PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko klo Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTÄKIRJA. Keskiviikko 05.11.2014 klo 17.00-19.10. Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen"

Transkriptio

1 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 15/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Keskiviikko klo Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla Varajäsen Paikalla Erkki Pääkkönen, pj. *) Taisto Jäntti Pekka Ruotsalainen, vpj. **) Matti Liimatainen Maarit Tarvainen Seija Korhonen Katja Suhonen Anne Jaakkola Pentti Mali Sami Lempinen Marika Pitkänen Jarmo Tarkkonen Jarmo Mäki-Penttilä Maire Nissinen Matti Tarvainen, kv. pj. Jouko Paretskoi, kv. 1 vpj. Hannu Ylönen, kv. 2. vpj. Petteri Ristikangas, kunnanj. esittelijä Kaija Tarvainen, hallintojoht. pöytäkirjanpitäjä Anna Kuhmonen ****) perusturvajohtaja Esko Tossavainen ***) rakennustarkastaja-ymp.suoj.sihteeri LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAI- SUUS ASIAT PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUSTAPA PÖYTÄKIRJAN AL- LEKIRJOITUS JA VARMENNUS Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjät PÖYTÄKIRJAN TAR- KASTUS Erkki Pääkkönen Pentti Mali 245 Tarkastusaika Allekirjoitukset Katja Suhonen Torstai Kaija Tarvainen Erkki Pääkkönen :t 236 Maarit Tarvainen PÖYTÄKIRJA ON PI- DETTY YLEISESTI NÄHTÄVILLÄ Paikka ja pvm Virka-asema Kunnanvirastossa perjantaina klo Allekirjoitus toimistosihteeri Saini Malinen *) ja **) paikalla :t klo ***) paikalla :t klo ****) paikalla :t klo

2 Kunnanhallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Khall. 231 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) III luvun 7 :n mukaan: Kunnanhallitus päättää puolivuosittain varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan, joista ilmoitetaan siten kuin kunnallisten ilmoitusten julkaisemisessa Tervon kunnassa on päätetty. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai, kun enemmistö jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen sen pitämisestä. 8 ja 9 mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat (asialista). Esityslista lähetetään mahdollisuuksien mukaan kokouskutsun yhteydessä. Kunnanhallituksen päätöksen (Khall ) kunnanhallituksen kokouskutsun antaa neljä päivää ennen kokousta sähköpostilla puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouksen laillisuuteen vaikuttamatta voidaan kokous kutsua koolle myös lyhyemmällä kutsumisajalla ja tarvittaessa puhelimitse ja/tai sähköpostilla. Kokouskutsu lähetetään jäsenille, valtuuston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajille sekä paikallislehti Sisä-Savolle, Savon Sanomille, Oy Yleisradio Oy:lle ja Iskelmä Oikea Asemalle. Kuntalain ( /365) 58 :n mukaan kunnanhallitus on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet jäsenistä on läsnä. Kokouksen puheenjohtaja toteaa kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALITSEMINEN Khall. 232 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 19.n mukaan pöytäkirja tarkistetaan toimielimen päättämällä tavalla. Pöytäkirjan tarkastusvuorossa ovat Pekka Ruotsalainen ja Maarit Tarvainen. Kunnanhallitus valitsee kaksi jäsentä kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Katja Suhonen ja Maarit Tarvainen.

4 Kunnanhallitus TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Khall. 233 Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 11 :n mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimielin toisin päätä. Toimielin voi päättää ottaa käsiteltäväksi sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa. Kunnanhallitus päättää asialistan hyväksymisestä. Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. Lisäksi päätettiin käsitellä 245 Asunto-osakeyhtiö Opettaja-asuntolan perustaminen ja opettaja-asuntolan/määräalan myyminen perustettavalle kiinteistöosakeyhtiölle.

5 Kunnanhallitus KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS Khall. 234 Kunnanjohtaja esittelee ajankohtaisia asioita. Merkitään tiedoksi.

6 Kunnanhallitus AJANKOHTAISET JA TIEDOKSI MERKITTÄVÄT ASIAT Khall Valtion viranomaiset Työ- ja elinkeinoministeriö 1) Valmistautuminen työllistymistä edistävään monialaiseen yhteispalveluun; TEM/529/ /2013, Tiedote Keva 1) KuEL-yleiskirje 2/2014: Eläinlääkäreiden palkkion enimmäismäärä vuodelle 2015; Dnro 303/ /2014, Kuntien yhteiset viranomaiset Suomen Kuntaliitto 1) Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien ilmoittaminen; Yleiskirje 13/80/2014, Kunnallinen työmarkkinalaitos 1) Lääkärisopimuksen (LS) päivystysmääräyksiä koskeva uudistus sekä päivystysasetuksen voimaantuloon liittyviä täsmennyksiä; Yleiskirje 8/2014, Pohjois-Savon liitto 1) Maakuntahallituksen pöytäkirjanote ; Pohjois-Savon kaupan maakuntakaavaehdotuksen 2030 hyväksyminen nähtäville asetettavaksi 2) Pohjois-Savon maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma vuosille ; 87/ /2014, Vaalijalan kuntayhtymä 1) Yhtymäkokouksen esityslista 2/2014, Pohjois-Savon pelastuslaitos 1) Aluepelastuslautakunnan pöytäkirjanote ; Pelastustoimen perussopimus ja kuntien maksuosuuden määräytyminen 2) Aluepelastuslautakunnan pöytäkirjanote ; Pohjois- Savon pelastuslaitoksen vuoden 2015 talousarvio Siilinjärven kunta 1) (yta) Maaseutulautakunnan pöytäkirja 2/2014, Savo-Pielisen jätelautakunta 1) Kokouskutsu 3/2014,

7 Kunnanhallitus Muut Kuopion kaupunki 1) Perusturva- ja terveyslautakunnan pöytäkirjanote ; Potilasasiamiespalveluiden myyminen yksityisille terveydenhuollon yrityksille Tervon kunta 1) Ympäristöterveyslautakunnan pöytäkirja 5/2014, ) Liikenneturvallisuusryhmän kokousmuistio Itella Oyj 1) Itella muuttuu Postiksi vuoden 2015 alussa; Tiedote lokakuu 2014 Kunnanhallitus merkitsee ilmoitusasiat tiedoksi.

8 Kunnanhallitus VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANOKELPOISUUS Khall. 236 Kuntalain ( /365) 51.1 :n mukaan hallitus voi ottaa käsiteltäväkseen asian, joka on tämän lain nojalla tai hallintosäännössä siirretty hallituksen alaisen viranomaisen toimivaltaan ja jossa asianomainen viranomainen on tehnyt päätöksen. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) IV luvun 23 :n mukaan kunnanhallituksen puheenjohtaja ratkaisee kunnanjohtajan osalta asiat, jotka koskevat vuosiloman myöntämistä, virkavapauden ja työvapaan myöntämistä silloin, kun siihen on lain tai virkaehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus. Kunnanhallitus on päättänyt, että kunnanhallitus ei käytä otto-oikeuttaan seuraavien asioiden ja asiaryhmien osalta: - sellaiset virkavapaudet ja työvapaat, jonka saamiseen viranhaltijalla tai työntekijällä on lainsäädännön, virka- tai työehtosopimuksen nojalla ehdoton oikeus - harkinnanvaraiset palkattomat virkavapaudet tai työvapaat, joiden kesto on enintään 30 kalenteripäivää kerrallaan - vuosilomaa ja lomarahavapaata koskevat päätökset - henkilöstön koulutus- ja kehittämistoiminta - henkilöstölle myönnettäviä henkilökohtaisen lisän vuosisidonnaisia osia ja määrävuotiskorotuksia koskevat asiat - eron myöntäminen virka- tai työsuhteesta - sijaisen ottaminen enintään 1 vuoden määräajaksi ja valitun palkkaus - työ- ja yms. harjoittelua koskevat sopimukset - sivutoimi-ilmoitukset - henkilöstön työtehtäviin ja työaikoihin liittyvät päätökset - henkilökohtaisen lisän maksaminen ja määräaikainen peruspalkan tarkistaminen tehtävien olennaisesti muuttuessa. Hallituksen kokouksessa ovat nähtävillä kunnanhallituksen puheenjohtajan, kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset. Päätösluettelot luettavissa kunnanvirastolla ja kokouksessa. Tervon kunnan hallintosääntö (Kvalt ). Kunnanhallituksen puheenjohtajan päätösesitys: Kunnanhallitus päättää käyttääkö se otto-oikeuttaan em. viranhaltijapäätösten kohdalla.

9 Kunnanhallitus Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistu asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimii kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kunnanhallitus päätti, ettei se käytä otto-oikeutta ko. viranhaltijapäätösten kohdalla. Kunnanjohtaja ja hallintojohtaja eivät osallistuneet asian käsittelyyn eikä päätöksentekoon. Pöytäkirjanpitäjänä toimi kunnanhallituksen puheenjohtaja.

10 Kunnanhallitus TERVON KUNNAN KAAVOITUSKATSAUS VUONNA 2014 Khall. 237 Maankäyttö- ja rakennuslain 7 :n mukaan kunnan on vähintään kerran vuodessa laadittava kaavoituskatsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista ja lähiaikoina vireille tulevista kaava-asioista, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä. Kaavoituskatsauksessa selostetaan lyhyesti kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset päätökset ja muut toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin, tavoitteisiin, sisältöön ja toteuttamiseen. Kaavoituskatsauksen yhteyteen on kysynnän sitä edellyttäessä liitettävä arvio asumiseen varattujen tonttien riittävyydestä. Kaavoituskatsauksesta on tiedotettava sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Kaavoituskatsaus oheismateriaalina 1. Kunnanhallitus merkitsee rakennustarkastaja/ympäristönsuojelusihteeri Esko Tossavaisen esittelemän kaavoituskatsauksen tiedoksi ja saattaa sen edelleen kunnanvaltuuston tietoon. Kaavoituskatsaus pidetään yleisesti nähtävillä kunnanvaltuuston käsiteltyä asian.

11 Kunnanhallitus TERVON KUNNAN SOSIAALITOIMEN VUODEN 2015 TALOUSARVIO- JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMAESITYS Khall. 238 Khall. 221 ( ) Perusturvaltk 52 ( ) Perusturvaltk 46 Kunnanhallitus on antanut hallintokunnille talousarvion 2015 ja taloussuunnitelman laadintaohjeen (Khall ), oheismateriaali nro 1. Talousarvio samoin kuin taloussuunnitelma tulee laatia siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Suunnittelussa kunnan toiminta tulee sopeuttaa kunnan tuloperustaan. Kunnan talouden hoidon periaate on menojen sopeuttaminen keskeisten tuloerien kehitykseen. Valtiontalouden säästöpaineiden aiheuttama valtionosuuksien voimakas lasku ja yleinen kustannuskehitys aiheuttavat haasteita Tervon kuntataloudelle vuonna Haasteista huolimatta Tervon kuntatalous on mahdollista pitää tasapainossa käyttötalouden kulujen leikkauksilla ja rakenteiden sopeuttamisella palvelujen kysyntään. Tarpeettoman kiinteistöomaisuuden myyntejä jatketaan ja biovoiman yhtiöittäminen saatetaan päätökseen. Käyttötalouden toimintakulujen muutoksen vuonna 2015 tulee olla negatiivinen. Käyttötalouden kustannusten muutoksen tulee olla -0,9 % pois lukien henkilöstökulut. Palkkakustannusten on arvioitu nousevan 0.4 %. Tervon kunnan vuosien talouden tasapainotussuunnitelma sisältää seuraavan toimenpideohjelman: 1. Palvelurakenteiden sopeuttaminen 2. Henkilöstöjärjestelyt 3. Nilakan kuntien yhteistyö 4. Omaisuuden myynti ja kiinteistöjärjestelyt 5. Taksojen ja vuokrien korotukset 6. Sijoitusten tarkastelu 7. Kiinteistö- ja omaisuusyhtiöjärjestelyt. Hallintokuntien tulee toimittaa kunnanhallitukselle mennessä omaa hallintokuntaansa koskevat talousarviovuoden 2015 ja suunnitelmavuosien talouden tasapainotussuunnitelmat. Lautakuntien käsittelemät ja hyväksymät talousarvioesitykset on toimitettava kunnanhallitukselle mennessä.

12 Kunnanhallitus Oheismateriaalina nro 2 (esitellään kokouksessa) on luonnos Tervon sosiaalitoimen palvelutarpeiden muutoksista vuosina ja sosiaalitoimea koskevat rakennemuutokset sekä sopeuttamisohjelma vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2016 ja talousarvioja vuosien taloussuunnitelmaesitys kokonaisuudessaan käsitellään seuraavassa kokouksessa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta saattaa kunnanhallituksen tietoon oheismateriaali nro 2:n mukaiset Tervon sosiaalitoimen palvelutarpeiden muutokset vuosina ja sosiaalitoimea koskevat rakennemuutokset sekä sopeuttamisohjelma vuodelle 2015 ja suunnitelmavuosille 2016 ja Perusturvaltk 52 Perusturvalautakunnan TA-esitys vuodelle 2015 on valmistunut pääosiltaan. Esitetty liitteenä nro 4 ja 5. Tunnuslukutaulukot esitellään lautakunnan kokouksessa. Päätösesitys: Perusturvalautakunta on tutustunut vuoden 2015 TA-esitykseen ja esittää sen kunnanhallituksen hyväksyttäväksi liitteiden nro 4 ja 5 mukaisesti. Khall. 221 Oheismateriaali 2. Kunnanhallitus saa tietoonsa oheismateriaali 2 mukaisen perusturvalautakunnan vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien talousarvioesityksen. Kunnanjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösesitys: Asian käsittely siirretään seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen, jolloin perusturvajohtaja on paikalla.

13 Kunnanhallitus Khall. 238 Kunnanhallitus saa tietoonsa perusturvalautakunnan vuoden 2015 ja suunnitelmavuosien talousarvioesityksen.

14 Kunnanhallitus TERVON KUNNAN ASIOINTILIIKENNEPALVELU Khall. 239 Khall. 229 ( ) Perusturvaltk 55 ( ) Khall. 109 ( ) Perusturvaltk 31( ) Khall. 183 ( ) Perusturvaltk 45 ( ) Tervon vanhusneuvosto, allekirjoittajina vanhusneuvoston puheenjohtaja Heta Nuutinen ja vanhusneuvoston sihteeri Anna Kuhmonen, on esittänyt kunnanhallitukselle kuntalaisaloitteena, että Tervon kunnassa käynnistetään ikäihmisille suunnattu asiointikuljetus- / kutsutaksipalvelu. Tervo on 1700 asukkaan kunta, jossa ikääntyneiden ihmisten määrä väestöstä on jo tällä hetkellä suuri. Yli 75-vuotiaita tällä hetkellä noin 16 % väestöstä (270 henkilöä) ja iäkkäiden kuntalaisten määrän arvioidaan edelleen kasvavan niin, että vuoteen 2030 mennessä yli 75-vuotiaita on 23.5 % väestöstä (329 henkilöä). Uuden vanhuspalvelulain mukaan (2012/980, 13) kunnan on järjestettävä iäkkäälle henkilölle laadukkaita sosiaali- ja terveyspalveluja, jotka ovat hänen tarpeisiinsa nähden oikea-aikaisia ja riittäviä. Palvelut on toteutettava niin, että ne tukevat iäkkään henkilön hyvinvointia, terveyttä, toimintakykyä, itsenäistä suoriutumista ja osallisuutta. Muun palveluntarpeen ennalta ehkäisemiseksi on kiinnitettävä huomiota erityisesti kuntoutumista edistäviin ja kotiin annettaviin palveluihin. Kuntalaisilta on tullut yhteydenottoja vanhusneuvoston jäsenille ja viranhaltijoille, että Tervossa on tarvetta asiointiliikennepalveluiden kehittämiseen. Asiointiliikennepalvelut tukevat sitä, että ikääntyvät voivat jatkaa asumista omassa kodissa, myös sitten, kun asioiden hoitaminen kirkonkylässä ei enää onnistu omin avuin. Lisäksi mahdollisuus hoitaa itse omia asioita ja ylläpitää sosiaalisia suhteita ovat tärkeitä elämänlaadun kannalta. Vanhusneuvosto päätti kokouksessaan tehdä kunnanhallitukselle esityksen ryhtymisestä tarvittaviin toimenpiteisiin asiointiliikennepalveluiden / kutsutaksitoiminnan käynnistämiseksi Tervon kunnassa. Tervon kunnan hallintosäännön (Kvalt ) 59 :n mukaan kunnanhallituksen on vuosittain helmikuun loppuun mennessä esitettävä valtuustolle luettelo sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa tehdyistä kunnan toimintaa koskevista aloitteista ja niiden johdosta suoritetuista toimenpiteistä. Valtuusto voi samalla todeta, mitkä aloitteista on käsitelty loppuun. Jos aloite vaatii erityistä valmistelua, sen viranomaisen, jonka käsiteltäväksi aloite kuuluu, on ilmoitettava aloitteen tekijälle kuukauden kuluessa aloitteen tekemisestä sen arvioitu käsittelyaika ja keneltä saa lisätietoja aloitteen käsittelystä.

15 Kunnanhallitus Kuntalaisaloite liitteenä 1. Kunnanhallitus saa tietoonsa Tervon vanhusneuvoston kuntalaisaloitteen ja siirtää asian valmistelun perusturvalautakunnalle. Perusturvaltk 45 ( ) Päätösesitys: 1) Perusturvalautakunta päättää käynnistää marraskuun 2013 alusta vuoden loppuun kestävän asiointikuljetuskokeilun, jonka tarkoituksena on selvittää kuljetuspalvelun tarpeen laajuutta ja toteutustapaa. Kokeilu rahoitetaan vanhustenhuollon kehittämiseen varatuista määrärahoista. 2) Perusturvalautakunta valtuuttaa perusturvajohtajan hoitamaan käytännön järjestelyt yhteistyössä kotihoitopalvelujen esimiehen ja hallintojohtajan kanssa. Perusturvaltk 31( ) Perusturvalautakunta päättää jättää asian pöydälle lisävalmistelua varten. Perusturvalautakunnan päätös vietiin tiedoksi vanhusneuvostolle kokouksessa Keskustelun jälkeen vanhusneuvosto totesi, että se kannattaa asiointiliikennekokeilun järjestämistä. Vanhusneuvoston näkemyksen mukaan asiointiliikennekokeilu tulisi tehdä keväällä, jotta saataisiin tietoa kesäaikaisesta kuljetuspalveluiden tarpeesta. Perusturvajohtaja ja hallintojohtaja ovat neuvotelleet kokeilun järjestämisestä liikennöitsijöiden Keijo Lintusen, Jouko Paretskoin ja Jani Pulkkisen kanssa. Asiointiliikennekokeilu järjestetään kutsutaksiperiaatteella siten, että asiointiliikennepäivä Talluskylä-Kiukoonaho suunnalta on torstai ja Hyvölä-Haapamäki-Nilakanranta suunnalta tiistai. Auto lähtee reitille klo 9. Asiointiaika kirkolla määräytyy asiakkaiden tarpeiden mukaan. Kutsutaksi tulee tilata edellisenä päivänä klo 16 mennessä. Palvelua voivat käyttää kaikki Tervon kuntalaiset ja Tervossa oleskelevat vieraspaikkakuntalaiset. Asiakkaalta peritään tulo- ja menomatkalta linja-autotaksan mukainen maksu. Autoilijoiden kanssa on arvioitu, että kuljetuksen kertakustannus

16 Kunnanhallitus on noin 120 euroa / kerta, kahdelta kuukaudelta noin 1920 euroa. Asiointiliikennekokeilu pyritään järjestämään myös kirkonkylän alueella. Arvioitu kustannus tämän osalta on 200 euroa kokeiluajalta. Valtionkonttori on myöntänyt Tervon kunnalle neljä perintöä käytettäväksi vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen hankkeisiin, vanhustenja pieneltä osin omaishoitajien virkistystoimintaan sekä perinnönjättäjien hautojen hoitamiseen. Kunnanhallitus on päättänyt , että vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen kehittämishankkeisiin osoitettujen varojen euroa käytöstä päättää kunnanhallitus. Päätösesitys: 1.Perusturvalautakunta päättää käynnistää kesäkuun 2014 alusta kaksi kuukautta kestävän asiointikuljetuskokeilun. Kokeilun tarkoituksena on selvittää asiointikuljetuspalvelun tarvetta ja toteutustapaa. 2. Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että se myöntää tarkoitusta varten määrärahan vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen kehittämishankkeiden varoista Khall. 109 ( ) Kunnanhallitus päättää, että perusturvalautakunnan toimeenpaneman asiointiliikennekokeilun kustannukset maksetaan vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen kehittämishankkeiden varoista. Jouko Paretskoi ei ollut paikalla asian käsittelyn ja päätöksenteon aikana. Perusturvaltk 55 Asiointiliikennekokeilu järjestettiin ajalla Kokeilu järjestettiin kutsutaksiperiaatteella siten, että asiointiliikennepäivä Talluskylä-Kiukoonaho suunnalta oli torstai, Hyvölä-Haapamäki-Nilakanranta suunnalta ja taajama-alueelta tiistai. Autot lähtivät reitille klo 9. Tarvittaessa asiakkaat haettiin kotipihasta. Asiointiaika kirkonkylällä määräytyi asiakkaiden tarpeiden mukaan (max. 2 tuntia). Palvelua pystyivät käyttämään kaikki Tervon kuntalaiset ja Tervossa oleskelevat vieraspaikkakuntalaiset. Asiakkailta

17 Kunnanhallitus perittiin tulo- ja menomatkalta linja-autotaksan mukainen maksu. Molemmilta suunnilta asiointiliikennepalvelussa oli säännöllisesti asiakkaita. Kokonaiskustannukset kunnalle kahden kuukauden ajalta olivat 1805 euroa. Talluskylän suunnalla asiointiliikennettä käyttivät pääsääntöisesti sellaiset asiakkaat, jotka olivat tottuneet käyttämään yhdessä yksityistä taksipalvelua. Uutta palvelutarvetta ei kokeilun aikana juuri tullut esille. Kouluaikoina osa koulukuljetuksista on mitoitettu ja suunniteltu siten, että kyytejä voidaan käyttää myös asiointitarkoituksiin. Hyvölä-Haapamäki-Nilakanranta suunnalta asiointiliikenteen käyttöä oli sellaisilta alueilta, minne koulukuljetusten reitit eivät suuntaudu. Asiakaspalautteessa on toivottu toiminnan jatkuvan myös talviaikana. Asiointipäiväksi on toivottu torstaita. Päätösesitys: Perusturvalautakunta esittää kunnanhallitukselle, että: 1) Asiointiliikennettä jatketaan Hyvölä-Haapamäki-Nilakanranta suunnalla välisenä aikana asiointiliikennekokeilumallilla siten, että asiointipäivä on torstai. 2) Talluskylä-Kiukooaho suunnalla asiointiliikennepalvelua ei järjestetä päättyneen kokeilujakson jälkeen. 3) Kustannukset maksetaan vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen kehittämishankkeiden varoista. 4) Kunnanhallitus valtuuttaa perusturvajohtajan hoitamaan asiointiliikenteen käytännön järjestelyt. 1) 2) 3) 4) Khall. 229 Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kunnanjohtajan kokouksessa antama muutettu päätösesitys: Asian käsittely siirretään seuraavaan kunnanhallituksen kokoukseen, jolloin perusturvajohtaja on paikalla.

18 Kunnanhallitus Khall. 239 Päätösesitys annetaan kokouksessa. Kunnanjohtajan kokouksessa antama päätösesitys: Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1) Asiointiliikennettä jatketaan Hyvölä-Haapamäki-Nilakanranta suunnalla välisenä aikana asiointiliikennekokeilumallilla siten, että asiointipäivä on torstai. 2) Talluskylä-Kiukooaho suunnalla asiointiliikennepalvelua järjestetään välisenä aikana asiointiliikennekokeilumallilla siten, että asiointipäivä on torstai. Asiointiliikenteelle on ilmennyt tarvetta ko. suunnalla perusturvalautakunnan tekemän päätösesityksen jälkeen. 3) Kustannukset maksetaan vanhustenhuollon ja sosiaalitoimen kehittämishankkeiden varoista. 4) Kunnanhallitus valtuuttaa perusturvajohtajan hoitamaan asiointiliikenteen käytännön järjestelyt. Mikäli käytännön järjestelyjä ei saada tehtyä mennessä, asiointiliikenne aloitetaan heti järjestelyjen valmistuttua. Kokouksessa annetun päätösesityksen mukainen.

19 Kunnanhallitus SISÄ-SAVON SEUTUYHTYMÄN OMISTUSPOHJAN LAAJENTAMINEN JA ORGANISAATIO- MALLI Khall. 240 Khall. 209 ( ) Khall. 156 ( ) Kehittämistoimikunta ( ) Sisä-Savon seutuyhtymä on Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien sekä Suonenjoen kaupungin muodostama kuntayhtymä. Sisä-Savon seutuyhtymän tehtävänä on: järjestää jäsenkuntien elinkeino- ja yrityspalvelut siten, että ne ovat saatavissa jokaisessa jäsenkunnassa, huolehtia yhteistyössä jäsenkuntien kanssa elinkeinoasioiden edunvalvonnasta ja toteuttaa elinkeinoelämään liittyviä kehittämishankkeita. Seutuyhtymän hallituksen linjausten mukaisesti selvitystyöt Sisä-Savon seutuyhtymän omistuspohjan laajentamisesta ja organisaatiomallista on tarkoitus tehdä kevään 2014 aikana. Mahdolliset muutokset tulisivat voimaan alkaen. Organisaatiomallilla tarkoitetaan selvitystä, jossa tarkastellaan seutuyhtymän yhtiöittämistä. Omistuspohjan laajentumisella tarkoitetaan Keiteleen ja Pielaveden kuntien osallistumista elinkeinotoimintaan Oheismateriaali 4 Sisä-Savon seutuyhtymän valmisteilla oleva elinkeinostrategia Kehittämistoimikunta esittää kunnanhallitukselle, että 1.Tervon kunta ei vastusta Sisä-Savon seutuyhtymän yhtiöittämistä 2. Tervon kunta suhtautuu myönteisesti Keiteleen ja Pielaveden kuntien mahdolliseen mukaan tuloon alueen elinkeinotoimintaan. Khall. 156 Sisä-Savon seutuyhtymä valmistautuu yhtiöittämään toimintansa vuoden 2015 alusta. Nykyisen kuntayhtymän jäsenkunnat Rautalampi, Suonenjoki, Tervo ja Vesanto ovat suhtautuneet hankkeeseen myönteisesti. Samassa yhteydessä Pielavesi ja Keitele ovat neuvotelleet elinkeinopalveluidensa hankkimisesta Sisä-Savon seutuyhtymän tilalle perustettavalta elinkeinoyhtiöltä. Valmistelutyön pohjaksi on laadittu luonnos perustettavan elinkeinoyhtiön osakassopimuksesta ja yhtiöjärjestyksestä. Sisä-Savon seutuyhtymä pyytää Tervon kunnalta lausuntoa osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen luonnoksista.

20 Kunnanhallitus Luonnos osakassopimuksesta on oheismateriaalina 3 ja luonnos yhtiöjärjestyksestä on oheismateriaalina 4. Kunnanhallitus päättää seuraavaa: 1. Tervon kunta on kiinnostunut Sisä-Savoon perustettavan elinkeinoyhtiön osakkuudesta ja elinkeinopalveluiden järjestämisestä sen kautta. 2. Elinkeinoyhtiön yhtiöjärjestysluonnos on hyvä pohja jatkoneuvotteluille. Yhtiöjärjestyksen tulee olla riittävän yleispiirteinen ja mahdollistava. Yksityiskohtaisemmista asioista tulee sopia osakassopimuksessa ja kuntakohtaisissa palvelusopimuksissa. Osakassopimuksessa omistussuhteet perustuvat asukaslukuun, joka on pitemmällä aikajänteellä oikeudenmukainen omistuksen jakotapa. Yhtiön yhtiöjärjestyksen ja osakassopimuksen hyväksymisen yhteydessä on syytä olla käsittelyssä myös yhtiön liiketoimintasuunnitelma sekä luonnos kuntakohtaiseksi palvelusopimukseksi. 3. Yhtiön perusrahoitus tulee kerätä yhtiöön laitettavalla osakepääomalla, jonka taso pitää mitoittaa siten, että yhtiön toiminta voidaan turvata ilman erillistä pääomaa. 4. Yhtiön hallinto tulee järjestää kaksiportaiseksi siten, että hallituksen lisäksi yhtiössä on myös neuvottelukunta. Hallituksen jäsenten lukumäärä perustuu asukaslukuun ja valintaa ohjataan osakassopimuksessa siten, että hallitukseen tulee valita kunnan ylintä johtoa. Neuvottelukunnan olemassaolo parantaa päätöksenteon edustavuutta ja mahdollistaa kuntien valtuustoryhmien voimasuhteiden huomioinnin yhtiön päätöksenteossa. Neuvottelukunnalla ei ole osakeyhtiölain mukaista yhtiön varsinaisen toimielimen asemaa, mutta sen merkitys kuntien ja elinkeinoyhtiön välisenä vuoropuhelun kanavana on perusteltua. 5. Tervon kuntaa jatkoneuvotteluissa ja sopimusten viimeistelyssä päätöksentekoa varten edustavat kunnanvaltuuston puheenjohtaja Matti Tarvainen, kunnanhallituksen puheenjohtaja Erkki Pääkkönen ja kunnanjohtaja Petteri Ristikangas.

21 Kunnanhallitus Khall. 209 Sisä-Savon seutuyhtymän hallitus on päättänyt pyytää Keiteleen, Pielaveden, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnilta ja Suonenjoen kaupungilta lausunnon uuden kehitysyhtiön perustamiseen liittyvistä asiakirjoista. Seutuyhtymän hallitus päätti kokouksessaan käynnistää neuvottelut Keiteleen ja Pielaveden kuntien kanssa osallistumisesta seutuyhtymän toimintaan. Neuvotteluja varten sekä seutuyhtymä että Keiteleen ja Pielaveden kunnat valitsivat edustajansa ryhmään. Neuvotteluryhmän kokoonpano on seuraava: Keitele Raatikainen Kaisa Tuhkanen Anna-Liisa Ryhänen Eero Pielavesi Karhunen Tuomo Leppänen Paavo Nousiainen Risto Sivula Mika Rautalampi Satuli Timo Niemelä Risto Suonenjoki Paukkunen Erkki Piiroinen Juha Tervo Pääkkönen Erkki Ristikangas Petteri Vesanto Huttunen Esko Lievonen Pasi Sisä-Savon seutuyhtymä Laitinen Tiia Tiainen Olli kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja kunnanhallituksen jäsen kunnanhallituksen I varapuheenjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanjohtaja kunnanvaltuuston II varapuheenjohtaja kunnanjohtaja kaupunginhallituksen puheenjohtaja kaupunginjohtaja kunnanhallituksen puheenjohtaja kunnanjohtaja kunnanvaltuuston puheenjohtaja kunnanjohtaja hallituksen puheenjohtaja toimitusjohtaja Edellä mainittu neuvotteluryhmä kokoontui ja valitsi työryhmän jatkamaan valmistelua. Työryhmään kuuluvat kuntajohtajat, seutuyhtymän hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Työryhmä pyysi kunnilta alustavaa näkemystä seutuyhtymän toiminnan

22 Kunnanhallitus laajentamiseen Keiteleelle ja Pielavedelle sekä toiminnan yhtiöittämiseen. Kaikki kunnat ilmoittivat suhtautuvansa myönteisesti uuden osakeyhtiömuotoisen kehitysyhtiön perustamiseen. Sisä-Savon seutuyhtymän hallitus on käsitellyt yhtiön perustamista kokouksessaan Hallitus päätti pyytää kunnilta lausunnon perustamisasiakirjoista ja kutsua koolle neuvotteluryhmän käsittelemään saatuja lausuntoja. Sisä-Savon seutuyhtymä pyytää lausuntoa oheismateriaalina 3 olevista luonnoksista uuden kehitysyhtiön 1. yhtiöjärjestys 2. osakassopimus 3. liiketoimintasuunnitelma Kuntia pyydetään myös tarvittaessa täydentämään neuvotteluryhmää edustajillaan. Lausunto pyydetään toimittamaan sähköpostilla osoitteeseen viimeistään mennessä. Tervon kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, ettei Tervon kunnalla ole huomautettavaa uuden perustettavan kehitysyhtiön yhtiöjärjestyksestä, osakassopimuksesta ja liiketoimintasuunnitelmasta. Khall. 240 Sisä-Savon seutuyhtymä on kokouksessaan käynnistänyt neuvottelut seutuyhtymän toiminnan yhtiöittämisestä ja omistuspohjan laajentamisesta. Suonenjoen kaupungin, Rautalammin, Tervon ja Vesannon kuntien lisäksi neuvotteluihin ovat liittyneet Keiteleen ja Pielaveden kunnat. Seutuyhtymän ja kuntien nimeämä valmisteluryhmä on valmistellut perustettavan yhtiön yhtiöjärjestyksen, osakassopimuksen ja liiketoimintasuunnitelman. Kunnat ovat antaneet asiakirjoista lausuntonsa lokakuussa. Valmisteluryhmä on kokoontunut viimeistelemään asiakirjat lausuntojen pohjalta. Seutuyhtymän hallitus on päättänyt valmisteluryhmän työn pohjalta tehdä tarvittavat muutokset asiakirjoihin ja käynnistää uuden yhtiön perustamisen. Uudella seudullisella kehitysyhtiöllä vastataan osaltaan alueen elinkei-

23 Kunnanhallitus noelämän kehittymisen ja yritysneuvonnan haasteisiin. Seudullisena toimijana yhtiö myös vahvistaa EU-hanketoimintaa alueella. Yhtiöllä on yhtiökokouksen valitsema hallitus, joka koostuu kuntien nimeämistä henkilöistä. Lisäksi yhtiöllä on neuvottelukunta parantamassa päätöksenteon edustavuutta ja tehostamassa yhtiön, kuntien ja elinkeinoelämän välistä tiedonkulkua. Yhtiön pääoma on euroa, joka jakautuu euron osakepääomaan ja euron vapaan pääoman rahastoon. Osakkeet ja pääomarahasto jakautuvat asukaslukujen suhteessa. Yhtiön toiminta osakaskunnan alueella määräytyy vuosittaisissa palvelusopimuksissa. Tervon kunnan osuus yhtiön osakkeista on 1669 kpl, nimellisarvoltaan euroa, joka vastaa 7,56 prosenttia yhtiön osakepääomasta. Vapaan pääoman rahastosta Tervon kunnan osuus on euroa. Liitteenä 1 on perustettavan kehitysyhtiön osakassopimus, liitteenä 2 yhtiöjärjestys ja liitteenä 3 kehitysyhtiön liiketoimintasuunnitelma. Kunnanhallitus päättää esittää kunnanvaltuustolle seuraavaa: 1.Tervon kunta hyväksyy liitteinä 1-3 olevat perustettavan yhtiön perustamisasiakirjat (osakassopimuksen, yhtiöjärjestyksen ja liiketoimintasuunnitelman). 2. Tervon kunta perustaa yhdessä muiden osakaskuntien kanssa liitteenä olevien perustamisasiakirjojen mukaisen osakeyhtiön ja merkitsee osakassopimuksen mukaisesti yhtiön osakkeet ja vapaan pääoman rahaston sekä maksaa niistä perustettavalle yhtiölle rahana euroa. 3. Oikeuttaa kunnanhallituksen tekemään tarvittavat päätökset yhtiön perustamistoimenpiteistä ja panemaan täytäntöön yhtiön perustamisen päätöksen lainvoimaa odottamatta. 4. Tervon kunta nimeää perustettavaan yhtiöön yhtiökokousedustajan ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 17/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 01.12.2014 klo 17.00-19.05 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 01/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 12.01.2015 klo 17.00-18.30 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 03/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 23.02.2015 klo 17.00-17.55 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35

PÖYTÄKIRJA. Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanhallitus PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 07/2015 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Maanantai 11.05.2015 klo 17.00-18.35 Kunnanviraston valtuustosali Jäsen Paikalla

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2

PÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Kunnanvaltuusto 4/2013 1. Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00. Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 Kunnanvaltuusto PÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 4/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA Maanantai 17.06.2013 klo 17.00-19.00 KOKOUSPAIKKA Nuorisotalo Manttu, Mantuntie 2 SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS

Lisätiedot

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali

Köyliön kunnanvirasto, valtuuston istuntosali Viranomainen No 6/2014 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus Sivu 137 KOKOUSAIKA Maanantai 2.6.2014 kello 18.00 19.35 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Köyliön

Lisätiedot

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015

SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 SULKAVAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 1.1.2015 Kunnanhallitus 3.12.2014 Kunnanvaltuusto 10.12.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 luku... 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltamisala... 4 2 Kunnan toiminta-ajatus... 4 3 Organisointi

Lisätiedot

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014.

Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. KESKI-SUOMEN LIITTO KUNTAYHTYMÄ HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty maakuntavaltuustossa 8.11.2013 siten, että hyväksytty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2014. Sisällysluettelo 1 LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Maakuntavaltuusto

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 3/2014 1. Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 3/2014 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 15.4.2014 klo 17.30-18.15 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi

Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi Kunnanhallitus 1/2014 1 (-51) Aika Maanantaina 13. tammikuuta 2014 klo 18.00-19.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall)

KIVIJÄRVEN KUNTA. Pöytäkirja. Kunnanhallitus. Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Kokoushuone 1 (khall) Pöytäkirja Kokousnumero 2 / 2015 Aika Maanantai 02.02.2015 klo 18.30-20.07 Paikka Kokoushuone 1 (khall) KOKOUSKUTSU / ASIALISTA Maanantaina 02.02.2015 klo 18.30 20.07 Kokoushuone 1 (khall) Nro 2 / 2015

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö Hallintosääntö 1 (16) Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallintosääntö 1. luku Yleiset määräykset 1 Hallintosäännön määräysten sisältö ja soveltaminen 2 Toiminta-ajatus Hallintosäännöllä

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Perusturvalautakunta 7/2013 1. Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30. Kunnantoimiston uusi kokoushuone Perusturvalautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 7/2013 Sivu 1 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tiistai 10.12.2013 klo 17.30-18.30 Kunnantoimiston uusi kokoushuone

Lisätiedot

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt

1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt MÄNTYHARJUN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty Kv 10.12.2008 Voimaantulo 1.1.2009 Muutokset/ Lisäykset 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt Hallintosäännössä määrätään

Lisätiedot

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ LAUKAAN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanhallitus 9.3.2015 57 Valtuusto 30.3.2015 8 Sisällysluettelo I LUKU: YLEISET MÄÄRÄYKSET... 3 1 Säännön soveltamisala... 3 II LUKU: HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA

Lisätiedot

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A

HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A N:o 2009 HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN S Ä Ä D Ö S K O K O E L M A HÄMEENLINNAN KAUPUNGIN HALLINTOSÄÄNTÖ N:o Kv Säännön nimi 1/2009 15.12.2008 Hallintosääntö Kaupunginvaltuusto on muuttanut hallintosääntöä 9.3.2009

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallitus 1.10.2012 287 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 137 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 138 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 139 Työjärjestyksen hyväksyminen 140 Puulan

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSKUTSU NRO 16/2012 Kunnanhallitus 10.10.2012 KOKOUSAIKA Maanantai 15.10.2012 klo 10.00 14.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 416 197 Rautavaaran

Lisätiedot

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ 9.6.2014 UTAJÄRVEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SISÄLTÖ I LUKU YLEISTÄ...4 1 SÄÄNNÖN SOVELTAMISALA...4 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET JA RATKAISUVALTA...4 2 LUOTTAMUSHENKILÖORGANISAATIO...4 3 PÄÄTÖSVALLAN

Lisätiedot

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen

Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10. Lomakeskus Huhmari, Louhi. Esko Tanskanen Onni Tukiainen POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 1/2005 1 (-77) KOKOUSAIKA Maanantaina 17. tammikuuta 2005 klo 17.00-19.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2.

Alestalo Riitta Kahanpää Hjalmar Lehtinen Seppo Lonka Merja poissa 277 Seppälä Merja Tiira Satu. Poissa Temonen Tuukka kunnanvaltuuston 2. Iitin kunta Pöytäkirja 26/2014 648 Kunnanhallitus 17.11.2014 Aika Maanantai 17.11.2014 klo 17:30-19:11 Paikka Saapuvilla Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Salonen Jarkko puheenjohtaja Pitkänen

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 1/2011 KOKOUSAIKA 10.1.2011 kello 18.00 19.40 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ

ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ 1 (13) ETELÄ-SAVON KAMPUSKIINTEISTÖT KUNTAYHTYMÄ (aik. Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymä) HALLINTOSÄÄNTÖ Voimaantulo 1.1.2015 Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän hallitus Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ

ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ ISOJOEN KUNTA HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 28.5.2015 / 23 Voimaan 1.6.2015 2 Sisältö I YLEISET MÄÄRÄYKSET... 4 1 Soveltaminen... 4 II LUOTTAMUSHENKILÖJÄRJESTELMÄ... 4 2 Luottamushenkilöjärjestelmä ja

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ

SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ SODANKYLÄN KUNNAN HALLINTOSÄÄNTÖ Kunnanvaltuusto 13.12.2007 95 2 Sivu SISÄLLYSLUETTELO 2-5 OSA I YLEISET MÄÄRÄYKSET. 6 I LUKU YLEISTÄ 6 1 Säännön soveltamisala 6 II LUKU HALLINNOLLINEN JAKO, TOIMIELIMET

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014

HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 HALLINTOSÄÄNTÖ Hyväksytty: Voimaantulo: 1.1.2014 1 SISÄLLYS: 1. LUKU 4 YLEISET MÄÄRÄYKSET 4 1 Hallintosäännön soveltaminen ja kunnan johtosäännöt 4 2 Organisointi ja johtaminen 5 3 Toimielinten kokoonpano

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

Kunnanviraston valtuustosali

Kunnanviraston valtuustosali Kunnanvaltuusto 22.5.2006 1 Kokousaika Maanantaina 22.5.2006 kello 16.00 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Kunnanviraston valtuustosali 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 Pöytäkirjan tarkastajien

Lisätiedot