ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII

2 Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: laamanni Harri Mäkinen, käräjätuomari Juha Tervo ja käräjätuomari, laatukoordinaattori Antti Savela Toimittaja: Antti Savela Kannen suunnittelu ja taiton toteutus: Studio Ilpo Okkonen Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISBN (HTML) ISSN Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2006

3 SISÄLTÖ Lukijalle LAATUPÄIVIEN TERVEHDYKSET Avaussanat (Esko Oikarinen) Syyttäjälaitos tänään matkalla kohti uutta kehitysvaihetta (Matti Kuusimäki) Laadun parantaminen on joukkuepeliä (Kari Lautjärvi) AMMATTIETIIKKA JA LAKI ASIANAJOTOIMINNAN PERUSTANA (Jukka Peltonen) Johdanto Asianajotoiminta ja asianajotehtävät Asianajajaoikeus Asianajotoiminnan ammattieettinen perusta, hyvä asianajajatapa Laki asianajotoiminnan perustana Asianajajan ammatilliset velvollisuudet ja vapausoikeudet Tuomarit asianajajien velvollisuuksien ja vapausoikeuksien vartijoina Asianajajan esteettömyys Asianajajan sanan- ja arvostelunvapauden käyttäminen Asianajajan toimimisvelvollisuuden täyttäminen Asianajajan rehellisyys- ja totuusvelvollisuuden täyttäminen Asianajajan salassapitovelvollisuus ja salassapito-oikeus Asianajajan vastuu Minulle esitettyjä ja keskustelun herättämiä kysymyksiä Lainkäyttötoiminnan laadun merkitys kilpailun näkökulmasta 53

4 2.8.2 Asianajajien sidottuisuus päämiehen toimiohjeisiin ja menettelyvaatimuksiin Asianajajien velvollisuus myötävaikuttaa oikeudenkäyntimenettelyn toteuttamiseen Jääkö tuomarien toiminnan perusteissa sijaa ammattietiikalle? 55 Liite 1 Asianajotoiminnan käsitesisältö 57 Liite 2 Asianajajaoikeuden määritelmä 58 Liite 3 Helsingin yliopiston asianajajaoikeuden luentorunko 59 Liite 4 Asianajajan velvollisuuksien ja vapausoikeuksien analyysi 60 Liite 5 Asianajajan esteettömyyttä koskevia normeja 64 Liite 6 Asianajan salassapitovelvollisuutta ja -oikeutta koskevia säännöksiä NÄYTTÖRATKAISUN PERUSTELEMINEN RIITA- JA RIKOSASIOISSA SEKÄ RIITA-ASIOIDEN HAASTEHAKEMUSTEN JA -VASTAUSTEN SISÄLLÖLLISEN LAADUN PARANTAMINEN (seurantaraportti) Työryhmän tehtävä ja sen toteuttaminen Näyttöratkaisun perusteleminen Haastehakemusten ja vastausten sisällöllisen laadun parantaminen Näyttöratkaisun perusteleminen riita- ja rikosasioissa Tutkimustulokset Yhteenveto Riita-asioiden haastehakemusten ja -vastausten sisällöllisen laadun parantaminen Tutkimustulokset Yhteenveto Tiivistelmä Näyttöratkaisun perusteleminen riita- ja rikosasioissa Riita-asioiden haastehakemusten ja -vastausten sisällöllisen laadun parantaminen 85

5 4. KÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN RANGAISTUSLAJIN VALINNASSA JA EHDOLLISEN RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA (seurantaraportti) Johdanto Käytäntöjen yhtenäistäminen rangaistuslajin valinnassa Seurannan toteutustapa ja vastaukset Rikoslajeittain tuomitut rangaistukset Varkaus Kavallus Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Törkeät rattijuopumukset ja rattijuopumukset Pahoinpitelyrikokset Huumausainerikokset Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamukset Oheissakko Yhdyskuntapalvelu Valvonta Yhdyskuntapalveluun tuomitseminen Yhteenveto Suositukset Käytäntöjen yhtenäistäminen ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa Seurannan toteutustapa ja vastaukset Suositukset Seurannan tulokset Johtopäätökset Suositukset 106

6 5. TUOMAREIDEN YHTEISTYÖ JUTTUJEN HALLINNOINNISSA RIITA-ASIOISSA JA KOLMEN TUOMARIN KOKOONPANON KÄYTTÖ RIITA-ASIOISSA Yleistä Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä voimaan tulleet säännökset kolmen lainoppineen tuomarin kokoonpanosta Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttöä koskevat säädösmuutokset Lainsäädännön antamat mahdollisuudet ja asettamat rajoitukset Työryhmän tehtävä, työlle asetettavat tavoitteet sekä tehtävän suorittamistapa Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö Työryhmän suorittama selvitystyö Selvitystyön tulokset Kolmen tuomarin kokoonpanossa käsiteltäviksi menevät asiat Aloite kolmen tuomarin kokoonpanon käyttämiseen Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttöä koskevan pyynnön epääminen Kokoonpanon merkitys muutoksenhakuhalukkuuden kannalta Kokoonpanon merkitys lopputuloksen pysyvyyden kannalta Kolmen tuomarin kokoonpanon käytön lisäämistarve Johtopäätökset Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö juttujen hallinnoinnin kannalta Alioikeuden kokoonpanojen kehittäminen Käräjäoikeuden kokoonpanot tuomioistuimen toiminnan uskottavuuden kannalta Työryhmän esitykset 137

7 5.7.1 Esitykset voimassa olevan lain kannalta Esitykset säädettävän lain kannalta RIKOSASIOIDEN MENETTELYTAPOJEN YHDENMUKAISTAMINEN 141 Esipuhe Esitutkinta Menettely syyttäjänvirastossa Yhteistyö syyttäjät / käräjäoikeus Asiakirjojen saapuminen käräjäoikeuteen Asianomistajan ym. vaatimusten selvittäminen Vastaajan haastaminen Esitutkinnan ja asiakirjojen täydennyttäminen Istuntokäsittelyn suunnitteleminen ja määrääminen Valmisteluistunto Kutsut ja tiedoksiannot Pääkäsittelyn peruuttaminen etukäteen Käräjäsihteerin toimenpiteet ennen istuntoa Tuomarin toimenpiteet ennen istuntoa Toimenpiteet istunnossa ennen pääkäsittelyn aloittamista Pääkäsittelyn este Pääkäsittelyn lykkääminen Pääkäsittelyn keskeyttäminen Alkukeskustelu Prosessinjohto Todistelu Loppukeskustelu Pöytäkirjan laatiminen Tuomion laatiminen Tuomion julistaminen ja antaminen Käräjäsihteerin toimenpiteet rikosasian pääkäsittelyn jälkeen Tuomarin toimenpiteet rikosasian pääkäsittelyn jälkeen 180

8 7. SEURAAMUSTEN MÄÄRÄÄMINEN RATTIJUOPUMUSRIKOKSISSA Seuraamussuositustaulukko ns. tyyppitapauksessa Taulukon soveltamisohjeet Rangaistuslajin valinta ja rangaistuksen mittaaminen Vankeusrangaistuksen ehdollisuus Aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano Oheisseuraamukset Ajokielto VÄITTÄMISTAAKASTA JA YLIPAINO- PERIAATTEESTA DISPOSITIIVISISSA RIITA-ASIOISSA (Timo Saranpää) Johdatusta aiheeseen Väittämistaakasta Oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta ja todistelusta Täyden näytön kritiikki Ekelöfin todistusteoria Ylipainoperiaate Johdatus aiheeseen Ylipainoperiaate ja dispositiiviset riita-asiat Syy-yhteysvaatimuksesta vahingonkorvausoikeudessa KKO 1995: KKO 1993: Korkeimman oikeuden ratkaisujen vertailu ja arviointi Lopuksi 217

9 9. QUALITY PROJECT IN THE COURTS IN THE JURISDICTION OF THE COURT OF APPEAL OF ROVANIEMI, FINLAND Description of the scheme Description of the effects of the scheme on the workings of the court The Quality Benchmarks Recognitions for the quality project 228 Summary 230

10 10 Lukijalle Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää tuomioistuinten työtä niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, oikeudenkäynti on reilua, ratkaisut ovat lainmukaisia ja hyvin perusteltuja ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta ihmisten saatavissa. Vuosi 2005 oli laatuhankkeen seitsemäs toimintavuosi. Se toteutettiin aikaisempina vuosina hyviksi koetuin työtavoin. Laatutyöryhmät työstivät valittuja kehittämisteemoja. Rovaniemen hovioikeuspiirin seitsemänsillä laatupäivillä Rovaniemellä laatutyöryhmien työt esiteltiin, niistä käytiin keskustelua ja asetettiin laatutavoitteet vuodelle Täydennyskoulutusosiossa päivitettiin vahingonkorvausoikeudellista osaamista. Toimintavuotta leimasi laatumittaristoehdotuksen valmistuminen ja siitä lausuntokierroksella ja laatupäivillä käyty keskustelu. Käsillä oleva julkaisu sisältää vuonna 2005 toimineiden laatutyöryhmien loppuraportit. Ne perustuvat tuomareiden ja työryhmissä mukana olleiden syyttäjien, julkisten oikeusavustajien ja asianajajien työryhmissä ja laatupäivillä kustakin teemasta käymiin keskusteluihin. Siten kysymyksessä ei ole oikeustieteellinen tutkimus. Julkaisu sisältää myös jo aikaisemmin laaditun mutta

11 11 korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2005:132 johdosta päivitetyn suosituksen seuraamusten määräämisestä rattijuopumusrikoksissa, laatupäivillä pidettyjä tervehdyksiä, asianajaja Jukka Peltosen laatupäivillä pitämän esitelmän ja tutkija Timo Saranpään laatuhankkeen koulutusosioissa pitämän luennon. Vielä julkaisu sisältää rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn yhdenmukaistamiseen tähdänneessä projektissa laaditun muistion. Laatuhanketta kohtaan on osoitettu kansainvälistä kiinnostusta etenkin sen jälkeen, kun hanke voitti syksyllä 2005 Euroopan unionin komission ja Euroopan neuvoston järjestämän The Crystal Scales of Justice Award -kilpailun. Tämän vuoksi julkaisuun on liitetty laatuhankkeen englanninkielinen kuvaus. Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen aiempia julkaisuja on saatavilla Oulun käräjäoikeudesta. Kiitän kaikkia vuonna 2005 laatutyöryhmien puheenjohtajina ja jäseninä toimineita hyvästä työstä lainkäytön laadun edistämiseksi. Lisäksi kiitän Esko Oikarista, Matti Kuusimäkeä, Kari Lautjärveä, Jukka Peltosta ja Timo Saranpäätä luvasta julkaista heidän esityksensä laaturaporttikirjassa. Vielä kiitokset kuuluvat kirjan toimitustyöhön osallistuneille laamanni Harri Mäkiselle ja käräjätuomari Juha Tervolle. Antti Savela käräjätuomari, laatukoordinaattori

12

13 13 1. LAATUPÄIVIEN TERVEHDYKSET (Rovaniemen hovioikeuspiirin laatupäivät pidettiin Rovaniemen hovioikeudessa)

14

15 AVAUSSANAT (hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen) Arvoisat laatupäivien osanottajat, naiset ja herrat Kunnioitetut kutsuvieraat Mieli kiitollisena, mutta nöyränä, juhlatunnelmissa minulla on ilo toivottaa Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi näille hovioikeuspiirin laatupäiville. Auditoriossa ovat palkitun laatuhankkeen tekijät: hovioikeuspiirin tuomioistuinten, käräjäoikeuksien ja hovioikeuden tuomarit, esittelijät ja muut edustajat; tärkeimpien sidosryhmien, syyttäjien, asianajajien ja yliopiston edustajat; sekä oikeusministeriön vahva edustus. Samalla kun onnittelen ja lausun parhaimmat kiitokset kaikille laatuhankkeeseen osallistuneille koko oikeudenhoidon ketjussa, haluan korostaa sitä menestystekijää, että ilman kaikkien sitoutumista ja kehitysmyönteisyyttä laatuhankkeen toteutus ja sitä kautta myönteiset tulokset eivät olisi olleet mahdollisia. Tuomioistuimet ja niiden tärkeimmät sidosryhmät, syyttäjä- ja asianajajakunta, yliopisto ja oikeusministeriö ovat alusta pitäen nähneet laatutyön ja sitä tukevan korkealuokkaisen koulutuksen oikeaksi ja välttämättömäksi tavaksi vastata yhteiskunnan ja sen kansalaisten koko ajan kasvaviin oikeusturvaodotuksiin ja eurooppalaisen oikeusvaltion tuomioistuinten toiminnalle asettamiin uusiin osaamis- ja ammattitaitovaatimuksiin. Hovioikeuspiirin laatuhankkeelle tänä vuonna myönnetyt merkittävät tunnustukset ja huomionosoitukset, ensin Suomen Asianajajaliiton Oikeusteko -palkinto 2005 ja sitten lokakuussa 2005 Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston The Chrystal Scales of Justice -palkinto, muuten molemmat palkinnot järjestyksessään ensimmäiset, osoittavat, että Pohjoinen laatuhanke koulutuksineen nähdään sekä kotimaisessa että kansainvälisessä oikeusyhteisössä hyödylliseksi ja uusia uria aukovaksi. Kunnia ja kiitos näistä arvokkaista palkinnoista kuuluu koko Pohjoisen oikeusyhteisölle, tuomioistuimille, niiden henkilöstölle, sidosryhmillemme ja kaikille niille, jotka vuosien saatossa ovat tukeneet hankettamme niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Erityisen rintamavastuun ovat kantaneet laatuhankkeen kehittämis-

16 16 työryhmän puheenjohtaja, laamanni Harri Mäkinen ja laatukoordinaattori, käräjätuomari Antti Savela, joiden käsialaa on näilläkin päivillä käsiteltävä, paljon huomiota osakseen saanut laatumittaristo (Lainkäytön laadun mittaaminen tuomioistuimessa). Tässä työssä myös käräjätuomari Juha Tervon panos on ollut tärkeä. Eurooppalaisen laatupalkinnon kävivät Edinburghista hakemassa Harri Mäkinen ja Antti Savela. Siellä he myös esittelivät laatuhankettamme hyvin arvovaltaiselle kuulijajoukolle in english. Kuvaannollisesti voimme nyt sanoa professori Aulis Aarnion paljon lainatuin sanoin: Pohjoisen tuomarit voivat mennä takki auki Eurooppaan. Arvostamme sitä, että laatupäivillä puheenvuoron käyttävät syyttäjäkunnan ja asianajajakunnan ykkösnimet, valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ja Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Kari Lautjärvi. Arvostamme myös sitä, että oikeusministeriön edustajina puheenvuoron käyttävät tuomioistuinyksikön johtaja, hallitusneuvos Heikki Liljeroos ajankohtaisista asioista ja lainvalmistelu- ja strategiayksikön johtaja, kehittämispäällikkö Sakari Laukkanen tuomioistuinten haasteista. Huomenna pitää tärkeän esitelmän asianajaja Jukka Peltonen aiheesta Ammattietiikka ja laki asianajotoiminnan perustana. Asianajaja Peltonen on syvällisesti perehtynyt asianajajien toiminnan ja työn ammattieettisiin kysymyksiin ja arvoperustaan. Toivotan vieraamme tervetulleiksi tilaisuuteen. Laatuteemat on pitkin vuotta työstetty ja ne esitellään ja käsitellään näillä päivillä sekä auktorisoidaan vuoden 2006 lainkäytön laatutavoitteiksi. Jo tässä yhteydessä laatutyöryhmien puheenjohtajille ja jäsenille parhaimmat kiitokset hyvin ja ahkerasti tehdystä työstä. Laaturyhmissä ovat olleet edustettuina myös hovioikeuspiirin syyttäjät ja asianajajat, millä korostetaan laatutyön tekemisen tarpeellisuutta koko oikeudenhoidon ketjussa. Hovioikeuspiirin laatutyön keskeiset avainsanat ovat yhteisöllisyys ja verkottuminen uusine keskustelukulttuureineen. Kehittäminen ja kehittyminen on tuloksellisempaa, kun nähdään menestyminen joukkuelajina. Huippupelaaja tietää, mitä hän itse osaa ja missä hänen pitää kehittyä, mutta ennen muuta hän arvostaa, mitä kanssapelaaja osaa. Näinhän se on myös korkeatasoisen oikeusturvan tuottamisessa.

17 Keskeisenä asiana päivillä on laatumittariston lausuntopalautteen esittely ja laatumittariston pilotoinnin esittely sekä pilotointiin liittyvien alustavien päätösten tekeminen. Käsissämme on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ainutlaatuinen tuote. Päivien lopuksi vilkaisemme vuoden 2006 ohjelmaa. Ja lopuksi. Tänä päivänä mieltämme painaa huoli oikeusvaltion perustan murenemisesta. Negatiiviseen kehitykseen ovat vaikuttamassa niukkenevasta taloudesta johtuvat tuomioistuinlaitoksen henkilöstöleikkaukset ja erilaiset tuottavuusohjelmat, joiden seurauksena tuomioistuimet ruuhkautuvat ja käsittelyajat pidentyvät. Liian pitkistä käsittelyajoista Suomi on viime aikoina saanut useita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavia tuomioita. Tässä tilanteessa tarvitaan keskustelua oikeusvaltion puolustamiseksi. Tuomarin työ on käsityötä, asioiden harkintaa ja punnintaa yhä vaikeammaksi käyvissä asioissa. Tätä tuomarin työtä ei voida korvata millään vippaskonsteilla. Valtiovallan on turvattava tuomioistuimille oikeusvaltion ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämät voimavarat. Kirjailija Veikko Huovisen sanoin (Havukka-ahon ajattelija, 1952) on aiheellista peräänkuuluttaa kaukoviisautta: Se tarkoittaa sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se tapahtuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa tämänkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää... Meidän tulee löytää selvät reitit, jotta tuo maailmanranta on kevyt kiertää. Antoisia ja hyödyllisiä päiviä. Vielä kerran tervetuloa. Kiitokset kaikille mukana oleville jo etukäteen. 17

18 SYYTTÄJÄLAITOS TÄNÄÄN MATKALLA KOHTI UUTTA KEHITYSVAIHETTA (valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki) Vilkaisu taaksepäin Uusimuotoisen syyttäjälaitoksen kahdeksas toimintavuosi on umpeutumassa ja paljon yhteisiä uutta luovia ponnistuksia takanamme. Runsaasti on saatu aikaankin. Ilman avain- ja erikoissyyttäjäjärjestelmää mentorointeineen, apulaissyyttäjistä muodostunutta tehokasta laitoksen rekrytointikanavaa, alueryhmätoiminnan puitteissa syntyvää sosiaalista vireyttä, laajaa ja monipuolista valtakunnallista koulutusta, tehokasta integroitumista syyttäjäntoimen piiriin kuuluviin kansainvälisiin yhteisöihin ja toimistohenkilökunnan toimenkuvan monipuolistamista ja sen kautta vastuun lisäämistä, ei syyttäjälaitos olisi kyennyt vastaamaan sille asetettuihin uusiin vaatimuksiin. Monipuolisen sidosryhmäyhteistyön luomisessa on syyttäjistö uuden prosessuaalisen roolinsa myötä ollut aktiivinen osapuoli. Voimme hyvin syin todeta eräänlaisen jakson syyttäjälaitoksessa olevan päättymässä ja uuden alkamassa. Yhtään merkittävämpää hanketta ei ole tarvinnut keskeyttää, joten lienemme ainakin tähän asti onnistuneet. Toivottavasti onni on myötä vastakin, vaikka emme sen varaan voikaan heittäytyä. Syyttäjälaitoksen ensi jakson tärkeitä asioita olivat syyttäjistön perustuslaillisen riippumattomuusaseman vakiinnuttaminen ja syyttäjien sopeutuminen runsaasti uusia tehtäviä ja osaamisvaatimuksia asettaneen rikosprosessiuudistuksen kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tiukkaa on tehnyt pitäytyä syytesidonnaisuuden ja sen pohjana olevan vetoamisvelvollisuuden raameihin. Perinteitä kehityksen jarruna Oikeusministeriön julkaisussa Oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi korostettiin tavoitetta vahvistaa syyttäjien kokonaisotetta rikosvastuun toteuttamisessa. Sen jälkeen sama on ilmaistu kaikissa ministeriön oikeuspoliittisissa linjauksissa. Viimeisin sisältyy päivättyyn oikeusministeriön johdon ja kriminaalipoliittisen osaston väliseen tulossopimukseen vuodelle 2006.

19 Kehitys näkyykin jo viime vuosien lainsäädännössä. Esimerkiksi huumausaineiden käyttörikosta säänneltäessä eduskunta asetti valtakunnansyyttäjälle jyrkkiä vaatimuksia uuden lain johdonmukaiselle ja yhdenvertaiselle soveltamiselle koko maassa. Oli ryhdyttävä yhdessä poliisin kanssa laajoihin toimiin muun muassa yhdenmukaisen syyttämättäjättämiskäytännön aikaansaamista varten. Tutkitut tulokset siitä, mitä saatiin aikaan, eivät ikävä kyllä erityisemmin rohkaise. Pääasiassa näytettiin toimitun niin kuin ennenkin eli oman käsityksen mukaan. Tämä on yleisemminkin muutoin erinomaiseksi tunnustetun koulutuksemme epäkohta. Koulutus ei ole sitouttanut työssä läheskään toivotulla tavalla ja on mennyt siten osaksi hukkaan. Tämä on hyvin valitettavaa, koska syyttäjälaitoksen tiukasti omissa käsissä pidetyn koulutuksen on tarkoitus olla myös valtakunnansyyttäjän keskeisin kentän ohjauskeino. Osoittakoon tämä yleiselläkin tasolla sen, mikä on laitoksemme toista kehitysjaksoa ajatellen suurin haaste. Jotta syyttäjistö selviäisi organisaationa jatkuvasti lisääntyvistä uusista tehtävistään, on syyttäjien myös henkilökohtaisesti kyettävä asennoitumaan työhönsä uudella tavalla. On eri tavoin vahvistettava yhteisöllisyyttä. Yksinäisen suden tapaan toimiva taitavinkaan syyttäjä ei pysty enää tänä päivänä oikealla tavalla edustamaan ammattitaitoista syyttäjäkuntaa. Tämä ei tietenkään merkitse muutosta yksittäisten lainkäyttötehtävien ratkaisutoiminnan edellyttämään riippumattomuuteen. Mutta onkin kyettävä paremmin sisäistämään väärän riippumattomuusajattelun vaarat. Yhdenmukaisen syyttäjäkäytännön vaaliminen korkeana ammatillisena hyveenä edellyttää paikallisten kollegojen ja koko laitoksen ratkaisutoiminnan seurantaa ja yleisen tason neuvonpitoa monista asioista myös yksiköissä. Pohjalainen Minoon oikias, tootta vääräs -tokaisu ei ole hyvä ohjenuora. Vertaus tuomarityöhön Tuomarikin on velvollinen ottamaan työssään tarkoin varteen ylempien oikeusasteiden kannanotot, vaikka ne eivät anglosaksiseen tapaan muodollisesti sidokaan. Lain antamin valtuutuksin annettujen valtakunnansyyttäjän yleisten ohjeiden ja määräysten 19

20 20 sekä kanteluratkaisujen on tarkoitus syyttäjäntoimen osalta toimia samaan tapaan. Tämä ilmenee erittäin selvästi myös syyttäjälakien valmistelutöistä. Valitettavasti näin ei näytä läheskään aina käyneen. Olemme juuri vahvistaneet laitoksemme arvoiksi oikeudenmukaisuuden, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin. Ajatelkaamme siis näiden käsitteiden luonnetta nimenomaan tämän päivän vaatimusten valossa, ei taakse jääneiden työtapojen nostalgiana. Uuden palkkausjärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien myötä tähän ajatteluun on laitoksemme väellä konkreettinenkin syy mukautua. On toisin sanoen vahvistettava laitoksemme ammatillista keskustelukulttuuria, joka perinteisen syyttäjäntyön luonteen vuoksi on jäänyt ohuemmaksi kuin tuomioistuinpuolella. Tuomareista suurin osa on saanut koulutuksensa hovioikeuksissa tai muinoisissa raastuvanoikeuksissa, joissa molemmissa kollegiaalinen keskustelu, myös enemmän tai vähemmän terävä ajatusten keskinäinen kritisointikin on ollut arkipäivää. Toinen tuomioistuinten työstä opittava asia olisi ns. hiljaisen tiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle. Keskiajalta tutun ammattikuntalaitoksen perusperiaatteet kun ovat täyttä valuuttaa tänäänkin. Mestari / kisälli - perinteen soisin eri tavoin vahvistuvan laitoksemme toisella kehitysjaksolla. Jokaisella kokeneella syyttäjällä on ammatillista annettavaa nuoremmilleen - siitäkin huolimatta, että nämä olisivat perusteellisemmin ja modernimmin peruskoulutettuja. Sen vuoksi esimerkiksi syyttäjien parityöskentelyä on syytä voimakkaasti tehostaa. Ajankohtaista esitutkinnasta Uusi rikosprosessi voi toimia parhaalla tavalla vain kokonaisuutena, johon olennaisena osana kuuluu pääkäsittelyn huolellinen valmistelu. Sen on määrä tapahtua esitutkinnan yhteydessä ja syyttäjän vastuulla. Tähän ei ole kuitenkaan käytännössä ikävä kyllä vielä päästy. Tavoitteeseen pyritään ensi vuoden alkupuolella toteutettavalla kaikkiin kihlakuntiin suunnattavalla yhteisellä koulutuksella. Kouluttajien koulutus on alkamassa ja muukin valmistelu sekä poliisin että syyttäjälaitoksen osalta loppusuoralla. Toivon todella

21 tämän panostuksen saavan aikaan lopultakin sen, että syyttäjämme ottaisivat entisten tehtäviensä ohella nykyistä selkeämmin myös rikosvastuun aktiivisen toteuttajan, eräänlaisen tutkintatuomarin roolin. Onhan oma poliisin ja syyttäjän yhteistyöhön, ei toisen johdonalaisuuteen, rakentuva järjestelmämme oikeusturvan kannalta siinä suhteessa parempikin kuin naapurin, että tutkintaja syytekynnyksen ylittymistä koskeva harkinta kuuluu eri viranomaisille. Normatiivisiin muutoksiin ei siis mielestäni ole aihetta, kun vain siirrytään uuteen työkulttuuriin ja ryhdytään kunnolla toimimaan laissa selvästi ilmaistuin tavoin. Uutta sävyä johtamiseen Tavoitteet eivät voi toteutua pelkästään niitä ajattelemalla ja niistä kirjoittelemalla. Moniin toimiin onkin jo ryhdytty. Koska suunnitelmista on eri yhteyksissä jo varmaan kerrottu hajanaista tietoa, koetan nyt, alkavan uuden kehitysvaiheen kynnyksellä lyhyesti mutta kokoavasti kertoa, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin valtakunnansyyttäjän aloitteesta on tavoitteiden saavuttamiseksi ryhdytty. Yhteistoiminta-alueiden kaikelle tälle luomista ratkaisevan tärkeistä uusista toimintaedellytyksistä meillä on jo kokemusta. Entä sitten tästä eteenpäin? Oikeusministeriön toimesta valmistellaan parhaillaan lakiesitystä itsenäiseen syyttäjäyksikköön siirtymisen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista. Paikallistasolle voidaan siirtää jatkossa nykyistä enemmän vastuuta ja ohjausjärjestelmän päällekkäisyyksiä purkaa. Ohjausjärjestelmää tulee kuitenkin selkiinnyttää ja tehostaa testausluonteisesti jo olevan YT-aluejärjestelmän puitteissa, vaikka syyttäjäyksiköitä koskeva organisaatiouudistus ei vielä aivan tähän hätään ehdikään. Tarkoitus on myös sisällöllisesti hieman puuttua valtionsyyttäjien aluevastuutoimintaan ja siirtää valtionsyyttäjien tehtävänkuvan painotusta koko syyttäjälaitoksen laatuohjauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Koulutuksellisia ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeita varten luotu tuloksekas alueryhmätoiminta jatkuu edelleen. Sen mahdollisia kehittämistarpeitakin harkitaan. Syyttäjälaitoksen johtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko säilyvät entisellään valtakunnansyyttäjän tehtävänä. Tätä johtamisotet- 21

22 22 ta tulee itse asiassa entisestään tiivistää, mutta se voidaan toteuttaa aikaisemmasta jonkin verran poikkeavan työnjaon avulla. Ohjausotteen tiivistämisen tarvetta on korostanut myös syyttäjälaitosta koskevassa ulkopuolisessa arviossaan Valtiontalouden tarkastusvirasto. Paikallistason parempi sitouttaminen valtakunnansyyttäjän päätöksentekoon on tämän tavoitteen kannalta tarpeen. Organisaatiouudistus antaa toteutuessaan siihen olennaisesti aiempaa paremmat mahdollisuudet. Tähän nähden harkittavana on aiempaa tiiviimmän vuoropuhelun toteuttamiseksi syyttäjälaitoksen johdon ja kentän välillä syyttäjälaitoksen ohjausryhmän perustaminen. Säännöllisesti kokoontuvaan ryhmään kuuluisi valtakunnansyyttäjän, apulaisvaltakunnansyyttäjän ja muiden Valtakunnansyyttäjänviraston edustajien lisäksi joitakin yhteistoiminta-alueen / uuden itsenäisen suuremman syyttäjäyksikön päälliköitä. Paikallistason edustajien toimikautena voisi olla kalenterivuosi, jolloin kaikki päälliköt pääsisivät verraten ripeällä kierrolla vuorollaan mukaan. Ohjausryhmän avulla kentän näkemykset saadaan päätöksenteossa otettua huomioon paremmin ja kattavammin jo valmisteluvaiheessa. Toisaalta sen avulla voidaan myös edistää tiedonkulkua kentälle sekä siten toivottavasti myös tehtyihin päätöksiin sitoutumista ja niiden toteutumisen seurantaa. Valtakunnansyyttäjänviraston alkuperäinen johtoryhmä jatkaisi toimintaansa suppeammalla, viraston sisäisiin asioihin keskittyvällä toimenkuvalla. Avainsyyttäjien avainasema Avainsyyttäjäjärjestelmällä on jo pitkät toimintaperinteet ja oikeuskirjallisuudessakin tunnustettu asema syyttäjien erikoistumisjärjestelmänä. Siihen on sitoutunut Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstön ohella merkittävä määrä kentän syyttäjistöä. Myös rajanveto tulosohjaukseen on loogisemmin tehtävissä asiajaon kuin maantieteellisen jaon pohjalta. Näistä syistä vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta rakentaa parannettu laadullinen ohjausjärjestelmä asiajakoon perustuen nykyistä avainsyyttäjäjärjestelmää hyödyntäen. Olemassa olevan järjestelmän muuttamiseen ei ole syytä laajemmin kuin mitä tavoite tehostaa toimintaa ja saavuttaa pitkällä tähtäimellä voimavarojen

23 säästöä edellyttää. Sellaisenaan nykyinen avainsyyttäjäjärjestelmä ei kuitenkaan sovellu uusiin tarpeisiin. Osin varsin pieniin aihealueisiin perustuvaa jakoa tulee tiivistää ja lisätä siihen joitakin uusia aihealueita. Avainsyyttäjätehtävät asetetaan tässä yhteydessä valtakunnallisesti kokonaisuudessaan uudelleen haettaviksi. Tällainen selkiyttävä uudelleenjärjestely on välttämätön, mutta nykyisten avainsyyttäjien toivon toki aktiivisesti hakeutuvan edelleen näihin tehtäviin. Uudessa palkkausjärjestelmässä avainsyyttäjätehtävät otetaan huomioon selvinä seteleinä, minkä otaksun myös lisäävän kiinnostusta. Uralla etenemisen kannalta avainsyyttäjäkokemus tulee olemaan entistä merkittävämpi etu. Valtionsyyttäjien rooli uusien avainsyyttäjäryhmien vetäjinä tehostuu aluevastuun tehtävien vähentyessä alueellisen laatuohjauksen osalta. Ryhmät kantavat nykyistä suuremman vastuun koko syyttäjälaitoksen laatuohjauksesta ja laadunvalvonnasta. Tämä tarkoittaisi mm. kultakin asia-alueelta pääsääntöisesti syyttäjälaitoksen ohjausryhmän kautta päätöksentekoon saatettavien asioiden valikointia ja valmistelua. Asia-alueen oikeudellisen kehityksen seurannan tulisi vastaavasti syventyä. Kaikkeen edellä olevaan liittyen on ensi vuoden alusta myös tarkoitus siirtää erityisesti toimintaa ohjaavaksi tarkoitetun kiireellisen koulutuksen painopistettä akatemiasta alueille. Sen jälkeen kun on varmistettu, että kaikilla YT-alueilla on asianmukaiset DVD- ja muut audiovisuaaliset laitteet joita nykyisin myös yhä enemmän tarvitaan alueella apuna pääkäsittelyissä tietoa ja ohjeita voidaan jakaa asiasta riippuen samanaikaisesti koko henkilökunnalle tai sen tietyille ryhmille. Toteutus on kehittämisyksikössä koulutussuunnittelija Pia Meren valmisteltavana. Tällä hankkeella voimme samalla säästää sievoisen määrän euroja muihin tarkoituksiimme. Leijonanosa koulutuskustannuksistahan on matka- ja majoituskuluja. 23

24 LAADUN PARANTAMINEN ON JOUKKUEPELIÄ (Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Kari Lautjärvi) Arvoisat oikeudenhoidon ammattilaiset, Suomen Asianajajaliiton puolesta kiitän mahdollisuudesta osallistua laatupäivillenne. Asianajajaliitto edustaa, riippumattomana ja ammattikuntaamme itsesääntelevänä julkisoikeudellisena yhdistyksenä, yli asianajajaa. Kuten tiedätte, ammattikunnallamme on omat ammattieettiset, hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet. Panostamme jatkuvasti ammatilliseen ja eettiseen koulutukseemme. Asianajajatutkintoon on liitetty vuosi sitten erityinen asianajotoiminnan eettisiä kysymyksiä käsittelevä käytännön kurssi. Asianajajien jatkokoulutusvaatimukset on juuri uudistettu. Asianajajaliitolla on vakiintunut ja edelleen kehittyvä koulutusyhteistyö yliopistojen ja muiden oikeudenhoidon osapuolten kanssa. Asianajajaliitossa suunnitellaan myös erityisen prosessikoulutuksen aloittamista. Suomalaisella asianajajalla on lukuisia ammatillisia ja eettisiä velvollisuuksia päämiestään kohtaan. Riippumattomuus-, lojaliteetti-, salassapito- ja esteettömyysvelvoitteet todetaan usein myös ammattikuntamme perusarvoina. Asianajaja Jukka Peltonen alustaa laatupäivillänne huomenna enemmän ammattietiikastamme. Ammattikuntaamme eivät pidä koossa jäsenyyden mukanaan tuomat erioikeudet vaan halu asianajajina kuulua eettisesti korkeatasoiseen ja ammatillisesti laadukkaaseen ammattikuntaan, joka tehokkaasti ja avoimesti suorittaa myös jäsentensä ammatillista ja eettistä valvontaa. Miten tämä asianajajakuntaa koskeva mainospala liittyy Rovaniemen hovioikeuden laatupäiviin? Asianajaja on oikeudellisten palvelujen tarjoajan laatumerkki. Suomen Asianajajaliitolla on haastava ja alituisesti jatkuva tehtävä monin tavoin edistää laatumerkkinsä, brändinsä, yleistä luottamusta ja arvostusta.

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA X Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Harri Mäkinen, Jyrki Määttä, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen ja Kari

Lisätiedot

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA

LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laatuhanke LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin lähtökohdat ja laatumittaristo LAINKÄYTÖN LAADUN ARVIOINTI TUOMIOISTUIMESSA Arvioinnin

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA IX

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA IX ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA IX Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: Harri Mäkinen, Jyrki Määttä, Antti Savela, Heikki Sneck, Maarit Tukiainen

Lisätiedot

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 96

OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 96 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN TUTKIMUSTIEDONANTOJA 96 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. Jyrki Tala

Lisätiedot

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki

Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO VUOSIKERTOMUS 2006 Valtakunnansyyttäjänvirasto Albertinkatu 25 A, 00180 Helsinki Toimitus Marja Lehtonen, Valtakunnansyyttäjänvirasto Ulkoasu ja taitto Taina Ståhl, Mainostoimisto

Lisätiedot

Erikoistumistyöryhmä

Erikoistumistyöryhmä Erikoistumistyöryhmä Työryhmän mietintö Helsinki 23.4.2013 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTO Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen Te olette 12.6.2012 asettanut työryhmän, jonka tehtävänä oli selvittää ja arvioida

Lisätiedot

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ.

1 SUOMALAISEN ASIANAJON HISTORIAA OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ. Markku Fredman * OIKEUSPOLITIIKKAA PITKÄLLÄ KAAVALLA OIKEUDENKÄYNTIAVUSTAJAT VALVONTAAN SADAN VUODEN VIIPEELLÄ Vuoden 2014 alussa päättyy vuoden kestänyt siirtymäkausi, jonka jälkeen yleisissä tuomioistuimissa

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI

HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI HYVÄÄ ASIANAJAJATAPAA KOSKEVIEN OHJEIDEN KOMMENTAARI SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE... 1 1 JOHDANTO... 2 1.1 Hyvän asianajajatavan velvoittavuus ja lähteet... 2 1.2 Suomen rajat ylittävä toiminta... 3 2 ASIANAJAJAKUNTA

Lisätiedot

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi

Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke. - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi Laamanni Harri Mäkinen Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten lainkäytön laadunparannushanke - Tuomarien aktiivista toimintaa oikeudenhoidon tason nostamiseksi 1. Johdannoksi Tulosohjaus otettiin

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta

Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Suomen Asianajajaliitto Valvontalautakunta Valvontakertomus 2011 Suomen Asianajajaliiton julkaisuja ISBN 978-952-5552-22-5 ISSN 0781-5840 Kuvat: Susa Junnola, Nina Kaverinen Paino: Kirjapaino Uusimaa Taitto:

Lisätiedot

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010

Suomen Asianajajaliitto. Valvontakertomus 2010 1 Suomen Asianajajaliitto Valvontakertomus 2010 ISBN 978-952-5552-07-2 ISSN 0781-5840 Kuvat: Nina Kaverinen Taitto: Tin can Oy / Seija Nikkilä Paino: Suomen Lehtiyhtymä Porvoo 2011 2 3 Valvontakertomus

Lisätiedot

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä

Lainkäytön onnistumisen keskeisistä Pertti Nieminen Kouvolan hovioikeuden presidentti Oikeuslaitospäivä 15.3.2013 Helsinki Lainkäytön onnistumisen keskeisistä edellytyksistä tuomioistuimen näkökulmasta Arvoisat oikeuslaitospäivän osanottajat!

Lisätiedot

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta

Kuka valvoo. oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu valtiosääntötuomioistuimesta Paulina Tallroth Kuka valvoo oikeuksiamme? Perusoikeuksien valvontaelimet Suomessa ja keskustelu

Lisätiedot

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34

Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA 32 KOLUMNI: OIKEUSVALTIO HORJUU 23 ESIINNY EDUKSESI OIKEUDESSA 34 Osuvasti oikeuselämästä // numero 2-2015 // kahdeskymmenes vuosikerta VUOSI- KATSAUS- NUMERO TUIJA BRAX OIKEUS LÄHELLE ETÄPALVELUILLA 18 Nokka kohti 2020-lukua 24 TOIVIO-KAASINEN KIRJOITTAA JURISTIN ARJESTA

Lisätiedot

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32

sosiaali- ja TErvEysalaN EETTiNEN perusta ETENE-julkaisuja 32 sosiaali- ja terveysalan eettinen perusta ETENE-julkaisuja 32 ETENE-julkaisuja 32 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN EETTINEN PERUSTA ISSN-L 1458-6193 ISSN 1458-6193 (painettu) ISSN 1797-9889 (verkkojulkaisu) ISBN

Lisätiedot

Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta! Toivotamme teille Rauhallista Joulua ja Hyvää alkavaa vuotta 2014 yhteistyön merkeissä.

Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta! Toivotamme teille Rauhallista Joulua ja Hyvää alkavaa vuotta 2014 yhteistyön merkeissä. Maallikkotuomari Suomen Maallikkotuomarit ry Finlands Lekmannadomare rf 2/2013 Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta! Toivotamme teille Rauhallista Joulua ja Hyvää alkavaa vuotta 2014 yhteistyön

Lisätiedot

Ohjausryhmän määräajaksi asetettiin 21.6.2006.

Ohjausryhmän määräajaksi asetettiin 21.6.2006. OIKEUSMINISTERIÖLLE Oikeusministeriö asetti 30.5.2005 ohjausryhmän, jonka tehtäväksi annettiin osallistua ministeriössä valmisteltavan tuomarikoulutusjärjestelmän suunnitteluun ja ohjata suunnittelua tuomarikoulutettavien

Lisätiedot

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan

Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007 2011 Rakennemuutoksella parempaan oikeusturvaan Oikeusturvapolitiikan toimintaohjelma 2007-2011 OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI

Lisätiedot

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely

VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro. SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely VALTAKUNNAN- SYYTTÄJÄN- VIRASTON JULKAISUSARJA nro 4 SYYTTÄJÄN UUDET HAASTEET Syyttäjä ja rikosasian suullinen käsittely Valtakunnansyyttäjänvirasto Julkaisusarja nro 4 Valtakunnansyyttäjänvirasto ISSN

Lisätiedot

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012

Lautamies ... ... Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012 Suomen lautamiehet ry Finlands nämndemän rf 2/2012...... Arvoisat yhteistyötahot! Kiitämme kuluneesta vuodesta ja toivotamme Teille Rauhallista Joulua sekä Hyvää alkavaa Vuotta 2013 yhteistyön merkeissä.

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013

Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 Arki, arvot, elämä, etiikka Sosiaalialan ammattilaisen eettiset ohjeet Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry Ammattieettinen lautakunta Helsinki 2013 a a e e Arki, arvot, elämä,

Lisätiedot

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA

YHTEISET TAVOITTEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA YHTEISET VOIEET YHTEINEN ETU MENESTYKSEEN TOIMIVALLA VUOROPUHELULLA Teknologiateollisuus ry Metallityöväen Liitto ry Puh. (09) 19 231 Puh. 020 77 4001 www.teknologiateollisuus.fi www.metalliliitto.fi ISBN

Lisätiedot

2010 11 Vuosikatsaus. Suomen Asianajajaliitto 1. Asianajajan viisi perusarvoa s. 7. Riittääkö asianajajia maakuntiin? s. 22

2010 11 Vuosikatsaus. Suomen Asianajajaliitto 1. Asianajajan viisi perusarvoa s. 7. Riittääkö asianajajia maakuntiin? s. 22 2010 11 Vuosikatsaus Asianajajan viisi perusarvoa s. 7 Riittääkö asianajajia maakuntiin? s. 22 Suomen Asianajajaliitto 1 SUOMEN ASIANAJAJALIITTO Sisällys 3 Asianajajaliitto lyhyesti 4 Puheenjohtajan katsaus

Lisätiedot

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja

3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos. Valtiotyönantaja 3/2000 Syyskuu 2000 Valtion työmarkkinalaitos Valtiotyönantaja 3/2000 JULKAISIJA Valtion työmarkkinalaitos VALTIOTYÖNANTAJA Syyskuu 2000 SISÄLLYS: Valtion työnantajapolitiikka haasteiden edessä 3 Mistä

Lisätiedot

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009

YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 YLEISET TUOMIOISTUIMET JA TYÖTUOMIOISTUIN VUONNA 2009 Korkeimman oikeuden, hovioikeuksien ja käräjäoikeuksien sekä työtuomioistuimen toimintakertomus Kannet ja taiton ohjeistus: Ahoy! Paino: Multiprint

Lisätiedot

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18

1. TUTKIMUSAIHEESTA 14. 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14. 1.2. Tutkimuksen rakenne 17. 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1 Sisällysluettelo: 1. TUTKIMUSAIHEESTA 14 1.1. Yleistä esitutkinnasta ja tutkimusaiheen esittely 14 1.2. Tutkimuksen rakenne 17 1.3. Tutkimuksen tavoitteista 18 1.4. Rikoksesta epäilty: esitutkinnan kohde

Lisätiedot

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa

Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Jarmo Koistinen & Sonja Kortelainen (toim.) Normit, käytännöt ja etiikka Suomen ja Venäjän tuomioistuimissa Aducate Reports and Books 1/2011 J a r m o K o i s t i n e n & Sonj a K o r t e l a i n e n (t

Lisätiedot

Lääkärin etiikka 7. painos

Lääkärin etiikka 7. painos Lääkärin etiikka Lääkärin etiikka 7. painos Julkaisija: Suomen Lääkäriliitto Mäkelänkatu 2, PL 49, 00501 Helsinki Puhelin: 09 393 091 Faksi: 09 393 0794 laakariliitto@laakariliitto.fi www.laakariliitto.fi

Lisätiedot

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto

YLEISPERUSTELUT. 1. Johdanto 1 YLEISPERUSTELUT 1. Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä vuonna 1993 säädettiin oikeudenkäymiskaareen uudet sovintoa koskevat säännökset. Niiden mukaan tuomioistuimen tulee riita-asian valmistelussa

Lisätiedot

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II

ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANK- KEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA I - II Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimittaja: Käräjätuomari, laatukoordinaattori Pekka Louhelainen, Oulun käräjäoikeus

Lisätiedot