DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA"

Transkriptio

1 DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA

2 Valmis ikuistamaan jokaisen hetken nopeasti ja onnis Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/4g IF-ED Valotustila:[A], 1/1000 sekuntia, f/5,6 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava 2

3 tuen. D70s. D 7 0-kameran voittoisa kuvalaatu, suuri suorituskyky ja h elppokä ytt ö isyys ovat periytyneet Nikon D 7 0s -kameraan, mutta niid en lisä ksi se tarjoaa uud istuksia, jotka auttavat kuvaajaa arvokkaid en h etkien ikuistamisessa juuri oikeaan aikaan. sarjakuvaus, 144 perä kkä istä kuvaa, 3 kuvaa sekunnissa* virrankytkentä 0,2 sekunnissa ja lyh yt laukaisimen viive suljinaika 1/8 000 sekuntia ja salaman t ä smä ysnopeus 1/500 sekuntia suuri 2,0 tuuman nestekid enä ytt ö, loog iset valikot ja o h jenä ytt ö UUSI uud istunut viisialueinen automaattitarkennusjä rjestelmä UUSI 6,1 teh ollisen meg apikselin Nikonin DX-kokoinen CCD-kuvakenno 7dig itaalista vaih to-oh jelmaa sisä inen salamalaite 18 mm:n objektiiveille UUSI MC-DC 1-lankalaukaisin (lisä varuste) UUSI * Kun kä ytö ssä on JPEG NORM A L - L arg e -asetus ja SanDisk SDC FH (ultra II)-, SDC FX (Ex treme/ex treme III)- tai L e x ar M e d ia 8 0X WA C ompac tflash TM -kortti 3

4 4 Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Valotustila: [A], 1/3 20 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava

5 Suorituskyky riittää vangitsemaan koko tapahtuman lennossa Nopeus ja tarkkuus takaavat valmiud en erikoistilanteen yllä ttä essä. Uud istunut v iisialueinen automaattitar kennusjärjestelmä UUSI Nikonin e d istyksellisessä viisialueisessa M ulti-c A M 9 00-automaattitarkennusjä rjestelmä ssä on e d elleen tarkennusristikko kuvakennon keskellä, suuri kuva-ala, luokkansa johtava hämärätunnistus ja kätevä tarkennusapuvalo, jotka auttavat pimeä llä kuvattaessa. U u d istukset lisääv ä t tarkkuutta nopean ja entistä yh tenä i- semmä n koh teen etsinnä n ja parannetun tarkennuksen avulla, kun k ä ytetään lähimm ä n koh teen d ynaamista tarkennusta tai d ynaamista tarkennusta ja ennakoivaa tarkennuksen seurantaa sekälo c k-on TM -lukitusta. Nopea virrankytkentä ja lyhyet viiveet (virrankytkentä 0,2 sekunnissa ja lyhyt laukaisimen viive ) Kun kytket D 7 0s-kameraan virran, kamera on 0,2 sekunnin kuluttua t ä y- sin valmis kuvaamaan.paina laukaisinta, ja kamera toimii viivä styksittä. Nikonin viisialueinen Multi-CAM9 00-automaattitarkennusjärjestelmä ja tarkennusapuvalo takaavat nopean ja tarkan tarkennuksen myö s h ankalissa valaistusolosuh teissa. Kamera k ä sittelee ja tallentaa ottamasi kuvat äärimmä isen nopeasti. Esikatselukuvat tulevat nestekid enä ytt öön lähes v ä littö m ä sti. Ja nopea sarjakuvaus tarkoittaa, että et koskaan putoa tapah tumien vauhdista tai menetähetken sykettä. Lyhy et suljinajat ( enimmä issuljinnopeus 1/8 000 sekuntia ja salaman tä smäysnopeus 1/500 sekuntia) Suljinaika 3 0 1/8 000 sekuntia ja salamalaitteen kanssa t ä smä tty suljinnopeus enintään 1/500 sekuntia tekevä t kuvaamisesta aiempaa monipuolisemman ja luovuud essa joustavamman kokemuksen, ja onnistut tallentamaan arvokkaista h etkistä enemmä n. Automaattitarkennusjä rjestelmä havaitsee automaattisesti, mille tarkennusalueelle tulee tarkentaa, estää kameraa tarkentamasta taustaan ja parantaa tarkennuksen osumatarkkuutta aiottua kohdetta seurattaessa. 144 kuv an sar jakuv aus, 3 kuv aa sekunnissa D70s:llä voi ottaa nopeasti 3 kuvan sekuntivauhdilla 144 kuvan kuvasarjan*, sillä kamerassa on optimoidut järjestelmät, kuten nopea puskurimuistin käsittely, kuvankäsittely ja muistikortin käyttö sekä suuri järjestelm ä v ä ylä n kaistanleveys. * Kun kä ytö ssä on JPEG NORM A L - L arg e -asetus ja SanDisk SDC FH (ultra II)-, SDC FX (Ex treme/ex treme III)- tai L e x ar M e d ia 8 0X WA C ompac tflash TM -kortti 5

6 Suorituskykyä upeiden, väreiltään puhtaiden kuvien tekemiseen Elä v ä t vä rit ja terä v ä t yksityisko hdat sekä suuri tarkkuus ja laaja tarkennusalue Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S VR Zoom-Nikkor f/2,8 G IF-ED Valotustila: [A], 1/8 0 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: pilvinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava E d isty ksellinen kuv ankä sittely järjestelmä N ikonin DX - kokoinen CCD - kuv akenno D 7 0s:n e d istyksellisen L SI-jä rjestelmä n prosessori tuottaa kuvia, jotka ovat äärimmäisen selkeitä ja joissa on puh taat ja elä v ä t v ä rit. Automaattinen valkotasapaino ja s ä vyn s äät ö sekä vä rien s äät ö on optimoitu, ja reaaliaikaiset prosessit vähentä vä t d i- gitaalista kohinaa pitkillä valotusajoilla kuvattaessa. K ä sitellyt kuvat ovat valmiita tulostettaviksi suoraan kamerasta, jolloin saat onnistuneet otokset mahdollisimman nopeasti. Kuvankä sittelyjä r- jestelmä my ö s maksimoi jä rjestelmä n suorituskyvyn, jolloin tied ostojen pakkaus, tietojen k ä sittely muistissa ja NEF- ja JPEG-tied ostojen samanaikainen tallennus k ä yvä t nopeasti ja kuvat tulevat n ä kyviin lähes vä littö m ä sti. Optimoitu laajan tarkennusalueen kä yttöön, jolloin saad aan upeita, tarkkoja kuvia, joissa on terä v ä t yksityisko hdat. DX-kokoisen CCD-kennon 6,1 teh ollista meg apikseliä saavat aikaan x pikselin kuvia, joista voi tehdä suuria tulosteita tai joid en yksityisko h tia voi korostaa sopivasti rajaamalla. Kennon kuh unkin pikseliin sisä llytetty mikro-optiikka s äät ää kuvan tarkasti kameran objektiivista parh aaksi mahdolliseksi, kun k ä ytetään AF Nikkor -objektiiveja tai laad ukkaita, d ig itaalikuvaukseen suunniteltuja DX Nikkor -objektiiveja. Kaikki Nikonin d i g i taaliset jä r- jestelmä kamerat k ä ytt ävä t DX-kokoa, mikä lisää suorituskykyä ja yhdenmukaisuutta. 6

7 K olme väritilaa Nikonin ed istyksellinen vä rientoistojä rjestelmä optimoi kolme k ä ytettä vissä olevaa v ä ritilaa vastaamaan parh aiten aih etta tai kä ytt ö tarkoitusta. T ila Ia: T uottaa ih onvä rin luonnolliset s ä vyt kameralla. (srg B ) T ila II: Antaa k ä ytt öön laaje m man v ä rivalikoiman kuvank ä sittelyssä ja korjauksessa. (Ad obe RG B ) A d obe RG B srg B T ila IIIa: T uottaa kameralla elä v ä t vä rit maisemiin ja kukkiin. (srg B ) 1 8 mm 7 0 mm 3 00 mm N ikkor-o b jektiiv it D 7 0s-kamerassa k ä ytetään Nikon F - objektiivinkiinnitystä. Se sopii saumattomasti laad ukkaid en AF- ja AF-S Nikkor -objektiivien suureen valikoimaan, jota ammattilaiset kaikkialla maailmassa ovat jo kauan arvostaneet. Objektiivien v ä riominaisuud et, kontrasti ja terä vyys ovat aivan omaa luokkaansa, ja automaattinen tarkennus toimii erinomaisesti. Nikonin d ig ijä rjestelmä kameroid en kanssa k ä ytettä viksi suunniteltujen DX Nikkor -objektiivien kasvava valikoima lisää vaih toeh toja entisestään mahdollistamalla laajan valikoiman kuvakulmia, lisääm ä llä suorituskykyä ja tarjoamalla erinomaisen kuvalaad un koko kuva-alalla. D 7 0s-kameran tai minkä ta h ansa Nikonin d ig ijä rjestelmä kameran kanssa k ä ytettynä kaikkien AF-, AF-S- ja DX Nikkor -objektiivien kuvakulma vastaa 1,5-kertaista kuvakulmaa 3 5 mm:n kamerassa mm:n AF- S DX Zoom-Nikkor f /3,5-4,5G IF - ED - objektiivi Koska t ä m ä pieni, vakiomallinen z oomobjektiivi on suunniteltu yhdistä mään h uipputason suorituskyky ja eriomainen arvo, se kattaa erittä in k ä ytä nnö llisen polttov ä lialueen mm, joka vastaa mm:n polttov ä liä35 mm:n kamerassa mm:n AF Zoom-Nikkor f /4-5,6 G - objektiivi T e h okas tele-z oomobjektiivi, jonka z oomauskerroin on 4,3, on pienikokoisessa ja kevyessä paketissa, joten se sopii mainiosti matkalle mukaan otettavaksi ja on aina valmiina toimimaan kaikkialla muotokuvista urh eilukuvaukseen. (Vastaa mm:n polttov ä liä35 mm:n kamerassa. ) 6 0 mm:n AF M ic ro -Nikkor f /2,8D - objektiivi Nikonin kaikkein pienin mikro-objektiivi on ylivoimainen sekä lähikuvissa että tavallisessa valokuvauksessa. Kun sitä kä ytetään keskipitkä n etä isyyd en telekuvauksessa D 7 0skamerassa (vastaa 9 0 mm:n polttov ä liä 3 5 mm:n kamerassa), se lisää toiminta-aluetta vaikeasti tavoitettavia koh teita kuvattaessa tai kun lisä valaistus on tarpeen. Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: 60 mm:n AF M ic ro-nikkor f/2,8 D -objektiivi Valotustila: Dig itaalinen vaih to-oh jelma [lähikuva], 1/3 0 sekuntia, f 3, 8 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava 7

8 Suor itusky ky, joka mahd ollistaa tar kan v alon säädö n T e h okas valotuksen, mittauksen ja salamalaitteen toiminnan säät ö A utomaattiset d ig itaalinen v aihto- ohjelmaja v alotustilat Kun jokin seitsemä städig itaalisesta vaih to-oh jelmasta valitaan, valkotasapaino, terä vö inti, kontrasti, vä ri, vä rikyllä isyys ja vä riasetukset optimoid aan automaattisesti valittua aih etta vastaavaksi, jolloin luova valokuvaus on yh tähelppoa kuin tilanvalitsimen k ääntä minen. Valittavina ovat automaattinen, muotokuv a, maisema, lä hikuv a, ur heilu, yö maisema ja y ö muotokuv a, jotka automatisoivat toiminnan, ja niid en ansiosta D 7 0s on oikea valinta, jos vasta opettelet loistavien kuvien tekemistä tai jos olet kokenut kuvaaja, mutta h aluat nopeasti vang ita arvokkaat h etket. Valotustilan asetusten avulla kameran toimintaa on h aluttaessa mahdollista s äät ää. Oh jelmoitu automatiikka [P] asettaa suljinajan ja aukon koon. Se sisä ltää joustavan o h jelman, jonka avulla vaih toeh toiset valotusasetusten yhdistelmä t ovat nopeasti valittavissa. Suljinajan esivalinta-automatiikka [ S ] tarjoaa valittavaksi suljinajat 1/ sekuntia. Aukon esivalinta-automatiikka [A ] mahdollistaa vapaan valinnan kaikista aukon kokovaihtoehdoista.ja käsisäätö [M ] mahdollistaa sekä suljinajan että aukon koon vapaan säät ä misen. K uv ien par anteluv aihtoehd ot Käytettäessä ohjelmoitua automatiikkaa [P ], suljinajan esivalinta-automatiikkaa [S], aukon esivalinta-automatiikkaa [A] tai k ä sisäät öä [M ] h elposti valittavat kuvien teh ostusvaih toehdot optimoivat terä vyyd en, kontrastin, vä - rin, kyllä isyyd en ja s ä vyt vastaamaan parh aiten aih etta tai kuvan k ä ytt ö tarkoitusta. Vaih toehdot ovat normaali, elä v ä, terä v ä, peh meä, suoratulostus, maisema ja mukautettu optimointi. Valotuksen mittaustav an v aihtoehd ot Nikonin pikselin RGB -valotus-/vä rimatriisimittaustunnistin arvioi kirkkaud en, v ä rin, kontrastin, valitun tarkennusalueen sekä ko h teen ja kameran v ä lisen etä isyyd en.tuloksia verrataan tod ellista valokuvauskohdetta sisä ltä vään sisä iseen tietokantaan, ja sitten nopeaa tietojenkä sittelytoimintoa k ä ytt ä en kamera tarjoaa jatkuvasti luotettavan automaattisen valotuksen. Säädettä v ä keskustapainotteinen mittaus ja viisialueinen pistemittaus sekä valotuksen korjaus ja valotuksen h aarukointi ovat my ö s kä ytettä vissä. A utomaattinen: On h elppoa ottaa laad ukkaita tuokiokuvia, joissa on elä v ä t vä rit, ja vä rikyllä isyys, vä rit ja terä vyys ovat tasapainossa. M uotokuv a : Ih on vä risä vyt ovat luonnolliset ja ko hde korostuu, kun taustan yksityisko h tia peh mennetään. M aisema: M aisemakuvien vä rit ovat luonnolliset ja ääriviivat, v ä rit ja kontrasti korostuneita. Lähikuv a : Saat selke ä sti erottuvia lähikuvia kukista, h y ö nteisistä ja muista pienistä ko h teista. U r heilu: Vauhdikkaita urh eilukuvia otettaessa lyh yt suljinaika pys ä ytt ää liikkeen, jolloin ko hde erottuu kuvasta selvä sti. Yömaisema: P itkää suljinaikaa kä ytt ä m ä llä saad aan upeita kuvia, joissa h eikko valaistus ei häiritse. Yömuotokuv a : Ko hde ja tausta ovat luonnollisessa tasapainossa h eikossa valaistuksessa otetuissa muotokuvissa. Valotustav at: Oh jelmoitu automatiikka [P ], suljinajan esivalinta-automatiikka [S], aukon esivalinta-automatiikka [A] tai kä sisäät ö [M ]. Y h dys r akenteinen salama ja i- TTL-salamanohjaus ( jossa entistä suurempi valaisukulma) UUSI Y hdysrakenteinen salamalaite ponnah taa ylö s automaattisesti ja v ä läht ää, kun luonnonvalo ei riitä tai tarvitaan tasapainotettua t ä ytesalamaa kuvattaessa voimakkaaseen vastavaloon. D7 0skamerassa salamalaitteen uusi optimoitu suunnittelu lisää salaman k ä ytt ö aluetta niin, että salamalaite tukee my ö s 18 mm:n objektiiveja. T ar kka v alkotasapainon säätä minen D 7 0s saa v ä rit toistumaan luonnollisina sovittamalla valkotasapainon kuvan valonlähteeseen. Ed istyksellinen automaattinen valkotasapaino sopii useimpiin tilanteisiin, mutta sen lisä ksi ovat joustavat vaih toehdot, kuten kuusi erityistä kä sisäät öä h ienosäät öä varten ( h e h kulamppu, loisteputkilamppu, suora auring onvalo, salamavalo, pilvinen ja varjo) sekä esiasetus h armaan tai valkoisen esineen kä ytö lle valkotasapainon mallina. K uvalaatutila: RAW (NEF) O bjektiivi: mm:n AF-S Zoom-Nikkor f/2,8 D IF-ED V alotustila: Dig itaalinen vaih to-oh jelma [yö muotokuva], 1/60 sekuntia, f 5,6 V alkotasapaino: Automaattinen H erkkyys: ISO 200:aa vastaava 8

9 Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/3,5 4,5G IF-ED Valotustila: [A], 8 sekuntia, f/11 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava Luovan valaistusjärjestelmän tuki Parasta D70s:n yhdysrakenteisessa salamassa on, että se hyödyntää Nikonin edistyksellistä i-ttl-salamanohjausta, vankkaa tekniikkaa, joka suuresti lisää luovan valaistuksen käyttömahdollisuuksia valokuvauksessa. Yhdysrakenteinen salama toimii myös Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa kauko-ohjaimena, joka ohjaa useiden langattomien SB-600- tai SB-800-salamalaitteiden ryhmää. Vaihtoehtoisesti voit liittää SB-800-salamalaitteen ja ohjata enintään kolmea langatonta etäryhmää, joista jokaisessa on lukuisia SB-800- tai SB-600-salamayksiköitä. M B A Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/3,5 4,5G IF-ED Valotustila: [M], 1/250 sekuntia, f/4,5 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava SB-800-tilan asetukset Pääsalama: Salaman käyttö estetty, Etä-A: Käsisäätö, Etä-B: Käsisäätö Monen langattoman salamalaitteen käyttö yhdessä Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa auttaa luomaan luonnollisemman näköisiä kuvia käyttämällä useita salamayksiköitä korostamaan kohdetta ja poistamaan varjoja. Yksi salamalaite kamerassa 9

10 S uoritusky ky ä, joka tekee up eid en kuvien ottamisesta h elppoa Parannettu ergonomia tekee kamerasta näppärän ja helpon käyttää S uuri 2,0 tuuman nestekid enäy ttö ja uusi valikkojen asettelu UUSI Valikkojen uudessa suunnittelussa väritys on huolellisesti valittu, kontrasti on oikea ja kirjasinkoko entistä suurempi, joten valikkojen kätevät avainsanat ovat aiempaa helpommin nähtävissä ja tunnistettavissa. Uuden 2,0 tuuman nestekidenäytön toistovaihtoehtoja ovat yksittäiskuvaus, 4:n tai 9 kuvan pienoiskuvaluettelo, zoomaus (enintään 4,7-kertaiseksi) ja selaus, automaattinen kuvaesitys, histogrammi ja huippuvalokohtien näyttö. U usi aiemp aa teh okkaamp i litiumioniakku UUSI Uudessa ladattavassa EN-EL3a-litiumioniakussa riittää virtaa aiempaa enemmän. Yhdellä latauksella* voi ottaa jopa kuvaa, mutta akku on kuitenkin saman kokoinen kuin EN-EL3. Uusi pikalaturi MH-18a on pienempi kuin edellinen laturi, ja sillä voi ladata EN-EL3a- ja EN-EL3-akkuja. D70s-kamerassa voi tarvittaessa käyttää myös CR2-paristoja. (Edellyttää lisävarusteena saatavaa CR2-paristopidintä MS-D70). *Tulos saatu seuraavissa testiolosuhteissa: Täyteen ladattu EN-EL3a-akku; lämpötila 20 C; mm:n Zoom-Nikkor AF-S DX f/3,5-4,5g IF-ED -objektiivi; sarjakuvaustila; jatkuva tarkennus; kuvalaadun asetuksena JPEG BASIC; kuvakoko Medium (keskikoko); suljinnopeus 1/250 s; laukaisin painettuna puoliväliin kolmen sekunnin ajan ja tarkennus äärettömästä minimietäisyydelle kolme kertaa ennen jokaisen kuvan ottamista; kuuden kuvan jälkeen näyttö kytketään päälle viideksi sekunniksi; jakso toistetaan, kun valotusmittarit ovat sammuneet. 10

11 V alintap ainike ja N ikonin erg onomia y ksinkertaistaa käy ttö ä Näppärä kameran takakannessa oleva nelisuuntainen valintapainike helpottaa siirtymistä valikoissa ja kuvien toistoa sekä tietyn tarkennusalueen valitsemista käytettäessä automaattista kertatarkennusta tai dynaamista tarkennusta. Kevyt ja pienikokoinen kamera mahtuu näppärästi käteen, ja sen hyvin suunnitellut ja loogisesti sijoitetut säätimet ovat kätevästi käytettävissä, mikä helpottaa käyttöä. Näitä säätimiä ovat tilanvalitsin ja Ohje-painike sekä pää- ja sivuvalitsimet, jotka helpottavat asetusten valintaa ja yhdellä kädellä kuvaamista. Kameran yläkannen suuressa nestekidenäytössä olevan ohjauspaneelin ansiosta tärkeät asetukset voidaan vahvistaa nopeasti. Yksi esimerkki yksityiskohtien huomioimisesta on D70s:n järjestelmän äänimerkkien vaihtaminen selvemmin kuuluviksi. E tsin Kirkkaassa optisessa etsimessä on Vari-Brite-näyttöjärjestelmä, joka yksinkertaistaa tarkennuksen vahvistamista. Se muuttaa valitun tarkennusalueen automaattisesti mustaksi, kun valaistus on riittävä, mutta valaisee alueen hetkittäin punaisena kuvattaessa hämärässä tai tarkennettaessa tummiin kohteisiin. Haluttaessa esiin saatava apuviivasto tuo etsimen päälle näkyviin viivaston, josta voi olla apua kuvattaessa arkkitehtuuria tai maisemia, joissa näkyy horisontti. Digitaalinen teksti näyttöjen alareunassa kertoo tärkeitä tietoja asetuksista ja kameran tilasta. Lankalaukaisimen tuki Uusi MC-DC1-lankalaukaisin lisää mukavuutta ja helpottaa käyttöä useissa kuvaustilanteissa, kuten pitkiä valotusaikoja käytettäessä ja lähikuvissa. Lisävarusteena saatavaa langatonta ML-L3-kauko-ohjainta voidaan myös käyttää D70s-kamerassa. K ameran kauko- oh jauksen tuki Kun D70s liitetään kameran mukana toimitettavalla USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Nikon Capture 4 -ohjelmisto, tietokoneelta voi kauko-ohjata useimpia kuvausasetuksia ja käyttää laukaisinta. Kuvat voidaan ladata suoraan tietokoneeseen, joten muistikorttia ei tarvitse vaihtaa kuvaamisen aikana. UUSI Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/2,8d IF-ED Valotustila: [S] Suljinajan esivalintaautomatiikka, 10 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Hehkuvalo Herkkyys: ISO 200:aa vastaava Valokuva on otettu MC-DC1- lankalaukaisimen avulla. 11

12 M onip uolisuus tekee d ig itaalikuvauksesta aiemp aa antoisamp aa Joustavat asetukset ja tehokas ohjelmisto parantavat kuvaustuloksia Lukuisia käy ttäjäasetuksia Kaikkiaan 25 käyttäjäasetusta auttavat D70s:n toiminnan mukauttamisessa henkilökohtaisiin kuvaustapoihin tai optimoimaan kameran eri kuvaustilanteiden vaatimuksia vastaavaksi. Käyttäjäasetusten valikko näkyy nestekidenäytössä selkeänä, ja valinnat tehdään kameran takakannessa olevalla kätevällä valintapainikkeella. Kutakin asetusta kuvaavat Ohje-ikkunat saadaan näkyviin myös painiketta painamalla. NEF - ja JPE G -tied ostojen samanaikainen tallennus D70s pystyy tallentamaan samasta kuvasta yksittäiset NEF (RAW)- ja JPEG-tiedostot samanaikaisesti, mikä auttaa optimoimaan toiminnan eri tilanteissa ja eri tarpeita varten. T allennusvälineet (CF- kortti, M i c rod rive TM ) D70s on yhteensopiva CompactFlash TM - ja Microdrive TM -korttien kanssa 4 Gt:uun asti. P i c t B rid g e - tuki Kuvien tulostaminen voi olla yhtä yksinkertaista kuin D70s-kameran liittäminen PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla. D70s:n PictBridge-tukea on kehitetty lisäämällä kameraan sivunasetustuki, joka helpottaa tulostusta ja parantaa tulosten säätömahdollisuuksia. D70s-kamerassa voidaan käyttää seuraavia CompactFlash TM -kortteja: SanDisk Corporation SDCFB 32 /128, 256, 512 Mt / 1 Gt, SDCFB (Type II) 192, 300 Mt, SDCF2B (Type II) 256 Mt, SDCFH (Ultra) 128, 256, 384, 512 Mt / 1 Gt, SDCFH (Ultra II) 256, 512 Mt / 1 Gt, SDCFX (Extreme) 512 Gt SDCFX (Extreme III) 1 Gt / 2 Gt Lexar Media Corporation 12X USB -sarja: 64, 128, 256, 512 Mt, 16X USB -sarja: 256, 512 Mt / 1 Gt, 16X WA USB -sarja: 128, 256, 512 Mt 24X USB -sarja: 256, 512 Mt, 24X WA USB -sarja: 256, 512 Mt, 32X WA USB -sarja: 1 Gt, 40X WA USB -sarja: 256, 512 Mt / 1 Gt / 4 Gt 80X WA -sarja: 512 Mt, 1 Gt, 2 Gt, 4 Gt Renesas Technology (Hitachi) HB28BxxxC8x -sarja: 16, 32 Mt Microdrive TM DSCM (1 Gt), 3K4-2 (2 Gt), 3K4-4 (4 Gt) Kameran toimintaa ei taata käytettäessä muiden valmistajien muistikortteja. Lisätietoja edellä olevista korteista saa korttien valmistajilta. P i c turep rojec t PictureProject-ohjelmaa on para n- nettu lisäämällä siihen uusi looginen käyttöliittymä, joka tekee kuvien hallinnasta, muokkauksesta ja jakamisesta entistä helpompaa ja hauskempaa. Voit tuoda kuvat automaattisesti liittämällä kameran tietokoneeseen. Voit lähettää kuvat nopeasti sähköpostissa tai parannella kuvia, näyttää kuvaesityksiä, polttaa CD- tai DVD-levyjä* ja käyttää muita yleisiä toimintoja käytännöllisillä painikkeilla. Voit järjestää kuvia eri kuvakokoelmiin S o f t w are vetämällä ja pudottamalla ja paikantaa tiedostot nopeasti nimen, avainsanan tai päivämäärän avulla. Kätevä suodatintuki antaa käyttöön joukon lisätoimintoja, kuten yhteensopivuus nik Color Efex Pro2.0-ohjelman laajan suodatin- ja tehostevalikoiman kanssa. JPEG-, TIFF- ja NEF-tiedostojen tuen avulla PictureProject toimii saumattomasti Nikon Capture 4 -ohjelmiston tehokkaiden toimintojen kanssa. * DVD-levyjen polttaminen edellyttää lisävarusteena saatavaa PictureProject DVD Show -plug-in-osaa. P ic turep rojec t - oh jelmiston järjestelmävaatimukset 1 2 Windows Macintosh Käyttöjärjestelmä Esiasennetut versiot seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows XP Home Edition, Mac OS X versio tai uudempi (Burn Disc -toiminto edellyttää Mac OS X:n Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), versiota tai uudempaa) Windows 98 Second Edition (SE) Prosessorin malli 300 MHz:n Pentium tai tehokkaampi Malli, jossa on sisäinen USB- tai FireWire-portti (muvee-vaihtoehto edellyttää 500 MHz:n Pentium III:a tai tehokkaampaa) Kiintolevyasema RAM-muisti Näyttö Muuta Asennukseen tarvitaan 60 Mt 64 Mt tai enemmän (128 Mt tai enemmän käytettäessä RAW-kuvia tai muvee-vaihtoehtoa) pikseliä tai enemmän käytettäessä vähintään 16-bittisiä värejä (High Color / tuhansia värejä) CD-levyasema asennusta varten. Burn Disc -toiminto edellyttää tallentavaa asemaa. Jotkin toiminnot edellyttävät Internet-yhteyttä. Sähköpostin käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja tuettua sähköpostiohjelmaa. Huomautus 1: Tietojensiirto ei ehkä toimi oikein, jos yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-keskittimen kautta.

13 N ikon C a p ture 4 ( V ersio 4. 2 ) (lisävaruste) S o f t w are Nikon Capture 4 -ohjelma on ainoalaatuinen kuvankäsittely-ympäristö, ja se on ainoa ohjelma, jossa NEF (Nikon Electronic Format) -tiedostojen monipuolinen käsitteleminen on mahdollista. Sen avulla valokuvaajat voivat optimoida tulostuksen kaikin mahdollisin tavoin. Huomautus: D70s-kameran NEF-tiedostojen käsitteleminen edellyttää Nikon Capture 4 -ohjelman versiota 4.2 tai uudempaa versiota. A inoalaatuiset NEF - tied ostot NEF (Nikon Electronic Format) -tiedostomuoto on ainoalaatuinen sikäli, että se sisältää kuvan RAW-tiedot sekä käskykannan, jonka avulla kuvien muokkaaminen on verrattoman monipuolista. NEF-tiedostoissa kaikki korjaukset ja säädöt tehdään ja tallennetaan tiedoston käskykantaan. Alkuperäisen tiedoston RAW-tiedot eivät missään vaiheessa muutu, vaikka käskykantaa muutettaisiin useita kertoja. Käskykannan kaikki säädöt tai vain valitut parametrit voidaan myös tallentaa erikseen ja niitä voidaan myöhemmin käyttää yksittäisiin tiedostoihin tai suureen tiedostojoukkoon automatisoidun eräkäsittelyn avulla. Siinä yhdistyvät monipuolisen kuvankäsittelyn parhaat puolet ja arvokkaat säästöt kiintolevytilan tarpeessa. Nikon Capture 4 käsittelee NEF-tiedostot ja tuo ne näkyviin käyttämällä täysiä 16-bittisiä värejä värikanavaa kohti, jolloin saadaan pehmeämpiä ja tarkempia kuvia korjattaessa kontrastia tai tehtäessä muita värien korjauksia. Muutokset voidaan tallentaa NEF-tiedostoon uutena käskykantana tai TIFF- tai JPEG-tiedostoksi. Versiossa 4.2 Nikon Capture 4 -ohjelman tehoa, nopeutta ja joustavuutta on edelleen lisätty. Taustalla ovat tutut ominaisuudet kuten kalansilmäkuvan muuntotoiminto, pölynpoistotoiminto ja eräkäsittely. Lukuisat uudet toiminnot lisäävät luovia mahdollisuuksia ja nopeutta. Working w ith Nikon C apture 4 and NEF files RAW RAW RAW T humb nail and Instruc tion Set T humb nail and Instruc tion Set I mage d ata P roc essing A d just. 1 I mage d ata P roc essing A d just. 2 I mage d ata P roc essing A d just. 3 T humb nail and Instruc tion Set I mage d ata P roc essing inf ormation Saved in TI FF or JPE G format T h e RAW d ata w ith in a NEF file is p reserved unc h ang e d reg ard less h o w many times it is p roc essed in N ikon C a p ture D - Lig h ting : säätää varjot ja kirkkaat kohdat, mutta säilyttää niiden välillä olevat alueet, jolloin saadaan optimoidut kuvat ilman ali- tai ylivalottuneita kohtia. S uoristus: kääntää kuvaa suoristaen sen vaaka- tai pystyakselin suunnassa. Voit tehdä sen yksinkertaisesti hiirellä tai antamalla käännölle haluamasi arvon. (±10 ) P arannettu värikoh inan väh enny s : suodattaa värikohinan aiempaa paremmin, jolloin siirtymiset ovat pehmeämpiä, mutta tarkkuus säilyy suuria asetuksia käytettäessä. H istog rammityökalu: tuo näkyviin histogrammin, joka vastaa tarkasti lopullista kuvaa. Histogrammin avulla voidaan vahvistaa tietyt kuva pistealueet ikkunassa. M erkitsemistoiminto: tallentaa kunkin kuvan parametrit käsittelyn jokaisessa vaiheessa. Tietojen avulla tiettyjen osien viimeistely on helppoa valmisteltaessa samaa kuvaa eri sovelluksia varten. P arannettu monikuvaikkuna: avautuu entistä nopeammin, ja uusi vieritettävä pienoiskuvanäyttö on myös entistä nopeampi. Käyttöliittymän mukana tulee uusia ominaisuuksia, kuten useiden tiedostojen samanaikainen käsittely, komentojen peruutus tai toisto ja tiedostojen poisto. V alokuvien teh ostetyökalu: lisää mustavalkokuvan, seepiansävyn tai värikuvan tehosteita. Valittavana on sekä automaattinen säätö että käsinsäätö. K ätevä suod atintuki: mahdollistaa ominaisuuksien laajennuksen, joten kuvien paranteluun ja muuttamiseen on vielä enemmän mahdollisuuksia. nik C olor E f e x P ro 2. 0 f or N ikon C ap ture 4 -ohjelman kolme laitosta ja nik C olor E f ex P ro 2. 0 E x p ress E d ition tarjoavat käyttöön laajan suodatin- ja tehostevalikoimien kokoelman, jotka on suunniteltu eri tarpeisiin. K ameran kauko- oh jaus Nikon Capture Control -ohjelmalla voit säätää useimpia kuvausasetuksia ja käyttää D70s-kameran laukaisinta tietokoneelta, kun kamera on liitetty USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Nikon Capture 4 -ohjelma asennettuna. N ikon C ap ture 4 - oh jelman (version 4. 2 ) järjestelmävaatimukset Windows Macintosh Käyttöjärjestelmä Esiasennetut versiot seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows XP Home Edition, Mac OS 9.0.4, 9.1, 9.2, Mac OS X (versio tai uudempi) Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) Prosessorin malli 300 MHz:n Pentium tai tehokkaampi IMac, imac DV, Power Macintosh G3 (Blue/White), Power Mac G4 tai uudempi, ibook, PowerBook G3 tai uudempi RAM-muisti 256 Mt (suositus 768 Mt tai enemmän) Mac OS X: 256 Mt (suositus 768 Mt tai enemmän) Mac OS 9: muistin varaus 64 Mt tai enemmän Nikon Capture 4 Camera Control -ohjelmalle,512 Mt tai enemmän Nikon Capture 4 -ohjelmalle (versio 4.2) Kiintolevyasema Näyttö Muuta Asennukseen tarvitaan 200 Mt 800 x 600 pikseliä tai enemmän käytettäessä 16-bittisiä värejä (High Color / tuhansia värejä); 24-bittiset värit (True Color / miljoonia värejä) suositeltavia CD-levyasema asennusta varten Tukee vain tietokoneita, joissa on sisäiset USB-portit. Huomautus 1: Tietojensiirto ei ehkä toimi oikein, jos yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-keskittimen kautta. Huomautus 2: Asennus ja käyttö edellyttävät käyttöoikeuksia. 1 3

14 Laaja valikoima lisävarusteita suoritusky v y n op timointiin ja käy t ö n MC- D C 1 - lankalaukaisin Uusi MC-DC1-lankalaukaisin on kehitetty käteväksi lisävarusteeksi maisema- ja makrokuvaukseen, sillä se tekee kamerasta mukavamman ja entistäkin helpomman käyttää. (Pituus noin 1,0 metriä.) UUSI Kuvausmukavuutta lisäävät etsimen lisävarusteet. Näönkorjauslinssit (-5 +3 m -1 ) S alamajärjestelmä Tehokas ja monipuolinen, jossa i-ttl-salamanohjaus käytettäväksi Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa. Suurentava okulaari DG-2 Okulaarin sovitin Okulaarin suojus DK-5* Kulmaetsin DR-6 Kuminen silmäsuppilo DK-20* Speed lig h t S B Speed lig h t S B Lisävarusteet COOLWALKER MSV-01 Nikonin alkuperäinen, pienikokoinen ja monipuolisesti yhteensopiva digitaalikuvien tallennuslaite, jolla kuvia voi katsella kätevästi missä vain. Langaton ML-L3-kauko-ohjain (infrapuna) Langaton etälaukaisin tekee entistä helpommaksi käyttää pitkiä suljinaikoja kameraa liikuttamatta. Täsmäysliittimen sovitin AS-15 PC-salamaliitäntä ulkoisten studiosalamoiden helppoon liittämiseen. Puolipehmeä laukku CF-D70 V irransaannin lisälaitteet Ladattava litiumioniakku EN-EL3a (vakiovaruste) Pikalaturi MH-18a (vakiovaruste) Monilaturi MH-19 Verkkolaite EH-5 CR2-paristopidin MS-D70 COOLWALKER MSV-01 Kauko-ohjainvaihtoehtojen valikoima lisää kameran vakautta pitkiä valotusaikoja käytettäessä. MC-DC1- lankalaukaisin Langaton ML-L3-kauko-ohjain Suorituskykyiset virransaannin lisälaitteet tukevat tehokasta käyttöä. Pikalaturi MH-18a* CR2-paristojen pidin MS-D70 Monilaturi MH-19 Litiumakkuperä EN-EL3a* T oimintojen yhteensop ivuustaulukko (IX-Nikkor-objektiiveja ei voi käyttää) Kameran asetus Tarkennus Tila Valotuksen mittaus Objektiivi/lisävaruste Mikroprosessorio hjatut objektiivit 1 Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit 10 G- tai D-tyypin AF Nikkor 2 AF-S, AF-I Nikkor 85 mm:n PC-Micro Nikkor f/2,8d 4 AF-S-/AF-I-telejatke 6 Muu AF Nikkor (ei objektiivit F3AF:lle) AI-P Nikkor AI, AI-S tai E-sarja, AI-muokattu Nikkor AI-muokattu Medical Nikkor 120 mm f/4 Reflex-Nikkors PC-Nikkor AI-tyypin telejatke Automaattipalje PB-6 13 Loittorenkaat (PK 11-A, 12 tai 13; PN-11) AF 7 8 M (ja elektroninen etäisyysmittari) M DVP, P,S, A M D Väri Edessä IX Nikkor -objektiiveja ei voi käyttää. 2 Tärinänvaimennustoiminnon (VR) tuki VR-objektiiveilla. 3 Valittu tarkennusalue mitataan pistemittauksella. 4 Kameran valotuksenmittaus- ja salamakuvausjärjestelmät eivät toimi kunnolla, kun objektiivia siirretään tai kallistetaan tai kun käytetään muuta kuin suurinta aukkoa. 5 Elektronista etäisyysmittaria ei voi käyttää objektiivia siirrettäessä tai kallistettaessa. 6 Yhteensopiva AF-I Nikkor -objektiivien ja kaikkien AF-S - objektiivien kanssa lukuun ottamatta mm:n DX f/4g-, mm:n ED f/2,8d-, mm:n DX f/2,8g-, mm:n DX ED f/3,5 4,5G-, mm:n ED f/3,5 4,5G-, mm: n VR ED f/3,5 5,6G- ja mm:n ED f/2,8d -objektiiveja. 7 Yhteensopivien objektiivien tehollinen valovoima f/5,6 tai suurempi. 8 Jos mm:n AF f/2,8s-, mm:n AF f/2,8s-, uusi malli mm:n AF f/3,5 4,5S- tai mm:n AF f/3,5 4,5S -objektiivia zoomataan tarkennettaessa minimietäisyydelle, kuva etsimen tähyslasilla ei ehkä ole tarkentunut, kun tarkennuksen ilmaisin tulee näkyviin. Silloin tarkennus kannattaa tehdä käsin etsimessä näkyvän kuvan avulla. 9 Suurin aukko f/5,6 tai suurempi. 10 Joitakin objektiiveja ei voi käyttää. 11 Voidaan käyttää tilassa M, mutta kameran valotusmittaria ei voi käyttää. 12 Voidaan käyttää tilassa M, kun suljinnopeus on pienempi kuin 1/125 s, mutta kameran valotusmittaria ei voi käyttää. 13 Liitetään pystyasennossa (voidaan käyttää vaakaasennossa, kun se on liitetty)

Valokuvauksen todellinen luonne

Valokuvauksen todellinen luonne Valokuvauksen todellinen luonne Tavoite oli selvä. Halusimme kehittää monipuolisen ammattilaistyökalun, joka olisi erittäin helppo käsitellä ja jolla tulokset olisivat tehokkaasti hallittavissa. Myös strategia

Lisätiedot

VAROITUS JOTTA VARMISTAT LAITTEEN OIKEAN KÄYTÖN, LUE KÄYTTÖOPPAAT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. OSA TIEDOISTA ON VAIN CD-LEVYLLÄ.

VAROITUS JOTTA VARMISTAT LAITTEEN OIKEAN KÄYTÖN, LUE KÄYTTÖOPPAAT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT LAITETTA. OSA TIEDOISTA ON VAIN CD-LEVYLLÄ. Erittäin hyvä suorituskyky Näppärä suunnittelu Nikonin ensimmäinen FX-muotoa käyttävä kamera, D3, edustaa huimaa edistysaskelta digitaalisessa valokuvauksessa ja muutti pysyvästi ammattimaisten valokuvaajien

Lisätiedot

Loistavat valokuvat vain askelen päässä

Loistavat valokuvat vain askelen päässä Loistavat valokuvat vain askelen päässä Oikea kamera, aitoa kätevyyttä Automatiikan helppoudesta luoviin mahdollisuuksiin Etsitkö oikeaa digitaalista järjestelmäkameraa, jota on helppo käyttää? Haluatko

Lisätiedot

I AM ADRENALINE. iamnikon.fi

I AM ADRENALINE. iamnikon.fi I AM ADRENALINE iamnikon.fi VOIMA JA NOTKEUS VIEVÄT ETEENPÄIN Ota kaikki hyöty irti Nikon DX -koosta, joka lisää objektiivien ja koko kamerajärjestelmän helppoa liikuteltavuutta. Kompakti ja kevyt D7100

Lisätiedot

I AM THE INTELLIGENT CAMERA

I AM THE INTELLIGENT CAMERA I AM THE NIKON 1 2 I AM THE INTELLIGENT CAMERA Nikon 1 Täysillä eteenpäin Jokainen sukupolvi pitää itseään edellistä parempana. Vaihdettavalla objektiivilla varustettu Nikon 1 -kamera tekee tästä totta:

Lisätiedot

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 älykäs ja houkutteleva 2 Nikonilla on kokemusta huippuluokan kameroiden ja objektiivien valmistamisesta, ja Nikon kehittää valokuvaustuotteitaan COOLPIXperheen

Lisätiedot

Objektiivi: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8g ED Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) Valotus: [M] 1/250 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Värilämpötila (4 550

Objektiivi: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8g ED Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) Valotus: [M] 1/250 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Värilämpötila (4 550 Objektiivi: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8g ED Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) Valotus: [M] 1/250 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Värilämpötila (4 550 K) ISO-herkkyys: ISO 100 Kuvansäädin: Vakio Frank P.

Lisätiedot

TÄYDELLINEN DIGITAALINEN VALOKUVAUSJÄRJESTELMÄ

TÄYDELLINEN DIGITAALINEN VALOKUVAUSJÄRJESTELMÄ TÄYDELLINEN DIGITAALINEN VALOKUVAUSJÄRJESTELMÄ Kaikki mitä tarvitset Valitse Nikonin täydellinen digitaalinen valokuvausjärjestelmä, niin kuvillasi on merkitystä Sinulla on digitaalinen järjestelmäkamera

Lisätiedot

I AM A NIKON COOLPIX. Coolpix A -kamerassa kuvattu etsin myydään erikseen.

I AM A NIKON COOLPIX. Coolpix A -kamerassa kuvattu etsin myydään erikseen. I AM A NIKON COOLPIX Coolpix A -kamerassa kuvattu etsin myydään erikseen. I AM THE NIKON COOLPIX COMPACT DIGITAL CAMERA LINEUP KEVÄT 2013 Tallenna taianomaiset hetket päivittäin 16,2 MP:n DX-koon CMOS-kenno

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietojen löytäminen Etsi haluamiasi tietoja seuraavista: i Usein kysyttyjen kysymysten hakemisto s. iv ix Tiedätkö, mitä haluat tehdä, mutta et tiedä tarvittavan toiminnon

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA!

Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700. Sisällysluettelo. Hakemisto VNAPSAUTA! VNAPSAUTA! Sisällysluettelo Peruskäyttö Valikon käyttäminen Digitaalikamera Cyber-shot-käsikirja DSC-S650/S700 Lue tämä Käsikirja ja Käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käytön aloittamista ja säilytä

Lisätiedot

Cyber-shot-käsikirja DSC-S500. Kameran hyödyntäminen. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Valikon käyttö. Asetus-näytön käyttö

Cyber-shot-käsikirja DSC-S500. Kameran hyödyntäminen. Digital Still Camera. Digital Still Camera. Valikon käyttö. Asetus-näytön käyttö Kameran hyödyntäminen Valikon käyttö Digital Still Camera Cyber-shot-käsikirja Asetus-näytön käyttö Tietokoneen käyttäminen DSC-S500 Valokuvien tulostaminen Kameran kytkeminen televisioon Digital Still

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.

Lisätiedot

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201).

SUOMI. Kameran käyttöopas. Aloitusopas s. 7. Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). SUOMI Kameran käyttöopas Aloitusopas s. 7 Tutustu huolellisesti Turvaohjeisiin (sivut 194 201). Pakkauksen sisällön tarkastaminen Pakkaus sisältää seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteyttä

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Macintosh, Mac OS ja QuickTime ovat Apple Computer, Inc:n rekisteröityjä

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI

Kameran käyttöopas SUOMI SUOMI Kameran käyttöopas Aloittaminen Käyttöohjeet Kameran osat Perustoiminnot Yleisimmin käytetyt kuvaustoiminnot Kuvaaminen valintakiekon avulla Kuvaamisen lisätoiminnot Toistaminen/Poistaminen Tulostus-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE DIGITAALIKAMERA KÄYTTÖOHJE. Perusopas s. 2. Sisällysluettelo s. 20. Virallinen maahantuoja. http://www.olympus.com/ www.olympus.

KÄYTTÖOHJE DIGITAALIKAMERA KÄYTTÖOHJE. Perusopas s. 2. Sisällysluettelo s. 20. Virallinen maahantuoja. http://www.olympus.com/ www.olympus. DIGITAALIKAMERA http://www.olympus.com/ www.olympus.fi Käyntiosoite: Tavaratoimitukset: Postiosoite: Wendenstrasse 14 18, 20097 Hamburg, Germany Puhelin: +49 40-23 77 3-0 / Faksi: +49 40-23 07 61 Bredowstrasse

Lisätiedot

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas

HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share. Käyttöopas HP Photosmart M407 -digitaalikamera ja HP Instant Share Käyttöopas Lailliset ilmoitukset Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman

Lisätiedot

Nikkor Objektiivit. Huippuluokan työvälineet Nikon Kameroihin

Nikkor Objektiivit. Huippuluokan työvälineet Nikon Kameroihin Sue Bennett (Yhdysvallat) Sue Bennett on Yhdysvaltain aktiivisimpia mainoskuvaajia. Hänen kuviaan käyttävät monet eurooppalaiset ja amerikkalaiset mainostoimistot ja julkaisut. Bennett on saanut useita

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. IXUS 105-kameran kuva Kameran käyttöopas IXUS 105-kameran kuva SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat

Lisätiedot

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM

e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM e_kb464_84percent.book Page 0 Friday, October 10, 2008 8:43 AM Kiitos, että olet hankkinut PENTAX e -digitaalikameran. Ennen kameran käyttöä Sinun kannattaa lukea tämä käyttöopas, jotta pystyt hyödyntämään

Lisätiedot

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet

Käyttäjän opas. Tietoja tästä käyttöoppaasta. Kameran osat. Kameran näytöt. Aloitusvaiheet FUJIFILM X30 Käyttäjän opas Käyttäjän opas Käyttäjän opas (Perustoiminnot: ) Käyttäjän opas (saatavana pdf-muodossa verkkosivulla: ) Tietoja tästä käyttöoppaasta Johdanto Tämän käyttöoppaan katselu Kameran

Lisätiedot

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten.

Kameran käyttöopas SUOMI. Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Kameran käyttöopas SUOMI Lue tämä opas, ennen kuin käytät kameraa. Säilytä opas myöhempää käyttöä varten. Pakkauksen sisällön tarkastaminen Tarkista, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft, Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin rekisteröimiä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh, Mac OS

Lisätiedot

FE-210/X-775. Käyttöohje. Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. DIGITAALIKAMERA. Painiketoiminnot.

FE-210/X-775. Käyttöohje. Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. DIGITAALIKAMERA. Painiketoiminnot. DIGITAALIKAMERA FE-210/X-775 Käyttöohje FI Pikaopas Aloita kameran käyttö oikein alusta alkaen. Painiketoiminnot Valikoiden käyttö Kuvien tulostaminen OLYMPUS Master -ohjelmiston käyttö Opi tuntemaan kamerasi

Lisätiedot

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset.

Laaja opas Kameran käyttöopas SUOMI. Ennen kameran käyttämistä. Kuvaaminen. Toistaminen/Poistaminen. Tulostusasetukset/ siirtoasetukset. SUOMI Ennen kameran käyttämistä Kuvaaminen Toistaminen/Poistaminen Tulostusasetukset/ siirtoasetukset Vianmääritys Sanomaluettelo Liite Laaja opas Kameran käyttöopas Tässä oppaassa neuvotaan kameran toiminnot

Lisätiedot

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella.

Käyttöopas. FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Käyttöopas FIN Nämä käyttöohjeet kuvaavat kameran käytön yksityiskohtaisesti. Lue tämä käsikirja huolella. Tekijänoikeustietoja Microsoft Windows ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä

Lisätiedot

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R

4-469-579-51(1) Digitaalikamera. Käyttöopas DSC-RX1/RX1R 4-469-579-51(1) Digitaalikamera Käyttöopas DSC-RX1/RX1R Suomi VAROITUS Suojaa laite sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaran pienentämiseksi. TÄRKEITÄ TURVALLISUUS- OHJEITA SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET

Lisätiedot

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla

Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla 4-183-858-51(1) NEX-3/NEX-5 Digitaalinen kamera vaihdettavalla objektiivilla Käyttöopas Kameran valmisteleminen Peruskäytön opettelu Tallennustoimintojen käyttäminen Toistotoimintojen käyttäminen Käytettävissä

Lisätiedot