SroV 36 'u )"c t3. Ylikunnallinen vesihuollon kehifiambsuunnitelma. pelastu3laitos. Kanta-Hemeen LAUSUNTO. sivul/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SroV 36 'u )"c t3. Ylikunnallinen vesihuollon kehifiambsuunnitelma. pelastu3laitos. Kanta-Hemeen LAUSUNTO. sivul/1 24.06.2013"

Transkriptio

1 Kanta-Hemeen pelastu3laitos LAUSUNTO sivul/1 SroV 36 'u )"c t3 Vastaanottaia Kohde Ylikunnallinen vesihuoltosuunnilelma Ylikunnallinen vesihuollo OhjausMmd Viksbergintie FoRssA Ylikunnallinen vesihuollon kehifiambsuunnitelma Ylikunnallinen vesihuollon kehittamissuunnitelman ohjausryhmii pyyt ia pelastusv iranomaisen lausuntoa kehittamissuunnitelmaluonnoksesta Tutustuttuani suunnitelmaan totean seuraavaa: - Suunnitelmassa on yleisella tasolla otettu huomioon sammutusveden saannin varmistaminen. Pelastuslaitos on aloittamassa pelastuslain mukaisen sammutusvesisuunnltelman laatimisen ja tulee tahan liittyen toimimaan yhteistyoss.i kuntien ja niiden vesihuollosta vastaavien tahojen kanssa. - Mikali vesihuollon verkostoja suunnitellaan jaltai rakennetaan ennen sammutusvesisuunnitelman laatimista, on sammutusveden saatavuuteen ja vedenottopaikkojen tavoitettavuuteen kiinnitettava huomiota ja toimittava tessai yhteistyossa pelastuslaitoksen kanssa. Tama lausunto perustuu kehittamissuunnitelmaluonnokseen (paivaty bootti. neudowebeasycms/?page=naytauutinen&newsld=90). /) vi'\ Pelastuspeallikkd Petri Talikka Kanta-Hemeen pela8tuslaltos Kutalantle t b, HAMEENLINNA P0hi * \NrNw-pelasluslaitos.ft Hlmoenlinnan prloesema Kutalantie 'l b I3210 HA EENLINNA Pela8tusDedlllkk6 Petri Talikka Puh: (03) , (050)

2 H ;6P;e151en kunta S YmparistOlautakunta kokouspiivlmaara t ( \ /./t /l )v t )rr-t )z nro 4 Lausunto Jokioisten, Forssanja Tammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehittiimissuunnitelmasta Ymla $ 27 I Kehittiimissuunnitelman ohjausryhma pyl.tad Jokioisten kunnan ympiiristcinsuojeluviranomaiscn lausuntoa Jokioisten, Forssan ja'l'ammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehittiimissuunnitelmasta Kehittamissuunnitelman laatiminen perustuu voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin. Lain mukaan kunnan tulee kehittiiii vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehityste vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekii osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, ettii kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittiiviisti terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettd seka terveyden- ja ymplristdnsuojelun kannalta asianmukainen viemiir6inti. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistydsszi alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatiaja pitaa ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehitttimissuunnitelmat. Kehittiimissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittiiviisse yhteistydss5 muiden kuntien kanssa. Vesihuollon kehittiimissuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on tarkoitettu j oustavaksi suunnittelun vzilineeksi. Sen sisiiltd ja tarkkuus miiiiraytyviit kunkin kunnan omien tarpeiden mukaan. Suunnitelmalle ei ole laissa asetettuja yksityiskohtaisia sisiilltillisiii vaatimuksia. Kehittiimissuunnitelma ei ole mydsk2iiin kuntaa tai muita tahoja oikeudellisesti sitova suunnitelma, vaan vesihuoltolain tavoitteita mii?iriuelevii asiakirja. Jokioisten, Forssan ja Tammelan kuntien yhteistyd vesihuollon saralla on lisiiintynyt viimeisten mosien aikana. Kunnat suunnittelevat lisavedenottamoita yli kuntaraj oj en j a tekevat yhteistyotii jiitevesiasioissa. N?iisti syistii yhteinen ylikunnallinen suunnitelma oli jiirkevii toteuttamismuoto kehittiimissuunnitelmalle. T?imii suunnitelma peivi$aa Jokioisten, Forssan ja Tammelan uronna 2005 laaditut kehittiimissuururitelmat. Liihtdtietoina on kiiytetty aikaisempia kehitt?imissuunnitelmia sekii kunnista Tilastokeskuksesta, H2imeen liitosta ja muista suunnitelmista ja selvityksistii saatuja tietoja- Kehittiimissuunnitelman toimenpideohjelma on laadittu seuraavan n. I 0 vuoden ajalle, mutta suunnitelmassa on m?i?iritelty kehiftamisen suuntaviivoja myds pidemmiille aikaviilille. Vesihuollon kehittiimissuunnitelma otiivitet2i2in tarvittaessa. PdytlkirjrntNrkrst!ji.n nimiki.jrimct: llrllitus Lrutekuntr Jk )\1 Vrltuusao Lisltietoji: Juhr Lcmmctty puh e54

3 H Jokioisten kunta W Ymparistdlautakunta kokousparv2iinlltrrl I Kehittiimissuunnitelmassa esitettyja tavoitteita Jokioisilla:. Jdtevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus tuleviin ymplristdlupaehtoihin pii[semiseksi. Viemtireiden suunnitelmallinen rakentaminen haja-asutusalueella. Vanhernpien vesi-ja viemiirilinjojen saneeraus ja huoltotoimi. Vedenhankitrnan varmistaminen (siirtolinja Portaasta) r Yhteisty<i vesihuoltoverkostoissaypiijiinkanssa. Yhteistydn lisiiiiminen lisiiveden hankinnassa l-iumppilan kanssa o Siirkilammen vedenottamon kehittamishanke (Jokioisten Vedenhankinta Oy) Kunnan intemetsiluilta 16ytyviit kehittiimissuunnitelma karttoineen. Ympiiristdsihteerin tarkennukset tekstiin on esityslistan oheisaineistona. Ehdotus Ympdristdlautakunta piiiittiiii antaa otsikkoasiasta seuraavan lausunnon: Ympiiristcilautakunta on tyytyvainen siihen, ettii Jokioinen, Forssa ja Tammela ovat valmistelleet yhteisen vesihuollon kehifiamissuunnitelman. Alueellinen yhteistyci parantaa vesihuollon toiminnan varmuutta, hillitsee kulujen kasvua ja saastaa resursseja. Jokioisten kuntaa koskevassa toimenpideohjelmassa on esitetty vuoto- ja hukkavesien m,iariin viihentiimistoimenpiteisiin euroa vuodessa vuodesta 2013 liihtien. Ympiiristdlautakunta pitzia ttukeaina, etta kunta sitoutuu Hhiin kehittiimissuunnitelman hyviiksymisellii. Jokioisilla on kunnan verkostossa ollut hukkaveden osuus 38 o%. Toimenpideohjelmassa on esitetty haja-asutusalueiden viemiiriverkostojen rakentamiseen alustavat kustannusarviot ja ohjeellinen aikataulu. Kun maaliskuussa 2016 on viemtiriverkostojen ulkopuolisilla alueilla olevilla kiinteistdllii oltava stiiinndsten mukaiset jiitevesien kiisittelyjtujestelmdt, on kunnan viranomaisten kyettiivii kertomaan minne ja milloin kunnan viemiiriverkosto laajenee. Niiin toimenpideohjelman aikataulujen toteutuminen on oltava mahdollista. Keskustelun jiilkeen ympiiristdsihteeri lisiisi lausuntoon seutaavaa: Pohjavedet ja pohjavesien suojelu on mainittu suunnitelmassa useammassa kohdassa. Asian merkittiivyyden takia olisi hyvii, jos pohjavesiasiolle olisi suunnitelmassa oma kohtansa. Suunnitelmasta puuttuvat tiedot kunnan hulevesiverkostosta ia hulevesien kasittelyperiaatteista. Piietds Ympiirist6lautakuntah1viiksyiyksimielisestipiiiitdsehdotuksen. Pdytjikirjantrrkrstajien nimikirjrinet: Llut kuntr l{lllitus J2 )t) Vslluu3to Ji ' t 5/z\,-5" t_v it Juhr Lammctty puh t54

4 Stuy t( b )'x J HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm LAUsuNTopyyNTO JoKrorsrEN, FoRssAN JA TAMMELAN yltkunnalltsesta vesthuollon renrttarulssuunnrrelmaluonnoksesra Khall188 g Jokioisten ja Tammelan kunnat sekd Forssan kaupunki ovat tekemdsszi yhteistii vesihuollon kehittdmissuunnitelmaa. Tyon tuloksena on syntynyt ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnitelma Kehittamisty6n ohjausryhmdi pyytae tassa vaiheessa lausuntoja kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta. Suunnitelmaluonnoksen tiivistelmzi jaetaan esityslistan liitteenii. Kokonaisuudessaan suunnitelma on loydettdvisszi Jokioisten, Forssan ja Tammelan www-sivujen kautta. Kj: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillii ole huomautettavaa kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta. Paatos: Ehdotus hyviiksyttiin yksimielisesti. Otteen oikeaksi todistaa: Humppilassa ( \', Tuija Pihlajamaki ) hallintojohtaja Piiytikirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta: Hallitus: Valtuusto Tiedoksi Projektity6ntekijai/ Emilia Naatula

5 sttu( ll, t?. ),eti tiirki,',;i:.-' Forsson seutu Forssan vesihuoltoliikelaitos Viksbergintie Forssa YLIKUNNALLINEN VUOSIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA Pyydeftynd lausuntona ilmoitamme, ettei Forssan Seudun Kehittimiskeskus Oy:llii ole huomaulettavaa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnalliseen vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnokseen FORSSAN SEUDUN KEHITTAMISKESKUS OY 6-.z*to Timo Lindvall toimitusjohtaja }tffi. 'x Forssan Seudun Kehittemiskeskus Oy l:l i' tt

6 fr,n,/,vi Ac/f Maakuntajohtajan peetds Lausunnot, aluesuunnittelu s 198/ HU168/ /2013 Lausunto Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunn itef masla 2O1 3-2O23 Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelman ohjausryhma pyfiaa saapuneella kirjeelld Hdmeen liiton lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehitamissuunnitelmasta 2O Lausunto pyydetaan toimittamaan mennessa. Asian on valmistellut suunnittelujohlaja Heikki Pusa puh. Og Esitys Heikki Pusa: Maakuntajohtaja paattea antaa asiasta seuraavan lausunnon: Kehittdmissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet vahvistavat seudullista vesihuoltoa ja lisaavat sen turvallisuutta ja toimivuutta myos poikkeustilanteissa. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat osin sellaisia, eta ne edellyttavat tietyn ajanjakson puitteissa vield tarkentavaa arviointia ja selvitamista, kuten esimerkiksi Jokioisten jatevesien johtaminen Forssaan tai vesihuoltolaitosten yhteistydn jarjestaminen yhteiseksi vesihuoltoosakeyhtioksi. Tasta syysta on tarkeata, etta suunnitelutyota ja sen vaikutusten arviointia jatketaan ja toteutumista seurataan. Vesihuollon seudulliset aluevaraukset on mahdollista ottaa huomioon 2. vaihemaakuntakaavan valmistelussa. Paatds Hyvdksynesityksen. r,r? llrc.-jl<-,.* Timo Reina maakuntajohtaja,.t? fut" P,- Heikki Pu$a suunnittelujohtaja Jakelu Forssan kaupunkil/likunnallisen vesihuollon kehittamissuunnitelman ohiausryhma, Viksbergintie 1, Forssa r,t.t,ri:rii!r.:!l :;.r!rifir:i.:,l,,i.i,,,i::. 1.l:,'r-:,;,1 :,..'.:..',:i.r': ' :., :., :, r'..i]

7 b Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Hdme \utf LAUSUNTO dv (. J<tr.f HAMETY t32t07.o2t2013 ves/52tu2013 Forssan vesihuoltoliikelaitos Viksbergintie Forssa Viite: Lausuntopyynt6nne LAUSUNTO JOKIOISTEN, FORSSAN JA TAMMELAN YLIKUNNALLISESTA VESIHUOLLON KEHITAMISSUUNNITELMALUONNOKSESTA Kehittdmissuunnitelman ohjausryhmd on pyytanyt Hdmeen elinkeino-, liikenne- ja ymp6ristiikeskuksen (Hdmeen ELY-keskus) lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehiftamissuunnitelmaluonnoksesta Jokioisten, Forssan ja Tammelan yhteisessa ylikunnallisessa vesihuollon kehitt6missuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset vesihuollon kehittdmissuunnitelmat. Niiden lisdksi on erikseen syvennytty myds kuntien yhteisiin vesihuoltohankkeisiin seka niiden kehittamiseen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta kehitysndkymid on tarkasteltu my6s pidemmslla aikavalilla. Hameen ELY-keskus on tutustunut kehittamissuunnitelmaluonnokseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: Yleistd Hameen ElY-keskus oitdd valmisteilla olevan vesihuollon kehittdmissuunnitelman pdivittdmistd ajankohtaisena ja tarpeellisena. Kehittdmissuunnitelman merkitystd ja asemaa yhtend kuntien strategisena asiakir jana tulee entisestdin korostaa. Strategisluonteista kehittdmissuunnitelmaa tarvitaan kunnassa muun muassa pddttiksenteon, budjetoinnin ja ulkopuolisen rahoitustuen hakemisen tukena seka myds tietolahteena vesihuollon alueellista suunnittelua varten. Lausunnolla oleva kehittdmissuunnitelmaluonnos tukee hyvin vesihuoltolain (1 19/200'l) 5 $:ssii esitettya kuntien yleisen kehittamisvelvoitteen tdytdntiiiinpanoa ja yhteistyon varmistamista muiden kuntien kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta on myos nahtdvissd ennakoiva ndk6kulma vesihuollon kehittdmisessd sekd vesihuoltolain 5 S:n erityinen huomio vesihuollon jdrjestdmiseen alueilla, joilla on voimassa tai vireilla maankaytto- ja rakennuslaissa tarkoitettu yleis- tai asemakaava. HAN4EEN ELINKEINo-, LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS Birger Jaarlin katu 15 Kirkkokatu Hameenlinna Lahti PL 131 Pt Hameenlinna Lahti

8 2t4 2.1 Toiminta-alueet ia orqanisaatiot ElY-keskus esittaa, etta kunnat esittavat kehittdmissuunnitelmassa mytis olemassa olevien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden paivitystarpeen ja -aikataulun. 2.2 Vedenhankinta ia -iakelu Suunnitelmaluonnoksesla ei ilmene kuntien nykyisi6 ja tulevaisuudessa tarvitsemia vesimearia. ElY-keskus esittea, efta kyseiset tiedot esitetaan suunnitelman kohdassa vedenhankinta ja -jakelu Varautuminen vesihuollossa ia sammutusvesi Suunnitelmal uon noksen kohdass a mainitaan pelkdstddn olemassa olevat verkostoyhteydet ja putkikoot. ELY-keskus esittaa, etta suunnitelmassa todetaan tarkemmin laitosten talousveden toimituskykyd kuntien pd6vedenoltamoiden h6iri6tilanteissa. Tarkastelussa on tarpeellista esittdd muilta laitoksen omilta vedenottamoilta saatava vesimddrd sekd kuntien valisten verkostoyhteyksien kapasiteetti ja vedentoimittamissopimuksissa sovitut vesimddrdt. Lisdksi vesimddrdd arvioitaessa on tarpeen esittdd mycis sairaaloiden ja huoltovarmuuden kannalta vdlttdmdttrimdn teollisuuden vedentarve. Tarkastelu on hyve esittdd taulukkomuodossa, josta ilmenee kunnittain kdytettdvissd oleva vesimddrd vuorokaudessa asukasta kohden (l/as/d). Tarkastelun tavoitteena on muodostaa luotettava kuva kuntien nykyisestd vedenhankinnan toimintavarmuudesta oaavedenottamoiden hdiridtilanteissa Onqelmat ia kehiftdmistaroeet ELY-keskus esittaa, efta kehittamissuunnitelmatekstissa todetaan uusien investointien lisdksi myds kuntien nykyisten olemassa olevien verkostojen ja laitosten vaatimat yllapito- ja saneeraustoimenpiteet, niiden kustannusarviot sekd saneerausaikataulut. Mittavien kertainvestointien vdlttdmiseksi tdmii edellyttiiii riittdvad varautumista pitkdn aikavdlin suunnitteluun ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 3. Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet ia oienet orqanisaatiot ELY-keskus muistuttaa, ettd kunnan tulee kiinnittdd erityistd huomiota vesihuoltolain (1 19/2001) 6 g:ssd tarkoitettuun vesihuollon jarjestamisvelvollisuuteensa mddrittdessddn vesihuollon kehittdmisalueita. Lisaksi ELY-keskus muisluttaa, ettd vesihuollon jdrjestdmisvelvollisuus voi tulla kyseeseen suurehkon asukasjoukon tarpeen lisdksi my6s alueilla joissa terveydelliset tai ympdristdnsuojelulliset syyt sitd vaativat. ElY-keskus myds katsoo, ettd kehittdmissuunnitelmassa on tarpeen esitaa, miten kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten investoinnit

9 3t4 ja kdyttiikustannukset katetaan pitkdlld aikavslilld ja miten se mahdollisesli vaikuttaa asiakkailta perittdvien maksujen kehittymiseen Rahoituksen ia tukemisen periaatteet ElY-keskus esittdd, ettd 9. kappaleeseen lisdtddn seuraava maininta: Valtion mahdollisuudet osallistua./atkossa ja tulevina vuosina hankkeiden toteuttamiseen joko rahoitustuen avulla tai toteuttamalla nii6 valtionudne ovat erityisen rajalliset. Vuoden 2016 jdlkeen valtion tukirahoitusta on esitetty kohdennettavan erityisesti vesihuollosta tulvariskien hallintaan ja vesienhoitoon. Temen johdosta vesihuoltohankkeista, joihin on ajateltu valtion tukea, tulee neuvotella hyvissti ajoin ELYkeskuksen kanssa. Lisdksi ELY-keskus esittee 9. kappaleen viimeisen lauseen muotoilua seuraavasti: Valtion osuus hankkeen toteuttamiskustannuksista voi olla enintaen 5O o/o, mutta kefienndsse tuen osuus on ollut %. Edelleen ELY-keskus esittaa, efta viimeisessd kappaleessa yksittdisen kiinteiston avustamista koskevat tekstiosuudet ooistetaan. Hameen ElY-keskus myontid harkinnanvaraisia vesihuoltoavustuksia pelkastddn vesihuoltolaitoksille, vesihuoltoa varten perustetuille yhtymille tai kunnille. Avustettavien hankkeiden tulee sisdltvd kunnan vesihuollon kehittdmissuunnitelmaan. Loouksi ElY-keskus katsoo, ettd suunnitelman pdivitysty6n yhteydessa tulee korostua kunnan valvontaviranomaisten asiantuntijanakemyksen huomioon ottaminen. Yhteisty6ste ja kuulemisesta kuntien ympdristdnsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa tulee siten erityisesti huolehtia. Lisdksi ElY-keskus katsoo. ettd viimeisteltdvdssd kehittdmissuunnitelmassa on hyvd todeta, ettd kunnan ympdristonsuojeluviranomainen ja rakennustarkastaja huolehtivat siitd, ettd viemdriverkostojen ulkopuoliset kotitaloudet saavat riittiivdsti luotettavaa tietoa kiinteiston jetevesien eri kdsittelyvaihtoehdoista ja puhdistusvaatimuksista kunnan eri alueilla. Lisdksi suunnitelmassa on hyva todeta, kuka/ketke antavat tietoa viemdriverkostojen laajentumisesta toteutusaikatauluineen. Kunnasta saatavalla puolueettomalla tiedolla vdltetdiin kiinteistojen virheinvestointeja. Kuntakohtaisen vesihuollon kehittdmissuunnitelman kdytettdvyyden osalta on osoittautunut tdrkedksi, ettd suunnitelmassa esitettavat kartat ovat riittiiviin selkeiti. Olemassa olevat verkostoalueet (vesijohto ja viemdri) ja vesihuollon kehittdmisalueet on perusteltua esittaa kunnittain samalla kartalla. Edelleen ELY-keskus katsoo, etta kehittemissuunnitelmassa tulee todeta, miten eri valvontaviranomaisilta seka eri sidosryhmiltd saadut lau-

10 UI '.J sunnot on otettu huomioon ja miten ne ovat vaikuttraneet suunnitelman viimeistelyyn. ELY-keskus pyytaa Hhettamddn kunnassa hyvaksytyn vesihuollon kehittdmissuunnitelman tiedoksi. ElY-keskuksessa lausunnon valmisteluun on osallistunut vesihuoltoasiantuntija Jussi Leino. Yksikiin pdalikkci t :J \lt=\"\r^ Hani Miikelti Vesihuoltoasiantuntija Timo Virola

11 {g FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUoLLoN 1IF KUNTAYHTYMA Yhtymdhallitus.I(itgl Qt. L )-. /? POYTAKIRJANoTE Kokouspaiva t2013 Sivu 1 (3) Arkisto S Lausunnon antaminen Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnalliseen vesihuollon kehiftdmissuunnitelmaluonnokseen Lausuntopyynt<i Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittamissuunnitelman ohjausryhmd pyytdd lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnokseen Lausunto pyydetddn toimittamaan mennessd osoitteella: Forssan Vesihuoltoliikelaitos, Viksbergintie'1, Forssa. Asian vireille tulo Lausuntopyynto on saapunut Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymdlle O13. Tietoja kehittamissuunnitelmaluonnoksesta Kehittdmissuunnitelman laatiminen perustuu voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin. Lain mukaan kunnan tulee yhteistyossd alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitaa ajan tasalla alueensa vesihuollon kehittdmissuunnitelmat. Vesihuollon kehittdmissuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on tarkoitettu suunnittelun vdlineeksi. Jokioisten, Forssan ja Tammelan kunnat ovat laatineet ensimmaiset kuntakohtaiset kehittamissuunnitelmat vuonna Jokioisten, Forssan ja Tammelan kuntien tavoitteena on lisdtd vesihuollon yhteistydta entisestaan tulevaisuudessa. Ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnitelma edistdd yhteystyon jatkamista. Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisessa vesihuollon kehittdmissuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset kehittdmissuunnitelmat, kuntien yhteiset vesihuoltohankkeet ja niiden kehittdminen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta kehitysnekymia on tarkasteltu my6s pidemmdlld aikavdlilld. Verkostojen kehittdmisalueet ovat suunnitelman liitteind olevissa kartoissa, joissa on kuvattu kuntakohtaisia vedenjakelun ja viemdr6innin toiminta-alueita sekd niiden kehittamisalueita; kuntien vdlisid ja suunniteltuja yhdysvesijohtoja ja viemdreitd mukaan lukien Portaan siirtolinja. Kehittdmissuunnitelman yhteisis painopisteitd ja tavoitteita ovat talousveden hyvdn laadun ja riittdvyyden varmistaminen, jdtevesien asianmukainen puhdistaminen, verkostojen kunnossapito saneerausten avulla ja vesihuoltoverkostojen laajentaminen asukkaiden ja ympiiriston tarpeet huomioiden. Lisdksi seudulle on etsitty vesildhdettd lisdveden saannin turvaamiseksi

12 I(L FoRSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON \]p xururavhrvua Yhtymdhallitus POYTAKIRJANOTE Kokouspdivd t2013 Sivu 2 (3) Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnilelmaluonnos liitteineen ja karttoineen on kokonaisuudessaan luettavissa internet - osoitteessa: S/? Paqe:Na!4aUutine n&neu,sld:90 Lisdtietoja YJ: Leena Haimi puh Yhtym6hallitus pddttid esittdd lausuntonaan kehittdmissuunnitelman ohjausryhmdlle Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta seuraavaa: Talousveden hyvd laatu ja sen riittdvyyden varmistaminen sekii normaali- ettd poikkeustilanteissa ovat tarkeita ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kuluttajille on turvattava hyvslaatuinen, hajuton ja mauton iuomavesi. Kehittamissuunnitelmaluonnoksen mukaan suunnittelualueelle rakennetaan uusia vedenhankintaldhteit6 ja verkostoja kuntien vesilaitosten vdlille, jotta kuntalaisille pystytaan toimittamaan riittdvdsti hyvdlaatuista vettd. Vesihuoltoverkoston laajentaminen on tdrkedd, silld suunnittelualueen porakaivoissa on paikoin korkeita rauta-, radon- ja arseenipitoisuuksia, my6s kloridf ja fluoridipitoisuudet ovat olleet korkeita joissakin porakaivoissa. Rengaskaivojen vesien laatu on paikoitellen heikentynyt korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien sekd mikrobiologisen laadun vuoksi. Vesilaitoksella tulee olla riittdvdsti taloudellisia ja toiminnallisia resursseja talousveden hdiri6ttomddn jakeluun ja jdtevesien puhdistukseen. Vesihuoltoverkoston rakentamisen lisdksi tulee vesilaitoksien huolehtia jo olemassa olevan verkoston riittdvdstd saneerauksesta. My6s verkoston huollosta ja vesijohtoverkoston sednnollisestd huuhtelusta tulee huolehtia. Yldvesi- ja alavesisdilioiden kunnossapidosta tulee my6s huolehtia. Kaikilla vedenottamoilla tulee olla desinfiointivalmius. Pohjavesilaitoksille suositellaan jatkuvatoimista desinfiointia, esim. UV-laitteella. Viemdriverkostoa on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, ettei siita aiheudu talousveden tai yleiseen kayttoon tarkoitetun uimarannan veden tai maaperan terveydellisen laadun huonontumista. Vesilaitosten vdlisen yhteisty6n kehittaminen on tdrkedd, jotta paestddn edelld mainittuihin tavoitteisiin. Yhteistyolld tai mahdollisella kuntien yhteiselld vesilaitoksella kasvatetaan vesihuollon toimintavarmuutta. Erityistilannesuunnitelmaa laadittaessa ja pdivitettdessa lulee tehda yhteistyotd terveydensuojeluviranomaisten, muiden viranomaisten ja kaikkien talousvetta toimittavien laitosten kanssa ja erityistilanteissa toimimista on harjoiteltava. YH: Hyvdksyttiin yksimielisesti.

13 J[g FORSSAN SEU.DUN TERVEYDENHUOLLON.IIF KUNTAYHWMA Yhtymdhallitus PoYIAKIRJANoTE Kokouspaiva Sivu 3 (3) Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tar- Otteet kastetusta pdytakirjasta kirjoitetun ot teen oikeaksi todistaa: Forssassa (fru^ n, *L.-\, lry{uytyta? hallintosihteeri, puh FORSSAN SEUDT,N TERVEYDENHUOLLON 1(Y. Leena Haimi

14 Forssan kaupunki y\(tl lt- t - Lo,1 Ympdristolupalautaku nta s Ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelmasta annettava lausunto 123/ /2009 YMPLA S 43 Kehittdmissuunnitelman ohjausryhmii pyytaa ymparist6lupalautakunnan lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta vuosille Jokioisten, Forssan ja Tammelan yhteisessd ylikunnallisessa vesihuollon kehittiimissuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset vesihuollon kehitttimissuunnitelmat. Niiden lisdksi on erikseen syvennytty myos kuntien yhteisiin vesihuoltohankkeisiin sekd niiden kehitttimiseen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta keh itysntikym iii on tarkasteltu myos pidemmdllii aikavtililta. Suunnitelmassa on kartoitettu vesihuollon nykytila vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sekd toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla. Nykytilan pohjalta on selvitetty ongelmat ja kehittiimistarpeet toimenpideohjelman suunnittelua varten. Lisdksi kuntien vesihuollon tavoitteet, maankayt6n suunnittelu sekd terveyden- ja ymparistdnsuojelumaeraykset on otettu huomioon. Mycis alueelle jo tehdyt suunnitelmat ja selvitykset ovat ohjanneet toimenpideohjelman laadintaa. Yhteisiin vesijohtoverkostoihin on Jokioisilla liittynyt n. 89 %, Forssassa n. 96 o/o ja Tammelassa n.80 % kuntalaisista. Vedenjakelun toimivuuden varmistamiseksi myos erityistilanteissa kunnat suunnittelevat vedenottamoita ja siirtolinjoja yli kuntarajojen. Yksi merkitttivimmistd kaynnissa olevista lisdvedenhankintaa koskevista projekteista on Portaan siirtolinja, missa on tarkoitus rakentaa ldhivuosina vedenoftopaikka Tammelan Portaaseen ja johtaa sielta lisavetta kunnille. Forssan jdtevedenpuhdistamolle ohjataan kaupungin jdtevesien lisdksi suuri osa Tammelan iatevesista. Puhdistamon saneeraussuunnittelu on kdynnissd. My6s Jokioisten kunnan jdtevedenpuhdistamoa ollaan saneeraamassa ja laitoksen on arvioitu toimivan seuraavat vuotta. Tdmdn ajanjakson jdlkeen varteenotettava vaihtoehto on, ettd myos Jokioisten puhdistamon jitevedet johdetaan Forssan j?itevedenpuhdistamolle kdisiteltiiviksi. Yhteisiin jatevesiverkostoihin on liittynyt Jokioisilla n. 44 %, Forssassa n. 93 o/o ja Tammelassa n. 55 % kuntalaisista. Varsinkin Jokioisten ja Tammelan kunnissa on suunnitelmissa laajentaa viemdriverkostoa ldhivuosina, jolloin liittymisprosentit kasvavat. Verkostoien kehittdmisalueet on esitettv suunnitelman kartoissa.

15 Forssan kaupunki Ympdrist6lupalautakunta s Karttoja on yhteensd seitsemen ja yksi niistd kuvaa koko suunnittelualuetta. Tdhdn karttaan on merkitty Portaan siirtolinja seka kuntien vdliset ja suunnittelut yhdysvesijohdot ja -viemdrit. Muissa kartoissa ovat kuntakohtaiset vedenjakelun ja viemardinnin toiminta-alueet sekd kehiftdmisalueet. Jokioisten, Forssan ja Tammelan kunnilla on tavoitteena lisata yhteistyota vesihuollossa. Yhteistyolla tavoitellaan parempia vesihuoltopalveluja. Ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnitelma edistaa taman yhteistyon jatkamista entistd tiiviimmin. Teilld hetkellai kunkin kunnan vesihuollosta vastaavat kuntien omat vesihuoltolaitokset yhteistyossd kunnan alueella sijaitsevien muiden osuuskuntien ja vesihuoltoyhtioiden kanssa. Tulevaisuudessa on mahdollista, etta alueelle perustetaan yksi suurempi vesihuoltolaitos, joka hoitaa vesihuollon suunnittelualueen kunnissa. Tdstd laitoksesta kunnat omistaisivat kukin tietyn osan. Luonnos on kokonaisuudessaan ndhtivissd kaupungin internet-sivujen kautta osoitteessa: http :/Arvww.forssa.fi /aiankohtaista/?newsid=863 (NSA) Ymparistopeallikk0: Ymparistdlupalautakunta antaa kehittdmissuunnitelman ohjausryhmtille seuraavan lausunnon: Ylikunnallinen vesihuollon kehittdminen on tarkoituksenmukaista nykytilanteessa, jossa kaikki kolme kuntaa kayttavat osin saman harjujakson pohjavettd ja kunnilla on tavoitteena saada kdiyttoon ylikunnallisia uusia varavesildhteitii. Lisiiksi ylikunnallinen kehittdmissuunn itelma on tarpeen yhteisten jdtevesien kiisittelyjiirjestelmien suunnittelussa. Kehittdmissuunnitelmassa otetaan kantaa Forssan, Jokioisten ja Tammelan vesihuoltolaitosten yhdistymisen puolesta. Suunnitelmassa todetaan mm, ettd yhdistyminen olisi hyvd vaihtoehto. Se parantaisi vesihuollon toiminnan varmuutta seka saestaisi resursseja. Lisdksi se hillitsisi kulujen kasvua ja takaisi paremman asiakaspalvelun. Suunnitelmasta puuttuu kriittinen tarkastelu ja yleiseksi mielikuvaksi jdti, etta eri vaihtoehtojen tarkastelua ei ole lainkaan tehty. Toiminta-alueen yhdistdminen ja organisaation kasvattaminen ei valttamatta hillitse kulujen kasvua ja tuo parempaa asiakaspalvelua. lsossa organisaatiossa paikallistuntemus ja toimintojen joustavuus helposti vdhenee, mikd voi johtaa asiakkaan kannalta palvelun heikkenemiseen. Organisaation kasvaessa myos hallinnolliset kulut saattavat nousta. Esimerkiksi keskitetyn yhden suuren jdtevedenpuhdistamon toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa vaatii suuria taloudellisia investointeja ja todennakdisesti siite huolimatta joudutaan jetevesien ohijuoksutuksiin.

16 Forssan kaupunki Ympiiristolupalautakunta s Luonnoksen toimenpideohjelmassa on kerroftu, ettd varautumissuunnitelmat tehdaan sekd kuntakohtaisesti ettd kuntien vesihuoltolaitosten yhteistyona. Toimenpide-ehdotuksena voisi olla myos varautumissuunnitelman teko suoraan yhteistyrinii kolmen kunnan ja niiillii alueilla olevien vesihuoltolaitosten kesken. Kehittdmissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet vesihuoltolaitosten vesijohto- ja viemdriverkostojen laajentamiseksi vaatisivat tarkempaa kokonaistarkastelua hyotyjen ja haittojen arvioimiseksi. Toiminta-alueiden laajentaminen ei saisi olla itseisarvo. Kuten vesihuoltolain 6 S:sse todetaan, kunnan tulee huolehtia siitii, ettd ryhdytaan toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ymparistonsuojelulliset syyt sita vaativat. Esimerkiksi harvaan asutuimmilla seuduilla vesihuoltolaitoksen viemdriverkoston alueelle rakentamisen sijaan pitiiisi arvioida ensisijaisesti kiinteist6kohtaisten j2irjestelyjen mahdollisuudet. Paineviemdreitd ei pittiisi rakentaa siitii syystii, ettd ndin saadaan lisiiti liittyjid vesihuoltolaitokselle, kuten toimenpideohjelmassa on useassa kohdassa esitetty. Toimenpideohjelman mukaan Jokioisten ja Tammelan kunnilla on suunnitelmissa rakentaa ldhivuosina uutta viemdriverkostoa, mikd lis56 liittyjdmddrid j6tevesiverkostoissa ja kasvattaa jdtevesimddri6. Maarat otetaan huomioon jiitevedenpuhdistamoiden saneeraussuunnittelussa. Niin ikiidn toimenpideohjelmassa on esitetty Forssan kaupungin jiitevedenpuhdistamon saneeraus, joka on kustannuksiltaan aivan omaa luokkaansa verrattuna muihin toimenpiteisiin. YlldittiiviiA on, ette Forssan jdtevedenpuhdistamon saneerauksessa ei ole vastaavan tyyppista mainintaa Forssan alueen kasvavien jdtevesimddrien huomioon ottamisesta kuin Jokioisten ja Tammelan kuntien osalla. Kaupungin puhdistamohanketta olisi syytd avata hieman tarkemmin niin toimenpiteen kuin vaikutusten ja perusteiden osalta, esimerkiksi, miten saneerauksessa otetaan huomioon mahdolliset uudet jatevetta tuoitavat laitokset. Ylipaataan kehittdmissuunnitelmassa voisi yleiselld tasolla linjata kunnallisten vesihuoltolaitosten toimintaperiaa! teita teollisuuden jdtevesien k:isittelyssii. Kdsittelv: Keskustelun kuluessa jdsen Sirkka-Liisa llvonen ehdotti, ettd lausunnon toinen kappale muutetaan seuraavaksi: "Kehittdmissuunnitelmassa otetaan kantaa Forssan, Jokioisten ja Tammelan vesihuoltolaitosten yhdistymisen puolesta. Suunnitelmassa todetaan mm., etta yhdistyminen olisi hyvai vaihtoehto. Se parantaisi vesihuollon toiminnan varmuutta seka seastaisi resursseja. Lisdksi se hillitsisi kulujen kasvua ja takaisi paremman asiakaspalvelun. Suunnitelmasta puuttuu kriittinen tarkastelu ja yleiseksi mieliku-

17 Forssan kaupunki Ympdristolupalautakunta s vaksi jaa, ettd eri vaihtoehtojen tarkastelua ei ole lainkaan tehty. Toiminta-alueen yhdistdminen ja organisaation kasvattaminen ei vaftamdttd hillitse kulujen kasvua ja tuo parempaa asiakaspalvelua." Jasenet Pdivi Honkala ja Timo Aaltonen kannattivat Sirkka-Liisa llvosen tekemaa ehdotusta. Paetettyaan keskustelun puheenjohtaja totesi asiasta jouduttavan ddnestdmddn. Puheenjohtajan esityksestti aanestys piiiitettiin toimittaa kdttennostoaanestyksend. Adnestyksessa ymparist6pallikon ehdotuksen kannalla oli jiisen Kari Kauti ja jdsen Sirkka-Liisa llvosen ehdotuksen kannalla olivat hdnen lisakseen jasenet Piiivi Honkala, Timo Aaltonen ja puheenjohtaja Arto Heino. Paat6s: Ymparistdlupalautakunta paatti iiiinin 4 - t hyveiksyei Sirkka-Liisa llvosen tekemdn muutosesityksen vesihuollon kehittdmissuunnitelmasta annettavaan lausuntoon.

18 Forssan kaupunki Vesihuoltoliikelaitolsen johtokq4ta S 20 Ote piiytikirjasta Kehittdmissuunnitelman ohjausryhmalle annettava lausunto ylikunnallisesta vesihuollon kehittdmissuunnitelmal uonnoksesta 123t t2009 VESTHLJK S 20 Ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelman ohjausryhma pyytdd Forssan vesihuoltoliikelaitoksen johtokunnalta lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehitt6missuunnitef maluonnoksesta Kehittamissuunnitelmaluonnoksen on diplomity6nd laatinut Emilia Naatula ja hdnelld on ollut apunaan ohjausryhmii, johon ovat kuuluneet: Jokioisten kunta: Markku Nikander Risto Klemeld Forssan kaupunki: Kimmo Paakkonen Jorma Lindstrcim Tammelan kunta: Hannu Jalava Heimo Tuomola Erja Klemeld kunnaninsin6ori kunnallistekniikan insinoori vesihuoltojohtaja suunnittelupaallikko tekninen johtaja maarakennusmestari ympziristdsihteeri Kehittdmissuunnitelma on laadittu vesihuoltolain hengen mukaisesti kuunnellen asiakkaiden ja viranomaisten nakemyksia ja ne on otettu suunnitelmassa huomioon. Suunnitelmassa on oikein nimettynd ne kunnalliset ja ylikunnalliset hankkeet, joita tulee kehittiid ja viedii eteenpain parantaaksemme ja varmistaaksemme vesihuollon asiakkaille hyvet ja laadukkaat vesihuoltopalvelut myos tulevaisuudessa. TiimAn kehittiimissuunnitelman luonnollisena jatkona Forssan vesihuoltoliikelaitos ndkee alueellisen vesihuoltoyhteistyon suunnitelmallisen syventemisen. Yhteisty6ta tulee pyrkidi tiivistaimaan paitsi ns. normaalissa toiminnassa, mutta myds varautumisessa hairioihin ja poikkeusoloihin. Yksi iso mahdollisuus parantaa asiakkaidemme saamaa vesihuoltopalvelua voisi olla alueellisen vesihuoltoyhti6n perustaminen. VesihuoltoyhtiO alueellisena toimijana mahdollistaisi resurssien tehokkaamman ja asiantuntevamman kayton ja hillitsisi osaltaan myos kustannustason nousua. (KP) Puheeniohtaia: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta lausuu, ettd vesihuollon alueellisessa kehittdmissuunnitelmassa ei ole huomautettavaa. Kdsittelv: Vesihuoltojohtaja esitteli asiaa kokouksessa. Vesihuolto-

19 Forssan kaupunki Vesihuoltoliikelaitgksen jofrtoku4ta Ia0 Ote piiytdkirjasta johtaja poistui kokouksesta paatdksenteon ajaksi. P66t0s: Vesihuoltoliikelaitoksen johtokunta hyvaksyi ehdotuksen. Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tarkastetusta p6yt-ikirjasta kirjoitetun otteen oikeaksi todistaa: Forssassa FOe-:..\ VESIHUC. i..,r-i tkelattos

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma

Luhangan kunta. Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma Luhangan kunta Luhangan kunnan ja Tammijärven vesiosuuskunnan vesihuoltolaitosten toiminta-aluesuunnitelma 07.01.2013 Sisällysluettelo 1 Johdanto...5 2 Vesihuoltolaki (119/2001)...5 3 Vesihuoltolaitosten

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ FCG Planeko Oy VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN PÄIVITYS TIIVISTELMÄ 0536-C9049 25.11.2008 FCG Planeko Oy Tiivistelmä I SISÄLLYSLUETTELO 1 KEHITTÄMISSUUNNITELMAN TIIVISTELMÄ... 1 1.1 Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 3/2013. KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE

Tekninen lautakunta 3/2013. KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00. KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE YPÄJÄN KAUPUNKI Tekninen lautakunta KOKOUSKUTSU 3/2013 KOKOUSAIKA 5.6.2013 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto, Perttulantie 20 KÄSITELTÄVÄT ASIAT NRO LIITE 16 Saapuneet asiakirjat 17 Viranhaltijapäätökset

Lisätiedot

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti "etunimi.sukunimi@karkkila.

Valmistelija / lisätietojen antaja: yhdyskuntatekniikan päällikkö Esko Vuolukka, puh. 09 4258 3757 tai sähköposti etunimi.sukunimi@karkkila. Tekninen lautakunta 101 30.10.2013 Kaupunginhallitus 340 04.11.2013 Järvenpäänkylän vesiosuuskunnan toiminta-alueen hyväksyminen 258/11.04.00/2013 Tekninen lautakunta 27.10.2011 92 Esittelijä: tekninen

Lisätiedot

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa

Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Ajankohtaista Etelä-Savon vesihuollossa Alueellinen vesihuoltopäivä Mikkeli 17.3.2016 Johtava asiantuntija Vesa Rautio Etelä-Savon ELY-keskus Sisältö Häiriö- ja erityistilanteiden varautumissuunnittelu

Lisätiedot

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A Siikalatvan Vesihuolto Oy SIIKALATVAN VESIHUOLTO OY:N TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Raportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P25086 Raportti 1 (5) Sisällysluettelo

Lisätiedot

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011

Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNTA OTE PÖYTÄKIRJASTA Tekninen lautakunta 109 14.12.2010 Kunnanhallitus 4 10.01.2011 Kunnanvaltuusto 17 19.01.2011 LEMPÄÄLÄN KUNNAN PÄIVITETYN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN

Lisätiedot

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA KOLARIN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2.5.2016, Kolarin kunnanhallitus Ins. (AMK) Teemu Heikkinen, Projektipäällikkö SUUNNITELMAN TAUSTA Perustuu vesihuoltolakiin Kunnan tulee kehittää vesihuoltoaan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Työ: 21984YV. Turku 29.01.2010 MYNÄMÄEN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelun ja viemäröinnin verkostoalueet Työ: 21984YV Turku 29.01.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle?

Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Vesiosuuskunnat hyöty vai haitta kunnalle? Kuntamarkkinat, 12.9.2013, Helsinki Henna Luukkonen, projekti-insinööri Kuntien tehtävät vesihuollon järjestämisessä Vesihuollon yleinen kehittäminen» Vesihuollon

Lisätiedot

Hyvät vesihuoltopalvelut

Hyvät vesihuoltopalvelut Lounais-Suomen vesihuollon kehittämisohjelma 2014 2020 Hyvät vesihuoltopalvelut VISIO 2020 Asukkaat ja elinkeinojen harjoittajat ovat tyytyväisiä vesihuoltopalveluihin Lounais-Suomessa Kehittämisohjelmassa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Säkylän kunta / Vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/5) SÄKYLÄN KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito Seurataan vesijohtoverkoston kuntoa ja saneerataan saneerausohjelman

Lisätiedot

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013

SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Raasepori. Työ: E25781. Turku 10.09.2013 SKÅLDÖN VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Raasepori Työ: E25781 Turku 10.09.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO

KEHITTÄMISKOHDE KOHDE ONGELMA TOIMENPIDE VAIKUTUS KUSTANNUKSET AJANKOHTA VASTUUTAHO Vesijohto- ja viemäriverkosto - Lamala-Venesilta vesijohto- ja 1.1 - alue sijaitsee ranta-alueella - vesijohtoverkoston rakentaminen - veden laadun paraneminen 200 000 2005-2010 kunnan viemäriverkosto

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuoltolaitoksen toimintaalue. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuoltolaitoksen toimintaalue Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Toiminta-alueen vahvistaminen Toiminta-alueen aiheuttamat velvoitteet Toiminta-alueen rajaamisen

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27744 LOIMAAN VEDEN TOIMINTA-ALUE LOIMAAN VESI -LIIKELAITOS Muutoslista ARY ARY MHAN LUONNOS 18.06.2015 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8)

AIRIX Ympäristö Oy Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E23614 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET Liite (1/8) KEHTTÄMSTOMENPTEET 2010-2020 Vedenhankinta ja -jakelu Vesijohtoverkoston saneeraus Kustannusarvio n vesijohtoverkoston automatiikka ja kaukovalvonta Särkänsalmi-Taattinen-

Lisätiedot

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen

Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet; Kehotus ja asianosaisen kuuleminen Kaakkois-Suomi Kehotus KASELY/157/07.02/2010 21.11.2011 Lappeenrannan kaupunginhallitus PL 11 53101 LAPPEENRANTA Viite Lausuntopyyntö 6.9.2010 (144/740/2010) Lappeenrannan Energia Oy:n vesihuollon toiminta-alueet;

Lisätiedot

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU

TYÖNUMERO: PORIN VESI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU TYÖNUMERO: 20600971 PORIN VESI SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista FIANRY FIANRY FIMKIT VALMIS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1 JOHDANTO... 1 2 LAINSÄÄDÄNTÖ... 1 3 MÄÄRITTELYPERUSTEET...

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013

RAUMAN KAUPUNKI. Vedenjakelu. Jätevesiviemäröinti. Työ: E23455.20. Turku 27.05.2013 RAUMAN KAUPUNKI VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu Jätevesiviemäröinti Työ: E23455.20 Turku 27.05.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere,

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS

ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS Tekninen lautakunta 106 10.12.2014 Ympäristölautakunta 7 03.02.2015 ORIVEDEN KAUPUNGIN VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEIDEN PÄIVITYS 188/59/2014 Tekninen lautakunta 10.12.2014 106 Vesihuoltolain mukaan

Lisätiedot

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus

Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008. Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Haja-asutusalueiden huomioiminen vesihuollon kehittämissuunnitelmassa 2.12.2008 Kaija Joensuu Pirkanmaan ympäristökeskus Hyvän vesihuollon kriteerejä Palvelut ovat tasapuolisia ja toimintavarmoja myös

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti

TAMMELAN KUNTA. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet. Vedenjakelu ja viemäröinti TAMMELAN KUNTA Vesihuoltolaitosten toiminta-alueet Vedenjakelu ja viemäröinti Tammelan kunta tekninen osasto 23.5.2011 Sisällysluettelo: 1. Johdanto 2. Vesihuoltolaki 3. Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden

Lisätiedot

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet

Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet Ylikunnallinen vesihuollon kehittämissuunnitelma LIITE 7 1/14 Toimenpideohjelma, Yhteiset toimenpiteet Yleiset Kuntayhteistyön lisääminen Jokioisten, ja Tammelan kunnat Toiminnan tehostaminen, kulujen

Lisätiedot

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA FCG Finnish Consulting Group Oy Pieksämäen kaupunki VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue 0143-P12743 14.2.2011 FCG Finnish Consulting Group Oy Vesihuoltolaitoksen toiminta-alue

Lisätiedot

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN

VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN VIEMÄRÖINTIIN Vesiosuuskuntaseminaari 27.9.2008 VESIOSUUSKUNTA RATKAISUNA HAJA- ASUTUSALUEIDEN Hanna Yli-Tolppa Mäntsälän Vesi VESIHUOLLON JÄRJESTÄMINEN: - Vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden laajentaminen haja-asutusalueille

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti

MARTTILAN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti MARTTILAN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E25969.10 Turku, 22.11.2012 PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA VUOTEEN 2020 TIIVISTELMÄ 26.3.2012 TIIVISTELMÄ Yleistä Vesihuoltolain (119/2001) mukaan kunnalla on vastuu vesihuollon kehittämisestä alueellaan. Vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä

Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Eura. Köyliö. Säkylä UUDEN EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA projektipäällikkö, DI Antti Ryynänen / 20.10.2009 Suunnittelualue: uusi Euran kunta (2011->) Eura Köyliö Säkylä Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/09

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) Kaupunkirakennelautakunta 79 18.05.2016. 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 79 Asianro 3472/02.05.01.00/2016 Vesiosuuskuntien avustaminen vuonna 2016 Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus Tiivistelmä Kuopion kaupunki on varannut

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E25781 RAASEPORIN VEDEN TOIMINTA-ALUE RAASEPORIN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 10.09.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS 20.06.2013 ARY ARY MHAN LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7)

AIRIX Ympäristö Oy Kemiönsaaren vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (2/7) AIRIX Ympäristö Oy vesihuollon kehittämissuunnitelma E23134 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Taalintehtaan pintavedenottamon järjestelyt Varaottamo ja valmiuden

Lisätiedot

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013

NOUSIAISTEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26705.10. Turku 3.12.2013 NOUSIAISTEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26705.10 Turku 3.12.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010 241 4400 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki

Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013. Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman seurantaseminaari 31.1.2013 Jaakko Erjo Apulaiskaupunginjohtaja Sastamalan kaupunki Pirkanmaan Vesihuollon kehittämissuunnitelman II-vaihe Ensisijaiset toimenpiteet

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet

AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) Kehittämistoimenpiteet AIRIX Ympäristö Oy Rauman kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Liite 1 (s.1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vedenhankinta- ja vesijohtoverkosto

Lisätiedot

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta.

Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. Hyvälaatuinen talousvesi ja tehokkaasti puhdistetut jätevedet ovat hyvinvointimme perusta. 26.9.2014 1 Yli 90 % suomalaisista on vesihuoltolaitosten vesijohtoverkostojen piirissä. Yli 80 % on viemäriverkostojen

Lisätiedot

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014

YLITORNION KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E26364. Oulu, 9.1.2014 YLITORNION KUNTA VESIHUOLTOLAITOSTEN TOIMINTA-ALUEET Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E26364 Oulu, 9.1.2014 AIRIX Ympäristö Oy Mäkelininkatu 17 A 90100 Oulu Puhelin 010 2414 600 Telefax 010 2414

Lisätiedot

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014

Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus -esittelykalvosarja 1.4.2014 Liite 1. Vesihuollon investointistrategia ehdotus - Vesihuollon investointistrategian valmistelu Vesihuollon valmistelun lähtöaineistona on käytetty vuonna 2009 valmisteltua vesihuollon investointistrategiaa,

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 Ympäristölautakunta 72 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIHOHTOON LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEITÖLLE UUSI-MIKKOLA RN:O 20:0 35/60.602/2013 Ympäristölautakunta 72 Asia Hakija

Lisätiedot

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät

Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Vesiosuuskuntien rakentaminen ja kehittäminen vesihuoltolain näkökulmasta Valtakunnalliset vesiosuuskuntapäivät Siilinjärvi Kunnonpaikka 24 25.10.2014 Jarmo Siekkinen

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos

PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos PAIMION KAUPUNKI 4.5.2015 Yrittäjäntien asemakaavan muutos VASTINEET Alla on esitetty Yrittäjäntien asemakaavan ehdotuksesta saatujen lausuntojen ja mielipiteiden vastineet. Kaavaehdotus on ollut nähtävillä

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Auran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E25339.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) VESIHUOLLON KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2012-2035 Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset

Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Vesihuoltolakiopas 2015 Vesihuoltolain keskeisimmät muutokset Lain säätelyä riskien hallinnasta on tarkennettu Vesihuoltolaitoksen taloushallinto tulee jatkossa eriyttää muista toiminnoista riippumatta

Lisätiedot

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen

Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen. Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Vastamäen alueen vesihuollon rakentaminen Vahantajoen vesihuolto-osuuskunta 29.4.2014 V Arvonen Esityksen sisältö Hankkeen taustaa Vastamäen tilanne vesihuollon näkökulmasta Alkuperäinen tavoite Tilanne

Lisätiedot

YLIKUNNALLINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JOKIOINEN-FORSSA-TAMMELA

YLIKUNNALLINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA JOKIOINEN-FORSSA-TAMMELA YLIKUNNALLINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013 2023 JOKIOINEN-FORSSA-TAMMELA YLIKUNNALLINEN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 Tiivistelmä Jokioisten, Forssan ja Tammelan yhteisessä ylikunnallisessa

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Euran kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) AIRIX Ympäristö Oy n kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23253 KEHITTÄMISTOIMENPITEET Liite I (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET 2010-2020 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA

VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA VESIHUOLLON AJANKOHTAISTEEMOJA KAAKKOIS-SUOMESSA Insinööri Esa Houni Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Esitelmän sisältö Vesihuoltotehtävät ELY-keskuksessa Katsaus alueelliseen vedenhankintaan

Lisätiedot

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen

Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen Hulhavanahon, Luokkavaaran ja Iso-Syötteen asemakaavojen muuttaminen ja laajentaminen 627/08/10/2010 TEK 147 AirIX Ympäristö Oy on laatinut 27.4.2011 päivätyn kaavaluonnoksen Hulhavanahon, Luokkavaaran

Lisätiedot

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma

Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma Ramboll Finland Oy Knowledge taking people further --- Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston esisuunnitelma 82120959 26.6.2009 Mäntsälän Saaren kyläyhdistys ry Vesi- ja viemäriverkoston

Lisätiedot

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015

KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 KANTA-HÄMEEN MAAKUNTAKAAVAKATSAUS 2015 2.6.2015 1 / 8 Maakuntakaavoitus Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 132/1999) mukainen pitkän aikavälin yleispiirteinen suunnitelma maakunnan yhdyskuntarakenteesta

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa

Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Vesihuollon kehittämissuunnitelma ja palvelutason määritteleminen pähkinänkuoressa Sisältö 1 Kunnan tulee kehittää alueensa vesihuoltoa 3 2 Palvelutason määritteleminen on omistajaohjauksen väline 4 3

Lisätiedot

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesihuollon maksut ja vesihuoltolaitoksen talouden hallinta Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Vesihuollon maksut Kustannusten kohdentaminen eri maksuille Taksan

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6)

AIRIX Ympäristö Oy Mynämäen vesihuollon kehittämissuunnitelma 21984YV Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/6) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Kehittämiskohde Tarve Toimenpiteet Toteuttaja Vesijohtoverkosto Mietoisten uusi syöttöjohto Kalelan ottamo Vesijohtoverkoston kunnossapito

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto

Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Vesihuoltoavustukset Vesiosuuskuntaseminaari, Vihti 27.9.2008 Ilkka Juva 1 Uudenmaan ympäristökeskus ja vesihuolto Tehtäviä mm. Vesihuollon yleinen kehittäminen toimialueella Vesihuoltolain valvontaviranomainen

Lisätiedot

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015

Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa 19.3.2015 Alueellinen Vesihuoltopäivä Kouvolassa Kouvolan Vesi Oy laadukasta vesihuoltoa Kouvolassa 77 vuotta Vesihuoltolaitos toimittaa asiakkailleen korkealaatuista terveydellisten vaatimusten mukaista puhdasta

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta Ympäristölautakunta 172 03.12.2014 Ympäristölautakunta 5 04.02.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta 280/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 172 Asia Kiinteistön omistaja

Lisätiedot

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta?

Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Puhdistaako vaiko olla puhdistamatta? Hajajätevesilainsäädännön uusimmat käänteet Lohja 15.11.2010 1 Voimassa oleva lainsäädäntö Ympäristönsuojelulain säännökset talousjätevesistä 18 :ssä (ja 11 :ssä)

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely

Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Vesiosuuskunnat ja julkinen sääntely Ulvila 8.5.2014 Kari Nykänen 1 Vesiosuuskuntatoimintaa määrittävät keskeiset lait laki Osuuskuntalaki 1.1.2014 Vesihuolto- 1.9.2014 Vesiosuuskunnat OSUUSKUNTALAKI MÄÄRITTELEE

Lisätiedot

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla

Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla STM:N VALMIUSSEMINAARI 27.5.2016 Häiriötilanteisiin varautuminen vesilaitoksilla Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT 26.5.2016 2 Vesihuoltolaitoksen jatkuvuudenhallinta Valmius toimia

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN

VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN VESIHUOLTOLAKI JA VESIHUOLTOLAITOSTEN YHDISTYMINEN Suomen Vesiyhdistyksen Vesihuoltojaoston seminaari 6.11.2013 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys 1 KUNTARAKENNELAKI 1.7.2013 (ent.

Lisätiedot

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31

VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 Ympäristölautakunta 75 04.12.2013 VAPAUTUSHAKEMUS POHJOIS HARTOLAN VESIOSUUSKUNNAN VESIJOHTOON JA VIEMÄRIIN LIITTÄMISVELVOLLISUUDESTA KIINTEISTÖLLE KOTIKUMPU 172-402-16-31 32/60.602/2013 Ympäristölautakunta

Lisätiedot

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella

Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella Tekninen lautakunta 80 12.05.2014 Tekninen lautakunta 132 02.09.2014 Ehdotus Hirvihaaran Vesiosuuskunnan toiminta-alueeksi Mäntsälän kunnan alueella 314/11.04/2014 Tekninen lautakunta 12.05.2014 80 Hirvihaaran

Lisätiedot

Espoon hulevesien hallinta

Espoon hulevesien hallinta Espoon hulevesien hallinta Kuntaliitto 4.9.2007 Rakennusjärjestys 17 Hulevesien ja perustusten kuivatusvesien johtaminen Vesihuoltolaitosten toiminta-alueella oleva kiinteistö on liitettävä rakennettuun

Lisätiedot

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

20.8.2012 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS 15/2012 KOKOUSAIKA Maanantai 13.8.2012 klo 18.00 KOKOUSKUTSU KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 169 170 171 172 Liite 18 173 Liite 19 174 175 176 Liite 20 177 Liite 21 178 179

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1

RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 RAAHEN KAUPUNKI OTE PÖYTÄKIRJASTA 1 Vesihuollon toiminta-alueiden muutokset/vihannin Vesi Oy 513/11/1104/110400/2013 TELA 111 Vesihuoltolain 8 :n mukaan "Kunta hyväksyy alueellaan toimivalle vesihuoltolaitokselle

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE E27372 LOHJAN KAUPUNGIN VESI- JA VIEMÄRILAITOKSEN TOIMINTA-ALUE LOHJAN KAUPUNKI Muutoslista ARY ARY MHAN VALMIS 17.03.2015 ARY ARY MHAN LAUSUNNOILLE 24.02.2015 ARY ARY

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki

Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja rakennuslaki Vesihuoltolain tarkistaminen Alueellinen vesihuoltopäivä Kouvola 19.3.2015 Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolainsäädännön uudistaminen > vesihuoltolaki ja maankäyttö- ja

Lisätiedot

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE

VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE TYÖNUMERO: E26705.10 NOUSIAISTEN KUNTA KUNNAN SWECO YMPÄRISTÖ OY TURKU Muutoslista ARY ARY VKOL VALMIS 17.9.2014 ARY ARY VKOL LUONNOS MUUTOS PÄIVÄYS HYVÄKSYNYT TARKASTANUT LAATINUT HUOMAUTUS Sisältö 1

Lisätiedot

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet

Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet VESIHUOLTOSANASTOA Asemapiirustus Asiakas Asukasvastineluku (AVL) Haja-asutusalue Hulevesi Merkitään vesijohdon ja/tai viemäreiden liittämiskohdat ja viemäreidenpadotuskorkeudet Kiinteistön omistaja, kiinteistön

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuollon kehittämispäivä 14.3.2016, Kirkonkranni, Seinäjoki Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681)

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen

Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Vesihuolto 2015-2040 Haasteet Pirkanmaalla 22.10.2015, Pirkanmaan ELY-keskuksen auditorio Vesihuoltolaitoksen häiriötilanteisiin varautuminen Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5)

AIRIX Ympäristö Oy Laitilan vesihuollon kehittämissuunnitelma E23162 Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) Kehittämistoimenpiteet Liite I (1/5) KEHITTÄMISTOIMENPITEET Vedenhankinta Laitilan Wirvoitusjuomatehtaan vedenhankinta Veden sisäänotto aiheuttaa ongelmia keskustan verkostossa Rakennetaan Laitilan Wirvoitusjuomatehtaalle

Lisätiedot

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6

Päivitetty LIITE 4 Sivu 1/6 VUOSINA 2008-2015 TOTEUTETTAVAT KEHITTÄMISHANKKEET Vuorijärven vedenottamon 1.1 - vedenlaatuongelmat - vedenkäsittelylaitoksen - hyvälaatuinen talousvesi - 400 000 2008-2009 vesilaitos mangaanin- ja raudanpoisto-

Lisätiedot

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku

EURAJOEN KUNTA. Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti. Työ: E Turku EURAJOEN KUNTA VESIHUOLTOLAITOKSEN TOIMINTA-ALUE Vedenjakelu ja jätevesiviemäröinti Työ: E24957 Turku 04.11.2013 Kunnanvaltuuston hyväksymä 04.11.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 Turku Puhelin 010

Lisätiedot

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi

Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Lapin ELY-keskus 4.6.2013 Kirjaamo.lappi (a) ely-keskus.fi Viite: Lausuntopyyntö, Lapin ELY-keskus, Torniojoen vesienhoitoalue, vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset, 15.6.2012. LAPELY/11/07.04/2012.

Lisätiedot

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen

Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen hyväksyminen Kunnanhallituksen 61 02.10.2014 Kunnanhallituksen 82 04.12.2014 Kunnanhallituksen 23 20.05.2015 Kunnanhallitus 119 09.06.2015 Kunnanvaltuusto 36 17.06.2015 Kesärannan ranta-asemakaava / kaavaehdotuksen

Lisätiedot

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN

JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN JÄÄSKEN JÄTEVESIOSUUSKUNNAN JA VESIOSUUSKUNNAN TOIMINTA-ALUEEN MÄÄRITTÄMINEN Aika: 10.9.2014 klo 10.00 11.45 Paikka: Lappeenrannan seudun ympäristötoimi, Pohjolankatu 14 Kokoushuone Kuutti, 2 krs Läsnä:

Lisätiedot

Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Talousveden laadunvalvonta ja häiriötilanteisiin varautuminen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Luennon sisältö Talousveden laadunvalvonta» Valvontanäytteet» Valvontatutkimusohjelma»

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 35. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 18.04.2013 Sivu 1 / 1 1234/00.01.02/2013 35 Ympäristölautakunnan lausunto tekniselle keskukselle Espoon kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelmaluonnoksesta ja toiminta-alueluonnoksesta

Lisätiedot

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö

Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset. Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen ja talousveden radioaktiivisuuden valvonnan muutokset Jari Keinänen Sosiaali- ja terveysministeriö Talousvesiasetuksen (461/2000) muutos Ministerille allekirjoitettavaksi toukokuun

Lisätiedot

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA

LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA LEMIN KUNTA ASEMAKAAVAN KUMOAMINEN REMUSENTIEN ALUEELLA OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUNNITELMA 4.4.2016 LEMIN KUNTA Osallistumis- ja arviointisuunnitelma I SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ... 1 2 SUUNNITTELUALUEEN

Lisätiedot

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille

Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Terveydensuojelulain ja talousvesiasetuksen vaatimukset vesihuoltolaitoksille Puhdasvesi-risteily 2016 Häiriöttömän vesihuollon turvaaminen 22.9.2016 Erja Alanen, Lounais-Suomen aluehallintovirasto Terveydensuojelulaki

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Kaupunkirakennelautakunta Asianro 1880/ /2016 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2016 1 (1) 78 Asianro 1880/02.05.01.00/2016 Riistaveden kylän vesihuolto-osuuskunnan tarkistetun toiminta-alueen hyväksyminen Va. suunnittelujohtaja Martti Lätti Asemakaavoitus

Lisätiedot

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas

Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Alueellinen vesihuoltopäivä 17.3.2016 Mikkeli Vesihuoltolaitoksen varautumisopas Riina Liikanen Vesihuoltopoolin valmiuspäällikkö, TkT Vesihuoltolaki 15 a (22.8.2014/681) Vesihuoltolaitoksen palvelujen

Lisätiedot

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin

Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin Vesihuoltolainsäädännön muutokset ja niiden vaikutukset VVY:n suosituksiin POHJOIS-SUOMEN VESIHUOLTOPÄIVÄT 19. -20.11. 2014 Oulu Anneli Tiainen Lakiasiain päällikkö Vesilaitosyhdistys Vesihuoltolain ja

Lisätiedot

Lausunto saatu. 18.9.2014 21.10.2014 Kaavat 1-4 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4. 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4

Lausunto saatu. 18.9.2014 21.10.2014 Kaavat 1-4 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4. 18.9.2014 17.10.2014 Kaavat 1-4 RAUTJÄRVEN KUNTA KAAVOJEN EHDOTUSVAIHEESEEN LIITTYVÄT LAUSUNNOT Lausuntopyyntö kaavaehdotuksesta 1 SIMPELE-ÄNKILÄ OSAYLEISKAAVAN MUUTOS / TIILIRUUKKI OSAYLEISKAAVAN LAATIMINEN, KONKAN- MÄKI 2 TIILIRUUKIN

Lisätiedot

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014

Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen 21.5.2015. Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014 Vesihuollon kehittäminen ja ohjaaminen -projekti Vesihuolto 2015 Projekti-insinööri, DI Maija Renkonen Projektin tausta Vesihuoltolaki (119/2001) uudistui 1.9.2014» Lain 5 :stä poistui velvollisuus laatia

Lisätiedot

Vesihuoltolain uudet säännökset

Vesihuoltolain uudet säännökset Vesihuoltolain uudet säännökset Uudenmaan vesihuollon kehittämispäivä 17.3.2015 Eriika Melkas Lainsäädäntöneuvos, OTT Maa- ja metsätalousministeriö Vesihuoltolain muutokset 2014 voimaan 1.9.2014 muutosten

Lisätiedot

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas

Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Vesiosuuskuntia koskeva lainsäädäntö ja velvoitteet Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat -opas Esityksen sisältö Lainsäädännön velvoitteet Vesiosuuskunnan hallinto Vesihuoltolain velvoitteet

Lisätiedot

TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET

TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET TOIMINTA-ALUE ESITYKSESTÄ ANNETUT LAUSUNNOT SEKÄ NIIHIN LAADITUT VASTINEET Pirkkalan kunta, Ympäristöterveydenhuolto Lausunto Terveydensuojeluviranomaisella ei ole huomautettavaa toiminta-alueen päivityksestä.

Lisätiedot

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102

Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 Ympäristölautakunta 170 03.12.2014 Ympäristölautakunta 23 04.03.2015 Vapautushakemus vesijohto- ja viemäriverkostoon liittämisvelvollisuudesta / 560-407-4-102 318/11.01.05/2014 YMPLTK 03.12.2014 170 Asia

Lisätiedot

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7)

AIRIX Ympäristö Oy Paraisten kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma E25480.10 Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) Kehittämistoimenpiteet Liite 1 (1/7) KEHITTÄMISTOIMENPITEET VUOSILLE 2013-2030 Vedenhankinta Vesijohtoverkosto Vesijohtoverkoston Saneerataan Paraisten kaupunginosan vesijohtoverkostoa samassa yhteydessä

Lisätiedot

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille

Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille Kunnanvaltuusto 65 25.06.2013 Vastuuvapauden myöntäminen vuosien 2011-2012 aikana toimineelle kunnanhallitukselle ja kunnanjohtajalle sekä muille tilivelvollisille KVALT 65 Khsal 31 Tarkastuslautakunta

Lisätiedot

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle

Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvikin kehittäminen - konkreettinen ehdotus Kirkkonummen kunnalle Långvik pysyy väljästi rakennettuna ja viihtyisänä asuinalueena 3.5.2012 1 Långvikin kehittäminen kunnan päätöksenteossa 1(5) Joulukuu

Lisätiedot

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2837/ /2009

Kaupunginhallitus Kaupunginvaltuusto Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2837/ /2009 Kaupunginhallitus 336 24.10.2011 Kaupunginvaltuusto 93 14.11.2011 Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2837/14.05.00/2009 Kh 336 Vesihuollon kehittämissuunnitelma on vesihuoltolain mukaisesti vesihuollon

Lisätiedot

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN

PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 6.4.2005 UUS-2003-V-41-321 Helsingin hallinto-oikeus Viite / Hänvisning Asia / Ärende VALITUS PÄÄTÖS, JOSTA VALITETAAN Kirkkonummen kunnanhallituksen päätös 13.12.2004 632,

Lisätiedot