Tämä info lähetetään kaikille päpalaisille lippukunnille, joiden taustana on evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tämä info lähetetään kaikille päpalaisille lippukunnille, joiden taustana on evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta."

Transkriptio

1 TUKEA LIPPUKUNNAN JA SEURAKUNNAN YHTEISTYÖHÖN HEI LPKJ ETUNIMI! Taustayhteisö on lippukunnallesi tärkeä henkinen ja taloudellinen tukija. Taustayhteisö voi olla seurakunta, rekisteröity yhdistys tai jokin muu yhteisö. Suurimmalla osalla suomalaisista lippukunnista on taustayhteisönään seurakunta. Tämä info lähetetään kaikille päpalaisille lippukunnille, joiden taustana on evankelis-luterilaisen kirkon seurakunta. Lippukunnallasi on omat toimintatavat oman seurakuntanne kanssa. Tähän pakettiin olemme tiivistäneet tärkeimpiä lippukunnan ja seurakunnan yhteistyöhön liittyviä asioita. Se toimiikin hyvänä tarkistuslistana siinä, mitä asioita voisi ottaa tässä yhteistyössä huomioon. Viethän tämän infon lippukunnan muullekin johtajistolle! Hyvä tapa on käydä asiat läpi vaikka oman hallituksen ja johtajiston kanssa. Mikäli lippukunnassasi toimii kannatus- tai vanhempainyhdistys, voi olla hyödyllistä käydä nämä asiat läpi myös heidän kanssaan. Lippukuntasi Ilvesveikot taustayhteisönä on Töölön seurakunta. Muut lippukunnat, joilla on sama seurakunta taustayhteisönään: Helsingin Erä-Majavat, Hespartto, Töölön Siniset, Töölön Tähystäjät Seurakuntasi partiotyöntekijä eli seppo: Ei tiedossa Tähän olemme koonneet piirin tiedossa olevat seurakuntien partiotyöntekijät. Mikäli oman seurakuntasi nimetyn partiotyöntekijä ei näy yläpuolella, ilmianna hänet piirin toimistolle!

2 MIKSI YHTEISTYÖ ON T ÄRKEÄÄ? FAKTOJA VUODELTA 2009: 93 %:lla päpalaisista lippukunnista oli taustayhteisönään seurakunta. 70 % lippukunnista (85 lippukuntaa) toimi seurakunnan tarjoamissa tiloissa. Lisäksi viisi sai seurakunnan vuokra-avustusta. Seurakunnat jakoivat partiotoiminnalle pääkaupunki-seudulla suoraa rahallista tukea ainakin ,63 euroa. (Aliisa Koivisto, Pääkaupunkiseudun lippukuntien taloudelliset resurssit 2009). LIPPUKUNNAN JA SEURAKUNNAN YHTEISTY Ö - TAUST AYHTEISÖSOPIMUS Lippukuntaa perustettaessa on todennäköisesti tehty yhteistyösopimus taustayhteisön kanssa. Yhteistyösopimus selkiyttää molempien osapuolten roolia, vastuuta ja oikeuksia. Mikäli taustayhteisösopimusta ei löydy tai sitä ei ole olemassa, sen aikaansaamiseksi kannattaa ryhtyä toimiin. Miksi taustayhteisösopimus on tärkeä? Kolot ja raha-avustukset ovat lippukunnille tärkeä asia. Yllä olevista faktoista vuodelta 2009 näkyy, kuinka moni päpalainen lippukunta saa tukea tiloina tai rahana. Siinä sovitaan yhteiset jutut ja yhteistyön muodot. Hankalissa tilanteissa on hyvä, että asiat ovat paperilla ja niistä on sovittu. Vuoden 2011 alusta Helsingissä yhdistyi useampi seurakunta. Uusien seurakuntien kanssa on tärkeä kirjoittaa uusi sopimus, mikäli sellaista ei jo ole kirjoitettu. Mallisopimus löytyy Piirin verkkosivuilta (http://www.papa.partio.fi/mat eriaalit/asiakirjat -> SRK-LPK taustayhteisösopimus). On hyödyllistä, että saman seurakunnan kaikilla lippukunnilla on samanlainen sopimus taustayhteisön kanssa. Piirin toimistolla on jokaiselle kaupungille oma työntekijänsä, jolta saa neuvoa ja apua myös taustayhteisöihin liittyvissä kysymyksissä: Helsinki Anna Kolehmainen Espoo ja Kauniainen Katja Arvilommi Vantaa Päivi Anttonen Piirin toimisto kerää kopioit lippukuntien taustayhteisösopimuksista. Niitä voi lähettää postitse, tai sähköpostilla piirin toimistolle!

3 MITEN KIRKKO TOIMII, ONKO PARTIO OSA SIT Ä? Vuonna 1983 annetun piispainkokouksen päätöksen mukaisesti partio on työmuoto seurakunnassa ja siten seurakunnan omaa nuorisotyötä!

4 SANASTO A HIIPPAKUNTA? Kirkollista hallintoa varten Suomi on jaettu yhdeksään hiippakuntaan. Pääkaupunkiseutu kuuluu kahteen Helsingin ja Espoon hiippakuntiin. Vantaa kuuluu Helsingin hiippakuntaan. PIISPA? Johtaa hiippakuntaa ja on seurakuntiensa ja pappiensa ylin kaitsija ja hengellinen johtaja. ROVASTIKUNTA? Hiippakunnat on jaettu rovastikuntiin, joita johtaa joku alueen seurakunnan kirkkoherroista. Lääninrovastit toimivat tarpeen mukaan piispan ja hiippakunnan apuna. Helsingissä ja Vantaalla rovastikuntia on viisi ja Espoossa kaksi. Lippukuntasi rovastikuntaan kuuluu siis myös muita seurakuntia, ja sitä kautta myös muita lippukuntia. SEURAKUNTAYHTYMÄ? Saman kunnan alueella (Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla) olevat seurakunnat muodostavat verotus- ja muiden taloudellisten asioiden hoitamista varten seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymissä on lippukuntien kannalta tärkeitä henkilöitä, kuten esimerkiksi kiinteistöistä vastaava työntekijä. KIRKKOVALTUUSTO? Seurakuntayhtymissä on yhteinen kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion, ja päättää mm. rakentamisesta ja omaisuudesta. Valtuustoon valitaan jäsenet kustakin seurakuntayhtymän seurakuntaneuvostosta, ja heidän keskuudestaan valitaan myös puheenjohtaja. SEURAKUNTANEUVOSTO? Seurakunnan päättävä elin, joka valmistelee mm. toiminta ja taloussuunnitelman ja valitsee kirkkoherraa lukuun ottamatta seurakunnan työntekijät. Kirkkoherra toimii puheenjohtajana. Päättää niiden varojen käytöstä, jotka yksittäiselle seurakunnalle osoitetaan seurakuntayhtymän talousarviossa, sekä antaa lausuntoja yhteiselle kirkkovaltuustolle. Neuvoston jäsenet ovat luottamushenkilöitä ja heidät valitaan vaaleilla neljän vuoden välein. KIRKKOHERRA? Hengellisen työn johtaja seurakunnassa, seurakuntaneuvoston puheenjohtaja, esimies kirkkoherranviraston ja seurakunnan työntekijöille. Lippukunnan kannalta tärkeä ihminen. SEPPO? Seurakunnan työntekijä, jonka vastuualueeseen partiotyö kuuluu. Seurakunnan työntekijänä seppo valvoo ja edistää lippukunnan toimintaedellytyksiä omassa työyhteisössään. Hänen tehtävänään on pitää partiotoimintaa esillä seurakunta-/kirkkoneuvostossa ja kasvatus- tai nuorisotyön johtokunnassa. Sepon tulee olla niiden lippukuntien tukena, joilla on taustayhteisösopimus seurakunnan kanssa, mutta tukea myös mahdollisuuksiensa mukaan niitä lippukuntia, joilla sitä ei ole. Lippukuntien kannalta oleellisia työntekijöitä seurakunnissa ovat usein myös vahtimestarit, suntiot, muut kiinteistöistä vastaavat työntekijät.

5 PARTION USKONTOKASV AT UKSEST A Uskonto ja partio kuuluvat yhteen. Partion peruskirja määrittelee muun muassa suomalaisen partiotoiminnan arvopohjan, tavoitteet ja toimintaperiaatteet. Lähtökohtana on ihmiskuva, jossa ihmisellä on velvollisuuksia suhteessa jumalaan, omaan itseen, muihin ihmisiin, yhteiskuntaan ja ympäristöön. Suhde jumalaan merkitsee myönteistä asennetta uskontoon, hengellisyyden etsimistä ja elämistä oman hengellisen vakaumuksen mukaan. Partio on siis avoin niin kaikkien uskontojen edustajille kuin myös uskonnottomille. Tähän ei seurakunnan ja kirkon puolelta ole mitään estettä. Suomen Partiolaisilla ja Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla on pitkä yhteinen historia. Suomessa partio on ekumeeninen (kristikunnan sisäinen) liike. Kirkko tarjoaa evankelis-luterilaista uskontokasvatusta jäsenilleen. Muuta uskontoa tunnustaville partiolaisille varataan tilaisuus saada oman tunnustuksensa mukaista kasvatusta. Kansainvälinen partioliike on antanut kansallisten partiojärjestöjen tehtäväksi määrittää oman uskontokasvatuksensa periaatteet, joiden tulee olla sopusoinnussa paikallisten kirkkojen ja kulttuurien kanssa. Maailmassa on partiolaisia kaikista uskontokunnista, niin hinduja kuin muslimejakin, ja monissa maissa on useita eri uskontoihin sidottuja partiojärjestöjä. Peruskirjan mukaisesti Suomessa partion uskontokasvatuksessa noudatetaan Suomen evankelisluterilaisen kirkon ja Suomen ortodoksisen kirkon tunnustusta. Lippukunnissa olisi hyvä kannustaa jo heti partiopolun alkutaipaleista lähtien hyvään keskustelevaan ilmapiiriin, jossa erilaiset ihmiset, kulttuuritaustat ja -tavat ovat asioita, joita partiolaisen kuuluu kunnioittaa. Oman vakaumuksen ja maailmankatsomuksen löytäminen on olennainen osa jokaisen lapsen ja nuoren kasvua. Lippukunnan on hyvä huomioida, että meillä monet perinteikkäät asiat saattavat näyttäytyä tai olla muiden uskontokuntien edustajille heidän vakaumuksensa vastaisia. Esimerkiksi sisaruspiirissä käsien ristiminen, lupauksenannot kirkossa sekä muut tavat ja perinteet on hyvä käydä yhdessä läpi muiden uskontokuntien edustajien kanssa, jotta vältytään sekaannuksilta ja väärinkäsityksiltä. SEURAKUNNASSA VAIKUT TAMINEN Viime syksynä 2010 valittiin seurakuntaneuvostoihin ja kirkkovaltuustoihin uudet luottamushenkilöt. Piiri teki aktiivisesti kampanjaa, jossa kannustettiin kaikkia seurakunnan jäseniä olemaan aktiivisia ja äänestämään, sekä asettumaan ehdolle seurakuntavaaleissa. Olisi hyvä aina neuvoston vaihtuessa ottaa tavaksi lähettää jäsenille pieni esittely omasta lippukunnasta (tai yhteinen esittely kaikkien seurakunnan lippukuntien kanssa) ja tuoda esille partiotoiminnan laajuutta, tärkeyttä ja merkitsevyyttä. Oman seurakuntasi neuvoston jäsenet löydät helpoiten seurakunnan Internet-sivuilta. Tässä kannattaa tehdä yhteistyötä muiden saman seurakunnan lippukuntien kanssa! On äärimmäisen hyödyllistä mikäli seurakuntaneuvostossa istuu partion ja lippukuntien edustajia ja ystäviä. Näiden luottamushenkilöiden lisäksi on tärkeä yllä pitää hyvää keskusteluyhteyttä myös seurakunnan työntekijöihin (sepot, kirkkoherrat, suntiot ja talonmiehet yms.). Jokaisella seurakuntalaisella on oikeus tehdä aloite seurakuntaneuvostolle. Aloite pitää tehdä kirjallisena, se tulee osoittaa neuvostolle ja se toimitetaan kirkkoherranvirastoon.

6 VINKKEJÄ YHTEISTYÖHÖN On tärkeää miettiä, miten yhdessä tekeminen vahvistaa ja syventää toimintaa eikä tunnu minkään osapuolen mielestä ylimääräiseltä taakalta. Esimerkkejä lippukunnan ja seurakunnan yhteistyöstä: Joulunajan tapahtumat ja itsenäisyyspäivän juhlallisuudet. Lipunnosto on hyvä esimerkki siitä, mitä partiolaiset osaavat taatusti! Musikaalinen johtajisto voi esimerkiksi toimia esilaulajina tai bändinä joulun messuissa ja tapahtumissa. Myös joulumyyjäisiin voi osallistua tai partiolaiset voivat viedä vaikka seurakunnan kukkatervehdykset alueen vanhainkotiin. Yhteinen lapinvaellus yhdessä isosten, rippikoulun tms. kanssa. Yhteistyötä voi tehdä esim. järjestämällä yhteisen bussikuljetuksen. Esimerkiksi vaelluksen alkumatka voidaan taittaa yhdessä ja erkaantua sitten. Erä- ja retkeilytaidoissa lippukunnan osaamisen hyödyntäminen, esim. teltanpystytyksen tai perusretkitaitojen opettaminen kaikille isosille. Varhaisnuorisoleireillä voidaan pitää vaikka erätaitopäivä tai vaellusriparin matkanjohtajana voi toimia partiolainen. Kesäleiriyhteistyö partiomessu leirin hengellisenä ohjelmana, seurakunnilta saa apua leirihartauksien järjestämisessä. Yhteistyötä jutuissa, joista molemmat tahot hyötyvät esim. ensiapukurssien järjestäminen yhdessä. Isoset voivat olla hyvin luonteva yhteistyötaho partiolaisille. Tilaisuudet lipunnaulaukset kirkossa, lupauksenannot yms. muut juhlalliset tilaisuudet. Myös muissa seurakuntien järjestämissä tilaisuuksissa voi olla apuna esimerkiksi kahvituksissa tai liikenteenohjauksessa. Lippukunnilla ja seurakunnilla voi olla yhteisiä varusteita, kuten puolijoukkuetelttoja Jotkut seurakunnat antavat lippukunnan käyttää kopio- ja postituskonettaan maksutta. Partiolaiset ovat hyvä apu seurakunnan kämppien kunnostustalkoissa. Seurakunnan sepon voi kutsua sitten vastavuoroisesti omiin talkoihin. Yhteisvastuukeräykseen osallistuminen. Sankarihautojen kukittaminen ja kynttilöiden sytytys tai muihin lähihautausmaan juhlallisuuksiin osallistuminen. Vanha kunnon kolehdinkanto partioasuissa on aina särmikäs tapa olla esillä!

7 LÄHTEIT Ä JA LISÄTIET OA Suomen Partiolaiset Finlands Svenska Scouter ry peruskirja Suomen Partiolaisten ja evankelis-luterilaisen ja ortodoksisen kirkon yhteistyösopimus, Taustayhteisösopimusmalli Kaikki yllä olevat löytyvät sivulta: Kirkkohallituksen yleiskirje Partio seurakunnan työmuotona (PDF löytyy googlaamalla helpoiten) Seurakuntalaisen käsikirja, jälleenmyyjä löytyy googlaamalla. Sepon Pakki (PDF löytyy googlaamalla)

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta

PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta PARTIOTOIMINTAA SEURAKUNNASSA Tutkimus evankelisluterilaisten seurakuntien partiotoiminnasta Niina Raevaara Opinnäytetyö, syksy 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä Helsinki Sosiaalialan koulutusohjelma

Lisätiedot

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa?

OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? OLE VALMIS! AINA VALMIINA! Diakoniaa partiossa? Mika Wallin Opinnäytetyö syksy 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak- Etelä, Järvenpää Diakoniatyön koulutusala Sosionomi (AMK) + diakonin kelpoisuus SISÄLLYS

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 23.8.2009 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA JYVÄSKYLÄN VERSOT RY:N TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 28.5.2012 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Jyväskylän Versot ry:n omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle.

Lisätiedot

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja

Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 1/6 Suomen Partiolaiset Finlands Scouter ry:n peruskirja jäsenkokouksessa 15.11.2008 2/6 peruskirja Johdanto...2 Partion päämäärä ja arvopohja...2 Arvopohja...2 Partioliikkeen

Lisätiedot

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA

PERUSTETAAN LIPPUKUNTA PERUSTETAAN LIPPUKUNTA SISÄLLYS 1. LUKIJALLE... 3 2. MITÄ PARTIO ON?... 4 3. LIPPUKUNNAN PERUSTAMINEN... 6 4. LIPPUKUNNAN SÄÄNNÖT...17 5. LIPPUKUNNAN TOIMINTA...19 6. TIEDOTETAAN TOIMINNASTA...29 7. EVÄITÄ

Lisätiedot

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN

RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN RAKENTAA YSTÄVYYTTÄ YLI RAJOJEN Partiolaisten ja seurakuntien yhteistyö Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymässä Jenna Lahdelma Opinnäytetyö Diakonia-ammatti-korkeakoulu, Sosiaalialan koulutusohjelma, Diakonisen

Lisätiedot

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO

TOIMIVA LIPPUKUNTA. Julkaisun tiedot 2 LIPPUKUNTAKANSIO TOIMIVA LIPPUKUNTA TOIMIVA LIPPUKUNTA Julkaisun tiedot Lippukuntakansioryhmä: Heidi Krzywaki, Petri Laiho, Pertti Lehtinen, ( v. 1997) Chride Mylius, Yrjö Nenonen, Rasa Nieminen, Anneli Tuominen, Tapani

Lisätiedot

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa:

Lapin Partiolaiset ry. Tämän Kiehisen omistaa: Lapin Partiolaiset ry Tämän Kiehisen omistaa: 2 Sisältö MINÄ LUOTTAMUSHENKILÖNÄ... 4 Partiopesti... 4 Luottiksen tunnukset... 4 Luottiksen tehtävät, vastuu ja oikeudet... 5 Luottiksen osallistumismaksut

Lisätiedot

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille

Piiritoiminnan uudistaminen. Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Suomen Partiolaiset- Finlands Scouter ry 2006 Piiritoiminnan uudistaminen Taustamateriaalia asiasta kiinnostuneille Sisällys 1 Taustaa...

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

PARTIOLIPPUKUNTA TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE PARTIOLIPPUKUNTA MERITUULEN TIETOPAKETTI PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE VERSIO 01.12.2014 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Merituulen omaa tietopakettia partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän

Lisätiedot

Hallinto Toimiva lippukunta

Hallinto Toimiva lippukunta Hallinto Lippukunta yhdistyksenä 1. Lippuku nta toimintayksikkönä Lippukunnan toiminnasta ja koko lippukunnan olemassaolosta vastaavat sen kaikki johtajat yhdessä. Viime kädessä vastuussa on lippukunnanjohtaja,

Lisätiedot

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu

Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Partio. vapaaehtoistyötä? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa. 4/2014 Syyskuu Partio vapaaehtoistyötä? Taustayhteisö vai taustalla yhteisö? Suurjuhla 7.-8.6.2014 Kouvolassa 4/2014 Syyskuu Lapin Scout-Info 4/2014 LAPIN SCOUT-INFO Lapin Partiolaiset ry:n tiedotuslehti Lapin Scout-Infon

Lisätiedot

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN

PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN PARTIOLIPPUKUNTA LAHDEN SINISTEN 1 Esipuhe Pidät kädessäsi partiolippukunta Lahden Sinisten omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen mielestämme tärkeitä asioita, jotka myös

Lisätiedot

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS

KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS Kirkkoneuvosto 8.9.2010 Sivu 1 KARKKILAN SEURAKUNTA PERUSTOIMINTOKUVAUS 2010 Karkkilan Seurakunta Puh. 09 5655 220 Y-tunnus Huhdintie 9 Fax. 09 5655 2239 0127051-2 03600 Karkkila web: www.karkkilanseurakunta.fi

Lisätiedot

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle.

ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015. Hallituksen esitys syyskokoukselle. ESPOON PARTIOTUKI RY TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 2015 Hallituksen esitys syyskokoukselle. VISI 15 JOKAISELLA PESTILLÄ ON KUVAUS, PESTI- JA PALAUTEKESKUSTELU KAIKKIIN TAP AHTUMIIN KUTSUTAAN EI-VIELÄ-PARTIOLAISIA

Lisätiedot

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa

Jokainen haluaisi johtaa lippukuntaa, joka hyvässä myötätuulessa partio-ohjelma Partioohjelma Työryhmä: SP:n ohjelmaryhmä 2001 2002 Katariina Ilomäki, Esa Kuusela ja Tapani Tulkki Toimitus: SP:n tiedotus Ulkoasu: Liisa Holm Taitto: Tuija Lahti Piirrokset: Väinö Teittinen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112

TURUN JA KAARINAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 9/2005 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 Yhteinen kirkkovaltuusto 6.10.2005 112 YHTEISEN KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika torstai 6.10.2005 klo 18.00-21.40 Paikka toimitalon juhlasali, Eerikinkatu 3 Osallistujat liite 1, liitetään erikseen pöytäkirjaan

Lisätiedot

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje

Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Loisto lippukuntien laatutyökalu Lippukunnan ohje Hämeen Partiopiiri ry Maaliskuu 2013 Kysymykset & kommentit: loistolippukunta@hp.partio.fi Tässä ohjeessa kerrotaan, mitä Loisto-laatutyökalu lippukunnalle

Lisätiedot

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry

PROJEKTIOHJE. Espoon Partiotuki ry 1 PROJEKTIOHJE Espoon Partiotuki ry Sisältö Sisältö... 2 1. Alkusanat... 4 2. Projektin johtaminen... 4 2.1 Lyhyt muistilista projektin vaiheisiin... 4 2.2 Lyhyt muistilista projektin tärkeimpiin osa-alueisiin...

Lisätiedot

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o

Lippukunnan viestintä on moniportaista. Johtajiston sisäinen viestintä on a ja o Viestintä OIKEAA TIETOA OIKEILLE IHMISILLE Viestintä on paljon muutakin kuin yksisuuntaista tiedottamista. Viestinnällä voidaan luoda yhteisöllisyyttä, me-henkeä, ratkaista hankalia tilanteita ja jopa

Lisätiedot

Kansalaisen vaikuttamisopas

Kansalaisen vaikuttamisopas Kansalaisen vaikuttamisopas 6 2012 Oma ääni kuuluviin! Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. Me Itse ry Kuva Hanna Rajakangas Mihin asioihin sinä haluat vaikuttaa? Tämän lehden teemana on vaikuttaminen. Vaikuttaa

Lisätiedot

Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille!

Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille! Eduskuntavaalit kuuluvat kaikille, myös partiolaisille! Partion päämääränä on vastuuntuntoinen, aktiivinen sekä itsenäisesti ajatteleva paikallisen, kansallisen ja kansainvälisen yhteisön jäsen. Viime

Lisätiedot

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje

ä lippukunta Kehittyvä lippukunta Kehittyv Alueohjaajan ohje K l ä v y t t i h e a t n u k u p ip n a j a a j h o e Alu e j h o SISÄLLYSLUETTELO Ohjeita lippukunnalle kehittyvä lippukunta -menetelmän käyttämiseen 3 Miten käytän menetelmän työkaluja? 4 Ennen tapaamista

Lisätiedot

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13

Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Prometheus-leirin tuki ry Yhdistyksen strategia vuosille 2009 13 Hyväksytty syyskokouksessa 15.11.2008 Sisällys 1. Arvot, toiminta-ajatus ja yleiset periaatteet... 3 1.1. Arvot ja ihmiskäsitys... 3 1.2.

Lisätiedot

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE

MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE MERIPARTIOLIPPUKUNTA NIIHAMAN SAUKKOJEN RY OPAS PARTIOLAISEN KOTIVÄELLE Esipuhe Pidät kädessäsi Meripartiolippukunta Niihaman Saukkojen ry omaa opasta partiolaisen kotiväelle. Olemme keränneet tähän oppaaseen

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 8 / 2009 SEURAKUNTAYHTYMÄ Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 Martinseurakunnan seurakuntaneuvosto 17.9.2009 96 MARTINSEURAKUNNAN SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika torstai 17.9.2009 klo 18.00 20.32 Paikka Uittamon seurakuntakoti Läsnä Tuomo Norvasuo puheenjohtaja Kirsti

Lisätiedot

Aluetoiminnan käsikirja

Aluetoiminnan käsikirja Aluetoiminnan käsikirja Gospel Riders moottoripyöräkerho ry 2 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO 3 2. IDEOITA ALUEEN TOIMINNALLE 3 1. KERHOTAPAAMISET 3 2. AJELUT 4 3. KOULUTUS 5 4. TAPAHTUMIEN JÄRJESTÄMINEN

Lisätiedot

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta

Kohti Pyhää. Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa. Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon julkaisuja Kirkko ja toiminta 2 Kohti Pyhää Uskontojen kohtaaminen kirkollisissa toimituksissa Suomen ev.-lut. kirkon

Lisätiedot

Ansiomerkit. Toimittanut: Ansiomerkkiryhmä: Tero Sisto

Ansiomerkit. Toimittanut: Ansiomerkkiryhmä: Tero Sisto P a r t i o l a i s t e n Ansiomerkit Toimittanut: Ansiomerkkiryhmä: Taitto: Piirrokset: Julkaisija: Tero Sisto Tero Sisto, pj., Hannu Kuisma, varapj. Hanna Pärkö, Jyrki Tuominen, Tiina-Liisa Vehkalahti,

Lisätiedot