Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan"

Transkriptio

1 JANI WACKER Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Tutkimus unionin vakaussääntelyn oikeudellisesta merkityksestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere, perjantaina 4. päivänä joulukuuta 2009 klo 12. TAMPEREEN YLIOPISTO

2 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Myynti Tiedekirjakauppa TAJU PL Tampereen yliopisto Puh. (03) Fax (03) Kannen suunnittelu Juha Siro Taitto Marita Alanko Acta Universitatis Tamperensis 1468 ISBN (nid.) ISSN-L ISSN Acta Electronica Universitatis Tamperensis 903 ISBN (pdf) ISSN X Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2009

3 Eikähän se kirjojen paljous, vaan se miten niitä lukee ja mielessään puntaroi ajatukset. Konsta Pylkkänen Veikko Huovisen romaanissa Konstan Pylkkerö (WSOY 1961) ALKUSANAT Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut kuin matka. Sitä on aluksi taitettu pieniä polkuja pitkin monenlaisissa maisemissa. Vähitellen tutkimuksen polut ovat johtaneet suuremmalle tielle eli tutkimusteema ja tutkimuksen osa-alueet ovat matkan varrella selkeytyneet. Pienestä seminaarityöstä alkanutta matkaa on nyt kuljettu eri välietappien kautta aina väitöskirjaan saakka. Väitöstutkimusta tehdessäni olen työskennellyt Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitoksella julkisoikeuden assistenttina. Oikeustieteiden laitoksen henkilökunta on taannut väitöskirjaa tekevälle tutkijalle tutkimusmyönteisen ja positiivisen ilmapiirin. Vaikka väitöskirjan laatiminen on käytännössä varsin itsenäistä uurastusta, saan silti olla kiitollinen useille henkilöille arvokkaasta avusta, jota olen tutkimustyöni aikana saanut. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa työni ohjaajalle, professori Arvo Myllymäelle, jonka asiantuntevat, kannustavat ja huumorin sävyttämät kommentit ovat matkan varrella viitoittaneet tutkijan tietä eteenpäin. Jo perustutkintoopintojeni aikana Arvo Myllymäen värikkäät ja mielenkiintoiset luennot vaikuttivat osaltaan siihen, että kiinnostuin finanssihallinto- ja valtiosääntöoikeudellisista kysymyksistä. Tutkimukseni esitarkastajia, professori Matti Myrskyä ja dosentti Tuomas Pöystiä, kiitän rakentavista ja hyödyllisistä kommenteista väitöskirjatyöni loppuvaiheessa. Tuomas Pöysti on ystävällisesti lupautunut toimimaan väitökseni vastaväittäjänä. Kiitän myös lisensiaatintutkimukseni tarkastajana Tuomas Pöystin kanssa toiminutta professori Pentti Mekliniä hänen antamastaan palautteesta ja avusta. Olen kiitollinen myös monille muille henkilöille, jotka ovat edistäneet väitöskirjani valmistumista. Julkisoikeuden professorit Raija Huhtanen, Jukka Kultalahti ja Seppo Laakso ovat tarjonneet ystävällisesti apuaan ja aikaansa niin käytännön työtehtävissä kuin tieteellisissä kysymyksissäkin. Lisäksi kiitän professori Seppo Penttilää avusta vero-oikeuden alueella. Dosentti Jukka Viljaselle osoitan kiitoksen hyödyllisistä neuvoista sekä virikkeellisistä keskusteluista, joita olemme käyneet sekä työssä että vapaa-ajalla.

4 Tutkimukseni valmistumista on vauhdittanut myös se, että assistentin toimeen kuuluvien käytännön työtehtävien sujuva hoitaminen on ollut Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitoksella mahdollista. Monenlaisia virkatehtäviä koskevasta avusta lausunkin kiitokseni amanuenssi Merja Huuskolle sekä laitoksen toimistosihteereille Selene Oittiselle ja Maarit Uotila-Ahokkaalle. Kiitän myös muita työtovereitani oikeustieteiden laitoksella yhteistyöstä arjen aherruksen keskellä. Väitöskirjani taittajaa, julkaisusihteeri Marita Alankoa kiitän asiantuntevasta avusta. Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunnalle olen kiitollinen saamastani julkaisuapurahasta. Olen kiitoksen velkaa myös monille työyhteisöni ulkopuolisille ystävilleni ja sukulaisilleni, jotka ovat rohkeasti kyselleet useitakin kertoja väitöskirjani valmistumisen perään. He ovat auttaneet väitöskirjan tekijää onkimaan esiin huumorimielen myös tutkimustyön vaativassa loppuvaiheessa, jolloin tutkimuksen arvioitu valmistumishetki tuntuu, kummallista kyllä, siirtyvän koko ajan vain kauemmaksi tulevaisuuteen. Kaikkein lämpimimmät kiitokseni tahdon omistaa puolisolleni, äidilleni ja elokuussa 2009 edesmenneelle isälleni. Väitöskirjatyöni aikana teiltä saamani tuki, kannustus ja piristys on ollut korvaamatonta. Kiitos! Tampereen Haapalinnankylässä lokakuussa 2009 Jani Wacker

5 Sisällys Lähteet Lyhenteet xi xxix 1 JOHDANTO Tutkimustehtävän asettaminen Tutkimuksen lähtökohdat: Suomi Euroopan unionin talousja rahaliitossa Tutkimustehtävä ja sen rajaukset Oikeussääntelyn vaikutukset tutkimuskohteena Jäsenyyden vaikutusten lähtökohdat Oikeussäännösten vaikutusten kahtiajako: normatiiviset ja tosiasialliset vaikutukset Normien ja tosiasioiden maailmat Normatiivisuuden tunnistaminen Oikeussäännösten normatiivis-teoreettisten vaikutusten tarkastelu Oikeussäännösten vaikutusten tarkastelu oikeustutkimuksessa Tutkimuksen metodologinen lähestymistapa Tutkimuksen tieteenalan täsmentäminen Tutkimus kotimaisessa finanssihallinto-oikeudellisessa tutkimusperinteessä Oikeusdogmatiikka tutkimusmetodina Tutkimusotetta tukevat lähestymistavat Tutkimuksen lähestymistavan suhde oikeuslähdeoppiin Lähdeaineisto 35 2 PARLAMENTAARINEN FINANSSIVALTA SUOMESSA Valtiontaloutta koskeva päätösvalta Eduskunnan finanssivalta valtiontaloudellisena valtaoikeutena Parlamentaarinen budjettivalta Eduskunnan verolainsäädäntövalta 44

6 VI Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan 2.2 Valtion talousarvion oikeudellinen luonne Talousarvion sitovuus Talousarvion ja lainsäädännön välinen suhde Keskeiset budjettiperiaatteet Valtion suvereenisuus ja taloudellinen itsemääräämisoikeus Valtion suvereenisuuden käsitteen lähtökohdat Sisäinen ja ulkoinen suvereenisuus Suvereenisuus oikeudellisena ja tosiasiallisena ilmiönä Suvereenisuus ja oikeussääntelyn vaikutusten tarkastelutavat Finanssisuvereniteetti osana valtion täysivaltaisuutta 66 3 EUROOPAN UNIONIN OIKEUS JA TALOUS Euroopan unioni eurooppalaisen yhteistoiminnan toteuttamisvälineenä Unionin perustamiseen johtanut Euroopan integraation eteneminen Euroopan unionin institutionaalinen rakenne Unionin kehitys Maastrichtin sopimuksen voimaatulon jälkeen Unionin oikeudellinen ulottuvuus EU-oikeuden lähteet EU-oikeudelliset periaatteet erityisesti finanssihallintooikeuden näkökulmasta Suomi Euroopan unionin jäsenvaltiona Suomen liittyminen Euroopan unioniin Unionijäsenyyden valtiosääntöoikeudellisten vaikutusten lähtökohdat Euroopan unionin talousarviotalous Unionin toiminnan rahoituksen kehitys EU:n talousarvion tulot Unionin talousarvion menot Talousarviomenettely unionissa ja varainhoidon valvonta Talous- ja rahaliitto osana unionia EMU:n tausta ja eteneminen Talous- ja rahaliiton ominaispiirteet 107

7 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan VII Keskitetty rahapolitiikka EMU:ssa Suomen Pankin asema talous- ja rahaliitossa Jaettu finanssipoliittinen päätöksentekovalta Suomen osallistuminen talous- ja rahaliittoon FINANSSIPOLITIIKAN SÄÄNTELY TALOUS- JA RAHALIITOSSA Julkisen talouden kurinalaisuus talous- ja rahaliitossa Kaksi järjestelmää finanssipolitiikan sääntelyssä Vakaus- ja kasvusopimuksen tausta ja tavoitteet Vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen Julkisen talouden valvonnan ja yhteensovittamisen tehostaminen Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehostaminen Jäsenvaltion velvollisuus välttää liiallista julkisen talouden alijäämää Julkisen velan ja alijäämän kontrolloinnin lähtökohdat Alijäämän käsite EMU:ssa Alijäämämenettely ennen sanktioita Mahdollisuus määrätä jäsenvaltiolle haittaseuraamuksia Vakaussäännösten soveltaminen Ranskan ja Saksan tapauksen tausta ja vaiheet Tuomioistuimen ratkaisu alijäämämenettelyä koskeneessa asiassa Liiallisia alijäämiä koskevan valvontamenettelyn muu soveltaminen Julkisen talouden kurinalaisuutta koskevan sääntelyn arviointia Finanssipolitiikan harjoittamista koskeva norminanto oikeudellisen sääntelyn lajina Finanssipolitiikan kurinalaisuusnormit suhteessa eri oikeusnormityyppeihin Oikeusnormien voimassaolokysymykset ja EMU:n budjettikurisäännökset Unionin toimielinten harkintavalta budjettikuria koskevissa asioissa Jäsenyysvelvoitteiden rikkomista vai joustavaa oikeusnormien tulkintaa? Talous- ja rahaliiton vakausvelvoitteet suhteessa perus- ja ihmisoikeuksiin EMU:n alijäämänormit suhteessa moraalinormeihin 176

8 VIII Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan 5 TALOUS- JA RAHALIITON JÄSENYYDEN VAIKUTUKSET SUOMEN VALTIOSÄÄNTÖISEEN FINANSSIVALTAAN Talous- ja rahaliittoa koskevan oikeussääntelyn vaikutusten kahtiajako EMU-jäsenyyden vaikutusten normatiivis-teoreettinen luonne EMU-jäsenyyden tosiasiallisten vaikutusten näkökulma Talous- ja rahaliiton vakaussääntely ja Suomen kansallinen finanssivalta Alijäämän välttämisvelvoite kansallisen finanssivallan rajoittajana Suomen perustuslain normien ja EMU:n vakausnormien välinen oikeusteoreettinen suhde Alijäämän välttämisvelvoitteen vaikutuksen arviointi EMU:n alijäämävelvoitteen eroavuus valtion talousarvion tasapainoperiaatteesta Talouspolitiikan yhteensovittamisvelvoitteet ja Suomen finanssisuvereniteetti EU-oikeuden budjettikurinormit ja Ruotsin valtiosääntö Julkisen talouden vakausvelvoitteet ja kunnallistalous Kunnallinen finanssivalta Kunnallistalouden tasapainoisuusvaatimukset EMU:n budjettikuri kunnallisen finanssivallan kannalta Kansallinen finanssivalta EU-tason päätöksenteossa Kansallisen finanssivallan alan laajentuminen Euroopan parlamentin budjettivalta suhteessa Suomen parlamentaariseen finanssivaltaan EMU-jäsenyyden tosiasiallisten vaikutusten lähtökohdat Kansallinen finanssivalta ja EMU-jäsenyyden tosiasialliset vaikutukset Vakausvelvoite teknisenä normina Muita kansalliseen finanssivaltaan kohdistuvia EU-jäsenyyden vaikutuksia Suomen maksuosuudet Euroopan unionille Varainsiirrot unionilta Suomeen Suomen nettoaseman merkitys Suomen ja unionin välisten varainsiirtojen valvonta Unionijäsenyys ja kansallinen verolainsäädäntövalta 234

9 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan IX 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset Oikeussäännösten vaikutusten jaottelu Talous- ja rahaliiton vakaussääntely ja Suomen kansallinen finanssivalta Unionijäsenyyden muita vaikutuksia kansallisen finanssivallan kannalta Suomen kansallinen finanssivalta eilen, tänään ja huomenna 253 Summary 256 KUVIOT JA TAULUKOT Kuvio 1. Jäsenyysvaikutusten välineelliset lähtökohdat 8 Kuvio 2. Normien ja tosiasioiden maailmat 15 Kuvio 3. Suomen perustuslain 84.2 :n mukainen talousarvion tasapainoperiaate 197 Kuvio 4. EMU-säännösten mukainen liiallisen alijäämän välttämisvelvollisuus 197 Kuvio 5. Oikeussäännösten vaikutusten kahtiajako 243 Kuvio 6. Tarkastelun kohteet oikeussäännösten vaikutusten tarkastelussa 244 Kuvio 7. Euroopan unionin ja EMU:n jäsenyyden vaikutukset suhteessa kansalliseen finanssivaltaan 252 Taulukko 1. EU:n tulojen jakauma vuosina Taulukko 2. EU:n talousarvion tulojen jakautuminen talousarviossa Taulukko 3. EU:n talousarvion menojen jakautuminen talousarviossa Taulukko 4. Suomen maksuosuudet valtion talousarviosta Euroopan unionille Taulukko 5. Valtion talousarviotaloudet tulot EU:lta ja menot EU:lle vuosina

10

11 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XI LÄHTEET Aarnio, Aulis: Mitä on oikeuspoliittinen tutkimus? Teoksessa oikeuspoliittinen tutkimusseminaari Lammilla Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 5. Helsinki Aarnio, Aulis: Mitä lainoppi on? Helsinki Aarnio, Aulis: Philosophical Perspectives in Jurisprudence. Helsinki Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Juva Aarnio, Aulis: Oikeus, kohtuus ja koulutus. Uusi kriminaalihuolto 2/1996, s (Aarnio 1996) Amtenbrink, Fabian De Haan, Jakob: Economic Governance in the European Union: Fiscal Policy Discipline versus Flexibility. Common Market Law review Vol. 40 No. 5 Oct 2003, s (Amtenbrink De Haan 2003) Andersson, Edward Ikkala, Jarmo Penttilä, Seppo: Elinkeinoverolain kommentaari. Helsinki Begg, David Fischer, Stanley Dornbusch, Rudiger: Economics. 9th edition. McGraw Hill Education Budjettisanasto. Suomen valtion talousarvioon liittyviä keskeisiä käsitteitä. Valtiovarainministeriö Cabral, António J.: The Stability and Growth Pact: Main Aspects and Some Considerations on its Implementation. Teoksessa Lamfassy, Alexandre Bernard, Luc D. Cabral, Antonio J. (toim.): The Euro-Zone: A New Economic Entity? Bruxelles 1999, s Chalmers, Damian Hadjiemmanuil, Christos Monti, Giorgio Tomkins, Adam: European Union Law. Text and Materials. Cambridge University Press Chemain, Régis: L Union economique et monetaire. Aspects juridiques et institutionnells. Editions A. Pedone. Paris Drzewicki, Krzysztof: Internationalization of Human Rights and Their Juridization. Teoksessa Hanski, Raija Suksi, Markku (toim.): An Introduction to the International Protection of Human Rights. Second, revised edition. Institute for Human Rights, Åbo akademi University 1999, s Eerola, Risto Mylly, Tuomas Saarinen, Päivi: EU-oikeuden perusteet. 4. muuttumaton painos. Tampere 2003.

12 XII Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan EMU-asiantuntijatyöryhmän raportti. Rahaliitto ja Suomi talouden haasteet. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/24. Euroopan unionin jäsenyys ja valtiontalouden tarkastusvirasto. Valtiontalouden tarkastusviraston EU-työryhmän muistio. Helsinki Euroopan unionin toiminnan rahoitus. Euroopan komissio. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Euroopan yhdentymisen kronologia 2000-luvulla. Eurooppa-tietoa 187/2005. Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus Gros, Daniel: Towards a Credible Excessive Deficit Procedure. Teoksessa Andenas, Mads Gormley Laurence Hadjiemmanuil Christos Harden Ian (toim.): European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework. Kluwer Law International 1997, s Haapaniemi, Pekka: Kansallinen tuomioistuin EU-oikeuden soveltajana. Eurooppaoikeudellinen ja prosessioikeudellinen tutkimus kansallisen tuomioistuimen velvollisuudesta soveltaa yhteisön oikeutta. Jyväskylä Habermas, Jürgen: Theory and Practice. Polity Press, Cambridge Habermas, Jürgen: Järki ja kommunikaatio. Tekstejä (toim. Jussi Kotkavirta). Helsinki Hahn, Hugo J.: The Stability Pact for European Monetary Union: Compliance with Deficit Limit as a Constant Legal Duty. Common Market Law Review Vol. 35 No. 1 Feb 1998, s (Hahn 1998) Hakapää, Kari: Uusi kansainvälinen oikeus. 2., uudistettu painos. Vantaa Hallberg, Pekka: Oikeusturva (PL 21 ). Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Hallberg 1999a) Hallberg, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Hallberg 1999b) Harden, Ian: The Fiscal Constitution of EMU. Teoksessa Beaumont, Paul Walker, Neil (toim.): Legal Framework of the Single European Currency. Hart Publishing, Oxford Portland, Harden, Ian von Hagen, Jürgen Brookes, Robert: The European Constitutional Framework for Member States Public Finances. Teoksessa Andenas, Mads Gormley, Laurence Hadjiemmanuil, Christos Harden, Ian: European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework, Kluwer Law International 1997, s Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. 7., uudistettu painos. Jyväskylä Hart, H.L.A.: The Concept of Law. Oxford University Press Helminen, Marjaana: EU-vero-oikeus. Välitön verotus. Helsinki 2008.

13 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XIII Herdegen, Matthias J: Price Stability and Budgetary Restraints in the Economic and Monetary Union: The Law as Guardian of Economic Wisdom. Common Market Law Review Vol. 35 No. 1 Feb 1998 s (Herdegen 1998) Hetemäki, Martti: Finanssipolitiikka Emussa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1998, s (Hetemäki 1998) Heuru, Kauko: Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Saarijärvi Hidén, Mikael Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet. Kuudes, uudistettu painos. Jyväskylä Holmberg, Erik Stjernquist, Nils (Reviderad av Isberg, Magnus Regner, Göran): Vår författning. Trettonde upplagan. Stockholm Huhtanen, Raija: Toimeentulotuen myöntäminen. Jyväskylä Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tutkimus julkisoikeudessa harjoitettavan oikeusdogmatiikan metodologiasta. Jyväskylä Italianer, Alexander: Mastering Maastricht: EMU Issues and How They Were Settled. Teoksessa Gretschmann, Klaus (toim.): Economic and Monetary Union: Implications for National Policy-Makers. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1993, s Italianer, Alexander: The Excessive Deficit Procedure: A Legal Description. Teoksessa Andenas, Mads Gormley Laurence Hadjiemmanuil Christos Harden Ian (toim.): European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework. Kluwer Law International 1997, s Joutsamo, Kari: Euroopan yhteisö Eurooppaoikeus. Mänttä Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Kolmas, uudistettu painos. Jyväskylä (Joutsamo ym. 2000) Juanto, Leila: Valmisteverotus. Oikeustieteellinen tutkimus valmisteverotuksen asemasta Suomen verojärjestelmässä. Jyväskylä Juti, Riku: Johdatus metafysiikkaan. 3., korjattu painos. Helsinki Jyränki, Antero: Euroopan unioni ja Suomen valtiosääntö. Oikeustiede Jurisprudentia XXIX 1996, s (Jyränki 1996) Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. Kolmas, laajennettu ja uudistettu laitos. Jyväskylä Jääskinen, Niilo: EY-jäsenyyden vaikutus eduskunnan valtaan. Politiikka 3/1992, s (Jääskinen 1992) Jääskinen, Niilo: Euroopan unionin konstituutio perussopimus vai perustuslaki? Oikeustiede Jurisprudentia XXXIV 2001, s (Jääskinen 2001) Karapuu, Heikki Jyränki, Antero: Perusoikeuksien tausta ja yleinen sisältö. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s Kelsen, Hans: General Theory of Law and State. Harvard University Press 1945.

14 XIV Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. Porvoo Kelsen, Hans: Sovereignty. Teoksessa Paulson, Stanley S. Litschewski Paulson, Bonnie (toim.): Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes. Clarendon Press. Oxford 1998, s (Kelsen 1998) Klami, Hannu Tapani: Finalistinen oikeusteoria. Turku Klami, Hannu Tapani: Hans Kelsen kriittinen esittely. Teoksessa Gylling, Heta Mäkelä, Kaisa Tontti, Jarkko (toim.): Filosofien oikeus I. Saarijärvi 2001, s (Klami 2001 a) Klami, Hannu Tapani: Oikeus ja moraali. Lakimies 8/2001, s (Klami 2001 b) Komiteanmietintö 1994:4. Valtiosääntökomitea 1992:n mietintö. Euroopan unionin vaikutukset Suomen valtiosääntöön. Ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistamistarpeet ja tavat. Krugman, Paul Wells, Robin Graddy, Kathryn: Economics. European edition. Worth Publishers Kultalahti, Jukka: Omaisuudensuoja ympäristönsuojelussa. Jyväskylä Kultalahti, Jukka: Empiirinen metodi oikeustutkimuksessa. Teoksessa Paaso, Ilpo (toim.): Juhlakirja Esko Riepula / Tampere 2001, s (Kultalahti 2001) Kuuttiniemi, Kirsi: Eduskunta EY:n lainsäädäntöprosessissa. Oikeustiede Jurisprudentia XXIX 1996, s (Kuuttiniemi 1996) Kyntäjä, Timo Laitinen, Ahti: Oikeussosiologia. Juva Laakso, Seppo: Puhtaan oikeusopin problematiikkaa. Oikeustiede Jurisprudentia XIII 1980, s (Laakso 1980) Laakso, Seppo: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta erityisesti julkisoikeuden alalla. Helsinki Lenaerts, Koen Van Nuffel, Piet (Bray, Robert (ed.)): Constitution Law of the European Union. Sweet & Maxwell (Lenaerts Van Nuffel 1999) Linna, Tuula: Ulosottorealisoinnista de lege ferenda. Vammala Louis, Jean-Victor: A Legal and Institutional Approach for Building a Monetary Union. Common Market Law Review Vol. 35 No. 1 Feb 1998, s (Louis 1998) MacCormick, Neil: Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth. Oxford Mankiw, N. Gregory Taylor, Mark P.: Macroeconomics. European edition. Wort Publishers Meklin, Pentti: Valtiontalouden perusteet. 4., uudistettu painos. Helsinki Meklin, Pentti Oulasvirta, Lasse: Kuntatalous tasapainoon pakolla? Kuntalehti 15/2001 ( ), s (Meklin Oulasvirta 2001)

15 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XV Meres-Wuori, Ora: Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä. Ruotsin maakunnasta EU:n jäsenvaltioksi, valtiosääntöoikeudellinen tutkimus. Jyväskylä Myllymäki, Arvo: Julkistalouden sääntely. 2. uudistettu painos. Tampere (Myllymäki 1994a) Myllymäki, Arvo: Julkistalouden valvonta.tampere (Myllymäki 1994b) Myllymäki, Arvo: Valtiosääntöinen päätöksenteko talous- ja rahaliittoon liittymisestä. Politiikka 2/1999, s (Myllymäki 1999) Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. Valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta. Porvoo Myllymäki, Arvo: Valtion ja kuntien neuvottelujärjestelmän oikeudelliset perusteet. Teoksessa Mäki-Lohiluoma, Kari-Pekka Oulasvirta, Lasse (toim.): Tuleeko neuvottelemalla tulosta? Valtion ja kuntien neuvottelujärjestelmä. Tampere 2000, s (Myllymäki 2000b) Myllymäki, Arvo: Kuntien kujanjuoksu. Vammala Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. Valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta. Toinen, uudistettu painos. Juva Myllymäki, Arvo Kalliokoski, Päivi: Valtio, kunta ja Euroopan unioni. Vammala Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Helsinki Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Toinen, uudistettu painos. Helsinki Myrsky, Matti: Yleishyödyllisen yhteisön verotus. Vantaa Myrsky, Matti Linnakangas, Esko: Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. Pieksämäki Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Jyväskylä Mähönen, Jukka Määttä, Kalle: Uusia näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Teoksessa Ervasti, Kaijus Meincke, Nina (toim.): Oikeuden tuolla puolen. Saarijärvi 2002, s Määttä, Tapio: Soft law kansallisen oikeuden oikeuslähteenä. Tutkimus oikeudellisen ratkaisun normipremissin muodostamisen perusteista ympäristöoikeudessa. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVIII 2005, s (Määttä 2005) Nieminen, Liisa: Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus valtiosääntöistyvä Eurooppa. Vammala Niiniluoto, Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen. Keuruu Ojakangas, Mika: Carl Schmitt: päätöksestä nomokseen. Teoksessa Tontti, Jarkko Mäkelä, Kaisa (toim.): Filosofien oikeus II. Saarijärvi 2001, s (Ojakangas 2001) Ojanen, Tuomas: EY-oikeus jäsenvaltiossa. Tampere 1993.

16 XVI Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Ojanen, Tuomas: EY:n oikeuden perusvaikutuksista jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Oikeustiede Jurisprudentia XXXII 1999, s (Ojanen 1999) Ojanen, Tuomas: Suomi on täysivaltainen tasavalta täysivaltaisuusarvioinnin lähtökohtia ja perusteita uuden perustuslain aikana. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVII 2004, s (Ojanen 2004) Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita. Helsinki (Ojanen 2007a) Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden valtionsisäisiä vaikutuksia määrittävät periaatteet. Teoksessa Ojanen, Tuomas Haapea, Arto (toim.): EU-oikeuden perusteita II aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. Helsinki 2007, s (Ojanen 2007b) Oksanen, Timo: Oikeussääntelyn teoriaperusteinen arviointitutkimus. Tampere Pekkarinen, Jukka Sutela, Pekka: Kansantaloustiede. 4., uudistettu painos. Juva Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeussopimus. 4., uudistettu painos. Jyväskylä Piechowiak, Marek: What are Human Rights? The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification. Teoksessa Hanski, Raija Suksi, Markku (toim.): An Introduction to the International Protection of Human Rights. Second, revised edition. Institute for Human Rights, Åbo akademi University 1999, s Pipkorn, Jörn: Legal Arrangements in the Treaty of Maastricht for the Effectiveness of the Economic and Monetary Union. Common Market Law Review 31 (1994), s (Pipkorn 1994) Pirkola, Hannu: Rakennerahastot ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta. Vammala Pohjolainen, Teuvo Puhakka, Mikko: Keskuspankki ja rahapolitiikka demokratiassa, teoksessa Kanniainen, Vesa Määttä, Kalle (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. Helsinki 1999, s Popper, Karl: Objective knowledge. An evaluationary approach. Oxford University Press Purhonen, Eino: Parlamentaarinen valtiontilintarkastus Suomen valtiontalouden valvontajärjestelmässä. Vammala Purhonen, Eino: Eduskunnan budjettivalta. Vammala Pöyhönen, Juha: Filosofia minun metodini? Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Pöysti, Tuomas: Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue. Helsinki Rahaliitto ja Suomi talouden haasteet. EMU-asiantuntijatyöryhmän raportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/24.

17 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XVII Raitio, Juha: Eurooppaoikeuden tavoitteet ja johtavat periaatteet. Saarijärvi Raitio, Juha: EU:n kehitys, periaatteet ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Helsinki Rosas, Allan: Suvereenisuuden kuolema. Teoksessa Juhlajulkaisu Antero Jyränki / Turku 1993, s Ross, Alf: Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi. Nyt nordisk forlag Ross, Alf: On Law and Justice. Stevens & Sons Limited Ryynänen, Aimo: Kuntien ja alueiden itsehallinto kehittämisvaihtoehdot. Helsinki Saraviita, Ilkka: Perustuslaki Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Jyväskylä Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomessa. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Jyväskylä Scheinin, Martin: EMU ja Suomen valtiosääntö. Yhteiseen rahaan siirtyminen ja Suomen Pankin asema. Helsinki Scheinin, Martin: Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Scheinin 1999) Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala Sisäasiainministeriön julkaisusarja 13/2005. Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen arviointi ja kehittämisehdotukset. Sisäasiainministeriö Strasser, Daniel: The Finances of Europe. Luxembourg Suviranta, Outi: Virkamiehen ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus. Vammala Säädösehdotusten taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 26/97. Tala, Jyrki: Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Helsinki Taloudellisten vaikutusten arviointi hallituksen lakiehdotuksia sisältävissä esityksissä. Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastuskertomus 7/95. Talous- ja rahaliiton vaikutuksista Suomen talouteen. Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto Tiihonen, Paula: Budjettivalta. Jyväskylä Tiilikainen, Teija: Perustuslaki EU:lle. Mitä sisältää EU:n perustuslaillinen sopimus? Eurooppa-tietoa 183/2004. Ulkoasiainministeriö / Eurooppa-tiedotus 2004

18 XVIII Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Timonen, Pekka: Taloustieteen ja sen tulosten käyttö oikeustutkimuksessa. Teoksessa Kanniainen ja Määttä (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Helsinki 1996, s Timonen, Pekka: Oikeustaloustiede mitä se on? Lakimies 1/1998 s (Timonen 1998) Tolonen, Hannu: Oikeuslähdeoppi. Vantaa Tuomala, Matti: Julkistalous. Tampere Tuori, Kaarlo: Budjetti, laki ja suunnitelma. Helsinki Tuori, Kaarlo: Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 ). Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Tuori 1999a) Tuori, Kaarlo: Sosiaaliset oikeudet (PL 19 ). Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Tuori 1999b) Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa Tuori, Kaarlo: Oikeuden ratio ja voluntas. Vantaa Uotila Laakso Pohjolainen Vuorinen: Yleishallinto-oikeus pääpiirteittäin. 5. uudistettu painos. Jyväskylä Vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen. Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto. Julkaisuja 4/2006. van den Bempt, Paul: The Impact of Economic and Monetary Union on Member States Fiscal Policies. Teoksessa Gretschmann, Klaus (toim.): Economic and Monetary Union: Implications for National Policy-Makers. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1993, s Van Gerven, Walter: The European Union. A Polity of States and People. Oxford and Portland Vesanen, Tauno: Valtiontaloutta koskevat eduskunnan ratkaisut ja hallituksen toimivalta. Vammala Vesanen, Tauno: Valtiontalouden hoidosta. Porvoo Viljanen, Jukka: The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law. A Study of the Limitation Clauses of the European Convention on Human Rights. Tampere (Viljanen J. 2003) Viljanen, Jukka: Euroopan ihmisoikeussopimus perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVIII 2005, s (Viljanen J. 2005) Viljanen, Veli-Pekka: Ulottuuko perusoikeuksien vaikutus yksityisoikeudellisiin oikeussuhteisiin? Teoksessa Juhlajulkaisu Allan Huttunen. Turku 1988, s (Viljanen V.-P. 1988)

19 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XIX Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoittaminen. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Viljanen V.-P. 1999b) Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien soveltamisala. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Viljanen V.-P. 1999b) Viljanen, Veli-Pekka: Eurooppalaistuminen valtioelinten välisissä suhteissa. Lakimies 7 8/2003, s (Viljanen V.-P. 2003) Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallankäyttäjänä muuttunut? Lakimies 7 8/2005, s (Viljanen V.-P. 2005) von Wright, Georg Henrik: Norm and Action. A Logical Enquiry. London and Henley von Wright, Georg Henrik: Logiikka, filosofia ja kieli. Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. Keuruu von Wright, Georg Henrik: On ja pitäisi. Teoksessa von Wright, Georg Henrik: Filosofisia tutkielmia. Juva 1985, s (von Wright 1985) von Wright, Georg Henrik: Is and Ought. Teoksessa Paulson, Stanley S. Litschewski Paulson, Bonnie (toim.): Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes. Clarendon Press. Oxford 1998, s (von Wright 1998a) von Wright, Georg Henrik: Sielu, aivot ja käyttäytyminen. Tieteessä tapahtuu 4/1998, s (von Wright 1998b) Ward, Ian: A Critical Introduction to European Law. 2nd Edition. Reed Elsevier (UK) Ltd. London Wessels, Wolfgang Linsenmann, Ingo: EMU s Impact on National Institutions: Fusion towards a Gouvernance Économique or Fragmentation? Teoksessa Kenneth Dyson (toim.): European States and the Euro Europeanization, Variation, and Convergence, New York 2002, s Wiberg, Matti: Laki ja moraali. Käsitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista. Helsinki Widgrén, Mika: Euroopan integraation talous ja politiikka. Helsinki Willgren, Karl: Suomen finanssioikeus. Porvoo Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Logico-Philosophicus eli Loogis-filosofinen tutkielma. Porvoo Ylikangas, Heikki: Miksi oikeus muuttuu. Laki ja oikeus historiallisen kehityksen osana. Neljäs painos. Juva Ylä-Liedenpohja, Jouko: Taloustiede tänään. Keuruu 1995.

20 XX Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Kansalliset virallislähteet EV 135/1994 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen (HE 135/1994) Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. HE 262/1990 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen valtiontaloutta koskevien säännösten muuttamisesta. HE 95/1992 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä. HE 135/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. HE 342/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja. HE 261/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 1/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi. HE 6/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 52/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talousarviosta annetun lain muuttamisesta. HE 157/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain 65 ja 86 :n muuttamisesta. HE 80/2003 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta. HE 119/2005 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 talousarvioksi. HE 8/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. HE 71/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 :n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 122/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2007 talousarvioksi HE 242/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta. HE 62/2007 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioksi. HE 44/2007 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. HE 92/2007 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii

Sisällys. Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... KESKEISET LYHENTEET... xxiii vii Esipuhe toiseen uudistettuun laitokseen... LÄHTEET... xiii xv KESKEISET LYHENTEET... xxiii I JOHDANTO... 1 1. Teoksen painopistealueista ja keskeisistä näkökulmista... 1 2. Keskeisiä käsitteitä...

Lisätiedot

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos

Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet. 2. uudistettu painos Lainlaatijan EU-opas Kansallisten säädösten valmistelua koskevat ohjeet 2. uudistettu painos Helsinki 2004 Esipuhe Tässä Lainlaatijan EU-oppaassa käsitellään Euroopan yhteisöjen säädösten huomioon ottamista

Lisätiedot

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet

Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Jaakko Husa Teuvo Pohjolainen Julkisen vallan oikeudelliset perusteet Johdatus julkisoikeuteen Talentum Helsinki 2014 Neljäs, uudistettu painos Copyright 2014 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

10. Finanssipolitiikan ohjaus ja valvonta Euroopan unionissa

10. Finanssipolitiikan ohjaus ja valvonta Euroopan unionissa 10. Finanssipolitiikan ohjaus ja valvonta Euroopan unionissa Jani Wacker Johdanto Finanssipolitiikka voidaan määritellä toimenpiteiksi, joilla vaikutetaan kansantalouteen julkisen talouden tulojen ja menojen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10001/17 ECON 497 UEM 189 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Portugalissa annetun päätöksen

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 26 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 22 25 SISÄLLYS N:o Sivu 22 Laki Euroopan poliisiviraston perustamisesta

Lisätiedot

Suurelle valiokunnalle

Suurelle valiokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 24/2011 vp Valtioneuvoston selvitys sopimuksesta talousunionin vahvistamisesta Suurelle valiokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Suuri valiokunta on 22 päivänä joulukuuta 2011

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 833. Laki. Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 9 päivänä lokakuuta 2002 N:o 833 839 SISÄLLYS N:o Sivu 833 Laki Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamista koskevan yleissopimuksen eräiden määräysten

Lisätiedot

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus

Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Anita Isomaa-Myllymäki Konsernin sisäisen rahoituksen markkinaehtoisuus Markkinaehtoperiaatteen soveltamisen oikeudelliset rajoitukset etuyhteysluotonannossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Tampereen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU

EUROOPAN UNIONI. Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU EUROOPAN UNIONI Periaatteita LÄHDE: OTAVAN OPEPALVELU INTEGRAATIO = Euroopan yhdentyminen ja EU-maiden tiivistyvä yhteistyö o o o taloudellista poliittista sotilaallista YHDENTYMISEN TAUSTALLA TOISEN MAAILMANSODAN

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 337 final 2013/0176 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Latvian toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi. Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Hiili- ja teräsyhteisöstä Euroopan unioniksi Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Historia 2 Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto

Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto Euroopan unionin historia, perustamissopimukset ja poliittinen muoto 1 Euroopan unionin historia 2 Euroopan unionin historia Nykyiseen Euroopan unioniin johtanut kehitys alkoi toisen maailmansodan raunioilta

Lisätiedot

SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI

SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI SUOMEN PÄÄMINISTERI PRESIDENTIN VARJOSTA HALLITUSVALLAN KÄYTTÄJÄKSI Arvo Myllymäki TALENTUM Helsinki 2010 Talentum Media ja tekijä ISBN 978-952-14-1526-5 Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi

Ehdotus NEUVOSTON ASETUS. asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 4.6.2014 COM(2014) 325 final 2014/0169 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 974/98 muuttamisesta Liettuan toteuttaman euron käyttöönoton vuoksi FI FI PERUSTELUT 1.

Lisätiedot

Lapsi, oikeus ja osallisuus

Lapsi, oikeus ja osallisuus Lapsi, oikeus ja osallisuus Henna Pajulammi Yliopistollinen väitöskirja, joka Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Lapin yliopiston luentosalissa

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO. SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 911 final 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta FI FI 2013/0396 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON LAUSUNTO SLOVENIAn talouskumppanuusohjelmasta

Lisätiedot

I Finanssivalta ja sen ulottuvuus 1

I Finanssivalta ja sen ulottuvuus 1 Sisällys Esipuhe v Esipuhe teoksen toiseen painokseen Sisällys ix Lyhenteet xv vi I Finanssivalta ja sen ulottuvuus 1 1. Finanssivallan ala 1 2. Julkistalous ja tutkimus 5 2.1 Politologia ja julkistalous

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2004 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2004 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki päätöksen 76/787/EHTY, ETY, Euratom liitteenä

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS

EUROOPAN UNIONIN OIKEUS EUROOPAN UNIONIN OIKEUS euroopan unionin oikeus Juha Raitio TALENTUM PRO Helsinki 2016 Pojalleni Joelille Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Juha Raitio Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2497-7

Lisätiedot

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date

RESTREINT UE. Strasbourg COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date EUROOPAN KOMISSIO Strasbourg 1.7.2014 COM(2014) 447 final 2014/0208 (NLE) This document was downgraded/declassified Date 23.7.2014 Ehdotus NEUVOSTON ASETUS asetuksen (EY) N:o 2866/98 muuttamisesta Liettuaa

Lisätiedot

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä.

HE 104/2015 vp. Järjestöstä ehdotetaan erottavaksi lähinnä taloudellisista syistä. Hallituksen esitys eduskunnalle Kansainvälisen viinijärjestön perustamisesta tehdyn sopimuksen irtisanomisesta ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun

Lisätiedot

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit

5.3 Laillisuusperiaatteen osa-alueet muodolliset kriminalisointikriteerit ... Sisällys Alkusanat... Lähteet... V XV Lyhenteet... LXIV 1 Tutkimuksen kysymyksenasettelu... 1 1.1 Johdatus aiheeseen ja kysymyksenasetteluun... 1 1.2 Tutkimuksen tavoite, kohde ja tehtävä... 2 1.3

Lisätiedot

Ulkoasiainvaliokunnalle

Ulkoasiainvaliokunnalle PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 6/2006 vp Hallituksen esitys laiksi sotilaallisesta kriisinhallinnasta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Ulkoasiainvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta on

Lisätiedot

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio

EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT. Juha Raitio EUROOPPA - OIKEUS JA SISÄMARKKINAT Juha Raitio TALENTUM Helsinki 2010 Joelille 2., uudistettu painos Copyright 2010 Juha Raitio ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kannen suunnittelu: Mika

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014

SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA Julkaistu Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2014 101/2014 (Suomen säädöskokoelman n:o 1018/2014) Valtioneuvoston asetus Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.9.2014 COM(2014) 595 final 2014/0277 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan osallistumisen päättymisestä tiettyihin ennen

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 14.10.2016 COM(2016) 658 final 2016/0322 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ulkorajojen ja viisumipolitiikan rahoitusvälineeseen osana sisäisen turvallisuuden rahastoa liittyviä täydentäviä

Lisätiedot

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv

Sisällys. 1. Johdanto 1. 2. Verovelvollisen oikeusturvavaatimusten perusta 27. Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv Sisällys Esipuhe v Sisällys vii Lyhenteet xv 1. Johdanto 1 1.1. Tutkimuskohde 1 1.1.1. Johdanto 1 1.1.2. Perusoikeudet 3 1.1.3. Euroopan neuvoston oikeus 4 1.1.4. EU-oikeus 7 1.2. Rajaukset 10 1.3. Metodi

Lisätiedot

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn

HE 50/2016 vp. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ehdolliseen pääsyyn perustuvien ja ehdollisen pääsyn sisältävien palvelujen oikeussuojasta tehdyn eurooppalaisen yleissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten

Lisätiedot

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012

OIKEUSTIETEIDEN OPETUSOHJELMA JA TENTTIPÄIVÄT 2011-2012 YLEISET OIKEUSJÄRJESTYSOPINNOT Syyslukukausi 5311002 Johdatus oikeudellisiin opintoihin 2 op 6.-8.9., 28.9. suoritustapa: harjoitustehtävät 5311091 Valtiosääntöoikeus 5 op 12.9.-21.9. x x x x x x 5311304

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1999 Julkaistu Helsingissä 1 päivänä huhtikuuta 1999 N:o 394 417 SISÄLLYS N:o Sivu 394 Laki Itävallan, Suomen ja Ruotsin liittymisestä tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa

Lisätiedot

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus

Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus Janne Juusela: Kansainväliset sijoitukset ja verotuksen tehokkuus SISÄLLYSLUETTELO ALKUSANAT... SISÄLLYSLUETTELO... LÄHTEET... LYHENTEET... V VII XV XLIX 1.JOHDANTO... 1 1.1 Taustaa... 1 1.2 Kansainvälisestä

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 29.3.2017 COM(2017) 146 final 2017/0066 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta ETA-sopimuksen pöytäkirjan 31, joka

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2006 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä lokakuuta 2006 N:o 78 81 SISÄLLYS N:o Sivu 78 Laki Viron kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen

Lisätiedot

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011

Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 Eurooppalaistuva rikosoikeus OTT, VT, dosentti Sakari Melander Nuorten akatemiaklubi, ma 21.11.2011 21.11.2011 1 Rikosoikeus kansallista vai jotakin muuta? 21.11.2011 2 Rikosoikeuden eurooppalaistuminen

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Hanna Luhtinen EUROOPAN UNIONIN ARVONLISÄVEROTUSTA KOSKEVAN SÄÄNTELYN VAIKUTUS SUOMEN KANSALLISEEN FINANSSIVALTAAN Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta

SÄÄDÖSKOKOELMA. 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672. Laki. N:o 663. eräiden naisjärjestöjen valtionavusta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2007 N:o 663 672 SISÄLLYS N:o Sivu 663 Laki eräiden naisjärjestöjen valtionavusta... 3219 664 Belgian kuningaskunnan, Saksan liittotasavallan,

Lisätiedot

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa

Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Sirpa Posio Yksityisyyden suoja sosiaalihuollossa Yliopistollinen väitöskirja, joka Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan suostumuksella esitetään julkisesti tarkastettavaksi Calonian luentosalissa

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS. liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.5.2016 COM(2016) 297 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Irlannissa tehdyn päätöksen 2009/416/EY kumoamisesta Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen

Lisätiedot

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE

KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 1 KESKEISET MUUTOKSET AIKAISEMPAAN OPETUSSUUNNITELMAAN LUKUVUODELLE 2013 2014 1. Opintojaksojen nimiä koskevat muutokset Eurooppaoikeus 5311109 Sisämarkkinaoikeus I () 5311109 Internal Market Law () 5311112

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson

Finanssipolitiikka EU:ssa. Finanssineuvos Marketta Henriksson Finanssipolitiikka EU:ssa Finanssineuvos Marketta Henriksson Perussopimus asettaa rajat Julkisen talouden alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen ei saa ylittää kolmea prosenttia Julkisen velan suhde

Lisätiedot

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8

1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 1716 der Beilagen XXIV. GP - Vorlage gem. Art. 23i Abs. 4 B-VG - 07 finnischer Beschluss (Normativer Teil) 1 von 8 Euroopan unionin virallinen lehti ISSN 1725-261X L 91 Suomenkielinen laitos Lainsäädäntö

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 1. kesäkuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0109 (NLE) 9894/17 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 31. toukokuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Euroopan

Lisätiedot

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto,

2010 Yliopistonlehtori, oikeustaloustiede ja lainsäädäntötutkimus, määräaikainen työsuhde 8/2010 12/2011, Itä-Suomen yliopisto, Syntynyt 27.10.1959 Juuka. Perhe Poika (1979) ja tytär (1989) Koulutus 2010 Hallintotieteiden tohtori, HTT, Itä-Suomen yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, oikeustieteiden laitos,

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 2.3.2016 COM(2016) 62 final 2016/0036 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen nojalla hyväksytyn Pariisin sopimuksen

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602

SÄÄDÖSKOKOELMA. 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 14 päivänä elokuuta 1996 N:o 597 602 SISÄLLYS N:o Sivu 597 Laki Kreikan kanssa lahjana saadun kiinteän omaisuuden vapauttamisesta lahjaverosta eräissä tapauksissa

Lisätiedot

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338.

2. Lavapuro, J. 1997: Finland Och Rättighetsreformen. [Finland and Fundamental rights reform]. Mennesker og rettigheter 3/4 1997, s. 333-338. LIST OF PUBLICATIONS Juha Lavapuro 25.9.2012 A. Articles in refereed scientific journals 1. Lavapuro, J., Ojanen T. & Scheinin M.: Rights-Based Constitutionalism in Finland and the Development of Pluralist

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Bryssel 08.04.2005 KOM(2005)131 lopullinen 2005/0031(CNS) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisön sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä niistä perusteista

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 23/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: PÄÄTÖSASIAKIRJA EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN

NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN NEUVOTTELUT BULGARIAN JA ROMANIAN LIITTYMISESTÄ EUROOPAN UNIONIIN Bryssel, 31. maaliskuuta 2005 (OR. en) AA 1/2/05 REV 2 LIITTYMISSOPIMUS: SISÄLLYSLUETTELO EHDOTUS: SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Valtuuskunnille

Lisätiedot

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO UNIONIN ULKOASIOIDEN JA TURVALLISUUSPOLITIIKAN KORKEA EDUSTAJA Bryssel 4.8.2016 JOIN(2016) 37 final 2016/0241 (NLE) Yhteinen ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan unionin ja Malesian hallituksen

Lisätiedot

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55

Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 VALTIOVARAINVALIOKUNTA PÖYTÄKIRJA 23/2003 vp Perjantai 5.9.2003 kello 12.00-12.55 Läsnä pj. Olavi Ala-Nissilä /kesk vpj. Matti Ahde /sd jäs. Eva Biaudet /r Jyri Häkämies /kok Jari Koskinen /kok Pekka Kuosmanen

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä

SISÄLLYS. N:o 557. Laki. Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1997 Julkaistu Helsingissä 19 päivänä kesäkuuta 1997 N:o 557 563 SISÄLLYS N:o Sivu 557 Laki Moldovan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen eräiden

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. helmikuuta 2017 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2017/0049 (NLE) 6795/17 UD 55 CORDROGUE 31 EHDOTUS Lähettäjä: Saapunut: 28. helmikuuta 2017 Vastaanottaja: Kom:n

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN UNIONI EUROOPAN PARLAMENTTI NEUVOSTO Strasbourg, 12. kesäkuuta 2013 (OR. en) 2013/0104 (COD) LEX 1356 PE-CONS 23/1/13 REV 1 UD 94 ENFOCUSTOM 77 MI 334 COMER 102 TRANS 185 CODEC 923 EUROOPAN PARLAMENTIN

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista 1796 der Beilagen XXIV. GP - Staatsvertrag - 07 Protokoll in finnischer Sprachfassung (Normativer Teil) 1 von 10 JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en)

Lisätiedot

EUROOPAN PARLAMENTTI

EUROOPAN PARLAMENTTI EUROOPAN PARLAMENTTI 1999 2004 Oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunta VÄLIAIKAINEN 2001/0164(CNS) 13. joulukuuta 2001 LAUSUNTOLUONNOS oikeudellisten ja sisämarkkina-asioiden valiokunnalta talous-

Lisätiedot

Talousvaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 711998 vp

Talousvaliokunnalle. Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 711998 vp PeVL 711998 vp- HE 6/1998 vp PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN LAUSUNTO 711998 vp Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Talousvaliokunnalle JOHDANTO Vireilletulo Eduskunta

Lisätiedot

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa,

HE 217/2008 vp. kansanedustajain eläkelakia ja valtion eläkelakia. kuitenkin valita koko edustajantoimensa keslamenttivaaleissa, HE 217/2008 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomesta Euroopan parlamenttiin valitun edustajan palkkiosta ja eläkkeestä annetun lain kumoamisesta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 32/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle metallirahalain 1 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan metallirahalakiin lisättäväksi säännös valtiovarainministeriön oikeudesta

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ANNE-MARIE KYRÖJOKI-METSÄNEN

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ANNE-MARIE KYRÖJOKI-METSÄNEN TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu ANNE-MARIE KYRÖJOKI-METSÄNEN TALOUS- JA RAHALIITON TOIMIELINTEN KAUTTA TOTEUTUVA DEMOKRATIA JÄSENVALTIOITA KOSKEVASSA FINANSSIOIKEUDELLISESSA SÄÄNTELYSSÄ Pro Gradu

Lisätiedot

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A

14636/16 mba/rir/mh 1 DG G 2A Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) 14636/16 FIN 805 ILMOITUS: A-KOHTA Lähettäjä: Vastaanottaja: Neuvoston pääsihteeristö Neuvosto Kom:n asiak. nro: 13377/16 FIN 675 - COM(2016)

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 5.6.2013 COM(2013) 345 final 2013/0190 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS euron käyttöönottamisesta Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 FI FI PERUSTELUT 1. EHDOTUKSEN TAUSTA Neuvosto

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS. ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 12.7.2016 COM(2016) 456 final 2016/0213 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS ehdotuksesta energiayhteisön luettelon vahvistamiseksi energiainfrastruktuurihankkeista FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I 443 der Beilagen XXIII. GP - Staatsvertrag - 33 finnische Anhänge (Normativer Teil) 1 von 15 LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU

Lisätiedot

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi

LIITE. asiakirjaan. Ehdotus neuvoston päätökseksi EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.5.2016 COM(2016) 302 final ANNEX 1 LIITE asiakirjaan Ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin ja Filippiinien tasavallan hallituksen välisen tiettyjä lentoliikenteen

Lisätiedot

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.11.2013 COM(2013) 907 final Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sen toteamisesta, että Puola ei ole toteuttanut 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetun neuvoston suosituksen mukaisia tuloksellisia

Lisätiedot

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I

Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I LIITE A Sopimuksen 3 artiklassa tarkoitettu luettelo OSA I ETA-SOPIMUKSESSA TARKOITETUT SÄÄDÖKSET JOITA ON MUUTETTU Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisehtoja ja mukautuksia Euroopan unionin perussopimuksiin

Lisätiedot

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen

Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen Ympäristölainsäädäntö lainsäädäntöprosessien seuranta ja niihin vaikuttaminen 1.10.2010 Sisältö Ympäristösäätelyä useilta tahoilta EU:n lainsäädännön perusteet EU:n toimielimet (3) EU:n päätöksenteko Säädösten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2008 Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2008 N:o 126 127 SISÄLLYS N:o Sivu 126 Laki Pohjoismaiden välillä tulo- ja varallisuusveroja

Lisätiedot

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu ,

KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu , EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 25.1.2012 K(2012) 430 lopullinen KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o /, annettu 25.1.2012, kansalaisaloitteesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 211/2011

Lisätiedot

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS

Budjettivaliokunta MIETINTÖLUONNOS EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Budjettivaliokunta 9.10.2013 2013/2227(BUD) MIETINTÖLUONNOS neuvoston kannasta esitykseen Euroopan unionin lisätalousarvioksi nro 8/2013 varainhoitovuodeksi 2013, pääluokka

Lisätiedot

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön

Istuntoasiakirja LISÄYS. mietintöön EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Istuntoasiakirja 15.5.2013 A7-0170/2013/err01 LISÄYS mietintöön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi yhteisön tullikoodeksista (uudistettu tullikoodeksi)

Lisätiedot

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja

2010/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja 200/06 Euroopan unionin virallisen lehden jäsentely Lissabonin sopimuksen voimaantulosta johtuvat mukautukset Virallisen lehden L-sarja L I Lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset a) Asetukset

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 28.6.2013 COM(2013) 484 final 2013/0226 (COD) C7-0205/13 Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS sisävesiväylien/sisävesiliikenteen tavarakuljetusten tilastoista annetun

Lisätiedot

EU/110402/0282

EU/110402/0282 4.6.2002 EU/110402/0282 Eduskunta Suuri valiokunta Viite Asia Komission suositus neuvoston päätökseksi komission valtuuttamisesta neuvottelemaan Euroopan yhteisön puolesta uudesta pöytäkirjasta, jolla

Lisätiedot

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON

LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 15.4.2016 COM(2016) 227 final LISÄTALOUSARVIOESITYS NRO 2 VUODEN 2016 YLEISEEN TALOUSARVIOON VARAINHOITOVUODEN 2015 YLIJÄÄMÄN OTTAMINEN TALOUSARVIOON FI FI LISÄTALOUSARVIOESITYS

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Conseil UE Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 22. syyskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 12041/16 LIMITE PUBLIC FISC 133 ECOFIN 782 ILMOITUS Lähettäjä: Vastaanottaja: Puheenjohtajavaltio

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 852. Laki

SISÄLLYS. N:o 852. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 23 päivänä lokakuuta 2002 N:o 852 858 SISÄLLYS N:o Sivu 852 Laki Kroatian kanssa tehdyn sijoitusten vastavuoroista edistämistä ja suojaamista koskevan sopimuksen

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 23.5.2013 EP-PE_TC1-COD(2013)0104 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 23. toukokuuta 2013 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00

TARKISTUKSET 1-15. FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 2013/2130(INI) 17.12.2013. Lausuntoluonnos Nuno Melo. PE524.619v01-00 EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta 17.12.2013 2013/2130(INI) TARKISTUKSET 1-15 Nuno Melo (PE524.605v01-00) Lissabonin sopimuksen täytäntöönpanosta

Lisätiedot

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN

Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS VNEUS Hulkko Johanna(VNK) JULKINEN Valtioneuvoston kanslia PERUSMUISTIO VNEUS2015-00446 VNEUS Hulkko Johanna(VNK) 29.06.2015 JULKINEN Asia Talous- ja sosiaalikomitean kokoonpanon vahvistaminen Kokous U/E/UTP-tunnus Käsittelyvaihe ja jatkokäsittelyn

Lisätiedot

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista

Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista JÄSENVALTIOIDEN HALLITUSTEN EDUSTAJIEN KONFERENSSI Bryssel, 14. toukokuuta 2012 (OR. en) CIG 1/12 Asia: Pöytäkirja Lissabonin sopimusta koskevista Irlannin kansan huolenaiheista CIG 1/12 HKE/phk PÖYTÄKIRJA

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 11. toukokuuta 2016 (OR. en) 8823/16 ENER 146 ENV 279 SAATE Lähettäjä: Euroopan komissio Saapunut: 10. toukokuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: D044838/02 Asia:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 18.2.2016 COM(2016) 69 final 2016/0041 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Turkmenistanin väliseen kumppanuus- ja yhteistyösopimukseen

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 27. lokakuuta 2014 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2014/0242 (NLE) 12739/14 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: EEE 64 CONSOM 159 MI 608 NEUVOSTON PÄÄTÖS ETA:n sekakomiteassa

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Luxemburg, 12. kesäkuuta 2017 (OR. en) 10000/17 ECON 496 UEM 188 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS liiallisen alijäämän olemassaolosta Kroatiassa annetun päätöksen

Lisätiedot

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella

NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 7.5.2015 COM(2015) 209 final Embargo vista Suositus NEUVOSTON PÄÄTÖS sakon määräämisestä Espanjalle alijäämätietojen väärentämisestä Valencian itsehallintoalueella FI FI PERUSTELUT

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Euroopan unionin neuvoston pääsihteeri Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 19. heinäkuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2012/0340 (COD) 11407/16 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 19. heinäkuuta 2016 Vastaanottaja: Kom:n asiak. nro: Asia:

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o

SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 1996 Julkaistu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 1996 N:o 273 280 SISÄLLYS N:o Sivu 273 Laki Argentiinan kanssa tehdyn sijoitusten edistämistä ja molemminpuolista suojaamista koskevan

Lisätiedot

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET

FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET FINANSSIPOLITIIKAN UUDET PUITTEET Talous- ja rahaliiton vakauden turvaamiseen tarvitaan lujat rakenteet, jotka estävät julkistalouden ajautumisen kestämättömään tilanteeseen. Osana talouspolitiikan ohjauspakettia

Lisätiedot

SISÄLLYS. tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. N:o 172. Laki

SISÄLLYS. tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. N:o 172. Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2006 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2006 N:o 172 178 SISÄLLYS N:o Sivu 172 Laki Kiinan kansantasavallan kanssa sijoitusten edistämisestä ja vastavuoroisesta suojaamisesta

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 24. marraskuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0209 (CNS) 13885/16 SC 181 ECON 984 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON DIREKTIIVI direktiivin 2011/16/EU

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 17.10.2012 COM(2012) 591 final 2012/0285 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS kalavarojen säilyttämisestä teknisten toimenpiteiden avulla Itämeren, Belttien

Lisätiedot