SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA"

Transkriptio

1 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Palvelujentuottaja Nimi: Kangasniemen Vanhainkoti Palveluntuottajan Y-tunnus: X Kunta Kunnan nimi: Kangasniemi Kuntayhtymä Kuntayhtymän nimi: X Yhteistoiminta tai sote-alue Alueen nimi: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Toimintayksikön nimi Kangasniemen Vanhainkoti Palveluyksikön sijaintikunta yhteystietoineen Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimi Kangasniemen palveluntuotantoyksikkö Otto Mannisen tie Kangasniemi Palvelumuoto; asiakasryhmä, jolle palvelua tuotetaan; asiakaspaikkamäärä Laitoshoito, vanhuspalvelut, 24 Toimintayksikön katuosoite Otto Mannisen tie 92 Postinumero Toimintayksikön vastaava esimies vt. asumispalvelujen esimies Marjo Huikko Postitoimipaikka Kangasniemi Puhelin Sähköposti Toimintalupatiedot (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston/Valviran luvan myöntämisajankohta (yksityiset ympärivuorokautista toimintaa harjoittavat yksiköt) Palvelu, johon lupa on myönnetty Kunnan päätös ilmoituksen vastaanottamisesta Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) Aluehallintoviraston rekisteröintipäätöksen ajankohta Alihankintana ostetut palvelut ja niiden tuottajat

2 TOIMINTA-AJATUS, ARVOT JA TOIMINTAPERIAATTEET (4.1.2) Toiminta-ajatus Toimintayksikkö perustetaan tuottamaan palvelua tietylle asiakasryhmälle tietyssä tarkoituksessa. Toiminta-ajatus ilmaisee, kenelle ja mitä palveluita yksikkö tuottaa. Toiminta-ajatus perustuu toimialaa koskeviin erityislakeihin kuten lastensuojelu-, vammaispalvelu-, kehitysvammahuolto- sekä mielenterveys- ja päihdehuoltolakeihin sekä vanhuspalvelulain säädöksiin. Mikä on yksikön toiminta-ajatus? Kangasniemen Vanhainkoti tarjoaa ikäihmisille pitkäaikaisasumista ja ympärivuorokautista hoitoa aina saattohoitoon asti. Vanhainkodissa on 24 laitospaikkaa. Asukkaiksi vanhainkotiin tullaan siinä vaiheessa, kun omassa kodissa asuminen tuettunakaan ei enää onnistu. Sas-ryhmä päättää sijoituksista ja ne perustuvat seudullisiin kriteereihin. Toiminta-ajatus on taata vanhuksille turvallinen kodinomainen hoito- ja hoivaympäristö. Tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin tukeminen käyttäen voimavaralähtöistä kuntouttavaa työotetta. Ympäristö tarjoaa virikkeellisen ja asukasta aktivoivan kannustavan hoidon ja hoivan. Arvot ja toimintaperiaatteet Arvot liittyvät läheisesti työn ammattieettisiin periaatteisiin ja ohjaavat valintoja myös silloin, kun laki ei anna tarkkoja vastauksia käytännön työstä nouseviin kysymyksiin. Yksikön arvot kertovat työyhteisön tavasta tehdä työtä. Ne vaikuttavat päämäärien asettamiseen ja keinoihin saavuttaa ne. Yksikön toimintaperiaatteet kuvaavat yksikön päivittäisen toiminnan tavoitteita ja asiakkaan asemaa yksikössä. Toimintaperiaatteita voivat olla esimerkiksi yksilöllisyys, turvallisuus, perhekeskeisyys, ammatillisuus. Yhdessä arvojen kanssa toimintaperiaatteet muodostavat yksikön toimintatapojen ja -tavoitteiden selkärangan ja näkyvät mm. asiakkaan ja omaisten kohtaamisessa. Mitkä ovat yksikön arvot ja toimintaperiaatteet? Kangasniemen Vanhainkodissa toimintaa ohjaavat hyvän hoidon arvot, joista olemme yhdessä hoitohenkilöstön kanssa sopineet; hoidamme niin kuin toivoisimme itseämme hoidettavan. Tuemme asukkaan itsemääräämisoikeutta ja omatoimisuutta kannustaen asukasta tekemään sen, mistä itse suoriutuu. Kohtelemme asukkaita tasa-arvoisesti, yksilöllisesti, oikeudenmukaisesti, ihmisarvoa kunnioittaen, huomioiden asukkaan elämänkokemus. Huomioimme asukkaan turvallisuuden, fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet, käyttämällä kuntouttavaa, asukkaan voimavaroja tukevaa työotetta. Tuemme asukkaiden yhteyttä omaisiin ja ystäviin. Arvoja ja toimintaperiaatteita siirretään henkilökunnalle koulutuksella, perehdytyksellä ja yksilö- ja ryhmätyönohjauksella. Asukaslähtöinen toiminta näkyy päivittäisessä työssä yhteisesti sovituissa toimintatavoissa, joita tarkastetaan säännöllisesti yhteisissä kokoontumisissa. RISKINHALLINTA (4.1.3) Omavalvonta perustuu riskinhallintaan, jossa palveluun liittyviä riskejä ja mahdollisia epäkohtia huomioidaan monipuolisesti. Riskit voivat aiheutua esimerkiksi fyysisestä toimintaympäristöstä (kynnykset, vaikeakäyttöiset laitteet), toimintatavoista, asiakkaista tai henkilökunnasta. Usein riskit ovat monien virhetoimintojen summa. Riskinhallinnan edellytyksenä on, että työyhteisössä on avoin ja turvallinen ilmapiiri, jossa sekä henkilöstö että asiakkaat ja heidän omaisensa uskaltavat tuoda esille laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä epäkohtia. Riskinhallinnan järjestelmät ja menettelytavat Riskinhallinnassa laatua ja asiakasturvallisuutta parannetaan tunnistamalla jo ennalta ne kriittiset työvaiheet, joissa toiminnalle asetettujen vaatimusten ja tavoitteiden toteutuminen on vaarassa. Riskinhallintaan kuuluu myös suunnitelmallinen toiminta epäkohtien ja todettujen riskien poistamiseksi tai minimoimiseksi sekä toteutuneiden haittatapahtumien kirjaaminen, analysointi, raportointi ja jatkotoimien toteuttaminen. Palveluntuottajan vastuulla on, että riskinhallinta kohdistetaan kaikille omavalvonnan osa-alueille. Riskinhallinnan työnjako Johdon tehtävänä on huolehtia omavalvonnan ohjeistamisesta ja järjestämisestä sekä siitä, että työntekijöillä on riittävästi tietoa turvallisuusasioista. Johto vastaa siitä, että toiminnan turvallisuuden varmistamiseen on osoitettu riittävästi voimavaroja. Heillä on myös päävastuu myönteisen asenneympäristön luomisessa turvallisuuskysymyksiä kohtaan. Riskinhallinta vaatii aktiivisia toimia myös muulta henkilöstöltä. Työntekijät osallistuvat turvallisuustason ja -riskien arviointiin, omavalvontasuunnitelman laatimiseen ja turvallisuutta parantavien toimenpiteiden toteuttamiseen. 2

3 Riskinhallinnan luonteeseen kuuluu, ettei työ ole koskaan valmista. Koko yksikön henkilökunnalta vaaditaan sitoutumista, kykyä oppia virheistä sekä muutoksessa elämistä, jotta turvallisten ja laadukkaiden palveluiden tarjoaminen on mahdollista. Eri ammattiryhmien asiantuntemus saadaan hyödynnetyksi ottamalla henkilöstö mukaan omavalvonnan suunnitteluun, toteuttamiseen ja kehittämiseen. Riskien arviointi tehdään säännöllisesti; 4 vuoden välein kerran valtuustokaudessa toteutetaan laajat arvioinnit ja päivitykset tarpeen mukaan. Riskien tunnistaminen Riskinhallinnan prosessissa sovitaan toimintatavoista, joilla riskit ja kriittiset työvaiheet tunnistetaan. Miten henkilökunta tuo esille havaitsemansa epäkohdat, laatupoikkeamat ja riskit? Kangasniemen kunnassa on käytössä riskienkartoitus, joka suoritetaan säännöllisesti kerran valtuustokaudessa jokaisessa toimintayksikössä. Jokainen henkilökunnan jäsen täyttää lomakkeen ja arvioi riskejä. Yhteenveto riskienkartoituksesta käydään työyhteisössä läpi ja toimitetaan eteenpäin. Lisäksi yhteisissä viikoittaisissa kotikokouksissa keskustellaan havaituista epäkohdista, laatupoikkeamista ja riskeistä. Havaittuihin epäkohtiin puututaan välittömästi. Jokaisen työntekijän on velvollisuus tuoda havaitut epäkohdat ja riskit esille. Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön HaiPro -vaaratapaturmien raportointijärjestelmä, jota käytetään aktiivisesti asukkaisiin liittyvien epäkohtien, poikkeamien ja riskien seuraamisessa. Lisäksi henkilöstön käytössä on väkivaltaisen käyttäytymisen seuranta-lomake, johon henkilöstö kirjaa tapahtuneen ylös. Esimies toimittaa ilmoituksen työterveyshuoltoon ja työsuojelupäällikölle. Riskien käsitteleminen Haittatapahtumien ja läheltä piti -tilanteiden käsittelyyn kuuluu niiden kirjaaminen, analysointi ja raportointi. Vastuu riskinhallinnassa saadun tiedon hyödyntämisestä kehitystyössä on palvelun tuottajalla, mutta työntekijöiden vastuulla on tiedon saattaminen johdon käyttöön. Haittatapahtumien käsittelyyn kuuluu myös niistä keskustelu työntekijöiden, asiakkaan ja tarvittaessa omaisen kanssa. Jos tapahtuu vakava, korvattavia seurauksia aiheuttanut haittatapahtuma, asiakasta tai omaista informoidaan korvausten hakemisesta. Miten yksikössä käsitellään haittatapahtumat ja läheltä piti -tilanteet ja miten ne dokumentoidaan? Vuoden 2015 alussa otetaan käyttöön HaiPro -vaaratapaturmien raportointijärjestelmä, jota käytetään aktiivisesti asukkaisiin liittyvien epäkohtien, poikkeamien ja riskien seuraamisessa. Henkilöstö kirjaa tapahtuman tai läheltä piti tilanteen HaiPro:oon, josta käsittelypyyntö esimiehelle lähtee automaattisesti. Tarvittaessa esimies pyytää lisäselvitystä asiaan ja toimittaa ilmoituksen eteenpäin. Asukkaille sattuneet tapaturmat tai poikkeamat kirjataan Effica -potilastietojärjestelmään ja asioista ilmoitetaan myös asukkaalle ja/tai hänen omaiselleen. Jos potilaalle on tapahtunut vakava haittatapahtuma, tulee Vanhainkodin henkilöstön informoida korvausten hakemisesta. Henkilöstölle on ohjeet työtapaturmien muun muassa pisto- ja viilto- sekä veritartuntatapaturmien varalta. Tapaturmasta täytetään paperinen lomake, joka toimitetaan esimiehen toimesta työterveyshuoltoon. Korjaavat toimenpiteet Laatupoikkeamien, läheltä piti -tilanteiden ja haittatapahtumien varalle määritellään korjaavat toimenpiteet, joilla estetään tilanteen toistuminen jatkossa. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa tilanteiden syiden selvittäminen ja tätä kautta menettelytapojen muuttaminen turvallisemmiksi. Myös korjaavista toimenpiteistä tehdään seurantakirjaukset ja -ilmoitukset. Miten yksikössänne reagoidaan esille tulleisiin laatupoikkeamiin, läheltä piti -tilanteisiin ja haittatapahtumiin? Kaikki laatupoikkeamat, läheltä piti tilanteet ja haittatapahtumat kirjataan HaiPro -vaaratapahtumien raportointijärjestelmään ja käydään yhteisesti läpi työyhteisössä, jotta toimintaa voidaan kehittää niin, että riskit vähenevät. 3

4 Läheltä piti tilanteen ennaltaehkäisyyn ja korjaamiseen ryhdytään välittömästi. Tilanteesta laaditaan kirjallinen selvitys/raportti, joka lähetetään esimiehelle ja työsuojelupäällikölle. Asianosaisen kanssa käydään läpi tilannetta syyllistämättä ketään ja mietitään, miten jatkossa olisi syytä menetellä, jottei tilanne toistuisi. Muutoksista tiedottaminen Miten muutoksista työskentelyssä (myös todetuista tai toteutuneista riskeistä ja niiden korjaamisesta) tiedotetaan henkilökunnalle ja muille yhteistyötahoille? Työyhteisössä keskustellaan ja kirjataan kotikokouksessa muutoksesta ja toimintatapojen kehittämisestä. Asiat esiin tuomalla pyritään lieventämään asianomaisille kohdistuvia haittoja. Noudatetaan ennakoivaa työskentelytapaa. Henkilöstön osaamisesta huolehditaan säännöllisillä ja tarvittavilla koulutuksilla, harjoituksilla ja hyvällä perehdytyksellä. Yhteistyötahoille tiedotetaan suullisesti tai kirjallisesti asioista. Tiedottamiseen käytetään myös sähköpostia ja ilmoitustaulua. OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN (3) Omavalvonnan suunnittelusta vastaava henkilö tai henkilöt Omavalvontasuunnitelma laaditaan toimintayksikön johdon ja henkilökunnan yhteistyönä. Omavalvonnan eri osa-alueilla voi olla myös omat vastuuhenkilöt. Ketkä ovat osallistuneet omavalvonnan suunnitteluun? Vanhainkodin koko henkilöstö. Omavalvontasuunnitelmaa käytetään työntekijöiden ja opiskelijoiden perehdytyksessä. Omavalvonnan suunnittelusta ja seurannasta vastaavan henkilön yhteystiedot: Vt. Asumispalvelujen esimies Marjo Huikko Otto Mannisen tie 92, Kangasniemi p , Omavalvontasuunnitelman seuranta (määräyksen kohta 5) Omavalvontasuunnitelma päivitetään, kun toiminnassa tapahtuu palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyviä muutoksia. Miten yksikössä huolehditaan omavalvontasuunnitelman päivittämisestä? Omavalvontasuunnitelma päivitetään vuosittain joulukuussa, jolloin mietitään seuraavan vuoden tavoitteita. Suunnitelma päivitetään myös toiminnan muuttuessa. Esimies vastaa omavalvontasuunnitelman ajantasaisuudesta ja päivittää sitä yhdessä henkilöstön kanssa. Omavalvontasuunnitelman julkisuus Ajan tasalla oleva omavalvontasuunnitelman pitää olla julkisesti nähtävänä yksikössä siten, että asiakkaat, omaiset ja omavalvonnasta kiinnostuneet voivat helposti ja ilman erillistä pyyntöä tutustua siihen. Missä yksikön omavalvontasuunnitelma on nähtävillä? Omavalvontasuunnitelma on kirjallisena nähtävillä Vanhainkodin sisääntuloaulassa ja hoitajien kansliassa sekä sähköisessä muodossa työyksikön omissa tiedostoissa. Samassa paikassa on myös asiakaspalautelaatikko. ASIAKKAAN ASEMA JA OIKEUDET (4.2) Palvelutarpeen arviointi Hoidon ja palvelun tarvetta arvioidaan yhdessä asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai laillisen edustajansa kanssa. Arvioinnin lähtökohtana on henkilön oma näkemys voimavaroistaan ja niiden vahvistamisesta. Palvelutarpeen selvittämisessä huomion kohteena ovat toimintakyvyn palauttaminen, ylläpitäminen ja edistäminen sekä kuntoutumisen mahdollisuudet. Palvelutarpeen arviointi kattaa kaikki toimintakyvyn ulottuvuudet, joita ovat fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen toimintakyky. Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon toimintakyvyn heikkenemistä ennakoivat eri ulottuvuuksiin liittyvät riskitekijät kuten terveydentilan epävakaus, heikko ravitsemustila, turvattomuus, sosiaalisten kontaktien vähyys tai kipu. Miten asiakkaan palvelun tarve arvioidaan mitä mittareita arvioinnissa käytetään? Asukkaan hakemus laitospaikkaan tulee Sas-työryhmän käsiteltäväksi. Mittareina ovat MMSE ja RAVA. Asukas saa kirjallisen päätöksen hakijaksi hyväksymisestä. Asukkaan tullessa vanhainkodille asukkaalle tehdään palvelu- ja 4

5 maksupäätös. Asiakasmaksut määräytyvät ja tarkistetaan seudullisen sopimuksen mukaisesti. Seudulliset toimintakäsikirjat, kuten vanhuspalveluiden käsikirja ohjaa myös hoitoa. Asukkaan hoitoa ohjaavat lait muun muassa vanhuspalvelulaki, laki potilaan asemasta ja oikeuksista. Lisäksi Valviran ohjeet ja määräykset. Miten asiakas ja/tai hänen omaistensa ja läheisensä otetaan mukaan palvelutarpeen arviointiin? Asukas ja/tai hänen omainen hakiessaan paikkaa Vanhainkodille täyttää hakulomakkeen, jossa jokainen osapuoli arvioi palvelutarvetta. Asukkaalle ja omaiselle järjestetään tutustumiskäynti etukäteen yksikössä. Sas-hoitaja sopii ajankohdan tutustumiseen asiakkaan ja omaisen kanssa. Hoito-, palvelu- tai kuntoutussuunnitelma Hoidon ja palvelun tarve kirjataan asiakkaan henkilökohtaiseen, päivittäistä hoitoa, palvelua tai kuntoutusta koskevaan suunnitelmaan. Suunnitelman tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan elämänlaadulleen ja kuntoutumiselle asetetut tavoitteet. Päivittäisen hoidon ja palvelun suunnitelma on asiakirja, joka täydentää asiakkaalle laadittua palvelu-/asiakassuunnitelmaa ja jolla viestitään palvelun järjestäjälle asiakkaan palvelutarpeessa tapahtuvista muutoksista. Miten hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? Asukkaalle nimetään omahoitaja, joka huolehtii hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä 3 kuukauden välein tai asukkaan voinnin ja toimintakyvyn oleellisesti muuttuessa. Hoito- ja palvelusuunnitelma on Efficapotilastietojärjestelmässä. Mikkelin seudullisessa sosiaali- ja terveystoimessa on laadittu hyvän kirjaamisen kriteerit, jotka ohjaavat suunnitelman sisältöä. Hoito- ja palvelusuunnitelma laaditaan yhdessä asukkaan ja omaisen kanssa. Puoli vuosittain tarkistetaan asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat ja niiden ajantasaisuus esimiehen toimesta. Miten varmistetaan, että henkilökunta tuntee hoito- ja palvelusuunnitelman sisällön ja toimii sen mukaisesti? Henkilökunnan tulee perehtyä jokaisen asukkaan hoito- ja palvelusuunnitelmaan. Hoito- ja kasvatussuunnitelma (LsL 30 ) Kun lapsi on sijoitettu laitoshuoltoon avohuollon tukitoimena tai huostaan otettuna, hänelle laaditaan hoito- ja kasvatussuunnitelma, joka täydentää lastensuojelulain 30 :n mukaista asiakassuunnitelmaa. Hoito- ja kasvatussuunnitelmassa arvioidaan lapsen laitoksessa tarvitseman hoidon ja huollon sisältöä, ottaen huomioon, mitä asiakassuunnitelmassa on määritelty sijaishuollon tarkoituksesta ja sen tavoitteesta. Hoito- ja kasvatussuunnitelma täydentää asiakassuunnitelmaa ja tukee laitoksessa järjestettävän tosiasiallisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä. Hoito- ja kasvatussuunnitelma on annettava tiedoksi lapsen asioista vastaavalle sosiaalityöntekijälle sekä lapsen huoltajille. Miten hoito- ja kasvatussuunnitelma laaditaan ja miten sen toteutumista seurataan? - Asiakkaan kohtelu Itsemääräämisoikeuden vahvistaminen Itsemääräämisoikeus on jokaiselle kuuluva perusoikeus, joka muodostuu oikeudesta henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Siihen liittyvät läheisesti oikeudet yksityisyyteen ja yksityiselämän suojaan. Henkilökohtainen vapaus suojaa henkilön fyysisen vapauden ohella myös hänen tahdonvapauttaan ja itsemääräämisoikeuttaan. Sosiaalihuollon palveluissa henkilökunnan tehtävänä on kunnioittaa ja vahvistaa asiakkaan itsemääräämisoikeutta ja tukea hänen osallistumistaan palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Miten yksikössä vahvistetaan asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyviä asioita kuten yksityisyyttä, vapautta päättää itse omista jokapäiväisistä toimista ja mahdollisuutta yksilölliseen ja omannäköiseen elämään? Asukas sekä omainen otetaan mukaan hoito- ja palvelusuunnitelman laatimiseen. Asukasta haastatellaan ja/tai omaiselle annetaan täytettäväksi elämänkaari -lomake, jonka he voivat yhdessä asukkaan kanssa täyttää. Asukkaan elämänkaaren tuntemusta hyödynnetään hoidossa asukkaan toivomuksia, tapoja ja elämänarvoja huomioiden. Itsemääräämisoikeus on keskeinen toiminnan lähtökohta, jota kunnioitetaan kaikin keinoin. Asukkaan mielipiteet, tavat ja tottumukset otetaan huomioon hoidossa ja hoivassa. Hoitotoimenpiteet tehdään asiakasta kunnioittaen ja huomioimalla intimiteettisuoja. Itsemääräämisoikeuden rajoittamisen periaatteet Sosiaalihuollon asiakkaan hoito ja huolenpito perustuu ensisijaisesti vapaaehtoisuuteen, ja palveluja toteutetaan lähtökohtaisesti rajoittamatta henkilön itsemääräämisoikeutta. Rajoitustoimenpiteille on aina oltava laissa säädetty peruste ja sosiaalihuollossa itsemääräämisoikeutta voidaan rajoittaa ainoastaan silloin, kun asiakkaan tai muiden henkilöiden terveys tai turvallisuus uhkaa vaarantua. Itsemääräämisoikeutta rajoittavista toimenpiteistä tehdään asianmukaiset kirjalliset päätökset. Rajoitustoi- 5

6 menpiteet on toteutettava lievimmän rajoittamisen periaatteen mukaisesti ja turvallisesti henkilön ihmisarvoa kunnioittaen. Lastensuojeluyksiköille lasten ja nuorten itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta on erityiset säännökset lastensuojelulaissa. Mistä rajoittamistoimenpiteisiin liittyvistä periaatteista yksikössä on sovittu? Pakotteiden ja rajoitteiden käyttöä seurataan ja valvotaan Vanhainkodissa. Pakotteiden ja rajoitteiden käytöstä keskustellaan omaisen ja hoitavan lääkärin kanssa. Rajoitteiden ja pakotteiden käyttöön tarvitaan lääkärin ja omaisen suostumus, joka kirjataan Effican hoitokertomukseen. Rajoitteiden käyttö perustuu aina lääketieteelliseen arviointiin ja käyttöön on oltava perusteltu syy. Henkilökunnan tehtävänä on mahdollistaa toiminnallaan ja käytöksellään asukkaan itsemääräämisoikeus ja psyykkinen ja fyysinen koskemattomuus. Omaisilta ja läheisiltä saatua tietoa asukkaan käyttäytymisestä hyödynnetään, jotta pystyttäisiin paremmin ymmärtämään asiakasta. Asukkaan lääkitystä arvioidaan säännöllisesti eikä toimintakykyä rajoiteta lääkitsemällä liikaa. Pohdittavaksi: - Miten toimintaa ja työkäytäntöjä arvioidaan itsemääräämisoikeuden toteutumisen näkökulmasta (rutiininomaiset käytännöt, vierailuajat, ruokailuajat, netin ja puhelimen käyttö ym.) Itsemääräämisoikeuden rajoittamisesta suositellaan laadittavaksi yksikön omat ohjeet. Tämä helpottaa työntekijöiden perehtymistä aiheeseen käytännön työn näkökulmasta ja edistää siten usein haavoittuvassa asemassa olevan asiakkaan oikeusturvaa. Asiakkaan kohtelu Suuri osa sosiaalipalveluista tehdyistä kanteluista koskee asiakkaan kokemaa epäasiallista kohtelua tai epäonnistunutta vuorovaikutustilannetta työntekijän kanssa. Asiakkaalla on oikeus tehdä muistutus toimintayksikön vastuuhenkilölle tai johtavalle viranhaltijalle, mikäli hän on tyytymätön kohteluunsa. Palvelun perustuessa ostosopimukseen muistutus tehdään järjestämisvastuussa olevalle viranomaiselle. Yksikössä tulisi kuitenkin ilman muistutustakin kiinnittää huomiota ja tarvittaessa reagoida epäasialliseen tai loukkaavaan käytökseen asiakasta kohtaan. Omavalvontasuunnitelmaan kirjataan, miten varmistetaan asiakkaiden asiallinen kohtelu ja miten menetellään, jos epäasiallista kohtelua havaitaan? Miten asiakkaan ja tarvittaessa hänen omaisensa tai läheisensä kanssa käsitellään asiakasta kohdannut haittatapahtuma tai vaaratilanne? Asukkaan epäasiallinen kohtelu ei ole sallittua. Toimintamalleista keskustellaan uuden työntekijän tullessa työsuhteeseen. Henkilökunta on laatinut yhteiset toiminnan arvot ja periaatteet, sekä työtä ohjaa eettiset ohjeet. Niitä sitoudutaan noudattamaan. Henkilökunnan epäasiallisesta kohtelusta tulee ilmoittaa esimiehelle. Epäasiallisesta kohtelusta keskustellaan työyhteisössä ja asianomaisten kanssa sekä käsitellään tarvittaessa omaisen tai läheisen kanssa. Asukkaalla ja/tai omaisella on oikeus tehdä muistutus epäasiallisesta kohtelusta kirjallisesti seudullisella kaavakkeella Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen. Asiakkaan osallisuus Asiakkaiden ja omaisten osallistuminen yksikön laadun ja omavalvonnan kehittämiseen Eri-ikäisten asiakkaiden ja heidän perheidensä ja läheistensä huomioon ottaminen on olennainen osa palvelun sisällön, laadun, asiakasturvallisuuden ja omavalvonnan kehittämistä. Koska laatu ja hyvä hoito voivat tarkoittaa eri asioita henkilöstölle ja asiakkaalle, on systemaattisesti eritavoin kerätty palaute tärkeää saada käyttöön yksikön kehittämisessä. Palautteen kerääminen Miten asiakkaat ja heidän läheisensä osallistuvat yksikön toiminnan, laadun ja omavalvonnan kehittämiseen? Miten asiakaspalautetta kerätään? Yksiköissä on käytössä asiakaspalautelomake ja laatikko, johon palautteen voi nimettömästi jättää. Kerran vuodessa vanhainkodilla pidetään asukkaiden ja omaisten päivää, jossa yhdessä ideoidaan ja kehitetään toimintaa. Palaute voi olla kirjallista tai suullista palautetta. Omaisten ja asukkaan kanssa järjestetään tarvittaessa hoitoneuvotteluita, joissa keskustellaan mieltä askarruttavista asioista ja hoitolinjoista. Omahoitaja pitää asukkaan omaisiin säännöllisesti kerran kuukaudessa yhteyttä. Asiakaspalautetta pyritään keräämään säännöllisesti, esimerkiksi omaisilta. Palautteiden pohjalta kehitetään toimintaa. 6

7 Palautteen käsittely ja käyttö toiminnan kehittämisessä Miten asiakaspalautetta hyödynnetään toiminnan kehittämisessä? Palautteet käsitellään kotikokouksissa palautteen saavuttua. Toimintaa kehitetään ja arvioidaan palautteen pohjalta. Toiminnassa huomioidaan asukkaan ja omaisen toiveet. Toimintaa muutetaan tarvittaessa yhteisesti sovitulla tavalla. Asiakkaan oikeusturva a) Muistutuksen vastaanottaja Muistutuksen vastaanottaja on Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirjaamo. Saapuneet muistutukset toimitetaan kirjaamoon osoitteella: Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen kirjaamo, Maaherrankatu 9-11,PL 33, Mikkeli. Muistutuslomakkeita on saatavilla Vanhainkodilla sekä Internetistä osoitteesta b) Sosiaaliasiamiehen nimi ja yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista Sosiaali- ja potilasasiamies Taija Liukkonen Maaherrankatu Mikkeli p ma-pe 9-12 c) Kuluttajaneuvojan nimi, yhteystiedot sekä tiedot hänen tarjoamistaan palveluista d) Miten yksikön toimintaa koskevat muistutukset, kantelu- ja muut valvontapäätökset käsitellään ja huomioidaan toiminnan kehittämisessä? Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen rekisterinpitäjän Hans Gärdströmin kautta tulee pyyntö potilasasiakirjojen kirjauksista ja selvityspyyntö/vastine tapahtuneesta tulee ylilääkärille tai johtavalle hoitajalle. Kirjallinen selvitys liitteineen lähetetään Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimeen rekisterinpitäjälle. Tarvittaessa henkilökunnalta pyydetään kirjallista selvitystä hoitoon liittyvistä asioista ja tilanteista. Selvityspyyntö toimitetaan liitteineen rekisterinpitäjälle, joka asian tarkistettuaan antaa lausuntonsa muistutuksen tehneelle henkilölle. Työyhteisössä kotikokouksissa käydään läpi asiat sekä kehitetään tai tarvittaessa muutetaan toimintaa ja toimintamalleja. e) Tavoiteaika muistutusten käsittelylle 14 vuorokautta PALVELUN SISÄLLÖN OMAVALVONTA (4.3) Hyvinvointia, kuntoutumista ja kasvua tukeva toiminta a) Asiakkaiden fyysisen, psyykkisen, kognitiivisen ja sosiaalisen toimintakyvyn ja hyvinvoinnin edistäminen Hoitohenkilöstö toteuttaa työssään asukkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta. Kunnioitetaan asukkaan toiveita, mieltymyksiä ja voimavaroja, Tuetaan asukasta itseään kiinnostavaan toimintaan. Päivittäin annetaan mahdollisuus ulkoiluun, lukemiseen, musiikin kuunteluun/lauluun, tv:n katseluun, seurusteluun, muistelemiseen tarinoin ja valokuvin. Säännöllisesti vierailee muun muassa kirjastosta ja seurakunnista henkilöitä pitämässä yhteistä virkistystoimintaa. Toiminnassa huomioidaan valtakunnalliset/kunnalliset vanhusten tapahtumat. Asukkaalla on mahdollisuus viettää syntymäpäiväjuhlia yksikössä. b) Lasten ja nuorten liikunta- ja harrastustoiminnan toteutuminen - Asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmiin kirjataan tavoitteita, jotka liittyvät päivittäiseen liikkumiseen, ulkoiluun, kuntoutukseen ja kuntouttavaan toimintaan. 7

8 Miten asiakkaiden toimintakykyä, hyvinvointia ja kuntouttavaa toimintaa koskevien tavoitteiden toteutumista seurataan? Asukkaalle laaditaan asukkaaksi tullessa yksilöllinen hoito- ja palvelusuunnitelma. Omahoitaja huolehtii suunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä. Hoito- ja palvelusuunnitelmaan kirjataan tavoitteet, keinot ja arviointi. Efficapotilastietojärjestelmän kertomukseen kirjataan päivittäistä arviointia ja voinnin seurantaa. Henkilöstö noudattaa työssään asukkaan toimintakykyä ylläpitävää ja edistävää työotetta. Asukkaiden toimintakykyä seurataan Rava:n ja MMSE:n avulla. Hoitaja ei passivoi asukasta toiminnallaan, esimerkiksi tekemällä asukkaan puolesta asioita.. Ravitsemus Miten yksikön omavalvonnassa seurataan asiakkaiden riittävää ravinnon ja nesteen saantia sekä ravitsemuksen tasoa? Terveyskeskuksen keittiötä tulee ruoka jakelukeittiöön. Ruokalistat ovat 6 viikon jaksoissa ja ruoka on suunniteltu ikäihmisille. Aterioita tilataan asukkaiden henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti, esim. erityisruokavaliot, ruoan rakenne ja lisäravinteet huomioidaan. Ravitsemustilaa seurataan säännöllisellä painon seurannalla, tarvittaessa pidetään nestelistaa ja asukkaiden painoa seurataan säännöllisesti. Asukkaat ruokailevat pääosin ruokasalissa ja osaston 3 ruokailutilassa. Joillekin asukkaille viedään ruoka huoneeseen ja syötetään tarpeen mukaan. Hoitohenkilöstö jakaa asukkaille aterian ja huolehtii ruokailun sujumisesta ja turvallisuudesta. Ruokailuajat ovat: Aamiainen klo 8 9, lounas klo klo 11 12, päiväkahvi klo 14 15, päivällinen klo 16 17, iltapala klo Asukkailla on mahdollisuus saada välipalaa yöaikaan. Hygieniakäytännöt Yksikölle laaditut toimintaohjeet sekä asiakkaiden yksilölliset hoito- ja palvelusuunnitelmat asettavat hygieniakäytännöille tavoitteet, joihin kuuluvat asiakkaiden henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimisen lisäksi tarttuvien sairauksien leviämisen estäminen. Miten yksikössä seurataan yleistä hygieniatasoa ja miten varmistetaan, että asiakkaiden tarpeita vastaavat hygieniakäytännöt toteutuvat laadittujen ohjeiden ja asiakkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmien mukaisesti? Yksikössä noudatetaan hyvää käsihygieniaa, jolla pyritään vähentämään mikrobien siirtymistä. Henkilöstö osallistuu hygieniakoulutuksiin ja käytössä olevaa hygieniakansiota päivitetään. Epidemiatilanteissa otetaan yhteys kunnan hygieniatyöryhmään sekä tarvittaessa konsultoidaan Mikkelin keskussairaalan infektiolääkäriä/-hoitajia. Influenssatai ripuliepidemioissa voidaan joutua rajoittamaan toimintaa esimerkiksi vierailuja. Terveyden- ja sairaanhoito Palvelujen yhdenmukaisen toteutumisen varmistamiseksi on yksikölle laadittava toimintaohjeet asiakkaiden hammashoidon sekä kiireettömän ja kiireellisen sairaanhoidon järjestämisestä. Toimintayksiköllä on oltava ohje myös äkillisen kuolemantapauksen varalta. a) Miten yksikössä varmistetaan asiakkaiden hammashoitoa, kiireetöntä sairaanhoitoa, kiireellistä sairaanhoitoa ja äkillistä kuolemantapausta koskevien ohjeiden noudattaminen? Henkilökunta perehdytetään ohjeisiin ja sitoutetaan noudattamaan niitä. Kiireettömästä sairaanhoidosta vastaa kunnan terveyskeskus. Terveyskeskuslääkäri käy vanhainkodilla kerran viikossa. Päivittäin terveyskeskuksen auki ollessa, voi konsultoida lääkäriä puhelimitse tai Effica - potilastietojärjestelmän kautta viestipiikkinä. Kiireellisissä ja ensiaputilanteissa hätäkeskuksen kautta 112 on saatavissa hoitotason ambulanssipalvelut. Hoidon tarpeen arvioinnissa voidaan myös hyödyntää ambulanssipalvelua. Ensineuvosta puh voi kysyä neuvoa, mikäli oma terveyskeskus ei ole auki. Akuuteissa tilanteissa voi konsultoida Mikkelin keskussairaalan päivystävää lääkäriä (viranomaisnumero). Asukkaan kuollessa tehdään tarvittavat kirjaukset potilastietojärjestelmään. Yllättävän kuoleman ollessa kyseessä otetaan yhteys terveyskeskuksen lääkäriin tai Mikkelin keskussairaalan päivystävään lääkäriin ja toimitaan annettujen ohjeiden mukaisesti. Kuolemasta ilmoitetaan asukkaan omaiselle. Asukkaan arkistoitavat potilasasiakirjat kerätään terveyskeskuksen potilasarkistoon. b) Miten pitkäaikaissairaiden asiakkaiden terveyttä edistetään ja seurataan? Vanhainkodilla pitkäaikaissairaiden asukkaiden terveyttä edistetään omatoimisuutta tukemalla. Hoitohenkilöstö seuraa asukkaiden vointia päivittäin, tarvittaessa lääkäri käy katsomassa. Lääkäri tekee tarkastuksen vähintään 6 kuukauden välein. Vanhainkodilla työskentelee arkipäivisin sairaanhoitaja, joka vastaa asukkaiden terveydentilan säännöllisestä seurannasta ja huolehtii tarvittaessa kontrollimittauksista. Hoitohenkilöstö konsultoi sairaanhoitajaa asukkaiden terveyteen liittyvissä asioissa. 8

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Arkiapu Meiri Parma Ky Palveluntuottajan Y-tunnus: 2418819-1 Kunnan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Attendo Oy Palveluntuottajan Y-tunnus: 1755463-2 Kunnan nimi: Kuntayhtymän

Lisätiedot

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma

Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma Sosiaalipalvelujen omavalvontasuunnitelma SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Invalidiliiton

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA MARTTILAN KUNTA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA Kallahden Validia-talon omavalvontasuunnitelma 2015 SUUNNITELMA 2(16) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja X Yksityinen palvelujentuottaja

Lisätiedot

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA

VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA SIUNTION KUNTA SJUNDEÅ KOMMUN VILLA CHARLOTAN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palveluntuottaja Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Palveluntuottajan Y-tunnus: Kunnan nimi: Siuntion

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT SIIKAINEN Metsätähden palvelukeskus Asumis- ja laitospalvelut 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Attendo Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä, jolle

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja pavelujentuottaja Nimi:Tehostettu palveluasuminen/ryhmäkoti Suvanto Palveluntuottajan Y-tunnus: Y-0132322-3

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Mainio Vire Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Sauvon palvelukeskus Palvelumuoto ja

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Vihnuskoti osasto A Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA

GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA GRAANIN PALVELUTALON OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Graanin palvelukeskus

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT KANKAANPÄÄ Lohikon Palvelukoti Asumispalvelut Hopeapuro 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumis- ja laitospalveluiden

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Suonsaaren vanhainkoti Palvelumuoto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja x Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Savonlinnan Iltakoti ry Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut)

Kunnan nimi. Sijaintikunta. Postitoimipaikka Lahti. Postitoimipaikka Orimattila. Ilmoituksenvarainen toiminta (yksityiset sosiaalipalvelut) SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Aurio Hoiva Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. TOIMINTAYKSIKÖN PERUSTIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Kunta Palvelujen tuottajan nimi Kunnan nimi Nokian kaupunki Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA. Kotihoito Pouta SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kotihoito Pouta/ Pirjo Poutanen Palvelumuoto

Lisätiedot

Suonenjoki. Suonenjoki

Suonenjoki. Suonenjoki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Hoitokoti Poppeli Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Viikari-koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Keski-Suomen vammaispalvelusäätiö Palvelumuoto

Lisätiedot

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma

Suomen Pelastusarmeijan Säätiö. Alppikadun asumispalveluyksikkö. Omavalvontasuunnitelma 2015 Suomen Pelastusarmeijan Säätiö Alppikadun asumispalveluyksikkö Omavalvontasuunnitelma 1 PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelun tuottajan nimi

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Jyvässeudun perhekodit oy Palvelumuoto ja

Lisätiedot

Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki, vanhuspalvelut/ kotihoito/ muistisairaiden päiväkeskus Mielikki

Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki, vanhuspalvelut/ kotihoito/ muistisairaiden päiväkeskus Mielikki SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja Valkeakosken kaupunki Palveluntuottajan Y-tunnus:0157568-2 Toimintayksikön nimi Valkeakosken kaupunki,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Sateenkaari-Koti Oy Palvelumuoto ja asiakasryhmä,

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1. PALVELUJEN TUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT Palvelujen tuottaja Yksityinen palvelujen tuottaja Palvelujen tuottajan nimi Kalliolan Kannatusyhdistys ry Palvelumuoto

Lisätiedot