Näytesivut. 4.1 Kirjanpitomuodon valinta Käsikirjanpito Koneellinen kirjanpito

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Näytesivut. 4.1 Kirjanpitomuodon valinta. 4.1.1 Käsikirjanpito. 4.1.2 Koneellinen kirjanpito"

Transkriptio

1 4 KIRJANPIto KÄYTÄNNÖSSÄ 4.1 Kirjanpitomuodon valinta Käsikirjanpito Kirjanpito voidaan hoitaa käsin, vaikkakin se on nykypäivänä varsin harvinaista. Kirjanpito hoidetaan tällöin esimerkiksi monisarakkeisella tilikirjalla eli niin sanotulla amerikkalaisella päiväpääkirjalla. Tässä tilikirjassa on se etu, että siinä on valmiiksi laadittu tilijärjestelmä tililuetteloineen ja kirjausohjeineen. Järjestelmässä suurimmalla osalla tileistä on omat valmiiksi numeroidut sarakkeensa. Järjestelmään liittyy myös kirjanpitolain vaatimukset täyttävä ennalta sidottu tasekirja. Tasekirjan rinnalle joudutaan käsin tehtävässä kirjanpidossa laatimaan jälkikäteen sidottu tasekirja, jotta osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölakien tilinpäätös- ja toimintakertomussäännökset voidaan ottaa huomioon. Ennalta sidottu tasekirja ei käytännössä sovellu hyvin sekä kirjanpitolain että osakeyhtiö- ja asunto-osakeyhtiölakien vaatimukset täyttävän tilinpäätöksen tasekirjaksi. 25 Käsin pidetyn kirjanpidon heikkouksia ovat hitaus ja rajoitettu tilien määrä sekä se, että raportit (tuloslaskelma, tase, vertailut edelliseen vuoteen ja talousarviovertailut) joudutaan laatimaan käsin Koneellinen kirjanpito Yhtenä vaihtoehtona on se, että isännöitsijä tai hänen edustajansa tiliöi eli varustaa tositteet tilinumeroilla ja lähettää ne sen jälkeen kirjanpitotoimistoon tallennettavaksi. Sieltä saadaan (kuukausittain) päiväkirja, pääkirja, tuloslaskelmat ja taseet ver- 25 Päiväpääkirjaa voi kuitenkin käyttää siten, että päiväpääkirjan vientien loppuun laaditaan kirjanpidosta johdettu tilinpäätös, jonka jälkeen laaditaan sidottu koneella kirjoitettu tasekirja. Tasekirjaan voidaan sitten sijoittaa osake- ja asunto-osakeyhtiölakien ja kirjanpitolain mukainen tilinpäätös ja toimintakertomus. KIRJANPIto KÄYTÄNNÖSSÄ 53

2 tailuineen sekä talousarviovertailu. Kirjanpitotoimiston järjestelmistä saadaan myös tilinpäätösraportit. Osakeyhtiö, asunto-osakeyhtiö- ja kirjanpitolain vaatimukset täyttävä tilinpäätös ja toimintakertomus laaditaan tällöin jälkikäteen sidottuun tasekirjaan. Tilivienneissä on syytä käyttää apuna tiliöintileimaa, joka lyödään tositteeseen ja johon tiliöinti tehdään. Tämä helpottaa materiaalin käsittelyä tallennusvaiheessa. Leima voi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Tos. nro pvm Hyv. Til. nro Debet Kredit Toinen vaihtoehto on, että isännöitsijä hankkii kirjanpito-ohjelman ja hoitaa omatoimisesti koko juoksevan kirjanpidon sekä tilinpäätöksen laatimisen. Suositeltavin tapa lienee hoidattaa kirjanpito ja isännöinti kokonaan ammattitaitoisessa isännöitsijätoimistossa. Tämän vaihtoehdon etuna on muun muassa se, että samalla saadaan taloyhtiön käyttöön kirjanpidon ja verotuksen ammattitietous. 4.2 Tilinavaus Tilinavaus suoritetaan edellisen vuoden vahvistetun tilinpäätöksen perusteella. Kaavamaisesti esitettynä avaus tapahtuu seuraavasti: D t Avaus K t Shekkitili Shekkitili Tontti Tontti Rakennus Rakennus 54 Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös

3 Liittymismaksut Liittymismaksut Lyhytaikaiset velat Lyhytaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Pitkäaikaiset velat Osakepääoma Osakepääoma Rakennusrahasto Rakennusrahasto Edel. tilikauden voitto/tappio Edellisen tilikauden voitto/tappio Tilinavaus, kirjanpidon pääkirjatilien saldojen siirtäminen tuloslaskelmaan ja taseeseen sekä tilikauden tuloksen merkitseminen taseeseen eivät ole liiketapahtumia, minkä vuoksi ne saadaan tehdä teknisesti automaattisesti ilman tositteita ja kirjanpitomerkintöjä. Tasetilin avulla siirretään rahoitustilien ja pitkävaikutteisten menojen sekä velkojen ja oman pääoman tilien saldot seuraavalle tilikaudelle. Sarakemuotoisessa kirjanpidossa avaustase kirjoitetaan sivusarakkeelle, josta viennit voidaan purkaa omille tileilleen. Avauksessa debet viennit viedään debet puolelle ja kredit viennit kredit puolelle. Tilinavauksessa epäselvyyttä saattaa aiheuttaa siirtyvien erien (siirtovelat ja siirtosaamiset) käsittely. Siirtyvät erät voidaan purkaa kahdella eri tavalla. Siirtosaamiset ja siirtovelat voivat olla esimerkiksi seuraavanlaisia: KIRJANPIto KÄYTÄNNÖSSÄ 55

4 Siirtosaamiset Siirtovelat Vuokrasaatava X Oy:ltä 200 Vesilasku 300 Kaukolämpölasku Korkovelka Esimerkki 1 Siirretään siirtosaamiset ja siirtovelat kokonaissummina omille tileilleen. Siirtosaamiset ja siirtovelat puretaan vasta maksujen tapahduttua seuraavan tilikauden aikana. Avausvaihe Maksuvaihe Avaustase 200 Siirtosaamiset 200 Siirtosaamiset Siirtovelat Siirtovelat vesilaskun kaukolämpölaskun lainanlyhennyksen yhteydessä koron Shekkitili 200 X Oy maksanut rästivuokran Siirtosaamiset 200 Siirtovelat Kuten esimerkistä 1 näkyy, avatut siirtosaamis ja siirtovelkatilit puretaan maksujen kerryttyä tyhjiksi. Kun siirtyvät erät puretaan tällä tavalla, yhtiöllä on varmuus siitä, että siirtyvät erät tulevat asianmukaisesti selvitetyiksi maksuvaiheessa. Tileillä oleva saldo muistuttaa esimerkiksi vuokrarästien olemassaolosta. 56 Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös

5 Esimerkki 2 Puretaan siirtyvät erät jo avausvaiheessa suoraan omille tileilleen, ja kirjataan maksuvaiheessa tulo ja meno kokonaisuudessaan vastaaville tileille. Avausvaihe Avaustase Vuokratulot 200 Siirtosaamiset 200 Vesimaksut Siirtovelat Maksuvaihe vesilaskun kaukolämpölaskun Shekkitili 200 X Oy maksaa rästivuokran Kaukolämpömaksut Korkokulut 200 Vuokratulot 200 Vesimaksut Kaukolämpömaksut Korkokulut lainanlyhennyksen yhteydessä koron Esimerkissä 2 siirtyvät erät on purettu suoraan kulu ja tuottotilien kautta. Siirtyvät erät eivät näin ollen vaikuta seuraavan vuoden tulokseen. Tämän purkumenettelyn KIRJANPIto KÄYTÄNNÖSSÄ 57

6 huonona puolena on, että esimerkiksi rästivuokra voi ainakin teoriassa hukkua tuottotilille ja jäädä kokonaan perimättä, jos sitä ei seurata esimerkiksi reskontran kautta. Edellä olevia menettelytapoja arvioitaessa tulee huomioida, että vain osa siirtyvien erien euromääristä tiedetään yleensä tarkasti (esim. ostovelat ja saamiset kiinteistöjen tuotoista). Osa eristä, kuten siirtovelat ja -saamiset, on taas ainakin osin arviomääräisiä. 26 Tällöin esimerkin 1 tilanteessa tulee varmistaa, ettei taseeseen jää aiheetonta saldoa maksujen tapahduttua. 4.3 Viennit Seuraavassa käsitellään tiliristikkojen avulla yleisimpiä kiinteistöalalla tapahtuvia vientejä Tulon kirjaaminen Tulojen kirjaaminen maksuperusteisesti Kun tapahtumat kirjataan kirjanpitoon vasta silloin, kun ne on saatu pankkitilille, pidetään kirjanpitoa maksuperusteisesti. Mikäli kirjanpitoa pidetään tällä tavoin, on vuokra ja vastikesaamisista pidettävä jatkuvasti apukirjanpitoa. Apukirjanpitona voi tulopuolella olla vuokrankantokirja (vuokra-/vastikereskontra). Tulo syntyy esimerkiksi yrityksen myydessä tavaroita tai palveluita asiakkailleen. Kun kiinteistöyhtiö esimerkiksi vuokraa tilojaan ja vuokralainen maksaa vuokran shekkitilille, shekkitilin varat lisääntyvät. Maksu kirjataan siten shekkitilin debetpuolelle. Shekkitili (tasetili) Vuokratulot (tuloslaskelmatili) Shekkitilin (tasetili) debet-kirjaus kertoo, että shekkitilille on tullut euron suoritus vuokranmaksun johdosta. Taseen varat kasvavat. Tulotilin kredit-kirjaus kertoo taas, että yhtiö on saanut tulon, jotka esitetään tuloslaskelmassa tuottona. 26 Siirto- ja ostovelkojen eroista ks Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös

7 Tulojen kirjaaminen suoriteperusteisesti Yleisimmin kirjaukset tehdään tilikauden aikana kirjanpitoon kirjaamalla tulo silloin, kun suorite (vastike, vuokra yms.) on luovutettu. Näin ollen vastike ja vuokra kirjataan kirjanpitoon sille kuukaudelle, jolle ne suoriteperiaatteen mukaisesti kuuluisivat, vaikka maksu tapahtuisi myöhemmin. Tätä kirjaustapaa kutsutaan suoriteperusteiseksi kirjanpidoksi. Suoriteperusteinen kirjanpito edellyttää yleensä myyntisaamistilin ja muiden vastaavien tilien jatkuvaa käyttöä. Vuokratulo kirjataan suoriteperusteisesti asianomaiselle kuukaudelle maksusta riippumatta. Saamiset kiinteistön tuotoista (tasetili) Vuokratulot (tuloslaskelmatili) Kun vuokralainen maksaa vuokransa, on kirjaus seuraavanlainen: Shekkitili (tasetili) Saamiset kiinteistön tuotoista (tasetili) Shekkitilin varat kasvavat ja saamistili nollautuu maksun johdosta (tämän saamisen osalta). Vastikkeet ja vuokrat voidaan viedä ensin vuokrankantokirjaan (reskontraan) huoneistokohtaisesti. Vastikkeet ja vuokrat kirjataan reskontraan suoriteperusteisesti niin sanottuina tavoitteina, jotka siis siirretään kuukausittain pääkirjanpitoon maksusta riippumatta. Esimerkiksi vuokrankantokirjan tammikuun yhteissumma, joka on tullut yhtiön shekkitilille, kirjataan kuukauden lopussa asianomaisille kirjanpidon tileille seuraavasti: Saadut suoritukset tammikuulta: Vastikkeet tammikuu Myymälävuokra tammikuu Vuokrarästi joulukuulta Shekkitilille tullut yht. tammikuu Kirjattu tuloksi ja saatavaksi jo joulukuussa. KIRJANPIto KÄYTÄNNÖSSÄ 59

8 Shekkitili Vastikkeet Vuokrat Siirtosaamiset Vastaavin periaattein kirjataan muut yhtiön saamat tulot. Tulo kirjataan rahan lähteenä asianomaisen tulotilin kredit-puolelle ja tulonvähennys (esim. annettu vuokranalennus) tilin debet-puolelle. Tulonvähennykset Menon kirjaaminen Tulotilit Tulot Menojen kirjaaminen maksuperusteisesti Kun tapahtumat kirjataan kirjanpitoon vasta silloin, kun ne on maksettu pankkitililtä, pidetään kirjanpitoa maksuperusteisesti. Mikäli kirjanpitoa pidetään maksuperusteisesti, on ostovelat voitava jatkuvasti selvittää jonkin apukirjanpidon avulla. Apukirjanpitona voi olla menopuolella esimerkiksi maksamattomien laskujen kansio (ostoreskontra). Meno syntyy esimerkiksi yrityksen ostaessa tavaroita tai palveluita käyttöönsä. Kun kiinteistöyhtiö esimerkiksi maksaa ostamiaan jätehuoltopalveluita shekkitililtä, shekkitilin varat vähenevät, joten maksu kirjataan shekkitilin kredit-puolelle. Shekkitili (tasetili) Jätehuolto (tuloslaskelmatili) Shekkitilin kredit-kirjaus kertoo, että shekkitililtä on lähtenyt 500 euron suoritus jätehuoltomaksun johdosta. Taseen varat pienenevät. Menotilin debet-kirjaus kertoo, että yhtiö on maksanut menon, jotka esitetään tuloslaskelmassa kuluna. 60 Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös

9 Menojen kirjaaminen suoriteperusteisesti Yleisimmin kirjaukset tehdään juoksevaan kirjanpitoon siten, että meno kirjataan jo silloin, kun suorite (tavara tai palvelu) on otettu vastaan. Meno kirjataan kirjanpitoon siis suoriteperusteisesti. Suoriteperusteinen kirjanpito edellyttää yleensä ostovelkatilien jatkuvaa käyttöä. Esimerkiksi jätehuoltomaksu kirjataan asianomaiselle kuukaudelle maksusta riippumatta. Ostovelat (tasetili) Jätehuolto (tuloslaskelmatili) Kun yhtiö maksaa jätehuoltomaksun, on kirjaus seuraavanlainen: Shekkitili (tasetili) Ostovelat (tasetili) Shekkitilin varat pienenevät ja ostovelka nollautuu tämän velan osalta. Vastaavin periaattein voidaan kirjata yhtiön muut menot. Meno kirjataan rahan käyttönä menotilin debet-puolelle. Menonvähennys (esim. saatu alennus tai hyvitys) kirjataan tilin kredit-puolelle. Menot Rahoitustapahtumat Menotilit Menonvähennykset Rahoitustapahtumia ovat kassaan ja pankkitileille tulevat sekä niiltä lähtevät maksut (tulot ja menot). Lisäksi rahoitustapahtumia ovat pääomansijoituksista ja -palautuksista sekä voitonjaosta aiheutuvat maksut. Lainanantaminen on kiinteistöyhtiöissä poikkeuksellista 28. Jos lainaa kuitenkin annetaan, olisivat kirjaukset seuraavanlaiset: 28 Asunto-osakeyhtiölain alainen yhtiö saa antaa rahalainaa vain, jos velallinen ei kuulu yhtiön lähipiiriin ja laina on tarpeen yhtiön rakennuksen huoltoa tai käyttämistä varten. Sama koskee vakuuden antamista. Rajoitukseen on poikkeuksia mm. konserniolosuhteissa tai jos lainanannosta tehdään enemmistöpäätös yhtiökokouksessa (ks. AOYL 11:7 8 ). KIRJANPIto KÄYTÄNNÖSSÄ 61

10 Shekkitili (tasetili) Lainasaamiset (tasetili) Koska kyseessä on lainananto, eivät kirjaukset kulje tuloslaskelmatilien kautta. Koron maksun osalta tilanne olisi toinen. Se tuloutuisi tuloslaskelman korkotuottoihin. Shekkitili (tasetili) Korkotuotot (tuloslaskelmatili) Pääomatilit Pääomatileillä seurataan mistä yhtiön on hankkinut rahoituksensa. Rahoitus voi olla oman tai vieraan pääoman ehtoista Vieras pääoma Seuraavassa on kaksi esimerkkiä lainan käsittelystä kirjanpidossa. Esimerkki 1 Nostetaan shekkitilille uusi luotto , josta pankki perii luottovarausprovisiota 150 ja kuluja Shekkitili Lainat rahoituslaitoksilta Muut rahoituskulut 170 Esimerkki 2 Lyhennetään lainaa ja maksetaan korot ajalta , yhteensä Siirtoveloissa on tilinpäätöksessä jaksotettua korkovelkaa 1 500, jota ei ole purettu (korkokulutilille) tilinavauksessa. 29 Oman pääoman ehtoinen rahoitus on esimerkiksi osakeannissa osakkeenomistajilta saatua rahaa. Vieraan pääoman ehtoista rahoitusta on esimerkiksi rahalaitoksesta remonttia varten saatu laina. 62 Kiinteistöyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti

KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti LAATUA RAAKA-AINEIDEN JALOSTAMISEEN Elintarvike- ja poroalan koulutushanke KIRJANPIDON PERUSTEET Aloittajan Paketti Asta Sipola & Merja Mattila Taloushallinnon tarkoitus Paliskunnan kaikki liiketapahtumat

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet

Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet Sivu 1/10 Taloudenhoitajakoulutus I/2014: Taloudenhoidon ja kirjanpidon perusteet I. Taloudenhoitajan tehtävät rahaliikenteen hoitaminen: laskujen maksaminen, tiliotteiden kerääminen (muista tilinkäyttöoikeuksien

Lisätiedot

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet

Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Sivu 1/12 Taloudenhoitajakoulutus osa II/2014: Tilinpäätös ja vuodenvaihteen toimet Tilinpäätös Tilinpäätös laaditaan tilikausittain, jotta saadaan selville tilikauden voitto tai tappio tuloslaskelmasta

Lisätiedot

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus

Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu 2012 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Kerava Kirjanpito-ohjelmien käytettävyystutkimus Haapala, Samu Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

KASSAVIRTALASKENTA KIRJANPIDOSSA

KASSAVIRTALASKENTA KIRJANPIDOSSA Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Miia Hämäläinen KASSAVIRTALASKENTA KIRJANPIDOSSA Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Miia Hämäläinen Kassavirtalaskenta

Lisätiedot

TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE

TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE TALOUSHALLINTO OPAS URHEILUSEURA TAMPEREEN PELI POJAT 70 RY:LLE Juha Kumpu Jarkko Koskinen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Liiketalouden koulutusohjelma Pirkanmaan ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO

YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO YHDISTYKSEN TALOUSHALLINTO 2 Yhdistyksen varsinainen toiminta taloushallinnossa Yhdistyksen varsinaista toimintaa on yhdistyksen sääntöjen 2 :ssä määriteltty toiminnan laatu ja tarkoitus. Kirjanpidossa

Lisätiedot

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO

Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta SISÄLLYSLUETTELO 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Kirjanpitolautakunta KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN KESKINÄISTEN KIINTEISTÖYHTIÖIDEN KIRJANPIDOSTA, TILINPÄÄTÖKSESTÄ JA TOIMINTAKERTOMUKSESTA

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS

ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEHTIÖN TOIMINNANTARKASTUS Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM - Mitä laki ja sen perustelut sanoo toiminnantarkastajasta ja toiminnantarkastuksesta? Asunto-osakeyhtiölain mukaan on tarkistettava

Lisätiedot

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ

TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO- OSAKEYHTIÖSSÄ Pekka Luoto toiminnanjohtaja, KTM Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys TOIMINNANTARKASTUS ASUNTO-OSAKEYHTIÖSSÄ Yleistä toiminnantarkastuksesta Asunto-osakeyhtiölaki

Lisätiedot

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas

Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas Y m p ä r i s t ö o p a s 70 Ulla Tuominen - Sinikka Alanen - Ulla-Maija Sirviö Aravakiinteistöjen tilinpäätösopas HELSINKI 2000 Y M P Ä R I S T Ö M I N I S T E R I Ö Ympäristöopas 70 Ympäristöministeriö

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto. Lilli Mänttäri. KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma/taloushallinto Lilli Mänttäri KIRJANPITO, TILINPÄÄTÖS JA VEROTUS Case: Osuuskunta X Opinnäytetyö 2009 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat

Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Tulostuspäivä: 16.1.2009 Teoksen osoite: Yritysonline > Tilinpäätöksen tulkinta > 7. TUNNUSLUVUT > Rahavirtalaskelmat Rahavirtalaskelmat Tuloslaskelma on muuttunut monien lainsäädännön ja kirjanpitokäytäntöjen

Lisätiedot

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa- ja teollisuusministeriö Helsinki 14.9.1999 YLEISOHJE KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN LIIKELAITOKSEN JA TASEYKSIKKÖNÄ KÄSITELTÄVÄN RAHASTON KIRJANPIDOLLISESTA KÄSITTELYSTÄ

Lisätiedot

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ

MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ MITEN LUEN TILINPÄÄTÖSTÄ Pohjois-Suomen Kiinteistöyhdistys Pekka Luoto, toiminnanjohtaja, KTM 1 Asiakirjojen säilytys Vähintään 10 vuotta (tilikauden päättymisestä lukien): Päiväpääkirja tililuetteloineen

Lisätiedot

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS

LASKENTATOIMI JA RAHOITUS Kirjatiivistelmä LASKENTATOIMI JA RAHOITUS SUPER VALMENNUS s. 32 s. 33 s. 31 s. 34 s. 35 s. 13 s. 39 s. 41 s. 38 s. 37 s. 28 Ulkoinen laskentatoimi eli rahoituksen laskentatoimi tuottaa informaatiota erityisesti

Lisätiedot

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään

Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Tiivistelmä kirjasta Yrityksen taloushallinto tänään Kirjoittaja: Joose Sauli Julkaisija: Varjovalmennus 2015 Alkusanat... iii Johdanto... 1 1 Kansainvälistyvä tilinpäätös... 9 2 Tilinpäätösanalyysi omistajan

Lisätiedot

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä

Kirjanpitolain 1336/97 mukaisten tuloslaskelma- ja tasekaavojen soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä soveltaminen lämpöyhtiöiden tilinpäätöksessä Raportti T24/1998 Suomen Kaukolämpö ry 1998 ISSN 1238-9331 Viite: Sky-kansio 6/3 KIRJANPITOLAIN 1336/97 MUKAISTEN TULOSLASKELMA- JA TASEKAAVOJEN SOVELTAMINEN

Lisätiedot

Kirjanpidon peruskurssi 6 op

Kirjanpidon peruskurssi 6 op Kirjanpidon peruskurssi 6 op Luennot: Professori, KTT Pasi Syrjä sähköposti: pasi.syrja@lut.fi Kurssin tavoite perehdyttää yrityksen kirjanpidon peruskäsitteistöön ja hyväksikäyttöalueisiin 1 Kurssin sisältö

Lisätiedot

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto:

Tarkastushavainto: Arviointi: AOYL 28:1 Soveltamisala. Tarkastushavainto: JHTT-TUTKINTO 2013 OSA II ARVOSTELUPERUSTEET JA MALLIVASTAUKSET TEHTÄVÄ 1 (enintään 5 pistettä) Mitä virheitä tai puutteita KKOy Laavan Vuokratalon tilikauden 1.1.2012 31.12.2012 kirjanpidossa, tilinpäätöksessä,

Lisätiedot

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä

TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä 1(23) Tilintarkastuslautakunta HTM-TUTKINTO 30.8.2013 2-OSA TILINTARKASTUSKERTOMUS JA TILINTARKASTAJAN MUU RAPORTOINTI (4 h), 100 pistettä Ratkaise seuraavat tehtävät (1 2) voimassa olevien säädösten sekä

Lisätiedot

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS

ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Sirpa Määttä ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TILINPÄÄTÖS Opas hallituksen jäsenille Sirpa Määttä Opinnäytetyö Kevät 2013 Liiketalouden koulutusohjelma Oulun

Lisätiedot

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus

Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille. Suositus Tililuettelomalli kunnille ja kuntayhtymille Suositus TOIMITTAJA Anneli Heinonen 6. korjattu painos ISBN 978-952-213-913-9 (nid.) ISBN 978-952-213-914-6 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2012 Painopaikka:

Lisätiedot

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut

10.3 Vastikelaskelmien laatiminen. Näytesivut Koska vastikelaskelmat kuvaavat nimenomaisesti taloyhtiön rahoituksellista tilannetta, ne antavat taloyhtiön tilikauden aikaisesta rahan käytöstä ja rahan lähteistä huomattavasti havainnollisemman kuvan

Lisätiedot

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätösmalli

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätösmalli Juho Paavola Asunto-osakeyhtiön tilinpäätösmalli Tiliextra Oy Metropolia Ammattikorkeakoulu Tradenomi Liiketalouden koulutusohjelma Opinnäytetyö Marraskuu 2013 Tiivistelmä Tekijä Otsikko Sivumäärä Aika

Lisätiedot

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle

Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Laskentatoimi Kristiina Säkkinen Kahdenkertaisen kirjanpidon toteutus ja verolaskelmien laatiminen case-yritykselle Opinnäytetyö

Lisätiedot

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011

YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT. Helmikuu 2011 YHDISTYSTOIMINNAN PERUSTEET SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Helmikuu 2011 1 KURSSIN SISÄLTÖ 1. Ajankohtaiskatsaus 2. Laskentatoimen käsitteitä 3. Yhdistystoiminnan perusteet, talous ja hallinto 4. Yhdistyslain

Lisätiedot

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty.

Yhdistyksen hallitus vastaa siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on luotettavalla tavalla järjestetty. Yhdistyksen talous- mitä pienessä yhdistyksessä tulisi osata KLT, MBA, HTM Yhdistystoiminnan periaatteet Kirjanpidon perusteet Tilinpäätöksen sisältö ja -periaatteet Verotus (tuloverotus ja arvonlisäverotus)

Lisätiedot

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta

Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto Kauppa- ja teollisuusministeriö Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän taseen laatimisesta ISBN 951-755-891-0 Suomen Kuntaliitto 2004 3 KIRJANPITOLAUTAKUNNAN KUNTAJAOSTO Kauppa-

Lisätiedot

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi

Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Suositukset kalastusalueiden taloushallinnon järjestämiseksi Kalastusalueiden taloushallinnon kehittämishanke I Mikko Airaksinen ja Petri Heinimaa R I I S T A - J A K A L A T A L O U S S E L V I T Y K

Lisätiedot