Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö. Juha Vuorinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö. Juha Vuorinen 18.4.2013"

Transkriptio

1 Rakennussuojeluun ja kulttuuriympäristöön liittyvät viranomaistahot, -määräykset ja lainsäädäntö Juha Vuorinen

2 Laki Museovirastosta Kulttuuriperinnön suojelua ja maan yleistä museotointa varten on opetusministeriön alainen Museovirasto. Museoviraston tehtävänä on, 1) huolehtia kulttuurihistoriallisen kansallisomaisuuden kartuttamisesta, hoidosta ja näytteilläpidosta; 2) toimia kulttuuriperinnön ja -ympäristön suojelusta vastaavana asiantuntijaviranomaisena; 3) vastata muinaisjäännösten ja, jollei asia kuulu muun viranomaisen toimialaan, kulttuuriympäristön hoidosta ja valvonnasta; 4) huolehtia kulttuuriperinnön tutkimisesta ja kulttuuriperintöä koskevan tiedon tallentamisesta, säilyttämisestä ja käytettäväksi saattamisesta.

3 Toimii valtakunnallisena asiantuntijaviranomaisena kulttuuriympäristön hoidon viranomaistehtävissä Alan yleiset kehittämistehtävät Kansainvälinen yhteistyö Valtion rakennusperinnön hoito Valtakunnalliset inventoinnit (RKY) Kulttuuriympäristön ja rakennusperinnön hoidon viranomaistehtävät niillä alueilla, joissa maakunta-museo ei hoida tehtäviä Rakennussuojelulain mukaiset asiantuntijatehtävät Valtion rakennusten suojelu Tietopalvelu MUSEOVIRASTO JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO

4 MUSEOVIRASTO JA MAAKUNTAMUSEOT Museovirasto ja 12 maakuntamuseota ovat tehneet yhteistyö-sopimuksen rakennusperintöön liittyvien tehtävien hoidosta Maakuntamuseot, joilla on rakennustutkijoita, ovat hoitaneet samoja tehtäviä jo aiemmin Sopimusten ulkopuolelle rajattu kirkolliset rakennukset, puolustusvoimien kohteet, historiallisen ajan kiinteät muinaisjäännökset ja rakennussuojelulain mukaiset tehtävät Museovirastolla oma alueorganisaatio toimipisteet Vaasassa ja Hämeenlinnassa

5 MAAKUNTAMUSEOT JA RAKENNUSPERINNÖN HOITO Maakuntamuseo edistää alueensa kulttuuriympäristön hoitoa ja seuraa maankäytön suunnittelua, vastaten maakunta-, yleis- ja asemakaavoitukseen sekä rakennusvalvontaan liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä. Kolme rakennustutkijan virkaa maakuntamuseoihin 1986 Rakennustutkija Porvoon museoon 2005 Vuonna maakuntamuseossa kaikkiaan n. 24 rakennustukijaa Muutamassa museossa työskentelee rakennuskonservaattori ja yhdessä perinnerakennusmestari

6 PORVOON MUSEO/ ITÄ-UUDENMAAN MAAKUNTAMUSEO JA KULTTUURIYMPÄRISTÖN HOITO TEHTÄVÄT Asiantuntijatehtävät kuntien kaavoituksessa Neuvonta kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten korjaushankkeissa Akuutit rakennussuojelutilanteet Yleisöneuvonta, tietopalvelu, luennot Rakennusperintöhankkeet Rakennusinventointien ohjaus Alan kehittäminen Osallistuminen viranomaisyhteistyöhön Tutkimus Rakennusperinnön hoidon ja suojelun edistäminen alueella Kulttuuriympäristökasvatus

7 YHTEISTYÖN KENTTÄ YHTEISTYÖKUMPPANIT Alueellinen taso Uudenmaan liitto Uudenmaan ELY Uudenmaan tiepiiri Uudenmaan taidetoimikunta Museovirasto Paikallinen taso Kuntien kaavoitusviranomaiset Aluearkkitehdit Kaavakonsultit Kuntien rakennustarkastajat Kaupunkien kiinteistötoimi Kulttuuritoimi Seurakunnat Kuntien yleishallinto Kotiseutu- ja kyläyhdistykset Kiinteistöjen omistajat SILMU ry Suunnittelijat Oppilaitokset Yritykset Säätiöt

8 PÄÄTYÖNÄ ARVOTTAMINEN MISSÄ? Kaavoitus Maankäyttöhankkeet Rakennus- ja korjaushankkeet Akuutit rakennussuojelutilanteet Korjausavustukset MITEN? Lausunnot Viranomaisneuvottelut Muut neuvottelut VÄLINEET? Lainsäädäntö ja ohjeisto Inventoinnit Selvitykset Maastokäynnit Neuvottelut

9 RAKENNUSPERINNÖN HOITOA OHJAAVA LAINSÄÄDÄNTÖ JA OHJEISTO Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet Rakentamismääräyskokoelma Asetukseen perustuvat kaavoitusmerkinnät Laki rakennusperinnön suojelemisesta 498/2010 Asetus valtion omistamien rakennusten suojelusta Kirkkolaki Muinaismuistolaki 295/1963 Museolaki 729/1992 Kansainväliset sopimukset (esim. Unescon maailmanperintökohteet, Haagin sopimus: Yleissopimus kulttuuriomaisuuden suojelemiseksi) Erilaiset viranomaisohjeet ja muodostuneet käytänteet

10 MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI Suojelu kaavalla Kunta tekee omasta tai maanomistajan aloitteesta Kunnan kaavoittaja valmistelee, päättäjät hyväksyvät Tulee perustua riittäviin selvityksiin Olemassa olevan rakennetun ympäristön huomioiminen: myös paikalliset arvot huomioitava Purkaminen on kaava-alueella luvanvaraista Suojelu koskee vain harvoin sisätiloja

11 LAKI RAKENNUSPERINNÖN SUOJELEMISESTA 2010 saattaa rakennusperinnön säilyttämisestä annetut säännökset ajan tasalle ja paremmin vastaamaan alan kansainvälisiä sopimuksia. selkiyttää rakennusperinnön suojelemista kaavoitetuilla alueilla käytetään silloin, kun tarkoituksena on säilyttää sisätiloja tai kiinteätä sisustusta, tai muutoin sellaisia rakennuksia, joiden säilyttäminen kaavoituksen keinoin ei ole mahdollista. kaavoitetulla tai kaavoitettavaksi päätetyllä alueella lakia käytetään tarvittaessa myös silloin, kun rakennuksella on huomattavaa valtakunnallista merkitystä. kiinnittää huomiota rakennusten arvojen määrittelyyn. Laissa määritellään historialliset todistusarvot, historialliset ja rakennushistorialliset arvot sekä maisema- ja ympäristöhistorialliset arvot. Myös säilyneisyysarvot, taiteelliset ja visuaaliset arvot sekä identiteetti ja symbolimerkitykset ovat mukana. Suojelukohteiden määrittelyä on laajennettu, jotta lailla voitaisiin suojella monimuotoisia kohteita, ja jotta sisätilojen suojelu olisi helpompaa.

12 RKY 2009 alueiden käytössä on varmistettava, että arvot säilyvät Kulttuuriympäristöä ovat kulttuurimaisemat, rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaisjäännökset viranomaisten laatimat valtakunnalliset inventoinnit alueiden käytön suunnittelun lähtökohtia > Rakennetun kulttuuriympäristön osalta tällainen on Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt (www.rky.fi) RKY-alueet edustavat maamme kehitysvaiheita ja ovat historian kuvastajia. On tärkeää, ettei näillä alueilla tapahdu muutoksia tai rakentamista, joka on olennaisesti ristiriidassa niiden kulttuuriympäristöarvojen kanssa. Tavoitteena on ympäristön säilymisen turvaaminen sekä täydennysrakentamisen sopeuttaminen kulttuuriympäristön ominaisluonteeseen ja erityispiirteisiin. Säilyttämisen ja muutosten laajuus ja sisältö ratkaistaan kaavoituksen kautta. Mikäli RKY-alueella uudisrakentamista koskeva hakemus uhkaa kulttuuriympäristöarvojen säilymistä rakennusvalvontaviranomaisen tulee olla yhteydessä museoviranomaisiin ennen rakennuslupahakemuksen käsittelyä. Rakennusvalvontaviranomaisen on ilmoitettava aina valtakunnallisesti merkittävään kulttuuriympäristöön kohdistuvasta purkuilmoituksesta rakennusvalvontaviranomaisen on aina varmistuttava siitä, että purkaminen ei merkitse rak. ympäristöön sisältyvien perinne- ja kauneusarvojen hävittämistä (MRL139 ).

13 ONGELMIA RAKENNUSTEN SUOJELUSSA Valtion tuki rakennusperinnön hoitoon täysin puutteellinen käytännössä säilyttämisestä tai säilyttämättä jättämisestä päättää omistaja. Paikalliset arvot jätetty kunnan tahdon varaan tarvittaisiin pitkäjänteistä (selvitykset, koulutus, valistus ja neuvonta, päättäjien tahto) ja ajoissa tapahtuvaa toimintaa. Päättäjien vastuu. Kansalaisten puutteelliset tiedot siitä, mitä suojelu tarkoittaa vaikeuttavat rakennusperinnön vaalimista. Päätäntävaltaa maankäytön suunnittelusta siirretty alaspäin, kuntiin ja kansalaisille tieto, kuinka toimia puuttuu. Rakennuslainsäädäntömme korostaa olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämistä, hoitoa ja käyttöä. Mikäli kunta ei sitä halua, keinot puuttua asioihin ovat vähäiset. Paikalliset viranomaiset voivat käyttää ja tulkita lainsäädäntöä, määräyksiä ja suosituksia monella tavoin. Rakennusperinnön vaaliminen edellyttää tahtoa. Silloin kun rakennus on jo päätetty purkaa, siihen puuttuminen vain harvoin tuottaa onnistuneen lopputuloksen.

14 Perinnekorjaajan kymmenen käskyä Älä korjaa kunnossa olevaa. Älä uusi korjattavissa olevaa. Selvitä vaurion syy, poista se ja korjaa vasta sitten entiselleen. Käytä samoja, jo pitkään koeteltuja materiaaleja ja työmenetelmiä. Säilytä vanha rakenne, aika on jo testannut sen toimivuuden. Älä laiminlyö huoltotöitä. Huoltovapaus on sama kuin korjauskelvottomuus. Vältä rakennuksen ulkonäköön liittyviä muutostöitä. Kannattavin lämpötaloudellinen korjaus on tiivistys ja yläpohjan lisäeristys. Hyväksy rakennuksen mutkat ja vinous sekä epäsäännöllisyydet ja historialliset kerrokset. Hylkää jäljitelmät. Talo voi olla uusi vain kerran. Ota talteen tehty työ. Dokumentoi rakennus ja korjaustyöt. Jos sinulla on varaa rikkoa näitä käskyjä, sinulla on varaa rakentaa mieleisesi uusi talo.

15 TAVALLISIMPIA HARHALUULOJA RAKENNUS- SUOJELUSTA

16 TÄMÄ TALO ON MUSEOVIRASTON SUOJELEMA Museovirasto (tai Porvoon museo) on asiantuntijaviranomainen, joka ei suojele rakennuksia. Suojelu tapahtuu kunnan laatimassa asema- tai yleiskaavassa

17 TÄMÄ TALO ON MUSEOITU. TÄÄLLÄ EI SAA TEHDÄ MITÄÄN Kaavasuojelu koskee yleensä vain julkisivuja vain harvoissa rakennuksissa on annettu sisätiloja koskevia suojelumääräyksiä Suojeltua rakennusta saa korjata ja muuttaa kaavamääräysten sallimissa puitteissa Suojellun rakennuksen korjaamiseen on mahdollista hakea avustusta

18 OMALLE TALOLLEEN SAA TEHDÄ MITÄ HALUAA, JOS SITÄ EI OLE SUOJELTU Rakennuksen purkaminen on asemakaavoitetulla alueella aina luvanvaraista Rakennuksen julkisivuja koskeville muutoksille tulee aina hakea joko rakennustai toimenpidelupa Sisätiloissa väliseinämuutokset ja vesipisteiden tai viemäreiden muutokset ovat luvanvaraisia

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA MÄÄRITYKSET JA KOHDEJOUKON KUVAUS Muistio 8.12.2010 Museovirasto ja Ympäristöministeriö Sisällys OSA I MÄÄRITYKSET Tausta Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13.

Asemakaavamerkinnät ja -määräykset 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 9. 10. 11. 12. 13. Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 109 Rakennettu kulttuuriympäristö ja muinaismuistot 1 Kulttuuriympäristön säilyttäminen ja suojelu asemakaavalla Rakennettu ympäristömme koostuu eri ikäisistä

Lisätiedot

Rakennusperintö suojelun kohteena...3

Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusperintö suojelun kohteena Lukijalle...2 Rakennusperintö suojelun kohteena...3 Rakennusten suojelu...4 Osallistujat...4 Lait ja säädökset...5 Kaavoittaminen rakennussuojelun välineenä...7 Inventoinnit

Lisätiedot

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA

RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA RAKENNUSSUOJELUN KORVAUKSET MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAAN ASEMAKAAVA-ALUEELLA Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Ympäristöoikeuden Pro gradu

Lisätiedot

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa

Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museoviraston, Keski-Uudenmaan maakuntamuseon ja Espoon ja Vantaan kaupunginmuseoiden yhteistyö ja työnjako kulttuuriympäristön vaalimisessa Museovirasto, Keski-Uudenmaan maakuntamuseo sekä Espoon ja Vantaan

Lisätiedot

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä

1. Inventointilomakkeisiin kerätyissä tiedoissa on lukuisia virheitä Pispalan kaavoitus kannanotto Pispalan rakennusinventointi toinen kierros Pirkanmaan maakuntamuseon kommentit kannanottoon 4.3.2008 Yleiset ja rakennusinventointia koskevat kommentit sinisellä, arkeologista

Lisätiedot

Sairaalarakennusten suojelu

Sairaalarakennusten suojelu Sairaalarakennusten suojelu Yli-intendentti Sirkkaliisa Jetsonen Suomen Terveydenhuollon Arvioinnin Seura Terveydenhuolto ja kiinteistöt heiluttaako häntä koiraa? 24.1.2012 MUSEOVIRASTO Museoviraston tehtävistä

Lisätiedot

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma

Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Etelä-Savon ympäristökeskuksen raportteja 05 2009 Etelä-Savon kulttuuriympäristöohjelma Tavoitteet ja strategiset linjaukset sekä toiminnan suuntalinjat vuosille 2009-2014 Etelä-Savon kulttuuriympäristön

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17

HELSINGIN YLEISKAAVA. Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 HELSINGIN YLEISKAAVA Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2014 :17 2 HELSINGIN

Lisätiedot

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010

PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ PÄÄTÖS N:o YM10/531/2009 PL 35, 00023 Valtioneuvosto Puh. vaihde: 020 610 100 Annettu Helsingissä 10.6.2010 ASIA Rakennusten suojelua koskeva alistus ja valitus. ALISTETTU PÄÄTÖS Pohjois-Pohjanmaan

Lisätiedot

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ

VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 1 VALTION KULTTUURIHISTORIALLISESTI ARVOKKAAN KIINTEISTÖVA- RALLISUUDEN OMISTUKSEN JA HALLINNOINNIN JÄRJESTÄMISTÄ SEL- VITTÄVÄ TYÖRYHMÄ 1 Työryhmän toimeksianto... 4 2 Työryhmän työnsä pohjaksi asettamat

Lisätiedot

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA

PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Aalto-yliopiston teknillinen korkeakoulu Koulutuskeskus Dipoli 10. PÄÄSUUNNITTELUKOULUTUS 2010 PÄÄSUUNNITTELIJAN TEHTÄVÄT JA HAASTEET MUUTOSKOHTEESSA Risto Tulonen 15.9.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO

Lisätiedot

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo.

Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. YHTEISTYÖSOPIMUS Sopijapuolet: Museovirasto sekä Turun kaupunki, jota edustaa tätä sopimusta koskevissa asioissa Turun maakuntamuseo. Turun maakuntamuseosta käytetään jäljempänä nimitystä maakuntamuseo.

Lisätiedot

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO

SALAVA OSA III TAUSTA-AINEISTO OSA III TAUSTA-AINEISTO Museovirasto 2012 SISÄLLYS 1 ARKEOLOGISTEN TUTKIMUSTEN LAATU JA LAADUNHALLINTA EUROOPASSA... 3 1.1 Arkeologisten kenttätutkimusten laadunhallinta... 3 1.1.1 Toimijoita koskeva laadunhallinta...

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Valtioneuvoston päätös

Valtioneuvoston päätös Valtioneuvoston päätös valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen 1993 inventoinnin korvaamisesta sen vuonna 2009 valmistuneella tarkistuksella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden

Lisätiedot

Puheenvuorojen diat tulevat Kotiseutuliiton sivuille, joten muistiossa viitataan diohin, mutta ei juurikaan toisteta niiden sisältöjä.

Puheenvuorojen diat tulevat Kotiseutuliiton sivuille, joten muistiossa viitataan diohin, mutta ei juurikaan toisteta niiden sisältöjä. 1 Muistio Leena Hangasmaa Mikkelin seudun kulttuuriperintöohjelma -hanke 12.10.2011 Kulttuuriympäristö kunniaan koulutus Paikka: Yliopistokeskuksen auditorio, Lönnrotinkatu 5, Mikkeli Aika: tiistaina 11.

Lisätiedot

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY

KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN OSA A ARKKITEHTITOIMISTO HEIKKILÄ & KAUPPINEN OY sivu 2 KORVO KORJAUSRAKENTAMISEN VIRANOMAISOHJAUKSEN KEHITTÄMINEN LOPPURAPORTTI OSA A 10.11.2009

Lisätiedot

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA

ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA NINA HEIKKONEN ENERGIATEHOKKUUDEN PARANTAMINEN JA RAKENNUSSUOJELU KORJAUSRAKENTAMISESSA TAPAUSESIMERKKINÄ JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON T RAKENNUKSEN PERUSKORJAUSHANKE 2013 2014 Jyväskylän yliopisto Taiteiden

Lisätiedot

Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä

Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Toimintalinja Julkaisu XX/2003 Yleisten teiden hoito ja ylläpito kulttuuriympäristössä Toimintalinja Tiehallinto Helsinki 2005 Kannen valokuva:

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011

RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ. Ehdotus 11.10.2011 RAKENNUSJÄRJESTYS LAHTI, NASTOLA, KÄRKÖLÄ Ehdotus 11.10.2011 2 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Tavoite... 5 1.2 Soveltamisala... 5 1.3 Määritelmät... 5 1.4 Rakennusvalvontaviranomainen... 6 1.5 Rakentamistapaohjeet...

Lisätiedot

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Finnish,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!

Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Finnish,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''! !! Cultural'Heritage'Thesaurus' Hierarchies'and'alphabetic'list'of'terms'in' Finnish,'English'and'French' ' European'Heritage'Network''!!! Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10

Lisätiedot

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä

Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Uusi maankäyttö- ja rakennuslaki käytännössä Olavi Syrjänen, varatuomari, oikeustieteen tohtori olavi.syrjanen@tradeka.fi Ympäristönkäytön sääntelyssä vanhinta on rakentamisen ohjaus, jossa pisimpään ovat

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos

H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s. Kaavaselostus / luonnos H a i t t i l a n m ä e n a s e m a k a a v a n m u u t o s Kaavaselostus / luonnos Kaavan laatija: Akaan kaupunki Päiväys: 5.3.2014 Diaari nro 675/2011 Kaavan tunnistetiedot Kaavan nimi Kaavan päiväys

Lisätiedot

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta.

RAKENNUSOIKEUS 15. Käsitellään kaavoittajan hyväksymä rakennustapaohje, mitä mielipiteitä huomioitiin / mitä jätettiin huomioimatta. RAKENNUSOIKEUS 15 Pispalan pamauksessa perustetun työryhmän viidestoista kokoontuminen. Aika: Torstai 15.9.2009 kello 18:00 alkaen Paikka: Pispalan kirjastotalo Puheenjohtaja: Sihteeri: Asialista 1. Läsnäolijoiden

Lisätiedot

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet. Sisätilojen suojelu. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:18

Opetusministeriö. Undervisningsministeriet. Sisätilojen suojelu. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:18 Opetusministeriö Undervisningsministeriet Sisätilojen suojelu Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:18 Sisätilojen suojelu Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2003:18

Lisätiedot

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014

TAMPERE 1 (6) Kaupunkiympäristön kehittäminen Maankäytön suunnittelu Pvm 7.3.2014 TAMPERE 1 (6) YLÄ-PISPALA, ASEMAKAAVAN MUUTOS, PISPALAN ASEMAKAAVAN UUDISTAMISEN I-VAIHE, KAAVAT NRO 8256 JA 8257 VIRANOMAISNEUVOTTELU MUISTIO Aika 4.12.2013 klo 13.00 15.20 Paikka Tampereen kaupungin

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys 1/19 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.12.2008 luonnoksena Nähtävillä 2.1. 2.2.2009 Kaupunginhallitus hyväksynyt 6.4.2009

Lisätiedot

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS

SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS Lapinjärvi 8.6.2004 muutettu 28.9.2004 1 16679 LAPINJÄRVEN KUNTA INGERMANINKYLÄ SJÖKULLAN ASEMAKAAVA JA ASEMAKAAVAN MUUTOS 28.9.2004 Vireilletulo Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen selostus, joka koskee

Lisätiedot