla toimivista vähintään viidestä itsenäisestä organisaatiosta, joihin kaikkiin kenelläkään ei ole yksiselitteistä käskyvaltaa. Yhteistyötahoja seudullisissa prosesseissa on ollut mukana Verkoston laajuus on muodostanut hankkeelle oman erityspiirteensä, joka on edellyttänyt ja edellyttää tarkkaa hankkeen fokusointia. Eri organisaatioissa seudullisiin yrityspalveluihin osallistuminen ja hyödyt on nähty eri tavoin. Jokaisella organisaatiolla on omat linjauksensa, minkä takia seudullisen yhteistyön hyödyt on jouduttu perustelemaan erikseen kunkin organisaation näkökulmasta. Yritysneuvonnan seudullisen yhteistyön kehittäminen ei ole kaikkien mukana olevien organisaatioiden oman työn näkökulmasta ensisijaista, koska kehittämisen kohteena olevat toiminnot edustavat vain osaa koko organisaation toiminnasta. Hankkeen näkökulmasta edellä mainittu on edellyttänyt verkostojohtamisen hallintaa. Keskeistä on toimintaympäristön tuntemukseen perustuva asiantuntemus ja sen avulla saavutettu toimijoiden luottamus. Luottamus edellyttää puolueettomuutta ja seudullisten päätösten kunnioittamista. Osoitus onnistumisesta on esimerkiksi ProAgrian edustajan toteamus, että hankkeen myötä ProAgrian rooli on saanut sille kuuluvan paikan ja arvostuksen seudullisten toimijoiden verkostossa. 4

5 5 3. Tukihankkeen keskeisimpiä tuloksia Hanke on täyttänyt kaikki sille suunnitelmissa asetetut tavoitteet mm. seudullisten sopimusten aikaansaamisesta sekä se, että seudullinen toiminnan kehittäminen on lähtenyt hyvin liikkeelle. Hankkeen edistymistä on seurattu kaksi kertaa tehdyllä kyselyllä, ensimmäinen joulukuussa 2010 ja toinen marraskuussa Kyselyjen pohjalta voidaan todeta, että toimijat ovat olleet tyytyväisiä valittuun toimintatapaan. Marraskuussa 2011 tehdyn kyselyn mukaisesti yli 90 % vastaajista oli sitä mieltä, että tukihankkeella on ollut merkitystä seudullisen yrityspalveluiden rakentumisessa vastaajan omalla seudulla. 5

6 6 SeutuYp tukihankkeen rooli seudullisten yrityspalveluiden rakentamisessa alueilla Alla on lueteltu keskeisimmät tulokset: 1. Sopimuksia on vuoden 2011 lokakuun loppuun mennessä hyväksytty 56 kappaletta. Kaikkia sopimuksia ei ole vielä ehditty seuduilla allekirjoittaa. Seuraavat yhdeksän ELY keskusaluetta ovat jo kokonaisuudessaan Yritys Suomi toimintamallin piirissä: Kaakkois Suomi, Häme, Pirkanmaa, Keski Suomi, Etelä Savo, Kainuu, Pohjois Savo, Pohjois Karjala ja Lappi. 2. Kullekin seudulle on laadittu omat konkreettisia toimenpiteitä sisältävät toimintasuunnitelmat. 3. Tehdyn työn pohjalta on syntynyt tavoitteen mukaisia päätöksiä: a. Käynnistetty/käynnistetään asiakasprosessien yhteinen kehittäminen, jonka pohjalta on muutettu toimintatapoja vastaamaan asiakkaiden tarpeita. b. Tiivistetty/tiivistetään yhteistä viestintää asiakkaille, jossa hyödynnetty esim. sähköisiä uutiskirjeitä, Yritys Suomen tunnusten käyttöä ja palveluiden kokoamista yhteiseksi näkymäksi verkkosivuille. c. Verkostomaista toimintaa yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Kukin toimija on sitoutunut kehittämään toimintaansa verkostona sekä antavana että saavana osapuolena. d. Toimintoja koottu/kootaan yhteisiin toimitiloihin. e. Kartoitettu/kartoitetaan asiakastarpeita toteuttamalla harava hankkeita, joissa esille nousseisiin tarpeisiin vastattu organisaatioiden yhteistyönä. f. Organisoitu/organisoidaan maaseutuyritysten neuvonta osaksi seudullista yrityspalvelua (Masva konsepti). g. Käynnistetty/käynnistetään organisaatiorajat ylittäviä toimenpiteitä neuvojien osaamisen kehittämiseksi, mm. järjestämällä koulutusta ja yhteistyökumppanin palveluiden tuntemus 6

7 7 ta parantavia neuvottelupäiviä. h. Tehostettu/tehostetaan yritysneuvonnan työkalujen yhteiskäyttöä, esim. yrityssuomi.fi, Yritystulkki, Toimialaonline, Perustayritys.fi. 4. Toimintasuunnitelmien pohjalta on laadittu työohjelmia, joissa on sovittu lähitulevaisuuden (0 6kk) kehittämistoimenpiteistä, aikatauluista ja vastuuhenkilöistä. Noin 30:ssä on laadittu työohjelma vastuuhenkilöineen ja aikatauluineen. 5. Hankkeen merkittäväksi tulokseksi on katsottava, että käytännössä kaikki seudut ovat aktivoituneet mukaan yhteistyön kehittämiseen. Kaikki seudut ovat edistyneet yhteistyön vahvistamisessa omista lähtökohdistaan. Toimintaan on saatu mukaan toimijoita, jotka aikaisemmin eivät ole olleet mukana verkostossa. 6. TE toimistojen rooli seudullisten yrityspalvelujen verkostossa on vahvistunut TEtoimistouudistuksen tavoitteiden mukaisesti. TE toimistot ovat sopimuskumppaneina kaikissa seudullisissa sopimuksissa. TE toimiston palvelut tunnetaan kumppanitoimijoiden piirissä paremmin ja niitä osataan markkinoida yrityspalveluina. 7. Hanke on myötävaikuttanut Yritys Suomi palvelujärjestelmän kehittämisen kokonaisuuteen seudullisten sopimusten ja toimintasuunnitelmien tekemisen myötä. Sopimuksissa ja toimintasuunnitelmissa on sovittu mm. yhteisestä viestinnästä ja yrityssuomi.fi portaalin seudullisten sivujen kehittämisestä. 4. Hankkeen toimenpiteet seudullisen toiminnan tukemiseksi Hankkeen alkuvaiheen toimintaa on leimannut seudullisten yhteistyöprosessien kehittämisen uudelleen käynnistäminen ja pyrkimys saada aikaan uudet, yhteistyökumppaneita aikaisempaa enemmän sitovat ja toimintaa vahvemmin ohjaavat yhteistyösopimukset. Tähän liittyvät toimenpiteet voidaan ryhmitellä seuraavasti: Lähtötilanteen kartoitus Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa Tukihankkeen viestintä Lähtötilanteen kartoitus Hankkeen alussa koottiin vuosina toteutetun seudulliset yrityspalvelut hankkeen pohjalta saatavissa oleva tieto seuduilla silloin toteutuneista kehittämistoimenpiteistä. Tämän lisäksi kohdistettiin seudullisille toimijoille kysely, jossa kartoitettiin edellisen hankkeen jälkeen tapahtuneita muutoksia ja nykyistä tilannetta. Tältä pohjalta laadittiin kuvaus seudullisten yrityspalveluiden lähtötilanteesta, jota tarkennettiin vielä suuralueittaisissa tilaisuuksissa saadun informaation pohjalta. 7

8 Seudulliset yrityspalvelut toimintamallin etuja korostava asian markkinointi Samanaikaisesti lähtötilannekartoituksen kanssa aloitettiin uuden kehittämisvaiheen palveluiden ja tavoitteiden esittely seudullisille toimijoille. Tähän liittyi alueellisten käynnistystilaisuuksien lisäksi lukuisa joukko vierailuja, yhteensä noin 125 kappaletta, eri organisaatioiden valtakunnallisissa verkostoissa (SE KES verkosto, ProAgrian maaseutuyritysneuvojatapaaminen, TE toimistojen koulutustapahtumia, Uusyrityskeskusten neuvottelupäivät, seudulliset yritysneuvojakoulutukset) sekä useita seudullisia vierailuja. Toimintamalliin liittyvää yleistä tiedottamista on jatkettu koko hankkeen ajan. Sopimuksiin tähtäävät seudulliset neuvottelut Asian markkinoinnin pohjalta päästiin sopimaan yhteistyösopimusten uudistamiseen tähtäävien neuvottelujen aloittamisesta seuduittain. Keskustelut käynnistyivät olemassa olevan tilanteen läpikäynnillä edeten kohti jatkokehittämistä. Ensimmäisten neuvottelujen edetessä laadittiin hankkeen toimesta sopimusrunko, jossa määritettiin peruskriteerit Yritys Suomi tunnuksen käyttöönottoon oikeuttavalle sopimisen tasolle. Kriteeristöön kuului myös edellytys vuotuisten toimintasuunnitelmien laadinnasta, jolla edelleen konkretisoitiin sopimuksen toteuttamiseen liittyviä ensivaiheen toimenpiteitä. Hanke on osallistunut paikallisen työn valmisteluun sisältäen aikatauluista sopimisen, koollekutsumisesta, osapuolten haarukoimisen, sopimisen sekä alustavat keskustelut osapuolten kanssa. Sopimukset valmistellaan yhdessä hankkeen kanssa ja TEM:n Yritysasiakkuusstrategiaryhmä (YATR) käy läpi sopimukset ja niihin kuuluvat toimintasuunnitelmat sekä mahdolliset muut liitteet. YATR suosittelee sopimusten hyväksymistä ja TEM:n Konsernipolitiikan ohjausryhmä (KPO) hyväksyy seudut Yritys Suomi tunnuksen alla toimijoiksi. Sopimukseen tähtääviä neuvotteluja on käyty seuduilla yhteensä noin 210 kappaletta ja niihin on osallistunut noin henkilöä. Sopimuksiin pohjautuvien toimintasuunnitelmien laatimisen ohjaaminen Kriteerit täyttävässä sopimuksessa edellytetään osapuolilta vuotuisten toimintasuunnitelmien laatimista. Toimintasuunnitelmien kautta varmistetaan, että sopimuksen mukainen yhteistyö toteutuu käytännössä ja että yhteistoiminta kehittyy ajan kuluessa. Tukihanke laati mallipohjan toimintasuunnitelmaa varten ja projektipäällikkö osallistui toimintasuunnitelmien laadintaan seuduilla. Vuosittain tehtävissä toimintasuunnitelmissa sovitaan seuduille ja yrityspalveluille tärkeistä konkreettisista kehittämiskohteista, eri organisaatioiden rooleista, osaamistason nostamisesta, viestinnästä ja muista seudun kannalta tärkeistä asioista. Yhteistyön alkuvaiheessa on todettu hyväksi keskittyä muutamaan asiaan, jotka ensiksi tehdään yhdessä valmiiksi tai hyvälle alulle ja sitä kautta saadaan yhteisiä onnistumisia ja tuloksia. Toimintasuunnitelmien tekemiseksi seuduilla on kokoonnuttu useita kertoja ja hanke on osallistunut paikallisen työn valmisteluun, aikataulutukseen, koollekutsumiseen, osapuolten haarukoimiseen, sopimiseen sekä keskustelujen vetämiseen paikan päällä. Projektipäällikkö on tehnyt toimijoiden kanssa keskustelujen pohjalta johtopäätöksiä, esitykset toimintasuunnitelmiksi ja toimenpiteiksi, joita tehdään ensimmäisen kuuden kuukauden aikana. Samalla on sovittu vastuuhenkilöistä ja aikatauluista. Toimintasuunnitelmiin perustuvan toiminnan käynnistymisen tukeminen Huolimatta siitä, että noin 2/3 sopimuksista on hyväksytty vuoden 2011 aikana, ovat toiminnan organisointi ja toteutus lähteneet jo hyvään käyntiin. Seudut ovat verkostona sopineet konkreettisista asioista, 8 8

9 joita viedään yhdessä kullakin seudulla seudun omista lähtökohdista eteenpäin. Yhteistyön alkuvaiheessa pyritään keskittymään muutamaan asiaan, jotka ensiksi tehdään yhdessä valmiiksi tai hyvälle alulle ja sitä kautta saadaan yhteisiä onnistumisia ja tuloksia. Sen jälkeen siirrytään yhä vaativampiin tehtäviin verkoston kehittämisessä. Ajatuksena on ollut, että yhteinen sopiminen halutaan saada käytännön toiminnaksi mahdollisimman nopeasti. Pienet konkreettiset askeleet luovat uskoa asian etenemiseen ja tavoiteltavien hyötyjen realisoitumiseen. Tukihanke on aktivoinut seutuja lyhyen aikajänteen toimenpideohjelman laatimiseen vetämällä keskusteluja ja levittämällä tietoa tällaisen toimintatavan hyvistä kokemuksista. Useilla seuduilla tämä on johtanut sovittujen asioiden omaehtoiseen kehittämiseen. Luvussa viisi olevassa taulukossa on lueteltu esimerkkejä kehittämisaiheista. Seudullisen työn johtaminen ja seuranta sekä teemaryhmät Hankkeen toimesta kutsutaan koordinaattorit kaksi kertaa vuodessa yhteisille neuvottelupäiville. Vuoden 2011 aikana päivät pidettiin keväällä ja syksyllä ja osanottajia kummassakin tilaisuudessa oli noin 60. Ohjausryhmätyöskentelyn arvioimiseksi hanke on kehittänyt ohjausryhmän arviointilomakkeen, jota ohjausryhmät voivat käyttää omaa toimintaa kehittäessään. Seutujen kannalta tärkeiden asioiden eteenpäinviemiseksi projektissa on mahdollista perustaa valtakunnallinen teemaryhmä tai jonkun teeman ympärille koota asiantuntijajoukko. Näiksi teema aihioiksi on tässä vaiheessa tunnistettu seuranta, asiakasprosessit, viestintä ja ennakointi. Seurannan osalta konsulttivetoinen teemaryhmätyöskentely on käynnistymässä loppuvuoden 2011 aikana. Seudullisen yrityspalvelun kehittämistä tukeva sähköinen viestintä yrityssuomi.fi portaalissa Tukihanke on osallistunut osaltaan yrityssuomi.fi portaalin seudullisten nettisivujen kehittämiseen. Kehittämistyö on lähtenyt käyntiin viiden pilottiseudun (Jyväskylän seutu, Kuusiokunnat, Espoo Kirkkonummi, Kotkan Haminan seutu, Koillismaan seutu) kanssa. Nyt kehittämistyössä on mukana jo yli 40 seutua. Seudullisissa toimintasuunnitelmissa viestintä on hankkeen toimesta nostettu yhdeksi tärkeimmistä toimenpiteistä ja keinoja seudullisen viestinnän yhteen sovittamiseksi Yritys Suomen linjausten kanssa on haettu yhdessä. Tukihankkeen viestintä Tukihanke välittää seudullista työtä tukevaa materiaalia hyvistä käytännöistä, hankkeen edistymisestä ja kansallisista linjauksista. Viestinnän välineinä ovat olleet henkilökohtaiset käynnit, nettisivut ja uutiskirjeet kuukausittain. Tietoa on levitetty myös lukuisissa eri tilaisuuksissa. SeutuYp hankkeen nettisivut ovat toimineet hankkeen tietopankkina. Seudullisille toimijoille suunnatun kyselyn perusteella käyttäjät ovat olleet tyytyväisiä nettisivujen sisältämään informaatioon. Hyvien käytäntöjen kuvauksien aikaansaamiseksi kilpailutettiin viestintätoimisto, joka työstää hyvistä käytännöistä lyhyitä artikkeleita. Artikkelit julkaistaan hankkeen nettisivuilla ja kootaan myöhemmin hyvät käytännöt lehdeksi. Vuoden 2011 loppuun mennessä artikkeleita valmistui 6 kappaletta. 9 9

10 10 Käynnit SeutuYp tukihankkeen nettisivuilla 5. Esimerkkejä seudullisen yhteistyön vahvistamiseen liittyvistä toimenpiteistä Seutujen toimintaa on tuettu ja suunnattu seuraavien taulukossa esitettyjen asioiden kehittämiseen. Hankkeen kautta on kerrottu muiden seutujen toimintatavoista ja rohkaistu uusiin avauksiin. Päävastuu sisällön kehittämisestä on seuduilla. Kullakin seudulla on valittu muutama aihe johon keskitytään. Kehittämisen aiheet on koottu olemassa olevista seudullisista dokumenteista ja ne on ryhmitelty yhteisten otsikoiden alle. Taulukkoon on koottu esimerkkejä niiltä alueilta ja seuduilta, joissa valmistelussa on edetty dokumentointiasteelle. Kullakin seudulla on sovittu erikseen toimenpiteistä ja niiden vastuutahoista. 10

11 11 Yhteistyön tiivistäminen ja työnjako Mitä palveluita seudulla tarjotaan? Yhteisten asiakastapausten käsittelyä Toisten palveluiden tunteminen Roolien tarkentaminen Pirkanmaalla laaditaan yhteistä matriisialustaa strategisille linjauksille ja kärkihankkeille. Alustalle tulee myös Yritys Suomi kumppanuuden olennaiset elementit. Kokkolan seudulla sopimuskumppanit analysoivat palvelujen sisältöä ja tarvetta. Itä Lapissa on yhteinen strategiaprosessi ml. seudullinen yrityspalvelu/yritysneuvontapalvelu saatu päätökseen ja seuraavaksi keskitytään yhteiseen asiakkuudenhoitomalliin sekä kehitetään yhteistä seurantaa. Kokkolan seudulla asiakastapausten käsittelyä tutkitaan käymällä yhteistyöverkostossa läpi yritystapauksia. Tunturi Lapissa rakennetaan yhteistä asiakkuudenhallintamallia. Vaasan seudulla esitellään järjestelmällisesti kunkin toimijan palveluja ja sovitaan asiakasohjauksesta. Palvelumatriiseja tehdään useilla eri seuduilla. Hyvinkää Riihimäen seudulla yritysneuvojille suunnitellaan koulutusta verkoston tuotteista ja palveluista. Kaakkois Suomessa on perehdytty toisten toimijoiden palveluihin asiantuntijavaihdolla (ELYkeskus ja Finnvera, TE toimisto ja ELY keskus; Finnvera ja Tekes sekä Finnvera ja LPR:n elinkeinoyhtiö kesken) jolloin toisen toimijan asiantuntija on käytännössä toiminut neuvonta ja rahoitustehtävissä kumppaniorganisaatiossa. Mm. Seinäjoella, Kainuussa ja Lohjan seudulla käydään rooleja läpi, jotta seudullisten yrityspalvelujen tuottajat tuntevat toisensa, tuotteet, palvelut ja henkilöt. Pohjois Lapissa pohditaan ensin kuntakohtaisesti toimijoiden roolia ja asiakaspalveluprosessia. Sen jälkeen edetään seutukunnalliseen yhteensovittamiseen. 11

12 12 Työnantajapalvelujen kehittäminen Työnantajavalmiudet Työvoimakoulutuksen suunnittelu Keski Savon ja Keuruun seuduilla sekä Pohjois Karjalassa lisätään pienten yritysten työnantaja ja HR valmiuksia. Pietarsaaren, Äänekosken ja Vakka Suomen seuduilla kartoitetaan yritysten koulutustarpeita ja suunnataan koulutusta sen mukaisesti. Kaakkois Suomi on äkillisen rakennemuutoksen aluetta, jonka johdosta on toteutettu toimijoiden yhteisiä suunnittelu ja palvelujen toteuttamispalavereja, luotu yhteisiä palvelupaketteja ja tarjottu yrityksille palveluja yhteisesti. Asiakkuudet Palvelutarpeen arviointi ja asiakkaan ohjaus eteenpäin Keuruun seudulla suunnitellaan sitä, miten asiakkaan palvelutarpeen pohjalta asiakas ohjataan asiantuntijalta toiselle. Palvelutarjonnan ajankohtaisuus ja tarvelähtöisyys Ennakointi Harava Lohjan ja Joensuun seuduilla sekä Keski Suomessa haetaan tapoja reagoida toimintaympäristön muutoksiin. Harava konseptia on tehty lähes kaikilla seuduilla. Mm. Pietarsaaren seudulla tehdään verkoston jäsenten yhteisiä yrityskäyntejä. Hämeenlinnan seutu toteuttaa jatkuvasti omaa haravaa. Forssan seudulla toimii pysyvät yritysharavaryhmä. Tuotteistaminen ja asiakkuusprosessit Mentorointi Omistajanvaihdos Mentorointia toteutetaan yrityskummitoimintana useilla paikkakunnilla, mm. Jyväskylän, Pietarsaaren, Joensuu, Keuruun seuduilla. Vaasan ja Hyvinkää Riihimäen seuduilla käydään omistajan vaihdosprosessia läpi. Olemassa olevaa palvelua kehitetään edelleen useilla seuduilla yhdessä yrittäjäjärjestöjen kanssa. Forssan, Hämeenlinnan, Hyvinkää Riihimäen ja Päijät Hämeen seuduilla omistajanvaihdosprosessiin on panostettu aktiivisesti 12

13 13 Tuotteistaminen Asiakkuusprosessien kehittäminen Tuotteistamista toteutetaan eri seuduilla, kuten Kotkan Haminan, Hyvinkää Riihimäen, Koillismaan, Päijät Hämeen, Jyväskylän ja Joensuun seuduilla Pohjois Karjalassa sovittiin kehittämisavustuksen hakuprosessista ja alkavan yrityksen asiakasprosesseja käydään läpi useilla seuduilla kuten Seinäjoen, Ylivieskan, Savonlinnan seuduilla sekä Hyvinkää Riihimäen seudulla. Viestintä ja koulutus Viestinnän kehittäminen Koulutustarjonta yrityksille Seudullinen yritysneuvojien koulutus Pietarsaaren seudulla tulevat ja käynnistyvät hankkeet käsitellään yhdessä. Hyvinkää Riihimäen seudulla kootaan menossa olevat hankkeet. Mikkelin seudulla pilotoidaan Yritys Suomisivuston alle tulevaa yhteistä kalenteria. Pietarsaaren seudulla kootaan seudulla oleva koulutus ja palvelutarjonta yrityksille yhteen tiedostoon Pohjois Karjala, omaa alueellista koulutusta yritysneuvojille heidän omista tarpeista. Kaakkois Suomessa järjestetään yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon tähtäävää koulutusta. 6. Seudullisten yrityspalvelujen edistymien maakunnittain Seudullisten yrityspalvelujen kehittyminen lähtee kunkin seudun tilanteesta ja lähtökohdista eikä seutuja siten voida verrata keskenään. Lähtötilanteet ovat erilaisia paikallisista olosuhteista johtuen. Kuvaus on haluttu pitää lyhyenä. Yleisimmin tilanne on se, että uusi sopimus on nähnyt päivänvalon viimeisen vuoden sisällä ja että sen pohjalta sopimuskumppanit ovat käynnistäneet toiminnan kehittämisen. Edistymistä on kaikilla seuduilla tapahtunut ja seuraavassa projektipäällikön näkemys tämän hetken tilanteesta. Uusimaa Uudenmaan alueella seitsemästä sopimuksesta on allekirjoitettu kolme. Vantaan, Espoon ja Hyvinkää Riihimäki alueen sopimukset allekirjoitettiin 2011 aikana. Lisäksi näillä alueilla koordinointi/työryhmätyöskentelyt on toimintasuunnitelman mukaisesti käynnistetty. Sopimuksien ja toimintasuunnitelmien valmistelu on käynnissä myös neljässä muussa Uudenmaan seutu yp verkostossa. Vuoden 2012 aikana tavoitteena on saada kaikki alueen sopimukset allekirjoitetuksi. 13

14 Varsinais Suomi Varsinais Suomen seudulliset yrityspalvelut ovat organisoituneet seuraaviin yksiköihin, Yrityssalo, Potkuri, Yrityskolmio (aiemmin Loimaan seutu), Vakka Suomi ja Turunmaan seutu. ELY keskus käyttää seudullisia toimijoita palvelujensa jakelukanavana ja Potkurille on annettu tehtäväksi tuottaa palveluja myös muille seuduille ja ELYn edustaminen joissakin asioissa. Harava on toteutettu kaikilla seuduilla yhteisenä hankkeena. Toimiva maakunnallinen ohjausryhmätyöskentely, jossa sovitaan konkreettisista toimenpiteistä. Sopimukset on tehty Salossa sekä Turunmaalla ja muilla alueilla sopimukset ovat valmisteilla ja saadaan käsittelyyn vuoden 2012 alussa. 14 Satakunta Satakunnassa haluttiin selvittää mahdollisuudet yhden maakunnallisen sopimuksen tekemiseen. Keskustelujen jälkeen päädyttiin siihen, että laaditaan kolme seudullista sopimusta eli Pohjois Satakunta, Porin seutu ja Rauman seutu. Pohjois Satakunnassa ja Porin seudulla on kehittämisyhtiöt, Rauman seudulla viisi kuntaa tuottaa palvelut omista lähtökohdistaan. Tavoitteena on, että sopimukset saadaan valmiiksi vuoden 2012 aikana. Maakunnassa on tehty hyvää yhteistyötä koko ajan ja nyt sitä tiivistetään entisestään. Porin seudulla yhdistyvät teknologiakeskus (Prizztech Oy), Uusyrityskeskus (Enter) ja kehittämisyhtiö (Posek) yhdeksi yhtiöksi kevään aikana ja se on viivästyttänyt sopimusten tekoa Porin seudulla. Häme Hämeen alueella sopimukset ja toimintasuunnitelmat tehtiin pääosin vuoden 2010 puolella. Toiminta eri seuduilla eli Forssan, Hämeenlinnan, Päijät Hämeen sekä Hyvinkää Riihimäen on lähtenyt hyvin käyntiin. Toimijoiden rooleja sekä palveluita on koko alueella käyty läpi päällekkäisyyksien välttämiseksi ja asiakasohjauksen sujuvaksi mahdollistamiseksi. Haravaa on hyödynnetty varsinkin Forssan ja Hämeenlinnan seuduilla. Hämeenlinnan seutu toteuttaa haravakyselyn omana, jatkuvana toimintana. Pirkanmaa Pirkanmaalla on seitsemän eri sopimusta ja jotkut alueet käsittävät vain kaksi kuntaa. Koordinaattoreina maakunnassa toimii yleensä TE toimisto ja tällä hetkellä Etelä Pirkanmaan TE toimisto koordinoi myös kahta muuta seutua. Pirkanmaan kaikilla seuduilla on organisoiduttu syksyllä 2011; ohjaus ja johtoryhmät ovat toiminnassa. Kaikissa ohjausryhmissä on puheenjohtajana yrittäjätaustainen henkilö. Eri seudut käyvät läpi asiakasprosesseja ensi vuoden aikana verkkonäkymien laatimisen yhteydessä. Kaakkois Suomi Kaakkois Suomessa on kolme sopimusta, Kotkan Haminan, Kouvolan ja Imatra Lappeenrannan seutusopimukset. Sopimusosapuolina ovat neljä elinkeinoyhtiötä, Finnvera, kolme TE toimistoa, ProAgria (kaksi) yksi toimintaryhmä ja yksi alueellinen innovaatioyhtiö, eli sopimukset kattavat koko Kaakkois Suomen ELYn toiminta alueen. Kotkan Haminan seudun sopimus oli ensimmäinen sopimus, joka hyväksyttiin TEM:ssä Kaakkois Suomen toimijat ovat päättäneet järjestää yhdessä yritysneuvojan erikoisammattitutkintoon johtavaa koulutusta, johon seudullisten yrityspalvelujen neuvojat voivat osallistua. Asiakasprosessien tekeminen ja läpikäyminen sisältyy vuoden 2012 toimintasuunnitelmaan tai niitä käydään läpi palvelumatriisien uusimisen ja päivittämisen yhteydessä. Kotkan Haminan seutu oli yksi seudullisten nettisivujen piloteista. Pilottisivut eivät ole vielä valmiit. 14

15 Keski Suomi Keski Suomessa on paljon sopimuksia eli kahdeksan kappaletta ja ne kaikki on hyväksytty TEM:ssä. Maakunnassa on ELY keskus rahoittanut SeutuYp toimintaa osallistumalla ns. seutuhenkilöiden palkkakustannuksiin. Kehittämisyhtiöillä on käytössään asiakkuushallintaohjelma ja sitä samaa ohjelmaa käytetään myös klusteritoiminnan seuraamisessa. Sukupolvenvaihdoksissa Keski Suomessa on maakunnallinen hanke. Toimijat tapaavat toisensa säännöllisesti seuduittain, alueittain ja maakunnallisesti. Jyväskylän seutu oli yksi seudullisten nettisivujen piloteista. Pilottisivut eivät ole vielä valmiit. Etelä Pohjanmaa Etelä Pohjanmaalla Seinäjoen seudun, Järviseudun ja Kuusiokuntien sopimukset on hyväksytetty ja allekirjoitettu. Sopimus puuttuu vielä Suupohjan seudulta, mutta se saataneen hyväksytettäväksi vuoden 2012 keväällä. Kuusiokuntien seutukunta on ollut pilottialueena yrityssuomi.fi:n seudullisia sivustoja rakennettaessa. Seudullisten sivujen rakentaminen on aloitettu myös Järviseudulla vuoden 2011 lopussa. Kaikissa seutukunnissa on tehty roolijakoja selkeyttävä palvelumatriisi. Seinäjoen seudulla on käynnistynyt lisäksi kaksi alatyöryhmää, joista toinen keskittyy palveluprosessien ja seurantatietojen kehittämiseen ja toinen viestinnällisten toimenpiteiden suunnittelemiseen sekä toteuttamiseen. Etelä Pohjanmaalla toimii ELY keskuksen johdolla myös maakunnallinen seutupalveluiden koordinaatioryhmä, joka ohjaa, suunnittelee ja seuraa seudullisten yrityspalveluiden kehittymistä maakunnassa. Koordinaatioryhmä suunnittelee ja toteuttaa myös erilaisia koulutus ja kehittämispäiviä. 15 Pohjanmaa Pohjanmaalla on hyväksytty kaikki seutusopimukset Kristiinankaupunkia lukuun ottamatta. Sekin tulee valmiiksi vuoden 2012 alussa. Haasteita Pohjanmaalle tuo kaksikielisyys ja sen mukana toimijoiden runsaslukuisuus. Kaustisella ohjausryhmän toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin konkreettisten asioiden eteenpäin viemisellä. Siellä ohjausryhmän puheenjohtajana toimii yrittäjä. Kaikilla seuduilla osapuolet ovat käyneet läpi toistensa rooleja ja palveluita. Seuduilla on sovittu muutamasta konkreettisesta toimenpiteestä ja nyt haasteena on saada toiminta käyntiin. Pohjois Pohjanmaa Oulunkaaren seudun sopimus tehdään vuoden 2012 alussa ja sen jälkeen koko ELY keskusalue kuuluu sopimusten piiriin. Oulun seudulla yrityksille valmistellaan yhteistä tapahtuma ja koulutuskalenteria. Seudulla järjestetään yhteisiä verkostoitumispäiviä sekä suunnataan yhteisille tiimeille asiantuntijakoulutusta. Alueella ja seuduilla on käyty läpi rooleja joko yhteisten asiakas tai palvelumatriisien avulla. Asiakasprosessit sovitetaan yritysten elinkaaren mukaisesti. Viestinnässä ja markkinoinnissa otetaan seudullinen sivu käyttöön, kun kansallinen valmistelu on edennyt konkretian asteelle. Ohjausryhmätyöskentely on alkamassa ja esimerkiksi Haapavesi Siikalatva seudulla haetaan yrittäjää puheenjohtajaksi. Raahen seudulla ns. Pyöreä Pöytä on toiminut jo vuodesta 2004 seudullisena ohjausryhmänä. Koillismaa oli toinen seutu, jonka sopimus hyväksyttiin. Seudulle perustettiin Kiekerö Raahen Pyöreän pöydän malliin ja se on kokoontunut säännöllisesti konkreettisten ja ajankohtaisten asioiden eteenpäinviemiseksi. Lappi Lapin alueella hyväksyttyjä sopimuksia on kuusi kappaletta ja ne kattavat koko alueen. Sopimusten liitteenä olevan yrityspalvelumatriisin avulla toimijoiden rooleja ja työnjakoja yritysneuvonnassa täsmennettiin sekä tullaan tarkentamaan edelleen yrityssuomi.fi:n seutunäkymien työstämisen(kin) yhteydessä. 15

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012

Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen. Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 Seudullisten yrityspalveluiden seurannan kehittäminen Teemu Kaakinen Balentor Oy 30.6.2012 SISÄLTÖ 1. Johdanto... 3 2. Yritys-Suomi ja seudulliset yrityspalvelut... 4 2.1. Yritys-Suomi verkossa, puhelimitse,

Lisätiedot

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti

RK 211211. SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011. Yhteenvetoraportti RK 211211 SeutuYp - Kysely seudullisille toimijoille 2011 Yhteenvetoraportti KAIKKI VASTAAJAT Vastaajia yhteensä: 103 SÄHKÖPOSTIKUTSUT Vastaajia yhteensä: 98 Sähköpostikutsujen määrä: 350 Sähköpostikutsun

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt

Seudulliset yrityspalvelut. Hyvät käytännöt Seudulliset yrityspalvelut Hyvät käytännöt 1 Viestintä Forssa: Tehokas viestintä löytää perille.... 4 Seinäjoki: Seudullisten yrityspalvelujen yhteinen viestintäsuunnitelma tehostaa toimintaa.... 6 Verkostot

Lisätiedot

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008

YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 YRITYS-SUOMI-PALVELUJÄRJESTELMÄN UUDISTAMISEN RAPORTTI AJANJAKSOLLA 18.5.2006 31.12.2008 2 Sisällys 1 JOHDANTO 1.1. Yritys-Suomi- palvelu-uudistuksen lähtötilanne 1.2 Organisoituminen; työryhmät ja tehtävät

Lisätiedot

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia

Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia SEKES ry Seudulliset Kehittämisyhteisöt nro 1/2012 Terästä, kultaa ja energiaa Raahen seudulta Yritys-Suomea kehitetään seuduilla Hyvät käytännöt kiertämään Venäjältä elinkeinoelämän mahdollisuuksia Digium

Lisätiedot

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT

MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMAN VALTAKUNNALLISET KEHITTÄMISOHJELMAT 15.3.2013 Manner-Suomen ESR-ohjelmassa toteutetaan ohjelmakaudella 2007 2014 yhteensä 23 kehittämisohjelmaa työ- ja elinkeinoministeriön,

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI

AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI AIKUISKOULUTUKSEN ALUEELLINEN KEHITTÄMISHANKE (2006 2007) LOPPURAPORTTI 1 SISÄLTÖ 1. AIKE-HANKKEEN HYVÄT KÄYTÄNNÖT JA JULKAISUT... 2 2. PERUSTAT KUNTOON... 4 Lähtökohdat ja tavoitteet... 4 Organisaatio

Lisätiedot

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013

Omistajanvaihdosten valtakunnallinen. koordinointi. Omistajanvaihdospalvelujen. valtakunnallinen. evaluointi MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 MANNER-SUOMEN ESR-OHJELMA 2007-2013 Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi Omistajanvaihdospalvelujen valtakunnallinen Omistajanvaihdosten valtakunnallinen koordinointi evaluointi Omistajanvaihdospalvelujen

Lisätiedot

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus

Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus Yritys-Suomen seudullinen yrityspalveluverkosto - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous Helsinki 29.5.2013 Neuvotteleva virkamies Tuija Groop TEM/ Työllisyys- ja yrittäjyysosasto Monikanavainen

Lisätiedot

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ

AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KEHITÄ YRITYSTÄ AJATUKSIA YRITYSKEHITTÄMISESTÄ KANSIKUVASSA Jyväskyläläinen Secco Finland Oy on kasvanut nopeasti kansainvälisesti menestyväksi yritykseksi luomalla designia materiaaleista, jotka yleensä

Lisätiedot

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U

Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Raportti vertaisarvioinnista 2010 Opin Ovi Pirkanmaa Urabaarista eteenpäin Varsinais-Suomen OpinOvi OpinOvi L-U Toteutus Maija Pekkanen, Opin Ovi Pirkanmaa Tiina Jakobsson, Urabaarista eteenpäin Pirkko

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa

KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa 1 KESKI-SUOMEN KUNTIEN DIGITAALISET PALVELUT Palveluiden tarjonnan ja käytön edistäminen kunnissa ICT-strategian Digitaalinen Keski-Suomi -teeman osaselvitys Tenho Jokelainen, Kuntien Tiera Oy 25.02.2015

Lisätiedot

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti

SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007. Loppuraportti SEUTU YPP:N MALLINTAMINEN KOILLISMAAN SEUTUKUNNASSA 1.7.2006-31.1.2007 Loppuraportti 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. HANKKEEN TAVOITTEET, TOTEUTUMINEN, KESKEISET TOIMENPITEET JA TULOKSET 3 1.1. Tausta 3 1.2. Seutu

Lisätiedot

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010)

Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Pienyritykset kuntapalveluiden tuottajina PPP -toimintamalli maaseudun yritystoiminnan edistäjänä (1.9.2008 30.4.2010) Hankkeen diaarinumero: 3034/505/2007 Loppuraportti 28.2.2010 Projektipäällikkö Sanna

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia LAITURI-projekti

Lisätiedot

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI

TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI TIETO-, NEUVONTA- JA OHJAUSPALVELUJEN ALUEELLINEN YHTEISTYÖ JA KOORDINOINTI Tilannekuva elinikäisen ohjauksen kehittämisestä ELY-alueilla Syksy 2012 Koulutus- ja kehittämiskeskus Salmia Laituri-projekti

Lisätiedot

Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus. SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop

Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus. SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop Seudulliset yrityspalvelut - tilannekatsaus SeutuYp koordinaattoreiden työkokous 18.10.2011, Leija yrityspalvelukeskus Tuija Groop 1 Monikanavainen Yritys-Suomi Yrityssuomi.fi -sivusto kokoaa yrityspalvelut

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0

Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen Väliraportti 2011 0 Opin Ovi Osaamiseen VÄLIRAPORTTI 2011 Sisältö 1. RAPORTOINTIKAUSI... 2 2. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 3. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 4. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita

KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita KEHITTYVÄT LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUT osaamista, osallisuutta ja rakenteita VÄLIRAPORTTI 1.5. 31.10.2011 28.10.2011 Toim. Eila Pelli, projektipäällikkö ja tietohallinto projektisihteeri Jari

Lisätiedot

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus

Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus 1 Kohti Ohjaamoa Kirjoittajat: Pakkala Arja Saukkonen Sakari Savonmäki Pasi Kohti Ohjaamoa-projekti 3.2.2014 31.10.2014 ESR-osarahoitteinen projekti Rahoittaja Keski-Suomen ELY-keskus Projektinumero S12593

Lisätiedot

Saumattomien toimintojen juurruttaminen

Saumattomien toimintojen juurruttaminen Leini Sinervo (toim.) Saumattomien toimintojen juurruttaminen Juuria-hankkeen loppuraportti Aiheita 26/2004 ISBN 951-33-1602-5 ISSN 1236-9845 Stakesin monistamo, Helsinki 2004 KUVAILULEHTI Julkaisun päivämäärä

Lisätiedot

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS

ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS ITÄ-UUDENMAAN ELINKEINOELÄ- MÄÄ PALVELEVIEN KOULUTUS- JA KEHITTÄMISORGANISAATIOIDEN ROOLIJAKOSELVITYS 2010 POSINTRA OY / ROOLIJAKOSELVITYS 2010 2 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISTÄ TUTKIMUKSESTA... 3 1.1.

Lisätiedot

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0

Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen Loppuraportti 2012 0 Opin Ovi Osaamiseen LOPPURAPORTTI 2012 Sisältö 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT... 2 2. PROJEKTIN TOTEUTTAJAN TIEDOT... 2 3. LOMAKKEEN TÄYTTÄJÄN TIEDOT... 2 4. PROJEKTIN

Lisätiedot

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015

Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015. Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Kainuun ennakointihanke 1.11.2013-31.7.2015 Ulkoinen arviointi 12.6.2015 Johdanto 3 Arvioinnin asetelma, arviointikysymykset ja johtopäätökset - kolme näkökulmaa 4 Suositukset toiminalle ja ehdotus vastuutahoista

Lisätiedot

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti

Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Etäpalvelupilotin 2012 2013 loppuraportti Lokakuu 2013 441 729 Painotuote VALTIOVARAINMINISTERIÖ PL 28 (Snellmaninkatu 1 A) 00023 VALTIONEUVOSTO Puhelin 0295 16001 (vaihde) Internet: www.vm.fi Taitto:

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Kuntien parhaat käytännöt

Kuntien parhaat käytännöt Kuntien parhaat käytännöt Muistio valtakunnallisista ja alueellisista julkisen ja yksityisen alan yhteistyöhankkeista Helsinki 10.03.2009 Pekka Lith Suunnittelu- ja tutkimuspalvelut Pekka Lith Projektering

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015

Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Raahen seutukunnan kehittämiskeskus Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2015 Seutulautakunta 18.12.2014 Kuva: Raahen seutukunta/leena Harju 2 TOIMINTASUUNNITELMA 2015 Sisältö Sisältö Johdanto....5 Seutulautakunta...

Lisätiedot

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen

KASVUINNO Projektisuunnitelma 31.5.2013 KASVUINNO. Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen kehittäminen 1 PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin nimi: KASVUINNO Keskipohjalaisten pk-yritysten innovaatioiden,

Lisätiedot

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi

Kehittämisen ja hankkeiden vuosi 0 Jaana Fedotoff, Mika Pietilä, Merja-Maaria Oinas, Heidi Leppäkari Kehittämisen ja hankkeiden vuosi Raportti Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen toiminnasta,

Lisätiedot