Liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyskartoitusten tarve

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyskartoitusten tarve"

Transkriptio

1 Aija Saari Liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyskartoitusten tarve Urheiluopistojen pitäisi mielellään olla esimerkkejä hyvästä eikä perässä hiihtäjiä. Olla enemmän näyteikkuna.

2

3 Sisällysluettelo Tiivistelmä 4 Sammandrag 5 Summary 6 1 Liikunnan koulutuskeskukset 7 2 Tutkimuksen tavoite, tarkastelunäkökulmat ja toteutus Tutkimuksen tavoite Tarkastelunäkökulmat Tutkimuksen toteutus 10 3 Tulokset Muuttuva esteettömyys on haaste Esteettömyydestä hyötyvät käyttäjät Esteettömyysosaaminen 15 4 Johtopäätökset ja suositukset 16 5 Liikunnan koulutuskeskusten esittely 18 Eerikkilän Urheiluopisto 18 Itä-Suomen Liikuntaopisto 18 Kisakallion Urheiluopisto 19 Kuortaneen Urheiluopisto 19 Lapin Urheiluopisto 20 Liikuntakeskus Pajulahti 21 Norrvallan liikuntaopisto 22 Solvallan Urheiluopisto 23 Suomen Urheiluopisto 24 Tanhuvaaran Urheiluopisto 24 Urheiluopisto Kisakeskus 25 Varalan Urheiluopisto 26 Virpiniemen Liikuntaopisto 26 Vuokatin Urheiluopisto 27 Lähteet 29 Liitteet 31

4 Aija Saari: Liikunnan koulutuskeskusten esteettömyyskartoitusten tarve Tiivistelmä Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää liikunnan koulutuskeskusten (urheiluopistojen) johdon näkemyksiä opistojen esteettömyydestä ja tarvetta rakennetun ympäristön esteettömyyskartoitukseen sekä hahmotella kartoitustyön laajuutta. Tutkimusraportti perustuu 14 liikunnan koulutuskeskuksen rehtoreille tai johdolle keväällä 2012 tehtyihin haastatteluihin, joilla selvitettiin koulutuskeskusten nykyisiä liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien määriä, vammaisurheilun kävijäryhmiä, meneillään olevia ja suunniteltuja rakentamis- ja korjaushankkeita, tehtyjä esteettömyysselvityksiä sekä esteettömyyskartoituksen tarvetta. Haastatteluaineistoa täydennettiin opistojen verkkopalvelujen kautta saadulla tiedolla. Esteettömyyttä tarkasteltiin ESTE-hankkeessa ( ) kehitetyn monitahoisen lähestymistavan kautta. Tutkimuksessa kävi ilmi, että opistoilla ei ole tehty sellaisia esteettömyyskartoituksia, jotka on toteutettu koulutettujen kartoittajien toimesta. Opistojen johdon tieto opiston esteettömyydestä perustuu pääasiassa päivittämättömiin tai vaillinaisiin selvityksiin, kävelykierrostyyppisiin katselmuksiin, satunnaisiin keskusteluihin asiakkaiden kanssa tai myyntipalvelusta ja erityisliikunnan opettajilta saatuun informaatioon. Esteettömyys mielletään edelleenkin suppeana ja pääosin pyörätuolia käyttävien urheilijoiden ongelmana. Aistiympäristön (näkö/kuulo) esteettömyyttä ei tunnisteta. Esteettömyyttä ei osata tarkastella katkeamattomana ketjuna, jossa pyritään mahdollisimman sujuvaan asiointiin pysäköintipaikalta vastaanottoon, majoitus- ja ruokailutiloihin, liikuntatiloihin ja rantasaunalle. Liikkumis- ja toimimisesteisten ohjaajien (esimerkiksi valmentajat tai virkistysryhmien ohjaajat) tai opiskelijoiden tarpeita ei pääsääntöisesti tunnisteta sellaisena seikkana, joka tulisi ottaa huomioon opiston suunnittelussa tai peruskorjauksessa. Esteettömyys on pitkä prosessi. Esteettömyydessä ovat pisimmällä ne opistot, joilla on vuosikymmenien kokemus erityisryhmien toiminnasta, vammaisurheilijoista ja soveltavan liikunnan opetuksesta osana ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Opistojen rakentamista rahoittavan opetus- ja kulttuuriministeriö tulisi selvittää mahdollisuudet toteuttaa yhteismitallinen esteettömyyskartoitus jokaisessa opistossa. Esteettömyydessä pisimmälle ehtineet opistot voisivat toimia opistoverkoston esteettömyysmuutosten vetureina ja konsultteina. Lisäksi opistot voisivat kerätä asiakaspalautetta esteettömyydestä, laatia esteettömien palvelujen aluekartat, päivittää esteettömyys osaksi opiston strategiaa ja järjestää henkilökunnan esteettömyyskoulutusta. 4

5 Aija Saari: Behovet for tillgänglighetskartläggningar vid utbildningcenter för motion Sammandrag Målet för denna undersökning var att klarlägga hur ledningen av utbildningscenter för motion (idrottsinstitut) såg centrens tillgänglighet och behovet tillgänglighetskartläggningar i de byggda omgivningen och att göra en uppskattning av utredningsarbetets omfång. Forskningsrapporten baserar sig på fjorton intervjuer med rektorer eller ledningen vid utbildningscentren för motion. Intervjuerna utfördes under våren 2012 och de kartlägger för de berörda utbildningscentrens del det nuvarande antalet användare med rörelse- och funktionsnedsättningar, besökargrupper av handikappidrottare, aktuella och planerade bygg- och renoveringsprojekt, genomförda utredningar av tillgänglighet samt behovet för tillgänglighetskartläggning. Intervjumaterialet kompletterades med hjälp av information samlad via institutens websidor. Tillgänglighet granskades med en mångsidig metod utvecklad under ESTE-projektet ( ). Vid undersökningen kom det fram att man inte låtit utbildade utredare utföra tillgänglighetskartläggningar vid instituten. Ledningen av instituten baserar sina kunskaper om tillgänglighet vid instituten huvudsakligen på föråldrade eller bristfälliga utredningsrapporter, inspektioner utförda till fots, sporadiska diskussioner med besökare eller information som ledningen fått av försäljningsavdelningen och ledare för specialmotion. Tillsvidare uppfattas tillgänglighet fortfarande snävt och framförallt som ett problem för idrottare i rullstol. Frågor gällande till- som en obruten kedja t.ex. från parkeringsplatsen till receptionen, inkvarteringen och matsalen, sportutrymmen och strandbastun. Behoven hos de rörelse- eller verksamhetshindrade instruktörer (t.ex. tränare eller instruktörer för rekreationsgrupper) eller studerande erkänns inte som faktorer instituten borde ta hänsyn till vid institutets planering eller renovering. Att åstadkomma en tillgänglig miljö är en lång process. De institut som har tiotals års erfarenhet i specialgruppers och handikappidrottares verksamhet och undervisning i anpassad motion som en del av professionell grund- och tilläggsutbildning har kommit längst i tillgänglighetsfrågan. instituten, reder ut möjligheterna att utföra en tillgänglighetskartläggning. Tillsvidare rekommenderas att de institut som kommit längst i tillgänglighet ges en ledarroll och fungerar som konsulter för förändringar för att utveckla tillgänglighet inom institutnätverket. Dessutom uppmanas instituten att samla kundrespons om tillgänglighet, att sammanställa kartor för regionernas tillgängliga tjänster, att uppdatera tillgänglighet som en del av institutets strategi samt att organisera tillgänglighetsutbildning. 5

6 Aija Saari: The need for accessibility audits at physical exercise centres Summary This study was carried out in order to investigate the views of PE training centre (sports academy) management on accessibility at the training centres, the need for accessibility audits report is based on fourteen interviews with either the principals or management of PE training centres. The interviews were conducted in spring 2012, and reviewed the training centres current number of users with disabilities, disability sports visitor groups, current and planned construction and renovation projects, accessibility audits already carried out, and the need for further accessibility audit. The interview material was supplemented by information gathered from the training centres online services. Accessibility was studied through a multifaceted approach which was developed during the ESTE project ( ). The study shows that the training centres have not undergone proper accessibility audits by trained evaluators. The sports academies management s knowledge of the training centre s accessibility was primarily based on outdated or incomplete accessibility evaluations, inspections done on foot (or similar), sporadic conversations with customers, or information provided by sales personnel and special sports instructors. Accessibility is still viewed in a narrowminded way and primarily as a problem of athletes using wheelchairs. Accessibility issues for those with sensory problems (vision/hearing) were not recognised. The management is unable to see accessibility as a continuous chain, for example from the car park to reception, to the lodging and dining areas and to the PE halls and the sauna. In addition, the needs of instructors with disabilities (e.g. coaches or instructors of recreational groups) or students with disabilities were not seen as issues that needed to be taken into account in the planning or basic renovation of training centres. Accessibility is a long process. Training centres with several decades experience in adapted physical activities, disability sport and adapted physical education as part of professional basic and further education have made the most progress within accessibility. tion of training centres, looks into the possibility of conducting a commensurable accessibility evaluation. Moreover, it is recommended that the training centres that are the most advanced in terms of accessibility issues are given the role of leaders and consultants for the network of training centres accessibility development. In addition, training centres are encouraged to assemble customer feedback regarding accessibility, to map the region s accessible services, to update accessibility as part of their strategies, and to organise accessibility training for their personnel. 6

7 1 Liikunnan koulutuskeskukset Valtakunnallisia liikunnan koulutuskeskuksia ovat Eerikkilän Urheiluopisto, Kisakallion Urheiluopisto, Kuortaneen Urheiluopisto, Lapin Urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Solvallan Urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Tanhuvaaran Urheiluopisto, Urheiluopisto Kisakeskus, Varalan Urheiluopisto ja Vuokatin Urheiluopisto. Alueellisia liikunnan koulutuskeskuksia ovat Itä-Suomen Liikuntaopisto, Norrvallan liikuntaopisto ja Virpiniemen Liikuntaopisto. Liikunnan koulutuskeskukset ovat vapaan sivistystyön oppilaitoksia, joilla on lisäksi oikeus järjestää liikunta-alan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Niiden tehtävänä on järjestää liikuntaharrastusta, hyvinvointia ja terveyttä edistävää koulutusta koko väestölle sekä liikunnan järjestöja seuratoimintaa palvelevaa koulutusta ja valmennustoimintaa. (OKM 2011) Vapaan sivistystyön koulutuksessa liikunnan koulutuskeskukset järjestävät mm. urheilijoiden valmennukseen liittyvää koulutusta sekä urheiluseurojen ohjaajien, valmentajien ja seurahenkilöstön koulutusta yhteistyössä liikuntajärjestöjen kanssa. Lisäksi ne toimivat koko väestölle tarkoitettuina kunto- ja terveysliikunnan koulutuskeskuksina. Vapaa-ajan kurssitarjonta on laaja; lapsi- ja nuorisoliikunnan, perheliikunnan, vammaisliikunnan, erilaisten kansalaisjärjestötoiminnan ja aikuisliikunnan kurssitoiminta sekä lisäksi kilpa- ja huippu-urheilun valmennustoiminta ja muu ohjaajakoulutus. Vapaan sivistystyön koulutustoimintaansa liikunnan koulutuskeskukset saavat suoriteperusteista valtionosuutta. Lisäksi ne voivat saada valtionavustusta kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä rakentamiseen. (OKM 2012a) Huippu-urheilun kehittämistehtävä on annettu kuudelle opistolle. Maaliskuussa 2012 valmistuneen valmennuskeskusarvioinnin (Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHU) perusteella opetus- ja kulttuuriministeriö on määrännyt kuudelle liikunnan koulutuskeskukselle koulutustehtävän huippu-urheilun kehittämiseksi. Kuortaneen, Pajulahden ja Suomen urheiluopistoille määrättiin uusissa ylläpitämisluvissa erityinen koulutustehtävä, ja Vuokatin, Lapin ja Eerikkilän urheiluopistoille määrättiin huippu-urheilua koskeva lajikohtainen koulutustehtävä. Erityinen koulutustehtävä tarkoittaa esimerkiksi huippu-urheilussa vaadittavan osaamisen kehittämistä ja jakamista. Vapaasta sivistystyöstä annetun lain perusteella myönnetyt ylläpitämisluvat tulivat voimaan vuoden 2012 alussa. (OKM 2012b) Liikunnan koulutuskeskukset järjestävät myös liikunta-alan ammatillista perus- ja lisäkoulutusta. Liikunnanohjauksen perustutkinto (LPT) on ammatillinen toisen asteen tutkinto, jonka laajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkinnon ammattinimike on liikuntaneuvoja. Ammatillista peruskoulutusta järjestävät Kisakallion Urheiluopisto, Kuortaneen Urheiluopisto, Lapin Urheiluopisto, Liikuntakeskus Pajulahti, Solvallan Urheiluopisto, Suomen Urheiluopisto, Tanhuvaaran Urheiluopisto, Varalan Urheiluopisto ja Vuokatin Urheiluopisto. Ammatillisella lisäkoulutuksella tarkoitetaan aikuisille suunnattua perustutkinnon jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta, jolla pyritään parantamaan ammatillista osaamista. Urheiluopistot järjestävät sekä liikunta-alan että muiden alojen ammatti- ja erikoisammattitutkintoja, joita ovat liikunnan ammattitutkinto, valmentajan ammattitutkinto, valmentajan erikoisammattitutkinto, liikuntapaikkojenhoitajan ammattitutkinto ja liikuntapaikkamestarin erikoisammattitutkinto. Lisäksi ammatillisena lisäkoulutuksena järjestetään golfkentänhoitajan ammattitutkinto ja golfkenttämestarin erikoisammattitutkinto, johtamisen erikoisammattitutkinto, yrittäjän ammattitutkinto, hierojan ammattitutkinto ja erä- ja luonto-oppaan ammattitutkinto. (Urheiluopistojen Yhdistys 2012) 7

8 Ruotsinkielisinä liikunnan koulutuskeskuksina toimivat Solvalla ja Norrvalla. Viisi opistoa (Kuortane, Lappi, Tanhuvaara, Varala, Vuokatti) toimii myös alueellisen urheiluakatemian keskuspisteenä koordinoiden akatemian toimintaa. Ammattikorkeakoulutasoista liikunnanohjaaja-koulutusta järjestetään Vierumäellä (Haaga-Helia AMK), Rovaniemellä (RAMK) ja Vuokatissa (Kainuun AMK). 8

9 2 Tutkimuksen tavoite, tarkastelunäkökulmat ja toteutus 2.1 Tutkimuksen tavoite Opetus ja kultturiministeriö myönsi Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry:lle 2011 rahoituksen esteettömyysaiheiseen sektoritutkimukseen, jonka tavoitteena on 1) selvittää liikunnan koulutuskeskusten (urheiluopistojen) johdon näkemyksiä opistojen esteettömyydestä, 2) laatia liikuntapaikkakohtaiset esteettömyyden arviointikriteerit vammaisurheilulajien näkökulmasta, 3) selvittää millaiset sisäliikuntahallien lattiaominaisuudet tarvitaan vammaisurheilun joukkuepeleissä. Tämä raportti keskittyy kuvaamaan liikunnan koulutuskeskusten johdon näkemyksiä esteettömyydestä ja kartoitusten tarpeesta (kohta 1). Kohdat 2 3 raportoidaan erikseen. Sektoritutkimuksen pohjalta saatua tietoa on tarkoitus hyödyntää kun toteutetaan yhdentoista valtakunnallisen ja kolmen alueellisen liikunnan koulutuskeskuksen rakennettujen ympäristöjen yhteismitalliset esteettömyyskartoitukset. Esteettömyyskartoituksella tarkoitetaan ES- KEH-menetelmään (kts. Ruskovaara & Invalidiliitto 2009) pohjautuvaa kartoitusmenetelmää. Koulutetut kartoittajat voivat soveltaa ESKEH-menetelmää sektoritutkimuksessa hankitun tiedon avulla liikunnan koulutuskeskusten kaltaisten monimuotoisten liikkumis- ja urheiluympäristöjen kartoittamiseen. 2.2 Tarkastelunäkökulmat Tutkimuksen teoreettisena kehyksenä on ESTE-hankkeessa ( ) luotu monitahoinen lähestymistapa esteettömyyteen. ESTE- hankkeessa pyrittiin yhdistämään liikunnan ja urheilun erityiset lajikohtaiset esteettömyysnäkökulmat (Kotinurmi, Kouvonen & VAU 2011) sekä eri käyttäjäryhmien kannalta olennaiset, toimimisen ja liikkumisen näkökulmat toisiinsa (Kilpelä 2011). ESTE-hankkeen tapaan myös tässä tutkimuksessa esteettömyyttä tarkastellaan monitahoisesti a) eri vammaryhmien tarpeista käsin (liikkumisen, näkemisen, kuulemisen ja ymmärtämisen esteettömyys) ja b) eri toimijaroolien näkökulmista (liikkuja/urheilija, ohjaaja/valmentaja/ vapaaehtoistoimija sekä katsoja). Esteettömyys ymmärretään tässä tutkimuksessa rakennetun ympäristön esteettömyyden ja esteiden näkökulmasta. Saavutettavuusnäkökulmat kuten julkinen liikenne tai asenteellinen, tiedollinen, tiedotuksen, kulttuurinen, taloudellinen ja päätöksenteon saavutettavuus on rajattu pois tästä tutkimuksesta. Toinen tarkastelua ohjaava näkökulma on laki vapaasta sivistystyöstä, joka määrittelee oppilaitosten tarkoitusta ja tehtävää. Sen mukaisesti vapaan sivistystyön tarkoituksena on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta, [ ] edistää ihmisten monipuolista kehittymistä, hyvinvointia sekä kansanvaltaisuuden, moniarvoisuuden, kestävän kehityksen, monikulttuurisuuden ja kansainvälisyyden toteutumista. Vapaaehtoisessa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. (OKM 2011, 9) 9

10 2.3 Tutkimuksen toteutus Haastattelut 14 liikunnan koulutuskeskuksen rehtoreille tai tämän nimeämälle johdon edustajalle tehtiin helmi-maaliskuussa (liite 1: haastatteluihin osallistuneet). Haastattelut tehtiin puhelimitse (11) tai henkilökohtaisessa kontaktissa (3) ja ne äänitettiin. Haastattelulla kartoitettiin koulutuskeskusten nykyisiä liikkumis- ja toimimisesteisten käyttäjien määriä, vammaisurheilun kävijäryhmiä, meneillään olevia ja suunniteltuja rakentamis- ja korjaushankkeita, tehtyjä esteettömyysarviointeja tai kartoituksia sekä yhteismitallisen esteettömyyskartoituksen tarvetta (liite 2: teemahaastattelurunko). Haastatteluaineisto litteroitiin seuraavan jäsennyksen mukaan a. Yleistä, tulevaisuudesta (muutos-, lisärakennus- ja peruskorjaustarpeet) b. Yleiset tilat, liikuntatilat esteettömyysnäkökulmasta c. Liikkumis- ja toimimisesteiset käyttäjät (vammaisurheilijat, opiskelijat, työntekijät) 1 d. Kokemuksia, palautetta e. Tehdyt kartoitukset, kartoitustarve f. Oma osaaminen, talon esteettömyysosaajat ja avainhenkilöt 2 Tämän perusteella laadittiin urheiluopistojen lyhyet esittelyt jotka lähetettiin haastateltavien ja heidän valitsemiensa avainhenkilöiden 3 tarkistettavaksi. Haastateltavat saivat ehdottaa korjauksia ja täsmennyksiä tekstiin. Raportin tulosluku koostuu yleisistä tuloksista ja opistokohtaisista esittelyistä. Arkkitehti Niina Kilpelä on toiminut avustajana raportin viimeistelyvaiheessa. 1 Työntekijämääriä tarkastellaan tässä raportissa vain yleisellä tasolla. 2 Avainhenkilötiedot pyydettiin mahdollisten tulevien esteettömyyskartoitusten helpottamiseksi. 3 Liitteessä 1 kuvattujen haastateltavien lisäksi raportin tekstejä ovat täydentäneet Osku Kuutamo ja Virpi Remahl (Pajulahti), Danny Silva (Vuokatti) ja Jyrki Vilhu (Haaga-Helia/Vierumäki). 10

11 3 Tulokset 3.1. Muuttuva esteettömyys on haaste Liikunnan koulutuskeskukset ovat esteettömyyden kannalta vaativia liikkumisympäristöjä. Ne on yleensä rakennettu luonnonkauniisiin, usein myös mäkisiin paikkoihin järven rannalle. Ne on alkujaan tarkoitettu vammattomien ja toimintakykyisten ihmisten liikuntakeskuksiksi ja leiripaikoiksi. Nykyisin ne ovat omaleimaisia, erikoistuneita ja jatkuvassa muutoksessa. Liikunnan koulutuskeskuksilta (katso Liikunnan koulutuskeskusten vapaan sivistystyön valtionohjauksen kehittäminen, OKM 2011) edellytetään, että niissä huomioidaan koko väestön tarpeet. Siten niiden tulee palvella sekä vanhenevan väestön terveysliikunnan että vammaishuippu-urheilijoiden valmennuksellisia tarpeita. Lisäksi niissä tulee huomioida erilaisille kursseille tai ammatilliseen opetukseen osallistuvat liikkumis- ja toimimisesteiset ohjaajat ja opiskelijat. Tässä mutkikkaassa ja muuttuvassa maailmassa sen ymmärtäminen, että esteettömyys hyödyttää kaikkia eikä ole keneltäkään pois, helpottaa suunnittelijan ja rahoittajan tuskaa. Investoinnit tuottavat itsensä takaisin lisääntyvinä asiakasvirtoina. Tämä tiedetään: Parhaimmillaan esteetön liikkuminen palvelee lähes kaikkia asiakkaita, ei vain liikuntaesteisiä ja silloin investoinnin toteuttamisen perusteet ovat selvästi laajemmat (Tanhuvaara) Tää Suomen ikärakennemuutos, tää on todella tärkeä tutkimus. Seniorikohderyhmissä meilläkin keski-ikä nousee ja sen takia nää esteettömyyskysymykset on tärkeitä. Ja nää on hyvin sitoutuneita nää seniorit. (Kisakallio) Opiston muuttaminen esteettömäksi ei kuitenkaan ole helppo tehtävä. Esimerkiksi tieto esteettömyydestä on muuttunut lyhyessä ajassa. Vain kymmenisen vuotta sitten ja aikansa mittapuulla esteettömäksi rakennettu liikuntatila ei ehkä tänään täytä esteettömälle liikuntatilalle asetettuja vaatimuksia. Esteettömyyskartoituksille on tarve Perusteellinen esteettömyyskartoitus on tehty vain Lapin Urheiluopistolla, tosin sekin on jo kuusi vuotta vanha ja rajasi tarkastelun näkökulmaksi opiskelijoiden esteettömyystarpeet. Muissa opistoissa tehdyt pienimuotoiset, kävelykierrostyyppiset esteettömyyskatselmukset, tai esimerkiksi opiskelijatyönä tehdyt kartoitukset eivät korvaa koulutettujen kartoittajien tekemää esteettömyyskartoitusta. Säännöllistä asiakaspalautetta esteettömyydestä ei ole kerätty missään opistossa. Näin ollen opistojen esteettömyydestä ei ole olemassa yhteismitallista tietoa. Kuvittelisin, että isot asiat on aika hyvin, mutta voi olla pieniä mitä ei ehkä tajua. (Kuortane) Olisi ihan mielenkiintoinen, olisi asiantuntijaraportti, tiedettäisiin kuinka huonoja me ollaankaan. Olisi tieto niistä asioista, voitaisiin ottaa huomioon peruskorjausten yhteydessä. (Eerikkilä) 11

12 Ei ole tehty kartoituksia tai selvityksiä. Olisin heti valmis ottamaan vastaan tämän avun ajatellen mahdollista urheilulukion tuloa 3 5 vuoden sisällä. Olisi hyvä jos kartoitus olisi tehtynä ennen niitä lukion muutostöitä. Siitä olisi aika paljon hyötyä. (Norrvalla) Liikkumisen esteet tunnistetaan Pyörätuolia käyttävät urheilijat huomataan. Myös heidän esteettömyystarpeitaan tunnistetaan, koska puuttuva hissi tai esteellinen wc-tila on niin konkreettinen ja näkyvä fyysinen, tekemisen tai osallistumisen este. Tästä huolimatta itsenäinen liikkuminen esimerkiksi pyörätuolilla on joissakin opistoissa lähes mahdotonta. Erityisryhmiä kun käy, niin meidän [erityisliikunnan opettaja] sanoo, et pyörätuolit, niin eihän meillä ole muuta kuin ongelmia. Niitten on vaikea toimia täällä meillä. (Eerikkilä) Ongelmat tunnistetaan, mutta vanhan rakennuskannan korjaaminen vaatii tietoa ja resursseja. Neljä vanhaa hyvin esteellistä rakennusta, joissa ovat opetusluokat. Esimerkiksi kun kuntoutuskeskuksen atk-kursseilta on pyörätuolilla tultu meidän puolelle, on saatu monen miehen voimin nostella sisään. (Norrvalla) Ymmärtämisen ja aistiympäristöjen esteettömyyttä ei tunneta Opistojen alueella eri aikakausina rakennetut tilat sijoittuvat laajalle alueelle. Tilojen käyttötarkoitus ja nimet ovat voineet muuttua useampaan kertaan. Tästä seuraa, että opistojen opastejärjestelmät ovat vaikeaselkoiset henkilöille, jotka saapuvat opistolle ensimmäistä kertaa tai joilla on hahmottamisvaikeuksia. Opistoilla ei ehditä tai muisteta muuttaa opasteita saati päivittää niiden toimintalogiikka. Aistiympäristön esteettömyys (esimerkiksi portaiden kontrastiraidat, huomiolaatat, induktiosilmukat) lisäävät kaikkien liikkumisen turvallisuutta, mutta näkö- ja kuulovammaisille henkilöille ne ovat usein osallistumisen edellytys. Toisaalta nämä tunnistetaan huonosti, joten niitä ei osata myöskään huomioida rakentamisessa. Esimerkiksi induktiosilmukka löytyy vain kahden opiston vastaanotosta. Mä oon kirjannut sen ylös Tää tuli vähän uutena sanana [induktiosilmukka], täytyy miettiä tätä (Kisakeskus) Rakentamismääräysten noudattaminen ei takaa katkeamatonta ketjua Suomen Rakentamismääräyskokoelman osa G1 ohjaa asuntojen, ja F1 julkisten tilojen esteettömyyttä. Lisäksi F2:ssa on turvallisuusmääräyksiä. Määräysten noudattaminen ilman kokonaisvaltaista esteettömyysstrategiaa voi johtaa pistemäisiin esteettömiin ratkaisuihin, kuten Vierumäen Kaskelan toisen kerroksen esteetön wc ja Itä-Suomen Liikuntaopiston päärakennuksen esteetön majoitushuone. Niistä ei kuitenkaan (vielä) löydy hissiä, jolla toiseen kerrokseen pääsee. 12

13 Tänä päivänä esteettömyyshän huomioidaan joka tapauksessa, on rakennusmääräysasia ja on viranomaisvelvollisuus tarkastaa, että niitä noudatetaan. Estettömyyden soveltamisessa on myös kummallisuuksia: Hissejä pitää laittaa vaikkei niitä tarvittaisikaan. Ravintolaan alatasanteelle tuli hissi, tosin sitä käyttää vain siivooja koneitaan siirrettäessä. Tarkoitan, että säädöksiä sovelletaan kaavamaisesti ja tehdään myös tarpeetonta ja toimitaan taloudellisesta näkökulmasta tehottomasti. (Tanhuvaara) Tonne alashan [luentotilojen luokse] piti rakentaa invahissi, mutta mun aikana sitä ei ole koskaan käytetty. (Eerikkilä) Kokonaisymmärryksen puute näkyy myös siten, että merkittyjä esteettömiä autopaikkoja on vain uusimman rakennuksen läheisyydessä ja esteettömiä wc-tiloja vain muutamassa rakennuksessa. Kulkureiteiltä, joilla on jyrkkiä mäkiä ja/tai portaita puuttuvat opasteet vaihtoehtoisille reiteille. Puutteita paikataan palveluasenteella ja joustavuudella. Ollaan proaktiivisia ja pyydetään käymään [ ] Meidän myyntihenkilöstö, kun ihmiset ottaa yhteyttä, ne pyytää, tulkaa tutustumaan. Ei liikuntaesteisetkään halua olla mitään silmätikkuja, et sua varten joudutaan tekemään erityisjärjestelyjä. (Solvalla) Vanhoissa rakenteissa on aina korjattavaa ja laitettavaa. Ei ole tullut negatiivista palautetta, on niin kiitollista asiakaskuntaa. (Kisakeskus) 3.2 Esteettömyydestä hyötyvät käyttäjät Tutut vammaisurheilijat ja liikunnan erityisryhmiin kuuluvat liikkujat Vammaisurheilijoita käy lähes kaikissa opistoissa. Opistot ovat myös vuosien mittaan saattaneet erikoistua tiettyihin vammaisurheilijaryhmiin. Vakiokävijät osaavat jättää autonsa myös merkitsemättömille paikoille, he löytävät esteettömät wc-tilat ja siirtyvät liikuntapaikoille sujuvasti vaikka huoltokäytäviä pitkin. Tuttujen erityisryhmien tarpeet myös tiedetään ja heidän palvelunsa sujuu joustavasti. Myynti informoi ravintolaa tarjottimien, ja kiinteistön huoltomiehiä siirrettävien luiskien, tarpeesta. Ruokalan lasiseiniä yritetty merkata paremmin. Kiinalainen sokea kaveri, omatoimisesti vaan tänne rävähtää. Porukka vaan auttelee. (Vuokatti) Käytäntö on et jos tulee pyörätuolilla, ei edes jätä pysäköintialueelle autoa vaan tuo tuohon talon viereen, ne tietää minne voi pysäköidä. (Kisakeskus) Ongelmana on, että palveluketjun toimimattomuus ja ulossulkemisen kokemukset eivät houkuttele uusia asiakasryhmiä. Talon tavat eivät avaudu yksittäisille asiakkaille, kurssilaisille ja muille satunnaisille kävijöille. 13

14 Erilaiset tilastointitavat hankaloittavat seurantaa Yhteismitallista tapaa tilastoida vammaisurheilijoita tai liikkumis- ja toimimisesteisiä asiakkaita ei ole. Vapaan sivistystyön nojalla käyttäjät koodataan viiteen luokkaan, joista vammaiset ovat yksi. Silti vammaisurheilijat voivat kirjautua myös esimerkiksi SUL:n tai Judoliiton tilastoihin. Tilastoinnin yhtenäistäminen saattaisi helpottaa esteettömyyden kehittämistä, mutta yhtenäisen kirjaamistavan luominen ja käytännön toteutus voi olla hankalaa. Yleisurheilu ja jalkapallo ovat suurimmat käyttäjät. Siellä yleisurheilun seassa saattaa olla vammaisiakin. Menee sit sinne SUL:n sisään. Perheissä on enenevässä määrin vammaisiakin ja ne perheet menee terveysliikunnan sisään, ellei se pääkäyttäjä ole joku vammaisurheiluliitto. Pääkäyttäjän mukaan koodataan, et kuka on järjestäjä. (Pajulahti) Esteettömyyttä tarvitsevat opiskelijat ja työntekijät Liikkumis- ja toimimisesteisten opiskelijoiden ja opistoilla työskentelevien ammattilaisten määrä on pieni, mutta toisaalta kaikista ei edes tiedetä. 11 rehtoria muisteli, että opistoissa olisi opiskellut kaikkiaan kolme liikkumis- ja/tai toimimisesteistä opiskelijaa viimeisten noin vuoden aikana 4. Heistä kaksi keskeytti opintonsa ja vain yksi valmistui ammattiinsa. Toisten avun varassa oleminen vaatii koko ryhmältä paljon. Kerran on ollut alaraajahalvaantunut opiskelija. Integroitiin vaan kylmän rauhallisesti kaikkeen. Teki kaikki opinnot pt:stä käsin ja oli mukana kaikessa liikunnassa, täällä sitä kannettiin saliin ja silleen. Nää on aika harvinaisia. (ISLO) Joillakin on käsitys, että vammainen nuori ei voisi toimia liikunnanohjaajan ammatissa. Neuvoja kaivattaisiin. Jos se liikuntarajoite on, sanoittaisko niin vakava, ettei pysty itsenäisesti liikkumaan siellä Niin ei pysty tätä ammattiakaan harjoittamaan [ ]. Jos ajatellaan tätä perusopiskelijaa, joka tulee, siel melotaan, siel kiivetään ja tehdään paljon sellaista joka on hankalaa. En sano, että mahdotonta, mutta hankalaa. (Solvalla) Viimevuonna oli hakijana opiskelija, jolla oli jokin diagnoosi, en muista mikä, hän olis voinu hakea myöskin, ootappas nyt, joustavassa haussa, mutta ei ollut hakenut ja sen vuoksi käsiteltiin lainausmerkeissä ei vammaisten haussa, eikä päässyt. Vähän ihmeteltiin että miksi se oli. Ja soitettiin Pajulahteenkin, jos olisi ollut niille tuttu. Olisi hänet niinku huomioitu, ei kuitenkaan voitu Ei koskaan käyny ilmi, miksei hakenut joustavassa haussa. (Varala) Liikkumis- ja toimimisesteisiksi tunnistettuja työntekijöitä on opistoissa vähän. Haastatteluissa muisteltiin kahden tukityöllistetyn toimivan avustavissa, ja kaksi siivoojan tehtävissä. Lisäksi opistoilla on tuntiopettajina entisiä vammaisurheilijoita. 4 Esimerkiksi Haaga-Helian ammattikorkeakoulun lehtori Jyrki Vilhu täydensi myöhemmin, että myös Vierumäellä opiskelee parhaillaan joitakin liikkumis- ja toimimisesteisiä opiskelijoita. 14

15 Esteetön pääsy tarvitaan myös henkilökunnan tiloihin sekä urheiluhallien oheistiloihin, kuten kokoustiloihin, varastoihin, sosiaalitiloihin ja kahvioihin. Urheilijoiden lisäksi erilaisten ryhmien ohjaajilla, vastuuhenkilöillä tai esimerkiksi kilpailujen johtajilla voi olla liikkumisen ja toimimisen este. Uuteen ja esteettömään tilaan lipsahtaa esteitä vain siksi, että tätä asiaa ei ole vielä ymmärretty. Areenan kohdalla [ ] olin suunnitteluryhmässä Yläkerrassa on sellaisia tiloja, joihin ei ole tarvis pyörätuolilla mennä. (Vierumäki) 3.3 Esteettömyysosaaminen Esteettömyyden positiivinen kehä Se, että osa opistoista (esimerkiksi Kuortane, Pajulahti ja Lappi) on esteettömyydessä edellä muita opistoja, on seurausta monesta tekijästä. Erityis- ja/tai soveltavaa liikuntaa on järjestetty jo kauan, vammaisurheilijoita käy säännöllisesti, henkilöstö on asiasta kiinnostunutta, esteettömyysmuutoksia tehdään pikkuhiljaa ja uutta rakennettaessa halutaan tehdä kerralla toimivaa. Erityis- ja/tai soveltavan liikunnan opetukseen kuuluvat opetusharjoittelut ja tapahtumat luovat otollisen maaperän järjestö- ja kuntayhteistyönä toteutettaville vammaisurheilun ja erityisliikunnan tapahtumille. Kävijät antavat palautetta ja asiakkuudellaan kannustavat muutoksiin. Vastaavankaltaista positiivista kehää ruokkivat myös esteettömyyden huomioiminen perushankinnoissa, vammaisurheiluryhmät, kehittämishankkeet tai jopa uudet kulkuyhteydet, kuten Kisakallion lähelle linjattu uusi moottoritie. Vuokatissa on lähdetty kehittämään vammaisurheilua korostetun huippu-urheilujohtoisesti ja vasta sen jälkeen pohdittu toimenpiteitä muiden erityisryhmäkävijöiden houkuttelemiseksi opistolle. Niin tai näin, positiivinen palaute ja lisääntyneet kävijämäärät ruokkivat positiivista kehää. On opistoja, joissa tämä kehä on käynnistymättä. Hissejä, luiskia ja esteettömiä wc-tiloja tarvitsevat asiakkaat oppivat välttämään esteellisiä opistoja. Opistoissa ehkä tulkitaan, ettei kysyntää ole. Ajatellaan ettei asia koske meitä. Erityisliikunnan opettajien merkitys on suuri. Erityisliikunnan opettaja [ ] on ainoa joka osaa ajatella, on tekemisissä niitten liikuntaesteisten kanssa ja näkee ne ongelmat. On ihan ylivoimanen ykkönen siinä. Tuo esille tarpeita, kuten ovet jotka pitää avata ja että meillä on kynnys joka paikkaan. (Eerikkilä) Sinikka Tuomisen ajoista lähtien on tehty ja kiinnitetty huomiota. Asiakkaat on selkeesti tyytyväisiä meihin, vaikkei kaikki ole vielä valmista. Ne on kai muualla tottuneet vieläkin huonompiin. (Pajulahti) Osa lajiliitoista on nimennyt yhteistyöopistonsa. Pitäisikö vammaisurheilussakin pitkäjänteisesti kehittää joitakin urheiluopistoja? Kuortane, Pajulahti, Lappi ja Kisakallio ovat jo monipuolisuudessaan ylitse muiden. Pajulahti, Vuokatti ja Kisakallio ovat löytäneet vammaisurheilun tapahtumista jopa markkinaraon: Onhan nää VAU:n kisat ihan valtavat, 20 maata ja 500 urheilijaa. (Pajulahti) 15

www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/13 TEEMA Esteettömyys ei voi olla mielipide Liikuntamaa kutsuu Tampereelle 7. 9.11. Esteetöntä liikuntaa

www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/13 TEEMA Esteettömyys ei voi olla mielipide Liikuntamaa kutsuu Tampereelle 7. 9.11. Esteetöntä liikuntaa www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/13 TEEMA Esteetöntä liikuntaa Esteettömyys ei voi olla mielipide Liikuntamaa kutsuu Tampereelle 7. 9.11. i-puoti Meiltä löydät nyt myös heijastavan liivin ja repunsuojan sekä

Lisätiedot

Esteettömyys 5/11. Lumilauantai kutsuu perheet liikkumaan. Melkein esteetön ei riitä Kuntokuu kiritti liikkujia Pajulahti Games 19. 22.1.

Esteettömyys 5/11. Lumilauantai kutsuu perheet liikkumaan. Melkein esteetön ei riitä Kuntokuu kiritti liikkujia Pajulahti Games 19. 22.1. www.vammaisurheilu.fi 6,90 5/11 Esteettömyys TEEMA Lumilauantai kutsuu perheet liikkumaan Melkein esteetön ei riitä Kuntokuu kiritti liikkujia Pajulahti Games 19. 22.1. Meiltä löydät nyt myös saunatuotteet,

Lisätiedot

ESTEETÖN KOKOUS. Case: Lahden alueen kokouspaikat

ESTEETÖN KOKOUS. Case: Lahden alueen kokouspaikat ESTEETÖN KOKOUS Case: Lahden alueen kokouspaikat LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun ala Matkailun koulutusohjelma Elämysmatkailu Opinnäytetyö Kevät 2014 Suvi Simonen Lahden ammattikorkeakoulu Koulutusohjelma

Lisätiedot

Koottua tietoa liikuntavälineistä: www.välineet.fi

Koottua tietoa liikuntavälineistä: www.välineet.fi 3/10 Uusi lehti! www.vammaisurheilu.fi 6,90 TEEMA Koottua tietoa liikuntavälineistä: www.välineet.fi Yyterin hitti: soveltava purjelautailu Kuntokuu aktivoi liikkumaan Varsova kutsuu LEIRIKOULUSSA ILOA

Lisätiedot

Erityisryhmien liikunta Eurassa

Erityisryhmien liikunta Eurassa Erityisryhmien liikunta Eurassa Euran erityisliikunnan peruskartoitus 2014 Tekijät: Pia Malja ja Euran Erityisliikunnan kehittämistyöryhmä Saku Rikala 1 Sisällysluettelo 1. PERUSKARTOITUKSEN YHTEENVETO...2

Lisätiedot

1/14. Lapset ja nuoret. Aleksi innostui laskemisesta Lumilauantai-tapahtumassa Sotshissa luvassa mahtipontiset paralympialaiset

1/14. Lapset ja nuoret. Aleksi innostui laskemisesta Lumilauantai-tapahtumassa Sotshissa luvassa mahtipontiset paralympialaiset www.vammaisurheilu.fi 6,90 1/14 TEEMA Lapset ja nuoret Aleksi innostui laskemisesta Lumilauantai-tapahtumassa Sotshissa luvassa mahtipontiset paralympialaiset Kokousta & Sporttia! Kokoustilat 10 800 henkilön

Lisätiedot

LIIKUNTARAJOITTEISEN ASIAKKAAN HUOMIOIMINEN ROVANIEMEN MAJOITUSPALVELUISSA

LIIKUNTARAJOITTEISEN ASIAKKAAN HUOMIOIMINEN ROVANIEMEN MAJOITUSPALVELUISSA LIIKUNTARAJOITTEISEN ASIAKKAAN HUOMIOIMINEN ROVANIEMEN MAJOITUSPALVELUISSA Leena Hirvonen Opinnäytetyö Matkailun koulutusohjelma Restonomi AMK 2015 Opinnäytetyön tiivistelmä Matkailun koulutusohjelma Tekijä

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/14 Keväinen luonto on kaikille avoin Tuomiston paralympiahopea kimmeltää kultaa TEEMA Ulkoilusta hyvinvointia

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/14 Keväinen luonto on kaikille avoin Tuomiston paralympiahopea kimmeltää kultaa TEEMA Ulkoilusta hyvinvointia www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/14 TEEMA Ulkoilusta hyvinvointia Keväinen luonto on kaikille avoin Tuomiston paralympiahopea kimmeltää kultaa Makusi mukaan maailmalle ESTEETTÖMÄSTI MM-Fanimatka Sähköpyörätuolisalibandyn

Lisätiedot

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi

Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti. Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Uutta tuulta esteettömyyteen Invalidiliiton Esteettömyysprojektin ulkoisen arvioinnin loppuraportti Joulukuu 2008 Maija Säkäjärvi Esteettömyysprojekti on Invalidiliiton vuosina 2005-2008 toteuttama projekti.

Lisätiedot

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA

OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Ulla Numminen (toim.), Pentti Yrjölä, Tim Lamminranta & Esa Heikkinen OPINTO-OHJAUKSEN TILA AIKUISOPPILAITOKSISSA Arviointi 4/2004 OPETUSHALLITUS Opetushallitus Taitto: Sirpa Ropponen ISBN 952-13-2283-7

Lisätiedot

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia

Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan ammattiopisto Varia Määttänen Kaisa, Väänänen Hannamari 2015 Kerava Laurea-ammattikorkeakoulu Kerava Opintotoimistopalveluiden kehittäminen Case: Vantaan

Lisätiedot

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS

ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS ORIMATTILAN URHEILUTALO TARVESELVITYS 2015 Liikunta- ja nuorisotoimenjohtaja Teemu Mäkipaakkanen ORIMATTILAN KAUPUNKI SIVISTYSPALVELUT SIVISTYS- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA 28.4.2015 42 Sisällysluettelo 1

Lisätiedot

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA

EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA Eduskunnan esteettömyystyöryhmä EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS DEMOKRATIA KAIKILLE DEMOKRATI FÖR ALLA 2 SISÄLLYS EDUSKUNNAN ESTEETTÖMYYS- JA SAAVUTETTAVUUSSELVITYS 1. Johdanto Demokratia

Lisätiedot

Esteetön opiskelu yliopistoissa

Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriö Undervisningsministeriet Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina Laaksonen Esteetön opiskelu yliopistoissa Opetusministeriön julkaisuja 2005:6 Elina

Lisätiedot

Hyvä käytettävyys oppimisympäristöissä - Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus ja tuotekehityshanke 1.4.2007-30.9.2009.

Hyvä käytettävyys oppimisympäristöissä - Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus ja tuotekehityshanke 1.4.2007-30.9.2009. Hyvä käytettävyys oppimisympäristöissä - Oppimisympäristöjen esteettömyyden tutkimus ja tuotekehityshanke 1.4.2007-30.9.2009 Loppuraportti 2 Hyvä käytettävyys oppimisympäristöissä - Oppimisympäristöjen

Lisätiedot

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset

LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN. Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset LIIKKUMISEN ESTEISTÄ AJAN HALLINTAAN Esteettömyyden hyvät käytännöt ja kovat kokemukset korkea-asteen oppilaitoksissa ESOK hanke Esteetön opiskelu korkea-asteen oppilaitoksissa 2006 2009 www.esok.fi Paula

Lisätiedot

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy

Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471. Tyylipaino Oy Invalidiliiton julkaisuja O.39., 2009 ISBN 978-952-5548-24-2 ISSN 1457-1471 Tyylipaino Oy Invalidiliitto ry:n Esteettömyysprojektin tavoitteena oli lisätä osaamista ja tietoa rakennetun ympäristön esteettömyydestä

Lisätiedot

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa

Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa Fyysinen esteettömyys Ulvilan kaupungissa 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto...3 2. Millainen on esteetön liikkumisympäristö?...5 Maankäyttö- ja rakennuslaki...5 Maankäyttö- ja rakennusasetus...6 Laajennetun

Lisätiedot

Pyörätuolilla Porvoossa - esteettömyyskartoitus keskustan majoitus- ja ravitsemisliikkeissä

Pyörätuolilla Porvoossa - esteettömyyskartoitus keskustan majoitus- ja ravitsemisliikkeissä Pyörätuolilla Porvoossa - esteettömyyskartoitus keskustan majoitus- ja ravitsemisliikkeissä Sanna Ek Opinnäytetyö Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma 29.10.2014 Tiivistelmä Päiväys

Lisätiedot

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa

Kati Lehtonen. Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Kati Lehtonen Ohjaajat ja valmentajat lasten ja nuorten seuratoiminnan kehitystukihankkeissa Liikunnan ja kansanterveyden julkaisuja 225 Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES ISBN 978-951-790-272-4

Lisätiedot

Osaamisen kehittäminen

Osaamisen kehittäminen www.vammaisurheilu.fi 6,90 1/12 Osaamisen kehittäminen TEEMA Valmentajan valmennustyylillä on väliä Urheiluakatemiat muutoksen etulinjassa VAU:n parhaat vammaisurheilijat 2011 1/12 Sisällys 16 10 19 20

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään

www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään www.vammaisurheilu.fi 6,90 2/12 TEEMA Raha ja resurssit Vammaisurheilu saa oman postimerkkiarkin Välineet.fi-verkkopalvelu laajenee entisestään i-puoti on sekä verkkokauppa että myymälä. Meiltä löydät

Lisätiedot

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007

ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 ERITYISLIIKUNNAN PERUSKARTOITUS NURMO 2007 NURMON KUNTA Liikuntatoimi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...2 2. ERITYISRYHMÄT...3 2.1 Erityisryhmien liikunnan määrittely...3 2.2 Erityisliikunnan tärkeimmät toimintamuodot...4

Lisätiedot

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille

KAIKKI MUKAAN. - opas erityisliikunnan toimijoille KAIKKI MUKAAN - opas erityisliikunnan toimijoille Kaikki mukaan - opas erityisliikunnan toimijoille Hannu Itkonen (toim.) Kaikki mukaan opas erityisliikunnan toimijoille ISBN 978-952-68235-2-2 (nid.) ISBN

Lisätiedot

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA

ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA Opinnäytetyö (YAMK) Sosiaalialan koulutusohjelma Hyvinvointipalvelut 2013 Janna Aksela ELÄMÄNHALLINTAKURSSIN PILOTOINTI AMMATTIOPISTO LIVIASSA OPINNÄYTETYÖ (YAMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan

Lisätiedot

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää

www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. TEEMA Urheilijaelämää www.vammaisurheilu.fi 6,90 3/14 TEEMA Urheilijaelämää Maalipallon MM-kilpailut Espoossa 30.6. 5.7. Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry ja esteettömiä lomia asiantuntemuksella toteuttava Matka-Agentit

Lisätiedot

Lajit ja harrastuspaikat

Lajit ja harrastuspaikat www.vammaisurheilu.fi 6,90 4/11 Lajit ja harrastuspaikat TEEMA Liikuntamaa 10. 12.11. Tampereella Timo Averjanov kaataa keilat ja raja-aidat Tanssiva liikuttaja haluaa herättää iloa Meiltä löydät nyt myös

Lisätiedot

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017

VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 12.5.2014 1 Vanhusneuvosto Perusturvalautakunta 21.5.2014 liite nro VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2014-2017 Kuva Js-media "Kohtele minua hyvin, sitten kun en enää muista nimeäni. Sitten kun tämä päivä

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 Liite nro 1 Ptlk 16 8.~P~QN?~ 1 ::~ ~ t 4 - PIEKSÄMÄKI KAIKILLE PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2012-2015 SISÄLLYS 2 LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET 3 1. OIKEUS OMAEHTOISEEN ELÄMÄÄN 4

Lisätiedot

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Kohti saavutettavaa kulttuuria Case: Vammaispoliittinen elokuvafestivaali SiltaKino Anne Pulli Kulttuurituotannon koulutusohjelma 240 op 05/2011 www.humak.fi

Lisätiedot