DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA"

Transkriptio

1 DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA

2 Valmis ikuistamaan jokaisen hetken nopeasti ja onnis Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/4g IF-ED Valotustila:[A], 1/1000 sekuntia, f/5,6 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava 2

3 tuen. D70s. D 7 0-kameran voittoisa kuvalaatu, suuri suorituskyky ja h elppokä ytt ö isyys ovat periytyneet Nikon D 7 0s -kameraan, mutta niid en lisä ksi se tarjoaa uud istuksia, jotka auttavat kuvaajaa arvokkaid en h etkien ikuistamisessa juuri oikeaan aikaan. sarjakuvaus, 144 perä kkä istä kuvaa, 3 kuvaa sekunnissa* virrankytkentä 0,2 sekunnissa ja lyh yt laukaisimen viive suljinaika 1/8 000 sekuntia ja salaman t ä smä ysnopeus 1/500 sekuntia suuri 2,0 tuuman nestekid enä ytt ö, loog iset valikot ja o h jenä ytt ö UUSI uud istunut viisialueinen automaattitarkennusjä rjestelmä UUSI 6,1 teh ollisen meg apikselin Nikonin DX-kokoinen CCD-kuvakenno 7dig itaalista vaih to-oh jelmaa sisä inen salamalaite 18 mm:n objektiiveille UUSI MC-DC 1-lankalaukaisin (lisä varuste) UUSI * Kun kä ytö ssä on JPEG NORM A L - L arg e -asetus ja SanDisk SDC FH (ultra II)-, SDC FX (Ex treme/ex treme III)- tai L e x ar M e d ia 8 0X WA C ompac tflash TM -kortti 3

4 4 Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor mm f/2,8 D IF-ED Valotustila: [A], 1/3 20 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava

5 Suorituskyky riittää vangitsemaan koko tapahtuman lennossa Nopeus ja tarkkuus takaavat valmiud en erikoistilanteen yllä ttä essä. Uud istunut v iisialueinen automaattitar kennusjärjestelmä UUSI Nikonin e d istyksellisessä viisialueisessa M ulti-c A M 9 00-automaattitarkennusjä rjestelmä ssä on e d elleen tarkennusristikko kuvakennon keskellä, suuri kuva-ala, luokkansa johtava hämärätunnistus ja kätevä tarkennusapuvalo, jotka auttavat pimeä llä kuvattaessa. U u d istukset lisääv ä t tarkkuutta nopean ja entistä yh tenä i- semmä n koh teen etsinnä n ja parannetun tarkennuksen avulla, kun k ä ytetään lähimm ä n koh teen d ynaamista tarkennusta tai d ynaamista tarkennusta ja ennakoivaa tarkennuksen seurantaa sekälo c k-on TM -lukitusta. Nopea virrankytkentä ja lyhyet viiveet (virrankytkentä 0,2 sekunnissa ja lyhyt laukaisimen viive ) Kun kytket D 7 0s-kameraan virran, kamera on 0,2 sekunnin kuluttua t ä y- sin valmis kuvaamaan.paina laukaisinta, ja kamera toimii viivä styksittä. Nikonin viisialueinen Multi-CAM9 00-automaattitarkennusjärjestelmä ja tarkennusapuvalo takaavat nopean ja tarkan tarkennuksen myö s h ankalissa valaistusolosuh teissa. Kamera k ä sittelee ja tallentaa ottamasi kuvat äärimmä isen nopeasti. Esikatselukuvat tulevat nestekid enä ytt öön lähes v ä littö m ä sti. Ja nopea sarjakuvaus tarkoittaa, että et koskaan putoa tapah tumien vauhdista tai menetähetken sykettä. Lyhy et suljinajat ( enimmä issuljinnopeus 1/8 000 sekuntia ja salaman tä smäysnopeus 1/500 sekuntia) Suljinaika 3 0 1/8 000 sekuntia ja salamalaitteen kanssa t ä smä tty suljinnopeus enintään 1/500 sekuntia tekevä t kuvaamisesta aiempaa monipuolisemman ja luovuud essa joustavamman kokemuksen, ja onnistut tallentamaan arvokkaista h etkistä enemmä n. Automaattitarkennusjä rjestelmä havaitsee automaattisesti, mille tarkennusalueelle tulee tarkentaa, estää kameraa tarkentamasta taustaan ja parantaa tarkennuksen osumatarkkuutta aiottua kohdetta seurattaessa. 144 kuv an sar jakuv aus, 3 kuv aa sekunnissa D70s:llä voi ottaa nopeasti 3 kuvan sekuntivauhdilla 144 kuvan kuvasarjan*, sillä kamerassa on optimoidut järjestelmät, kuten nopea puskurimuistin käsittely, kuvankäsittely ja muistikortin käyttö sekä suuri järjestelm ä v ä ylä n kaistanleveys. * Kun kä ytö ssä on JPEG NORM A L - L arg e -asetus ja SanDisk SDC FH (ultra II)-, SDC FX (Ex treme/ex treme III)- tai L e x ar M e d ia 8 0X WA C ompac tflash TM -kortti 5

6 Suorituskykyä upeiden, väreiltään puhtaiden kuvien tekemiseen Elä v ä t vä rit ja terä v ä t yksityisko hdat sekä suuri tarkkuus ja laaja tarkennusalue Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S VR Zoom-Nikkor f/2,8 G IF-ED Valotustila: [A], 1/8 0 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: pilvinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava E d isty ksellinen kuv ankä sittely järjestelmä N ikonin DX - kokoinen CCD - kuv akenno D 7 0s:n e d istyksellisen L SI-jä rjestelmä n prosessori tuottaa kuvia, jotka ovat äärimmäisen selkeitä ja joissa on puh taat ja elä v ä t v ä rit. Automaattinen valkotasapaino ja s ä vyn s äät ö sekä vä rien s äät ö on optimoitu, ja reaaliaikaiset prosessit vähentä vä t d i- gitaalista kohinaa pitkillä valotusajoilla kuvattaessa. K ä sitellyt kuvat ovat valmiita tulostettaviksi suoraan kamerasta, jolloin saat onnistuneet otokset mahdollisimman nopeasti. Kuvankä sittelyjä r- jestelmä my ö s maksimoi jä rjestelmä n suorituskyvyn, jolloin tied ostojen pakkaus, tietojen k ä sittely muistissa ja NEF- ja JPEG-tied ostojen samanaikainen tallennus k ä yvä t nopeasti ja kuvat tulevat n ä kyviin lähes vä littö m ä sti. Optimoitu laajan tarkennusalueen kä yttöön, jolloin saad aan upeita, tarkkoja kuvia, joissa on terä v ä t yksityisko hdat. DX-kokoisen CCD-kennon 6,1 teh ollista meg apikseliä saavat aikaan x pikselin kuvia, joista voi tehdä suuria tulosteita tai joid en yksityisko h tia voi korostaa sopivasti rajaamalla. Kennon kuh unkin pikseliin sisä llytetty mikro-optiikka s äät ää kuvan tarkasti kameran objektiivista parh aaksi mahdolliseksi, kun k ä ytetään AF Nikkor -objektiiveja tai laad ukkaita, d ig itaalikuvaukseen suunniteltuja DX Nikkor -objektiiveja. Kaikki Nikonin d i g i taaliset jä r- jestelmä kamerat k ä ytt ävä t DX-kokoa, mikä lisää suorituskykyä ja yhdenmukaisuutta. 6

7 K olme väritilaa Nikonin ed istyksellinen vä rientoistojä rjestelmä optimoi kolme k ä ytettä vissä olevaa v ä ritilaa vastaamaan parh aiten aih etta tai kä ytt ö tarkoitusta. T ila Ia: T uottaa ih onvä rin luonnolliset s ä vyt kameralla. (srg B ) T ila II: Antaa k ä ytt öön laaje m man v ä rivalikoiman kuvank ä sittelyssä ja korjauksessa. (Ad obe RG B ) A d obe RG B srg B T ila IIIa: T uottaa kameralla elä v ä t vä rit maisemiin ja kukkiin. (srg B ) 1 8 mm 7 0 mm 3 00 mm N ikkor-o b jektiiv it D 7 0s-kamerassa k ä ytetään Nikon F - objektiivinkiinnitystä. Se sopii saumattomasti laad ukkaid en AF- ja AF-S Nikkor -objektiivien suureen valikoimaan, jota ammattilaiset kaikkialla maailmassa ovat jo kauan arvostaneet. Objektiivien v ä riominaisuud et, kontrasti ja terä vyys ovat aivan omaa luokkaansa, ja automaattinen tarkennus toimii erinomaisesti. Nikonin d ig ijä rjestelmä kameroid en kanssa k ä ytettä viksi suunniteltujen DX Nikkor -objektiivien kasvava valikoima lisää vaih toeh toja entisestään mahdollistamalla laajan valikoiman kuvakulmia, lisääm ä llä suorituskykyä ja tarjoamalla erinomaisen kuvalaad un koko kuva-alalla. D 7 0s-kameran tai minkä ta h ansa Nikonin d ig ijä rjestelmä kameran kanssa k ä ytettynä kaikkien AF-, AF-S- ja DX Nikkor -objektiivien kuvakulma vastaa 1,5-kertaista kuvakulmaa 3 5 mm:n kamerassa mm:n AF- S DX Zoom-Nikkor f /3,5-4,5G IF - ED - objektiivi Koska t ä m ä pieni, vakiomallinen z oomobjektiivi on suunniteltu yhdistä mään h uipputason suorituskyky ja eriomainen arvo, se kattaa erittä in k ä ytä nnö llisen polttov ä lialueen mm, joka vastaa mm:n polttov ä liä35 mm:n kamerassa mm:n AF Zoom-Nikkor f /4-5,6 G - objektiivi T e h okas tele-z oomobjektiivi, jonka z oomauskerroin on 4,3, on pienikokoisessa ja kevyessä paketissa, joten se sopii mainiosti matkalle mukaan otettavaksi ja on aina valmiina toimimaan kaikkialla muotokuvista urh eilukuvaukseen. (Vastaa mm:n polttov ä liä35 mm:n kamerassa. ) 6 0 mm:n AF M ic ro -Nikkor f /2,8D - objektiivi Nikonin kaikkein pienin mikro-objektiivi on ylivoimainen sekä lähikuvissa että tavallisessa valokuvauksessa. Kun sitä kä ytetään keskipitkä n etä isyyd en telekuvauksessa D 7 0skamerassa (vastaa 9 0 mm:n polttov ä liä 3 5 mm:n kamerassa), se lisää toiminta-aluetta vaikeasti tavoitettavia koh teita kuvattaessa tai kun lisä valaistus on tarpeen. Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: 60 mm:n AF M ic ro-nikkor f/2,8 D -objektiivi Valotustila: Dig itaalinen vaih to-oh jelma [lähikuva], 1/3 0 sekuntia, f 3, 8 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava 7

8 Suor itusky ky, joka mahd ollistaa tar kan v alon säädö n T e h okas valotuksen, mittauksen ja salamalaitteen toiminnan säät ö A utomaattiset d ig itaalinen v aihto- ohjelmaja v alotustilat Kun jokin seitsemä städig itaalisesta vaih to-oh jelmasta valitaan, valkotasapaino, terä vö inti, kontrasti, vä ri, vä rikyllä isyys ja vä riasetukset optimoid aan automaattisesti valittua aih etta vastaavaksi, jolloin luova valokuvaus on yh tähelppoa kuin tilanvalitsimen k ääntä minen. Valittavina ovat automaattinen, muotokuv a, maisema, lä hikuv a, ur heilu, yö maisema ja y ö muotokuv a, jotka automatisoivat toiminnan, ja niid en ansiosta D 7 0s on oikea valinta, jos vasta opettelet loistavien kuvien tekemistä tai jos olet kokenut kuvaaja, mutta h aluat nopeasti vang ita arvokkaat h etket. Valotustilan asetusten avulla kameran toimintaa on h aluttaessa mahdollista s äät ää. Oh jelmoitu automatiikka [P] asettaa suljinajan ja aukon koon. Se sisä ltää joustavan o h jelman, jonka avulla vaih toeh toiset valotusasetusten yhdistelmä t ovat nopeasti valittavissa. Suljinajan esivalinta-automatiikka [ S ] tarjoaa valittavaksi suljinajat 1/ sekuntia. Aukon esivalinta-automatiikka [A ] mahdollistaa vapaan valinnan kaikista aukon kokovaihtoehdoista.ja käsisäätö [M ] mahdollistaa sekä suljinajan että aukon koon vapaan säät ä misen. K uv ien par anteluv aihtoehd ot Käytettäessä ohjelmoitua automatiikkaa [P ], suljinajan esivalinta-automatiikkaa [S], aukon esivalinta-automatiikkaa [A] tai k ä sisäät öä [M ] h elposti valittavat kuvien teh ostusvaih toehdot optimoivat terä vyyd en, kontrastin, vä - rin, kyllä isyyd en ja s ä vyt vastaamaan parh aiten aih etta tai kuvan k ä ytt ö tarkoitusta. Vaih toehdot ovat normaali, elä v ä, terä v ä, peh meä, suoratulostus, maisema ja mukautettu optimointi. Valotuksen mittaustav an v aihtoehd ot Nikonin pikselin RGB -valotus-/vä rimatriisimittaustunnistin arvioi kirkkaud en, v ä rin, kontrastin, valitun tarkennusalueen sekä ko h teen ja kameran v ä lisen etä isyyd en.tuloksia verrataan tod ellista valokuvauskohdetta sisä ltä vään sisä iseen tietokantaan, ja sitten nopeaa tietojenkä sittelytoimintoa k ä ytt ä en kamera tarjoaa jatkuvasti luotettavan automaattisen valotuksen. Säädettä v ä keskustapainotteinen mittaus ja viisialueinen pistemittaus sekä valotuksen korjaus ja valotuksen h aarukointi ovat my ö s kä ytettä vissä. A utomaattinen: On h elppoa ottaa laad ukkaita tuokiokuvia, joissa on elä v ä t vä rit, ja vä rikyllä isyys, vä rit ja terä vyys ovat tasapainossa. M uotokuv a : Ih on vä risä vyt ovat luonnolliset ja ko hde korostuu, kun taustan yksityisko h tia peh mennetään. M aisema: M aisemakuvien vä rit ovat luonnolliset ja ääriviivat, v ä rit ja kontrasti korostuneita. Lähikuv a : Saat selke ä sti erottuvia lähikuvia kukista, h y ö nteisistä ja muista pienistä ko h teista. U r heilu: Vauhdikkaita urh eilukuvia otettaessa lyh yt suljinaika pys ä ytt ää liikkeen, jolloin ko hde erottuu kuvasta selvä sti. Yömaisema: P itkää suljinaikaa kä ytt ä m ä llä saad aan upeita kuvia, joissa h eikko valaistus ei häiritse. Yömuotokuv a : Ko hde ja tausta ovat luonnollisessa tasapainossa h eikossa valaistuksessa otetuissa muotokuvissa. Valotustav at: Oh jelmoitu automatiikka [P ], suljinajan esivalinta-automatiikka [S], aukon esivalinta-automatiikka [A] tai kä sisäät ö [M ]. Y h dys r akenteinen salama ja i- TTL-salamanohjaus ( jossa entistä suurempi valaisukulma) UUSI Y hdysrakenteinen salamalaite ponnah taa ylö s automaattisesti ja v ä läht ää, kun luonnonvalo ei riitä tai tarvitaan tasapainotettua t ä ytesalamaa kuvattaessa voimakkaaseen vastavaloon. D7 0skamerassa salamalaitteen uusi optimoitu suunnittelu lisää salaman k ä ytt ö aluetta niin, että salamalaite tukee my ö s 18 mm:n objektiiveja. T ar kka v alkotasapainon säätä minen D 7 0s saa v ä rit toistumaan luonnollisina sovittamalla valkotasapainon kuvan valonlähteeseen. Ed istyksellinen automaattinen valkotasapaino sopii useimpiin tilanteisiin, mutta sen lisä ksi ovat joustavat vaih toehdot, kuten kuusi erityistä kä sisäät öä h ienosäät öä varten ( h e h kulamppu, loisteputkilamppu, suora auring onvalo, salamavalo, pilvinen ja varjo) sekä esiasetus h armaan tai valkoisen esineen kä ytö lle valkotasapainon mallina. K uvalaatutila: RAW (NEF) O bjektiivi: mm:n AF-S Zoom-Nikkor f/2,8 D IF-ED V alotustila: Dig itaalinen vaih to-oh jelma [yö muotokuva], 1/60 sekuntia, f 5,6 V alkotasapaino: Automaattinen H erkkyys: ISO 200:aa vastaava 8

9 Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/3,5 4,5G IF-ED Valotustila: [A], 8 sekuntia, f/11 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava Luovan valaistusjärjestelmän tuki Parasta D70s:n yhdysrakenteisessa salamassa on, että se hyödyntää Nikonin edistyksellistä i-ttl-salamanohjausta, vankkaa tekniikkaa, joka suuresti lisää luovan valaistuksen käyttömahdollisuuksia valokuvauksessa. Yhdysrakenteinen salama toimii myös Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa kauko-ohjaimena, joka ohjaa useiden langattomien SB-600- tai SB-800-salamalaitteiden ryhmää. Vaihtoehtoisesti voit liittää SB-800-salamalaitteen ja ohjata enintään kolmea langatonta etäryhmää, joista jokaisessa on lukuisia SB-800- tai SB-600-salamayksiköitä. M B A Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/3,5 4,5G IF-ED Valotustila: [M], 1/250 sekuntia, f/4,5 Valkotasapaino: Automaattinen Herkkyys: ISO 200:aa vastaava SB-800-tilan asetukset Pääsalama: Salaman käyttö estetty, Etä-A: Käsisäätö, Etä-B: Käsisäätö Monen langattoman salamalaitteen käyttö yhdessä Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa auttaa luomaan luonnollisemman näköisiä kuvia käyttämällä useita salamayksiköitä korostamaan kohdetta ja poistamaan varjoja. Yksi salamalaite kamerassa 9

10 S uoritusky ky ä, joka tekee up eid en kuvien ottamisesta h elppoa Parannettu ergonomia tekee kamerasta näppärän ja helpon käyttää S uuri 2,0 tuuman nestekid enäy ttö ja uusi valikkojen asettelu UUSI Valikkojen uudessa suunnittelussa väritys on huolellisesti valittu, kontrasti on oikea ja kirjasinkoko entistä suurempi, joten valikkojen kätevät avainsanat ovat aiempaa helpommin nähtävissä ja tunnistettavissa. Uuden 2,0 tuuman nestekidenäytön toistovaihtoehtoja ovat yksittäiskuvaus, 4:n tai 9 kuvan pienoiskuvaluettelo, zoomaus (enintään 4,7-kertaiseksi) ja selaus, automaattinen kuvaesitys, histogrammi ja huippuvalokohtien näyttö. U usi aiemp aa teh okkaamp i litiumioniakku UUSI Uudessa ladattavassa EN-EL3a-litiumioniakussa riittää virtaa aiempaa enemmän. Yhdellä latauksella* voi ottaa jopa kuvaa, mutta akku on kuitenkin saman kokoinen kuin EN-EL3. Uusi pikalaturi MH-18a on pienempi kuin edellinen laturi, ja sillä voi ladata EN-EL3a- ja EN-EL3-akkuja. D70s-kamerassa voi tarvittaessa käyttää myös CR2-paristoja. (Edellyttää lisävarusteena saatavaa CR2-paristopidintä MS-D70). *Tulos saatu seuraavissa testiolosuhteissa: Täyteen ladattu EN-EL3a-akku; lämpötila 20 C; mm:n Zoom-Nikkor AF-S DX f/3,5-4,5g IF-ED -objektiivi; sarjakuvaustila; jatkuva tarkennus; kuvalaadun asetuksena JPEG BASIC; kuvakoko Medium (keskikoko); suljinnopeus 1/250 s; laukaisin painettuna puoliväliin kolmen sekunnin ajan ja tarkennus äärettömästä minimietäisyydelle kolme kertaa ennen jokaisen kuvan ottamista; kuuden kuvan jälkeen näyttö kytketään päälle viideksi sekunniksi; jakso toistetaan, kun valotusmittarit ovat sammuneet. 10

11 V alintap ainike ja N ikonin erg onomia y ksinkertaistaa käy ttö ä Näppärä kameran takakannessa oleva nelisuuntainen valintapainike helpottaa siirtymistä valikoissa ja kuvien toistoa sekä tietyn tarkennusalueen valitsemista käytettäessä automaattista kertatarkennusta tai dynaamista tarkennusta. Kevyt ja pienikokoinen kamera mahtuu näppärästi käteen, ja sen hyvin suunnitellut ja loogisesti sijoitetut säätimet ovat kätevästi käytettävissä, mikä helpottaa käyttöä. Näitä säätimiä ovat tilanvalitsin ja Ohje-painike sekä pää- ja sivuvalitsimet, jotka helpottavat asetusten valintaa ja yhdellä kädellä kuvaamista. Kameran yläkannen suuressa nestekidenäytössä olevan ohjauspaneelin ansiosta tärkeät asetukset voidaan vahvistaa nopeasti. Yksi esimerkki yksityiskohtien huomioimisesta on D70s:n järjestelmän äänimerkkien vaihtaminen selvemmin kuuluviksi. E tsin Kirkkaassa optisessa etsimessä on Vari-Brite-näyttöjärjestelmä, joka yksinkertaistaa tarkennuksen vahvistamista. Se muuttaa valitun tarkennusalueen automaattisesti mustaksi, kun valaistus on riittävä, mutta valaisee alueen hetkittäin punaisena kuvattaessa hämärässä tai tarkennettaessa tummiin kohteisiin. Haluttaessa esiin saatava apuviivasto tuo etsimen päälle näkyviin viivaston, josta voi olla apua kuvattaessa arkkitehtuuria tai maisemia, joissa näkyy horisontti. Digitaalinen teksti näyttöjen alareunassa kertoo tärkeitä tietoja asetuksista ja kameran tilasta. Lankalaukaisimen tuki Uusi MC-DC1-lankalaukaisin lisää mukavuutta ja helpottaa käyttöä useissa kuvaustilanteissa, kuten pitkiä valotusaikoja käytettäessä ja lähikuvissa. Lisävarusteena saatavaa langatonta ML-L3-kauko-ohjainta voidaan myös käyttää D70s-kamerassa. K ameran kauko- oh jauksen tuki Kun D70s liitetään kameran mukana toimitettavalla USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Nikon Capture 4 -ohjelmisto, tietokoneelta voi kauko-ohjata useimpia kuvausasetuksia ja käyttää laukaisinta. Kuvat voidaan ladata suoraan tietokoneeseen, joten muistikorttia ei tarvitse vaihtaa kuvaamisen aikana. UUSI Kuvalaatutila: RAW (NEF) Objektiivi: mm:n AF-S DX Zoom-Nikkor f/2,8d IF-ED Valotustila: [S] Suljinajan esivalintaautomatiikka, 10 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Hehkuvalo Herkkyys: ISO 200:aa vastaava Valokuva on otettu MC-DC1- lankalaukaisimen avulla. 11

12 M onip uolisuus tekee d ig itaalikuvauksesta aiemp aa antoisamp aa Joustavat asetukset ja tehokas ohjelmisto parantavat kuvaustuloksia Lukuisia käy ttäjäasetuksia Kaikkiaan 25 käyttäjäasetusta auttavat D70s:n toiminnan mukauttamisessa henkilökohtaisiin kuvaustapoihin tai optimoimaan kameran eri kuvaustilanteiden vaatimuksia vastaavaksi. Käyttäjäasetusten valikko näkyy nestekidenäytössä selkeänä, ja valinnat tehdään kameran takakannessa olevalla kätevällä valintapainikkeella. Kutakin asetusta kuvaavat Ohje-ikkunat saadaan näkyviin myös painiketta painamalla. NEF - ja JPE G -tied ostojen samanaikainen tallennus D70s pystyy tallentamaan samasta kuvasta yksittäiset NEF (RAW)- ja JPEG-tiedostot samanaikaisesti, mikä auttaa optimoimaan toiminnan eri tilanteissa ja eri tarpeita varten. T allennusvälineet (CF- kortti, M i c rod rive TM ) D70s on yhteensopiva CompactFlash TM - ja Microdrive TM -korttien kanssa 4 Gt:uun asti. P i c t B rid g e - tuki Kuvien tulostaminen voi olla yhtä yksinkertaista kuin D70s-kameran liittäminen PictBridge-yhteensopivaan tulostimeen kameran mukana toimitetulla USB-kaapelilla. D70s:n PictBridge-tukea on kehitetty lisäämällä kameraan sivunasetustuki, joka helpottaa tulostusta ja parantaa tulosten säätömahdollisuuksia. D70s-kamerassa voidaan käyttää seuraavia CompactFlash TM -kortteja: SanDisk Corporation SDCFB 32 /128, 256, 512 Mt / 1 Gt, SDCFB (Type II) 192, 300 Mt, SDCF2B (Type II) 256 Mt, SDCFH (Ultra) 128, 256, 384, 512 Mt / 1 Gt, SDCFH (Ultra II) 256, 512 Mt / 1 Gt, SDCFX (Extreme) 512 Gt SDCFX (Extreme III) 1 Gt / 2 Gt Lexar Media Corporation 12X USB -sarja: 64, 128, 256, 512 Mt, 16X USB -sarja: 256, 512 Mt / 1 Gt, 16X WA USB -sarja: 128, 256, 512 Mt 24X USB -sarja: 256, 512 Mt, 24X WA USB -sarja: 256, 512 Mt, 32X WA USB -sarja: 1 Gt, 40X WA USB -sarja: 256, 512 Mt / 1 Gt / 4 Gt 80X WA -sarja: 512 Mt, 1 Gt, 2 Gt, 4 Gt Renesas Technology (Hitachi) HB28BxxxC8x -sarja: 16, 32 Mt Microdrive TM DSCM (1 Gt), 3K4-2 (2 Gt), 3K4-4 (4 Gt) Kameran toimintaa ei taata käytettäessä muiden valmistajien muistikortteja. Lisätietoja edellä olevista korteista saa korttien valmistajilta. P i c turep rojec t PictureProject-ohjelmaa on para n- nettu lisäämällä siihen uusi looginen käyttöliittymä, joka tekee kuvien hallinnasta, muokkauksesta ja jakamisesta entistä helpompaa ja hauskempaa. Voit tuoda kuvat automaattisesti liittämällä kameran tietokoneeseen. Voit lähettää kuvat nopeasti sähköpostissa tai parannella kuvia, näyttää kuvaesityksiä, polttaa CD- tai DVD-levyjä* ja käyttää muita yleisiä toimintoja käytännöllisillä painikkeilla. Voit järjestää kuvia eri kuvakokoelmiin S o f t w are vetämällä ja pudottamalla ja paikantaa tiedostot nopeasti nimen, avainsanan tai päivämäärän avulla. Kätevä suodatintuki antaa käyttöön joukon lisätoimintoja, kuten yhteensopivuus nik Color Efex Pro2.0-ohjelman laajan suodatin- ja tehostevalikoiman kanssa. JPEG-, TIFF- ja NEF-tiedostojen tuen avulla PictureProject toimii saumattomasti Nikon Capture 4 -ohjelmiston tehokkaiden toimintojen kanssa. * DVD-levyjen polttaminen edellyttää lisävarusteena saatavaa PictureProject DVD Show -plug-in-osaa. P ic turep rojec t - oh jelmiston järjestelmävaatimukset 1 2 Windows Macintosh Käyttöjärjestelmä Esiasennetut versiot seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows XP Home Edition, Mac OS X versio tai uudempi (Burn Disc -toiminto edellyttää Mac OS X:n Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), versiota tai uudempaa) Windows 98 Second Edition (SE) Prosessorin malli 300 MHz:n Pentium tai tehokkaampi Malli, jossa on sisäinen USB- tai FireWire-portti (muvee-vaihtoehto edellyttää 500 MHz:n Pentium III:a tai tehokkaampaa) Kiintolevyasema RAM-muisti Näyttö Muuta Asennukseen tarvitaan 60 Mt 64 Mt tai enemmän (128 Mt tai enemmän käytettäessä RAW-kuvia tai muvee-vaihtoehtoa) pikseliä tai enemmän käytettäessä vähintään 16-bittisiä värejä (High Color / tuhansia värejä) CD-levyasema asennusta varten. Burn Disc -toiminto edellyttää tallentavaa asemaa. Jotkin toiminnot edellyttävät Internet-yhteyttä. Sähköpostin käyttäminen edellyttää Internet-yhteyttä ja tuettua sähköpostiohjelmaa. Huomautus 1: Tietojensiirto ei ehkä toimi oikein, jos yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-keskittimen kautta.

13 N ikon C a p ture 4 ( V ersio 4. 2 ) (lisävaruste) S o f t w are Nikon Capture 4 -ohjelma on ainoalaatuinen kuvankäsittely-ympäristö, ja se on ainoa ohjelma, jossa NEF (Nikon Electronic Format) -tiedostojen monipuolinen käsitteleminen on mahdollista. Sen avulla valokuvaajat voivat optimoida tulostuksen kaikin mahdollisin tavoin. Huomautus: D70s-kameran NEF-tiedostojen käsitteleminen edellyttää Nikon Capture 4 -ohjelman versiota 4.2 tai uudempaa versiota. A inoalaatuiset NEF - tied ostot NEF (Nikon Electronic Format) -tiedostomuoto on ainoalaatuinen sikäli, että se sisältää kuvan RAW-tiedot sekä käskykannan, jonka avulla kuvien muokkaaminen on verrattoman monipuolista. NEF-tiedostoissa kaikki korjaukset ja säädöt tehdään ja tallennetaan tiedoston käskykantaan. Alkuperäisen tiedoston RAW-tiedot eivät missään vaiheessa muutu, vaikka käskykantaa muutettaisiin useita kertoja. Käskykannan kaikki säädöt tai vain valitut parametrit voidaan myös tallentaa erikseen ja niitä voidaan myöhemmin käyttää yksittäisiin tiedostoihin tai suureen tiedostojoukkoon automatisoidun eräkäsittelyn avulla. Siinä yhdistyvät monipuolisen kuvankäsittelyn parhaat puolet ja arvokkaat säästöt kiintolevytilan tarpeessa. Nikon Capture 4 käsittelee NEF-tiedostot ja tuo ne näkyviin käyttämällä täysiä 16-bittisiä värejä värikanavaa kohti, jolloin saadaan pehmeämpiä ja tarkempia kuvia korjattaessa kontrastia tai tehtäessä muita värien korjauksia. Muutokset voidaan tallentaa NEF-tiedostoon uutena käskykantana tai TIFF- tai JPEG-tiedostoksi. Versiossa 4.2 Nikon Capture 4 -ohjelman tehoa, nopeutta ja joustavuutta on edelleen lisätty. Taustalla ovat tutut ominaisuudet kuten kalansilmäkuvan muuntotoiminto, pölynpoistotoiminto ja eräkäsittely. Lukuisat uudet toiminnot lisäävät luovia mahdollisuuksia ja nopeutta. Working w ith Nikon C apture 4 and NEF files RAW RAW RAW T humb nail and Instruc tion Set T humb nail and Instruc tion Set I mage d ata P roc essing A d just. 1 I mage d ata P roc essing A d just. 2 I mage d ata P roc essing A d just. 3 T humb nail and Instruc tion Set I mage d ata P roc essing inf ormation Saved in TI FF or JPE G format T h e RAW d ata w ith in a NEF file is p reserved unc h ang e d reg ard less h o w many times it is p roc essed in N ikon C a p ture D - Lig h ting : säätää varjot ja kirkkaat kohdat, mutta säilyttää niiden välillä olevat alueet, jolloin saadaan optimoidut kuvat ilman ali- tai ylivalottuneita kohtia. S uoristus: kääntää kuvaa suoristaen sen vaaka- tai pystyakselin suunnassa. Voit tehdä sen yksinkertaisesti hiirellä tai antamalla käännölle haluamasi arvon. (±10 ) P arannettu värikoh inan väh enny s : suodattaa värikohinan aiempaa paremmin, jolloin siirtymiset ovat pehmeämpiä, mutta tarkkuus säilyy suuria asetuksia käytettäessä. H istog rammityökalu: tuo näkyviin histogrammin, joka vastaa tarkasti lopullista kuvaa. Histogrammin avulla voidaan vahvistaa tietyt kuva pistealueet ikkunassa. M erkitsemistoiminto: tallentaa kunkin kuvan parametrit käsittelyn jokaisessa vaiheessa. Tietojen avulla tiettyjen osien viimeistely on helppoa valmisteltaessa samaa kuvaa eri sovelluksia varten. P arannettu monikuvaikkuna: avautuu entistä nopeammin, ja uusi vieritettävä pienoiskuvanäyttö on myös entistä nopeampi. Käyttöliittymän mukana tulee uusia ominaisuuksia, kuten useiden tiedostojen samanaikainen käsittely, komentojen peruutus tai toisto ja tiedostojen poisto. V alokuvien teh ostetyökalu: lisää mustavalkokuvan, seepiansävyn tai värikuvan tehosteita. Valittavana on sekä automaattinen säätö että käsinsäätö. K ätevä suod atintuki: mahdollistaa ominaisuuksien laajennuksen, joten kuvien paranteluun ja muuttamiseen on vielä enemmän mahdollisuuksia. nik C olor E f e x P ro 2. 0 f or N ikon C ap ture 4 -ohjelman kolme laitosta ja nik C olor E f ex P ro 2. 0 E x p ress E d ition tarjoavat käyttöön laajan suodatin- ja tehostevalikoimien kokoelman, jotka on suunniteltu eri tarpeisiin. K ameran kauko- oh jaus Nikon Capture Control -ohjelmalla voit säätää useimpia kuvausasetuksia ja käyttää D70s-kameran laukaisinta tietokoneelta, kun kamera on liitetty USB-kaapelilla tietokoneeseen, jossa on Nikon Capture 4 -ohjelma asennettuna. N ikon C ap ture 4 - oh jelman (version 4. 2 ) järjestelmävaatimukset Windows Macintosh Käyttöjärjestelmä Esiasennetut versiot seuraavista käyttöjärjestelmistä: Windows XP Home Edition, Mac OS 9.0.4, 9.1, 9.2, Mac OS X (versio tai uudempi) Windows XP Professional, Windows 2000 Professional, Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 Second Edition (SE) Prosessorin malli 300 MHz:n Pentium tai tehokkaampi IMac, imac DV, Power Macintosh G3 (Blue/White), Power Mac G4 tai uudempi, ibook, PowerBook G3 tai uudempi RAM-muisti 256 Mt (suositus 768 Mt tai enemmän) Mac OS X: 256 Mt (suositus 768 Mt tai enemmän) Mac OS 9: muistin varaus 64 Mt tai enemmän Nikon Capture 4 Camera Control -ohjelmalle,512 Mt tai enemmän Nikon Capture 4 -ohjelmalle (versio 4.2) Kiintolevyasema Näyttö Muuta Asennukseen tarvitaan 200 Mt 800 x 600 pikseliä tai enemmän käytettäessä 16-bittisiä värejä (High Color / tuhansia värejä); 24-bittiset värit (True Color / miljoonia värejä) suositeltavia CD-levyasema asennusta varten Tukee vain tietokoneita, joissa on sisäiset USB-portit. Huomautus 1: Tietojensiirto ei ehkä toimi oikein, jos yhteys tietokoneeseen tapahtuu USB-keskittimen kautta. Huomautus 2: Asennus ja käyttö edellyttävät käyttöoikeuksia. 1 3

14 Laaja valikoima lisävarusteita suoritusky v y n op timointiin ja käy t ö n MC- D C 1 - lankalaukaisin Uusi MC-DC1-lankalaukaisin on kehitetty käteväksi lisävarusteeksi maisema- ja makrokuvaukseen, sillä se tekee kamerasta mukavamman ja entistäkin helpomman käyttää. (Pituus noin 1,0 metriä.) UUSI Kuvausmukavuutta lisäävät etsimen lisävarusteet. Näönkorjauslinssit (-5 +3 m -1 ) S alamajärjestelmä Tehokas ja monipuolinen, jossa i-ttl-salamanohjaus käytettäväksi Nikonin luovan valaistusjärjestelmän kanssa. Suurentava okulaari DG-2 Okulaarin sovitin Okulaarin suojus DK-5* Kulmaetsin DR-6 Kuminen silmäsuppilo DK-20* Speed lig h t S B Speed lig h t S B Lisävarusteet COOLWALKER MSV-01 Nikonin alkuperäinen, pienikokoinen ja monipuolisesti yhteensopiva digitaalikuvien tallennuslaite, jolla kuvia voi katsella kätevästi missä vain. Langaton ML-L3-kauko-ohjain (infrapuna) Langaton etälaukaisin tekee entistä helpommaksi käyttää pitkiä suljinaikoja kameraa liikuttamatta. Täsmäysliittimen sovitin AS-15 PC-salamaliitäntä ulkoisten studiosalamoiden helppoon liittämiseen. Puolipehmeä laukku CF-D70 V irransaannin lisälaitteet Ladattava litiumioniakku EN-EL3a (vakiovaruste) Pikalaturi MH-18a (vakiovaruste) Monilaturi MH-19 Verkkolaite EH-5 CR2-paristopidin MS-D70 COOLWALKER MSV-01 Kauko-ohjainvaihtoehtojen valikoima lisää kameran vakautta pitkiä valotusaikoja käytettäessä. MC-DC1- lankalaukaisin Langaton ML-L3-kauko-ohjain Suorituskykyiset virransaannin lisälaitteet tukevat tehokasta käyttöä. Pikalaturi MH-18a* CR2-paristojen pidin MS-D70 Monilaturi MH-19 Litiumakkuperä EN-EL3a* T oimintojen yhteensop ivuustaulukko (IX-Nikkor-objektiiveja ei voi käyttää) Kameran asetus Tarkennus Tila Valotuksen mittaus Objektiivi/lisävaruste Mikroprosessorio hjatut objektiivit 1 Ei-mikroprosessoriohjatut objektiivit 10 G- tai D-tyypin AF Nikkor 2 AF-S, AF-I Nikkor 85 mm:n PC-Micro Nikkor f/2,8d 4 AF-S-/AF-I-telejatke 6 Muu AF Nikkor (ei objektiivit F3AF:lle) AI-P Nikkor AI, AI-S tai E-sarja, AI-muokattu Nikkor AI-muokattu Medical Nikkor 120 mm f/4 Reflex-Nikkors PC-Nikkor AI-tyypin telejatke Automaattipalje PB-6 13 Loittorenkaat (PK 11-A, 12 tai 13; PN-11) AF 7 8 M (ja elektroninen etäisyysmittari) M DVP, P,S, A M D Väri Edessä IX Nikkor -objektiiveja ei voi käyttää. 2 Tärinänvaimennustoiminnon (VR) tuki VR-objektiiveilla. 3 Valittu tarkennusalue mitataan pistemittauksella. 4 Kameran valotuksenmittaus- ja salamakuvausjärjestelmät eivät toimi kunnolla, kun objektiivia siirretään tai kallistetaan tai kun käytetään muuta kuin suurinta aukkoa. 5 Elektronista etäisyysmittaria ei voi käyttää objektiivia siirrettäessä tai kallistettaessa. 6 Yhteensopiva AF-I Nikkor -objektiivien ja kaikkien AF-S - objektiivien kanssa lukuun ottamatta mm:n DX f/4g-, mm:n ED f/2,8d-, mm:n DX f/2,8g-, mm:n DX ED f/3,5 4,5G-, mm:n ED f/3,5 4,5G-, mm: n VR ED f/3,5 5,6G- ja mm:n ED f/2,8d -objektiiveja. 7 Yhteensopivien objektiivien tehollinen valovoima f/5,6 tai suurempi. 8 Jos mm:n AF f/2,8s-, mm:n AF f/2,8s-, uusi malli mm:n AF f/3,5 4,5S- tai mm:n AF f/3,5 4,5S -objektiivia zoomataan tarkennettaessa minimietäisyydelle, kuva etsimen tähyslasilla ei ehkä ole tarkentunut, kun tarkennuksen ilmaisin tulee näkyviin. Silloin tarkennus kannattaa tehdä käsin etsimessä näkyvän kuvan avulla. 9 Suurin aukko f/5,6 tai suurempi. 10 Joitakin objektiiveja ei voi käyttää. 11 Voidaan käyttää tilassa M, mutta kameran valotusmittaria ei voi käyttää. 12 Voidaan käyttää tilassa M, kun suljinnopeus on pienempi kuin 1/125 s, mutta kameran valotusmittaria ei voi käyttää. 13 Liitetään pystyasennossa (voidaan käyttää vaakaasennossa, kun se on liitetty)

DIGITAALIKAMERA. Nikon COOLPIX S1 -digitaalikameran tekniset tiedot. PictureProject-ohjelmiston järjestelmävaatimukset

DIGITAALIKAMERA. Nikon COOLPIX S1 -digitaalikameran tekniset tiedot. PictureProject-ohjelmiston järjestelmävaatimukset Nikon COOLPIX S1 -digitaalikameran tekniset tiedot Tyyppi: Digitaalikamera S1 Teholliset pikselit: 5,1 miljoonaa CCD-kenno: 1/2,5 tuuman kuvakenno (5,36 miljoonaa kuvapistettä yhteensä) Kuvakoot: Tarkka

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON D70S

Käyttöoppaasi. NIKON D70S Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käännä ja kuvaa. 2,0 tehollisen megapikselin. 3,2 tehollisen megapikselin. www.nikon-coolpix.com. Sisäänrakennettu kääntyvä objektiiviosa

Käännä ja kuvaa. 2,0 tehollisen megapikselin. 3,2 tehollisen megapikselin. www.nikon-coolpix.com. Sisäänrakennettu kääntyvä objektiiviosa 3,2 tehollisen megapikselin DIGITAALIKAMERAT Käännä ja kuvaa 2,0 tehollisen megapikselin Sisäänrakennettu kääntyvä objektiiviosa 3x optinen Zoom-Nikkor -objektiivi 12 kuvausohjelmaa www.nikon-coolpix.com

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239635

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239635 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3695435

Käyttöoppaasi. NIKON D100 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3695435 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA. Sinun elämäsi on mestariteos 10,2. tehollisen megapikselin CCD-kenno

DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA. Sinun elämäsi on mestariteos 10,2. tehollisen megapikselin CCD-kenno DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA Sinun elämäsi on mestariteos 10,2 tehollisen megapikselin CCD-kenno 2 Objektiivi: AF-S DX Zoom-Nikkor 17-55 mm f/2,8g IF-ED Valotustapa: [A] 1/160 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino:

Lisätiedot

Huippuluokan digitaalinen järjestelmäkamera tarkkuudesta tinkimättä.

Huippuluokan digitaalinen järjestelmäkamera tarkkuudesta tinkimättä. Kuvittele uuden sukupolven digitaalinen järjestelmäkamera kamera, joka selviytyy kuvaamisen kaikista haasteista. Tuloksena on kauniita ja hämmästyttävän tarkkoja kuvia. Tämän erittäin tarkan ja suorituskykyisen

Lisätiedot

Laadukas digikamera mukaan

Laadukas digikamera mukaan Nikon-digitaalikamera COOLPIX 4300: Tekniset tiedot Kameratyyppi Digitaalikamera E4300 Teholliset pikselit 4,0 miljoonaa CCD-kenno 1/1,8 tuuman kuvakenno (4,13 miljoonaa pikseliä kaikkiaan) Kuvakoko 2272

Lisätiedot

5-alueinen 6,1 D-TTL. Täydellinen digitaalinen elämys. www.nikon-image.com/eng/ DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA. Yhteensopiva Nikonjärjestelmä

5-alueinen 6,1 D-TTL. Täydellinen digitaalinen elämys. www.nikon-image.com/eng/ DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA. Yhteensopiva Nikonjärjestelmä DIGITAALINEN JÄRJESTELMÄKAMERA Täydellinen digitaalinen elämys. 6,1 miljoonaa tehollista pikseliä Digitaalinen 3D-matriisimittaus 5-alueinen dynaaminen automaattitarkennus D-TTL salamanohjaus Yhteensopiva

Lisätiedot

3,1 tehollista megapikseliä 3x optinen Zoom-Nikkor -objektiivi 15 kuvausohjelmaa www.nikon-coolpix.com

3,1 tehollista megapikseliä 3x optinen Zoom-Nikkor -objektiivi 15 kuvausohjelmaa www.nikon-coolpix.com DIGITAALIKAMERA 3,1 tehollista megapikseliä 3x optinen Zoom-Nikkor -objektiivi 15 kuvausohjelmaa www.nikon-coolpix.com Unohda kaikki mitä tiedät digitaalikameroista. Uusi Nikon COOLPIX SQ mullistaa käsityksesi.

Lisätiedot

Tässä on Nikonjärjestelmäkameran

Tässä on Nikonjärjestelmäkameran Nikon F65 Tekniset tiedot Kameratyyppi Moottoroitu automaattitarkenteinen 35mm:n yksisilmäinen peiliheijastuskamera, jossa on elektronisesti ohjattu verhosuljin ja yhdysrakenteinen salama Valotustavat

Lisätiedot

35mm KOMPAKTIKAMERAT NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626

35mm KOMPAKTIKAMERAT NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626 Tekninen suorituskyky on saavutettavissa tuoreilla illa noin 20 C lämpötilassa. Teknisiä ominaisuuksia ja a voidaan muuttaa ilman valmistajan eri ilmoitusta. 2001-2002 NIKON CORPORATION 35mm KOMPAKTIKAMERAT

Lisätiedot

Yksi standardi, yksi päämäärä... kaksi ratkaisua.

Yksi standardi, yksi päämäärä... kaksi ratkaisua. Ammattikäyttöön tarkoitetut digitaaliset järjestelmäkamerat D1X/D1H Yksi standardi, yksi päämäärä... kaksi ratkaisua. Ammattikäyttöön tarkoitetut digitaaliset järjestelmäkamerat Nikonin täydellinen kuvalaatu

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON D1H http://fi.yourpdfguides.com/dref/3695458

Käyttöoppaasi. NIKON D1H http://fi.yourpdfguides.com/dref/3695458 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi

LEHDISTÖTIEDOTE. Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven. kuvankäsittelyohjelmiston. Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Nikon tuo markkinoille uuden sukupolven kuvankäsittelyohjelmiston Capture NX2: entistä tehokkaampi ja helppokäyttöisempi Amsterdam, Alankomaat, 3. kesäkuuta 2008 Nikon Europe julkistaa uuden Capture NX2

Lisätiedot

OTA KAIKKI IRTI TILANTEISTA

OTA KAIKKI IRTI TILANTEISTA OTA KAIKKI IRTI TILANTEISTA Todellinen koko Kuvittele digitaalikamera, joka täyttää kaikki toiveesi ja muuttaa kaikki otoksesi loistokuviksi. COOLPIX 885 -kamera, jossa on kolminkertainen Zoom-Nikkor objektiivi

Lisätiedot

LEHDISTÖTIEDOTE. Uusi Nikon D5100 - päästä luovuutesi valloilleen.

LEHDISTÖTIEDOTE. Uusi Nikon D5100 - päästä luovuutesi valloilleen. Uusi Nikon D5100 - päästä luovuutesi valloilleen. Amsterdam,, 5. huhtikuuta 2011: Nikon esittelee digitaalisten järjestelmäkameroidensa valikoiman uusimman tulokkaan, D5100-kameran, jonka monipuoliset

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON D200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2168791

Käyttöoppaasi. CANON D200 http://fi.yourpdfguides.com/dref/2168791 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626

NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626 Nikon Lite Touch Zoom 130 ED/130 ED QD kamera Tekniset Tiedot Tyyppi: 35 mm:n automaattitarkenteinen keskussuljinkamera, jossa on Nikonin zoomobjektiivi Filmi: DX-koodattu 35mm:n filmi Kuvakoko: Normaalikuva:

Lisätiedot

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.fi

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.fi I AM YOUR GUIDE iamnikon.fi Nauti kauneudesta Nauti vaivattomuudesta DX-koko, 14,2 tehollisen megapikselin CMOS-kuvakenno EXPEED 2, Nikonin uusi kuvankäsittelyjärjestelmä ISO-herkkyys 3 200 (laajennettavissa

Lisätiedot

I AM PURE PHOTOGRAPHY. www.nikon.fi

I AM PURE PHOTOGRAPHY. www.nikon.fi I AM PURE PHOTOGRAPHY www.nikon.fi Hidasta tahtia Alppien raikas ilma huuhtoo mielestäni arjen huolet, kun laskeudun polkua alas. Kiire ja kilpailu unohtuvat, ja olen jälleen luova itseni. Annan inspiraation

Lisätiedot

I AM EASY FOR EVERYONE. iamnikon.fi

I AM EASY FOR EVERYONE. iamnikon.fi I AM EASY FOR EVERYONE iamnikon.fi Erinomainen tarkkuus 24,2 miljoonan tehollisen kuvapisteen ansiosta ja korkeatasoinen objektiivi Objektiivi: AF-S DX Micro NIKKOR 40 mm f/2.8g Valotus: [A]-tila, 1/200

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet BL F00

Uudet ominaisuudet BL F00 Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626

NIKON SUOMEN MYYNTITOIMISTO NIKON SVENSKA AB OJAHAANRINNE 4, 01600 VANTAA PUH: (09) 5660 060 FAX: (09) 5660 0626 Nikon Filmiskannerit Digitaalinen silta tulevaisuuteen Koe v a l o k u v a u k s e n l u m o. Filmiskanneri SUPER COOLSCAN 8000 ED Skannaa eri kokoisia filmejä (120/220, 35 mm jne.) 4000 dpi:n optinen

Lisätiedot

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman

MP3 Manager Software for Sony Network Walkman MP3 Manager Software for Sony Network Walkman Käyttöohje WALKMAN on Sony Corporationin kuulokestereotuotteisiin liittyvä rekisteröity tavaramerkki. on Sony Corporationin tavaramerkki. NW- E55/75 2004 Sony

Lisätiedot

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM

PDA CAM KÄYTTÖOPAS PDA CAM PDA CAM KÄYTTÖOPAS Fi 1 Suomi Käyttäjän käsikirja Sisällys Valmistelut... 2 Pakkauksen sisältö... 2 Järjestelmävaatimukset... 2 PDA Cam -kamera... 3 PDA Cam -kameran osat... 3 Asentaminen... 4 Laitteiston

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX S640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239617

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX S640 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239617 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Objektiivi: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8g ED Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) Valotus: [M] 1/250 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Värilämpötila (4 550

Objektiivi: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8g ED Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) Valotus: [M] 1/250 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Värilämpötila (4 550 Objektiivi: AF-S Micro NIKKOR 60 mm f/2,8g ED Kuvanlaatu: 14-bittinen RAW (NEF) Valotus: [M] 1/250 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Värilämpötila (4 550 K) ISO-herkkyys: ISO 100 Kuvansäädin: Vakio Frank P.

Lisätiedot

NIKON COOLPIX S3000 NIKON DSLR D3100 AP-SYSTEMS - KAMERATARJOUKSET. Tarjoushinta 139,- Nikon 3100 + Tamron 18-200 mm pakettihintaan 599,-

NIKON COOLPIX S3000 NIKON DSLR D3100 AP-SYSTEMS - KAMERATARJOUKSET. Tarjoushinta 139,- Nikon 3100 + Tamron 18-200 mm pakettihintaan 599,- Sivu 1 NIKON COOLPIX S3000 139,- 5640000172 NIKON COOLPIX S3000 SORT VMA541E1 EAN: 018208918966 139 NIKON DSLR D3100 Nikon 3100 + Tamron 18-200 mm pakettihintaan 599,- Sivu 2 PENTAX OPTIO S1 139,50 PENTAX

Lisätiedot

Poikkeuksellista monipuolisuutta.

Poikkeuksellista monipuolisuutta. Poikkeuksellista monipuolisuutta. LUOVIA MAHDOLLISUUKSIA Uusi D300S on Nikonin DX-koon digitaalisten järjestelmäkameroiden lippulaiva, joka on täynnä poikkeuksellista luovuutta. Se on suunniteltu ammattilaisille

Lisätiedot

I AM A PERFECTIONIST. iamnikon.fi

I AM A PERFECTIONIST. iamnikon.fi I AM A PERFECTIONIST iamnikon.fi Poikkeuksellista monipuolisuutta. LUOVIA MAHDOLLISUUKSIA Uusi D300S on Nikonin DX-koon digitaalisten järjestelmäkameroiden lippulaiva, joka on täynnä poikkeuksellista luovuutta.

Lisätiedot

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.fi

I AM YOUR GUIDE. iamnikon.fi I AM YOUR GUIDE iamnikon.fi Nauti kauneudesta Nauti vaivattomuudesta DX-koko, 14,2 tehollisen megapikselin CMOS-kuvakenno EXPEED 2, Nikonin uusi kuvankäsittelyjärjestelmä ISO-herkkyys 3 200 (laajennettavissa

Lisätiedot

Valokuvauksen todellinen luonne

Valokuvauksen todellinen luonne Valokuvauksen todellinen luonne Tavoite oli selvä. Halusimme kehittää monipuolisen ammattilaistyökalun, joka olisi erittäin helppo käsitellä ja jolla tulokset olisivat tehokkaasti hallittavissa. Myös strategia

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON D2XS http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239668

Käyttöoppaasi. NIKON D2XS http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239668 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2

Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2 Digikamerasta kuvakirjaan Tutustu kameraasi käyttöohjeen avulla, syksy2011 osa 2 Hannu Räisänen 2011 Akun ja kortin poisto Akun ja kortin poisto Sisäinen muisti Kamerassa saattaa olla myös sisäinen muisti

Lisätiedot

Objektiivi: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8g ED Valotus: [M] 1/1 000 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: Pilvinen Herkkyys: ISO 1 600 Kuvansäädin:

Objektiivi: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8g ED Valotus: [M] 1/1 000 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: Pilvinen Herkkyys: ISO 1 600 Kuvansäädin: VAPAUTA LUOVUUTESI Objektiivi: AF DX Fisheye-Nikkor 10,5 mm f/2,8g ED Valotus: [M] 1/1 000 sekuntia, f/2,8 Valkotasapaino: Pilvinen Herkkyys: ISO 1 600 Kuvansäädin: Värikäs Kuvaa huoletta vaikka heikossa

Lisätiedot

I AM TALENTED. iamnikon.fi

I AM TALENTED. iamnikon.fi I AM TALENTED iamnikon.fi Luovuuden monet näkökulmat. Innoittavia näkökulmia kääntyvä nestekidenäyttö D5100-kameran sivulle kääntyvän ja kallistuvan nestekidenäytön ansiosta voit tallentaa näkymiä ainutlaatuisista

Lisätiedot

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00

Uudet ominaisuudet. Versio 3.00 Uudet ominaisuudet Versio 3.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena lisättyjä tai muutettuja ominaisuuksia.

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX P80 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239536

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX P80 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239536 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas

Digitaalikamera Ohjelmisto-opas EPSON-digitaalikamera / Digitaalikamera Ohjelmisto-opas Kaikki oikeudet pidätetään. Mitään osaa tästä julkaisusta ei saa jäljentää, tallentaa tai siirtää missään muodossa tai millään tavoin elektronisesti,

Lisätiedot

Yhdistelmä valokuvauksen huippuosaamista

Yhdistelmä valokuvauksen huippuosaamista DIGITAALIKAMERA Yhdistelmä valokuvauksen huippuosaamista 28-116 mm:n 4-kertainen Zoom-Nikkor ED -objektiivi (35 mm:n kameraa vast.) 5,1 tehollista megapikseliä 15 kuvausohjelmaa 7 peräkkäistä kuvaa 3 kuvan

Lisätiedot

I AM THE BIG PICTURE. iamnikon.fi

I AM THE BIG PICTURE. iamnikon.fi I AM THE BIG PICTURE iamnikon.fi Objektiivi: AF-S NIKKOR 14-24 mm f/2.8g ED Valotus: [M] 1 sekuntia, f/8 Valkotasapaino: Värilämpötila (5 000 K) Herkkyys: ISO 100 Picture Control: Vakio Benjamin Antony

Lisätiedot

Ihastuminen on molemminpuolista.

Ihastuminen on molemminpuolista. Ihastuminen on molemminpuolista. Kuvaa intohimosi tuoreesta näkökulmasta. EXPEED on digitaalisen kuvankäsittelykonseptin läpimurto, jonka eteen Nikonilla on vuosia tehty kehitystyötä. Uusimpia laitteisto-

Lisätiedot

I AM FOR IMPORTANT MOMENTS. www.europe-nikon.com

I AM FOR IMPORTANT MOMENTS. www.europe-nikon.com I AM FOR IMPORTANT MOMENTS www.europe-nikon.com Kuvaa tärkeiden hetkien tunnelma. I AM HAPPY HAPPY BIRTHDAY D3300 on täydellinen ratkaisu, jos haluat kameraltasi enemmän ilman mitään ylimääräistä. Heikompitehoiset

Lisätiedot

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E

NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E NEX-3/5/5C/C3 NEX-VG10/VG10E Tämän laiteohjelmapäivityksen uudet toiminnot ja niiden käyttö on kuvattu jäljempänä. Jos haluat lisätietoja, katso kameran/videokameran ja LA-EA2- kiinnityssovittimen mukana

Lisätiedot

Määrittelee ammattimaisen suorituskyvyn

Määrittelee ammattimaisen suorituskyvyn Nikon Filmiskannerit Digitaalinen silta tulevaisuuteen Filmiskanneri SUPER COOLSCAN 8000 ED Skannaa eri kokoisia filmejä (120/220, 35 mm jne.) 4000 dpi:n optinen tarkkuus 14 bitin A/D-muunnin, 16/8 bitin

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.fi

I AM ALL YOUR IDEAS. iamnikon.fi *Älylaitteisiin voidaan muodostaa langaton yhteys langattoman mobiiliyhteyssovittimen WU-1a avulla. Sovitin myydään erikseen. I AM ALL YOUR IDEAS iamnikon.fi Objektiivi: AF-S DX NIKKOR 10-24mm f/3.5-4.5g

Lisätiedot

Digitaalisen valokuvauksen opas DIGITAALIKAMERA

Digitaalisen valokuvauksen opas DIGITAALIKAMERA Fi Digitaalisen valokuvauksen opas DIGITAALIKAMERA Tietoa tästä käyttöoppaasta Tämän käyttöoppaan aiheet on järjestetty helposta vaikeaan. Näissä kappaleissa kerrotaan kaikki tarvittavat tiedot kuvien

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. CANON EOS 20D http://fi.yourpdfguides.com/dref/817135

Käyttöoppaasi. CANON EOS 20D http://fi.yourpdfguides.com/dref/817135 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle CANON EOS 20D. Löydät kysymyksiisi vastaukset CANON EOS 20D käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet,

Lisätiedot

E-420. Tekniset tiedot. Etsin. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. 100% D-SLR laatua

E-420. Tekniset tiedot. Etsin. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. 100% D-SLR laatua E-420 Maailman pienin D-SLR* Miellyttävä rajaus automaattitarkenteisella Live View:llä 6.9cm / 2.7'' HyperCrystal II LCD -näyttö Kasvontunnistus täydelliseen tarkennukseen ja valotukseen Helppokäyttöinen

Lisätiedot

Digitaalisen Nikon D4 -järjestelmäkameran tekniset tiedot

Digitaalisen Nikon D4 -järjestelmäkameran tekniset tiedot Digitaalisen Nikon D4 -järjestelmäkameran tekniset tiedot Kameratyyppi Objektiivin kiinnike Digitaalinen järjestelmäkamera Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja -koskettimet) Teholliset pikselit 16,2 miljoonaa

Lisätiedot

I AM THE INTELLIGENT CAMERA

I AM THE INTELLIGENT CAMERA I AM THE NIKON 1 2 I AM THE INTELLIGENT CAMERA Nikon 1 Täysillä eteenpäin Jokainen sukupolvi pitää itseään edellistä parempana. Vaihdettavalla objektiivilla varustettu Nikon 1 -kamera tekee tästä totta:

Lisätiedot

Loistavat valokuvat vain askelen päässä

Loistavat valokuvat vain askelen päässä Loistavat valokuvat vain askelen päässä Oikea kamera, aitoa kätevyyttä Automatiikan helppoudesta luoviin mahdollisuuksiin Etsitkö oikeaa digitaalista järjestelmäkameraa, jota on helppo käyttää? Haluatko

Lisätiedot

I AM PASSION JESTEM PASJĄ СТРАСТЬ ICH BIN LEIDENSCHAF. iamnikon.fi

I AM PASSION JESTEM PASJĄ СТРАСТЬ ICH BIN LEIDENSCHAF. iamnikon.fi Nikonin digitaalinen järjestelmäkamera D7000 tekniset tiedot Kameratyyppi Digitaalinen järjestelmäkamera Objektiivin kiinnitys Nikonin F-bajonetti (AF-kytkentä ja -koskettimet) Tehollinen kuvakulma Noin

Lisätiedot

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 Älykäs ja houkutteleva 2 Nikonilla on yli 90 vuoden kokemus huippuluokan kameroiden ja objektiivien valmistamisesta, ja Nikon jatkaa näitä perinteitä

Lisätiedot

E-520. Tekniset tiedot. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. Sisäänrakennettu kuvanvakaaja kaikille objektiiveille

E-520. Tekniset tiedot. Tyyppi. Kuvakenno. Prosessori. Suodin. Sisäänrakennettu kuvanvakaaja kaikille objektiiveille E-520 Sisäänrakennettu kuvanvakaaja kaikille objektiiveille Loistava pölynpoistojärjestelmä Ammattimaiset toiminnot 10 megapikselin Live MOS -kenno Helppokäyttöinen Live View - suorakatselu kiitos nopean

Lisätiedot

Digikuvaus selkokielellä

Digikuvaus selkokielellä Petri Ilmonen JA HEIKKI LINDBERG Digikuvaus selkokielellä Sisällysluettelo Saatesanat 3 5 Ohjeita kuvaajalle 34 Johdanto Digitaalisen valokuvaamisen osaamissisällöt 1 Digitaalinen kuva 1.1 Perinteinen

Lisätiedot

I AM ADRENALINE. iamnikon.fi

I AM ADRENALINE. iamnikon.fi I AM ADRENALINE iamnikon.fi VOIMA JA NOTKEUS VIEVÄT ETEENPÄIN Ota kaikki hyöty irti Nikon DX -koosta, joka lisää objektiivien ja koko kamerajärjestelmän helppoa liikuteltavuutta. Kompakti ja kevyt D7100

Lisätiedot

I AM A GAME CHANGER. iamnikon.fi

I AM A GAME CHANGER. iamnikon.fi I AM A GAME CHANGER iamnikon.fi Kuvaa suuresti, matkusta kevyesti Intohimoiset valokuvaajat ovat jo kauan odottaneet uutta Nikon D600 -kameraa. D600 on innovatiivinen, 24,3 megapikselin digitaalinen FX-koon

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON D60 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239737

Käyttöoppaasi. NIKON D60 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239737 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Mitä tekisit, jos valokuvauksen lainalaisuudet muuttuisivat? Uusi Nikon D3S saa ammattivalokuvaajat kaikkialla maailmassa taas pohtimaan tätä

Mitä tekisit, jos valokuvauksen lainalaisuudet muuttuisivat? Uusi Nikon D3S saa ammattivalokuvaajat kaikkialla maailmassa taas pohtimaan tätä Mitä tekisit, jos valokuvauksen lainalaisuudet muuttuisivat? Uusi Nikon D3S saa ammattivalokuvaajat kaikkialla maailmassa taas pohtimaan tätä kysymystä ja arvioimaan uudelleen voimaa, mahdollisuuksia ja

Lisätiedot

COOLPIXdigitaalikameravalikoima. Syksy ja talvi 2005/2006

COOLPIXdigitaalikameravalikoima. Syksy ja talvi 2005/2006 COOLPIXdigitaalikameravalikoima Syksy ja talvi 2005/2006 COOLPIX-kamerat kuvaamisen iloa ja laatua COOLPIX-sarjalla haluamme tuoda digitaalikuvauksen ilon jokaisen ulottuville. Kuuntelemme tarkoin kuluttajien

Lisätiedot

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260

Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Aloitusopas SUOMI CEL-SV5TA260 Pakkauksen sisältö Tarkista ennen käyttöä, sisältääkö kameran pakkaus seuraavat osat. Jos jokin osista puuttuu, ota yhteys kameran jälleenmyyjään. Kamera Akku NB-13L* 1 Latauslaite

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DRJ-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tässä esitteessä on kuvattu tämän laiteohjelmapäivityksen sisältämät 3Dtoiminnot. Lisätietoja on Käyttöoppaassa ja mukana toimitetun CD-ROMlevyn α Käsikirjassa. 2010 Sony Corporation

Lisätiedot

Mac. Valmistelut. Mac

Mac. Valmistelut. Mac Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4

Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas. Sisällys Ennen käyttöä...2 Varotoimet...3 Tulostaminen...4 Bluetooth-yksikkö BU-20 Tulostusopas Sisällys Ennen käyttöä......................................2 Varotoimet.........................................3 Tulostaminen.......................................4

Lisätiedot

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.fi

I AM FULL FRAME POWER. www.nikon.fi I AM FULL FRAME POWER www.nikon.fi TERVETULOA FX-KOON TÄYSIMITTAISEEN MAAILMAAN Oletko valmis siirtymään valokuvauksen uudelle tasolle? D610 vie sinut FX-kokoisen kuvauksen portille. Hämmästyt kuvanlaatua,

Lisätiedot

I AM PURE PHOTOGRAPHY. www.nikon.fi

I AM PURE PHOTOGRAPHY. www.nikon.fi I AM PURE PHOTOGRAPHY www.nikon.fi Hidasta tahtia Vietettyäni muutaman tunnin laaksossa huomasin, että tuuli ja raikas vuoristoilma saivat minut unohtamaan päivittäiset huoleni. Hengitän syvään kiivetessäni

Lisätiedot

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com

I AM SHARING MY VIEW. www.europe-nikon.com I AM SHARING MY VIEW www.europe-nikon.com Ota upeita kuvia. Jaa ne välittömästi. 24,2 megapikseliä ilman optista alipäästösuodatinta Valmistaudu kuvaamaan EXPEED 4 jotain erityistä. Uuden Nikon D5300 -kameran

Lisätiedot

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-11(1) 2010 Sony Corporation

DSLR-A900/DSLR-A850 A-DWD-100-11(1) 2010 Sony Corporation DSLR-A900/DSLR-A850 Tämän päivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Jos haluat lisätietoja, lue kameran mukana toimitettu Käyttöopas. 2010 Sony Corporation A-DWD-100-11(1) Tämän

Lisätiedot

Nikon Nordic Ab Suomen toimisto Äyritie 8B 01510 Vantaa www.nikon.fi LEHDISTÖTIEDOTE

Nikon Nordic Ab Suomen toimisto Äyritie 8B 01510 Vantaa www.nikon.fi LEHDISTÖTIEDOTE Uusi Nikon 1 V3 on suunniteltu toiminnan kuvaukseen se on helposti mukana kuljetettava, huippunopea ja suorituskyvyltään ammattitasoinen Helsinki, 13.3.2014: Nikon julkisti tänään uuden jäsenen Nikon 1

Lisätiedot

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen

PIKAOPAS. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen PIKAOPAS Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen Sisällysluettelo 1. Johdanto...1 2. Mitä tarvitaan...1 3. Nokia Connectivity Cable Drivers -ohjainten asentaminen...2 3.1 Ennen asennusta...2

Lisätiedot

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet

LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM. Käyttöohjeet LENS EF28 135mm f/3.5 5.6 IS USM FIN Käyttöohjeet Suomenkieliset käyttöohjeet Kiitämme Canon-tuotteen hankinnasta. Canon EF28 135mm f/3,5 5,6 IS USM on EOSkameroihin kehitetty tehokas objektiivi, joka

Lisätiedot

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER

I AM YOUR 1 NIKKOR FINDER I AM YOUR FINDER I AM VISUAL PERFECTION Nikon 1 -järjestelmäkameroilla elämäsi vauhdikkaimpien hetkien ikuistaminen onnistuu kätevästi. Vaihdettavalla objektiivilla varustetut Nikon 1 -kamerat ovat erittäin

Lisätiedot

Uusi Nikon 1 J4 kaikkien tilanteiden hallintaan: nopea toiminta, vankka runko ja upea ulkonäkö

Uusi Nikon 1 J4 kaikkien tilanteiden hallintaan: nopea toiminta, vankka runko ja upea ulkonäkö Uusi Nikon 1 J4 kaikkien tilanteiden hallintaan: nopea toiminta, vankka runko ja upea ulkonäkö Helsinki, 10.huhtikuuta 2014 Nikon lisää tänään nopean Nikon 1 J4 -kameran Nikon 1 -järjestelmäkameroiden

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle

Digikamera. Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle TEEMA 1 Tietokoneen peruskäyttö Digikamera Perustietoa digikamerasta ja kuvien siirtämisestä tietokoneelle Tämä tietopaketti hahmottaa lukijalle, millä tavalla kuvat voidaan siirtää kamerakännykästä tai

Lisätiedot

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän.

Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Pikaopas SUOMI Yleisohje Numero hakasuluissa kuvaa sivua, jossa aiheesta kerrotaan enemmän. Kamera Edestä Takaa 1 Zoom-säädin 2 Laukaisin 3 Salama 4 [ON/OFF] (Virta) 5 Etuvalo 6 Linssi 7 Mikrofoni 8 [

Lisätiedot

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01

Ulkoasu. 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike _ FIN 01 Ulkoasu 3 2 1 1.Objektiivi 2.Tallennuspainike 3.Kuvien ottopainike FIN 01 13 4.Micro-USB-portti 10 12 11 6 7 8 9 4 5 5.Akun virtakytkin 6.Sivu ylös -painike 7.Virtapainike 8.OK-painike 9.Sivu alas -painike

Lisätiedot

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation

NEX-3/NEX-5/NEX-5C A-DTS-100-12(1) 2010 Sony Corporation NEX-3/NEX-5/NEX-5C Tämän laiteohjelmistopäivityksen uudet toiminnot ja niiden toiminta on kuvattu tässä. Käyttöopas ja mukana toimitetulla CD-ROM-levyllä oleva α-käsikirja sisältävät lisätietoja. 2010

Lisätiedot

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008

Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 Digitaalisten kameroiden tuotevalikoima Kevät 2008 älykäs ja houkutteleva 2 Nikonilla on kokemusta huippuluokan kameroiden ja objektiivien valmistamisesta, ja Nikon kehittää valokuvaustuotteitaan COOLPIXperheen

Lisätiedot

I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE. www.nikon.fi

I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE. www.nikon.fi I AM THE STEP UP TO EXCELLENCE www.nikon.fi Objektiivi: AF-S NIKKOR 70 200mm f/4g ED VR Kuvanlaatu: JPEG, hieno (8-bittinen) Valotus: [M]-tila, 1/60 sekuntia, f/5 Valkotasapaino: Hehkulamppu Herkkyys:

Lisätiedot

X100F Uudet ominaisuudet Versio 2.00

X100F Uudet ominaisuudet Versio 2.00 BL00004959-F00 FI DIGITAL CAMERA X100F Uudet ominaisuudet Versio 2.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena

Lisätiedot

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP-mediakaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä

Lisätiedot

Archive Player Divar Series. Käyttöopas

Archive Player Divar Series. Käyttöopas Archive Player Divar Series fi Käyttöopas Archive Player Sisällysluettelo fi 3 Sisällysluettelo 1 Johdanto 4 2 Käyttö 5 2.1 Ohjelman käynnistäminen 5 2.2 Pääikkunan esittely 6 2.3 Avaa-painike 6 2.4 Kameranäkymät

Lisätiedot

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6

Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kannettava sähköverkon analysaattori AR6 Kompakti huippuominaisuudet omaava digitaalinen mittalaite soveltuu erinomaisesti sähköverkon energiatehokkuuden analysoimiseen AR6:n ominaisuuksia: Se ottaa jänniteaallosta

Lisätiedot

Digikamera tutuksi 2016/12

Digikamera tutuksi 2016/12 Digikamera tutuksi 2016/12 Ohjelma 9-11 teoria ja oman kameran asetukset 11.00 harjoitustehtävät, ryhmäjako opettajien esittely 11-11.30 tauko paikalla eväät tai kahvila 12-n.14 kuvausharjoituksia, puoli

Lisätiedot

Pyrimme Nikon Schoolin avulla näyttämään ja selittämään kameran toimintoja, jotta voisit hyödyntää kaikkia kamerasi ominaisuuksia.

Pyrimme Nikon Schoolin avulla näyttämään ja selittämään kameran toimintoja, jotta voisit hyödyntää kaikkia kamerasi ominaisuuksia. 1 Pyrimme Nikon Schoolin avulla näyttämään ja selittämään kameran toimintoja, jotta voisit hyödyntää kaikkia kamerasi ominaisuuksia. Tämä esite sisältää yleiskatsauksen kuvaamiseen sekä hieman tietoja

Lisätiedot

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli

PhotoPC 650-kameran poistaminen pakkauksesta. Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. PhotoPC 650 -kamera. kantohihna videokaapeli EPSON R Aluksi -kameran poistaminen pakkauksesta Varmista, että olet saanut kaikki alla olevat osat. -kamera Mac-sovitinkaapeli ohjelmisto (tyyppi ja määrä vaihtelevat maakohtaisesti) kantohihna videokaapeli

Lisätiedot

Tehokkaan suorituskyvyn uusi ydin Nikon DX -koossa

Tehokkaan suorituskyvyn uusi ydin Nikon DX -koossa Uudet ammattilaistason toiminnot, suorituskyvyn ja luotettavuuden tarjoava, hienomekaanista huippusuunnittelua edustava Nikon D300 sisältää Nikonin innovatiivisen tekniikan ohella kehittyneitä uusia ominaisuuksia,

Lisätiedot

Digitaalisten kompaktikameroiden valikoima. Syksy/talvi 2008

Digitaalisten kompaktikameroiden valikoima. Syksy/talvi 2008 Digitaalisten kompaktikameroiden valikoima Syksy/talvi 2008 Nerokkuutta jokaisen kuvan takana. Jokainen pienikokoisella Nikon COOLPIX digikameralla otettu kuva on korkealaatuinen Nikonkokemus, joka on

Lisätiedot

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA

MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MINITV POCKET43 MINI DV VIDEOKAMERA MAAILMAN PIENIN VIDEOKAMERA PIKAOHJE Copyright 2009 Bat. Power Oy www.batpower.fi Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään Versio 1.0 JOHDANTO Kiitos kun ostit MiniDV MD80

Lisätiedot

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje

DIGITAALIKAMERA. Käyttöohje DIGITAALIKAMERA Käyttöohje Fi Tietoja tavaramerkeistä Microsoft ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Macintosh,

Lisätiedot

X-Pro2 Uudet ominaisuudet

X-Pro2 Uudet ominaisuudet BL00004958-F00 FI DIGITAL CAMERA X-Pro2 Uudet ominaisuudet Versio 4.00 Tämän tuotteen mukana toimitetun asiakirjan sisältämät kuvaukset eivät enää välttämättä vastaa laiteohjelmistopäivitysten seurauksena

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX S710 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239620

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX S710 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3239620 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet

Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen. käyttöä. Kameran osat ja painikkeet Käyttöohje Kiitos, että valitsit GoXtreme WiFi Control -toimintakameran. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä. Kameran osat ja painikkeet 1 1. Laukaisin 8. Mikro USB -portti 2. Mikrofoni

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX P500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3668212

Käyttöoppaasi. NIKON COOLPIX P500 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3668212 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas

HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas HP Media -kaukosäädin (vain tietyt mallit) Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows ja Windows Vista ovat Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröimiä tavaramerkkejä.

Lisätiedot

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen

WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen WR-R10- langattoman kauko-ohjaimen laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tässä opaskirjassa kerrotaan, miten WR-R10- langattoman kaukoohjaimen laiteohjelma päivitetään. Jos

Lisätiedot