ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII"

Transkriptio

1 ROVANIEMEN HOVIOIKEUSPIIRIN TUOMIOISTUINTEN LAATUHANKKEEN TYÖRYHMÄRAPORTTEJA VII

2 Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhanke Toimituskunta: laamanni Harri Mäkinen, käräjätuomari Juha Tervo ja käräjätuomari, laatukoordinaattori Antti Savela Toimittaja: Antti Savela Kannen suunnittelu ja taiton toteutus: Studio Ilpo Okkonen Oy ISBN (nid.) ISBN (pdf) ISBN (HTML) ISSN Gummerus Kirjapaino Oy Saarijärvi 2006

3 SISÄLTÖ Lukijalle LAATUPÄIVIEN TERVEHDYKSET Avaussanat (Esko Oikarinen) Syyttäjälaitos tänään matkalla kohti uutta kehitysvaihetta (Matti Kuusimäki) Laadun parantaminen on joukkuepeliä (Kari Lautjärvi) AMMATTIETIIKKA JA LAKI ASIANAJOTOIMINNAN PERUSTANA (Jukka Peltonen) Johdanto Asianajotoiminta ja asianajotehtävät Asianajajaoikeus Asianajotoiminnan ammattieettinen perusta, hyvä asianajajatapa Laki asianajotoiminnan perustana Asianajajan ammatilliset velvollisuudet ja vapausoikeudet Tuomarit asianajajien velvollisuuksien ja vapausoikeuksien vartijoina Asianajajan esteettömyys Asianajajan sanan- ja arvostelunvapauden käyttäminen Asianajajan toimimisvelvollisuuden täyttäminen Asianajajan rehellisyys- ja totuusvelvollisuuden täyttäminen Asianajajan salassapitovelvollisuus ja salassapito-oikeus Asianajajan vastuu Minulle esitettyjä ja keskustelun herättämiä kysymyksiä Lainkäyttötoiminnan laadun merkitys kilpailun näkökulmasta 53

4 2.8.2 Asianajajien sidottuisuus päämiehen toimiohjeisiin ja menettelyvaatimuksiin Asianajajien velvollisuus myötävaikuttaa oikeudenkäyntimenettelyn toteuttamiseen Jääkö tuomarien toiminnan perusteissa sijaa ammattietiikalle? 55 Liite 1 Asianajotoiminnan käsitesisältö 57 Liite 2 Asianajajaoikeuden määritelmä 58 Liite 3 Helsingin yliopiston asianajajaoikeuden luentorunko 59 Liite 4 Asianajajan velvollisuuksien ja vapausoikeuksien analyysi 60 Liite 5 Asianajajan esteettömyyttä koskevia normeja 64 Liite 6 Asianajan salassapitovelvollisuutta ja -oikeutta koskevia säännöksiä NÄYTTÖRATKAISUN PERUSTELEMINEN RIITA- JA RIKOSASIOISSA SEKÄ RIITA-ASIOIDEN HAASTEHAKEMUSTEN JA -VASTAUSTEN SISÄLLÖLLISEN LAADUN PARANTAMINEN (seurantaraportti) Työryhmän tehtävä ja sen toteuttaminen Näyttöratkaisun perusteleminen Haastehakemusten ja vastausten sisällöllisen laadun parantaminen Näyttöratkaisun perusteleminen riita- ja rikosasioissa Tutkimustulokset Yhteenveto Riita-asioiden haastehakemusten ja -vastausten sisällöllisen laadun parantaminen Tutkimustulokset Yhteenveto Tiivistelmä Näyttöratkaisun perusteleminen riita- ja rikosasioissa Riita-asioiden haastehakemusten ja -vastausten sisällöllisen laadun parantaminen 85

5 4. KÄYTÄNTÖJEN YHTENÄISTÄMINEN RANGAISTUSLAJIN VALINNASSA JA EHDOLLISEN RANGAISTUKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANOSSA (seurantaraportti) Johdanto Käytäntöjen yhtenäistäminen rangaistuslajin valinnassa Seurannan toteutustapa ja vastaukset Rikoslajeittain tuomitut rangaistukset Varkaus Kavallus Moottorikulkuneuvon käyttövarkaus Törkeät rattijuopumukset ja rattijuopumukset Pahoinpitelyrikokset Huumausainerikokset Valinta ehdollisen ja ehdottoman vankeusrangaistuksen välillä Ehdollisen vankeusrangaistuksen oheisseuraamukset Oheissakko Yhdyskuntapalvelu Valvonta Yhdyskuntapalveluun tuomitseminen Yhteenveto Suositukset Käytäntöjen yhtenäistäminen ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpanossa Seurannan toteutustapa ja vastaukset Suositukset Seurannan tulokset Johtopäätökset Suositukset 106

6 5. TUOMAREIDEN YHTEISTYÖ JUTTUJEN HALLINNOINNISSA RIITA-ASIOISSA JA KOLMEN TUOMARIN KOKOONPANON KÄYTTÖ RIITA-ASIOISSA Yleistä Johdanto Alioikeusuudistuksen yhteydessä voimaan tulleet säännökset kolmen lainoppineen tuomarin kokoonpanosta Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttöä koskevat säädösmuutokset Lainsäädännön antamat mahdollisuudet ja asettamat rajoitukset Työryhmän tehtävä, työlle asetettavat tavoitteet sekä tehtävän suorittamistapa Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö Työryhmän suorittama selvitystyö Selvitystyön tulokset Kolmen tuomarin kokoonpanossa käsiteltäviksi menevät asiat Aloite kolmen tuomarin kokoonpanon käyttämiseen Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttöä koskevan pyynnön epääminen Kokoonpanon merkitys muutoksenhakuhalukkuuden kannalta Kokoonpanon merkitys lopputuloksen pysyvyyden kannalta Kolmen tuomarin kokoonpanon käytön lisäämistarve Johtopäätökset Kolmen tuomarin kokoonpanon käyttö juttujen hallinnoinnin kannalta Alioikeuden kokoonpanojen kehittäminen Käräjäoikeuden kokoonpanot tuomioistuimen toiminnan uskottavuuden kannalta Työryhmän esitykset 137

7 5.7.1 Esitykset voimassa olevan lain kannalta Esitykset säädettävän lain kannalta RIKOSASIOIDEN MENETTELYTAPOJEN YHDENMUKAISTAMINEN 141 Esipuhe Esitutkinta Menettely syyttäjänvirastossa Yhteistyö syyttäjät / käräjäoikeus Asiakirjojen saapuminen käräjäoikeuteen Asianomistajan ym. vaatimusten selvittäminen Vastaajan haastaminen Esitutkinnan ja asiakirjojen täydennyttäminen Istuntokäsittelyn suunnitteleminen ja määrääminen Valmisteluistunto Kutsut ja tiedoksiannot Pääkäsittelyn peruuttaminen etukäteen Käräjäsihteerin toimenpiteet ennen istuntoa Tuomarin toimenpiteet ennen istuntoa Toimenpiteet istunnossa ennen pääkäsittelyn aloittamista Pääkäsittelyn este Pääkäsittelyn lykkääminen Pääkäsittelyn keskeyttäminen Alkukeskustelu Prosessinjohto Todistelu Loppukeskustelu Pöytäkirjan laatiminen Tuomion laatiminen Tuomion julistaminen ja antaminen Käräjäsihteerin toimenpiteet rikosasian pääkäsittelyn jälkeen Tuomarin toimenpiteet rikosasian pääkäsittelyn jälkeen 180

8 7. SEURAAMUSTEN MÄÄRÄÄMINEN RATTIJUOPUMUSRIKOKSISSA Seuraamussuositustaulukko ns. tyyppitapauksessa Taulukon soveltamisohjeet Rangaistuslajin valinta ja rangaistuksen mittaaminen Vankeusrangaistuksen ehdollisuus Aiemmin tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen täytäntöönpano Oheisseuraamukset Ajokielto VÄITTÄMISTAAKASTA JA YLIPAINO- PERIAATTEESTA DISPOSITIIVISISSA RIITA-ASIOISSA (Timo Saranpää) Johdatusta aiheeseen Väittämistaakasta Oikeudellisesta ratkaisutoiminnasta ja todistelusta Täyden näytön kritiikki Ekelöfin todistusteoria Ylipainoperiaate Johdatus aiheeseen Ylipainoperiaate ja dispositiiviset riita-asiat Syy-yhteysvaatimuksesta vahingonkorvausoikeudessa KKO 1995: KKO 1993: Korkeimman oikeuden ratkaisujen vertailu ja arviointi Lopuksi 217

9 9. QUALITY PROJECT IN THE COURTS IN THE JURISDICTION OF THE COURT OF APPEAL OF ROVANIEMI, FINLAND Description of the scheme Description of the effects of the scheme on the workings of the court The Quality Benchmarks Recognitions for the quality project 228 Summary 230

10 10 Lukijalle Rovaniemen hovioikeuspiirin tuomioistuinten laatuhanke aloitettiin vuonna Hankkeen tavoitteena on parantaa ja kehittää tuomioistuinten työtä niin, että oikeudenmukaisuus toteutuu, oikeudenkäynti on reilua, ratkaisut ovat lainmukaisia ja hyvin perusteltuja ja tuomioistuinten palvelut ovat myös kustannustensa puolesta ihmisten saatavissa. Vuosi 2005 oli laatuhankkeen seitsemäs toimintavuosi. Se toteutettiin aikaisempina vuosina hyviksi koetuin työtavoin. Laatutyöryhmät työstivät valittuja kehittämisteemoja. Rovaniemen hovioikeuspiirin seitsemänsillä laatupäivillä Rovaniemellä laatutyöryhmien työt esiteltiin, niistä käytiin keskustelua ja asetettiin laatutavoitteet vuodelle Täydennyskoulutusosiossa päivitettiin vahingonkorvausoikeudellista osaamista. Toimintavuotta leimasi laatumittaristoehdotuksen valmistuminen ja siitä lausuntokierroksella ja laatupäivillä käyty keskustelu. Käsillä oleva julkaisu sisältää vuonna 2005 toimineiden laatutyöryhmien loppuraportit. Ne perustuvat tuomareiden ja työryhmissä mukana olleiden syyttäjien, julkisten oikeusavustajien ja asianajajien työryhmissä ja laatupäivillä kustakin teemasta käymiin keskusteluihin. Siten kysymyksessä ei ole oikeustieteellinen tutkimus. Julkaisu sisältää myös jo aikaisemmin laaditun mutta

11 11 korkeimman oikeuden ratkaisun KKO 2005:132 johdosta päivitetyn suosituksen seuraamusten määräämisestä rattijuopumusrikoksissa, laatupäivillä pidettyjä tervehdyksiä, asianajaja Jukka Peltosen laatupäivillä pitämän esitelmän ja tutkija Timo Saranpään laatuhankkeen koulutusosioissa pitämän luennon. Vielä julkaisu sisältää rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelyn yhdenmukaistamiseen tähdänneessä projektissa laaditun muistion. Laatuhanketta kohtaan on osoitettu kansainvälistä kiinnostusta etenkin sen jälkeen, kun hanke voitti syksyllä 2005 Euroopan unionin komission ja Euroopan neuvoston järjestämän The Crystal Scales of Justice Award -kilpailun. Tämän vuoksi julkaisuun on liitetty laatuhankkeen englanninkielinen kuvaus. Rovaniemen hovioikeuspiirin laatuhankkeen aiempia julkaisuja on saatavilla Oulun käräjäoikeudesta. Kiitän kaikkia vuonna 2005 laatutyöryhmien puheenjohtajina ja jäseninä toimineita hyvästä työstä lainkäytön laadun edistämiseksi. Lisäksi kiitän Esko Oikarista, Matti Kuusimäkeä, Kari Lautjärveä, Jukka Peltosta ja Timo Saranpäätä luvasta julkaista heidän esityksensä laaturaporttikirjassa. Vielä kiitokset kuuluvat kirjan toimitustyöhön osallistuneille laamanni Harri Mäkiselle ja käräjätuomari Juha Tervolle. Antti Savela käräjätuomari, laatukoordinaattori

12

13 13 1. LAATUPÄIVIEN TERVEHDYKSET (Rovaniemen hovioikeuspiirin laatupäivät pidettiin Rovaniemen hovioikeudessa)

14

15 AVAUSSANAT (hovioikeuden presidentti Esko Oikarinen) Arvoisat laatupäivien osanottajat, naiset ja herrat Kunnioitetut kutsuvieraat Mieli kiitollisena, mutta nöyränä, juhlatunnelmissa minulla on ilo toivottaa Teidät kaikki sydämellisesti tervetulleiksi näille hovioikeuspiirin laatupäiville. Auditoriossa ovat palkitun laatuhankkeen tekijät: hovioikeuspiirin tuomioistuinten, käräjäoikeuksien ja hovioikeuden tuomarit, esittelijät ja muut edustajat; tärkeimpien sidosryhmien, syyttäjien, asianajajien ja yliopiston edustajat; sekä oikeusministeriön vahva edustus. Samalla kun onnittelen ja lausun parhaimmat kiitokset kaikille laatuhankkeeseen osallistuneille koko oikeudenhoidon ketjussa, haluan korostaa sitä menestystekijää, että ilman kaikkien sitoutumista ja kehitysmyönteisyyttä laatuhankkeen toteutus ja sitä kautta myönteiset tulokset eivät olisi olleet mahdollisia. Tuomioistuimet ja niiden tärkeimmät sidosryhmät, syyttäjä- ja asianajajakunta, yliopisto ja oikeusministeriö ovat alusta pitäen nähneet laatutyön ja sitä tukevan korkealuokkaisen koulutuksen oikeaksi ja välttämättömäksi tavaksi vastata yhteiskunnan ja sen kansalaisten koko ajan kasvaviin oikeusturvaodotuksiin ja eurooppalaisen oikeusvaltion tuomioistuinten toiminnalle asettamiin uusiin osaamis- ja ammattitaitovaatimuksiin. Hovioikeuspiirin laatuhankkeelle tänä vuonna myönnetyt merkittävät tunnustukset ja huomionosoitukset, ensin Suomen Asianajajaliiton Oikeusteko -palkinto 2005 ja sitten lokakuussa 2005 Euroopan Unionin ja Euroopan Neuvoston The Chrystal Scales of Justice -palkinto, muuten molemmat palkinnot järjestyksessään ensimmäiset, osoittavat, että Pohjoinen laatuhanke koulutuksineen nähdään sekä kotimaisessa että kansainvälisessä oikeusyhteisössä hyödylliseksi ja uusia uria aukovaksi. Kunnia ja kiitos näistä arvokkaista palkinnoista kuuluu koko Pohjoisen oikeusyhteisölle, tuomioistuimille, niiden henkilöstölle, sidosryhmillemme ja kaikille niille, jotka vuosien saatossa ovat tukeneet hankettamme niin henkisesti kuin taloudellisestikin. Erityisen rintamavastuun ovat kantaneet laatuhankkeen kehittämis-

16 16 työryhmän puheenjohtaja, laamanni Harri Mäkinen ja laatukoordinaattori, käräjätuomari Antti Savela, joiden käsialaa on näilläkin päivillä käsiteltävä, paljon huomiota osakseen saanut laatumittaristo (Lainkäytön laadun mittaaminen tuomioistuimessa). Tässä työssä myös käräjätuomari Juha Tervon panos on ollut tärkeä. Eurooppalaisen laatupalkinnon kävivät Edinburghista hakemassa Harri Mäkinen ja Antti Savela. Siellä he myös esittelivät laatuhankettamme hyvin arvovaltaiselle kuulijajoukolle in english. Kuvaannollisesti voimme nyt sanoa professori Aulis Aarnion paljon lainatuin sanoin: Pohjoisen tuomarit voivat mennä takki auki Eurooppaan. Arvostamme sitä, että laatupäivillä puheenvuoron käyttävät syyttäjäkunnan ja asianajajakunnan ykkösnimet, valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki ja Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Kari Lautjärvi. Arvostamme myös sitä, että oikeusministeriön edustajina puheenvuoron käyttävät tuomioistuinyksikön johtaja, hallitusneuvos Heikki Liljeroos ajankohtaisista asioista ja lainvalmistelu- ja strategiayksikön johtaja, kehittämispäällikkö Sakari Laukkanen tuomioistuinten haasteista. Huomenna pitää tärkeän esitelmän asianajaja Jukka Peltonen aiheesta Ammattietiikka ja laki asianajotoiminnan perustana. Asianajaja Peltonen on syvällisesti perehtynyt asianajajien toiminnan ja työn ammattieettisiin kysymyksiin ja arvoperustaan. Toivotan vieraamme tervetulleiksi tilaisuuteen. Laatuteemat on pitkin vuotta työstetty ja ne esitellään ja käsitellään näillä päivillä sekä auktorisoidaan vuoden 2006 lainkäytön laatutavoitteiksi. Jo tässä yhteydessä laatutyöryhmien puheenjohtajille ja jäsenille parhaimmat kiitokset hyvin ja ahkerasti tehdystä työstä. Laaturyhmissä ovat olleet edustettuina myös hovioikeuspiirin syyttäjät ja asianajajat, millä korostetaan laatutyön tekemisen tarpeellisuutta koko oikeudenhoidon ketjussa. Hovioikeuspiirin laatutyön keskeiset avainsanat ovat yhteisöllisyys ja verkottuminen uusine keskustelukulttuureineen. Kehittäminen ja kehittyminen on tuloksellisempaa, kun nähdään menestyminen joukkuelajina. Huippupelaaja tietää, mitä hän itse osaa ja missä hänen pitää kehittyä, mutta ennen muuta hän arvostaa, mitä kanssapelaaja osaa. Näinhän se on myös korkeatasoisen oikeusturvan tuottamisessa.

17 Keskeisenä asiana päivillä on laatumittariston lausuntopalautteen esittely ja laatumittariston pilotoinnin esittely sekä pilotointiin liittyvien alustavien päätösten tekeminen. Käsissämme on niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin ainutlaatuinen tuote. Päivien lopuksi vilkaisemme vuoden 2006 ohjelmaa. Ja lopuksi. Tänä päivänä mieltämme painaa huoli oikeusvaltion perustan murenemisesta. Negatiiviseen kehitykseen ovat vaikuttamassa niukkenevasta taloudesta johtuvat tuomioistuinlaitoksen henkilöstöleikkaukset ja erilaiset tuottavuusohjelmat, joiden seurauksena tuomioistuimet ruuhkautuvat ja käsittelyajat pidentyvät. Liian pitkistä käsittelyajoista Suomi on viime aikoina saanut useita Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen langettavia tuomioita. Tässä tilanteessa tarvitaan keskustelua oikeusvaltion puolustamiseksi. Tuomarin työ on käsityötä, asioiden harkintaa ja punnintaa yhä vaikeammaksi käyvissä asioissa. Tätä tuomarin työtä ei voida korvata millään vippaskonsteilla. Valtiovallan on turvattava tuomioistuimille oikeusvaltion ja oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellyttämät voimavarat. Kirjailija Veikko Huovisen sanoin (Havukka-ahon ajattelija, 1952) on aiheellista peräänkuuluttaa kaukoviisautta: Se tarkoittaa sitä, että asiat harkitaan etukäteen ja kuvitellaan tapaus sikseenkin elävästi, että kun se kerran tapahtuu, on reitit selvät. Tätä lajia on harvalle suotu. Jolla sitä on, niin pitäkööt hyvänään! Mutta tässä lajissa on kaksi pahaa vikaa; asia jää huvikseen tapahtumatta tai se tapahtuu eri tavalla. Joka arvaa ottaa tämänkin huomioon, sille on maailmanranta kevyt kiertää... Meidän tulee löytää selvät reitit, jotta tuo maailmanranta on kevyt kiertää. Antoisia ja hyödyllisiä päiviä. Vielä kerran tervetuloa. Kiitokset kaikille mukana oleville jo etukäteen. 17

18 SYYTTÄJÄLAITOS TÄNÄÄN MATKALLA KOHTI UUTTA KEHITYSVAIHETTA (valtakunnansyyttäjä Matti Kuusimäki) Vilkaisu taaksepäin Uusimuotoisen syyttäjälaitoksen kahdeksas toimintavuosi on umpeutumassa ja paljon yhteisiä uutta luovia ponnistuksia takanamme. Runsaasti on saatu aikaankin. Ilman avain- ja erikoissyyttäjäjärjestelmää mentorointeineen, apulaissyyttäjistä muodostunutta tehokasta laitoksen rekrytointikanavaa, alueryhmätoiminnan puitteissa syntyvää sosiaalista vireyttä, laajaa ja monipuolista valtakunnallista koulutusta, tehokasta integroitumista syyttäjäntoimen piiriin kuuluviin kansainvälisiin yhteisöihin ja toimistohenkilökunnan toimenkuvan monipuolistamista ja sen kautta vastuun lisäämistä, ei syyttäjälaitos olisi kyennyt vastaamaan sille asetettuihin uusiin vaatimuksiin. Monipuolisen sidosryhmäyhteistyön luomisessa on syyttäjistö uuden prosessuaalisen roolinsa myötä ollut aktiivinen osapuoli. Voimme hyvin syin todeta eräänlaisen jakson syyttäjälaitoksessa olevan päättymässä ja uuden alkamassa. Yhtään merkittävämpää hanketta ei ole tarvinnut keskeyttää, joten lienemme ainakin tähän asti onnistuneet. Toivottavasti onni on myötä vastakin, vaikka emme sen varaan voikaan heittäytyä. Syyttäjälaitoksen ensi jakson tärkeitä asioita olivat syyttäjistön perustuslaillisen riippumattomuusaseman vakiinnuttaminen ja syyttäjien sopeutuminen runsaasti uusia tehtäviä ja osaamisvaatimuksia asettaneen rikosprosessiuudistuksen kunnianhimoisiin tavoitteisiin. Tiukkaa on tehnyt pitäytyä syytesidonnaisuuden ja sen pohjana olevan vetoamisvelvollisuuden raameihin. Perinteitä kehityksen jarruna Oikeusministeriön julkaisussa Oikeuspolitiikan strategia ja kehitysnäkymiä vuosiksi korostettiin tavoitetta vahvistaa syyttäjien kokonaisotetta rikosvastuun toteuttamisessa. Sen jälkeen sama on ilmaistu kaikissa ministeriön oikeuspoliittisissa linjauksissa. Viimeisin sisältyy päivättyyn oikeusministeriön johdon ja kriminaalipoliittisen osaston väliseen tulossopimukseen vuodelle 2006.

19 Kehitys näkyykin jo viime vuosien lainsäädännössä. Esimerkiksi huumausaineiden käyttörikosta säänneltäessä eduskunta asetti valtakunnansyyttäjälle jyrkkiä vaatimuksia uuden lain johdonmukaiselle ja yhdenvertaiselle soveltamiselle koko maassa. Oli ryhdyttävä yhdessä poliisin kanssa laajoihin toimiin muun muassa yhdenmukaisen syyttämättäjättämiskäytännön aikaansaamista varten. Tutkitut tulokset siitä, mitä saatiin aikaan, eivät ikävä kyllä erityisemmin rohkaise. Pääasiassa näytettiin toimitun niin kuin ennenkin eli oman käsityksen mukaan. Tämä on yleisemminkin muutoin erinomaiseksi tunnustetun koulutuksemme epäkohta. Koulutus ei ole sitouttanut työssä läheskään toivotulla tavalla ja on mennyt siten osaksi hukkaan. Tämä on hyvin valitettavaa, koska syyttäjälaitoksen tiukasti omissa käsissä pidetyn koulutuksen on tarkoitus olla myös valtakunnansyyttäjän keskeisin kentän ohjauskeino. Osoittakoon tämä yleiselläkin tasolla sen, mikä on laitoksemme toista kehitysjaksoa ajatellen suurin haaste. Jotta syyttäjistö selviäisi organisaationa jatkuvasti lisääntyvistä uusista tehtävistään, on syyttäjien myös henkilökohtaisesti kyettävä asennoitumaan työhönsä uudella tavalla. On eri tavoin vahvistettava yhteisöllisyyttä. Yksinäisen suden tapaan toimiva taitavinkaan syyttäjä ei pysty enää tänä päivänä oikealla tavalla edustamaan ammattitaitoista syyttäjäkuntaa. Tämä ei tietenkään merkitse muutosta yksittäisten lainkäyttötehtävien ratkaisutoiminnan edellyttämään riippumattomuuteen. Mutta onkin kyettävä paremmin sisäistämään väärän riippumattomuusajattelun vaarat. Yhdenmukaisen syyttäjäkäytännön vaaliminen korkeana ammatillisena hyveenä edellyttää paikallisten kollegojen ja koko laitoksen ratkaisutoiminnan seurantaa ja yleisen tason neuvonpitoa monista asioista myös yksiköissä. Pohjalainen Minoon oikias, tootta vääräs -tokaisu ei ole hyvä ohjenuora. Vertaus tuomarityöhön Tuomarikin on velvollinen ottamaan työssään tarkoin varteen ylempien oikeusasteiden kannanotot, vaikka ne eivät anglosaksiseen tapaan muodollisesti sidokaan. Lain antamin valtuutuksin annettujen valtakunnansyyttäjän yleisten ohjeiden ja määräysten 19

20 20 sekä kanteluratkaisujen on tarkoitus syyttäjäntoimen osalta toimia samaan tapaan. Tämä ilmenee erittäin selvästi myös syyttäjälakien valmistelutöistä. Valitettavasti näin ei näytä läheskään aina käyneen. Olemme juuri vahvistaneet laitoksemme arvoiksi oikeudenmukaisuuden, ammattitaidon ja työhyvinvoinnin. Ajatelkaamme siis näiden käsitteiden luonnetta nimenomaan tämän päivän vaatimusten valossa, ei taakse jääneiden työtapojen nostalgiana. Uuden palkkausjärjestelmän tarjoamien mahdollisuuksien myötä tähän ajatteluun on laitoksemme väellä konkreettinenkin syy mukautua. On toisin sanoen vahvistettava laitoksemme ammatillista keskustelukulttuuria, joka perinteisen syyttäjäntyön luonteen vuoksi on jäänyt ohuemmaksi kuin tuomioistuinpuolella. Tuomareista suurin osa on saanut koulutuksensa hovioikeuksissa tai muinoisissa raastuvanoikeuksissa, joissa molemmissa kollegiaalinen keskustelu, myös enemmän tai vähemmän terävä ajatusten keskinäinen kritisointikin on ollut arkipäivää. Toinen tuomioistuinten työstä opittava asia olisi ns. hiljaisen tiedon siirtäminen sukupolvelta toiselle. Keskiajalta tutun ammattikuntalaitoksen perusperiaatteet kun ovat täyttä valuuttaa tänäänkin. Mestari / kisälli - perinteen soisin eri tavoin vahvistuvan laitoksemme toisella kehitysjaksolla. Jokaisella kokeneella syyttäjällä on ammatillista annettavaa nuoremmilleen - siitäkin huolimatta, että nämä olisivat perusteellisemmin ja modernimmin peruskoulutettuja. Sen vuoksi esimerkiksi syyttäjien parityöskentelyä on syytä voimakkaasti tehostaa. Ajankohtaista esitutkinnasta Uusi rikosprosessi voi toimia parhaalla tavalla vain kokonaisuutena, johon olennaisena osana kuuluu pääkäsittelyn huolellinen valmistelu. Sen on määrä tapahtua esitutkinnan yhteydessä ja syyttäjän vastuulla. Tähän ei ole kuitenkaan käytännössä ikävä kyllä vielä päästy. Tavoitteeseen pyritään ensi vuoden alkupuolella toteutettavalla kaikkiin kihlakuntiin suunnattavalla yhteisellä koulutuksella. Kouluttajien koulutus on alkamassa ja muukin valmistelu sekä poliisin että syyttäjälaitoksen osalta loppusuoralla. Toivon todella

21 tämän panostuksen saavan aikaan lopultakin sen, että syyttäjämme ottaisivat entisten tehtäviensä ohella nykyistä selkeämmin myös rikosvastuun aktiivisen toteuttajan, eräänlaisen tutkintatuomarin roolin. Onhan oma poliisin ja syyttäjän yhteistyöhön, ei toisen johdonalaisuuteen, rakentuva järjestelmämme oikeusturvan kannalta siinä suhteessa parempikin kuin naapurin, että tutkintaja syytekynnyksen ylittymistä koskeva harkinta kuuluu eri viranomaisille. Normatiivisiin muutoksiin ei siis mielestäni ole aihetta, kun vain siirrytään uuteen työkulttuuriin ja ryhdytään kunnolla toimimaan laissa selvästi ilmaistuin tavoin. Uutta sävyä johtamiseen Tavoitteet eivät voi toteutua pelkästään niitä ajattelemalla ja niistä kirjoittelemalla. Moniin toimiin onkin jo ryhdytty. Koska suunnitelmista on eri yhteyksissä jo varmaan kerrottu hajanaista tietoa, koetan nyt, alkavan uuden kehitysvaiheen kynnyksellä lyhyesti mutta kokoavasti kertoa, mihin konkreettisiin toimenpiteisiin valtakunnansyyttäjän aloitteesta on tavoitteiden saavuttamiseksi ryhdytty. Yhteistoiminta-alueiden kaikelle tälle luomista ratkaisevan tärkeistä uusista toimintaedellytyksistä meillä on jo kokemusta. Entä sitten tästä eteenpäin? Oikeusministeriön toimesta valmistellaan parhaillaan lakiesitystä itsenäiseen syyttäjäyksikköön siirtymisen edellyttämistä lainsäädäntömuutoksista. Paikallistasolle voidaan siirtää jatkossa nykyistä enemmän vastuuta ja ohjausjärjestelmän päällekkäisyyksiä purkaa. Ohjausjärjestelmää tulee kuitenkin selkiinnyttää ja tehostaa testausluonteisesti jo olevan YT-aluejärjestelmän puitteissa, vaikka syyttäjäyksiköitä koskeva organisaatiouudistus ei vielä aivan tähän hätään ehdikään. Tarkoitus on myös sisällöllisesti hieman puuttua valtionsyyttäjien aluevastuutoimintaan ja siirtää valtionsyyttäjien tehtävänkuvan painotusta koko syyttäjälaitoksen laatuohjauksen kehittämiseen ja toteuttamiseen. Koulutuksellisia ja sosiaalisen kanssakäymisen tarpeita varten luotu tuloksekas alueryhmätoiminta jatkuu edelleen. Sen mahdollisia kehittämistarpeitakin harkitaan. Syyttäjälaitoksen johtaminen ja siihen liittyvä päätöksenteko säilyvät entisellään valtakunnansyyttäjän tehtävänä. Tätä johtamisotet- 21

22 22 ta tulee itse asiassa entisestään tiivistää, mutta se voidaan toteuttaa aikaisemmasta jonkin verran poikkeavan työnjaon avulla. Ohjausotteen tiivistämisen tarvetta on korostanut myös syyttäjälaitosta koskevassa ulkopuolisessa arviossaan Valtiontalouden tarkastusvirasto. Paikallistason parempi sitouttaminen valtakunnansyyttäjän päätöksentekoon on tämän tavoitteen kannalta tarpeen. Organisaatiouudistus antaa toteutuessaan siihen olennaisesti aiempaa paremmat mahdollisuudet. Tähän nähden harkittavana on aiempaa tiiviimmän vuoropuhelun toteuttamiseksi syyttäjälaitoksen johdon ja kentän välillä syyttäjälaitoksen ohjausryhmän perustaminen. Säännöllisesti kokoontuvaan ryhmään kuuluisi valtakunnansyyttäjän, apulaisvaltakunnansyyttäjän ja muiden Valtakunnansyyttäjänviraston edustajien lisäksi joitakin yhteistoiminta-alueen / uuden itsenäisen suuremman syyttäjäyksikön päälliköitä. Paikallistason edustajien toimikautena voisi olla kalenterivuosi, jolloin kaikki päälliköt pääsisivät verraten ripeällä kierrolla vuorollaan mukaan. Ohjausryhmän avulla kentän näkemykset saadaan päätöksenteossa otettua huomioon paremmin ja kattavammin jo valmisteluvaiheessa. Toisaalta sen avulla voidaan myös edistää tiedonkulkua kentälle sekä siten toivottavasti myös tehtyihin päätöksiin sitoutumista ja niiden toteutumisen seurantaa. Valtakunnansyyttäjänviraston alkuperäinen johtoryhmä jatkaisi toimintaansa suppeammalla, viraston sisäisiin asioihin keskittyvällä toimenkuvalla. Avainsyyttäjien avainasema Avainsyyttäjäjärjestelmällä on jo pitkät toimintaperinteet ja oikeuskirjallisuudessakin tunnustettu asema syyttäjien erikoistumisjärjestelmänä. Siihen on sitoutunut Valtakunnansyyttäjänviraston henkilöstön ohella merkittävä määrä kentän syyttäjistöä. Myös rajanveto tulosohjaukseen on loogisemmin tehtävissä asiajaon kuin maantieteellisen jaon pohjalta. Näistä syistä vaikuttaa tarkoituksenmukaiselta rakentaa parannettu laadullinen ohjausjärjestelmä asiajakoon perustuen nykyistä avainsyyttäjäjärjestelmää hyödyntäen. Olemassa olevan järjestelmän muuttamiseen ei ole syytä laajemmin kuin mitä tavoite tehostaa toimintaa ja saavuttaa pitkällä tähtäimellä voimavarojen

23 säästöä edellyttää. Sellaisenaan nykyinen avainsyyttäjäjärjestelmä ei kuitenkaan sovellu uusiin tarpeisiin. Osin varsin pieniin aihealueisiin perustuvaa jakoa tulee tiivistää ja lisätä siihen joitakin uusia aihealueita. Avainsyyttäjätehtävät asetetaan tässä yhteydessä valtakunnallisesti kokonaisuudessaan uudelleen haettaviksi. Tällainen selkiyttävä uudelleenjärjestely on välttämätön, mutta nykyisten avainsyyttäjien toivon toki aktiivisesti hakeutuvan edelleen näihin tehtäviin. Uudessa palkkausjärjestelmässä avainsyyttäjätehtävät otetaan huomioon selvinä seteleinä, minkä otaksun myös lisäävän kiinnostusta. Uralla etenemisen kannalta avainsyyttäjäkokemus tulee olemaan entistä merkittävämpi etu. Valtionsyyttäjien rooli uusien avainsyyttäjäryhmien vetäjinä tehostuu aluevastuun tehtävien vähentyessä alueellisen laatuohjauksen osalta. Ryhmät kantavat nykyistä suuremman vastuun koko syyttäjälaitoksen laatuohjauksesta ja laadunvalvonnasta. Tämä tarkoittaisi mm. kultakin asia-alueelta pääsääntöisesti syyttäjälaitoksen ohjausryhmän kautta päätöksentekoon saatettavien asioiden valikointia ja valmistelua. Asia-alueen oikeudellisen kehityksen seurannan tulisi vastaavasti syventyä. Kaikkeen edellä olevaan liittyen on ensi vuoden alusta myös tarkoitus siirtää erityisesti toimintaa ohjaavaksi tarkoitetun kiireellisen koulutuksen painopistettä akatemiasta alueille. Sen jälkeen kun on varmistettu, että kaikilla YT-alueilla on asianmukaiset DVD- ja muut audiovisuaaliset laitteet joita nykyisin myös yhä enemmän tarvitaan alueella apuna pääkäsittelyissä tietoa ja ohjeita voidaan jakaa asiasta riippuen samanaikaisesti koko henkilökunnalle tai sen tietyille ryhmille. Toteutus on kehittämisyksikössä koulutussuunnittelija Pia Meren valmisteltavana. Tällä hankkeella voimme samalla säästää sievoisen määrän euroja muihin tarkoituksiimme. Leijonanosa koulutuskustannuksistahan on matka- ja majoituskuluja. 23

24 LAADUN PARANTAMINEN ON JOUKKUEPELIÄ (Suomen Asianajajaliiton puheenjohtaja, asianajaja Kari Lautjärvi) Arvoisat oikeudenhoidon ammattilaiset, Suomen Asianajajaliiton puolesta kiitän mahdollisuudesta osallistua laatupäivillenne. Asianajajaliitto edustaa, riippumattomana ja ammattikuntaamme itsesääntelevänä julkisoikeudellisena yhdistyksenä, yli asianajajaa. Kuten tiedätte, ammattikunnallamme on omat ammattieettiset, hyvää asianajajatapaa koskevat ohjeet. Panostamme jatkuvasti ammatilliseen ja eettiseen koulutukseemme. Asianajajatutkintoon on liitetty vuosi sitten erityinen asianajotoiminnan eettisiä kysymyksiä käsittelevä käytännön kurssi. Asianajajien jatkokoulutusvaatimukset on juuri uudistettu. Asianajajaliitolla on vakiintunut ja edelleen kehittyvä koulutusyhteistyö yliopistojen ja muiden oikeudenhoidon osapuolten kanssa. Asianajajaliitossa suunnitellaan myös erityisen prosessikoulutuksen aloittamista. Suomalaisella asianajajalla on lukuisia ammatillisia ja eettisiä velvollisuuksia päämiestään kohtaan. Riippumattomuus-, lojaliteetti-, salassapito- ja esteettömyysvelvoitteet todetaan usein myös ammattikuntamme perusarvoina. Asianajaja Jukka Peltonen alustaa laatupäivillänne huomenna enemmän ammattietiikastamme. Ammattikuntaamme eivät pidä koossa jäsenyyden mukanaan tuomat erioikeudet vaan halu asianajajina kuulua eettisesti korkeatasoiseen ja ammatillisesti laadukkaaseen ammattikuntaan, joka tehokkaasti ja avoimesti suorittaa myös jäsentensä ammatillista ja eettistä valvontaa. Miten tämä asianajajakuntaa koskeva mainospala liittyy Rovaniemen hovioikeuden laatupäiviin? Asianajaja on oikeudellisten palvelujen tarjoajan laatumerkki. Suomen Asianajajaliitolla on haastava ja alituisesti jatkuva tehtävä monin tavoin edistää laatumerkkinsä, brändinsä, yleistä luottamusta ja arvostusta.

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle

HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015. Eduskunnan lakivaliokunnalle HELSINGIN KÄRÄOIKEUS Laamanni Tuomas Nurmi 9.10.2015 Eduskunnan lakivaliokunnalle Helsingin käräjäoikeuden lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2016 Yleistä Nykytilanteesta

Lisätiedot

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö

Laki. tuomioistuinharjoittelusta. Soveltamisala. Tuomioistuinharjoittelun sisältö Laki Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: tuomioistuinharjoittelusta 1 Soveltamisala Sen lisäksi mitä tässä laissa säädetään, käräjänotaarista säädetään tuomioistuinlaissa ( / ). Käräjänotaarin velvollisuuksiin

Lisätiedot

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen

Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen Asiayhteydessä toisiinsa olevien rikosasioiden kirjaaminen YLEINEN OHJE Dnro 25/31/15 15.10.2015 Voimassa 1.11.2015 - toistaiseksi Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite Albertinkatu

Lisätiedot

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto

Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto 1 Asiantuntijalausunto Professori Seppo Koskinen Lapin yliopisto Minulta on pyydetty asiantuntijalausuntoa koskien osapuolten velvollisuuksia soviteltaessa ulkopuolisen sovittelijan toimesta työelämän

Lisätiedot

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015)

Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki (817/2015) Ammattihenkilölain aluekierros, Kuopio Neuvotteleva virkamies 2.3.2016 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki voimaan 1.3.2016 Lisäksi 1.3. voimaan asetukset:

Lisätiedot

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp

Laki. EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp EDUSKUNNAN VASTAUS 91/2012 vp Hallituksen esitys eduskunnalle tutkintavankeuden vaihtoehtona määrättyjä valvontatoimia koskevan puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa ja soveltamista koskevaksi lainsäädännöksi

Lisätiedot

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin

Riidanratkaisu. Käsikirja yritykselle. Klaus Nyblin Riidanratkaisu Käsikirja yritykselle Klaus Nyblin TALENTUM Helsinki 2012 Copyright 2012 Talentum Media Oy ja tekijä Taitto: NotePad, www.notepad.fi Kansi: Lauri Karmila ISBN: 978-952-14-1815-0 BALTO print,

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2008 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 67 000 rikosasiaa vuonna 2008 Vuonna 2008 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 961 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle

Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle Mikä perustuslaki on? Perustuslaki on kaiken lainsäädännön ja julkisen vallan käytön perusta. Perustuslaista löytyvät suomalaisen kansanvallan keskeisimmät pelisäännöt,

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Oulu 24.2.2016 Lakimies Riitta Husso, Valvira 23.2.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15

Lisätiedot

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA

Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Tiivistelmä Dno: 407/54/01 VALTAKUNNANSYYTTÄJÄNVIRASTON TOIMINTA Syyttäjäntoimeen ja syyttäjälaitokseen on kohdistunut 1990-luvulla monia sekä organisatorisia että toiminnan sisältöä koskevia uudistuksia.

Lisätiedot

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen

Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen Yhteistoimintalainsäädännön uudistaminen 14.2.2017 Taustaa Nykyisen YT-lain tavoitteet: 1. Edistää työnantajan ja työntekijän välistä sekä henkilöstöryhmien keskinäistä vuorovaikutusta perustuen oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä

Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi. Lyhyt kuvaus menettelystä Menettely auditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen auditointiin

Lisätiedot

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA

SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA SOSIAALIHUOLLON AMMATTIHENKILÖIDEN VALVONTA Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpanon koulutus- ja infotilaisuus Lakimies Riitta Husso, Valvira 11.3.2016 1 Toimivalta ja vastuu (15 ) 1. Työntekijä

Lisätiedot

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI

EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI EI OIKEUTTA MAASSA SAA, ELLEI SITÄ ITSE HANKI - Johtajana presidentti - Korkeimmalta oikeudelta haettava valituslupaa - Käsitellään erityisen vaikeita tapauksia ja tapauksia, joilla on ennakkotapauksen

Lisätiedot

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet

Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä, visio, arvot ja strategiset tavoitteet Tehtävä Euroopan tilintarkastustuomioistuin on Euroopan unionin toimielin, joka perussopimuksen mukaan perustettiin huolehtimaan unionin varojen tarkastamisesta.

Lisätiedot

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009

Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Oikeus 2010 Käräjäoikeuksien rikosasioiden ratkaisut 2009 Käräjäoikeuksissa ratkaistiin 66 500 rikosasiaa vuonna 2009 Vuonna 2009 käräjäoikeuksissa ratkaistiin Tilastokeskuksen mukaan 66 518 rikosoikeudellista

Lisätiedot

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta

Päätös. Laki. hovioikeuslain muuttamisesta EDUSKUNNAN VASTAUS 28/2013 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hovioikeuslain ja hallinto-oikeuslain 1 ja 2 :n sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta Asia Hallitus on vuoden 2012 valtiopäivillä

Lisätiedot

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta)

Eduskunta Ympäristövaliokunta Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) Eduskunta Ympäristövaliokunta 11.2.3016 Lausuntopyyntö HE 132/2015 VP (Laki metsähallituksesta) 1 Yleistä Lakiesityksessä ei ole esitetty toiminnallisia perusteita uudistamiselle, siltä osin tarpeeton

Lisätiedot

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa

6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa 6. Sovinnon edistäminen tuomioistuimissa Käräjäoikeuksien sovintomenettely Otettiin käyttöön 1993 alioikeusuudistuksen yhteydessä Ei pidä sekoittaa erilliseen tuomioistuinsovitteluun Tuomarin on valmistelussa

Lisätiedot

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008

Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Oikeus 2009 Korkeimman oikeuden ratkaisut 2008 Korkeimmassa oikeudessa ratkaistiin 2 900 asiaa vuonna 2008 Korkein oikeus ratkaisi Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2008 kaikkiaan 2 857 asiaa, mikä on 36

Lisätiedot

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely?

Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Tutkimusetiikka yhteiskunnallisena kiinnostuksen kohteena: riittääkö itsesäätely? Lääketieteellisen tutkimusetiikan seminaari 2.11.2011 Jaana Hallamaa 2.11.2011 1 Tutkimusetiikan paradoksi Itsesäätely

Lisätiedot

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta

Laki. oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Laki oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 1 luvun 1 ja 6 luvun 6 sekä lisätään

Lisätiedot

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa

Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Vanhuksen vaikuttamismahdollisuudet ostopalvelusopimuksen perusteella hankituissa palveluissa Esitys perustuu 9.11.2012 hyväksyttyyn väitöskirjaan Unohtuuko vanhus? Oikeustieteellinen tutkimus hallintosopimuksen

Lisätiedot

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU

PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU PERUSTUSLAKI JA LAINVALMISTELUN LAATU Ylijohtaja Sami Manninen Oikeusministeriö 2.3.2017 LAINVALMISTELUSTA KESKUSTELLAAN AIKA AJOIN //Hallituksen lakiesitysten tasoon on puututtu tavan takaa sekä eri ministeriöiden

Lisätiedot

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN

RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN ALKUSANAT LYHENTEITÄ V XV 1 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMINEN 1 1 l.l 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.2.5 RANGAISTUKSEN MÄÄRÄÄMISEN PERUSTEET Johdanto Keskeiset käsitteet ja periaatteet Rangaistus Rangaistuksen

Lisätiedot

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela

HOVIOIKEUS- MENETTELY. Antti Jokela HOVIOIKEUS- MENETTELY Antti Jokela TALENTUM Helsinki 2010 2., uudistettu painos 2010 Antti Jokela ja Talentum Media Oy Kustantaja: Talentum Media Oy Kansi: Outi Pallari Taitto: NotePad ISBN 978-952-14-1408-4

Lisätiedot

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

1993 vp - HE 78 ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 1993 vp - HE 78 Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Joensuun yliopistosta, Tampereen yliopistosta, Turun yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta annettujen lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN

Lisätiedot

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa

Ohje syyttäjän varallaolosta poliisi rikosten tutkinnanjohtajana sekä pakkokeino- ja haastamisasioissa VALTAKUNNANSYVTTÄJÄNVIRASTO YLEINEN OHJE syyttäjille Annettu 19.12.2002 VKS:2002:4 Dnro 55/31102 Säädösperusta A kihlakunnansyyttäjästä 13 a 1 Voimassa 1.1.2003 - toistaiseksi Ohje syyttäjän varallaolosta

Lisätiedot

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2.

Puheenjohtajavaltio esitti tämän jälkeen ehdotuksen neuvoston päätelmiksi eurooppalaisesta oikeusalan koulutuksesta 2. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 19. lokakuuta 2011 (24.10) (OR. en) 15690/11 JAI 743 JUSTPEN 8 JUSTCIV 272 ILMOITUS Lähettäjä: Puheenjohtajavaltio Vastaanottaja: Pysyvien edustajien komitea / Neuvosto

Lisätiedot

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry

Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Terveydenhuollon ammattihenkilöstön vastuu ja valvonta Kirsi Markkanen Kehittämispäällikkö, THM Tehy ry Kuka vastaa? mistä vastuussa voi olla kyse Terveydenhuollon ammattihenkilön ammatillinen vastuu Eettinen

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

SÄÄDÖSKOKOELMA. 439/2011 Laki. syyttäjälaitoksesta. Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2011 439/2011 Laki syyttäjälaitoksesta Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2011 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku

Lisätiedot

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää

Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Tehokas valvonta osana toimivaa sote-järjestelmää Miten valvonta voi tukea sote-uudistuksen tavoitteita seminaari 9.3.2016 Säätytalo Sosiaalineuvos Hanna Ahonen Ylilääkäri Riitta Aejmelaeus Valvira.fi,

Lisätiedot

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi

Maa- ja metsätalousministeriö. Columbus- palkkausjärjestelmä. Osa I: Vaativuusarviointi Maa- ja metsätalousministeriö Columbus- palkkausjärjestelmä Osa I: Vaativuusarviointi 2004 28.1.2014 muutettu kohtaa 3.2., voimaan 1.4.2014 Sisällysluettelo Ydinosaaminen Osaamisen monipuolisuus tai laajuus

Lisätiedot

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin!

Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015. Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Anna-Kaisa Ikonen Työllisyysfoorumin avauspuhe: Tampereella 5.6.2015 Arvoisa seminaariväki, Tervetuloa tämän vuoden työllisyysfoorumiin! Hienoa nähdä täällä näin paljon osanottajia. Päivän teemana on Kuohuntaa

Lisätiedot

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi

Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Menettely tekniikan tutkinto-ohjelman akkreditoinnin lopputuloksen uudelleen käsittelemiseksi Lyhyt kuvaus menettelystä Tässä asiakirjassa kuvataan menettely, jonka mukaisesti Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen

Lisätiedot

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ

MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ 1/6 Pääsihteeri Kimmo Kääriä KY MUUTOKSENHAUSTA YLIOPPILASKUNNAN OMAISUUDEN SÄÄTIÖITTÄMISTÄ KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ Taustaa Helsingin kauppakorkeakoulun ylioppilaskunta on valmistelemassa mahdollista omaisuutensa

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta

KESKUSKAUPPAKAMARI Arvosteluperusteet LVV 5.9.2015 Välittäjäkoelautakunta Tehtävä 1 Toimeksiantosopimuksen muotovaatimukset on säädetty laissa kiinteistöjen ja vuokrahuoneistojen välityksestä. Toimeksiantosopimus on tehtävä kirjallisesti tai sähköisesti siten, ettei sopimusehtoja

Lisätiedot

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi

Hyvinvointia työstä. Työterveyslaitos www.ttl.fi Hyvinvointia työstä Työterveyslaitos www.ttl.fi Ihmisten innostava johtaminen Jalmari Heikkonen, johtava asiantuntija 3.6.2014 Jalmari Heikkonen Työterveyslaitos www.ttl.fi Oikeudenmukaisuus Jaon oikeudenmukaisuus

Lisätiedot

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA

KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA ANONYMISOITU PÄÄTÖS 10.06.2016 Dnro OKV/572/1/2015 1/5 KANTELU JA SELOSTUS ASIAN VAIHEISTA Kirjoituksessaan 10.4.2015 oikeuskanslerille kantelija arvostelee peruspalvelukuntayhtymän (jatkossa kuntayhtymä)

Lisätiedot

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää

EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS. Olli Mäenpää EUROOPPALAINEN HALLINTO- OIKEUS Olli Mäenpää TALENTUM Helsinki 2011 Kolmas, uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijä Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus: Outi Pallari Taitto:

Lisätiedot

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en)

Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Euroopan unionin neuvosto Bryssel, 28. huhtikuuta 2016 (OR. en) Toimielinten välinen asia: 2016/0061 (NLE) 8112/16 JUSTCIV 69 SÄÄDÖKSET JA MUUT VÄLINEET Asia: NEUVOSTON PÄÄTÖS luvan antamisesta tiiviimpään

Lisätiedot

Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61. Tämä on pulma, koska julkisuusratkaisun

Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61. Tämä on pulma, koska julkisuusratkaisun Sähköpostilla kaikille oikeustoimittajille Vastausprosentti 61 Jäseniä 77 Vastauksia 47 Lomakkeen täytti 33 Ei osaa vastata 14 Tuskin. No eipä voi sanoa. Tavoite eli julkisuuden lisääntyminen ei ole näkynyt

Lisätiedot

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina

Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Tavoitteena reilu yhdistys Ratsastajainliiton tarina Yhtä jalkaa - Ratsastuksen Reilu Peli Mitä on Reilu Peli? Jokaisen oikeus harrastaa iästä, sukupuolesta, asuinpaikasta, yhteiskunnallisesta asemasta,

Lisätiedot

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen

Hovioikeuden kannanotto esitettyyn uudistukseen VAASAN HOVIOIKEUS PL 217 65101 VAASA 25.4.2014 Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lainsäädäntöneuvos Maarit Leppänen maarit.leppanen@om.fi Viite: Lausuntopyyntö 27.2.2014, oikeusministeriön muistiosta

Lisätiedot

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I

Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I P7_TA-PROV(2012)0294 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehty pöytäkirja ***I Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 5. heinäkuuta 2012 ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston

Lisätiedot

Unohtuuko hiljainen asiakas?

Unohtuuko hiljainen asiakas? Unohtuuko hiljainen asiakas? - yhdenvertaisuuden pullonkaulat päihdepalveluissa Päihdetyön seminaari Kuopio 5.11.2015 Heidi Poikonen Sosiaalioikeuden yliopisto-opettaja Oikeustieteiden laitos Oikeudellinen

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN

FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN 11.11.2011 1 (6) Finanssivalvonnalle Lausuntopyyntö 7.10.2011, Dnro 10/2011 FINANSSIVALVONNAN MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMAN UUDISTAMINEN Finanssivalvonta (FIVA) on pyytänyt lausuntoa Finanssialan Keskusliitolta

Lisätiedot

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN

OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN ASETTAMISPÄÄTÖS 14.9.2016 OM 8/41/2015 Jakelussa mainituille OIKEUSPROSESSIEN KEVENTÄMINEN Työryhmän asettaminen Toimikausi Tausta Oikeusministeriö on tänään asettanut työryhmän kehittämään keinoja oikeusprosessien

Lisätiedot

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta.

Reinboth ja Vuortama antoivat 20.5.1996 Oikeustoimittajat ry:n puolesta vastineen lausunnon ja selvitysten johdosta. 5.9.1996 487/4/96 Oikeustoimittajat ry Journalistiliitto Hietalahdenkatu 2 B 22 00180 HELSINKI P Ä Ä T Ö S 1 KIRJOITUSOikeustoimittajat ry:n puheenjohtaja Susanna Reinboth ja sihteeri Timo Vuortama arvostelevat

Lisätiedot

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle.

SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen ja määräysten määrittelemä perustaso muodostaa syyttäjälaitoksen palvelulupauksen yhteiskunnalle. SYYTTÄJÄ- LAITOKSEN SYYTTÄJÄLAITOKSEN toiminnan eettinen perusta pohjautuu sääntöihin, arvoihin ja periaatteisiin. Eettisen toiminnan vähimmäisvaatimukset välittyvät normeista. SÄÄNNÖSTEN lakien, toimintasääntöjen

Lisätiedot

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA

HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUDEN JULKAISUJA HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI Toimittaneet Pekka Koponen Raimo Lahti Timo Ojala Kirjoituksia talousrikosoikeudesta HELSINGIN HOVIOIKEUS HELSINKI copyright: Helsingin

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä

Kuntalaki. Tausta ja tulkinnat. Heikki Harjula Kari Prättälä Kuntalaki Tausta ja tulkinnat Heikki Harjula Kari Prättälä TALENTUM Helsinki 2012 8., uudistettu painos Copyright Talentum Media Oy ja tekijät ISBN 978-952-14-1473-2 Kansi: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti

Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET. Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Mikko Vuorenpää PROSESSIOIKEUDEN PERUSTEET Prosessioikeuden yleisiä lähtökohtia sekä menettely käräjäoikeuden tuomioon asti Talentum Helsinki 2009 Juridica-kirjasarjassa ilmestyneet teokset: 1. Hallintomenettelyn

Lisätiedot

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta

Laki. terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 6 :n 3 momentti, sellaisena kuin

Lisätiedot

13.10.2010 A7-0032/87

13.10.2010 A7-0032/87 13.10.2010 A7-0032/87 87 Johdanto-osan 9 kappale (9) Raskaana olevien, äskettäin synnyttäneiden tai imettävien työntekijöiden herkän tilanteen vuoksi heille on myönnettävä oikeus vähintään 18 viikon yhtäjaksoiseen

Lisätiedot

1 (7) SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 13.1.2012 ASIANAJAJAPÄIVIEN 2012 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSPUHE. Arvoisat kutsuvieraat, kära vänner, 1 Puheen sisältö

1 (7) SUOMEN ASIANAJAJALIITTO 13.1.2012 ASIANAJAJAPÄIVIEN 2012 PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYSPUHE. Arvoisat kutsuvieraat, kära vänner, 1 Puheen sisältö ASIANAJAJAPÄIVIEN 2012 ENJOHTAJAN TERVEHDYS 1 Puheen sisältö 2 Asianajajakunta 2.1 Tarkoitus Arvoisat kutsuvieraat, kära vänner, Hyvät asianajajakollegat, Mikä on työmme tarkoitus? Mikä on tavoitteemme?

Lisätiedot

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM

Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM Keskustelutilaisuus yhteishallinnointidirektiivistä OKM 10.10.2014 Musiikkiteosten verkko-oikeuksia koskevan riidanratkaisujärjestelmän kehittämistarpeet Martti Kivistö Teosto ry Kysymykset Mitä direktiivi

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan tehtäväksi rikoslakiin muutokset, jotka aiheutuvat Suomen liittymisestä tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta

Lisätiedot

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä?

Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Miksi työaikaa kohdennetaan? Onko tässä järkeä? Seija Friman 6.5.2015 Tilaisuus, Esittäjä Työajan kohdentaminen Kiekun myötä Kustannuslaskenta & tuottavuusnäkökulma Työajan kohdentaminen mahdollistaa kustannusten

Lisätiedot

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMAN SOPIMUSSARJA ULKOVALTAIN KANSSA TEHDYT SOPIMUKSET 2007 Julkaistu Helsingissä 16 päivänä huhtikuuta 2007 N:o 39 40 SISÄLLYS N:o Sivu 39 Laki Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden

Lisätiedot

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 )

HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 HYVÄÄ ASIAMIESTAPAA KOSKEVAT OHJEET (hyväksytty teollisoikeusasiamieslautakunnan kokouksessa 13.5.2015 ) 1 JOHDANTO Auktorisoidun asiamiehen tulee rehellisesti ja tunnollisesti täyttää hänelle uskotut

Lisätiedot

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295

FINLEX - Ajantasainen lainsäädäntö: /295 Page 1 of 6 Finlex Finlex Lainsäädäntö Ajantasainen lainsäädäntö Vuosi 2012 15.6.2012/295 Seurattu SDK 184/2013 saakka. 15.6.2012/295 Laki rikosoikeudellisia menettelyjä koskevien toimivaltaristiriitojen

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta

Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta /2014 Laki. ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2014 788/2014 Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain muuttamisesta Annettu Helsingissä 3 päivänä lokakuuta 2014 Eduskunnan

Lisätiedot

Riidan sovittelu tuomioistuimessa

Riidan sovittelu tuomioistuimessa Riidan sovittelu tuomioistuimessa Mitä tuomioistuinsovittelu on? Käräjäoikeuksissa voidaan ottaa riita-asioita soviteltavaksi. Sovittelun tarkoituksena on auttaa osapuolia löytämään riitaansa ratkaisu,

Lisätiedot

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1

REKISTERÖINTI JA. Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 REKISTERÖINTI JA VALVONTA Ammattihenkilölaki-ilta Lakimies Riitta Husso, Valvira 7.3.2016 9.3.2016 1 Sosiaalihuollon ammattihenkilölaki Lakia sovelletaan julkista tehtävää hoitavan yhteisön yksityisen

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta

Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Tuomionjälkeisen sovittelun tarpeet ja hyödyt syyttäjän näkökulmasta Jälkisovitteluhankkeen loppuseminaari Tampereella 19.10.2016 Leena Metsäpelto Valtionsyyttäjä Valtakunnansyyttäjänvirasto Sovittelulain

Lisätiedot

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013

Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015 LVM/174/03/2013 HELSINGIN KÄRÄJÄOIKEUS LAUSUNTO Porkkalankatu 13 00180 Helsinki 16.12.2015 *029 56 44200 Liikenne- ja viestintäministeriö kirjaamo@lvm.fi Viite: Liikenne- ja viestintäministeriön lausuntopyyntö 11.11.2015

Lisätiedot

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ],

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO. Luonnos. KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO Luonnos Bryssel... C KOMISSION ASETUS (EU) N:o.../... annettu [ ] päivänä [ ]kuuta [ ], muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan liittyvistä teknisistä vaatimuksista ja hallinnollisista

Lisätiedot

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano

Jussi Tapani & Matti Tolvanen. RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Jussi Tapani & Matti Tolvanen RIKOSOIKEUS Rangaistuksen määrääminen ja täytäntöönpano Talentum Pro Helsinki 2016 Juridica-kirjasarjan 12. teos 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja

Lisätiedot

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon.

Y:n poliisilaitos on antanut asiasta selvityksen ja Poliisihallitus lausunnon. ANONYMISOITU PÄÄTÖS 02.06.2016 Dnro OKV/459/1/2016 1/5 ASIA Poliisin ja syyttäjän menettely tuomarin virkarikosasiassa KANTELU Kantelija on kannellut X:n syyttäjänviraston kihlakunnansyyttäjän A:n 4.5.2015

Lisätiedot

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi

Avio - varallisuusoikeus. Tapani Lohi Avio - varallisuusoikeus Tapani Lohi TALENTUM PRO Helsinki 2016 Copyright 2016 Talentum Media Oy ja tekijä Yhteistyössä Lakimiesliiton Kustannus ISBN 978-952-14-2025-2 ISBN 978-952-14-2026-9 (verkkokirja)

Lisätiedot

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus

Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarve ja saatavuus Selvitys Keski-Suomen alueella Nina Pimiä Projektipäällikkö 21.5.2015 Mitä tutkittiin? Pienten vesihuoltolaitosten ostopalveluiden tarvetta

Lisätiedot

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS

REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS TIETOSUOJAVALTUUTETUN TOIMISTO REKISTERINPITÄJÄN YLEINEN INFORMOINTIVELVOLLISUUS Päivitetty 15.09.2010 www.tietosuoja.fi 2 Sisällysluettelo 1. Mistä informointivelvoitteessa on kysymys 3 2. Ketä informointivelvoite

Lisätiedot

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa.

Tässä ohjeessa sovittuja periaatteita on noudatettava myös uusia PKS -yhteisöjä / säätiöitä perustettaessa. HYVÄ HALLINTOTAPA PKS -YHTEISÖISSÄ Tämä ohje on tarkoitettu Espoon, Helsingin, Kauniaisten ja Vantaan kaupunkien yhteisesti omistamien yhteisöjen (osakeyhtiöt, kuntayhtymät ja yhdistykset) ja säätiöiden

Lisätiedot

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti

Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Lakimieskoulutus EU:ssa Pohjois-Irlanti Tietolähde: The Law Society of Northern Ireland huhtikuu 2014 KUVAUS Pohjois-Irlannin KANSALLISESTA LAKIMIESKOULUTUSJRJESTELMST 1. Ammattiin pääsy Korkea-asteen

Lisätiedot

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä

Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto Eero Pirttijärvi. Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Päihke-projektin päätösseminaari Suvanto 22.11.2006 Päihke-projekti järjestöjen yhteistyön välineenä Laajennan puheenvuoroani käsittämään Päihkeestä tehtyjä tutkimuksia. Kommentoin aluksi Päihkeestä viime

Lisätiedot

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala

asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala asuntoosakeyhtiölaki Jyrki Jauhiainen Timo A. Järvinen Tapio Nevala TALENTUM Helsinki 2013 Kolmas, uudistettu painos Copyright 2013 Talentum Media Oy ja tekijät Kannen suunnittelu: Mika Petäjä Kannen toteutus:

Lisätiedot

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006

Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 5 2006 Ympäristöministeriön ja ympäristölupavirastojen tulossopimukset tulostavoitteista vuodelle 2006 Helsinki 2006 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS

Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 26.5.2016 COM(2016) 304 final 2016/0157 (NLE) Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS viisumien myöntämisen helpottamisesta tehdyn Euroopan unionin ja Georgian välisen sopimuksen mukaisesti

Lisätiedot

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia

HE 33/2010 vp. siirrettäisiin asetuksesta lakiin. Esityksen tarkoituksena on saattaa keskusta koskevat säännökset vastaamaan perustuslain vaatimuksia HE 33/2010 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi mittatekniikan keskuksesta annetun lain muuttamisesta Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mittatekniikan keskuksesta annettua lakia. Ehdotettavat muutokset

Lisätiedot

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016

Miksi tarvitaan eettistä keskustelua. Markku Lehto 28.1.2016 Miksi tarvitaan eettistä keskustelua Markku Lehto 28.1.2016 Tausta» Eettisen ajattelun taustalla on» Biologinen pohjaviritys» Kulttuurin arvoväritys» Sosialisaatioprosessin mankelointi Miksi tarvitaan

Lisätiedot

Päiväys Datum Dnro Dnr 27.4.2011 YM 15/ 04 /2011 Oikeusministeriö Viite Hänvisning lausuntopyyntö Asia Ärende Lausunto Oikeusministeriö on pyytänyt ympäristöministeriöltä lausuntoa prosessityöryhmän ehdotuksesta

Lisätiedot

Lastentarhanopettajan ammattietiikka

Lastentarhanopettajan ammattietiikka Lastentarhanopettajan ammattietiikka Johdanto Erityisosaamista edustavat ammattikunnat ovat perinteisesti sitoutuneet erilaisiin eettisiin periaatteisiin, arvoihin ja toimintakäytänteisiin, jotka ilmaisevat

Lisätiedot

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA

***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA EUROOPAN PARLAMENTTI 2009-2014 Konsolidoitu lainsäädäntöasiakirja 5.7.2012 EP-PE_TC1-COD(2011)0902 ***I EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 5. heinäkuuta 2012 Euroopan parlamentin

Lisätiedot

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. 1 ProUnioni SÄÄNNÖT NIMI JA KOTIPAIKKA 1 Yhdistyksen nimi on ProUnioni. Näissä säännöissä käytetään yhdistyksestä nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki. TARKOITUS JA TOIMINNAN MUODOT

Lisätiedot

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253.

SISÄLLYS. koskevasta kirjanpidosta sekä markkinoille saatettujen kasvinsuojeluaineiden määrien ilmoittamisesta N:o 253. SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 15 päivänä maaliskuuta 2007 N:o 253 259 SISÄLLYS N:o Sivu 253 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Lisätiedot

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 27.6.2013 COM(2013) 452 final 2013/0220 (COD) Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS eräiden oikeusalan säädösten, joissa säädetään valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn

Lisätiedot

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t

Vastata päihdetyön koulutuksen kehittämisen tarpeeseen osana päihdepalveluiden laadun kehittämistä Koulutuksen tavoitteena on päihdeasiantuntemuksen t Oulun- ja Lapin yliopistot Oulun seudun-, Kemi-Tornion- ja Rovaniemen ammattikorkeakoulut yhteistyö korkeakoulujen yhteisten Päihdetyön opintojen toteuttamiseksi alkanut vuoden 2008 alussa Rahoitus ESR,

Lisätiedot

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus

SÄÄNNÖT: LIITE 1. Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus SÄÄNNÖT: Nimi, kotipaikka, kieli ja tarkoitus 1 nimi: Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, nimi on Kemiantekniikan Kilta ry. 2 Kotipaikka Killan kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki.

Lisätiedot

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen

SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA. Milla Aaltonen SYRJINNÄN UHRIN OIKEUSTURVA Milla Aaltonen Riiteleminen on pienelle ihmiselle raskasta tutkittua tietoa oikeusturvasta Rakenne: yleinen osa, empiirinen osa, kommentaari ja suositukset Empiirisen osan tarkoituksena

Lisätiedot

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa

LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT. Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa LIITE 2: YAMK-OPINNÄYTETYÖN ARVIOINTIKRITEERIT Arvioinnin osa-alueet ylempään AMK-tutkintoon johtavassa koulutuksessa I TEHTÄVÄN ASETTELU Työelämälähtöisyys: opinnäytetyö hyödyttää työelämää, kehittää

Lisätiedot

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa

Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki. MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Tasapuolista kohtelua uusi yhdenvertaisuuslaki MaRan Marraspäivä 19.11.2014 Varatuomari Kai Massa Johdannoksi MaRa-alalla palveluita tarjottaessa huomioitava yhdenvertaisuuslainsäädäntö: Rikoslakiin sisältyvä

Lisätiedot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot

Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynnin perusteet, periaatteet ja instituutiot Oikeudenkäynti I Antti Jokela ALMA TALENT 2016 Helsinki 3., uudistettu painos Copyright 2016 Talentum Media Oy ja Antti Jokela Yhteistyössä Lakimiesliiton

Lisätiedot

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty

Hallintolaki. 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki 28.1.2013 Kaupunginlakimies Pekka Lemmetty Hallintolaki Tuli voimaan 1.1.2004 Sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleisiin asioihin Samalla kumottiin hallintomenettelylaki (598/1982)

Lisätiedot