Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen (11)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015. Anna-Maija Sorjanen 26.5.2015 1 (11)"

Transkriptio

1 Ihmisoikeusliitto ry Dnro 18/2015 Anna-Maija Sorjanen (11) Lausuntopyyntönne: SELVITYS EPÄILTYJEN/SYYTETTYJEN TIEDONSAANTIOIKEUDESTA SEKÄ OIKEUDESTA KÄÄNNÖKSIIN JA TULKKAUKSIIN (Kysymykset perustuvat direktiivin (2010/64/EU) oikeudesta tulkkaukseen ja käännöksiin rikosoikeudellisissa menettelyissä takaamiin oikeuksiin). Poliisikuulustelut 1 : 1. Miten käytännössä selvitetään tarvitseeko epäilty/syytetty tulkkausta? V: Jos hän ei ymmärrä suomen/ruotsinkieltä tai muutoin poliisin havaintojen mukaan ei osaa sitä riittävästi tai jos hän itse tai hänen mahdollinen avustajansa katsoo, että tulkkaus on tarpeen, tulkki järjestetään. 2. Miten huolehditaan käytännössä siitä, että epäilty/syytetty saa tarvitsemansa tulkkauksen? V: Poliisi tilaa tulkin, joka voi olla myös poliisin omaa henkilökuntaa. Myös avustaja voi järjestää tulkin. 3. Miten varmistutaan käytännössä siitä, että epäilty /syytetty voi esitutkinnassa käyttää kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi? V: Ks. vastaukset edellä. 4. Onko tulkkaus maksutonta syytetylle/epäillylle? V: On 5. Onko olemassa joku aikaraja, johon mennessä tulkkaus on järjestettävä sitä tarvitsevalle epäillylle/syytetylle? Miten käytännössä taataan tulkkaus viipymättä (artikla 2:1)? 1 Direktiivin 2010/64/EU artiklat 2 & 4. Ks. myös esitutkintalaki 4:12 Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä on oikeus esitutkinnassa käyttää kieltä, jota hän ymmärtää ja osaa puhua riittävästi, sekä viittomakielisellä oikeus käyttää viittomakieltä. Esitutkintaviranomaisen on selvitettävä, tarvitseeko asianosainen tulkkausta. Esitutkintaviranomaisen on huolehdittava siitä, että asianosainen saa tarvitsemansa tulkkauksen.

2 2 (11) Oikeudenistunnot 2 : V: Poliisi tilaa tulkin kuulusteluun automaattisesti etukäteen, ellei ole erityistä aihetta tästä poiketa kuten esim. avustajan kanssa sovittu, että hän tuo kuulusteluun oman tulkkinsa. Jos etukäteen ei tiedetä, että henkilö tarvitsee tulkin, kuulustelu todennäköisesti lykkääntyy riippuen siitä miten nopeasti tulkki on saatavissa. 1. Miten käytännössä huolehditaan siitä, että epäilty/syytetty saa tarvitsemansa tulkkauksen? V: Tuomioistuin tilaa tulkin, ellei sovita, että avustaja järjestää tulkin. 2. Miten käytännössä varmistutaan siitä, että epäilty/syytetty voi käyttää oikeudenkäynnissä kieltä, jota hän ymmärtää ja puhuu riittävästi? V: Viime kädessä paikan päällä tehtyjen havaintojen perusteella. 3. Onko olemassa joku aikaraja, johon mennessä tulkkaus on järjestettävä epäillylle/syytetylle?? Miten käytännössä taataan tulkkaus viipymättä (artikla 2:1)? V: Ei ole. Tiedossamme ei ole, millaisia mahdollisia takeita asiasta on. Käytännössä harvinaisempien kielten tulkkien löytäminen on hankalampaa kuin yleisempien, ja mahdollisesti voi johtaa joissakin tapauksissa viiveisiin. Yleiset kysymykset (koskien koko oikeusprosessia): 1. Kenen vastuulla on määritellä tulkkauksen tarve syytetyn/epäillyn ja hänen avustajansa välisessä kommunikaatiossa, silloin kun se liittyy suoraan poliisikuulusteluihin tai oikeusistuntoihin? Miten varmistutaan siitä, että epäilty/syytetty ymmärtää ja puhuu riittävästi kieltä, jota käytetään tässä kommunikaatiossa? V: Avustajan tulee päämiehensä näkemys huomioiden määritellä tulkkauksen tarve heidän välisissään kommunikaatioissa samoin kuin varmistua siitä, että he ymmärtävät toisiaan. Onko olemassa joku aikaraja, johon mennessä tulkkaus on järjestettävä epäillyn/syytetyn ja hänen avustajansa väliseen kommunikaatioon? V: Ei suoranaisesti. 2. Miten taataan tulkkaus harvinaisemmille kielille, (joiden osalta ei välttämättä ole olemassa ammattitulkkeja)? V: Hyvin harvinaisten kielten tilanteissa voidaan joutua käyttämään kahta tulkkia ko. kielestä esim. ensin englantiin/ranskaan siitä edelleen suomeen ja päinvastoin. Emme osaa sanoa, miten tulkkaus näille kielille taataan jos niin tehdään. 3. Onko syytetyllä/epäillyllä mahdollista haastaa päätös siitä, ettei tulkkausta tarjota? Missä tilanteessa voidaan evätä tulkkaus? 2 Direktiivin 2010/64/EU artiklat 2 & 4. Ks. myös Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa (luku 6a, pykälä 2, momentti 3): Muulla kuin suomen-, ruotsin- tai saamenkielisellä vastaajalla tai asianomistajalla syyttäjän ajamassa rikosasiassa on oikeus maksuttomaan tulkkaukseen rikosasian käsittelyssä. Tuomioistuimen on viran puolesta huolehdittava siitä, että vastaaja tai asianomistaja saa tarvitsemansa tulkkauksen.

3 3 (11) V: Käytännössä syytetyn/epäillyn mahdollisuus haastaa kysymyksessä mainittu päätös on joko tehdä hallintokantelu ylemmälle viranomaistaholle tai kantelu laillisuusvalvontaviranomaiselle (eduskunnan oikeusasiamies tai valtioneuvoston oikeuskansleri) ja toisaalta esitutkinnan puutteiden osalta voi kääntyä syyttäjän puoleen tai asian edettyä käräjäoikeuteen vedota asiaan siellä. Käräjäoikeudessa ja hovioikeudessa tapahtuneiden puutteiden osalta niihin voi vedota mahdollisen muutoksenhaun yhteydessä. Esitutkinnassa nimenomaista velvollisuutta tehdä kirjallinen päätös tulkkauksesta ei ole, mutta päätöstä voidaan pyytää esitutkintalain yleissäännöksen (ETL 11:1) nojalla. Jos sellainen päätös annetaan, mikä on harkinnanvaraista, ei siitä ole muutoksenhakuoikeutta, ellei sitten vedota suoraan perustuslakiin, jolloin muutoksenhakuoikeuden voidaan mahdollisesti katsoa olevan. Tuomioistuinkäsittelyssä voisi mahdollisesti pyytää ns. käsittelyratkaisua tulkkauksen osalta, mutta tiedossamme ei ole sellaisia ratkaisuja. Käytännössä asia pyrittäneen ongelmatilanteessa järjestämään yleisimmin siten, että avustaja hankkii tulkin. 4. Millä tavalla otetaan huomioon artiklan 6 3 vaatimus koulutuksesta? V: Ei ole tiedossamme. Kääntäminen Poliisikuulustelut/Esitutkinta: 1. Mitkä asiakirjat tulee kääntää oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin turvaamiseksi? Mitä asiakirjoja pidetään asian kannalta olennaisina (esitutkintalaki 4:13)? V: Tämä arvioidaan tapauskohtaisesti. Esitutkinnassa ennen sen ns. loppulausuntovaihetta poliisi esittää ylipäänsä hyvin niukasti kirjallista aineistoa kielestä riippumatta. Toisinaan myös tiedon saaminen kirjallisesti siitä teosta, josta henkilöä epäillään, voi olla haastavaa ja vaatia asianajajan, sillä poliisi ei sellaista tietoa automaattisesti kirjallisesti anna. Tämä koskee kaikenkielisiä. Mikäli asia on sellainen, että poliisi antaa siitä kirjallisen tiedon suomeksi, tuskin ongelmaa on sen käännättämisessäkään ainakaan suullisen kääntämisen osalta. Kirjalliset käännökset tuossa vaiheessa ovat epätodennäköisiä, mutta mahdollisia. Ns. loppulausuntovaiheessa on käytännössä luultavasti tarpeen, että avustaja arvioi ja osoittaa mitkä asiakirjat on tarpeen kääntää. Käytännössä tämä tapahtunee useimmiten siten, että aineistosta käydään neuvottelu päämiehen kanssa siten, että tulkki samalla suullisesti kääntää keskeiset asiakirjat. Tuossa vaiheessa ainakin ilmennee mahdollinen kirjallisten käännösten tarve ja avustaja niitä sitten käytännössä tarpeen mukaan hankkii tai pyytää poliisia hankkimaan. 3 Jäsenvaltioiden on pyydettävä tuomareiden, syyttäjien ja rikosoikeudellisissa menettelyissä mukana olevien oikeusalan työntekijöiden koulutuksesta vastaavia tahoja kiinnittämään erityistä huomiota tulkin välityksellä tapahtuvan viestinnän erityispiirteisiin tehokkaan viestinnän varmistamiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tuomioistuinten riippumattomuutta ja eri tapoja, joilla oikeuslaitokset ovat järjestäytyneet unionissa.

4 4 (11) 2. Milloin käännökset on käytännössä toimitettava syytetylle/epäillylle? Mitä tarkoitetaan käytännössä kohtuullisella ja riittävällä ajalla puolustuksen valmistelemiseen (HE 63/2013, s. 30)? V: Vaikea sanoa, mitä tämä käytännössä tarkoittaa, kun nimenomaisia aikarajoja ei ole. Käännösten saaminen puolustuksen valmistelun kannalta hyvissä ajoin edellyttää aktiivisuutta epäilty/vastaajan avustajalta, joka on paras henkilö arvioimaan, mikä on riittävä aika puolustuksen valmisteluun. Käytännössä avustajat joutuvat hankkimaan käännöksiä usein itse ja siten joutuvat myös usein ensikädessä vastaamaan niistä aiheutuvista kustannuksista. 3. Koskeeko oikeus käännöksiin myös epäillyn/syytetyn ja hänen avustajansa välistä kommunikointia ja miltä osin? Missä ajassa käännökset on toimitettava? V: Ei nimenomaisesti koske. Käytännössä kustannukset näistä saadaan valtion varoista, jos epäilty/vastaaja on oikeutettu oikeusapuun tai puolustajan määräykseen, jolloin ne saatetaan sisällyttää avustajan laskuun tai sitten kääntäjä/tulkki lähettää laskunsa suoraan oikeudelle. Oikeudenistunnot: 4. Milloin käännökset on käytännössä toimitettava syytetylle/epäillylle? Mitä tarkoitetaan käytännössä kohtuullisella ja riittävällä ajalla puolustuksen valmistelemiseen? V: Haastehakemuksesta toimitetaan käännös käytännössä yleensä haastamisen yhteydessä. Seuraava asiakirja, jonka tuomioistuin viran puolesta käännättää, on yleensä tuomio, ellei sitten oikeudesta käännökseen luovuta. 5. Koskeeko oikeus käännöksiin myös epäillyn/syytetyn ja hänen avustajansa välistä kommunikointia ja miltä osin? Missä ajassa käännökset on toimitettava? Ovatko käännökset maksuttomia? V: Laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 6 a luvun 5 :ssä, on nimenomainen säännös siitä, että tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset tällaisista neuvotteluista korvataan valtion varoista, jos vastaajan oikeusturva sitä edellyttää. Yleiset kysymykset (koskien koko oikeusprosessia): 6. Voiko epäilty tai syytetty haastaa päätöksen siitä, että käännöstä ei tarjota? Miten tämä tapahtuu käytännössä? V: Esitutkinnan osalta viittaamme siihen, mitä edellä on lausuttu mahdollisuudesta haastaa tulkkausta koskeva päätös. Käytännössä sen parempia mahdollisuuksia saada myöskään käännöstä koskevaa päätöstä tai haastaa sitä, ei ole. Avustajat turvautuvat käytännössä ennemmin siihen, että he hankkivat käännökset itse, mikäli siitä ei aiheudu heille kovin suuria kustannuksia, joiden takaisinsaaminen on epävarmaa. Mikäli käännettävä aineisto

5 5 (11) on laaja, on olemassa varteenotettava riski siitä, että käännökset jäävät saamatta ainakin riittävän ajoissa tehokkaan puolustuksen takaamiseksi. 7. Tuleeko kaikki ne asiakirjat kääntää, jotka syytetyn/epäillyn on allekirjoitettava oikeusprosessin aikana? V: Niitä ei kaikkia tarvitse kääntää eikä käytännössä myöskään käännetä kirjallisesti. Epäillyn/syytetyn on allekirjoitettava lähinnä omat kuulustelupöytäkirjansa esitutkinnassa, mitä ennen tulkki kääntää ne hänelle suullisesti. Usein niitä ei käännetä kirjallisesti, vaikka niitä voidaan tietyissä tilanteissa käyttää todisteina oikeudenkäynnissä. 8. Onko mahdollista luopua oikeudesta käännökseen? Mitä edellytyksiä luopumiselle on asetettu? Miten käytännössä luopuminen tapahtuu? V: Kyllä voi luopua oikeudesta käännökseen. Yleensä epäilty/vastaaja itse tai hänen avustajansa ilmoittaa, ettei käännöstä tarvita, jos niin on. Käytännössä ainoa yleensä automaattisesti toimitettava käännös on haaste ja syyttäjän haastehakemus. 9. Millä tavalla käännösten ja tulkkausten laatua ja puolueettomuutta valvotaan? Onko olemassa laaduntarkkailua, ja kuka siitä on vastuussa? V: Tietojemme mukaan ei ole erityistä tai systemaattista laaduntarkkailua, eikä se ilmeisesti käytännössä ole erityisesti kenenkään vastuulla, ellei sitten oikeusministeriön. Oikeusministeriö ymmärtääksemme kilpailuttaa oikeushallinnon käyttämät tulkit ja kääntäjät tietyksi ajanjaksoksi kerrallaan ja vastuu näiden palvelujen laadusta jää käytännössä ilmeisesti lähinnä ko. palvelujen tuottajille ja mahdolliseen harkintaan tarjouksia arvioitaessa ja/tai asetettaessa ehtoja kilpailutuksen yhteydessä. Poliisin käyttämien palvelujen osalta ei meillä ole tarkempia tietoja. 10. Voiko epäilty/syytetty valittaa käännösten tai tulkkauksen laadusta tai puolueettomuudesta? Miten käytännössä tämä tapahtuu? Kerrotaanko epäillylle/syytetylle mahdollisuudesta valittaa? V: Ei voi valittaa muuten kuin kantelemalla siitä ylemmälle taholle tai yleiselle laillisuusvalvojalle, eikä valittamismahdollisuudesta kerrota. Oikeudenkäynnissä asiaan voi vedota muutoksenhaun yhteydessä osana kysymystä oikeudenkäynnin oikeudenmukaisuudesta. 11. Mitä erityisiä toimenpiteitä on olemassa haavoittuvaisessa asemassa olevien epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksin toteutumisen varmistamiseksi direktiivin johdannon kohdan 27 4 mukaisesti: Miten oikeudet turvataan: 4 Velvollisuus huolehtia epäillyistä tai syytetyistä henkilöistä, jotka ovat mahdollisesti heikossa asemassa erityisesti minkä hyvänsä sellaisen fyysisen vamman vuoksi, joka vaikuttaa heidän kykyynsä viestiä tehokkaasti, on edellytys lainkäytön oikeudenmukaisuudelle. Syyttäjien, lainvalvontaviranomaisten ja oikeusviranomaisten olisi sen vuoksi varmistettava, että tällaiset henkilöt voivat tosiasiallisesti käyttää tässä direktiivissä säädettyjä oikeuksia, esimerkiksi

6 6 (11) V: Tietojemme mukaan mitään erityisiä toimenpiteitä ei tätä varten ole. 1) henkilöille, joilla on fyysinen vamma (esim. aistivamma) 2) kehitysvammaisille henkilöille 3) epäillyille/syytetyille lapsille ja/tai heidän huoltajilleen 12. Kirjataanko tulkkauksen ja käännösten käyttö ja niiden muoto ylös? Miten käytännössä tämä tapahtuu? V: Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetussa asetuksessa (SK 122/2014) on nimenomainen säännös koskien tulkkauksen käytön kirjaamista esitutkintapöytäkirjaan. Käytännössä poliisi kirjaa tulkkauksen käytön kuulustelussa kuulustelupöytäkirjaan. Oikeudenkäynnissä kirjaamisvelvollisuus on mainittu laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa, 6 a luvun 4 :ssä. Tulkkauksesta, suullisista käännöksistä oikeuden istunnossa ja luopumisesta oikeudesta käännöksiin on säännöksen mukaan tehtävä merkintä tuomioistuimen pöytäkirjaan tai ratkaisuun. Tiedonsaantioikeus (Kysymykset perustuvat direktiivin 2012/13/EU tiedonsaantioikeudesta rikosoikeudellisissa menettelyissä takaamiin oikeuksiin) Poliisikuulustelut/Esitutkinta 1. Mitä tietoa syytetylle/epäilylle on annettava poliisikuulustelujen yhteydessä? Miten tiedonanto tapahtuu käytännössä? Millä perusteilla käytännössä tiedonsaantioikeutta voidaan rajoittaa? Mitä pidetään käytännössä esitutkintalain (4:15) mukaisena erittäin tärkeänä yleisenä tai yksityisenä etuna? Kuka tekee arvion tiedonsaannin rajoittamisesta? V: Esitutkintalain säännöksistä ilmenee, mitä tietoja on annettava. Käytännössä oikeuksista ilmoitetaan poliisihallituksen laatimilla lomakkeilla. Lomakkeet on käännetty monille kielille. Vapautensa menettäneille on oma lomakkeensa, ja toinen lomake on kohdistettu rikoksesta epäillyille ja tarkoitettu annettavaksi heille ennen kuulustelua ja alustavaa puhuttelua. Kummassakin lomakkeessa ilmoitetaan nimenomaisesti mm. että teillä on oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen ja oikeus puhua (nämä oikeudet on lomakkeessa nostettu otsikkotasolle). Huolimatta esitutkintalain 4 luvun 16 :n 1 momentin 6 kohdan nimenomaisesta velvollisuudesta ilmoittaa oikeudesta vaieta, lomakkeissa ei ole mainittu sellaista oikeutta. Sen sijaan tekstin mukaan teillä on myös oikeus olla vastaamatta poliisin kyseistä rikosta koskeviin kysymyksiin. Käytännössä tiedot oikeuksista annetaan antamalla kuulusteltavalle kyseinen poliisin lomake. Kuulustelupöytäkirja usein alkaa siten, että siihen merkitään epäillylle annetun poliisin lomake, mutta kyseistä lomaketta ei liitetä pöytäkirjaan, joten jälkikäteen sen sisällöstä ei ole mahdollista varmistua. Allekirjoittamalla kuulustelupöytäkirjan epäilty siten vahvistaa ottamalla huomioon mahdollisen haavoittuvuuden, joka vaikuttaa heidän kykyynsä seurata menettelyä ja tehdä itsensä ymmärretyiksi, ja toteuttamalla asianmukaisia toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että nämä oikeudet taataan.

7 7 (11) myös saaneensa tiedon oikeuksistaan. Käytännössä esitutkintalain 4:15:n kysymyksessä mainittuun säännökseen ei käytännössä ilmeisesti juuri vedota, eikä sen soveltaminen ole kovinkaan helposti, jos lainkaan, puolustuksen kontrolloitavissa. Sen sijaan poliisi vetoaa yleisesti siihen, että tietojen antamisesta olisi haittaa asian selvittämiselle. 2. Miten käytännössä toteutuu esitutkintalain (4:16) mukainen ilmoitus epäillyn oikeuksista ja (4:17) kirjallinen ilmoitus vapautensa menettäneen oikeuksista, ja (7:10) ennen kuulustelua tehtävät ilmoitukset? Annetaanko kaikki nämä tiedot? Annetaanko tiedot kirjallisesti vai suullisesti? Missä vaiheessa tiedot annetaan? V: Käytännössä poliisi antaa epäillylle lomakkeen, jossa on lueteltu oikeudet (ETL 4:16 ja 4:17). Kuten edellä on mainittu, lomakkeessa ei ole mainittu oikeudesta vaieta vaan sen sijaan nimenomaisesti oikeudesta puhua. Lomake saatetaan lähettää kuulusteltavalle myös kirjallisen kuulustelukutsun yhteydessä, mikäli henkilö kutsutaan kuulusteluun kirjallisesti. 3. Miten tiedonsaantioikeus vaikuttaa syytetyn/epäillyn ja hänen avustajansa väliseen kommunikaatioon? Mitä tietoa on annettava ja mihin mennessä? V: Käytännössä tietoja annetaan usein vähitellen enemmän tutkinnan edetessä kunnes ennen tutkinnan päättymistä annettavaa loppulausuntoa varten puolustus saa koko esitutkinta-aineiston, jos se on kokonaisuudessaan viety pöytäkirjaan. Usein aluksi annetaan lähinnä vain tieto siitä mistä henkilöä epäillään ja tämä tieto on toisinaan vielä tuossa vaiheessa melko epätarkka. Toisinaan esitutkinnassa annetaan tietoja puolustuksen kannalta hyvinkin tyydyttävästi alusta alkaen, mutta se riippuu paljon tapauksesta ja kyseisen poliisiyksikön toimintakulttuurista. Yleisesti ottaen tiedonsaantioikeus toteutuu esitutkintavaiheessa heikosti ja puolustuksen kannalta varsin myöhäisessä vaiheessa. 4. Annetaanko muita kuin artiklassa 3 5 listattuja tietoja syytetylle/epäillylle? V: Nimenomaisesti annetaan tieto oikeudesta valitsemaansa avustajaan. Oikeudenistunnot 1. Mitä tiedonsaantioikeudet toteutuvat oikeudenkäynnin aikana? Mitä tietoa silloin on annettava? Missä muodossa (kirjallisesti/suullisesti)? Missä vaiheessa prosessia? V: Haastevaiheessa saadaan tieto syytteestä. Jos asiassa on valmisteluistunto, siinä voidaan saada asiaan lisätietoja. Syyttäjä kertoo asiasta enemmän pääkäsittelyn asiaesittelyssä ja 5 Oikeus saada tietoja oikeuksista 1. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että epäillyille ja syytetyille annetaan viipymättä tietoja vähintään seuraavista prosessuaalisista oikeuksista, sellaisina kuin näitä oikeuksia sovelletaan niiden kansallisen oikeuden mukaan niiden tehokkaan käytön mahdollistamiseksi: a) oikeus avustajaan; b) mahdollinen oikeus maksuttomaan oikeudelliseen neuvontaan ja edellytykset sen saamiseksi; c) oikeus saada syytettä koskevat tiedot 6 artiklan mukaisesti; d) oikeus tulkkaukseen ja käännöksiin; e) oikeus vaieta. 2. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 1 kohdan nojalla säädetyt tiedot annetaan joko suullisesti tai kirjallisesti sekä selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä ottaen huomioon haavoittuvassa asemassa olevien epäiltyjen tai haavoittuvassa asemassa olevien syytettyjen erityistarpeet.

8 8 (11) lisätietoja kertyy usein vielä syyttäjän todistelun ja joskus jopa vasta syyttäjän loppulausunnon yhteydessä, mitä tulee teon yksilöintiin. Syyttäjä voi täsmentää syytettään koko oikeudenkäynnin ajan, myös muutoksenhakuvaiheessa, ja on osoittautunut, että pitkässä oikeudenkäynnissä syyte voi muuttua oikeudenkäynnin aikana puolustusmahdollisuuksien toteutumisen kannalta vahingollisella tavalla. Syyteharkintavaiheessa, mutta myös oikeudenkäynnin aikana joskus vielä muutoksenhakuasteessakin, pyydetään usein poliisilta lisätutkintoja, joissa kertyy uutta aineistoa ja tietoa. Poliisin tulisi lain mukaan merkitä esitutkintapöytäkirjaan sellainen asiassa kertynyt aineisto, jota ei sen epäolennaisuuden/tarpeettomuuden vuoksi ole liitetty pöytäkirjaan. Käytännössä näitä merkintöjä jää toisinaan tekemättä ja esitutkinnan puolueettomuudesta tai asianmukaisuudesta herää sen seurauksena epäilyksiä. Yksi erityisistä ongelmista liittyy poliisitutkinnan ja esitutkinnan välisen rajanvedon häilyvyyteen ja siihen, että se on vain poliisin harkinnassa. Lain mukaan asianosaisella on oikeus esitutkinnassa kertyneisiin tietoihin. Tätä tulkitaan usein siten, ettei poliisitutkintavaiheessa kertyneitä tietoja ole oikeutta saada. Tämän seurauksena mahdollisesti puolustuksen kannalta merkityksellistä aineistoa voi jäädä puolustuksen tiedonsaantimahdollisuuksien ulkopuolelle ja melko usein herää kysymyksiä ja epäilyksiä esitutkinnan objektiivisuudesta ja avoimuudesta. Asian siirryttyä syyttäjälle, syyttäjä määrää esitutkintatoimista, mutta syyttäjällä ei ole vastaavaa organisatorista käskyvaltaa suhteessa poliisiin, joka ei välttämättä noudata syyttäjän määräyksiä. Tuomioistuinvaiheessa tuomioistuin voi kehottaa syyttäjää teettämään asiassa lisätutkinnan (ns. esitutkinnan täydentäminen), mutta myöskään tuomioistuin ei voi velvoittaa poliisia siihen. Tuomioistuimessa voidaan esittää myös ns. editiovaatimus vaatimalla, että esim. poliisi velvoitetaan esittämään jokin asiakirja. Tuo asiakirja täytyy kuitenkin osata ainakin jollain tavoin yksilöidä ja tietää sen olemassaolosta sekä osata perustella sen mahdollinen relevanssi todisteena asiassa. Lisäksi poliisin kieltäytyessä esittämästä jotain asiakirjaa, asianosainen voi vaatia, että se tekee kieltäytymisestä päätöksen, josta voi valittaa hallinto-oikeuteen. Siinäkin tapauksessa on osattava yksilöidä se asiakirja, jota pyydetään. Hallinto-oikeustie tietojen saamiseksi samaan aikaan yleisessä tuomioistuimessa vireillä olevassa oikeudenkäynnissä on pitkäkestoinen ja tehoton tiedonhankintakeino puolustautumisen kannalta. 2. Miten tiedonsaantioikeus vaikuttaa syytetyn/epäillyn ja hänen avustajansa väliseen kommunikaatioon? Mitä tietoa on annettava ja mihin mennessä? V: Avustajan tulee osaltaan vaikuttaa siihen, että päämies on perillä oikeuksistaan ja auttaa häntä pääsemään niihin. 3. Annetaanko muita kuin artiklassa 3 listattuja tietoja syytetylle/epäillylle? V: Nimenomaisesti annetaan tieto oikeudesta valitsemaansa avustajaan. Oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä (letter of rights, artikla 4)

9 9 (11) 1. Mitä tietoa (oikeuksista) ilmoitus sisältää? Mitä tietoa oikeuksista on ilmoituksessa, joka koskee pidätettyä/vangittua lasta? V: Tietoa oikeudesta tulla kohdelluksi asianmukaisesti, oikeudesta tarvittaessa tulkkaukseen ja käännöksiin, oikeus saada tietää vapaudenmenetyksen syy, oikeudesta saada tietää säilytystilan oloista, oikeudesta saada ilmoittaa vapaudenmenetyksestä lähisukulaiselle tai muulle läheiselle henkilölle, oikeudesta saada perushuoltoa, oikeudesta saada tietää siirtämisestä toiseen paikkaan, oikeudesta vaatetukseen, oikeudesta lepoon, oikeudesta ruokailuun, oikeudesta ulkoiluun, oikeudesta omaisuuteen, oikeudesta terveydenhuoltoon, oikeudesta kirjeenvaihtoon ja puheluihin, oikeudesta tapaamisiin, oikeudesta muutoksenhakuun, ilmoitukset rikoksesta epäillylle (oikeus avustajaan, oikeus olla myötävaikuttamatta rikoksen selvittämiseen ja oikeus puhua, kielelliset oikeudet, oikeus saada tieto esitutkinta-aineistosta poikkeuksin); tietoa vangitsemisasian käsittelystä ja oikeudesta esittää tuomioistuimelle vangitsemisasian uudelleenkäsittelyä, tutkintavangin lisäoikeuksista (oikeus tulla kuulluksi sijoituspaikasta ennen siitä päättämistä ja oikeus mahdollisuuksien mukaan seurata mediaa ym. sekä oikeus osallistua jumalanpalveluksiin); ulkomaalaislain perusteella säilöönotettujen oikeuksista; ilmoitukset kiinniotetulle, jota pyydetään luovutettavaksi eurooppalaisen pidätysmääräyksen nojalla; sekä tiedot vapautensa menettäneen velvollisuuksista (velvollisuus alistua tarkastuksiin, antaa henkilötuntomerkit yms.). Lapsia koskien ei ymmärtääksemme ole erityistä ilmoitusta, mutta yleisessä ilmoituksessa on kappale, jonka mukaan poliisin on lähtökohtaisesti ilmoitettava sosiaaliviranomaiselle alle 18-vuotiaasta vapautensa menettäneestä. 2. Missä vaiheessa ilmoitus annetaan epäillylle/syytetylle? V: Käsityksemme mukaan ilmoitus annetaan kiinnioton jälkeen, kun hänet on tuotu poliisin tiloihin. Lainvalmistelun yhteydessä eduskunnan lakivaliokunta totesi mietinnössään (LaVM 7/2014) olevan riittävää, että ilmoitus annetaan kiinniotetulle epäillylle, kun hänet tuodaan poliisilaitokselle. 3. Miten varmistetaan se, että oikeuksia koskeva ilmoitus on laadittu selkeällä ja helposti ymmärrettävällä kielellä? Miten varmistetaan se, että epäilty/syytetty ymmärtää sisällön? V: Poliisilta saadun tiedon mukaan vapautensamenettäneiden oikeuksia koskeva ilmoitus on laadittu 15 eri kielellä. Suomenkielinen versio on seitsemän (7) sivua pitkä teksti oikeuksista, ja se on kohdistettu erilaisille ihmisryhmille. Sen ymmärrettävyys ei välttämättä ole paras mahdollinen jo pituutensa ja lainsäädäntöön perustuvien ilmoituksessakin mainittujen oikeuksiin sisältyvien poikkeuksien vuoksi. Rikoksesta epäillyn oikeuksia koskeva ilmoitus on poliisilta saadun tiedon mukaan laadittu 10 eri kielellä ja pituudeltaan noin puolitoista (1,5) sivua. Mikäli kyseinen lomake annetaan vasta kuulustelun alkaessa tai vain vähän sitä ennen, kuten ilmeisesti joskus tapahtuu, voinee kyseenalaistaa epäillyn todellisen mahdollisuuden ymmärtää oikeutensa ja käyttää niitä.

10 10 (11) Artikla 6: Oikeus saada tietoa syytteestä 1. Mitä tietoja annetaan epäillylle/syytetylle rikoksesta, josta häntä epäillään tai syytetään? Missä muodossa tieto annetaan (kirjallisesti/suullisesti)? Missä vaiheessa oikeusprosessia tieto annetaan? V: Ks. vastauksemme edellä tiedonsaantioikeudesta esitutkinnassa ja oikeudenistunnoissa. 2. Miten epäiltyjä/syytettyjä tiedotetaan muutoksista koskien epäilyä/syytettä? V: Syyttäjä ilmoittaa teonkuvauksen muutoksesta kirjallisesti, mutta muutoksista koskien tosiseikkoja joista hän on ilmoittanut vain suullisesti, hän saattaa ilmoittaa suullisesti. Poliisin osalta varsinainen konkreettinen epäily paljastuu valitettavan usein riittävällä tarkkuudella vasta esitutkinnan päättyessä, loppulausuntovaiheessa. Esitutkintalain 4 luvun 9 sisältää velvollisuuden ilmoittaa mahdollisimman nopeasti, jos henkilön asema esitutkinnassa muuttuu. Oikeus tutustua asiaan liittyvään aineistoon (artikla 7) 1. Mihin todisteaineistoon syytetyllä/epäilyllä on oikeus tutustua (esim. asiakirjat, valiokuvat, audiotallenteet, videot, yhteenvedot)? V: Esitutkinnassa kertyneeseen aineistoon, joita voivat olla mm. asiakirjat, valokuvat, telekuuntelulitteroinnit, videot ja poliisin esitutkintapöytäkirjaan laatima selostus asiasta (johdanto) 2. Missä vaiheessa oikeusprosessia epäilty/syytetty voi tutustua aineistoon? V: Käytännössä usein vasta esitutkinnan päättyessä loppulausuntovaiheessa. 3. Missä tilanteessa voidaan kieltää/estää tutustuminen aineistoon? Kuka tekee päätöksen asiasta? V: Koko esitutkinnan ajan voidaan käytännössä kieltää/estää tutustuminen aineistoon, vaikka aina niin ei tehdä. Päätöksen asiasta tekee tutkinnanjohtaja, joka yleensä on poliisi. V: Yleisesti artiklan 7(1) osalta toteamme, että käsityksemme mukaan vangitsemiskäsittelyissä ja niitä ennen saatavat tiedot eivät usein ole riittäviä vapaudenmenetyksen laillisuuden tehokkaaksi riitauttamiseksi, eikä kansallinen lainsäädäntömme nähdäksemme sisällä ainakaan selvästi direktiivin säännöstä vastaavaa sääntelyä. 1. Millä kielellä on annettava: a) tieto prosessuaalisista oikeuksista b) oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä c) tieto syytteestä/epäilystä d) asiaan liittyvä aineisto V: Epäillyn/vastaajan ymmärtämällä kielellä kuitenkin siten, että kohdissa c) ja d) mainitut tiedot voidaan antaa myös kääntämällä ne suullisesti.

11 11 (11) 2. Onko olemassa jokin menettely, jolla turvataan epäillyn/syytetyn oikeus haastaa tiedonsaannin epääminen koskien näitä tietoja (a, b, c, d)? V: Ei ole mitään sellaista menettelyä, josta emme olisi edellä jo maininneet. 3. Pidetäänkö näiden tietojen annosta virallisesti kirjaa (merkitään virallisesti ylös): a) tieto prosessuaalisista oikeuksista b) oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä c) tieto syyttestä/epäilystä d) asiaan liittyvä aineisto? V: Näiden tietojen antaminen tulisi kirjata esitutkintapöytäkirjaan ja suurimmalta osaltaan kuulustelupöytäkirjaan (asetus esitutkinnasta ja pakkokeinoista (SK 122/2014)). Mitä erityisiä toimenpiteitä on olemassa haavoittuvaisessa asemassa olevien epäiltyjen ja syytettyjen oikeuksin toteutumisen varmistamiseksi? Miten oikeudet turvataan: 1) henkilöille, joilla on fyysinen vamma tai aistivamma 2) kehitysvammaisille henkilöille 3) epäillyille/syytetyille lapsille ja/tai heidän huoltajilleen Miten varmistetaan, että nämä henkilöt saavat tiedot seuraavista asioista helposti ymmärrettävästi: a) tieto prosessuaalisista oikeuksista b) oikeuksia koskeva ilmoitus pidätyksen yhteydessä c) tieto syyttestä/epäilystä d) asiaan liittyvä aineisto? V: Tiedossamme ei ole erityisiä toimenpiteitä, joilla varmistettaisiin edellä mainittujen ryhmien tiedonsaantioikeuden toteutuminen. Ilmeisesti tämä käytännössä jää avustajan huolehdittavaksi. Helsingissä 26. päivänä toukokuuta 2015 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Asianajaja Satu Wartiovaara Asianajotoimisto Turku & Wartiovaara Helsinki LIITTEET: Epäilty ilmoitukset Pohalta docx Vapautensa menettäneen oikeudet saatu Pohalta pdf Suomen Asianajajaliiton lausunnot valmistellaan oikeudellisissa asiantuntijaryhmissä, joiden toiminnassa on mukana noin 120 asianajajaa. Tämä lausunto on valmisteltu rikosprosessioikeuden asiantuntijaryhmässä.

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä

EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Suomi EU:n mallin mukainen ilmoitus oikeuksista rikoksesta epäillyille ja syytteeseen asetetuille rikosoikeudenkäynneissä Sinulla on oikeus säilyttää itselläsi tämä ilmoitus oikeuksistasi pidätyksesi ajan.

Lisätiedot

Ilmoitus oikeuksista

Ilmoitus oikeuksista Ilmoitus oikeuksista Tästä lehtisestä saat tärkeää tietoa oikeuksista, jotka sinulla on ollessasi Oikeuksilla tarkoitetaan tärkeitä vapauksia ja apua, jotka ovat lain mukaan saatavilla kaikille. Kun tiedät

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Poliisin menettely esitutkinnassa

Poliisin menettely esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.03.2015 Dnro OKV/1150/1/2014 1/5 ASIA Poliisin menettely esitutkinnassa KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 4.6.2014 osoittamassaan kantelussa arvostellut poliisilaitoksen menettelyä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia, poliisin

Lisätiedot

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT

(Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT 26.10.2010 Euroopan unionin virallinen lehti L 280/1 I (Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) DIREKTIIVIT EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2010/64/EU, annettu 20 päivänä lokakuuta

Lisätiedot

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin:

Vartija kertoo teille sen paikan oloista, jossa teitä pidetään. Teillä on myös oikeus tutustua seuraaviin asiakirjoihin: Poliisihallitus Liite 1 1 (7) 2014 2020/2013/5490 1 VAPAUTENSA MENETTÄNEEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET Poliisi tai tuomioistuin on päättänyt, että olette menettänyt vapautenne. Tällainen toimenpide perustuu

Lisätiedot

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa.

Kantelija on antanut hankitun selvityksen johdosta vastineensa. PÄÄTÖS 12.11.2008 Dnro OKV/824/1/2007 1/5 ASIA VIIVÄSTYS HAASTEIDEN ANTAMISESSA KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 8.8.2007 osoittamassaan kirjoituksessa Espoon käräjäoikeuden ja Espoon kihlakunnan

Lisätiedot

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009

Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Lausunto ID-1558645709 1 (5) Jenni Juslén 03.11.2015 POL-2015-14009 Eduskunta Lakivaliokunta lav@eduskunta.fi Poliisihallituksen lausunto lakivaliokunnalle; hallituksen esitys laiksi esitutkintalain muuttamisesta

Lisätiedot

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta

Ohje syyteneuvottelua koskevan. lainsäädännön soveltamisesta Ohje syyteneuvottelua koskevan lainsäädännön soveltamisesta YLEINEN OHJE Dnro 26/31/14 28.12.2015 Voimassa 1.1.2016 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

HE 99/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

HE 99/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia, poliisin

Lisätiedot

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

74/2012. Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano 74/2012 Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano Oikeusministeriö, Helsinki 2012 14.12.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön julkaisu Tulkkausdirektiivin täytäntöönpano

Lisätiedot

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus

TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA. Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus TULKKITYÖSKENTELY MAAHANMUUTTAJA- PERHEIDEN KANSSA Mohsen Tavassoli Suunnittelija Helsingin seudun asioimistulkkikeskus HELSINGIN SEUDUN ASIOIMISTULKKIKESKUS Perustettu vuonna 1995 Vantaan, Helsingin,

Lisätiedot

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa

Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 23.04.2015 Dnro OKV/901/1/2014 1/7 ASIA Poliisin menettely asiakirjojen julkisuutta ym. koskevassa asiassa KANTELU Kantelija arvostelee oikeuskanslerille 29.4.2014 osoittamassaan kantelussa

Lisätiedot

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö

Koulutus 12.1.2015. Suomen Asianajajaliitto. Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Koulutus 12.1.2015 Suomen Asianajajaliitto Asianajaja Riitta Leppiniemi ja asianajaja Jarkko Männistö Tämän päivän aiheena rikosasiat Rikosprosessi ennen oikeudenkäyntiä Mitä tapahtuu esitutkinnassa ja

Lisätiedot

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli

asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Esitteitä 2001:1 selkokieli Sosiaalihuollon asiakkaan asema ja oikeudet Lakia sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista kutsutaan lyhyesti asiakaslaiksi.

Lisätiedot

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä TIETOVERKKORIKOSTYÖRYHMÄN MIETINTÖ Asianajaja Satu Tiirikan eriävä mielipide 16.6.2003 1 Myös datan kopioinnin tulee olla takavarikko 1.1 Ehdotettua pakkokeinolain 4 luvun 4 a :n 3 momenttia ei tule hyväksyä

Lisätiedot

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI

YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015. Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä. Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI YHDENVERTAISUUS TYÖSUOJELUN VALVONNASSA JA OHJAUKSESSA 9.2.2015 Miten uutta lainsäädäntöä valvotaan käytännössä Ylitarkastaja Jenny Rintala, ESAVI 1 Työsuojeluviranomaisen tehtävät ja toimivalta 22 Lain

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

syyttäjille Dnro 38/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta YLEINEN OHJE VKS:2006:4 syyttäjille Dnro 38/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:3 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan syyteoikeus virallisen syyttäjän kannalta

Lisätiedot

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi:

Oikeusapua annetaan kaikenlaisissa oikeudellisissa asioissa, joita ovat esimerkiksi: Oikeusapu Oikeudenkäynnissä ja muiden oikeudellisten asioiden hoitamisessa tarvitaan usein lainoppinutta avustajaa. Lähtökohta on, että asianosainen kustantaa itse tarvitsemansa oikeudellisen avun. Jollei

Lisätiedot

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014

Paperittomana peruskoulussa. Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Paperittomana peruskoulussa Pentti Arajärvi Paperittomat -hanke 11.4.2014 Perustuslain 16.1. Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta säädetään lailla. Lapsen oikeuksien

Lisätiedot

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet

Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet Syyttäjälle ilmoitettavat rikosasiat, ilmoitusmenettely ja syyttäjän toimenpiteet YLEINEN OHJE VKS:2013:4 12.6.2013 Voimassa 1.1.2014 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:2 Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio

Lisätiedot

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon

Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO. Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon 5.6.2012 AL/18633/07.01.01.03.01/2011 1 Oikeusministeriö PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO Kirjeenne 11.10.2011 (dnro 8/31/2011) Kansallisarkistoon ASUNTO-OIKEUSASIAKIRJOJEN SÄILYTYSAJAN MUUTTAMINEN Oikeusministeriö

Lisätiedot

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta

Laki. ulosottokaaren muuttamisesta Laki ulosottokaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan ulosottokaaren (705/2007) 1 luvun 34 :n 2 momentti, muutetaan 1 luvun 31 :n 4 momentti, 3 luvun 1 :n 1 momentti, 5 :n 1 momentti,

Lisätiedot

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

syyttäjille Dnro 37/31/06 13.12.2006 YSL 3 2 mom. VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen YLEINEN OHJE VKS:2006:3 syyttäjille Dnro 37/31/06 Annettu Säädösperusta 13.12.2006 YSL 3 2 mom. Kumoaa Voimassa VKS:1998:4 1.1.2007 - toistaiseksi Asianomistajan yksityisoikeudellisen vaatimuksen ajaminen

Lisätiedot

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN

ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN .. ESITYS IHMISKAUPAN UHRIEN AUTTAMISJÄRJESTELMÄÄN Ota aina yhteyttä auttamisjärjestelmään myös puhelimitse, kiireellistä palvelua vaativassa tapauksessa jo ennen esityksen lähettämistä. (Puh. 02954 63177)

Lisätiedot

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013

Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA TALOYHTIÖ 2013 Riidanratkaisumenettelyt asuntoosakeyhtiössä ja hyvä hallintotapa Puhujina: Asiamies, VT Keijo Kaivanto, AKHA 1 Hyvä hallintotapa Yhdenvertaisuusperiaate Läpinäkyvyys Ennakointi Ei vielä erillistä suositusta

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN...

VÄLIMIESMENETTELYN KESKEYTTÄMINEN... AAVIA OY AAVIA OY:N VÄLIMIESMENETTELYN SÄÄNNÖT 1.1.2016 1 YLEISET... 2 1.1 SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN... 2 1.2 TOIMIVALTA... 2 1.3 SOVELLETTAVA LAKI JA MENETTELYN KIELI... 2 1.4 ASIAKIRJOJEN JA VIESTIEN TOIMITTAMINEN...

Lisätiedot

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa

Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 21.05.2014 Dnro OKV/10/50/2013 1/5 ASIA Rikosasian vanhentuminen esitutkinnassa ASIAN VIREILLETULO Apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalaisen Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren poliisilaitokselle

Lisätiedot

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008

ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 OIKEUSAPU JA JULKINEN PUOLUSTUS B 14.2 ASETUS OIKEUSAVUN PALKKIOPERUSTEISTA (24.4.2008/290, viim. muut. 28.6.2012/424 ) Annettu Helsingissä 24 päivänä huhtikuuta 2008 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti,

Lisätiedot

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä

Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590. Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen tutkinta. 1. Yleistä Poliisihallitus Ohje ID-1551993091 1 (8) 17.12.2013 2020/2013/4590 Voimassaoloaika 1.1.2014-31.12.2018 Säädösperuste Laki poliisin hallinnosta 4 Muuttaa/Kumoaa Poliisin tekemäksi epäillyn rikoksen esitutkinta,

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN

VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN VAATIVIEN RIKOSASIOIDEN KÄSITTELYN VIIPYMINEN Suosituksia ja ehdotuksia viipymisen torjumiseksi esitutkinnassa, syyteharkinnassa ja tuomioistuinvaiheissa Työryhmämietintö 4.5.2010 Valtakunnansyyttäjänvirasto

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA

TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA TYÖNTEKIJÖIDEN SÄHKÖPOSTIEN TUNNISTAMISTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUS, KUN EPÄILLÄÄN YRITYSSALAISUUKSIEN VUOTAMISTA Nice Tuesday 11.11.2008 asianajaja Klaus Nyblin 1 1. Nykyisin: työnantajilla ei oikeutta tunnistamistietojen

Lisätiedot

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä

Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä Syyteharkinta-asioiden kiireellisyydestä ja etusijajärjestyksestä YLEINEN OHJE VKS:2013:1 Dnro 47/31/12 Annettu 28.12.2012 Voimassa 1.1.2013 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2009:2 Sisällysluettelo...3 1 JOHDANTO...3

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Kansalaisvapauksien ja -oikeuksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 29. kesäkuuta 2001 PE 302.207/14-23 TARKISTUKSET 14-23 MIETINTÖLUONNOS: Luís Marinho (PE 302.207)

Lisätiedot

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä

SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö RIKOSASIOIDEN SOVITTELU. 1. Yleistä SISÄASIAINMINISTERIÖ MUISTIO Poliisiosasto Poliisitoimintayksikkö 14.6.2006 SM-2006-01766/Ri-1 Liittyy samalla numerolla annettuun ohjeeseen, 14.6.2006. Sovittelua koskeva muistio, joka on laadittu yhteistyössä

Lisätiedot

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET

2 SOTILASOIKEUDENKÄYNTIASIOIDEN SYYTTÄJÄT JA TUOMIOISTUIMET YLEINEN OHJE VKS:2010:2 Syyttäjille Dnro 17/31/10 Annettu Säädösperusta 3.3.2010 YSL 3 2 mom. YSL 4 Kumoaa Voimassa Yleisen ohjeen 1.4.2010 syyttäjille toistaiseksi VKS:2005:2 Dnro 37/31/05 Menettely sotilasoikeudenkäyntiasioissa

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp. Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun EDUSKUNNAN VASTAUS 218/2010 vp Hallituksen esitys laeiksi maanvuokralain muuttamisesta ja perintökaaren 25 luvun 1 b :n 4 momentin kumoamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laeiksi

Lisätiedot

6603/15 sas/ma/hmu 1 DG D 2B

6603/15 sas/ma/hmu 1 DG D 2B Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 26. helmikuuta 2015 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2013/0409 (COD) 6603/15 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio Neuvosto DROIPEN 20 COPEN 62 CODEC

Lisätiedot

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan.

Valtuutetun on pidettävä valtuuttajalle kuuluvat raha- ja muut varat erillään omista varoistaan. YLEISIÄ OHJEITA VALTUUTETULLE Seuraavat ohjeet perustuvat edunvalvontavaltuutuksesta annetun lain (648/2007) säännöksiin sellaisina kuin ne lain voimaan tullessa 1.11.2007 olivat. Valtuutetun on oma-aloitteisesti

Lisätiedot

Kunnan päätöksistä voi valittaa

Kunnan päätöksistä voi valittaa Kunnan päätöksistä voi valittaa Omaishoidon tuesta tai omaishoitoa tukevista palveluista päättää oma kotikuntasi. Jos olet tyytymätön kunnan päätöksiin, voit tehdä niistä valituksen. Apua valituksen tekoon

Lisätiedot

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta

Päätös. Laki. työttömyysturvalain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 167/2006 vp Hallituksen esitys laiksi työttömyysturvalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä laiksi työttömyysturvalain

Lisätiedot

Lastensuojelun edunvalvonta

Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvonta Lastensuojelun edunvalvontahanke 2005-2011 Pelastakaa lasten, Ensi- ja turvakotien liiton, Nuorten ystävien ja soslapsikylien yhteishanke, jota RAY rahoittaa Lapselle tulee

Lisätiedot

Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella.

Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella. Sinulle taataan seuraavat oikeudet Englannin ja Walesin lain nojalla sekä eurooppalaisen ihmisoikeuksien yleissopimuksen perusteella. Muista oikeutesi: 1. Kerro poliisille, jos haluat asianajajan auttamaan

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue. Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Palvelujen ja tukitoimien yksilöllinen järjestäminen palvelusuunnitelman

Lisätiedot

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto

Asia C-540/03. Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Asia C-540/03 Euroopan parlamentti vastaan Euroopan unionin neuvosto Maahanmuuttopolitiikka Kolmansien maiden kansalaisten alaikäisten lasten oikeus perheenyhdistämiseen Direktiivi 2003/86/EY Perusoikeuksien

Lisätiedot

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa

1. Rikosasian käsittely poliisi- ja syyttäjäviranomaisissa sekä tuomioistuimissa ANONYMISOITU PÄÄTÖS 15.11.2011 Dnro OKV/1606/1/2009 1/7 ASIA Esitutkinnan viipyminen ja rikosasian käsittelyn kokonaiskesto KANTELU Kantelija on oikeuskanslerille 15.11.2009 osoittamassaan kantelussa arvostellut

Lisätiedot

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu?

Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? 1 Lastensuojeluasiat hallinto-oikeudessa 20.5.2008 Tuleeko asiakkaasta vastapuoli? Todistelu? Hallintolakimies Jukka Lampén Oulun kaupunki OIKEUSKÄSITTELYN ERITYISPIIRTEET 2 Huostaanottoprosessissa ei

Lisätiedot

Esitutkinta- ja pakkokeinolakien uudistaminen

Esitutkinta- ja pakkokeinolakien uudistaminen 1 (8) Markku Fredman asianajaja Asianajotoimisto Fredman & Månsson Oy Helsinki Asianajajapäivät 14.1.2011 Esitutkinta- ja pakkokeinolakien uudistaminen 1. Taustaa Nykyiset esitutkinta- ja pakkokeinolait

Lisätiedot

Jätealan ympäristörikokset

Jätealan ympäristörikokset Jätealan ympäristörikokset Jätehuoltopäivät 10.-11.10.2012 Satu Lyytikäinen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 8.10.2012 Ympäristöviranomaisen roolit YSL:ssä ja jätelaissa säädetty valvontaviranomaiselle

Lisätiedot

EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille. Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013

EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille. Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013 EU-rikosoikeutta puolustusasianajajille Academy of European Law (ERA) Workshop Vilnassa 11.5.2013 Käytännön tapausharjoitus, jossa keskitytään etenkin luovuttamismenettelyyn sekä tästä aiheutuviin EU-oikeudellisiin

Lisätiedot

Esitutkintalaki 30.4.1987/449

Esitutkintalaki 30.4.1987/449 Esitutkintalaki 30.4.1987/449 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: Lain soveltamisala 1 Esitutkinta rikoksen johdosta toimitetaan tämän lain mukaisesti, jollei muussa laissa ole toisin säädetty.

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 344. Laki. lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2001 Julkaistu Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2001 N:o 344 349 SISÄLLYS N:o Sivu 344 Laki lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden koulumatkatuesta annetun lain

Lisätiedot

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus

Dnro 16/31/11. 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08. Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus YLEINEN OHJE VKS:2011:1 Dnro 16/31/11 Paikallisten syyttäjäviranomaisten ilmoitusvelvollisuus Annettu Voimassa 25.8.2011 1.9.2011 - toistaiseksi Kumoaa VKS:2008:1 Dnro 3/31/08 Säädöspohja Yleisistä syyttäjistä

Lisätiedot

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus.

Rikosasiaa ei oteta tuomioistuimessa tutkittavaksi, ellei syytettä rikoksesta ole nostanut se, jolla on siihen lain mukaan oikeus. 1 of 34 21/03/2011 11:51 Finlex» Lainsäädäntö» Ajantasainen lainsäädäntö» 1997» 11.7.1997/689 11.7.1997/689 Seurattu SDK 203/2011 saakka. Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa. Laki oikeudenkäynnistä

Lisätiedot

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA

TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 28.8.2003 2207/4/02 Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Terhi Arjola TUOMIOISTUIMEN ÄÄNITTEEN SISÄLLÖSTÄ ANNETTAVA TIETO PYYDETYLLÄ T AVALLA 1 KANTELU

Lisätiedot

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu

Hyvän hallintopäätöksen sisältö. Lakimies Marko Nurmikolu Hyvän hallintopäätöksen sisältö Lakimies Marko Nurmikolu Hallintopäätöksen sisältö Hallintolain 44 (Päätöksen sisältö) Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi: 1) päätöksen tehnyt viranomainen

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos

- seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo. Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus. Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos Päivän n päihdetilanne p - seminaari 10.05.2007 LS LH virastotalo Poliisin rooli ja hoitoon ohjaus Rikoskomisario Ari-Pekka Lehtinen Turun kihlakunnan poliisilaitos POLIISIN TEHTÄVÄ on suorittaa huumausainerikosten

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen

Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille. Korvaus rikoksen uhrille. Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen Valtion varoista maksettava korvaus rikoksen uhrille Korvaus rikoksen uhrille Rikoksella aiheutetut vahingot 1.1.2006 alkaen SISÄLLYS Milloin rikoksen uhrille voidaan maksaa korvaus valtion varoista? 3

Lisätiedot

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen

Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 1 Lastensuojeluasioiden valmistelu hallinto-oikeuteen 20.5.2008 Lakimies Tuomas Möttönen Oulun kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi Johdon tukipalvelut - 2008 Hallinto-oikeuden toimivalta lastensuojeluasioissa

Lisätiedot

Laki maakaaren muuttamisesta

Laki maakaaren muuttamisesta LUONNOS 5.10.2015 Rinnakkaistekstit Laki maakaaren muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan maakaaren (540/1995) 6 luvun :n 2 momentti, 9 a luvun 10 :n 2 momentti ja 15 :n 1 momentti, 15

Lisätiedot

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks

IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen. Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks IPR asioiden keskittäminen Markkinaoikeuteen Kolster-info Jyrki Nikula Head of IP Legal & Trademarks 1. TAUSTAA Tavoitteena teollisoikeuksien myöntämisen ja käyttämisen tehostaminen Lisää teollis- ja tekijänoikeuksien

Lisätiedot

Jos joudut rikoksen uhriksi

Jos joudut rikoksen uhriksi 1 / 5 28.1.2009 12:11 Jos joudut rikoksen uhriksi Etusivu Rikosasian käsittelyn vaiheet Korvaukset Tukipalvelut Perheväkivalta Lapsi rikoksen uhrina Lähestymiskielto Apua ja tukea Muut esitteet Jos joudut

Lisätiedot

HE 39/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.

HE 39/2015 vp. Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi oikeustulkkirekisteristä ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki oikeustulkkirekisteristä. Lailla pantaisiin täytäntöön oikeutta

Lisätiedot

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola

Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla. Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Ilmoitusvelvollisuudet miten toimia Pirkanmaalla Pirkanmaan poliisilaitos Rikoskomisario Pasi Nieminen 4.12.2013 Sampola Toimintaympäristö 1.1.2014 Pirkanmaan ja Keski-Suomen poliisilaitoksista Sisä-Suomen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

4. Kerro poliisille, jos tarvitset lääkintäapua. Kerro poliisille, jos olet huonovointinen tai loukkaantunut. Lääkintäapu on maksutonta.

4. Kerro poliisille, jos tarvitset lääkintäapua. Kerro poliisille, jos olet huonovointinen tai loukkaantunut. Lääkintäapu on maksutonta. Terrorismiasetus (Terrorism Act 2000) Muista oikeutesi pidätettynä Tässä tiedotteessa mainitut oikeudet taataan Englannin ja Walesin lain nojalla sekä rikosten käsittelystä annetun direktiivin EU Directive

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704. Laki. N:o 689. oikeudenkäynnistä rikosasioissa SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä heinäkuuta 1997 N:o 689 704 SISÄLLYS N:o Sivu 689 Laki oikeudenkäynnistä rikosasioissa... 2207 690 Laki oikeudenkäymiskaaren muuttamisesta...

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen.

Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Asianajaja Markku Fredman Eriävä mielipide Todistelutoimikunnan mietintöön 1. Anonyymi todistelu Toimikunnan mietintöön sisältyy seuraavat kohdat, joiden osalta en voi yhtyä enemmistön näkemykseen. Toimikunta

Lisätiedot

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi

Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Eduskunnan perustuslakivaliokunta Helsinki 15.12.2014 pev@eduskunta.fi Asia: Svenska Finlands folkting järjestön lausunto hallituksen eduskunnalle antamasta esityksestä laiksi sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: 5.1.1994/4

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: 5.1.1994/4 Page 1 of 11 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 1994 5.1.1994/4 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 5.1.1994/4 Laki kansainvälisestä oikeusavusta rikosasioissa Katso tekijänoikeudellinen

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille

Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Heta - Henkilökohtaisten Avustajien Työnantajien Liitto ry 1 Invalidiliitto ry Kantelu valtioneuvoston oikeuskanslerille Kantelun alainen asia Matti Vanhasen hallituksen (aloittanut toimikautensa 24.6.2003)

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta TILASTOT Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille Istunnot 1) Valtioneuvoston

Lisätiedot

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004

KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 KONKURSSIASIAIN SUOSITUS 5 1 (5) NEUVOTTELUKUNTA 1.9.2004 PESÄNHOITAJAN SELONTEKO- JA TIETOJENANTOVELVOLLISUUS 1 YLEISTÄ Pesänhoitajan on informoitava velkojia pesän realisointitilanteesta ja muista kussakin

Lisätiedot

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten?

Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4.2012 Tuntuipa hyvältä 2012-2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Kalastuksenvalvontaa (ko?) 1.4. Tuntuipa hyvältä -2013 löysinrantein 2014 ruuvia kiristettii Mitäpä sitten? Toimivaltuudet mikä muuttuu? Myyjän varastoa ei saa tarkastaa Velvollisuus hävittää laittomia

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

HE 66/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi

HE 66/2015 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi esitutkintalain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi esitutkintalakia, oikeudenkäymiskaarta,

Lisätiedot

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi

Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valvonta-asioiden käsittelyprosessi Valviran asiantuntijasymposium 16.4.2013 Tarja Holi johtaja, valvontaosasto 16.4.2013 Tarja Holi 1 Valviran ja aluehallintovirastojen välinen työnjako sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta

Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta 7 Tilastot 195 Tehtävät ja toimenpiteet Tehtävät ja toimenpiteet Tasavallan presidentin ja valtioneuvoston virkatointen lainmukaisuuden valvonta Valtioneuvoston yleisistunnot ja esittelyt tasavallan presidentille

Lisätiedot

mitä oikeudenkäynnissä

mitä oikeudenkäynnissä Jag vill veta Haluan tietää mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu? www.jagvillveta.se 1 2 Brottsoffermyndigheten, 2014 Kuvitus Maria Wall Tuotanto Plakat Åströms Tryckeri AB, Uumaja 2014 Mikä oikeuden käynti

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille

Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Maahanmuuttopalvelut Maaliskuu 2012 Tulkkauspalvelut maahanmuuttajille Ohjeita maahanmuuttajille ja viranomaisille SELKOESITE Tekstit Sara Vainikka / Viestintä Tuija Väyrynen / Maahanmuuttopalvelut Taitto:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

SÄÄDÖSKOKOELMA. 763/2015 Ampumaratalaki. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 18 päivänä kesäkuuta 2015 763/2015 Ampumaratalaki Annettu Helsingissä 12 päivänä kesäkuuta 2015 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 Lain tarkoitus Tämän

Lisätiedot

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen.

Pyydetään kunnioittavasti, että Korkein oikeus myöntää valitusluvan kysymyksessä olevaan Turun hovioikeuden päätökseen. KORKEIMMALLE OIKEUDELLE Lupahakemuksen ja valituksen kohde Turun hovioikeuden päätös Nro 588 Dnro R 04/152/26.2.2004 Anna- Liisa Yli-Kovero Asia Hakija ja valittaja Virkasuhteen purkaminen Anna-Liisa Yli-Kovero

Lisätiedot

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste

eteneminen esitutkinnassa Rovaniemi 22.10.2014 Kaste Lapsiin kohdistuvien rikosten eteneminen esitutkinnassa Vrk Mikko Halme Rovaniemi 22.10.2014 Kaste TUTKINTAPYYNTÖ / AKUUTTI TILANNE Poliisille lapsiin kohdistuneet rikokset ilmoitetaan tutkintapyyntö konsultointisoitto

Lisätiedot

Oikeusministeriö Dnro 26/2009 PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO 25.9.2009 1 (48) Lausuntopyyntönne OM 15/021/2006, OM044:00/2006, 27.5.

Oikeusministeriö Dnro 26/2009 PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO 25.9.2009 1 (48) Lausuntopyyntönne OM 15/021/2006, OM044:00/2006, 27.5. Oikeusministeriö Dnro 26/2009 PL 25 00023 VALTIONEUVOSTO 25.9.2009 1 (48) Lausuntopyyntönne OM 15/021/2006, OM044:00/2006, 27.5.2009 ESITUTKINTA-, PAKKOKEINO- JA POLIISILAKIEN KOKONAISUUDISTUS Pyydettynä

Lisätiedot

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta

LAUSUNTOLUONNOS. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI. Euroopan parlamentti 2015/0068(CNS) 1.9.2015. oikeudellisten asioiden valiokunnalta Euroopan parlamentti 2014-2019 Oikeudellisten asioiden valiokunta 2015/0068(CNS) 1.9.2015 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten asioiden valiokunnalta talous- ja raha-asioiden valiokunnalle ehdotuksesta neuvoston

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot