SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2003 2006"

Transkriptio

1 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA SATAKUNTALIITTO 2003 Sarja A:270

2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, PORI Puhelin (02) Käyntiosoite: Pohjoisranta11 D, PORI Telefax (02) SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA Sarja A: SARJA A: SUUNNITTELU- JA TUTKIMUSJULKAISUT ISBN ISSN Pori 2003

3 Sisällysluettelo 1 SATAKUNNAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT Satakunnan aluekehitys Satakunnan kilpailukykyanalyysi SATAKUNNAN KEHITTÄMISTAVOITTEET, STRATEGIA JA PAINOPISTEET SEKÄ TAVOITTEET ALUEKEHITYSPOLITIIKASSA VUOSINA Satakunnan kehittämistavoitteet, strategia ja painopisteet Satakunnan tavoitteet aluekehityspolitiikassa Yleiset aluepoliittiset strategiat ja Satakunnassa toteutettavat ohjelmat Osaamiskeskusohjelmat Porin ja Rauman aluekeskusohjelmien tavoitteet Maaseutuohjelman tavoitteet Satakunnassa Ohjelman tavoitteet OHJELMAN TOIMENPITEET JA HANKKEIDEN PAINOPISTEET VUOSINA Yritystoiminnan kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen Innovaatio- ja osaamisjärjestelmän vahvistaminen Perusrakenteen kehittäminen ja ympäristön laadun turvaaminen Yhteysverkko Yhdyskuntahuolto Ympäristö Kulttuurin monipuolistaminen ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen Hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy SATAKUNNAN KÄRKIHANKKEET OHJELMAN RAHOITUSSUUNNITELMA V Rahoitussuunnitelma hallinnonaloittain Rahoitussuunnitelma ohjelmittain Länsi-Suomen tavoite 2 ohjelma : Satakunta Porin kaupunkiseudun Karhukuntien ja Rauman seudun aluekeskusohjelmat Satakunnan osaamiskeskusohjelma Länsi-Suomen allianssin innovatiivinen ohjelma, WFA-INNO OHJELMAPROSESSI JA OSALLISTUMINEN OHJELMAN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Vaikutusten arvioinnin toteuttaminen Arvio ohjelman keskeisistä vaikutuksista OHJELMAN TOTEUTTAMINEN JA SEURANTA...35

4 JOHDANTO Vuoden 2003 alusta voimaan astunut alueiden kehittämislaki ja sitä täydentävä asetus toivat mukanaan huomattavia muutoksia ja uudistuksia aluepoliittiseen suunnittelujärjestelmään. Maakunnan suunnittelua ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, jonka määräysten mukaan maakunnan liitto laatii pitkän tähtäimen maakuntasuunnitelman ja alueiden käyttöä ohjaavan maakuntakaavan, sekä alueiden kehittämislaki, jonka perusteella maakunnan liitto laatii valtuustokauden kattavan maakuntaohjelman ja sitä toteuttavan, vuosittain laadittavan toteuttamissuunnitelman. Maakuntavaltuuston hyväksymä maakuntaohjelma kattaa valtuustokauden eli neljä vuotta. Ohjelma perustuu osaltaan maakuntasuunnitelmaan ja se laaditaan laajassa yhteistyössä kuntien, valtion aluehallinnon, yhteisöjen ja järjestöjen sekä muiden alueellisesti merkittävien toimijoiden kanssa. Maakuntaohjelmasta tulee maakunnan kehittämisen keskeisin ohjausväline, koska sen kautta tulee vuosittain ohjautumaan pääosa aluepoliittisesta ohjelma- ja hankerahoituksesta (aluekehitysmäärärahat) maakuntaan. Maakuntaohjelmassa sovitetaan yhteen maakuntaa koskevat valtion aluehallinnon ja muiden tahojen laatimat ohjelmat. Erityisohjelmat, kuten osaamis- ja aluekeskusohjelmat sekä maaseutuohjelma, sovitetaan yhteen myös maakuntaohjelman kanssa. Maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelmassa esitetään ohjelman toteuttamisen määrärahatarpeet kahden vuoden tähtäimellä. Maakuntaohjelmassa esitetään maakunnan kehittämisen kannalta keskeiset eri viranomaisten ja toimijoiden hankkeet, joten ohjelma toimii yhteensovittavana ja kokoavana ohjelmana myös hanketasolla. Maakuntaohjelma perustuu osin Satakuntaliiton maakuntavaltuuston hyväksymään maakuntasuunnitelmaan, jonka aikatavoite on vuosi Maakuntaohjelman aikatavoitteen ollessa neljä vuotta on maakuntaohjelma maakuntasuunnitelmaa konkreettisempi lyhyen aikavälin suunnitelma. Maakuntaohjelmaa käsiteltiin maakunnan yhteistyöryhmässä , , , ja , maakuntahallituksessa ja Lausuntokierroksen jälkeen maakuntahallitus käsitteli saadut lausunnot ja teki ohjelmaan niiden perusteella vielä noin 20 muutosta. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntaohjelman lopullisesti Satakuntaliiton maakuntavaltuusto

5 1 SATAKUNNAN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 1.1 Satakunnan aluekehitys Väestökehitys ja väestörakenne Satakunnan merkittävin ongelma on tällä hetkellä jo toistakymmentä vuotta jatkunut ja korkeana pysynyt väestötappio. Vuodesta 1996 lähtien on Satakunnassa kuollut enemmän ihmisiä kuin on syntynyt. Nettomaassamuutto on pysynyt koko tarkastelujakson ajan miinuksella (Liite 1). Satakunta on nykyisin eräs suurimpia väestötappiomaakuntia. Satakunnassa asui vuonna 2001 kaikkiaan asukasta eli yli asukasta vähemmän kuin vuonna Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan tämänkaltainen kehitys näyttäisi jatkuvan Väestönmuutoksen osatekijät Satakunnassa vuosina Kok.muutos Syntyneiden enemmyys Kok. muuttoliike Väestötappio kohdistuu kaikkiin seutukuntiin. Vuosina väheni Porin seutukunnan asukasluku 2.1 % eli asukasta, Rauman seutukunnan 4.1 % eli asukasta, Kaakkois-Satakunnan 7.7 % eli asukasta ja Pohjois-Satakunnan 8.6 % eli asukasta. Vuodesta 1996 väestötappio on pysynyt keskimäärin vajaan asukkaan vuositasolla. Vuonna 2002 poismuutto kuitenkin puoliintui johtuen lähinnä Rauman seudun ja Porin kaupungin myönteisestä nettomuuttoliikkeestä (Liite 2). Työmarkkinoille tulevat ja työmarkkinoilta poistuvat ikäryhmät vuotiaat vuotiaat Työmarkkinoille tulevat ja työmarkkinoilta poistuvat ikäryhmät (keskimäärin 21,5 ja 58,5) vuotiaat Lähde: Tilastokeskus väestöennuste Jatkuva väestötappio ja vanhojen ikäluokkien voimakas kasvu on johtamassa siihen että työmarkkinoilta poistuu vuosittain kasvavassa määrissä työvoimaa, kun samaan aikaan työmarkkinoille tulevien määrä pienenee tai pysyy ennallaan. Satakunnan väestötappion jatkuminen ja ikärakenteen vinoutuminen on johtamassa työvoiman tarjonnan kannalta vaikeaan tilanteeseen yritysten työvoiman saatavuuden ja rekrytoinnin näkökulmasta. Muuttoliikkeen valikoivuudesta johtuen poismuutto kohdistuu eniten nuoriin ikäluokkiin. Nuoret satakuntalaiset hakeutuvat edelleen runsain joukoin opiskelemaan varsinaisille korkeakoulupaikkakunnille, erityisesti Turkuun, Tampereelle ja Helsinkiin. Valmistumisensa jälkeen nuoret useimmiten löytävät myös työn ja toimeentulon opiskelupaikkakunnalta tai maakunnasta palaamatta entiseen kotimaakuntaan. Myös ammattikorkeakoulun ja toisen asteen ammatillisen koulutuksen saaneiden nettomuuttovirta kohdistuu mainituille kasvukeskusalueille. On syytä kuitenkin korostaa, että opiskelijavirtoja kohdistuu kasvavassa määrin myös Satakuntaan. Vuonna 2000 Satakunnasta nettomuutti tutkinnon suorittanutta, joista keskiasteen suorittaneita oli 885 sekä korkea-asteen suorittaneita 403. Vain Lapissa, Pohjois-Savossa ja Etelä-Pohjanmaalla tilanne oli pahempi tai yhtä paha. Satakunnan yliopistotoiminnan nopea kehittyminen ja laaja-alainen ammattikorkeakoulutoiminta tarjoavat kuitenkin jatkossa kasvavassa määrin opiskelupaikkoja paitsi oman maakunnan nuorille, mutta runsaasti myös muista maakunnista tuleville. Tämä on jo heijastunut myönteisesti Porin kaupungin väestökehitykseen aivan parin viimeisen vuoden aikana. On syytä uskoa että myönteinen kehitys leviää ajan kanssa myös muihin seutukuntiin. Työpaikkakehitys ja työpaikkarakenne Syvän laman seurauksena työvoiman kysyntä ja tuotanto kääntyivät myös Satakunnassa voimakkaaseen laskuun viime vuosikymmenen ensimmäisinä vuosina. Tämän jälkeen työvoiman kysyntä on ollut kasvusuunnassa pienin poikkeuksin, vaikka vuoden 1990 tasoon ei olla päästy. (Liite 3). Vuosina työssäkäyvien määrät (työpaikat) laskivat kaikilla toimialoilla mineraalien kaivuuta lukuunottamatta. Maa- ja metsätalouden työpaikat ovat vähentyneet koko tarkastelujakson ajan, esim luvulla menetettiin yli työpaikkaa. Jalostuksen työpaikat ovat kasvaneet 1990 luvun alkuvuosien jälkeen yli työpaikalla. Näin on tapahtunut erityisesti rakentamisessa mutta myös teollisuudessa. Palvelutyöpaikoissa vastaavan ajan kasvu oli yli työpaikkaa. Kasvu kohdistui erityisesti yhteiskunnallisiin palveluihin sekä rahoitus- ja vakuutustoimintaan. 9

6 Alueella työssäkäyvät toimialan mukaan v Satakunnassa (2000 enn.tieto) Porin ja Rauman seutukuntien muutos vuoden 1995 tilanteeseen on ollut koko muuta maata nopeampaa. Vuoden 2000 luvut ovat ennakkotietoja. Arvonlisäys asukasta kohden vuosina vuoden 1995 hinnoin Yhteensä Maa- ja metsätalous Jalostus Palvelut Työvoiman kysynnän kehitys on ollut samansuuntainen kaikissa seutukunnissa. Teollisuuden suurista toimialoista (vähintään työpaikkaa) kasvoivat vuosina nopeimmin työvoiman kysynnän kasvulla mitattuna: * kumi- ja muovituotteiden valmistus % * metallituotteiden valmistus % * puutavaran ja puutuotteiden valmistus % * koneiden ja laitteiden valmistus % Teollisuudessa oli vuonna 2000 yhteensä työpaikkaa (työllisiä), joista pelkästään metalliteollisuudessa Satakunnan visio 2010 raportin mukaan metallin hallitseva asema jatkuu myös tulevaisuudessa. (Liite 4) Koko teollisuuden työpaikkakasvu oli vastaavana aikana 2.9 %, kaupassa ja majoitustoiminnassa 8.5 %, liike-elämän palveluissa 14.6 %. yhteiskunnallisissa palveluissa 12.1 %. Alkutuotannon työpaikat vähenivät 14.9 %. Kaikkien työpaikkojen kokonaiskasvu oli 6.1 % Porin seutu Rauman seutu Kaakkois-Satakunta Pohjois-Satakunta Satakunta Koko maa Työttömyyden ja työllisyyden kehitys Satakunnan työttömien työnhakijoiden (ml lomautetut) määrä kasvoi 1990 luvun alkuvuosina laman seurauksena hyvin voimakkaasti. Pahimmillaan tilanne oli vuonna 1993, jolloin työttömiä oli Satakunnassa (Liite 5). Tämän jälkeen työttömien määrä on vähitellen kääntynyt selvään laskuun. Vuonna 2002 työttömiä oli Vastaavasti myös työttömyysaste on laskenut huippuvuoden arvosta, 19.9 % vuoden 2002 arvoon 11.3 %. Satakunnan työttömyysaste on ollut koko tarkastelujakson ollut maan keskiarvoa korkeampi erotuksen kasvaessa maakunnan tappioksi viime vuosien aikana. Satakunnan sisäiset työttömyyserot ovat tarkastelujaksolla jonkin verran pienentyneet. Bruttokansantuotteen kehitys Satakunnan tuotannon arvonlisäyksen kasvu on ollut koko 1990 luvun hitaampaa kuin Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla, mutta kasvoi hiukan nopeammin kuin koko maassa keskimäärin. Tämä johtuu paljolti siitä, että Satakunnan tuotantotoiminnan painopiste on perusteollisuuden toimialoilla, joissa tuotannon kasvu jää alle vertailualueiden kasvutoimialojen kasvun. Myöskään työllisyys ei kasva näillä toimialoilla. Satakunnan toimialoille on tyypillistä kasvutoimialojen ja korkean teknologian yritysten vähäinen määrä. 25,0 20,0 15,0 % 10,0 5,0 0,0 Työttömät työnhakijat Satakunnassa ja koko maassa vuosina Satakunta Koko maa Satakunnan päätoimialojen arvonlisäyksestä vuonna 1999 jalostustoimialojen osuus oli 44.2 %, palvelutoimialojen 34.8 %, julkisen toiminnan 16.7 % sekä maa- ja metsätalouden 4.3 %. Tuotannon arvonlisäys asukasta kohden on kasvanut vuosittain niin Satakunnassa kuin koko maassakin. Satakunnan työllisyysaste (työllisten osuus työikäisestä väestöstä) on pysynyt koko tarkastelujakson alle koko maan keskitason. Lama-aikana työllisyysasteet kääntyivät jyrkkään laskuun ja lähenivät toisiaan. Vuoden 2002 tilanteessa Satakunnan työllisyysaste oli 2.5 % pienempi kuin koko maan. 10

7 72,0 Työllisyysaste Satakunnassa ja koko maassa vuosina Aloittaneet ja lopettaneet yritykset Satakunnassa vuosina % 70,0 68,0 66,0 64,0 62,0 60,0 58,0 56,0 54,0 52, Satakunta Koko maa Pitkäaikaistyöttömiä oli Satakunnassa vuonna 1995 enimmillään 7 589, kun vuonna 2002 lukema oli eli 41 % pienempi. Alle 25 vuotiaita työttömiä oli vuonna 1993 kaikkiaan Vuonna 2002 työttömiä oli enää eli 60 % vähemmän kuin huippuvuonna. Yrityskannan kehitys Satakunnassa toimivien yritysten lukumäärä on kasvanut koko tarkastelujakson ajan eli vuodesta 1995 alkaen. Pienin poikkeuksin sama kehityssuunta on vallalla kaikissa seutukunnissa. Toimivien yritysten lukumäärä Satakunnassa seutukunnittain v Muutos Porin seutu % Rauman seutu % Kaakkois-Satakunta % Pohjois-Satakunta % SATAKUNTA % Yrityskannan kehityksessä on ollut huolestuttavaa se, että aloittaneiden yritysten lukumäärä on ollut havaintovuosina pienin poikkeuksin jatkuvassa laskussa kaikissa seutukunnissa. Lopettaneiden yritysten lukumäärän muutos on sen sijaan vuosittain selvästi vaihdellut. Tulotason kehitys Veronalaiset tulot tulonsaajaa kohden ovat pysyneet Satakunnassa vuosina selvästi alle koko maan keskiarvon sekä alle Pirkanmaan ja Varsinais- Suomen tulotason. Vastaavasti tulojen kasvu on ollut Satakunnassa selvästi hitaampaa kuin koko maassa keskimäärin samoin kuin naapurialueilla Varsinais- Suomessa ja erityisesti Pirkanmaalla, kuten seuraava asetelma osoittaa: (Liite 6) Veronalaisten tulojen Tulot tulonsaaja kasvu v kohden v euroina Satakunta 31.5 % Varsinais-Suomi 43.9 % Pirkanmaa 47.4 % Koko maa 44.3 % Tulotasoon ja sen kasvuun vaikuttaa luonnollisesti myös muuttoliikkeen valikoivuus. Satakunta on menettänyt voimakkaan muuttotappion vuoksi suuren määrän veronmaksajia kun samaan aikaan Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen kasvutoimialat ovat vetäneet hyvätuloista työvoimaa. Koulutusrakenteen kehitys Monialaisen ja koko maakunnan kattavan ammattikorkeakouluverkoston ja yliopistokoulutuksen voimakkaan kehittymisen myötä on Satakunnan koulutusrakenne nopeasti muuttunut. Satakunnan koulutusrakenne vuosina Tutkinnon Koulutusaste suorittaneita Keskiaste Korkea-aste abs. % abs. % Korkea-aste Alin Alempi Ylempi Tutkija- Kouluyhteensä korkea- kork.koulu- kork.koulu- koul.- tus abs. % aste aste aste aste taso , , , , , , , , , Muutos ,0 % 1,7 % 2,2 % -1,7 % 11,9 % 5,2 % 14,1 % 11

8 Vuosina kasvoi tutkinnon suorittaneiden määrä oppilaalla ja heidän osuutensa yli 15 vuotiaista 53.9 %:sta 55.3 %:iin. Kuitenkin Pirkanmaalla vastaava lukema oli 60.7 %, Varsinais- Suomessa 58.9 % ja koko maassa 59.4 %. Myös tutkinnon suorittaneiden kasvu oli näillä alueilla nopeampaa. Kun Satakunnassa tutkinnon suorittaneiden yhteismäärä kasvoi vuosina tasan kaksi prosenttia, kasvoi keskiasteen suorittaneiden määrä 1.7 % ja korkea-asteen suorittaneiden 2.2 %. Erityisen ilahduttavaa on että korkea-asteen suorittaneissa ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä kasvoi 5.2 % ja alemman 11.9 %, mutta lisensiaatti/tohtoritutkinnon suorittaneiden määrä peräti 14.1 %. Sen sijaan alimman korkea-asteen suorittaneiden määrä putosi 1.7 %. On tietenkin syytä korostaa että vaikka lisensiaatti/ tohtoritutkinnon suorittaneiden määrä on Satakunnassa kasvanut ilahduttavan nopeasti, on ero naapurimaakuntiin edelleen huomattava. Satakunnassa jatkotutkinnon suorittaneiden osuus oli vuonna 2000 yli 15 vuotiaista 0.15 %, Pirkanmaalla 0.55 %, Varsinais- Suomessa 0.70 % ja koko maassa 0.55 %. Yliopistokoulutuksen kehittyminen ja laajentuminen uusille koulutusaloille sekä ammattikorkeakoulutuksen vetovoima ja jatkotutkintojen suorittamismahdollisuudet tulevat aivan lähitulevaisuudessa edelleen muokkaamaan voimakkaasti maakunnan koulutusrakennetta kasvattamalla osaamispääomaa entistä kilpailukykyisempään suuntaan. Satakunnan suurimpia haasteita on kyetä turvaamaan työ ja toimeentulo valmistuneille tässä maakunnassa. Ympäristö ja aluerakenne Satakunta on luonnoltaan vaihteleva ja monimuotoinen maakunta. Erikoinen geologia (mm. maankohoamisrannikko, Pohjankankaan - Hämeenkankaan reunamoreenimuodostuma, Sääksjärven meteoriittikraatteri jne.), Kokemäenjokilaakso, Pohjois-Satakunnan suot ja metsät, Etelä-Satakunnan viljelylakeudet sekä meri luovat suuret puitteet alueen luontotyyppien esiintymisille sekä maisemalle. Kokemäenjoen suistoalue - Yyteri - Preiviikinlahti, Puurijärven ja Isosuon sekä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistot, monet Natura 2000-kohteet, Porin kansallinen kaupunkipuisto ja vireillä oleva Selkämeren kansallispuistohanke ovat jo nyt kansainvälisesti sekä valtakunnallisesti tunnettuja luontokohteita ja niiden vetovoima lisääntyy tulevaisuudessa. Muita kiinnostavia kohteita ovat mm. Ouran saaristo sekä Joutsijärven virkistysalue Kullaalla, mistä on muodostunut laajemman retkeilyreittiverkoston keskus. Satakuntaan onkin muotoutumassa hyvä retkeilyreittiverkosto, joka yhdistää toisiinsa vetovoimaisia kulttuuri- ja luonnonympäristöjä ja liittyy muiden maakuntien vastaaviin verkostoihin. Satakunnan pintavesien tila vaihtelee pääosin tyydyttävästä välttävään vuosina tehdyn luokituksen mukaan. Vesistöjen rehevöitymiskehitys onkin ajankohtainen ongelma myös Satakunnassa Kulttuuriympäristön keskeisiä piirteitä ovat kauan yhtäjaksoisena jatkunut asutus ja siitä kertovat lukuisat tunnetut muinaisjäännökset, jokilaaksojen aukeat viljelysmaisemat, vanhat teollisuusmiljööt sekä meren läheisyys. Perinteistä kaupunkimiljöötä on säilynyt etenkin maakunnan vanhoissa kaupungeissa (Kivi-Pori ja Vanha Rauma). Huomionarvoista on, että Suomen viidestä Unescon maailmanperintökohteesta kaksi sijaitsee Satakunnassa - Vanha Rauma ja Sammallahdenmäki Lapin kunnassa. Muita valtakunnallisesti kiinnostavia kohteita ovat mm. Köyliönjärven kansallismaisema, Satakunnan lukuisat kulttuurimaisemat sekä esihistorialliset kohteet. Satakunnan aluerakenteen kehittymiseen ovat keskeisesti vaikuttaneet meri ja Kokemäenjoki, jotka edelleen ovat selviä vahvuustekijöitä. Kokemäenjokilaakso on yksi maamme merkittävimmistä taajamavyöhykkeistä ja sen suunnitelmallinen kehittäminen sai alkunsa 1940-luvun alussa Alvar Aallon Kokemäenjokilaakson aluesuunnitelman myötä. Vyöhykkeen kehittäminen on keskeinen asia myös Satakunnan tulevaisuuden kannalta. Hyvät satamat Porissa ja Raumalla ovat olleet maakunnan perusteollisuuden kehityksen edellytys. On syytä uskoa, että merenrannikoiden, erityisesti satamien lähialueiden, merkitys tulee tulevaisuudessa yhä korostumaan mm. teollisuuden sijaintialueina. Satakunnan liikenneverkolle ominaisia piirteitä ovat maanteiden osalta raskaan satama- ja teollisuusliikenteen suuri osuus pääteillä sekä rautatieliikenteessä suoran rautatieyhteyden puuttuminen niin maakunnan ja pääkaupunkiseudun välillä kuin rannikon suunnassakin. Maakunnan valtatiestössä ei ole verkollisia puutteita, mutta palvelutaso on joissakin kohdin laskenut liikenteeseen nähden liian alhaiseksi. Seututiestön verkossa on joitakin puutteita ja sitä alemman asteen tiestö on monin paikoin kunnostuksen tarpeessa. Rautatieyhteys Tampere-Pori/Rauma tarjoa tavaraliikenteelle hyvän palvelutason, kun taas henkilöliikenteen ongelmana ovat tasoristeykset, joiden poistaminen on edellytyksenä nopealle junaliikenteelle. Satakunnan kansainvälisesti merkittävien satamien (Pori ja Rauma) sekä meriväylien taso ja palvelukyky on hyvä, mutta nopeasti muuttuvat liikennetarpeet edellyttävät kuitenkin jatkuvasti panostamista niiden kehittämiseen. 12

9 1.2 Satakunnan kilpailukykyanalyysi Viimeaikaisissa tutkimuksissa on korostettu innovaatiotoiminnan jatkuvan kehittämisen oleellista merkitystä kasvuhakuisten yritysten ja toimialojen kilpailukyvylle ja sitä kautta myös alueiden kilpailukyvylle. Suomen kansantalouden kilpailukyvyn parantuminen, nopea talouskasvu ja eräiden yritysten maailmanlaajuinen menestys on ollut riippuvainen lisääntyvistä panostuksista tiedon, teknologian, innovaatioiden ja osaamisen kehittämiseen. Seutujen ja maakuntien kilpailukyky on hyvin riippuvainen eri toimialojen ja elinkeinojen yritysten kilpailukyvystä ja menestyksestä, mutta myös alueen omasta kyvystä luoda toimiva ja vetovoimainen toiminta- ja yritysympäristö omiin vahvuustekijöihin perustuen. Tärkeä kilpailutekijä on myös alueen erikoistuminen, työnjako ja verkostoituminen. Luonnollisesti maakunnan omien luonnonvarojen ja muiden fyysisten voimavarojen määrä, riittävyys ja niiden hyödyntäminen ovat tärkeä osa alueiden kilpailukykyä. Vastuu yritysten kilpailukyvystä ja sen kehittämisestä on luonnollisesti yrityksillä itsellään. Julkisen sektorin toimin voidaan vaikuttaa alueiden kilpailukyvyn tärkeisiin elementteihin, kuten aineelliseen infrastruktuuriin ja saavutettavuuteen, mutta myös osaamiseen ja innovatiivisuuteen (inhimillinen pääoma) sekä alueen toimijoiden yhteistyöhön, sitoutumiseen ja luottamukseen (sosiaalinen pääoma). Viime vuosien aikana laaditut maakuntien ja seutujen kilpailukykyä ja kehitysnäkymiä kartoittavat empiiriset tutkimukset osoittavat, että parhaiten pärjäävät alueet, joilla on monipuoliset yliopistot sekä teknologia- ja osaamiskeskukset vetovoimainen toiminta- ja elinympäristö kasvupotentiaalia omaavia,kansainvälistyneitä yrityksiä ja keskittymiä korkeasti koulutettua työvoimaa ja riittävästi ostopotentiaalia hyvät kotimaiset ja kansainväliset yhteydet viihtyisä ympäristö ja korkeatasoinen palveluvarustus Satakunnan kehittämisen ehto ja aluekehittämisstrategian lähtökohta on maakunnan vahvuuksiin, voimavaroihin ja mahdollisuuksiin perustuvien kilpailukyvyn osatekijöiden tunnistaminen ja kyky luoda todellisia kilpailuetuja. Aluekehitys on pääosin jatkuvaa dynaamista prosessia, jossa liikkuvat erilaiset resurssivirrat. Satakunnan kilpailukyvyn vahvistamiseksi pyritään maakuntaan ohjaamaan mm. seuraavia resurssivirtoja: uusia innovaatioita ja osaamista kasvuyrityksiä ja uusia työpaikkoja osaavaa työvoimaa, uusia asukkaita ja ostopotentiaalia opiskelijoita ja matkailijoita investointeja ja pääomaa toimivaa yhteysverkkoa Satakunnan kilpailukyvyn kohentumisen ehtona on luonnollisesti aluetalouden kasvun jatkuminen ja voimistuminen. Satakunnan kilpailukyvyn kehittymisen pahin uhka liittyy väestötappion ja sen pohjana olevan poismuuton jatkumiseen voimakkaana myös tulevaisuudessa. Maakunnassa kuolleisuus on edelleen syntyvyyttä suurempi ja muuttotappio on maakuntien suurimpia. Muuttoliikkeen valikoivuudesta johtuen maakunta menettää erityisesti nuoria, jotka lähtevät opiskelemaan suurille yliopistopaikkakunnille ja joista nuoret yleensä löytävät toimeentulon valmistumisen jälkeen. Maakunta menettää aivovientinä korkeasti koulutettua, innovaatiokykyistä työvoimaa muiden maakuntien tarpeisiin. Muuttotappion myötä katoaa maakunnasta samalla runsaasti ostopotentiaalia. Valtion määrärahojen kohdentumisessa on Satakunta ollut jo pitkään kolmen heikoimman maakunnan joukossa. Tämä on oleellisesti vaikeuttanut toimintaympäristön kehittämistä sekä innovaatio- ja osaamisjärjestelmän määrätietoista ja pitkäjänteistä rakentamista. Ohessa on arvioitu maakunnan kilpailukykyä sen eri osatekijöiden kehitystilan näkökulmasta. Vertailualueina käytetään lähinnä naapurimaakuntia ja osin koko maata. Osatekijöiden tilaa arvioidaan erityisesti yritystoiminnan toimintaympäristöä vahvistavien ja edistävien tekijöiden valossa. Valmistelun aikana on arvioitu myös heikentävät ja estävät tekijät, mutta ne on jätetty pois maakuntaohjelman raportista. Tämän analyysin perusteella on arvioitu Satakunnan reaaliset kilpailuedut, joita pyritään edelleen vahvistamaan ja hyödyntämään Kilpailukyvyn vahvistumisella pyritään luonnollisesti edellä kuvattujen resurssivirtojen, erityisesti kasvuyritysten ja uusien työpaikkojen entistä parempaan kohdentumiseen Satakuntaan. Kilpailukykyä vahvistavat/edistävät tekijät Yritystoiminta tuotannon pääpaino on perusteollisuuden toimialoilla, joissa tuotannon ja työllisyyden vaihtelut eivät ole kovin suuria ja täysin maailmanmarkkinoista riippuvaisia vientivetoinen teollisuus on kovassa kv. kilpailussa osoittanut kilpailukykynsä korkean teknologian yrityskanta on kasvamassa elintarviketeollisuuden kasvava rooli maatalouden erikoistuotanto monipuolinen energiatuotanto toimiva yrityskehittäjä- ja rahoittajaorganisaatioverkosto 13

10 Innovaatio-, teknologia- ja osaamisjärjestelmä materiaali- ja etäteknologian osaamiskeskukset arvioitu maamme kärkiluokkaan yritystoiminnan kehittämisen pohjana tuore maakunnallinen teknologiastrategia uusia osaamiskeskittymäavauksia: Puettavan teknologian tutkimusyksikkö, Satafood, automaatiotutkimuskeskus, Rauman elektroniikka-, metalli-, logistiikka-, hydrauliikka-,elintarvike klinikat, PrizzTech, Pyhäjärvi-instituutti, Länsi-Suomen TV- ja elokuvakeskus Villilä yliopistotoiminnan nopea laajentuminen kattava ja osaava ammattikorkeakoulu verkosto: SAMK aluekehityksen huippuyksikkö vahva toisen asteen ammatttikoulutus- ja aikuiskoulutusverkosto valtakunnallinen lentäjäkoulutus, Puolustusvoimain kv.keskus, kv. rauhanturva- jakriisihallintakoulutus teknologia-asiamiesverkosto Inhimilliset voimavarat ammatillisesti ja korkeasti koulutettua työvoimaa saatavissa maakuntaan virtaa jatkuvasti erityisesti uusia opiskelijoita muista maakunnista,mikä lisää maakun-nan osaamispotentiaalia määrätietoinen ja pitkäjänteinen satakuntalainen toimintakulttuuri Perusrakenne tieverkoston yhdistävyys maakunnan sisällä ja muihin maakuntiin rautatieverkosto sähköistetty erinomaiset satamat energiaomavaraisuus toimivat lentoyhteydet pääkaupunkiseudulle ja sieltä eteenpäin yhdyskuntahuoltoverkosto kattava Asuin- ja elinympäristö luonto- ja eräreitistöverkosto monipuolinen luonto, Suomi pienoiskoossa meri ja rikas vesiluonto erinomaiset harrastusmahdollisuudet edullinen hintataso asumisessa ja palveluissa monipuoliset julkiset ja yksityiset palvelut kulttuuriperintö ja rakennettu ympäristö Sosiaalinen pääoma ja verkostot hyvä yhteistyö ja luottamus keskeisten maakunnallisten toimijoiden kesken hyvät yhteistyö- ja edunvalvontaverkostot politiikan ja keskushallinnon avain-henkilöihin seudulliset kehittämiskeskukset ja seutuyhteistyö WFA yhteistyö, oma Eurooppatoimisto Imago, tunnettuus Jazz festivaali, Raumanmeren juhannus,kiikoisten Purpurit, Yyteri, Jämi-Kuninkaanlähde maailmanperintökohteet Vanha Rauma ja Sammallahti historiallinen maakunta, Porilaisten marssi mestaruussarjatason urheilujoukkueet SATAKUNNAN KILPAILUEDUT Seuraavissa asioissa Satakunta on yhtä vahva tai vahvempi kuin vertailualueet: Satamat maamme ulkomaankaupan kannalta tärkeät Porin ja Rauman satamat Tahkoluodon syväväylä Länsirannikon toimiva satamayhteistyö Telakka- ja offshore osaaminen huippuosaamista laivanrakennuksessa ja öljynporauslauttojen rakentamisessa Energiaosaaminen energiayliomavaraisuus, Suomen sähköntuotannosta 22 prosenttia. monipuolinen energiatarjonta ydinvoimaosaaminen Vientiteollisuuden huippuosaamista huippuosaamista ja -kilpailukykyä paperi-, sellu-, metalli-, kemianteollisuudessa Kehittyvä innovaatiojärjestelmä uudet innovaatio- ja osaamiskeskittymät osaamiskeskusten kilpailukyky vientiyritysten huippututkimusyksiköt verkostoituminen kansallisten ja kv. tutkimusyksiköiden kanssa Elintarvikeosaaminen alan kehittämis- ja tutkimustyö: Satafood ja Pyhäjärvi-instituutti,elintarvikealan osaamiskeskusverkosto kasvihuoneviljelyn osaamiskeskittymä; valoviljelyteknologia monipuolinen erikoistuotanto-osaaminen elintarvikejalostusosaaminen Asumis- ja elinkustannukset edullinen hintataso asumisessa sekä julkisissa ja yksityisissä palveluissa 14

11 2 SATAKUNNAN KEHITTÄMISTAVOIT- TEET, STRATEGIA JA PAINOPISTEET SEKÄ TAVOITTEET ALUEKEHITYS- POLITIIKASSA VUOSINA Satakunnan kehittämistavoitteet, strategia ja painopisteet Satakunnan maakuntasuunnitelmassa vuodelle 2030 on hyväksytty Karhun kämmen lyö määrätietoisen kehittämisen Satakunta -visio kehittämistyön tähtäimeksi. Koska tämän vision aikatähtäin ulottuu vuoteen 2030, on ollut välttämätöntä laatia maakuntaohjelman tarpeisiin visio, jonka aikatähtäin on neljä viisi vuotta, mutta joka pohjautuu pidemmän tähtäimen tulevaisuuspolkuun. Satakunnan kehittämisen tavoitteena on luoda maakunnasta kilpailukykyinen ja vetovoimainen maakunta, joka tarjoaa asukkailleen viihtyisän ja turvallisen elinympäristön ja korkean elämisen laadun sekä yrityksille jatkuvaan kehittymiseen ja innovaatioihin kannustavan toimintaympäristön. Satakunnan kilpailukykyä ja vetovoimaa lisätään elinympäristön ja toimintaympäristön osatekijöitä kehittämällä ja monipuolistamalla sekä maakunnan tunnettuutta ja imagoa parantamalla. Satakunnan kehittämisen päämäärät on kiteytetty maakuntasuunnitelmassa seuraavasti: 1.Hyvän ja turvallisen elämän sekä peruspalvelujen takaaminen satakuntalaisille itsenäisessä maakunnassa 2.Satakuntalaisen kehittämistahdon sekä maakunnallisen ja seudullisen yhteistyön vahvistaminen luomalla keskinäinen luottamus ja usko tulevaisuuteen 3.Maakunnan imagon ja vetovoiman parantaminen 4.Ekologisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti ja kulttuurillisesti kestävän ja vetovoimaisen alue- ja yhdyskuntarakenteen luominen 5.Yrittäjyyden vahvistaminen, työllisyyden parantaminen ja muuttotappion pysäyttäminen sekä monikulttuurisen maakunnan kehittäminen 6.Monipuolisen innovaatio- ja koulutus- ympäristön kehittäminen kaikilla tasoilla sekä uuden soveltavan teknologian hyödyntäminen 7.Perusrakenteen ylläpito sekä maakunnallisesti tasapuoliset toimivat kotimaiset ja kansainväliset liikenneyhteydet (ml. tietoliikenne) 8.Maaseudun elinvoimaisuuden parantaminen ja asuttuna pitäminen, maa- ja metsätalouden sekä metsä- ja elintarviketeollisuuden toimintaedellytysten turvaaminen sekä maaseudun ja taajamien keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistaminen 9.Maakunnan tasapuolinen kehittäminen ja sisäisten kehityserojen kaventaminen 10.Ympäristön (rakennettu ja luonnonympäristö) tilasta huolehtiminen Toimenpiteet kohdennetaan erityisesti seuraavien painopisteiden kehittämiseen: Yritystoiminnan kehittäminen ja yrittäjyyden edistäminen Innovaatio- ja osaamisjärjestelmän vahvistaminen Perusrakenteen kehittäminen ja ympäristön laadun turvaaminen Kulttuurin monipuolistaminen ja vapaa-ajan palveluiden kehittäminen Hyvinvoinnin lisääminen ja syrjäytymisen ehkäisy 2.2 Satakunnan tavoitteet aluekehityspolitiikassa Yleiset aluepoliittiset strategiat ja Satakunnassa toteutettavat ohjelmat Satakunnan kehittämisen edellytyksenä on, että valtion ja EU:n voimavarojen alueellisessa jaossa maakunta saa oikeudenmukaisen osuuden yhteisistä varoista. Tavoite koskee sekä kuntien valtionosuuksia että yksittäisiin hankkeisiin ja toimintoihin liittyvää rahoitusta. Merkittävä tavoite on, ettei valtion toimintoja ja olemassa olevaa koulutus- ja palveluverkkoa supisteta. Kansallisessa aluepolitiikassa Satakunnan tavoitteena on, että koko maakunta on tulevaisuudessakin kansallisten tukialueiden piirissä eli yritykset voivat hyödyntää täysimääräisesti yritystukia. Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikassa tavoitteena on, että vuoden 2006 jälkeen koko maakunnassa voidaan edelleen toteuttaa EU-osarahoitteisia hankkeita. Maatalouspolitiikassa keskeisin tavoite on turvata artikla 141 mukaisten kansallisten vakavien vaikeuksien tukien jatkuminen. Valtion hallinnon kehittämisessä tulee satakuntalaista aluehallintoa edelleen vahvistaa. Valtion toimintojen uudelleen sijoittamisessa Satakunta tulee ottaa huomioon mm. Suomen turvallisuuteen liittyvien toimintojen, ilmailualan koulutuksen, mereen liittyvän tutkimuksen, museoviraston, puolustushallinnon, maaseutuhallinnon ja muiden mahdollisten toimintojen uudelleen sijoittamisessa. Ministeriöiden etätyömahdollisuuksia Satakunnassa on edistettävä erityisesti TE-keskuksessa. Satakunnassa on myös valmiuksia ja tahtoa erilaisten toiminnallisten ja hallinnollisten kokeilujen käynnistämiseen. Kokeilut voivat liittyä yritysten välillisten työvoimakustannusten vähentämiseen, arvonlisäveron alentamiseen, tietoliikenteen kehittämismalleihin, uudenlaisiin aluehallintomalleihin tai kokeiluihin kuntien palvelutuotannossa. Kokeilut voivat liittyä myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen kehittämiseen ja työelämän tarpeiden tehokkaampaan ennakointiin. Yksittäiset kokeilut tulee suunnitella yhdessä kuntien, alueviranomaisten ja ministeriöiden kesken. Alueellista kehittämistä edistetään kansallisilla ja EU:n aluekehitysohjelmilla sekä Satakuntaliiton, seutukuntien, kuntien ja valtion viranomaisten valmistelemilla strategioilla. 15

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010

SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNNAN MAAKUNTAOHJELMA 2007-2010 SATAKUNTALIITTO 2006 Sarja A: 277 1 Kansikuva: Teollisuuden Voima Oy; Kuva-arkisto 2 SATAKUNTALIITTO Postiosoite: PL 260, 28101 PORI Puhelin (02) 620 4300 Käyntiosoite:

Lisätiedot

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014

Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Satakunnan maakuntaohjelma 2011-2014 Osaava Satakunta Saavutettava Satakunta Energinen ja hyvinvoiva Satakunta Julkaisu A297 ISBN 978-952-5862-03-4 ISSN 0789-6824 Sisällysluettelo 1. Johdanto yhteistyötä

Lisätiedot

SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET

SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET 1 SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET SATAKUNTALIITTO 2002 Sarja A:262 2 Satakuntaliiton monistamo Pori 2002 Painos 1000 kpl 3 SATAKUNNAN EDUNVALVONNAN KÄRKIHANKKEET Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 5

Lisätiedot

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014

Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Etelä-Karjalan maakuntaohjelma 2011-2014 Kesäkuu 2010 1. JOHDANTO...3 2. MAAKUNTAOHJELMAN LÄHTÖKOHTIA...4 2.1. ETELÄ-KARJALAN NYKYTILA JA KEHITYSNÄKYMÄT...4 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET JA TULEVAISUUS...9

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA

KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA KESKI-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA Sisällysluettelo Lukijalle... 5 1. Johdanto... 6 2. Keski-Suomen viimeaikainen kehitys... 8 3. Keski-Suomen visio... 12 4. Kansainvälisen ja kansallisen kehityksen pääsuunnat

Lisätiedot

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN

Varsinais-Suomen liitto. Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN Varsinais-Suomen liitto Egentliga Finlands förbund Regional Council of Southwest Finland KOMPASSI TULEVAISUUTEEN VARSINAIS-SUOMEN MAAKUNTASUUNNITELMA 2030 MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 Varsinais-Suomen maakuntasuunnitelma

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2007 2010 Maakuntavaltuuston hyväksymä 4.12.2006 2 Sisällysluettelo Esipuhe Sivu 1. Johdanto 3 1.1 Pohjanmaan vuosien 2007 2010 kehittämisen lähtökohdat 3 1.1.1 Maakuntaohjelma

Lisätiedot

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010

POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 POHJOIS-SAVON MAAKUNTAOHJELMA 2007 2010 Maakuntavaltuusto hyväksynyt 13.11.2006 1 Pohjois-Savon maakuntaohjelma 2007-2010 Kuopio ISBN 952-5188-69-8 ISSN 1238-6383 2 3 Sisältö 1. JOHDANTO...6 1.1 Maakunnallinen

Lisätiedot

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI

SATAKUNTALIITTO. Satakunnan maakuntaohjelman. Sarja A:283. Postiosoite Käyntiosoite. PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI SATAKUNTALIITTO Postiosoite Käyntiosoite PL 260, 28101 PORI Pohjoisranta 11 D, 28100 PORI Puhelin (02) 620 4300 Telefax (02) 620 4301 Satakunnan maakuntaohjelman toteuttamissuunnitelma 2008-2009 Sarja

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Maakuntastrategia on

Lisätiedot

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA

Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 LUONNOS 22.2.2010 ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA ELINVOIMAINEN KESTÄVÄN KASVUN MAAKUNTA Keski Pohjanmaan maakuntasuunnitelma 2030 ja maakuntaohjelma 2011 2014 Sisällys 1. JOHDANTO 1.1. Maakuntasuunnitelma ja ohjelma Keski Pohjanmaan kehittämisen yhteinen

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014

Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011 2014 2 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 4 1.1. Maakunnan suunnittelujärjestelmä Pohjanmaan strategisen kehittämisen perustana... 4 1.2. Maakuntaohjelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2005 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori.

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013. Mikkeli. Tampere. Pori. CCI 007 FI 6 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 007-03 Pori Tampere Mikkeli Rauma Toijala Hämeenlinna Heinola Lahti Kouvola Lappeenranta Imatra Uusikaupunki

Lisätiedot

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi

Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi Länsi-Suomen alueen (WFA) maakuntaohjelmien 2007 2010 arviointi 15.12.2009 Net Effect Oy Petri Uusikylä Sampo Ruoppila Kaisa Lähteenmäki-Smith Eeva Terävä Anna Kantola Sisällysluettelo 1. Johdanto... -

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA. Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU, OPI, TEE, YRITÄ INNOSTU! Luonnos 21.2.2014 2 Etelä-Savo -ohjelma 2014-2017 SISÄLLYS STRATEGIASTA TOIMENPITEIKSI... 3 MAAKUNNAN NYKYTILA JA KEHITTÄMISMAHDOLLISUUDET

Lisätiedot

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa!

ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017. ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! ETELÄ-SAVO -OHJELMA Maakuntaohjelma vuosille 2014-2017 ASU - OPI - TEE - YRITÄ Innostu Etelä-Savossa! Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Mikonkatu 5, 50100 Mikkeli puhelin 015 321 130

Lisätiedot

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017

KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUU OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 KAINUUN LIITTO 2014 A:3 Sisällys Esipuhe... 3 Tiivistelmä... 4 1 KAINUU OHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 6

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 004 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE ETELÄ-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 1. Johdanto... 4 1.1 Ohjelman säädösperusta sekä rakenteen ja ohjelman valmisteluprosessin

Lisätiedot

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017

Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017. Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Pohjanmaan maakuntastrategia 2014 2017 Maakuntasuunnitelma 2040 Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 2.1.2014 Tiivistelmä Pohjanmaan maakuntastrategia koostuu kahdesta osasta. Maakuntasuunnitelmassa määritellään

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu s.33 Maakuntahallitus 26.5.2014, Erillisliite 1, asia 8 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 / Maakuntaohjelma 2014 2017 Luonnos 9.6.2014 1 Sisällys 1 Kainuu-ohjelman

Lisätiedot

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3

KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu. Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014 2017 A:3 KAINUU-OHJELMA Hyvinvoiva ja elinvoimainen Kainuu Maakuntasuunnitelma 2035 Maakuntaohjelma 2014

Lisätiedot

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020

Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Etelä- ja Länsi-Suomi ETELÄ- JA LÄNSI-SUOMEN ALUEELLINEN SUUNNITELMA RAKENNERAHASTOKAUDELLE 2014 2020 Luonnos 29.11.2012 Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 Suunnitelma-alue... 3 1.2 Suunnitelman valmisteluprosessi...

Lisätiedot

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA

ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMA 2011 2014 2008 2009 MAAKUNTAHALLITUS ON HYVÄKSYNYT ETELÄ-POHJANMAAN MAAKUNTAOHJELMAN TOTEUTTAMISSUUNNITELMAN 2008-2009 22.10.2007 Etelä-Pohjanmaan maakuntaohjelma 2011

Lisätiedot

Etelä-Suomea eteenpäin

Etelä-Suomea eteenpäin Etelä-Suomea eteenpäin Esiselvitys aluerakenteen muutoksesta Etelä-Suomen liittoumalle Kevät 2012 Etelä-Suomen liittouma Ville Santalahti Tiivistelmä... 3 Johdanto... 4 Yleistä Etelä-Suomesta... 4 Maakuntakohtaiset

Lisätiedot

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014

Kainuu-ohjelma. Luonnos 3.4.2014 1 Tausta: Maakuntavaltuusto 2.12.2013; MV 32, Maakuntavaltuusto merkitsi asian (Kainuun maakuntastrategia 2035) tiedoksi (tekstiä täydennetty 19.2.2014). HK, 3.4.2014 Kainuu-ohjelma Luonnos 3.4.2014 Sisällys

Lisätiedot

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA

LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 1 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY- JA TYÖLLISYYSTAVOITE LÄNSI-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA CCI 2007 FI 16 2 PO 003 VUOSIRAPORTTI 2011 Hyväksytty Länsi-Suomen EAKR-ohjelman seurantakomitean kokouksessa 7.6.2012

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa

KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006. Toteuttamisosa Rahoitusosa KESKI-SUOMEN YHTEISTYÖASIAKIRJA 2006 Toteuttamisosa Rahoitusosa 1 Julkaisutilaukset Keski-Suomen liitto Sepänkatu 4, 40100 JYVÄSKYLÄ Liisa Suonpää puhelin 014 652 230 telekopio 014 652 277 Lisätietoja

Lisätiedot

Elinvoimaiset kunnat ja alueet

Elinvoimaiset kunnat ja alueet Elinvoimaiset kunnat ja alueet Esipuhe Alueellisen kehittämisen keskeisiä tavoitteita on tukea yrittäjyyden ja tuotantotoiminnan edellytyksiä kunkin alueen omiin vahvuuksiin perustuen sekä luoda viihtyisiä,

Lisätiedot

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013

CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 CCI 2007 FI 16 2 PO 002 ALUEELLINEN KILPAILUKYKY JA TYÖLLISYYS TAVOITE POHJOIS-SUOMEN EAKR-TOIMENPIDEOHJELMA 2007-2013 30.7.2007 Sisältö sivu 2 1. JOHDANTO... 3 1.1 Ohjelman valmisteluprosessin kuvaus...

Lisätiedot