Kulttuuriympäristön arvot kaavoituksessa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kulttuuriympäristön arvot kaavoituksessa"

Transkriptio

1 Kulttuuriympäristön arvot kaavoituksessa Kulttuuriympäristö kunniaan LAHTI Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö

2 Kysymyksiä Miten kaavoituksen eri osapuolet, kansalaiset, kansalaisjärjestöt, kaavoitustyön tekijät, päättäjät ja viranomaiset saavat tietoa kulttuuriympäristön arvoista ja arvojen vaalimisesta? Mitä tietoa tarvitaan ja miten sitä käytetään kaavoituksen eri vaiheissa? 2

3 Sisältö I Yleistä Kulttuuriympäristön arvot Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) keinoja Kaavahierarkia MRL:n yleisiä tavoitteita Kaavojen sisältövaatimuksia Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö II Kaavan laatiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Vuorovaikutus kaavaa laadittaessa Selvitykset Vaikutusten arviointi Kaavamerkinnät ja määräykset Kaavapäätöksen jälkeen Lähtötietoja

4 Kulttuuriympäristö Kulttuuriympäristö on ihmisen muokkaama ympäristö, jonka ajallinen ja alueellinen kerrostuminen ja ominaispiirteet ilmentävät kulttuurin vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksia. Kulttuurimaisema Rakennettu kulttuuriympäristö Arkeologinen perintö Perinnebiotoopit viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

5 Kulttuurihistorialliset arvot 1. Historialliset todistusarvot - Rakennushistorialliset arvot - Historialliset arvot 2. Säilyneisyysarvot 3. Rakennustaiteelliset, esteettiset ja visuaaliset arvot - rakennustaiteelliset arvot - ympäristölliset ja maisemalliset arvot 4. Identiteetti- ja symbolimerkitykset Lähde: Inventointiopasluonnos, Museovirasto 2007 Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö

6 Maiseman arvioinnin kriteerit Luonto, luonnonarvot ja luonnon monimuotoisuus, Luonnonpiirteiden edustavuus, harvinaisuus, monipuolisuus ja alkuperäisyys, Maiseman ja maankäytön historiallinen kehitys ja kehityksen jatkuvuus, Kulttuuripiirteiden edustavuus, harvinaisuus, säilyneisyys ja alkuperäisyys, Symboli- ja identiteettiarvot (tapahtumapaikat, historialliset tapahtumat, alueen väestölle merkittävät piirteet), Alueen elinvoimaisuus ja nykyinen toimivuus, Maisemakuvan yhtenäisyys, eheys ja vaikuttavuus, Maisemamaakunnan erityispiirteet (maisema-alue alueellisten erityispiirteiden kuvaajana) Maisemahäiriöt ja luonnonarvoja alentavat vauriot ja uhkatekijät. Lähde: Inventointiohje YM/MAPIO 2010 Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö

7 Maankäyttö- ja rakennuslain keinoja Kaavoitus eri tasoilla ja tarkkuuksilla (maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava) Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, Kehittämiskeskustelut, Purkamisluvat, Rakennusluvat, Rakentamisen ohjaus, Rakennusjärjestykset ja rakennustapaohjeet, Rakentamismääräyskokoelma ja Rakentamista ohjaavien EU-direktiivien soveltaminen. Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö

8 Rakennuksen purkaminen MRL 139 : Purkaminen ei saa merkitä rakennettuun ympäristöön sisältyvien perinne-, kauneus- tai muiden arvojen hävittämistä eikä haittaa kaavoituksen toteuttamista. Purkamisaikomuksesta tiedottaminen MRA 76 : Jos rakennuksen tai sen osan purkaminen voi merkitä historiallisesti tai rakennustaiteellisesti arvokkaan rakennuksen taikka kaupunkikuvan tai rakennetun ympäristön turmeltumista, kunnan rakennusvalvontaviranomaisen tulee 14 päivän kuluessa purkamisilmoituksen tai purkamiseen johtavan rakennuslupahakemuksen saatuaan tiedottaa siitä kunnanhallitukselle ja alueelliselle ELY-keskukselle. viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

9 Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö

10 Lain yleinen tavoite on hyvä elinympäristö: turvallinen, terveellinen, viihtyisä, sosiaalisesti toimiva ja eri väestöryhmien, kuten lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävä elin- ja toimintaympäristö Samalla edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) sekä maankäyttö- ja rakennusasetus (895/1999) Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö

11 Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) Ohjaavat alueidenkäyttöä ja alueidenkäytön suunnittelua - Yleistavoitteet (maakuntakaava, yleiskaava) - Erityistavoitteet (kaikki kaavatasot) Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen säilyminen on varmistettava. Hyviä ja yhtenäisiä pelto- ja metsätalousalueita ei tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön tai pirstoa muulla maankäytöllä ilman erityisiä perusteita

12 Hämeen ELY-keskus, arkkitehti Annu Tulonen, alueidenkäyttöyksikkö

13 Kaavojen sisältövaatimuksia Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää: rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista. (MRL 5 ). Maakuntakaavaa laadittaessa on kiinnitettävä erityisesti huomiota. maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen (MRL 28) Yleiskaavaa laadittaessa on otettava huomioon rakennetun ympäristön, maiseman ja luonnonarvojen vaaliminen (MRL 39 ). Asemakaava on laadittava siten, että... Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää (MRL 54 ). 13

14 II Kaavan laatiminen Tavoitteita kulttuuriympäristössä: Hallita muutoksia Säilyttää ominaispiirteet Suojella Sovittaa yhteen ristiriitaisia toiveita 14

15 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) Kuvaus ja ohjelma kaavan laatimisen kulusta ja menettelytavoista Kaavaa laadittaessa tulee riittävän aikaisessa vaiheessa laatia kaavan tarkoitukseen ja merkitykseen nähden tarpeellinen suunnitelma osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä sekä kaavan vaikutusten arvioinnista (MRL 63 ) Kaavan tarkoitus ja tavoitteet Osallistuminen Lähtökohdat Selvitykset Vaikutusten arviointi Kaikista kaavoista on laadittava OAS ja siihen on voitava ottaa kantaa. 15

16 viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

17 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista, tavoitteista ja mahdollisista vaihtoehdoista kaavaa valmisteltaessa tiedottaa niin, että alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään (osallinen), on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta (MRL 62 ) 17

18 ELY-keskus kaavaprosessissa Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu merkittävistä kaavoista ja tarvittaessa kaavaehdotuksen oltua nähtävillä Kaavalausunnot Kommentit ja työneuvottelut Viranomaisyhteistyö ja lausunnot ja neuvottelut tulee dokumentoida kaavaselostukseen Lausunnot ja muistiot ovat julkisia asiakirjoja ELY-keskus ohjaa kaavoitusta ja valvoo MRL:n mukaisuutta prosessin ja kaava sisällön osalta, näkökulma valtakunnallisissa tavoitteissa 18

19 Mielipiteen esittäminen Valmisteluvaiheen kuuleminen Kaavaluonnosvaiheessa esitetään alustava suunnitelma alueen käytöstä ja kaavamääräyksistä. Osallisille ja muille kunnan jäsenille on varattava tilaisuus esittää mielipiteensä kirjallisesti tai suullisesti. Tämä tapahtuu asettamalla valmistelu- aineisto nähtäville tai muulla sopivalla tavalla. Esitetty mielipide on huomautus. Tilaisuuden varaamisesta mielipiteen esittämiselle tiedotetaan osallistumisja arviointisuunnitelmassa tai niin kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan, aina kuitenkin vähintään yhdessä paikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä. 19

20 Muistutus kaavaehdotuksesta Ehdotusvaiheessa esitellään luonnosvaiheesta työstetty valmis kaavakartta, kaavamerkinnät määräykset ja selostus. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä kirjallinen muistutus kaavaehdotuksesta kunnalle kaavan nähtävillä oloaikana. Muistutuksen tehneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa, on ilmoitettava kunnan perusteltu kannanotto esitettyyn mielipiteeseen. Huom. Rakennustapaohjeet liittyvät sitovasti kaavaan vain, jos ne ovat samanaikaisesti nähtävillä kaavan kanssa sen eri vaiheissa. 20

21 Selvitykset - Riittävä yhteinen tietopohja Kaavan tulee perustua riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia MRL 9 21

22 Selvitykset jatkoa Valtakunnalliset inventoinnit: VAT:n mukaisia suunnittelun lähtökohtia. Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu ympäristö Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue Maakunnalliset inventoinnit Kuntakohtaiset inventoinnit Kaavakohtaiset inventoinnit Tarkkuus kaavan tarkkuuden mukaan Alueen luonne, suunnittelun kohde, tavoitteet Mitä tietoa on ja mitä tarvitaan? Riittävät tutkimukset ja selvitykset = tarvittava tieto vaikutusten arvioimiseksi 22

23 Vaikutusten arviointi Alueiden käytön suunnittelun tavoitteena on vuorovaikutteiseen suunnitteluun ja riittävään vaikutusten arviointiin perustuen edistää:. rakennetun ympäristön kauneutta ja kulttuuriarvojen vaalimista (MRL 5 ) Miten kaavan vaikutukset kulttuuriympäristöön on arvioitu? Onko selvitykset, kannanotot ja lausunnot otettu huomioon? Miten mahdolliset muutokset on perusteltu? Onko tarpeen tehdä/tehty vertailtavia vaihtoehtoja? 23

24 Vaikutusten arviointi jatkoa Osa suunnitteluprosessia Vuorovaikutteista Vaihtoehtojen vertailua Haitallisten vaikutusten ehkäisemistä tai lieventämistä Havainnollinen esitystapa Perustelut SUUNNITTELU VAIKUTUSTEN ARVIOINTI SELVITYKSET 24

25 Kaavamerkinnät ja määräykset Jos jotakin aluetta tai rakennusta on maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistoriallisten arvojen tai muiden erityisten ympäristöarvojen vuoksi suojeltava, maakuntakaavassa/yleiskaavassa/asemakaavassa voidaan antaa sitä koskevia tarpeellisia määräyksiä (suojelumääräykset) (MRL 30,41,57 ) 25

26 Esimerkkejä Maisemallisesti arvokas alue. Kaupunki- tai kyläkuvallisesti arvokas alue. Alue, jolla on säilytettäviä ympäristöarvoja. Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma. Muinaismuistoalue. Rakennuslainsäädännön nojalla suojeltava alue. Rakennussuojelulain nojalla suojeltu alue Alue, jolla ympäristö säilytetään. Maisemallisesti arvokas peltoalue. 26

27 Kaavapäätöksen jälkeen Kun kaava on valmis, tarkistetaan, että se on laadittu ja käsitelty lakien ja säädösten mukaisesti. Valitusoikeus kaavan hyväksymispäätöksestä on: Kunnan jäsenellä Rekisteröidyllä paikallisella tai alueellisella yhteisöllä toimialaansa kuuluvissa asioissa, maakuntakaavan osalta valitusoikeus on myös valtakunnallisella yhteisöllä ELY-keskuksella ja muulla viranomaisella toimialaansa kuuluvissa asioissa, Maakunnan liitolla ja kunnalla, jonka alueeseen kaavalla on vaikutusta. 27

28 Hyviä lähtöaineistoja Hämeen kulttuuriympäristöohjelma Asikkalan kulttuuriympäristöohjelma Hämeen APOLI Lahden APOLI Kuntien inventoinnit Kyläsuunnitelmat ja -kansiot Päijät-Hämeen kulttuurihistoriallisesti arvokkaat kohteet Päijät-Hämeen maisemaselvitys Rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) Valtakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet Kansallisen kaupunkipuiston käyttö- ja hoito-ohjeet: HML, Heinola (Forssa?) 28

29 Kiitos. viraston nimi, tekijän nimi ja osasto

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Nummela, Veikoinkorpi asemakaavamuutos, kaava N 150 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Ympa 18.8.2009 ympa liite Asia: /713/2009 Kaavan laatija: Matti Hult, kaavoitusteknikko YKS Asemantie 30, 03100

Lisätiedot

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU

LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU LAPUAN KAUPUNKI LIUHTARIN KAUPUNGINOSA VANHAN PAUKUN KULTTUURIKESKUKSEN ASEMAKAAVAN MUUTOS JA KAUPUNGIN KESKUSVARASTOALUEEN IDEASUUNNITTELU KORTTELI 843 - VANHAN PAUKUN ALUE OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Rakennusjärjestys Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 4.5.2015 Pirjo Kemppi Käsittely: 7.5.2015 37 Hyväksyminen: Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Voimaantulo HARTOLAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN

Lisätiedot

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa

Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEITA 1 2007 Osallistuminen yleisja asemakaavoituksessa Helsinki

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Rääkkylän kunta Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 82122815-03 11.8.2009 muutokset 30.5.2013 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on lakisääteinen (MRL 63 ) kaavan laatimiseen

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki

ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Vastaanottaja Ähtärin kaupunki Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 10.1.2012, tark. 1.10.2014 ÄHTÄRIN KAUPUNKI VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA ÄHTÄRIN

Lisätiedot

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 Kiteen kaupunki Oriveden rantaosayleiskaava Osallistumis- ja arviointisuunnitelma KITEEN KAUPUNKI 82122815 11.8.2009 muutettu 1.2.2010, 28.10.2014, 19.1.2015 1. SIJAINTI JA NYKYTILANNE Osallistumis-

Lisätiedot

Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap

Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap Metsät maakuntakaavoissa Luonnonvarasuunnittelija Aleksis Klap MRL 1 Lain yleinen tavoite Tämän lain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö ja rakentaminen niin, että siinä luodaan edellytykset hyvälle

Lisätiedot

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS

ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA SYSMÄN KUNTA ETELÄ-SYSMÄN RANTA- JA KYLÄYLEISKAAVAN MUUTOS FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P19531 1 (17) Paananen Susanna Sisällysluettelo 1. n sisältö ja tarkoitus... 1 2. Suunnittelutehtävän

Lisätiedot

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000

Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Yhteistyöllä hyvää ympäristöä MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAKI 2000 Sisältö Uusi maankäyttö- ja... 3 rakennuslaki Kaavoitus vaikuttaa jokaisen... 4 elinympäristöön Tavoitteena aito vuorovaikutus... 6 ja yhteistyö

Lisätiedot

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta

MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA. Vastaanottaja Multian kunta Vastaanottaja Multian kunta Asiakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 15.2.2012, tark. 1.10.2014 MULTIAN KUNTA VT 18 OSAYLEISKAAVA - OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MULTIAN

Lisätiedot

1. Mikä rakennusjärjestys on?

1. Mikä rakennusjärjestys on? Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS LIITE 1. Vastaanottaja Mustasaaren kunta. Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma LIITE 1 Vastaanottaja Mustasaaren kunta Aisakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Päivämäärä 7.11.2012 MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN TARKISTUS MUSTASAAREN KUNTA SEPÄNKYLÄN OSAYLEISKAAVAN

Lisätiedot

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma

Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 18.5.2015 Liite 1. Sivu 1(6) Maankäyttö- ja rakennuslain 63 mukainen Osallistumis- ja Arviointisuunnitelma koskien rakennusjärjestyksen yhtenäistämistä. Sisällys:

Lisätiedot

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012

STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 SASTAMALAN KAUPUNKI MAANKÄYTTÖ YHDYSKUNTASUUNNITTELU STORMIN OIKEUSVAIKUTTEINEN KYLÄOSAYLEISKAAVA Y 004 / 2012 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 19.10.2012, tark. 25.6.2014 Suunnittelualueen sijainti

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015

Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Punkalaitumen kunnan kaavoituskatsaus vuodelle 2015 Maankäyttö- ja rakennuslain (MRL 7 ) mukaisesti kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia katsaus kunnassa ja maakunnan liitossa vireillä olevista

Lisätiedot

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1 Loviisan kaupunki Tekninen keskus Kaavoitus- ja arkkitehtitoimisto ALAKAUPUNGIN ASEMAKAAVOJEN MUUTOS ASEMAKAAVA KOSKEE SEURAAVIA KORTTELEITA 308, 314, 315, 317, 318, 319, 320, 401, 403, 404, 405, 406,

Lisätiedot

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013

Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon 1. vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma 19.8.2013 Etelä-Savon maakuntaliiton julkaisu 120:2013 Julkaisutiedot Julkaisija: Etelä-Savon maakuntaliitto Hallituskatu 3 A, 50100

Lisätiedot

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS

HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 (15) SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA Paananen / Järvinen Sisällysluettelo ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI HAVUSALMEN RANTA- ASEMAKAAVAN MUUTOS 1 n sisältö ja tarkoitus... 1 2 Suunnittelu- ja vaikutusalue...1 2.1 Eteläinen

Lisätiedot

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3

Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Kaava N 172 Nummela, Asemakaavan muutos korttelin 23 rakennuspaikoilla 7 ja 8 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 15 kate liite 3 Asia 48/10.02.03/2015 Kaavan laatija: Tuomas Turpeinen,

Lisätiedot

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA

KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KITTILÄN KUNTA SODANKYLÄN KUNTA KUOLAVAARA KEULAKKOPÄÄN OSAYLEISKAAVA Tuulipuistohanke OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 27.10.2010, tark. 14.12.2010, 1.2.2011, 10.10.2011 Sisällysluettelo 1. Suunnittelualue...3

Lisätiedot

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa

Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa RAKENNETTU YMPÄRISTÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖ SUOMEN YMPÄRISTÖ 14 2013 Kulttuuriympäristö vaikutusten arvioinnissa Helsinki 2013 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ

Lisätiedot

Rakennusjärjestyksen uusiminen

Rakennusjärjestyksen uusiminen Rakennusjärjestyksen uusiminen Osallistumis- ja arviointisuunnitelma UUSIKAUPUNKI Uudenkaupungin kaupungin rakennusjärjestyksen uusiminen Maankäyttö- ja rakennuslain 63 :n määräysten mukainen osallistumis-

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05

KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 KAINUUN MAAKUNTAKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 08.03.05 1 Mikä on osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS? OAS on suunnitelma noudatettavista osallistumis- ja vuorovaikutusmenettelyistä

Lisätiedot

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella

Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Kaava N 173 Nummela, Asemakaavan muutos korttelissa 32 ja yhdyskuntateknistä huoltoa palvelevien rakennusten ja laitosten alueella Osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kate 25.2.2015 16 Kate liite 4 Asia

Lisätiedot

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA. V as taanottaja Keuruun kaupunki. A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma V as taanottaja Keuruun kaupunki A s iakirjatyyppi Osallistumis- ja arviointisuunnitelma P äivämäärä 1.10.2012, tark. 19.12.2013 KEURUU POHJOISJÄRVEN OSAYLEISKAAVA 1 T arkastus 17.6.2014 P äivämäärä 1.10.2012,

Lisätiedot

KESKUSTAN (1.) KAUP.OSAN KORTTELI 16 TORIKATU 6-8, KAUPPAKATU 11

KESKUSTAN (1.) KAUP.OSAN KORTTELI 16 TORIKATU 6-8, KAUPPAKATU 11 HEINOLAN KAUPUNKI ASEMAKAAVAN MUUTOS KESKUSTA KORTTELI 16 635 AKM KESKUSTAN (1.) KAUP.OSAN KORTTELI 16 TORIKATU 6-8, KAUPPAKATU 11 OAS Tekninen lautakunta 1 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMAN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kauhavan kaupunki. Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA sivu 1(14) Kauhavan kaupunki Lentokentän alueen osayleiskaava OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA MRL 62 Vuorovaikutus kaavaa valmisteltaessa Kaavoitusmenettely tulee järjestää ja suunnittelun lähtökohdista,

Lisätiedot

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS

HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS HUITTISTEN KAUPUNKI KESKUSTAN JA SEN LIEVEALUEIDEN OSAYLEISKAAVOITUS OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 30.1.2008 / tark. 1.4.2008, 16.9.2008, 3.12.2010 OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA 1. SUUNNITTELUALUE

Lisätiedot

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA

SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA SUOJELLUT RAKENNUKSET SUOMESSA MÄÄRITYKSET JA KOHDEJOUKON KUVAUS Muistio 8.12.2010 Museovirasto ja Ympäristöministeriö Sisällys OSA I MÄÄRITYKSET Tausta Rakennusten suojelu maankäyttö- ja rakennuslain

Lisätiedot