DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA"

Transkriptio

1 DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA

2 Valmis ikuistamaan jokaisen hetken nopeasti ja onnis Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/4g IF-ED Valotustila:[A], 1/1000 sekuntia, f/5,6 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava 2

3 tuen. D70s. D 7 0-kameran voittoisa kuvalaatu, suuri suorituskyky ja h elppokä ytt ö isyys ovat periytyneet Nikon D 7 0s -kameraan, mutta niid en lisä ksi se tarjoaa uud istuksia, jotka auttavat kuvaajaa arvokkaid en h etkien ikuistamisessa juuri oikeaan aikaan. sarjakuvaus, 144 perä kkä istä kuvaa, 3 kuvaa sekunnissa* virrankytkentä 0,2 sekunnissa ja lyh yt laukaisimen viive suljinaika 1/8 000 sekuntia ja salaman t ä smä ysnopeus 1/500 sekuntia suuri 2,0 tuuman nestekid enä ytt ö, loog iset valikot ja o h jenä ytt ö UUSI uud istunut viisialueinen automaattitarkennusjä rjestelmä UUSI 6,1 teh ollisen meg apikselin Nikonin DX-kokoinen CCD-kuvakenno 7dig itaalista vaih to-oh jelmaa sisä inen salamalaite 18 mm:n objektiiveille UUSI MC-DC 1-lankalaukaisin (lisä varuste) UUSI * Kun kä ytö ssä on JPEG NORM A L - L arg e -asetus ja SanDisk SDC FH (ultra II)-, SDC FX (Ex treme/ex treme III)- tai L e x ar M e d ia 8 0X WA C ompac tflash TM -kortti 3

4 4 Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Valotustila: [A], 1/3 20 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava

5 Suorituskyky riittää vangitsemaan koko tapahtuman lennossa Nopeus ja tarkkuus takaavat valmiud en erikoistilanteen yllä ttä essä. Uud istunut v iisialueinen automaattitar kennusjärjestelmä UUSI Nikonin e d istyksellisessä viisialueisessa M ulti-c A M 9 00-automaattitarkennusjä rjestelmä ssä on e d elleen tarkennusristikko kuvakennon keskellä, suuri kuva-ala, luokkansa johtava hämärätunnistus ja kätevä tarkennusapuvalo, jotka auttavat pimeä llä kuvattaessa. U u d istukset lisääv ä t tarkkuutta nopean ja entistä yh tenä i- semmä n koh teen etsinnä n ja parannetun tarkennuksen avulla, kun k ä ytetään lähimm ä n koh teen d ynaamista tarkennusta tai d ynaamista tarkennusta ja ennakoivaa tarkennuksen seurantaa sekälo c k-on TM -lukitusta. Nopea virrankytkentä ja lyhyet viiveet (virrankytkentä 0,2 sekunnissa ja lyhyt laukaisimen viive ) Kun kytket D 7 0s-kameraan virran, kamera on 0,2 sekunnin kuluttua t ä y- sin valmis kuvaamaan.paina laukaisinta, ja kamera toimii viivä styksittä. Nikonin viisialueinen Multi-CAM9 00-automaattitarkennusjärjestelmä ja tarkennusapuvalo takaavat nopean ja tarkan tarkennuksen myö s h ankalissa valaistusolosuh teissa. Kamera k ä sittelee ja tallentaa ottamasi kuvat äärimmä isen nopeasti. Esikatselukuvat tulevat nestekid enä ytt öön lähes v ä littö m ä sti. Ja nopea sarjakuvaus tarkoittaa, että et koskaan putoa tapah tumien vauhdista tai menetähetken sykettä. Lyhy et suljinajat ( enimmä issuljinnopeus 1/8 000 sekuntia ja salaman tä smäysnopeus 1/500 sekuntia) Suljinaika 3 0 1/8 000 sekuntia ja salamalaitteen kanssa t ä smä tty suljinnopeus enintään 1/500 sekuntia tekevä t kuvaamisesta aiempaa monipuolisemman ja luovuud essa joustavamman kokemuksen, ja onnistut tallentamaan arvokkaista h etkistä enemmä n. Automaattitarkennusjä rjestelmä havaitsee automaattisesti, mille tarkennusalueelle tulee tarkentaa, estää kameraa tarkentamasta taustaan ja parantaa tarkennuksen osumatarkkuutta aiottua kohdetta seurattaessa. 144 kuv an sar jakuv aus, 3 kuv aa sekunnissa D70s:llä voi ottaa nopeasti 3 kuvan sekuntivauhdilla 144 kuvan kuvasarjan*, sillä kamerassa on optimoidut järjestelmät, kuten nopea puskurimuistin käsittely, kuvankäsittely ja muistikortin käyttö sekä suuri järjestelm ä v ä ylä n kaistanleveys. * Kun kä ytö ssä on JPEG NORM A L - L arg e -asetus ja SanDisk SDC FH (ultra II)-, SDC FX (Ex treme/ex treme III)- tai L e x ar M e d ia 8 0X WA C ompac tflash TM -kortti 5

6 Suorituskykyä upeiden, väreiltään puhtaiden kuvien tekemiseen Elä v ä t vä rit ja terä v ä t yksityisko hdat sekä suuri tarkkuus ja laaja tarkennusalue Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S VR Zoom-Nikkor f/2,8 G IF-ED Valotustila: [A], 1/8 0 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: pilvinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava E d isty ksellinen kuv ankä sittely järjestelmä N ikonin DX - kokoinen CCD - kuv akenno D 7 0s:n e d istyksellisen L SI-jä rjestelmä n prosessori tuottaa kuvia, jotka ovat äärimmäisen selkeitä ja joissa on puh taat ja elä v ä t v ä rit. Automaattinen valkotasapaino ja s ä vyn s äät ö sekä vä rien s äät ö on optimoitu, ja reaaliaikaiset prosessit vähentä vä t d i- gitaalista kohinaa pitkillä valotusajoilla kuvattaessa. K ä sitellyt kuvat ovat valmiita tulostettaviksi suoraan kamerasta, jolloin saat onnistuneet otokset mahdollisimman nopeasti. Kuvankä sittelyjä r- jestelmä my ö s maksimoi jä rjestelmä n suorituskyvyn, jolloin tied ostojen pakkaus, tietojen k ä sittely muistissa ja NEF- ja JPEG-tied ostojen samanaikainen tallennus k ä yvä t nopeasti ja kuvat tulevat n ä kyviin lähes vä littö m ä sti. Optimoitu laajan tarkennusalueen kä yttöön, jolloin saad aan upeita, tarkkoja kuvia, joissa on terä v ä t yksityisko hdat. DX-kokoisen CCD-kennon 6,1 teh ollista meg apikseliä saavat aikaan x pikselin kuvia, joista voi tehdä suuria tulosteita tai joid en yksityisko h tia voi korostaa sopivasti rajaamalla. Kennon kuh unkin pikseliin sisä llytetty mikro-optiikka s äät ää kuvan tarkasti kameran objektiivista parh aaksi mahdolliseksi, kun k ä ytetään AF Nikkor -objektiiveja tai laad ukkaita, d ig itaalikuvaukseen suunniteltuja DX Nikkor -objektiiveja. Kaikki Nikonin d i g i taaliset jä r- jestelmä kamerat k ä ytt ävä t DX-kokoa, mikä lisää suorituskykyä ja yhdenmukaisuutta. 6

7 K olme väritilaa Nikonin ed istyksellinen vä rientoistojä rjestelmä optimoi kolme k ä ytettä vissä olevaa v ä ritilaa vastaamaan parh aiten aih etta tai kä ytt ö tarkoitusta. T ila Ia: T uottaa ih onvä rin luonnolliset s ä vyt kameralla. (srg B ) T ila II: Antaa k ä ytt öön laaje m man v ä rivalikoiman kuvank ä sittelyssä ja korjauksessa. (Ad obe RG B ) A d obe RG B srg B T ila IIIa: T uottaa kameralla elä v ä t vä rit maisemiin ja kukkiin. (srg B ) 1 8 mm 7 0 mm 3 00 mm N ikkor-o b jektiiv it D 7 0s-kamerassa k ä ytetään Nikon F - objektiivinkiinnitystä. Se sopii saumattomasti laad ukkaid en AF- ja AF-S Nikkor -objektiivien suureen valikoimaan, jota ammattilaiset kaikkialla maailmassa ovat jo kauan arvostaneet. Objektiivien v ä riominaisuud et, kontrasti ja terä vyys ovat aivan omaa luokkaansa, ja automaattinen tarkennus toimii erinomaisesti. Nikonin d ig ijä rjestelmä kameroid en kanssa k ä ytettä viksi suunniteltujen DX Nikkor -objektiivien kasvava valikoima lisää vaih toeh toja entisestään mahdollistamalla laajan valikoiman kuvakulmia, lisääm ä llä suorituskykyä ja tarjoamalla erinomaisen kuvalaad un koko kuva-alalla. D 7 0s-kameran tai minkä ta h ansa Nikonin d ig ijä rjestelmä kameran kanssa k ä ytettynä kaikkien AF-, AF-S- ja DX Nikkor -objektiivien kuvakulma vastaa 1,5-kertaista kuvakulmaa 3 5 mm:n kamerassa mm:n AF- S DX Zoom-Nikkor f /3,5-4,5G IF - ED - objektiivi Koska t ä m ä pieni, vakiomallinen z oomobjektiivi on suunniteltu yhdistä mään h uipputason suorituskyky ja eriomainen arvo, se kattaa erittä in k ä ytä nnö llisen polttov ä lialueen mm, joka vastaa mm:n polttov ä liä35 mm:n kamerassa mm:n AF Zoom-Nikkor f /4-5,6 G - objektiivi T e h okas tele-z oomobjektiivi, jonka z oomauskerroin on 4,3, on pienikokoisessa ja kevyessä paketissa, joten se sopii mainiosti matkalle mukaan otettavaksi ja on aina valmiina toimimaan kaikkialla muotokuvista urh eilukuvaukseen. (Vastaa mm:n polttov ä liä35 mm:n kamerassa. ) 6 0 mm:n AF M ic ro -Nikkor f /2,8D - objektiivi Nikonin kaikkein pienin mikro-objektiivi on ylivoimainen sekä lähikuvissa että tavallisessa valokuvauksessa. Kun sitä kä ytetään keskipitkä n etä isyyd en telekuvauksessa D 7 0skamerassa (vastaa 9 0 mm:n polttov ä liä 3 5 mm:n kamerassa), se lisää toiminta-aluetta vaikeasti tavoitettavia koh teita kuvattaessa tai kun lisä valaistus on tarpeen. Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: 60 mm:n AF M ic ro-nikkor f/2,8 D -objektiivi Valotustila: Dig itaalinen vaih to-oh jelma [lähikuva], 1/3 0 sekuntia, f 3, 8 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava 7

8 Suor itusky ky, joka mahd ollistaa tar kan v alon säädö n T e h okas valotuksen, mittauksen ja salamalaitteen toiminnan säät ö A utomaattiset d ig itaalinen v aihto- ohjelmaja v alotustilat Kun jokin seitsemä städig itaalisesta vaih to-oh jelmasta valitaan, valkotasapaino, terä vö inti, kontrasti, vä ri, vä rikyllä isyys ja vä riasetukset optimoid aan automaattisesti valittua aih etta vastaavaksi, jolloin luova valokuvaus on yh tähelppoa kuin tilanvalitsimen k ääntä minen. Valittavina ovat automaattinen, muotokuv a, maisema, lä hikuv a, ur heilu, yö maisema ja y ö muotokuv a, jotka automatisoivat toiminnan, ja niid en ansiosta D 7 0s on oikea valinta, jos vasta opettelet loistavien kuvien tekemistä tai jos olet kokenut kuvaaja, mutta h aluat nopeasti vang ita arvokkaat h etket. Valotustilan asetusten avulla kameran toimintaa on h aluttaessa mahdollista s äät ää. Oh jelmoitu automatiikka [P] asettaa suljinajan ja aukon koon. Se sisä ltää joustavan o h jelman, jonka avulla vaih toeh toiset valotusasetusten yhdistelmä t ovat nopeasti valittavissa. Suljinajan esivalinta-automatiikka [ S ] tarjoaa valittavaksi suljinajat 1/ sekuntia. Aukon esivalinta-automatiikka [A ] mahdollistaa vapaan valinnan kaikista aukon kokovaihtoehdoista.ja käsisäätö [M ] mahdollistaa sekä suljinajan että aukon koon vapaan säät ä misen. K uv ien par anteluv aihtoehd ot Käytettäessä ohjelmoitua automatiikkaa [P ], suljinajan esivalinta-automatiikkaa [S], aukon esivalinta-automatiikkaa [A] tai k ä sisäät öä [M ] h elposti valittavat kuvien teh ostusvaih toehdot optimoivat terä vyyd en, kontrastin, vä - rin, kyllä isyyd en ja s ä vyt vastaamaan parh aiten aih etta tai kuvan k ä ytt ö tarkoitusta. Vaih toehdot ovat normaali, elä v ä, terä v ä, peh meä, suoratulostus, maisema ja mukautettu optimointi. Valotuksen mittaustav an v aihtoehd ot Nikonin pikselin RGB -valotus-/vä rimatriisimittaustunnistin arvioi kirkkaud en, v ä rin, kontrastin, valitun tarkennusalueen sekä ko h teen ja kameran v ä lisen etä isyyd en.tuloksia verrataan tod ellista valokuvauskohdetta sisä ltä vään sisä iseen tietokantaan, ja sitten nopeaa tietojenkä sittelytoimintoa k ä ytt ä en kamera tarjoaa jatkuvasti luotettavan automaattisen valotuksen. Säädettä v ä keskustapainotteinen mittaus ja viisialueinen pistemittaus sekä valotuksen korjaus ja valotuksen h aarukointi ovat my ö s kä ytettä vissä. A utomaattinen: On h elppoa ottaa laad ukkaita tuokiokuvia, joissa on elä v ä t vä rit, ja vä rikyllä isyys, vä rit ja terä vyys ovat tasapainossa. M uotokuv a : Ih on vä risä vyt ovat luonnolliset ja ko hde korostuu, kun taustan yksityisko h tia peh mennetään. M aisema: M aisemakuvien vä rit ovat luonnolliset ja ääriviivat, v ä rit ja kontrasti korostuneita. Lähikuv a : Saat selke ä sti erottuvia lähikuvia kukista, h y ö nteisistä ja muista pienistä ko h teista. U r heilu: Vauhdikkaita urh eilukuvia otettaessa lyh yt suljinaika pys ä ytt ää liikkeen, jolloin ko hde erottuu kuvasta selvä sti. Yömaisema: P itkää suljinaikaa kä ytt ä m ä llä saad aan upeita kuvia, joissa h eikko valaistus ei häiritse. Yömuotokuv a : Ko hde ja tausta ovat luonnollisessa tasapainossa h eikossa valaistuksessa otetuissa muotokuvissa. Valotustav at: Oh jelmoitu automatiikka [P ], suljinajan esivalinta-automatiikka [S], aukon esivalinta-automatiikka [A] tai kä sisäät ö [M ]. Y h dys r akenteinen salama ja i- TTL-salamanohjaus ( jossa entistä suurempi valaisukulma) UUSI Y hdysrakenteinen salamalaite ponnah taa ylö s automaattisesti ja v ä läht ää, kun luonnonvalo ei riitä tai tarvitaan tasapainotettua t ä ytesalamaa kuvattaessa voimakkaaseen vastavaloon. D7 0skamerassa salamalaitteen uusi optimoitu suunnittelu lisää salaman k ä ytt ö aluetta niin, että salamalaite tukee my ö s 18 mm:n objektiiveja. T ar kka v alkotasapainon säätä minen D 7 0s saa v ä rit toistumaan luonnollisina sovittamalla valkotasapainon kuvan valonlähteeseen. Ed istyksellinen automaattinen valkotasapaino sopii useimpiin tilanteisiin, mutta sen lisä ksi ovat joustavat vaih toehdot, kuten kuusi erityistä kä sisäät öä h ienosäät öä varten ( h e h kulamppu, loisteputkilamppu, suora auring onvalo, salamavalo, pilvinen ja varjo) sekä esiasetus h armaan tai valkoisen esineen kä ytö lle valkotasapainon mallina. K uvalaatutila: RAW (NEF) O bjektiivi: mm:n AF-S Zoom-Nikkor f/2,8 D IF-ED V alotustila: Dig itaalinen vaih to-oh jelma [yö muotokuva], 1/60 sekuntia, f 5,6 V alkotasapaino: Automaattinen H erkkyys: ISO 200:aa vastaava 8

9 Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/3,5 4,5G IF-ED Valotustila: [A], 8 sekuntia, f/11 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava Luovan valaistusjärjestelmän tuki Parasta D70s:n yhdysrakenteisessa salamassa on, että se hyödyntää Nikonin edistyksellistä i-ttl-salamanohjausta, vankkaa tekniikkaa, joka suuresti lisää luovan valaistuksen käyttömahdollisuuksia valokuvauksessa. Yhdysrakenteinen salama toimii myös Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa kauko-ohjaimena, joka ohjaa useiden langattomien SB-600- tai SB-800-salamalaitteiden ryhmää. Vaihtoehtoisesti voit liittää SB-800-salamalaitteen ja ohjata enintään kolmea langatonta etäryhmää, joista jokaisessa on lukuisia SB-800- tai SB-600-salamayksiköitä. M B A Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/3,5 4,5G IF-ED Valotustila: [M], 1/250 sekuntia, f/4,5 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava SB-800-tilan asetukset Pääsalama: Salaman käyttö estetty, Etä-A: Käsisäätö, Etä-B: Käsisäätö Monen langattoman salamalaitteen käyttö yhdessä Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa auttaa luomaan luonnollisemman näköisiä kuvia käyttämällä useita salamayksiköitä korostamaan kohdetta ja poistamaan varjoja. Yksi salamalaite kamerassa 9

10 S uoritusky ky ä, joka tekee up eid en kuvien ottamisesta h elppoa Parannettu ergonomia tekee kamerasta näppärän ja helpon käyttää S uuri 2,0 tuuman nestekid enäy ttö ja uusi valikkojen asettelu UUSI Valikkojen uudessa suunnittelussa väritys on huolellisesti valittu, kontrasti on oikea ja kirjasinkoko entistä suurempi, joten valikkojen kätevät avainsanat ovat aiempaa helpommin nähtävissä ja tunnistettavissa. Uuden 2,0 tuuman nestekidenäytön toistovaihtoehtoja ovat yksittäiskuvaus, 4:n tai 9 kuvan pienoiskuvaluettelo, zoomaus (enintään 4,7-kertaiseksi) ja selaus, automaattinen kuvaesitys, histogrammi ja huippuvalokohtien näyttö. U usi aiemp aa teh okkaamp i litiumioniakku UUSI Uudessa ladattavassa EN-EL3a-litiumioniakussa riittää virtaa aiempaa enemmän. Yhdellä latauksella* voi ottaa jopa kuvaa, mutta akku on kuitenkin saman kokoinen kuin EN-EL3. Uusi pikalaturi MH-18a on pienempi kuin edellinen laturi, ja sillä voi ladata EN-EL3a- ja EN-EL3-akkuja. D70s-kamerassa voi tarvittaessa käyttää myös CR2-paristoja. (Edellyttää lisävarusteena saatavaa CR2-paristopidintä MS-D70). *Tulos saatu seuraavissa testiolosuhteissa: Täyteen ladattu EN-EL3a-akku; lämpötila 20 C; mm:n Zoom-Nikkor AF-S DX f/3,5-4,5g IF-ED -objektiivi; sarjakuvaustila; jatkuva tarkennus; kuvalaadun asetuksena JPEG BASIC; kuvakoko Medium (keskikoko); suljinnopeus 1/250 s; laukaisin painettuna puoliväliin kolmen sekunnin ajan ja tarkennus äärettömästä minimietäisyydelle kolme kertaa ennen jokaisen kuvan ottamista; kuuden kuvan jälkeen näyttö kytketään päälle viideksi sekunniksi; jakso toistetaan, kun valotusmittarit ovat sammuneet. 10

11 V alintap ainike ja N ikonin erg onomia y ksinkertaistaa käy ttö ä Näppärä kameran takakannessa oleva nelisuuntainen valintapainike helpottaa siirtymistä valikoissa ja kuvien toistoa sekä tietyn tarkennusalueen valitsemista käytettäessä automaattista kertatarkennusta tai dynaamista tarkennusta. Kevyt ja pienikokoinen kamera mahtuu näppärästi käteen, ja sen hyvin suunnitellut ja loogisesti sijoitetut säätimet ovat kätevästi käytettävissä, mikä helpottaa käyttöä. Näitä säätimiä ovat tilanvalitsin ja Ohje-painike sekä pää- ja sivuvalitsimet, jotka helpottavat asetusten valintaa ja yhdellä kädellä kuvaamista. Kameran yläkannen suuressa nestekidenäytössä olevan ohjauspaneelin ansiosta tärkeät asetukset voidaan vahvistaa nopeasti. Yksi esimerkki yksityiskohtien huomioimisesta on D70s:n järjestelmän äänimerkkien vaihtaminen selvemmin kuuluviksi. E tsin Kirkkaassa optisessa etsimessä on Vari-Brite-näyttöjärjestelmä, joka yksinkertaistaa tarkennuksen vahvistamista. Se muuttaa valitun tarkennusalueen automaattisesti mustaksi, kun valaistus on riittävä, mutta valaisee alueen hetkittäin punaisena kuvattaessa hämärässä tai tarkennettaessa tummiin kohteisiin. Haluttaessa esiin saatava apuviivasto tuo etsimen päälle näkyviin viivaston, josta voi olla apua kuvattaessa arkkitehtuuria tai maisemia, joissa näkyy horisontti. Digitaalinen teksti näyttöjen alareunassa kertoo tärkeitä tietoja asetuksista ja kameran tilasta. Lankalaukaisimen tuki Uusi MC-DC1-lankalaukaisin lisää mukavuutta ja helpottaa käyttöä useissa kuvaustilanteissa, kuten pitkiä valotusaikoja käytettäessä ja lähikuvissa. Lisävarusteena saatavaa langatonta ML-L3-kauko-ohjainta voidaan myös käyttää D70s-kamerassa. K ameran kauko- oh jauksen tuki Kun D70s liitetään kameran mukana toimitettavalla USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Nikon Capture 4 -ohjelmisto, tietokoneelta voi kauko-ohjata useimpia kuvausasetuksia ja käyttää laukaisinta. Kuvat voidaan ladata suoraan tietokoneeseen, joten muistikorttia ei tarvitse vaihtaa kuvaamisen aikana. UUSI Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/2,8d IF-ED Valotustila: [S] Suljinajan esivalintaautomatiikka, 10 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Hehkuvalo Herkkyys: ISO 200:aa vastaava Valokuva on otettu MC-DC1- lankalaukaisimen avulla. 11

12 M onip uolisuus tekee d ig itaalikuvauksesta aiemp aa antoisamp aa Joustavat asetukset ja tehokas ohjelmisto parantavat kuvaustuloksia Lukuisia käy ttäjäasetuksia Kaikkiaan 25 käyttäjäasetusta auttavat D70s:n toiminnan mukauttamisessa henkilökohtaisiin kuvaustapoihin tai optimoimaan kameran eri kuvaustilanteiden vaatimuksia vastaavaksi. Käyttäjäasetusten valikko näkyy nestekidenäytössä selkeänä, ja valinnat tehdään kameran takakannessa olevalla kätevällä valintapainikkeella. Kutakin asetusta kuvaavat Ohje-ikkunat saadaan näkyviin myös painiketta painamalla. NEF - ja JPE G -tied ostojen samanaikainen tallennus D70s pystyy tallentamaan samasta kuvasta yksittäiset NEF (RAW)- ja JPEG-tiedostot samanaikaisesti, mikä auttaa optimoimaan toiminnan eri tilanteissa ja eri tarpeita varten. T allennusvälineet (CF- kortti, M i c rod rive TM ) D70s on yhteensopiva CompactFlash TM - ja Microdrive TM -korttien kanssa 4 Gt:uun asti. P i c t B rid g e - tuki Kuvien tulostaminen voi olla yhtä yksinkertaista kuin D70s-kameran liittäminen PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla. D70s:n PictBridge-tukea on kehitetty lisäämällä kameraan sivunasetustuki, joka helpottaa tulostusta ja parantaa tulosten säätömahdollisuuksia. D70s-kamerassa voidaan käyttää seuraavia CompactFlash TM -kortteja: SanDisk Corporation SDCFB 32 /128, 256, 512 Mt / 1 Gt, SDCFB (Type II) 192, 300 Mt, SDCF2B (Type II) 256 Mt, SDCFH (Ultra) 128, 256, 384, 512 Mt / 1 Gt, SDCFH (Ultra II) 256, 512 Mt / 1 Gt, SDCFX (Extreme) 512 Gt SDCFX (Extreme III) 1 Gt / 2 Gt Lexar Media Corporation 12X USB -sarja: 64, 128, 256, 512 Mt, 16X USB -sarja: 256, 512 Mt / 1 Gt, 16X WA USB -sarja: 128, 256, 512 Mt 24X USB -sarja: 256, 512 Mt, 24X WA USB -sarja: 256, 512 Mt, 32X WA USB -sarja: 1 Gt, 40X WA USB -sarja: 256, 512 Mt / 1 Gt / 4 Gt 80X WA -sarja: 512 Mt, 1 Gt, 2 Gt, 4 Gt Renesas Technology (Hitachi) HB28BxxxC8x -sarja: 16, 32 Mt Microdrive TM DSCM (1 Gt), 3K4-2 (2 Gt), 3K4-4 (4 Gt) Kameran toimintaa ei taata käytettäessä muiden valmistajien muistikortteja. Lisätietoja edellä olevista korteista saa korttien valmistajilta. P i c turep rojec t PictureProject-ohjelmaa on para n- nettu lisäämällä siihen uusi looginen käyttöliittymä, joka tekee kuvien hallinnasta, muokkauksesta ja jakamisesta entistä helpompaa ja hauskempaa. Voit tuoda kuvat automaattisesti liittämällä kameran tietokoneeseen. Voit lähettää kuvat nopeasti sähköpostissa tai parannella kuvia, näyttää kuvaesityksiä, polttaa CD- tai DVD-levyjä* ja käyttää muita yleisiä toimintoja käytännöllisillä painikkeilla. Voit järjestää kuvia eri kuvakokoelmiin S o f t w are vetämällä ja pudottamalla ja paikantaa tiedostot nopeasti nimen, avainsanan tai päivämäärän avulla. Kätevä suodatintuki antaa käyttöön joukon lisätoimintoja, kuten yhteensopivuus nik Color Efex Pro2.0-ohjelman laajan suodatin- ja tehostevalikoiman kanssa. JPEG-, TIFF- ja NEF-tiedostojen tuen avulla PictureProject toimii saumattomasti Nikon Capture 4 -ohjelmiston tehokkaiden toimintojen kanssa. * DVD-levyjen polttaminen edellyttää lisävarusteena saatavaa PictureProject DVD Show -plug-in-osaa. P ic turep rojec t - oh jelmiston järjestelmävaatimukset 1 2 Windows Macintosh Käyttöjärjestelmä Esiasennetut versiot seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows XP Home Edition, Mac OS X versio tai uudempi (Burn Disc -toiminto edellyttää Mac OS X:n Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), versiota tai uudempaa) Windows 98 Second Edition (SE) Prosessorin malli 300 MHz:n Pentium tai tehokkaampi Malli, jossa on sisäinen USB- tai FireWire-portti (muvee-vaihtoehto edellyttää 500 MHz:n Pentium III:a tai tehokkaampaa) Kiintolevyasema RAM-muisti Näyttö Muuta Asennukseen tarvitaan 60 Mt 64 Mt tai enemmän (128 Mt tai enemmän käytettäessä RAW-kuvia tai muvee-vaihtoehtoa) pikseliä tai enemmän käytettäessä vähintään 16-bittisiä värejä (High Color / tuhansia värejä) CD-levyasema asennusta varten. Burn Disc -toiminto edellyttää tallentavaa asemaa. Jotkin toiminnot edellyttävät Internet-yhteyttä. Sähköpostin käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja tuettua sähköpostiohjelmaa. Huomautus 1: Tietojensiirto ei ehkä toimi oikein, jos yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-keskittimen kautta.

13 N ikon C a p ture 4 ( V ersio 4. 2 ) (lisävaruste) S o f t w are Nikon Capture 4 -ohjelma on ainoalaatuinen kuvankäsittely-ympäristö, ja se on ainoa ohjelma, jossa NEF (Nikon Electronic Format) -tiedostojen monipuolinen käsitteleminen on mahdollista. Sen avulla valokuvaajat voivat optimoida tulostuksen kaikin mahdollisin tavoin. Huomautus: D70s-kameran NEF-tiedostojen käsitteleminen edellyttää Nikon Capture 4 -ohjelman versiota 4.2 tai uudempaa versiota. A inoalaatuiset NEF - tied ostot NEF (Nikon Electronic Format) -tiedostomuoto on ainoalaatuinen sikäli, että se sisältää kuvan RAW-tiedot sekä käskykannan, jonka avulla kuvien muokkaaminen on verrattoman monipuolista. NEF-tiedostoissa kaikki korjaukset ja säädöt tehdään ja tallennetaan tiedoston käskykantaan. Alkuperäisen tiedoston RAW-tiedot eivät missään vaiheessa muutu, vaikka käskykantaa muutettaisiin useita kertoja. Käskykannan kaikki säädöt tai vain valitut parametrit voidaan myös tallentaa erikseen ja niitä voidaan myöhemmin käyttää yksittäisiin tiedostoihin tai suureen tiedostojoukkoon automatisoidun eräkäsittelyn avulla. Siinä yhdistyvät monipuolisen kuvankäsittelyn parhaat puolet ja arvokkaat säästöt kiintolevytilan tarpeessa. Nikon Capture 4 käsittelee NEF-tiedostot ja tuo ne näkyviin käyttämällä täysiä 16-bittisiä värejä värikanavaa kohti, jolloin saadaan pehmeämpiä ja tarkempia kuvia korjattaessa kontrastia tai tehtäessä muita värien korjauksia. Muutokset voidaan tallentaa NEF-tiedostoon uutena käskykantana tai TIFF- tai JPEG-tiedostoksi. Versiossa 4.2 Nikon Capture 4 -ohjelman tehoa, nopeutta ja joustavuutta on edelleen lisätty. Taustalla ovat tutut ominaisuudet kuten kalansilmäkuvan muuntotoiminto, pölynpoistotoiminto ja eräkäsittely. Lukuisat uudet toiminnot lisäävät luovia mahdollisuuksia ja nopeutta. Working w ith Nikon C apture 4 and NEF files RAW RAW RAW T humb nail and Instruc tion Set T humb nail and Instruc tion Set I mage d ata P roc essing A d just. 1 I mage d ata P roc essing A d just. 2 I mage d ata P roc essing A d just. 3 T humb nail and Instruc tion Set I mage d ata P roc essing inf ormation Saved in TI FF or JPE G format T h e RAW d ata w ith in a NEF file is p reserved unc h ang e d reg ard less h o w many times it is p roc essed in N ikon C a p ture D - Lig h ting : säätää varjot ja kirkkaat kohdat, mutta säilyttää niiden välillä olevat alueet, jolloin saadaan optimoidut kuvat ilman ali- tai ylivalottuneita kohtia. S uoristus: kääntää kuvaa suoristaen sen vaaka- tai pystyakselin suunnassa. Voit tehdä sen yksinkertaisesti hiirellä tai antamalla käännölle haluamasi arvon. (±10 ) P arannettu värikoh inan väh enny s : suodattaa värikohinan aiempaa paremmin, jolloin siirtymiset ovat pehmeämpiä, mutta tarkkuus säilyy suuria asetuksia käytettäessä. H istog rammityökalu: tuo näkyviin histogrammin, joka vastaa tarkasti lopullista kuvaa. Histogrammin avulla voidaan vahvistaa tietyt kuva pistealueet ikkunassa. M erkitsemistoiminto: tallentaa kunkin kuvan parametrit käsittelyn jokaisessa vaiheessa. Tietojen avulla tiettyjen osien viimeistely on helppoa valmisteltaessa samaa kuvaa eri sovelluksia varten. P arannettu monikuvaikkuna: avautuu entistä nopeammin, ja uusi vieritettävä pienoiskuvanäyttö on myös entistä nopeampi. Käyttöliittymän mukana tulee uusia ominaisuuksia, kuten useiden tiedostojen samanaikainen käsittely, komentojen peruutus tai toisto ja tiedostojen poisto. V alokuvien teh ostetyökalu: lisää mustavalkokuvan, seepiansävyn tai värikuvan tehosteita. Valittavana on sekä automaattinen säätö että käsinsäätö. K ätevä suod atintuki: mahdollistaa ominaisuuksien laajennuksen, joten kuvien paranteluun ja muuttamiseen on vielä enemmän mahdollisuuksia. nik C olor E f e x P ro 2. 0 f or N ikon C ap ture 4 -ohjelman kolme laitosta ja nik C olor E f ex P ro 2. 0 E x p ress E d ition tarjoavat käyttöön laajan suodatin- ja tehostevalikoimien kokoelman, jotka on suunniteltu eri tarpeisiin. K ameran kauko- oh jaus Nikon Capture Control -ohjelmalla voit säätää useimpia kuvausasetuksia ja käyttää D70s-kameran laukaisinta tietokoneelta, kun kamera on liitetty USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Nikon Capture 4 -ohjelma asennettuna. N ikon C ap ture 4 - oh jelman (version 4. 2 ) järjestelmävaatimukset Windows Macintosh Käyttöjärjestelmä Esiasennetut versiot seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows XP Home Edition, Mac OS 9.0.4, 9.1, 9.2, Mac OS X (versio tai uudempi) Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) Prosessorin malli 300 MHz:n Pentium tai tehokkaampi IMac, imac DV, Power Macintosh G3 (Blue/White), Power Mac G4 tai uudempi, ibook, PowerBook G3 tai uudempi RAM-muisti 256 Mt (suositus 768 Mt tai enemmän) Mac OS X: 256 Mt (suositus 768 Mt tai enemmän) Mac OS 9: muistin varaus 64 Mt tai enemmän Nikon Capture 4 Camera Control -ohjelmalle,512 Mt tai enemmän Nikon Capture 4 -ohjelmalle (versio 4.2) Kiintolevyasema Näyttö Muuta Asennukseen tarvitaan 200 Mt 800 x 600 pikseliä tai enemmän käytettäessä 16-bittisiä värejä (High Color / tuhansia värejä); 24-bittiset värit (True Color / miljoonia värejä) suositeltavia CD-levyasema asennusta varten Tukee vain tietokoneita, joissa on sisäiset USB-portit. Huomautus 1: Tietojensiirto ei ehkä toimi oikein, jos yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-keskittimen kautta. Huomautus 2: Asennus ja käyttö edellyttävät käyttöoikeuksia. 1 3

14 Laaja valikoima lisävarusteita suoritusky v y n op timointiin ja käy t ö n MC- D C 1 - lankalaukaisin Uusi MC-DC1-lankalaukaisin on kehitetty käteväksi lisävarusteeksi maisema- ja makrokuvaukseen, sillä se tekee kamerasta mukavamman ja entistäkin helpomman käyttää. (Pituus noin 1,0 metriä.) UUSI Kuvausmukavuutta lisäävät etsimen lisävarusteet. Näönkorjauslinssit (-5 +3 m -1 ) S alamajärjestelmä Tehokas ja monipuolinen, jossa i-ttl-salamanohjaus käytettäväksi Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa. Suurentava okulaari DG-2 Okulaarin sovitin Okulaarin suojus DK-5* Kulmaetsin DR-6 Kuminen silmäsuppilo DK-20* Speed lig h t S B Speed lig h t S B Lisävarusteet COOLWALKER MSV-01 Nikonin alkuperäinen, pienikokoinen ja monipuolisesti yhteensopiva digitaalikuvien tallennuslaite, jolla kuvia voi katsella kätevästi missä vain. Langaton ML-L3-kauko-ohjain (infrapuna) Langaton etälaukaisin tekee entistä helpommaksi käyttää pitkiä suljinaikoja kameraa liikuttamatta. Täsmäysliittimen sovitin AS-15 PC-salamaliitäntä ulkoisten studiosalamoiden helppoon liittämiseen. Puolipehmeä laukku CF-D70 V irransaannin lisälaitteet Ladattava litiumioniakku EN-EL3a (vakiovaruste) Pikalaturi MH-18a (vakiovaruste) Monilaturi MH-19 Verkkolaite EH-5 CR2-paristopidin MS-D70 COOLWALKER MSV-01 Kauko-ohjainvaihtoehtojen valikoima lisää kameran vakautta pitkiä valotusaikoja käytettäessä. MC-DC1- lankalaukaisin Langaton ML-L3-kauko-ohjain Suorituskykyiset virransaannin lisälaitteet tukevat tehokasta käyttöä. Pikalaturi MH-18a* CR2-paristojen pidin MS-D70 Monilaturi MH-19 Litiumakkuperä EN-EL3a* T oimintojen yhteensop ivuustaulukko (IX-Nikkor-objektiiveja ei voi käyttää) Kameran asetus Tarkennus Tila Valotuksen mittaus Objektiivi/lisävaruste Mikroprosessorio hjatut objektiivit 1 Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit 10 G- tai D-tyypin AF Nikkor 2 AF-S, AF-I Nikkor 85 mm:n PC-Micro Nikkor f/2,8d 4 AF-S-/AF-I-telejatke 6 Muu AF Nikkor (ei objektiivit F3AF:lle) AI-P Nikkor AI, AI-S tai E-sarja, AI-muokattu Nikkor AI-muokattu Medical Nikkor 120 mm f/4 Reflex-Nikkors PC-Nikkor AI-tyypin telejatke Automaattipalje PB-6 13 Loittorenkaat (PK 11-A, 12 tai 13; PN-11) AF 7 8 M (ja elektroninen etäisyysmittari) M DVP, P,S, A M D Väri Edessä IX Nikkor -objektiiveja ei voi käyttää. 2 Tärinänvaimennustoiminnon (VR) tuki VR-objektiiveilla. 3 Valittu tarkennusalue mitataan pistemittauksella. 4 Kameran valotuksenmittaus- ja salamakuvausjärjestelmät eivät toimi kunnolla, kun objektiivia siirretään tai kallistetaan tai kun käytetään muuta kuin suurinta aukkoa. 5 Elektronista etäisyysmittaria ei voi käyttää objektiivia siirrettäessä tai kallistettaessa. 6 Yhteensopiva AF-I Nikkor -objektiivien ja kaikkien AF-S - objektiivien kanssa lukuun ottamatta mm:n DX f/4g-, mm:n ED f/2,8d-, mm:n DX f/2,8g-, mm:n DX ED f/3,5 4,5G-, mm:n ED f/3,5 4,5G-, mm: n VR ED f/3,5 5,6G- ja mm:n ED f/2,8d -objektiiveja. 7 Yhteensopivien objektiivien tehollinen valovoima f/5,6 tai suurempi. 8 Jos mm:n AF f/2,8s-, mm:n AF f/2,8s-, uusi malli mm:n AF f/3,5 4,5S- tai mm:n AF f/3,5 4,5S -objektiivia zoomataan tarkennettaessa minimietäisyydelle, kuva etsimen tähyslasilla ei ehkä ole tarkentunut, kun tarkennuksen ilmaisin tulee näkyviin. Silloin tarkennus kannattaa tehdä käsin etsimessä näkyvän kuvan avulla. 9 Suurin aukko f/5,6 tai suurempi. 10 Joitakin objektiiveja ei voi käyttää. 11 Voidaan käyttää tilassa M, mutta kameran valotusmittaria ei voi käyttää. 12 Voidaan käyttää tilassa M, kun suljinnopeus on pienempi kuin 1/125 s, mutta kameran valotusmittaria ei voi käyttää. 13 Liitetään pystyasennossa (voidaan käyttää vaakaasennossa, kun se on liitetty)

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239635

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239635 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3695435

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3695435 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven kuvankäsittelyohjelmiston Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Amsterdam, Alankomaat, 3. kesäkuuta 2008 Nikon Europe julkistaa uuden Capture NX2

Lisätiedot

Tässä on Nikonjärjestelmäkameran

Tässä on Nikonjärjestelmäkameran Nikon F65 Tekniset tiedot Kameratyyppi Moottoroitu automaattitarkenteinen 35mm:n yksisilmäinen peiliheijastuskamera, jossa on elektronisesti ohjattu verhosuljin ja yhdysrakenteinen salama Valotustavat

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX S640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239617

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX S640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239617 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

I AM PURE PHOTOGRAPHY. www.nikon.fi

I AM PURE PHOTOGRAPHY. www.nikon.fi I AM PURE PHOTOGRAPHY www.nikon.fi Hidasta tahtia Alppien raikas ilma huuhtoo mielestäni arjen huolet, kun laskeudun polkua alas. Kiire ja kilpailu unohtuvat, ja olen jälleen luova itseni. Annan inspiraation

Lisätiedot

NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626

NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626 Nikon Filmiskannerit Digitaalinen silta tulevaisuuteen Koe v a l o k u v a u k s e n l u m o. Filmiskanneri SUPER COOLSCAN 8000 ED Skannaa eri kokoisia filmejä (120/220, 35 mm jne.) 4000 dpi:n optinen

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX P80 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239536

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX P80 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239536 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

E-420. Tekniset tiedot. Etsin. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. 100% D-SLR laatua

E-420. Tekniset tiedot. Etsin. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. 100% D-SLR laatua E-420 Maailman pienin D-SLR* Miellyttävä rajaus automaattitarkenteisella Live View:llä 6.9cm / 2.7'' HyperCrystal II LCD -näyttö Kasvontunnistus täydelliseen tarkennukseen ja valotukseen Helppokäyttöinen

Lisätiedot

E-520. Tekniset tiedot. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. Sisäänrakennettu kuvanvakaaja kaikille objektiiveille

E-520. Tekniset tiedot. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. Sisäänrakennettu kuvanvakaaja kaikille objektiiveille E-520 Sisäänrakennettu kuvanvakaaja kaikille objektiiveille Loistava pölynpoistojärjestelmä Ammattimaiset toiminnot 10 megapikselin Live MOS -kenno Helppokäyttöinen Live View - suorakatselu kiitos nopean

Lisätiedot

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1

DNA Netti. Sisältö. DNA Netti - Käyttöohje v.0.1 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti - Testaa

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä jaksossa on tietoja käyttöpaneelin käytöstä, tulostimen asetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoiden sisällöstä. 1 Useimpia tulostimen asetuksia voi muuttaa sovellusohjelmasta tai tulostinajurista.

Lisätiedot

COOLPIXdigitaalikameravalikoima. Syksy ja talvi 2005/2006

COOLPIXdigitaalikameravalikoima. Syksy ja talvi 2005/2006 COOLPIXdigitaalikameravalikoima Syksy ja talvi 2005/2006 COOLPIX-kamerat kuvaamisen iloa ja laatua COOLPIX-sarjalla haluamme tuoda digitaalikuvauksen ilon jokaisen ulottuville. Kuuntelemme tarkoin kuluttajien

Lisätiedot

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 Älykäs ja houkutteleva 2 Nikonilla on yli 90 vuoden kokemus huippuluokan kameroiden ja objektiivien valmistamisesta, ja Nikon jatkaa näitä perinteitä

Lisätiedot

Motorola Phone Tools. Pikaopas

Motorola Phone Tools. Pikaopas Motorola Phone Tools Pikaopas Sisältö Vähimmäisvaatimukset... 2 Ennen asennusta Motorola Phone Tools... 3 Asentaminen Motorola Phone Tools... 4 Matkapuhelimen asennus ja määritys... 5 Online-rekisteröinti...

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP ScrollSmart Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä

Lisätiedot

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Mobile -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA

404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Suomi Finnish 404 CAMCORDER CAMCORDERIN & KAMERAN TOIMINTA Liitteet ARCHOS 404 -käyttöoppaaseen Katso www.archos.com/manuals ladataksesi tämän käyttöoppaan viimeisimnman version. Versio 1.1 Tämä käyttöopas

Lisätiedot

Digikamera tutuksi 2016/12

Digikamera tutuksi 2016/12 Digikamera tutuksi 2016/12 Ohjelma 9-11 teoria ja oman kameran asetukset 11.00 harjoitustehtävät, ryhmäjako opettajien esittely 11-11.30 tauko paikalla eväät tai kahvila 12-n.14 kuvausharjoituksia, puoli

Lisätiedot

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval

Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260. langaton käsimittari. Nokeval Pikaohje Ohjelmistoversio V2.2 24.6.2009 KMR260 langaton käsimittari Nokeval Yleiskuvaus KMR260 on helppokäyttöinen käsilämpömittari vaativiin olosuhteisiin. Laite on koteloitu kestävään roiskevesisuojattuun

Lisätiedot

HomeMonitor käyttöönotto-ohje

HomeMonitor käyttöönotto-ohje HomeMonitor käyttöönotto-ohje Sisällys HomeMonitor käyttöönotto-ohje... 1 Käyttäjätunnuksen luonti... 3 Henkilötiedot... 4 Kameran lisäys käyttäjätiliin... 5 Verkkoon yhdistäminen... 6 Kamerayhteyden tarkistus...

Lisätiedot

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja:

AirPrint-opas. Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: AirPrint-opas Tämä käyttöopas koskee seuraavia malleja: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Versio A FIN Kuvakkeiden selitykset Tässä käyttöoppaassa

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas

Blackwire 725. Johdollinen USB-kuuloke. Käyttöopas Blackwire 725 Johdollinen USB-kuuloke Käyttöopas Sisällysluettelo Tervetuloa 3 Järjestelmävaatimukset 3 Tarvitsetko ohjeita? 3 Pakkauksen sisältö 4 Ohjelmiston lataaminen 5 Perustiedot 6 Kuulokkeen käyttäminen

Lisätiedot

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish

Ver. 2. Ohjelmisto-opas. PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Ver. 2 Ohjelmisto-opas Copyright c PIXELA CORPORATION. All rights reserved. Finnish Johdanto...3 Tämän ohjelmisto-oppaan käyttäminen...3 Järjestelmävaatimukset...4 Varoitukset...6 Asentaminen/poistaminen...6

Lisätiedot

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE

HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE HD CAR DVR PERUUTUSPEILI + KAMERA KÄYTTÖOHJE 1. Virtanappi 2. Menu-nappi 3. Mode-nappi 4. Selaus ylös -nappi 5. Selaus alas -nappi 6. OK-nappi 7. USB-portti 8. Peruutuskameran asetukset / käyttöpaneeli

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet

EF70-200mm f/4l USM FIN. Käyttöohjeet EF70-200mm f/4l USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF70-200mm f/4l USM -objektiivi on Canon EOS -kameroille kehitetty pienikokoinen, tehokas telezoom-objektiivi. USM on lyhennys

Lisätiedot

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N76 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa

Lisätiedot

DNA Prepaid WLAN Mokkula

DNA Prepaid WLAN Mokkula DNA Prepaid WLAN Mokkula Mokkula käyttää normaalikokoista / suurempaa SIM-korttia. Irrota SIM-kortti kokonaisena ja laita se Mokkulaan alla olevan kuvan mukaisesti. Jos irrotat vahingossa pienemmän SIM-kortin,

Lisätiedot

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Pikaopas M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Pikaopas M570 USB-pikatulostus 1. Liitä USB-asema laitteen etupaneelin USBporttiin. 2. USB-flash-asema-valikko avautuu. Selaa vaihtoehtoja nuolipainikkeilla. Tulosta asiakirja

Lisätiedot

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS

HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS HP WEBCAM HD KÄYTTÖOPAS Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröityjä tavaramerkkejä. AMD ja Athlon

Lisätiedot

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas

Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Welcome to the World of PlayStation Pika-aloitusopas Suomi PCH-2016 7025574 PlayStation Vita-järjestelmän käyttäminen ensimmäistä kertaa Paina viisi sekuntia Kytke virta PS Vita -järjestelmään. Kun kytket

Lisätiedot

POWER TO YOUR NEXT STEP Tartu jokaiseen tilaisuuteen

POWER TO YOUR NEXT STEP Tartu jokaiseen tilaisuuteen POWER TO YOUR NEXT STEP Tartu jokaiseen tilaisuuteen you can 2 Matkamme alkaa Laineet kutsuvat! Lautailukoulu alkaa Digitaalisen järjestelmäkameran teho Vaihda objektiivia, vaihda näkökulmaa Vaihdettavien

Lisätiedot

VALITA FLUKEN LÄMPÖKAMERA

VALITA FLUKEN LÄMPÖKAMERA VALITA FLUKEN LÄMPÖKAMERA Erinomainen kuvanlaatu Fluke-kameran huippuluokan erottelukyky takaa terävät ja yksityiskohtaiset kuvat ja aiempaa tarkemmat mittaustulokset myös kaukaa tehtävissä mittauksissa.

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin 3G (optional) Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas

Lisätiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot

Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Fluke Connect -moduulit Tekniset tiedot Joustavuutta langattomien järjestelmien rakentamiseen - miten haluat - milloin haluat. Langattomat Fluke 3000 FC -mittauslaitteet ovat joukkue, jossa moduulit pelaavat

Lisätiedot

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager

Muita kuvankäsittelyohjelmia on mm. Paint Shop Pro, Photoshop Elements, Microsoft Office Picture Manager Missio: 1. Asentaminen 2. Valokuvien tarkastelu, tallennus/formaatit, koko, tarkkuus, korjaukset/suotimet, rajaus 3. Kuvan luonti/työkalut (grafiikka kuvat) 4. Tekstin/grafiikan lisääminen kuviin, kuvien/grafiikan

Lisätiedot

Näyttö. 460.000 kuvapistettä 10 linssiä / 8 ryhmää Asfäärisiä linssielementtejä

Näyttö. 460.000 kuvapistettä 10 linssiä / 8 ryhmää Asfäärisiä linssielementtejä TG 860 Vesitiivis 15m**, iskunkestävä 2.1m***, puristuksenkesto 100kg**** ja pakkasenkestävä - 10 C 16 megapikselin taustavalaistu CMOS 7,6 cm/3,0" 460 000 kuvapisteen kallistuva LCD-näyttö 5-akselinen

Lisätiedot

Pyrimme Nikon Schoolin avulla näyttämään ja selittämään kameran toimintoja, jotta voisit hyödyntää kaikkia kamerasi ominaisuuksia.

Pyrimme Nikon Schoolin avulla näyttämään ja selittämään kameran toimintoja, jotta voisit hyödyntää kaikkia kamerasi ominaisuuksia. 1 Pyrimme Nikon Schoolin avulla näyttämään ja selittämään kameran toimintoja, jotta voisit hyödyntää kaikkia kamerasi ominaisuuksia. Tämä esite sisältää yleiskatsauksen kuvaamiseen sekä hieman tietoja

Lisätiedot

PIKAOPAS MODEM SETUP

PIKAOPAS MODEM SETUP PIKAOPAS MODEM SETUP Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään. Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. MODEM SETUP FOR NOKIA 6310i -OHJELMAN ASENTAMINEN...1 3. PUHELIMEN VALITSEMINEN MODEEMIKSI...2

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas

Ulkoiset laitteet. Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa

JOHDANTO AirPrint on käytettävissä vain tulostimissa tai monitoimilaitteissa, jotka tukevat AirPrintiä. Huomaa Käyttöopas AirPrint JOHDANTO Tässä oppaassa olevien tietojen täydellisyys, täsmällisyys ja ajantasaisuus on pyritty varmistamaan kaikin keinoin. Valmistaja ei vastaa omien vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä

2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä Nokia Lifeblog 2.5 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries ja N77 ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut

Lisätiedot

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys

ClassPad fx-cp400 päivitys. + Manager for ClassPad II Subscription päivitys ClassPad fx-cp400 päivitys + Manager for ClassPad II Subscription päivitys Käyttöjärjestelmän ja Add-in sovellusten päivityksestä Casio suosittelee aina viimeisimmän käyttöjärjestelmän asentamista. Tällöin

Lisätiedot

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen.

Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Sivu 1/7 Värilaatuopas Tämän värilaatuoppaan tarkoitus on selittää, miten tulostimen toimintoja voidaan käyttää väritulosteiden säätämiseen ja mukauttamiseen. Laatu-valikko Tulostustila Väri Vain musta

Lisätiedot

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä

LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä LIITÄNTÄSOVITIN ipodille KS-PD100 Ennen tämän sovittimen käyttöä Viimeisin päivitys: 1. maaliskuuta 2006 1 Tuetut JVC:n autovastaanottimet Tämä sovitin tukee seuraavia JVC:n autovastaanottimia* 1 : Vuonna

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET

sivu 1 SURFCAM V5 JÄRJESTELMÄN VAATIMUKSET sivu 1 Minimi: Käyttöjärjestelmä: Windows XP Service Pack 3 Prosessori: Duo Core II tai nopeampi Muisti: 2 GB RAM Kovalevytila: 1 GB vapaana DVD asema Näytönohjain: 512 MB näyttömuistia. DirectX 9.0c tai

Lisätiedot

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0

DNA Netti. DNA Netti - Käyttöohje v.1.0 DNA Netti DNA Netti on Mokkuloiden yhteysohjelma. Ohjelman avulla voit hallita Mokkulan asetuksia sekä luoda yhteyden internetiin Mokkulan, WLANin tai Ethernet -yhteyden avulla. Sisältö DNA Netti asennus...

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas

DIGITAALIKAMERA. Käyttöopas DIGITAALIKAMERA Käyttöopas Fi Tietojen etsiminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Sisällysluettelo 0 iv viii Etsi tietoja toiminnon tai valikon nimen perusteella. i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto

Lisätiedot

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä

D E. G: Kiikarin tarkennusrengas H: Optiikan korjausrengas I: Linssin kumisuojus J: Paristokotelo K: SD/MMC-muistikorttipaikka L: USB-liitäntä Tuotetiedot F D E L K J A B C G H I A: Kiikariobjektiivi, kiinteä 8x zoomaus B: Digitaalikameran objektiivi, kiinteä 8x zoomaus C: Digitaalikameran tarkennuspyörä D: Nestekidenäyttö E: Toimintopainikkeet

Lisätiedot

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä.

Seuraavat toiminnot suoritetaan käyttämällä LG- tallentimen kaukosäädintä. 1 Digitointi VHS-kasetilta DVD-Ievylle Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Prosessi kestää niin kauan kuin VHS:n toisto kestää. Soittimessa voi käyttää DVD-R, DVD+R sekä uudelleen kirjoitettavia

Lisätiedot

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas

Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Varmuuskopiointi ja palauttaminen Käyttöopas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimä tavaramerkki. Tässä olevat tiedot voivat

Lisätiedot

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet

Aloita tästä. Poista kaikki teipit ja nosta näyttö. Tarkasta varusteet HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Aloita tästä 1 USB-kaapelin käyttäjät: Asenna USB-kaapeli vasta, kun sinua neuvotaan tekemään niin, koska muuten ohjelmisto ei ehkä asennu oikein. Määritä

Lisätiedot

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä

Nauti muistoista enemmän Sonyn. PlayMemories-sovellusperheellä osokuna Lehdistötiedote Julkaisuvapaa 29.8.2012 klo 17.45 Nauti muistoista enemmän Sonyn PlayMemories-sovellusperheellä Sonyn PlayMemories-sovellusperhe monipuolistaa kameraan, älypuhelimeen ja tablettiin

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9

Äänipalkki. Aloitusopas HT-ST9 Äänipalkki Aloitusopas HT-ST9 Sisällys 1 Pakkauksen sisältö 4 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

EF300mm f/4l IS USM FIN. Käyttöohjeet

EF300mm f/4l IS USM FIN. Käyttöohjeet EF300mm f/4l IS USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF300mm f/4l IS USM objektiivi on EOS -kameroille kehitetty tehokas telezoomobjektiivi, joka on varustettu kuvan vakaajalla.

Lisätiedot

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi

Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Syksy talvi 2015 Helppo tiedonkeruu: kuva ja lukemat välittömästi Esittelyssä uudet Flukelämpökamerat ERIKOISTARJOUS Fluke T5600/ 1000FLT paketti Fluke. Keeping your world up and running. Helppo tiedonkeruu:

Lisätiedot

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW

AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW AirPrint-opas DCP-J562DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW Ennen Brother-laitteen käyttöä Kuvakkeiden selitykset Tavaramerkit Tärkeä huomautus Kuvakkeiden selitykset Koko tässä Käyttöoppaassa käytetään

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Ulkoiset laitteet Käyttöopas

Ulkoiset laitteet Käyttöopas Ulkoiset laitteet Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V

SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V SLT-A33/SLT-A55/SLT-A55V Tässä on kuvattu laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toimintatavat. Katso Käyttöopas. 2011 Sony Corporation A-E1M-100-11(1) Käytettävissä olevat toiminnot Tämä

Lisätiedot

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas

Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta. Pikaopas Suurennus ja näyntönhalli ntaohjelma helpottamaan silmien rasitusta Pikaopas Tervetuloa ZoomText Express on edullinen ja helppokäyttöinen suurennusohjelma tietokoneellesi. ZoomText Express suurentaa hieman

Lisätiedot

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään

PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään PIKAOPAS NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Oyj 2003. Kaikki oikeudet pidätetään Sisällysluettelo 1. JOHDANTO...1 2. JÄRJESTELMÄVAATIMUKSET...1 3. PC SUITE -OHJELMISTON ASENTAMINEN...2 4. KÄYTÖN ALOITTAMINEN...3

Lisätiedot

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat.

Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Osanumero: 92P1926 Olet ostanut IBM ThinkPad X Series -tietokoneen. Tarkista, että tietokoneen pakkauksessa on tässä mainitut osat. Jos jokin osa puuttuu tai on vahingoittunut, ota yhteys tuotteen myyjään.

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

Ohjeita kirjan tekemiseen

Ohjeita kirjan tekemiseen Suomen Sukututkimustoimisto on yhdessä Omakirjan kanssa tehnyt internetiin uuden Perhekirja-sivuston. Se löytyy osoitteesta: www.omakirja.fi -> Kirjat -> Perhekirja tai http://www.omakirja.fi/perhekirja?product=6

Lisätiedot

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Asemat Käyttöohje Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä

D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F: USB-liitäntä DB-80 Kiikarit ja digitaalikamera Tuotetiedot A: Objektiivin rengas B: Kiikariobjektiivi C: Nestekidenäyttö Ohjeet käytettäessä kiikareina D: Digitaalikameran objektiivi E: Asetuspainike ja laukaisin F:

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260

Käyttöoppaasi. SHARP MX-M260 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle SHARP MX-M260. Löydät kysymyksiisi vastaukset SHARP MX-M260 käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

VDM-3x5- ja VDC-4x5-sarjojen FlexiDome VF- ja XT+-domekamerat

VDM-3x5- ja VDC-4x5-sarjojen FlexiDome VF- ja XT+-domekamerat CCTV VDM-3x5- ja VDC-4x5-sarjojen FlexiDome VF- ja XT+-domekamerat VDM-3x5- ja VDC-4x5-sarjojen FlexiDome VF- ja XT+-domekamerat Kestävät ja iskunkestävät mallit 1/3 tuuman kuvasensori, CCD-kameratekniikka

Lisätiedot

EF70-200mm f/2.8l IS II USM

EF70-200mm f/2.8l IS II USM EF70-200mm f/2.8l IS II USM FIN Käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. EOS-kameroille erityisesti valmistettu Canon EF70-200mm f/2,8l IS II USM objektiivi on korkealaatuinen telezoom-objektiivi,

Lisätiedot

Uusi α850 - Lompakolle ystävällinen digijärkkäri kaikilla mausteilla

Uusi α850 - Lompakolle ystävällinen digijärkkäri kaikilla mausteilla Helsinki, 27.8. 2009 Uusi α850 - Lompakolle ystävällinen digijärkkäri kaikilla mausteilla Täysikokoinen, 24,6 megapikselin Exmor CMOS -kenno ja kaksinkertaiset BIONZ-prosessorit mahdollistavat yksityiskohtaiset

Lisätiedot

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos

Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje. 9356196 1. painos Nokia Image Viewer SU-5 -kuvankatselulaitteen käyttöohje 9356196 1. painos VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote SU-5 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON EOS 30D http://fi.yourpdfguides.com/dref/817145

Käyttöoppaasi. CANON EOS 30D http://fi.yourpdfguides.com/dref/817145 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON EOS 30D. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON EOS 30D käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas

HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera. Käyttöopas HP Photosmart R740-sarja Digitaalikamera Käyttöopas Oikeudelliset ilmoitukset Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Lisätiedot

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ

TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ aaro.leikari@hotmail.com TIETOKONE JA TIETOVERKOT TYÖVÄLINEENÄ 25.01.2016 SISÄLLYS 1. Käyttöjärjestelmän asentaminen... 1 1.1 Windowsin asettamia laitteistovaatimuksia... 1 1.2 Windowsin asentaminen...

Lisätiedot

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP

3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3. Laajakaistaliittymän asetukset / Windows XP 3.1 Laajakaistaliittymän asetusten tarkistus / Windows XP Seuraavien ohjeiden avulla tarkistat Windows XP -käyttöjärjestelmien asetukset ja luot Internet-yhteyden.

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

automaattitarkennusjärjestelmä Etsin

automaattitarkennusjärjestelmä Etsin E-3 Ammattimainen työkalu Nopea, täysin kaksiakselinen 11 pisteen automaattitarkennusjärjestelmä Tehokas sisäänrakennettu kuvanvakaaja Laadukasta kuvaprosessointia uudella TruePic III -prosessorilla Maailman

Lisätiedot

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser

Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper 100/200 Maailman monipuolisin putkilaser Leica Piper Luotettavaa suorituskykyä maan päällä, putkissa ja kaivoissa Leica Geosystemsin Piper-putkilasersarjaan voi luottaa joka tilanteessa Putkessa

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus

Ominaisuudet. Pakkauksen sisältö. Kuvaus Ominaisuudet Wi-Fi b/g/n 7" kosketusnäyttö. Tukee 3. osapuolen laitteita Nettikamera G-anturi Mediasoitin Pakkauksen sisältö 1 taulutietokone 1 USB-johto 1 verkkolaite kuulokkeita Pikakäyttöopas Kuvaus

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot