SroV 36 'u )"c t3. Ylikunnallinen vesihuollon kehifiambsuunnitelma. pelastu3laitos. Kanta-Hemeen LAUSUNTO. sivul/

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SroV 36 'u )"c t3. Ylikunnallinen vesihuollon kehifiambsuunnitelma. pelastu3laitos. Kanta-Hemeen LAUSUNTO. sivul/1 24.06.2013"

Transkriptio

1 Kanta-Hemeen pelastu3laitos LAUSUNTO sivul/1 SroV 36 'u )"c t3 Vastaanottaia Kohde Ylikunnallinen vesihuoltosuunnilelma Ylikunnallinen vesihuollo OhjausMmd Viksbergintie FoRssA Ylikunnallinen vesihuollon kehifiambsuunnitelma Ylikunnallinen vesihuollon kehittamissuunnitelman ohjausryhmii pyyt ia pelastusv iranomaisen lausuntoa kehittamissuunnitelmaluonnoksesta Tutustuttuani suunnitelmaan totean seuraavaa: - Suunnitelmassa on yleisella tasolla otettu huomioon sammutusveden saannin varmistaminen. Pelastuslaitos on aloittamassa pelastuslain mukaisen sammutusvesisuunnltelman laatimisen ja tulee tahan liittyen toimimaan yhteistyoss.i kuntien ja niiden vesihuollosta vastaavien tahojen kanssa. - Mikali vesihuollon verkostoja suunnitellaan jaltai rakennetaan ennen sammutusvesisuunnitelman laatimista, on sammutusveden saatavuuteen ja vedenottopaikkojen tavoitettavuuteen kiinnitettava huomiota ja toimittava tessai yhteistyossa pelastuslaitoksen kanssa. Tama lausunto perustuu kehittamissuunnitelmaluonnokseen (paivaty bootti. neudowebeasycms/?page=naytauutinen&newsld=90). /) vi'\ Pelastuspeallikkd Petri Talikka Kanta-Hemeen pela8tuslaltos Kutalantle t b, HAMEENLINNA P0hi * \NrNw-pelasluslaitos.ft Hlmoenlinnan prloesema Kutalantie 'l b I3210 HA EENLINNA Pela8tusDedlllkk6 Petri Talikka Puh: (03) , (050)

2 H ;6P;e151en kunta S YmparistOlautakunta kokouspiivlmaara t ( \ /./t /l )v t )rr-t )z nro 4 Lausunto Jokioisten, Forssanja Tammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehittiimissuunnitelmasta Ymla $ 27 I Kehittiimissuunnitelman ohjausryhma pyl.tad Jokioisten kunnan ympiiristcinsuojeluviranomaiscn lausuntoa Jokioisten, Forssan ja'l'ammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehittiimissuunnitelmasta Kehittamissuunnitelman laatiminen perustuu voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin. Lain mukaan kunnan tulee kehittiiii vesihuoltoa alueellaan yhdyskuntakehityste vastaavasti vesihuoltolain tavoitteiden toteuttamiseksi sekii osallistua vesihuollon alueelliseen yleissuunnitteluun. Lain tavoitteena on turvata sellainen vesihuolto, ettii kohtuullisin kustannuksin on saatavissa riittiiviisti terveydellisesti ja muutoinkin moitteetonta talousvettd seka terveyden- ja ymplristdnsuojelun kannalta asianmukainen viemiir6inti. Vesihuoltolain mukaan kunnan tulee yhteistydsszi alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatiaja pitaa ajan tasalla alueensa kattavat vesihuollon kehitttimissuunnitelmat. Kehittiimissuunnitelmia laatiessaan kunnan tulee olla riittiiviisse yhteistydss5 muiden kuntien kanssa. Vesihuollon kehittiimissuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on tarkoitettu j oustavaksi suunnittelun vzilineeksi. Sen sisiiltd ja tarkkuus miiiiraytyviit kunkin kunnan omien tarpeiden mukaan. Suunnitelmalle ei ole laissa asetettuja yksityiskohtaisia sisiilltillisiii vaatimuksia. Kehittiimissuunnitelma ei ole mydsk2iiin kuntaa tai muita tahoja oikeudellisesti sitova suunnitelma, vaan vesihuoltolain tavoitteita mii?iriuelevii asiakirja. Jokioisten, Forssan ja Tammelan kuntien yhteistyd vesihuollon saralla on lisiiintynyt viimeisten mosien aikana. Kunnat suunnittelevat lisavedenottamoita yli kuntaraj oj en j a tekevat yhteistyotii jiitevesiasioissa. N?iisti syistii yhteinen ylikunnallinen suunnitelma oli jiirkevii toteuttamismuoto kehittiimissuunnitelmalle. T?imii suunnitelma peivi$aa Jokioisten, Forssan ja Tammelan uronna 2005 laaditut kehittiimissuururitelmat. Liihtdtietoina on kiiytetty aikaisempia kehitt?imissuunnitelmia sekii kunnista Tilastokeskuksesta, H2imeen liitosta ja muista suunnitelmista ja selvityksistii saatuja tietoja- Kehittiimissuunnitelman toimenpideohjelma on laadittu seuraavan n. I 0 vuoden ajalle, mutta suunnitelmassa on m?i?iritelty kehiftamisen suuntaviivoja myds pidemmiille aikaviilille. Vesihuollon kehittiimissuunnitelma otiivitet2i2in tarvittaessa. PdytlkirjrntNrkrst!ji.n nimiki.jrimct: llrllitus Lrutekuntr Jk )\1 Vrltuusao Lisltietoji: Juhr Lcmmctty puh e54

3 H Jokioisten kunta W Ymparistdlautakunta kokousparv2iinlltrrl I Kehittiimissuunnitelmassa esitettyja tavoitteita Jokioisilla:. Jdtevedenpuhdistamon laajennus ja saneeraus tuleviin ymplristdlupaehtoihin pii[semiseksi. Viemtireiden suunnitelmallinen rakentaminen haja-asutusalueella. Vanhernpien vesi-ja viemiirilinjojen saneeraus ja huoltotoimi. Vedenhankitrnan varmistaminen (siirtolinja Portaasta) r Yhteisty<i vesihuoltoverkostoissaypiijiinkanssa. Yhteistydn lisiiiiminen lisiiveden hankinnassa l-iumppilan kanssa o Siirkilammen vedenottamon kehittamishanke (Jokioisten Vedenhankinta Oy) Kunnan intemetsiluilta 16ytyviit kehittiimissuunnitelma karttoineen. Ympiiristdsihteerin tarkennukset tekstiin on esityslistan oheisaineistona. Ehdotus Ympdristdlautakunta piiiittiiii antaa otsikkoasiasta seuraavan lausunnon: Ympiiristcilautakunta on tyytyvainen siihen, ettii Jokioinen, Forssa ja Tammela ovat valmistelleet yhteisen vesihuollon kehifiamissuunnitelman. Alueellinen yhteistyci parantaa vesihuollon toiminnan varmuutta, hillitsee kulujen kasvua ja saastaa resursseja. Jokioisten kuntaa koskevassa toimenpideohjelmassa on esitetty vuoto- ja hukkavesien m,iariin viihentiimistoimenpiteisiin euroa vuodessa vuodesta 2013 liihtien. Ympiiristdlautakunta pitzia ttukeaina, etta kunta sitoutuu Hhiin kehittiimissuunnitelman hyviiksymisellii. Jokioisilla on kunnan verkostossa ollut hukkaveden osuus 38 o%. Toimenpideohjelmassa on esitetty haja-asutusalueiden viemiiriverkostojen rakentamiseen alustavat kustannusarviot ja ohjeellinen aikataulu. Kun maaliskuussa 2016 on viemtiriverkostojen ulkopuolisilla alueilla olevilla kiinteistdllii oltava stiiinndsten mukaiset jiitevesien kiisittelyjtujestelmdt, on kunnan viranomaisten kyettiivii kertomaan minne ja milloin kunnan viemiiriverkosto laajenee. Niiin toimenpideohjelman aikataulujen toteutuminen on oltava mahdollista. Keskustelun jiilkeen ympiiristdsihteeri lisiisi lausuntoon seutaavaa: Pohjavedet ja pohjavesien suojelu on mainittu suunnitelmassa useammassa kohdassa. Asian merkittiivyyden takia olisi hyvii, jos pohjavesiasiolle olisi suunnitelmassa oma kohtansa. Suunnitelmasta puuttuvat tiedot kunnan hulevesiverkostosta ia hulevesien kasittelyperiaatteista. Piietds Ympiirist6lautakuntah1viiksyiyksimielisestipiiiitdsehdotuksen. Pdytjikirjantrrkrstajien nimikirjrinet: Llut kuntr l{lllitus J2 )t) Vslluu3to Ji ' t 5/z\,-5" t_v it Juhr Lammctty puh t54

4 Stuy t( b )'x J HUMPPILAN KUNTA KUNNANHALLITUS Kokouspvm LAUsuNTopyyNTO JoKrorsrEN, FoRssAN JA TAMMELAN yltkunnalltsesta vesthuollon renrttarulssuunnrrelmaluonnoksesra Khall188 g Jokioisten ja Tammelan kunnat sekd Forssan kaupunki ovat tekemdsszi yhteistii vesihuollon kehittdmissuunnitelmaa. Tyon tuloksena on syntynyt ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnitelma Kehittamisty6n ohjausryhmdi pyytae tassa vaiheessa lausuntoja kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta. Suunnitelmaluonnoksen tiivistelmzi jaetaan esityslistan liitteenii. Kokonaisuudessaan suunnitelma on loydettdvisszi Jokioisten, Forssan ja Tammelan www-sivujen kautta. Kj: Kunnanhallitus toteaa, ettei sillii ole huomautettavaa kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta. Paatos: Ehdotus hyviiksyttiin yksimielisesti. Otteen oikeaksi todistaa: Humppilassa ( \', Tuija Pihlajamaki ) hallintojohtaja Piiytikirjantarkastajien nimikirjaimet Lautakunta: Hallitus: Valtuusto Tiedoksi Projektity6ntekijai/ Emilia Naatula

5 sttu( ll, t?. ),eti tiirki,',;i:.-' Forsson seutu Forssan vesihuoltoliikelaitos Viksbergintie Forssa YLIKUNNALLINEN VUOSIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA Pyydeftynd lausuntona ilmoitamme, ettei Forssan Seudun Kehittimiskeskus Oy:llii ole huomaulettavaa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnalliseen vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnokseen FORSSAN SEUDUN KEHITTAMISKESKUS OY 6-.z*to Timo Lindvall toimitusjohtaja }tffi. 'x Forssan Seudun Kehittemiskeskus Oy l:l i' tt

6 fr,n,/,vi Ac/f Maakuntajohtajan peetds Lausunnot, aluesuunnittelu s 198/ HU168/ /2013 Lausunto Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunn itef masla 2O1 3-2O23 Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelman ohjausryhma pyfiaa saapuneella kirjeelld Hdmeen liiton lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehitamissuunnitelmasta 2O Lausunto pyydetaan toimittamaan mennessa. Asian on valmistellut suunnittelujohlaja Heikki Pusa puh. Og Esitys Heikki Pusa: Maakuntajohtaja paattea antaa asiasta seuraavan lausunnon: Kehittdmissuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet vahvistavat seudullista vesihuoltoa ja lisaavat sen turvallisuutta ja toimivuutta myos poikkeustilanteissa. Suunnitelmassa esitetyt toimenpiteet ovat osin sellaisia, eta ne edellyttavat tietyn ajanjakson puitteissa vield tarkentavaa arviointia ja selvitamista, kuten esimerkiksi Jokioisten jatevesien johtaminen Forssaan tai vesihuoltolaitosten yhteistydn jarjestaminen yhteiseksi vesihuoltoosakeyhtioksi. Tasta syysta on tarkeata, etta suunnitelutyota ja sen vaikutusten arviointia jatketaan ja toteutumista seurataan. Vesihuollon seudulliset aluevaraukset on mahdollista ottaa huomioon 2. vaihemaakuntakaavan valmistelussa. Paatds Hyvdksynesityksen. r,r? llrc.-jl<-,.* Timo Reina maakuntajohtaja,.t? fut" P,- Heikki Pu$a suunnittelujohtaja Jakelu Forssan kaupunkil/likunnallisen vesihuollon kehittamissuunnitelman ohiausryhma, Viksbergintie 1, Forssa r,t.t,ri:rii!r.:!l :;.r!rifir:i.:,l,,i.i,,,i::. 1.l:,'r-:,;,1 :,..'.:..',:i.r': ' :., :., :, r'..i]

7 b Elinkeino-, liikenne- ja ymparistokeskus Hdme \utf LAUSUNTO dv (. J<tr.f HAMETY t32t07.o2t2013 ves/52tu2013 Forssan vesihuoltoliikelaitos Viksbergintie Forssa Viite: Lausuntopyynt6nne LAUSUNTO JOKIOISTEN, FORSSAN JA TAMMELAN YLIKUNNALLISESTA VESIHUOLLON KEHITAMISSUUNNITELMALUONNOKSESTA Kehittdmissuunnitelman ohjausryhmd on pyytanyt Hdmeen elinkeino-, liikenne- ja ymp6ristiikeskuksen (Hdmeen ELY-keskus) lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehiftamissuunnitelmaluonnoksesta Jokioisten, Forssan ja Tammelan yhteisessa ylikunnallisessa vesihuollon kehitt6missuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset vesihuollon kehittdmissuunnitelmat. Niiden lisdksi on erikseen syvennytty myds kuntien yhteisiin vesihuoltohankkeisiin seka niiden kehittamiseen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta kehitysndkymid on tarkasteltu my6s pidemmslla aikavalilla. Hameen ELY-keskus on tutustunut kehittamissuunnitelmaluonnokseen ja toteaa lausuntonaan seuraavaa: Yleistd Hameen ElY-keskus oitdd valmisteilla olevan vesihuollon kehittdmissuunnitelman pdivittdmistd ajankohtaisena ja tarpeellisena. Kehittdmissuunnitelman merkitystd ja asemaa yhtend kuntien strategisena asiakir jana tulee entisestdin korostaa. Strategisluonteista kehittdmissuunnitelmaa tarvitaan kunnassa muun muassa pddttiksenteon, budjetoinnin ja ulkopuolisen rahoitustuen hakemisen tukena seka myds tietolahteena vesihuollon alueellista suunnittelua varten. Lausunnolla oleva kehittdmissuunnitelmaluonnos tukee hyvin vesihuoltolain (1 19/200'l) 5 $:ssii esitettya kuntien yleisen kehittamisvelvoitteen tdytdntiiiinpanoa ja yhteistyon varmistamista muiden kuntien kanssa. Suunnitelmaluonnoksesta on myos nahtdvissd ennakoiva ndk6kulma vesihuollon kehittdmisessd sekd vesihuoltolain 5 S:n erityinen huomio vesihuollon jdrjestdmiseen alueilla, joilla on voimassa tai vireilla maankaytto- ja rakennuslaissa tarkoitettu yleis- tai asemakaava. HAN4EEN ELINKEINo-, LIIKENNE- JA YMPARISTOKESKUS Birger Jaarlin katu 15 Kirkkokatu Hameenlinna Lahti PL 131 Pt Hameenlinna Lahti

8 2t4 2.1 Toiminta-alueet ia orqanisaatiot ElY-keskus esittaa, etta kunnat esittavat kehittdmissuunnitelmassa mytis olemassa olevien vesihuoltolaitosten toiminta-alueiden paivitystarpeen ja -aikataulun. 2.2 Vedenhankinta ia -iakelu Suunnitelmaluonnoksesla ei ilmene kuntien nykyisi6 ja tulevaisuudessa tarvitsemia vesimearia. ElY-keskus esittea, efta kyseiset tiedot esitetaan suunnitelman kohdassa vedenhankinta ja -jakelu Varautuminen vesihuollossa ia sammutusvesi Suunnitelmal uon noksen kohdass a mainitaan pelkdstddn olemassa olevat verkostoyhteydet ja putkikoot. ELY-keskus esittaa, etta suunnitelmassa todetaan tarkemmin laitosten talousveden toimituskykyd kuntien pd6vedenoltamoiden h6iri6tilanteissa. Tarkastelussa on tarpeellista esittdd muilta laitoksen omilta vedenottamoilta saatava vesimddrd sekd kuntien valisten verkostoyhteyksien kapasiteetti ja vedentoimittamissopimuksissa sovitut vesimddrdt. Lisdksi vesimddrdd arvioitaessa on tarpeen esittdd mycis sairaaloiden ja huoltovarmuuden kannalta vdlttdmdttrimdn teollisuuden vedentarve. Tarkastelu on hyve esittdd taulukkomuodossa, josta ilmenee kunnittain kdytettdvissd oleva vesimddrd vuorokaudessa asukasta kohden (l/as/d). Tarkastelun tavoitteena on muodostaa luotettava kuva kuntien nykyisestd vedenhankinnan toimintavarmuudesta oaavedenottamoiden hdiridtilanteissa Onqelmat ia kehiftdmistaroeet ELY-keskus esittaa, efta kehittamissuunnitelmatekstissa todetaan uusien investointien lisdksi myds kuntien nykyisten olemassa olevien verkostojen ja laitosten vaatimat yllapito- ja saneeraustoimenpiteet, niiden kustannusarviot sekd saneerausaikataulut. Mittavien kertainvestointien vdlttdmiseksi tdmii edellyttiiii riittdvad varautumista pitkdn aikavdlin suunnitteluun ja tarvittavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 3. Toiminta-alueiden ulkopuoliset alueet ia oienet orqanisaatiot ELY-keskus muistuttaa, ettd kunnan tulee kiinnittdd erityistd huomiota vesihuoltolain (1 19/2001) 6 g:ssd tarkoitettuun vesihuollon jarjestamisvelvollisuuteensa mddrittdessddn vesihuollon kehittdmisalueita. Lisaksi ELY-keskus muisluttaa, ettd vesihuollon jdrjestdmisvelvollisuus voi tulla kyseeseen suurehkon asukasjoukon tarpeen lisdksi my6s alueilla joissa terveydelliset tai ympdristdnsuojelulliset syyt sitd vaativat. ElY-keskus myds katsoo, ettd kehittdmissuunnitelmassa on tarpeen esitaa, miten kunnan alueella toimivien vesihuoltolaitosten investoinnit

9 3t4 ja kdyttiikustannukset katetaan pitkdlld aikavslilld ja miten se mahdollisesli vaikuttaa asiakkailta perittdvien maksujen kehittymiseen Rahoituksen ia tukemisen periaatteet ElY-keskus esittdd, ettd 9. kappaleeseen lisdtddn seuraava maininta: Valtion mahdollisuudet osallistua./atkossa ja tulevina vuosina hankkeiden toteuttamiseen joko rahoitustuen avulla tai toteuttamalla nii6 valtionudne ovat erityisen rajalliset. Vuoden 2016 jdlkeen valtion tukirahoitusta on esitetty kohdennettavan erityisesti vesihuollosta tulvariskien hallintaan ja vesienhoitoon. Temen johdosta vesihuoltohankkeista, joihin on ajateltu valtion tukea, tulee neuvotella hyvissti ajoin ELYkeskuksen kanssa. Lisdksi ELY-keskus esittee 9. kappaleen viimeisen lauseen muotoilua seuraavasti: Valtion osuus hankkeen toteuttamiskustannuksista voi olla enintaen 5O o/o, mutta kefienndsse tuen osuus on ollut %. Edelleen ELY-keskus esittaa, efta viimeisessd kappaleessa yksittdisen kiinteiston avustamista koskevat tekstiosuudet ooistetaan. Hameen ElY-keskus myontid harkinnanvaraisia vesihuoltoavustuksia pelkastddn vesihuoltolaitoksille, vesihuoltoa varten perustetuille yhtymille tai kunnille. Avustettavien hankkeiden tulee sisdltvd kunnan vesihuollon kehittdmissuunnitelmaan. Loouksi ElY-keskus katsoo, ettd suunnitelman pdivitysty6n yhteydessa tulee korostua kunnan valvontaviranomaisten asiantuntijanakemyksen huomioon ottaminen. Yhteisty6ste ja kuulemisesta kuntien ympdristdnsuojelu- ja terveydensuojeluviranomaisten kanssa tulee siten erityisesti huolehtia. Lisdksi ElY-keskus katsoo. ettd viimeisteltdvdssd kehittdmissuunnitelmassa on hyvd todeta, ettd kunnan ympdristonsuojeluviranomainen ja rakennustarkastaja huolehtivat siitd, ettd viemdriverkostojen ulkopuoliset kotitaloudet saavat riittiivdsti luotettavaa tietoa kiinteiston jetevesien eri kdsittelyvaihtoehdoista ja puhdistusvaatimuksista kunnan eri alueilla. Lisdksi suunnitelmassa on hyva todeta, kuka/ketke antavat tietoa viemdriverkostojen laajentumisesta toteutusaikatauluineen. Kunnasta saatavalla puolueettomalla tiedolla vdltetdiin kiinteistojen virheinvestointeja. Kuntakohtaisen vesihuollon kehittdmissuunnitelman kdytettdvyyden osalta on osoittautunut tdrkedksi, ettd suunnitelmassa esitettavat kartat ovat riittiiviin selkeiti. Olemassa olevat verkostoalueet (vesijohto ja viemdri) ja vesihuollon kehittdmisalueet on perusteltua esittaa kunnittain samalla kartalla. Edelleen ELY-keskus katsoo, etta kehittemissuunnitelmassa tulee todeta, miten eri valvontaviranomaisilta seka eri sidosryhmiltd saadut lau-

10 UI '.J sunnot on otettu huomioon ja miten ne ovat vaikuttraneet suunnitelman viimeistelyyn. ELY-keskus pyytaa Hhettamddn kunnassa hyvaksytyn vesihuollon kehittdmissuunnitelman tiedoksi. ElY-keskuksessa lausunnon valmisteluun on osallistunut vesihuoltoasiantuntija Jussi Leino. Yksikiin pdalikkci t :J \lt=\"\r^ Hani Miikelti Vesihuoltoasiantuntija Timo Virola

11 {g FORSSAN SEUDUN TERVEYDENHUoLLoN 1IF KUNTAYHTYMA Yhtymdhallitus.I(itgl Qt. L )-. /? POYTAKIRJANoTE Kokouspaiva t2013 Sivu 1 (3) Arkisto S Lausunnon antaminen Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnalliseen vesihuollon kehiftdmissuunnitelmaluonnokseen Lausuntopyynt<i Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittamissuunnitelman ohjausryhmd pyytdd lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnokseen Lausunto pyydetddn toimittamaan mennessd osoitteella: Forssan Vesihuoltoliikelaitos, Viksbergintie'1, Forssa. Asian vireille tulo Lausuntopyynto on saapunut Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymdlle O13. Tietoja kehittamissuunnitelmaluonnoksesta Kehittdmissuunnitelman laatiminen perustuu voimaan tulleeseen vesihuoltolakiin. Lain mukaan kunnan tulee yhteistyossd alueensa vesihuoltolaitosten kanssa laatia ja pitaa ajan tasalla alueensa vesihuollon kehittdmissuunnitelmat. Vesihuollon kehittdmissuunnitelma on julkinen asiakirja, joka on tarkoitettu suunnittelun vdlineeksi. Jokioisten, Forssan ja Tammelan kunnat ovat laatineet ensimmaiset kuntakohtaiset kehittamissuunnitelmat vuonna Jokioisten, Forssan ja Tammelan kuntien tavoitteena on lisdtd vesihuollon yhteistydta entisestaan tulevaisuudessa. Ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnitelma edistdd yhteystyon jatkamista. Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisessa vesihuollon kehittdmissuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset kehittdmissuunnitelmat, kuntien yhteiset vesihuoltohankkeet ja niiden kehittdminen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta kehitysnekymia on tarkasteltu my6s pidemmdlld aikavdlilld. Verkostojen kehittdmisalueet ovat suunnitelman liitteind olevissa kartoissa, joissa on kuvattu kuntakohtaisia vedenjakelun ja viemdr6innin toiminta-alueita sekd niiden kehittamisalueita; kuntien vdlisid ja suunniteltuja yhdysvesijohtoja ja viemdreitd mukaan lukien Portaan siirtolinja. Kehittdmissuunnitelman yhteisis painopisteitd ja tavoitteita ovat talousveden hyvdn laadun ja riittdvyyden varmistaminen, jdtevesien asianmukainen puhdistaminen, verkostojen kunnossapito saneerausten avulla ja vesihuoltoverkostojen laajentaminen asukkaiden ja ympiiriston tarpeet huomioiden. Lisdksi seudulle on etsitty vesildhdettd lisdveden saannin turvaamiseksi

12 I(L FoRSSAN SEUDUN TERVEYDENHUOLLON \]p xururavhrvua Yhtymdhallitus POYTAKIRJANOTE Kokouspdivd t2013 Sivu 2 (3) Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnilelmaluonnos liitteineen ja karttoineen on kokonaisuudessaan luettavissa internet - osoitteessa: S/? Paqe:Na!4aUutine n&neu,sld:90 Lisdtietoja YJ: Leena Haimi puh Yhtym6hallitus pddttid esittdd lausuntonaan kehittdmissuunnitelman ohjausryhmdlle Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta seuraavaa: Talousveden hyvd laatu ja sen riittdvyyden varmistaminen sekii normaali- ettd poikkeustilanteissa ovat tarkeita ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Kuluttajille on turvattava hyvslaatuinen, hajuton ja mauton iuomavesi. Kehittamissuunnitelmaluonnoksen mukaan suunnittelualueelle rakennetaan uusia vedenhankintaldhteit6 ja verkostoja kuntien vesilaitosten vdlille, jotta kuntalaisille pystytaan toimittamaan riittdvdsti hyvdlaatuista vettd. Vesihuoltoverkoston laajentaminen on tdrkedd, silld suunnittelualueen porakaivoissa on paikoin korkeita rauta-, radon- ja arseenipitoisuuksia, my6s kloridf ja fluoridipitoisuudet ovat olleet korkeita joissakin porakaivoissa. Rengaskaivojen vesien laatu on paikoitellen heikentynyt korkeiden rauta- ja mangaanipitoisuuksien sekd mikrobiologisen laadun vuoksi. Vesilaitoksella tulee olla riittdvdsti taloudellisia ja toiminnallisia resursseja talousveden hdiri6ttomddn jakeluun ja jdtevesien puhdistukseen. Vesihuoltoverkoston rakentamisen lisdksi tulee vesilaitoksien huolehtia jo olemassa olevan verkoston riittdvdstd saneerauksesta. My6s verkoston huollosta ja vesijohtoverkoston sednnollisestd huuhtelusta tulee huolehtia. Yldvesi- ja alavesisdilioiden kunnossapidosta tulee my6s huolehtia. Kaikilla vedenottamoilla tulee olla desinfiointivalmius. Pohjavesilaitoksille suositellaan jatkuvatoimista desinfiointia, esim. UV-laitteella. Viemdriverkostoa on sijoitettava, rakennettava ja hoidettava niin, ettei siita aiheudu talousveden tai yleiseen kayttoon tarkoitetun uimarannan veden tai maaperan terveydellisen laadun huonontumista. Vesilaitosten vdlisen yhteisty6n kehittaminen on tdrkedd, jotta paestddn edelld mainittuihin tavoitteisiin. Yhteistyolld tai mahdollisella kuntien yhteiselld vesilaitoksella kasvatetaan vesihuollon toimintavarmuutta. Erityistilannesuunnitelmaa laadittaessa ja pdivitettdessa lulee tehda yhteistyotd terveydensuojeluviranomaisten, muiden viranomaisten ja kaikkien talousvetta toimittavien laitosten kanssa ja erityistilanteissa toimimista on harjoiteltava. YH: Hyvdksyttiin yksimielisesti.

13 J[g FORSSAN SEU.DUN TERVEYDENHUOLLON.IIF KUNTAYHWMA Yhtymdhallitus PoYIAKIRJANoTE Kokouspaiva Sivu 3 (3) Asianmukaisesti allekirjoitetusta ja tar- Otteet kastetusta pdytakirjasta kirjoitetun ot teen oikeaksi todistaa: Forssassa (fru^ n, *L.-\, lry{uytyta? hallintosihteeri, puh FORSSAN SEUDT,N TERVEYDENHUOLLON 1(Y. Leena Haimi

14 Forssan kaupunki y\(tl lt- t - Lo,1 Ympdristolupalautaku nta s Ylikunnallisen vesihuollon kehittdmissuunnitelmasta annettava lausunto 123/ /2009 YMPLA S 43 Kehittdmissuunnitelman ohjausryhmii pyytaa ymparist6lupalautakunnan lausuntoa Jokioisten, Forssan ja Tammelan ylikunnallisesta vesihuollon kehittdmissuunnitelmaluonnoksesta vuosille Jokioisten, Forssan ja Tammelan yhteisessd ylikunnallisessa vesihuollon kehittiimissuunnitelmassa on esitetty kuntakohtaiset vesihuollon kehitttimissuunnitelmat. Niiden lisdksi on erikseen syvennytty myos kuntien yhteisiin vesihuoltohankkeisiin sekd niiden kehitttimiseen. Suunnitelman toimenpideohjelma on laadittu vuoteen 2023 asti, mutta keh itysntikym iii on tarkasteltu myos pidemmdllii aikavtililta. Suunnitelmassa on kartoitettu vesihuollon nykytila vesihuoltolaitosten toiminta-alueilla sekd toiminta-alueiden ulkopuolisilla alueilla. Nykytilan pohjalta on selvitetty ongelmat ja kehittiimistarpeet toimenpideohjelman suunnittelua varten. Lisdksi kuntien vesihuollon tavoitteet, maankayt6n suunnittelu sekd terveyden- ja ymparistdnsuojelumaeraykset on otettu huomioon. Mycis alueelle jo tehdyt suunnitelmat ja selvitykset ovat ohjanneet toimenpideohjelman laadintaa. Yhteisiin vesijohtoverkostoihin on Jokioisilla liittynyt n. 89 %, Forssassa n. 96 o/o ja Tammelassa n.80 % kuntalaisista. Vedenjakelun toimivuuden varmistamiseksi myos erityistilanteissa kunnat suunnittelevat vedenottamoita ja siirtolinjoja yli kuntarajojen. Yksi merkitttivimmistd kaynnissa olevista lisdvedenhankintaa koskevista projekteista on Portaan siirtolinja, missa on tarkoitus rakentaa ldhivuosina vedenoftopaikka Tammelan Portaaseen ja johtaa sielta lisavetta kunnille. Forssan jdtevedenpuhdistamolle ohjataan kaupungin jdtevesien lisdksi suuri osa Tammelan iatevesista. Puhdistamon saneeraussuunnittelu on kdynnissd. My6s Jokioisten kunnan jdtevedenpuhdistamoa ollaan saneeraamassa ja laitoksen on arvioitu toimivan seuraavat vuotta. Tdmdn ajanjakson jdlkeen varteenotettava vaihtoehto on, ettd myos Jokioisten puhdistamon jitevedet johdetaan Forssan j?itevedenpuhdistamolle kdisiteltiiviksi. Yhteisiin jatevesiverkostoihin on liittynyt Jokioisilla n. 44 %, Forssassa n. 93 o/o ja Tammelassa n. 55 % kuntalaisista. Varsinkin Jokioisten ja Tammelan kunnissa on suunnitelmissa laajentaa viemdriverkostoa ldhivuosina, jolloin liittymisprosentit kasvavat. Verkostoien kehittdmisalueet on esitettv suunnitelman kartoissa.

15 Forssan kaupunki Ympdrist6lupalautakunta s Karttoja on yhteensd seitsemen ja yksi niistd kuvaa koko suunnittelualuetta. Tdhdn karttaan on merkitty Portaan siirtolinja seka kuntien vdliset ja suunnittelut yhdysvesijohdot ja -viemdrit. Muissa kartoissa ovat kuntakohtaiset vedenjakelun ja viemardinnin toiminta-alueet sekd kehiftdmisalueet. Jokioisten, Forssan ja Tammelan kunnilla on tavoitteena lisata yhteistyota vesihuollossa. Yhteistyolla tavoitellaan parempia vesihuoltopalveluja. Ylikunnallinen vesihuollon kehittdmissuunnitelma edistaa taman yhteistyon jatkamista entistd tiiviimmin. Teilld hetkellai kunkin kunnan vesihuollosta vastaavat kuntien omat vesihuoltolaitokset yhteistyossd kunnan alueella sijaitsevien muiden osuuskuntien ja vesihuoltoyhtioiden kanssa. Tulevaisuudessa on mahdollista, etta alueelle perustetaan yksi suurempi vesihuoltolaitos, joka hoitaa vesihuollon suunnittelualueen kunnissa. Tdstd laitoksesta kunnat omistaisivat kukin tietyn osan. Luonnos on kokonaisuudessaan ndhtivissd kaupungin internet-sivujen kautta osoitteessa: http :/Arvww.forssa.fi /aiankohtaista/?newsid=863 (NSA) Ymparistopeallikk0: Ymparistdlupalautakunta antaa kehittdmissuunnitelman ohjausryhmtille seuraavan lausunnon: Ylikunnallinen vesihuollon kehittdminen on tarkoituksenmukaista nykytilanteessa, jossa kaikki kolme kuntaa kayttavat osin saman harjujakson pohjavettd ja kunnilla on tavoitteena saada kdiyttoon ylikunnallisia uusia varavesildhteitii. Lisiiksi ylikunnallinen kehittdmissuunn itelma on tarpeen yhteisten jdtevesien kiisittelyjiirjestelmien suunnittelussa. Kehittdmissuunnitelmassa otetaan kantaa Forssan, Jokioisten ja Tammelan vesihuoltolaitosten yhdistymisen puolesta. Suunnitelmassa todetaan mm, ettd yhdistyminen olisi hyvd vaihtoehto. Se parantaisi vesihuollon toiminnan varmuutta seka saestaisi resursseja. Lisdksi se hillitsisi kulujen kasvua ja takaisi paremman asiakaspalvelun. Suunnitelmasta puuttuu kriittinen tarkastelu ja yleiseksi mielikuvaksi jdti, etta eri vaihtoehtojen tarkastelua ei ole lainkaan tehty. Toiminta-alueen yhdistdminen ja organisaation kasvattaminen ei valttamatta hillitse kulujen kasvua ja tuo parempaa asiakaspalvelua. lsossa organisaatiossa paikallistuntemus ja toimintojen joustavuus helposti vdhenee, mikd voi johtaa asiakkaan kannalta palvelun heikkenemiseen. Organisaation kasvaessa myos hallinnolliset kulut saattavat nousta. Esimerkiksi keskitetyn yhden suuren jdtevedenpuhdistamon toimintavarmuuden takaaminen kaikissa tilanteissa vaatii suuria taloudellisia investointeja ja todennakdisesti siite huolimatta joudutaan jetevesien ohijuoksutuksiin.

16 Forssan kaupunki Ympiiristolupalautakunta s Luonnoksen toimenpideohjelmassa on kerroftu, ettd varautumissuunnitelmat tehdaan sekd kuntakohtaisesti ettd kuntien vesihuoltolaitosten yhteistyona. Toimenpide-ehdotuksena voisi olla myos varautumissuunnitelman teko suoraan yhteistyrinii kolmen kunnan ja niiillii alueilla olevien vesihuoltolaitosten kesken. Kehittdmissuunnitelmassa esitetyt tavoitteet vesihuoltolaitosten vesijohto- ja viemdriverkostojen laajentamiseksi vaatisivat tarkempaa kokonaistarkastelua hyotyjen ja haittojen arvioimiseksi. Toiminta-alueiden laajentaminen ei saisi olla itseisarvo. Kuten vesihuoltolain 6 S:sse todetaan, kunnan tulee huolehtia siitii, ettd ryhdytaan toimenpiteisiin tarvetta vastaavan vesihuoltolaitoksen perustamiseksi, vesihuoltolaitoksen toiminta-alueen laajentamiseksi tai muun tarpeellisen vesihuollon palvelun turvaamiseksi, jos suurehkon asukasjoukon tarve taikka terveydelliset tai ymparistonsuojelulliset syyt sita vaativat. Esimerkiksi harvaan asutuimmilla seuduilla vesihuoltolaitoksen viemdriverkoston alueelle rakentamisen sijaan pitiiisi arvioida ensisijaisesti kiinteist6kohtaisten j2irjestelyjen mahdollisuudet. Paineviemdreitd ei pittiisi rakentaa siitii syystii, ettd ndin saadaan lisiiti liittyjid vesihuoltolaitokselle, kuten toimenpideohjelmassa on useassa kohdassa esitetty. Toimenpideohjelman mukaan Jokioisten ja Tammelan kunnilla on suunnitelmissa rakentaa ldhivuosina uutta viemdriverkostoa, mikd lis56 liittyjdmddrid j6tevesiverkostoissa ja kasvattaa jdtevesimddri6. Maarat otetaan huomioon jiitevedenpuhdistamoiden saneeraussuunnittelussa. Niin ikiidn toimenpideohjelmassa on esitetty Forssan kaupungin jiitevedenpuhdistamon saneeraus, joka on kustannuksiltaan aivan omaa luokkaansa verrattuna muihin toimenpiteisiin. YlldittiiviiA on, ette Forssan jdtevedenpuhdistamon saneerauksessa ei ole vastaavan tyyppista mainintaa Forssan alueen kasvavien jdtevesimddrien huomioon ottamisesta kuin Jokioisten ja Tammelan kuntien osalla. Kaupungin puhdistamohanketta olisi syytd avata hieman tarkemmin niin toimenpiteen kuin vaikutusten ja perusteiden osalta, esimerkiksi, miten saneerauksessa otetaan huomioon mahdolliset uudet jatevetta tuoitavat laitokset. Ylipaataan kehittdmissuunnitelmassa voisi yleiselld tasolla linjata kunnallisten vesihuoltolaitosten toimintaperiaa! teita teollisuuden jdtevesien k:isittelyssii. Kdsittelv: Keskustelun kuluessa jdsen Sirkka-Liisa llvonen ehdotti, ettd lausunnon toinen kappale muutetaan seuraavaksi: "Kehittdmissuunnitelmassa otetaan kantaa Forssan, Jokioisten ja Tammelan vesihuoltolaitosten yhdistymisen puolesta. Suunnitelmassa todetaan mm., etta yhdistyminen olisi hyvai vaihtoehto. Se parantaisi vesihuollon toiminnan varmuutta seka seastaisi resursseja. Lisdksi se hillitsisi kulujen kasvua ja takaisi paremman asiakaspalvelun. Suunnitelmasta puuttuu kriittinen tarkastelu ja yleiseksi mieliku-

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020

KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 KUOPION VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMALUONNOS VUOTEEN 2020 26.3.2012 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 5 1 SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT... 7 1.1 Lainsäädäntö... 7 1.1.1 Vesihuoltolaki... 7 1.1.2 Ympäristönsuojelulaki...

Lisätiedot

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö

Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö RAPORTTI 16WWE0916 30.5.2011 Maaningan ja Siilinjärven kunnat, Nilsiän kaupunki Kuntarajat ylittävä yhteistyö sekä vesiosuuskuntien ja kuntien välinen yhteistyö 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 2 2 KUNTIEN VÄLINEN

Lisätiedot

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010

KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E23446.10. Turku, 20.12.2010 KAARINAN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23446.10 Turku, 20.12.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012

PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E24991.10. Turku, 03.02.2012 PAIMION KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E24991.10 Turku, 03.02.2012 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku,

Lisätiedot

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat

Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Henna Luukkonen Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat TEKIJÄ Henna Luukkonen ISBN 978-952-293-093-4 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja 14, 00530 Helsinki

Lisätiedot

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030

KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 KANGASALAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA 2030 15.1.2014 1 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 4 2. VESIHUOLLON NYKYTILA... 4 2.1 YLEISKUVAUS SUUNNITTELUALUEESTA... 4 2.1.1 Asutus... 4 2.1.2

Lisätiedot

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset

Luukkonen Henna. Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset Luukkonen Henna Vesiosuuskunnat, kuntien vesihuoltolaitokset ja kunnat Helsinki 2013 Sisältö Esipuhe... 2 Ohjausryhmä... 4 Merkinnät... 5 Oppaan sisältö tiivistettynä... 6 Osa 1 - Suomalainen vesihuolto...

Lisätiedot

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta

Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta LAUSUNTOYHTEENVETO 7..6.2013 1 (68) MMM039:00/2008 Lausuntoyhteenveto - ehdotus hallituksen esitykseksi vesihuoltolainsäädännön muuttamisesta SISÄLLYS Lausunnonantajat...3 Yleiskommentit...5 Yleisiä arvioita...5

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010

MYNÄMÄEN KUNTA. Työ: 21984YV00. Turku, 05.05.2010 MYNÄMÄEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: 21984YV00 Turku, 05.05.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 241 4400 Telefax 010 241 4401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere,

Lisätiedot

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA EURAN KUNNAN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E23253.10 Turku, 06.09.2010 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 Telefax 010 2414 401 www.airix.fi Toimistot: Turku, Tampere, Helsinki

Lisätiedot

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015

Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Jyväskylän kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2013-2030 2.3.2015 Raporttiin nähtävilläolon jälkeen lisättyjen värien selitys: - punaisella pienempiä tekstikorjauksia - vihreällä lausuntojen ja

Lisätiedot

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma

Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Lapuan kaupunki Vesihuollon kehittämissuunnitelma Tekninen keskus 2012 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Lähtötiedot... 4 2.1 Yleistietoja... 4 2.2 Väestö... 4 2.3 Elinkeinoelämä ja vapaa-ajan toiminnot...

Lisätiedot

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400

PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA. Työ: E25480.10. Turku 3.5.2013. AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 PARAISTEN KAUPUNKI VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Työ: E25480.10 Turku 3.5.2013 AIRIX Ympäristö Oy PL 669 20701 TURKU Puhelin 010 2414 400 www.airix.fi Toimistot: Tampere, Turku, Oulu ja Helsinki SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005

Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 999 UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS - MONISTEITA 160 VESIOSUUSKUNNAN ABC Matti Heino, Pentti Vanhala, Kirsi Vilonen ja Hanna Yli-Tolppa Uudenmaan ympäristökeskus Helsinki 2005 2 Tekijät ovat vastuussa julkaisun

Lisätiedot

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö

HE 218/2013 vp. Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vesihuoltolain sekä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta Esityksen tarkoituksena on saattaa vesihuoltolainsäädäntö vastaamaan vesihuoltolain säätämisen jälkeen

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA SAVONLINNAN KAUPUNKI SAVONLINNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2012 K&R 12.12.2011 Kiuru & Rautiainen Oy 2(86) 1 JOHDANTO... 5 2 VESIHUOLLON KEHITTÄMISEN SUUNTAVIIVAT... 7 2.1 Yleistä...

Lisätiedot

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan

HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT. Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Tuulia Innala ja Juha Menonen HAVERI -HALLINTAAN VESIRISKIT Keinoja vesihuoltolaitosten riskienhallintaan Hankeraportti Suomen ympäristöopisto Sykli Esipuhe 2 Haveri -hanke toteutettiin elokuun 2009 ja

Lisätiedot

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010

LIITE B1, TEKLA 16.6.2010 Kaupunginhallitus 31 31.01.2011 NAANTALIN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Tekninen lautakunta 16.06.2010 76 Suunnitteluinsinööri Mika Hirvi 3.6.2010: Naantalin kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelman

Lisätiedot

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla

Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Verkkopohjainen WSP- malli ja siihen liittyvä viranomaisyhteistyö Hämeenlinnan seudulla Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Bio- ja elintarviketekniikka Visamäki, kevät 2014 Sari Rantala TIIVISTELMÄ VISAMÄKI

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA

NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON KEHITTÄMISSUUNNITELMA Vastaanottaja Nurmijärven kunta Asiakirjatyyppi Vesihuollon kehittämissuunnitelma 2015-2025 Päivämäärä LUONNOS 20.2.2015, Rev. 1.4.2015 Työnumero / projektinumero 1510012659 / 5816 NURMIJÄRVEN KUNTA VESIHUOLLON

Lisätiedot

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri

Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Liite 2, Kvn kokoukseen 23.4.2007 valmisteltavat asiat (Kh 26.3.2007) TURUN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHITTAMISSUUNNITELMA 2006-201 3 ri Turun kaupungin vesihuollon kehittämissuunnitelma 2006 2013... 2 1

Lisätiedot

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS

SAMMATIN KUNTA ASIALISTA 2/2008 3. 22 KESKUSTAN KAAVOITUS, TEOLLISUUSTIE 4. 23 KESKUSTAN KAAVOITUS, KOULUN ALUE JA LOHNASSUONTIEN RISTEYS ASIALISTA 2/2008 KUNNANHALLITUS **************************************************************************************************************** Kokousaika ja paikka 04.02.2008 KLO 18:00 JOHTOKESKUS Kokouksen

Lisätiedot

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014

2021, HAMELY/21/07.04/2012, LUO/400A/2014 31.3.2015 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.hame@ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kymijoen-Suomenlahden sekä Kokemäenjoen- Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA

LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA FCG Planeko Oy LAPPEENRANNAN KAUPUNKI LAPPEENRANNAN KAUPUNGIN VESIHUOLLON KEHIT- TÄMISSUUNNITELMA PÄIVITYS 2008 0135-C8725 10.6.2009 FCG Planeko Oy SUUNNITELMASELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

2021, PIRELY/2237/2014

2021, PIRELY/2237/2014 31.3.2015 Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus kirjaamo.pirkanmaa @ely-keskus.fi Viite: Kuuleminen ehdotuksista Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren sekä Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueiden

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 32/2014 1 Kunnanhallitus 15.12.2014 AIKA 15.12.2014 klo 16:30-20:55 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 365 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

6 7 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Liite 1 138 1 MIKKELIN ALUEEN VESIOSUUSKUNTIEN YHTEISHALLINNOINNIN SELVITYSTYÖ Tilaaja: Mikkelin kaupunki Maaseutu- ja tielautakunta 2013 Martti Kääriäinen 2 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kaupunginhallitus 11.03.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2013 1 (43) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-17:10 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3

Sisällysluettelo. 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden talvisäilytysalueesta 3 Naantalin kaupunki Pöytäkirja 5/2014 1 Tekninen lautakunta 21.05.2014 Sisällysluettelo Sivu 42 Kaupunginhallituksen vuoden 2014 talousarvion yhteydessä tekemä pöytäkirjamerkintä Taimon rannan veneiden

Lisätiedot

OSA IV Yleissuunnitelma

OSA IV Yleissuunnitelma Uudenmaan ympäristökeskus Uudenmaan liitto Lohjan, Karkkilan ja Karjaan kaupungit Vihdin, Pohjan, Siuntion, Sammatin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kunnat HIIDEN ALUEEN VESIHUOLLON OSA IV Yleissuunnitelma

Lisätiedot