Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen (11)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11)"

Transkriptio

1 Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015 Anna-Maija Sorjanen (11) Lausuntopyyntönne: SELVITYS EPÄILTYJEN/SYYTETTYJEN TIEDONSAANTIOIKEUDESTA SEKÄ OIKEUDESTA KÄÄNNÖKSIIN JA TULKKAUKSIIN (Kysymykset perustuvat direktiivin (2010/64/EU) oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä takaamiin oikeuksiin). Poliisikuulustelut 1 : 1. Miten käytännössä selvitetään tarvitseeko epäilty/syytetty tulkkausta? V: Jos hän ei ymmärrä suomen/ruotsinkieltä tai muutoin poliisin havaintojen mukaan ei osaa sitä riittävästi tai jos hän itse tai hänen mahdollinen avustajansa katsoo, että tulkkaus on tarpeen, tulkki järjestetään. 2. Miten huolehditaan käytännössä siitä, että epäilty/syytetty saa tarvitsemansa tulkkauksen? V: Poliisi tilaa tulkin, joka voi olla myös poliisin omaa henkilökuntaa. Myös avustaja voi järjestää tulkin. 3. Miten varmistutaan käytännössä siitä, että epäilty /syytetty voi esitutkinnassa käyttää kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi? V: Ks. vastaukset edellä. 4. Onko tulkkaus maksutonta syytetylle/epäillylle? V: On 5. Onko olemassa joku aikaraja, johon mennessä tulkkaus on järjestettävä sitä tarvitsevalle epäillylle/syytetylle? Miten käytännössä taataan tulkkaus viipymättä (artikla 2:1)? 1 Direktiivin 2010/64/EU artiklat 2 & 4. Ks. myös esitutkintalaki 4:12 Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä on oikeus esitutkinnassa käyttää kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi, sekä viittomakielisellä oikeus käyttää viittomakieltä. Esitutkintaviranomaisen on selvitettävä, tarvitseeko asianosainen tulkkausta. Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että asianosainen saa tarvitsemansa tulkkauksen.

2 2 (11) Oikeudenistunnot 2 : V: Poliisi tilaa tulkin kuulusteluun automaattisesti etukäteen, ellei ole erityistä aihetta tästä poiketa kuten esim. avustajan kanssa sovittu, että hän tuo kuulusteluun oman tulkkinsa. Jos etukäteen ei tiedetä, että henkilö tarvitsee tulkin, kuulustelu todennäköisesti lykkääntyy riippuen siitä miten nopeasti tulkki on saatavissa. 1. Miten käytännössä huolehditaan siitä, että epäilty/syytetty saa tarvitsemansa tulkkauksen? V: Tuomioistuin tilaa tulkin, ellei sovita, että avustaja järjestää tulkin. 2. Miten käytännössä varmistutaan siitä, että epäilty/syytetty voi käyttää oikeudenkäynnissä kieltä, jota hän ymmärtää ja puhuu riittävästi? V: Viime kädessä paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella. 3. Onko olemassa joku aikaraja, johon mennessä tulkkaus on järjestettävä epäillylle/syytetylle?? Miten käytännössä taataan tulkkaus viipymättä (artikla 2:1)? V: Ei ole. Tiedossamme ei ole, millaisia mahdollisia takeita asiasta on. Käytännössä harvinaisempien kielten tulkkien löytäminen on hankalampaa kuin yleisempien, ja mahdollisesti voi johtaa joissakin tapauksissa viiveisiin. Yleiset kysymykset (koskien koko oikeusprosessia): 1. Kenen vastuulla on määritellä tulkkauksen tarve syytetyn/epäillyn ja hänen avustajansa välisessä kommunikaatiossa, silloin kun se liittyy suoraan poliisikuulusteluihin tai oikeusistuntoihin? Miten varmistutaan siitä, että epäilty/syytetty ymmärtää ja puhuu riittävästi kieltä, jota käytetään tässä kommunikaatiossa? V: Avustajan tulee päämiehensä näkemys huomioiden määritellä tulkkauksen tarve heidän välisissään kommunikaatioissa samoin kuin varmistua siitä, että he ymmärtävät toisiaan. Onko olemassa joku aikaraja, johon mennessä tulkkaus on järjestettävä epäillyn/syytetyn ja hänen avustajansa väliseen kommunikaatioon? V: Ei suoranaisesti. 2. Miten taataan tulkkaus harvinaisemmille kielille, (joiden osalta ei välttämättä ole olemassa ammattitulkkeja)? V: Hyvin harvinaisten kielten tilanteissa voidaan joutua käyttämään kahta tulkkia ko. kielestä esim. ensin englantiin/ranskaan siitä edelleen suomeen ja päinvastoin. Emme osaa sanoa, miten tulkkaus näille kielille taataan jos niin tehdään. 3. Onko syytetyllä/epäillyllä mahdollista haastaa päätös siitä, ettei tulkkausta tarjota? Missä tilanteessa voidaan evätä tulkkaus? 2 Direktiivin 2010/64/EU artiklat 2 & 4. Ks. myös Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (luku 6a, pykälä 2, momentti 3): Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä vastaajalla tai asianomistajalla syyttäjän ajamassa rikosasiassa on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen rikosasian käsittelyssä. Tuomioistuimen on viran puolesta huolehdittava siitä, että vastaaja tai asianomistaja saa tarvitsemansa tulkkauksen.

3 3 (11) V: Käytännössä syytetyn/epäillyn mahdollisuus haastaa kysymyksessä mainittu päätös on joko tehdä hallintokantelu ylemmälle viranomaistaholle tai kantelu laillisuusvalvontaviranomaiselle (eduskunnan oikeusasiamies tai valtioneuvoston oikeuskansleri) ja toisaalta esitutkinnan puutteiden osalta voi kääntyä syyttäjän puoleen tai asian edettyä käräjäoikeuteen vedota asiaan siellä. Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa tapahtuneiden puutteiden osalta niihin voi vedota mahdollisen muutoksenhaun yhteydessä. Esitutkinnassa nimenomaista velvollisuutta tehdä kirjallinen päätös tulkkauksesta ei ole, mutta päätöstä voidaan pyytää esitutkintalain yleissäännöksen (ETL 11:1) nojalla. Jos sellainen päätös annetaan, mikä on harkinnanvaraista, ei siitä ole muutoksenhakuoikeutta, ellei sitten vedota suoraan perustuslakiin, jolloin muutoksenhakuoikeuden voidaan mahdollisesti katsoa olevan. Tuomioistuinkäsittelyssä voisi mahdollisesti pyytää ns. käsittelyratkaisua tulkkauksen osalta, mutta tiedossamme ei ole sellaisia ratkaisuja. Käytännössä asia pyrittäneen ongelmatilanteessa järjestämään yleisimmin siten, että avustaja hankkii tulkin. 4. Millä tavalla otetaan huomioon artiklan 6 3 vaatimus koulutuksesta? V: Ei ole tiedossamme. Kääntäminen Poliisikuulustelut/Esitutkinta: 1. Mitkä asiakirjat tulee kääntää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi? Mitä asiakirjoja pidetään asian kannalta olennaisina (esitutkintalaki 4:13)? V: Tämä arvioidaan tapauskohtaisesti. Esitutkinnassa ennen sen ns. loppulausuntovaihetta poliisi esittää ylipäänsä hyvin niukasti kirjallista aineistoa kielestä riippumatta. Toisinaan myös tiedon saaminen kirjallisesti siitä teosta, josta henkilöä epäillään, voi olla haastavaa ja vaatia asianajajan, sillä poliisi ei sellaista tietoa automaattisesti kirjallisesti anna. Tämä koskee kaikenkielisiä. Mikäli asia on sellainen, että poliisi antaa siitä kirjallisen tiedon suomeksi, tuskin ongelmaa on sen käännättämisessäkään ainakaan suullisen kääntämisen osalta. Kirjalliset käännökset tuossa vaiheessa ovat epätodennäköisiä, mutta mahdollisia. Ns. loppulausuntovaiheessa on käytännössä luultavasti tarpeen, että avustaja arvioi ja osoittaa mitkä asiakirjat on tarpeen kääntää. Käytännössä tämä tapahtunee useimmiten siten, että aineistosta käydään neuvottelu päämiehen kanssa siten, että tulkki samalla suullisesti kääntää keskeiset asiakirjat. Tuossa vaiheessa ainakin ilmennee mahdollinen kirjallisten käännösten tarve ja avustaja niitä sitten käytännössä tarpeen mukaan hankkii tai pyytää poliisia hankkimaan. 3 Jäsenvaltioiden on pyydettävä tuomareiden, syyttäjien ja rikosoikeudellisissa menettelyissä mukana olevien oikeusalan työntekijöiden koulutuksesta vastaavia tahoja kiinnittämään erityistä huomiota tulkin välityksellä tapahtuvan viestinnän erityispiirteisiin tehokkaan viestinnän varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuinten riippumattomuutta ja eri tapoja, joilla oikeuslaitokset ovat järjestäytyneet unionissa.

4 4 (11) 2. Milloin käännökset on käytännössä toimitettava syytetylle/epäillylle? Mitä tarkoitetaan käytännössä kohtuullisella ja riittävällä ajalla puolustuksen valmistelemiseen (HE 63/2013, s. 30)? V: Vaikea sanoa, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kun nimenomaisia aikarajoja ei ole. Käännösten saaminen puolustuksen valmistelun kannalta hyvissä ajoin edellyttää aktiivisuutta epäilty/vastaajan avustajalta, joka on paras henkilö arvioimaan, mikä on riittävä aika puolustuksen valmisteluun. Käytännössä avustajat joutuvat hankkimaan käännöksiä usein itse ja siten joutuvat myös usein ensikädessä vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista. 3. Koskeeko oikeus käännöksiin myös epäillyn/syytetyn ja hänen avustajansa välistä kommunikointia ja miltä osin? Missä ajassa käännökset on toimitettava? V: Ei nimenomaisesti koske. Käytännössä kustannukset näistä saadaan valtion varoista, jos epäilty/vastaaja on oikeutettu oikeusapuun tai puolustajan määräykseen, jolloin ne saatetaan sisällyttää avustajan laskuun tai sitten kääntäjä/tulkki lähettää laskunsa suoraan oikeudelle. Oikeudenistunnot: 4. Milloin käännökset on käytännössä toimitettava syytetylle/epäillylle? Mitä tarkoitetaan käytännössä kohtuullisella ja riittävällä ajalla puolustuksen valmistelemiseen? V: Haastehakemuksesta toimitetaan käännös käytännössä yleensä haastamisen yhteydessä. Seuraava asiakirja, jonka tuomioistuin viran puolesta käännättää, on yleensä tuomio, ellei sitten oikeudesta käännökseen luovuta. 5. Koskeeko oikeus käännöksiin myös epäillyn/syytetyn ja hänen avustajansa välistä kommunikointia ja miltä osin? Missä ajassa käännökset on toimitettava? Ovatko käännökset maksuttomia? V: Laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 6 a luvun 5 :ssä, on nimenomainen säännös siitä, että tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset tällaisista neuvotteluista korvataan valtion varoista, jos vastaajan oikeusturva sitä edellyttää. Yleiset kysymykset (koskien koko oikeusprosessia): 6. Voiko epäilty tai syytetty haastaa päätöksen siitä, että käännöstä ei tarjota? Miten tämä tapahtuu käytännössä? V: Esitutkinnan osalta viittaamme siihen, mitä edellä on lausuttu mahdollisuudesta haastaa tulkkausta koskeva päätös. Käytännössä sen parempia mahdollisuuksia saada myöskään käännöstä koskevaa päätöstä tai haastaa sitä, ei ole. Avustajat turvautuvat käytännössä ennemmin siihen, että he hankkivat käännökset itse, mikäli siitä ei aiheudu heille kovin suuria kustannuksia, joiden takaisinsaaminen on epävarmaa. Mikäli käännettävä aineisto

5 5 (11) on laaja, on olemassa varteenotettava riski siitä, että käännökset jäävät saamatta ainakin riittävän ajoissa tehokkaan puolustuksen takaamiseksi. 7. Tuleeko kaikki ne asiakirjat kääntää, jotka syytetyn/epäillyn on allekirjoitettava oikeusprosessin aikana? V: Niitä ei kaikkia tarvitse kääntää eikä käytännössä myöskään käännetä kirjallisesti. Epäillyn/syytetyn on allekirjoitettava lähinnä omat kuulustelupöytäkirjansa esitutkinnassa, mitä ennen tulkki kääntää ne hänelle suullisesti. Usein niitä ei käännetä kirjallisesti, vaikka niitä voidaan tietyissä tilanteissa käyttää todisteina oikeudenkäynnissä. 8. Onko mahdollista luopua oikeudesta käännökseen? Mitä edellytyksiä luopumiselle on asetettu? Miten käytännössä luopuminen tapahtuu? V: Kyllä voi luopua oikeudesta käännökseen. Yleensä epäilty/vastaaja itse tai hänen avustajansa ilmoittaa, ettei käännöstä tarvita, jos niin on. Käytännössä ainoa yleensä automaattisesti toimitettava käännös on haaste ja syyttäjän haastehakemus. 9. Millä tavalla käännösten ja tulkkausten laatua ja puolueettomuutta valvotaan? Onko olemassa laaduntarkkailua, ja kuka siitä on vastuussa? V: Tietojemme mukaan ei ole erityistä tai systemaattista laaduntarkkailua, eikä se ilmeisesti käytännössä ole erityisesti kenenkään vastuulla, ellei sitten oikeusministeriön. Oikeusministeriö ymmärtääksemme kilpailuttaa oikeushallinnon käyttämät tulkit ja kääntäjät tietyksi ajanjaksoksi kerrallaan ja vastuu näiden palvelujen laadusta jää käytännössä ilmeisesti lähinnä ko. palvelujen tuottajille ja mahdolliseen harkintaan tarjouksia arvioitaessa ja/tai asetettaessa ehtoja kilpailutuksen yhteydessä. Poliisin käyttämien palvelujen osalta ei meillä ole tarkempia tietoja. 10. Voiko epäilty/syytetty valittaa käännösten tai tulkkauksen laadusta tai puolueettomuudesta? Miten käytännössä tämä tapahtuu? Kerrotaanko epäillylle/syytetylle mahdollisuudesta valittaa? V: Ei voi valittaa muuten kuin kantelemalla siitä ylemmälle taholle tai yleiselle laillisuusvalvojalle, eikä valittamismahdollisuudesta kerrota. Oikeudenkäynnissä asiaan voi vedota muutoksenhaun yhteydessä osana kysymystä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta. 11. Mitä erityisiä toimenpiteitä on olemassa haavoittuvaisessa asemassa olevien epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksin toteutumisen varmistamiseksi direktiivin johdannon kohdan 27 4 mukaisesti: Miten oikeudet turvataan: 4 Velvollisuus huolehtia epäillyistä tai syytetyistä henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti heikossa asemassa erityisesti minkä hyvänsä sellaisen fyysisen vamman vuoksi, joka vaikuttaa heidän kykyynsä viestiä tehokkaasti, on edellytys lainkäytön oikeudenmukaisuudelle. Syyttäjien, lainvalvontaviranomaisten ja oikeusviranomaisten olisi sen vuoksi varmistettava, että tällaiset henkilöt voivat tosiasiallisesti käyttää tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, esimerkiksi

6 6 (11) V: Tietojemme mukaan mitään erityisiä toimenpiteitä ei tätä varten ole. 1) henkilöille, joilla on fyysinen vamma (esim. aistivamma) 2) kehitysvammaisille henkilöille 3) epäillyille/syytetyille lapsille ja/tai heidän huoltajilleen 12. Kirjataanko tulkkauksen ja käännösten käyttö ja niiden muoto ylös? Miten käytännössä tämä tapahtuu? V: Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetussa asetuksessa (SK 122/2014) on nimenomainen säännös koskien tulkkauksen käytön kirjaamista esitutkintapöytäkirjaan. Käytännössä poliisi kirjaa tulkkauksen käytön kuulustelussa kuulustelupöytäkirjaan. Oikeudenkäynnissä kirjaamisvelvollisuus on mainittu laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 6 a luvun 4 :ssä. Tulkkauksesta, suullisista käännöksistä oikeuden istunnossa ja luopumisesta oikeudesta käännöksiin on säännöksen mukaan tehtävä merkintä tuomioistuimen pöytäkirjaan tai ratkaisuun. Tiedonsaantioikeus (Kysymykset perustuvat direktiivin 2012/13/EU tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä takaamiin oikeuksiin) Poliisikuulustelut/Esitutkinta 1. Mitä tietoa syytetylle/epäilylle on annettava poliisikuulustelujen yhteydessä? Miten tiedonanto tapahtuu käytännössä? Millä perusteilla käytännössä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa? Mitä pidetään käytännössä esitutkintalain (4:15) mukaisena erittäin tärkeänä yleisenä tai yksityisenä etuna? Kuka tekee arvion tiedonsaannin rajoittamisesta? V: Esitutkintalain säännöksistä ilmenee, mitä tietoja on annettava. Käytännössä oikeuksista ilmoitetaan poliisihallituksen laatimilla lomakkeilla. Lomakkeet on käännetty monille kielille. Vapautensa menettäneille on oma lomakkeensa, ja toinen lomake on kohdistettu rikoksesta epäillyille ja tarkoitettu annettavaksi heille ennen kuulustelua ja alustavaa puhuttelua. Kummassakin lomakkeessa ilmoitetaan nimenomaisesti mm. että teillä on oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen ja oikeus puhua (nämä oikeudet on lomakkeessa nostettu otsikkotasolle). Huolimatta esitutkintalain 4 luvun 16 :n 1 momentin 6 kohdan nimenomaisesta velvollisuudesta ilmoittaa oikeudesta vaieta, lomakkeissa ei ole mainittu sellaista oikeutta. Sen sijaan tekstin mukaan teillä on myös oikeus olla vastaamatta poliisin kyseistä rikosta koskeviin kysymyksiin. Käytännössä tiedot oikeuksista annetaan antamalla kuulusteltavalle kyseinen poliisin lomake. Kuulustelupöytäkirja usein alkaa siten, että siihen merkitään epäillylle annetun poliisin lomake, mutta kyseistä lomaketta ei liitetä pöytäkirjaan, joten jälkikäteen sen sisällöstä ei ole mahdollista varmistua. Allekirjoittamalla kuulustelupöytäkirjan epäilty siten vahvistaa ottamalla huomioon mahdollisen haavoittuvuuden, joka vaikuttaa heidän kykyynsä seurata menettelyä ja tehdä itsensä ymmärretyiksi, ja toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että nämä oikeudet taataan.

7 7 (11) myös saaneensa tiedon oikeuksistaan. Käytännössä esitutkintalain 4:15:n kysymyksessä mainittuun säännökseen ei käytännössä ilmeisesti juuri vedota, eikä sen soveltaminen ole kovinkaan helposti, jos lainkaan, puolustuksen kontrolloitavissa. Sen sijaan poliisi vetoaa yleisesti siihen, että tietojen antamisesta olisi haittaa asian selvittämiselle. 2. Miten käytännössä toteutuu esitutkintalain (4:16) mukainen ilmoitus epäillyn oikeuksista ja (4:17) kirjallinen ilmoitus vapautensa menettäneen oikeuksista, ja (7:10) ennen kuulustelua tehtävät ilmoitukset? Annetaanko kaikki nämä tiedot? Annetaanko tiedot kirjallisesti vai suullisesti? Missä vaiheessa tiedot annetaan? V: Käytännössä poliisi antaa epäillylle lomakkeen, jossa on lueteltu oikeudet (ETL 4:16 ja 4:17). Kuten edellä on mainittu, lomakkeessa ei ole mainittu oikeudesta vaieta vaan sen sijaan nimenomaisesti oikeudesta puhua. Lomake saatetaan lähettää kuulusteltavalle myös kirjallisen kuulustelukutsun yhteydessä, mikäli henkilö kutsutaan kuulusteluun kirjallisesti. 3. Miten tiedonsaantioikeus vaikuttaa syytetyn/epäillyn ja hänen avustajansa väliseen kommunikaatioon? Mitä tietoa on annettava ja mihin mennessä? V: Käytännössä tietoja annetaan usein vähitellen enemmän tutkinnan edetessä kunnes ennen tutkinnan päättymistä annettavaa loppulausuntoa varten puolustus saa koko esitutkinta-aineiston, jos se on kokonaisuudessaan viety pöytäkirjaan. Usein aluksi annetaan lähinnä vain tieto siitä mistä henkilöä epäillään ja tämä tieto on toisinaan vielä tuossa vaiheessa melko epätarkka. Toisinaan esitutkinnassa annetaan tietoja puolustuksen kannalta hyvinkin tyydyttävästi alusta alkaen, mutta se riippuu paljon tapauksesta ja kyseisen poliisiyksikön toimintakulttuurista. Yleisesti ottaen tiedonsaantioikeus toteutuu esitutkintavaiheessa heikosti ja puolustuksen kannalta varsin myöhäisessä vaiheessa. 4. Annetaanko muita kuin artiklassa 3 5 listattuja tietoja syytetylle/epäillylle? V: Nimenomaisesti annetaan tieto oikeudesta valitsemaansa avustajaan. Oikeudenistunnot 1. Mitä tiedonsaantioikeudet toteutuvat oikeudenkäynnin aikana? Mitä tietoa silloin on annettava? Missä muodossa (kirjallisesti/suullisesti)? Missä vaiheessa prosessia? V: Haastevaiheessa saadaan tieto syytteestä. Jos asiassa on valmisteluistunto, siinä voidaan saada asiaan lisätietoja. Syyttäjä kertoo asiasta enemmän pääkäsittelyn asiaesittelyssä ja 5 Oikeus saada tietoja oikeuksista 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyille ja syytetyille annetaan viipymättä tietoja vähintään seuraavista prosessuaalisista oikeuksista, sellaisina kuin näitä oikeuksia sovelletaan niiden kansallisen oikeuden mukaan niiden tehokkaan käytön mahdollistamiseksi: a) oikeus avustajaan; b) mahdollinen oikeus maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaan ja edellytykset sen saamiseksi; c) oikeus saada syytettä koskevat tiedot 6 artiklan mukaisesti; d) oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin; e) oikeus vaieta. 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan nojalla säädetyt tiedot annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti sekä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen tai haavoittuvassa asemassa olevien syytettyjen erityistarpeet.

8 8 (11) lisätietoja kertyy usein vielä syyttäjän todistelun ja joskus jopa vasta syyttäjän loppulausunnon yhteydessä, mitä tulee teon yksilöintiin. Syyttäjä voi täsmentää syytettään koko oikeudenkäynnin ajan, myös muutoksenhakuvaiheessa, ja on osoittautunut, että pitkässä oikeudenkäynnissä syyte voi muuttua oikeudenkäynnin aikana puolustusmahdollisuuksien toteutumisen kannalta vahingollisella tavalla. Syyteharkintavaiheessa, mutta myös oikeudenkäynnin aikana joskus vielä muutoksenhakuasteessakin, pyydetään usein poliisilta lisätutkintoja, joissa kertyy uutta aineistoa ja tietoa. Poliisin tulisi lain mukaan merkitä esitutkintapöytäkirjaan sellainen asiassa kertynyt aineisto, jota ei sen epäolennaisuuden/tarpeettomuuden vuoksi ole liitetty pöytäkirjaan. Käytännössä näitä merkintöjä jää toisinaan tekemättä ja esitutkinnan puolueettomuudesta tai asianmukaisuudesta herää sen seurauksena epäilyksiä. Yksi erityisistä ongelmista liittyy poliisitutkinnan ja esitutkinnan välisen rajanvedon häilyvyyteen ja siihen, että se on vain poliisin harkinnassa. Lain mukaan asianosaisella on oikeus esitutkinnassa kertyneisiin tietoihin. Tätä tulkitaan usein siten, ettei poliisitutkintavaiheessa kertyneitä tietoja ole oikeutta saada. Tämän seurauksena mahdollisesti puolustuksen kannalta merkityksellistä aineistoa voi jäädä puolustuksen tiedonsaantimahdollisuuksien ulkopuolelle ja melko usein herää kysymyksiä ja epäilyksiä esitutkinnan objektiivisuudesta ja avoimuudesta. Asian siirryttyä syyttäjälle, syyttäjä määrää esitutkintatoimista, mutta syyttäjällä ei ole vastaavaa organisatorista käskyvaltaa suhteessa poliisiin, joka ei välttämättä noudata syyttäjän määräyksiä. Tuomioistuinvaiheessa tuomioistuin voi kehottaa syyttäjää teettämään asiassa lisätutkinnan (ns. esitutkinnan täydentäminen), mutta myöskään tuomioistuin ei voi velvoittaa poliisia siihen. Tuomioistuimessa voidaan esittää myös ns. editiovaatimus vaatimalla, että esim. poliisi velvoitetaan esittämään jokin asiakirja. Tuo asiakirja täytyy kuitenkin osata ainakin jollain tavoin yksilöidä ja tietää sen olemassaolosta sekä osata perustella sen mahdollinen relevanssi todisteena asiassa. Lisäksi poliisin kieltäytyessä esittämästä jotain asiakirjaa, asianosainen voi vaatia, että se tekee kieltäytymisestä päätöksen, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Siinäkin tapauksessa on osattava yksilöidä se asiakirja, jota pyydetään. Hallinto-oikeustie tietojen saamiseksi samaan aikaan yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä on pitkäkestoinen ja tehoton tiedonhankintakeino puolustautumisen kannalta. 2. Miten tiedonsaantioikeus vaikuttaa syytetyn/epäillyn ja hänen avustajansa väliseen kommunikaatioon? Mitä tietoa on annettava ja mihin mennessä? V: Avustajan tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että päämies on perillä oikeuksistaan ja auttaa häntä pääsemään niihin. 3. Annetaanko muita kuin artiklassa 3 listattuja tietoja syytetylle/epäillylle? V: Nimenomaisesti annetaan tieto oikeudesta valitsemaansa avustajaan. Oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä (letter of rights, artikla 4)

9 9 (11) 1. Mitä tietoa (oikeuksista) ilmoitus sisältää? Mitä tietoa oikeuksista on ilmoituksessa, joka koskee pidätettyä/vangittua lasta? V: Tietoa oikeudesta tulla kohdelluksi asianmukaisesti, oikeudesta tarvittaessa tulkkaukseen ja käännöksiin, oikeus saada tietää vapaudenmenetyksen syy, oikeudesta saada tietää säilytystilan oloista, oikeudesta saada ilmoittaa vapaudenmenetyksestä lähisukulaiselle tai muulle läheiselle henkilölle, oikeudesta saada perushuoltoa, oikeudesta saada tietää siirtämisestä toiseen paikkaan, oikeudesta vaatetukseen, oikeudesta lepoon, oikeudesta ruokailuun, oikeudesta ulkoiluun, oikeudesta omaisuuteen, oikeudesta terveydenhuoltoon, oikeudesta kirjeenvaihtoon ja puheluihin, oikeudesta tapaamisiin, oikeudesta muutoksenhakuun, ilmoitukset rikoksesta epäillylle (oikeus avustajaan, oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen ja oikeus puhua, kielelliset oikeudet, oikeus saada tieto esitutkinta-aineistosta poikkeuksin); tietoa vangitsemisasian käsittelystä ja oikeudesta esittää tuomioistuimelle vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä, tutkintavangin lisäoikeuksista (oikeus tulla kuulluksi sijoituspaikasta ennen siitä päättämistä ja oikeus mahdollisuuksien mukaan seurata mediaa ym. sekä oikeus osallistua jumalanpalveluksiin); ulkomaalaislain perusteella säilöönotettujen oikeuksista; ilmoitukset kiinniotetulle, jota pyydetään luovutettavaksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla; sekä tiedot vapautensa menettäneen velvollisuuksista (velvollisuus alistua tarkastuksiin, antaa henkilötuntomerkit yms.). Lapsia koskien ei ymmärtääksemme ole erityistä ilmoitusta, mutta yleisessä ilmoituksessa on kappale, jonka mukaan poliisin on lähtökohtaisesti ilmoitettava sosiaaliviranomaiselle alle 18-vuotiaasta vapautensa menettäneestä. 2. Missä vaiheessa ilmoitus annetaan epäillylle/syytetylle? V: Käsityksemme mukaan ilmoitus annetaan kiinnioton jälkeen, kun hänet on tuotu poliisin tiloihin. Lainvalmistelun yhteydessä eduskunnan lakivaliokunta totesi mietinnössään (LaVM 7/2014) olevan riittävää, että ilmoitus annetaan kiinniotetulle epäillylle, kun hänet tuodaan poliisilaitokselle. 3. Miten varmistetaan se, että oikeuksia koskeva ilmoitus on laadittu selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä? Miten varmistetaan se, että epäilty/syytetty ymmärtää sisällön? V: Poliisilta saadun tiedon mukaan vapautensamenettäneiden oikeuksia koskeva ilmoitus on laadittu 15 eri kielellä. Suomenkielinen versio on seitsemän (7) sivua pitkä teksti oikeuksista, ja se on kohdistettu erilaisille ihmisryhmille. Sen ymmärrettävyys ei välttämättä ole paras mahdollinen jo pituutensa ja lainsäädäntöön perustuvien ilmoituksessakin mainittujen oikeuksiin sisältyvien poikkeuksien vuoksi. Rikoksesta epäillyn oikeuksia koskeva ilmoitus on poliisilta saadun tiedon mukaan laadittu 10 eri kielellä ja pituudeltaan noin puolitoista (1,5) sivua. Mikäli kyseinen lomake annetaan vasta kuulustelun alkaessa tai vain vähän sitä ennen, kuten ilmeisesti joskus tapahtuu, voinee kyseenalaistaa epäillyn todellisen mahdollisuuden ymmärtää oikeutensa ja käyttää niitä.

10 10 (11) Artikla 6: Oikeus saada tietoa syytteestä 1. Mitä tietoja annetaan epäillylle/syytetylle rikoksesta, josta häntä epäillään tai syytetään? Missä muodossa tieto annetaan (kirjallisesti/suullisesti)? Missä vaiheessa oikeusprosessia tieto annetaan? V: Ks. vastauksemme edellä tiedonsaantioikeudesta esitutkinnassa ja oikeudenistunnoissa. 2. Miten epäiltyjä/syytettyjä tiedotetaan muutoksista koskien epäilyä/syytettä? V: Syyttäjä ilmoittaa teonkuvauksen muutoksesta kirjallisesti, mutta muutoksista koskien tosiseikkoja joista hän on ilmoittanut vain suullisesti, hän saattaa ilmoittaa suullisesti. Poliisin osalta varsinainen konkreettinen epäily paljastuu valitettavan usein riittävällä tarkkuudella vasta esitutkinnan päättyessä, loppulausuntovaiheessa. Esitutkintalain 4 luvun 9 sisältää velvollisuuden ilmoittaa mahdollisimman nopeasti, jos henkilön asema esitutkinnassa muuttuu. Oikeus tutustua asiaan liittyvään aineistoon (artikla 7) 1. Mihin todisteaineistoon syytetyllä/epäilyllä on oikeus tutustua (esim. asiakirjat, valiokuvat, audiotallenteet, videot, yhteenvedot)? V: Esitutkinnassa kertyneeseen aineistoon, joita voivat olla mm. asiakirjat, valokuvat, telekuuntelulitteroinnit, videot ja poliisin esitutkintapöytäkirjaan laatima selostus asiasta (johdanto) 2. Missä vaiheessa oikeusprosessia epäilty/syytetty voi tutustua aineistoon? V: Käytännössä usein vasta esitutkinnan päättyessä loppulausuntovaiheessa. 3. Missä tilanteessa voidaan kieltää/estää tutustuminen aineistoon? Kuka tekee päätöksen asiasta? V: Koko esitutkinnan ajan voidaan käytännössä kieltää/estää tutustuminen aineistoon, vaikka aina niin ei tehdä. Päätöksen asiasta tekee tutkinnanjohtaja, joka yleensä on poliisi. V: Yleisesti artiklan 7(1) osalta toteamme, että käsityksemme mukaan vangitsemiskäsittelyissä ja niitä ennen saatavat tiedot eivät usein ole riittäviä vapaudenmenetyksen laillisuuden tehokkaaksi riitauttamiseksi, eikä kansallinen lainsäädäntömme nähdäksemme sisällä ainakaan selvästi direktiivin säännöstä vastaavaa sääntelyä. 1. Millä kielellä on annettava: a) tieto prosessuaalisista oikeuksista b) oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä c) tieto syytteestä/epäilystä d) asiaan liittyvä aineisto V: Epäillyn/vastaajan ymmärtämällä kielellä kuitenkin siten, että kohdissa c) ja d) mainitut tiedot voidaan antaa myös kääntämällä ne suullisesti.

11 11 (11) 2. Onko olemassa jokin menettely, jolla turvataan epäillyn/syytetyn oikeus haastaa tiedonsaannin epääminen koskien näitä tietoja (a, b, c, d)? V: Ei ole mitään sellaista menettelyä, josta emme olisi edellä jo maininneet. 3. Pidetäänkö näiden tietojen annosta virallisesti kirjaa (merkitään virallisesti ylös): a) tieto prosessuaalisista oikeuksista b) oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä c) tieto syyttestä/epäilystä d) asiaan liittyvä aineisto? V: Näiden tietojen antaminen tulisi kirjata esitutkintapöytäkirjaan ja suurimmalta osaltaan kuulustelupöytäkirjaan (asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista (SK 122/2014)). Mitä erityisiä toimenpiteitä on olemassa haavoittuvaisessa asemassa olevien epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksin toteutumisen varmistamiseksi? Miten oikeudet turvataan: 1) henkilöille, joilla on fyysinen vamma tai aistivamma 2) kehitysvammaisille henkilöille 3) epäillyille/syytetyille lapsille ja/tai heidän huoltajilleen Miten varmistetaan, että nämä henkilöt saavat tiedot seuraavista asioista helposti ymmärrettävästi: a) tieto prosessuaalisista oikeuksista b) oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä c) tieto syyttestä/epäilystä d) asiaan liittyvä aineisto? V: Tiedossamme ei ole erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin edellä mainittujen ryhmien tiedonsaantioikeuden toteutuminen. Ilmeisesti tämä käytännössä jää avustajan huolehdittavaksi. Helsingissä 26. päivänä toukokuuta 2015 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Asianajaja Satu Wartiovaara Asianajotoimisto Turku & Wartiovaara Helsinki LIITTEET: Epäilty ilmoitukset Pohalta docx Vapautensa menettäneen oikeudet saatu Pohalta pdf Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain 6 a luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 115/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

U 28/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax

U 28/2010 vp. Oikeusministeri Tuija Brax U 28/2010 vp Valtioneuvoston kirjelmä Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (oikeus saada tietoa oikeuksistaan rikosoikeudellisissa menettelyissä) Perustuslain 96 :n

Lisätiedot

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman

Ohjaus- ja kehittämisyksikkö Dnro 35/34/11 Mika Illman 1 (5) Epäillyn oikeus avustajaan esitutkinnassa ja itsekriminointisuoja / KKO:2012:45 / syyttäjän toimenpiteet 1 Johdanto Tässä muistiossa esitetään eräitä toimenpiteitä, joihin syyttäjien tulee tapauskohtaisen

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 52/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi oikeudenkäymiskaaren ja oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2009 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Oikeuksia koskeva ilmoitus

Oikeuksia koskeva ilmoitus Käännös viron kielestä Oikeusministerin 14.07.2014 asetuksen nro 22 Oikeuksien julistuksen mallin voimaan saattaminen Liite 1 Oikeuksia koskeva ilmoitus Rikosprosessilain 35 1 :n 2 momentin nojalla Jos

Lisätiedot

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta /2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2012 295/2012 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen ehkäisemisestä ja ratkaisemisesta sekä esitutkinnan

Lisätiedot

TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA

TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA Tietoa rikoksen uhrin oikeuksista SELKOSUOMI 7.6.2017 TIETOA RIKOKSEN UHRIN OIKEUKSISTA Tähän esitteeseen on koottu asioita, joista rikoksen uhrilla on oikeus saada tietoa viranomaisilta. Tiedot voivat

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

U 1/2014 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson

U 1/2014 vp. Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson U 1/2014 vp Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (vapautensa menettäneiden oikeusapua koskeva direktiivi) Perustuslain 96 :n 2 momentin mukaisesti

Lisätiedot

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö

Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Tulkkipalveluun liittyvä lainsäädäntö Alle on koottu tulkkipalveluun ja tulkintaan liittyviä säännöksiä. Kokonaisuudessaan lakeihin voi tutustua osoitteessa www.finlex.fi Perustuslaki (731/1999) http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeudenkäynnistä rikosasioissa annettua lakia,

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia, poliisin

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015

Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta. Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997)

Lisätiedot

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala

Laki. eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä. Soveltamisala Laki eurooppalaisesta tilivarojen turvaamismääräysmenettelystä Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Soveltamisala Tässä laissa annetaan eurooppalaisen tilivarojen turvaamismääräysmenettelyn käyttöön

Lisätiedot

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: Poliisihallitus Liite 1 1 (7) 2014 2020/2013/5490 1 VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa.

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa. PÄÄTÖS 12.11.2008 Dnro OKV/824/1/2007 1/5 ASIA VIIVÄSTYS HAASTEIDEN ANTAMISESSA KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 8.8.2007 osoittamassaan kirjoituksessa Espoon käräjäoikeuden ja Espoon kihlakunnan

Lisätiedot

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän

Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän Laki entisen Jugoslavian alueella tehtyjä rikoksia käsittelevän sotarikostuomioistuimen toimivallasta ja tuomioistuimelle annettavasta oikeusavusta 12/1994 Annettu Helsingissä 5 päivänä tammikuuta 1994

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp. Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen. tunnustamisen periaatteen soveltamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 289/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista

Lausunto a) Lausuntonne käräjäoikeuden kokoonpanosäännöksiä koskevista muutosehdotuksista Vantaan käräjäoikeus Lausunto 06.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Työryhmän ehdotukset ovat lähtökohtaisesti kannatettavia.

Lisätiedot

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen.

Poliisihallitus on antanut lausunnon ja X:n poliisilaitos selvityksen. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.08.2016 Dnro OKV/1537/1/2015 1/5 ASIA Tutkintailmoituksen käsittely poliisilaitoksella KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 2.11.2015 osoittamassaan kahdessa sähköpostikirjoituksessa

Lisätiedot

HE 99/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

HE 99/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia, poliisin

Lisätiedot

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Eduskunta Lakivaliokunta lav@eduskunta.fi Poliisihallituksen lausunto lakivaliokunnalle; hallituksen esitys laiksi esitutkintalain muuttamisesta

Lisätiedot

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT

OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT OHJEET SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTOSSA (TAVARAMERKIT JA MALLIT) SUORITETTAVAAN YHTEISÖN TAVARAMERKKIEN TUTKINTAAN OSA A YLEISET SÄÄNNÖT JAKSO 4 MENETTELYJEN KIELI Ohjeet virastossa suoritettavaan

Lisätiedot

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta

HE 198/1996 vp. Laki. liiketoimintakiellosta annetun lain muuttamisesta EV 195/1997 vp - HE 198/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi liiketoimintakiellosta annetun lain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta Eduskunnalle on vuoden 1996 valtiopäivillä annettu

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI

LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY MIKKELI LAPSET, NUORET JA PERHEET, LÄHISUHDEVÄKIVALLAN EHKÄISY 28.9.2015 MIKKELI Erikoissyyttäjä Pia Mäenpää/ Itä-Suomen syyttäjänvirasto, Mikkeli ESITYSLISTALLA. NÄKÖKULMA RIKOSPROSESSI LAPSIIN KOHDISTUVAT RIKOSEPÄILYT

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta /2014 Laki. oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 2014 670/2014 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 22 päivänä elokuuta 2014 Eduskunnan päätöksen

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS Perustettu vuonna 1995 Vantaan, Helsingin,

Lisätiedot

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET

KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOM AINEN JA YMPÄRISTÖRIKOKSET Hämeenlinnan seudun ympäristöfoorumi, Toiminta ympäristörikostilanteissa 3.4.2012 Katariina Serenius Ympäristövalvontapäällikkö Keski-Uudenmaan

Lisätiedot

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ESITUTKINTALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 99/2016 vp)

HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ESITUTKINTALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE 99/2016 vp) 9 VASTINE Lainvalmisteluosasto Lainsäädäntöneuvos Kirsi Pulkkinen 19.9.2016 Eduskunnan lakivaliokunnalle HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI ESITUTKINTALAIN MUUTTAMISESTA JA ERÄIKSI SIIHEN LIITTYVIKSI LAEIKSI (HE

Lisätiedot

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Oikeudellisten asioiden valiokunta LAUSUNTOLUONNOS. kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Oikeudellisten asioiden valiokunta 7.10.2011 2011/0154(COD) LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

Lisätiedot

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriö, Helsinki 2012 14.12.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Lausunto 29.03.2017 EOAK/1047/2017 Asia: LVM/417/03/2013 Hallituksen esitysluonnos tieliikennelaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Lausunnonantajan lausunto

Lisätiedot

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp

EV 37/2009 vp HE 233/2008 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 37/2009 vp Hallituksen esitys laiksi oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Asia Hallitus on vuoden 2008 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.

Valvonta ja pakkokeinot. Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9. Valvonta ja pakkokeinot Turun alueen rakennustarkastajat ry:n koulutus / Hallintojohtaja Harri Lehtinen / Turun kristillinen opisto 5.9.2017 MRL 24 luku Pakkokeinot ja seuraamukset Rakennustyön keskeyttäminen

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely.

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden. lainsäädännöksi. Asia. Valiokuntakäsittely. EDUSKUNNAN VASTAUS 61/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden törkeiden rikosten valmistelun kriminalisoimista koskevaksi lainsäädännöksi Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä antanut eduskunnalle

Lisätiedot

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin:

Lausunto Oikeusturvaa vaarantamatta olisi ollut mahdollista tehdä myös laajempia ja pidemmälle meneviä muutoksia prosessisäännöksiin: Suomen syyttäjäyhdistys Lausunto 03.09.2017 Asia: OM 8/41/2015 Oikeusprosessien keventäminen 1. Yleistä Onko teillä yleistä lausuttavaa työryhmän ehdotuksesta? Suomen syyttäjäyhdistys ry. pääosin kannattaa

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun

Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun Erityismenettelyt liittyen anonyymiin todisteluun YLEINEN OHJE Dnro 28/31/15 29.2.2016 Voimassa 1.3.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu 25 A PL

Lisätiedot

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti

Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Millainen on hyvä asiantuntijalausunto ja miten se laaditaan? Vesa Kataja Johtajaylilääkäri, KSSHP Kliinisen onkologian dosentti Valviran asiantuntijasymposium 8.2.2017 Lausunnot Valvirassa vireillä olevat

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta

Laki. kansalaisuuslain muuttamisesta Annettu Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2007 Eduskunnan päätöksen mukaisesti Laki kansalaisuuslain muuttamisesta muutetaan 16 päivänä toukokuuta 2003 annetun kansalaisuuslain (359/2003) 3, 25 :n 3 momentti,

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö

VAASAN HOVIOIKEUS PL VAASA Oikeusministeriö 1 VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 11.6.2012 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Viite: lausuntopyyntö 8.5.2012, OM 20/41/2011 syyteneuvottelua ja syyttämättä jättämistä koskevasta työryhmämietinnöstä

Lisätiedot

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.05.2014 Dnro OKV/10/50/2013 1/5 ASIA Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91

Sisällys. Lyhenteitä VELVOLLISUUS TAI OIKEUS KIELTÄYTYÄ TODISTAMASTA 91 Lyhenteitä X JOHDANTO 1 1. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun uudistaminen ja sen tausta 1 2. Todistelun kohde ja keskeiset käsitteet 5 3. Oikeudenkäymiskaaren 17 luvun soveltamisala 12 4. Todistelu osana oikeudenkäyntiä

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen YLEINEN OHJE VKS:2006:3 syyttäjille Dnro 37/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2

Luo luottamusta Suojele lasta Jaana Tervo 2 Luo luottamusta Suojele lasta 16.11.2016 Jaana Tervo 2 1 Lasten suojelemisen yhteistyötä ohjaavat periaatteet sekä tiedonvaihtoa ja yhteistyötä ohjaava lainsäädäntö Suojele lasta Varmista lapsen aito osallisuus

Lisätiedot

ILMOITUS Aloite EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä Perustelut

ILMOITUS Aloite EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVIKSI oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä Perustelut EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 22. tammikuuta 200 (25.0) (OR. en) Toimielinten välinen asia: 200/080 (COD) 5673/0 DROIPEN 8 COPEN 25 CODEC 47 ILMOITUS Asia: Aloite EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle LAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 17/2004 vp Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta neuvoston puitepäätökseksi (eräistä rikosoikeudellisissa menettelyissä Euroopan unionin alueella noudatettavista oikeuksista) Suurelle

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta?

Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Miksi oikeustulkeille tarvitaan erikoistumiskoulutusta? Liisa Tiittula 18.8.2017 Oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutuksen infotilaisuus Näkökulmia Yhteiskunnallinen tilanne tulkkauksen kasvanut tarve

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon 5.6.2012 AL/18633/07.01.01.03.01/2011 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon ASUNTO-OIKEUSASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAN MUUTTAMINEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona

Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona Perustuslakivaliokunnan kokous n:o 39 keskiviikkona 26.5.1993 1 ) 2 kello 10.00 Nimenhuuto Päätösvaltaisuus HE 63 laiksi rangaistusmääräysmenettelystä 1a eräiksi siihen liittyviksi laeiksi - Ilmoitetaan

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset

Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tietokilpailu 4 Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä kouluissa tapahtuvien rikosten tunnistamisesta ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun voi pitää

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN Suosituksia ja ehdotuksia viipymisen torjumiseksi esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuinvaiheissa Työryhmämietintö 4.5.2010 Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lisätiedot

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta

Päätös. Laki. vankeuslain 12 luvun muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 312/2006 vp Hallituksen esitys laeiksi vankeuslain 12 luvun ja tutkintavankeuslain 8 luvun muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi vankeuslain 12 luvun

Lisätiedot

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa?

Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? Mitä on hyvä hallintomenettely lastensuojeluasioissa? 1. Huostaanottohakemus Hyvä hallintomenettely hyvä hallintolainkäyttömenettely 2. Tuomioistuimen lupa lapsen tutkimiseen Riitta Eskola Hallinto-oikeustuomari,

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta,

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU, EURATOM) 2016/, annettu päivänä kuuta, unionin ja sen henkilöstön välisten riitojen ratkaisemista ensimmäisenä oikeusasteena koskevan toimivallan siirtämisestä

Lisätiedot

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista.

Kuluttaja ei voi luopua hänelle tämän direktiivin mukaan kuuluvista oikeuksista. Neuvoston direktiivi 85/577/ETY, annettu 20 päivänä joulukuuta 1985, muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta Virallinen lehti nro L 372,

Lisätiedot

Ohje ID (8)

Ohje ID (8) Ohje ID-1566448255 1 (8) 13.01.2017 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.2.2017-31.1.2022 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta (110/1992) 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta,

Lisätiedot

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen

Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista käsittelevä työryhmä. Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistaminen EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 10. maaliskuuta 1999 (17.03) 6488/99 LIMITE JUSTCIV 37 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Asia: Tanskan valtuuskunta Brysselin ja Luganon yleissopimusten tarkistamista

Lisätiedot

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet

Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet. Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2001:1 Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Sosiaali- ja terveysministeriö Helsinki 2001 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-0892-6 Sosiaalihuollon asiakkaan asema

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot