Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan"

Transkriptio

1 JANI WACKER Euroopan unionin talous- ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Tutkimus unionin vakaussääntelyn oikeudellisesta merkityksestä AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Esitetään Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnan suostumuksella julkisesti tarkastettavaksi Tampereen yliopiston Linna-rakennuksen Väinö Linna -salissa, Kalevantie 5, Tampere, perjantaina 4. päivänä joulukuuta 2009 klo 12. TAMPEREEN YLIOPISTO

2 AKATEEMINEN VÄITÖSKIRJA Tampereen yliopisto Oikeustieteiden laitos Myynti Tiedekirjakauppa TAJU PL Tampereen yliopisto Puh. (03) Fax (03) Kannen suunnittelu Juha Siro Taitto Marita Alanko Acta Universitatis Tamperensis 1468 ISBN (nid.) ISSN-L ISSN Acta Electronica Universitatis Tamperensis 903 ISBN (pdf) ISSN X Tampereen Yliopistopaino Oy Juvenes Print Tampere 2009

3 Eikähän se kirjojen paljous, vaan se miten niitä lukee ja mielessään puntaroi ajatukset. Konsta Pylkkänen Veikko Huovisen romaanissa Konstan Pylkkerö (WSOY 1961) ALKUSANAT Tämän tutkimuksen tekeminen on ollut kuin matka. Sitä on aluksi taitettu pieniä polkuja pitkin monenlaisissa maisemissa. Vähitellen tutkimuksen polut ovat johtaneet suuremmalle tielle eli tutkimusteema ja tutkimuksen osa-alueet ovat matkan varrella selkeytyneet. Pienestä seminaarityöstä alkanutta matkaa on nyt kuljettu eri välietappien kautta aina väitöskirjaan saakka. Väitöstutkimusta tehdessäni olen työskennellyt Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitoksella julkisoikeuden assistenttina. Oikeustieteiden laitoksen henkilökunta on taannut väitöskirjaa tekevälle tutkijalle tutkimusmyönteisen ja positiivisen ilmapiirin. Vaikka väitöskirjan laatiminen on käytännössä varsin itsenäistä uurastusta, saan silti olla kiitollinen useille henkilöille arvokkaasta avusta, jota olen tutkimustyöni aikana saanut. Erityisen kiitoksen haluan osoittaa työni ohjaajalle, professori Arvo Myllymäelle, jonka asiantuntevat, kannustavat ja huumorin sävyttämät kommentit ovat matkan varrella viitoittaneet tutkijan tietä eteenpäin. Jo perustutkintoopintojeni aikana Arvo Myllymäen värikkäät ja mielenkiintoiset luennot vaikuttivat osaltaan siihen, että kiinnostuin finanssihallinto- ja valtiosääntöoikeudellisista kysymyksistä. Tutkimukseni esitarkastajia, professori Matti Myrskyä ja dosentti Tuomas Pöystiä, kiitän rakentavista ja hyödyllisistä kommenteista väitöskirjatyöni loppuvaiheessa. Tuomas Pöysti on ystävällisesti lupautunut toimimaan väitökseni vastaväittäjänä. Kiitän myös lisensiaatintutkimukseni tarkastajana Tuomas Pöystin kanssa toiminutta professori Pentti Mekliniä hänen antamastaan palautteesta ja avusta. Olen kiitollinen myös monille muille henkilöille, jotka ovat edistäneet väitöskirjani valmistumista. Julkisoikeuden professorit Raija Huhtanen, Jukka Kultalahti ja Seppo Laakso ovat tarjonneet ystävällisesti apuaan ja aikaansa niin käytännön työtehtävissä kuin tieteellisissä kysymyksissäkin. Lisäksi kiitän professori Seppo Penttilää avusta vero-oikeuden alueella. Dosentti Jukka Viljaselle osoitan kiitoksen hyödyllisistä neuvoista sekä virikkeellisistä keskusteluista, joita olemme käyneet sekä työssä että vapaa-ajalla.

4 Tutkimukseni valmistumista on vauhdittanut myös se, että assistentin toimeen kuuluvien käytännön työtehtävien sujuva hoitaminen on ollut Tampereen yliopiston oikeustieteiden laitoksella mahdollista. Monenlaisia virkatehtäviä koskevasta avusta lausunkin kiitokseni amanuenssi Merja Huuskolle sekä laitoksen toimistosihteereille Selene Oittiselle ja Maarit Uotila-Ahokkaalle. Kiitän myös muita työtovereitani oikeustieteiden laitoksella yhteistyöstä arjen aherruksen keskellä. Väitöskirjani taittajaa, julkaisusihteeri Marita Alankoa kiitän asiantuntevasta avusta. Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunnalle olen kiitollinen saamastani julkaisuapurahasta. Olen kiitoksen velkaa myös monille työyhteisöni ulkopuolisille ystävilleni ja sukulaisilleni, jotka ovat rohkeasti kyselleet useitakin kertoja väitöskirjani valmistumisen perään. He ovat auttaneet väitöskirjan tekijää onkimaan esiin huumorimielen myös tutkimustyön vaativassa loppuvaiheessa, jolloin tutkimuksen arvioitu valmistumishetki tuntuu, kummallista kyllä, siirtyvän koko ajan vain kauemmaksi tulevaisuuteen. Kaikkein lämpimimmät kiitokseni tahdon omistaa puolisolleni, äidilleni ja elokuussa 2009 edesmenneelle isälleni. Väitöskirjatyöni aikana teiltä saamani tuki, kannustus ja piristys on ollut korvaamatonta. Kiitos! Tampereen Haapalinnankylässä lokakuussa 2009 Jani Wacker

5 Sisällys Lähteet Lyhenteet xi xxix 1 JOHDANTO Tutkimustehtävän asettaminen Tutkimuksen lähtökohdat: Suomi Euroopan unionin talousja rahaliitossa Tutkimustehtävä ja sen rajaukset Oikeussääntelyn vaikutukset tutkimuskohteena Jäsenyyden vaikutusten lähtökohdat Oikeussäännösten vaikutusten kahtiajako: normatiiviset ja tosiasialliset vaikutukset Normien ja tosiasioiden maailmat Normatiivisuuden tunnistaminen Oikeussäännösten normatiivis-teoreettisten vaikutusten tarkastelu Oikeussäännösten vaikutusten tarkastelu oikeustutkimuksessa Tutkimuksen metodologinen lähestymistapa Tutkimuksen tieteenalan täsmentäminen Tutkimus kotimaisessa finanssihallinto-oikeudellisessa tutkimusperinteessä Oikeusdogmatiikka tutkimusmetodina Tutkimusotetta tukevat lähestymistavat Tutkimuksen lähestymistavan suhde oikeuslähdeoppiin Lähdeaineisto 35 2 PARLAMENTAARINEN FINANSSIVALTA SUOMESSA Valtiontaloutta koskeva päätösvalta Eduskunnan finanssivalta valtiontaloudellisena valtaoikeutena Parlamentaarinen budjettivalta Eduskunnan verolainsäädäntövalta 44

6 VI Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan 2.2 Valtion talousarvion oikeudellinen luonne Talousarvion sitovuus Talousarvion ja lainsäädännön välinen suhde Keskeiset budjettiperiaatteet Valtion suvereenisuus ja taloudellinen itsemääräämisoikeus Valtion suvereenisuuden käsitteen lähtökohdat Sisäinen ja ulkoinen suvereenisuus Suvereenisuus oikeudellisena ja tosiasiallisena ilmiönä Suvereenisuus ja oikeussääntelyn vaikutusten tarkastelutavat Finanssisuvereniteetti osana valtion täysivaltaisuutta 66 3 EUROOPAN UNIONIN OIKEUS JA TALOUS Euroopan unioni eurooppalaisen yhteistoiminnan toteuttamisvälineenä Unionin perustamiseen johtanut Euroopan integraation eteneminen Euroopan unionin institutionaalinen rakenne Unionin kehitys Maastrichtin sopimuksen voimaatulon jälkeen Unionin oikeudellinen ulottuvuus EU-oikeuden lähteet EU-oikeudelliset periaatteet erityisesti finanssihallintooikeuden näkökulmasta Suomi Euroopan unionin jäsenvaltiona Suomen liittyminen Euroopan unioniin Unionijäsenyyden valtiosääntöoikeudellisten vaikutusten lähtökohdat Euroopan unionin talousarviotalous Unionin toiminnan rahoituksen kehitys EU:n talousarvion tulot Unionin talousarvion menot Talousarviomenettely unionissa ja varainhoidon valvonta Talous- ja rahaliitto osana unionia EMU:n tausta ja eteneminen Talous- ja rahaliiton ominaispiirteet 107

7 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan VII Keskitetty rahapolitiikka EMU:ssa Suomen Pankin asema talous- ja rahaliitossa Jaettu finanssipoliittinen päätöksentekovalta Suomen osallistuminen talous- ja rahaliittoon FINANSSIPOLITIIKAN SÄÄNTELY TALOUS- JA RAHALIITOSSA Julkisen talouden kurinalaisuus talous- ja rahaliitossa Kaksi järjestelmää finanssipolitiikan sääntelyssä Vakaus- ja kasvusopimuksen tausta ja tavoitteet Vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen Julkisen talouden valvonnan ja yhteensovittamisen tehostaminen Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn tehostaminen Jäsenvaltion velvollisuus välttää liiallista julkisen talouden alijäämää Julkisen velan ja alijäämän kontrolloinnin lähtökohdat Alijäämän käsite EMU:ssa Alijäämämenettely ennen sanktioita Mahdollisuus määrätä jäsenvaltiolle haittaseuraamuksia Vakaussäännösten soveltaminen Ranskan ja Saksan tapauksen tausta ja vaiheet Tuomioistuimen ratkaisu alijäämämenettelyä koskeneessa asiassa Liiallisia alijäämiä koskevan valvontamenettelyn muu soveltaminen Julkisen talouden kurinalaisuutta koskevan sääntelyn arviointia Finanssipolitiikan harjoittamista koskeva norminanto oikeudellisen sääntelyn lajina Finanssipolitiikan kurinalaisuusnormit suhteessa eri oikeusnormityyppeihin Oikeusnormien voimassaolokysymykset ja EMU:n budjettikurisäännökset Unionin toimielinten harkintavalta budjettikuria koskevissa asioissa Jäsenyysvelvoitteiden rikkomista vai joustavaa oikeusnormien tulkintaa? Talous- ja rahaliiton vakausvelvoitteet suhteessa perus- ja ihmisoikeuksiin EMU:n alijäämänormit suhteessa moraalinormeihin 176

8 VIII Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan 5 TALOUS- JA RAHALIITON JÄSENYYDEN VAIKUTUKSET SUOMEN VALTIOSÄÄNTÖISEEN FINANSSIVALTAAN Talous- ja rahaliittoa koskevan oikeussääntelyn vaikutusten kahtiajako EMU-jäsenyyden vaikutusten normatiivis-teoreettinen luonne EMU-jäsenyyden tosiasiallisten vaikutusten näkökulma Talous- ja rahaliiton vakaussääntely ja Suomen kansallinen finanssivalta Alijäämän välttämisvelvoite kansallisen finanssivallan rajoittajana Suomen perustuslain normien ja EMU:n vakausnormien välinen oikeusteoreettinen suhde Alijäämän välttämisvelvoitteen vaikutuksen arviointi EMU:n alijäämävelvoitteen eroavuus valtion talousarvion tasapainoperiaatteesta Talouspolitiikan yhteensovittamisvelvoitteet ja Suomen finanssisuvereniteetti EU-oikeuden budjettikurinormit ja Ruotsin valtiosääntö Julkisen talouden vakausvelvoitteet ja kunnallistalous Kunnallinen finanssivalta Kunnallistalouden tasapainoisuusvaatimukset EMU:n budjettikuri kunnallisen finanssivallan kannalta Kansallinen finanssivalta EU-tason päätöksenteossa Kansallisen finanssivallan alan laajentuminen Euroopan parlamentin budjettivalta suhteessa Suomen parlamentaariseen finanssivaltaan EMU-jäsenyyden tosiasiallisten vaikutusten lähtökohdat Kansallinen finanssivalta ja EMU-jäsenyyden tosiasialliset vaikutukset Vakausvelvoite teknisenä normina Muita kansalliseen finanssivaltaan kohdistuvia EU-jäsenyyden vaikutuksia Suomen maksuosuudet Euroopan unionille Varainsiirrot unionilta Suomeen Suomen nettoaseman merkitys Suomen ja unionin välisten varainsiirtojen valvonta Unionijäsenyys ja kansallinen verolainsäädäntövalta 234

9 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan IX 6 JOHTOPÄÄTÖKSET Tutkimuksen keskeiset tutkimustulokset Oikeussäännösten vaikutusten jaottelu Talous- ja rahaliiton vakaussääntely ja Suomen kansallinen finanssivalta Unionijäsenyyden muita vaikutuksia kansallisen finanssivallan kannalta Suomen kansallinen finanssivalta eilen, tänään ja huomenna 253 Summary 256 KUVIOT JA TAULUKOT Kuvio 1. Jäsenyysvaikutusten välineelliset lähtökohdat 8 Kuvio 2. Normien ja tosiasioiden maailmat 15 Kuvio 3. Suomen perustuslain 84.2 :n mukainen talousarvion tasapainoperiaate 197 Kuvio 4. EMU-säännösten mukainen liiallisen alijäämän välttämisvelvollisuus 197 Kuvio 5. Oikeussäännösten vaikutusten kahtiajako 243 Kuvio 6. Tarkastelun kohteet oikeussäännösten vaikutusten tarkastelussa 244 Kuvio 7. Euroopan unionin ja EMU:n jäsenyyden vaikutukset suhteessa kansalliseen finanssivaltaan 252 Taulukko 1. EU:n tulojen jakauma vuosina Taulukko 2. EU:n talousarvion tulojen jakautuminen talousarviossa Taulukko 3. EU:n talousarvion menojen jakautuminen talousarviossa Taulukko 4. Suomen maksuosuudet valtion talousarviosta Euroopan unionille Taulukko 5. Valtion talousarviotaloudet tulot EU:lta ja menot EU:lle vuosina

10

11 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XI LÄHTEET Aarnio, Aulis: Mitä on oikeuspoliittinen tutkimus? Teoksessa oikeuspoliittinen tutkimusseminaari Lammilla Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja 5. Helsinki Aarnio, Aulis: Mitä lainoppi on? Helsinki Aarnio, Aulis: Philosophical Perspectives in Jurisprudence. Helsinki Aarnio, Aulis: Laintulkinnan teoria. Yleisen oikeustieteen oppikirja. Juva Aarnio, Aulis: Oikeus, kohtuus ja koulutus. Uusi kriminaalihuolto 2/1996, s (Aarnio 1996) Amtenbrink, Fabian De Haan, Jakob: Economic Governance in the European Union: Fiscal Policy Discipline versus Flexibility. Common Market Law review Vol. 40 No. 5 Oct 2003, s (Amtenbrink De Haan 2003) Andersson, Edward Ikkala, Jarmo Penttilä, Seppo: Elinkeinoverolain kommentaari. Helsinki Begg, David Fischer, Stanley Dornbusch, Rudiger: Economics. 9th edition. McGraw Hill Education Budjettisanasto. Suomen valtion talousarvioon liittyviä keskeisiä käsitteitä. Valtiovarainministeriö Cabral, António J.: The Stability and Growth Pact: Main Aspects and Some Considerations on its Implementation. Teoksessa Lamfassy, Alexandre Bernard, Luc D. Cabral, Antonio J. (toim.): The Euro-Zone: A New Economic Entity? Bruxelles 1999, s Chalmers, Damian Hadjiemmanuil, Christos Monti, Giorgio Tomkins, Adam: European Union Law. Text and Materials. Cambridge University Press Chemain, Régis: L Union economique et monetaire. Aspects juridiques et institutionnells. Editions A. Pedone. Paris Drzewicki, Krzysztof: Internationalization of Human Rights and Their Juridization. Teoksessa Hanski, Raija Suksi, Markku (toim.): An Introduction to the International Protection of Human Rights. Second, revised edition. Institute for Human Rights, Åbo akademi University 1999, s Eerola, Risto Mylly, Tuomas Saarinen, Päivi: EU-oikeuden perusteet. 4. muuttumaton painos. Tampere 2003.

12 XII Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan EMU-asiantuntijatyöryhmän raportti. Rahaliitto ja Suomi talouden haasteet. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/24. Euroopan unionin jäsenyys ja valtiontalouden tarkastusvirasto. Valtiontalouden tarkastusviraston EU-työryhmän muistio. Helsinki Euroopan unionin toiminnan rahoitus. Euroopan komissio. Luxemburg: Euroopan yhteisöjen virallisten julkaisujen toimisto Euroopan yhdentymisen kronologia 2000-luvulla. Eurooppa-tietoa 187/2005. Ulkoasiainministeriön Eurooppa-tiedotus Gros, Daniel: Towards a Credible Excessive Deficit Procedure. Teoksessa Andenas, Mads Gormley Laurence Hadjiemmanuil Christos Harden Ian (toim.): European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework. Kluwer Law International 1997, s Haapaniemi, Pekka: Kansallinen tuomioistuin EU-oikeuden soveltajana. Eurooppaoikeudellinen ja prosessioikeudellinen tutkimus kansallisen tuomioistuimen velvollisuudesta soveltaa yhteisön oikeutta. Jyväskylä Habermas, Jürgen: Theory and Practice. Polity Press, Cambridge Habermas, Jürgen: Järki ja kommunikaatio. Tekstejä (toim. Jussi Kotkavirta). Helsinki Hahn, Hugo J.: The Stability Pact for European Monetary Union: Compliance with Deficit Limit as a Constant Legal Duty. Common Market Law Review Vol. 35 No. 1 Feb 1998, s (Hahn 1998) Hakapää, Kari: Uusi kansainvälinen oikeus. 2., uudistettu painos. Vantaa Hallberg, Pekka: Oikeusturva (PL 21 ). Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Hallberg 1999a) Hallberg, Pekka: Perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Hallberg 1999b) Harden, Ian: The Fiscal Constitution of EMU. Teoksessa Beaumont, Paul Walker, Neil (toim.): Legal Framework of the Single European Currency. Hart Publishing, Oxford Portland, Harden, Ian von Hagen, Jürgen Brookes, Robert: The European Constitutional Framework for Member States Public Finances. Teoksessa Andenas, Mads Gormley, Laurence Hadjiemmanuil, Christos Harden, Ian: European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework, Kluwer Law International 1997, s Harjula, Heikki Prättälä, Kari: Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. 7., uudistettu painos. Jyväskylä Hart, H.L.A.: The Concept of Law. Oxford University Press Helminen, Marjaana: EU-vero-oikeus. Välitön verotus. Helsinki 2008.

13 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XIII Herdegen, Matthias J: Price Stability and Budgetary Restraints in the Economic and Monetary Union: The Law as Guardian of Economic Wisdom. Common Market Law Review Vol. 35 No. 1 Feb 1998 s (Herdegen 1998) Hetemäki, Martti: Finanssipolitiikka Emussa. Kansantaloudellinen aikakauskirja 1/1998, s (Hetemäki 1998) Heuru, Kauko: Kunta perusoikeuksien toteuttajana. Saarijärvi Hidén, Mikael Saraviita, Ilkka: Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet. Kuudes, uudistettu painos. Jyväskylä Holmberg, Erik Stjernquist, Nils (Reviderad av Isberg, Magnus Regner, Göran): Vår författning. Trettonde upplagan. Stockholm Huhtanen, Raija: Toimeentulotuen myöntäminen. Jyväskylä Husa, Jaakko: Julkisoikeudellinen tutkimus. Tutkimus julkisoikeudessa harjoitettavan oikeusdogmatiikan metodologiasta. Jyväskylä Italianer, Alexander: Mastering Maastricht: EMU Issues and How They Were Settled. Teoksessa Gretschmann, Klaus (toim.): Economic and Monetary Union: Implications for National Policy-Makers. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1993, s Italianer, Alexander: The Excessive Deficit Procedure: A Legal Description. Teoksessa Andenas, Mads Gormley Laurence Hadjiemmanuil Christos Harden Ian (toim.): European Economic and Monetary Union: The Institutional Framework. Kluwer Law International 1997, s Joutsamo, Kari: Euroopan yhteisö Eurooppaoikeus. Mänttä Joutsamo, Kari Aalto, Pekka Kaila, Heidi Maunu, Antti: Eurooppaoikeus. Kolmas, uudistettu painos. Jyväskylä (Joutsamo ym. 2000) Juanto, Leila: Valmisteverotus. Oikeustieteellinen tutkimus valmisteverotuksen asemasta Suomen verojärjestelmässä. Jyväskylä Juti, Riku: Johdatus metafysiikkaan. 3., korjattu painos. Helsinki Jyränki, Antero: Euroopan unioni ja Suomen valtiosääntö. Oikeustiede Jurisprudentia XXIX 1996, s (Jyränki 1996) Jyränki, Antero: Uusi perustuslakimme. Jyväskylä Jyränki, Antero: Valta ja vapaus. Valtiosääntöoikeuden yleisiä kysymyksiä. Kolmas, laajennettu ja uudistettu laitos. Jyväskylä Jääskinen, Niilo: EY-jäsenyyden vaikutus eduskunnan valtaan. Politiikka 3/1992, s (Jääskinen 1992) Jääskinen, Niilo: Euroopan unionin konstituutio perussopimus vai perustuslaki? Oikeustiede Jurisprudentia XXXIV 2001, s (Jääskinen 2001) Karapuu, Heikki Jyränki, Antero: Perusoikeuksien tausta ja yleinen sisältö. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s Kelsen, Hans: General Theory of Law and State. Harvard University Press 1945.

14 XIV Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Kelsen, Hans: Puhdas oikeusoppi. Porvoo Kelsen, Hans: Sovereignty. Teoksessa Paulson, Stanley S. Litschewski Paulson, Bonnie (toim.): Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes. Clarendon Press. Oxford 1998, s (Kelsen 1998) Klami, Hannu Tapani: Finalistinen oikeusteoria. Turku Klami, Hannu Tapani: Hans Kelsen kriittinen esittely. Teoksessa Gylling, Heta Mäkelä, Kaisa Tontti, Jarkko (toim.): Filosofien oikeus I. Saarijärvi 2001, s (Klami 2001 a) Klami, Hannu Tapani: Oikeus ja moraali. Lakimies 8/2001, s (Klami 2001 b) Komiteanmietintö 1994:4. Valtiosääntökomitea 1992:n mietintö. Euroopan unionin vaikutukset Suomen valtiosääntöön. Ulkopoliittisen päätöksentekojärjestelmän uudistamistarpeet ja tavat. Krugman, Paul Wells, Robin Graddy, Kathryn: Economics. European edition. Worth Publishers Kultalahti, Jukka: Omaisuudensuoja ympäristönsuojelussa. Jyväskylä Kultalahti, Jukka: Empiirinen metodi oikeustutkimuksessa. Teoksessa Paaso, Ilpo (toim.): Juhlakirja Esko Riepula / Tampere 2001, s (Kultalahti 2001) Kuuttiniemi, Kirsi: Eduskunta EY:n lainsäädäntöprosessissa. Oikeustiede Jurisprudentia XXIX 1996, s (Kuuttiniemi 1996) Kyntäjä, Timo Laitinen, Ahti: Oikeussosiologia. Juva Laakso, Seppo: Puhtaan oikeusopin problematiikkaa. Oikeustiede Jurisprudentia XIII 1980, s (Laakso 1980) Laakso, Seppo: Oikeudellisesta sääntelystä ja päätöksenteosta erityisesti julkisoikeuden alalla. Helsinki Lenaerts, Koen Van Nuffel, Piet (Bray, Robert (ed.)): Constitution Law of the European Union. Sweet & Maxwell (Lenaerts Van Nuffel 1999) Linna, Tuula: Ulosottorealisoinnista de lege ferenda. Vammala Louis, Jean-Victor: A Legal and Institutional Approach for Building a Monetary Union. Common Market Law Review Vol. 35 No. 1 Feb 1998, s (Louis 1998) MacCormick, Neil: Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth. Oxford Mankiw, N. Gregory Taylor, Mark P.: Macroeconomics. European edition. Wort Publishers Meklin, Pentti: Valtiontalouden perusteet. 4., uudistettu painos. Helsinki Meklin, Pentti Oulasvirta, Lasse: Kuntatalous tasapainoon pakolla? Kuntalehti 15/2001 ( ), s (Meklin Oulasvirta 2001)

15 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XV Meres-Wuori, Ora: Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittinen päätöksentekojärjestelmä. Ruotsin maakunnasta EU:n jäsenvaltioksi, valtiosääntöoikeudellinen tutkimus. Jyväskylä Myllymäki, Arvo: Julkistalouden sääntely. 2. uudistettu painos. Tampere (Myllymäki 1994a) Myllymäki, Arvo: Julkistalouden valvonta.tampere (Myllymäki 1994b) Myllymäki, Arvo: Valtiosääntöinen päätöksenteko talous- ja rahaliittoon liittymisestä. Politiikka 2/1999, s (Myllymäki 1999) Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. Valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta. Porvoo Myllymäki, Arvo: Valtion ja kuntien neuvottelujärjestelmän oikeudelliset perusteet. Teoksessa Mäki-Lohiluoma, Kari-Pekka Oulasvirta, Lasse (toim.): Tuleeko neuvottelemalla tulosta? Valtion ja kuntien neuvottelujärjestelmä. Tampere 2000, s (Myllymäki 2000b) Myllymäki, Arvo: Kuntien kujanjuoksu. Vammala Myllymäki, Arvo: Finanssihallinto-oikeus. Valtion ja kuntien varainkäyttö ja varainkäytön valvonta. Toinen, uudistettu painos. Juva Myllymäki, Arvo Kalliokoski, Päivi: Valtio, kunta ja Euroopan unioni. Vammala Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Helsinki Myrsky, Matti: Valtiontalousoikeus. Toinen, uudistettu painos. Helsinki Myrsky, Matti: Yleishyödyllisen yhteisön verotus. Vantaa Myrsky, Matti Linnakangas, Esko: Kansainvälinen henkilö- ja yritysverotus. Pieksämäki Mäenpää, Olli: Eurooppalainen hallinto-oikeus. Jyväskylä Mähönen, Jukka Määttä, Kalle: Uusia näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Teoksessa Ervasti, Kaijus Meincke, Nina (toim.): Oikeuden tuolla puolen. Saarijärvi 2002, s Määttä, Tapio: Soft law kansallisen oikeuden oikeuslähteenä. Tutkimus oikeudellisen ratkaisun normipremissin muodostamisen perusteista ympäristöoikeudessa. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVIII 2005, s (Määttä 2005) Nieminen, Liisa: Eurooppalaistuva valtiosääntöoikeus valtiosääntöistyvä Eurooppa. Vammala Niiniluoto, Ilkka: Tieteellinen päättely ja selittäminen. Keuruu Ojakangas, Mika: Carl Schmitt: päätöksestä nomokseen. Teoksessa Tontti, Jarkko Mäkelä, Kaisa (toim.): Filosofien oikeus II. Saarijärvi 2001, s (Ojakangas 2001) Ojanen, Tuomas: EY-oikeus jäsenvaltiossa. Tampere 1993.

16 XVI Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Ojanen, Tuomas: EY:n oikeuden perusvaikutuksista jäsenvaltioiden tuomioistuinten toiminnassa. Oikeustiede Jurisprudentia XXXII 1999, s (Ojanen 1999) Ojanen, Tuomas: Suomi on täysivaltainen tasavalta täysivaltaisuusarvioinnin lähtökohtia ja perusteita uuden perustuslain aikana. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVII 2004, s (Ojanen 2004) Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden perusteita. Helsinki (Ojanen 2007a) Ojanen, Tuomas: EU-oikeuden valtionsisäisiä vaikutuksia määrittävät periaatteet. Teoksessa Ojanen, Tuomas Haapea, Arto (toim.): EU-oikeuden perusteita II aineellisen EU-oikeuden aloja ja ulottuvuuksia. Helsinki 2007, s (Ojanen 2007b) Oksanen, Timo: Oikeussääntelyn teoriaperusteinen arviointitutkimus. Tampere Pekkarinen, Jukka Sutela, Pekka: Kansantaloustiede. 4., uudistettu painos. Juva Pellonpää, Matti: Euroopan ihmisoikeussopimus. 4., uudistettu painos. Jyväskylä Piechowiak, Marek: What are Human Rights? The Concept of Human Rights and Their Extra-Legal Justification. Teoksessa Hanski, Raija Suksi, Markku (toim.): An Introduction to the International Protection of Human Rights. Second, revised edition. Institute for Human Rights, Åbo akademi University 1999, s Pipkorn, Jörn: Legal Arrangements in the Treaty of Maastricht for the Effectiveness of the Economic and Monetary Union. Common Market Law Review 31 (1994), s (Pipkorn 1994) Pirkola, Hannu: Rakennerahastot ohjelmien valmistelu, täytäntöönpano ja valvonta. Vammala Pohjolainen, Teuvo Puhakka, Mikko: Keskuspankki ja rahapolitiikka demokratiassa, teoksessa Kanniainen, Vesa Määttä, Kalle (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen 3. Helsinki 1999, s Popper, Karl: Objective knowledge. An evaluationary approach. Oxford University Press Purhonen, Eino: Parlamentaarinen valtiontilintarkastus Suomen valtiontalouden valvontajärjestelmässä. Vammala Purhonen, Eino: Eduskunnan budjettivalta. Vammala Pöyhönen, Juha: Filosofia minun metodini? Teoksessa Häyhä, Juha (toim.): Minun metodini. Porvoo 1997, s Pöysti, Tuomas: Tehokkuus, informaatio ja eurooppalainen oikeusalue. Helsinki Rahaliitto ja Suomi talouden haasteet. EMU-asiantuntijatyöryhmän raportti. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 1997/24.

17 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XVII Raitio, Juha: Eurooppaoikeuden tavoitteet ja johtavat periaatteet. Saarijärvi Raitio, Juha: EU:n kehitys, periaatteet ja tavaroiden vapaa liikkuvuus. Helsinki Rosas, Allan: Suvereenisuuden kuolema. Teoksessa Juhlajulkaisu Antero Jyränki / Turku 1993, s Ross, Alf: Om ret og retfærdighed. En indførelse i den analytiske retsfilosofi. Nyt nordisk forlag Ross, Alf: On Law and Justice. Stevens & Sons Limited Ryynänen, Aimo: Kuntien ja alueiden itsehallinto kehittämisvaihtoehdot. Helsinki Saraviita, Ilkka: Perustuslaki Kommentaariteos uudesta valtiosäännöstä Suomelle. Jyväskylä Scheinin, Martin: Ihmisoikeudet Suomessa. Valtiosääntöoikeudellinen tutkimus kansainvälisten ihmisoikeussopimusten valtionsisäisestä voimassaolosta sekä ihmisoikeus- ja perusoikeusnormien sovellettavuudesta Suomen oikeusjärjestyksessä. Jyväskylä Scheinin, Martin: EMU ja Suomen valtiosääntö. Yhteiseen rahaan siirtyminen ja Suomen Pankin asema. Helsinki Scheinin, Martin: Kansainväliset ihmisoikeussopimukset ja Suomen perusoikeusjärjestelmä. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Scheinin 1999) Siltala, Raimo: Oikeustieteen tieteenteoria. Vammala Sisäasiainministeriön julkaisusarja 13/2005. Kuntien alijäämän kattamisvelvoitteen arviointi ja kehittämisehdotukset. Sisäasiainministeriö Strasser, Daniel: The Finances of Europe. Luxembourg Suviranta, Outi: Virkamiehen ratkaisutoiminta ja Euroopan yhteisön oikeus. Vammala Säädösehdotusten taloudellisten vaikutusten arvioinnin kehittäminen. Valtiovarainministeriön työryhmämuistioita 26/97. Tala, Jyrki: Lakien vaikutukset. Lakiuudistusten tavoitteet ja niiden toteutuminen lainsäädäntöteoreettisessa tarkastelussa. Helsinki Taloudellisten vaikutusten arviointi hallituksen lakiehdotuksia sisältävissä esityksissä. Valtiontalouden tarkastusvirasto. Tarkastuskertomus 7/95. Talous- ja rahaliiton vaikutuksista Suomen talouteen. Valtiovarainministeriö, Kansantalousosasto Tiihonen, Paula: Budjettivalta. Jyväskylä Tiilikainen, Teija: Perustuslaki EU:lle. Mitä sisältää EU:n perustuslaillinen sopimus? Eurooppa-tietoa 183/2004. Ulkoasiainministeriö / Eurooppa-tiedotus 2004

18 XVIII Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Timonen, Pekka: Taloustieteen ja sen tulosten käyttö oikeustutkimuksessa. Teoksessa Kanniainen ja Määttä (toim.): Näkökulmia oikeustaloustieteeseen. Helsinki 1996, s Timonen, Pekka: Oikeustaloustiede mitä se on? Lakimies 1/1998 s (Timonen 1998) Tolonen, Hannu: Oikeuslähdeoppi. Vantaa Tuomala, Matti: Julkistalous. Tampere Tuori, Kaarlo: Budjetti, laki ja suunnitelma. Helsinki Tuori, Kaarlo: Perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien turvaamisvelvollisuus (PL 22 ). Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Tuori 1999a) Tuori, Kaarlo: Sosiaaliset oikeudet (PL 19 ). Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Tuori 1999b) Tuori, Kaarlo: Kriittinen oikeuspositivismi. Vantaa Tuori, Kaarlo: Oikeuden ratio ja voluntas. Vantaa Uotila Laakso Pohjolainen Vuorinen: Yleishallinto-oikeus pääpiirteittäin. 5. uudistettu painos. Jyväskylä Vakaus- ja kasvusopimuksen uudistaminen. Valtiovarainministeriö, kansantalousosasto. Julkaisuja 4/2006. van den Bempt, Paul: The Impact of Economic and Monetary Union on Member States Fiscal Policies. Teoksessa Gretschmann, Klaus (toim.): Economic and Monetary Union: Implications for National Policy-Makers. Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht 1993, s Van Gerven, Walter: The European Union. A Polity of States and People. Oxford and Portland Vesanen, Tauno: Valtiontaloutta koskevat eduskunnan ratkaisut ja hallituksen toimivalta. Vammala Vesanen, Tauno: Valtiontalouden hoidosta. Porvoo Viljanen, Jukka: The European Court of Human Rights as a Developer of the General Doctrines of Human Rights Law. A Study of the Limitation Clauses of the European Convention on Human Rights. Tampere (Viljanen J. 2003) Viljanen, Jukka: Euroopan ihmisoikeussopimus perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä. Oikeustiede Jurisprudentia XXXVIII 2005, s (Viljanen J. 2005) Viljanen, Veli-Pekka: Ulottuuko perusoikeuksien vaikutus yksityisoikeudellisiin oikeussuhteisiin? Teoksessa Juhlajulkaisu Allan Huttunen. Turku 1988, s (Viljanen V.-P. 1988)

19 Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan XIX Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien rajoittaminen. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Viljanen V.-P. 1999b) Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeuksien soveltamisala. Teoksessa Hallberg, Pekka Karapuu, Heikki Scheinin, Martin Tuori, Kaarlo Viljanen, Veli-Pekka: Perusoikeudet. Juva 1999, s (Viljanen V.-P. 1999b) Viljanen, Veli-Pekka: Eurooppalaistuminen valtioelinten välisissä suhteissa. Lakimies 7 8/2003, s (Viljanen V.-P. 2003) Viljanen, Veli-Pekka: Onko eduskunnan asema lainsäädäntövallankäyttäjänä muuttunut? Lakimies 7 8/2005, s (Viljanen V.-P. 2005) von Wright, Georg Henrik: Norm and Action. A Logical Enquiry. London and Henley von Wright, Georg Henrik: Logiikka, filosofia ja kieli. Ajattelijoita ja ajatussuuntia nykyajan filosofiassa. Keuruu von Wright, Georg Henrik: On ja pitäisi. Teoksessa von Wright, Georg Henrik: Filosofisia tutkielmia. Juva 1985, s (von Wright 1985) von Wright, Georg Henrik: Is and Ought. Teoksessa Paulson, Stanley S. Litschewski Paulson, Bonnie (toim.): Normativity and Norms. Critical Perspectives on Kelsenian Themes. Clarendon Press. Oxford 1998, s (von Wright 1998a) von Wright, Georg Henrik: Sielu, aivot ja käyttäytyminen. Tieteessä tapahtuu 4/1998, s (von Wright 1998b) Ward, Ian: A Critical Introduction to European Law. 2nd Edition. Reed Elsevier (UK) Ltd. London Wessels, Wolfgang Linsenmann, Ingo: EMU s Impact on National Institutions: Fusion towards a Gouvernance Économique or Fragmentation? Teoksessa Kenneth Dyson (toim.): European States and the Euro Europeanization, Variation, and Convergence, New York 2002, s Wiberg, Matti: Laki ja moraali. Käsitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista. Helsinki Widgrén, Mika: Euroopan integraation talous ja politiikka. Helsinki Willgren, Karl: Suomen finanssioikeus. Porvoo Wittgenstein, Ludwig: Tractatus Logico-Philosophicus eli Loogis-filosofinen tutkielma. Porvoo Ylikangas, Heikki: Miksi oikeus muuttuu. Laki ja oikeus historiallisen kehityksen osana. Neljäs painos. Juva Ylä-Liedenpohja, Jouko: Taloustiede tänään. Keuruu 1995.

20 XX Euroopan unionin talous - ja rahaliiton vaikutukset kansalliseen finanssivaltaan Kansalliset virallislähteet EV 135/1994 vp. Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen (HE 135/1994) Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. HE 262/1990 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen Hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen valtiontaloutta koskevien säännösten muuttamisesta. HE 95/1992 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle Euroopan talousalueen perustamiseen liittyvien sopimusten eräiden määräysten hyväksymisestä. HE 135/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä. HE 342/1994 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiontilintarkastajien ja valtiontalouden tarkastusviraston oikeudesta tarkastaa eräitä Suomen ja Euroopan yhteisöjen välisiä varainsiirtoja. HE 261/1996 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 1/1998 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi. HE 6/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi HE 52/1998 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi talousarviosta annetun lain muuttamisesta. HE 157/1999 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuntalain 65 ja 86 :n muuttamisesta. HE 80/2003 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi valmisteverotuslain sekä alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annetun lain muuttamisesta. HE 119/2005 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2006 talousarvioksi. HE 8/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuntalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. HE 71/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Suomen perustuslain 35 ja 90 :n muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. HE 122/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2007 talousarvioksi HE 242/2006 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle rakennerahastolaiksi sekä laeiksi alueiden kehittämislain ja Kainuun hallintokokeilusta annetun lain muuttamisesta. HE 62/2007 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2008 talousarvioksi. HE 44/2007 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta. HE 92/2007 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Tieliikelaitoksen muuttamisesta osakeyhtiöksi.

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63

Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA. N:o 63 JOENSUUN YLIOPISTON YHTEISKUNTATIETEELLISIÄ JULKAISUJA UNIVERSITY OF JOENSUU PUBLICATIONS IN SOCIAL SCIENCES N:o 63 Aimo Hurskainen HALLINTOPÄÄTÖKSEN PERUSTELEMISESTA Joensuun yliopisto Joensuu 2003 II

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma

TAMPEREEN YLIOPISTO. Johtamiskorkeakoulu. Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET. Pro gradu -tutkielma TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Saila Uitto KUNTA TALOUS- JA VELKANEUVONNAN JÄRJESTÄJÄNÄ TOIMIVALTA JA VELVOLLISUUDET Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto

Lisätiedot

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset

Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset Uhridirektiivin ja siitä johtuvan ulkomaalaislain 52 a :n mukaisen ihmiskaupan uhrin oleskeluluvan myöntämisen edellytykset - erityisesti Euroopan ihmisoikeussopimuksen 14 artiklan syrjinnän kiellon ja

Lisätiedot

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa

Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Yhdenvertaisuusperiaate julkisen osakeyhtiön omien osakkeiden hankinnassa Itä-Suomen yliopisto Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta Oikeustieteiden laitos Siviilioikeuden pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina

Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Internet-operaattori perusoikeuksien subjektina ja objektina Oikeustieteellinen tiedekunta Valtiosääntöoikeus Pro gradu -tutkielma Pekka Savola 10. 1. 2013 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Oikeustieteellinen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Kristiina Konsala SUOMEN PERUSTUSLAIN 20 :N YMPÄRISTÖPERUSOIKEUS ERITYISESTI VAIKUTTAMISMAHDOLLISUUKSIEN NÄKÖKULMASTA Pro gradu -tutkielma Julkisoikeus Tampere 2015

Lisätiedot

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden

Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden Kiinteistöhallintapalveluiden oman käytön arvonlisäverotus EU-oikeuden, yhdenvertaisen kohtelun ja kilpailuneutraalisuuden näkökulmasta Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Lisensiaattitutkimus

Lisätiedot

Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä

Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä Uudistettu väliyhteisölaki veronkiertoa estävänä säädöksenä Antti Tokola Pro gradu - tutkielma Oikeustieteiden laitos Finanssioikeus Itä-Suomen yliopisto 31.10.2010 Ohjaaja Matti Myrsky Sisällys Sisällys

Lisätiedot

Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu

Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Avustustoiminnan raportteja 9 Romppainen Esko Raha-automaattiyhdistys ja kilpailu Tutkimus kilpailuoikeuden vaikutuksista RAY:n avustustoimintaan erityisesti silmällä pitäen sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ

EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA KANSALLISET VAIKUTUSMAHDOLLI- SUUDET EU:N RIKOSOIKEUDELLISES- SA JA POLIISIYHTEISTYÖSSÄ Tommi Nieppola, OTL EDUSKUNNAN KANSLIAN JULKAISU 9 / 2002 EUROOPPALAINEN YHTEISTYÖ JA

Lisätiedot

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA

Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Tanja Valkonen OIKAISUVAATIMUSMENETTELYSTÄ JA SEN TEHOKKUUDESTA ERITYISESTI SOSIAALIHUOLLOSSA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Hallinto-oikeus 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Tietoisuus talous- ja rahaliiton riskeistä 2014

Tietoisuus talous- ja rahaliiton riskeistä 2014 Tietoisuus talous- ja rahaliiton riskeistä 2014 Talous- ja rahaliiton instituutiot teorian ja käytännön vuorovaikutuksessa 4/2014 Taloudelliset ja talouspoliittiset katsaukset Tietoisuus talous- ja rahaliiton

Lisätiedot

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa

Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Salaisten tiedonhankintakeinojen ja pakkokeinojen kohdentaminen järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 10.4.2015 Tekijä: Pasi Tuominen

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET?

TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu. Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET? TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Sanna Lähdeniemi OSINKOJEN LÄHDEVEROTUS TÄYTTYVÄTKÖ EU-OIKEUDEN VAATIMUKSET? Pro gradu -tutkielma Vero-oikeus TAMPERE 2012 Tampereen yliopisto Johtamiskorkeakoulu

Lisätiedot

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus:

Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Vertaileva oikeus ja kansainvälinen parisuhdeoikeus: Suomen ja Englannin oikeuden eroista ja yhtäläisyyksistä rajat ylittävien rekisteröityjen parisuhteiden sääntelyssä Emmi Virranniemi Pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT

TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT TOIMEENTULOTUEN HAKIJAN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT TULOT Itä-Suomen yliopisto Oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma 31.8.2012 Juho Kervinen, 175721 Ohjaaja: Tarmo Miettinen II Tiivistelmä ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO

Lisätiedot

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA

Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA TAMPEREEN YLIOPISTO Johtamiskorkeakoulu Matleena Mikkonen PALVELUSETELIN KÄYTTÄJÄN OIKEUDELLINEN ASEMA ERITYISESTI KOTIPALVELUN KÄYTTÄJÄN NÄKÖKULMASTA Pro Gradu -tutkielma Julkisoikeus Joulukuu 2014 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä

Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Liikkeen perustamisesta ja uudelleenjärjestelystä aiheutuvien menojen vähennyskelpoisuus erityisesti yritysjärjestelyissä Finanssioikeuden syventävät opinnot

Lisätiedot

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin

Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Luontoarvojen rooli ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä Päärooleista sivurooleihin Katja Kuisma Maisterintutkielma Kevät 2013 Ympäristöoikeus Oikeustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto Lapin yliopisto,

Lisätiedot

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA

ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA ULKOMAISTEN ENTITEETTIEN LUOKITTELU VEROTUKSESSA Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Kansainvälinen vero-oikeus Syventävien opintojen tutkielma Joulukuu 2014 Ohjaaja: professori Marjaana

Lisätiedot

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA

AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA AVOIN DATA JA PSI- DIREKTIIVI JULKISUUDEN TOTEUTTAJINA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Oikeusinformatiikka Maisteritutkielma Maiju Knuuti 0231617 2015 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta

Kirjoittajaohjeet. Turun yliopisto. Oikeustieteellinen tiedekunta Kirjoittajaohjeet Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta 2014 SISÄLTÖ 1 Johdanto... 1 2 Kirjoituksen rakenne ja asettelut... 1 Tekstin asettelu... 1 Kansilehti... 2 Sivunumerointi... 2 Sisällysluettelo...

Lisätiedot

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013)

Tiedekunnan oppiaineet. Esineoikeuden pakolliset aineopinnot (20013) Tiedekunnan oppiaineet Tiedekunnan oppiaineet on esitetty opintooppaassa aakkosjärjestyksessä. Oppiainekohtaiset valinnaiset opinnot seuraavat välittömästi pakollisten aineopintojen jälkeen lukuun ottamatta

Lisätiedot

Vakaampi talous- ja rahaliitto

Vakaampi talous- ja rahaliitto Vakaampi talous- ja rahaliitto Helmikuu 2015 1 Esipuhe Talous- ja rahaliitto EMU raamittaa keskeisesti Suomen taloudellista toimintaympäristöä. EMU on tuonut Suomelle matalat korot ja aiempaa vakaamman

Lisätiedot

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto

Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Holding-osakekannustinjärjestelmä ja osakeyhtiölain 13:10 :n mukainen omien osakkeiden rahoituskielto Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Kauppaoikeus Pro gradu -tutkielma 13.12.2011 Mika Puurunen

Lisätiedot

AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS

AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS AVIOPUOLISOIDEN VÄLINEN ELATUSVELVOLLISUUS Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Perhe- ja jäämistöoikeus Pro gradu -tutkielma Laura Karolina Tawast Kevät 2014 Lapin yliopisto, oikeustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

Samasta työstä sama palkka

Samasta työstä sama palkka Samasta työstä sama palkka Töiden samanarvoisuuden vertailu tasa-arvolain 8 :n sukupuolineutraalin samapalkkaisuusperiaatteen nojalla Itä-Suomen yliopisto, oikeustieteiden laitos Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA

HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA HANKINTAOIKAISU OIKEUSTURVAKEINONA Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Hallinto-oikeus Lari Tiikasalo Maisteritutkielma 2011 II Lähdeluettelo... IV Kirjallisuus:... IV Virallislähteet:... VI 1 Johdanto...

Lisätiedot

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä

EU:N SUUNTA. Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä EU:N SUUNTA Kuinka tiivis liitto? Juha Jokela, Markku Kotilainen, Teija Tiilikainen, Vesa Vihriälä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA Ulkopoliittinen instituutti UPI Kustantaja: Taloustieto Oy Elinkeinoelämän

Lisätiedot

Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa

Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa Sähköisesti suoritettujen palvelujen arvonlisäverotus EU:ssa Helsingin yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Finanssioikeus OTM-tutkielma Laatija: Pauliina Pitkänen Ohjaaja: Marjaana Helminen 26.6.2014

Lisätiedot